Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα. αγροτικης. τύπος. Τεύχος. Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα. αγροτικης. τύπος. Τεύχος. Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου"

Transcript

1 Εβδομαδαα ηλερονη εημερδα ύπος αγροης Αγροενημερωης Τεύχος 99 Παραεή 23 Σεπεμβρο 2011

2

3 Περεχόμενα Τεύχος 99/ Παραεή 23 Σεπεμβρο 2011 Θέμαα 7 «Θερζε» ο δάος ε Χανά α Ηράλεο. Ανήμπορη να ανδράε η ραή μηχανή 12 Φ Αγνης: Μεωμένη η ενή παραγωγή α με αξημένο ποοό «λεών» 19 Σε αλή εμπορή μή ελπζον ο βαμβαοπαραγωγο 20 Βομηχανή νομάα: Ολοληρώθηε η γομδή. Κάνον αμεο ο παραγωγο 21 Αξημένη παραγωγή με αλή ποόηα α μές αναμένον ο παραγωγο ανδων 25 Με πολλές προάες αλλά χωρς οαά αποελέμαα ολοληρώθηε ο Σμβούλο Υποργών Γεωργας 29 Η Bayer CropScience έδωε νένεξη ύπο η Γερμανα 35 Ανογε ο Μέρο 123 Α γα επενδύες η μεαποηη αγροών προϊόνων ύψος 150 εα. ερώ 39 Ενδαέρον γα ην αγορά ης ΕΒΖ. Μήνη γα όπμη αέθεαν ο εργαζόμενο Μόνμες ήλες 46 Περ Ονων: Μανηλάρ Βαθά Κόνη Κρήη 50 Μρές Αγγελες 52 Εδηλώες ης επόμενης εβδομάδας

4 Τα Κονούπα ης Ελλάδας Μορολογα, Βολογα, ηµόα γεα, Κλεδες προδορµού, Ανµεώπη ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Κλοόρηε 16 ββλα/εργαλεα Άννα Βογαζόγλο - Σαµανδο Άννα Βογαζόγλο - Σαµανδο

5 ηλερονη εημερδα αγροης ενημερωης ΑγροΕβδομαδαα ύπος Ιδοηα: ΑγροΤπος ΑΕ Εβοας 5, Μαρού Τηλ & Fax ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Νος Γαννοπολης Γεωργα Γαννοπολη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κ.Ν. Γαννοπολης ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σ. Παϊάδης Χ. Δαμανόπολος Ν. Σαρανδης ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - DTP Πέλ Γαννοπολη ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ιωάννα Μηροπούλο Απαγορεύεα άθε αναδημοεη εμένο ή ωογραών χωρς η γραπή άδεα ο Εδόη. Τα επώνμα άρθρα εράζον ς απόψες ων γγραέων α όχ απαραηα α ων πεθύνων ης εημερδας.

6 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

7 «Θερζε» ο δάος ε Χανά α Ηράλεο. Ανήμπορη να ανδράε η ραή μηχανή Δραμαή ενα αάαη από ς προβολές ο δάο α ελαόδενρα ων Χανων α ο Ηραλεο ύμωνα με όα περγράον ο γεωπόνο ο νηού. Σο νομό Ρεθύμνο α πράγμαα μέχρ γμής ενα αλύερα ωόο ανες δεν μπορε να εγγηθε θα γνε ο μέλλον μας α ο αρός ων ελεαων ημερών ενοε ην ανάπξη ο γερμένο εχθρού ης ελάς. Αξζε αόμα να ημεωθε ό έος ς περόερες ελαοπαραγωγές περοχές ης Κρήης η παραγωγή ενα αρεά μεωμένη α ε νδαμό με ς ζημές πο προαλε ο δάος άνε ην αάαη γα ος παραγωγούς αόμα δολόερη αού βλέπον ος όπος μας χρονάς να μην πάνον όπο.

8 Εδόερα γα ην αάαη ο νομό Ηραλεο ο ΑγροΤύπος επονώνηε με ην. Εγενα Σλανού, ανπρόεδρο ο ΓΕΩΤΕΕ παραρήμαος Κρήης α γεωπόνο ο δήμο Αρχανών Αεροο. Σύμωνα με όα μας δήλωε η. Σλανού: «ο νομό Ηραλεο γα πρώη ορά έος ανμεωπζομε ένα εράο ζήημα ο οποο έχε να άνε με ην ανεπαρή παραολούθηη ων παγδων, ης εξέλξης ο πληθμού ο δάο, ην ανεπαρή α αναποελεμαή παραολούθηη από ην πλερά ων ομεαρχών α ο δοηού μηχανμού, ων αναποελεμαών επεμβάεων ων ψεαών, ης αναποελεμαής επλογής ο χρόνο ααπολέμηης α επέμβαης εξαας ο γεγονόος ό εχαμε άρες περοπές προωπού (παγδοθεών α ομεαρχών)». Ποοά ος ος δά ος δάος άος δάος δά δάος δάος δάος ς δάος δάος δάος δ ος δάος δάος δάος ος δάος δάος δάο άος δάος δάος δάο ς δάος δάος δά άος δάος δά ς δάος δ άος Κα προθέε: «Από ην αρχή ης εζόν ης δαοονας εμες αν Δοούα Επροπή ο παραρήμαος Κρήης ο ΓΕΩΤΕΕ εχαμε επημάνε ος μεγάλος νδύνος α ο μεγάλο πρόβλημα πο θα εμανε. Ό δηλαδή θα έχομε μεγάλες προβολές εε όπο πάρχον παραγωγές. Μάλα εε όπο δεν έχομε μεγάλα ποοά παραγωγής μλάμε γα 100% προβολές με αποέλεμα να μην μαζέψον αν ελές. Σο νομό Ηραλεο παραηρήθηε ο εξής ανόμενο: Υπάρχον περοχές με πολύ μεγάλη αρποορα α ζώνες ο οποες εχαν ελάχη αρποορα. Εε όπο η αρποορα ενα μρή ο προβολές ενα ως α 100%. Εε όπο ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα η αρποορα ενα μεγάλη δεν ολμώ να πω ποοό προβολής αλλά ενα ημανό. Ιδαερα ε μρολμαα ενοϊά γα ην ανάπξη ο δάο (ρεμαές, περοχές με ψόμερο.α.)». Αναποελεμαό έργο Σε ερώηή μας γα ς ενέργεες ης Δεύθνης Αγροής Ανάπξης ο νομού η. Σλανού μας απανά: «Παρά ς απέλπδες προπάθεες πο έανε α άνε ο δοηός μηχανμός ης Δεύθνης Αγροής Ανάπξης α ο λγο νάδελο ο οποο αερώνον εργαοώρες α ην ψχή ος γα να άνον αποελεμαό ο έργο ος, θα πρέπε να πούμε ό ο έργο αό δεν μπορε από μόνο ο να ενα αποελεμαό. Αό οελεα ο γεγονός ό δεν έχομε οχεα γα ην νηόηα ο δάο, ο δο ων παγδων ενα πολύ αραό. Ο παγδοθέες μεώθηαν ο μό από πέρ. Σγερμένα ανά δύο χωρά μπανον περπο 30 παγδες ενώ πέρ έμπαναν 30 παγδες ε άθε χωρό. Ο ρόπος με ον οποος μπερέρονα έος ο νάδελο πο δνον ς ενολές γα ος ψεαμούς ενα ό ελεώνε ο ένας ψεαμός α περμένομε λγες ημέρες α δνομε ενολή γα ον επόμενο ψεαμό. Δεν έχον ην πολέλεα ης επεξεργαας οχεων έοων πο αν αξολογηθούν θα γνε με ον ωό ρόπο ενοπμός ης αρβούς χρονής γμής ης επέμβαης. Επης ο ομεάρχες εε πο παλόερα εχαν 8 με 10 χωρά γα να παραολοθήον ο δο ων παγδων έος έχον από 19 έως α 22 χωρά.

9 Έχον δε α ον περορμό ό αθ όλη ην εζόν ης δαοονας δεν μπορούν να περβούν ς 25 εξόδος εός έδρας από ο γραεο» Σύμωνα επης με ην δα «ο ενό αό ηνό ο παραλόγο μεαράζεα ε εράο όχ μόνο περβαλλονό όος αλλά α οονομό. Επης θα δούμε α παραγωγές ο οποες θα έχον πολύ ψηλές οξύηες πο ημανε ό ο προϊόν θα ενα λγόερο εμπορεύμο από ό νήθως, πο ημανε ό ο λάδ θα έχε α χαμηλόερη μή». Ο εργολάβο ά δάος ς δάος δά ς δάος δάος δ ος δάος δάος δά ος δάος δάος δάο άος δάος δάος δά δάος δάος δάος δά ς δάος δάος δάος δ άος δάος δάος δ ς δάος δάος άος δάο ς δά Ολοληρώνονας η γεωπόνος αναέρεα α ε έναν αόμα παράγονα πο όπως μας εξηγε έχε νελέε ο μέγεθος ο προβλήμαος. «Έχομε α ο εξής άλλο γεγονός ο οποο θα πρέπε να ο δον πάρα πολύ οβαρά αο πο αποαζον ος ρόπος με ος οποος ελά άνον ην δαοονα. Ο εργολάβο ων ψεαμών με ο να δνον πολύ χαμηλές μές ώε να μπορούν να πάρον ο έργο εξεελζον ε άποες ων περπώεων ην προορά ος γνωρζονας ό θα έχον ένα έρδος από ο ελλπές δο παραολούθηης. Με απλά λόγα δεν θα πάρχε μηχανμός ημανός α αξόπος πο να παραολοθούνα αν όνως ψεάζον, με ον ρόπο πο θα πρέπε να ψεάζον λπ. Αο λοπόν ε προομο με α όο χαμηλά ποά πο δνον γα να χπήον ον δαγωνμό γνωρζομε ό λεοργούν με γνώμονα πως θα ερδον περόερα», εξηγε η. Σλανού. Μεωη παραγωγής Μα εξο δύολη αάαη μας περγράε α γα α Χανά, η. Κραή Βαρο, ενομολόγος ο Ινούο Ελάς Χανων: «Φέος α Χανά έχομε πολλές προβολές ενώ η παραγωγή ενα πάρα πολύ μεωμένη (η αρποορα ο δένρο ενα άω από 20% με 30% ς αλύερες περπώες) αού α δένρα δεν μπόρεαν να αποδώον εξαας ης μεγάλης παραγωγής πο εχαμε πέρ. Η γρα αή ενοε ην ανάπξη ψηλών πληθμών δάο άρα α ην δαοπροβολή. Ο δεύερος ενοϊός παράγονας γα ην ανάπξη έοων πληθμών ενα α ο αρές νθήες. Φέος μεά από αρεά χρόνα δεν εχε αύωνες. Από ς 20 Ιολο α μεά ο αρές νθήες ήαν ήπες ενώ ώρα έχε πέε η θερμοραα α έχομε α βροχές. Σήμερα λοπόν έχομε άε ε ένα ψηλό ποοό δαοπροβολής ο οποο άνε μέχρ 5% γα ος ζωνανούς δάος ενώ νολά ο δαοπροβολές αγγζον ένα ποοό ης άξεως ο 20% περπο. Επης ενα πολύ ημανό να αναέρομε ό έος έχομε πολύ ψηλό ποοό παραμού από ωέλημα ένομα ο δάο». Κορωνέη πολα Κα μπληρώνε: «Βέβαα α ένομα αά δεν ενα ανά να ανμεωπον ην αάαη α να αεβάον ην προβολή άω από ο οονομό όρο ζημάς ώε να ώομε ην παραγωγή μας. Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος

10 10 Η αάαη αή αορά α Χανά α ρως ην Καμο. Από όο ξέρω πάνως η αάαη αή χύε γενά γα ην Κορωνέη πολα α Χανά. Το πο πθανόν λοπόν γα έος ενα να χάομε χεδόν ο ύνολο ης παραγωγής ης Κορωνέης. Ο δάος εός από ην γερμένη πολα προβάλε α ην Τονάη αλλά αό γνεα αργόερα αού η πολα αή ωρμάζε αργόερα. Εε αόμα δεν έχομε πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να ξέρομε θα γνε μεά. Μα από ς χερόερες χρονές ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα ος δ άος δά δάος δάος δ ς δάος δάος δάο ος δάος δάος δάος ος δάος δάος δάο άος δάος δάος δάο άος δάος δάος δά ος δάος δάος δά ς δάος δάος δ ος δάος ς δάο Σο δο μήος ύμαος όον αορά ς ζημές ήαν α ο δηλώες ο. Σπύρο Λονάη, παραγωγού, γεωπόνο - αθηγηή δενδροομας ο ΤΕΙ Κρήης: «Η αάαη έος με ο δάο ενα πολύ άχημη α δεν μπορε να ανμεωπε. Ενα μα από ς χερόερες χρονές. Ο αρός ήαν πολύ αός όπως επης αή ήαν η οργάνωη ης ααπολέμηης ο δάο από ην πολεα. Ο προβολές έχον ξενήε από ς 29 Αγούο. Ήδη εγώ από όε εχα δεγμαα ην αλλέργεά μο (νολή προβολή ης άξεως ο 30% α ζωνανή προβολή γύρω ο 7%). Σε χέη με ην περνή χρονά α πράγμαα ενα πολύ χερόερα. Καά α ψέμαα με ο ύημα πο γνονα ο ψεαμο δεν μπορε να ελεγχθε ο πρόβλημα. Επης αό πο ανλαμβάνομα ενα ό ο ελεαο δάημα πάρχε μα άη ε πολλές περοχές να αονομηθούν από ην δαοονα πο άνον ο περέρεες». Ο δος πογραμμζε αόμα ό: «Η ααπολέμηη ο δάο αν γνε ωά ενα πολύ εύολη αλλά πάρχον όες αθερήες πο ελά δεν έχον αποέλεμα. Όον αορά ην παραγωγή έος θα πρέπε να πούμε ό ενα πολύ μεωμένη α αν πολογομε α ς ααροές από ον δάο όε ανλαμβανόμαε ό μεώνεα αόμα περόερο. Μάλα άποο λένε ό ελά δεν θα μενε παραγωγή να μαζέψον ο αγρόες έος». Αναολή Κρήη Γα ην εξέλξη ης αάαης ο Ρέθμνο ο ΑγροΤύπος επονώνηε με ον γεωπόνο,. Γώργο Σαββάη. Σύμωνα με όα μας δήλωε: «Σην δή μας περοχή, ο νομό Ρεθύμνης α ο δό Ηράλεο δεν πάρχε δαερα μεγάλο πρόβλημα όμως αό δαέρε αά όπος α αά παραγωγό. Η προβολή από ον δάο εξαράα από πολλά πράγμαα. Κααρχήν εξαράα από ο μρολμα ης περοχής, από ην παραγωγή ο έος αλλά α από ς αλλεργηές ρονδες (αν γα παράδεγμα α χωράα ενα αρδεόμενα, αν ενα ξηρά, αν έχε μεγάλη παραγωγή ο δένρο, από ην πολα ης ελάς.ά.). Το 2011 η αναολή Κρήη, δεν έχε όα προβλήμαα επεδή ο θερμοραες δαηρήθηαν γα αρεό δάημα ε ένα εππεδο πάνω από αό

11 πο αρέε ον δάο. Δηλαδή δαηρήθηαν γύρω ος 30 βαθμούς γα αρεό δάημα». Σην περοχή μας ην χρονά πο δανύομε ααγράεα μεωη ης παραγωγής αλλά αό δεν ημανε ό ο δάος ενοεα. Προωπά θεωρώ ό όο πο πολύ αρπό έχε ο δένρο όο περόερο πολλαπλαάζεα ο δάος αού βρε πόρωμα α ξενή». Έλλεψη μέρων δ ς δάο ς δάος δ ος δάος δάο ος δάος δάος δ άος δάος δάος δά δάος δάος δάος δά ς δάος δάος δάος δ ος δάος δάος δάος δ δάος δάος δάος ος δάος δάο δάος δά ος δά δ Σύμωνα με ον. Σαββάη: «Όον αορά α μέρα αά ης γερμένης προβολής ης ελάς αό πο θέλω να πω ενα ό δεν πάρχον. Εδά από πλεράς πηρεών δεν έχε γνε ποα ημαό. Ίως ε άποες περοχές με ην πρωοβολα άποων έχον γνε άποες ενέργεες αλλά α αές θεωρώ ό δεν πραγμαοποήθηαν με ς προδαγραές πο πρέπε. Σε άλλες περοχές όπως ο βόρεο Ρέθμνο επεδή άποο έρναν ό η περοχή δεν έχε ην παραγωγή πο πρέπε δεν έγναν αθόλο ψεαμο. Ο ψεαμο μάλα άργηαν γενά να ξενήον λόγω έλλεψης ονδλων. Φοβάμα από ώρα α ο εξής (περμένομε βροχές) θα γνε μεγάλη ζημά. Από ην πολεα γα να περορε ο πρόβλημα θα πρέπε να αολοθηθε η προβλεπόμενη δαδαα βάε ων επημονών δεδομένων. Δηλαδή να γνεα η ωή παραολούθηη, να δνεα η ενολή α να γνονα ο ψεαμο ην ωή γμή α πάνα με ον ωό ρόπο. Όλα αά δεν μβανον α ενα αποδεδεγμένο ό δεν γνονα». Λύη Σαν λύη α προβλήμαα ο. Σαββάης προενε ο εξής: «Σην παρούα άη η μόνη λύη πο βλέπω ενα ο άθε παραγωγός να πάρε ην αάαη α χέρα ο, λόγω ο ααερμαμού α ης ανομοογένεας ων περοχών. Θα έπρεπε λοπόν εόον δεν μπορε να λεοργήε ο ράος όπως πρέπε να απαλλαχθε ο παραγωγός από αό ο όος ης δαοονας α γορα με ην ερά ο δεν πρόεα να αήε ον όπο ο να πάε χαμένο». Μελέες Κα ααλήγε: «Ολοληρώνονας θέλω να ονω ό θα πρέπε να γνε άποα μελέη ανά περοχές α να βγε ένα ελό μπέραμα αναορά με α μρολμαα α ς δναόηές ος. Δεν αρε μόνο να ελέγχομε ς δαοπαγδες πρέπε να γνον α μελέες γα ο πώς πρέπε να ενεργούμε ην άθε περοχή. Σγερμένα έχω μλήε με πρόεδρο αγροού νεαρμού ο οποος έχε α ελαοργεο α ραάε αά οχεα α μο λέε ό ην περοχή ο έχε αποδεχθε ό ην χρονά πο δεν ψεάζον έχω αλύερη ποόηα λαδού από ό ην χρονά πο ψεάζον. Αό ηώνε οβένα α μελέη». Χρήος Δαμανόπολος Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 11

12 12 Κελωό (ή Αγνης) ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

13 Μεωμένη η ενή παραγωγή α με αξημένο ποοό «λεών» Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 13

14 Φ Η παραγωγή ελωού ού ο 2011 δεν αναμένεα να ξεπεράε ος 2 χλάδες όνος α θα ενα πολύ μεωμένη ε όλη ην Ελλάδα ε χέη με ην περνή. Η γομδή α πρώμα α ξενηε από ς 15 Αγούο α αή ην εβδομάδα αναμένεα να ολοληρωθε. Ση ενή παραγωγή έχομε επης ένα μεγάλο ποοό λεών ών. «Αό οελεα ς χαμηλές θερμοραες ης Άνοξης», δήλωε ον ΑγροΤύπο ο Γεωπόνος από η Φθώδα. Δημήρος Πονης α προθέε: «Πέρ ο έμπορο αγόραζαν 3 ερώ ο λό α λεά α με α μηχανήμαα α άνογαν α α πολούαν αν ψύχα έχονας μεγάλα έρδη». Πάνως ο μές παραγωγού δεν έχον αόμη δαμορωθε. Σην Αγνα η μή ενα 7,60 ερώ ο λό, χαμηλόερη από ην περνή πο ήαν 8,10 ερώ ο λό. Ση Φθώδα ο παραγωγο ζηάνε 6 ερώ ο λό γα α ανοά α 4 ερώ ο λό γα α λεά. Από ην πλερά ος ο έμπορο δνον 5 α 3 ερώ 14 ανοχα. Παρόλα α προβλήμαα όμως ην αλλέργεα, γα ο ελωό πάρχε αόμη αγοραό ενδαέρον. Πάνως ο παραγωγο αρχζον να ρέονα προς ς αγορές ο εξωερού γα να ααέρον να έχον αλύερες μές. Ο. Νόλαος Σαμπολής πρόεδρος ο Αγροού Σνεαρμού Φοπαραγωγών Αγνας, δήλωε ον ΑγροΤύπο α εξής: «Η παραγωγή ενα έος αθηά μεωμένη α θα θάε γύρω ος 150 όνος. Αν α ήαν η «αλή» χρονά γα η ά α περμέναμε μεγάλη παραγωγή ο βροχές ο Χεμώνα α ης Άνοξης δημούργηαν προβλήμαα ην παραγωγή. Χαραηρά να ας αναέρομε ό ο 2009, πο ήαν μα αλή χρονά, η παραγωγή εχε άε ος 700 όνος. Αν α ο ης Αγνας ενα ΠΟΠ, έχομε μεγάλο πρόβλημα με νοθεα πο άνονε άποο με α άλλων περοχών ης Ελλάδας ή α με ο Φ ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα 14 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

15 Φ εξωερού. Αό μας ανάγαε να προχωρήομε η εαα ο προϊόνος. Κααέραμε ο 95% ης παραγωγής μας να ο ποποούμε μόνο μας. Επης πρέπε να αναέρομε ό εμες αν νεαρμός δνομε αλή μή ον παραγωγό. Έχομε 350 μέλη οπαραγωγούς από ην Αγνα. Πέρ α πρόπερ αγοράαμε ο ανοό ην μή ων 8,10 ερώ ο λό ενώ έος η μή ενα 7,60 ερώ ο λό. Προέχομε πολύ να άνομε ωή επλογή ων ών α μεά ην παραλαβή ο προϊόνος ααρούμε α λεά με χεροδαλογή, ά πο αξάνε ο όος ο προϊόνος. Ο Σνεαρμός πολάε α η λανή με 13,60 ερώ ο λό, αλλά α μπορε να άνε ηλεωνές παραγγελες α να έλνε ο προϊόν α πα ων ααναλωών ης Αθήνας, ε ηνόερη μή από ό θα α βρε ην αγορά. Πάνως η ζήηη α ο παραγγελες έχον αξηθε από όε πο ξενήαμε να δοργανώνομε ο 15 εβάλ Φού, ο οποο πραγμαοποήθηε α έος γα ρη νεχή χρονά ην Αγνα». Η. Ελένη Κπραο, οπαραγωγός α πρόεδρος ης οργανωής επροπής ο ρο εβάλ Φού Αγνης, ανέερε α εξής: «Το εβάλ ξενηε από ην Πέμπη (15/9/2011) α ολοληρώθηε ην Κραή (18/9/2011). Βέβαα πολλές εδηλώες πο ενάοναν ο εβάλ ξενηαν πολύ νωρερα ην περέρεα ο νηού. Προωπά δεν ήθελα να περορε η εδήλωη ην εμπορή έθεη, ον άρο α θεάμαα, αλλά προχώρηα α η γνωρμα με ο νη. Έ προβάλλαμε μα ανα γα ς ανααές ο ναό ο Απόλλωνα. Επης έανα μα έθεη με ην πλήρη χαρογράηη ης βοπολόηας ο νηού. Αές ο εδηλώες ήαν μα προπάθεα να αναδεχε α η μάνα ης άς, ο νη ης Αγνας. Φ ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 15

16 Φ Εδώ πρέπε να αναέρομε ό ο ενό εβάλ ήαν πό ην αγδα ο αναπξαού προγράμμαος ο ΟΗΕ γα ην οονομή ανάπξη ων χωρών ης Μαύρης Θάλαας. Νομζω ό ενα ένα ημανό οχεο πο δεχνε ό από έος ο εβάλ πήρε δεθνή δάαη. Προωπά μέα από ο εβάλ θέληα να αναδεξω ην δα η ά ης Αγνας, πο θεωρώ ό ενα ένα απελούμενο εδος προς εξαάνη ο νη. Τώρα πο ελεωαν α θεάμαα θα ήθελα να ονω ό πρέπε να αχοληθούμε οβαρά με ην αλλέργεα α ην επβωη ης άς ην Αγνα. Το δένρο απελεα από ην εγαάλεψη. Η ά ενα ένα πολύ εαθηο δένρο, η αλλέργεα ενα πάρα πολύ αρβή, ο οπαραγωγο δεν έχον πλέον η δναόηα να δαπανήον α ποά πο προϋποθέε η αλλέργεα, δό ο δαπάνες δεν εξορροπούνα από ην μή πώληης. Ο Σνεαρμός πρέπε να επλύε αό ο μεγάλο πρόβλημα. Η οοπεδοποηη ενα μα αόμη απελή γα ο δένρο. Αν ένας παραγωγός όψε 100 ές δεν θα εμποδε από ανένα, η γμή πο γα να όψες ένα πεύο χρεάζεα εδή άδεα από ο δααρχεο. Αό αμάηε άπως ον ελεαο αρό λόγω ης οονομής ρης. Παρόλα αά η άναρχη οοπεδοποηη έχε δημοργήε πολλά προβλήμαα ος παραγωγούς, πο δεν μπορούν να άνον ρανμαα. Αό έχε αν αποέλεμα να δημοργηθε μεγάλο πρόβλημα ην παραγωγή η νόα πλερά ης Αγνας από ο ένομο ερύομο. Θα ήθελα αόμη να ας μλήω γα ην ααγωγή ης άς ης Αγνας. Πολλά λέγονα α δαδδονα αλλά η αλήθεα ενα ό ο πρώες ές ην Αγνα έγναν από ελέχη μαχόδενρων πο μπολάαν η νέχεα ές. Δηλαδή έχε άμεη χέη με α μαχόδενρα ης Χο. Γα αό α α Αγνης έχον αή η μοναδόηά ος η γεύη α ο άρωμα. Τα παραπά- Φ ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

17 Φ νω απέδεξε α η ΔΗΜΗΤΡΑ με χεή έρενα πο έανε. Αή η μοναδόηα ης γεύης ο ού ης Αγνας ήαν α η δαήμη πο ο έανε όο γνωό ην παγόμα αγορά». Ο. Μάης Μπούργος, ανπρόεδρος ο Σνεαρμού Μάρης Φθώδας, δήλωε ον ΑγροΤύπο α εξής: «Υπάρχε έος μα μεγάλη μεωη ης παραγωγής. Αό οελεα ς πολλές βροχές α ην γραα πο εχαμε. Σην αρχή εχαμε α πολλούς άδεος αρπούς η γονμοποηη πο έγνε ον Απρλο. Αόμη ο βροχές α ο γραες ο Μαΐο α ων αρχών ο Ιονο, δημούργηαν νθήες αάλληλες γα να αξηθούν ο προβολές από αμαροπόρο, ά πο έρνε απώλεα ην παραγωγή. Ένα αόμη πρόβλημα πο έχομε ενα ό μεγάλο ποοό, 20-30%, ων αρπών έος ενα λεά. Ο έμπορο δεν ανογον α χαρά ος α δεν δεχνον ενδαέρον γα αγοραπωληες. Μέχρ γμής ο μές πο έχον αναονωθε ενα 5 ερώ ο λό γα να ανοά α 3 ερώ ο λό γα α λεά. Ο παραγωγο λόγω ης μεωμένης παραγωγής α ων μεγάλων εξόδων ζηάνε περόερα χρήμαα. Το όος αλλέργεας έχε ανέβε. Έχομε μηχανή ξήρανη α πολλά ψεάμαα. Σαν νεαρμός έχομε έλθε ε επαή με άποος εμπόρος από ο εξωερό πο προέρον μή γα α ανοά 5,5 ερώ ο λό. Αόμη να ημεώομε ό μεγάλη ρώη εαρεα θέλε να αγοράε περπο όνος. Εμες εός από α αλύερα γεά χαραηρά εμαε ηνόερο έναν ων Αμεράνων, πο ζηάνε 6 ερώ ο λό. Όμως ο Ρώο ενα πολύ αηρο α πολεμμαα οπροαεών πο έχον χρημοποηθε αθώς α α ποποηά». Σαύρος Παϊάδης 17 Φ ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 17

18

19 Ελλάδα Σε αλή εμπορή μή ελπζον ο βαμβαοπαραγωγο, με ς αρές νθήες αά η γομδή να επηρεάζον ην ποόηα Φέος εχαμε μα αύξηη ο όος αλλέργεας ο βαμβά, η οποα οελεα ρως ος ψεαμούς πο αναγάηαν να άνον ο παραγωγο γα ην ανμεώπη ο πράνο οληού. Παρόλα αά α έος η αλλέργεα ο ύπορο βαμβαού πλήεα από ο πράνο ολή αν α ο ζημές αναμένεα να ενα μρόερες ε χέη με ης περνής χρονάς. Μεγάλες ζημές αναμένεα να έχομε ην Καρδα, η Μαγνηα α ε περοχές ης Λάρας. Σο μεαξύ έχομε μα αύξηη περπο 20% ων ρεμμάων αλλέργεας ε χέη με ην περνή χρονά. Η γομδή βάμβαος ε άποες περοχές ης χώρας ξενηε από η Δεέρα, 19 Σεπεμβρο, αλλά ο βροχές ων ελεαων ημερών επέβαλλαν η δαοπή ης. Τώρα, ο παραγωγο α α εοήρα περμένον ην παύη ων βροχοπώεων. Ο αρός πο ήαν βροχερός ην Άνοξη πήγε πω ην πορά. Θμζομε ό εξαας ων δμενών αρών νθηών, ο αγρόες ς περόερες περοχές ης χώρας προχώρηαν ην πορά βάμβαος αά ο πρώο δεαήμερο ο Μαΐο. Αό εχε αν αποέλεμα να πάε πω η αλλέργεα. Όμως ο ζέες α η έλλεψη βροχών αά ον Ιούλο, ον Αύγοο α ον Σεπέμβρο άλψαν ον χρόνο ης οψμηης. Αό θα έχε αν αποέλε- Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 19

20 μα να ενα αλής ποόηας ο βαμβά. Ο ρεμμαές αποδόες αναμένονα να ενα αλές. Όμως μεγάλη «ρεόηα» πάρχε γα ς μές παραγωγού. Ο βαμβαοπαραγωγο έχον ραμμένο ο βλέμμα ς αγορές ενόψε ης νέας εμπορής περόδο Η περνή εζόν με ς εξαρεά ψηλές μές δημούργηε μεγάλες προδοες ος παραγωγούς, ο οποο λόγω ων χαμηλών παγόμων αποθεμάων δεν νάνηαν δολες η δάθεη ο προϊόνος. Η αάαη ωόο έος, ύμωνα με ς προβλέψες ης Δεθνούς Σμβολεής Επροπής Βαμβαού (ICAC), δεχνε να «δορθώνε» με η χρημαηραή μή ο ύπορο βαμβά α να δαμορώνεα α 105 ενς ανα λμπρα (γα παράδοη ον προεχή Δεέμβρο), δηλαδή 53 λεπά ο λό γα ον παραγωγό. Πάνως α εοήρα η χώρα μας δύολα άνον μβόλαα προπώληης αν δεν έχον α χέρα ος ο προϊόν. Έγναν άποα μβόλαα προπώληης με μρές ποόηες. Ο μές μάνθηαν α ενς ανά λμπρα μές πο θεωρούνα ανοποηές. Ο εμήες δεχνον ό θα έχομε αάθεα ς μές. Δαβάε ο χεό ρεποράζ Βομηχανή νομάα: Ολοληρώθηε η γομδή. Κάνον αμεο ο παραγωγο Σο άδο ο απολογμού βρονα ο νομαοπαραγωγο ος νομούς Ηλεας α Λάρας μεά ην ολολήρωη ης γομδής. Ενώ ην Ηλεα α εργοάα έλεαν περπο ς 10 Σεπεμβρο, ην Λάρα αές ς ημέρες ελεώνον α ο ελεαο. Γα ο πώς έλεε έος η χρονά, ο ΑγροΤύπος επονώνηε με επροώπος ων ομάδων παραγωγών. Όον αορά ην Ηλεα α πράγμαα από ην αρχή ύληαν ομαλά με μοναδή παραήρηη ων παραγωγών ο αξημένο όος παραγωγής έος. Μεγαλύερο ενδαέρον εχε ωόο η πορεα ης βομηχανής νομάας ην Λάρα, η οποα ξενηε με πολλά προβλήμαα όον αορά ην μεωη ης αλλέργεας αλλά ελά η νηη άποων εργοαων ην μέη ης γομδής να ανεβάον ς μές έωε άπως ην αάαη. Εδόερα, 83 ερώ ον όνο πλήρωαν ελά ο βομηχανες ος νομαοπαραγωγούς ην Λάρα ενώ α 85 ερώ/όνο πληρώθηαν ο νάδελο ος ην Ηλεα. Δαβάε ο χεό ρεποράζ 20 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

21 ανδο Αξημένη παραγωγή με αλή ποόηα α μές αναμένον ο παραγωγο ανδων Με αξημένη ε χέη με πέρ παραγωγή α με αλή ποόηα αναμένεα να ενα η νέα οδεά ανδων. Η αλλέργεα έχε αξηές άες ε ολόληρη ην Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα ενα η δεύερη παραγωγός χώρα ην Ερώπη μεά ην Ιαλα. Όον αορά ην παγόμα παραγωγή βρόμαε ην έαρη θέη μεά ην Ιαλα, η Νέα Ζηλανδα α η Χλή. Όμως δεν χρεάζεα να επαναπαούμε ς δάνες μας. Πρέπε να ααβάλλομε μεγαλύερη προπάθεα γα να ααέρομε να εβάλομε ε νέες αγορές α να αξήομε ς εξαγωγές, αού ην χώρα μας ααναλώνομε περπο 12 χλάδες όνος άθε χρόνο, ποόηα πολύ μρή ε χέη με η νολή παραγωγή, πο έος αναμένεα να άε ος 100 χλάδες όνος. Πάνως η Ιαλα νεχζε να έχε μρή παραγωγή, ά πο άνε εολόερη ην απορρόηη ο προϊόνος. Αό άνε ος επροώπος ων νεαρμών να άνον λόγο γα αλύερες ε χέη με πέρ μές. Όμως ζηάνε από ος παραγωγούς να μην γομον νωρερα από ην ημερομηνα πο θα ποδεξε ο ΥπΑΑΤ, γα να έχον α αάλληλα Brix α να μην δημούν α ελληνά ανδα ο εξωερό. Αόμη ααγγέλλον ον ΑγροΤύπο ην έλλεψη αών οχεων από ο ΥπΑΑΤ. «Αν δεν γνωρζομε αρβή οχεα δεν μπορούμε να ερδομε ς ξένες αγορές. Η ερωπαϊή αγορά έχε πάε οροή α πρέπε ώρα να ραούμε προς ς αγορές ων αναπόμενων χωρών», ποηρζον. Δαβάε ο χεό ρεποράζ ανδο Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 21

22 22 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

23 Υπολεμμαα μηοόνο ανχνεύθηαν ε εαγόμενα από η Βολγαρα αγγούρα Ο αρμόδες πηρεες ο Υποργεο Αγροής Ανάπξης α Τρομων, ύερα από εργαηραούς ελέγχος, ανχνεαν ε δεγμα αγγορών, προέλεης Βολγαρας, πολεμμαα ο οπροαεού προϊόνος procymidone, ε γένρωη μεγαλύερη από α ανώαα επρεπά όρα πο ορζον ο ανονμο ης Ε.Ε. Από ην εμηη βαθμού δαροής επνδνόηας α εππεδα πολεμμάων procymidone πο ανχνεύηαν ο δεγμα, προέψε ό δεν περβανον ο χεό δεη οξεας οξόηας, όον αορά ην αανάλωη προϊόνος, ύμωνα με ην αναονωη ο ποργεο. To δεγμα αγγορών προέλεης Βολγαρας ελήθη από εαρεα εμπορας οπωρολαχανών πο δραηροποεα ην Πρέβεζα. Σο πλαο ης προαας ης δημόας γεας, ο ΥΠΑΑΤ έδωε ενολή ς αρμόδες πηρεες να προβούν ς αόλοθες ενέργεες: να προχωρήον άμεα ον ενοπμό α η δέμεη χόν αδάθεων ποοήων αγγορών δας προέλεης με ο δεγμα πο εξεάθηε, να μην επραπε η εαγωγή αγγορών προέλεης Βολγαρας, εάν δεν προηγηθε έλεγχος πολεμμάων, να νηθούν όλες ο δαδαες πο προβλέπε η χύοα νομοθεα γα ην επβολή ων προβλεπόμενων ρώεων ον εαγωγέα ων αγγορών. Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 23

24 Ένα εαομμύρο ενα α «αθαρά», μέχρ γμής, ρέμμαα ο ποργεο πο μπορούν να παραχωρηθούν ε αγρόες γα εμεάλλεη Ερωημαά ε χλάδες ενδαερομένος προάλεε η δήλωη ο πρωθποργού Γώργο Παπανδρέο αά η δάρεα ης ομλας ο ην 76η ΔΕΘ χεά με ον αρθμό ων ρεμμάων εάεων πο αναμένεα να δανεμηθούν από ο ΥπΑΑΤ ε αγρόες α ανέργος έναν μβολού ενοο. Εδόερα, ενώ από ον ποργό Αγροής Ανάπξης,. Κώα Σανδαλδη έχε γνε γνωό ό θα δανεμηθούν περπο 3 εα. ρέμμαα, ο πρωθποργός ην ομλα ο ανέερε α εξής: «Ξενά η δαδαα γα ην παραχώρηη γης ε πολες, νέος, πο θέλον να αήον ο αγροό επάγγελμα γα ποοές αλλέργεες. Μλάμε γα ολάχον ένα εαομμύρο ρέμμαα». Σο θέμα αναέρθηε με εενές ρεποράζ ης α η εημερδα «Ελεθερα» ης Λάρας με λο «Σον αέρα 2 εαομμύρα ρέμμαα. Σύμωνα με ο δο δημοεμα «η μεαροή ης βέρνηης οελεα ο γεγονός ό όο προχωρά η ααγραή ης γης, όο μεγαλύερα ενα α προβλήμαα πο αναύονα αθώς ένα μεγάλο μέρος ης προς δανομή γης (δαπώνον ό) γααλέγεα α λεγόμενα δααεχόμενα, δηλαδή α αέχον, χρημοποούν α ά θα ήθελαν να νεχον να αλλεργούν παραγωγο». Ο ΑγροΤύπος επονώνηε γα ο θέμα με ο ποργεο Αγροής Ανάπξης, ζηώνας μα επημη θέη γα ο θέμα πο έχε προύψε. Ως απάνηη λάβαμε ό «ο ένα εαομμύρο πο ανέερε ο πρωθποργός ενα α πρώα ρέμμαα πο έχον ααγραε ως αθαρά. Η ααγραή νεχζεα ώε να ξεαθαρούν όλα α αγροεμάχα». 24 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

25 Εξωερό Με πολλές προάες αλλά χωρς οαά αποελέμαα ολοληρώθηε ο Σμβούλο Υποργών Γεωργας Τς προάες ος γα ην εξεύρεη λύης ην ρη ο λάδο ης αγοράς οπωροηπεών αέθεαν ο Σμβούλο ποργών, πο έγνε ην Τρη 20 Σεπεμβρο ς Βρξέλλες, η Γαλλα, η Ιπανα α η Ιαλα. Τς προάες νπέγραψε α η χώρα μας η οποα επροωπήθηε από η γενή γραμμαέα ο ποργεο Αγροής Ανάπξης,. Γεωργα Μπαζώη. Εός ων γνωών θεμάων πο εχαν αναονωθε από ην Ε.Ε. γα ην νέχη ης επής βοήθεας προς ος απόρος α ης χρήης ενέργεας βομάζας γεωργής προέλεης ο ζηήες αά ην δάρεα ο μβολο περράηαν α γύρω από ην νέχεα ων άμεων ενχύεων ην γεωργα χωρς ωόο να προύψε άποο αποέλεμα. Εδόερα, η Τεχή Δημοραα ενημέρωε ο Σμβούλο χεά με μα ονή δήλωη η οποα πεγράη από επά ανπροωπες (Βολγαρα, Τεχή Δημοραα, Ογγαρα, Πολωνα, Ρομανα, Σλοβενα, Σλοβαα), ην οποα εξέρααν ην ανηχα ος γα η μεωη ο εππέδο ων άμεων πληρωμών, ο οποες θα πρέπε να ααβληθούν ος αγρόες ο Αή η δήλωη ποηρχθηε α από χώρες ης Βαλής (Λεονα, Λθοανα, Εθονα), ο οποες παροααν επης ς δές ος προάες γα ο δο θέμα άνονας παράλληλα έληη να νεχε η ρέχοα προέγγη χορήγηης ων ενχύεων. Όον αορά ο θέμα ης ρης ον λάδο ων οπωροηπεών, ο έγγραο ο οποο αέθεαν ο Σμβούλο ποργών η Γαλλα, η Ιπανα, η Ιαλα α νπέγραψε α η Ελλάδα προενεα: ανανέωη ων οργάνων δαχερης ης ρης μεγαλύερη δαάνεα ης αγοράς αλύερη οργάνωης ης παραγωγής πο αποελεμαο μηχανμο μής εόδο ην αγορά Η απάνηη από ην Ερωπαϊή Επροπή ήαν ό ο προάες αές έχον ήδη ληθε πόψη. Από ην πλερά ο ο επροπος γα θέμαα Γεωργας. Ν. Τόλος όνε ό θα εομάε έθεη γα ον λάδο ων οπωροηπεών μέα ο Θέη ης Ελλάδας γα α οπωροηπεά. Αναονωη γα ο θέμα εχε άνε α Έλληνας ποργός Αγροής Ανάπξης μα ημέρα πρν ην έναρξη ο Σμβολο. Εδόερα, ύμωνα με αναονωη ο ΥπΑΑΤ ονζόαν ό «ο ποργός ε πόμνημα πο νπογράε με ος ποργούς Γεωργας ης Γαλλας, ης Ιαλας α ης Ιπανας, επημανε ό η ρη ο E-coli, η επαόλοθη πώη ων μών α ο δολες δάθεης ων προϊόνων, ανέδεξαν ς αδναμες πο πάρχον ο ονοό αθεώς γα η δαχερη ης αγοράς ο ομέα. Ο έερς Υποργο ποηρζον ό πρέπε να θεπούν αποελεμαά εργαλεα γα η δαχερη ων ρεων, όπως αποελεμαά μέρα απόρης γα ος οργανωμένος α ος μεμο- Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 25

26 νωμένος παραγωγούς ρούων α λαχανών α δναμές εραεες προώθηης, πο αποαθούν α προβάλλον ην εόνα ων προϊόνων. Τονζον επης ην ανάγη να αναπχθούν μέρα γα ην ανμεώπη ων οονομών νδύνων α γα ην ενχη ης δαπραγμαεής ανόηας ων παραγωγών. Τέλος, επημανον ην ανάγη γα ην αύξηη ης προαας ων ερωπαϊών προϊόνων από εαγωγές ομοεδών προϊόνων ρων χωρών αθώς α γα ην εξαάλη δαάνεας ην αγορά, μέω ενός ερωπαϊού παραηρηηρο γα α ρούα α λαχανά. Όπως δήλωε ο Κώας Σανδαλδης, ο ομέας ων ρούων α λαχανών ανπροωπεύε γα ην Ελλάδα ο 35% ης αξας ης γεωργής μας παραγωγής α ο 1/3 ης αξας ων γεωργών εξαγωγών μας. Ενα ο ημανόερος ομέας γα ο εόδημα α ην απαχόληη η γεωργα, με προεάες ος πόλοπος ομες ης οονομας. Αποελε λοπόν απόλη προεραόηα η εξαάλη ης αναγωνόηας ο ομέα, ς ημερνές νθήες αλλά α ο πλαο ης νέας ΚΑΠ». Βομάζα α επή βοήθεα. Όον αορά ο θέμα ης βομάζας ύμωνα με όα έγναν γνωά η πλεοψηα ων ραών μελών μώνηαν ό η γεωργα έχε ως βαό ης όχο ην παραγωγή ρομων, οπόε ο πολές ο οποες θα ηρζον η βομάζα δεν θα πρέπε να έρχονα ε ανθεη με αό. Παρόλα αά ο μμεέχονες ο Σμβούλο μώνηαν ό η ΚΑΠ θα πρέπε να ενθαρρύνε ην αλύερη χρήη ων ποπροϊόνων ης αγροής παραγωγής α ων ααλοπων ης αγροδαροής βομηχανας. Η μεγάλη πλεοψηα ων ραών μελών άχθηαν πέρ ης οπής παραγωγής ης βομάζας α αά ης παραγωγής μεγάλων ποοήων πο θα αξδεύον μεγάλες αποάες ως ον όπο ης αξοποηής ος. Αόμη ο Σμβούλο ολοληρώθηε χωρς να μωνήον ο θέμα ης αναμόρωης ο προγράμμαος επής βοήθεας γα ος απόρος. Αξζε να ημεωθε ό ο απόψες γα ο θέμα χωρηαν α δύο. ΟΙ μο νάχθηαν με η Γαλλα η οποα επμένε ην νέχη ο προγράμμαος α ο άλλο μο με η Γερμανα πο προβάλε μεγάλη αναη. Μάλα η Γαλλα ζήηε να αποδεμεούν 500 εα. ερώ ο χρόνο γα ην ονοή επή βοήθεα. Ωόο η Γερμανα α άλλες πένε χώρες ποήρξαν ό η επή βοήθεα ενα θέμα ων εθνών βερνήεων. Απαραηη η νεχής επένδη η γεωργα γα η γράηη ων μών ων ρομων ην επόμενη δεαεα Ο μές ων ρομων αξάνονα α θα παραμενον ε ψηλά εππεδα ην επόμενη δεαεα ενώ θα επραήον χεά χρές δαμάνες μών η δάρεα ενός έος. Αό δεχνε ανάλη ης αάαης ης αγοράς ων ρομων γα ην περοδο , πο πραγμαοποήθηε από ην Ερωπαϊή Επροπή Γεωργας & Αγροής Ανάπξης, ε νεργαα με ον Οργανμό γα ην Οονομή Σνεργαα & Ανάπξη (ΟΟΣΑ), ον FAO, ο Food and Agricultural Policy Research 26 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

27 Εξωερό Institute (FAPRI) α ο Αμερανό Υποργεο Γεωργας. Τα μπεράμαα ης ανάλης δόθηαν πρόαα η δημοόηα α αποδδον ς ψηλές μές ων αγροών προϊόνων παγομως ε μεγάλο βαθμό η ύνδεή ος με ς αγορές ενέργεας α ς χρημαηραές αγορές ενώ η μεγάλη δαύμανη ων μών αποδδον α αναμενόμενα λόγω ης λμαής αλλαγής χνά αραα αρά ανόμενα. Σα βαά μπεράμαα ης χεής έθεης περλαμβάνονα α εξής: Η ύπαρξη ψηλών μών α αγροά προϊόνα θα οδηγήε ην αύξηη ης παραγωγής η οποα με η ερά ης θα πέε ς μές χαμηλόερα. Παρ όλα αά ο μές προβλέπονα να μενον αρεά ψηλόερα από ο μέο όρο α μόνο ο έλος ης περόδο θα εμανον άες αθεροποηης. Ο πληθωρμός ε νδαμό με ς ψηλές μές ων αγροών προϊόνων θα επηρεάον άμεα ην αγορά ρομων, με ο πρόβλημα να ενα ενονόερο ς αναπόμενες α αναδόμενες οονομες, όπο α ρόμα αποελούν ύρα δαπάνη ο δαθέμο εοδήμαος. Ο μές προβλέπονα να παροάον ενονόερη δαύμανη αού ολοένα α μεγαλύερο μέρος ης παραγωγής ηρζεα ε αναπόμενες χώρες όπο παραηρούνα μη αθερές αποδόες ρως λόγω ων αραων αρών ανομένων. Υπάρχε χρή πολή α οονομή ήρξη ης παραγωγής βοαμων. Αν ο μές ο περελαο νεχον να αξάνονα, η παραγωγή βοαμων μπορε να γνε βώμη αόμη α χωρς ην πολοοονομή ήρξη. Παρά η μεωη ο ρθμού ζήηης λόγω ης ύεης ενα απαραηη η νεχής επένδη η γεωργα με όχο να ξεπεραε η χρόνα αάθεα ων αποδόεων λόγω ων χνών αραων αρών ανομένων, γα να μπορέε να νεχε η απρόοπη προορά ρομων. Σγερμένα γα α βαόερα εδη δαροής ο προβλέψες έχον ως εξής: Γα α ηρά μεά από 2 περόδος με ρεόρ παραγωγής, ανανέωη ων αποθεμάων α μεούμενες μές, η αγορά δέχηε ένα οβαρό πλήγμα ην περνή περοδο, από ην ξηραα α ην απαγόρεη εξαγωγών από Ρωα α Ορανα. Το αποορύωμα ήαν η απογοηεή οδεά αραβοο ς Η.Π.Α. πο μαζ με ην αύξηη ης ζήηης μεωε δραμαά α αποθέμαα. Προς ο έλος ης περόδο η αάαη άλλαξε λόγω ων βροχοπώεων, ην άρη απαγόρεης ων εξαγωγών από η Ρωα α ο νέο ρεόρ ρεμμάων με αραβόο ς Η.Π.Α. Το μόνο από α ηρά πο η αγορά ο δαηρήθηε χεά αθερή ήαν ο ρύζ λόγω επαρούς παραγωγής α ανοποηών αποθεμάων. Ο προβλέψες γα ην περοδο μέχρ ο 2020, περλαμβάνον μρή αύξηη ης αλλεργούμενης έαης (2%) με ραρχο ον αραβόο, ενώ ο ρύζ προβλέπεα ημανή αύξηη ων αποδόεων. Ο μές αναμένεα να αθεροποηθούν μέχρ ο έλος ης δεαεας α 250 δολάρα/ όνο γα ο άρ α α 200 δολάρα/όνο γα ον αραβόο (ο μές ενα Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 27

28 FOB US Gulf). Σο ρύζ η μή αθεροποηης προβλέπεα α 500 δολάρα/όνο (FOB Thailand). Γα α βοαύμα από αραβόο, προβλέπεα μα αύξηη ς Η.Π.Α. μέχρ ο 2014, οπόε α η εαρμογή ων νέων εχνολογών θα οδηγήε ε μεωη ων ποοήων αραβοο πο θα μεαραπούν ε αθανόλη. Ο μές ο ρέαος οδηγήθηαν ε ορά ψηλά ο έλος ο 2010 α ο πρώο εξάμηνο ο Ο ύρος παράγονας πο δαηρε ς μές ψηλές ενα η πεη ο ομμά ης προοράς λόγω ης μεωης ο αρθμού ων ζώων παγομως α ελεαα χρόνα. Η μεωη αή οελεα η νεχώς μεούμενη μή παραγωγού εξαας ο αξημένο όος παραγωγής α ς χαμηλές μές πο επράηαν η δεα , λόγω ης παγόμας οονομής ρης. Η αάαη όπως ενα ολογό θα δορθωθε εολόερα α οόπολα α α χορνά α δολόερα α μοχάρα. Η πρόβλεψη γα ην ερχόμενη δεαεα ενα αύξηη ης παραγωγής α ης αανάλωης ρέαος. Η Βραζλα ενα η ραρχη δύναμη ς εξαγωγές μοχαρο ρέαος με ην Αραλα α η Νέα Ζηλανδα να νεχζον α αές να αξάνον ς εξαγωγές ος, ενώ η Αργεννή α Ο Καναδάς προβλέπεα να παροάον μεωη ς εξαγωγές ος. Ο μές προβλέπονα να βανον νεχώς αξανόμενες με ο μοχαρο ρέας να θάνε ο έλος ης δεαεας α 2400 δολάρα/ όνο, α οόπολα α 2100 δολάρα/ όνο α ο χορνό ρέας α 1500 δολάρα/ όνο. Σο έλος ο 2010 α ην αρχή ο 2011 ο παγόμες μές γαλαοομών αξήθηαν θάνονας ε ορά ψηλά λόγω ης χρής ζήηης. Η παραγωγή γάλαος ην επόμενη δεαεα προβλέπεα να αξηθε αά 2% ο έος με η ζήηη να ρέεα προς ς αναπόμενες χώρες ων οποων η δαροή ρέεα προς ο δό ρόπο ζωής. Ο μές ο γάλαος όνη (FOB Oceania) αναμένεα να αξάνον μέχρ ην μή ων 3600 δολαρων/ όνο ς αρχές ο Τέλος, η αγορά ζάχαρης παροαε χρές δαμάνες α ελεαα χρόνα. Παρά η μρή μεωη πο παραηρεα ον ελεαο αρό η μή ης ζάχαρης παραμένε πάνω από ον ορό μέο όρο. Παρά ην αύξηη ης παραγωγής, α παγόμα αποθέμαα ενα ο χαμηλόερο εππεδο ων ελεαων 20 εών. Ο μές θα παραμενον ψηλές γα ην επόμενη δεαεα με ραρχη ην παραγωγή η Βραζλα. Ανάλογες άες αύξηης ης παραγωγής προβλέπονα γα ην Ινδα α ην Ταϊλάνδη. Με βαό οχεο ς χρές δαμάνες πο προαναέρθηαν, ο μές ης ζάχαρης αναμένεα να νηθούν μεαξύ ων 400 α 600 δολαρων/ όνο (FOB Carribean). Νέες εχνολογες α ανοόμα μηχανήμαα θα παροαούν ην έθεη Agrilevante 2011 Η έθεη Agrilevante πο θα πραγμαοποηθε ο Μπάρ ης Ιαλας από 13 έως 16 Οωβρο 2011, αποελε μα από ς ημανόερες εθέες πο 28 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

29 Εξωερό Η Bayer CropScience έδωε νένεξη ύπο η Γερμανα Ο ΑγροΤύπος παραολούθηε ην εήα νένεξη ύπο ης Bayer CropScience, η οποα πραγμαοποήθηε ο Monheim ης Γερμανας, παροα δημοογράων από όλο ον όμο. Η CEO ης Bayer CropScience,. Sandra E. Peterson, αναονωε ό η εαρεα θα δαθέε περόερα από 850 εαομμύρα ερώ μέχρ ο 2015 γα έρενα α ανάπξη. Ιδαερη έμαη δνεα ς βοεπήμες ο οποες αδαά θα απορροούν περόερα από α χρήμαα πο δαθέε η εαρεα γα έρενα. Σόχος ενα μέχρ ο 2015, Χημεα α Βοεπήμες να μοράζονα ε αναλογα 50:50 α χρήμαα ης έρενας α ανάπξης. Έμαη με ς βοεπήμες θα δώε η Bayer ην ανάπξη νέων πολών αλλεργούμενων ών α ην παραγωγή πόρων ποράς. Δεε ο χεό ρεποράζ α ο βνεο Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 29

30 οχεύον ην παροαη ανοόμων μηχανημάων α εχνολογών γα ον αγροό ομέα. Ο ααεαές θα μπορέον να παροάον α πο εξελγμένα μονέλα γεωργών μηχανημάων ενώ μέα από μεγάλο αρθμό ημερδων θα αναλθούν α πο πρωοποραά ήμαα ο αγροού ομέα με εδή αναορά ην ελαοομα α ην παραγωγή ελαολάδο όπως α η δαχερη ης βομάζας α ων πολεμμάων με όχο ην παραγωγή ενέργεας. Το αποορύωμα ων εδηλώεων περλαμβάνε ην παροαη α βράβεη ων 10 πο ανοόμων εχνολογών πο θα έχον επλεγε από ομάδα εδών επημόνων. Σα οραα έερα περλαμβάνεα ο ανούργο ύημα ης New Holland γα η ρύθμη ης αχύηας ο ανεμήρα ανάλογα με ς απαήες ης εργαας, ένα μν μεαορό από η Merlo εξοπλμένο με εναλλαόμενες βούρες εδές γα αθαρμό ωοβολαϊών πάνελ, ένα ερόμενο μηχάνημα ης Gandini Group πο μαζεύε εύολα α ονοροποε α πολεμμαα ο λαδέμαος α έλος ένα αλοπρονο με μπααρα από ην εαρεα Pellenc ο οποο δαθέε ερά από ανοόμες λύες γα αλύερο χερμό α αάλεα. Τα 6 μρόερα βραβεα περλαμβάνον ένα ραέρ με εξελγμένα ήμαα ηλερονών από ον Antonio Carraro, ένα μηχάνημα ης Errepi πο μέω δόνηης χρημοποεα αν αρπολλεό, μα επαναορζόμενη μπααρα πολμερών λθο ένα μηχάνημα δόνηης γα ην ελαολλογή από ην Pellenc α ένας αλλεργηής από ην εαρεα Siciltiller με αόμαο ύημα γα ο ήωμα ων εργαλεων α ην απογή εμποδων. Εμπόδα ο εμπόρο ης ολλανδής ολπας βάζον ο Ρομάνο Επαλούμενες λόγος οϋγεας ο ρομανές Αρχές μπλόαραν ην εαγωγή ορων με ολπες από ην Ολλανδα. Έξ ορα με ολλανδούς πόρος α βολβούς ανηοποήθηαν ο Σαββαούραο α ύνορα Ρομανας-Ογγαρας, αθώς ύμωνα με ς ελωνεαές Αρχές μπορε να περέχον «επνδνα βαήρα». Το μπλόο θα παραμενε ε χύ «γα μερές ημέρες» έως όο ολοληρωθούν ο εργαηραές αναλύες, όπως δηλώνον ο αρμόδο αξωμαούχο. Πέρ η Ρομανα εήγαγε ολλανδά λολούδα αξας άνω ων 20 εαομμρων ερώ. Το όλο θέμα με ς ολλανδές ολπες ανέψε μα ημέρα αόο η Χάγη αέηε αές ό δεν πρόεα να άρε ς ανρρήες ης χεά με ην έναξη ης Ρομανας α ης Βολγαρας η ζώνη Σένγεν. 30 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

31 Εξωερό

32 Κύ πρ ος Θα νεχομε ς γεωρήες δαμηνύε από ον ΟΗΕ ο Δημ. Χρόας Ξεάθαρη απάνηη ς απελές ης Τορας δαύπωε από ην έδρα ο ΟΗΕ η Νέα Υόρη ο πρόεδρος ης Κπραής Δημοραας Δημ.Χρόας, δαμηνύονας ό ο γεωρήες ο Οόπεδο 12 ης πραής ΑΟΖ θα νεχούν. «Ενα ραρχό δαωμα ης Κπραής Δημοραας» επε αμέως μεά η νάνηή ο με ον Γ. Γρ. ων Ηνωμένων Εθνών Μπαν Γ-μον. Ως προς ην πορεα ων νομλών με ον Νερβς Έρογλο, ο. Χρόας δήλωε ό «πάρχον πολύ οβαρές απολες», ενώ «μέχρ ώρα, ο γλες ενα ε δεερεύοας ημαας ζηήμαα». Σε δηλώες ο ος δημοογράος, ο. Χρόας επε ό ενημέρωε γα ο θέμα ον ΓΓ ο Οργανμού α πως ο Μπαν Γ-μον ποχέθηε να μλήε γα αά α ζηήμαα με ον Τούρο πρωθποργό Ταγπ Ερνογάν. Επης, επε ό αμα αναορά δεν έγνε α ούε νομζε ό θα γνε από ον Γενό Γραμμαέα, γα να δαόψε ή να αναβάλε η Κπραή Δημοραα ς έρενες. «Η θέη ης Κπραής Δημοραας ενα ξεάθαρη, θα νεχομε» όνε ο πρόεδρος ης Κπραής Δημοραας α πρόθεε ό «ενα ραρχό δαωμα ης Κπραής Δημοραας να εξερενήε α μαάρ να βρεθούν δρογονάνθραες. Δεν έχον να χάον ο Τορούπρο μπαρώες μας, γορα έχον να ερδον. Κα αό πρέπε να γνε αανοηό α από ην Τορα α από ον. Έρογλο». Κύ π 32 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

33 Κύ πρ ος Δύο νέες λαομές ζώνες προγραμμαζονα γα ην περοχή Μαχαρά ρ ος Δύο νέες λαομές ζώνες προγραμμαζονα να λεοργήον ην περοχή ο Μαχαρά. Η μα αηη αορά ην περοχή Δεληπο α η δεύερη ην περοχή Λεάρων - Λθροδόνα. Ο δύο εαρεες πέβαλαν ήδη ξεχωρές μελέες εμηης εππώεων ο περβάλλον, ο οποες θα εξεαούν από ην Περβαλλονή Αρχή, ς 13 Οωβρο. Εε θα δαανούν α ο πραγμαές ανάγες ης Κύπρο ε νέα λαομά λά. Σύμωνα με δημοεμα ης εημερδας «Φλελεύθερος» α πραγμαά δεδομένα θα δαανούν από ην έρενα πο θα δεξάγε η Υπηρεα Μεαλλεων, παρόλο ό εενο πο γνωρζον επμένον ό α άμενα λαομεα με ελάχες αν χρεαε επεάες περαλύπον ην ανάγη ε λαομά λά γα πολλές δεαεες. Πάνως ο θέμα αναμένεα να απαχολήε ην ονοβολεή Επροπή Περβάλλονος προού ζηηθε ο Τμήμα Περβάλλονος ο αημα ων δύο εαρεών. Σε γένρωη πο πραγμαοποηαν ο άοο ης περοχής Δεληπο ο βράδ ης Κραής αποάαν να προχωρήον η λήψη δναμών μέρων ως ένδεξη δαμαρρας γα η χεδαζόμενη λεοργα όο λαομεο, όο α ροθραής μονάδας ην περοχή. Το λαομεο προγραμμαζεα να λεοργήε ην περοχή «Αεόμοη», η οποα αποελε περοχή εναγμένη ο ραό Δάος Μαχαρά νολής έαης μέρων. Η ροθραή μονάδα θα ααλαμβάνε έαη μέρων ενώ μα έαη μέρων με πνή βλάηη θα ααραε γα να ααεαε δρόμος πρόβαης. Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 33

34 Οονομές ενχύες

35 Σο ΦΕΚ η απόαη γα α νέα δαώμαα εναας ενχης Δημοεύθηε ην επημη Εημερδα ης Κβέρνηης, η ποργή απόαη με ην οποα αθορζεα η αξα α ο ανώαος αρθμός δαωμάων πο αανέμεα ανά δαούχο παραγωγό, α πλαα αανομής δαωμάων εθνού αποθέμαος α νέων δαωμάων ύμωνα με ο άρθρο 68 γα ο έος Σύμωνα με ην απόαη η αξα άθε δαώμαος αθορζεα ε 300 ερώ/εάρο, ενώ άθε δαούχος μπορε να λάβε μέχρ 4 δαώμαα, ανάλογα με ς δαθέμες εάες ο. Από ην αανομή ων νέων δαωμάων επωελούνα περ ος δαούχο, η πλεοψηα ων οποων ενα νέο γεωργο α γεωργο πο δραηροποούνα ε ορενές α μεονεές περοχές. Δαβάε ο ΦΕΚ Ανογε ο Μέρο 123 Α γα επενδύες η μεαποηη αγροών προϊόνων ύψος 150 εα. ερώ Όπως εχε αναέρε χεό ρεποράζ ο ΑγροΤύπο, ην πογραή ο ποργού Αγροής Ανάπξης α Τρομων Κώα Σανδαλδη έλαβε η 2η Πρόληη Εδήλωης Ενδαέρονος ο Μέρο 123 Α «Αύξηη ης αξας ων γεωργών προϊόνων» ο ΠΑΑ πο γχρημαοδοεα από ο Ερωπαϊό Γεωργό Ταμεο Αγροής Ανάπξης α ο Ελληνό Δημόο. O προϋπολογμός ης Πρόληης ανέρχεα α ερώ α δαούχο ο προγράμμαος ενα πολύ μρές, μρές α μεαες επχερήες αθώς α επχερήες πο απαχολούν λγόερος από 750 παλλήλος ή έχον ύλο εργαών μρόερο ων 200 εα. ερώ. Σύμωνα με όα αναέρε αναονωη ο ΥπΑΑΤ, η δράη αορά ην ενχη επενδύεων η μεαποηη α εμπορα γεωργών προϊόνων ος ομες ρέαος, γάλαος, αγών - πολερών, μελού, δαόρων ζώων, δημηραών, ελαούχων προϊόνων, ονο, οπωροηπεών, ανθέων, ζωοροών, πόρων α πολλαπλααού λού, αρμαεών α αρωμαών ών. Σγερμένα αορούν: 1.Κρέας, με επενδύες ε αγεοεχνή ποδομή, ρως εγχρονμούς α δρύες μρών αγεων ε νηωές περοχές, μονάδες εμα- Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 35

36 χμού, ποποηης α παραγωγής ρεαοεαμάων α μονάδες αδρανοποηης παραπροϊόνων α ποπροϊόνων αγής (rendering). 2.Γάλα, με επενδύες ε ροομεα, μονάδες παραγωγής γαούρης α λοπών ζμούμενων προϊόνων γάλαος, μονάδες αξοποηης παραπροϊόνων (ρόγαλα), μονάδες επεξεργαας γάλαος. 3.Αγά α Πολερά, με επενδύες ε μονάδες ποποηης α εαας αγών, μονάδες γα παραγωγή νέων προϊόνων με βάη α αγά, πηνοαγεα, μονάδες εμαχμού, ποποηης α μεαποηης ρέαος πολερών, ονελών. 4.Μέλ, με επενδύες ε μονάδες ποποηης, επεξεργαας, μεαποηης, εαας μελού, μονάδες γα παραγωγή αχαρωδών προϊόνων με βάη ο μέλ. 5.Σηροροα α άλλα εδη, με επενδύες ε μονάδες αναπήνης οολών α μονάδες μεαποηης αλγαρών. 6.Δημηραά, με επενδύες ε μονάδες απολοωης - επεξεργαας α ποποηης ρζού, αποθηεούς χώρος δημηραών, ξηρανήρα δημηραών,.λ.π. 7.Ελαούχα προϊόνα, με επενδύες ε ελαορβεα ρως γα εγχρονμούς α γχωνεύες, ποποηήρα, εαήρα ελαολάδο,.λπ. 8.Ονος, με επενδύες ρως γα εγχρονμούς α γχωνεύες ονοποεων α δρύες μόνο ε ορμένες περπώες. 9.Οπωροηπεά, με επενδύες ρως ε εππεδο εμπορας, μεαποηης οπωροηπεών αθώς επης α ε εππεδο μονάδων επεξεργαας, ποποηης βρώμων ελών. 10.Άνθη, με επενδύες ε εππεδο ποποηης α εμπορας ανθέων. 11.Ζωοροές, με επενδύες ρως, μονάδων παραγωγής ζωοροών οαών ζώων, παραγωγής πλήρων ποποημένων μγμάων ζωοροών, αποθηεών χώρων ζωοροών,.λ.π. 12.Σπόρο α πολλαπλααό λό, με επενδύες ε μονάδες επεξεργαας α ποποηης πόρων α πολλαπλααού λού. 13.Φαρμαεά α αρωμαά ά, με επενδύες ε μονάδες ποποηης α επεξεργαας αρωμαών α αρμαεών ών. Ο επλέξμος προϋπολογμός ων αήεων ενχης μανεα από έως ερώ γα ο 80% α από έως ερώ γα ο 20% ων δαθέμων πώεων α ποοά πο προβλέπονα ανά αηγορα ον Καν. 1698/05. Η παραλαβή ο πληροοραού λού από ος ενδαερόμενος, ε ηλερονή μορή, θα γνεα από η Δ/νη Προγραμμαμού & Γ.Δ. - Τμήμα Δημοων α Ιδωών Επενδύεων ο Υποργεο, Αχαρνών 5 - Αθήνα ή από ς οεες Δεθύνες Αγροής Οονομας ων Περερεών ή ς Δεθύνες Αγροής Οονομας α Κηναρής ων Περερεαών Ενοήων. Ημερομηνα έναρξης αάθεης αέλων ξενά ην Παραεή , α λήγε ην Τεάρη , α ώρα 15: ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

37 Πήρε ΦΕΚ η απόαη γα παράαη ποβολής δαολογηών επροής ο Φ.Π.Α. ος αγρόες Σην Εημερδα ης Κβέρνηης δημοεύθηε η απόαη παράαης ης προθεμας ποβολής ων δαολογηών επροής ο Φ.Π.Α. ος αγρόες. Σύμωνα με όα αναέρε η Απόαη η παράαη πο δνεα ενα έως ς 26 Σεπεμβρο. Επημανεα ό η παράαη ης προθεμας αορά παραδόες αγροών προϊόνων α παροχές αγροών πηρεών πο πραγμαοποήθηαν, αά η χρήη Σην απόαη, πο πογράε ο αναπληρωής ποργός Πανελής Οονόμο, αναέρονα α εξής: «Παραενομε μέχρ 26 Σεπεμβρο 2011 ην προθεμα γα ην ποβολή ων δαολογηών επροής ο Φ.Π.Α. ος αγρόες, πο προβλέπεα από ην παράγραο 4 ης απόαης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/ α αορούν παραδόες αγροών προϊόνων α παροχές αγροών πηρεών, πο πραγμαοποήθηαν αά η χρήη 2010». Υποβολή προάεων γα έναξη ο πρόγραμμα γα ον εναλλαό ορμό ο ΕΣΠΑ Μέχρ ς 11 Νοεμβρο θα μπορούν ο ενδαερόμενο να ποβάλλον ς προάες ος προεμένο να εναχθούν ην πράξη εναλλαός ορμός ο Επχερηαού Προγράμμαος Αναγωνόηα α Επχερημαόηα , ύψος 20 εα. ερώ, ην οποα έχον προηρύξε α Υποργεα Περερεαής Aνάπξης α Τορμού. Η ποβολή προάεων, η οποα ξενηε ς 15 Σεπεμβρο, γνεα μέω ο δαδαού όπο Μέω ης Πράξης Εναλλαός Τορμός, θα ενχθούν επενδά χέδα α οποα θα μβάλλον ην ανάπξη μας ή περόερων εδών ή/ α εναλλαών μορών ορμού, όπως: Αθληός ορμός αναψχής Θαλάος ορμός Τορμός παθρο Γαρονομός ορμός Τορμός γεας α εεξας O προϋπολογμός ης άθε επένδης ενα από έως ερώ, μη μπερλαμβανομένο ο ΦΠΑ. Το ύψος ο προϋπολογμού ο προενόμενο επενδού χεδο δεν πρέπε να περβανε ον ύλο εργαών/ ααθάρων εόδων ης επχερηης αά ην ελεαα χρήη. Η επδόηη ανέρχεα ο 40% α δνεα εππλέον προαύξηη αά 5% ε μρά νηά άω ων αοων. Η δα μμεοχή ανέρχεα ο 55% ή 60% α μπορε να αλθε με ραπεζό δάνεο. Η μέγη δάρεα ο επενδού χεδο ενα δεαοώ μήνες από ην ημερομηνα παράδοης ης ποργής απόαης έναξης ον δαούχο, με δναόηα ρμηνης παράαης. Δαβάε περόερα Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 37

38 Ελληνές επχερήες

39 Ενδαέρον γα ην αγορά ης ΕΒΖ. Μήνη γα όπμη απαξωη ης βομηχανας αέθεαν ο εργαζόμενο Ολοληρώθηε ο πρώο βήμα γα ην πώληη ης Ελληνής Βομηχανας Ζάχαρης (ΕΒΖ). Ο ποψήο αγοραές εχαν προθεμα μέχρ ς 15/9/2011 να ααθέον ην εδήλωη ενδαέρονος γα ην απόηη ο 82,33% ης εαρεας. Κραρχο «παες» από ην παγόμα αγορά ζάχαρης έδωαν ο «παρόν» η δαδαα α ο πληροορες αναέρον ό ο ενδαέρον από Γερμανούς ήαν δαερα ένονο. Μεαξύ ων ποψήων αγοραών α η αγγλή ED & F MΑΝ με ην οποα η ελληνή βομηχανα έχε ήδη ε χύ ραηγή νεργαα. Επης, έρονα να μεεχαν ον πρώο γύρο ης δαδαας α βομηχανες ζάχαρης από ην Πολωνα, ην Σερβα αλλά α η Ρωα. Σο μεαξύ αγωγή αά πανός πεθύνο γα ην απαξωη ο εργοαο ααθέον ο εργαζόμενο ην ΕΒΖ. «Σόπμα η δοηη ζημωε ην ΕΒΖ γα να έχε δαολογα να ης βάλλε πωληήρο», ποηρζον ον ΑγροΤύπο ο επρόωπο ων εργαζομένων, προθέονας ό προμηαν να πληρώον 12 εα. ερώ ε Γάλλος α Γερμανούς γα να αγοράον αόν ζάχαρη, αν να πληρώον ερώ ος αγρόες γα να αλλεργήον εύλα. Να αναέρομε ό η ΕΒΖ, εός από ην ποόωη ων όνων πο δαθέε, δραηροποεα α ην εμπορα γα να αλύψε ην ελλεμμαή ελληνή αγορά πο έχε ανάγες ε εήα βάη όνων ζάχαρης. Όμως η ενή χρονά ανεα να ενα η χερόερη ην ορα ης βομηχανας, παρό μάλα ο δεθνες μές ης ζάχαρης αλπάζον α ύψη. Δαβάε ο ρεποράζ Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 39

40 Δερνήες ων ΕΑΣ - μεόχων ης «Δωδώνη» γα η δαή αοχύρωη ης αααής πλεοψηας ης ΑΤΕ Αναονωη χεά με ο θέμα ης δαής νης ης ΑΤΕ επ ων Ενώεων Αγροών Σνεαρμών-μεόχων ης γαλαοβομηχανας «Δωδώνη» εξέδωαν ο Ενώες Αγροών Σνεαρμών Ιωανννων, Πρέβεζας α Θεπρωας. Σύμωνα ην αναονωή ος ο ΕΑΣ άνον λόγο γα αναρβή δημοεύμαα ον Τύπο α οποα αναέρον ό η «ΑΤΕ αοχρώνε χωρς αμβήηη ην αααή πλεοψηα» η γαλαοβομηχανα μεά ην έδοη ων αποάεων ο Εεεο Ιωανννων. Εδόερα, όπως έγνε γνωό η δαμάχη γα ην παλαόερη απόηη από ην ΑΤΕ μεοχού ποοού 7,7% ης «Δωδώνη», εός από ο αρχό 60% πο αεχε, λήγε προώρας με επράηη ης ράπεζας, η οποα έρδε ην πόθεη όο πρωόδα όο α ο δεύερο βαθμό. Γα ο θέμα ο ΕΑΣ Ιωανννων, Πρέβεζας α Θεπρωας αναέρον ε χεή αναονωή ος: «Ο Ενώες Αγροών Σνεαρμών Ιωανννων, Πρέβεζας α Θεπρωας ρνον όπμο να ενημερώον ο ονό γα ην έβαη ης δαής δαμάχης με ην Αγροή Τράπεζα ης Ελλάδος δό πρόαα πήρξαν αναρβή δημοεύμαα ον Τύπο. Σγερμένα, ελέχθη μεαξύ άλλων αναρβεών - ό η «ΑΤΕ αοχρώνε χωρς αμβήηη ην αααή πλεοψηα» η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. μεά ην έδοη ων αποάεων ο Εεεο Ιωανννων. Η δαπωη αή δεν ενα ορθή. Ο αποάες ο Εεεο Ιωανννων ο οποες μπορούν ε άθε περπωη να αναρεθούν απέρρψαν απλώς ς αγωγές ων Ενώεων Αγροών Σνεαρμών γα πούς λόγος. Ο ελεαες, μπορούν επομένως, να επανέλθον με νέες αγωγές. Κα ο ημανόερο: Το Εεεο Ιωανννων εδέχθη ην ύπαρξη έγρο περορμού η δναόηα μεαββαης ων μεοχών, ρνονας επ λέξε α αόλοθα: «Σε περπωη πο άποα νεαρή οργάνωη θέλε να μεαββάε ς μεοχές ης ή μέρος αών θα πρέπε πρώα να προενε ην μεαββαη ε άλλη ή άλλες μεόχος ή μη μεόχος - νεαρές οργανώες. Τούο γα να δαλαχθε ο οπός ης αρχής νθέεως ο μεοχού εαλαο α να αποεχθε η ενχη ης θέεως ης Α.Τ.Ε. ην μεοχή ύνθεη, πο ούως ή άλλως ενα δεπόζοα». Μόνο εάν δεν πάρχε επθμα ή δναόηα απόηης ων μεοχών από άλλες νεαρές οργανώες (μεόχος ή μη) ενα δναή η μεαββαη ην ΑΤΕ. Αά έρνε ο Εεεο Ιωανννων. Καά νέπεα, οδεμα αααή πλεοψηα αοχύρωε η ΑΤΕ με ην απόηη ων επμαχων μεοχών παέων. Το ανθεο: Η αγορά αή ενα αμβόλο νομμόηας, δεδομένης ης ανωέρω ρης ο Εεεο Ιωανννων». 40 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

41 Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 41

42 rplant Florplant Flo rplant Florplant Florplant rplant Florplant Florplant rplant Florplant Florplant rplant Florplant Florplan orplant Florplant Florplan orplant Florplant Florplan orplant Florplant Florplan orplant Florplant Florplan lorplant Florplant Florplan lorplant Florplant Florplan lorplant Florplant Florplan lorplant Florplant Florpla lorplant Florplant Florpla t Florpla Σχεά με ην Έθεη Florplant Σην ελή εθεα έχον μπε ο προεομαες γα ην 1η Florplant ην Αάλεα ης Τορας (28 Σεπεμβρο 1 Οωβρο). Ανάμεα ος εθέες, α 5 ελληνές μμεοχές από ον χώρο ης επχερημαής ανθοομας ηποεχνας α ης μβολεής πρανο. Επης, από ς μέχρ ώρα πληροορες, ολάχον 3 ομάδες επχερημαών ο χώρο έχον προγραμμαε οργανωμένη επεψη γα να δον ην έθεη αλλά α ην ανθοομή δραηρόηα ης ερύερης περοχής, προεμένο να βρεθε ένας δαλος επονωνας. Σα πλαα ης ελληνής παροας ην Έθεη, έχον προγραμμαε α δύο παροάες ζηήες. Η πρώη, θα γνε ο απόγεμα ης Τεάρης 28 Σεπεμβρο, με θέμα «Ελληνή α Τορή αγορά ανθοομας: μα πρόαη γα αλύερο μέλλον», με ομληές ην. Ολμπα Κονοεργο (Γενή Δεθύνρα ο Ανθοομού Σνεαρμού Φωρούχων Αχαρνών Αής) α ον. Νο Θμάη (Σύμβολο Πρανο-Επρόωπο ης Florplant ην Ελλάδα). Σε αήν θα παροαε η αάαη ο οζύγο εαγωγών εξαγωγών μεαξύ ων 2 χωρών, θα γνε παροαη γα α ελληνά προϊόνα πο ενδαέρον ην ορή αγορά ενώ θα ααεθε α μα ολοληρωμένη πρόαη δεπαγγελμαής νεργαας. Η δεύερη, θα γνε ο πρω ης Παραεής 30 Σεπεμβρο με θέμα «Ο εχθρο ων ονοεδών, ορα, μέθοδο, πρόαη ραηγού χεδαμού γα ο πρόβλημα», με ομληή ον Πρόεδρο ης GreekPalmSociety. Νο Θμάη. Προγραμμαμένες Β2Β νανήες θα γνονα ο περπερο ο Agroartistico- Green PR and Consulting. Η έθεη αναμένεα να έχε μεγάλη επεψμόηα όχ μόνο από Τούρος επαγγελμαες αλλά α από ς περόερες χώρες ο Αραβού όμο α η Ρωα, πο αποελούν ημανές αγορές γα ο μέλλον. Θεωρούμε πως μόνο ωελημένο θα βγον ο Έλληνες επχερημαες από η μμεοχή ος εε. Θερμές εχαρες ον Δεθνή ης Έθεης,. Μεχμέ Νοαν, γα η ημανή προπάθεα να ηρχε α να προβληθε η ελληνή μμεοχή. Νος Θμάης

43 t t t t t t t t nt nt nt Ελληνή Σμμεοχή ην 62η Flormart/Milflor (Padova, Ιαλα) Σα πλαα ο 3εούς ( ) Ερωπαϊού προγράμμαος ης Ιαλής Κονοπραξας ATS (Florasi, Florconsorzi, Conaflor) γα ην προβολή α η δημοργα εμπορών χέεων με Έλληνες παραγωγούς ανθοομών προϊόνων, η δημολής Έθεη Flormart/ Milflor Padova παραχώρηε δωρεάν χώρο 10 εραγωνών μέρων γα να εεθούν ελληνά ά. Η νηη αή έγνε ε αναπόδοη ης μμεοχής ης ATS ην 57η Ανθοομή Έθεη Κηάς, με η νεργαα πάνα ο Ελληνοϊαλού Επμεληηρο Αθηνών. Η 62η Flormart/Milflor, η μεγαλύερη έθεη ο λάδο η Νόα Ερώπη, έγνε ς Σεπεμβρο α από ην ελληνή πλερά εέθηαν ελαόδενρα ελληνής παραγωγής, πολας Κορωνέη, πο εός ων άλλων, έχον μεγάλο ηποεχνό ενδαέρον α αποελούν ήδη εξαγώγμο προϊόν. Σα πλαα ης μμεοχής ο 8 ελές προέρθηαν αά η δάρεα ων εγανων ος δοργανωές, ε ανάμνηη ης νεργαας α ης Κηώης μμεοχής. Την επμέλεα ο περπέρο εχε ο γεωπόνος ο Δήμο Κηάς. Νος Θμάης. Την έθεη επέθηαν περπο επαγγελμαες (περόερο από πέρ), από όλη ην Ερώπη, ανάμεά ος α περπο 30 Έλληνες. Εός από ην γερμένη μμεοχή, «ελληνό» ενδαέρον εχε α η μμεοχή ης εαρεας Ecopalm, με manager ον. Γώργο Καραχάλο, πο παροαε α μηχανήμαα θερμής θανάωης με μρούμαα γα ος εχθρούς ων ονοεδών. Θα πρέπε να παραηρήομε ό η ενή έθεη πήρχαν αά 10% λγόερο εθέες, αλλά εδαμε πολλούς νεωερμούς ε βολογά οπροαεά εάμαα, ε εχνολογες αλλά α ε πολες ών (βρήαμε περπο 30 ανούργα!). Ιδαερη ενύπωη, μας έανε μα νέα πολα Ιβο Σνού, ο Jumboliscus, πο πήρε α πρώο βραβεο από ην Έθεη, πο θα άνε «θραύη» ην αγορά α επόμενα χρόνα αθώς α μα νέα πολα πλαάνο (Platanor Vallis Clausa ), ανθεή ος θαναηόρος μύηες α νημαώδες α πρόαα παεναρμένη... Νος Θμάης Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 43

44 Αύξηη ημεωαν ο ελληνές εξαγωγές ύμωνα με α οχεα ο ΣΕΒΕ Σημανή αύξηη ης άξης ο 37% ημεωαν ο ελληνές εξαγωγές ο εξάμηνο, ανερχόμενες ε 10,3 δ. ερώ, με αποέλεμα να εμανζονα αά 22,6% ψηλόερες ε αξα από ο μέγο ο Η Ελλάδα ε εππεδο εξαγωγών ην ΕΕ- 27 ααλαμβάνε α πάλ ην 20η θέη (πο εχε παροδά χάε ος προηγούμενος μήνες λόγω χρής ανόδο εξαγωγών ης Βολγαρας α Λθοανας), ενώ ην αάαξη ης Ερωζώνης παραμένε η 13η ς 17 χώρες γα ο εξεαζόμενο δάημα. Τα παραπάνω αναέρε χεή αναονωη ο Σνδέμο Εξαγωγέων Βορεο Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ενώ προθέε ό: «ο ελληνές εξαγωγές προβάλλον ως «ααύγο» α γα ην βομηχανα. Η αθζηη ης βομηχανής παραγωγής νεχζεα αάθεη, με μοναδή εξαρεη όος λάδος ηρζονα από ς δεθνες πωλήες. Σην ανάλη ων εήων μεαβολών ο γενού δεη νέων παραγγελών η βομηχανα ης ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηη ο γενού δεη αά 2,7% γα ον Ιούλο 2011 αποδδεα ε δύο ανθεες μεαβολές ων δεών ων επμέρος αγορών. Αενός ην μεωη ο δεη νέων παραγγελών εγχώρας αγοράς αά 8,6% α αεέρο ην αύξηη ο δεη νέων παραγγελών εξωερής αγοράς αά 14,9%. Η αύξηη ο δεη νέων παραγγελών εξωερής αγοράς αποδδεα αά 21,1% ην ζώνη ο ερώ α αά 14,2% η ζώνη εός ερώ. Αόμα, η επμέρος ανάλη ων δεών επβεβαώνε ό ο βομηχανο λάδο με εξαγωγό προαναολμό έχον ααέρε να αναθούν ανοποηά ην ρη α γερμένα ο λάδο: αρμαεά προϊόνα, βαά μέαλλα α μηχανήμαα & εδη εξοπλμού». Αύξηη ης παγόμας ζήηης γα ενέργεα αναμένε ο Αμερανό Υποργεο Ενέργεας Ο χρο ρθμο οονομής ανάπξης ην Κνα α ην Ινδα θα οδηγήον ε περδπλααμό ης ζήηης γα ενέργεα, παγομως, ο 2035, ύμωνα με ην ελεαα εήα έθεη ης αής πηρεας ο Αμερανού Υποργεο Ενέργεας. Ση ενή έθεη γα ς παγόμες ενεργεαές προοπές, πο έδωε η δημοόηα η Energy Information Administration (EIA), δαπώνεα η εμηη ό η παγόμα ενεργεαή ζήηη θα αξηθε, ο 2035, αά 53% ε χέη με ο 2008, ο οποο ορζεα ως έος βάης. Το ήμ αής ης αύξηης αναμένεα να προέλθε από ην Κνα α ην Ινδα, αθώς εμάα ό ο δύο χώρες από ονού θα ααναλώον, ο 2035, ο 31% ης παγόμας ενέργεας έναν ο 21% πο αανάλωαν ο Εδή

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ 16 ΕΝΩ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 2.500, 3.000 ΚΑΙ 4.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟ!

ΤΟ ΒΗΜΑ 16 ΕΝΩ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 2.500, 3.000 ΚΑΙ 4.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟ! ΑΓΓΛΙΚΑ Χριιν Κορµε Τιν Ννερ 28ης 29 Λουράκι ηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 30 Σεεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΤΟΣ 16ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας...

ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας... μ Κηπο ανία Π ΕΡ Ι Ο Δ Ι ΚΗ ΕΚ Δ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑ Ι ΤΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑ ΛΛΟ Ν Αγαπηοί φίλοι ου πράσινου, Όλοι μας διαπισώνουμε καθημερινά ο έλλειμμα που υπάρχει σε καθαρό νερό και αέρα, σο πράσινο, ση διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται επείγουσα...νοσηλεία!

Χρειάζεται επείγουσα...νοσηλεία! αφιερωµένα σην ενηµέρωση Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Φύλλο 95 Έος 65ο Νέα Περίοδος Έος Ίδρυσης 1945 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αποκλεισική συνένευξη

Διαβάστε περισσότερα

«Προσβλητική» και «απαξιωτική» ενέργεια

«Προσβλητική» και «απαξιωτική» ενέργεια Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα σην ενηµέρωση Παρασκευή 1 Οκωβρίου 2010 Φύλλο 127 www.fonitisparou.gr Έος 65 ο Νέα Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης τύπος Τεύχος Παρασκευή 5 Νοεμβρίου Ηλεκτρονική εφημερίδα ΑγροΤύπος

ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης τύπος Τεύχος Παρασκευή 5 Νοεμβρίου Ηλεκτρονική εφημερίδα ΑγροΤύπος ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης ΑγροΕβδομαδιαια τύπος Τεύχος 55 Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010 Ηλεκτρονική εφημερίδα ΑγροΤύπος ΠεριεχΟμενα Την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος «Αλ. Μπαλτατζής»

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

άτι πάει λάθος με τα ενεργειακά Οι ακροβασίες της βιομηχανίας απειλούν ελαιοκράμβη και ηλίανθο

άτι πάει λάθος με τα ενεργειακά Οι ακροβασίες της βιομηχανίας απειλούν ελαιοκράμβη και ηλίανθο «Εγκλήματα» στη ζάχαρη σελ. 39 www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 301 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Στα προζύµια

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος ζεί κι αργοσέρνεται πάνω στα

Ο κόσμος ζεί κι αργοσέρνεται πάνω στα ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ Ο κόσμος ζεί κ αργοσέρνετα πάνω στα θολά νερά της επαρχίας. Κ ο νέος που με κάποα όνερα γα μα μακρνή κ απρόστη Αλίκη ξεπέφτε λούστρος στη Χαλκίδα καταλήγε περοδεύων εραστής

Διαβάστε περισσότερα

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Ασφαλιστικές: Συστάσεις & υποδείξεις

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Ασφαλιστικές: Συστάσεις & υποδείξεις ΚΩΔΙΚΟΣ 1391 Έτος 18 - Τεύχος 214 Οκτώβριος 2011-1 ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Η νέα τάξη πραγμάτων και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ειαγωγή Η θωρία πλαικόηας αχολίαι µ ην υµπριφορά ων µαλλικών υλικών, όαν οι παραµορφώις ίναι πλέον αρκά µγάλς και ο νόµος ου Hooke παύι να

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 98 Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 www.agrotypos.gr Περιεχόμενα Τεύχος 98/ Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 Θέματα 6 Πολλά εκατ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Γ ΑΛΑΤΕΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟ Μυθστόρημα ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΚΔΟΣΕΣ ΚΑΣΤΑΝΩΤΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΝ ΕΖΩΝΑΝ ΟΛΟΤΡΟΓΥΡ Α Α ΨΗΛΑ ΚΑΣΤΡΑ με μεγάλες σδεροδεμένες Πόρτες στς τέσσερς μερές της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 28 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 28 Ιανουαρίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 67 Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 ΠεριεχΟμενα Στην αλλαγή του κλίματος της αγοράς στοχεύει η 7η Zootechnia 6 Τρόφιμα: Τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 339 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Bilstein: Aνταλλακτικά με τη «σφραγίδα» ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκπόνηση εργασίας: ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα