Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα. αγροτικης. τύπος. Τεύχος. Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα. αγροτικης. τύπος. Τεύχος. Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου"

Transcript

1 Εβδομαδαα ηλερονη εημερδα ύπος αγροης Αγροενημερωης Τεύχος 99 Παραεή 23 Σεπεμβρο 2011

2

3 Περεχόμενα Τεύχος 99/ Παραεή 23 Σεπεμβρο 2011 Θέμαα 7 «Θερζε» ο δάος ε Χανά α Ηράλεο. Ανήμπορη να ανδράε η ραή μηχανή 12 Φ Αγνης: Μεωμένη η ενή παραγωγή α με αξημένο ποοό «λεών» 19 Σε αλή εμπορή μή ελπζον ο βαμβαοπαραγωγο 20 Βομηχανή νομάα: Ολοληρώθηε η γομδή. Κάνον αμεο ο παραγωγο 21 Αξημένη παραγωγή με αλή ποόηα α μές αναμένον ο παραγωγο ανδων 25 Με πολλές προάες αλλά χωρς οαά αποελέμαα ολοληρώθηε ο Σμβούλο Υποργών Γεωργας 29 Η Bayer CropScience έδωε νένεξη ύπο η Γερμανα 35 Ανογε ο Μέρο 123 Α γα επενδύες η μεαποηη αγροών προϊόνων ύψος 150 εα. ερώ 39 Ενδαέρον γα ην αγορά ης ΕΒΖ. Μήνη γα όπμη αέθεαν ο εργαζόμενο Μόνμες ήλες 46 Περ Ονων: Μανηλάρ Βαθά Κόνη Κρήη 50 Μρές Αγγελες 52 Εδηλώες ης επόμενης εβδομάδας

4 Τα Κονούπα ης Ελλάδας Μορολογα, Βολογα, ηµόα γεα, Κλεδες προδορµού, Ανµεώπη ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Κλοόρηε 16 ββλα/εργαλεα Άννα Βογαζόγλο - Σαµανδο Άννα Βογαζόγλο - Σαµανδο

5 ηλερονη εημερδα αγροης ενημερωης ΑγροΕβδομαδαα ύπος Ιδοηα: ΑγροΤπος ΑΕ Εβοας 5, Μαρού Τηλ & Fax ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Νος Γαννοπολης Γεωργα Γαννοπολη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κ.Ν. Γαννοπολης ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σ. Παϊάδης Χ. Δαμανόπολος Ν. Σαρανδης ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - DTP Πέλ Γαννοπολη ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ιωάννα Μηροπούλο Απαγορεύεα άθε αναδημοεη εμένο ή ωογραών χωρς η γραπή άδεα ο Εδόη. Τα επώνμα άρθρα εράζον ς απόψες ων γγραέων α όχ απαραηα α ων πεθύνων ης εημερδας.

6 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

7 «Θερζε» ο δάος ε Χανά α Ηράλεο. Ανήμπορη να ανδράε η ραή μηχανή Δραμαή ενα αάαη από ς προβολές ο δάο α ελαόδενρα ων Χανων α ο Ηραλεο ύμωνα με όα περγράον ο γεωπόνο ο νηού. Σο νομό Ρεθύμνο α πράγμαα μέχρ γμής ενα αλύερα ωόο ανες δεν μπορε να εγγηθε θα γνε ο μέλλον μας α ο αρός ων ελεαων ημερών ενοε ην ανάπξη ο γερμένο εχθρού ης ελάς. Αξζε αόμα να ημεωθε ό έος ς περόερες ελαοπαραγωγές περοχές ης Κρήης η παραγωγή ενα αρεά μεωμένη α ε νδαμό με ς ζημές πο προαλε ο δάος άνε ην αάαη γα ος παραγωγούς αόμα δολόερη αού βλέπον ος όπος μας χρονάς να μην πάνον όπο.

8 Εδόερα γα ην αάαη ο νομό Ηραλεο ο ΑγροΤύπος επονώνηε με ην. Εγενα Σλανού, ανπρόεδρο ο ΓΕΩΤΕΕ παραρήμαος Κρήης α γεωπόνο ο δήμο Αρχανών Αεροο. Σύμωνα με όα μας δήλωε η. Σλανού: «ο νομό Ηραλεο γα πρώη ορά έος ανμεωπζομε ένα εράο ζήημα ο οποο έχε να άνε με ην ανεπαρή παραολούθηη ων παγδων, ης εξέλξης ο πληθμού ο δάο, ην ανεπαρή α αναποελεμαή παραολούθηη από ην πλερά ων ομεαρχών α ο δοηού μηχανμού, ων αναποελεμαών επεμβάεων ων ψεαών, ης αναποελεμαής επλογής ο χρόνο ααπολέμηης α επέμβαης εξαας ο γεγονόος ό εχαμε άρες περοπές προωπού (παγδοθεών α ομεαρχών)». Ποοά ος ος δά ος δάος άος δάος δά δάος δάος δάος ς δάος δάος δάος δ ος δάος δάος δάος ος δάος δάος δάο άος δάος δάος δάο ς δάος δάος δά άος δάος δά ς δάος δ άος Κα προθέε: «Από ην αρχή ης εζόν ης δαοονας εμες αν Δοούα Επροπή ο παραρήμαος Κρήης ο ΓΕΩΤΕΕ εχαμε επημάνε ος μεγάλος νδύνος α ο μεγάλο πρόβλημα πο θα εμανε. Ό δηλαδή θα έχομε μεγάλες προβολές εε όπο πάρχον παραγωγές. Μάλα εε όπο δεν έχομε μεγάλα ποοά παραγωγής μλάμε γα 100% προβολές με αποέλεμα να μην μαζέψον αν ελές. Σο νομό Ηραλεο παραηρήθηε ο εξής ανόμενο: Υπάρχον περοχές με πολύ μεγάλη αρποορα α ζώνες ο οποες εχαν ελάχη αρποορα. Εε όπο η αρποορα ενα μρή ο προβολές ενα ως α 100%. Εε όπο ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα η αρποορα ενα μεγάλη δεν ολμώ να πω ποοό προβολής αλλά ενα ημανό. Ιδαερα ε μρολμαα ενοϊά γα ην ανάπξη ο δάο (ρεμαές, περοχές με ψόμερο.α.)». Αναποελεμαό έργο Σε ερώηή μας γα ς ενέργεες ης Δεύθνης Αγροής Ανάπξης ο νομού η. Σλανού μας απανά: «Παρά ς απέλπδες προπάθεες πο έανε α άνε ο δοηός μηχανμός ης Δεύθνης Αγροής Ανάπξης α ο λγο νάδελο ο οποο αερώνον εργαοώρες α ην ψχή ος γα να άνον αποελεμαό ο έργο ος, θα πρέπε να πούμε ό ο έργο αό δεν μπορε από μόνο ο να ενα αποελεμαό. Αό οελεα ο γεγονός ό δεν έχομε οχεα γα ην νηόηα ο δάο, ο δο ων παγδων ενα πολύ αραό. Ο παγδοθέες μεώθηαν ο μό από πέρ. Σγερμένα ανά δύο χωρά μπανον περπο 30 παγδες ενώ πέρ έμπαναν 30 παγδες ε άθε χωρό. Ο ρόπος με ον οποος μπερέρονα έος ο νάδελο πο δνον ς ενολές γα ος ψεαμούς ενα ό ελεώνε ο ένας ψεαμός α περμένομε λγες ημέρες α δνομε ενολή γα ον επόμενο ψεαμό. Δεν έχον ην πολέλεα ης επεξεργαας οχεων έοων πο αν αξολογηθούν θα γνε με ον ωό ρόπο ενοπμός ης αρβούς χρονής γμής ης επέμβαης. Επης ο ομεάρχες εε πο παλόερα εχαν 8 με 10 χωρά γα να παραολοθήον ο δο ων παγδων έος έχον από 19 έως α 22 χωρά.

9 Έχον δε α ον περορμό ό αθ όλη ην εζόν ης δαοονας δεν μπορούν να περβούν ς 25 εξόδος εός έδρας από ο γραεο» Σύμωνα επης με ην δα «ο ενό αό ηνό ο παραλόγο μεαράζεα ε εράο όχ μόνο περβαλλονό όος αλλά α οονομό. Επης θα δούμε α παραγωγές ο οποες θα έχον πολύ ψηλές οξύηες πο ημανε ό ο προϊόν θα ενα λγόερο εμπορεύμο από ό νήθως, πο ημανε ό ο λάδ θα έχε α χαμηλόερη μή». Ο εργολάβο ά δάος ς δάος δά ς δάος δάος δ ος δάος δάος δά ος δάος δάος δάο άος δάος δάος δά δάος δάος δάος δά ς δάος δάος δάος δ άος δάος δάος δ ς δάος δάος άος δάο ς δά Ολοληρώνονας η γεωπόνος αναέρεα α ε έναν αόμα παράγονα πο όπως μας εξηγε έχε νελέε ο μέγεθος ο προβλήμαος. «Έχομε α ο εξής άλλο γεγονός ο οποο θα πρέπε να ο δον πάρα πολύ οβαρά αο πο αποαζον ος ρόπος με ος οποος ελά άνον ην δαοονα. Ο εργολάβο ων ψεαμών με ο να δνον πολύ χαμηλές μές ώε να μπορούν να πάρον ο έργο εξεελζον ε άποες ων περπώεων ην προορά ος γνωρζονας ό θα έχον ένα έρδος από ο ελλπές δο παραολούθηης. Με απλά λόγα δεν θα πάρχε μηχανμός ημανός α αξόπος πο να παραολοθούνα αν όνως ψεάζον, με ον ρόπο πο θα πρέπε να ψεάζον λπ. Αο λοπόν ε προομο με α όο χαμηλά ποά πο δνον γα να χπήον ον δαγωνμό γνωρζομε ό λεοργούν με γνώμονα πως θα ερδον περόερα», εξηγε η. Σλανού. Μεωη παραγωγής Μα εξο δύολη αάαη μας περγράε α γα α Χανά, η. Κραή Βαρο, ενομολόγος ο Ινούο Ελάς Χανων: «Φέος α Χανά έχομε πολλές προβολές ενώ η παραγωγή ενα πάρα πολύ μεωμένη (η αρποορα ο δένρο ενα άω από 20% με 30% ς αλύερες περπώες) αού α δένρα δεν μπόρεαν να αποδώον εξαας ης μεγάλης παραγωγής πο εχαμε πέρ. Η γρα αή ενοε ην ανάπξη ψηλών πληθμών δάο άρα α ην δαοπροβολή. Ο δεύερος ενοϊός παράγονας γα ην ανάπξη έοων πληθμών ενα α ο αρές νθήες. Φέος μεά από αρεά χρόνα δεν εχε αύωνες. Από ς 20 Ιολο α μεά ο αρές νθήες ήαν ήπες ενώ ώρα έχε πέε η θερμοραα α έχομε α βροχές. Σήμερα λοπόν έχομε άε ε ένα ψηλό ποοό δαοπροβολής ο οποο άνε μέχρ 5% γα ος ζωνανούς δάος ενώ νολά ο δαοπροβολές αγγζον ένα ποοό ης άξεως ο 20% περπο. Επης ενα πολύ ημανό να αναέρομε ό έος έχομε πολύ ψηλό ποοό παραμού από ωέλημα ένομα ο δάο». Κορωνέη πολα Κα μπληρώνε: «Βέβαα α ένομα αά δεν ενα ανά να ανμεωπον ην αάαη α να αεβάον ην προβολή άω από ο οονομό όρο ζημάς ώε να ώομε ην παραγωγή μας. Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος

10 10 Η αάαη αή αορά α Χανά α ρως ην Καμο. Από όο ξέρω πάνως η αάαη αή χύε γενά γα ην Κορωνέη πολα α Χανά. Το πο πθανόν λοπόν γα έος ενα να χάομε χεδόν ο ύνολο ης παραγωγής ης Κορωνέης. Ο δάος εός από ην γερμένη πολα προβάλε α ην Τονάη αλλά αό γνεα αργόερα αού η πολα αή ωρμάζε αργόερα. Εε αόμα δεν έχομε πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να ξέρομε θα γνε μεά. Μα από ς χερόερες χρονές ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα ος δ άος δά δάος δάος δ ς δάος δάος δάο ος δάος δάος δάος ος δάος δάος δάο άος δάος δάος δάο άος δάος δάος δά ος δάος δάος δά ς δάος δάος δ ος δάος ς δάο Σο δο μήος ύμαος όον αορά ς ζημές ήαν α ο δηλώες ο. Σπύρο Λονάη, παραγωγού, γεωπόνο - αθηγηή δενδροομας ο ΤΕΙ Κρήης: «Η αάαη έος με ο δάο ενα πολύ άχημη α δεν μπορε να ανμεωπε. Ενα μα από ς χερόερες χρονές. Ο αρός ήαν πολύ αός όπως επης αή ήαν η οργάνωη ης ααπολέμηης ο δάο από ην πολεα. Ο προβολές έχον ξενήε από ς 29 Αγούο. Ήδη εγώ από όε εχα δεγμαα ην αλλέργεά μο (νολή προβολή ης άξεως ο 30% α ζωνανή προβολή γύρω ο 7%). Σε χέη με ην περνή χρονά α πράγμαα ενα πολύ χερόερα. Καά α ψέμαα με ο ύημα πο γνονα ο ψεαμο δεν μπορε να ελεγχθε ο πρόβλημα. Επης αό πο ανλαμβάνομα ενα ό ο ελεαο δάημα πάρχε μα άη ε πολλές περοχές να αονομηθούν από ην δαοονα πο άνον ο περέρεες». Ο δος πογραμμζε αόμα ό: «Η ααπολέμηη ο δάο αν γνε ωά ενα πολύ εύολη αλλά πάρχον όες αθερήες πο ελά δεν έχον αποέλεμα. Όον αορά ην παραγωγή έος θα πρέπε να πούμε ό ενα πολύ μεωμένη α αν πολογομε α ς ααροές από ον δάο όε ανλαμβανόμαε ό μεώνεα αόμα περόερο. Μάλα άποο λένε ό ελά δεν θα μενε παραγωγή να μαζέψον ο αγρόες έος». Αναολή Κρήη Γα ην εξέλξη ης αάαης ο Ρέθμνο ο ΑγροΤύπος επονώνηε με ον γεωπόνο,. Γώργο Σαββάη. Σύμωνα με όα μας δήλωε: «Σην δή μας περοχή, ο νομό Ρεθύμνης α ο δό Ηράλεο δεν πάρχε δαερα μεγάλο πρόβλημα όμως αό δαέρε αά όπος α αά παραγωγό. Η προβολή από ον δάο εξαράα από πολλά πράγμαα. Κααρχήν εξαράα από ο μρολμα ης περοχής, από ην παραγωγή ο έος αλλά α από ς αλλεργηές ρονδες (αν γα παράδεγμα α χωράα ενα αρδεόμενα, αν ενα ξηρά, αν έχε μεγάλη παραγωγή ο δένρο, από ην πολα ης ελάς.ά.). Το 2011 η αναολή Κρήη, δεν έχε όα προβλήμαα επεδή ο θερμοραες δαηρήθηαν γα αρεό δάημα ε ένα εππεδο πάνω από αό

11 πο αρέε ον δάο. Δηλαδή δαηρήθηαν γύρω ος 30 βαθμούς γα αρεό δάημα». Σην περοχή μας ην χρονά πο δανύομε ααγράεα μεωη ης παραγωγής αλλά αό δεν ημανε ό ο δάος ενοεα. Προωπά θεωρώ ό όο πο πολύ αρπό έχε ο δένρο όο περόερο πολλαπλαάζεα ο δάος αού βρε πόρωμα α ξενή». Έλλεψη μέρων δ ς δάο ς δάος δ ος δάος δάο ος δάος δάος δ άος δάος δάος δά δάος δάος δάος δά ς δάος δάος δάος δ ος δάος δάος δάος δ δάος δάος δάος ος δάος δάο δάος δά ος δά δ Σύμωνα με ον. Σαββάη: «Όον αορά α μέρα αά ης γερμένης προβολής ης ελάς αό πο θέλω να πω ενα ό δεν πάρχον. Εδά από πλεράς πηρεών δεν έχε γνε ποα ημαό. Ίως ε άποες περοχές με ην πρωοβολα άποων έχον γνε άποες ενέργεες αλλά α αές θεωρώ ό δεν πραγμαοποήθηαν με ς προδαγραές πο πρέπε. Σε άλλες περοχές όπως ο βόρεο Ρέθμνο επεδή άποο έρναν ό η περοχή δεν έχε ην παραγωγή πο πρέπε δεν έγναν αθόλο ψεαμο. Ο ψεαμο μάλα άργηαν γενά να ξενήον λόγω έλλεψης ονδλων. Φοβάμα από ώρα α ο εξής (περμένομε βροχές) θα γνε μεγάλη ζημά. Από ην πολεα γα να περορε ο πρόβλημα θα πρέπε να αολοθηθε η προβλεπόμενη δαδαα βάε ων επημονών δεδομένων. Δηλαδή να γνεα η ωή παραολούθηη, να δνεα η ενολή α να γνονα ο ψεαμο ην ωή γμή α πάνα με ον ωό ρόπο. Όλα αά δεν μβανον α ενα αποδεδεγμένο ό δεν γνονα». Λύη Σαν λύη α προβλήμαα ο. Σαββάης προενε ο εξής: «Σην παρούα άη η μόνη λύη πο βλέπω ενα ο άθε παραγωγός να πάρε ην αάαη α χέρα ο, λόγω ο ααερμαμού α ης ανομοογένεας ων περοχών. Θα έπρεπε λοπόν εόον δεν μπορε να λεοργήε ο ράος όπως πρέπε να απαλλαχθε ο παραγωγός από αό ο όος ης δαοονας α γορα με ην ερά ο δεν πρόεα να αήε ον όπο ο να πάε χαμένο». Μελέες Κα ααλήγε: «Ολοληρώνονας θέλω να ονω ό θα πρέπε να γνε άποα μελέη ανά περοχές α να βγε ένα ελό μπέραμα αναορά με α μρολμαα α ς δναόηές ος. Δεν αρε μόνο να ελέγχομε ς δαοπαγδες πρέπε να γνον α μελέες γα ο πώς πρέπε να ενεργούμε ην άθε περοχή. Σγερμένα έχω μλήε με πρόεδρο αγροού νεαρμού ο οποος έχε α ελαοργεο α ραάε αά οχεα α μο λέε ό ην περοχή ο έχε αποδεχθε ό ην χρονά πο δεν ψεάζον έχω αλύερη ποόηα λαδού από ό ην χρονά πο ψεάζον. Αό ηώνε οβένα α μελέη». Χρήος Δαμανόπολος Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 11

12 12 Κελωό (ή Αγνης) ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

13 Μεωμένη η ενή παραγωγή α με αξημένο ποοό «λεών» Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 13

14 Φ Η παραγωγή ελωού ού ο 2011 δεν αναμένεα να ξεπεράε ος 2 χλάδες όνος α θα ενα πολύ μεωμένη ε όλη ην Ελλάδα ε χέη με ην περνή. Η γομδή α πρώμα α ξενηε από ς 15 Αγούο α αή ην εβδομάδα αναμένεα να ολοληρωθε. Ση ενή παραγωγή έχομε επης ένα μεγάλο ποοό λεών ών. «Αό οελεα ς χαμηλές θερμοραες ης Άνοξης», δήλωε ον ΑγροΤύπο ο Γεωπόνος από η Φθώδα. Δημήρος Πονης α προθέε: «Πέρ ο έμπορο αγόραζαν 3 ερώ ο λό α λεά α με α μηχανήμαα α άνογαν α α πολούαν αν ψύχα έχονας μεγάλα έρδη». Πάνως ο μές παραγωγού δεν έχον αόμη δαμορωθε. Σην Αγνα η μή ενα 7,60 ερώ ο λό, χαμηλόερη από ην περνή πο ήαν 8,10 ερώ ο λό. Ση Φθώδα ο παραγωγο ζηάνε 6 ερώ ο λό γα α ανοά α 4 ερώ ο λό γα α λεά. Από ην πλερά ος ο έμπορο δνον 5 α 3 ερώ 14 ανοχα. Παρόλα α προβλήμαα όμως ην αλλέργεα, γα ο ελωό πάρχε αόμη αγοραό ενδαέρον. Πάνως ο παραγωγο αρχζον να ρέονα προς ς αγορές ο εξωερού γα να ααέρον να έχον αλύερες μές. Ο. Νόλαος Σαμπολής πρόεδρος ο Αγροού Σνεαρμού Φοπαραγωγών Αγνας, δήλωε ον ΑγροΤύπο α εξής: «Η παραγωγή ενα έος αθηά μεωμένη α θα θάε γύρω ος 150 όνος. Αν α ήαν η «αλή» χρονά γα η ά α περμέναμε μεγάλη παραγωγή ο βροχές ο Χεμώνα α ης Άνοξης δημούργηαν προβλήμαα ην παραγωγή. Χαραηρά να ας αναέρομε ό ο 2009, πο ήαν μα αλή χρονά, η παραγωγή εχε άε ος 700 όνος. Αν α ο ης Αγνας ενα ΠΟΠ, έχομε μεγάλο πρόβλημα με νοθεα πο άνονε άποο με α άλλων περοχών ης Ελλάδας ή α με ο Φ ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα 14 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

15 Φ εξωερού. Αό μας ανάγαε να προχωρήομε η εαα ο προϊόνος. Κααέραμε ο 95% ης παραγωγής μας να ο ποποούμε μόνο μας. Επης πρέπε να αναέρομε ό εμες αν νεαρμός δνομε αλή μή ον παραγωγό. Έχομε 350 μέλη οπαραγωγούς από ην Αγνα. Πέρ α πρόπερ αγοράαμε ο ανοό ην μή ων 8,10 ερώ ο λό ενώ έος η μή ενα 7,60 ερώ ο λό. Προέχομε πολύ να άνομε ωή επλογή ων ών α μεά ην παραλαβή ο προϊόνος ααρούμε α λεά με χεροδαλογή, ά πο αξάνε ο όος ο προϊόνος. Ο Σνεαρμός πολάε α η λανή με 13,60 ερώ ο λό, αλλά α μπορε να άνε ηλεωνές παραγγελες α να έλνε ο προϊόν α πα ων ααναλωών ης Αθήνας, ε ηνόερη μή από ό θα α βρε ην αγορά. Πάνως η ζήηη α ο παραγγελες έχον αξηθε από όε πο ξενήαμε να δοργανώνομε ο 15 εβάλ Φού, ο οποο πραγμαοποήθηε α έος γα ρη νεχή χρονά ην Αγνα». Η. Ελένη Κπραο, οπαραγωγός α πρόεδρος ης οργανωής επροπής ο ρο εβάλ Φού Αγνης, ανέερε α εξής: «Το εβάλ ξενηε από ην Πέμπη (15/9/2011) α ολοληρώθηε ην Κραή (18/9/2011). Βέβαα πολλές εδηλώες πο ενάοναν ο εβάλ ξενηαν πολύ νωρερα ην περέρεα ο νηού. Προωπά δεν ήθελα να περορε η εδήλωη ην εμπορή έθεη, ον άρο α θεάμαα, αλλά προχώρηα α η γνωρμα με ο νη. Έ προβάλλαμε μα ανα γα ς ανααές ο ναό ο Απόλλωνα. Επης έανα μα έθεη με ην πλήρη χαρογράηη ης βοπολόηας ο νηού. Αές ο εδηλώες ήαν μα προπάθεα να αναδεχε α η μάνα ης άς, ο νη ης Αγνας. Φ ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 15

16 Φ Εδώ πρέπε να αναέρομε ό ο ενό εβάλ ήαν πό ην αγδα ο αναπξαού προγράμμαος ο ΟΗΕ γα ην οονομή ανάπξη ων χωρών ης Μαύρης Θάλαας. Νομζω ό ενα ένα ημανό οχεο πο δεχνε ό από έος ο εβάλ πήρε δεθνή δάαη. Προωπά μέα από ο εβάλ θέληα να αναδεξω ην δα η ά ης Αγνας, πο θεωρώ ό ενα ένα απελούμενο εδος προς εξαάνη ο νη. Τώρα πο ελεωαν α θεάμαα θα ήθελα να ονω ό πρέπε να αχοληθούμε οβαρά με ην αλλέργεα α ην επβωη ης άς ην Αγνα. Το δένρο απελεα από ην εγαάλεψη. Η ά ενα ένα πολύ εαθηο δένρο, η αλλέργεα ενα πάρα πολύ αρβή, ο οπαραγωγο δεν έχον πλέον η δναόηα να δαπανήον α ποά πο προϋποθέε η αλλέργεα, δό ο δαπάνες δεν εξορροπούνα από ην μή πώληης. Ο Σνεαρμός πρέπε να επλύε αό ο μεγάλο πρόβλημα. Η οοπεδοποηη ενα μα αόμη απελή γα ο δένρο. Αν ένας παραγωγός όψε 100 ές δεν θα εμποδε από ανένα, η γμή πο γα να όψες ένα πεύο χρεάζεα εδή άδεα από ο δααρχεο. Αό αμάηε άπως ον ελεαο αρό λόγω ης οονομής ρης. Παρόλα αά η άναρχη οοπεδοποηη έχε δημοργήε πολλά προβλήμαα ος παραγωγούς, πο δεν μπορούν να άνον ρανμαα. Αό έχε αν αποέλεμα να δημοργηθε μεγάλο πρόβλημα ην παραγωγή η νόα πλερά ης Αγνας από ο ένομο ερύομο. Θα ήθελα αόμη να ας μλήω γα ην ααγωγή ης άς ης Αγνας. Πολλά λέγονα α δαδδονα αλλά η αλήθεα ενα ό ο πρώες ές ην Αγνα έγναν από ελέχη μαχόδενρων πο μπολάαν η νέχεα ές. Δηλαδή έχε άμεη χέη με α μαχόδενρα ης Χο. Γα αό α α Αγνης έχον αή η μοναδόηά ος η γεύη α ο άρωμα. Τα παραπά- Φ ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

17 Φ νω απέδεξε α η ΔΗΜΗΤΡΑ με χεή έρενα πο έανε. Αή η μοναδόηα ης γεύης ο ού ης Αγνας ήαν α η δαήμη πο ο έανε όο γνωό ην παγόμα αγορά». Ο. Μάης Μπούργος, ανπρόεδρος ο Σνεαρμού Μάρης Φθώδας, δήλωε ον ΑγροΤύπο α εξής: «Υπάρχε έος μα μεγάλη μεωη ης παραγωγής. Αό οελεα ς πολλές βροχές α ην γραα πο εχαμε. Σην αρχή εχαμε α πολλούς άδεος αρπούς η γονμοποηη πο έγνε ον Απρλο. Αόμη ο βροχές α ο γραες ο Μαΐο α ων αρχών ο Ιονο, δημούργηαν νθήες αάλληλες γα να αξηθούν ο προβολές από αμαροπόρο, ά πο έρνε απώλεα ην παραγωγή. Ένα αόμη πρόβλημα πο έχομε ενα ό μεγάλο ποοό, 20-30%, ων αρπών έος ενα λεά. Ο έμπορο δεν ανογον α χαρά ος α δεν δεχνον ενδαέρον γα αγοραπωληες. Μέχρ γμής ο μές πο έχον αναονωθε ενα 5 ερώ ο λό γα να ανοά α 3 ερώ ο λό γα α λεά. Ο παραγωγο λόγω ης μεωμένης παραγωγής α ων μεγάλων εξόδων ζηάνε περόερα χρήμαα. Το όος αλλέργεας έχε ανέβε. Έχομε μηχανή ξήρανη α πολλά ψεάμαα. Σαν νεαρμός έχομε έλθε ε επαή με άποος εμπόρος από ο εξωερό πο προέρον μή γα α ανοά 5,5 ερώ ο λό. Αόμη να ημεώομε ό μεγάλη ρώη εαρεα θέλε να αγοράε περπο όνος. Εμες εός από α αλύερα γεά χαραηρά εμαε ηνόερο έναν ων Αμεράνων, πο ζηάνε 6 ερώ ο λό. Όμως ο Ρώο ενα πολύ αηρο α πολεμμαα οπροαεών πο έχον χρημοποηθε αθώς α α ποποηά». Σαύρος Παϊάδης 17 Φ ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 17

18

19 Ελλάδα Σε αλή εμπορή μή ελπζον ο βαμβαοπαραγωγο, με ς αρές νθήες αά η γομδή να επηρεάζον ην ποόηα Φέος εχαμε μα αύξηη ο όος αλλέργεας ο βαμβά, η οποα οελεα ρως ος ψεαμούς πο αναγάηαν να άνον ο παραγωγο γα ην ανμεώπη ο πράνο οληού. Παρόλα αά α έος η αλλέργεα ο ύπορο βαμβαού πλήεα από ο πράνο ολή αν α ο ζημές αναμένεα να ενα μρόερες ε χέη με ης περνής χρονάς. Μεγάλες ζημές αναμένεα να έχομε ην Καρδα, η Μαγνηα α ε περοχές ης Λάρας. Σο μεαξύ έχομε μα αύξηη περπο 20% ων ρεμμάων αλλέργεας ε χέη με ην περνή χρονά. Η γομδή βάμβαος ε άποες περοχές ης χώρας ξενηε από η Δεέρα, 19 Σεπεμβρο, αλλά ο βροχές ων ελεαων ημερών επέβαλλαν η δαοπή ης. Τώρα, ο παραγωγο α α εοήρα περμένον ην παύη ων βροχοπώεων. Ο αρός πο ήαν βροχερός ην Άνοξη πήγε πω ην πορά. Θμζομε ό εξαας ων δμενών αρών νθηών, ο αγρόες ς περόερες περοχές ης χώρας προχώρηαν ην πορά βάμβαος αά ο πρώο δεαήμερο ο Μαΐο. Αό εχε αν αποέλεμα να πάε πω η αλλέργεα. Όμως ο ζέες α η έλλεψη βροχών αά ον Ιούλο, ον Αύγοο α ον Σεπέμβρο άλψαν ον χρόνο ης οψμηης. Αό θα έχε αν αποέλε- Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 19

20 μα να ενα αλής ποόηας ο βαμβά. Ο ρεμμαές αποδόες αναμένονα να ενα αλές. Όμως μεγάλη «ρεόηα» πάρχε γα ς μές παραγωγού. Ο βαμβαοπαραγωγο έχον ραμμένο ο βλέμμα ς αγορές ενόψε ης νέας εμπορής περόδο Η περνή εζόν με ς εξαρεά ψηλές μές δημούργηε μεγάλες προδοες ος παραγωγούς, ο οποο λόγω ων χαμηλών παγόμων αποθεμάων δεν νάνηαν δολες η δάθεη ο προϊόνος. Η αάαη ωόο έος, ύμωνα με ς προβλέψες ης Δεθνούς Σμβολεής Επροπής Βαμβαού (ICAC), δεχνε να «δορθώνε» με η χρημαηραή μή ο ύπορο βαμβά α να δαμορώνεα α 105 ενς ανα λμπρα (γα παράδοη ον προεχή Δεέμβρο), δηλαδή 53 λεπά ο λό γα ον παραγωγό. Πάνως α εοήρα η χώρα μας δύολα άνον μβόλαα προπώληης αν δεν έχον α χέρα ος ο προϊόν. Έγναν άποα μβόλαα προπώληης με μρές ποόηες. Ο μές μάνθηαν α ενς ανά λμπρα μές πο θεωρούνα ανοποηές. Ο εμήες δεχνον ό θα έχομε αάθεα ς μές. Δαβάε ο χεό ρεποράζ Βομηχανή νομάα: Ολοληρώθηε η γομδή. Κάνον αμεο ο παραγωγο Σο άδο ο απολογμού βρονα ο νομαοπαραγωγο ος νομούς Ηλεας α Λάρας μεά ην ολολήρωη ης γομδής. Ενώ ην Ηλεα α εργοάα έλεαν περπο ς 10 Σεπεμβρο, ην Λάρα αές ς ημέρες ελεώνον α ο ελεαο. Γα ο πώς έλεε έος η χρονά, ο ΑγροΤύπος επονώνηε με επροώπος ων ομάδων παραγωγών. Όον αορά ην Ηλεα α πράγμαα από ην αρχή ύληαν ομαλά με μοναδή παραήρηη ων παραγωγών ο αξημένο όος παραγωγής έος. Μεγαλύερο ενδαέρον εχε ωόο η πορεα ης βομηχανής νομάας ην Λάρα, η οποα ξενηε με πολλά προβλήμαα όον αορά ην μεωη ης αλλέργεας αλλά ελά η νηη άποων εργοαων ην μέη ης γομδής να ανεβάον ς μές έωε άπως ην αάαη. Εδόερα, 83 ερώ ον όνο πλήρωαν ελά ο βομηχανες ος νομαοπαραγωγούς ην Λάρα ενώ α 85 ερώ/όνο πληρώθηαν ο νάδελο ος ην Ηλεα. Δαβάε ο χεό ρεποράζ 20 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

21 ανδο Αξημένη παραγωγή με αλή ποόηα α μές αναμένον ο παραγωγο ανδων Με αξημένη ε χέη με πέρ παραγωγή α με αλή ποόηα αναμένεα να ενα η νέα οδεά ανδων. Η αλλέργεα έχε αξηές άες ε ολόληρη ην Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα ενα η δεύερη παραγωγός χώρα ην Ερώπη μεά ην Ιαλα. Όον αορά ην παγόμα παραγωγή βρόμαε ην έαρη θέη μεά ην Ιαλα, η Νέα Ζηλανδα α η Χλή. Όμως δεν χρεάζεα να επαναπαούμε ς δάνες μας. Πρέπε να ααβάλλομε μεγαλύερη προπάθεα γα να ααέρομε να εβάλομε ε νέες αγορές α να αξήομε ς εξαγωγές, αού ην χώρα μας ααναλώνομε περπο 12 χλάδες όνος άθε χρόνο, ποόηα πολύ μρή ε χέη με η νολή παραγωγή, πο έος αναμένεα να άε ος 100 χλάδες όνος. Πάνως η Ιαλα νεχζε να έχε μρή παραγωγή, ά πο άνε εολόερη ην απορρόηη ο προϊόνος. Αό άνε ος επροώπος ων νεαρμών να άνον λόγο γα αλύερες ε χέη με πέρ μές. Όμως ζηάνε από ος παραγωγούς να μην γομον νωρερα από ην ημερομηνα πο θα ποδεξε ο ΥπΑΑΤ, γα να έχον α αάλληλα Brix α να μην δημούν α ελληνά ανδα ο εξωερό. Αόμη ααγγέλλον ον ΑγροΤύπο ην έλλεψη αών οχεων από ο ΥπΑΑΤ. «Αν δεν γνωρζομε αρβή οχεα δεν μπορούμε να ερδομε ς ξένες αγορές. Η ερωπαϊή αγορά έχε πάε οροή α πρέπε ώρα να ραούμε προς ς αγορές ων αναπόμενων χωρών», ποηρζον. Δαβάε ο χεό ρεποράζ ανδο Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 21

22 22 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

23 Υπολεμμαα μηοόνο ανχνεύθηαν ε εαγόμενα από η Βολγαρα αγγούρα Ο αρμόδες πηρεες ο Υποργεο Αγροής Ανάπξης α Τρομων, ύερα από εργαηραούς ελέγχος, ανχνεαν ε δεγμα αγγορών, προέλεης Βολγαρας, πολεμμαα ο οπροαεού προϊόνος procymidone, ε γένρωη μεγαλύερη από α ανώαα επρεπά όρα πο ορζον ο ανονμο ης Ε.Ε. Από ην εμηη βαθμού δαροής επνδνόηας α εππεδα πολεμμάων procymidone πο ανχνεύηαν ο δεγμα, προέψε ό δεν περβανον ο χεό δεη οξεας οξόηας, όον αορά ην αανάλωη προϊόνος, ύμωνα με ην αναονωη ο ποργεο. To δεγμα αγγορών προέλεης Βολγαρας ελήθη από εαρεα εμπορας οπωρολαχανών πο δραηροποεα ην Πρέβεζα. Σο πλαο ης προαας ης δημόας γεας, ο ΥΠΑΑΤ έδωε ενολή ς αρμόδες πηρεες να προβούν ς αόλοθες ενέργεες: να προχωρήον άμεα ον ενοπμό α η δέμεη χόν αδάθεων ποοήων αγγορών δας προέλεης με ο δεγμα πο εξεάθηε, να μην επραπε η εαγωγή αγγορών προέλεης Βολγαρας, εάν δεν προηγηθε έλεγχος πολεμμάων, να νηθούν όλες ο δαδαες πο προβλέπε η χύοα νομοθεα γα ην επβολή ων προβλεπόμενων ρώεων ον εαγωγέα ων αγγορών. Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 23

24 Ένα εαομμύρο ενα α «αθαρά», μέχρ γμής, ρέμμαα ο ποργεο πο μπορούν να παραχωρηθούν ε αγρόες γα εμεάλλεη Ερωημαά ε χλάδες ενδαερομένος προάλεε η δήλωη ο πρωθποργού Γώργο Παπανδρέο αά η δάρεα ης ομλας ο ην 76η ΔΕΘ χεά με ον αρθμό ων ρεμμάων εάεων πο αναμένεα να δανεμηθούν από ο ΥπΑΑΤ ε αγρόες α ανέργος έναν μβολού ενοο. Εδόερα, ενώ από ον ποργό Αγροής Ανάπξης,. Κώα Σανδαλδη έχε γνε γνωό ό θα δανεμηθούν περπο 3 εα. ρέμμαα, ο πρωθποργός ην ομλα ο ανέερε α εξής: «Ξενά η δαδαα γα ην παραχώρηη γης ε πολες, νέος, πο θέλον να αήον ο αγροό επάγγελμα γα ποοές αλλέργεες. Μλάμε γα ολάχον ένα εαομμύρο ρέμμαα». Σο θέμα αναέρθηε με εενές ρεποράζ ης α η εημερδα «Ελεθερα» ης Λάρας με λο «Σον αέρα 2 εαομμύρα ρέμμαα. Σύμωνα με ο δο δημοεμα «η μεαροή ης βέρνηης οελεα ο γεγονός ό όο προχωρά η ααγραή ης γης, όο μεγαλύερα ενα α προβλήμαα πο αναύονα αθώς ένα μεγάλο μέρος ης προς δανομή γης (δαπώνον ό) γααλέγεα α λεγόμενα δααεχόμενα, δηλαδή α αέχον, χρημοποούν α ά θα ήθελαν να νεχον να αλλεργούν παραγωγο». Ο ΑγροΤύπος επονώνηε γα ο θέμα με ο ποργεο Αγροής Ανάπξης, ζηώνας μα επημη θέη γα ο θέμα πο έχε προύψε. Ως απάνηη λάβαμε ό «ο ένα εαομμύρο πο ανέερε ο πρωθποργός ενα α πρώα ρέμμαα πο έχον ααγραε ως αθαρά. Η ααγραή νεχζεα ώε να ξεαθαρούν όλα α αγροεμάχα». 24 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

25 Εξωερό Με πολλές προάες αλλά χωρς οαά αποελέμαα ολοληρώθηε ο Σμβούλο Υποργών Γεωργας Τς προάες ος γα ην εξεύρεη λύης ην ρη ο λάδο ης αγοράς οπωροηπεών αέθεαν ο Σμβούλο ποργών, πο έγνε ην Τρη 20 Σεπεμβρο ς Βρξέλλες, η Γαλλα, η Ιπανα α η Ιαλα. Τς προάες νπέγραψε α η χώρα μας η οποα επροωπήθηε από η γενή γραμμαέα ο ποργεο Αγροής Ανάπξης,. Γεωργα Μπαζώη. Εός ων γνωών θεμάων πο εχαν αναονωθε από ην Ε.Ε. γα ην νέχη ης επής βοήθεας προς ος απόρος α ης χρήης ενέργεας βομάζας γεωργής προέλεης ο ζηήες αά ην δάρεα ο μβολο περράηαν α γύρω από ην νέχεα ων άμεων ενχύεων ην γεωργα χωρς ωόο να προύψε άποο αποέλεμα. Εδόερα, η Τεχή Δημοραα ενημέρωε ο Σμβούλο χεά με μα ονή δήλωη η οποα πεγράη από επά ανπροωπες (Βολγαρα, Τεχή Δημοραα, Ογγαρα, Πολωνα, Ρομανα, Σλοβενα, Σλοβαα), ην οποα εξέρααν ην ανηχα ος γα η μεωη ο εππέδο ων άμεων πληρωμών, ο οποες θα πρέπε να ααβληθούν ος αγρόες ο Αή η δήλωη ποηρχθηε α από χώρες ης Βαλής (Λεονα, Λθοανα, Εθονα), ο οποες παροααν επης ς δές ος προάες γα ο δο θέμα άνονας παράλληλα έληη να νεχε η ρέχοα προέγγη χορήγηης ων ενχύεων. Όον αορά ο θέμα ης ρης ον λάδο ων οπωροηπεών, ο έγγραο ο οποο αέθεαν ο Σμβούλο ποργών η Γαλλα, η Ιπανα, η Ιαλα α νπέγραψε α η Ελλάδα προενεα: ανανέωη ων οργάνων δαχερης ης ρης μεγαλύερη δαάνεα ης αγοράς αλύερη οργάνωης ης παραγωγής πο αποελεμαο μηχανμο μής εόδο ην αγορά Η απάνηη από ην Ερωπαϊή Επροπή ήαν ό ο προάες αές έχον ήδη ληθε πόψη. Από ην πλερά ο ο επροπος γα θέμαα Γεωργας. Ν. Τόλος όνε ό θα εομάε έθεη γα ον λάδο ων οπωροηπεών μέα ο Θέη ης Ελλάδας γα α οπωροηπεά. Αναονωη γα ο θέμα εχε άνε α Έλληνας ποργός Αγροής Ανάπξης μα ημέρα πρν ην έναρξη ο Σμβολο. Εδόερα, ύμωνα με αναονωη ο ΥπΑΑΤ ονζόαν ό «ο ποργός ε πόμνημα πο νπογράε με ος ποργούς Γεωργας ης Γαλλας, ης Ιαλας α ης Ιπανας, επημανε ό η ρη ο E-coli, η επαόλοθη πώη ων μών α ο δολες δάθεης ων προϊόνων, ανέδεξαν ς αδναμες πο πάρχον ο ονοό αθεώς γα η δαχερη ης αγοράς ο ομέα. Ο έερς Υποργο ποηρζον ό πρέπε να θεπούν αποελεμαά εργαλεα γα η δαχερη ων ρεων, όπως αποελεμαά μέρα απόρης γα ος οργανωμένος α ος μεμο- Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 25

26 νωμένος παραγωγούς ρούων α λαχανών α δναμές εραεες προώθηης, πο αποαθούν α προβάλλον ην εόνα ων προϊόνων. Τονζον επης ην ανάγη να αναπχθούν μέρα γα ην ανμεώπη ων οονομών νδύνων α γα ην ενχη ης δαπραγμαεής ανόηας ων παραγωγών. Τέλος, επημανον ην ανάγη γα ην αύξηη ης προαας ων ερωπαϊών προϊόνων από εαγωγές ομοεδών προϊόνων ρων χωρών αθώς α γα ην εξαάλη δαάνεας ην αγορά, μέω ενός ερωπαϊού παραηρηηρο γα α ρούα α λαχανά. Όπως δήλωε ο Κώας Σανδαλδης, ο ομέας ων ρούων α λαχανών ανπροωπεύε γα ην Ελλάδα ο 35% ης αξας ης γεωργής μας παραγωγής α ο 1/3 ης αξας ων γεωργών εξαγωγών μας. Ενα ο ημανόερος ομέας γα ο εόδημα α ην απαχόληη η γεωργα, με προεάες ος πόλοπος ομες ης οονομας. Αποελε λοπόν απόλη προεραόηα η εξαάλη ης αναγωνόηας ο ομέα, ς ημερνές νθήες αλλά α ο πλαο ης νέας ΚΑΠ». Βομάζα α επή βοήθεα. Όον αορά ο θέμα ης βομάζας ύμωνα με όα έγναν γνωά η πλεοψηα ων ραών μελών μώνηαν ό η γεωργα έχε ως βαό ης όχο ην παραγωγή ρομων, οπόε ο πολές ο οποες θα ηρζον η βομάζα δεν θα πρέπε να έρχονα ε ανθεη με αό. Παρόλα αά ο μμεέχονες ο Σμβούλο μώνηαν ό η ΚΑΠ θα πρέπε να ενθαρρύνε ην αλύερη χρήη ων ποπροϊόνων ης αγροής παραγωγής α ων ααλοπων ης αγροδαροής βομηχανας. Η μεγάλη πλεοψηα ων ραών μελών άχθηαν πέρ ης οπής παραγωγής ης βομάζας α αά ης παραγωγής μεγάλων ποοήων πο θα αξδεύον μεγάλες αποάες ως ον όπο ης αξοποηής ος. Αόμη ο Σμβούλο ολοληρώθηε χωρς να μωνήον ο θέμα ης αναμόρωης ο προγράμμαος επής βοήθεας γα ος απόρος. Αξζε να ημεωθε ό ο απόψες γα ο θέμα χωρηαν α δύο. ΟΙ μο νάχθηαν με η Γαλλα η οποα επμένε ην νέχη ο προγράμμαος α ο άλλο μο με η Γερμανα πο προβάλε μεγάλη αναη. Μάλα η Γαλλα ζήηε να αποδεμεούν 500 εα. ερώ ο χρόνο γα ην ονοή επή βοήθεα. Ωόο η Γερμανα α άλλες πένε χώρες ποήρξαν ό η επή βοήθεα ενα θέμα ων εθνών βερνήεων. Απαραηη η νεχής επένδη η γεωργα γα η γράηη ων μών ων ρομων ην επόμενη δεαεα Ο μές ων ρομων αξάνονα α θα παραμενον ε ψηλά εππεδα ην επόμενη δεαεα ενώ θα επραήον χεά χρές δαμάνες μών η δάρεα ενός έος. Αό δεχνε ανάλη ης αάαης ης αγοράς ων ρομων γα ην περοδο , πο πραγμαοποήθηε από ην Ερωπαϊή Επροπή Γεωργας & Αγροής Ανάπξης, ε νεργαα με ον Οργανμό γα ην Οονομή Σνεργαα & Ανάπξη (ΟΟΣΑ), ον FAO, ο Food and Agricultural Policy Research 26 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

27 Εξωερό Institute (FAPRI) α ο Αμερανό Υποργεο Γεωργας. Τα μπεράμαα ης ανάλης δόθηαν πρόαα η δημοόηα α αποδδον ς ψηλές μές ων αγροών προϊόνων παγομως ε μεγάλο βαθμό η ύνδεή ος με ς αγορές ενέργεας α ς χρημαηραές αγορές ενώ η μεγάλη δαύμανη ων μών αποδδον α αναμενόμενα λόγω ης λμαής αλλαγής χνά αραα αρά ανόμενα. Σα βαά μπεράμαα ης χεής έθεης περλαμβάνονα α εξής: Η ύπαρξη ψηλών μών α αγροά προϊόνα θα οδηγήε ην αύξηη ης παραγωγής η οποα με η ερά ης θα πέε ς μές χαμηλόερα. Παρ όλα αά ο μές προβλέπονα να μενον αρεά ψηλόερα από ο μέο όρο α μόνο ο έλος ης περόδο θα εμανον άες αθεροποηης. Ο πληθωρμός ε νδαμό με ς ψηλές μές ων αγροών προϊόνων θα επηρεάον άμεα ην αγορά ρομων, με ο πρόβλημα να ενα ενονόερο ς αναπόμενες α αναδόμενες οονομες, όπο α ρόμα αποελούν ύρα δαπάνη ο δαθέμο εοδήμαος. Ο μές προβλέπονα να παροάον ενονόερη δαύμανη αού ολοένα α μεγαλύερο μέρος ης παραγωγής ηρζεα ε αναπόμενες χώρες όπο παραηρούνα μη αθερές αποδόες ρως λόγω ων αραων αρών ανομένων. Υπάρχε χρή πολή α οονομή ήρξη ης παραγωγής βοαμων. Αν ο μές ο περελαο νεχον να αξάνονα, η παραγωγή βοαμων μπορε να γνε βώμη αόμη α χωρς ην πολοοονομή ήρξη. Παρά η μεωη ο ρθμού ζήηης λόγω ης ύεης ενα απαραηη η νεχής επένδη η γεωργα με όχο να ξεπεραε η χρόνα αάθεα ων αποδόεων λόγω ων χνών αραων αρών ανομένων, γα να μπορέε να νεχε η απρόοπη προορά ρομων. Σγερμένα γα α βαόερα εδη δαροής ο προβλέψες έχον ως εξής: Γα α ηρά μεά από 2 περόδος με ρεόρ παραγωγής, ανανέωη ων αποθεμάων α μεούμενες μές, η αγορά δέχηε ένα οβαρό πλήγμα ην περνή περοδο, από ην ξηραα α ην απαγόρεη εξαγωγών από Ρωα α Ορανα. Το αποορύωμα ήαν η απογοηεή οδεά αραβοο ς Η.Π.Α. πο μαζ με ην αύξηη ης ζήηης μεωε δραμαά α αποθέμαα. Προς ο έλος ης περόδο η αάαη άλλαξε λόγω ων βροχοπώεων, ην άρη απαγόρεης ων εξαγωγών από η Ρωα α ο νέο ρεόρ ρεμμάων με αραβόο ς Η.Π.Α. Το μόνο από α ηρά πο η αγορά ο δαηρήθηε χεά αθερή ήαν ο ρύζ λόγω επαρούς παραγωγής α ανοποηών αποθεμάων. Ο προβλέψες γα ην περοδο μέχρ ο 2020, περλαμβάνον μρή αύξηη ης αλλεργούμενης έαης (2%) με ραρχο ον αραβόο, ενώ ο ρύζ προβλέπεα ημανή αύξηη ων αποδόεων. Ο μές αναμένεα να αθεροποηθούν μέχρ ο έλος ης δεαεας α 250 δολάρα/ όνο γα ο άρ α α 200 δολάρα/όνο γα ον αραβόο (ο μές ενα Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 27

28 FOB US Gulf). Σο ρύζ η μή αθεροποηης προβλέπεα α 500 δολάρα/όνο (FOB Thailand). Γα α βοαύμα από αραβόο, προβλέπεα μα αύξηη ς Η.Π.Α. μέχρ ο 2014, οπόε α η εαρμογή ων νέων εχνολογών θα οδηγήε ε μεωη ων ποοήων αραβοο πο θα μεαραπούν ε αθανόλη. Ο μές ο ρέαος οδηγήθηαν ε ορά ψηλά ο έλος ο 2010 α ο πρώο εξάμηνο ο Ο ύρος παράγονας πο δαηρε ς μές ψηλές ενα η πεη ο ομμά ης προοράς λόγω ης μεωης ο αρθμού ων ζώων παγομως α ελεαα χρόνα. Η μεωη αή οελεα η νεχώς μεούμενη μή παραγωγού εξαας ο αξημένο όος παραγωγής α ς χαμηλές μές πο επράηαν η δεα , λόγω ης παγόμας οονομής ρης. Η αάαη όπως ενα ολογό θα δορθωθε εολόερα α οόπολα α α χορνά α δολόερα α μοχάρα. Η πρόβλεψη γα ην ερχόμενη δεαεα ενα αύξηη ης παραγωγής α ης αανάλωης ρέαος. Η Βραζλα ενα η ραρχη δύναμη ς εξαγωγές μοχαρο ρέαος με ην Αραλα α η Νέα Ζηλανδα να νεχζον α αές να αξάνον ς εξαγωγές ος, ενώ η Αργεννή α Ο Καναδάς προβλέπεα να παροάον μεωη ς εξαγωγές ος. Ο μές προβλέπονα να βανον νεχώς αξανόμενες με ο μοχαρο ρέας να θάνε ο έλος ης δεαεας α 2400 δολάρα/ όνο, α οόπολα α 2100 δολάρα/ όνο α ο χορνό ρέας α 1500 δολάρα/ όνο. Σο έλος ο 2010 α ην αρχή ο 2011 ο παγόμες μές γαλαοομών αξήθηαν θάνονας ε ορά ψηλά λόγω ης χρής ζήηης. Η παραγωγή γάλαος ην επόμενη δεαεα προβλέπεα να αξηθε αά 2% ο έος με η ζήηη να ρέεα προς ς αναπόμενες χώρες ων οποων η δαροή ρέεα προς ο δό ρόπο ζωής. Ο μές ο γάλαος όνη (FOB Oceania) αναμένεα να αξάνον μέχρ ην μή ων 3600 δολαρων/ όνο ς αρχές ο Τέλος, η αγορά ζάχαρης παροαε χρές δαμάνες α ελεαα χρόνα. Παρά η μρή μεωη πο παραηρεα ον ελεαο αρό η μή ης ζάχαρης παραμένε πάνω από ον ορό μέο όρο. Παρά ην αύξηη ης παραγωγής, α παγόμα αποθέμαα ενα ο χαμηλόερο εππεδο ων ελεαων 20 εών. Ο μές θα παραμενον ψηλές γα ην επόμενη δεαεα με ραρχη ην παραγωγή η Βραζλα. Ανάλογες άες αύξηης ης παραγωγής προβλέπονα γα ην Ινδα α ην Ταϊλάνδη. Με βαό οχεο ς χρές δαμάνες πο προαναέρθηαν, ο μές ης ζάχαρης αναμένεα να νηθούν μεαξύ ων 400 α 600 δολαρων/ όνο (FOB Carribean). Νέες εχνολογες α ανοόμα μηχανήμαα θα παροαούν ην έθεη Agrilevante 2011 Η έθεη Agrilevante πο θα πραγμαοποηθε ο Μπάρ ης Ιαλας από 13 έως 16 Οωβρο 2011, αποελε μα από ς ημανόερες εθέες πο 28 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

29 Εξωερό Η Bayer CropScience έδωε νένεξη ύπο η Γερμανα Ο ΑγροΤύπος παραολούθηε ην εήα νένεξη ύπο ης Bayer CropScience, η οποα πραγμαοποήθηε ο Monheim ης Γερμανας, παροα δημοογράων από όλο ον όμο. Η CEO ης Bayer CropScience,. Sandra E. Peterson, αναονωε ό η εαρεα θα δαθέε περόερα από 850 εαομμύρα ερώ μέχρ ο 2015 γα έρενα α ανάπξη. Ιδαερη έμαη δνεα ς βοεπήμες ο οποες αδαά θα απορροούν περόερα από α χρήμαα πο δαθέε η εαρεα γα έρενα. Σόχος ενα μέχρ ο 2015, Χημεα α Βοεπήμες να μοράζονα ε αναλογα 50:50 α χρήμαα ης έρενας α ανάπξης. Έμαη με ς βοεπήμες θα δώε η Bayer ην ανάπξη νέων πολών αλλεργούμενων ών α ην παραγωγή πόρων ποράς. Δεε ο χεό ρεποράζ α ο βνεο Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 29

30 οχεύον ην παροαη ανοόμων μηχανημάων α εχνολογών γα ον αγροό ομέα. Ο ααεαές θα μπορέον να παροάον α πο εξελγμένα μονέλα γεωργών μηχανημάων ενώ μέα από μεγάλο αρθμό ημερδων θα αναλθούν α πο πρωοποραά ήμαα ο αγροού ομέα με εδή αναορά ην ελαοομα α ην παραγωγή ελαολάδο όπως α η δαχερη ης βομάζας α ων πολεμμάων με όχο ην παραγωγή ενέργεας. Το αποορύωμα ων εδηλώεων περλαμβάνε ην παροαη α βράβεη ων 10 πο ανοόμων εχνολογών πο θα έχον επλεγε από ομάδα εδών επημόνων. Σα οραα έερα περλαμβάνεα ο ανούργο ύημα ης New Holland γα η ρύθμη ης αχύηας ο ανεμήρα ανάλογα με ς απαήες ης εργαας, ένα μν μεαορό από η Merlo εξοπλμένο με εναλλαόμενες βούρες εδές γα αθαρμό ωοβολαϊών πάνελ, ένα ερόμενο μηχάνημα ης Gandini Group πο μαζεύε εύολα α ονοροποε α πολεμμαα ο λαδέμαος α έλος ένα αλοπρονο με μπααρα από ην εαρεα Pellenc ο οποο δαθέε ερά από ανοόμες λύες γα αλύερο χερμό α αάλεα. Τα 6 μρόερα βραβεα περλαμβάνον ένα ραέρ με εξελγμένα ήμαα ηλερονών από ον Antonio Carraro, ένα μηχάνημα ης Errepi πο μέω δόνηης χρημοποεα αν αρπολλεό, μα επαναορζόμενη μπααρα πολμερών λθο ένα μηχάνημα δόνηης γα ην ελαολλογή από ην Pellenc α ένας αλλεργηής από ην εαρεα Siciltiller με αόμαο ύημα γα ο ήωμα ων εργαλεων α ην απογή εμποδων. Εμπόδα ο εμπόρο ης ολλανδής ολπας βάζον ο Ρομάνο Επαλούμενες λόγος οϋγεας ο ρομανές Αρχές μπλόαραν ην εαγωγή ορων με ολπες από ην Ολλανδα. Έξ ορα με ολλανδούς πόρος α βολβούς ανηοποήθηαν ο Σαββαούραο α ύνορα Ρομανας-Ογγαρας, αθώς ύμωνα με ς ελωνεαές Αρχές μπορε να περέχον «επνδνα βαήρα». Το μπλόο θα παραμενε ε χύ «γα μερές ημέρες» έως όο ολοληρωθούν ο εργαηραές αναλύες, όπως δηλώνον ο αρμόδο αξωμαούχο. Πέρ η Ρομανα εήγαγε ολλανδά λολούδα αξας άνω ων 20 εαομμρων ερώ. Το όλο θέμα με ς ολλανδές ολπες ανέψε μα ημέρα αόο η Χάγη αέηε αές ό δεν πρόεα να άρε ς ανρρήες ης χεά με ην έναξη ης Ρομανας α ης Βολγαρας η ζώνη Σένγεν. 30 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

31 Εξωερό

32 Κύ πρ ος Θα νεχομε ς γεωρήες δαμηνύε από ον ΟΗΕ ο Δημ. Χρόας Ξεάθαρη απάνηη ς απελές ης Τορας δαύπωε από ην έδρα ο ΟΗΕ η Νέα Υόρη ο πρόεδρος ης Κπραής Δημοραας Δημ.Χρόας, δαμηνύονας ό ο γεωρήες ο Οόπεδο 12 ης πραής ΑΟΖ θα νεχούν. «Ενα ραρχό δαωμα ης Κπραής Δημοραας» επε αμέως μεά η νάνηή ο με ον Γ. Γρ. ων Ηνωμένων Εθνών Μπαν Γ-μον. Ως προς ην πορεα ων νομλών με ον Νερβς Έρογλο, ο. Χρόας δήλωε ό «πάρχον πολύ οβαρές απολες», ενώ «μέχρ ώρα, ο γλες ενα ε δεερεύοας ημαας ζηήμαα». Σε δηλώες ο ος δημοογράος, ο. Χρόας επε ό ενημέρωε γα ο θέμα ον ΓΓ ο Οργανμού α πως ο Μπαν Γ-μον ποχέθηε να μλήε γα αά α ζηήμαα με ον Τούρο πρωθποργό Ταγπ Ερνογάν. Επης, επε ό αμα αναορά δεν έγνε α ούε νομζε ό θα γνε από ον Γενό Γραμμαέα, γα να δαόψε ή να αναβάλε η Κπραή Δημοραα ς έρενες. «Η θέη ης Κπραής Δημοραας ενα ξεάθαρη, θα νεχομε» όνε ο πρόεδρος ης Κπραής Δημοραας α πρόθεε ό «ενα ραρχό δαωμα ης Κπραής Δημοραας να εξερενήε α μαάρ να βρεθούν δρογονάνθραες. Δεν έχον να χάον ο Τορούπρο μπαρώες μας, γορα έχον να ερδον. Κα αό πρέπε να γνε αανοηό α από ην Τορα α από ον. Έρογλο». Κύ π 32 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

33 Κύ πρ ος Δύο νέες λαομές ζώνες προγραμμαζονα γα ην περοχή Μαχαρά ρ ος Δύο νέες λαομές ζώνες προγραμμαζονα να λεοργήον ην περοχή ο Μαχαρά. Η μα αηη αορά ην περοχή Δεληπο α η δεύερη ην περοχή Λεάρων - Λθροδόνα. Ο δύο εαρεες πέβαλαν ήδη ξεχωρές μελέες εμηης εππώεων ο περβάλλον, ο οποες θα εξεαούν από ην Περβαλλονή Αρχή, ς 13 Οωβρο. Εε θα δαανούν α ο πραγμαές ανάγες ης Κύπρο ε νέα λαομά λά. Σύμωνα με δημοεμα ης εημερδας «Φλελεύθερος» α πραγμαά δεδομένα θα δαανούν από ην έρενα πο θα δεξάγε η Υπηρεα Μεαλλεων, παρόλο ό εενο πο γνωρζον επμένον ό α άμενα λαομεα με ελάχες αν χρεαε επεάες περαλύπον ην ανάγη ε λαομά λά γα πολλές δεαεες. Πάνως ο θέμα αναμένεα να απαχολήε ην ονοβολεή Επροπή Περβάλλονος προού ζηηθε ο Τμήμα Περβάλλονος ο αημα ων δύο εαρεών. Σε γένρωη πο πραγμαοποηαν ο άοο ης περοχής Δεληπο ο βράδ ης Κραής αποάαν να προχωρήον η λήψη δναμών μέρων ως ένδεξη δαμαρρας γα η χεδαζόμενη λεοργα όο λαομεο, όο α ροθραής μονάδας ην περοχή. Το λαομεο προγραμμαζεα να λεοργήε ην περοχή «Αεόμοη», η οποα αποελε περοχή εναγμένη ο ραό Δάος Μαχαρά νολής έαης μέρων. Η ροθραή μονάδα θα ααλαμβάνε έαη μέρων ενώ μα έαη μέρων με πνή βλάηη θα ααραε γα να ααεαε δρόμος πρόβαης. Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 33

34 Οονομές ενχύες

35 Σο ΦΕΚ η απόαη γα α νέα δαώμαα εναας ενχης Δημοεύθηε ην επημη Εημερδα ης Κβέρνηης, η ποργή απόαη με ην οποα αθορζεα η αξα α ο ανώαος αρθμός δαωμάων πο αανέμεα ανά δαούχο παραγωγό, α πλαα αανομής δαωμάων εθνού αποθέμαος α νέων δαωμάων ύμωνα με ο άρθρο 68 γα ο έος Σύμωνα με ην απόαη η αξα άθε δαώμαος αθορζεα ε 300 ερώ/εάρο, ενώ άθε δαούχος μπορε να λάβε μέχρ 4 δαώμαα, ανάλογα με ς δαθέμες εάες ο. Από ην αανομή ων νέων δαωμάων επωελούνα περ ος δαούχο, η πλεοψηα ων οποων ενα νέο γεωργο α γεωργο πο δραηροποούνα ε ορενές α μεονεές περοχές. Δαβάε ο ΦΕΚ Ανογε ο Μέρο 123 Α γα επενδύες η μεαποηη αγροών προϊόνων ύψος 150 εα. ερώ Όπως εχε αναέρε χεό ρεποράζ ο ΑγροΤύπο, ην πογραή ο ποργού Αγροής Ανάπξης α Τρομων Κώα Σανδαλδη έλαβε η 2η Πρόληη Εδήλωης Ενδαέρονος ο Μέρο 123 Α «Αύξηη ης αξας ων γεωργών προϊόνων» ο ΠΑΑ πο γχρημαοδοεα από ο Ερωπαϊό Γεωργό Ταμεο Αγροής Ανάπξης α ο Ελληνό Δημόο. O προϋπολογμός ης Πρόληης ανέρχεα α ερώ α δαούχο ο προγράμμαος ενα πολύ μρές, μρές α μεαες επχερήες αθώς α επχερήες πο απαχολούν λγόερος από 750 παλλήλος ή έχον ύλο εργαών μρόερο ων 200 εα. ερώ. Σύμωνα με όα αναέρε αναονωη ο ΥπΑΑΤ, η δράη αορά ην ενχη επενδύεων η μεαποηη α εμπορα γεωργών προϊόνων ος ομες ρέαος, γάλαος, αγών - πολερών, μελού, δαόρων ζώων, δημηραών, ελαούχων προϊόνων, ονο, οπωροηπεών, ανθέων, ζωοροών, πόρων α πολλαπλααού λού, αρμαεών α αρωμαών ών. Σγερμένα αορούν: 1.Κρέας, με επενδύες ε αγεοεχνή ποδομή, ρως εγχρονμούς α δρύες μρών αγεων ε νηωές περοχές, μονάδες εμα- Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 35

36 χμού, ποποηης α παραγωγής ρεαοεαμάων α μονάδες αδρανοποηης παραπροϊόνων α ποπροϊόνων αγής (rendering). 2.Γάλα, με επενδύες ε ροομεα, μονάδες παραγωγής γαούρης α λοπών ζμούμενων προϊόνων γάλαος, μονάδες αξοποηης παραπροϊόνων (ρόγαλα), μονάδες επεξεργαας γάλαος. 3.Αγά α Πολερά, με επενδύες ε μονάδες ποποηης α εαας αγών, μονάδες γα παραγωγή νέων προϊόνων με βάη α αγά, πηνοαγεα, μονάδες εμαχμού, ποποηης α μεαποηης ρέαος πολερών, ονελών. 4.Μέλ, με επενδύες ε μονάδες ποποηης, επεξεργαας, μεαποηης, εαας μελού, μονάδες γα παραγωγή αχαρωδών προϊόνων με βάη ο μέλ. 5.Σηροροα α άλλα εδη, με επενδύες ε μονάδες αναπήνης οολών α μονάδες μεαποηης αλγαρών. 6.Δημηραά, με επενδύες ε μονάδες απολοωης - επεξεργαας α ποποηης ρζού, αποθηεούς χώρος δημηραών, ξηρανήρα δημηραών,.λ.π. 7.Ελαούχα προϊόνα, με επενδύες ε ελαορβεα ρως γα εγχρονμούς α γχωνεύες, ποποηήρα, εαήρα ελαολάδο,.λπ. 8.Ονος, με επενδύες ρως γα εγχρονμούς α γχωνεύες ονοποεων α δρύες μόνο ε ορμένες περπώες. 9.Οπωροηπεά, με επενδύες ρως ε εππεδο εμπορας, μεαποηης οπωροηπεών αθώς επης α ε εππεδο μονάδων επεξεργαας, ποποηης βρώμων ελών. 10.Άνθη, με επενδύες ε εππεδο ποποηης α εμπορας ανθέων. 11.Ζωοροές, με επενδύες ρως, μονάδων παραγωγής ζωοροών οαών ζώων, παραγωγής πλήρων ποποημένων μγμάων ζωοροών, αποθηεών χώρων ζωοροών,.λ.π. 12.Σπόρο α πολλαπλααό λό, με επενδύες ε μονάδες επεξεργαας α ποποηης πόρων α πολλαπλααού λού. 13.Φαρμαεά α αρωμαά ά, με επενδύες ε μονάδες ποποηης α επεξεργαας αρωμαών α αρμαεών ών. Ο επλέξμος προϋπολογμός ων αήεων ενχης μανεα από έως ερώ γα ο 80% α από έως ερώ γα ο 20% ων δαθέμων πώεων α ποοά πο προβλέπονα ανά αηγορα ον Καν. 1698/05. Η παραλαβή ο πληροοραού λού από ος ενδαερόμενος, ε ηλερονή μορή, θα γνεα από η Δ/νη Προγραμμαμού & Γ.Δ. - Τμήμα Δημοων α Ιδωών Επενδύεων ο Υποργεο, Αχαρνών 5 - Αθήνα ή από ς οεες Δεθύνες Αγροής Οονομας ων Περερεών ή ς Δεθύνες Αγροής Οονομας α Κηναρής ων Περερεαών Ενοήων. Ημερομηνα έναρξης αάθεης αέλων ξενά ην Παραεή , α λήγε ην Τεάρη , α ώρα 15: ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

37 Πήρε ΦΕΚ η απόαη γα παράαη ποβολής δαολογηών επροής ο Φ.Π.Α. ος αγρόες Σην Εημερδα ης Κβέρνηης δημοεύθηε η απόαη παράαης ης προθεμας ποβολής ων δαολογηών επροής ο Φ.Π.Α. ος αγρόες. Σύμωνα με όα αναέρε η Απόαη η παράαη πο δνεα ενα έως ς 26 Σεπεμβρο. Επημανεα ό η παράαη ης προθεμας αορά παραδόες αγροών προϊόνων α παροχές αγροών πηρεών πο πραγμαοποήθηαν, αά η χρήη Σην απόαη, πο πογράε ο αναπληρωής ποργός Πανελής Οονόμο, αναέρονα α εξής: «Παραενομε μέχρ 26 Σεπεμβρο 2011 ην προθεμα γα ην ποβολή ων δαολογηών επροής ο Φ.Π.Α. ος αγρόες, πο προβλέπεα από ην παράγραο 4 ης απόαης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/ α αορούν παραδόες αγροών προϊόνων α παροχές αγροών πηρεών, πο πραγμαοποήθηαν αά η χρήη 2010». Υποβολή προάεων γα έναξη ο πρόγραμμα γα ον εναλλαό ορμό ο ΕΣΠΑ Μέχρ ς 11 Νοεμβρο θα μπορούν ο ενδαερόμενο να ποβάλλον ς προάες ος προεμένο να εναχθούν ην πράξη εναλλαός ορμός ο Επχερηαού Προγράμμαος Αναγωνόηα α Επχερημαόηα , ύψος 20 εα. ερώ, ην οποα έχον προηρύξε α Υποργεα Περερεαής Aνάπξης α Τορμού. Η ποβολή προάεων, η οποα ξενηε ς 15 Σεπεμβρο, γνεα μέω ο δαδαού όπο Μέω ης Πράξης Εναλλαός Τορμός, θα ενχθούν επενδά χέδα α οποα θα μβάλλον ην ανάπξη μας ή περόερων εδών ή/ α εναλλαών μορών ορμού, όπως: Αθληός ορμός αναψχής Θαλάος ορμός Τορμός παθρο Γαρονομός ορμός Τορμός γεας α εεξας O προϋπολογμός ης άθε επένδης ενα από έως ερώ, μη μπερλαμβανομένο ο ΦΠΑ. Το ύψος ο προϋπολογμού ο προενόμενο επενδού χεδο δεν πρέπε να περβανε ον ύλο εργαών/ ααθάρων εόδων ης επχερηης αά ην ελεαα χρήη. Η επδόηη ανέρχεα ο 40% α δνεα εππλέον προαύξηη αά 5% ε μρά νηά άω ων αοων. Η δα μμεοχή ανέρχεα ο 55% ή 60% α μπορε να αλθε με ραπεζό δάνεο. Η μέγη δάρεα ο επενδού χεδο ενα δεαοώ μήνες από ην ημερομηνα παράδοης ης ποργής απόαης έναξης ον δαούχο, με δναόηα ρμηνης παράαης. Δαβάε περόερα Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 37

38 Ελληνές επχερήες

39 Ενδαέρον γα ην αγορά ης ΕΒΖ. Μήνη γα όπμη απαξωη ης βομηχανας αέθεαν ο εργαζόμενο Ολοληρώθηε ο πρώο βήμα γα ην πώληη ης Ελληνής Βομηχανας Ζάχαρης (ΕΒΖ). Ο ποψήο αγοραές εχαν προθεμα μέχρ ς 15/9/2011 να ααθέον ην εδήλωη ενδαέρονος γα ην απόηη ο 82,33% ης εαρεας. Κραρχο «παες» από ην παγόμα αγορά ζάχαρης έδωαν ο «παρόν» η δαδαα α ο πληροορες αναέρον ό ο ενδαέρον από Γερμανούς ήαν δαερα ένονο. Μεαξύ ων ποψήων αγοραών α η αγγλή ED & F MΑΝ με ην οποα η ελληνή βομηχανα έχε ήδη ε χύ ραηγή νεργαα. Επης, έρονα να μεεχαν ον πρώο γύρο ης δαδαας α βομηχανες ζάχαρης από ην Πολωνα, ην Σερβα αλλά α η Ρωα. Σο μεαξύ αγωγή αά πανός πεθύνο γα ην απαξωη ο εργοαο ααθέον ο εργαζόμενο ην ΕΒΖ. «Σόπμα η δοηη ζημωε ην ΕΒΖ γα να έχε δαολογα να ης βάλλε πωληήρο», ποηρζον ον ΑγροΤύπο ο επρόωπο ων εργαζομένων, προθέονας ό προμηαν να πληρώον 12 εα. ερώ ε Γάλλος α Γερμανούς γα να αγοράον αόν ζάχαρη, αν να πληρώον ερώ ος αγρόες γα να αλλεργήον εύλα. Να αναέρομε ό η ΕΒΖ, εός από ην ποόωη ων όνων πο δαθέε, δραηροποεα α ην εμπορα γα να αλύψε ην ελλεμμαή ελληνή αγορά πο έχε ανάγες ε εήα βάη όνων ζάχαρης. Όμως η ενή χρονά ανεα να ενα η χερόερη ην ορα ης βομηχανας, παρό μάλα ο δεθνες μές ης ζάχαρης αλπάζον α ύψη. Δαβάε ο ρεποράζ Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 39

40 Δερνήες ων ΕΑΣ - μεόχων ης «Δωδώνη» γα η δαή αοχύρωη ης αααής πλεοψηας ης ΑΤΕ Αναονωη χεά με ο θέμα ης δαής νης ης ΑΤΕ επ ων Ενώεων Αγροών Σνεαρμών-μεόχων ης γαλαοβομηχανας «Δωδώνη» εξέδωαν ο Ενώες Αγροών Σνεαρμών Ιωανννων, Πρέβεζας α Θεπρωας. Σύμωνα ην αναονωή ος ο ΕΑΣ άνον λόγο γα αναρβή δημοεύμαα ον Τύπο α οποα αναέρον ό η «ΑΤΕ αοχρώνε χωρς αμβήηη ην αααή πλεοψηα» η γαλαοβομηχανα μεά ην έδοη ων αποάεων ο Εεεο Ιωανννων. Εδόερα, όπως έγνε γνωό η δαμάχη γα ην παλαόερη απόηη από ην ΑΤΕ μεοχού ποοού 7,7% ης «Δωδώνη», εός από ο αρχό 60% πο αεχε, λήγε προώρας με επράηη ης ράπεζας, η οποα έρδε ην πόθεη όο πρωόδα όο α ο δεύερο βαθμό. Γα ο θέμα ο ΕΑΣ Ιωανννων, Πρέβεζας α Θεπρωας αναέρον ε χεή αναονωή ος: «Ο Ενώες Αγροών Σνεαρμών Ιωανννων, Πρέβεζας α Θεπρωας ρνον όπμο να ενημερώον ο ονό γα ην έβαη ης δαής δαμάχης με ην Αγροή Τράπεζα ης Ελλάδος δό πρόαα πήρξαν αναρβή δημοεύμαα ον Τύπο. Σγερμένα, ελέχθη μεαξύ άλλων αναρβεών - ό η «ΑΤΕ αοχρώνε χωρς αμβήηη ην αααή πλεοψηα» η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. μεά ην έδοη ων αποάεων ο Εεεο Ιωανννων. Η δαπωη αή δεν ενα ορθή. Ο αποάες ο Εεεο Ιωανννων ο οποες μπορούν ε άθε περπωη να αναρεθούν απέρρψαν απλώς ς αγωγές ων Ενώεων Αγροών Σνεαρμών γα πούς λόγος. Ο ελεαες, μπορούν επομένως, να επανέλθον με νέες αγωγές. Κα ο ημανόερο: Το Εεεο Ιωανννων εδέχθη ην ύπαρξη έγρο περορμού η δναόηα μεαββαης ων μεοχών, ρνονας επ λέξε α αόλοθα: «Σε περπωη πο άποα νεαρή οργάνωη θέλε να μεαββάε ς μεοχές ης ή μέρος αών θα πρέπε πρώα να προενε ην μεαββαη ε άλλη ή άλλες μεόχος ή μη μεόχος - νεαρές οργανώες. Τούο γα να δαλαχθε ο οπός ης αρχής νθέεως ο μεοχού εαλαο α να αποεχθε η ενχη ης θέεως ης Α.Τ.Ε. ην μεοχή ύνθεη, πο ούως ή άλλως ενα δεπόζοα». Μόνο εάν δεν πάρχε επθμα ή δναόηα απόηης ων μεοχών από άλλες νεαρές οργανώες (μεόχος ή μη) ενα δναή η μεαββαη ην ΑΤΕ. Αά έρνε ο Εεεο Ιωανννων. Καά νέπεα, οδεμα αααή πλεοψηα αοχύρωε η ΑΤΕ με ην απόηη ων επμαχων μεοχών παέων. Το ανθεο: Η αγορά αή ενα αμβόλο νομμόηας, δεδομένης ης ανωέρω ρης ο Εεεο Ιωανννων». 40 ΑγροΤύπος Ηλερονή εημερδα

41 Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 41

42 rplant Florplant Flo rplant Florplant Florplant rplant Florplant Florplant rplant Florplant Florplant rplant Florplant Florplan orplant Florplant Florplan orplant Florplant Florplan orplant Florplant Florplan orplant Florplant Florplan lorplant Florplant Florplan lorplant Florplant Florplan lorplant Florplant Florplan lorplant Florplant Florpla lorplant Florplant Florpla t Florpla Σχεά με ην Έθεη Florplant Σην ελή εθεα έχον μπε ο προεομαες γα ην 1η Florplant ην Αάλεα ης Τορας (28 Σεπεμβρο 1 Οωβρο). Ανάμεα ος εθέες, α 5 ελληνές μμεοχές από ον χώρο ης επχερημαής ανθοομας ηποεχνας α ης μβολεής πρανο. Επης, από ς μέχρ ώρα πληροορες, ολάχον 3 ομάδες επχερημαών ο χώρο έχον προγραμμαε οργανωμένη επεψη γα να δον ην έθεη αλλά α ην ανθοομή δραηρόηα ης ερύερης περοχής, προεμένο να βρεθε ένας δαλος επονωνας. Σα πλαα ης ελληνής παροας ην Έθεη, έχον προγραμμαε α δύο παροάες ζηήες. Η πρώη, θα γνε ο απόγεμα ης Τεάρης 28 Σεπεμβρο, με θέμα «Ελληνή α Τορή αγορά ανθοομας: μα πρόαη γα αλύερο μέλλον», με ομληές ην. Ολμπα Κονοεργο (Γενή Δεθύνρα ο Ανθοομού Σνεαρμού Φωρούχων Αχαρνών Αής) α ον. Νο Θμάη (Σύμβολο Πρανο-Επρόωπο ης Florplant ην Ελλάδα). Σε αήν θα παροαε η αάαη ο οζύγο εαγωγών εξαγωγών μεαξύ ων 2 χωρών, θα γνε παροαη γα α ελληνά προϊόνα πο ενδαέρον ην ορή αγορά ενώ θα ααεθε α μα ολοληρωμένη πρόαη δεπαγγελμαής νεργαας. Η δεύερη, θα γνε ο πρω ης Παραεής 30 Σεπεμβρο με θέμα «Ο εχθρο ων ονοεδών, ορα, μέθοδο, πρόαη ραηγού χεδαμού γα ο πρόβλημα», με ομληή ον Πρόεδρο ης GreekPalmSociety. Νο Θμάη. Προγραμμαμένες Β2Β νανήες θα γνονα ο περπερο ο Agroartistico- Green PR and Consulting. Η έθεη αναμένεα να έχε μεγάλη επεψμόηα όχ μόνο από Τούρος επαγγελμαες αλλά α από ς περόερες χώρες ο Αραβού όμο α η Ρωα, πο αποελούν ημανές αγορές γα ο μέλλον. Θεωρούμε πως μόνο ωελημένο θα βγον ο Έλληνες επχερημαες από η μμεοχή ος εε. Θερμές εχαρες ον Δεθνή ης Έθεης,. Μεχμέ Νοαν, γα η ημανή προπάθεα να ηρχε α να προβληθε η ελληνή μμεοχή. Νος Θμάης

43 t t t t t t t t nt nt nt Ελληνή Σμμεοχή ην 62η Flormart/Milflor (Padova, Ιαλα) Σα πλαα ο 3εούς ( ) Ερωπαϊού προγράμμαος ης Ιαλής Κονοπραξας ATS (Florasi, Florconsorzi, Conaflor) γα ην προβολή α η δημοργα εμπορών χέεων με Έλληνες παραγωγούς ανθοομών προϊόνων, η δημολής Έθεη Flormart/ Milflor Padova παραχώρηε δωρεάν χώρο 10 εραγωνών μέρων γα να εεθούν ελληνά ά. Η νηη αή έγνε ε αναπόδοη ης μμεοχής ης ATS ην 57η Ανθοομή Έθεη Κηάς, με η νεργαα πάνα ο Ελληνοϊαλού Επμεληηρο Αθηνών. Η 62η Flormart/Milflor, η μεγαλύερη έθεη ο λάδο η Νόα Ερώπη, έγνε ς Σεπεμβρο α από ην ελληνή πλερά εέθηαν ελαόδενρα ελληνής παραγωγής, πολας Κορωνέη, πο εός ων άλλων, έχον μεγάλο ηποεχνό ενδαέρον α αποελούν ήδη εξαγώγμο προϊόν. Σα πλαα ης μμεοχής ο 8 ελές προέρθηαν αά η δάρεα ων εγανων ος δοργανωές, ε ανάμνηη ης νεργαας α ης Κηώης μμεοχής. Την επμέλεα ο περπέρο εχε ο γεωπόνος ο Δήμο Κηάς. Νος Θμάης. Την έθεη επέθηαν περπο επαγγελμαες (περόερο από πέρ), από όλη ην Ερώπη, ανάμεά ος α περπο 30 Έλληνες. Εός από ην γερμένη μμεοχή, «ελληνό» ενδαέρον εχε α η μμεοχή ης εαρεας Ecopalm, με manager ον. Γώργο Καραχάλο, πο παροαε α μηχανήμαα θερμής θανάωης με μρούμαα γα ος εχθρούς ων ονοεδών. Θα πρέπε να παραηρήομε ό η ενή έθεη πήρχαν αά 10% λγόερο εθέες, αλλά εδαμε πολλούς νεωερμούς ε βολογά οπροαεά εάμαα, ε εχνολογες αλλά α ε πολες ών (βρήαμε περπο 30 ανούργα!). Ιδαερη ενύπωη, μας έανε μα νέα πολα Ιβο Σνού, ο Jumboliscus, πο πήρε α πρώο βραβεο από ην Έθεη, πο θα άνε «θραύη» ην αγορά α επόμενα χρόνα αθώς α μα νέα πολα πλαάνο (Platanor Vallis Clausa ), ανθεή ος θαναηόρος μύηες α νημαώδες α πρόαα παεναρμένη... Νος Θμάης Ηλερονή εημερδα ΑγροΤύπος 43

44 Αύξηη ημεωαν ο ελληνές εξαγωγές ύμωνα με α οχεα ο ΣΕΒΕ Σημανή αύξηη ης άξης ο 37% ημεωαν ο ελληνές εξαγωγές ο εξάμηνο, ανερχόμενες ε 10,3 δ. ερώ, με αποέλεμα να εμανζονα αά 22,6% ψηλόερες ε αξα από ο μέγο ο Η Ελλάδα ε εππεδο εξαγωγών ην ΕΕ- 27 ααλαμβάνε α πάλ ην 20η θέη (πο εχε παροδά χάε ος προηγούμενος μήνες λόγω χρής ανόδο εξαγωγών ης Βολγαρας α Λθοανας), ενώ ην αάαξη ης Ερωζώνης παραμένε η 13η ς 17 χώρες γα ο εξεαζόμενο δάημα. Τα παραπάνω αναέρε χεή αναονωη ο Σνδέμο Εξαγωγέων Βορεο Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ενώ προθέε ό: «ο ελληνές εξαγωγές προβάλλον ως «ααύγο» α γα ην βομηχανα. Η αθζηη ης βομηχανής παραγωγής νεχζεα αάθεη, με μοναδή εξαρεη όος λάδος ηρζονα από ς δεθνες πωλήες. Σην ανάλη ων εήων μεαβολών ο γενού δεη νέων παραγγελών η βομηχανα ης ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηη ο γενού δεη αά 2,7% γα ον Ιούλο 2011 αποδδεα ε δύο ανθεες μεαβολές ων δεών ων επμέρος αγορών. Αενός ην μεωη ο δεη νέων παραγγελών εγχώρας αγοράς αά 8,6% α αεέρο ην αύξηη ο δεη νέων παραγγελών εξωερής αγοράς αά 14,9%. Η αύξηη ο δεη νέων παραγγελών εξωερής αγοράς αποδδεα αά 21,1% ην ζώνη ο ερώ α αά 14,2% η ζώνη εός ερώ. Αόμα, η επμέρος ανάλη ων δεών επβεβαώνε ό ο βομηχανο λάδο με εξαγωγό προαναολμό έχον ααέρε να αναθούν ανοποηά ην ρη α γερμένα ο λάδο: αρμαεά προϊόνα, βαά μέαλλα α μηχανήμαα & εδη εξοπλμού». Αύξηη ης παγόμας ζήηης γα ενέργεα αναμένε ο Αμερανό Υποργεο Ενέργεας Ο χρο ρθμο οονομής ανάπξης ην Κνα α ην Ινδα θα οδηγήον ε περδπλααμό ης ζήηης γα ενέργεα, παγομως, ο 2035, ύμωνα με ην ελεαα εήα έθεη ης αής πηρεας ο Αμερανού Υποργεο Ενέργεας. Ση ενή έθεη γα ς παγόμες ενεργεαές προοπές, πο έδωε η δημοόηα η Energy Information Administration (EIA), δαπώνεα η εμηη ό η παγόμα ενεργεαή ζήηη θα αξηθε, ο 2035, αά 53% ε χέη με ο 2008, ο οποο ορζεα ως έος βάης. Το ήμ αής ης αύξηης αναμένεα να προέλθε από ην Κνα α ην Ινδα, αθώς εμάα ό ο δύο χώρες από ονού θα ααναλώον, ο 2035, ο 31% ης παγόμας ενέργεας έναν ο 21% πο αανάλωαν ο Εδή

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙ-2 4747 18/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ 3 ΜΗΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ-1 4750 18/12/2012 ΕΛΤΑ

2 ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙ-2 4747 18/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ 3 ΜΗΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ-1 4750 18/12/2012 ΕΛΤΑ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΕΙΧΕΙΡΜΑΙΚΑ του ΕΙ ΕΙΡ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΕΒΕΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Η ΕΤΟΣ 2015 A/A Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ

Τ Ι Μ Η ΕΤΟΣ 2015 A/A Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ A/A Α/Ο ΠΕΡΓΡΑΦ ΥΛΚΟΥ Π ΠΑΡΑΡΣΕΣ ΕΟΣ 2015 1 0008602226 ΑΝΛΑ EA 12 2 0009888135 ΚΑΛΥΠΡΑ ΒΑΣ ΚΑΛΥΑΟΣ EA 36 3 0010928401 ΦΛΡΟ ΚΑΥΣΟΥ EA 120 4 0029949145 ΑΣΦΑΛΕΑ EA 48 5 0085450928 ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΣΑΣΣ EA 4 6 000603006052

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ V. ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 1. Εισαγωγή Ση µέχρι ώρα συζήησή µας για ην µηχανική συµπεριφορά ων µεαλλικών υλικών, όπου εξεάσαµε ην ελασική και ην πλασική ους συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα πο αντιστοιχεί στη ράση η οποία τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Β - - ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙ ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΤΑΜΕΙΟ ΥΝΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕ (Α/3, Α/7, ΑΕΠ/3, ΑΜΠ/3 & ΑΝΑ/3) ΕΠΑ 2007-203 (Α/8

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός:... Ημερομηνία: 08/06/2015 Υπογραφή Καθηγητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1 α Α2 β Α3 β Α4 α Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1 α Α2 β Α3 β Α4 α Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α α Α β Α β Α α Α5. α Σ β Σ γ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ ης Υ ΚΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥ ν: υ λίο φ κ κάθ ί όη ν γ ά ξ ί κ Η π ους µ η ς κύ νή ων π ό ς Τ ς υ ήνη ς µ βλίο γηη φ ή β φ ή ύ ο ο κής ολκ Απ ς ω χ ο ν υ όµ ο η ης ον γών η η π Π ό ν ν κ µό ω ν η λ ές γ γ Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΞΑΜ ΠΜ102 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ι ΜΓΥ

1ο ΕΞΑΜ ΠΜ102 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ι ΜΓΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΦΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1ο ΕΞΑΜ Κωδ. ΜΑΘΗΜΑ Προτε 1ο ΕΞΑΜ ΠΜ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΓ 1ο ΕΞΑΜ ΠΜ102 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ι ΜΓ 1 / 19 1ο ΕΞΑΜ ΠΜ103 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ NOTATION ΓΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ -Bd, Steat and Lghtfoot "Tanpot Phenomena" -Bd, Amtong and Haage

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση»

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και νέες

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΑ Η διάδοση μιας διαταραχής μέσα σ' ένα μέσο ονομάζεται κύμα. Για τη δημιοργία ενός μηχανικού κύματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Ο Γεωπόνος Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Τι κάνει ο Γεωπόνος Ο Γεωπόνος: Αναλύει τα φαινόμενα της αναπαραγωγής και ανάπτυξης των παραγωγικών φυτών και ζώων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ EMAIL ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Σ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ EMAIL ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Σ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΕ ΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕ ΤΗ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΗ Α/Α Α.Π ΚΩ ΙΚΟ ΜΑΤΟ ΙΚΑΙΧΟ - ΦΟΡΕΑ 2013 ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ LEO03-01705 ΕΙ ΙΚΗ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΙΓΑΛΕΩ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο 1. δ. β. γ 4. β 5. α-λ, β-σ, γ-σ, δ-σ, ε-λ. ΘΕΜΑ ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τα δύο σώµατα αφήνονται να κινηθούν χωρίς αρχική ταχύτητα µε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ηλεκτρικές & μηχανικές ταλαντώσεις

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ηλεκτρικές & μηχανικές ταλαντώσεις ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ & & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 3 ΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Περιοδικά φαινόμενα. N N F -D Όταν 0 0 και 0 >0 Όταν 0 0 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ηεκτρικές & μηχανικές τααντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Η ερµιονική εκποµπή ηλεκτρονίων είναι ένα φαινόµενο το οποίο βαίζεται η λειτουργία της λυχνίας κενού. Η δίοδος λυχνία κενού αποτελεί ορόηµο τον πολιτιµό του ύγχρονου ανρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ειαγωγή Η θωρία πλαικόηας αχολίαι µ ην υµπριφορά ων µαλλικών υλικών, όαν οι παραµορφώις ίναι πλέον αρκά µγάλς και ο νόµος ου Hooke παύι να

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες Ο ρόλος ων οπικών ποικιλιών σην νάπυξη: Τ κλάθι ων περιφερειών κι οι οπικές ποικιλίες Δρ Τζουράνη Ειρήνη Ερευνήρι Γ Ινσιούο Γεωργοοικονοικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Προκλήσεις γι ην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Σο 1977 πρωτοεμφανίστηκε μαζικά στα ταμεία των σούπερ-μάρκετ η πλαστική σακούλα και κάθε χρόνο η χρήση τους αυξaνόταν. Με αυτόν τον τρόπο αυξανόταν

Σο 1977 πρωτοεμφανίστηκε μαζικά στα ταμεία των σούπερ-μάρκετ η πλαστική σακούλα και κάθε χρόνο η χρήση τους αυξaνόταν. Με αυτόν τον τρόπο αυξανόταν Σο 1977 πρωτοεμφανίστηκε μαζικά στα ταμεία των σούπερ-μάρκετ η πλαστική σακούλα και κάθε χρόνο η χρήση τους αυξaνόταν. Με αυτόν τον τρόπο αυξανόταν και η ποσότητα των ρύπων στον αέρα. Σο περιβάλλον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα