ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πλήρωση μιας θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή για τον Τομέα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, Παράρτημα Χανίων, με γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση & Παραγωγή Προϊόντων». Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 15:00, συνήλθε η Εισηγητική Επιτροπή στο ΤΕΙ Κρήτης, η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την από 9/9/2011 απόφαση της Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος, με σκοπό την υποβολή γραπτής Εισηγητικής Έκθεσης αξιολόγησης των υποψηφίων για την εκλογή σε μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση & Παραγωγή Προϊόντων». Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με το ΦΕΚ 608/ ). Η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία σειράς επαφών με τηλεδιάσκεψη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξεταστούν οι φάκελοι των υποψηφίων. Παρόντες: Δρ. Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής». Δρ. Δρακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με χρήση νέων τεχνολογιών». Δρ. Σακκάς Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ αντικείμενο «Μηχανολογικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών». Υποψήφιοι: Κρήτης με γνωστικό Η Επιτροπή κατά την παραλαβή και μελέτη των φακέλων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση & Παραγωγή Προϊόντων» διαπίστωσε ότι αίτηση με πλήρη φάκελο υποψηφίου για την εν λόγω θέση υπέβαλαν εμπρόθεσμα οι: 1. Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 931/ εμπρόθεσμη υποβολή φακέλου με ΕΛΤΑ ), πτυχιούχος φυσικός του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιου Πατρών και διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Πατρών, 2. Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 916/ ), Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης που ζητά την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η Εισηγητική Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ διορίστηκε σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με το ΦΕΚ: 24/ , ανέλαβε υπηρεσία στις και μονιμοποιήθηκε με το ΦΕΚ 503/ Συνεπώς ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ έχει συμπληρώσει τα τρία έτη στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, έχει μονιμοποιηθεί και έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του τη εξέλιξή της στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με ανοικτή διαδικασία, όπως προβλέπει ο νόμος 3404/2005 αρ. 8 παρ. 2, 3. Δρ. Μπασινάς Παναγιώτης (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 928/ ), διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός και διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., 4. Δρ. Πανδρεμένος Ιωάννης (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 913/ ), διπλωματούχος Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός και διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Παν/μιου Πατρών. 1

2 Αρχικά τα μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής εξέτασαν τα κριτήρια αξιολόγησης όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Κριτήρια αξιολόγησης του υποψηφίου Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4009/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 78 παράγραφο 2, «οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις μελών Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Ε.Π. έως την , καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις». Κατόπιν τούτου και επειδή η προκήρυξη της παρούσας θέσης έγινε στις , πριν δηλαδή τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011, η ισχύουσα νομοθεσία για την αξιολόγηση της θέσης γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 άρθρα 15 και 16 του νόμου 2916/2001. Έτσι, προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή, είναι: i. η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. ii. Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. iii. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. iv. Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. v. Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές. vi. Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις, στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής. vii. Η διδακτορική διατριβή και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. Η συνάφεια διαπιστώνεται αρχικώς από την τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, που ορίζεται για κάθε εκλογή από μέλη του εκλεκτορικού σώματος, και τελικώς από το οικείο εκλεκτορικό σώμα. Η κρίση για εκλογή μελών Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό και επαγγελματικό έργο των υποψηφίων και στη συνολική επιστημονική και ερευνητική τους δραστηριότητα. Πέρα από τα προαναφερθέντα ειδικά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων. Περιγραφή της υπό κρίση θέσης Η υπό πλήρωση θέση με γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση & Παραγωγή Προϊόντων» αναφέρεται στη μελέτη (διαχείριση διαχείριση, αξιολόγηση ή μέτρηση) της καινοτομίας στον κύκλο ανάπτυξης 2

3 προϊόντων και ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης που περιλαμβάνει την ανάλυση, σύνθεση, τεκμηρίωση και πρωτοτυποποίηση και τη φάση της σχεδίασης της παραγωγής, που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των κατεργασιών και τον έλεγχο της παραγωγής. Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώσεων η Εισηγητική Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Αρχικά έγινε έλεγχος της πληρότητας των κατατιθεμένων δικαιολογητικών, όπου διαπιστώθηκαν ότι: Ο φάκελος του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα περιλαμβάνει: 1. Αίτηση του υποψήφιου 2. Αντίγραφο τίτλου πτυχίου και αντίγραφο τίτλου διδακτορικής διατριβής 3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικού έργου 4. Διδακτορική διατριβή 5. CD με βιογραφικό σημείωμα, αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικού έργου και διδακτορική διατριβή 6. Επικυρωμένα αντίγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ήταν επίσημα και θεωρημένα. Ο φάκελος του Δρ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ περιλαμβάνει: 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό σημείωμα και ανάλυση εργασιών 3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 5. Επικυρωμένο αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από το από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower από University of Cambridge. 7. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γερμανικής γλώσσας επιπέδου Mittelstufe II από το Goethe Institute. 8. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το ΤΕΙ Κρήτης 9. Απόσπασμα απόφασης Γ.Σ. του τομέα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων που τον ορίζει υπεύθυνο του Εργαστηρίου Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών 10. Βεβαίωση από το ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης για την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος 11. Απόσπασμα πρακτικών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης που τον ορίζει επιστημονικό υπεύθυνο προγράμματος INTEREG IIIA. 12. Βεβαίωση από το ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος 13. Βεβαίωση από το Κέντρο Τεχνολογίας Έρευνας Κρήτης για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου 14. Βεβαίωση από το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Αθηνά για τη συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου 15. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης, ως Εργαστηριακός Συνεργάτης 16. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης, ως Εργαστηριακός Συνεργάτης 17. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το Πολυτεχνείο Κρήτης 18. Βεβαίωση από τις εκδόσεις Κριτική με λίστα των τμημάτων ΑΕΙ που προτείνεται το βιβλίο «Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση». 19. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 20. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, με τη σειρά όπως εμφανίζονται στο βιογραφικό του σημείωμα 21. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση κειμένου, με τη σειρά όπως εμφανίζονται στο βιογραφικό του σημείωμα 22. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων μετά από κρίση κειμένου, με τη σειρά όπως εμφανίζονται στο βιογραφικό του σημείωμα 23. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε τοπικό και εθνικό τύπο 24. Αντίγραφο σημειώσεων του μαθήματος «Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων», ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 25. Αντίγραφο σημειώσεων εργαστηρίου Μελέτης και Ανάπτυξης Προϊόντων, Πολυτεχνείο Κρήτης 26. Αντίγραφο σημειώσεων Μετρολογίας, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης 27. Αντίγραφο σημειώσεων CAD II, Εισαγωγή στην τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης 28. Αντίγραφο σημειώσεων Ασκήσεις Εργαστηρίου CAD, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης 29. Αντίγραφο σημειώσεων μαθήματος Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης 30. Αντίγραφο σημειώσεων μαθήματος ΣΛΜΕ, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 31. Αντίγραφο σημειώσεων μαθήματος Αναλογικών & Ψηφιακών Κυκλωμάτων, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 32. Βιβλίο «Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση» εκδόσεις Κριτική,

4 33. CD με την διδακτορική διατριβή, το βιογραφικό σημείωμα με την ανάλυση εργασιών και τις δημοσίευσες σε ηλεκτρονική μορφή Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ήταν επίσημα και θεωρημένα. Ο φάκελος του Δρ. Μπασινά Παναγιώτη περιλαμβάνει: 1. Αίτηση του υποψήφιου. 2. Θεωρημένη φωτοτυπία του διπλώματος Χημικού Μηχανικού 3. Θεωρημένη φωτοτυπία του διδακτορικού διπλώματος 4. Βιογραφικό Σημείωμα 5. Διδακτορική διατριβή 6. Έκθεση Ανάλυσης Επιστημονικού Έργου 7. Βιβλιοδετημένες δημοσιεύσεις 8. CD με την διδακτορική διατριβή, το βιογραφικό σημείωμα με την ανάλυση εργασιών και τις δημοσίευσες σε ηλεκτρονική μορφή 9. Βεβαίωση προϋπηρεσίας. 10. Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Κάλυψης Ασφαλιστική Ενημερότητα Θεωρημένο πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 12. Θεωρημένο πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ 13. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Ελληνική Ιθαγένεια 14. Θεωρημένη Φωτοτυπία Ταυτότητας 15. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 16. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ήταν επίσημα και θεωρημένα. Ο φάκελος του Δρ. Πανδρεμένου Ιωάννη περιλαμβάνει: 1. Αίτηση του υποψήφιου. 2. Υπόμνημα Σπουδών Δράσης και Επιστημονικών εργασιών 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, ξένων γλωσσών 4. Αποθηκευτικό μέσο (memory stick) 5. Διδακτορική διατριβή 6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ήταν επίσημα και θεωρημένα. Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής, του ερευνητικού και επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, των απαιτήσεων του νόμου για την απαραίτητη και κατάλληλη προϋπηρεσία και τέλος της συμβολής του ερευνητικού έργου των υποψηφίων στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και την αναγνώρισή του από άλλους ερευνητές. Έτσι διαπιστώθηκαν τα παρακάτω σχετικά με κάθε μία υποψηφιότητα: 4

5 1. Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Ο Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας διαθέτει τους παρακάτω τίτλους σπουδών: Πτυχίο Φυσικού, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Πατρών (2000) Διδακτορικό δίπλωμα με τίτλο Μοντελοποίηση και Εξομοίωση Μετασχηματιστών Διανομής για την Διασύνδεση Συστημάτων Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Εργαστήριο Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Χρησιμοποιήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών (2009). Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα είναι η ανάπτυξη γενικού μοντέλου μονοφασικών και τριφασικών μετασχηματιστών σε επίπεδο καταστατικών εξισώσεων για τη μελέτη βραδέων μεταβατικών φαινομένων και τον υπολογισμό των ανωτέρων αρμονικών ενός δικτύου. Στη διατριβή του αναπτύσσονται μοντέλα μετασχηματιστών ισχύος, τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις της μοντελοποίησης των μετασχηματιστών ισχύος και ειδικότερα τα σημεία συμβολής της διατριβής στην επιστήμη είναι τα εξής: 1. Εισάγεται ένα νέο βοηθητικό κύκλωμα που αναπαριστάνει τον πυρήνα του μετασχηματιστή και επιτρέπει την εύκολη κατάστρωση των διαφορικών εξισώσεων του μαγνητικού πυρήνα. 2. Ο πίνακας ζεύξεων μεταξύ των τυλιγμάτων του μετασχηματιστή υπολογίζεται άμεσα με τη χρήση των θεμελιωδών πινάκων του προτεινόμενου κυκλώματος. 3. Προτείνονται μη γραμμικές αντιστάσεις για την αναπαράσταση των δινορευμάτων στους πυρήνες των μετασχηματιστών οι οποίες βασίζονται στην πιο έγκυρη θεωρία που έχει προταθεί για τα δινορεύματα στη διεθνή βιβλιογραφία. 4. Παρουσιάζονται κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία για τη μοντελοποίηση συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας συνδεδεμένων στο δίκτυο με σκοπό τη μελέτη της δυναμικής τους απόκρισης, στο πεδίο του χρόνου, αλλά και για μελέτες ποιότητας ισχύος. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου δεν αφορά σε θέματα μελέτης της καινοτομίας (διαχείριση, αξιολόγηση ή μέτρηση) και επομένως δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 1Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η επαγγελματική δραστηριότητα του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που έχει καταθέσει περιλαμβάνει: 1Β.1 Διδακτικό Έργο 1 24/9/2001 έως 5/7/2002 Ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στο τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πατρών για την διδασκαλία του μαθήματος: 1. Ηλεκτρικές Μετρήσεις /9/2002 έως 14/2/ /2/2002 έως 27/6/ /9/2003 έως 16/2/ /2/2004 έως 2/7/ /9/2004 έως 14/2/ /2/2005 έως 1/7/ /9/2005 έως 14/2/ /2/2006 έως 30/6/2006 9/10/2006 έως 5/7/ /9/2008 έως 3/7/ /9/2009 έως 2/7/2010 Ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με βασικό τίτλο σπουδών στο τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πατρών για την διδασκαλία των μαθημάτων: 1. Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2. Ηλεκτροτεχνία Ι 3. Ηλεκτροτεχνία ΙΙ Ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πατρών για την διδασκαλία των μαθημάτων: 1. Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 3. Ηλεκτροτεχνία Ι 5

6 4 24/9/2010 έως 11/2/2011 και 14/2/2011 έως 24/6/2011 Ως Επιστημονικός Συνεργάτης και Εργαστηριακός Συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πατρών για την διδασκαλία των μαθημάτων: 1. ΕΗΕ και Αυτοματισμοί (Θ) 2. Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Ε) 3. Ηλεκτροτεχνία (Ε) 4. Σχεδιασμός και Ανάλυση Ηλεκτρολογικών Κυκλωμάτων και Εγκαταστάσεων Η/Υ (Θ) Επίσης σύμφωνα με το βιογραφικό του, αλλά χωρίς να έχει καταθέσει σχετικές βεβαιώσεις, έχει συμμετάσχει στη διεξαγωγή εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων στο Τμήμα Ηλ. Μηχ. & Τεχ/γίας Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο αυτό δεν είναι αυτοδύναμο διδακτικό έργο αλλά ο υποψήφιος συνεπικουρούσε στη διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Ηλ. Μηχ. & Τεχ/γίας Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διδακτική προϋπηρεσία όπως την απαιτεί ο νόμος. Η συνολική διδακτική προϋπηρεσία αντιστοιχεί σε 5 έτη και 3 μήνες από τα οποία μόνο τα 2 έτη μπορούν να προσμετρηθούν σύμφωνα με το νόμο. Επισημαίνεται όμως ότι η εκπαιδευτική αυτή προϋπηρεσία αφορά γνωστικά αντικείμενα τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο αντικείμενο του Τομέα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων και δεν είναι συναφής με θέματα καινοτομίας. 1Β.2 Επαγγελματικό Έργο Αναλυτικά το Επαγγελματικό έργο του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα είναι: 1 1/1/ /6/2010 Παν/μιο Πατρών: «Μετρήσεις & υπολογισμοί ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων γραμμών και Υ/Σ», ερευνητικό πρόγραμμα 2 1/9/ /3/2011 Παν/μιο Πατρών: «Μελέτη αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος φωτοβολταικών μπαταριών-κυττάρων καυσίμου», ερευνητικό πρόγραμμα 3 1/9/ Σε σπαστά διαστήματα Ερευνητική Υποτροφία: «Χρηματοδότηση Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών για Επικουρικό Διδακτικό Έργο» 4 1/3/ /8/2001 Ερευνητική Υποτροφία: «Ερευνητικές Δραστηριότητες Πανεπιστημίου Πατρών» 5 15/3/ /11/2006 Ερευνητική Υποτροφία: Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Τα 1 και 2 είναι αμειβόμενα ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με μετρήσεις & υπολογισμούς ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων γραμμών καθώς και με μελέτη αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος φωτοβολταικών μπαταριών-κυττάρων καυσίμου. Ως εκ τούτου θεωρούνται μη συναφή με την υπό προκήρυξη θέση. Η συνολική διάρκεια είναι 13 μήνες. Οι προϋπηρεσίες 3, 4, 5 σύμφωνα και με την κατατεθειμένη βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο Πατρών, διαχωρίζονται από τις αναθέσεις έργου των περιπτώσεων 1 και 2 ως ερευνητικές υποτροφίες, η 3 για επικουρικό διδακτικό έργο, η 4 δεν αναφέρει γνωστικό αντικείμενο ενώ η 5 αναφέρει το ερευνητικό πρόγραμμα τις περιπτώσεως 2 το οποίο δεν είναι συναφές με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Για τους παραπάνω λόγους δεν προσμετρούνται ως προϋπηρεσία στον υποψήφιο. 1Β.3 Συνολική αποτίμηση επαγγελματικού έργου Το συνολικό μη επικαλυπτόμενο διδακτικό και επαγγελματικό έργο του υποψηφίου είναι μη συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και είναι 2 έτη. 1Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μετά από μελέτη του βιογραφικού σημειώματος του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα και των κατατιθέμενων αντιγράφων των εργασιών του, ο υποψήφιος διαθέτει τις εξής εργασίες: 6

7 1Γ.1 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους Ο Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας, διαθέτει έξι δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. Οι Δημοσιεύσεις αυτές είναι: 1. Andreas Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, A Dynamic Model of A Single-Phase Transformer With Asymmetrical Magnetic Core, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, vol.5, no. 1, pp , January Α. D. Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, Single-Phase Transformer Model Including Magnetic Hysteresis And Eddy Currents, Electrical Engineering, vol. 90, no. 3, pp , Feb Α. D. Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, Three-Phase Transformer Model Including Magnetic Hysteresis And Eddy Currents, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 24, no. 3, pp , Α. D. Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, A Systematic Method for the Development of a Three-Phase Transformer Non-linear Model, International Journal on Circuit Theory and Applications, vol. 38, no. 8, pp , A. D. Theocharis, A. E. Tzinevrakis, V. P. Charalampakos, J. Milias-Argitis, and Th. Zacharias, Development of a nonlinear geometric transformer model based on an incremental circuit of its magnetic core, Electrical Engineering, minor revision, Andreas D. Theocharis, Vasilis P. Charalampakos, Anastasios Drosopoulos, John Milias-Argitis, Equivalent circuit of photovoltaic generator using Newton-Raphson algorithm, COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, accepted for publication, Οι παραπάνω δημοσιεύσεις στο σύνολό τους θεωρούνται μη συναφείς με την υπό προκήρυξη θέση αφού δεν αφορούν θέματα μελέτης της καινοτομίας. 1Γ.2 Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές Ο Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας, διαθέτει εννέα δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με κριτές. Οι Δημοσιεύσεις αυτές είναι: 1. Andreas Theocharis, Menti Anthoula, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, Modelling and Simulation of a Single-Phase Residential Photovoltaic System, IEEE Russia Power Tech, PowerTech, Art. No , Andreas Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, Analysis and Simulation of a Core-Type Single- Phase Transformer With Non-uniform Cross-section, 5th WSEAS/IASME Proceedings International Conference on: Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines 2005 (Power 05), paper no. 354, pp , Α. D. Theocharis J. Milias-Argitis Th. Zacharias, A Detailed Single-Phase Core-Type Transformer Model Based on Jiles-Atherton Theory of Ferromagnetic Hysteresis, XVII International Conference on Electrical Machines (ICEM), September 2-5, Theocharis Andreas, Zacharias Thomas, Tsanakas Dimitrios, Milias-Argitis John, Μodeling of a Grid Connected Photovoltaic System Using a Geometrical Transformer Model, XLV International Symposium on Electrical Machines SME 2009, June 23-26, 2009, Poland. 5. A.D. Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, Three-phase Transformer Model for Slow Transient and Power Quality Studies, International Colloquium, Transformer Research and Asset Management, Cigre, Croatia, November, J. C. Olivares-Galván, P. S. Georgilakis, Andreas D. Theocharis, M. Madrigal-Martinez, Experimental Investigation of Parameters Influencing Transformer Excitation Current, 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2010, 7 10 November 2010, Agia Napa, Cyprus. 7

8 7. Andreas Theocharis, Antonios Tzinevrakis, Vassilis Charalampakos, John Milias-Argitis, Thomas Zacharias, Transformer Modeling Based on Incremental Reluctances, 2010 International Conference on Power System Technology: Technological Innovations Making Power Grid Smarter Powercon 2010, October 24-28, 2010, Hangzhou, China, art. no Andreas D. Theocharis, Vasilis P. Charalampakos, and Anastastios Drosopoulos, Equivalent linearized circuit of photovoltaic generator appropriate for implementation in electromagnetic transient software programs, 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering, ΕΕΕΙC, Rome, Italy, 8-11 May Andreas D. Theocharis, Ioannis A. Naxakis, and Eleftheria C. Pyrgioti, Photovoltaic generator modeling with electromagnetic transient programs, International Conference on Innovative Smart Grid Technologies Latin America (ISGT-LA 2011), October 19-21, 2011, Medellin, Colombia. Οι παραπάνω δημοσιεύσεις στο σύνολό τους θεωρούνται επίσης μη συναφείς με την υπό προκήρυξη θέση. 1Γ.3 Άλλο συγγραφικό έργο Το συγγραφικό έργο του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα περιλαμβάνει επίσης: 1. Ανδρέας Δ. Θεοχάρης, Διαλέξεις για το μάθημα εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Πάτρα Γ.4 Αναγνώριση Επιστημονικού Έργου του Υποψηφίου Μετά από έρευνα της εισηγητικής επιτροπής στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις o Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας εμφανίζει 8 ετερεοαναφορές. 1Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η Εισηγητική Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας είναι εξαιρετικός νέος επιστήμονας με πλούσιο ερευνητικό έργο, στο οποίο μάλιστα περιλαμβάνονται επιστημονικές εργασίες στις οποίες διακρίνεται ως πρώτος ερευνητής. Το γνωστικό του αντικείμενο όμως αφορά θέματα διασύνδεσης Συστημάτων Ήπιων Μορφών Ενέργειας, αντικείμενο που θεωρείται μεν σημαντικό για το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αλλά δεν είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση & Παραγωγή Προϊόντων» της προκηρυχθείσας θέσης. Κατά συνέπεια η Εισηγητική Επιτροπή δεν τον προτείνει προς το Εκλεκτορικό Σώμα για την κατάληψη της θέσης αυτής. 8

9 2. Δρ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ διαθέτει τους παρακάτω τίτλους σπουδών: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1994). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1997). Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Αξιολόγηση της καινοτομίας και βελτίωση των αποφάσεων στα προκαταρκτικά στάδια της σχεδίασης του προϊόντος» (2004). Κύρια συμβολή της διδακτορικής διατριβής του Δρ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ είναι η σύζευξη της καινοτομίας με τη διαχείριση της εξέλιξης του προϊόντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον Πίνακα Δομής Σχεδίασης, ένα εργαλείο που μπορεί να αποτυπώσει τη ροή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που αποτελούν ένα σύστημα. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται το εργαλείο αυτό για πρώτη φορά για τη διαχείριση της καινοτομίας της επιχείρησης και του προϊόντος και αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία. Εκτιμάται η επίδραση της στρατηγικής βελτίωσης της καινοτομίας στο κύκλο ανάπτυξης προϊόντων και αναλύεται η σύνδεση των καινοτόμων χαρακτηριστικών μίας εταιρίας με τις δραστηριότητες της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων στα προκαταρκτικά στάδια της σχεδίασης του προϊόντος. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 2Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η επαγγελματική δραστηριότητα του Δρ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ περιλαμβάνει: 2Β.1 Διδακτικό Έργο 1 Φεβρουάριος 2004 έως σήμερα Διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων ως Καθηγητής Εφαρμογών στο τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: 2. CAD 3. CAD II 4. Ηλεκτρικά Κυκλώματα 5. Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων 6. Συστήματα Λήψης Μετρήσεων & Ελέγχου 7. Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα 8. Πληροφορική έως Διδασκαλία του μαθήματος «Σχεδιομελέτη με χρήση Η/Υ» του 8 ο εξαμήνου του τμήματος ΜΠΔ Πολυτεχνείου Κρήτης ο Εξαμ. Ακαδ. Περ ο Εξαμ. Ακαδ. Περ ο Εξαμ. Ακαδ. Περ ο Εξαμ. Ακαδ. Περιόδων: , , , , Εργαστήρια Μαθήματος: «Μελέτη και Ανάπτυξη Προϊόντων» ως συμβασιούχος αορίστου χρόνου στο εργαστήριο CAD. Εργαστήρια Μαθήματος: «Ειδικά Θέματα Σχεδιομελέτης με Χρήση Η/Υ (CAD)» ως συμβασιούχος αορίστου χρόνου στο εργαστήριο CAD. Εργαστήρια Μαθήματος: «Μελέτη και Ανάπτυξη Προϊόντων» ως διδάσκων με ΠΔ 407 στο Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήρια Μαθήματος: «Ρομποτικής Ρομποτικής» ως διδάσκων με ΠΔ ο Εξαμ. Ακαδ. Εργαστήρια Μαθήματος: «Ειδικά Θέματα Σχεδιομελέτης με Χρήση 9

10 Περιόδων: , Η/Υ (CAD)» ως διδάσκων με ΠΔ 407 Διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων ως Ωρομίσθιος Καθηγητής στο τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης 1. CAD 2. CAD II 3. Ηλεκτρικά Κυκλώματα 4. Μετρολογία Διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων ως Ωρομίσθιος Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης 1. Θεωρία Κυκλωμάτων ΙΙ 2. Ηλεκτρικά Κυκλώματα 3. Μετρολογία Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο ΤΕΙ Κρήτης ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ επέβλεψε δώδεκα πτυχιακές εργασίες. 2Β.2 Επαγγελματικό Έργο Αναλυτικά το Επαγγελματικό έργο του Δρ. Μηχ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ είναι: 2Β.2.2α Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικών Προγραμμάτων έως σήμερα ΓΓΕΤ Συνεργασία: 3D-ΣΥΣΤΕΚ - "Σύστημα Τεκμηρίωσης - Ανάδειξης - Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστατης Αποτύπωσης, Μοντελοποίησης και Καταγραφής Μεταδεδομένων", (Επιστημονικός Υπεύθυνος από πλευράς ΤΕΙ). Προϋπολογισμός 141,5Κ για το ΤΕΙΚ έως Πράσινη Ανάπτυξη: «Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς Βουβών» Προϋπολογισμός 50Κ έως ΓΓΕΤ Κουπόνια Καινοτομίας: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης στην περιοχή της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και απεικόνισης και ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων τρισδιάστατης αποτύπωσης για την δημιουργία 3-Δ εκθεμάτων και 3-Δ εικονικών περιηγήσεων στον διαδίκτυο». Προϋπολογισμός 7Κ έως INTERREG IIIA:, «Υποστρώματα Τεχνητών Ιστών με Ταχεία Πρωτοτυποποίηση και Ηλεκτρόκλωση Νανοϊνών», ΤΕΙ Κρήτης - Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών. Προϋπολογισμός 165Κ για το ΤΕΙΚ έως 2009 ΠΕΠ Κρήτης: «Υποστήριξη μονάδας ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομίας με έμφαση σε τεχνολογίες τρισδιάστατης ψηφιοποίησης εκκλησιών & άλλων μνημείων». Προϋπολογισμός 129Κ έως Αρχιμήδης ΙΙ: «Νέοι Αλγόριθμοι Αντίστροφης Μηχανικής & Εφαρμογή 10

11 στην Κατασκευή Ιατρικών Εμφυτευμάτων». ΤΕΙ Κρήτης Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών. Προϋπολογισμός 50Κ. 7 (*) Προκρίθηκε στην Β φάση αξιολόγησης. Αναμένεται η τελική. Αρχιμήδης ΙΙΙ: «TLS-PRO: New Terrestrial Laser Scan (TLS) data processing methods for vertical applications». Προϋπολογισμός 82Κ. 2Β.2.2β Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα έως ΓΓΕΤ Συνεργασία: "Ανάπτυξη νέων προϊόντων και αντιγράφων πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση ψηφιοποίησης και τεχνολογιών παραγωγής σε μικροκλίμακα ". Πολυτεχνείο Κρήτης έως σήμερα INTELLIGENT ENERGY Europe: REE_TROFIT Training on Renewable Energy Solutions and Energy Efficiency in Retrofitting, Εργαστήριο ΑΠΕ, Τμήμα ΦΠ&Π, ΤΕΙ Κρήτης έως ΔΕΣΜΗ 2008 Nanofiber Electrospinning and Rapid Prototyping for Intestinal Tissue Engineering, University of Cyprus, TUC, State University of New York, University of Oxford έως ΓΓΕΤ Κουπόνια Καινοτομίας: «Αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ετικετών συσκευασίας βρώσιμης ελιάς», Τμήμα Ηλεκτρονικής. ΤΕΙ Κρήτης έως Leonardo Da Vinci: Virtual Trainning Center for CNC, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για Εργαλειομηχανές CNC. Πολυτεχνείο Κρήτης έως INTERREG IIIA/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, «Προηγμένες Τεχνικές Τρισδιάστατων Ψηφιοποιήσεων και Σύγχρονες Ερευνητικές Κατευθύνσεις Ειδικές Εφαρμογές», Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ. Αθηνά) έως Κ.τ.Π. «Ψηφιοποίηση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Εικόνων και Κειμηλίων των Μονών Πρέβελη Ρεθύμνου & Οδηγήτριας Γωνιάς Χανίων». Εργαστήριο DML έως Κ.τ.Π. «Ψηφιοποίηση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Κεραμικών Νομού Χανίων». Εργαστήριο DML έως CRINNO: «Καινοτόμες μέθοδοι στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων». Εφαρμογή μεθόδων Αντίστροφης Μηχανικής και Ταχείας Προτοτυποποίησης στην κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων. Εργαστήριο DML έως E-MERIT: Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Συνεργασίας για το Σχεδιασμό Προϊόντων & Παραγωγικών Διαδικασιών με Χρήση 3D Μοντέλων και Ανθρωποειδών", Ε-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΓΓΕΤ. Πολυτεχνείο Κρήτης έως Leonardo Da Vinci: MERIT-TEX Promoting Expertise on Industrial Excellence in Textiles. Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Εκτίμηση και προώθηση της Βιομηχανικής Αριστείας σε εταιρίες κλωστοϋφαντουργίας. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την 11

12 Βιομηχανική Αριστεία. Συγγραφή παραδοτέων. Πολυτεχνείο Κρήτης έως INNOVATION: PIP-SCORE Product Innovation Profile Score. Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης της καινοτομίας των προϊόντων κατά την φάση της σχεδίασης. Εκθέτης στη διεθνή έκθεση Time Compression Technologies, Νοέμβριος 2002, Manchester, UK. Συγγραφή παραδοτέων. Πολυτεχνείο Κρήτης έως ΕΠΕΤ-ΙΙ ΙΙ: «Ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας για προσομοίωση κρίσιμων διαδικασιών που απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση PROREAL». Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Προσομοίωση κρίσιμων βιομηχανικών διαδικασιών με τη χρήση εργαλείων και χαρακτηριστικών της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας. Πολυτεχνείο Κρήτης έως και έως Leonardo Da Vinci: TELEPROMET: Telematics Based Delivery of Courses on Modern Production Methods for Textiles. Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Ανάπτυξη 3 σεμιναρίων (3x24 ωρών) σε ηλεκτρονική μορφή: Manufacturing Excellence Supply Chain Integration Bringing New Products/Process to Market Quickly Συγγραφή παραδοτέων έως ΕΠΕΑΕΚ «Προπτυχιακός κύκλος μαθημάτων σε τεχνολογικά συστήματα και σύνδεση με την εγχώρια παραγωγή». Τμήμα ΜΠΔ Πολυτεχνείο Κρήτης έως ΕΠΕΑΕΚ «Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης», Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας έως IST - IDEALS: Integration of DEDICATED for Advanced Training Linked to Small and Medium Enterprises and Institutes of Higher Education". Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Συγγραφή και ανάπτυξη ηλεκτρονικού σεμιναρίου με θέμα: Parametric Design έως ΕΠΕΤ ΙΙ: «ΑIMING». Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Μελέτη - εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποίησης της ροής των υλικών και των πληροφοριών στην υπηρεσία του κατασκευαστή ενδυμάτων και ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης του σχεδιασμού. Από τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα τα προγράμματα με αριθμό 10 έως 18 εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια σπουδών για την λήψη ΜΔΕ και διδακτορικού διπλώματος αλλά δε σχετίζονται με οποιαδήποτε υποχρέωση για τη λήψη αυτών, ούτε με υποτροφία και κατά συνέπεια προσμετρούνται στην προϋπηρεσία του υποψηφίου. Στο σύνολό τους τα προγράμματα αυτά είναι αμειβόμενα ερευνητικά προγράμματα και σχετίζονται με καινοτομία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη σχεδιομελέτη και παραγωγή τους και κατά συνέπεια συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Το ερευνητικό πρόγραμμα 3 ήταν χωρίς αμοιβή και δεν προσμετρείται. Επισημαίνεται η παρουσία έξι προγραμμάτων στα οποία ο υποψήφιος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος. 2Β.3 Άλλη Επαγγελματική Προϋπηρεσία που δεν προσμετρείται στην προϋπηρεσία έως «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» του Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος έως «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης Μονάδα 12

13 Υποστήριξης Φύλλου και Ισότητας». Εργαστήριο DML έως «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έως «Δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίας του εργαστηρίου ΕΛΚΕΔΕ». Πολυτεχνείο Κρήτης έως «Ανάπτυξη ιστοσελίδας ΕΛΚΕΔΕ». Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα προγράμματα 1, 2, 3 δεν αφορούν αμειβόμενα ερευνητικά προγράμματα που απαιτεί ο νόμος, αλλά Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ και κατά συνέπεια δεν προσμετρώνται στην επαγγελματική προϋπηρεσία. Τα προγράμματα 4, 5 δεν είναι καταλλήλου επιπέδου και συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και δεν προσμετρώνται. 2Β.4 Διοικητικό Έργο Το κύριο Διοικητικό Έργο του Δρ. Μηχ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ είναι: Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών του ΤΕΙ Κρήτης Τομεάρχης του τομέα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων για τις περιόδους και , Αναπληρωτής Τομεάρχης του ίδιου τομέα τις περιόδους Υπεύθυνος Ωρολογίου Προγράμματος Β.5 Συνολική αποτίμηση επαγγελματικού έργου Το συνολικό προαναφερόμενο Ερευνητικό Έργο θεωρείται υψηλού επιπέδου και εκπονήθηκε σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα αναγνωρισμένου κύρους. Κατά το διάστημα από 6/2/2004 (ημερομηνία διορισμού στο ΤΕΙ Κρήτης) έως την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας (05/09/2011), ο υποψήφιος ήταν Καθηγητής Εφαρμογών και εκπόνησε ερευνητικό, εκπαιδευτικό καθώς και διοικητικό έργο, το οποίο θεωρείται επαγγελματική προϋπηρεσία καταλλήλου επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα, τo ερευνητικό έργο του υποψηφίου από την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΤΕΙ Κρήτης αποδεικνύεται τόσο από την συμμετοχή του σε 6 συναφή ερευνητικά προγράμματα στα οποία ήταν και είναι επιστημονικός υπεύθυνος και σε άλλα 11 με συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα, όσο και από το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του, το οποίο αναλύεται παρακάτω. Η συνολική επαγγελματική προϋπηρεσία, όπως προκύπτει από το ανωτέρω επαγγελματικό έργο, προστιθέμενης της προϋπηρεσίας στο ΤΕΙ Κρήτης, από το διορισμό του μέχρι την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας, χωρίς τις επικαλύψεις, είναι 13 χρόνια και 5 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται παράλληλα και διδακτικό έργο 7 χρόνια και 7 μήνες. Όλο το προαναφερθέν επαγγελματικό έργο είναι καταλλήλου υψηλού επιπέδου με αμοιβή, στο επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. 2Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μετά από μελέτη του βιογραφικού σημειώματος του Δρ. Μηχ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ και των κατατιθέμενων αντιγράφων των εργασιών του, ο υποψήφιος διαθέτει τις εξής εργασίες: 2Γ.1 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ, διαθέτει 6 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 1. Maravelakis E., Bilalis N., Keith J., Antoniadis A., (2006), Measuring and Benchmarking the Innovativeness of SME s: a three dimensional Fuzzy Logic Approach, Production Planning and Control Journal, Vol 17(3), pp (Impact Factor:0.603) 13

14 2. Bilalis, N. and Maravelakis, E. (2006) Analysing the dependencies between the Innovation Attributes in NPD using Design Structure Matrix the I-DSM tool, Int. J. Product Development, Vol. 3, Nos. 3/4, pp Bilalis N., Wassenhove V.L., Maravelakis E., Enders A., Moustakis V., Antoniadis A., (2006), An Analysis of European Textile Sector Competitiveness, Journal of Measuring Business Excellence, Vol 10(1), pp Maravelakis E., David K., Antoniadis A., Manios A., Bilalis N. and Papaharilaou Y., (2008), Reverse engineering techniques for cranioplasty: a case study, Journal of Medical Engineering & Technology, 32:2, Sahin M, Yaldiz S., Unsacar F., Yaldiz B., Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., (2008), Virtual Training Centre for Computer Numerical Control, Int. Journal of Computers, Communications & Control, Vol. III, No. 2, pp (Impact Factor:0.650) 6. Papagrigorakis MJ., Synodinos PN., Antoniadis A., Maravelakis E, Toulas P., Nilsson O., Baziotopoulou-Valavani E., (2011), Facial reconstruction of an 11-year-old female resident of Athens, 430 B.C, Angle Ortho. Volume 81, Issue 1, pp (Impact Factor:1.000) Τα επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχει δημοσιευθεί το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Δρ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ είναι διεθνούς κύρους. Ειδικά οι υπ αριθμ. 1, 5 και 6 ευρίσκονται και στο διεθνή κατάλογο των περιοδικών που διαθέτουν δείκτη απήχησης. Έχει επίσης καταθέσει τις εξής 2 δημοσιεύσεις στις οποίες αναμένεται η αξιολόγηση: 1. Maravelakis E., Bilalis N., Mantzorou I., Antoniadis A., 3D modelling of the Monumental Olive Tree of Vouves, International Journal of Virtual & Physical Prototyping, (Submitted August 2011) 2. Katsigiannis Y., Karapidakis E., Tsikalakis A., Maravelakis E., Techno-economic and Environmental Evaluation of Large Scale PV Integration in Greece, Journal of Materials Science Forum (Submitted September 2011) Ο Δρ. Μαραβελάκης είναι συνσυγγραφέας στο βιβλίο: 1. Μπιλάλης και Ε. Μαραβελάκης, (2009), «Συστήματα CAD/CAM & Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση», Εκδόσεις Κριτική. και έχει συμμετάσχει σε κεφάλαιο του βιβλίου: 2. Maravelakis, E., Bilalis, N., Jones K., Antoniadis, A., Management of Technology, Key Success Factors for Innovation and Sustainable Development, Establishing a Practical Company Innovative Benchmark, Edited By Laure Morel-Guimaraes, Tarek Khalil, Yasser A Hosni, Elsevier 2005., pp Γ.2 Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές Ο Δρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ, διαθέτει 29 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές: 1. Bilalis N., Maravelakis E., Emiris D., (1999), Telematics Based Delivery of Courses on Modern Production Methods for Textiles, 1st International Conference: New Horizons in Industry and Education, Santorini. 2. Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., (2000), Introducing e-learning to textile companies in Europe, Proceedings of the International Conference on Information and communication Technologies for Education, Vienna, pp Bilalis N., Jones K., Hall C., Antoniadis A., Maravelakis E., (2002), Profiling Products Innovation in new product development, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ASME, Istanbul, Turkey. 4. Antoniadis A., Bilalis N., Savakis K., Maravelakis E., (2003), Influence of Machining Inclination Angle on Surface Quality in Ball End Milling, Proceedings of AMPT 2003, Dublin, Ireland. 14

15 5. Maravelakis E., Wassenhove L., Bilalis N., (2003), Promoting Industrial Excellence in Textiles, Proceedings in 3rd International Conference: New Horizons in Industry and Education, Santorini, pp Maravelakis E., Bilalis N., Jones K., Antoniadis A., (2003), Establishing a practical Innovation Benchmark, 12th conference of International Association for Management of Technology (IAMOT) 2003, Nanci France. 7. Maravelakis E., Bilalis N., Keith J., Antoniadis A., (2003), Measuring and Benchmarking the Innovativeness of SME s: a three dimensional Fuzzy Logic Approach, In Proceedings of the 6th SMESME (Stimulating Manufacturing Excellence In Small and Medium Enterprises) International Conference, Athens, pp Maravelakis E. Bilalis N., Wassenhove L., Enders A. (2004), A pan European Appraisal of Industrial Excellence in the Textiles Sector, 2 nd International Conference, ITC&DC, Croatia. 9. Maravelakis E., Bilalis N., Antoniadis A., Moustakis V., (2004), A novel approach to Product innovation Profiling Assessment. The I-DSM Tool, In proc. Proceedings of the 7th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis 2004, Volume 3, pp Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., Moustakis V., (2004), Mapping Product Innovation Profile to Product Development Activities The I-DSM Tool, IEEE International Engineering Management Conference, Volume 3, Pages Bilalis N., Wassenhove L.,Maravelakis E., Enders A., Antoniadis A.,(2005), An analysis of the European Textile Sector Competitiveness, EUROMA 2005, 12 th International Conference on Operations and Global Competitiveness, Budapest, Hungary. 12. Bilalis N., Alvizos E., Maravelakis E., Antoniadis A., Wassenhove L., (2005), Stimulating Industrial Excellence in European Textile SME s, Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprises Conference, 7 th SMESME (Stimulating Manufacturing Excellence In Small and Medium Enterprises) International Conference, Glasgow, Scotland. 13. Bilalis N., Maravelakis E., Wassenhove L. and Antoniadis A. (2005), Providing a tailor-made training assistance to industries, in proc. of the World Scientific and Engineering Academy and Society International Conference on Engineering Education, Athens, 2005, pp Katsamaki A., Bilalis N., Antoniadis A., Maravelakis E., (2005), Implementation of Reverse Logistics in the Determination and Formulation of Product End-Of-Life Strategies, Best paper award in 4th International Conference: New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2005), Corfu, Greece. 15. Tsironis L., Moustakis V., Mavropoulos H., Maravelakis E., Bilalis N., Discovering Characteristics of Aberrant Driving Behavior, Proceedings of the 5th WSEAS Int. Conf. on Simulation, Modeling and Optimization, Corfu, Greece, August 17-19, 2005 (pp ) 16. Bakarezos M.., Gymnopoulos S., Brezas S., Orfanos Y., Maravelakis E., Papadopoulos C., Tatarakis M., Antoniadis A., Papadogiannis N., (2006), Vibration analysis of top plates of traditional Greek string musical instruments, The 13 th International Congress of Sound and Vibration, Vienna, Austria 17. Maravelakis E., Antoniadis A. and Bilalis N.,(2006), 3D scanning and vertical applications in Crete Island, 2nd 3D Imaging Technology Conference, London, UK. 18. Şahin M., Bilalis N., Yaldız S., Antoniadis A., Ünsaçar F., Maravelakis E., (2007), Revisiting CNC Training a Virtual Training Centre for CNC, International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education- EPVET 2007, Bucharest, Romania. 15

16 19. Ünsaçar F., Yaldız S., Şahin M., Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., (2007), Promoting a Virtual Trainning Enviroment for CNC Machining, in 5th International Conference: New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2007), pp , Santorini, August Şahin M, Yaldız S., Ünsaçar F., Yaldiz B., Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., (2007), Virtual Training Centre For CNC: a Sample Virtual Training Environment, in 2nd International Conference on Virtual Learning ICVL 2007., Constanta, Romania. 21. Maravelakis E, Yaldız S., Şahin M., I. Arik, Bilalis N., Antoniadis A., (2008), Designing an International Virtual Curriculum for Numerical Control of Machine Tools, INTED: International Association of Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain. 22. Mihai A., Şahin M, Yaldız S., Yalçın. G., Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., (2008), Virtual Training Center for Shoe Design: A Sample Virtual Training Environment, INTED: International Association of Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain. 23. E. Maravelakis, M. Andrianakis, K. Psarakis, N. Bolanakis, G. Tzatzanis, N. Bilalis, A. Antoniadis, (2008), Lessons Learned from Cultural Heritage Digitisation Projects in Crete, Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, pp Catalin D., Sahin M., Mihai A., Yaldiz S., Bilalis N., Maravelakis E., Τhe virtual training centre (vtc) for CNC(computer numerical control), In proceedings of the 3rd International Conference on Virtual Learning, ICVL 2008, pp Mihai A., Sahin M., Yaldiz S., Dragomir A., Bilalis N., Maravelakis E. The virtual training centre for shoe design (vtc-shoe): a multilateral virtual training Model based on a common curriculum, In proceedings of the 3rd International Conference on Virtual Learning, ICVL 2008, pp Maravelakis E., Yaldiz, S., Sahin, M., Catalin, D., Antoniadis, A., Bilalis, N., Experiences in new CNC Learning Innovations, International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2008), November 17th-19th, 2008, Madrid, Spain. 27. Maravelakis E., Bilalis N., Dermitzakis E., Karapidakis E., A DSM based Product Development model for assessing the innovation strategy effect to the product development cycle, APMS 2010 International Conference on Advances in Production Management Systems, Okt. 2010, Como, Italy. 28. Katsigiannis Υ., Karapidakis Ε., Tsikalakis Α. and Maravelakis Ε., Techno-economic and environmental evaluation of large scale PV integration in Greece, 7 th Japanese-Mediterranean and Central European Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting and Nano Materials (JAPMED'7), July 2011, Budapest. 29. F.Agalianos, S.Patelis, P. Kyratsis, E. Maravelakis, E.Vasarmidis, A.Antoniadis, ICME, "Industrial applications of laser engraving: influence of the process parameters on machined surface quality, International Conference on Manufacturing Engineering", November 2011, Venice, Italy Η Εισηγητική Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος διαθέτει 29 δημοσιευμένες εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 28 εκ των οποίων είναι σε διεθνή συνέδρια και συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Η δημοσίευση 10, θεωρείται μη συναφής και δεν προσμετρείται. 2Γ.3 Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με περιλήψεις και κριτές 1. Ε. Skounakis, A. Konstantaras, E. Katsifarakis, E. Maravelakis, K. Banitsas and M. Varley, Seismic data clustering management system, Geophysical Research Abstracts, vol. 13, EGU , EGU General Assembly, E. Katsifarakis, A. Konstantaras, E. Maravelakis, E. Skounakis, and Martin Varley, Seismic clustering algorithms, Geophysical Research Abstracts, vol. 13, EGU , EGU General Assembly, 2011 Οι παραπάνω δημοσιεύσεις θεωρούνται μη συναφείς και δεν προσμετρούνται. 16

17 2Γ.4 Ανακοινώσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια Ο Δρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ, διαθέτει επίσης 3 ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε εθνικά επιστημονικά ευνέδρια: 1. S. Gymnopoulos, M. Bakarezos, V. Vathis, L. Chartofilakas, S. Brezas, Υ. Orfanos, Ε. Maravelakis, C.I. Papadopoulos, M. Tatarakis, A. Antoniadis, N.A. Papadogiannis. (2006), Laser Interferometric and Acoustical Analysis of the Cretan Lyra, 3o Εθνικό Συνέδριο Ακουστικής Ακουστική 2006, Ηράκλειο 2. Ε. Σφακιωτάκης, Α. Μανιός, Ε. Βολουδάκη, Θ. Μαρής, Α. Καραντάνας, Ε Μαραβελάκης, Α Αντωνιάδης, Ι. Στειακάκης, Α. Κόπακα, Θ. Ζουριδάκη, Μ. Τσικριτσής, Μ. Φραγκιουδάκη, Μ. Παπαδάκης, Μ. Φραγκάκης, Δ. Τσιφτσης. (2006), Η διάσωση αρχαιολογικού σκελετικού υλικού με στερεολιθογραφική ανασύνθεση, 13 ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 3 ο Βραβείο. 3. Μ. Παπαδάκης, Μ. Φραγκάκης, Α. Μανιός, Ε. Μαραβελάκης, Α. Αντωνιάδης, Μ. Μιχαλοδημητράκης, (2008), Η υπολογιστική στερεοσκοπική ανασύνθεση ως εργαλείο μελέτης και αξιολόγησης ιατροδικαστικού υλικού και η εφαρμογή της στην περίπτωση των κρανιακών κακώσεων των θυμάτων του ολοκαυτώματος της μονής Αρκαδίου (1866)», 14 ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 1 ο Βραβείο. Το παραπάνω συγγραφικό έργο είναι υψηλής ποιότητας και επιστημονικής στάθμης και είναι στο σύνολό του συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 2Γ.5 Άλλο συγγραφικό έργο Το συγγραφικό έργο του Δρ. Μηχ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ περιλαμβάνει επίσης: 1. Ε. Μαραβελάκης: Εισαγωγή στην Ρομποτική: Εργαστηριακές Ασκήσεις. Πολυτεχνείο Κρήτης ( ) 2. Ε. Μαραβελάκης: «Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων» Σημειώσεις μαθήματος, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης, 3. Ε. Μαραβελάκης, Γ. Παπαγιάννης: Σημειώσεις εργαστηρίου Μελέτης και Ανάπτυξης Προϊόντων, Πολυτεχνείο Κρήτης (2002) 4. Ι. Μακρής, Ε. Μαραβελάκης, Β. Σάλτας: Σημειώσεις Μετρολογίας, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (2002-σήμερα) 5. Ε. Μαραβελάκης: CAD II, Εισαγωγή στην τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, (2004 σήμερα). 6. Α. Αντωνιάδης Ε. Μαραβελάκης: Ασκήσεις Εργαστηρίου CAD, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, (2005 σήμερα). 7. Ε. Μαραβελάκης: Σημειώσεις μαθήματος Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 8. Ε. Μαραβελάκης: Σημειώσεις μαθήματος ΣΛΜΕ 9. Ε. Μαραβελάκης: Σημειώσεις μαθήματος Αναλογικών & Ψηφιακών Κυκλωμάτων 2Γ.6 Αναγνώριση Επιστημονικού Έργου του Υποψηφίου Το επιστημονικό έργο του Δρ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ κρίνεται ως αξιόλογο και έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης, καθώς εμφανίζει γνωστές 40 αναφορές τρίτων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια από τις οποίες οι 17 είναι σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί η μεγάλη αναγνώριση του βιβλίου του υποψηφίου από ελληνικά ΑΕΙ καθώς σύμφωνα με στοιχεία του «Εύδοξου». Τρείς από τις εργασίες του σε συνέδρια έχουν βραβευθεί (2Γ.2 εργασία 14 και 2Γ.4 εργασίες 2 και 3). 17

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Ρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΕ ΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΜΑΙΟΣ 2012 1 Μαραβελάκηςς Γ. Εμμανουήλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάιος 2012 1. Π ροσωπ ικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριστομένης Θ. Αντωνιάδης Βιογραφικό Σημείωμα Μάϊος 2008

Αριστομένης Θ. Αντωνιάδης Βιογραφικό Σημείωμα Μάϊος 2008 Αριστομένης Θ. Αντωνιάδης Βιογραφικό Σημείωμα Μάϊος 2008 1. Ατομικά στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως : 16 εκεμβρίου 1960 Τόπος γεννήσεως : Νέα Σμύρνη - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση : έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ 1973-1978 : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠ 1978-1979 : M.Sc. MECHANICAL ENGINEERING DESIGN, ASTON UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK. 1979-1983 : Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Με ανάλυση του: του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Με ανάλυση του: του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με ανάλυση του: Επαγγελματικού Ερευνητικού Επιστημονικού Διδακτικού και Διοικητικού έργου του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΚΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Φεβρουάριος 2011) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. ΒΟΚΑ Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ. Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Δρ. Μηχανικού Ε.Μ.Πολυτεχνείου Επίκουρου Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ / ΣΤΕΦ / ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 από 33 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επάγγελμα Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοζάνη, 14-02-2014 1 Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc. Power Electronics & Drives

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε.

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:06-7-2012 Αριθ.Πρωτ. Δ/2002 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τ.Κ. 41110,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, 30100,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολογίας Τ.Κ. 41110, Λάρισα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονυσίας Κολοκοτσά Mάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ... 4 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 5 4.1 Διδασκαλία μαθημάτων... 5 4.2

Διαβάστε περισσότερα