ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πλήρωση μιας θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή για τον Τομέα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, Παράρτημα Χανίων, με γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση & Παραγωγή Προϊόντων». Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 15:00, συνήλθε η Εισηγητική Επιτροπή στο ΤΕΙ Κρήτης, η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την από 9/9/2011 απόφαση της Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος, με σκοπό την υποβολή γραπτής Εισηγητικής Έκθεσης αξιολόγησης των υποψηφίων για την εκλογή σε μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση & Παραγωγή Προϊόντων». Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με το ΦΕΚ 608/ ). Η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία σειράς επαφών με τηλεδιάσκεψη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξεταστούν οι φάκελοι των υποψηφίων. Παρόντες: Δρ. Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής». Δρ. Δρακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με χρήση νέων τεχνολογιών». Δρ. Σακκάς Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ αντικείμενο «Μηχανολογικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών». Υποψήφιοι: Κρήτης με γνωστικό Η Επιτροπή κατά την παραλαβή και μελέτη των φακέλων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση & Παραγωγή Προϊόντων» διαπίστωσε ότι αίτηση με πλήρη φάκελο υποψηφίου για την εν λόγω θέση υπέβαλαν εμπρόθεσμα οι: 1. Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 931/ εμπρόθεσμη υποβολή φακέλου με ΕΛΤΑ ), πτυχιούχος φυσικός του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιου Πατρών και διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Πατρών, 2. Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 916/ ), Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης που ζητά την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η Εισηγητική Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ διορίστηκε σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με το ΦΕΚ: 24/ , ανέλαβε υπηρεσία στις και μονιμοποιήθηκε με το ΦΕΚ 503/ Συνεπώς ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ έχει συμπληρώσει τα τρία έτη στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, έχει μονιμοποιηθεί και έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του τη εξέλιξή της στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με ανοικτή διαδικασία, όπως προβλέπει ο νόμος 3404/2005 αρ. 8 παρ. 2, 3. Δρ. Μπασινάς Παναγιώτης (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 928/ ), διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός και διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., 4. Δρ. Πανδρεμένος Ιωάννης (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 913/ ), διπλωματούχος Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός και διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Παν/μιου Πατρών. 1

2 Αρχικά τα μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής εξέτασαν τα κριτήρια αξιολόγησης όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Κριτήρια αξιολόγησης του υποψηφίου Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4009/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 78 παράγραφο 2, «οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις μελών Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Ε.Π. έως την , καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις». Κατόπιν τούτου και επειδή η προκήρυξη της παρούσας θέσης έγινε στις , πριν δηλαδή τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011, η ισχύουσα νομοθεσία για την αξιολόγηση της θέσης γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 άρθρα 15 και 16 του νόμου 2916/2001. Έτσι, προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή, είναι: i. η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. ii. Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. iii. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. iv. Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. v. Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές. vi. Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις, στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής. vii. Η διδακτορική διατριβή και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. Η συνάφεια διαπιστώνεται αρχικώς από την τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, που ορίζεται για κάθε εκλογή από μέλη του εκλεκτορικού σώματος, και τελικώς από το οικείο εκλεκτορικό σώμα. Η κρίση για εκλογή μελών Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό και επαγγελματικό έργο των υποψηφίων και στη συνολική επιστημονική και ερευνητική τους δραστηριότητα. Πέρα από τα προαναφερθέντα ειδικά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων. Περιγραφή της υπό κρίση θέσης Η υπό πλήρωση θέση με γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση & Παραγωγή Προϊόντων» αναφέρεται στη μελέτη (διαχείριση διαχείριση, αξιολόγηση ή μέτρηση) της καινοτομίας στον κύκλο ανάπτυξης 2

3 προϊόντων και ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης που περιλαμβάνει την ανάλυση, σύνθεση, τεκμηρίωση και πρωτοτυποποίηση και τη φάση της σχεδίασης της παραγωγής, που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των κατεργασιών και τον έλεγχο της παραγωγής. Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώσεων η Εισηγητική Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Αρχικά έγινε έλεγχος της πληρότητας των κατατιθεμένων δικαιολογητικών, όπου διαπιστώθηκαν ότι: Ο φάκελος του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα περιλαμβάνει: 1. Αίτηση του υποψήφιου 2. Αντίγραφο τίτλου πτυχίου και αντίγραφο τίτλου διδακτορικής διατριβής 3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικού έργου 4. Διδακτορική διατριβή 5. CD με βιογραφικό σημείωμα, αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικού έργου και διδακτορική διατριβή 6. Επικυρωμένα αντίγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ήταν επίσημα και θεωρημένα. Ο φάκελος του Δρ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ περιλαμβάνει: 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό σημείωμα και ανάλυση εργασιών 3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 5. Επικυρωμένο αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από το από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower από University of Cambridge. 7. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γερμανικής γλώσσας επιπέδου Mittelstufe II από το Goethe Institute. 8. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το ΤΕΙ Κρήτης 9. Απόσπασμα απόφασης Γ.Σ. του τομέα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων που τον ορίζει υπεύθυνο του Εργαστηρίου Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών 10. Βεβαίωση από το ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης για την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος 11. Απόσπασμα πρακτικών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης που τον ορίζει επιστημονικό υπεύθυνο προγράμματος INTEREG IIIA. 12. Βεβαίωση από το ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος 13. Βεβαίωση από το Κέντρο Τεχνολογίας Έρευνας Κρήτης για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου 14. Βεβαίωση από το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Αθηνά για τη συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου 15. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης, ως Εργαστηριακός Συνεργάτης 16. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης, ως Εργαστηριακός Συνεργάτης 17. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το Πολυτεχνείο Κρήτης 18. Βεβαίωση από τις εκδόσεις Κριτική με λίστα των τμημάτων ΑΕΙ που προτείνεται το βιβλίο «Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση». 19. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 20. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, με τη σειρά όπως εμφανίζονται στο βιογραφικό του σημείωμα 21. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση κειμένου, με τη σειρά όπως εμφανίζονται στο βιογραφικό του σημείωμα 22. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων μετά από κρίση κειμένου, με τη σειρά όπως εμφανίζονται στο βιογραφικό του σημείωμα 23. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε τοπικό και εθνικό τύπο 24. Αντίγραφο σημειώσεων του μαθήματος «Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων», ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 25. Αντίγραφο σημειώσεων εργαστηρίου Μελέτης και Ανάπτυξης Προϊόντων, Πολυτεχνείο Κρήτης 26. Αντίγραφο σημειώσεων Μετρολογίας, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης 27. Αντίγραφο σημειώσεων CAD II, Εισαγωγή στην τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης 28. Αντίγραφο σημειώσεων Ασκήσεις Εργαστηρίου CAD, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης 29. Αντίγραφο σημειώσεων μαθήματος Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης 30. Αντίγραφο σημειώσεων μαθήματος ΣΛΜΕ, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 31. Αντίγραφο σημειώσεων μαθήματος Αναλογικών & Ψηφιακών Κυκλωμάτων, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 32. Βιβλίο «Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση» εκδόσεις Κριτική,

4 33. CD με την διδακτορική διατριβή, το βιογραφικό σημείωμα με την ανάλυση εργασιών και τις δημοσίευσες σε ηλεκτρονική μορφή Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ήταν επίσημα και θεωρημένα. Ο φάκελος του Δρ. Μπασινά Παναγιώτη περιλαμβάνει: 1. Αίτηση του υποψήφιου. 2. Θεωρημένη φωτοτυπία του διπλώματος Χημικού Μηχανικού 3. Θεωρημένη φωτοτυπία του διδακτορικού διπλώματος 4. Βιογραφικό Σημείωμα 5. Διδακτορική διατριβή 6. Έκθεση Ανάλυσης Επιστημονικού Έργου 7. Βιβλιοδετημένες δημοσιεύσεις 8. CD με την διδακτορική διατριβή, το βιογραφικό σημείωμα με την ανάλυση εργασιών και τις δημοσίευσες σε ηλεκτρονική μορφή 9. Βεβαίωση προϋπηρεσίας. 10. Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Κάλυψης Ασφαλιστική Ενημερότητα Θεωρημένο πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 12. Θεωρημένο πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ 13. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Ελληνική Ιθαγένεια 14. Θεωρημένη Φωτοτυπία Ταυτότητας 15. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 16. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ήταν επίσημα και θεωρημένα. Ο φάκελος του Δρ. Πανδρεμένου Ιωάννη περιλαμβάνει: 1. Αίτηση του υποψήφιου. 2. Υπόμνημα Σπουδών Δράσης και Επιστημονικών εργασιών 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, ξένων γλωσσών 4. Αποθηκευτικό μέσο (memory stick) 5. Διδακτορική διατριβή 6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ήταν επίσημα και θεωρημένα. Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής, του ερευνητικού και επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, των απαιτήσεων του νόμου για την απαραίτητη και κατάλληλη προϋπηρεσία και τέλος της συμβολής του ερευνητικού έργου των υποψηφίων στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και την αναγνώρισή του από άλλους ερευνητές. Έτσι διαπιστώθηκαν τα παρακάτω σχετικά με κάθε μία υποψηφιότητα: 4

5 1. Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Ο Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας διαθέτει τους παρακάτω τίτλους σπουδών: Πτυχίο Φυσικού, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Πατρών (2000) Διδακτορικό δίπλωμα με τίτλο Μοντελοποίηση και Εξομοίωση Μετασχηματιστών Διανομής για την Διασύνδεση Συστημάτων Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Εργαστήριο Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Χρησιμοποιήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών (2009). Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα είναι η ανάπτυξη γενικού μοντέλου μονοφασικών και τριφασικών μετασχηματιστών σε επίπεδο καταστατικών εξισώσεων για τη μελέτη βραδέων μεταβατικών φαινομένων και τον υπολογισμό των ανωτέρων αρμονικών ενός δικτύου. Στη διατριβή του αναπτύσσονται μοντέλα μετασχηματιστών ισχύος, τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις της μοντελοποίησης των μετασχηματιστών ισχύος και ειδικότερα τα σημεία συμβολής της διατριβής στην επιστήμη είναι τα εξής: 1. Εισάγεται ένα νέο βοηθητικό κύκλωμα που αναπαριστάνει τον πυρήνα του μετασχηματιστή και επιτρέπει την εύκολη κατάστρωση των διαφορικών εξισώσεων του μαγνητικού πυρήνα. 2. Ο πίνακας ζεύξεων μεταξύ των τυλιγμάτων του μετασχηματιστή υπολογίζεται άμεσα με τη χρήση των θεμελιωδών πινάκων του προτεινόμενου κυκλώματος. 3. Προτείνονται μη γραμμικές αντιστάσεις για την αναπαράσταση των δινορευμάτων στους πυρήνες των μετασχηματιστών οι οποίες βασίζονται στην πιο έγκυρη θεωρία που έχει προταθεί για τα δινορεύματα στη διεθνή βιβλιογραφία. 4. Παρουσιάζονται κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία για τη μοντελοποίηση συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας συνδεδεμένων στο δίκτυο με σκοπό τη μελέτη της δυναμικής τους απόκρισης, στο πεδίο του χρόνου, αλλά και για μελέτες ποιότητας ισχύος. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου δεν αφορά σε θέματα μελέτης της καινοτομίας (διαχείριση, αξιολόγηση ή μέτρηση) και επομένως δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 1Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η επαγγελματική δραστηριότητα του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που έχει καταθέσει περιλαμβάνει: 1Β.1 Διδακτικό Έργο 1 24/9/2001 έως 5/7/2002 Ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στο τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πατρών για την διδασκαλία του μαθήματος: 1. Ηλεκτρικές Μετρήσεις /9/2002 έως 14/2/ /2/2002 έως 27/6/ /9/2003 έως 16/2/ /2/2004 έως 2/7/ /9/2004 έως 14/2/ /2/2005 έως 1/7/ /9/2005 έως 14/2/ /2/2006 έως 30/6/2006 9/10/2006 έως 5/7/ /9/2008 έως 3/7/ /9/2009 έως 2/7/2010 Ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με βασικό τίτλο σπουδών στο τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πατρών για την διδασκαλία των μαθημάτων: 1. Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2. Ηλεκτροτεχνία Ι 3. Ηλεκτροτεχνία ΙΙ Ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πατρών για την διδασκαλία των μαθημάτων: 1. Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 3. Ηλεκτροτεχνία Ι 5

6 4 24/9/2010 έως 11/2/2011 και 14/2/2011 έως 24/6/2011 Ως Επιστημονικός Συνεργάτης και Εργαστηριακός Συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πατρών για την διδασκαλία των μαθημάτων: 1. ΕΗΕ και Αυτοματισμοί (Θ) 2. Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Ε) 3. Ηλεκτροτεχνία (Ε) 4. Σχεδιασμός και Ανάλυση Ηλεκτρολογικών Κυκλωμάτων και Εγκαταστάσεων Η/Υ (Θ) Επίσης σύμφωνα με το βιογραφικό του, αλλά χωρίς να έχει καταθέσει σχετικές βεβαιώσεις, έχει συμμετάσχει στη διεξαγωγή εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων στο Τμήμα Ηλ. Μηχ. & Τεχ/γίας Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο αυτό δεν είναι αυτοδύναμο διδακτικό έργο αλλά ο υποψήφιος συνεπικουρούσε στη διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Ηλ. Μηχ. & Τεχ/γίας Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διδακτική προϋπηρεσία όπως την απαιτεί ο νόμος. Η συνολική διδακτική προϋπηρεσία αντιστοιχεί σε 5 έτη και 3 μήνες από τα οποία μόνο τα 2 έτη μπορούν να προσμετρηθούν σύμφωνα με το νόμο. Επισημαίνεται όμως ότι η εκπαιδευτική αυτή προϋπηρεσία αφορά γνωστικά αντικείμενα τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο αντικείμενο του Τομέα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων και δεν είναι συναφής με θέματα καινοτομίας. 1Β.2 Επαγγελματικό Έργο Αναλυτικά το Επαγγελματικό έργο του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα είναι: 1 1/1/ /6/2010 Παν/μιο Πατρών: «Μετρήσεις & υπολογισμοί ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων γραμμών και Υ/Σ», ερευνητικό πρόγραμμα 2 1/9/ /3/2011 Παν/μιο Πατρών: «Μελέτη αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος φωτοβολταικών μπαταριών-κυττάρων καυσίμου», ερευνητικό πρόγραμμα 3 1/9/ Σε σπαστά διαστήματα Ερευνητική Υποτροφία: «Χρηματοδότηση Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών για Επικουρικό Διδακτικό Έργο» 4 1/3/ /8/2001 Ερευνητική Υποτροφία: «Ερευνητικές Δραστηριότητες Πανεπιστημίου Πατρών» 5 15/3/ /11/2006 Ερευνητική Υποτροφία: Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Τα 1 και 2 είναι αμειβόμενα ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με μετρήσεις & υπολογισμούς ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων γραμμών καθώς και με μελέτη αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος φωτοβολταικών μπαταριών-κυττάρων καυσίμου. Ως εκ τούτου θεωρούνται μη συναφή με την υπό προκήρυξη θέση. Η συνολική διάρκεια είναι 13 μήνες. Οι προϋπηρεσίες 3, 4, 5 σύμφωνα και με την κατατεθειμένη βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο Πατρών, διαχωρίζονται από τις αναθέσεις έργου των περιπτώσεων 1 και 2 ως ερευνητικές υποτροφίες, η 3 για επικουρικό διδακτικό έργο, η 4 δεν αναφέρει γνωστικό αντικείμενο ενώ η 5 αναφέρει το ερευνητικό πρόγραμμα τις περιπτώσεως 2 το οποίο δεν είναι συναφές με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Για τους παραπάνω λόγους δεν προσμετρούνται ως προϋπηρεσία στον υποψήφιο. 1Β.3 Συνολική αποτίμηση επαγγελματικού έργου Το συνολικό μη επικαλυπτόμενο διδακτικό και επαγγελματικό έργο του υποψηφίου είναι μη συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και είναι 2 έτη. 1Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μετά από μελέτη του βιογραφικού σημειώματος του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα και των κατατιθέμενων αντιγράφων των εργασιών του, ο υποψήφιος διαθέτει τις εξής εργασίες: 6

7 1Γ.1 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους Ο Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας, διαθέτει έξι δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. Οι Δημοσιεύσεις αυτές είναι: 1. Andreas Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, A Dynamic Model of A Single-Phase Transformer With Asymmetrical Magnetic Core, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, vol.5, no. 1, pp , January Α. D. Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, Single-Phase Transformer Model Including Magnetic Hysteresis And Eddy Currents, Electrical Engineering, vol. 90, no. 3, pp , Feb Α. D. Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, Three-Phase Transformer Model Including Magnetic Hysteresis And Eddy Currents, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 24, no. 3, pp , Α. D. Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, A Systematic Method for the Development of a Three-Phase Transformer Non-linear Model, International Journal on Circuit Theory and Applications, vol. 38, no. 8, pp , A. D. Theocharis, A. E. Tzinevrakis, V. P. Charalampakos, J. Milias-Argitis, and Th. Zacharias, Development of a nonlinear geometric transformer model based on an incremental circuit of its magnetic core, Electrical Engineering, minor revision, Andreas D. Theocharis, Vasilis P. Charalampakos, Anastasios Drosopoulos, John Milias-Argitis, Equivalent circuit of photovoltaic generator using Newton-Raphson algorithm, COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, accepted for publication, Οι παραπάνω δημοσιεύσεις στο σύνολό τους θεωρούνται μη συναφείς με την υπό προκήρυξη θέση αφού δεν αφορούν θέματα μελέτης της καινοτομίας. 1Γ.2 Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές Ο Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας, διαθέτει εννέα δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με κριτές. Οι Δημοσιεύσεις αυτές είναι: 1. Andreas Theocharis, Menti Anthoula, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, Modelling and Simulation of a Single-Phase Residential Photovoltaic System, IEEE Russia Power Tech, PowerTech, Art. No , Andreas Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, Analysis and Simulation of a Core-Type Single- Phase Transformer With Non-uniform Cross-section, 5th WSEAS/IASME Proceedings International Conference on: Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines 2005 (Power 05), paper no. 354, pp , Α. D. Theocharis J. Milias-Argitis Th. Zacharias, A Detailed Single-Phase Core-Type Transformer Model Based on Jiles-Atherton Theory of Ferromagnetic Hysteresis, XVII International Conference on Electrical Machines (ICEM), September 2-5, Theocharis Andreas, Zacharias Thomas, Tsanakas Dimitrios, Milias-Argitis John, Μodeling of a Grid Connected Photovoltaic System Using a Geometrical Transformer Model, XLV International Symposium on Electrical Machines SME 2009, June 23-26, 2009, Poland. 5. A.D. Theocharis, J. Milias-Argitis, Th. Zacharias, Three-phase Transformer Model for Slow Transient and Power Quality Studies, International Colloquium, Transformer Research and Asset Management, Cigre, Croatia, November, J. C. Olivares-Galván, P. S. Georgilakis, Andreas D. Theocharis, M. Madrigal-Martinez, Experimental Investigation of Parameters Influencing Transformer Excitation Current, 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2010, 7 10 November 2010, Agia Napa, Cyprus. 7

8 7. Andreas Theocharis, Antonios Tzinevrakis, Vassilis Charalampakos, John Milias-Argitis, Thomas Zacharias, Transformer Modeling Based on Incremental Reluctances, 2010 International Conference on Power System Technology: Technological Innovations Making Power Grid Smarter Powercon 2010, October 24-28, 2010, Hangzhou, China, art. no Andreas D. Theocharis, Vasilis P. Charalampakos, and Anastastios Drosopoulos, Equivalent linearized circuit of photovoltaic generator appropriate for implementation in electromagnetic transient software programs, 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering, ΕΕΕΙC, Rome, Italy, 8-11 May Andreas D. Theocharis, Ioannis A. Naxakis, and Eleftheria C. Pyrgioti, Photovoltaic generator modeling with electromagnetic transient programs, International Conference on Innovative Smart Grid Technologies Latin America (ISGT-LA 2011), October 19-21, 2011, Medellin, Colombia. Οι παραπάνω δημοσιεύσεις στο σύνολό τους θεωρούνται επίσης μη συναφείς με την υπό προκήρυξη θέση. 1Γ.3 Άλλο συγγραφικό έργο Το συγγραφικό έργο του Δρ. Θεοχάρη Ανδρέα περιλαμβάνει επίσης: 1. Ανδρέας Δ. Θεοχάρης, Διαλέξεις για το μάθημα εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Πάτρα Γ.4 Αναγνώριση Επιστημονικού Έργου του Υποψηφίου Μετά από έρευνα της εισηγητικής επιτροπής στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις o Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας εμφανίζει 8 ετερεοαναφορές. 1Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η Εισηγητική Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος Δρ. Θεοχάρης Ανδρέας είναι εξαιρετικός νέος επιστήμονας με πλούσιο ερευνητικό έργο, στο οποίο μάλιστα περιλαμβάνονται επιστημονικές εργασίες στις οποίες διακρίνεται ως πρώτος ερευνητής. Το γνωστικό του αντικείμενο όμως αφορά θέματα διασύνδεσης Συστημάτων Ήπιων Μορφών Ενέργειας, αντικείμενο που θεωρείται μεν σημαντικό για το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αλλά δεν είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση & Παραγωγή Προϊόντων» της προκηρυχθείσας θέσης. Κατά συνέπεια η Εισηγητική Επιτροπή δεν τον προτείνει προς το Εκλεκτορικό Σώμα για την κατάληψη της θέσης αυτής. 8

9 2. Δρ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ διαθέτει τους παρακάτω τίτλους σπουδών: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1994). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1997). Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Αξιολόγηση της καινοτομίας και βελτίωση των αποφάσεων στα προκαταρκτικά στάδια της σχεδίασης του προϊόντος» (2004). Κύρια συμβολή της διδακτορικής διατριβής του Δρ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ είναι η σύζευξη της καινοτομίας με τη διαχείριση της εξέλιξης του προϊόντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον Πίνακα Δομής Σχεδίασης, ένα εργαλείο που μπορεί να αποτυπώσει τη ροή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που αποτελούν ένα σύστημα. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται το εργαλείο αυτό για πρώτη φορά για τη διαχείριση της καινοτομίας της επιχείρησης και του προϊόντος και αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία. Εκτιμάται η επίδραση της στρατηγικής βελτίωσης της καινοτομίας στο κύκλο ανάπτυξης προϊόντων και αναλύεται η σύνδεση των καινοτόμων χαρακτηριστικών μίας εταιρίας με τις δραστηριότητες της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων στα προκαταρκτικά στάδια της σχεδίασης του προϊόντος. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 2Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η επαγγελματική δραστηριότητα του Δρ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ περιλαμβάνει: 2Β.1 Διδακτικό Έργο 1 Φεβρουάριος 2004 έως σήμερα Διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων ως Καθηγητής Εφαρμογών στο τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: 2. CAD 3. CAD II 4. Ηλεκτρικά Κυκλώματα 5. Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων 6. Συστήματα Λήψης Μετρήσεων & Ελέγχου 7. Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα 8. Πληροφορική έως Διδασκαλία του μαθήματος «Σχεδιομελέτη με χρήση Η/Υ» του 8 ο εξαμήνου του τμήματος ΜΠΔ Πολυτεχνείου Κρήτης ο Εξαμ. Ακαδ. Περ ο Εξαμ. Ακαδ. Περ ο Εξαμ. Ακαδ. Περ ο Εξαμ. Ακαδ. Περιόδων: , , , , Εργαστήρια Μαθήματος: «Μελέτη και Ανάπτυξη Προϊόντων» ως συμβασιούχος αορίστου χρόνου στο εργαστήριο CAD. Εργαστήρια Μαθήματος: «Ειδικά Θέματα Σχεδιομελέτης με Χρήση Η/Υ (CAD)» ως συμβασιούχος αορίστου χρόνου στο εργαστήριο CAD. Εργαστήρια Μαθήματος: «Μελέτη και Ανάπτυξη Προϊόντων» ως διδάσκων με ΠΔ 407 στο Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήρια Μαθήματος: «Ρομποτικής Ρομποτικής» ως διδάσκων με ΠΔ ο Εξαμ. Ακαδ. Εργαστήρια Μαθήματος: «Ειδικά Θέματα Σχεδιομελέτης με Χρήση 9

10 Περιόδων: , Η/Υ (CAD)» ως διδάσκων με ΠΔ 407 Διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων ως Ωρομίσθιος Καθηγητής στο τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης 1. CAD 2. CAD II 3. Ηλεκτρικά Κυκλώματα 4. Μετρολογία Διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων ως Ωρομίσθιος Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης 1. Θεωρία Κυκλωμάτων ΙΙ 2. Ηλεκτρικά Κυκλώματα 3. Μετρολογία Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο ΤΕΙ Κρήτης ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ επέβλεψε δώδεκα πτυχιακές εργασίες. 2Β.2 Επαγγελματικό Έργο Αναλυτικά το Επαγγελματικό έργο του Δρ. Μηχ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ είναι: 2Β.2.2α Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικών Προγραμμάτων έως σήμερα ΓΓΕΤ Συνεργασία: 3D-ΣΥΣΤΕΚ - "Σύστημα Τεκμηρίωσης - Ανάδειξης - Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστατης Αποτύπωσης, Μοντελοποίησης και Καταγραφής Μεταδεδομένων", (Επιστημονικός Υπεύθυνος από πλευράς ΤΕΙ). Προϋπολογισμός 141,5Κ για το ΤΕΙΚ έως Πράσινη Ανάπτυξη: «Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς Βουβών» Προϋπολογισμός 50Κ έως ΓΓΕΤ Κουπόνια Καινοτομίας: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης στην περιοχή της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και απεικόνισης και ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων τρισδιάστατης αποτύπωσης για την δημιουργία 3-Δ εκθεμάτων και 3-Δ εικονικών περιηγήσεων στον διαδίκτυο». Προϋπολογισμός 7Κ έως INTERREG IIIA:, «Υποστρώματα Τεχνητών Ιστών με Ταχεία Πρωτοτυποποίηση και Ηλεκτρόκλωση Νανοϊνών», ΤΕΙ Κρήτης - Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών. Προϋπολογισμός 165Κ για το ΤΕΙΚ έως 2009 ΠΕΠ Κρήτης: «Υποστήριξη μονάδας ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομίας με έμφαση σε τεχνολογίες τρισδιάστατης ψηφιοποίησης εκκλησιών & άλλων μνημείων». Προϋπολογισμός 129Κ έως Αρχιμήδης ΙΙ: «Νέοι Αλγόριθμοι Αντίστροφης Μηχανικής & Εφαρμογή 10

11 στην Κατασκευή Ιατρικών Εμφυτευμάτων». ΤΕΙ Κρήτης Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών. Προϋπολογισμός 50Κ. 7 (*) Προκρίθηκε στην Β φάση αξιολόγησης. Αναμένεται η τελική. Αρχιμήδης ΙΙΙ: «TLS-PRO: New Terrestrial Laser Scan (TLS) data processing methods for vertical applications». Προϋπολογισμός 82Κ. 2Β.2.2β Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα έως ΓΓΕΤ Συνεργασία: "Ανάπτυξη νέων προϊόντων και αντιγράφων πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση ψηφιοποίησης και τεχνολογιών παραγωγής σε μικροκλίμακα ". Πολυτεχνείο Κρήτης έως σήμερα INTELLIGENT ENERGY Europe: REE_TROFIT Training on Renewable Energy Solutions and Energy Efficiency in Retrofitting, Εργαστήριο ΑΠΕ, Τμήμα ΦΠ&Π, ΤΕΙ Κρήτης έως ΔΕΣΜΗ 2008 Nanofiber Electrospinning and Rapid Prototyping for Intestinal Tissue Engineering, University of Cyprus, TUC, State University of New York, University of Oxford έως ΓΓΕΤ Κουπόνια Καινοτομίας: «Αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ετικετών συσκευασίας βρώσιμης ελιάς», Τμήμα Ηλεκτρονικής. ΤΕΙ Κρήτης έως Leonardo Da Vinci: Virtual Trainning Center for CNC, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για Εργαλειομηχανές CNC. Πολυτεχνείο Κρήτης έως INTERREG IIIA/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, «Προηγμένες Τεχνικές Τρισδιάστατων Ψηφιοποιήσεων και Σύγχρονες Ερευνητικές Κατευθύνσεις Ειδικές Εφαρμογές», Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ. Αθηνά) έως Κ.τ.Π. «Ψηφιοποίηση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Εικόνων και Κειμηλίων των Μονών Πρέβελη Ρεθύμνου & Οδηγήτριας Γωνιάς Χανίων». Εργαστήριο DML έως Κ.τ.Π. «Ψηφιοποίηση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Κεραμικών Νομού Χανίων». Εργαστήριο DML έως CRINNO: «Καινοτόμες μέθοδοι στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων». Εφαρμογή μεθόδων Αντίστροφης Μηχανικής και Ταχείας Προτοτυποποίησης στην κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων. Εργαστήριο DML έως E-MERIT: Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Συνεργασίας για το Σχεδιασμό Προϊόντων & Παραγωγικών Διαδικασιών με Χρήση 3D Μοντέλων και Ανθρωποειδών", Ε-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΓΓΕΤ. Πολυτεχνείο Κρήτης έως Leonardo Da Vinci: MERIT-TEX Promoting Expertise on Industrial Excellence in Textiles. Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Εκτίμηση και προώθηση της Βιομηχανικής Αριστείας σε εταιρίες κλωστοϋφαντουργίας. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την 11

12 Βιομηχανική Αριστεία. Συγγραφή παραδοτέων. Πολυτεχνείο Κρήτης έως INNOVATION: PIP-SCORE Product Innovation Profile Score. Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης της καινοτομίας των προϊόντων κατά την φάση της σχεδίασης. Εκθέτης στη διεθνή έκθεση Time Compression Technologies, Νοέμβριος 2002, Manchester, UK. Συγγραφή παραδοτέων. Πολυτεχνείο Κρήτης έως ΕΠΕΤ-ΙΙ ΙΙ: «Ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας για προσομοίωση κρίσιμων διαδικασιών που απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση PROREAL». Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Προσομοίωση κρίσιμων βιομηχανικών διαδικασιών με τη χρήση εργαλείων και χαρακτηριστικών της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας. Πολυτεχνείο Κρήτης έως και έως Leonardo Da Vinci: TELEPROMET: Telematics Based Delivery of Courses on Modern Production Methods for Textiles. Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Ανάπτυξη 3 σεμιναρίων (3x24 ωρών) σε ηλεκτρονική μορφή: Manufacturing Excellence Supply Chain Integration Bringing New Products/Process to Market Quickly Συγγραφή παραδοτέων έως ΕΠΕΑΕΚ «Προπτυχιακός κύκλος μαθημάτων σε τεχνολογικά συστήματα και σύνδεση με την εγχώρια παραγωγή». Τμήμα ΜΠΔ Πολυτεχνείο Κρήτης έως ΕΠΕΑΕΚ «Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης», Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας έως IST - IDEALS: Integration of DEDICATED for Advanced Training Linked to Small and Medium Enterprises and Institutes of Higher Education". Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Συγγραφή και ανάπτυξη ηλεκτρονικού σεμιναρίου με θέμα: Parametric Design έως ΕΠΕΤ ΙΙ: «ΑIMING». Εργαστήριο CAD Πολυτεχνείο Κρήτης. Μελέτη - εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποίησης της ροής των υλικών και των πληροφοριών στην υπηρεσία του κατασκευαστή ενδυμάτων και ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης του σχεδιασμού. Από τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα τα προγράμματα με αριθμό 10 έως 18 εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια σπουδών για την λήψη ΜΔΕ και διδακτορικού διπλώματος αλλά δε σχετίζονται με οποιαδήποτε υποχρέωση για τη λήψη αυτών, ούτε με υποτροφία και κατά συνέπεια προσμετρούνται στην προϋπηρεσία του υποψηφίου. Στο σύνολό τους τα προγράμματα αυτά είναι αμειβόμενα ερευνητικά προγράμματα και σχετίζονται με καινοτομία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη σχεδιομελέτη και παραγωγή τους και κατά συνέπεια συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Το ερευνητικό πρόγραμμα 3 ήταν χωρίς αμοιβή και δεν προσμετρείται. Επισημαίνεται η παρουσία έξι προγραμμάτων στα οποία ο υποψήφιος είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος. 2Β.3 Άλλη Επαγγελματική Προϋπηρεσία που δεν προσμετρείται στην προϋπηρεσία έως «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» του Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος έως «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης Μονάδα 12

13 Υποστήριξης Φύλλου και Ισότητας». Εργαστήριο DML έως «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έως «Δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίας του εργαστηρίου ΕΛΚΕΔΕ». Πολυτεχνείο Κρήτης έως «Ανάπτυξη ιστοσελίδας ΕΛΚΕΔΕ». Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα προγράμματα 1, 2, 3 δεν αφορούν αμειβόμενα ερευνητικά προγράμματα που απαιτεί ο νόμος, αλλά Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ και κατά συνέπεια δεν προσμετρώνται στην επαγγελματική προϋπηρεσία. Τα προγράμματα 4, 5 δεν είναι καταλλήλου επιπέδου και συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και δεν προσμετρώνται. 2Β.4 Διοικητικό Έργο Το κύριο Διοικητικό Έργο του Δρ. Μηχ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ είναι: Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών του ΤΕΙ Κρήτης Τομεάρχης του τομέα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων για τις περιόδους και , Αναπληρωτής Τομεάρχης του ίδιου τομέα τις περιόδους Υπεύθυνος Ωρολογίου Προγράμματος Β.5 Συνολική αποτίμηση επαγγελματικού έργου Το συνολικό προαναφερόμενο Ερευνητικό Έργο θεωρείται υψηλού επιπέδου και εκπονήθηκε σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα αναγνωρισμένου κύρους. Κατά το διάστημα από 6/2/2004 (ημερομηνία διορισμού στο ΤΕΙ Κρήτης) έως την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας (05/09/2011), ο υποψήφιος ήταν Καθηγητής Εφαρμογών και εκπόνησε ερευνητικό, εκπαιδευτικό καθώς και διοικητικό έργο, το οποίο θεωρείται επαγγελματική προϋπηρεσία καταλλήλου επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα, τo ερευνητικό έργο του υποψηφίου από την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΤΕΙ Κρήτης αποδεικνύεται τόσο από την συμμετοχή του σε 6 συναφή ερευνητικά προγράμματα στα οποία ήταν και είναι επιστημονικός υπεύθυνος και σε άλλα 11 με συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα, όσο και από το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του, το οποίο αναλύεται παρακάτω. Η συνολική επαγγελματική προϋπηρεσία, όπως προκύπτει από το ανωτέρω επαγγελματικό έργο, προστιθέμενης της προϋπηρεσίας στο ΤΕΙ Κρήτης, από το διορισμό του μέχρι την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας, χωρίς τις επικαλύψεις, είναι 13 χρόνια και 5 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται παράλληλα και διδακτικό έργο 7 χρόνια και 7 μήνες. Όλο το προαναφερθέν επαγγελματικό έργο είναι καταλλήλου υψηλού επιπέδου με αμοιβή, στο επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. 2Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μετά από μελέτη του βιογραφικού σημειώματος του Δρ. Μηχ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ και των κατατιθέμενων αντιγράφων των εργασιών του, ο υποψήφιος διαθέτει τις εξής εργασίες: 2Γ.1 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ, διαθέτει 6 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 1. Maravelakis E., Bilalis N., Keith J., Antoniadis A., (2006), Measuring and Benchmarking the Innovativeness of SME s: a three dimensional Fuzzy Logic Approach, Production Planning and Control Journal, Vol 17(3), pp (Impact Factor:0.603) 13

14 2. Bilalis, N. and Maravelakis, E. (2006) Analysing the dependencies between the Innovation Attributes in NPD using Design Structure Matrix the I-DSM tool, Int. J. Product Development, Vol. 3, Nos. 3/4, pp Bilalis N., Wassenhove V.L., Maravelakis E., Enders A., Moustakis V., Antoniadis A., (2006), An Analysis of European Textile Sector Competitiveness, Journal of Measuring Business Excellence, Vol 10(1), pp Maravelakis E., David K., Antoniadis A., Manios A., Bilalis N. and Papaharilaou Y., (2008), Reverse engineering techniques for cranioplasty: a case study, Journal of Medical Engineering & Technology, 32:2, Sahin M, Yaldiz S., Unsacar F., Yaldiz B., Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., (2008), Virtual Training Centre for Computer Numerical Control, Int. Journal of Computers, Communications & Control, Vol. III, No. 2, pp (Impact Factor:0.650) 6. Papagrigorakis MJ., Synodinos PN., Antoniadis A., Maravelakis E, Toulas P., Nilsson O., Baziotopoulou-Valavani E., (2011), Facial reconstruction of an 11-year-old female resident of Athens, 430 B.C, Angle Ortho. Volume 81, Issue 1, pp (Impact Factor:1.000) Τα επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχει δημοσιευθεί το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Δρ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ είναι διεθνούς κύρους. Ειδικά οι υπ αριθμ. 1, 5 και 6 ευρίσκονται και στο διεθνή κατάλογο των περιοδικών που διαθέτουν δείκτη απήχησης. Έχει επίσης καταθέσει τις εξής 2 δημοσιεύσεις στις οποίες αναμένεται η αξιολόγηση: 1. Maravelakis E., Bilalis N., Mantzorou I., Antoniadis A., 3D modelling of the Monumental Olive Tree of Vouves, International Journal of Virtual & Physical Prototyping, (Submitted August 2011) 2. Katsigiannis Y., Karapidakis E., Tsikalakis A., Maravelakis E., Techno-economic and Environmental Evaluation of Large Scale PV Integration in Greece, Journal of Materials Science Forum (Submitted September 2011) Ο Δρ. Μαραβελάκης είναι συνσυγγραφέας στο βιβλίο: 1. Μπιλάλης και Ε. Μαραβελάκης, (2009), «Συστήματα CAD/CAM & Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση», Εκδόσεις Κριτική. και έχει συμμετάσχει σε κεφάλαιο του βιβλίου: 2. Maravelakis, E., Bilalis, N., Jones K., Antoniadis, A., Management of Technology, Key Success Factors for Innovation and Sustainable Development, Establishing a Practical Company Innovative Benchmark, Edited By Laure Morel-Guimaraes, Tarek Khalil, Yasser A Hosni, Elsevier 2005., pp Γ.2 Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές Ο Δρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ, διαθέτει 29 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές: 1. Bilalis N., Maravelakis E., Emiris D., (1999), Telematics Based Delivery of Courses on Modern Production Methods for Textiles, 1st International Conference: New Horizons in Industry and Education, Santorini. 2. Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., (2000), Introducing e-learning to textile companies in Europe, Proceedings of the International Conference on Information and communication Technologies for Education, Vienna, pp Bilalis N., Jones K., Hall C., Antoniadis A., Maravelakis E., (2002), Profiling Products Innovation in new product development, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ASME, Istanbul, Turkey. 4. Antoniadis A., Bilalis N., Savakis K., Maravelakis E., (2003), Influence of Machining Inclination Angle on Surface Quality in Ball End Milling, Proceedings of AMPT 2003, Dublin, Ireland. 14

15 5. Maravelakis E., Wassenhove L., Bilalis N., (2003), Promoting Industrial Excellence in Textiles, Proceedings in 3rd International Conference: New Horizons in Industry and Education, Santorini, pp Maravelakis E., Bilalis N., Jones K., Antoniadis A., (2003), Establishing a practical Innovation Benchmark, 12th conference of International Association for Management of Technology (IAMOT) 2003, Nanci France. 7. Maravelakis E., Bilalis N., Keith J., Antoniadis A., (2003), Measuring and Benchmarking the Innovativeness of SME s: a three dimensional Fuzzy Logic Approach, In Proceedings of the 6th SMESME (Stimulating Manufacturing Excellence In Small and Medium Enterprises) International Conference, Athens, pp Maravelakis E. Bilalis N., Wassenhove L., Enders A. (2004), A pan European Appraisal of Industrial Excellence in the Textiles Sector, 2 nd International Conference, ITC&DC, Croatia. 9. Maravelakis E., Bilalis N., Antoniadis A., Moustakis V., (2004), A novel approach to Product innovation Profiling Assessment. The I-DSM Tool, In proc. Proceedings of the 7th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis 2004, Volume 3, pp Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., Moustakis V., (2004), Mapping Product Innovation Profile to Product Development Activities The I-DSM Tool, IEEE International Engineering Management Conference, Volume 3, Pages Bilalis N., Wassenhove L.,Maravelakis E., Enders A., Antoniadis A.,(2005), An analysis of the European Textile Sector Competitiveness, EUROMA 2005, 12 th International Conference on Operations and Global Competitiveness, Budapest, Hungary. 12. Bilalis N., Alvizos E., Maravelakis E., Antoniadis A., Wassenhove L., (2005), Stimulating Industrial Excellence in European Textile SME s, Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprises Conference, 7 th SMESME (Stimulating Manufacturing Excellence In Small and Medium Enterprises) International Conference, Glasgow, Scotland. 13. Bilalis N., Maravelakis E., Wassenhove L. and Antoniadis A. (2005), Providing a tailor-made training assistance to industries, in proc. of the World Scientific and Engineering Academy and Society International Conference on Engineering Education, Athens, 2005, pp Katsamaki A., Bilalis N., Antoniadis A., Maravelakis E., (2005), Implementation of Reverse Logistics in the Determination and Formulation of Product End-Of-Life Strategies, Best paper award in 4th International Conference: New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2005), Corfu, Greece. 15. Tsironis L., Moustakis V., Mavropoulos H., Maravelakis E., Bilalis N., Discovering Characteristics of Aberrant Driving Behavior, Proceedings of the 5th WSEAS Int. Conf. on Simulation, Modeling and Optimization, Corfu, Greece, August 17-19, 2005 (pp ) 16. Bakarezos M.., Gymnopoulos S., Brezas S., Orfanos Y., Maravelakis E., Papadopoulos C., Tatarakis M., Antoniadis A., Papadogiannis N., (2006), Vibration analysis of top plates of traditional Greek string musical instruments, The 13 th International Congress of Sound and Vibration, Vienna, Austria 17. Maravelakis E., Antoniadis A. and Bilalis N.,(2006), 3D scanning and vertical applications in Crete Island, 2nd 3D Imaging Technology Conference, London, UK. 18. Şahin M., Bilalis N., Yaldız S., Antoniadis A., Ünsaçar F., Maravelakis E., (2007), Revisiting CNC Training a Virtual Training Centre for CNC, International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education- EPVET 2007, Bucharest, Romania. 15

16 19. Ünsaçar F., Yaldız S., Şahin M., Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., (2007), Promoting a Virtual Trainning Enviroment for CNC Machining, in 5th International Conference: New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2007), pp , Santorini, August Şahin M, Yaldız S., Ünsaçar F., Yaldiz B., Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., (2007), Virtual Training Centre For CNC: a Sample Virtual Training Environment, in 2nd International Conference on Virtual Learning ICVL 2007., Constanta, Romania. 21. Maravelakis E, Yaldız S., Şahin M., I. Arik, Bilalis N., Antoniadis A., (2008), Designing an International Virtual Curriculum for Numerical Control of Machine Tools, INTED: International Association of Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain. 22. Mihai A., Şahin M, Yaldız S., Yalçın. G., Bilalis N., Maravelakis E., Antoniadis A., (2008), Virtual Training Center for Shoe Design: A Sample Virtual Training Environment, INTED: International Association of Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain. 23. E. Maravelakis, M. Andrianakis, K. Psarakis, N. Bolanakis, G. Tzatzanis, N. Bilalis, A. Antoniadis, (2008), Lessons Learned from Cultural Heritage Digitisation Projects in Crete, Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, pp Catalin D., Sahin M., Mihai A., Yaldiz S., Bilalis N., Maravelakis E., Τhe virtual training centre (vtc) for CNC(computer numerical control), In proceedings of the 3rd International Conference on Virtual Learning, ICVL 2008, pp Mihai A., Sahin M., Yaldiz S., Dragomir A., Bilalis N., Maravelakis E. The virtual training centre for shoe design (vtc-shoe): a multilateral virtual training Model based on a common curriculum, In proceedings of the 3rd International Conference on Virtual Learning, ICVL 2008, pp Maravelakis E., Yaldiz, S., Sahin, M., Catalin, D., Antoniadis, A., Bilalis, N., Experiences in new CNC Learning Innovations, International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2008), November 17th-19th, 2008, Madrid, Spain. 27. Maravelakis E., Bilalis N., Dermitzakis E., Karapidakis E., A DSM based Product Development model for assessing the innovation strategy effect to the product development cycle, APMS 2010 International Conference on Advances in Production Management Systems, Okt. 2010, Como, Italy. 28. Katsigiannis Υ., Karapidakis Ε., Tsikalakis Α. and Maravelakis Ε., Techno-economic and environmental evaluation of large scale PV integration in Greece, 7 th Japanese-Mediterranean and Central European Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting and Nano Materials (JAPMED'7), July 2011, Budapest. 29. F.Agalianos, S.Patelis, P. Kyratsis, E. Maravelakis, E.Vasarmidis, A.Antoniadis, ICME, "Industrial applications of laser engraving: influence of the process parameters on machined surface quality, International Conference on Manufacturing Engineering", November 2011, Venice, Italy Η Εισηγητική Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος διαθέτει 29 δημοσιευμένες εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 28 εκ των οποίων είναι σε διεθνή συνέδρια και συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Η δημοσίευση 10, θεωρείται μη συναφής και δεν προσμετρείται. 2Γ.3 Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με περιλήψεις και κριτές 1. Ε. Skounakis, A. Konstantaras, E. Katsifarakis, E. Maravelakis, K. Banitsas and M. Varley, Seismic data clustering management system, Geophysical Research Abstracts, vol. 13, EGU , EGU General Assembly, E. Katsifarakis, A. Konstantaras, E. Maravelakis, E. Skounakis, and Martin Varley, Seismic clustering algorithms, Geophysical Research Abstracts, vol. 13, EGU , EGU General Assembly, 2011 Οι παραπάνω δημοσιεύσεις θεωρούνται μη συναφείς και δεν προσμετρούνται. 16

17 2Γ.4 Ανακοινώσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια Ο Δρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ, διαθέτει επίσης 3 ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε εθνικά επιστημονικά ευνέδρια: 1. S. Gymnopoulos, M. Bakarezos, V. Vathis, L. Chartofilakas, S. Brezas, Υ. Orfanos, Ε. Maravelakis, C.I. Papadopoulos, M. Tatarakis, A. Antoniadis, N.A. Papadogiannis. (2006), Laser Interferometric and Acoustical Analysis of the Cretan Lyra, 3o Εθνικό Συνέδριο Ακουστικής Ακουστική 2006, Ηράκλειο 2. Ε. Σφακιωτάκης, Α. Μανιός, Ε. Βολουδάκη, Θ. Μαρής, Α. Καραντάνας, Ε Μαραβελάκης, Α Αντωνιάδης, Ι. Στειακάκης, Α. Κόπακα, Θ. Ζουριδάκη, Μ. Τσικριτσής, Μ. Φραγκιουδάκη, Μ. Παπαδάκης, Μ. Φραγκάκης, Δ. Τσιφτσης. (2006), Η διάσωση αρχαιολογικού σκελετικού υλικού με στερεολιθογραφική ανασύνθεση, 13 ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 3 ο Βραβείο. 3. Μ. Παπαδάκης, Μ. Φραγκάκης, Α. Μανιός, Ε. Μαραβελάκης, Α. Αντωνιάδης, Μ. Μιχαλοδημητράκης, (2008), Η υπολογιστική στερεοσκοπική ανασύνθεση ως εργαλείο μελέτης και αξιολόγησης ιατροδικαστικού υλικού και η εφαρμογή της στην περίπτωση των κρανιακών κακώσεων των θυμάτων του ολοκαυτώματος της μονής Αρκαδίου (1866)», 14 ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 1 ο Βραβείο. Το παραπάνω συγγραφικό έργο είναι υψηλής ποιότητας και επιστημονικής στάθμης και είναι στο σύνολό του συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 2Γ.5 Άλλο συγγραφικό έργο Το συγγραφικό έργο του Δρ. Μηχ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ περιλαμβάνει επίσης: 1. Ε. Μαραβελάκης: Εισαγωγή στην Ρομποτική: Εργαστηριακές Ασκήσεις. Πολυτεχνείο Κρήτης ( ) 2. Ε. Μαραβελάκης: «Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων» Σημειώσεις μαθήματος, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης, 3. Ε. Μαραβελάκης, Γ. Παπαγιάννης: Σημειώσεις εργαστηρίου Μελέτης και Ανάπτυξης Προϊόντων, Πολυτεχνείο Κρήτης (2002) 4. Ι. Μακρής, Ε. Μαραβελάκης, Β. Σάλτας: Σημειώσεις Μετρολογίας, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (2002-σήμερα) 5. Ε. Μαραβελάκης: CAD II, Εισαγωγή στην τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, (2004 σήμερα). 6. Α. Αντωνιάδης Ε. Μαραβελάκης: Ασκήσεις Εργαστηρίου CAD, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, (2005 σήμερα). 7. Ε. Μαραβελάκης: Σημειώσεις μαθήματος Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 8. Ε. Μαραβελάκης: Σημειώσεις μαθήματος ΣΛΜΕ 9. Ε. Μαραβελάκης: Σημειώσεις μαθήματος Αναλογικών & Ψηφιακών Κυκλωμάτων 2Γ.6 Αναγνώριση Επιστημονικού Έργου του Υποψηφίου Το επιστημονικό έργο του Δρ. Μαραβελάκη Εμμανουήλ κρίνεται ως αξιόλογο και έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης, καθώς εμφανίζει γνωστές 40 αναφορές τρίτων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια από τις οποίες οι 17 είναι σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί η μεγάλη αναγνώριση του βιβλίου του υποψηφίου από ελληνικά ΑΕΙ καθώς σύμφωνα με στοιχεία του «Εύδοξου». Τρείς από τις εργασίες του σε συνέδρια έχουν βραβευθεί (2Γ.2 εργασία 14 και 2Γ.4 εργασίες 2 και 3). 17

18 2Γ.7 Άλλο επιστημονικό έργο Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ο Δρ. Μαραβελάκης συνέβαλε στην οργάνωση και ανάπτυξη του Εργαστηρίου Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών με κύρια αποτελέσματα: Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού Περιεχομένου: Μέλος της ομάδας ανάπλασης της Αρχαίας Αθηναίας «Μύρτις Μύρτις». Το έργο Μύρτις Πρόσωπό με πρόσωπο με το παρελθόν» στο οποίο ο Δρ. Μηχ. Μαραβελάκης συμμετείχε στην κύρια ερευνητική ομάδα, έτυχε μεγάλης αναγνώρισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με πάνω από χίλιες αναφορές σε μεγάλα διεθνή και Ελληνικά ΜΜΕ, διεθνή και εθνικό τύπο και ιστολόγια (www.myrtis.gr) Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς Βουβών (www.olivemuseumvouves.com) Το έργο ψηφιοποίησης του Μουσείου Ελιάς Βουβών στο οποίο ο Δρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος, έτυχε επίσης πολύ μεγάλης αναγνώρισης στην Ελλάδα με αναφορές στον τοπικό και εθνικό τύπο και πάνω από 100 αναφορές σε ιστολόγια. Ανάπτυξη πανοραμικών (360 ) αποτυπώσεων και δημοσίευση στο Google Earth 3D ψηφιοποίηση, παραγωγή ορθοφωτογραφιών και διανυσματική απόδοση τμήματος τοίχους, ανατολικής τάφρου Χανίων Ψηφιοποίηση αντικειμένων λαϊκής τέχνης. Πρόγραμμα CRINNO. Ψηφιοποίηση και μοντελοποίηση μουσικών οργάνων. Συνεργασία με το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Κρήτης. Διάσωση αρχαιολογικού σκελετικού υλικού με στερεολιθογραφικη ανασύνθεση Η περίπτωση του Μινωικού Κρανίου. Συνεργασία με ΠΑΓΝΗ. Ψηφιοποίηση εκκλησιαστικών κειμηλίων Μονής Γωνιάς και Μονής Πρέβελης και ψηφιοποίηση κεραμικών νομού Χανίων Ψηφιοποίηση Εκθεμάτων για Εικονικό Μουσείο (Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών) Ανάπτυξη Εικονικού Μουσείου Ιερας Μονής Οδηγήτριας Γωνιάς Κολυμβαρίου Κίσσαμου Έρευνα & Εφαρμογές σε Αντίστροφη Μηχανική με εκτεταμένες αναφορές σε εθνικό, τοπικό τύπο καθώς σε πολλά ιστολόγια Τεχνικές αντίστροφης μηχανικής και εφαρμογή ταχείας προτυποποίησης στην κατασκευή προσθετικών μερών ανθρώπινου σκελετού - Μια περίπτωση κρανιοπλαστικής. Συνεργασία με ΠΑΓΝΗ. Μοντελοποίηση περιπτώσεων δυσμορφίας κρανίου και μελέτη αποκατάστασης. Συνεργασία με καθ. Στρατουδάκη Α. πλαστικό χειρούργο, Διευθυντή Ελληνικού Κρανιοπροσωπικού Κέντρου. Μοντελοποίηση περίπτωσης ασυμμετρίας προσώπου για προ-εγχειρητικό Έλεγχο και μελέτη αποκατάστασης σε συνεργασία με ΠΑΓΝΗ, κ. Κονσολάκη Ελίνα, Γναθοχειρουργό. Μελέτη και μοντελοποίηση κρανιακών κακώσεων των θυμάτων του ολοκαυτώματος της μονής Αρκαδίου. Συνεργασία με την εταιρία Digiprom για τη σχεδίαση και μοντελοποίηση προϊόντων Συμμετοχή στην ανάπτυξη εικονικού κέντρου εκπαίδευσης σε θέματα εργαλειομηχανών CNC. 2Γ.8 Ερευνητική δραστηριότητα μετά το διορισμό του στο ΤΕΙ Κρήτης Από το διορισμό του στο ΤΕΙ Κρήτης ο υποψήφιος παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονη συγγραφική, ερευνητική δραστηριότητα όπως αποτυπώνεται από: 1 Βιβλίο 7 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων. 29 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. 18

19 3 δημοσιεύσεις σε εθνικά συνέδρια 6 ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος 11 ερευνητικά προγράμματα ως κύριος ερευνητής Το παραπάνω ερευνητικό έργο εκπονήθηκε σε διάρκεια περίπου μιας εξαετίας γεγονός που φανερώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα του υποψηφίου στην έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 2Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η Εισηγητική Επιτροπή κρίνοντας στο σύνολο του το ερευνητικό έργο, διαπιστώνει ότι ο Δρ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ είναι ιδιαίτερα αξιόλογος επιστήμονας με έντονη ερευνητική δραστηριότητα διαθέτοντας πλούσιο, υψηλού επιπέδου και με διεθνή αναγνώριση δημοσιευμένο έργο. Επίσης, το διδακτικό έργο του υποψήφιου αξιολογείται ως ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου αφού περιλαμβάνει αυτόνομη διδασκαλία πολλών μαθημάτων, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη νέων τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος καθώς και επίβλεψη πολλών διπλωματικών εργασιών. Για τα περισσότερα από τα παραπάνω μαθήματα ο υποψήφιος έχει συγγράψει είτε βιβλίο είτε πανεπιστημιακές σημειώσεις. Επίσης ο υποψήφιος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και στη διάρκεια της θητείας του το Εργαστήριο το οποίο διευθύνει ανέλαβε 6 ερευνητικά προγράμματα στα οποία ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος, ενώ ο ίδιος συμμετείχε και σε ερευνητικές ομάδες άλλων 18 ερευνητικών προγραμμάτων συνολικά. Τέλος είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, τόσο συνολικά, όσο και από την ανάληψη των καθηκόντων του ως Καθηγητής Εφαρμογών στο ΤΕΙ Κρήτης μέχρι και σήμερα, η ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του υποψηφίου είναι συνεχής και υψηλού επιπέδου. Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι ο υποψήφιος υπερκαλύπτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζει ο νόμος και είναι εκλόγιμος για την κατάληψη της θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων». 19

20 3. Δρ. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Ο Δρ. Μπασινάς Παναγιώτης διαθέτει τους παρακάτω τίτλους σπουδών: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2002). Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Χημικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Μελέτη της Συνδυασμένης Πυρόλυσης και Καύσης Ανθράκων, Βιομαζών και Αποβλήτων» (2011). Η διδακτορική διατριβή του Δρ. Μπασινά Παναγιώτη έχει αντικείμενο τη διερεύνηση της ικανότητας των αποβλήτων να αποτελέσουν καύσιμα με στόχο τη μελέτη των ιδιοτήτων των δύο υλικών και η λεπτομερής εξέταση του τρόπου με τον οποίο αποσυντίθενται στις υψηλές θερμοκρασίες. Για το σκοπό αυτό εφαρμόστηκε η τεχνική της μη-ισοθερμοκρασιακής θερμοσταθμικής ανάλυσης, η οποία περιλαμβάνει τη θέρμανση των υλικών υπό αδρανή ατμόσφαιρα, από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι τους 1000 C και με ρυθμό 20 C/min. Για την πραγματοποίηση των μηισοθερμοκρασιακών δοκιμών, χρησιμοποιήθηκε μονάδα θερμοζυγού που λειτουργεί υπό ατμοσφαιρική πίεση. Έγινε προσομοίωση των καμπυλών του ρυθμού απώλειας βάρους του οστεοκρεατάλευρου με το μοντέλο των ανεξάρτητων παράλληλων αντιδράσεων πρώτης τάξης. Για την προσομοίωση της πυρόλυσης του οστεοκρεατάλευρου χρησιμοποιήθηκαν τέσσερεις ψευδο-αντιδράσεις καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μια περιοχή αποσύνθεσης. Έγινε διερεύνηση της δέσμευσης των ήδη μειωμένων ποσοτήτων των διοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του θείου με χρήση δύο διαφορετικών δειγμάτων ασβεστόλιθου. Από τα παραπάνω και επειδή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου δεν αφορά θέματα μελέτης της καινοτομίας (διαχείριση, αξιολόγηση ή μέτρηση), συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. 3Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η επαγγελματική δραστηριότητα του Δρ. Μπασινά Παναγιώτη σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που έχει καταθέσει περιλαμβάνει: 3Β.1 Διδακτικό Έργο και Συνεπικουρία και συμμετοχή στην οργάνωση της διδασκαλίας των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Μέθοδοι Μελέτης & Χαρακτηρισμού των Υλικών» στην ενότητα: Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA) Θερμοκρασιακά Προγραμματιζόμενη Εκρόφηση (TPD)] του διατµηµατικού προγράμματος µμεταπτυχιακών σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ, µε τίτλο «ιεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών». Το παραπάνω διδακτικό του Δρ. Μπασινά Παναγιώτη, αναφέρεται στο βιογραφικό του χωρίς να έχει κατατεθεί σχετική βεβαίωση. Επιπλέον, στο βιογραφικό του δεν αποσαφηνίζεται το είδος της εργασιακής σχέσης ενώ και το αντικείμενο της αναφερόμενης διδασκαλίας κρίνεται μη συναφές. Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν προσμετρείται ως διδακτικό έργο. 3Β.2 Επαγγελματικό Έργο Αναλυτικά το Επαγγελματικό έργο του Δρ. Μπασινά Παναγιώτη είναι: FAMAR S.A. Pharmaceutical and Health & Beauty Industry, Αυλώνας, Αττική. Εργασία ως εκπαιδευμένος Χηµικός Μηχανικός στα Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου και ιασφάλισης Ποιότητας (QA/QC Labs) ECSC (Contract No: 7220-PR-131) µε τίτλο: «Measures to improve availability and reduction in operating costs of coal and biomass burning power plants» (CoalCombOptimising) ECSC (Contract No: 7220-PR-143) µε τίτλο: «Impact of a new process for NOx reduction on reliability, operating performance and toxicity in re-circulating 20

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ 1973-1978 : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠ 1978-1979 : M.Sc. MECHANICAL ENGINEERING DESIGN, ASTON UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK. 1979-1983 : Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Χαραλαμπάκος

Βασίλειος Χαραλαμπάκος Ερυθρού Σταυρού 44, Περιοχή Διάκου, Πάτρα T.K. 26331 Τηλ.: 6974757648 Email: vharalab1@gmail.com Βασίλειος Χαραλαμπάκος Βιογραφικά Στοιχεία Ημερομηνία Γέννησης: 8/12/1975 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Ρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΕ ΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΜΑΙΟΣ 2012 1 Μαραβελάκηςς Γ. Εμμανουήλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάιος 2012 1. Π ροσωπ ικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Σπάρτη,.../.../2014 Αριθμ. Πρωτ.: Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας) Λάρισα 18/07/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, έχοντας υπόψη του: α. τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 471 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13/05/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα