ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Υγείας Τροποποίηση της αριθ. οικ /61/ Από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Ερ γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βα σιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάν νη Πλακιωτάκη», (Β 1634) Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τά ξης στην Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς του Δήμου Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας... 3 Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τά ξης στη Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά δας Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων Έναρξη λειτουργίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτόχωρου Τροποποίηση της αριθμ. οικ / από φασης περί καθορισμού υπηρεσίας για την χορή γηση βεβαιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 38/ Χορήγηση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παραρ τήματος Ωδείου στη VILARTE Α.Ε. «Ωδείο Βο ρείου Ελλάδος» ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην 7345/4887/ από φαση του Προέδρου της Βουλής, που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 2075/Β/ Διόρθωση σφάλματος στην 6775/95986/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2130/ (τ. Β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/430/οικ (1) Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Υγείας. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι κονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/ ), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά του του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), 2. Την υπ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/ (ΦΕΚ 323/Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού, 3. Το υπ αριθμ. 8811/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», 4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή προσωπικού έτους 2014, ως εξής: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στην υπηρεσία από καθεστώς προσυ νταξιοδοτικής διαθεσιμότητας σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 3354/2013 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ: ΚΑΤΣΙΝΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του Χριστοδούλου σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στο Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣ ΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ». Αθήνα, 4 Αυγούστου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

2 28068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ /77 (2) Τροποποίηση της αριθ. οικ /61/ Απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθο ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κε γκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτά κη», (Β 1634). Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος, β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005, Α 98), γ) του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγι εινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις», (Α 112), δ) του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επι θεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», (Α 170), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει, ε) του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργεί ων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχε δίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέ ους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», (Α 41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στ) του ν.3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστα σία και άλλες διατάξεις», (Α 111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ζ) του π.δ/τος 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ γασίας», (Α 163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η) του π.δ/τος 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσε ων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας», (Α 135), όπως τρο ποποιήθηκε με το π.δ. 65/1998, (Α 68), θ) του π.δ/τος 213/1992 «Οργανισμός Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», (Α 102), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, ι) του π/δτος 368/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυση πο λιτικής στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», (Α 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ια) του π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (Α 141), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.88/2012 «Τροποποίηση του π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)», (Α 143) και με το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονο μασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως», (Α 152), ιβ) του π.δ/τος 475/1993 «Σύσταση Γενικής Γραμμα τείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», (Α 205), όπως τροποποι ήθηκε με το ν.2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις», (Α 112), ιγ) του π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α 141), ιδ) του π.δ/τος 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α 134), ιε) της αριθ. οικ.27129/120/ Kοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνι κής Ασφάλισης & Πρόνοιας «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οι κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (Β 2059), ιστ) της αριθ. οικ.20894/61/ Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινω νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη», (Β 1634). 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιείται η αριθ. οικ /61/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη», (Β 1634) και αντι καθίστανται τα άρθρα 2 και 4 αυτής ως εξής : «Άρθρο 2 Στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Αντώνιο Μπέζα αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων: 1. των εξής Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων: α. Επιθεώρησης, β. Εκπαίδευσης, γ. Μηχανογραφικών Εφαρμογών, δ. Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Π.Α.Σ. (Κέντρο Πληροφό ρησης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων), 2. της Διεύθυνσης Π.Σ.Ε.Α. της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 3. της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 4. της εποπτείας είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εποπτείας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας, υπέρ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγεί

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και απόδοσής τους στον Οργανισμό αυτόν καθώς και της εποπτείας της λειτουργίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) σε σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Άρθρο 4 1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες: α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονι στικών διαταγμάτων, η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, η πρόταση για την έκδοση δι αταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς. 2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Διαχείρι σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινω νικών Ασφαλίσεων και της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό.» Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. οικ /61/ Κοινή Απόφαση. Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ φ (3) Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς του Δήμου Αγρι νίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 29 και 30 του Ν.4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελλη νική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 245)», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» που κυρώθηκε από το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). 4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α 134). 5. Το Π.Δ. 101/2012 (ΦΕΚ Α 167) «Υπαγωγή του Πυρο σβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.Δ. 215/2007». 6. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α 194). 7. Την υπ αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ Β 2105) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 8. Το υπ αριθμ Φ / έγγραφο της Πε ριφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτ. Ελλάδας με τη συνημμένη αλληλογραφία (φάκελος) του Δήμου Αγρι νίου που αφορά την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου: Για το έτος 2014 δαπάνη ύψους ,00 περίπου, για το έτος 2015 δαπάνη ύψους ,00 περίπου και για το έτος 2016 και εξής δαπάνη ύψους 5.000,00. Για το τρέχον έτος η εν λόγω δαπάνη θα κα λυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ του οικείου Δήμου και για τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω Π/Υ. 10. Το υπ αριθμ Φ.101.4/ έγγραφο κα θώς και το από πρακτικό Επιθεώρησης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου σχετικά με την πι στοποίηση της καταλληλότητας των πυροσβεστικών οχημάτων, του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτει ο Δήμος Αγρινίου Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης. 11. Τα υπ αριθμ / , 12297/ (Ορθή Επα νάληψη) και 43135/ έγγραφα του Δήμου Αγρινίου, στα οποία αναγράφονται οι εγγεγραμμένες πιστώσεις, στον προϋπολογισμό του έτους 2014, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς, σύμ φωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν.4029/ Την υπ αριθμ /678/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η υπ αριθμ. 12/2014, απόφαση της Οικονο μικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, η οποία αφορά στη διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους Την υπ αριθμ / βεβαίωση της οικο νομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου περί δέσμευσης των σχετικών πιστώσεων, αποφασίζουμε: Ιδρύουμε Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς του Δήμου Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Αριθμ Φ (4) Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στη Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 29 και 30 του Ν.4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελλη νική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 245)», όπως ισχύουν.

4 28070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» που κυρώθηκε από το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). 4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α 134). 5. Το Π.Δ. 101/2012 (ΦΕΚ Α 167) «Υπαγωγή του Πυρο σβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.Δ. 215/2007». 6. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α 194). 7. Την υπ αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ Β 2105) Από φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα ϊκούρα». 8. Το υπ αριθμ Φ / έγγραφο της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτ. Ελλάδας με τη συνημμένη αλληλογραφία (φάκελος) του Δήμου Αγρινίου που αφορά την ίδρυση Εθελοντικού Πυρο σβεστικού Σταθμού Β Τάξης στη Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου: Για το έτος 2014 δαπάνη ύψους ,00 πε ρίπου, για το έτος 2015 δαπάνη ύψους ,00 περίπου και για το έτος 2016 και εξής δαπάνη ύψους 5.000,00 περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί για το τρέχον έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ του οικείου Δήμου και για τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω Π/Υ. 10. Το υπ αριθμ Φ.101.4/ έγγραφο κα θώς και το από πρακτικό Επιθεώρησης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου σχετικά με την πι στοποίηση της καταλληλότητας των πυροσβεστικών οχημάτων, του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτει ο Δήμος Αγρινίου Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης. 11. Τα υπ αριθμ / , 12297/ (Ορθή Επανάληψη) και 43135/ έγγραφα του Δήμου Αγρινίου, στα οποία αναγράφονται οι εγγεγραμμένες πιστώσεις, στον προϋπολογισμό του έτους 2014, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Εθελοντι κού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στη Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν.4029/ Την υπ αριθμ /678/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η υπ αριθμ. 12/2014, απόφαση της Οικονο μικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, η οποία αφορά στη διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους Την υπ αριθμ / βεβαίωση της οικο νομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου περί δέσμευσης των σχετικών πιστώσεων, αποφασίζουμε: Ιδρύουμε Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β Τάξης στη Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας του Δήμου Αγρι νίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Αριθμ. 3009/2/23 μα (5) Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. ζ του ν.2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυ ρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α 147), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις άρθρου 4 παρ. 2 του ν.2334/1995 (Α 184). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Τις διατάξεις του π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων Μεταφορά και Κατάργηση Υπηρεσιών (Α 141) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α 143), 94/2012 (Α 149), 98/2012 (Α 160), 131/2012 (Α 239) και 118/2013 (Α 152). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το άρθρο 13 της υπ αριθ. 3009/2/84 δ από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β 1208), όπως αντικαταστάθηκε με τις υπ αριθ. 3009/2/ 84 ιγ από (Β 1149), 3009/2/84 ιζ από (Β 1137), 3009/2/84 ιθ από (Β 1749), 6700/ από (Β 145), 3009/2/23 λδ από (Β 1212) και την 3009/2/23 λστ από (Β 538) όμοιες, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο Η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν τη δημο σίευση της παρούσας και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την , παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. 2. Στους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που εκδόθηκαν πριν από τη δημο σίευση της απόφασης αυτής παρέχεται προθεσμία έως για την προσκόμιση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 2 βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.» Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ οικ. Φ (6) Έναρξη λειτουργίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτόχωρου. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 210/92 (ΦΕΚ Α 99) «Κανονι σμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος». (β) Το Π.Δ.113/2000 (Φ.Ε.Κ. Α 106/ ) «Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Λιτόχω ρου του Ν. Πιερίας και σύσταση των αναγκαίων για τη λειτουργία του θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού». (γ) Την υπ αριθ. ΕΜ/2/178/ (Φ.Ε.Κ Β 1008/ ) Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιο τήτων για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». (δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Πυ ροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτόχωρου του Νομού Πιερίας την Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριθμ. οικ (7) Τροποποίηση της αριθμ. οικ / απόφα σης περί καθορισμού υπηρεσίας για την χορήγηση βεβαιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 38/2010. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α /2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή θηκαν με την αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκρι ση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78/τ.Α / ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων». 4. Η αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 1990/τ.Β / ) απόφασή μας. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττι κής, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 1990/τ.Β / ) απόφασή μας και ορίζουμε τη Δι εύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ως αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση και χορήγηση βεβαι ώσεων επαγγελματικών προσόντων, που αποκτήθηκαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 20 του ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78/τ.Α / ) και αφορούν τη φύση και διάρκεια δρα στηριοτήτων της κλάσης 40 ΔΔΤΒ (κτίρια και έργα πο λιτικού μηχανικού) που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος IV του ΠΔ 38/2010. Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της και παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Αριθμ. απόφ (8) Χορήγηση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτή ματος Ωδείου στη VILARTE Α.Ε. «Ωδείο Βορείου Ελλάδος». Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 75, παρ. Ι του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ /Α ) όπως προστέθηκε στο άρθρο 94, παρ. 4, στοιχείο 28, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ /Α ). 2. Του άρθρου 58, παρ 1ζ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ /Α ). 3. Του από Β. Διατάγματος «Περί κυρώσεως του Εσωτερικού Κανονισμού του ωδείου Θεσσαλονίκης" (ΦΕΚ 229/1957/Α ). 4. Του Β. Διατάγματος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδι ωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 07/1966/Α ), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68/1986/Α ). 5. Του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/ /Α ) 6. Του άρθρου 10 παρ. 13 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 302/ /Α ). Β. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: 1. ΥΠΠΟ/78036/2473/ "Καθορισμός προδια γραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου" (ΦΕΚ 1595/ /Β ) 2. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ "Καθορισμός πα ραβόλου νια ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων" (ΦΕΚ 123 / /Β ) 3. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ "Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (ΦΕΚ 693 /2011/Β )

6 28072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΥΠΠΕ/Β/Φ10/39392/ απόφαση του Υπουρ γού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 1412/ /Β ) με την οποία χορηγήθηκε στην Αρετή Μητσοπούλου, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία «Ωδείον Βορείου Ελλάδος» 5. ΥΠΠΕ/Δ.5589/297/ απόφαση της Υπουρ γού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 119/ / Β ) με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου με την επωνυμία «Ωδείο Βορείου Ελλάδος» στην Ο.Ε. «Αφοί Ιωάννου Μητσόπουλου» 6. ΥΠΠΟ/71986/1845/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1275/ / Β ) με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση της Αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου με την επωνυμία «Ωδείο Βορείου Ελλάδος» από την Ο.Ε. «Αφοί Ιωάννου Μητσόπουλου» στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ μία «VILΑRΤΕ (ΒΙΛΑΡΤΕ) Ανώνυμη Εταιρία Μουσική Παιδεία Εκπαίδευση Παιδότοπος Κατασκηνώσεις Εκδηλώσεις» Γ. Την με αριθμό 516/6/ Απόφαση του Δη μάρχου Καλαμαριάς με την οποία ορίζονται Αντιδήμαρ χοι και μεταβιβάζονται αρμοδιότητες σε αυτούς. Δ. Την με αριθμ. Πρωτ / αίτηση του Ιωάννη Μητσόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της «VILARΤΕ Α.Ε. ΩΔΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του «Ωδείου Βο ρείου Ελλάδος» στην περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς, στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολο γητικά Ε. Το με αρ. πρωτ. 40/11/ Τεχνική Έκθεση για το κτίριο που βρίσκεται στο Ο.Τ του Δήμου Καλαμαριάς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 16, στον 1 όροφο και στο οποίο πρόκειται να στεγασθεί το εν λόγω παράρτημα του «Ωδείου Βορείου Ελλάδος», αποφασίζει: 1. Χορηγούμε στην «VILARΤΕ Α.Ε. ΩΔΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήμα τος Ωδείου, το οποίο στεγάζεται στον Α όροφο κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης αριθ. 16 στην Καλα μαριά θεσσαλονίκης, με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ». 2. Το Παράρτημα του «Ωδείου Βορείου Ελλάδος» θα λειτουργήσει στο συγκεκριμένο χώρο τις παρακάτω σχολές και τμήματα: Α. Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν θεσης με τμήματα: Ωδικής Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων Αρμονίας Αντίστιξης Φυγής Σύνθεσης Β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: Πληκτών Εγχόρδων Πνευστών Νυκτών κλασικής κιθάρας Κρουστών οργάνων Κλαβικύμβαλου (τσέμπαλου) Γ. Σχολή μονωδίας με τμήματα: Μονωδίας Μελοδραματικής Δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ε. Σχολή Σαξοφώνου ΣΤ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας Ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας Η. Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής 3. Με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμαριάς. Καλαμαριά, 29 Ιουλίου 2014 Η Αντιδήμαρχος ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (9) Στην 7345/4887/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2075/Β/ , διορθώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της εν λόγω από φασης από «7375» σε «7345». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (10) Στην 6775/95986/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 2130/ (Τεύχος Β) στη σελίδα στη Β στήλη, στον στίχο 52 εκ των άνω διορθώνεται: το εσφαλμένο: «Αριθμ. 6775/95986» στο ορθό: «Αριθμ. 6775/95992». (Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

7

8 28074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2653 8 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. 2.475/ οικ.3.33/10.01.2012 (ΦΕΚ 16/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2252 19 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον RADENKOV PETAR του Georgiev.... 1 Καθορισμός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2562 11 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1078370/1894/0001Α/ Φ.71/14.9.2006 (ΦΕΚ Β 1439)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2382 27 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Χίου» ή «Χιώτικο» ως συμπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών.... 1 2η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 4 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 για τον Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 19 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3125 20 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1219 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της 62346/Γ2/1 6 2011 (ΦΕΚ Β 1348) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1494 16 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Πετρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 290 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιότητας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομι κού Ελέγχου στα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση Καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1167 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ οικ. 6286/1997 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προ σλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β 820) απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα