ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Π.Υ.Τ. Κεντρικής Μακεδο νίας... 1 Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώ σεων έτους Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση αυτής με αμοιβή κατά τις Απογευματινές Νυχτε ρινές ώρες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλ λήλων του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Έβρου έως και Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας δημοτικής αστυνομίας Διαπίστωση κατάταξης σε θέση κλάδου Π.Ε. δημο τικής αστυνομίας δημοτικής αστυνομίας Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου με την επωνυμία «Ωδείο Μεσσήνης Ματούλα Φί λου» Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσεων κλάδου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΚΜ/2650 (1) Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Π.Υ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. α) Των άρθρων 66, 67, 68, 78 και 79 του Ν. 4270/ (ΦΕΚ 143Α / ) περί Δημοσίου Λογιστι κού. β)του Π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α 194) (Α 209). 2. Το Π.δ. 24/ (ΦΕΚ/20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων». 3. Το Π.δ. 25/ (ΦΕΚ/21/Α / ) «Διορι σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Την με αριθμό Υ99 απόφαση του Πρωθυπουργού που αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη ρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά (299/Β / ). 5. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. 6. Της υπ αριθμ. πρωτ / υπουργικής απόφασης «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης Οικ/κών Δ/κών Υπηρεσιών και Ηλ/κής Διακυβέρνησης». 7. Του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι σμού» (ΦΕΚ 179Α ). 8. Το υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3089/Β / ) Υπ. Απ. «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πιστώ σεων του Π/Υ όλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπ. Τουρισμού». 9. Το άρθρο 2 της αριθμ. 2/5091/0026/ από φασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας κ.λπ.» (Β 285), αποφασίζουμε:

2 13644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, για το χρονικό διάστημα από έως , της Π.Υ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας σε 3.912,00. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από τον Προϊστάμενο, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της. Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογα ριασμό σωστής διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του. Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α Θεσσαλονίκη, 13 Μαΐου 2015 Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΡΙΧΑ Αριθμ. Φ.43000/19292/447 (2) Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώ σεων έτους ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 1276/1982 (Α 100), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2556/1997 (Α 270). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (Α 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπι ση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυ βέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 27/2015 (Α 31) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών». 6. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ147/ απόφασης του Πρωθυπουργού (Β 483) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφά λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτριο Στρατού λη». 7. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ59/ Απόφασης του Πρωθυπουργού (Β 256) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα». 8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.Ε προϋπολογισμού έτους 2015 των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών ύψους ,00 κατ ανώτατο όριο. 9. Τις αποφάσεις περί ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2015 σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών φορέων: αα) Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ αριθμ / και 23240/ , αβ) Ι.ΚΑ Ε.Τ.Α.Μ/Τ.Υ Ο.Π.Α.Δ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ αριθμ / και 27311/ , βα) Ε.Τ.Α.Α/Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε αριθμ. 50/ , ββ) Ε.Τ.Α.Α/Τ.Υ. Υγειονομικών αριθμ. 55/ , βγ) Ε.Τ.Α.Α/Τ.Υ. Δικηγ. Αθηνών αριθμ. 53/ , βδ) Ε.Τ.Α.Α/Τ.Α. Συμβολαιογράφων αριθμ. 26/ , βε) Ε.Τ.Α.Α/Τ.Π Δικ. Επιμελητών αριθμ. 42/ βστ) Ε.Τ.Α.Α/Τ.Υ. Δικηγ. Θεσσαλο νίκης αριθμ. 52/ , βζ) Ε.Τ.Α.Α/Τ.Υ.Δικηγ. Πειραιά αριθμ. 51/ , βη) Ε.Τ.Α.Α/Τ.Α. Νομικών αριθμ. 54/ , βθ) Ε.Τ.Α.Α./Τ.Π.Ε.Δ.Ε. αριθμ.40/ , γ) Τ.Α.Π.Ι.Τ./Τ.Α.Π.Ε.Μ αριθμ. 32/ , δα) Ο.Α.Ε.Ε αριθμ. 219/ , δβ) Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Α.Ν.Π.Υ αριθμ. 15/ ε) Ο.Γ.Α αριθμ. 102/ , στ) Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω αριθμ. 6/ , η) ΕΤΑΠ ΜΜΕ αριθμ. 32/ , θ) Τ.Π.Δ.Υ αριθμ. 71/ , ι) Ε.Τ.Ε.Α αριθμ. 347/ , στ) Τ.Α.Π.Ε.Τ. αριθμ. 3740/ Την αριθμ /986/ εισήγηση του προϊ σταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: 1. Το ημερήσιο τροφείο, που καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη φιλοξενία δικαιούχων παιδιών ασφαλισμένων, συνταξιούχων ή των υπαλλήλων τους, σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2015, καθορίζεται στο ποσό των 28,00 κατ άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6 16 ετών, που συμμετέχουν σε ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα διάρκειας 14 ημερών, το ημερήσιο τροφείο για την ίδια χρονική περίοδο, καθορίζεται στο ποσό των 52,00 κατ άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αριθμ. Φ8/397/ (Β 464) και αρ. Φ8/οικ.723/ (Β 539) κοινές απο φάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αθήνα, 4 Ιουνίου 2015 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Αριθμ. ΟΙΚ/2179 (3) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση αυ τής με αμοιβή κατά τις Απογευματινές Νυχτερινές ώρες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Έβρου έως και Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Το άρθρο 186 II περ. Δ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το άρθρο 22 παρ. 4γ του Π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 τ.α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. ΔΔ5521/ απόφαση του Περι φερειάρχη A.M.Θ. περί διορισμού Εκτελεστικού Γραμ ματέα Π.Α.Μ.Θ. 4. Την υπ αριθμ. ΔΔ6183/ απόφαση του Περι φερειάρχη A.M.Θ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ Β 3057/ ). 5. Τις υπ αριθμ. ΔΔ5320/2014 και ΔΔ οικ.5319/2014 απο φάσεις του Περιφερειάρχη A.M.Θ. περί εξουσιοδότησης υπογραφών. 6. Τον Νόμο 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α / ) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 7. Την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2 718/ «Κανόνες Διακί νησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». 8. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασια κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 9. Την με αριθμ. Οικ.2447/ (ΦΕΚ Β /418/ ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης «Καθιέρωση ωραρίου σε εικοσιτετράωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο νίας Θράκης». 10. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α / ) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημό σια Διοίκηση Μονιμοποιήσεις Συμβασιούχων Αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 11. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και OTA Μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 3986/2011 (Α 152). 12. Το υπάρχον δυναμικό της Υπηρεσίας μας και τις γενικότερες ανάγκες αυτής, αποφασίζουμε: Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων μας και ειδικότερα: 1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (2) 2) ΠΕ Χημικών (1) 3) TE Διοικητικού Λογιστικού (1) 4) ΔΕ Διοικητικών (3) και καθιερώνουμε αυτήν με αμοιβή για την αντιμε τώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών έως και κατά τις απογευματινές νυχτερινές ώρες και των εξαιρέσιμων ημερών. Οι ώρες υπερωριακής απασχό λησης ανέρχονται συνολικά σε και δεν μπορούν να υπερβούν τις 20 απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και τις 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. Σκοπός του παραπάνω συνεργείου είναι η διενέργεια αγορανομικών ελέγχων σε καταστήματα μαζικής εστία σης, ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης κίνησης), ο έλεγχος διακίνησης στερεών καυσίμων και ο έλεγχος λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές. Το ύψος της δαπάνης, ποσού που θα προκύψει από τις απογευματινές ώρες εργασίας, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, ΚΑΕ Το ύψος της δαπάνης, ποσού που θα προκύψει από τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες εργα σίας, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογι σμού του οικονομικού έτους 2015, ΚΑΕ Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευ σή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αλεξανδρούπολη, 25 Μαΐου 2015 Η Εκτελεστικός Γραμματέας Ζ. ΚΟΣΜΙΔΟΥ Αριθμ. πράξης 761 (4) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 α) και 2 γ) του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/ τ.α ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 3. Την από (Α.Π. /2015) εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλήλου Μιχαηλίδη Γεώργιου του Κωνσταντίνου, που κατετέθη στον Δήμο. 4. Τη με Α.Π. 6884/ βεβαίωση του προϊστα μένου του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώ πινου Δυναμικού του Δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο προαναφερόμενος, κατά τη θέση του σε διαθεσι μότητα, κατείχε το ΒΑΣΙΚΟ μισθολογικό κλιμάκιο του ΣΤ βαθμού του κλάδου ΔΕ 5. Τη με Α.Π. 7035/ βεβαίωση της Οικονο μικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας. 6. Τη με αριθμό 1712/2014 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ο Σουσλόγλου Νικόλαος ορίστηκε Αντιδήμαρ χος, για το χρονικό διάστημα από μέχρι , με αρμοδιότητα και σε θέματα του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του μεταβιβά σθηκε μεταξύ άλλων και η αρμοδιότητα υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, Διοικητικών Πρά ξεων κ.λπ., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας της ανωτέρω υπηρεσίας της οποίας έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου, διαπιστώνουμε: Την από κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Μιχαηλίδη Γεώργιου του Κωνσταντίνου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό ΣΤ και ΒΑΣΙΚΟ μισθολογικό κλιμάκιο. Αμπελόκηποι, 22 Μαΐου 2015 κ.α.α. Ο Αντιδήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ

4 13646 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. πράξης 760 (5) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 α) και 2 α) του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/ τ. Α ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 3. Την από (Α.Π. 6824/2015) εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλήλου Ρουσσέτη Ηλία του Γεωργίου, που κατετέθη στον δήμο μας. 4. Τη με Α.Π. 6883/ βεβαίωση του προϊστα μένου του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώ πινου Δυναμικού του Δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο προαναφερόμενος, κατά τη θέση του σε διαθεσι μότητα, κατείχε το ΒΑΣΙΚΟ μισθολογικό κλιμάκιο του ΣΤ βαθμού του κλάδου ΔΕ 5. Τη με Α.Π. 7035/ βεβαίωση της Οικονο μικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας. 6. Τη με αριθμό 1712/2014 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ο Σουσλόγλου Νικόλαος ορίστηκε Αντιδήμαρ χος, για το χρονικό διάστημα από μέχρι , με αρμοδιότητα και σε θέματα του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του μεταβιβά σθηκε μεταξύ άλλων και η αρμοδιότητα υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, Διοικητικών Πρά ξεων κ.λπ., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας της ανωτέρω υπηρεσίας της οποίας έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου, διαπιστώνουμε: Την από κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Ρουσσέτη Ηλία του Γεωργίου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό ΣΤ και ΒΑΣΙΚΟ μισθολογικό κλιμάκιο. Αμπελόκηποι, 22 Μαΐου 2015 κ.α.α. Ο Αντιδήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ Αριθμ. πράξης 759 (6) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 α) και 2 α) του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/ τ.α ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 3. Την από (Α.Π. 6389/2015) εμπρόθεσμη αίτηση της υπαλλήλου Καϊτανίδου Χαρίκλειας του Χρή στου, που κατετέθη στον δήμο μας. 4. Τη με Α.Π. 6882/ βεβαίωση του προϊσταμέ νου του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπι νου Δυναμικού του Δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι η προαναφερόμενη, κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα, κατείχε το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο του Ε βαθμού του κλάδου ΠΕ 5. Τη με Α.Π. 7035/ βεβαίωση της Οικονο μικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας. 6. Τη με αριθμό 1712/2014 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ο Σουσλόγλου Νικόλαος ορίστηκε Αντιδήμαρ χος, για το χρονικό διάστημα από μέχρι , με αρμοδιότητα και σε θέματα του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του μεταβιβά σθηκε μεταξύ άλλων και η αρμοδιότητα υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, Διοικητικών Πρά ξεων κ.λπ., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας της ανωτέρω υπηρεσίας της οποίας έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου, διαπιστώνουμε: Την από κατάταξη της υπαλλήλου του Δήμου Καϊτανίδου Χαρίκλειας του Χρήστου, σε οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Ε και 1ο μισθολογικό κλιμάκιο. Αμπελόκηποι, 22 Μαΐου 2015 κ.α.α. Ο Αντιδήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ Αριθμ (7) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ / εμπρόθεσμη αίτηση της υπαλλήλου Κουσουλού Γεωργίας του Βασιλείου που κατατέθηκε στο Δήμο μας. 3. Την υπ αριθμ / εμπρόθεσμη αίτηση της υπαλλήλου Φραγκούδη Σοφίας του Χρήστου που κατατέθηκε στο Δήμο μας. 4. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της προϊ σταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, με την οποία βεβαιώνεται ότι η Κουσουλού Γεωργία του Βασιλείου κατά τη θέση της σε διαθε σιμότητα κατείχε τον Ε βαθμό και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο. 5. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της προϊ σταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, με την οποία βεβαιώνεται ότι η Φρα γκούδη Σοφία του Χρήστου κατά τη θέση της σε δια θεσιμότητα κατείχε τον Ε βαθμό και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την σχετική βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Την κατάταξη από των υπαλλήλων του Δήμου: 1. Κουσουλού Γεωργία του Βασιλείου, σε oργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό E και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο. 2. Φραγκούδη Σοφία του Χρήστου, σε oργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό E και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο. Θέρμη, 21 Μαΐου 2015 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. απόφ. 143/ (8) δημοτικής αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παράγραφος 2, εδάφιο α, του Ν. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοί κησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. πρωτ. 6690/ εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλήλου που κατετέθη στο δήμο. 3. Την υπ αριθμ. πρωτ. 6822/ βεβαίωση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Καλογεράκης Εμμανου ήλ του Γεωργίου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον ΣΤ βαθμό και το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο. 4. Την υπ αριθμ. πρωτ. 6828/ βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Θήρας για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπι στώνουμε: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του δήμου μας Καλογεράκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό ΣΤ και μισθολογικό κλιμάκιο το εισαγωγικό. Θήρα, 2 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ Αριθμ. απόφ. 144/ (9) Διαπίστωση κατάταξης σε θέση κλάδου Π.Ε. δημοτι κής αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4172/ Την με αριθμό 221/ διαπιστωτική πράξη Δημάρχου Θήρας με την οποία καταργήθηκαν οι θέσεις των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θήρας από τις Την με αριθμό 218/ διαπιστωτική πρά ξη Δημάρχου Θήρας (ΦΕΚ 1388/ /τ.Γ ) με την οποία ο Κελμάερ Σπυρίδων του Ιωσήφ εξαιρέθηκε από την διαθεσιμότητα λόγω κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου και μετατάχθηκε αυτοδίκαια από σε συνι στώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 5. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 17 και 19 παρ.4 του Ν. 4325/ Την εμπρόθεσμη αίτηση του Κελμάερ Σπυρίδων του Ιωσήφ για την κατάταξή του σε θέση κλάδου ΠΕ Δη μοτικής Αστυνομίας που επανασυστήθηκε αυτοδικαίως στον Δήμο Θήρας με την δημοσίευση του Ν. 4325/2015 (άρθρο 19, παρ.1). 7. Την με αριθμό πρωτ. 6828/ βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, δι απιστώνουμε: Την κατάταξη στην επανασυσταθείσα οργανική θέση κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Κελμάερ Σπυρί δων του Ιωσήφ με βαθμό Ε και με το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού. Από τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας καταρ γείται αυτοδικαίως η θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού στην οποία είχε γίνει η μετάταξη του εν λόγω υπαλλήλου. Θήρα, 2 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ Αριθμ. απόφ. 533 (10) δημοτικής αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ.α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τ.α 167/ ) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ τ.α / ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ βέρνησης Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 4. Την αριθμ. 14 με ΑΠ οικ.16773/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ γκρότησης. 5. Τον ΟΕΥ του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2917/ τ.β. 6. Τη με αριθμ. πρωτ. 714/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων στο Δήμο Ιεράπετρας και περί παροχής εξουσιοδότη σης υπογραφής. 7. Τη με αριθμ. 822/ Διαπιστωτική Πράξη Δη μάρχου Ιεράπετρας, που διαπιστώθηκε η κατάργηση των (10) δέκα θέσεων Ειδικού Προσωπικού (Δημοτικής Αστυνομίας) Δήμου Ιεράπετρας με σχέση Δημοσίου Δι

6 13648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81 και 90 του Ν. 4172/ Την αριθμ. 823/ Διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Ιεράπετρας με την οποία τέθηκε σε διαθε σιμότητα ο υπάλληλος του Δήμου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Γαϊτανάκης Ιωάννης του Μάρκου, κα τηγορίας TE, κλάδου ΤΕ23 Ειδικού Προσωπικού Δημο τικής Αστυνομίας με βαθμό Ε και Μ.Κ Την από εμπρόθεσμη αίτηση του ανωτέρω υπαλλήλου που κατετέθη στο δήμο. 10. Την υπ αριθμ. 6193/ βεβαίωση του Προϊ σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Γαϊτανάκης Ιωάννης του Μάρκου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Ε Βαθμό και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού. 11. Την υπ αριθμ. 6061/ βεβαίωση της οικονο μικής υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Κατατάσσουμε από τον υπάλληλο του δήμου Γαϊτανάκη Ιωάννη του Μάρκου σε οργανική θέση του κλάδου TE 23 Ειδικού Προσωπικού Δημοτικής Αστυνο μίας με βαθμό Ε και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο του Ε Βαθμού. Ιεράπετρα, 22 Μαΐου 2015 Με εντολή Δημάρχου Ο Αντιδήμαρχος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Αριθμ (11) Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου με την επωνυμία «Ωδείο Μεσσήνης Ματούλα Φίλου». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ α. Το άρθρο 75 παρ. 1 τομέας στ στοιχείο 28 Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρ θρου 94 του Ν. 3852/2010. β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. γ. την παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010. δ. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α /1976). ε. Τις διατάξεις του Β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α /1966). στ. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΤ/οικ / 1216/ (ΦΕΚ 693/ τ.β ). ζ. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». η. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ υπουργι κή απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β /2004). θ. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ παιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β / ). ι. Την υπ αριθμ. 5409/ αίτηση της Σταματού λας Φίλου του Ωδείου «Ωδείο Μεσσήνης Ματούλα Φί λου», με την οποία ζητάει την μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στον Λεωνίδα Φίλο του Δημη τρίου, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της αδείας ιδρύ σεως και λειτουργίας του «Ωδείου Μεσσήνης Ματούλας Φίλου», το οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού Κουμουνδούρου 5, στην δημοτική κοινότητα Μεσσήνης της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, από την Στα ματούλα Φίλου στον Λεωνίδα Φίλο του Δημητρίου. Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δήμου Μεσσήνης. Μεσσήνη, 31 Μαρτίου 2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ Αριθμ (12) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσεων κλάδου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ 2α του Ν. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέ μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Τις 13533/ και 13534/ εμπρόθε σμες αιτήσεις των υπαλλήλων Σκουρλέτη Γεωργίου του Αθανασίου και Ρούτση Βασιλείου του Ιωάννη που κατατέθηκαν στο δήμο. 3. Την υπ αριθμ / βεβαίωση του προϊ σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι Σκουρλέτης Γεώργιος του Αθανασίου και Ρούτσης Βασίλειος του Ιωάννη κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα κατείχαν τον Ε βαθμό και το Ε3 μισθολογικό κλιμάκιο. 4. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της οι κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης για την πρόβλεψη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, δια πιστώνουμε: Την κατάταξη από των υπαλλήλων του δή μου Σκουρλέτη Γεωργίου του Αθανασίου και Ρούτση Βασιλείου του Ιωάννη, σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε και μισθολογικό κλιμάκιο Ε3. Μέσσηνη, 22 Μαΐου 2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ Αριθμ. απόφ. 320/2015 (13) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέ μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την με αρ. 14 και αριθμ. πρωτ.: 16773/ εγκύκλιο του Υπουργείου Eσωτερικών και Διοικητικής

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ανασυγκρότησης με θέμα: («Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας»). 3. Την εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλήλου Τζανάκη Κων/νου του Γεωργίου με αριθμ. πρωτ / , που κατατέθη στο Δήμο. 4. Την υπ αριθμ. πρωτ / βεβαίωση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Τζανάκης Κων/ νος του Γεωργίου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε το ΣΤ βαθμό και το Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο. 5. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της οικο νομικής υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη πίστωσης για την δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του Δήμου Τζανάκη Κων/νου του Γεωργίου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό ΣΤ και μισθολογικό κλιμάκιο Βασικό. Γεράνι, 2 Ιουνίου 2015 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Αριθμ. απόφ. 321/2015 (14) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέ μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την με αρ. 14 και αριθμ. πρωτ.: 16773/ εγκύκλιο του Υπουργείου Eσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας». 3. Την εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλήλου Σολανάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ με αρ. πρωτ / , που κατατέθη στον Δήμο. 4. Την υπ αριθμ. πρωτ / βεβαίωση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Σολανάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ κατά τη θέση του σε διαθεσιμό τητα κατείχε τον ΣΤ βαθμό και το Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο. 5. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της οικο νομικής υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη πίστωσης για την δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του δήμου Σολανάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό ΣΤ και μισθολογικό κλιμάκιο Βασικό. Γεράνι, 2 Ιουνίου 2015 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8 13650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 361 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 26 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Α/ΓΕΣ, σε Ανώτατους Αξκούς του ΣΞ, από αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 290 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιότητας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομι κού Ελέγχου στα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 691 19 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 117 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1218 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3η Τροποποίηση της με αριθμ. 401/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 515 Το παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 12 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2885/Γ5 443/28.3.2012 (ΦΕΚ Β 1166/10.4.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 19 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1673 11 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 82335/Ζ2/22 8 2005 (ΦΕΚ 1173, τ.β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 823 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23 5 2005 (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφασης Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα