Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012"

Transcript

1 Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 Αριθμός 3080 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 5.125,80 (πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα σεντ) ονομαστική αξία ατην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 6η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 415 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3081 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου {Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και {3} του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου {Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 28 Ιουνίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ,250 νέων μετοχών του Εκδότη Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε. Αριθμός 3082 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου {Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνο με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 29 Ιουνίου 2012, εισαχθούν οτο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 1.810,000 μετοχές του Εκδότη Kerverus Holding IT (Cyprus) Ltd.

2 Β 2430 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 3083 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη : > Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. 122( )/2003 και Ν. 239(l)/2004 Km N.143(i)/2005 κοι Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008). - Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004, «Τις αιτήσεις με αριθμό Ν. 418/41(Α)-09Κ και Ν.418/41(Β)-09Π της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd, ημερομηνίας 13/11/2009, νια Κατασκευή και Λειτουργία ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ηλεκτρικής Ισχύος 5QMW, στην περιοχή Ακρωτηρίου της Επαρχίας Λεμεσού,» Οτι στις 17/12/2009 οι πιο πάνω αιτήσεις έχουν θεωρηθεί από την ΡΑΕΚ ότι είναι Πλήρεις, * Την υπ' αριθμό Πρακτικού 440/2010 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16/06/2010, με την οποία τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν ότι δεν ήταν δυνατή η οποιαδήποτε διαχείριση των αιτήσεων της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd, ημερομηνίας 13/11/2009, ψα Κατασκευή και Λειτουργία ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας ηλεκτρικής ισχύος 50MW, στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου της επαρχίας Λεμεσού και απέρριψαν τις πιο πάνω αίτήσείς, Β Την υπ' αριθμό 1174/2010 προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο που υπέβαλε η εταιρεία AC Cyprus Power Thermal Ltd, e Την γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της ΡΑΕΚ, 19732/ΧΜΤ/ΣΔ, ημερομηνίας 09/11/2011 με την οποία εισηγείται στην ΡΑΕΚ την ανάκληση της προσβαλλόμενης υπόθεσης, e Την υπ'αριθμό Πρακτικού 681/2011 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 21/12/2011, με την οποία τα Μέλη της ΡΑΕΚ ανακάλεσαν την απόφαση απόρριψης των αιτήσεων της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd, υιοθετώντας την εισήγηση του Νομικού τους συμβούλου που χειριζόταν για λογαριασμό της ΡΑΕΚ την υπ' αριθμό 1174/2010 προσφυγή, ι Την γνωμάτευση των Νομικών συμβούλων Ορφανίδης, Χριστοφίδης, Πουτζιουρής και Δαμιανού, ημερομηνίας 09/04/2012, για την διαδικασία αδειοδότησης που πρέπει να ακολουθεί η ΡΑΕΚ για αιτήσεις που χωρσθετούνται εντός των Βρετανικών Βάσεων, " Την υπ' αριθμό Πρακτικού 724/2012 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 02/05/2012, με την οποία τα Μέλη της ΡΑΕΚ καθάρισαν την διαδικασία εξέτασης αιτήσεων που χωροθετούνται εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων, > Την υπ' αριθμό Δ2/ / επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, ημερομηνίας 14/01/2010, με την οποία ενημερώνει τη ΡΑΕΚ ότι υπό την προϋπόθεση ότι ο προτεινόμενος σταθμός θα διαθέτει συστήματα αποθήκευσης ενέργειας δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο και διάθεσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, > Την υπ' αριθμό φακέλου ΠΚ/Ν.418/41Α-2009&Ν.418/41Β-2009/186/1-10 επιτολή της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd, ημερομηνίας 09/04/2010, με την οποία κοινοποιούν στη ΡΑΕΚ την υπ' αριθμό φακέλου 104/92, 330/92 επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 09/04/2010. Η επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφέρει ότι η σύμβαση για τους υγρότοπους Διεθνούς σημασίας (RAMSAR) ή η ένταξη της περιοχής στο δίκτυο Φύση 2000 {NATURA 2000) δεν απαγορεύει εκ προοιμίου την εγκατάσταση ηλιοθερμικών σταθμών, Β Η χωροθέτηση του έργου είναι σε ιδιωτική γη εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων, την οποία εκμίσθωσε μακροχρόνια η εταιρεία και για την οποία έχει προσκομίσεί κατάλληλα χαρτοσημασμένο συμβόλαιο εκμίσθωσης, Β Ο προτεταμένος ηλίοθερμικός σταθμός θα διαθέτει συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μέχρι και 7,5 ωρών στην πλήρη δυναμικότητα του σταθμού, δηλαδή 50MWe ηλεκτρικής ισχύος, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς τις αιτήσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν αυτές, τα Μέλη της ΡΑΕΚ ΑΠΟΦΆΣΙΣΑΝ να χορηγήσουν υπό όρους στην εταιρεία AC Cyprus Power Thermal Ltd, Άδεια Κατασκευής και Άδεια Λειτουργίας ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής Ισχύος 50MW, σε ιδιωτική γη, Φ/Σχ. 59/33 τεμάχια 9 & 10 και Φ/Σχ. 58/40, τεμάχια 12 & 14, στην περιοχή Ακρωτηρίου της επαρχίας Λεμεσού εντός των διοικητικών ορίων των Βρετανικών Βάσεων με την προϋπόθεση όπ ο Σταθμός 9α διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης θερμότητας οι οποίες θα εγγυώνται την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια για περίοδο που δεν πρέπει να είναι λιγότερη από έξι (6) ώρες με φορτίο 80% της εγκατεστημένης ισχύος (Συνολικά 400% της εγκατεστημένης ισχύος). Η άδεια της ΡΑΕΚ για Κατασκευή και Λειτουργία ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd, ο οποίος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Βρετανικών Βάσεων, θα συμπεριλαμβάνει και τον ειδικό όρο ότι η άδεια της ΡΑΕΚ δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση να εξασφαλίσει όλες τις άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης και/ή αδείας του Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων. Η ακριβής θέση του ηλιοθερμικού σταθμού θα υποδεικνύεται σε ακριβές χωρομετρικό σχέδιο, κλίμακας όχι μεγαλύτερης από 1:5000, όπως αυτό θα εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και δεν θα επηρεάζει άλλη υφιστάμενη εγκατάσταση ΑΠΕ που είναι ήδη αδειοδοτημένη. Οι παραπάνω άδειες θα εκδοθούν στο όνομα του αιτητή που είναι η εταιρεία AC Cyprus Power Thermal Ltd, εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία AC Cyprus Power Thermal Ltd όπως ιτροβλέπεϊαι από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Άρθρο 9(1),.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 3084 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 14513KW, της εταιρείας K.G.E. Green Energy Lid στην περιοχή Κόσιης της επαρχίας Λάρνακας Τα μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη: = Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι}/2004 και Ν. 143{Ι)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008), > Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειών) και {Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004, = Την αίτηση με αριθμό Ν. 418/57(Α)-11Κ και όλα τα έγγραφα, στοιχεία και μελέτες που την συνοδεύουν, της εταιρείας K.G.E. Green Energy Ltd, ημερομηνίας 23/12/2011, για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με χρήση δευτερογενούς καυσίμου το οποίο προκύπτει από την επεξεργασία σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων της μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Λάρνακας, συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος MVV, στην περιοχή Κόσιης της επαρχίας Λάρνακας, e Την υπ' αριθμό φακέλου Αρ. Φακ ΡΚ/Ν.418/57(Α)-11Κ,/ επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 22/02/2012, με την οποία ενημέρωσε την εταιρεία K.G.E. Green Energy Ltd ότι η αίτηση της είναι Πλήρης, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς την αίτηση και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν αυτή, τα Μέλη της ΡΑΕΚ ΑΠΟΦΆΣΙΣΑΝ να απορρίψουν την αίτηση Ν.418/57(Α)-11Κ της εταιρείας K.G.E. Green Energy Ltd, ημερομηνίας 23/12/2011, για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με χρήση δευτερογενούς καυσίμου το οποίο προκύπτει από την επεξεργασία σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων της μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Λάρνακας, συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος MW, στην περιοχή Κόσιης της επαρχίας Λάρνακας επειδή η Τεχνοοικονομική Μελέτη/Μελέτη Βιωσιμότητας έγινε με την παραδοχή όπ η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα πωλείται για περίοδο είκοσι (20) ετών με εγγυημένη τιμή πώλησης η οποία θα αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω 2% ετησίως περίπου, κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, τα σχέδια χορηγιών και τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ, Η απόφαση αυτή, βάση του Αρθρου 4-(3), δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία K.G.E. Green Energy Ltd, ως προνοείται από τους Κανονισμούς. Αριθμός 3085 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(1) ΤΟΥ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται όπ, από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κινηματογραφικά έργα JOHN CARTER και 21 JUMB STREET που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4439 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4532 και ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2011, και έχουν αύξοντα αριθμό 17 και 43, διαγράφονται από αυτόν. (Υ. Ε /9) Έγινε στις 21 Ιουνίου ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ, Υπουργός Εσωτερικών. Αριθμός 3086 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση ν Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λάρνακας και Αμμοχώστου ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το έτος 2012, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Οίκημα Κ.Ο.ΚΑ Δ.Α.2. Λάρνακας. Ημέρες: , και 05.07,2012. Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 19:00-22:00.

4 2432 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 3087 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ! ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ Η ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗ! ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1. Το Σχέδιο Ο Κεντρικός Φορέας ισότιμης Κατανομής Βαρών επιδοτεί κατά 3.5 εκατοστιαίες μονάδες το δάνειο που συνάπτει αϊ τη τη ς από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για επαγγελματικούς σκοπούς. Δικαιούχο είναι το πρόσωπο, το οποίο, μετά την υποβολή της αίτησης του στον Κεντρικό Φορέα, θα κριθεί ως τέτοιο, με βάαη τους περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμούς του 1995, 1998, 2000, 2006, 2007 και 2008, ττου δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με την Κ.Δ.Π. 203/1995 της 21/7/1995, Κ.Δ.Π. 311/1998 της 31/12/1998, Κ.Δ.Π. 73/2000 της 17/3/2000, Κ.Δ.Π. 52/2006 της 17/2/2006, Κ.Δ.Π. 318/2007 της 25/7/2007 και Κ.Δ.Π. 136/2008 της Ί1/4/2008 και με βάση τα Γενικά Κριτήρια και τα Κριτήρια εξέτασης αιτήσεων για παραχώρηση δανείων/εγγύησης δανείων από τον Κεντρικό Φορέα για Επαγγελματικούς Σκοπούς, που καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18/5/2012 (Τμήμα Β 1903, Αριθμός 2269). 2. Σκοπός του Σχεδίου Η επιδότηση μόνο του επιτοκίου κατά 3.5 εκατοστιαίες μονάδες, χωρίς εγγύηση του Κεντρικού Φορέα, του δανείου που συνάπτει από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δικαιούχο πρόσωπο για απόκτηση ατην Κύπρο κατάλληλης επαγγελματικής στέγης ή επαγγελματικής δραστηριοποίησης ή επέκτασης. 3. Δικαιούχος Αιτητής Δικαιούχος αιτητής είναι το πρόσωπο, το οποίο μετά την υποβολή στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών αίτησης για επαγγελματικό δάνειο και πριν την έγκριση της αίτησης του, έχει συνάψει δάνειο για επαγγελματικούς σκοπούς από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και το πρόσωπο, το οποίο προτίθεται να συνάψει τέτοιο δάνειο όταν εγκριθεί η αίτηση του με παροχή προσωπικών εγγυήσεων ή υποθήκευση δικής του ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. 4. Κριτήρια Εφαρμογής του Σχεδίου Εκτός από τα Υφιστάμενα Γενικά Κριτήρια και τα Κριτήρια παραχώρησης επαγγελματικών δανείων, τα οποία θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία, στο προτεινόμενο Σχέδιο θα ισχύουν και τα ακόλουθα Κριτήρια. (α) (β) (γ) (δ) Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών επιδοτεί, κατά 3.5 εκατοστιαίες μονάδες το επιτόκιο του δανείου που συνάπτει αιτητής από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για επαγγελματικούς σκοπούς, με δικές του προσωπικές εγγυήσεις ή με υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές. Ωστόσο, εάν το επιβαλλόμενο επιτόκιο του συναπτόμενου δανείου είναι κατώτερο από 3.5 εκατοστιαίες μονάδες, τότε ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών θα επιδοτεί το κατώτερο αυτό επιτόκιο. Η καταβολή στο Χρηματοπιστωτικό Ιδρυμα του επιδοτημένου επιτοκίου Θα γίνεται κατ' έτος από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομή Βαρών και σε τόσες ισόποσες δόσεις όσα και τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου ττου θα εγκρίνει ο Κεντρικός Φορέας και όχι για τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου που ενέκρινε το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, εάν αυτά είναι περισσότερα από τα χρόνια αποπληρωμής που θα εγκρίνει ο Κεντρικός Φορέας. Επιπλέον, η περίοδος επιδότησης θα καθορίζεται με βάαη το ύψος του υπολοίπου του δανείου, του οποίου το επιτόκιο θα επιδοτηθεί και όχι σύμφωνα με τη λήξη του εν λόγω δανείου. Το επιδοτημένο επιτόκιο θα κατανέμεται και Θα καταβάλλεται σε τόσες ισόποσες δόσεις όσα και τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου που θα εγκρίνει ο Κεντρικός Φορέας και το ποσό του επιδοτημένου επιτοκίου θα υπολογίζεται πάντοτε πάνω στο υπόλοιπο του δανείου που Θα παρέμενε εάν ο αιτητής κατέβαλλε κανονικά τις δόσεις του δανείου του. Το ύψος των ετήσιων δόσεων του επιδοτημένου επιτοκίου θα υπολογίζεται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και η κάθε δόση θα καταβάλλεται από τον Κεντρικό Φορέα είτε κατ' ευθείαν στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, από το οποίο συνάφθηκε το δάνειο ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα παραχωρείται στο δικαιούχο, ο οποίος θα την καταβάλλει στο Χρηματοπιστωτικό Ιδρυμα έναντι αποδείξεως. (ε) Στις περιπτώσεις που ο αιτητής άρχισε την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου του πριν την έγκριση της αίτησης του ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών Θα επιδοτεί το επιτόκιο του δανείου που θα παραμένει ανεξόφλητο κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του αιτητή και όχι ολόκληρο το αρχικά συναφθέν δάνειο. (στ) Οι δόσεις του επιδοτημένου επιτοκίου για κάθε χρόνο θα καταβάλλονται στην αρχή του επόμενου έτους και όταν εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. (η) (θ) (ι) Σε περίπτωση λήψεως από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δικαστικών μέτρων εναντίον του αιτητή για καθυστέρηση καταβολής των δόσεων του δανείου του τότε η καταβολή ο' αυτόν των δόσεων του επιδοτημένου επιτοκίου θα τερματίζεται. Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δεν θα εγγυάται με οποιονδήποτε τρόπο την αποπληρωμή του δανείου του αιτητή. Ο αιτητής δεν θα υποχρεούται να υποθηκεύσει προς όφελος του Κεντρικού Φορέα την κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ (κ) (λ) (μ) Για να καταστεί δυνατή η Λειτουργία του νέου Σχεδίου και για να επιτευχθούν os στόχοι και οι σκοποί του είναι υποχρεωπκή η ένταξη στο Σχέδιο αυτό όσων αιτητών, κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης τους, θα έχουν ήδη συνάψε! επαγγελματικό δάνειο οπό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με δικές τους προσωπικές εγγυήσεις ή με υποθήκευση δικής τους ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές, ή που προτίθενται, μετά την έγκριση τους, να συνάψουν τέτοιο δάνειο. Η εξέταση όσων από τις αιτήσεις ο Κεντρικός Φορέας θα εντάξει στο Σχέδιο αυτό Βα γίνεται και' απόλυτη σειρά υποβολής της αίτησης κα* ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις που Θα υπάρχουν για το σκοπό αυτό στον Προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα. Η εξέταση των αιτήσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν από αιτητές που κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης τους από τον Κεντρικό Φορέα δεν θα έχουν συνάψει δάνειο από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με δικές τους εγγυήσεις ή με υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας τους στις ελεύθερες περιοχές και δεν προτίθενται να συνάψουν τέτοιο δάνειο, θα γίνεται παράλληλα, μέσω των άλλων διαθέσιμων Σχεδίων, επίσης κατά σειρά υποβολής της αίτησης και ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις που θα υπάρχουν στον Προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα. Αριθμός 3088 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν. 71/65, Ν. 22/70 ΚΑ! Ν. 97{Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Εγγραφή στο Μητρώο Η πιο κάτω Συντεχνία και το Καταστατικό της έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συντεχνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 των πιο πάνω Νόμων, στις 18 Ιουνίου Συντεχνία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ξένων Γλωαοών Πανεπιστημίου Κύπρου (Σ.Ε.Ε.Π.ΓΛΟ.Π.Α.Κ) Αρ.Μ.: 994 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Έφορος Συντεχνιών.

6 2434 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 3089 ΘΕΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 42(1)(θ) και των εκδοθέντων με βάση το άρθρο αυτό Κανονισμών (Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000) η ενάσκηση των οποίων εκχωρήθηκε σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κ.Δ.Π. 1/2002 εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τις θερίνές άδειες των φαρμακείων. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Φαρμακεία κλειστά από 11/7/2012 μέχρι 31/7/2012 συμπεριλαμβανομένων Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 380 Αθανασιάδου Δέσποινα Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ Στρόβολος 968 Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια) Παύλου Μελά 28 Β Έγκωμη 627 Ασιήκαλη Νικολαίς Κρόνου 5 Λευκωσία 786 Γενεθλίου - Χριστοδούλου Αναστασία Λεωφ. Αθαλάσσας 27 Η Στρόβολος 856 Γεωργιάδου Δώρα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'7 Λακατάμεια 312 Γεωργίου Σούλα Βασιλέως Παύλου A' 12Α Λευκωσία 871 Γεωργίου -Τι φ α Κατερίνα Λεωφ. Κυρήνειας 100 Αγλαντζιά 400 Δημητριάδης Νίκος Λήδρας 272 Λευκωσία 985 Δημητρίου Αναστασία Λεωφόρος Αρμενίας 5Α Στρόβολος 374 Ευαγγέλου Δέσποινα Μετοχίου 34 Ε Λευκωσία 596 Ευθυμίου - Κούλα Μαρία Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ Λευκωσία 252 Ηρακλέους Αθανάσιος Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 12 Λευκωσία 804 Ιακωβίδης Κωνσταντίνος Κρήτης 6Γ Λευκωσία 130 Ιωάννου Άντρη Σοφοκλέους 5 Λευκωσία 623 Κανάρη - Λεωνίδου Μαρία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 177 Λακατάμεια 970 Καντοττούλου Ελισσάβετ Γρηγόρη Αυξεντίου 36 (δρόμος κολυμβητηρίου) Άγιος Δομέτιος 222 Καραβιάς Κλέαρχος Λεωφ. Ομήρου 18 Λευκωσία 382 Κιτιρής ίωάννης Μετοχίου 63 Λευκωσία 920 Κίτσα Μαρίνα Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 21 Γδ Σάμου Λευκωσία 990 Κολιού Αννα Αγίας Παρασκευής 22Α Έγκωμη 943 Κορψιάτη Έμιλυ Καντάρας 71 Στρόβολος 475 Κουταλιανού - Κωμοδίκη Σύλβια Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 10 Έγκωμη 453 Κούτρουλος Θεοχάρης 28ης Οκτωβρίου 42Α Έγκωμη 303 Κτενάς Γεώργιος Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 14 Λευκωσία 889 Μαλούπα Τασούλα Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 187 Αγιος Δομέτιος

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 402 Μέυοικος Μιχάλης Λεωφ. Λάρνακος 73 Α Αγλαντζιά 833 Μήτση Μάγδα Πινδάρου 18 Λευκωσία 211 Νικολάου Γιώργος Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου II! 22 Β Λευκωσία 867 Νικολάου Χαρά Λεωφ. Κυρήνειας 145 Αγλαντζιά 471 Νουρης Νίκος Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33 Λευκωσία 485 Παπαγεωργίου ΣοΟλλα Λεωφ. Σταυρού 56 Καρυάτις Center Α ΣτρόβοΛος 770 Πατταλλή Ελένη Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 75Β Λευκωσία 952 ΠατταναστασΙου Σοφία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Π320Α Πάνω Λακατάμεια 659 Πατταττέτρου - Κυπριανού Λίλια Λεωφ. Λάρνακος 102 Αγλαντζιά 499 Παύλου Χρυσταλλένη Λεωφ. Στροβόλου 149 Στρόβολος 925 Παφίτης Γιώργος Λυκαβυτού 42 Β Έγκωμη 908 Πέτρου Δέσποινα Λεωφόρος Τσερίου 84 Στρόβολος 473 Πιέρα Ιασέγιεκ Ελένη Λεωφ. Νίκης 23 Β S Γ Λευκωσία 590 Πόντου Ανδρέας Λεωφ. Ελευθερίας 27 Λακατάμεια 931 Προεστού Μαργαρίτα Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 49 Α,Β&Γ Λευκωσία 774 Σκουμττρης Χαράλαμπος Βυζαντίου 26 Α+Β Στρόβολος 520 Σολωμού Ουρανία Λεωφ.Στροβόλου S Πύθωνος 4 Στρόβολος 636 Σπανού -Χοτζηχαραλάμπους Χριστιάνα Αθηνών 23 Β - Γ Στρόβολος 739 Σπιρίτου Μαρία Λεωφ. Τσερίου 109Δ Στρόβολος 981 Στυλιανού Κυριάκου Στέλιος Αγίου Παύλου 101 Αγιος Δομέτιος 929 Σφήκα Παυλίνο Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 11 Λευκωσία 854 Σωκράτους Λουΐζα Πειραιώς 24Γ Στρόβολος 514 Τούμπα Γιούλα Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων Στρόβολος 775 Τρακκούδη - Κυπριανού Μαρία Αντρέα Αβρααμίδη 88Β Στρόβολος 886 Τσαγγάρη Χριστίνα Νίκου Κρανιδιώτη 7 Ε Έγκωμη 887 Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος Μακεδονιτίσσης 92Α+Β Στρόβολος 223 Φερεκύδης Αντώνης Λεωφ. Πουλιού & Καττοτά 24 Λευκωσία 894 ΧαραΑαμπίδης Γιώργος Αγίου Ελευθερίου 64 Β Στρόβολος 946 Χατζηαποστόλου Γεώργιος Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ Λευκωσία 989 Χατζηγιάννη Κλειώ Λεωφ. Λάρνακος 49Β Αγλαντζιά 656 Χατζηιωάννου Αννίτα & Αντωνίου Ελένη Νάξου 14Γ Λευκωσία

8 2436 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΜΙΟΥ 2012 Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 226 Χατζηχαραλάμπους Νίκος Λεωφ. Προδρόμου 49 Γ Λευκωσία 394 Χατζή χριστό 6 ούλο υ Αθηνά Λεωφ. Κέννετυ 56Α Λευκωσία 934 Χριστοδουλίδης Χάρης Ανδρέα Αβρααμίδη 49 Στρόβολος 635 Χριστοδούλου Ανδρέας 439 Χριστοδούλου Νίκη Σταδίου 73Γ Λεωφόρος Βύρωνος & Μιχαλάκη Καραολιί 8Γ Στράβολος Λευκωσία 762 Χριστοφίδης Χάρης ΠερικΛέους 39Α Στρόβολσς 272 Χρίστοφίδου Λέλλα Ναυαρίνου 4Ε Λευκωσία 455 Χρύσανθου Μαρίνα Μάρκου Δράκου 10Ε Λευκωσία 589 Χρυσοστόμου - Σωτηρίου Γκέλη Θεμιστοκλή Δέρβη 39Α Λευκωσία ΠΙΝΑΚΑΣ Β Φαρμακεία κλειστά από 1/8/2012 μέχρι 21/8/2012 συμπεριλαμβανομένων Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 777 Αγαπίου Ελένη Λεωφ. Αμμοχώστου 19 Αγλαντζιά 432 Αντωνίου Μαίρη Λεωφ. Προδρόμου 21 Λευκωσία 725 Αρεστή Παναγιώτης Λεωφ. Στροβόλου 206 Στρόβολσς 1008 Αριστοδήμου Ν τίνα Λεωφ. Σταυρού 71Ε Στρόβολος 685 Βαρέλια Λίζα Αχαιών 6 Γ Λευκωσία 727 Γεωργιάδης Πλούταρχος Λεωφ. Τσερίου 34 Γ Στρόβολος 518 Γεωργίου Ελένη Αγίου Παύλου 69 Λευκωσία 817 Γκομπριάλ ΝαμπιΛ Γιάννης S Shenn 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ Έγκωμη 673 Γρηγορίου - Παρανή Μαρία Προδρόμου 65 Γ-Δ Στρόβολος 419 Δανιήλ Γεώργιος Γρ. Αυξεντίου 165 Γ Αγιος Δομέτιος 977 Δασκαλάκης Ηλίας Ηλία Παττακυριακού 24 Α Έγκωμη 878 Ευαγγέλου Κώστας Αλεξανδρουπόλεως 1 Στρόβολος 807 Ηλιάδου - Ιωαννίδου Ντίνα Λεωφ. Κέννεντυ 27Α Λευκωσία 672 Ιωαννίδου Μαρία Αγίου Ελευθερίου 4Α Στρόβολος 481 Κακουλλή - Ντίσκου Μαρία Πειραιώς 43 Α Στρόβολος 965 Καρή Χριστιάνα Ανδρέα Αβρααμίδη 50 Στρόβολος 406 Κάφουρου Έλενα Εθνικής Φρουράς 3 Α Λευκωσία 152 ΚολλητήρηΙσμήνη Πολυκλείτου 8 Λευκωσία 227 Κοντόπουλος Μιχάλης Λεύκωνος 83 Λευκωσία 232 Κοντόπουλου Άννα Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 39 Ξ Λευκωσία

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ιης ΙΟΥΝΙΟΥ AIM Ονομα Διεύθυνση Δήμος 239 Κουκουλλής Κυριάκος Σοφούλη 8 Λευκωσία 957 Κραμβής Σ. Κλεάνθης Καλλιπόλεως 12 Γ-Δ Λευκωσία 719 Κυπριανού - Κόκκινου Δώρο Λεωφ. Λεμεσού 124 Στρόβολος 4 Κυριακίδης Κωστάκης Λήδρας 256 Λευκωσία 383 Κυριακούδης Μιχάλης Πινδάρου 8 Λευκωσία 982 Κωνσταντίνου Γεώργιος Γιαννιτσών 8 Στρόβολος 487 Λαζάρου Λίζα Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106 Λακατάμεια 782 Λεβέντη Φρόσω Λεωφ. Λάρνακος 69 Αγλαντζιά 515 Λιασή Κατερίνα Λεωφ,Αρχ. Μακαρίου Ι!Ι 79 Λακατάμεια 733 Λοϊζίδου Έλενα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου II! 1 Λευκωσία 420 Μάτσα - Καραγεωργιαδου Ινώ Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε Στρόβολος 573 Μαυρογένη Ρενάτα Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Στρόβολος 625 Μίοϋ Βέρα Λεωφ. Στροβόλου 139Β Στρόβολος 259 Μουσκίδης Δήμος Λεωφ. Νίκης 3 Λευκωσία 784 Νικολάου - Πήτερ Ανδρέας Αγίου Ανδρέα 12 Λευκωσία 201 Νικολάου Τάκης Λεωφ. Στασίνου 35 Λευκωσία 660 Νιούλικος Θεοδόσης Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22 Λευκωσία 753 Οικονομίδου - Κεφάλα Μάρλεν Ιθάκης 84 Γ-Δ Έγκωμη 615 Παναγή Αγγέλω Ανδροκλέους15Β Λευκωσία 792 Παπαδοπούλου Μαίρη Θεμιστοκλή Δέρβη 38Γ Λευκωσία 797 Πατταδούρη Αννίτα 25ης Μαρτίου 20Β Έγκωμη 84Β Παπαϊακώβου Ιάκωβος Λεωφ. Δημοκρατίας 60 κατ.15 Στράβολος 654 Παρανής Μιχάλης Λυκαβηταύ 28Δ Έγκωμη 578 Ποστελίδου Έλενα Ιφιγένειας 76 Στρόβολος 253 Πατάτας Αντώνιος Αεωψ. Αρχ. Μακαρίου III 33Γ Λευκωσία 601 Πατσαλίδου Ευδοκία Βυζαντίου 37Δ Στρόβολος 642 Παφίτη Μαρία Πεδιαίου 18 Λακατάμεια 671 Ροτσίδου Αθηνά Στασάνδρου 26Α Λευκωσία 841 Σάββα Χρήοτος Λεωφ Αθαλάσσας 146Α Στρόβολος 491 Σαββίδης Κύπρος Ιφιγένειας 24 Στρόβολος 507 Σεργίου - Πάγκου Δώρα Δελφών 18 Λευκωσία

10 Β 2438 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης IOYhJIOY 2012 AIM Ονομα Διεύθυνση Δήμος 670 Σολωμού Κύπρος Λεωφ. Αρχαγγέλου 49 Ε δ Ζ Στρόβολος 837 Σπανός Νικόλας Θεσσαλονίκης 1Δ Αγλαντζιά 314 Σταύρου Αυγή Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 Λευκωσία 447 Τοούλας Ανδρέας Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ Λευκωσία 249 Τσαγγάρης Λούκας Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος Λευκωσία 744 Φέσια Ήβη Λεωφ. Τσερίου 173Γ Στρόβολος 988 Φιλίππου Χλόη Λεωφ. Λάρνακος 151Α Λευκωσία 562 Φραγκούλη Εύα Αθηνών 58 Στρόβολος 581 Χαραλάμπους - Πάλλουρου Ξένια Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III & Δοϊράνης Λευκωσία 566 Χαραλάμπους Ματθαίος Λεωφ. Αρμενίας 48Α Στρόβολος 732 Χατζηαποστόλου Αντώνης Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α Λευκωσία 899 Χατζηαποστόλου Σκεύος Πρίγκιπα Καρόλου 16 Άγιος Δομένος 958 Χατζηγεωργίου Ερρίκος Λεωφ. Κυρήνειας 132Γ Αγλαντζιά 216 Χατζηγρηγορίου Γρηγόρης Λεωφ. Ομήρου 27 Λευκωσία 7 Χριστοδουλίδης Νίκος Σοφοκλέους 15 Λευκωσία 574 Χριστοδούλου Κυπρούλλα Καρπενησίου 25Α Λευκωσία 785 Χρίστου Ελένη Λεωφ. Καντάρας 13Α Λευκωσία

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝίΟΥ Αριθμός 3090 ΘΕΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ασκώντας τις εξουσίες ι του παρέχονται στο Υπουργικό Συμβού λιο δυνάμει του άρθρου 42(1 )(Θ) και των εκδοθέντων με βάση το άρθρο αυτό Κανονισμών (Οι περί Ρυθμίσευ. ς του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000) η ενάσκηση των οποίων εκχωρήθηκε σε ι\}ΐό από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κ.Δ.Π. 1/2002 εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τις θερινές άδει :ς των φαρμακείων, ΦΑΡΜΑ ΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Φαρμακεία κλειστά από 16/07/2012 μέχρι 05/08/2012 συμπεριλαμβανομένων Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 824 Αγαθοκλέους Αγαθοκλής Γργόρη Αυξεντίου 8 Δ Μέσα Γειτονιά 717 Αθηνοδώρου Αθηνόδωρος Λεωφ, Γ. Νεοφύτου 49 Μέσα Γειτονιά 308 Αριστοδήμου Μαρία Αγίας Φυλάξεως 64 Λεμεσός 576 Ασπρος Δημήτρης Λεοντίου Α' 159 Λεμεσός 686 Βασιλείου Αριστος Λεωφ, Γρίβα Διγενή 63 Λεμεσός 756 Βασιλείου Ιωάννα Λεωφ, Γρίβα Διγενή 117 Λεμεσός 523 Βότσης Αγγελος Δωδεκανήσου 19 Λεμεσός 738 Βρακά Αγγέλα Αρχ. Μακαρίου ill 93Γ Μέσα Γειτονιά 681 Γαβριήλ Θουκιδίδου Αλεξία Αγίας Σοφίας 92Γ Λεμεσός 1001 Γείτονας Ανδρέας Αγίας Σοφίας & Αδωνίδος 33 Λεμεσός 891 Γεωργίου Ναταλία Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258Β Λεμεσός 926 Δημητρίου Μάριος Πέτρου Τσίρου 71Γ Λεμεσός 404 ΕυσταθίουΧαράλαμπος Ελλάδος 168 Λεμεσός 558 Καλότυχου Έλση Ανεξαρτησίας 6 Λεμεσός 606 Κέκκος Χαράλαμπος Αγίας Φυλάξεως 202Α Λεμεσός 951 Κιννή Αντρη Αγίας Παρασκευής 44 Γερμασόγεια 426 Κιννής Ηλίας Γρίβα Διγενή 19 Λεμεσός 452 Κλεοβούλου Κλειώ Θεόδωρου Ποταμιάνου 52 Κάτω Πολεμίδια 317 Κοσκινάς Σάββας Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ill 8 Μέσα Γειτονιά 998 Κοτζιαμάνη Μόρφω Σπύρου Κυπριανού 9 (πρώην Λεμεσός 835 Κουπέπας Ανδρέας Ανοικοδομήσεως 37Β Αγιος Αθανάσιος 539 Κούρτελου Χρυστάλλα Σπύρου Κυπριανού δ Βασ. ΙίΊ.ι..-τ-.,.τ!,.π.. ΒΛ 713 Λεμεσός Λεωνίδου Αθηνούλα Γλάδστωνος 2 Λεμεσός 765 Λουκαϊδου - Πετράκη Ελεάνα Λεωφ. Μακαρίου ill 135 Λεμεσός 787 Λυσιώτης Βαγγέλης Ακαδημίας 15 Γερμασόγεια 237 Λυσίώτης Λώρης Θεσσαλονίκης 36 Λεμεσός 321 Μάμιλου Ελένη Λεωφ, Γρίβα Διγενή 3Β Λεμεσός 414 Μαυρογιάννη Δέσποινα Λεωφ. Μακαρίου ill 228 Λεμεσός 664 Μιχαηλίδης Μιχάλης 28ης Οκτωβρίου 369 Λεμεσός 1005 Νικολαϊδης Ανδρέας Αποστόλου Βαρνάβα 33 Λεμεσός

12 2440 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 937 Νικολάου Νικόλας Γλάδστωνος 116 Λεμεσός 616 Παλλαρή Χριστίνα Πάφου 92 Κάτω Πολεμίδια 392 Παναγιωτοπούλου Λήδα Αγίας Φυλάξεως 104Α Λεμεσός 980 Παναγιώτου Παναγώτης Αγίας Φυλάξεως 225 Λεμεσός 808 Παντέλας Χρίστος Νίκου Παττίχη 97 Λεμεσός 366 Παπαδοπούλου -Ζαχαριάδου Ελένη Κυριάκου Οίκονόμου & Ζήνωνος Παπαμιχαήλ Κώστσς Γρηγόρη Αυξεντίου Παπασπύρου - Καντωνίδου Μ άρω Φραγκλίνου Ρούσβελτ 251Α Λεμεσός Κάτω Πολεμίδια Λεμεσός 800 Παπαφυλακτού - Τερίδη Ελένη Λεωφ. Ομονοίας 37 Λεμεσός 398 Παπαχρίστος Χρίστος Λεωφ. Μακαρίου Γ' 48 Λεμεσός 403 Παπαχρίστου Τζιορτζίνα Μισιαουλή Καβάζογλου 31 Λεμεσός 510 Παροσκευα Όλνα + Σταυρούλα Λεωφ. Μακαρίου Γ' 98 Λεμεσός 834 Παστελλάς Κώστας Γλάδστωνος 88 Λεμεσός 427 Πετρίδης Άριστος Πάφου 5 Λεμεσός 448 Πετρίδου Χρύσω Λεωφ. Ομονοίας 12 Λεμεσός 993 Πίτσιακου Έλενα Τροόδους 26 & Απ. Βαρνάβα Λεμεσός 484 Πολυκάρπου Αντρέας Λεωφ. Μακαρίου Ρ 225 Λεμεσός 994 Ποταμίτου Μαρία Βασιλέως Κωνσταντίνου A' 29Β Λεμεσός 945 Σακκάς Γεώργιος Αγίας Ζώνης 23Β Λεμεσός 1006 Σκούρου Κατερίνα Παναγιώτη Αναγνωστοπούλου 43 Κάτω Πολεμίδια 183 Σοφοκλέους Δήμητρα Αγίας Ζώνης 32Α Λεμεσός 128 Στράγκας Γεώργιος Σαριπόλου 70 Λεμεσός 823 Στεφανίδου Μαίρη Επισκόπου Λαυρεντίου 6 Λεμεσός 388 Στυλιανού Ανθούλα Αγίας Ζώνης 54 Λεμεσός 845 Τερίδης Λρης Λεωφ. Λεοντίου ΑΊ81 Κατ.1 Λεμεσός 858 Ττοουλιά Πούλα Ναυπλίου 28 Λεμεσός 953 Φιλιππίδου - Φουρλά Μαρίνα Νίκου Παττίχη 7Α Λεμεσός 593 Χαραλάμπους Έλενα Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 Κάτω Πολεμίδια 571 Χαραλάμπους Χάρης ΜίΛτωνος 56 Λεμεσός 933 Χριστίδης Χρίστος Αγίας Φυλάξεως 140 Λεμεοός Χριστόφορου Αλέξανδρος Χριστόφορου Πάρης Λεωφ. Ομονοίας 75Γ Σπύρου Κυπριανού 8 Λεμεσός Μέσα Γειτονιά ΦΑΡΜΑ ΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Γ Ι ΝΑΚΑΣ Β Φαρμακεία κλειστά αττό 6/8/201 2 μέχρι 26/8/2012 συμπεριλαμβάναμε νων Α/Μ Ονομα Διεύδυνση Δήμος 563 Αγαθοκλέους Όλγα Αγίας Φυλάξεως 269 Γ Λεμεσός

13 ΤΜΗΜΑ ί ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ Α/ΝΙ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 863 Αγαμέμνονος Χαρούλα Βασιλέως Κωνσταντίνου 131 Λεμεσός 543 Αγγελόπουλος Τάκης Γρ.Αυξεντίου & Μακεδονίας 6 Μέσα Γειτονιά 395 Αγγελοπούλου Γιάννα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 34Α Λεμεσός Αντωνιάδης Πόλυς Αγίας Ζώνης 30 Λεμεσός Ασπρος Ανδρέας Θεσσαλονίκης 72Α Λεμεσός 947 Βασιλοπούλου Φωτεινή Τζών Κένετυ 6Γ Λεμεσός 620 Γεωργίου Ντίνος Νίκου Παττίχη 48Β Λεμεσός 300 Γιάννακας Μίκης Λεοντίου Α 171 Λεμεσός 911 Γιάνναρου Σοφία Αγίας Φυλάξεως 91 Λεμεσός 898 Γρηγορίου Γρηγόρης Κωστή Παλαμά 37Β Μέσα Γειτονιά 682 Γρηγορίου Σοφία Χαράλαμπου Φτερούδη 2 Αγιος Αθανάσιος 910 Δαμιανού Παύλος Λεωφόρος Ομονοίας 68 Α Λεμεσός 914 Δρουσιώτης Ονούφριος Γλάδστωνος131Β Λεμεσός 559 Ευαγόρου Αντωνία Λεωφ, Μακαρίου til 79 Λεμεσός 884 Ζηνοβίου Σπύρος Ευγενίου Βουλγάρεως 4 Κάτω Πολεμίδια 384 Θεοδώρου Πάμπος Λεωφ. Μακαρίου 47 Λεμεσός 802 Θεοχαρίδου Μαρία Γρίβα Διγενή 66Β Λεμεσός 410 ίερείδης Μιχαλάκης Νίκου Παττίχη 2 - Ρούμπενς Λεμεσός 298 Ιωάννου Λούης Δωδεκαννήσου 8 Λεμεσός 907 Ιωάννου - Καμενίδου Γιάννα Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ Λεμεσός 365 Καραγιάννης Χαράλαμπος Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ Λεμεσός 614 Καραμανίδου Ανθούλα Αρχ. Μακαρίου ίίι 39 Μέσα Γειτονιά 549 Κασίνης Παναγιώτης Δωδεκανήσου 11Β Λεμεσός 707 Κλεάνθους Χρυστάλλα Γλάδστωνος16Δ Λεμεσός 454 Κρητικός Νίκος Παναγίας Ευαγγελίστριας 107 Κάτω Πολεμίδια 294 Κυριαζής Ανδρέας Α, Θεμιστοκλέους 13 Λεμεσός 652 Κωνσταντινίδου Έλλη Σπύρου Κυπριανού 55Β Κάτω Πολεμίδια 836 Κωνσταντίνου Γεωργία Μελίνας Μερκούρη 127 Α Κάτω Πολεμίδια 963 Κωνσταντίνου Λουΐζα Γεωργίου Νεοφύτου 23 Μέσα Γειτονιά 873 Κωνσταντίνου Μαίρη Ναυπλίου 20 Λεμεσός 255 Κωσταντόπουλος Κώστας θεσσαλονίκης & Επικούρου 1 Λεμεσός 295 Λαμάρη Κάτια Λεωφ. Μακαρίου ill 187 Λεμεσός 902 Λεωνίδου Νατάσα Κολωνακίου 60 Αγιος Αθανάσιος 754 Μακρίδου - Κλόκκου Κίκα Μίλτωνος 66Α Λεμεσός 584 Μαλιώτη Χρυσάνθη Γεώργιου Αβέρωφ 26 Α & Ρήνου Λεμεσός 745 Ματθαίου Νίκος Αγίας Ζώνης 62Δ Μέσα Γειτονιά 215 Μιχαηλίδου Κική Αγίας Ζώνης 1Ε Πεντάδρομος Centre ΪΛεμεοός

14 Β 2442 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 634 Μιχαηλίδου Αγγέλα Σπύρου Κυπριανού 18 Λεμεσός 324 Νικολαϊδης Φώτης Πάφου 29 Λεμεσός 397 Νικολαϊδου Γεωργία Λεωφ.Ομονοίας 74 Λεμεσός 999 Νικολάου Βασίλης Χαραλάμπους Ευαγόρου 75Β Αγιος Αθανάσιος 396 Ορφανίδης Παύλος Αποστόλου Βαρνάβα 14Α Λεμεσός 890 Παναγίδου Παυλίνα Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α Λεμεσός 651 Παντέλα Έμιλυ Σπύρου Κυπριανού 76 Γερμασόγεια 646 Παπαδοπούλου Ντίνα Ν. Παττίχη 121 Λεμεσός 938 Παπαδοπούλου Χάιφα Ομήρου 31 Λεμεσός 712 Παπαμιλτιάδους Αντώνης Αγίας Φυλάξεως 84 Λεμεσός 705 Παπαχριστοδούλου Αναστασία Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α' 56 Λεμεσός 919 Παυλίδου Δέσποινα Πέτρου Τσίρου 18 Λεμεσός 438 Παχουμής Μιχάλης Αγίας Φυλάξεως 56 Λεμεσός 428 Πέτρου Ελπίδα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 7 Λεμεσός 541 Πραστίτη Ελένη Αγίας Φυλάξεως 150 Λεμεσός 550 Προδρόμου - Μιχαήλ Γεωργία Μισιαούλη δ Καβάζογλου 76 Λεμεσός 696 Σολομωνίδου - Παύλου Έλενο Αγίας Φυλάξεως 244 Β Λεμεσός 605 Στυλιανού Γιώργος 1ης Απριλίου 32Β Λεμεσός 718 Συγγελίδου Αννα Καραϊσκάκη 36Ζ Λεμεσός 851 Τσογκαράκη Ελένη Γιάννου Κρανιδιώτη 3 Κάτω Πολεμίδια 540 Τσσγκαράκης Αλέξιος Γλόδστωνος 59 Λεμεσός 983 Φιλίππου Δημήτριος Ιερού Λόχου 22, Κάψαλος, Λεμεσός 810 Χ α τζ η κω νσ τα ντί νο υ Κ ω νσ τα υ τί ν ος Αγ. Ζώνης 8 Δ. Λπτέρτη 3 Λεμεσός 915 Χριστόφορου Νέαρχος Λεωφ. Μακαρίου 112 Λεμεσός

15 ΕΠΪΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 3091 ΘΕΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 42{1)(θ) και των εκδοθέντων με βάση το άρθρο αυτό Κανονισμών (Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000) η ενάσκηση των οποίων εκχωρήθηκε σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κ.Δ.Π. 1/2002 εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση οχετικά με τις θερινές άδειες των φαρμακείων. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Φαρμακεία κλειστά από 9 Ιουλίου 2012 μέχρι 29 Ιουλίου 2012 συμπεριλαμβανομένων Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 466 Αποστολίδης Παύλος Κοσμά Λυσιώτη 20 Λάρνακα 532 Ασπρης Νίκος Λεωφόρος Αρτέμιδος 48 Λάρνακα 632 Βασιλείου Χριστάκης Παπανικολή 31Α Λάρνακα 500 Γεωργίου Λευτέρης Σπύρου Κυπριανού 81- Πρ.Τιμάγια Λάρνακα 897 Γρηγοράς Αντώνης Κυριάκου Μάτση 14 Λάρνακα 813 Ελευθερίου Βασιλική Γιάννου Κρανιδιώτη 30 - Πρ.Τιμάγια Λάρνακα 328 Ευλαβή Κατερίνα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 69Α Λάρνακα 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Λάρνακα 971 Ιωαννίδου Χρυστάλλα 1ης Απριλίου 14 Λάρνακα 773 Καλαϊτζή Παναγιώτα Λεωφόρος Λεοντίου Μαχαιρά 20Α Λάρνακα 991 Κυρίτσης Μάριος Διανέλλου 107 Λάρνακα 680 Ορφανίδης Μισιέλ Ερμου 24 Λάρνακα 693 Παπαδοπούλου Λίζα Φανερωμένης 143 Λάρνακα 567 Παπάίωάννου Εύη Σπύρου Κυπριανού 64 Πρώην Τιμάγια Λάρνακα 978 Πασχάλης Κωνσταντίνος Λεωφ. Γρίβα Διγενή 53 Λάρνακα 630 Σεργίου Ανδρέας Αρχ. Μακαρίου 9 Λάρνακα 759 Συνεσίου Μαρία Λεωφ.Στρ.Τιμάγια 5 Λάρνακα 570 Ταμπουλλής Μιχάλης Αγίου Λαζάρου Λάρνακα 588 Χριστοδούλου Μαργαρίτα Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 Λάρνακα 282 Χριοτοδούλου Παύλος Ερμού 51Γ Λάρνακα

16 Β 2444 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Α/Μ Ονομα Διεύβυνση Δήμος 724 Χριστόφορου Ανδρέας Λαρίσσης 21 Λάρνακα ΠΙΝΑΚΑΣ Β Φαρμακεία κλειστά αττό 30/7/2012 μέχρι 20/8/2012 συμπεριλαμβονομένων Α/Μ Ονομο Διεύβυνση Δήμος 363 Ανδρέου Δέσποινα Λεωφ. Αρτέμιδος 30 Λάρνακα 546 Βέρνη Λένια Γιάννου Κρανιδιώτη Πρ. Τιμάγια Λάρνακα 697 Δημητρίου Ανδρέας Αρχ. Μακαρίου IN 44 Λάρνακα 698 Ζόπττου Γεωργία Λεωφ. Φανερωμένης 122 Λάρνακα 972 Θεοφάνους Δέσττω Λόρδου Βύρωνος και Γλαύστωνος 1 Λάρνακα 826 ίακωβίδης Σταύρος Σπ.Κυπριανού 84 (Πρώην Τιμάγια) & ΠαπανικοΛή 1 Λάρνακα 461 Καίμης Κύπρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 88 Λάρνακα 758 Καλαϊτζή Αντρη Λεωφόρος Ηνωμένων Πολιτείών 9 Λάρνακα 960 Καλούδη Χριστιάνα-Εκάβη Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 26 Λάρνακα 700 Κληρίδης Αντώνης Πατρών 6 Λάρνακα 657 Κούλουμα Δημητρίου Αννα Ηνωμένων Εθνών 16Α Λάρνακα 743 Λάμπη Μαρία Αρχ. Μακαρίου III & Γρηγόρη Αυξεντίου Λάρνακα 969 Παπανδριανός Σπυρίδων Ραφαήλ Σάντη 15 Λάρνακα 586 Μωυοέως Βάσω Ερμού 93 Λάρνακα 954 Περικλέους Ζόριτσα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 Λάρνακα 599 Σεβέρης Μάριος Παύλου Βαλδασερίδη 8 Λάρνακα 662 ΣμυρίΛλη - ΠύΛα Χριστίνα Νικόδημου Μυλωνά 12 Λάρνακα 494 Σταύρου Μέλϊος Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 Λάρνακα 720 Σωκράτους - Κυπριανού Ελένη Κιλκίς Λάρνακα 464 Φλουρή Βιέρα Παύλου Βαλσαμάκη 54 Λάρνακα 309 Χάρις Νικολέττα Ζήνωνος Κιτιέως 64 Λάρνακα 621 Χρίστοδούλου Έφη Θεσσαλονίκης 3Α ίλάρνακα

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 3092 ΘΕΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 66 ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ 61 TOY 198Β Ρύθμιση των ετήσιων αδειών των φαρμακοποιών δυνάμει του άρθρου 13 (1)(θ! Το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από την παράγραφο (θ) του εδαφίου (Ι) του άρθρου 13 των περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι. Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων ) Νόμων του 1972 έως 1988, ρυθμίζει τις ετήσιες άδειες των φαρμακοποιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λευκωσίας ως ακολούθως: Η περίοδος μεταξύ της 11 Ιουλίου 2012 και της 31 Ιουλίου 2012, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, καθορίζεται ως ετήσια άδεια απουσίας των φαρμακοποιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λευκωσίας, Οί οποίοι ασκούν το φαρμακευτικό επάγγελμα στην επαρχία Λευκωσίας, των οποίων το όνομα αναφέρεται οτην δεύτερη στήλη (Ονομα) του επισυνημμένου "Πίνακα Α" και μεταξύ της 1 Αυγούστου 2012 και της 21 Αυγούστου 2012, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, για τους φαρμακοποιούς των οποίων το όνομα αναφέρεται στην δεύτερη στήλη (Όνομα) του επισυνημμένου "Πίνακα Β". ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Φαρμακοποιοί με άδεια αϊτό 11/7/2012 μέχρι 31/7/2012 συμπεριλαμβανομένων Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 380 Αθανασιάδου Δέσποινα Λεωφ. Αθαλάσσας132 Δ Στρόβολος Αθανασιάδου Παναγιώτα 968 Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια) Παύλου Μελά 28 Β Έγκωμη 627 Ασιήκαλη Νικολαίς Κρόνου 5 Λευκωσία 786 Γενεθλίου - ΧριστοδούΛου Αναστασία Λεωφ. ΑΒαλάσοας 27 Η Στρόβολος 856 Γεωργιάδου Δώρα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'7 Λακατάμεια Γεωργιάδης Νίκος 312 Γεωργίου Σούλα Βασιλέως Παύλου A' 12Α Λευκωσία 871 Γεωργίου -Τίφα Κατερίνα Λεωφ. Κυρήνειας 100 Αγλαντζιά Τίφα - Χατζηπαντελή Νικολέττα 400 Δημητριάδης Νίκος 985 Δημητρίου Αναστασία Λήδρας 272 Λεωφόρος Αρμενίας 5Α Λευκωσία Στρόβολος 374 Ευαγγέλου Δέσποινα Μειοχίου 34 Ε Ι ίλευκωσία 596 Ευθυμίου - Κούλα Μαρία Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ Λευκωσία 252 Ηρακλέους Αθανάσιος Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 12 Λευκωσία 804 Ιακωβίδης Κωνσταντίνος Κρήιης 6Γ Λευκωσία 130 Ιωάννου Άντρη Σοφοκλέους 5 Λευκωσία 623 Κανάρη - Λεωνίδου Μαρία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 177 Λακατάμεια

18 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Λήμος 970 Καντοττούλου Ελισσάβετ Γρηγόρη Αυξεντίου 36 (δρόμος κολυμβητηρίου) Αγιος Δομέτιος 222 Καραβιάς Κλέαρχος Λεωφ. Ομήρου 18 Λευκωσία 382 Κιτιρής Ιωάννης Μετοχίου 63 Λευκωσία 920 Κίτσα Μαρίνα Αεωφ. Κυριάκου Μάτοη 21Γ& Σάμου Λευκωσία 990 Κολιού Αννα Αγίας Παρασκευής 22Α Έγκωμη 943 Κορφιάτη Έμιλυ Κα ντάρας 71 Στρόβολος 475 Κουταλιανού - Κωμοδίκη Σύλβια Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 10 Έγκωμη 453 Κούτρουλος Θεοχάρης 28ης Οκτωβρίου 42Α Έγκωμη 303 Κτένας Γεώργιος Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 14 Λευκωσία 889 ΜαΑούττα Τασούλα Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 187 Αγιος Δομέτιος 402 Μ ένοικος Μιχάλης Λεωφ. Λάρνακος 73 Α Αγλαντζιά 833 Μήτση Μάγδα Πινδάρου 18 Λευκωσία 211 Νικολάου Γιώργος Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III 22 Β Λευκωσία 867 Νικολάου Χαρά Λεωφ. Κυρήνειας 145 Αγλαντζιά 471 Νουρής Νίκος Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33 Λευκωσία 485 Παπαγεωργίου Σούλλα Λεωφ. Σταυρού 56 Καρυάτις Center Α Στρόβολος 770 Παπαλλή Ελένη Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 75Β Λευκωσία 952 Π απ ανάστα οίο υ Σοφία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Η320Α Πάνω Λακατάμεια 659 Πατταττέτρου - Κυπριανού Λίλια Αεωφ. Λάρνακος 102 Αγλαντζιά 499 Π α ύλο υ Χ ρ υ σταλλένη Λεωφ. Στροβόλου 149 Στρόβολος 925 Παφίτης Γιώργος Λυκαβυτού 42 Β Έγκωμη 908 Πέτρου Δέσποινα Λεωφόρος Τοερίου 84 Στρόβολσς 473 Πιέρα Ισσέγιεκ Ελένη Αεωφ. Νίκης 23 Β & Γ Λευκωσία Τριγκίδου Αίντα 590 Πόντου Ανδρέας Λεωφ. Ελευθερίας 27 Λακατάμεια Πόντου Κούλα 931 Προεστού Μαργαρίτα Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 49 Α,Β&Γ Λευκωσία 774 Σκουμπρής Χαράλαμπος Βυζαντίου 26 Α+Β Στρόβολος 520 Σολωμού Ουρανία Λεωφ.Στροβόλου & Πύθωνας 4 Στρόβολος 636 Σπανού -Χαιζηχαραλάμίτους Χριστιάνα Αθηνών 23 Β - Γ Στρόβολος 739 Σπιρίτου Μαρία Λεωφ. Τσερίου 109Δ Στρόβολος

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 981 Στυλιανού Κυριάκου Στέλιος Αγίου Παύλου 101 Αγιος Δομέτιος 929 Σφήκα Παυλίνα Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 11 Λευκωοία 854 Σωκράτους Λουίζα Πειραιώς 24Γ Στρόβολος 514 Τούμπα Πούλα Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων Στρόβολος 775 Τρακκούδη - Κυπριανού Μαρία Αντρέα Αβρααμίδη 88Β Στρόβολος 886 Τσαγγάρη Χριστίνα Νίκου Κρανιδιώτη 7 Ε Έγκωμη 887 Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος Μακεδονιτίσσης 92 Α+Β Στρόβολος 223 Φερεκύδης Αντώνης Λεωφ. Πουλιού & Καποτά 24 Λευκωσία 894 Χαραλαμπίδης Γιώργος Αγίου Ελευθερίου 64 Β Στρόβολος 946 Χατζηαποστόλου Γεώργιος Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ Λευκωσία 989 Χατζηγιάννη Κλειώ Λεωφ. Λάρνακος 49Β Αγλαντζιά 656 Χατζηιωάννου Αννίτα & Αντωνίου Ελένη Νάξου14Γ Λευκωσία 226 Χατζηχαραλάμπους Νίκος Λεωφ. Προδρόμου 49 Γ Λευκωσία 394 Χατζηχριστοδούλου Αθηνά Λεωφ. Κέννετυ 56Α Λευκωσία 934 Χριστοδουλίδης Χάρης Ανδρέα Αβρααμίδη 49 Στρόβολος 635 Χριστοδούλου Ανδρέας Σταδίου 73Γ Στρόβολος 439 ΧριστοδούΛου Νίκη Λεωφόρος Βύρωνος & Μιχαλάκη Καραολή 8Γ Λευκωσία 762 Χριστοφίδης Χάρης Περικλέους 3ΘΑ Στρόβολος 272 Χριστοφίδου Λέλλα Ναυαρίνου 4Ε Λευκωσία 455 Χρύσανθου Μαρίνα Μάρκου Δράκου 10Ε Λευκωσία 589 Χρυοοοτόμου - Σωτηρίου Γκέλη Θεμιστοκλή Δέρβη 39Α Λευκωσία ΠΙΝΑΚΑΣ Β Φαρμακοποιοί με άδεια από 1/8/2012 μέχρι 21/8/2012 συμπεριλαμβανομένων Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 777 Αγαπίου Ελένη Λεωφ. Αμμοχώστου 19 Αγλαντζιά 432 Αντωνίου Μαίρη Λεωφ. Προδρόμου 21 Λευκωσία 725 Αρέστη Παναγιώτης Λεωφ. Στροβόλου 206 Στρόβολος 1008 Αριστοδήμου Ντίνα Λεωφ. Σταυρού 71Ε Στρόβολος 685 Βαρέλια Λίζα Αχαιών 6 Γ Λευκωσία 727 Γεωργιάδης Πλούταρχος Λεωφ. Τσερίου 34 Γ Στρόβολος 518 Γεωργίου Ελένη Αγίου Παύλου 69 Λευκωοία

20 Β 2448 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Α/Μ Ονομα ΔιεύΘυναη Δήμος 817 ΓκομπριαΑ Ναμπίλ Γιάννης & Slierin 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ Έγκωμη 673 Γρηγορίου - Παρανή Μαρία Προδρόμου 65 Γ- Δ Στρόβολος 419 Δανιήλ Γεώργιος Γρ. Αυξεντίου 165 Γ Άγιος ώομέΐίος 977 Δαακαλάκης Ηλίας Ηλία Παττακυριακού 24 Α Έγκωμη 878 Ευαγγέλου Κώστας Αλεξανδρουπόλεως 1 Στρόβσλος 807 Ηλιάδου - Ιωαννίδου Ντίνα Λεωφ. Κέννεντυ 27Α Λευκωσία 672 Ιωαννίδου Μαρία Αγίου Ελευθερίου 4Α Στρόβολος 481 Κακουλλή - ΝτΙσκου Μαρία Πειραιώς 43 Α Στρόβολος 965 Καρή Χριστιανή Ανδρέα Αβρααμίδη 50 Στρόβολος Ιεροδιακόνου Σωκράτης 406 Κάφουρου Έλενα Εθνικής Φρουράς 3 Α Λευκωσία 152 ΚολλητήρηΙσμήνη Πολυκλείτου 8 Λευκωσία Νικολάου Ανδρέας 227 Κοντόπουλος Μιχάλης Λεύκωνος 83 Λευκωσία 232 Κοντόττουλου Αννα Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 39 Ξ Λευκωσία Κοντόττουλος Αναστάοιος 239 Κουκαυλλής Κυριάκος Σοφούλη 8 Λευκωσία 957 Κραμβής Σ. Κλεάνθης Καλλιπόλεως 12 Γ-Δ Λευκωσία 719 Κυπριανού - Κόκκινου Δώρα Λεωφ. Λεμεσού 124 Στρόβολος 4 Κυριακίδης Κωστάκης Λήδρας 256 Λευκωσία 383 Κυριακαύδης Μιχάλης Πινδάρου 8 Λευκωσία 982 Κωνσταντίνου Γεώργιος Γιαννιτσών 8 Στρόβσλος 487 Λαζάρου Λίζα Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106 Λακατΰμεια 782 Λεβέντη Φρόσω Λεωφ. Λάρνακος69 Αγλαντζιά 515 Λιασή Κατερίνα Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου ΠΙ 79 ίλακατάμεια 733 Λοϊζίδου Έλενα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ill 1 Λευκο,ισία 420 Μάτσα - Καραγεωργιάδου Ινώ Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε Στρόβολος 573 Μαυρογένη Ρ ε νότα Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Στρόβολος Μσυρογένη Πέτρος 625 Μίου Βέρα Λεωφ. Στροβόλου 139Β Στρόβολος Μίος Κωνσταντίνος

21 TMHiViA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙώΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝίΟΥ Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 259 Μουσκίδης Δήμος Λεωφ. Νίκης 3 Λευκωσία Μουοκίδης Νεκτάριος 784 Νικολάου - Πήτερ Ανδρέας Αγίου Ανδρέα 12 Λευκωσία Χαραλάμπους Αννα 201 Νικολάου Τάκης Λεωφ. Στοσίναυ 35 Λευκωσία 660 Νιούλικος Θεοδόσης Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22 Λευκωσία 753 Οικονομιδου - Κεφάλα Μάρλεν Ιθάκης 84 Γ- Δ Έγκωμη 615 Παναγή Αγγέλω Ανδροκλέους 15Β Λευκωσία 792 Παπαδοπούλου Μαίρη Θεμιστοκλή Δέρβη 38Γ Λευκωσία 797 Πατταδούρη Αννίτα 25ης Μαρτίου 20Β Έγκωμη 848 Γίαπαίακώβου Ιάκωβος Λεωφ. Δημοκρατίας 60 κατ.15 Στρόβολος 654 Παρανής Μιχάλης Λυκαβητού 28Δ Έγκωμη 578 Παστελίδου Έλενα Ιφιγένειας 76 Στρόβολος Παστελίδου Αντρη 253 Πατάτας Αντώνιος Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου111 33Γ Λευκωσία Πατάτας Χρίστος 601 Πατααλίδου Ευδοκία Βυζαντίου 37Δ Στρόβολος 642 Παφίτη Μαρία Πεδιαίου 18 Λακατάμεια 671 Ροτσίδου Αθηνά Στασάνδροϋ 26Α Λευκωσία Κωνσταντίνου Δημήτρης 841 Σάββα Χρήστος Λεωφ Αθαλάσσας 146Α Στρόβολος 491 Σαββίδης Κύπρος Ιφιγένειας 24 Στρόβολος 507 Σεργίου - Πάγκου Δώρα Δελφών 18 Λευκωσία Σολωμού Κύπρος Λεωφ. Αρχαγγέλου 49 Ε & Ζ Στρόβολος Σπανός Νικόλας Θεσσαλονίκης 1Δ Αγλαντζιά 314 Σταύρου Αυγή Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 Λευκωσία 447 Τσούλας Ανδρέας Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ Λευκωσία 249 Τσαγγάρης Λούκας Γρίβα Διγενή 64 δ Βύρωνος Λευκωσία Φέσια Ήβη Λεωφ. Τσερίου 173Γ Στρόβολος Φιλίππου Χλόη Λεωφ. Λάρνσκος 161Α Λευκωσία 562 Φραγκούλη Εύα Αθηνών 58 Στρόβολος

22 2450 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Α/Μ Ονομα [Διεύθυνση Δήμος 581 ΧαραΛαμπους- Γιαλλουρου Ξένια Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III & Δοϊράνης Λευκωσία 566 Χαραλάμπους Ματθαίος Λεωφ. Αρμενίας 48Α Στρ άβολος 732 Χατζηαποστόλου Αντώνης Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α Λευκωσία 899 Χατζηαποστόλου Σκεύος Πρίγκιπα Καρόλου 16 Αγιος Δομέτιος 958 Χατζηγεωργίου Ερρίκος Λεωφ. Κυρήνειας 132Γ Αγλαντζιά 216 Χατζηγρηγορίου Γρηγόρης Λεωφ. Ομήρου 27 Λευκωσία Σαντουριών Λούση 7 Χριστοδουλίδης Νίκος Σοφοκλέους 15 Λευκωσία 574 Χριοΐοδούλου Κυπρούλλα Καρπενησίου 25Α Λευκωσία 785 Χρίστου Ελένη Λεωφ. Καντάρας 13Α Λευκωσία

23 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 3093 ΘΕΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 66 ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ 61 ΤΟΥ 1988 Ρύθμιση των ετήσιων αδειών των ωαουακοττοιώνδυνάυει του άοθρου 13 (11(6) Το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχοντα! από την παράγραφο (θ) του εδαφίου (Ι) του άρθρου 13 των περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων } Νόμων του 1972 έως 1988, ρυθμίζει τις ετήσιες άδειες των φαρμακοποιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λεμεσού ως ακολούθως: Η περίοδος μεταξύ της 16 Ιουλίου 2012 και της 5 Αυγούστου 2012, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, καθορίζεται ως ετήσια άδεια απουσίας των φαρμακοποιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λεμεσού, οι οποίοι ασκούν το φαρμακευτικό επάγγελμα στην επαρχία Λεμεσού, των οποίων το όνομα αναφέρεται στην δεύτερη στήλη (Όνομα) του επιαυνημμένου "Πίνακα Α" και μεταξύ της 6 Αυγούστου 2012 και της 26 Αυγούστου 2012, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, για τους φαρμακοποιούς των οποίων το όνομα αναφέρεται στην δεύτερη στήλη (Ονομα) του επισυνημμένου "Πίνακα Ε", ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Φαρμακοποιοί με άδεια αττό 16/07/2012 μέχρι 05/08/2012 συμπεριλαμβανομένων Α/Μ Ονομα Διεύθυνση Δήμος 824 Αγαθοκλέους Αγαθοκλής Γργόρη Αυξεντίου 8 Δ Μέσα Γειτονιά 717 Αθηνοδώρου Αθηνόδωρος Λεωφ. Γ. Νεοφύτου 49 Μέσα Γειτονιά Ιωάννου Πάρης 308 Αριστοδήμου Μαρία Αγίας Φυλάξεως 64 Λεμεσός 576 Άσπρος Δημήτρης Λεοντίου Α' 159 Λεμεσός 686 Βασιλείου Άριστος Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 Λεμεσός 756 Βασιλείου Ιωάννα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117 Λεμεσός Μενελάου Παυλίνα 523 Βότσης Άγγελος Δωδεκανήσου 1θ Λεμεσός 738 Βρακά Αγγέλα Αρχ. Μακαρίου111 93Γ Μέσα Γειτονιά 681 Γαβριήλ Θουκιδίδου Αλεξία Αγίας Σοφίας 92Γ Λεμεσός 1001 Γείτονας Ανδρέας Αγίας Σοφίας & Αδωνίδος 33 Λεμεσός 891 Γεωργίου Ναταλία Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258Β Λεμεσός 926 Δημητρίου Μάριος Πέτρου Τσίρου 71Γ Λεμεσός Ευσταθίου Χαράλαμπος Ελλάδος 168 Λεμεσός Καλόιυχου Έλοη Ανεξαρτησίας 6 Λεμεσός 606 Κέκκος Χαράλαμπος Αγίας Φυλάξεως 202Α Λεμεσός 951 Κιννή Άντρη {Αγίας Παρασκευής 44 ιγερμασόγεια Ι!

24 2452 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 AIM Ονομα Διεύθυνση Δήμος 426 Κιννής Ηλίας Γρίβα Διγενή 19 Λεμεσός 452 Κλεοβούλου Κλειώ Θεόδωρου Ποταμιάνου 52 Κάτω Πολεμίδια 317 Κοσκινάς Σάββας Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Hi 8 Μέσα Γειτονιά 998 Κοτζιαμάνη Μόρφω Σπύρου Κυπριανού 9 (πρώην Μακεδονίας) Λεμεσός 835 Κουτί έιτας Ανδρέας Ανοικοδομήσεως 37Β Αγιος Αθανάσιος 539 Κούρτελου Χρυστάλλα Σπύρου Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84 Λεμεσός 713 Λεωνίδου Αθηνούλα Γλάδστωνος 2 Λεμεσός 765 Λουκαϊδου - Πετράκη Ελεάνα Λεωφ. Μακαρίου III 135 Λεμεσός Σιηλημήντρης Αντρέας 787 Λυσιώτης Βαγγέλης Ακαδημίας 15 Γερμασόγεια 237 Λυσιώτης Λώρης Θεσσαλονίκης 36 Λεμεσός Λυαιώτη Μαρία 321 Μάμιλου Ελένη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β Λεμεσός 414 Μαυρογιάννη Δέσποινα Λεωφ. Μακαρίου β Λεμεσός 664 Μιχαηλίδης Μιχάλης 28ης Οκτωβρίου 369 Λεμεσός 1005 Νικολαίδης Ανδρέας Αποστόλου Βαρνάβα 33 Λεμεσός 937 Νικολάου Νικόλας Γλάδσιωνος116 Λεμεσός 616 Παλλαρή Χριστίνα Πάφου 92 Κάτω Πολεμίδια 392 Παναγιωτοπούλου Αήδα Αγίας Φυλάξεως 104Α Λεμεσός 980 Παναγιώτου Παναγώτης Αγίας Φυλάξεως 225 Λεμεσός 808 Παντέλας Χρίστος Νίκου Παπίχη 97 Λεμεσός 366 Παπαδοπούλου - Ζαχαριάδου Ελένη Κυριάκου Οικονόμου S Ζήνωνος 41 Λεμεσός Μιχαήλ Ελένη 850 Πατισμιχαήλ Κώστας Γρηγόρη Αυξεντίου 45 Κάτω Πολεμίδια 437 Παπασπύρου - Καντωνίδου Μ άρω Φραγκλίνου Ρούσβελτ 251Α Λεμεσός 800 Παπαφυλακτού - Τερίδη Ελένη Λεωφ. Ομονοίας 37 Λεμεσός 398 Παπαχρίστος Χρίστος Λεωφ. Μακαρίου Γ' 48 Λεμεσός 403 Παπαχρίστου Τζιορτζίνα Μιαιαουλή Καβάζογλου 31 Λεμεσός 510 Παρασκευά'Ολγα + Σταυρούλα Λεωφ. Μακαρίου Γ 98 Λεμεσός 834 Παστελλάς Κώστας Γλάδστωνος 88 Λεμεσός 427 Πετρίδης Αριστος Πάφου 5 Λεμεσός

25 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ Α/Μ 448 Ονομα Διεύθυνα η Δήμος Πετρίδου Χρύσω Λεωφ. Ομονοίας 12 Λεμεσός 993 Πίτσιακου Έλενα Τροόδους 26 & Απ. Βαρνάβα Λεμεσός 484 Πολυκάρπου Αντρέας Λεωφ. Μακαρίου Γ' 225 Λεμεσός 994 Ποταμίτου Μαρία Βασιλέως Κωνσταντίνου A' 29Β Λεμεσός 945 Σακκάς Γεώργιος Αγίας Ζώνης 23Β Λεμεσός 1006 Σκούρου Κατερίνα Παναγιώτη Αναγνωστοπούλου 43 Κάτω Πολεμίδια 183 Σοφοκλέους Δήμητρα Αγίας Ζώνης 32Α Λεμεσός Αντρέου Σάσια 823 Στεφανίδου Μαίρη Επισκόπου Λαυρεντίου 6 Λεμεσός 388 Στυλιανού Ανθούλα Αγίας Ζώνης 54 Λεμεσός 845 Τεριδης Αρης Λεωφ. Λεοντίου ΑΊ81 Κατ.1 Λεμεσός 858 Ττοουλιά ΓιούΛα Ναυπλίου 28 Λεμεσός 953 Φιλιππίδου - Φουρλά Μαρίνα Νίκου Παττίχη 7Α Λεμεσός 593 Χαραλάμπους Έλενα Παναγίας Ευαγγελίσιριας 81 Κάτω Πολεμίδια 571 Χαραλάμπους Χάρης Μίλτωνος 56 Λεμεσός 933 Χριατίδης Χρίστος Αγίας Φυλάξεως 140 Λεμεσός 997 Χρισιοφόρου Αλέξανδρος Λεωφ, Ομονοίας 75Γ Λεμεσός 885 Χριστόφορου Πάρης Σπύρου Κυπριανού 8 Μέσα Γειτονιά ΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Β Φαρμακοποιοί με άδεια αττό 6/8/2012 μέχρι 26/8/2012 συμπεριλαμβανομένων AIM Ονομα Διεύθυνση Δήμος 563 Αγαθοκλέους Ολγα Αγίας Φυλάξεως 269 Γ Λεμεσός Αγαμέμνονος Χαρούλο Βασιλέως Κωνσταντίνου 131 Λεμεσός Αγγελόπουλος Τάκης Γρ.Αυξεντίου & Μακεδονίας 6 Μέσα Γειτονιά 395 Αγγελοπούλου Γιάννα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 34Α Λεμεσός 577 Αντωνιάδης Πόλυς Αγίας Ζώνης 30 Λεμεσός 966 Ασπρος Ανδρέας Θεσσαλονίκης 72Α Λεμεσός 947 Βασιλοπούλου Φωτεινή Τζών Κένετυ 6Γ Λεμεσός 620 Γεωργίου Ντίνος Νίκου Παιτίχη48Β Λεμεσός 300 Πάννακας Μίκης Λεοντίου Α 171 Λεμεσός

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4508 Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011 2759

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4508 Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011 2759 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4508 Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011 2759 Αριθμός 2737 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4220 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑί ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TQN ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ Αριθμός 4706 Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 3573 Αριθμός 4289 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λευκωσίας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λευκωσίας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 18 491 Σαββίδης Κύπρος Ιφιγενείας 24 200 μ. Από Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Στρόβολος 22495463 22340305 252 Ηρακλέους Αθανάσιος Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 12 Απέναντι από ΜΡΜ Μιχαηλίδης Λευκωσία 22433480 22332622

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λεμεσού 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λεμεσού 18/2/2013-30/4/2013 1 / 41 308 Αριστοδήμου Μαρία Αγίας Φυλάξεως 64 Νοτίως λεωφόρου Μακαρίου Λεμεσός 25366340 25366244 18 02 13 808 Παντέλας Χρίστος Νίκου Παττίχη 97 Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ Λεμεσός 25736646 25734005 614 Καραμανίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 298 Ιωάννου Λούης Δωδεκαννήσου 8 Δρόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 845 Τερίδης Άρης Λεωφ. Λεοντίου Α 181

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Φαρμακείου Οικίας 317 Κοσκινάς Σάββας Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Φαρμακείου Οικίας 845 Τερίδης Άρης Λεωφ. Λεοντίου Α 181

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010 Αριθμός 669 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορ!κά με τον ΥΑΗΙΡ LATIF από Ιράκ και τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 461 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Marks

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4654 Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 839 Αριθμός 1366 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603 Αριθμός 2894 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)1 Αριθμός Μητρώου: 6 ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 1115 Αριθμός Εταιρείας Η.Ε, 81098. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία S.S TOWN POINT LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4739 Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 277 Αριθμός 419 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση ΓεωΛογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 20 Δεκεμβρίου 2011: Ιουλία Γεωργιάδου (Π.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

Νευρολόγοι / Ψυχίατροι...28 Ψυχίατροι...28 Ψυχολόγοι...28 Ορθοπαιδικοί...28 Γενικοί Χειρούργοι...30 Αγγειοχειρούργοι...31 Παιδοχειρούργοι...

Νευρολόγοι / Ψυχίατροι...28 Ψυχίατροι...28 Ψυχολόγοι...28 Ορθοπαιδικοί...28 Γενικοί Χειρούργοι...30 Αγγειοχειρούργοι...31 Παιδοχειρούργοι... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 Βασικές Οδηγίες...7 Γραφεία Διατακτικών...8 Φαρμακεία...9 Ιατροί Παθολόγοι...11 Παθολόγοι / Βελονιστές...13 Παθολόγοι / Διαβητολόγοι...13 Διαιτολόγοι / Διατροφολόγοι...13 Ιστιοπαθολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 701 Η Μάρθα Τσουλουπα, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, απεβίωσε στις 5 Νοεμβρίου 2012. (Π.Φ.26441) Αριθμός 702

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Αριθμός 4551 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Marinov Miaden από Margadina hotel, Αγία Νάπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ AVIATION EXAMINER ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 2 ΔΙΑΜ 302 2042 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 22429580, 99463363 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ FRCS ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51 ΠΑΦΟΣ 26936161 ΑΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΑΤΗΙΑΣ OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4699 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 503 Αριθμός 340 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4724 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 697 Αριθμός 554 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 553 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΣ 808 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4630 Ιϊαρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του Rosen-Eiskrem Group [{i) Rosen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4715 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 629 Αριθμός 479 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Μάριος Παναγίδης, μόνιμος Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα