Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012"

Transcript

1 Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 5 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθ. πρωτ / γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντώνης Χατζηδιαμαντής Αθανάσιος Σκαμάγκης 2. Δημήτριος Μπουλώτης Τριαντάφυλλος Τριβόλας 3. Δημήτριος Μαρινάκης 4. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης 5. Σωτήρης Κωνσταντάρας Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 217/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύνταξη έκθεσης εσόδων εξόδων Γ τριμήνου, προϋπολογισμού έτους Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Τίθεται υπόψη των μελών της Επιτροπής, η από , εισήγηση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει, ως εξής: «Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: 1

2 «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 429/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 2664/376/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 2

3 την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ. 429/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 2664/376/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Λήμνου εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Λήμνου. έτους 2012 Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ τριμήνου του Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ τριμήνου του έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ τριμήνου του έτους 2012 ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % ΕΣΟΔΩΝ 1,00 2,00 2/1 3,00 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,91 0, ,11 0, ,91203 Πρόσοδοι από 1ακίνητη περιούσια , ,82 0, ,77 0, , Πρόσοδοι από κινητή 2περιούσια , ,94 1, ,

4 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 3δικαιώματα , ,22 0, ,17 0, , Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 4παροχή υπηρεσιών , ,88 0, ,08 0, , Φόροι και εισφορές , ,24 0, ,24 0, Εσοδα από 6επιχορηγήσεις , ,73 0, ,73 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , ,08 0, ,18 0, , ,7 1 Εκτακτα έσοδα ,08 0, ,19 0, , Εσοδα από την εκποίηση κινητής και 11ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 12 δαπανών , ,98 0, ,98 0, Επιχορηγήσεις για ,6 13επενδυτικές δαπάνες ,78 0, ,78 0, Δωρεές - κληρονομιές 14 - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! Προσαυξήσεις - 15πρόστιμα - παράβολα , ,73 0, ,84 0, , Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,59 0, ,59 0, Έσοδα παρελθόντων 2οικονομικών ετών , ,73 0, ,17 0, , Τακτικά έσοδα , ,73 0, ,17 0, , Έκτακτα έσοδα , ,00 1, ,00 0, , Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από 3Π.Ο.Ε , ,40 0, ,39 0, , Εισπράξεις από 31 δάνεια , ,81 1, , Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 32οικονομικών ετών , ,59 0, ,58 0, , Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και 4τρίτων , ,06 0, ,21 0, ,97185 Εισπράξεις υπέρ του 41 δημόσιου , ,38 0, ,53 0, , Εισπράξεις υπέρ 42 τρίτων , ,68 0, ,68 0, Χρηματικό υπόλοιπο ,06 4

5 προηγούμενου Έτους Σύνολα εσόδων , ,1 8 3, ,07 2,37 4,18 ΕΞΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2012 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1,00 2,00 1/2 3,00 3/1 4,00 5,00 5/1 5/3 6 Έξοδα , ,77 1, ,03 0, , ,06 0,37 0,79 Αμοιβές και έξοδα 60 προσωπικού , ,17 1, ,78 0, , ,17 0,60 0,92 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,06 1, ,43 0, , ,81 0,29 0,83 62 Παροχές τρίτων , ,76 1, ,30 0, , ,96 0,17 0,65 63 Φόροι - τέλη , ,38 3, ,49 0, , ,50 0,22 2,51 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,35 3, ,13 0, , ,70 0,13 0,83 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 65 πίστεως , ,76 5, ,84 0, , ,84 0,10 1,00 Δαπάνες προμήθειας 66 αναλωσίμων , ,61 1, ,58 0, , ,31 0,28 0,49 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε 67 τρίτους , ,68 1, ,48 0, , ,77 0,28 0,56 68 Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 7 Επενδύσεις , ,00 1, ,17 0, , ,13 0,07 0,87 Αγορές κτιρίων, τεχνικών 71 έργων και προμήθειες παγίων , ,79 1, ,72 0, , ,97 0,02 0,17 73 Έργα , ,45 1, ,48 0, , ,19 0,06 0,98 Μελέτες, έρευνες, 74 πειραματικές εργασίες κλπ , ,76 1, ,97 0, , ,97 0,32 0,93 5

6 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 75 (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! Πληρωμές Π.Ο.Ε., 8 αποδόσεις και προβλέψεις , ,73 1, ,82 0, , ,36 0,70 0,95 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,23 1, ,08 0, , ,13 0,79 0,91 82 Αποδόσεις , ,50 114, ,74 0, , ,23 0,59 1,01 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεματικό ,99 Σύνολα δαπανών , ,50 4, ,02 1, , ,55 1,14 2,60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 3o Τρίμηνο 2012 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ,11 0, ,08 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , ,11 1, ,27 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό #ΔΙΑΙΡ/0! Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , ,81 0,00 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , ,97 0, ,05 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Καταθέσεις όψεως και , ,97 0,93 προθεσμίας ,05 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ #ΔΙΑΙΡ/0! ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,29 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,29 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 % #ΔΙΑΙΡ/0! 6

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ,40 13, , ,38 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,40 14,47 σε τράπεζες , ,46 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 σε τράπεζες 5.531, ,92 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,89 0, ,52 1. Προμηθευτές , ,89 0, ,21 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0, ,64 0,00 0,00 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0, ,67 0,00 0,00 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες #ΔΙΑΙΡ/0! υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ #ΔΙΑΙΡ/0! ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,29 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα #ΔΙΑΙΡ/0! (πληρωτέα) ,29 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί #ΔΙΑΙΡ/0! παθητικού 0,00 0,00 0,00 Έχοντας υπόψη την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων των πινάκων 1, 2, 3 και την ενημέρωση του τμήματος εσόδων σχετικά με την εξέλιξη της είσπραξης εσόδων, εισηγούμαστε τα κάτωθι: Α. 1. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Τέλη ύδρευσης ΠΟΕ Δ.Ε Ατσικής» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,82, κατά 1.611,83. Το παραπάνω ποσό δεν προβλέπεται να εισπραχθεί γιατί αφορά παροχές οι οποίες δεν υφίστανται πλέον ή λάθος χρεώσεις. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 2. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Είσπραξη ΦΠΑ 9%» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά 79,51. Το παραπάνω ποσό δεν προβλέπεται να εισπραχθεί γιατί αφορά παροχές στις οποίες διαπιστώθηκε βλάβη στον υδρομετρητή. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 3. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Είσπραξη ΦΠΑ 16%» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά 19,20. Το παραπάνω ποσό δεν προβλέπεται να εισπραχθεί γιατί αφορά παροχές οι οποίες δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 7

8 4. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα Δήμου Λήμνου» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά ,00 γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιωθούν έως του έτους. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 5. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Τέλος διαφήμισης (άρθρ. 5 Ν 1900/90) όλων των Δ.Ε Λήμνου» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά ,00 γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιωθούν έως του έτους. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 6. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος(άρθρο 34 Ν 1337/83) υπερ Δήμου από την έκδοση πολεοδομικών αδειών» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά ,00 γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιωθούν έως του έτους. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 7. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Έσοδα από ακίνητης περιουσίας μη ηλεκτροδοτοτούμενων ακινήτων» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά 5.000,00 γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιωθούν έως του έτους. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 8. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Τέλος καθαριότητας φωτισμού (άρθ. 25 Ν 1828/89) Δ.Ε. Ατσικής» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά ,00 γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιωθούν έως του έτους. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. Β. Έχοντας υπόψη τις συνημμένες καταστάσεις του τμήματος εσόδων που αφορούν τη μερική διαγραφή προστίμων διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, από τους χρηματικούς καταλόγους 2012, προτείνεται η μείωση του ΚΑ με ονομασία «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά ,19 γιατί αφορά ακίνητα για τα οποία οι ιδιοκτήτες είχαν υποβάλλει δήλωση αποδοχής προστίμου η οποία εκ παραδρομής δε λήφθηκε υπόψη στην επαναβεβαίωση προστίμων διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως εξής: Μείωση των παραπάνω Κ.Α του σκέλους των εσόδων με τα αντίστοιχα ποσά, συνολική μείωση του σκέλους των εσόδων ,73 /Τακτικά έσοδα, και για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά ,73 /τακτικά έσοδα.» Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 8

9 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν 3852/2010. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών την αριθ. 429/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 2664/376/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου την από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως: Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον πίνακα 1, του εισηγητικού μέρους της παρούσας. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον πίνακα 2, του εισηγητικού μέρους της παρούσας. Τα στοιχεία ισολογισμού Γ τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον πίνακα 3, του εισηγητικού μέρους της παρούσας. Β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το της χρήσης. Συγκεκριμένα οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των εσόδων που είναι αναγκαία η αναμόρφωση τους είναι οι εξής: 1. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Τέλη ύδρευσης ΠΟΕ Δ.Ε Ατσικής» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,82, κατά 1.611,83. Το παραπάνω ποσό δεν προβλέπεται να εισπραχθεί γιατί αφορά παροχές οι οποίες δεν υφίστανται πλέον ή λάθος χρεώσεις. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 2. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Είσπραξη ΦΠΑ 9%» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά 79,51. Το παραπάνω ποσό δεν προβλέπεται να εισπραχθεί γιατί αφορά παροχές στις οποίες διαπιστώθηκε βλάβη στον υδρομετρητή. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 3. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Είσπραξη ΦΠΑ 16%» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά 19,20. Το παραπάνω ποσό δεν προβλέπεται να εισπραχθεί γιατί αφορά παροχές οι οποίες δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 4. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα Δήμου Λήμνου» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την 9

10 κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά ,00 γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιωθούν έως του έτους. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 5. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Τέλος διαφήμισης (άρθρ. 5 Ν 1900/90) όλων των Δ.Ε Λήμνου» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά ,00 γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιωθούν έως του έτους. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 6. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος(άρθρο 34 Ν 1337/83) υπερ Δήμου από την έκδοση πολεοδομικών αδειών» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά ,00 γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιωθούν έως του έτους. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 7. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Έσοδα από ακίνητης περιουσίας μη ηλεκτροδοτοτούμενων ακινήτων» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά 5.000,00 γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιωθούν έως του έτους. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. 8. Μείωση του ΚΑ με ονομασία «Τέλος καθαριότητας φωτισμού (άρθ. 25 Ν 1828/89) Δ.Ε. Ατσικής» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά ,00 γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιωθούν έως του έτους. Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. Έχοντας υπόψη τις συνημμένες καταστάσεις του τμήματος εσόδων που αφορούν τη μερική διαγραφή προστίμων διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, από τους χρηματικούς καταλόγους 2012, προτείνεται η μείωση του ΚΑ με ονομασία «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων» στον οποίο έχει προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ποσό ,00, κατά ,19 γιατί αφορά ακίνητα για τα οποία οι ιδιοκτήτες είχαν υποβάλλει δήλωση αποδοχής προστίμου η οποία εκ παραδρομής δε λήφθηκε υπόψη στην επαναβεβαίωση προστίμων διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού προτείνεται να γίνει αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου στα τακτικά έσοδα. Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως εξής: Μείωση των παραπάνω Κ.Α του σκέλους των εσόδων με τα αντίστοιχα ποσά, συνολική μείωση του σκέλους των εσόδων ,73 /Τακτικά έσοδα, και για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά ,73 /τακτικά έσοδα. 10

11 Γ. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο, προς λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 217/2012 Αριθμός Απόφασης 218/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικών ακινήτων του Δήμου Λήμνου. της ημερήσιας διάταξης πρότεινε την αναβολή λήψης απόφασης και την εξέταση του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/ Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ Την αναβολή λήψης απόφασης και την εξέταση του θέματος, στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 218/2012 Αριθμός Απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για καθορισμό τελών ύδρευσης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής κ. Θεοδόσιος Δαλαβίτσος υπέβαλε, προς την Οικονομική Επιτροπή, την ακόλουθη εισήγηση, σχετικά με τον «Καθορισμό τελών ύδρευσης»: «Όπως γνωρίζετε μέχρι σήμερα εφαρμόζεται διαφορετική τιμολόγηση στα τέλη ύδρευσης σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί και ισχύουν, από τα Δημοτικά Συμβούλια των πρώην Δήμων του Νησιού μας. Το γεγονός αυτό από μόνο του συνιστά αδικία και άνιση αντιμετώπιση προς τους Δημότες μας, καθώς καλούνται να πληρώσουν διαφορετικά ποσά για την ίδια ποσότητα νερού σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες.. Πρόθεση και υποχρέωση μας σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία είναι η καθιέρωση ενός νέου και ενιαίου τιμολογίου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας. Από την σύσταση του νέου Δήμου Λήμνου και μέχρι σήμερα, καταβάλλονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην επάρκεια και την ποιότητα των διαθέσιμων ποσοτήτων υδρευτικού νερού και στη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης για την ποιοτική και χωρίς διακοπές υδροδότηση των δημοτών μας. Η εφαρμογή του ενιαίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ από την 1η Ιανουαρίου 2012, δημιουργεί ένα νέο ολοκληρωμένο διαχειριστικό πλαίσιο στον τομέα της ύδρευσης, παρά τις δυσκολίες πλήρους εφαρμογής του. Ως προς την λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η έλλειψη αντίστοιχου εργατοτεχνικού προσωπικού, αφού το υπάρχον οριακά και ίσως όχι πάντα, καλύπτει τις ανάγκες μας. 11

12 Παρόλα αυτά, έχει καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση και η υπηρεσία έχει καλή γνώση της κατάστασης των γεωτρήσεων των εξωτερικών και εσωτερικών των δικτύων, καθώς και των υδρομετρητών των καταναλώσεων. Υπάρχει ένας μικρός αλλά σημαντικός αριθμός υδρομέτρων που δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια εσόδων από πιθανή υπερκατανάλωση, η αντίθετα να γίνεται υπερβολική κατ εκτίμηση χρέωση και να αντιμετωπίζουμε τις διαμαρτυρίες των καταναλωτών. Επίσης συνεχίζουν να υπάρχουν υδρόμετρα χωρίς άμεση πρόσβαση για την καταμέτρηση ή άλλα που είναι καλυμμένα με μπάζα, χόρτα κλπ. Σίγουρα η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη, όμως να είστε σίγουροι πως είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, από πάρα πολλούς άλλους και μεγαλύτερους πληθυσμιακά Δήμους. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, αφορά στην ποσότητα κατανάλωσης. Η μορφολογία του Νησιού, με χαμηλό υψόμετρο και άδενδρο έδαφος σε συνδυασμό με την έλλειψη βροχοπτώσεων έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα του νησιού μας, πράγμα το οποίο εκτός των άλλων σημαίνει και μείωση της ποιότητας του νερού. Από τις περισσότερες ενεργές γεωτρήσεις η άντληση γίνεται σε βάθος μεγαλύτερο των 100 μέτρων, ενώ πριν 15 χρόνια γινόταν αντλήσεις ακόμα και σε βάθος 30 μέτρων. Αυτό σε συνδυασμό με τις υψηλές και σε πολλές περιπτώσεις αλόγιστες καταναλώσεις προμηνύουν ένα δυσοίωνο μέλλον και αν δεν μπει ένας φραγμός πολύ σύντομα θα μας αναγκάσει να πάμε σε άλλες λύσεις όπως π.χ. το ωράριο λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης. Τα τέλη ύδρευσης αποτελούν μία από τις κύριες πηγές άμεσων εσόδων των Δήμων και σύμφωνα με το Νόμο πρέπει να καλύπτουν ανταποδοτικά το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος της προσπάθειας ενοποίησης των τελών είναι, όπως ήδη τονίστηκε, αφενός η άρση των αδικιών και της άνισης κατανομής των βαρών και αφετέρου η εμπέδωση στην συνείδηση των κατοίκων του νησιού ότι το νερό αποτελεί πολύτιμο αγαθό και οφείλουμε να το προστατεύουμε, καθώς η ύπαρξη του αποτελεί προϋπόθεση, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και για την ίδια τη ζωή στο νησί μας. Τέλος η πρόταση που ακολουθεί, λαμβάνει υπόψη, την κρίσιμη οικονομική κατάσταση, την ενδεχόμενη αδυναμία δημοτών να καλύψουν καθημερινές δαπάνες διαβίωσης και ενσωματώνει πολιτικές ενίσχυσης ειδικών κατηγοριών πληθυσμού. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ Ο συνολικός αριθμός των υδρομετρητών που έχει να διαχειριστεί η υπηρεσία ύδρευσης ανέρχεται στον αριθμό των Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται αναλυτικά η κατανομή των υδρομετρητών ανά Δημοτική Ενότητα καθώς και το ισχύον τιμολόγιο ανά κατηγορία: Α. ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ πρώην ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΟΥ 20,00 ΟΙΚΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , , , & ΆΝΩ 5,00 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ ,34 12

13 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ , , & ΆΝΩ 2,00 Β. ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ πρώην ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΟΥ 18,72 ΟΙΚΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 3598 ΠΑΡΟΧΩΝ 177 ΕΩΣ , , & ΆΝΩ 1,87 ΕΩΣ , & ΆΝΩ 0,87 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΧΑΒΟΥΛΗ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ & ΆΝΩ 1,87 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ & ΆΝΩ 1,87 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ & ΆΝΩ 0,81 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ & ΆΝΩ 0,00 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , , & ΆΝΩ 0,94 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , ,80 13

14 61 - & ΆΝΩ 3,00 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ - ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΤΣΙΝΑ ΧΑΒΟΥΛΗ - ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , & ΆΝΩ 3,00 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ 0 0 έως 30 3,00 ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , & ΆΝΩ 3,00 ΕΩΣ , & ΆΝΩ 10,00 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , & ΆΝΩ 3, Γ. ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ πρώην ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΟΥ 14,00 ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , , & ΆΝΩ 1,20 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , ,90 14

15 151 - & ΆΝΩ 1,50 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΑΜΠΕΛΙ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΓΚΑΡΑΖ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , , & ΆΝΩ 1,50 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , , & ΆΝΩ 1,50 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , , & ΆΝΩ 1,50 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , , & ΆΝΩ 1,50 ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , , & ΆΝΩ 0,80 ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΩΣ , , & ΆΝΩ 0,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 1835 Δ. ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ πρώην ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 15

16 ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΟΥ 20,00 ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 2165 ΠΑΡΟΧΩΝ 63 ΕΩΣ , , & ΆΝΩ 0,70 ΕΩΣ , & ΆΝΩ 0,70 ΑΜΕΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 12 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 2240 ΕΩΣ ,15 61 & ΆΝΩ 0,25 Τα αντίστοιχα βεβαιωμένα έσοδα για το έτος 2011 ανέρχονται στο ποσό των ,09 Από αυτά εισπράχθηκαν ,94 Τα έξοδα της υπηρεσίας ύδρευσης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ανήλθαν στο ποσό των ,13. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν δυνατή η είσπραξη στο 100 % των βεβαιωμένων εσόδων. Εύκολα διαπιστώνει κανείς από τα αναφερόμενα, τις μεγάλες ανισότητες μεταξύ των τιμολογίων των Δημοτικών Ενοτήτων. Επίσης υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στην μέση κατανάλωση χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη χρέωση, δηλαδή μεγάλες καταναλώσεις με μικρές χρεώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, βασικοί άξονες για την καθιέρωση της νέας, ενιαίας τιμολόγησης είναι : 1. Φθηνό νερό για τις καθημερινές ανάγκες. Ακριβό νερό για τη σπατάλη. 2. Περιορισμός της κατανάλωσης με ορθή και λογική χρήση του νερού 3. Η διατήρηση - εξασφάλιση βιώσιμων ανταποδοτικών επιπέδων εσόδων. 4. Αυστηροί έλεγχοι των καταναλώσεων με την πιστή τήρηση και εφαρμογή του κανονισμού ύδρευσης, με βαρύτητα στην σωστή διαχείριση των υδρομετρητών και της καταμέτρησης αυτών, ώστε κάθε δημότης να πληρώνει ότι καταναλώνει. 5. Επιδίωξη είσπραξης των μέχρι τώρα ανείσπρακτων λογαριασμών και διασφάλιση ισονομίας και αναλογικής συμβολής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό και στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ζ, Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/ Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, 16

17 έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας ύδρευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06 αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/ και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολυτέκνους όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία». Με την παρούσα πρόταση γίνεται ενοποίηση των τελών ύδρευσης για ολόκληρο το νησί. Η καταμέτρηση των υδρομετρητών θα γίνεται πλέον ανά τρίμηνο και θα εκδίδονται 4 λογαριασμοί ύδρευσης ετησίως. Με την πρόταση μας, γίνεται μείωση των χρεώσεων στις μικρές καταναλώσεις ανά τρίμηνο μέχρι 30 μ3 και το προτείνεται στα 30 λεπτά, ενώ παλαιότερα με την ίδια κατανάλωση, στον πρώην Δήμο Μύρινας ο μέσος όρος της τιμής ανά κυβικό ήταν 53 λεπτά, στον πρώην Δήμο Μούδρου τιμή κυβικού 50 λεπτά,στον πρώην Δήμο Ατσικής 40 λεπτά και στον πρώην Δήμο Νέας Κούταλης 30 λεπτά. Συμπέρασμα σε κατανάλωση μέχρι 30μ3 για διάστημα τριμήνου με το σημερινό τιμολόγιο ο καταναλωτής θα πληρώσει 17,00 με το πάγιο, ενώ μέχρι σήμερα στην Μύρινα θα πλήρωνε 22,80, στο Μούδρο 19,68, στην Ατσική 15,50 και στην Νέα Κούταλη 14,00 στις αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Γίνεται μία σημαντική αύξηση για καταναλώσεις πάνω από 90 μ3, για να αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση νερού. Για πρώτη φορά θα ισχύσουν ειδικά τιμολόγια ανάλογα της χρήσης της παροχής και θα πρέπει οι καταναλωτές να δώσουν τα πλήρη στοιχεία στην Υπηρεσία ύδρευσης για να πληρώνουν το νερό ανάλογα με την χρήση του. Επίσης γίνεται μείωση τελών σε ευπαθείς ομάδες, Πολύτεκνους, τρίτεκνους, ΑΜΕΑ, Νεφροπαθείς, Άποροι κατά 50% από το ισχύον τιμολόγιο, με τα κριτήρια που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα ισχύοντα τιμολόγια άλλων νησιωτικών Δήμων, συγκεκριμένα : Α/Α ΔΗΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟ 1 ΛΕΣΒΟΥ 0-9 m3 ΔΩΡΕΑΝ 14,50 /3μηνο m3 0, m3 0, m3 1, m3 1,29 17

18 2 ΚΩ 0-15 m3 0,59 13,50 /2μηνο m3 0, m3 0, m3 0,78 3 ΣΑΜΟY 0-25 m3 0,58 19,37 /6μηνο m3 0, m3 0,78 4 ΣΥΡΟY 0-30 m3 1,35 10,00 /3μηνο m3 1,80 61 και άνω 3,20 5 ΧΑΛΚΗΣ 0 και άνω 1,42 15,00 /ετησίως Στις δύσκολες εποχές που ζούμε η Δημοτική Αρχή προσπαθεί όσο μπορεί να μην επιβαρύνει τους κατοίκους με επιπλέον αυξήσεις και ειδικά στο νερό που είναι το υπέρτατο αγαθό πρώτης ανάγκης. Οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό ύδρευσης κατηγορίες των τιμολογίων με τις αντίστοιχες χρεώσεις προτείνονται ως εξής: 1. Τιμολόγιο οικιακής χρήσης με την αιτιολογία «κανονικό οικιακό» με ποσό παγίου 8,00 : & 150 ΑΝΩ 0,30 0,60 0,80 1, Τιμολόγια ευπαθών ομάδων με ποσό παγίου 4,00 : α. Πολυτέκνων με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΠΟ.» β. Τριτέκνων με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΤΡ.» (και με τα τρία παιδιά ανήλικα) γ. Αναπήρων ( Α.Μ.Ε.Α. ) με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΑΝ.» δ. Απόρων με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΑΠ.» ε. Νεφροπαθών με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΝΕΦ» & ΑΝΩ 0,15 0,30 0,40 1, Καταστημάτων με την αιτιολογία «τιμολόγιο καταστημάτων», στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ποσό παγίου 10, & ΑΝΩ 0,50 0,80 0,90 1 1, Βιομηχανιών Βιοτεχνιών, με την αιτιολογία «τιμολόγιο Βιομηχανιών Βιοτεχνιών» με ποσό παγίου 12, & 18

19 150 ΑΝΩ 0,60 0,80 0,90 1 1, Τιμολόγιο για πότισμα ζώων, με την αιτιολογία «τιμολόγιο ποιμνιοστασίων» με ποσό παγίου 10, & ΑΝΩ 1 1, Τιμολόγιο για χρήση εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην ζώνη αιγιαλού παραλίας με την αιτιολογία «τιμολόγιο αιγιαλού & παραλίας» 15, & ΑΝΩ 0,50 0,80 0, Τιμολόγιο τουριστικών περιοχών με την αιτιολογία «τιμολόγιο τουριστικών περιοχών» στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όλες οι εγκαταστάσεις που τυγχάνουν τουριστικής εκμετάλλευσης καθώς και οι κατοικίες ( μόνιμες ή δευτερεύουσες ), με ποσό παγίου 15, & ΑΝΩ 0,50 0,80 0, Τιμολόγια στρατιωτικών εγκαταστάσεων, (πλην Σ.Ο.Α. και Στρατιωτικών Λεσχών τα οποία εντάσσονται κανονικά στις κατηγορίες οικιών και καταστημάτων αντίστοιχα) και Σωμάτων Ασφαλείας, με την αιτιολογία «Ειδικό τιμολόγιο Σ. Μ.», με ποσό παγίου 15,00 Ανεξαρτήτου κατανάλωσης 0,85 9. Τιμολόγιο Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημοτικών κτηρίων, σχολείων, συλλόγων και λοιπών κοινωνικών ομάδων με την αιτιολογία «Κοινωνικό Τιμολόγιο» με ποσό παγίου 8,00 - Δημόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, πολιτιστικοί αθλητικοί σύλλογοι: ΑΤΕΛΩΣ - Νοσοκομείο, κέντρα υγείας, περιφερικά ιατρεία (που ανήκουν στο δημόσιο), γηροκομείο, εκκλησίες & ΑΝΩ 19

20 0,50 0, Τιμολόγια για χρήση νερού σε οικόπεδα, γκαράζ, αποθήκες και οτιδήποτε δεν εντάσσεται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, με την αιτιολογία «τιμολόγια άλλων χρήσεων», με ποσό παγίου 10, & ΑΝΩ 1 1, Τιμολόγια ανεφοδιασμού πλοίων, τουριστικών σκαφών κλπ., με την αιτιολογία «Τιμολόγιο πλοίων» & ΑΝΩ 5 3 Επί προσθέτως προτείνονται τα παρακάτω για όλες τις κατηγορίες τιμολογίων: Α. όταν διαπιστωθεί διαφορετική χρήση του ακίνητου από αυτής της μέχρι τώρα δηλωθείσας η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί αυτοδίκαια σε μεταβολή του τιμολογίου και την ένταξη αυτό συμφωνά με τη χρήση του ακινήτου. Β. για ακίνητα στα οποία υπάρχει ένα υδρόμετρο που υδροδότει δυο παροχές (π.χ. επαγγελματική στέγη και οικιακή χρήση ταυτόχρονα ) ως τιμοκατάλογος χρέωσης της κατανάλωσης νερού ορίζεται αυτός με τη μεγαλύτερη χρέωση ανεξάρτητα της υπεύθυνης δήλωσης που κατέθεσε ο πολίτης.» Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/ Β.Δ/τος 3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 4. Την αριθ. 2/2077/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 5. Τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/ Την παραπάνω εισήγηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λήμνου, την επιβολή τελών ύδρευσης, ως εξής: 1. Τιμολόγιο οικιακής χρήσης με την αιτιολογία «κανονικό οικιακό» με ποσό παγίου 8,00 : & ΑΝΩ 0,30 0,60 0,80 1,

21 2. Τιμολόγια ευπαθών ομάδων με ποσό παγίου 4,00 : α. Πολυτέκνων με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΠΟ.» β. Τριτέκνων με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΤΡ.» (και με τα τρία παιδιά ανήλικα) γ. Αναπήρων ( Α.Μ.Ε.Α. ) με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΑΝ.» δ. Απόρων με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΑΠ.» ε. Νεφροπαθών με την αιτιολογία «οικιακό μειωμένο ΝΕΦ» & 110 ΑΝΩ 0,15 0,30 0,40 1, Καταστημάτων με την αιτιολογία «τιμολόγιο καταστημάτων», στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ποσό παγίου 10, & 150 ΑΝΩ 0,50 0,80 0,90 1 1, Βιομηχανιών Βιοτεχνιών, με την αιτιολογία «τιμολόγιο Βιομηχανιών Βιοτεχνιών» με ποσό παγίου 12, & 150 ΑΝΩ 0,60 0,80 0,90 1 1, Τιμολόγιο για πότισμα ζώων, με την αιτιολογία «τιμολόγιο ποιμνιοστασίων» με ποσό παγίου 10, & ΑΝΩ 1 1, Τιμολόγιο για χρήση εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην ζώνη αιγιαλού παραλίας με την αιτιολογία «τιμολόγιο αιγιαλού & παραλίας» 15, & ΑΝΩ 0,50 0,80 0, Τιμολόγιο τουριστικών περιοχών με την αιτιολογία «τιμολόγιο τουριστικών περιοχών» στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όλες οι εγκαταστάσεις που τυγχάνουν 21

22 τουριστικής εκμετάλλευσης καθώς και οι κατοικίες ( μόνιμες ή δευτερεύουσες ), με ποσό παγίου 15, & ΑΝΩ 0,50 0,80 0, Τιμολόγια στρατιωτικών εγκαταστάσεων, (πλην Σ.Ο.Α. και Στρατιωτικών Λεσχών τα οποία εντάσσονται κανονικά στις κατηγορίες οικιών και καταστημάτων αντίστοιχα) και Σωμάτων Ασφαλείας, με την αιτιολογία «Ειδικό τιμολόγιο Σ. Μ.», με ποσό παγίου 15,00 Ανεξαρτήτου κατανάλωσης 0,85 9. Τιμολόγιο Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημοτικών κτηρίων, σχολείων, συλλόγων και λοιπών κοινωνικών ομάδων με την αιτιολογία «Κοινωνικό Τιμολόγιο» με ποσό παγίου 8,00 - Δημόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, πολιτιστικοί αθλητικοί σύλλογοι: ΑΤΕΛΩΣ - Νοσοκομείο, κέντρα υγείας, περιφερικά ιατρεία (που ανήκουν στο δημόσιο), γηροκομείο, εκκλησίες & ΑΝΩ 0,50 0, Τιμολόγια για χρήση νερού σε οικόπεδα, γκαράζ, αποθήκες και οτιδήποτε δεν εντάσσεται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, με την αιτιολογία «τιμολόγια άλλων χρήσεων», με ποσό παγίου 10, & ΑΝΩ 1 1, Τιμολόγια ανεφοδιασμού πλοίων, τουριστικών σκαφών κλπ., με την αιτιολογία«τιμολόγιο πλοίων» & ΑΝΩ

23 Επί προσθέτως προτείνονται τα παρακάτω για όλες τις κατηγορίες τιμολογίων: Α. Όταν διαπιστωθεί διαφορετική χρήση του ακίνητου από αυτής της μέχρι τώρα δηλωθείσας, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί αυτοδίκαια σε μεταβολή του τιμολογίου και την ένταξη αυτό συμφωνά με τη χρήση του ακινήτου. Β. Για ακίνητα στα οποία υπάρχει ένα υδρόμετρο που υδροδότει δυο παροχές (π.χ. επαγγελματική στέγη και οικιακή χρήση ταυτόχρονα), ως τιμοκατάλογος χρέωσης της κατανάλωσης νερού ορίζεται αυτός με τη μεγαλύτερη χρέωση ανεξάρτητα της υπεύθυνης δήλωσης που κατέθεσε ο πολίτης. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημήτριος Μαρινάκης δήλωσε ότι, συμφωνεί επί της αρχής και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 219/2012 Αριθμός Απόφασης 220/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για καθορισμό τέλους εκκένωσης βόθρων και τέλους χρήσης αποχετευτικού δικτύου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής κ. Θεοδόσιος Δαλαβίτσος υπέβαλε, προς την Οικονομική Επιτροπή, την ακόλουθη εισήγηση, σχετικά με τον «Καθορισμό τέλους εκκένωσης βόθρων και τέλους χρήσης αποχετευτικού δικτύου»: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.ζ Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/ Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας ύδρευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06 αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/ και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 «Με απόφαση του 23

24 Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολυτέκνους όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία». Τα υπάρχοντα τιμολόγια που ισχύουν μέχρι και σήμερα, είναι τα παρακάτω : Α. Για τον πρώην Δήμο Μύρινας είχαν καθορισθεί τα τέλη αποχέτευσης εκκένωσης βόθρων και τα οποία ισχύουν μέχρι και σήμερα : Για την Μύρινα : Από 1-70 κυβικά εκκένωσης 3,00 /μ3 Από κυβικά εκκένωσης 1,50 /μ3 Από 131 κυβικά και άνω εκκένωσης 1,20 /μ3 Για τις Τ.Κ. Κάσπακα-Κορνού και Θάνους ετήσιο πάγιο 13,20 Για την Τ.Κ.Πλατύ : Eτήσιο πάγιο για κάθε οικία 13,20 // // // ανά κάτοικο 5,50 // // // για κάθε κατάστημα 198,00 // // // για κάθε δωμάτιο 13,20 // // // για κάθε κλίνη 4,95 Β. Για τον πρώην Δήμο Νέας Κούταλης είχαν καθορισθεί τα τέλη αποχέτευσης και τα τέλη εκκένωσης βόθρων και τα οποία ισχύουν μέχρι και σήμερα : Από 1μ3 και άνω 3,00 Ελάχιστο κόστος διαδρομής 30,00 Ετήσιο πάγιο 30,00 (Κοντιά-Τσιμανδρίων- Πορτιανού- Καλλιθέα-Λιβαδοχώρι) Στη Δ.Ε. Νέας Κούταλης δεν ισχύει μείωση στο εκκένωσης. Γ. Για τον πρώην Δήμο Ατσικής είχαν καθορισθεί τα τέλη αποχέτευσης και τα οποία ισχύουν μέχρι και σήμερα : Ετήσιο πάγιο για οικίες 30,00 Ετήσιο πάγιο για καταστήματα 50,00 (Ατσική-Βάρος-Σαρδές-Δάφνη-Αγ.Δημήτριος-Καρπάσι- Κατάλακκο) Δ.Για τον πρώην Δήμου Μούδρου είχαν καθορισθεί τα τέλη αποχέτευσης και τα οποία ισχύουν μέχρι και σήμερα : Ετήσιο πάγιο για οικίες καταστήματα 20,00 (Λύχνων-Ρωμανού και Κοντοπουλίου) Τέλος εκκένωσης από 1μ3 μέχρι 70 μ3-3,00 από 71 μ3 και άνω- 1,50 Ελάχιστο κόστος διαδρομής 18,00 Εντοπίζουμε περιπτώσεις με ένα υδρόμετρο να υδροδοτούνται δύο κατοικίες με αποτέλεσμα η μείωση στο εκκένωσης να ισχύει από τα 70 μ3 και όχι από τα 140 μ3 (αν ισχύει ανά οικογένεια). Επίσης θα πρέπει να καθορισθούν τα τέλη εκκένωσης σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ. Με τον Ν.4002/ και τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 18 έγινε υπαγωγή του ΦΠΑ και στην αποχέτευση και επομένως τα ανωτέρω τέλη επιβαρύνονται με ΦΠΑ 16%. Κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2011 τα βεβαιωμένα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ,07, από τα οποία εισπράχθηκαν ,59. Τα έξοδα της υπηρεσίας ανήλθαν στο ποσό των ,94.» 24

25 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 7. Την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/ Β.Δ/τος 9. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/ Την αριθ. 2/2077/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 11.Την παραπάνω εισήγηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λήμνου, την επιβολή τέλους εκκένωσης βόθρων και τέλους χρήσης αποχετευτικού δικτύου, ως εξής: 1. Τέλος περιβάλλοντος που αφορά δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή τμήματα οικισμών που λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων: Τιμή χρέωσης κατοικιών 40,00 ετησίως, (ανά τρίμηνο 10,00 ). Τιμή χρέωσης καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος) 80,00 ετησίως, (ανά τρίμηνο 20,00 ). 2. Τέλος εκκένωσης βόθρων : Τιμή χρέωσης 3,30 ανά κυβικό, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της Δ.Ε. Μύρινας. Να γίνεται μείωση 50% επί της τιμής εκκένωσης, όπως παρακάτω: Για τις οικίες, μετά τα 120 κυβικά ετησίως, (για συγκροτήματα πολυκατοικιών, νοείται κάθε διαμέρισμα, ως ανεξάρτητη οικία ήτοι 120 κυβικά ετησίως ανά διαμέρισμα). Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - μετά τα 240 κυβικά ετησίως. Για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια μετά τα 300 κυβικά. Η μείωση των τελών αποχέτευσης θα πρέπει να ισχύει ανά οικογένεια (ανεξάρτητη οικία κατάστημα διαμέρισμα ) και όχι ανά υδρομετρητή. 3. Το αποχέτευσης στις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες, που λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ορίζεται, ως εξής: Για τις οικίες: Πάγιο τριμήνου 10,00 συν το 50% της κατανάλωσης ύδρευσης, επί 0,30 το κυβικό. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Πάγιο τριμήνου 20,00 συν το 70% της κατανάλωσης ύδρευσης, επί 0,80 το κυβικό. Προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσαν μειώσεις σχετικά με τα τέλη εκκένωσης βόθρων, να πάψει η ισχύς τους. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημήτριος Μαρινάκης δήλωσε ότι, συμφωνεί επί της αρχής και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 220/2012 Αριθμός Απόφασης 221/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 25

26 Κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Ο Πρόεδρος του Δήμου Λήμνου, έτους εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.), το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, ως παράρτημα, σε αυτό». Σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 89/2011, η Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, «συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου και συντάσσει το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης, το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν.3852/2010), η οποία με τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο». Με την αριθ / Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού, στο δε άρθρο 8 αυτής καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης. Με βάση το παραπάνω άρθρο το περιεχόμενο των ετησίων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος, οι δε δράσεις υλοποιούνται «μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (παρ. 4. του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006). Στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, ορίζονται τα εξής: «Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν». Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, ορίζονται τα εξής: «Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης». Με βάση τα παραπάνω τα συμβούλια των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Λήμνου, με αποφάσεις τους υπέβαλλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή, τις ιεραρχημένες εισηγήσεις τους, σχετικά με τα έργα και τις δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με την αριθ. 2/2012 απόφασή της, γνωμοδότησε για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του δήμου. Η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθ. 3/2012 απόφασή της συνέταξε και εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, το Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, του Δήμου Λήμνου, για το έτος Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής, το Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, του Δήμου Λήμνου, για το έτος 2013 και κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 26

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011

Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011 Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 24 η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013 ΘΕΜΑ ``Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Νεστορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 20 η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 9 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/14-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 664/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 394

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα