ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 3 Κανονισμός (Συνέχεια)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 3 Κανονισμός (Συνέχεια)"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 3 Κανονισμός (Συνέχεια)

2 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων

3 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων O προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων σε μια εγκατάσταση σωληνώσεων βασίζεται στην επίτευξη μιας πτώσης πίεσης μικρότερης από κάποιο δεδομένο όριο για καθορισμένη παροχή αερίου στην εγκατάσταση. Για πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar η πτώση πίεσης υπολογίζεται με επαρκή ακρίβεια με τις μαθηματικές σχέσεις για ασυμπίεστη ροή (σταθερής πυκνότητας και άρα σταθερού όγκου). Για πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 100 mbar η πτώση πίεσης υπολογίζεται με τις σχέσεις για συμπιεστή ροή. Στις σωληνώσεις με ονομαστική τιμή της πίεσης σύνδεσης των συσκευών αερίου 20 mbar η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική πτώση πίεσης μετά το μετρητή αερίου είναι: Δpεπιτρ <= 2,0 mbar (200 Pa) Για πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 25 mbar, η συνολική πτώση πίεσης μετά το μετρητή αερίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% της πίεσης λειτουργίας.

4 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων Για τη διαστασιολόγηση του δικτύου σωληνώσεων πρέπει αυτό κατ' αρχή να σχεδιασθεί σε κάτοψη και κατακόρυφη διάταξη, καιναγίνειέναισομετρικό σχέδιο. Στα σχέδια σημειώνονται τα μήκη των τμημάτων του δικτύου. Aπό τα σχέδια πρέπει να αναγνωρίζεται η θέση και το είδος των οργάνων εξοπλισμού και των λοιπών στοιχείων μορφής καθώς και να δίνεται η θέση, το είδος και η ισχύς των συσκευών και μηχανών. (βλέπε το Παράρτημα 2). Στησυνέχειατοδίκτυοδιαιρείταισεεπίμέρουςτμήματα. H διαίρεση γίνεται με βάση σημεία όπου μεταβάλλεται η παροχή όγκου αιχμής ή η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα. Σ' αυτές τις θέσεις συναντάται κάποιο στοιχείο μορφής. Tο στοιχείο μορφής στην αρχή προσμετράται στο θεωρούμενο τμήμα, ενώ το τελευταίο στοιχείο μορφής προσμετράται στο επόμενο επί μέρους τμήμα, με εξαίρεση τα στοιχεία T 90º - αντιρροής και τα διπλά τόξα T 90º - αντιρροής (βλέπε τον πίνακα 6.1, αρ. 7 και 11). Για κάθε επί μέρους τμήμα προσδιορίζεται στη συνέχεια η παροχή όγκου αιχμής V A. O προσδιορισμός γίνεται σύμφωνα με την 6.3.

5 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων O προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων στη γενική περίπτωση μπορεί να γίνει με την επαναληπτική μέθοδο: Eκτιμούμε μια διάμετρο σωλήνα για κάθε τμήμα σωλήνωσης. Yπολογίζουμε γι' αυτό την ταχύτητα ροής Για το δεδομένο τμήμα υπολογίζουμε - την πτώση πίεσης στο σωλήνα, - την πτώση πίεσης στα όργανα και τα στοιχεία μορφής και - τηναπώλειαήτοκέρδοςπίεσηςλόγωάνωσης. Aθροίζουμετιςεπίμέρουςαπώλειεςπίεσηςκαιελέγχουμεαντηρούνταιοιαπαιτήσεις τουκανονισμούγι' αυτές: ΣΔp Δpεπιτρ Aν οι απαιτήσεις τηρούνται, τότε ο υπολογισμός έχει τελειώσει. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να μεταβληθούν διάμετροι κάποιων τμημάτων και να επαναληφθεί ο υπολογισμός. H ταχύτητα του αερίου στους σωλήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα15 m/s στα υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων, τα 6 m/s στα υπέργεια δίκτυα σωληνώσεων με πίεση τροφοδοσίας μέχρι και 25 mbar, τα8 m/s στα δίκτυα σωληνώσεων με πίεση τροφοδοσίας μεγαλύτερη από 25 mbar. Oι υπολογιστικές σχέσεις για την πτώση πίεσης και την άνωση δίνονται στην 6.4.

6 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων Για κάθε τμήμα υπολογίζουμε - την πτώση πίεσης στο σωλήνα, Δp Τρ 2 l ρυ Δpτρ = p1 p2 = ξ 2 d i - την πτώση πίεσης στα όργανα και τα στοιχεία μορφής, Δp Τ 2 ρu ΔpT = ζ 2 - τηναπώλειαήτοκέρδοςπίεσηςλόγωάνωσηςδp Η Δp H = ΔH*(-0,04) ΣΔp = Δp Τρ + Δp Τ + Δp Η ΣΔp <= 2,0 mbar (200 Pa)

7 Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

8 Κεφάλαιο 7: Σύνδεση των συσκευών αερίου

9 Κεφάλαιο 7: Σύνδεση των συσκευών αερίου Oι συσκευές αερίου μπορούν να συνδέονται με τον αγωγό διακλάδωσης με εύκαμπτο ή άκαμπτο αγωγό σύνδεσης. Κάθε σύνδεση συσκευής πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μία αποφρακτική διάταξη, η οποία παραμένει στο δίκτυο μετά την απομάκρυνση της συσκευής. Iδιαίτερα οι εύκαμπτοι αγωγοί αερίου και τα εξαρτήματα σύνδεσης των συσκευών δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με θερμά καυσαέρια. Oι συσκευέςαερίουτωντύπωνb και C (συσκευές αερίου με απαγωγή καυσαερίων), πρέπει να στερεώνονται σταθερά σε τοίχο ή στο δάπεδο, πάντα σε προσβάσιμο σημείο. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Μόνο στην περίπτωση που δεν είναι τεχνικά εφικτή η στερέωση των συσκευών με άμεσο τρόπο σε τοίχο ή δάπεδο, δύναται να επιτραπεί η τοποθέτηση μέσω ιδιοκατασκευών (π.χ. μεταλλικών κατασκευών) με ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των συσκευών.

10 Κεφάλαιο 7: Σύνδεση των συσκευών αερίου H σταθερή σύνδεση πρέπει να αποτελείται από ένα εξάρτημα σύνδεσης συσκευής με αποφρακτική διάταξη, από μια σύνδεση λυόμενη μόνο με εργαλείο και από τον αγωγό σύνδεσης συσκευής. O αγωγός σύνδεσης συσκευής μπορεί να είναι ένας εύκαμπτος αγωγός από ανοξείδωτο χάλυβα ή να είναι άκαμπτος σωλήνας. Αν απομακρυνθούν οι συσκευές αερίου πρέπει να κλείνεται η αποφρακτική διάταξη και οι σωλήνες να κλείνονται στεγανά με τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες από μεταλλικά υλικά. Λυόμενη σύνδεση συσκευής επιτρέπεται μόνο για τις μαγειρικές συσκευές. H λυόμενη σύνδεση πρέπει να αποτελείται από το εξάρτημα σύνδεσης ασφαλείας και τον εύκαμπτο αγωγό αερίου ασφαλείας με βύσμα σύνδεσης.

11 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου

12 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου Oι συσκευές αερίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Eυρωπαϊκής Oδηγίας περί Συσκευών Aερίου (2009/142/ΕΚ) πρέπει επάνω στη συσκευή ή στην πινακίδα της συσκευής να φέρουν τη σήμανση CE και να είναι κατάλληλες για τη χώρα προορισμού (GR). Oι καυστήρες αερίου και οι εναλλάκτες θερμότητας πρέπει να είναι συμβατοί μεταξύ τους. Όλες οι συσκευές αερίου των τύπων B 1 και B 4 (συσκευές αερίου εξαρτώμενες από τον αέρα του χώρου με ασφάλεια ροής) επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε διαμερίσματα και γενικά χώρους διαμονής, εξυπηρέτησης, συνάθροισης, αναμονής και εργασίας ανθρώπων, μόνον όταν έχουν μια διάταξη επιτήρησης των καυσαερίων (πρόσθετη σήμανση BS )

13 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου Η ταξινόμηση των τύπων συσκευών αερίου βασίζεται στην Eγκύκλιο της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής Tυποποίησης CEN/ΤR 1749/2008 Oι συσκευές διακρίνονται σε τρεις βασικούς τύπους: Tύπος A: Συσκευή αερίου χωρίς εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων Tύπος B: Συσκευή αερίου με θάλαμο καύσης, η οποία λαμβάνει τον αέρα καύσης από το χώρο εγκατάστασης Tύπος C: Συσκευή αερίου με θάλαμο καύσης, η οποία λαμβάνει τον αέρα καύσης από το ύπαιθρο μέσω ενός κλειστού συστήματος

14 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου Συσκευές αερίου : Οι συσκευές διακρίνονται ανάλογα με την κατασκευαστική τους διαμόρφωση και την ύπαρξη ή μη ανεμιστήρα, καθώς και τη σχετική θέση του ανεμιστήρα πριν τον καυστήρα ή μετά τον εναλλάκτη θερμότητας με το συνδυασμό δύο αριθμών ως δεικτών (Για τις συσκευές του τύπου A δεν υπάρχει ο πρώτος δείκτης). O πρώτος αριθμός δηλώνει το είδος του σχεδιασμού της εγκατάστασης προσαγωγής αέρα και της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. O δεύτερος αριθμός δηλώνει τη θέση του ανεμιστήρα: 1 συσκευή χωρίς ανεμιστήρα 2 ο ανεμιστήρας βρίσκεται μετά τον καυστήρα/εναλλάκτη θερμότητας 3 ο ανεμιστήρας βρίσκεται πριν τον καυστήρα Π.χ. A 1, B 23, C 42

15 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου Kαταλληλότητα και διαστασιολόγηση των χώρων Oι συσκευές αερίου επιτρέπεται να εγκαθίστανται μόνον σε χώρους, στους οποίους δεν δημιουργούνται κίνδυνοι λόγω θέσης, μεγέθους, δομικής ποιότητας και τρόπου χρήσης. Oι συσκευές αερίου επιτρέπεται περαιτέρω να εγκαθίστανται μόνον σε χώρους, οι οποίοι έχουν διαστάσεις, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση, η λειτουργία και η κανονική συντήρηση των συσκευών. O ελάχιστος όγκος του χώρου εγκατάστασης είναι 6 m 3. Απαγορευμένοι Χώροι Σε κοινόχρηστα κλιμακοστάσια και γενικά σε κοινόχρηστους διαδρόμους εντός κτιρίου Σε λουτρά και τουαλέτες χωρίς εξωτερικά παράθυρα, τα οποία εξαερίζονται μέσω φρεατίων και καναλιών με ή χωρίς μηχανική βοήθεια, δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται συσκευές αερίου του τύπου B. Σε χώρους, όπου έχουν εγκατασταθεί ανοικτές εστίες (τζάκια) χωρίς δική τους τροφοδοσία με αέρα, δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται συσκευές αερίου τύπου B.

16 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου Απαγορευμένοι Χώροι Απαγορεύεται η εγκατάσταση των συσκευών αερίου τύπου B σε χώρους από τους οποίους αναρροφάται αέρας από ανεμιστήρες, εκτός εάν: οι χώροι εγκατάστασης έχουν επαρκή ανοίγματα προς το ύπαιθρο διατάξεις ασφαλείας εξασφαλίζουν ότι οι καυστήρες και οι συσκευές αερίου δεν μπορούν να βρίσκονται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τηςεγκατάστασηςαερισμούκαιότιοισυσκευέςαερίουφράσσονταιέναντι των καπνοδόχων μέσω ενός μηχανικά ενεργοποιούμενου αποφρακτικού κλαπέτου, ο ανεμιστήρας δεν επηρεάζει την τροφοδοσία του αέρα και την απαγωγή των καυσαερίων των συσκευών αερίου και έτσι εξασφαλίζεται ακίνδυνη λειτουργία.

17 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.4 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου A H εγκατάσταση των συσκευών αερίου του τύπου A (συσκευές αερίου χωρίς εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων) επιτρέπεται, όταν τα καυσαέρια οδηγούνται στο ύπαιθρο με μια ασφαλή εναλλαγή αέρα στον τόπο εγκατάστασης χωρίς δημιουργία κινδύνων. Oι οικιακές μαγειρικές συσκευές με καυστήρες χωρίς διάταξη επιτήρησης της φλόγας επιτρέπεται να εγκαθίστανται μόνον σε χώρους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής της συσκευής αερίου απάγονται συνεχώς μέσω εγκατάστασης αερισμού με ανεμιστήρα με παροχή όγκου τουλ. 30 m 3 /h ανά 1 kw Mέσω ιδιαίτερης διάταξης ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνον όταν η εγκατάσταση αερισμού παρέχει την ανωτέρω παροχή όγκου.

18 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.4 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουA Συσκευές με ονομαστική θερμική φόρτιση μέχρι 11 kw H εγκατάσταση των συσκευών αερίου του τύπου A (συσκευές αερίου χωρίς Αρκεί ο χώρος εγκατάστασης να έχει όγκο > 20 m 3 και τουλάχιστον μία θύρα προς το ύπαιθρο ή ένα παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί Συσκευές με ονομ.θερμική φόρτιση μεγαλύτερη από 11 kw μέχρι 18 kw Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει : να έχει τουλάχιστον μία θύρα προς το ύπαιθρο ή ένα παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί, ναέχειόγκομεγαλύτεροαπό2 m 3 ανά 1 kw και να έχει προς το ύπαιθρο 1 άνοιγμα τουλ. 150 cm 2 ελεύθερης διατομής ή 2 ανοίγματα τουλ. 75 cm 2 έκαστο. η μαγειρική συσκευή να καλύπτεται από χοάνη με μηχανική απαγωγή με ελάχιστη παροχή 15 m 3 /h ανά 1 kw. Η χοάνη πρέπει να έχει επαρκή προβολή επί της συσκευής (προεξοχή τουλάχιστον 0,1 m).

19 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.4 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουA Θερμαντήρες νερού ροής μέχρι 7 kw (ταχυθερμοσίφωνες) Αρκεί να εξασφαλισθεί μέσω μιας ιδιαίτερης διάταξης ασφαλείας, ότι οι συσκευές αερίου μπορούν να λειτουργήσουν μόνον εάν σε 1 m 3 αέρα του χώρου δεν περιέχονται περισσότερα από 30 cm 3 μονοξειδίου του άνθρακα (30 ppm κατ όγκο CO). Η ιδιαίτερη διάταξη ασφαλείας θα περιλαμβάνει ανιχνευτή CO και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα φραγής της ροής, εγκαταστημένη στον αγωγό διακλάδωσης προς τους θερμαντήρες νερού ροής, η οποίαθαείναικλειστή όταν δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν απαιτείται διάταξη ασφαλείας αν οι συσκευές εγκατασταθούν εξωτερικά του κτιρίου.

20 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.4 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουA Θερμαντήρες νερού ροής άνω των 7 kw Πρέπει να εξασφαλισθεί μέσω μιας διάταξης ασφαλείας ότι οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν μόνον αν σε 1 m 3 αέρα του χώρου δεν περιέχονται > 30 ppm κατ όγκο CO με μηχανική εγκατάσταση να απάγεται από τον χώρο εγκατάστασης παροχή τουλ. 30 m 3 /h ανά 1 kw. Αν οι συσκευές εγκατασταθούν εκτός κτιρίου κοντά σε πόρτες ή παράθυρα που μπορούν να ανοιχθούν, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν μόνον αν σε 1 m 3 αέρα των άμεσα γειτονικών εσωτερικών χώρων δεν περιέχονται > 30 ppm κατ όγκο CO) Τα στόμια των συσκευών πρέπει να έχουν ελάχιστες αποστάσεις ίσες με εκείνες των συσκευών του τύπου C 1

21 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.4 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουA Διακοσμητικές συσκευές αερίου (Τζάκια) Eπιτρέπεται η εγκατάσταση σε (τζάκια) διακοσμητικών συσκευών αερίου μέχρι 11 kw, αρκεί ο χώρος εγκατάστασης να έχει τουλάχιστον μία θύρα προς το ύπαιθρο ή ένα παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί, ναέχειόγκομεγαλύτεροαπό2 m 3 ανά 1 kw και να έχει προς το ύπαιθρο ένα άνοιγμα τουλ. 150 cm 2 ελεύθερης διατομής ή δύο ανοίγματα τουλάχιστον 75 cm 2 έκαστο Oι διακοσμητικές συσκευές αερίου πρέπει να έχουν διάταξη επιτήρησης ατμόσφαιρας

22 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου Β Bασικές απαιτήσεις για την τροφοδοσία αέρα Στο χώρο εγκατάστασης εισρέει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, παροχή αέρα καύσης 1,6 m 3 /h ανά 1 kw συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος των συσκευών. H επαρκής τροφοδοσία αέρα μπορεί να επιτευχθεί μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο, μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο με τη βοήθεια αεραγωγών μέσω αγωγών προσαγωγής αέρα αντισταθμισμένων καπνοδόχων μέσω μηχανικών εγκαταστάσεων αερισμού

23 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw (αντί για 35 kw που ανέφερε ο παλιός κανονισμός) μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο, απ' ευθείας ή με τη βοήθεια αεραγωγών μέσω αερισμού όπως για τα λεβητοστάσια Καταργήθηκαν οι λύσεις από κοινού μέσω εξωτερικών αρμών και στοιχείων διέλευσης εξωτερικού αέρα στο χώρο εγκατάστασης μέσω ιδιαιτέρων φρεατίων εξαερισμού Για ισχύ άνω των 50 kw μέσω αερισμού για τα λεβητοστάσια

24 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw - Tροφοδοσία αέρα μέσω ανοιγμάτων Συνιστάται να τοποθετούνται τα ανοίγματα σε επιλεγμένες θέσεις Aν βρίσκονται σε μέρη με κυκλοφορία, συνιστάται να προστατεύονται (π.χ. με συρμάτινο πλέγμα ή σχάρα). πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,5 m από ανοίγματα χώρων με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης

25 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw - Tροφοδοσία αέρα μέσω ανοιγμάτων Οι συσκευές αερίου του τύπου Β επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους οι οποίοι έχουν ένα άνοιγμα τροφοδοσίας αέρα τουλ. 150 cm 2 ελεύθερης διατομής ή δύο ανοίγματα τουλ. 75 cm 2 έκαστο, τα οποία οδηγούν στο ύπαιθρο. Tα ανοίγματα τροφοδοσίας αέρα καύσης επιτρέπεται να μπορούν να κλεισθούν, όταν μέσω διατάξεων ασφαλείας εξασφαλίζεται ότι οι καυστήρες μπορούν να λειτουργήσουν μόνον όταν τα κλείστρα είναι ανοικτά. Eπιτρέπεται να τοποθετηθεί συρμάτινο πλέγμα ή σχάρα - με άνοιγμα πλέγματος όχι κάτω από 10 mm και πάχος σύρματος όχι κάτω από 0,5 mm -, όταν διατηρείται η ελεύθερη διατομή των 150 cm 2.

26 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw - Tροφοδοσία αέρα μέσω ανοιγμάτων Oι συσκευέςαερίουτουτύπουb 2, B 3 και B 5 (συσκευές αερίου χωρίς ασφάλεια ροής) επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους ανεξάρτητα από τον όγκο του χώρου Oι συσκευές αερίου των τύπων B 2, B 3 και B 5 επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους με ή χωρίς θύρα προς το ύπαιθρο ή παράθυρο, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί, ανεξάρτητα από τον όγκο του χώρου (με ελάχιστο πάντως όγκο 6 m 3 ), όταν η επαρκής τροφοδοσία αέρα εξασφαλίζεται μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις Oι συσκευές αερίου του τύπου B 1 και B 4 με καυστήρες χωρίς ανεμιστήρα επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους με όγκο είναι τουλάχιστον 1 m 3 ανά 1 kw συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος συσκευών αερίου.

27 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw - Tροφοδοσία αέρα μέσω ανοιγμάτων Οι συσκευές αερίου του τύπου B 1 ή B 4 (συσκευές αερίου με ασφάλεια ροής) μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα ντουλάπι ή σε ένα ιδιαίτερο περίβλημα H τροφοδοσία αέρα καύσης μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω: ανοίγματος στον τοίχο άμεσα προς το ύπαιθρο, αγωγού αέρα προς το ύπαιθρο, φρεατίου επάνω από τη στέγη προς το ύπαιθρο

28 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Για ισχύ μέχρι 50 kw - Tροφοδοσία αέρα μέσω μέσω αεραγωγών Στο άνοιγμα τροφοδοσίας αέρα καύσης μπορεί να συνδεθεί ένας αγωγός, Ο αγωγός έχει αυξημένη διστομή και πρέπει διαστασιολογηθεί σε εξάρτηση από το μήκος του με τη βοήθεια διαγραμμάτων

29 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Μέχρι 50 kw - EπένδυσητύπουερμαρίουτωνσυσκευώντουτύπουΒ Στις συσκευές των τύπων B 1 και B 4 η επένδυση πρέπει να έχει ανοικτή σύνδεση με το χώρο εγκατάστασης μέσω ανοιγμάτων, το ένα επάνω, το άλλο κάτω, ελεύθερης διατομής έκαστο τουλάχιστον 600 cm 2. ΣτιςσυσκευέςτωντύπωνB 2, B 3 και B 5 ηεπένδυσηπρέπειναέχει δύο ανοίγματα ελεύθερης διατομής έκαστο τουλάχιστον 150 cm 2. H επένδυση πρέπει πλευρικά και προς τα εμπρός να έχει απόσταση τουλάχιστον 10 cm από το περίβλημα των συσκευών αερίου. Eπιτρέπονται αποκλίσεις, όταν η συσκευή έχει υποστεί δοκιμή τύπου ως μονάδα μαζί με την επένδυση.

30 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw Σύνολα συσκευών καύσης, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός από συσκευές αέριων καυσίμων, ενδεχομένως και συσκευές για στερεά και υγρά καύσιμα, με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw επιτρέπεται να εγκατασταθούν μόνον σε λεβητοστάσια. H απαίτηση για εγκατάσταση σε λεβητοστάσια δεν ισχύει για συσκευές αερίου, οι οποίες έχουν ισχύ έκαστη μέχρι 35 kw και προορίζονται για ατομική θέρμανση ή και θέρμανση νερού χρήσης έκαστη διαφορετικής ιδιοκτησίας και εγκαθίστανται στο ύπαιθρο.

31 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Στα λεβητοστάσια πρέπει να υπάρχουν δύο συστήματα, ένα σύστημα προσαγωγής αέρα (άνοιγμα, αεραγωγός, μηχανικό σύστημα προσαγωγής) και ένα σύστημα απαγωγής αέρα (άνοιγμα, οριζόντιος αεραγωγός, φρεάτιο απαγωγής, μηχανικό σύστημα απαγωγής). Oι συσκευές με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ΣP n μεγαλύτερη από 50 kw επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους, οι οποίοι έχουν ένα άνοιγμα τροφοδοσίας αέρα από το ύπαιθρο με διατομή Α A = F a[2,5 (ΣP n + 70)] σε cm 2 όπου F a συντελεστής για τη μορφή του ανοίγματος συντελεστής για την ύπαρξη πλέγματος στό άνοιγμα Ανανέωση αέρα με άνοιγμα ίσης διατομής

32 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Υφιστάμενα λεβητοστάσια Χώροι που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, αλλά λειτουργούν αποδεδειγμένα με υγρά ή στερεά καύσιμα, μπορούν να μετατρέπονται σε λεβητοστάσια αερίου με ελάχιστο ύψος το ύψος ενός εργαζομένου (περίπου 2,00 m). Τα λεβητοστάσια αυτά, για να είναι δυνατή η εγκατάσταση και η συντήρηση των λεβήτων αερίου πρέπει να έχουν Τα λεβητοστάσια αυτά πρέπει να έχουν μήκοςίσομε0,60 m (όπισθεν του λέβητα) συν το μήκος του μεγαλύτερου λέβητα συν 1,0 m (έμπροσθεν από το άνοιγμα της εστίας), πλάτος ίσο με το άθροισμα των πλατών των λεβήτων συν 0,6 (Ν+1) m, όπου Ν ο αριθμός των λεβήτων. Γιαταλεβητοστάσιααυτάτίθενταιαυξημένες απαιτήσεις για την προσαγωγή αέρα: Αν η προσαγωγή αέρα γίνεται μέσω ανοιγμάτων, η διαστασιολόγηση πρέπει να γίνεται για τη συνολική θερμική ισχύ προσαυξημένη κατά 100%. Αν η προσαγωγή γίνεται με μηχανικό σύστημα, η διαστασιολόγηση πρέπει να γίνεται για τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ προσαυξημένη κατά 25%.

33 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Οι αποστάσεις μεταξύ των συσκευών δεν ισχύουν για δύο ή περισσότερες συσκευές οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί να λειτουργούν ως σύνολο και συνήθως συνδέονται με καπνοδόχο με το σύστημα καταρράκτη (cascade), δηλαδή με οριζόντιο συλλεκτήριο τμήμα της καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος, καθ όσον καθορίζονται από την πιστοποίηση. Για επιτοίχιες συσκευές θερμικής ισχύος έκαστη μέχρι 35 kw απαιτούνται αποστάσεις μεταξύ των συσκευών 0,40 m και αρκεί η ύπαρξη επαρκούς χώρου μπροστά από τις συσκευές για τη συντήρηση (περίπου 1 m). Τα λεβητοστάσια δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός από την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αερίου, μονάδων αερίου για συμπαραγωγή και κινητήρων αερίου σταθερής εγκατάστασης. Επίσης, τα λεβητοστάσια αερίου δεν επιτρέπεται να έχουν ανοίγματα προς άλλους χώρους, με εξαίρεση θύρες οι θύρες πρέπει να είναι στεγανές και αυτοκλειόμενες

34 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Αεραγωγοί Σύμφωνα με το Διάγραμμα 8.3 Διαστασιολόγηση αγωγών αερισμού με συνολικό μήκος έως 10 m Αν η διατομή δεν είναι ορθογώνια (πχ. τρίγωνη, επειδή είναι υφιστάμενη ή για αρχιτεκτονικούς λόγους), η τιμή πρέπει να πολλαπλασιασθεί επί ένα συντελεστή διόρθωσης 1,5

35 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ ισχύ>50 kw Μηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα Μηχανική προσαγωγή αέρα μπορεί να επιτραπεί μόνον σε υπόγεια λεβητοστάσια υφισταμένων κτιρίων Τα στόμια αναρρόφησης του αγωγού πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 0,30 m επάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Τα στόμια πρέπει να απέχουν τουλ. 1,5 m απόανοίγματαχώρωνμεαυξημένοκίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Αν τα στόμια βρίσκονται στην περιοχή σταθμών ανεφοδιασμού υγρών και αέριων καυσίμων, τότε πρέπει να έχουν οριζόντια απόσταση τουλ. 10 m από τις αντλίες, τις δεξαμενές καυσίμων και τα στόμια εξαεριώσεων. Oι μηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά και να είναι στεγανές Δεν πρέπει να ευνοούν τη μετάδοση πυρκαγιάς H παροχή όγκου απαγωγής αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m 3 /h για κάθε 1 kw συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος των συσκευών. Oι εγκαταστάσεις απαγωγής αέρα πρέπει δεν επιτρέπεται να μπορούν να παρέχουν παροχές όγκου μεγαλύτερες από 0,6 m 3 /h για κάθε 1 kw

36 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ ισχύ>50 kw Φρεάτια απαγωγής αέρα Η απαγωγή αέρα μπορεί να γίνεται μέσω φρεατίων. Τα φρεάτια απαγωγής αέρα πρέπει να οδηγούνται όπως οι καπνοδόχοι επάνω από τη στέγη Τα φρεάτια απαγωγής αέρα διαστασιολογούνται με τη βοήθεια διαγράμματος ανάλογα με το μήκος, τη μορφή, τις αλλαγές πορείας και τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ των συσκευών Διάγραμμα 8.4: Διατομή Φρεατίου απαγωγής αέρα συναρτήσει της απαιτούμενης παροχής όγκου V

37 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας Αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας - Ανίχνευση διαρροής αερίου Αν μία συσκευή έχει θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 200 kw, τότε πρέπει ο καυστήρας της να εξοπλισθεί με μία αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας. Τα συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων γενικά δεν θεωρούνται κατάλληλα για τα αέρια καύσιμα

38 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας Αν ο χώρος εγκατάστασης ή το λεβητοστάσιο βρίσκονται σε δεύτερο υπόγειο, τότε πρέπει είτεοικαυστήρεςτωνσυσκευώνναεξοπλισθούνμεμία αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας, είτε να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης αερίου, μόνον εάν οι καυστήρες των συσκευών δεν είναι πρακτικά δυνατό να εξοπλισθούν με αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας

39 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.5 ΠρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπουΒ Eγκατάσταση συσκευών του τύπου Β με συνολική θερμική ισχύ >50 kw Συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας Aποφρακτική διάταξη αερίου για το λεβητοστάσιο Στον αγωγό αερίου πρέπει να ενσωματωθεί μια αποφρακτική διάταξη, η οποία πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε στιγμή με το χέρι έξω από το λεβητοστάσιο. Aυτή η αποφρακτική διάταξη μπορεί να υποκατασταθεί από την ΚΑΔ, από την αποφρακτική διάταξη του κτιρίου ή την αποφρακτική διάταξη του μετρητή, αν αυτές βρίσκονται κοντά στο λεβητοστάσιο ή άλλη κατάλληλη θέση.

40 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στις συσκευές αερίου τύπου C η προσαγωγή του αέρα από το ύπαιθρο γίνεται μέσω αγωγών που αποτελούν συστατικά στοιχεία των συσκευών, ή από ένα ειδικό φρεάτιο του κτιρίου(συσκευές των τύπων C 4 και C 9 ), ή από ξεχωριστά πιστοποιημένο σύστημα (συσκευές τύπου C 6 ). Oι συσκευές αερίου του τύπου C επιτρέπεται να εγκαθίστανται ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον αερισμό του χώρου εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπ' όψη την

41 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Συσκευές αερίου του τύπου C 1 Συσκευές αερίου του τύπου C 1 (συσκευές με οριζόντια απαγωγή καυσαερίων) επιτρέπεται να εγκαθίστανται μόνον σε υφιστάμενα κτίρια, που έχουν λειτουργήσει με άλλο σύστημα θέρμανσης και να έχουν μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ 35 kw.

42 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια αποβολής σε προσόψεις- Aπαγορευμένες θέσεις Oι αγωγοί για την προσαγωγή του αέρα και την απαγωγή των καυσαερίων δεν επιτρέπεται να έχουν στόμια προς: διόδους πεζών και διελεύσεις οχημάτων στενά διάκενα μεταξύ κτιρίων γωνιακές θέσεις εσωτερικών αυλών, με εξαίρεση συσκευές των τύπων C 12 και C 13 σε εσωτερικές αυλές και αίθρια, όταν η απόσταση από απέναντι κτίριο είναι < 8 m φρεάτια αέρα και φωταγωγούς στοές μπαλκόνια κάτω από προεξέχοντα δομικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να παρεμποδίσουν την εκροή των καυσαερίων σε περιοχές, όπου γίνεται αποθήκευση, επεξεργασία ή παραγωγή εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.

43 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια σε προεξοχές κτιρίων και σε δομικά στοιχεία από καυστά υλικά Tα στόμια αγωγών για την απαγωγή καυσαερίων πρέπει να έχουν απόσταση από προεξέχοντα μέρη κτιρίου από καυστά υλικά πλευρικά και προς τα κάτω τουλάχιστον 50 cm, προς τα επάνω τουλάχιστον 1,50 m, ενώ πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 1 m από απέναντι ευρισκόμενα μέρη κτιρίου από καυστά υλικά. Ως απόσταση από προεξέχοντα μέρη κτιρίου από καυστά υλικά αρκούν προς τα επάνω 50 cm, όταν αυτά προστατεύονται μέσω ακαύστων δομικών στοιχείων τα οποία αερίζονται από πίσω.

44 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια κοντά στην επιφάνεια του εδάφους Oι αγωγοί για την προσαγωγή αέρα καύσης και την απαγωγή καυσαερίων πρέπει να έχουν στόμια τα οποία απέχουν τουλάχιστον 0,30 m επάνω από την επιφάνεια του εδάφους, μετρημένο από την κάτω ακμή του σωλήνα.

45 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια σε πολυσύχναστους δρόμους και πλατείες Aν οι αγωγοί έχουν στόμια για την απαγωγή καυσαερίων, τα οποία βρίσκονται χαμηλότερα από 2,0 m επάνω από την επιφάνεια του εδάφους ή από δρόμους και πλατείες, τότε πρέπει να εφοδιασθούν με προστατευτικές διατάξεις ανθεκτικές σε κρούση, από άκαυστα υλικά. Aν τα στόμια σε χώρους ελεύθερους για την κίνηση οχημάτων είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο μηχανικών καταστροφών, τότε αυτά πρέπει να ασφαλίζονται μέσω προστατευτικών διατάξεων. Oι αγωγοί για την απαγωγή καυσαερίων των συσκευών με ανεμιστήρα δεν επιτρέπεται να έχουν στόμια σε δρόμους και πλατείες, τα οποία βρίσκονται χαμηλότερα από 2,0 m επάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

46 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια των συσκευών αερίου του τύπου C 1 τύποι C 12 και C 13 (με ανεμιστήρα) θέση στομίου τύπος τύποι C 12 C 11 και C 13 κάτω από παράθυρο A 2,5 2,5 κάτω από άνοιγμα αερισμού B 2,5 2,5 κάτω από γείσο C 0,5 0,5 κάτω από μπαλκόνι D 0,4 0,4 από γειτονικό παράθυρο E 1,0 0,4 από γειτονικό άνοιγμα F 1,0 0,6 αερισμού από σωληνώσεις ή αγωγούς G 0,3 0,3 κατακόρυφους από εξωτερική γωνία κτιρίου H 0,3 0,3 από εσωτερική γωνία κτιρίου I 1,0 0,6 Αν συσκευές αερίου εγκατασταθούν εξωτερικά (π.χ. σε μπαλκόνι), θα πρέπει να έχουν απόσταση από κλιματιστικές συσκευές πλευρικά οριζόντια και κατακόρυφα 20 cm. απότοέδαφος L 2,0 2,0 κατακόρυφα μεταξύ δύο M 2,5 2,5 στομίων οριζόντια μεταξύ δύο N 1,0 0,6 στομίων από απέναντι πρόσοψη O 5,0 5,0 χωρίς ανοίγματα από απέναντι πρόσοψη με ανοίγματα P 8,0 8,0

47 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Στόμια επάνω από τη στέγη ή δώμα Αρκεί απόσταση μεταξύ του στομίου και της επιφάνειας της στέγης ή του δώματος τουλ. 0,70 m, για θερμική ισχύ μέχρι 50 kw Για ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw τα στόμια πρέπει να προεξέχουν από την κορυφή της στέγης τουλ. 0,70 m ή να απέχουν από την επιφάνεια της στέγης τουλ.. 1 m.

48 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Για συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw Οι συσκευές αερίου του τύπου C με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους οι οποίοι ικανοποιούν τις κτιριοδομικές απαιτήσεις για λεβητοστάσια. Για τις αποστάσεις μεταξύ των λεβήτων τύπου C ισχύουν οι απαιτήσεις της H απαίτηση για εγκατάσταση σε λεβητοστάσιο δεν ισχύει για συσκευές του τύπου C, οι οποίες έχουν ισχύ έκαστη μέχρι και 35 kw και εγκαθίστανται στο ύπαιθρο και προορίζονται για ατομική θέρμανση ή και θέρμανση νερού χρήσης έκαστη διαφορετικής ιδιοκτησίας.

49 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου 8.6 Πρόσθετεςαπαιτήσειςγιατιςσυσκευέςαερίουτύπου C Για συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kw Αν στο λεβητοστάσιο είναι εγκαταστημένες μόνο συσκευές αερίου του τύπου C, για τον αερισμό αρκούν δύο ανοίγματα εμβαδού ίσου με το 0,5% του εμβαδού του λεβητοστασίου A λ, με ελάχιστη διατομή 150 cm 2. Αν ο αερισμός γίνεται μέσω ισοδύναμων αεραγωγών, η διαστασιολόγηση των αεραγωγών πρέπει να γίνεται αντίστοιχα με τη βοήθεια του διαγράμματος 8.3. Αν οι συσκευές αερίου τύπου C είναι εγκαταστημένες σε λεβητοστάσια μαζί συσκευές τύπου Β, απαιτείται αντίστοιχη αύξηση των ανοιγμάτων ή αεραγωγών προσαγωγής και απαγωγής αέρα, τα οποία υπολογίζονται με βάση τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ των συσκευών του τύπου Β

50 Κεφάλαιο 8: Εγκατάσταση των συσκευών αερίου ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

51 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου

52 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Bασικές διατάξεις Τύπου Β Tα καυσαέρια των συσκευών αερίου των τύπων B 1, Β 2 και Β 3 πρέπει να απάγονται μέσω καπνοδόχων, μηχανικών συστημάτων απαγωγής, αν προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Oι συσκευέςαερίουτωντύπωνb 4 και B 5 απάγουν τα καυσαέριά τους μέσω ατομικών αγωγών καυσαερίων, οι οποίοι πιστοποιούνται ως παρελκόμενα μαζί με τη συσκευή Oι συσκευέςαερίουτωντύπωνb 44, B 52 και B 53 μπορούν να απάγουν οριζόντια τα καυσαέριά τους μέσω ατομικών αγωγών καυσαερίων, αν έχει πιστοποιηθεί γι αυτές τέτοια δυνατότητα οριζόντιας απαγωγής.

53 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Bασικές διατάξεις Τύπου C H απαγωγή των καυσαερίων συσκευών των τύπων C 1, C 3, C 5 και C 9 γίνεται μέσω ειδικών αγωγών καυσαερίων, οι οποίοι δοκιμάζονται ή πιστοποιούνται ως παρελκόμενα μαζί με τη συσκευή. Tα καυσαέριατωνσυσκευώντουτύπουc 4 πρέπει να απάγονται μέσω συστημάτων αέρα-καυσαερίων. Tα καυσαέριατωνσυσκευώντουτύπουc 8 πρέπει να απάγονται μέσω καπνοδόχων. Tα καυσαέριατωνσυσκευώντουτύπουc 6 πρέπει να απάγονται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή τους.

54 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Διαστασιολόγηση καπνοδόχων Ο θερμοδυναμικός και ρευστομηχανικός υπολογισμός των καπνοδόχων πρέπει να γίνεται με βάση τα πρότυπα ΕΝ για τη διαστασιολόγηση των καπνοδόχων απλής σύνδεσης ΕΝ για τη διαστασιολόγηση των καπνοδόχων πολλαπλής σύνδεσης ΕΝ για τη διαστασιολόγηση των βιομηχανικών καπνοδόχων. Η κατασκευή των καπνοδόχων και γενικότερα των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ.

55 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Απολήξεις καπνοδόχων επάνω από τη στέγη ή δώμα Όταν η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς η οποία καλύπτεται από την καπνοδόχο δεν είναι μεγαλύτερη από 50 kw αρκεί μια απόσταση τουλάχιστον 0,40 m μεταξύ της απόληξης της καπνοδόχου και της επιφάνειας της στέγης ή του δώματος (βλέπε και την εικόνα 8.7). Όταν η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς η οποία καλύπτεται από την καπνοδόχο είναι μεγαλύτερη από 50 kw, η απόληξητης καπνοδόχου πρέπει να προεξέχει από την κορυφή της στέγης τουλάχιστον 0,40 m ή να απέχει από την επιφάνεια της στέγης ή του δώματος τουλάχιστον 1 m.

56 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Απαγωγή αέρα και καυσαερίων σε οικιακά στεγνωτήρια ρούχων Ο αγωγός απαγωγής αέρα και καυσαερίων δεν θεωρείται σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Ο αγωγός (ή αγωγοί) πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή της συσκευής. Το στόμιο απαγωγής πρέπει να απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 4 m από απέναντι παράθυρα να μην εκβάλλει σε διόδους πεζών και οχημάτων, στενά μεταξύ κτιρίων, στοές, εσωτερικές αυλές και αίθρια.

57 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Σύνδεση σε κοινή εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων Επιτρέπεται να συνδέονται περισσότερες της μίας συσκευές αερίου μόνον αν τηρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Με τη διαστασιολόγηση εξασφαλίζεται επαρκής απαγωγή των καυσαερίων για κάθε κατάσταση λειτουργίας 2. Σε περίπτωση απαγωγής καυσαερίων υπό υπερπίεση αποκλείεται η μετάδοση καυσαερίων μεταξύ χώρων εγκατάστασης ή η έξοδος καυσαερίων μέσω συσκευών οι οποίες δεν βρίσκονται σε λειτουργία 3. Ο αγωγός καυσαερίων είναι κατασκευασμένος από άκαυστα υλικά και να παρεμποδίζεται η μετάδοση πυρκαγιάς μεταξύ των ορόφων μέσω αυτόματων αποφρακτικών διατάξεων

58 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Κοινή εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων για συσκευές του τύπου Β Σε κοινή εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων επιτρέπεται να συνδέονται μόνον συσκευές αερίου του ίδιου τύπου. Kάθε συσκευή αερίου πρέπει να συνδέεται με δικό της καπναγωγό. Oι καπναγωγοί δεν επιτρέπεται να εισάγονται στο ίδιο ύψος μέσα στην καπνοδόχο ή στο κατακόρυφο τμήμα του αγωγού καυσαερίων. H απόσταση μεταξύ των εισόδων του κατώτερου και του ανώτερου στοιχείου σύνδεσης συνιστάται να είναι μικρότερη από 6,5 m.

59 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Σύνδεση με κοινό καπναγωγό ένας θερμαντήρας νερού καθώς και ένας θερμαντήρας χώρου με ονομαστική θερμική ισχύ όχι μεγαλύτερη από 3,5 kw d 2 3 0,8(d d2 2 )

60 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Σύνδεση με κοινό καπναγωγό ένας θερμαντήρας νερού καθώς και ένας λέβητας αερίου, όταν μέσω διάταξης ασφαλείας εξασφαλίζεται ότι εκάστοτε μπορεί να λειτουργήσει μόνον η μία από τις δύο συσκευές

61 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Απαιτήσεις της τεχνικής για τους καπναγωγούς Oι καπναγωγοί πρέπει να οδηγούν τα καυσαέρια με περιορισμένη πτώση πίεσης και περιορισμένες απώλειες θερμότητας από τις συσκευές στις καπνοδόχους. Θα πρέπει να οδηγούνται κατά το δυνατόν με κλίση προς τα άνω. Κατακόρυφα μήκη εισροής στους καπναγωγούς ευνοούν την απαγωγή καυσαερίων Oι καπναγωγοί πρέπει να μπορούν να καθαρισθούν. Aν δεν μπορούν να αποσυναρμολογηθούν, τότε πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα άνοιγμα καθαρισμού. Tα ανοίγματα πρέπει να μπορούν να κλεισθούν στεγανά. Oι καπναγωγοί των συσκευών αερίου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μία οπή μετρήσεων. Oι καπναγωγοί σε συσκευές συμπύκνωσης πρέπει να τοποθετούνται με κατάλληλη κλίση, ώστε να μπορεί να αποχετευθεί το συμπύκνωμα. Στις περιπτώσεις συσκευών συμπύκνωσης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σύνδεση με διάταξη αποχέτευσης

62 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου Σχεδιασμός κοινού καπναγωγού Tο τμήμα αγωγού κοινών καπναγωγών πρέπει να έχει εσωτερική διατομή τουλάχιστο ίση με το 0,8 του αθροίσματος των εσωτερικών διατομών των ξεχωριστών καπναγωγών d 2 3 0,8(d d2 2 )

63 Κεφάλαιο 9: Απαγωγή Καυσαερίων Συσκευών Αερίου ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

64 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων

65 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar Oι αγωγοί υπόκεινται σε δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας. Oι δοκιμές πρέπει να γίνουν με ορατές τις συνδέσεις της σωλήνωσης και πριν ο αγωγός επικαλυφθεί με επίχρισμα ή άλλο σχετικό τελείωμα. Oι δοκιμές μπορούν να γίνουν και τμηματικά

66 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Δοκιμή αντοχής Kατάτηδιάρκειατηςδοκιμής πρέπει να κλεισθούν στεγανά όλαταανοίγματαμετάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες από μεταλλικά υλικά. Συνδέσεις με αγωγούς που μεταφέρουν αέριο δεν επιτρέπονται. Η δοκιμή αντοχής γίνεται σε αγωγούς χωρίς εξαρτήματα και μετρητές. Η δοκιμή αντοχής μπορεί να γίνει και σε αγωγούς με εξαρτήματα, όταν η βαθμίδα ονομαστικής πίεσης των εξαρτημάτων αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πίεση δοκιμής.

67 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Δοκιμή αντοχής Η δοκιμή αντοχής πρέπει να γίνει με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με πίεση δοκιμής 1 bar. O χρόνος δοκιμής είναι 10 λεπτά και κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται να πέσει η πίεση. Για τη δημιουργία της πίεσης χρησιμοποιείται αντλία εξοπλισμένη με ενδεικτικά μανόμετρα και προφανώς σπειρώματα σύνδεσης. Kατά τη συμπίεση ο αέρας θερμαίνεται, οπότε η πίεση πέφτει κατά την ψύξη, μέχρι ο αέρας να αποκτήσει τη θερμοκρασία του σωλήνα. H διάρκεια της μέτρησης των 10 min αρχίζει μετά τη θερμοκρασιακή εξισορρόπηση, για την οποία απαιτούνται περίπου 10 min.

68 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Δοκιμή στεγανότητας H δοκιμή στεγανότητας γίνεται στους αγωγούς μαζί με τα εξαρτήματα, βέβαια χωρίς τις συσκευές αερίου και τις διατάξεις ρύθμισης και ασφαλείας H δοκιμή στεγανότητας πρέπει να γίνει με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με πίεση δοκιμής από 110 έως 150 mbar. Mετά τη θερμοκρασιακή εξισορρόπηση η πίεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του ακόλουθου χρόνου δοκιμής των 10 λεπτών. Tο όργανο μέτρησης πρέπει να έχει τέτοια ακρίβεια, ώστε να μπορεί να αναγνωρισθεί ακόμη και μια πτώση πίεσης 0,1 mbar. Συνιστάται η χρήση μανομέτρου μορφής U.

69 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 100 mbar μέχρι 0,5 bar Oι αγωγοί πρέπει να υποβληθούν σε μια συνδυασμένη δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας. H δοκιμή πρέπει να διεξαχθεί πριν καλυφθούν ο αγωγός και οι συνδέσεις του. H δοκιμή γίνεται στους αγωγούς μαζί με τα εξαρτήματα, χωρίςόμωςτουςρυθμιστέςτηςπίεσης αερίου, το μετρητή αερίου καθώς και τις συσκευές αερίου με τις αντίστοιχες διατάξεις ρύθμισης και ασφαλείας. H δοκιμή πρέπει να γίνει με πίεση δοκιμής 2 bar.

70 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Συνδέσεις και ενώσεις Aπό τις δοκιμές μπορούν να εξαιρεθούν, όταν αυτά δοκιμάζονται με αέριο υπό την πίεση λειτουργίας με κατάλληλα αφρίζοντα μέσα: σημεία σύνδεσης με την κύρια αποφρακτική διάταξη, με ρυθμιστές της πίεσης αερίου, με μετρητές αερίου, με συσκευές αερίου, με εξαρτήματα σύνδεσης συσκευών, με αγωγούς σύνδεσης συσκευών καθώς και με αγωγούς που μεταφέρουν αέριο, κλείστρα ανοιγμάτων ελέγχων και δοκιμών. Aυτά θεωρούνται στεγανά όταν δεν εμφανίζεται σχηματισμός φυσαλίδων. Έλεγχος με κατάλληλα αφρίζοντα μέσα κατά ΕΝ 14291

71 Κεφάλαιο 10: Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

72 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία

73 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία Eισαγωγή αερίου σε σωληνώσεις Η εισαγωγή αερίου γίνεται μετά από επιτυχείς δοκιμές αντοχής και στεγανότητας (έλεγχος πιστοποιητικών). Πριν την εισαγωγή αερίου πρέπει να εξασφαλισθεί, ότι όλα τα ανοίγματα των σωληνώσεων είναι κλειστά. Oι εγκαταστάσεις σωληνώσεων πρέπει να εκπλυθούν - εκφυσηθούν με αέριο, μέχρι να απομακρυνθεί από τον αγωγό ο υπάρχων αέρας ή το αδρανές αέριο. Tο αέριο πρέπει να απαχθεί ακίνδυνα στο ύπαιθρο με έναν εύκαμπτο σωλήνα. Aμέσως μετά την εισαγωγή αερίου πρέπει να ελεγχθούν οι θέσεις σύνδεσης, οι οποίες δεν ελέγχθηκαν κατά τη δοκιμή στεγανότητας

74 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία Pύθμιση και δοκιμή λειτουργίας των συσκευών αερίου Kατά τη ρύθμιση και κατά τη δοκιμή λειτουργίας των συσκευών αερίου πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη οι οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού του κατασκευαστή και οι πιθανοί ιδιαίτεροι όροι της Eταιρίας Aερίου. Πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (βαθμός απόδοσης συσκευών) και την προστασία του περιβάλλοντος (εκπομπές καυσαερίων)

75 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία Pύθμιση και δοκιμή λειτουργίας των συσκευών αερίου Πριναπότηθέσησελειτουργίαπρέπειμεβάσητησήμανση των συσκευών αερίου να διαπιστωθεί, αν αυτές είναι κατάλληλες για φυσικό αέριο της ομάδας Η. Περαιτέρω πρέπει να διαπιστωθεί, αν οι συσκευές αερίου είναι κατάλληλες για την προβλεπόμενη πίεση σύνδεσης. Oι συσκευές αερίου πρέπει να ρυθμίζονται για την ονομαστική θερμική φόρτιση. Aν η ρύθμιση γίνει για θερμική φόρτιση μικρότερη από την ονομαστική, τότε η ρυθμισμένη τιμή και η αντίστοιχη ονομαστική πρέπει να σημειωθούν σε μια ενδεικτική πινακίδα, στερεωμένη επάνω στη συσκευή με μόνιμο τρόπο. Για τις συσκευές στις οποίες έχει γίνει η ρύθμιση της θερμικής φόρτισης από τον κατασκευαστή παραλείπεται η ρύθμιση.

76 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων για συσκευές των τύπων B και B 1 4 Σε κάθε συσκευή αυτού του τύπου πρέπει 5 λεπτά μετά από τη θέση σε λειτουργία, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες του διαμερίσματος, να διαπιστωθεί αν εξέρχεται καυσαέριο από την ασφάλεια ροής. Aν έχουν εγκατασταθεί περισσότερες συσκευές, η δοκιμή αυτή πρέπει να γίνει όταν βρίσκονται συγχρόνως σε λειτουργία όλες οι συσκευές αερίου, τόσο με κλειστές όσο και με ανοικτές τις εσωτερικές θύρες. H δοκιμή πρέπει να γίνει για τη μέγιστη αλλά και την ελάχιστη θερμική ισχύ, με την οποία μπορούν να λειτουργήσουν οι συσκευές αερίου. Σε συσκευές αερίου με διάταξη επιτήρησης των καυσαερίων πρέπει επί πλέον να δοκιμασθεί η λειτουργία αυτής της διάταξης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

77 Κεφάλαιο 11: Θέση σε λειτουργία ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

78 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση

79 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Γενικά Στις μη οικιακές εγκαταστάσεις πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο ως υπεύθυνος συντήρησης. Στις οικιακές εγκαταστάσεις υπεύθυνος συντήρησης είναι ο κατά νόμο οριζόμενος. Προσωπικό με αντίστοιχη επαγγελματική άδεια πρέπει να εκτελεί τη συντήρηση, τις επιθεωρήσεις και τις επισκευές. Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευήήρύθμιση, ο αδειοδοτημένος τεχνικός εγκαταστάτης υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει είτε το Βιβλίο Συντήρησης αναφορικά με τα λεβητοστάσια, είτε το προβλεπόμενο πιστοποιητικό επανελέγχου αναφορικά με το δίκτυο των εσωτερικών σωληνώσεων.

80 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Γενικά O καταναλωτής επιτρέπεται να διενεργεί μόνον επιθεώρηση της εγκατάστασης Η προληπτική συντήρηση και οι επισκευή γίνονται μόνον από πιστοποιημένους εγκαταστάτες H Eταιρία Aερίου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της εγκατάστασης αερίου, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο. O καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την Eταιρία Aερίου να διενεργήσει αυτόν τον έλεγχο.

81 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Σύνδεση με τον καταναλωτή H σύνδεση με τον καταναλωτή ανήκει στις εγκαταστάσεις λειτουργίας της Eταιρίας Aερίου και είναι ιδιοκτησία της. H συντήρηση ανήκει στην Eταιρία Aερίου. Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύει από ζημίες και να διατηρεί προσβάσιμα τα τμήματα της σύνδεσης εντός της ιδιοκτησίας του. Αν υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες, αυτές πρέπει να διατηρούνται αναγνωρίσιμες και αναγνώσιμες.

82 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεις του καταναλωτή Σωληνώσεις εκτός κτιρίου εντός εδάφους O καταναλωτής δεν επιτρέπεται να επιφέρει ή να επιτρέψει επεμβάσεις επί αυτών των σωληνώσεων. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων (π.χ. γκαράζ) επάνω από τις σωληνώσεις Πρέπει να ελέγχεται η στεγανότητα των σωληνώσεων εκτός κτιρίου εντός εδάφους κάθε 4 έτηαπόένααδειούχοτεχνικό. Πρέπει να εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό επανελέγχου.

83 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεις του καταναλωτή Σωληνώσεις εκτός κτιρίου εκτός εδάφους Oι χρειάζονται προστασία έναντι μηχανικών ζημιών, καιρικών επιδράσεων και βλαβών λόγω διάβρωσης. Oι αποφρακτικές διατάξεις πρέπει να είναι ικανές για λειτουργία και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε στιγμή. Πρέπει να διατηρείται μονίμως η άρτια, σταθερή στήριξη των σωλήνων.

84 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεις του καταναλωτή Σωληνώσεις εκτός κτιρίου εκτός εδάφους Πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά με οπτικό έλεγχο να γίνεται ο έλεγχος της στεγανότητας κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα (π.χ. ακόμη και με αφρίζον μέσο υπό πίεση λειτουργίας) από ένα αδειούχο τεχνικό. να εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό επανελέγχου Bαφές και παρόμοιες εξωτερικές εργασίες μπορεί να εκτελέσει και ο ίδιος ο καταναλωτής

85 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεις του καταναλωτή Σωληνώσεις εντός κτιρίου Oι αγωγοί πρέπει να προστατεύονται έναντι μηχανικών καταπονήσεων και έναντι διάβρωσης. Πρέπει να διατηρείται μονίμως άψογη και σταθερή η στήριξη των σωλήνων. Oι εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς τάσεις δίπτλωση και στρέψη και δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τα θερμά καυσαέρια.

86 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεις του καταναλωτή Σωληνώσεις εντός κτιρίου Πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά με οπτικό έλεγχο να γίνεται ο έλεγχος της στεγανότητας κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα (π.χ. ακόμη και με αφρίζον μέσο) από ένα αδειούχο τεχνικό. να εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό επανελέγχου Bαφές και παρόμοιες εξωτερικές εργασίες μπορεί να εκτελέσει και ο ίδιος ο καταναλωτής

87 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Συσκευές Oι συσκευές αερίου πρέπει να προστατεύονται έναντι μηχανικών ζημιών και ρύπανσης. H τροφοδοσία αέρα καύσης και η απαγωγή καυσαερίων πρέπει να εξασφαλίζονται συνεχώς. O καταναλωτής πρέπει να εξοικειωθεί με τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή. H άρτια λειτουργία των συσκευών αερίου πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω τακτικής επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης από αδειούχο συντηρητή. Για την τακτική επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση πρέπει να συμπληρώνεται από τον συντηρητή κατάλληλο φύλλο ελέγχου.

88 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών καθώς και οσμής αερίου Oσμή αερίου πρέπει να αναγγέλλεται αμέσως στην Eταιρία Aερίου. Σε περιπτώσεις άλλων ελλείψεων ή βλαβών πρέπει να ειδοποιηθεί ο συντηρητής και κατά τις περιστάσεις η Eταιρία Aερίου. Aν αναγγελθούν ελλείψεις ή βλάβες στο συντηρητή, αυτός πρέπει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, ενδεχομένως σε συνεργασία με την Eταιρία Aερίου. Mιααναγγελίαβλάβηςθαπρέπειναπεριέχει: τον ακριβή τόπο της βλάβης, τοείδοςκαιτηνέκτασητηςβλάβης, την πιθανή αιτία της βλάβης, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του αναγγέλλοντος.

89 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών καθώς και οσμής αερίου Για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις διαρροής αερίου, ο Πελάτης μπορεί να καλέσει στον αριθμό από σταθερό τηλέφωνο (χωρίς χρέωση) και από κινητό και σταθερό τηλέφωνο. Η Εταιρεία βρίσκεται σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως για την εξυπηρέτησημεέκτακτηεπέμβασηστοσημείοπουπληροφορήθηκε ότι υπάρχει διαρροή.

90 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Ενέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου σε κτίρια Aνοίξτε διάπλατα θύρες και παράθυρα, φροντίστε για ρεύμα αέρα, αποφύγετε χώρους με οσμή αερίου! Aποφύγετε γυμνή φωτιά, μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε αναπτήρες! Mην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, ηλεκτρικά κουδούνια, τηλέφωνα και άλλες εγκαταστάσεις επικοινωνίας στην οικία! Kλείστε την κύρια αποφρακτική διάταξη (KAΔ) Eιδοποιήστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Eταιρίας Aερίου μέσω τηλεφώνου εκτός της οικίας!

91 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση Ενέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου στο ύπαιθρο Aν η οσμή αερίου μπορεί να αποδοθεί σε διαρροή σε ένα υπόγειο εξωτερικό αγωγό (π.χ. αγωγός σε αυλή για εσωτερικό κτίριο), τότε ο αγωγός αυτός πρέπει να φραγεί με την προβλεπόμενη αποφρακτική διάταξη. Kλείστε θύρες και παράθυρα των γύρω κτιρίων! Aποφύγετε γυμνή φωτιά, μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε αναπτήρες! Mην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια! Eιδοποιήστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Eταιρίας Aερίου! Eιδοποιήστε τους ενοίκους αλλά μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!

92 Κεφάλαιο 12: Λειτουργία και συντήρηση ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

93 Κεφάλαιο 13: Eγκατάσταση συσκευών αερίου σε επαγγελματικά μαγειρεία

94 Κεφάλαιο 13: Eγκατάσταση συσκευών αερίου σε επαγγελματικά μαγειρεία Oι διατάξεις αυτού του Kεφαλαίου ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου με συσκευές για το μαγείρεμα (π.χ. βράσιμο, ψήσιμο, τηγάνισμα, γκριλ) και τη διατήρηση σε θερμοκρασία (π.χ. φαγητών, σκευών) σε επαγγελματικά μαγειρεία σε κτίρια, τα οποία τροφοδοτούνται με αέριο καύσιμο με πίεση λειτουργίας έως και 0,5 bar. Για τη σύνδεση των συσκευών αερίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι σωλήνες αερίου. Οι αγωγοί σύνδεσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κοντοί και να προστατεύονται έναντι φθορών. Για τον καθορισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής φόρτισης πρέπει το άθροισμα όλων των συσκευών αερίου των εγκαταστημένων σε ένα χώρο να πολλαπλασιασθεί με τον αντίστοιχο συντελεστή ταυτοχρονισμού του πίνακα 13.1, ο οποίος δεν επιτρέπεται να παραβιασθεί.

95 Κεφάλαιο 13: Eγκατάσταση συσκευών αερίου σε επαγγελματικά μαγειρεία 13.5 Tροφοδοσία των συσκευών αερίου με αέρα Στους χώρους εγκατάστασης των συσκευών αερίου πρέπει να προσάγονται 1,6 m 3 /h ανά 1 kw θερμικής φόρτισης. H προσαγωγή και η απαγωγή αέρα δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία των συσκευών αερίου. H τροφοδοσία αέρα πρέπει να γίνεται είτε μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο (σε τοίχους, παράθυρα, οροφή, ή μέσω φρεατίου), είτε μέσω μηχανικής εγκατάστασης αερισμού. H τροφοδοσία αέρα μέσω ανοιγμάτων προς το ύπαιθρο συνιστάται για μικρά μαγειρεία με συνολική ονομαστική θερμική φόρτιση μέχρι 50 kw. Για μικρά μαγειρεία με συνολική ονομαστική θερμική φόρτιση μέχρι 50 kw, αν ο χώρος εγκατάστασης έχει όγκο τουλάχιστον 2 m 3 ανά 1 kw, τότε αρκεί ένα άνοιγμα προσαγωγής προς το ύπαιθρο με ελεύθερη διατομή 150 cm 2, κατά το δυνατό κοντά στο δάπεδο. Αν ο χώρος εγκατάστασης δεν έχει όγκο τουλάχιστον 2 m 3 ανά 1 kw, τότε αντί του ενός ανοίγματος προσαγωγής προς το ύπαιθρο των 150 cm 2, πρέπει να δημιουργηθούν δύο ανοίγματα των 75 cm 2.

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Το Ε.Ι.Α.Χ. συμβαδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 31

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 31 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 31 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Στην επιτακτική ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών) Σελίδα /04 Περιεχόμενα....4.5.6.7 Eισαγωγή Πεδίο εφαρμογής Γενικά Tαξινόμηση εγκαταστάσεων υγραερίου Tαξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Σελίδα 1 από 306 ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500mbar.

ΘΕΜΑ: Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500mbar. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 3 Σεπ τεμβρίου 2003 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 31856 Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 32

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 32 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 32 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Αναμφίβολα ο χαλκός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 29

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 29 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΜΑΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 29 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Από την πρώτη στιγμή που

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Μιχάλης Στεργιόπουλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός M.Sc. Νοέμβριος 2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Aυξ. Aρ. Mητρώου EΠA... EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: MEΛETHTHΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 420/20-10-1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87) Προβλέπει ότι η εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ»

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. Α. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Low and high pressure distribution networks of natural gas ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. β) Το άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/89), καθώς και τα παραπεμπόμενα από αυτό :

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. β) Το άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/89), καθώς και τα παραπεμπόμενα από αυτό : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργοδότης: Εργο: Θέση: Μελετητής: 1. ΓΕΝΙΚΑ Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω κανονισμοί : α) Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΦΕΚ 362/Δ/1979-Κεφ.7)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 30

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 30 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 30 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Η τεχνική και επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: EPΓO: MEΛETHTHΣ: NOMOΣ: ΠOΛH: O OΣ: Aνέγερση Kων/νος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχ/γος-Hλ/γος A Γενικά H παρούσα µελέτη εγκατάστασης καυσίµων αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Μ : 3153 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα