Προβλήµατα Συµπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη περίπτωσης ΘΕ 4. ρ. Παπαδηµητρίου Άρτεµις Σχολική Σύµβουλος Π.Α 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβλήµατα Συµπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη περίπτωσης ΘΕ 4. ρ. Παπαδηµητρίου Άρτεµις Σχολική Σύµβουλος Π.Α 2014"

Transcript

1 Προβλήµατα Συµπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη περίπτωσης ΘΕ 4 ρ. Παπαδηµητρίου Άρτεµις Σχολική Σύµβουλος Π.Α 2014

2

3 Τα προβλήµατα συµπεριφοράς είναι ουσιαστικά ζητήµατα της ευρύτερης κατηγορίας των δυσκολιών προσαρµογής. Οι Cooper και Upton (1990) υποστηρίζουν ότι η προβληµατική συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και δεν δηµιουργείται µόνο από το µαθητή που επιδεικνύει τη συµπεριφορά. Επίσης, υπογραµµίζουν ότι η αιτία για την εµφάνιση της προβληµατικής συµπεριφοράς κατανοείται στο πλαίσιο των δράσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ των συµµετεχόντων στο συγκεκριµένο περιβάλλον. Με τον όρο προβλήµατα συµπεριφοράς θεωρείται η ακατάλληλη, αναποτελεσµατική ή και αποτυχηµένη προσπάθεια του παιδιού να προσαρµοστεί οµαλά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του (Γαλανάκη, 2004).

4

5

6

7

8 Τι προσπαθεί να πετύχει κάποιες φορές το παιδί µε την προβληµατική συµπεριφορά µέσα στην τάξη;

9

10 ιαχείριση προβληµάτων συµπεριφοράς στην τάξη

11 Πως προσδιορίζουµε τα προβλήµατα συµπεριφοράς Το πρώτο βήµα στην αντιµετώπιση των προβληµάτων συµπεριφοράς αποτελεί ο ακριβής και κατάλληλος προσδιορισµός της προβληµατικής συµπεριφοράς. Η ανθρώπινη συµπεριφορά είναι µία σύνθετη πραγµατικότητα, που απαιτεί προσοχή ως προς τον προσδιορισµό και την ερµηνεία της. Κάθε συµπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Τόσο η αύξηση, όσο και η µείωσή της εξαρτάται από τη δυναµική της συµπεριφοράς των άλλων. Η ίδια συµπεριφορά µπορεί να χαρακτηρίζεται ως προβληµατική από έναν εκπαιδευτικό και όχι από κάποιον άλλο, εξαρτάται δηλαδή από τα υποκειµενικά κριτήρια και τα επίπεδα ανοχής του κάθε εκπαιδευτικού. Ακόµη, ένας µαθητής µπορεί να έχει µεγαλύτερη υπερκινητικότητα κατά τις τελευταίες ώρες της σχολικής µέρας, ενώ κατά το πρώτο δίωρο να παραµένει στη θέση του για περισσότερο χρονικό διάστηµα.

12 Κριτήρια προσδιορισµού µιας συµπεριφοράς ως «προβληµατικής» σύµφωνα µε τους Zarkowska & Clements, 1994). Ακατάλληλη συµπεριφορά σε σχέση µε το αναπτυξιακό επίπεδο και την ηλικία του παιδιού. Αυτό το κριτήριο αναφέρεται στο κατά πόσο µία συµπεριφορά συνιστά απόκλιση από αυτήν που αναµένεται µε βάση την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού, αν δηλαδή υπάρχει αναπτυξιακή ανωριµότητα. Επικίνδυνη συµπεριφορά για την σωµατική ακεραιότητα και ασφάλεια του ίδιου του παιδιού και των άλλων. Εδώ η έµφαση βρίσκεται στο κατά πόσο η συνέχιση αυτής της συµπεριφοράς είναι επιζήµια για τον εαυτό και τους άλλους (δασκάλα, συµµαθητές, γονείς, αδέλφια). Η συµπεριφορά αποτελεί αιτία ψυχολογικής πίεσης για τους άλλους. Η συµπεριφορά είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη µάθηση. Όταν µία συµπεριφορά συνδέεται µε προβλήµατα µάθησης, είτε στο γνωστικό τοµέα είτε στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, µπορεί να χαρακτηριστεί ως προβληµατική. Συµπεριφορά αντίθετη µε τις κοινωνικές σταθερές (όπως οι κλοπές, το σκασιαρχείο, οι υλικές καταστροφές στο χώρο του σχολείου, η κακοποίηση άλλων παιδιών).

13 Στοιχεία συµπεριφοράς Η συχνότητα της συµπεριφοράς: όσο πιο συχνά παρουσιάζεται µία συµπεριφορά, τόσο πιο µεγάλο είναι το πρόβληµα. Η ηλικία του παιδιού: όσο πιο µεγάλο είναι το παιδί µε το πρόβληµα συµπεριφοράς, τόσο πιο σοβαρό είναι το πρόβληµα. Η ένταση της συµπεριφοράς: όσο πιο σοβαρή/ έντονη είναι η µορφή µε την οποία εκδηλώνεται το πρόβληµα συµπεριφοράς, τόσο πιο µεγάλο είναι το πρόβληµα.

14 Η Συµπεριφορική Προσέγγιση Η Οικοσυστηµική Προσέγγιση Η Ενεργητική Ακρόαση

15 Συµπεριφορική προσέγγιση Μία βασική αρχή είναι ότι οι συνέπειες µιας συµπεριφοράς καθορίζουν την επανάληψη ή την εξάλειψή της. Μία συµπεριφορά που έχει θετικά αποτελέσµατα είναι πολύ πιθανό ότι θα διατηρηθεί, ενώ αν τα αποτελέσµατα είναι δυσάρεστα για το άτοµο, η συµπεριφορά θα µειωθεί ή θα εξαφανιστεί. Ενδείκνυται για προβλήµατα συµπεριφοράς που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και δεν εµφανίζουν διάρκεια

16 Πλαίσιο λειτουργίας Ο µαθητής µπορεί να σηκώνεται συνέχεια από τη θέση του ή να µιλάει συνέχεια στο διπλανό του, π.χ όταν έχει να λύσει ασκήσεις µαθηµατικών. Το ερέθισµα µπορεί να είναι οι εργασίες στα µαθηµατικά (ποσότητα, βαθµός δυσκολίας) και η αντίδραση είναι το πρόβληµα συµπεριφοράς. Οι συνέπειες µπορεί να είναι η αποφυγή των ασκήσεων, αφού ο µαθητής ασχολείται µε τους άλλους και τελικά αποφεύγει να λύσει τις ασκήσεις. Το πρόβληµα συµπεριφοράς έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα: µπορεί να εκφράζει την αδυναµία του µαθητή να λύσει τις ασκήσεις που είτε είναι δύσκολες είτε πολλές για εκείνον.

17 Παρέµβαση δασκάλου Μείωση της ποσότητας των εργασιών, µε την επιλογή πιο απλών ασκήσεων, ή µε τη διδασκαλία µίας άλλης δεξιότητας που θα διευκολύνει το παιδί να εκτελεί τις δραστηριότητες χωρίς άγχος.

18 Στρατηγικές για την αποτελεσµατική χρήση των κανόνων Από την αρχή της χρονιάς, ο δάσκαλος ορίζει τους βασικούς κανόνες συµπεριφοράς που εκφράζουν τις απαιτήσεις του προς τους µαθητές ή προκύπτουν από το συµβόλαιο (εκπαιδευτικό συµβόλαιο) που προέκυψε. Θετική διατύπωση των κανόνων (ο κανόνας «µη µιλάτε µεταξύ σας όταν γράφετε» θα µπορούσε να διατυπωθεί «Συγκεντρώνοµαι σε αυτά που έχω να γράψω». Σχέση θετικής διατύπωσης µε την επιθυµητή συµπεριφορά όχι την προβληµατική.

19 Στρατηγικές για την αποτελεσµατική χρήση των κανόνων Ο δάσκαλος διδάσκει τους κανόνες στα παιδιά. Τα προβλήµατα συµπεριφοράς πολύ συχνά αντιµετωπίζονται µε υπενθύµιση των κανόνων της τάξης. Η πράξη έχει δείξει ότι αυτή η τακτική δεν επαρκεί για µία αλλαγή. Η σαφής διδασκαλία των κανόνων είναι µία διαδικασία που βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν την λειτουργία των κανόνων

20 Στρατηγικές για την αποτελεσµατική χρήση των κανόνων Ο δάσκαλος ορίζει το σύστηµα των θετικών και αρνητικών συνεπειών από την εφαρµογή ή παραβίαση των κανόνων. Γίνεται σε συνεργασία µε τα παιδιά. Ο δάσκαλος υπενθυµίζει τους κανόνες είτε γραπτά ή προφορικά

21 Τεχνικές συµπεριφορκής προσέγγισης Θετική ενίσχυση Αρνητική ενίσχυση Απόσβεση Υπερδιόρθωση Προσωρινή αποµάκρυνση Σταδιακή διαµόρφωση Σύστηµα συµβολικών αµοιβών Ανάλυση έργου Αµοιβαίο συµβόλαιο συµπεριφοράς Εκπαίδευση µε αυτοκαθοδήγηση Παιχνίδι ρόλων ιδασκαλία εναλλακτικών τρόπων συµπεριφοράς Τιµωρία

22 Θετική ενίσχυση Ορισµός µία ευχάριστη συνέπεια που ακολουθεί µία επιθυµητή συµπεριφορά και συµβάλλει στην επανάληψη της (π.χ. έπαινος, χαµόγελο, χειροκρότηµα, πόντοι, βραβείο, αστεράκι, δραστηριότητα) Στόχος η εδραίωση µίας αποδεκτής συµπεριφοράς Συνθήκες ατοµικά, οµαδικά ιαδικασία Η δασκάλα επιλέγει τις θετικές συµπεριφορές που θα επιβραβεύει µέσα στην τάξη, π.χ. τις συµπεριφορές που υπαγορεύονται από τους κανόνες της τάξης. Για παράδειγµα, µία επιθυµητή συµπεριφορά είναι το κάθε παιδί να εκτελεί τις εργασίες του χωρίς να µιλάει στο διπλανό του µέχρι να τελειώσει (συγκέντρωση προσοχής). Η δασκάλα επιλέγει τον τρόπο που θα ανταµείβει τον µαθητή που δείχνει αυτή την επιθυµητή συµπεριφορά (π.χ. απευθύνει ένα θετικό σχόλιο στο µαθητή έτσι ώστε να το ακούσουν όλοι και να στραφεί η προσοχή τους σε αυτόν). Η θετική ενίσχυση µπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί, όταν ένας µαθητής εκδηλώνει µία ανεπιθύµητη συµπεριφορά και η δασκάλα δίνει την προσοχή της σε έναν µαθητή που δείχνει µία επιθυµητή συµπεριφορά. Πλεονεκτήµατα Είναι µία ευχάριστη εµπειρία για το µαθητή. Μειονεκτήµατα Η επίδρασή της στο µαθητή εξαρτάται από το πρόγραµµα παροχής των ενισχύσεων. Η συνεχής ενίσχυση (η δασκάλα επιβραβεύει κάθε φορά που ο µαθητής δείχνει επιθυµητή συµπεριφορά) είναι λιγότερο αποτελεσµατική από τη µερική ενίσχυση (η δασκάλα δεν επιβραβεύει κάθε φορά που υπάρχει η κατάλληλη συµπεριφορά).

23 Αρνητική ενίσχυση Ορισµός: είναι µία αντίδραση σε µία συµπεριφορά που αποµακρύνει κάτι δυσάρεστο για το παιδί (το παιδί αποφεύγει κάτι δυσάρεστο) Στόχος: η µείωση της ακατάλληλης συµπεριφοράς Συνθήκες: ατοµικά, οµαδικά ιαδικασία Η δασκάλα επιλέγει την συµπεριφορά στην οποία θα αντιδράσει. Για παράδειγµα, ένας µαθητής διακόπτει συνέχεια το µάθηµα. Η δασκάλα αποφασίζει να µην επιτρέψει στο µαθητή να παρακολουθήσει το µάθηµα, για να µειώσει την ανεπιθύµητη συµπεριφορά του. Έτσι, τον βγάζει έξω από την τάξη. Όµως, το αποτέλεσµα που έχει η αντίδραση της δασκάλας αποδεικνύεται ότι λειτουργεί ως ενίσχυση της µη-αποδεκτής συµπεριφοράς. Ο µαθητής εξακολουθεί να διακόπτει το µάθηµα. Συνεπώς, η αποµάκρυνση του από το µάθηµα δεν έχει το αποτέλεσµα που θα είχε η τιµωρία (δηλαδή τη µείωση της µη-αποδεκτής συµπεριφοράς) αλλά τελικά αποτελεί αρνητική ενίσχυση. Έτσι, φαίνεται ότι για το µαθητή το να βγαίνει έξω από τη τάξη λειτουργεί ως αρνητική ενίσχυση για την συµπεριφορά του, αφού βγαίνοντας έξω από την τάξη αποφεύγει το µάθηµα, που µάλλον δεν του αρέσει. Πλεονεκτήµατα: Είναι θετική για το άτοµο, αφού αποφεύγει κάτι δυσάρεστο. Μειονεκτήµατα: Πετυχαίνει την αύξηση της µη-αποδεκτής συµπεριφοράς

24 Υπερδιόρθωση Ορισµός: έχει δύο µορφές: (α) την άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς που έχει προκληθεί από την προβληµατική συµπεριφορά, και (β) την εφαρµογή της κατάλληλης συµπεριφοράς από το παιδί µε την προβληµατική συµπεριφορά Στόχος: η µείωση της ακατάλληλης συµπεριφοράς Συνθήκες: ατοµικά ιαδικασία: Οµαθητήςεκδηλώνειµίαµη-αποδεκτήσυµπεριφορά (π.χ. χαλάει τα παιγνίδια των άλλων παιδιών) και η δασκάλα ζητά από το παιδί να τα ξαναφτιάξει όπως ήταν (αποκαταστατική υπερδιόρθωση). Ακόµη, η δασκάλα µπορεί να δείξει στο παιδί πώς να ασχολείται δηµιουργικά µε τα παιγνίδια (υπερεξάσκηση µιας θετικής δεξιότητας). Ή όταν ένας µαθητής µιλάει µε θυµό και χρησιµοποιεί άσχηµες εκφράσεις, η δασκάλα απαιτεί από το µαθητή να µιλά µε θετικές εκφράσεις και µε ηρεµία. Πλεονεκτήµατα: Το παιδί διδάσκεται να επανορθώνει τα αποτελέσµατα που µπορεί να έχει η συµπεριφορά του στο περιβάλλον. Μειονεκτήµατα: Είναι φανερό ότι αυτή η τεχνική απαιτεί διδασκαλία έναςπρος-έναν και χρόνο για να έχει επιτυχία. Ακόµη, είναι πιθανό η παρότρυνση της δασκάλας να αυξήσει την επιθετικότητα και άρνηση του µαθητή να αποκαταστήσει τη ζηµιά που έκανε.

25 Προσωρινή αποµάκρυνση Ορισµός: η αποµάκρυνση του µαθητή από ένα χώρο ή δραστηριότητα που ενισχύει την συµπεριφορά του Στόχος: η επαναφορά του µαθητή σε µία κατάσταση συναισθηµατικής ηρεµίας Συνθήκες: ατοµικά ιαδικασία: Ο µαθητής µιλάει συνέχεια και ενοχλεί το διπλανό του Ο δάσκαλος τον οδηγεί σε ένα χώρο µε ελάχιστα ερεθίσµατα «θρανίο σκέψης» Ο µαθητής επιστρέφει όταν µπορεί να καθίσει στο θρανίο του όταν δεν ενοχλεί το διπλανό του Πλεονεκτήµατα: Είναι µία ανώδυνη διαδικασία που χρησιµοποιείται ευρύτατα. Μειονεκτήµατα: Η συχνή εφαρµογή της προσωρινής διακοπής µπορεί να δηµιουργήσει στο µαθητή αρνητικά συναισθήµατα (αφού αποµονώνεται από τους άλλους) και να διαµορφώσει µία αρνητική στάση της τάξης απέναντί του. Η δασκάλα χρειάζεται να τονίζει στο µαθητή τον σκοπό της προσωρινής διακοπής: ότι ο µαθητής που πηγαίνει στο «θρανίο της σκέψης» θα µείνει εκεί για λίγο, ώσπου να είναι έτοιµος να γυρίσει στη θέση του και να παρακολουθήσει το µάθηµα..

26 Σταδιακή διαµόρφωση Ορισµός: η δασκάλα ενισχύει το µαθητή για κάθε συµπεριφορά που πλησιάζει στην επιθυµητή συµπεριφορά Στόχος: η διαµόρφωση µιας κατάλληλης συµπεριφοράς Συνθήκες: ατοµικά, οµαδικά ιαδικασία: Η δασκάλα παρατηρεί το µαθητή µε το πρόβληµα συµπεριφοράς (π.χ. όταν είναι να γράψει, µιλάει συνέχεια στο διπλανό του και σηκώνεται από τη θέση του) και τον ενισχύει κάθε φορά που εκείνος εκδηλώνει θετικές συµπεριφορές. Έτσι, στο παραπάνω παράδειγµα η δασκάλα επαινεί το µαθητή όταν γράφει χωρίς να µιλάει στο διπλανό του και παραµένει έστω για λίγο στη θέση του. Σε αυτή την τεχνική, το ενδιαφέρον της δασκάλας είναι να ενισχύσει µικρές ενδείξεις αποδεκτής συµπεριφοράς, ώστε σταδιακά να διαµορφώσει µε τη χρήση της ενίσχυσης µία συνολικά κατάλληλη συµπεριφορά. Πλεονεκτήµατα: Είναι ευχάριστη εµπειρία για το µαθητή, αφού στηρίζεται στη θετική ενίσχυση. Έτσι, δε δίνει έµφαση στο πρόβληµα συµπεριφοράς αλλά σε κάποια θετικά σηµεία και δηµιουργεί ένα κλίµα αποδοχής του µαθητή από τη δασκάλα. Μειονεκτήµατα: Για να επιτευχθεί η διαµόρφωση της επιθυµητής συµπεριφοράς απαιτείται χρόνος.

27 Σύστηµα συµβολικών αµοιβών Ορισµός µία θετική συµπεριφορά επιβραβεύεται µε συµβολικές αµοιβές (αµοιβές που µπορούν να ανταλλαχθούν µε κάποια άλλες ενισχύσεις) Στόχος η διατήρηση µιας συµπεριφοράς Συνθήκες ατοµικά, οµαδικά ιαδικασία Η δασκάλα προσδιορίζει µε ακρίβεια µία κατάλληλη συµπεριφορά (π.χ. «γράφω τις ασκήσεις της Γλώσσας χωρίς να ασχολούµαι µε το διπλανό µου») και ορίζει την αξία της συµβολικής αµοιβής (εάν ένας µαθητής τηρεί αυτόν τον κανόνα, η δασκάλα θα του δίνει µία «φατσούλα που χαµογελάει» που θα την κολλά στο βιβλίο του). Μετά καθορίζεται µε ακρίβεια το σύστηµα της ανταλλαγής. Έτσι, αν ένας µαθητής έχει πέντε «φατσούλες», τότε µπορεί να τις ανταλλάξει µε µία εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως το διάβασµα ενός βιβλίου από τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Πλεονεκτήµατα Αυτή η τεχνική έχει υποστηριχθεί ως αποτελεσµατική στην κινητοποίηση των παιδιών για να επαναλαµβάνουν την συµπεριφορά τους. Ακόµη, διδάσκει στο µαθητή να περιµένει την τελική ενίσχυση. Γι αυτό συστήνεται για παιδιά µεγάλων τάξεων (, Ε και ΣΤ ) που µπορούν να αποκτήσουν το αντάλλαγµα µε κάποια καθυστέρηση. Μειονεκτήµατα Η ιδιαιτερότητα αυτής της τεχνικής είναι η χρήση της ανταλλάξιµης αξίας των ενισχύσεων. Αλλά χρειάζεται προσοχή στις µορφές των ανταλλάξιµων ενισχύσεων που προσφέρονται, ώστε οι ενισχύσεις να οδηγούν σε µία παιδαγωγικά χρήσιµη και δηµιουργική δραστηριότητα και όχι σε µία υλική αµοιβή.

28 Ανάλυση έργου Ορισµός: η ανάλυση της τελικώς αποδεκτής συµπεριφοράς σε βραχύχρονους και µακρόχρονους στόχους Στόχος: η µείωση της ακατάλληλης συµπεριφοράς Συνθήκες: ατοµικά ιαδικασία: Ο µαθητής έχει µια επιθύµητη συµπεριφορά. Ο δάσκαλος θέτει ως στόχο να µειωθεί η συχνότητα πχ. ο µαθητής να σηκώνεται από το καρεκλάκι του 1 φορά σε κάθε διδακτική ώρα. ή να αλλάξει η κατάσταση π.χ. ο µαθητής κάνει µία άσκηση στη γλώσσα χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του.. Αναλύεται σε υποστόχους. Ο µαθητής υλοποιώντας το πρόγραµµα υλοποιεί και τους στόχους Πλεονεκτήµατα: Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, όταν το πρόβληµα συµπεριφοράς είναι εκτεταµένο και έντονο. Στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαίο να διαµορφώνεται µία οργανωµένη παρέµβαση από τη δασκάλα, ώστε η αλλαγή στην συµπεριφορά να είναι σταδιακή και σταθερή. Μειονεκτήµατα: Είναι µία χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί υποµονή στη χρήση της.

29 Αµοιβαίο συµβόλαιο συµπεριφοράς Ορισµός: γραπτή συµφωνία ανάµεσα στη δασκάλα και το παιδί που προσδιορίζει µε ακρίβεια ποιες συµπεριφορές επιβραβεύονται και ποιες ενισχύσεις προσφέρονται όταν το παιδί συµπεριφερθεί κατάλληλα Στόχος: η επανάληψη της κατάλληλης συµπεριφοράς Συνθήκες: ατοµικά, οµαδικά Πλεονεκτήµατα: Είναι µία τεχνική που διδάσκει στα παιδιά: (α) να αναπτύσσουν αυτοέλεγχο και υπευθυνότητα για την συµπεριφορά τους µε τη χρήση της γραπτής συµφωνίας, και (β) να διαπραγµατεύονται και να συµβιβάζονται µε τις απαιτήσεις των άλλων και να ρυθµίζουν την συµπεριφορά τους σύµφωνα µε καθορισµένα κριτήρια.

30 Εκπαίδευση σε αυτό-καθοδήγηση Ορισµός: είναι µία τεχνική ελέγχου των σκέψεων, συναισθηµάτων και πράξεων Στόχος: η ρύθµιση της συµπεριφοράς από το ίδιο το άτοµο Συνθήκες: ατοµικά ιαδικασία: Ο µαθητής έχει ανεπιθύµητη συµπεριφορά Ο δάσκαλος παρουσιάζει το γνωστικό πρότυπο Συµπεριφοράς (τι πρέπει να κάνει) Ο µαθητής υλοποιεί µε εξωτερική αυτό-καθοδήγηση. Ο µαθητής υλοποιεί µε εσωτερική αυτό- καθοδήγηση Πλεονεκτήµατα: Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική για την ανάπτυξη αυτοελέγχου στην αντιµετώπιση καταστάσεων, που το παιδί καταφεύγει σε ακατάλληλες συµπεριφορές ως µόνη λύση. Ως τεχνική είναι πιο κατάλληλη για παιδιά (στις τελευταίες τάξεις του ηµοτικού) µε παρορµητική συµπεριφορά, διάσπαση προσοχής και επιθετικότητα. Μειονεκτήµατα: Η εκπαίδευση σε αυτό-καθοδήγηση προϋποθέτει ότι ο µαθητής έχει ισχυρό κίνητρο αλλαγής της συµπεριφοράς του, αφού στηρίζεται στη συστηµατική συνεργασία δασκάλας και παιδιού.

31 ιαδικασία (α) Επιλογή επεισοδίου: η δασκάλα επιλέγει ένα γεγονός/ επεισόδιο, όπου εκδηλώνεται το πρόβληµα συµπεριφοράς. Για παράδειγµα, όταν παίζει ένας µαθητής στην αυλή τον πλησιάζουν άλλα παιδιά και του µιλάνε άσχηµα. (β) Παρουσίαση γνωστικού προτύπου: η δασκάλα περιγράφει στο µαθητή τις σκέψεις της, π.χ. «Το πρόβληµα είναι ότι αυτοί έρχονται και µου µιλάνε άσχηµα. Έχω θυµώσει πολύ. Είµαι εκνευρισµένος. Θέλω να τους χτυπήσω. Αλλά αν το κάνω αυτό θα µε χτυπήσουν κι εκείνοι, που είναι πιο πολλοί. Αν τους µιλήσω άσχηµα, θα µου µιλήσουν κι εκείνοι µε τον ίδιο τρόπο. Είναι καλό να ηρεµήσω. Θα µπορούσα να µη δώσω σηµασία σε αυτά που λένε. Να πάω να παίξω µε το Μιχάλη, που είναι φίλος µου.» (γ) Εξωτερική Αυτοκαθοδήγηση: το παιδί επαναλαµβάνει λέξη προς λέξη τις οδηγίες, έτσι όπως τις παρουσίασε η δασκάλα. (δ) Εσωτερική Αυτοκαθοδήγηση- τύπου Α: το παιδί επαναλαµβάνει τις οδηγίες ψιθυριστά στον εαυτό του. Εδώ η δασκάλα ενθαρρύνει το παιδί να εµπλουτίσει τις οδηγίες προς τον εαυτό του και µε δικές του σκέψεις. (ε) Εσωτερική Αυτοκαθοδήγηση- τύπου Β: το παιδί αυτοκαθοδηγείται από µέσα του. Εδώ η δασκάλα παρακολουθεί τις σκέψεις του παιδιού µέσα από τις πράξεις του. Σε κάποιες στιγµές, η δασκάλα µπορεί να διακόπτει το µαθητή µε ερωτήσεις, όπως «Τι ακριβώς σκέφτεσαι αυτή την στιγµή;», «Πες µου ποια λύση διάλεξες;».

32 Παιχνίδι ρόλων Ορισµός: είναι η διαδικασία ταύτισης του παιδιού µε ένα ρόλο που περιλαµβάνει κοινωνικές δεξιότητες Στόχος: η παρατήρηση και η ερµηνεία της προβληµατικής συµπεριφοράς από τον ίδιο το µαθητή Συνθήκες: ατοµικά, οµαδικά Πλεονεκτήµατα: Αυτή η τεχνική προωθεί την αυτοπαρατήρηση και την ερµηνεία της προβληµατικής συµπεριφοράς του µαθητή, σε καταστάσεις όπου χάνει τον αυτοέλεγχο. Μειονεκτήµατα: Πρόκειται για µία απαιτητική διαδικασία, που απαιτεί συστηµατική και εντατική ένας-προς-έναν επαφή της δασκάλας µε το µαθητή.

33 ιδασκαλία εναλλακτικών τρόπων αντίδρασης Ορισµός: η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την εκπαίδευση σε αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αντίδρασης σε προβληµατικές καταστάσεις Στόχος: η ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών από το µαθητή Συνθήκες: ατοµικά Πλεονεκτήµατα: Αυτή η τεχνική προσφέρει τη δυνατότητα στο µαθητή να εξετάσει και να αξιολογήσει τον τρόπο σκέψης του, ώστε να αλλάξει την συµπεριφορά του. Μειονεκτήµατα: Η συζήτηση µε σκοπό την αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών µπορεί να προσφέρει στο µαθητή την ευκαιρία να δίνει προκλητικές απαντήσεις στη δασκάλα, γεγονός που µπορεί να δηµιουργήσει ψυχική ένταση στη δασκάλα. Σε αυτή τη περίπτωση, η στάση της χρειάζεται να παραµένει ψύχραιµη και να αποφεύγει να απαντήσει στις προκλήσεις του µαθητή. Ο στόχος αυτής της συζήτησης δεν είναι να κριθεί ο µαθητής για τις λύσεις που προτείνει, αλλά να ανακαλύψει εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης.

34 Οικοσυστηµική προσέγγιση Προσεγγίζοντας τις προβληµατικές συµπεριφορές των µαθητών, ο Durant (1995) υιοθετεί την οικοσυστηµική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στις εξής παραδοχές: 1. Η προβληµατική συµπεριφορά κατανοείται καλύτερα µέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων που συντηρούν αυτή την συµπεριφορά. Αυτό συµβαίνει χωρίς οι εµπλεκόµενοι (π.χ. εκπαιδευτικοί) να το συνειδητοποιούν. Ενθαρρύνουν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς την προβληµατική συµπεριφορά των µαθητών µε κάποιες από τις δικές τους συµπεριφορές (π.χ. απειλές, προσβολές προς τους µαθητές κλπ). 2. Η προβληµατική συµπεριφορά συνήθως συνεχίζει να υφίσταται γιατί οι γονείς ή/και οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο απέναντι στην προβληµατική συµπεριφορά, και χωρίς να το επιδιώκουν, συµβάλλουν στη διατήρηση του προβλήµατος. 3. Μια αλλαγή στην προβληµατική συµπεριφορά µπορεί να οδηγήσει και σε άλλες αλλαγές και µακροχρόνιες θετικές επιπτώσεις σε πολλές πλευρές της συµπεριφοράς του µαθητή.

35 Συνεπώς οι προβληµατικές συµπεριφορές είναι αποτέλεσµα των δυναµικών αλληλεπιδράσεων παιδιών και περιβάλλοντος (οικογενειακού, σχολικού) κι όχι έκφραση των δυσλειτουργιών του παιδιού (Fraser, 2004)

36 Οικοσυστηµική - Γνωρίσµατα Εστιάζεται στην αλλαγή της προβληµατικής κατάστασης, όχι στη διάγνωση ατόµων µε προβλήµατα. εν απαιτεί πολύπλοκα προγράµµατα και δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς εύκολα και άνετα, να έχουν ένα διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης. Οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν µε τις πτυχές του προβλήµατος που µπορούν να αντιµετωπιστούν εύκολα. Αφήνει ανοιχτές πολλές και διαφορετικές ερµηνείες για την ίδια τη συµπεριφορά Ενθαρρύνει τη συναισθηµατική ανοχή και την ευρύτητα αντιλήψεων ιδίως στα χρόνια προβλήµατα (ενεργητική ακρόαση). Είναι σχεδιασµένη να οικοδοµεί πάνω στα όποια θετικά στοιχεία του ατόµου. εν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για το θέµα

37

38

39

40 Αναγνώριση θετικών λειτουργιών Ορισµός η αναγνώριση µιας θετικής λειτουργίας (επίδρασης) σε ένα πρόβληµα συµπεριφοράς Στόχος η αλλαγή του προβλήµατος συµπεριφοράς Συνθήκες ατοµικά ιαδικασία Η τεχνική της αναγνώρισης θετικών λειτουργιών σε ένα πρόβληµα συµπεριφοράς περιλαµβάνει τα εξής βήµατα. Αρχικά, η δασκάλα παρατηρεί το πρόβληµα συµπεριφοράς και αναζητά θετικές λειτουργίες γι αυτό. Για παράδειγµα, η απουσία συµµετοχής ενός παιδιού στο µάθηµα εξυπηρετεί µία θετική λειτουργία: την εξοικονόµηση διδακτικού χρόνου για τα άλλα παιδιά. Η δασκάλα αποκαλύπτει στη µαθήτρια αυτή τη θετική λειτουργία της συµπεριφοράς της µε µία φράση, όπως «Ελένη, βλέπω ότι δεν χρειάζεσαι τον χρόνο που σού αναλογεί µέσα στην τάξη. Έτσι µου δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθώ λίγο παραπάνω µε άλλα παιδιά..». Πλεονεκτήµατα Η τεχνική της υποδήλωσης θετικών λειτουργιών σε ένα πρόβληµα συµπεριφοράς βοηθά το µαθητή να σκεφτεί κάποιες θετικές λειτουργίες που ίσως να µην επεδίωκε. Έτσι, µε αυτή την νέα οπτική ο µαθητής επαναπροσδιορίζει την συµπεριφορά του µε τελικό στόχο την αλλαγή της.

41 Τεχνική της «Κερκόπορτας» Ορισµός: ο σχολιασµός θετικών πλευρών στην συµπεριφορά ενός µαθητή µε πρόβληµα συµπεριφοράς Στόχος: η αλλαγή του προβλήµατος συµπεριφοράς Συνθήκες: ατοµικά ιαδικασία: Η δασκάλα παρατηρεί την όλη συµπεριφορά του µαθητή, χωρίς να επικεντρώνεται µόνο στις προβληµατικές πλευρές. Ο στόχος είναι να επισηµανθούν οι καλές πλευρές του µαθητή και να διατυπωθούν θετικά σχόλια από τη δασκάλα, παρόλο που ο συγκεκριµένος µαθητής έχει προβληµατική συµπεριφορά. Η βάση αυτής της τεχνικής είναι οικοσυστηµική: αν επηρεαστεί θετικά µία πλευρά της προσωπικότητας του µαθητή, τότε και οι άλλες πλευρές θα φορτιστούν µε αυτή την θετική ενέργεια, ώστε ο µαθητής να ενεργοποιηθεί και να αλλάξει την συµπεριφορά του. Η συνηθισµένη τακτική να επικεντρώνεται η δασκάλα στην αρνητική πλευρά του µαθητή και να του ζητά επίµονα να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες, δηµιουργεί ισχυρές αντιστάσεις και αναστέλλει την αλλαγή. Πλεονεκτήµατα: Η «τεχνική της κερκόπορτας» διευκολύνει στη διαµόρφωση µιας θετικής και εποικοδοµητικής σχέσης ανάµεσα στη δασκάλα και το µαθητή.

42 Ενεργητική ακρόαση Μία προσέγγιση που χρησιµοποιείται ευρύτατα από τους εκπαιδευτικούς για την αντιµετώπιση προβληµάτων συµπεριφοράς στο σχολείο είναι η συζήτηση µε το παιδί. Οι στόχοι της δασκάλας σε αυτό το διάλογο είναι πολλαπλοί: να διερευνήσει τα αίτια της συµπεριφοράς σύµφωνα µε τη γνώµη του ίδιου του µαθητή, να ανακαλύψει τον τρόπο σκέψης του παιδιού, να του υπενθυµίσει τους κανόνες και τις θετικές/ αρνητικές συνέπειες από την εφαρµογή τους. Είναι ουσιαστικά µία συνοµιλία που περιλαµβάνει ακρόαση και συζήτηση µε εκείνους που έχουν το πρόβληµα µε στόχο να βοηθηθούν να κατανοήσουν και να λύσουν το πρόβληµά τους. Η σχέση δασκάλας και µαθητή έχει ορισµένα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν µία «θεραπευτική σχέση». Προϋποθέτει ένα κλίµα εµπιστοσύνης ανάµεσα στις δύο πλευρές και η συνοµιλία δασκάλας και µαθητή στηρίζεται στην «ενσυναίσθηση»,

43 Στρατηγικές θεραπευτικής επικοινωνίας (Cooper et al, 1994) 1. Ο δάσκαλος επιτρέπει µε µη-κριτικό και µη-απειλητικό ύφος στο µαθητή να εκφράσει µε το δικό του τρόπο τη δική του αντίληψη για ό,τι έκανε, χωρίς να αναζητά να ανακαλύψει τι έγινε στην πραγµατικότητα (π.χ. στην περίπτωση µιας φασαρίας ποιός άρχισε πρώτος και τι έγινε µετά). Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να αποφύγει να έχει το ρόλο του κριτή, που συγκεντρώνει στοιχεία για να αποφασίσει ποιος είναι ο ένοχος. 2. Η προβληµατική συµπεριφορά εξετάζεται σε σχέση µε την όλη προσωπικότητα του µαθητή. 3. Είναι σηµαντικό για το δάσκαλο να διερευνήσει το σύστηµα αξιών του µαθητή (π.χ. µε την ερώτηση "Τι νοµίζεις ότι θα έπρεπε να γίνει σε αυτή την περίπτωση;").

44 Στρατηγικές θεραπευτικής επικοινωνίας (Cooper et al, 1994) 4. Χρειάζεται να τονιστούν οι ρεαλιστικές συνέπειες που θα είχε η συνέχιση της προβληµατικής συµπεριφοράς (π.χ. «Τι νοµίζεις ότι θα συµβεί αν συνεχίσεις να χτυπάς τους συµµαθητές σου;»). Εδώ το ύφος της ερώτησης δεν είναι διδακτικό, αλλά δείχνει ενδιαφέρον. 5. Ο δάσκαλος χρειάζεται να διερευνήσει αν ο µαθητής ενδιαφέρεται να αλλάξει συµπεριφορά (τα κίνητρα αλλαγής) και πώς θα µπορούσε να τον βοηθήσει σ' αυτό. Η συναίνεση του ίδιου του µαθητή για την επιθυµητή αλλαγή δηµιουργεί ένα κλίµα συνεργασίας και επιταχύνει τη θετική έκβαση µιας παρέµβασης. 6. Τέλος, είναι σκόπιµο ο δάσκαλος να σχεδιάσει ένα πλάνο συµπεριφοράς µαζί µε τον µαθητή, ώστε κι εκείνος να έχει ενεργητικό και υπεύθυνο ρόλο στη διαδικασία αλλαγής της συµπεριφοράς του.

45 Επιβεβαίωση της ακρόασης Ορισµός η χρήση λεκτικών και µη-λεκτικών τρόπων επικοινωνίας που επιβεβαιώνουν την ενεργητική ακρόαση του µαθητή από τη δασκάλα Στόχος η εδραίωση µιας σχέσης εµπιστοσύνης ανάµεσα στη δασκάλα και το µαθητή Συνθήκες ατοµικά ιαδικασία Η δασκάλα ακούει µε προσοχή και γνήσιο ενδιαφέρον το µαθητή, όπως φαίνεται από τα νεύµατα, τις εκφράσεις προσώπου και κάποιες σύντοµες φράσεις της. Με αυτούς τους τρόπους, η δασκάλα δείχνει να παρακολουθεί αυτά που λέει ο µαθητής, χωρίς να εκφράζει τη δική της γνώµη. Πλεονεκτήµατα Ο µαθητής, καθώς αισθάνεται ότι είναι το επίκεντρο της συζήτησης, ενθαρρύνεται να περιγράψει ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του.

46 Καθρέφτισµα Ορισµός η επανάληψη φράσεων του µαθητή από τη δασκάλα Στόχος η διερεύνηση των σκέψεων και συναισθηµάτων από το µαθητή από τον ίδιο Συνθήκες ατοµικά ιαδικασία Η δασκάλα καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τα συναισθήµατα ή το πραγµατικό µήνυµα που εκφράζει ο µαθητής, επαναλαµβάνει τις φράσεις του, ώστε εκείνος να το ξανασκεφτεί και να το επαληθεύσει/ διαψεύσει. Αυτή η τεχνική αναπαριστά συµβολικά το καθρέφτισµα µιας µορφής, όπου το είδωλο της αναπαράγεται πιστά µέσα στον καθρέφτη. ηλαδή, η δασκάλα αναπαράγει τα λόγια του µαθητή µε ακρίβεια. Έτσι, «στέκεται» σε αυτά που ο µαθητής διηγείται και τον κινεί να επεξεργαστεί πιο βαθιά τα λόγια του. Ακολουθεί ένα παράδειγµα καθρεφτίσµατος: Μαθητής: «Αυτό το σχολείο δεν µου αρέσει καθόλου.» ασκάλα: «εν σου αρέσει καθόλου.» Μαθητής: «Ναι, κύριε, γιατί όλα τα άλλα παιδιά µε κοροιδεύουν.» Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η χρήση του καθρεφτίσµατος βασίζεται στην κρίση της δασκάλας να παρεµβαίνει επιλεκτικά σε σηµεία, ώστε ο µαθητής να περιγράψει πιο διεξοδικά τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του. Πλεονεκτήµατα ίνει την ευκαιρία στο µαθητή να αναπτύξει πιο αναλυτικά τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του.

47 Αντανάκλαση Ορισµός η επιλεκτική προσοχή της δασκάλας στα συναισθηµατικά στοιχεία του µαθητή, όπως διαφαίνονται στον προφορικό λόγο ή στη µη-λεκτική συµπεριφορά του Στόχος η συνειδητοποίηση των συναισθηµάτων του µαθητή από τον ίδιο. Συνθήκες ατοµικά ιαδικασία Η δασκάλα παρατηρεί προσεκτικά το µαθητή και διαµορφώνει την απάντησή της στο συναίσθηµα που εκείνος εκφράζει µε τα λόγια του. Το ουσιαστικό χαρακτηριστικό αυτής της δεξιότητας είναι να δίνεται προσοχή στο συναισθηµατικό µέρος του µηνύµατος που διατυπώνει ο µαθητής, το οποίο συχνά είναι λανθάνον και δηλώνεται από τον τόνο της φωνής ή την στάση του σώµατος. Στο ακόλουθο παράδειγµα η δασκάλα αντανακλά το συναίσθηµα του µαθητή. Μαθητής: «Ο Πέτρος µε χτυπάει και µε κοροϊδεύει συνέχεια στο διάλειµµα!» ασκάλα: «Φαίνεται πως αυτό σε πληγώνει πολύ.» Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο στην αντανάκλαση είναι η ακριβής αναγνώριση των συναισθηµάτων από τη δασκάλα. Πλεονεκτήµατα Αυτή η τεχνική διευκολύνει το µαθητή να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα συναισθήµατά του.

48 Παράφραση Ορισµός η ακριβής επανάληψη των πιο σηµαντικών λέξεων που χρησιµοποίησε ο µαθητής και µία σύντοµη δήλωση της δασκάλας που συνοψίζει όσα λέχθηκαν Στόχος η επεξεργασία των σκέψεων και συναισθηµάτων του µαθητή από τον ίδιο Συνθήκες ατοµικά ιαδικασία Η δασκάλα συγκεντρώνεται στο προφορικό στοιχείο και προσπαθεί να αποκρυσταλλώσει σε ένα σχόλιο το νόηµα όσων είπε ο µαθητής. Ακολουθεί ένα παράδειγµα παράφρασης. Μαθητής: «Μερικές φορές νοµίζω ότι θα το αφήσω το σχολείο. Έτσι δε θα έχω να διαβάζω όλα αυτά. Αλλά µετά σκέφτοµαι ότι έτσι δεν θα έλυνα το πρόβληµα.» ασκάλα: «ηλαδή, νοµίζεις ότι θα ντρεπόσουν για τον εαυτό σου αν άφηνες το σχολείο τώρα.» Πλεονεκτήµατα Η παράφραση, όταν χρησιµοποιείται εύστοχα, αποδεικνύει πειστικά στο µαθητή ότι η δασκάλα παρακολουθεί προσεκτικά και κατανοεί όσα λέει. Ακόµη, βοηθά τη δασκάλα να ελέγξει τη δική της αντίληψη για τα όσα ειπώθηκαν από το µαθητή και να δώσει µία νέα κατεύθυνση στη συζήτηση.

49 Σενάριο 1 «Ο Γιώργος είναι ένας µαθητής χωρίς µαθησιακά προβλήµατα και χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα συµπεριφοράς. Την ώρα του µαθήµατος ο Γιώργος συστηµατικά δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, δεν εργάζεται ικανοποιητικά, δεν ακολουθεί την πορεία της διδασκαλίας και διακόπτει το µάθηµα. Η συµπεριφορά του Γιώργου αποσπά την προσοχή και άλλων µαθητών και δηµιουργεί αταξία στην τάξη.» Σε ποιους παράγοντες πιστεύετε ότι οφείλεται η συµπεριφορά του Γιώργου ;

50 Έλλειψη εστίασης από το µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία Το θέµα που διδάσκουµε δε συνδέεται µε τη ζωή του παιδιού άρα είναι ξένο προς το παιδί Το θέµα αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας δεν είναι ενδιαφέρον για το παιδί Το θέµα και ο τρόπος διδασκαλίας προκαλούν άγχος στο µαθητή Ο χρόνος συγκέντρωσης των µαθητών σε ένα θέµα είναι µικρός και αυτό γιατί ο εγκέφαλος τους επεξεργάζεται συνεχώς τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντός τους και σε αυτά αντιδρούν (Donna Walker Tileston, 2004)

51 Η διδασκαλία πρέπει να είναι σχεδιασµένη µε τρόπο που να κινητοποιεί τους µαθητές (κίνητρα, ενδιαφέροντα, κλίσεις, ταλέντα, µαθησιακό προφίλ µαθητή ) να έχει ρυθµό, ποικιλία δραστηριοτήτων να είναι ρέουσα χωρίς νεκρό χρόνο να µην προκαλεί στρες στους µαθητές (ανάλογο επίπεδο ετοιµότητας ανάλογο συναισθηµατικό περιεχόµενο κ.ά.)

52 Σενάριο 2. Ο Αντρέας είναι ένας αρκετά καλός µαθητής όµως δυσκολεύεται να ακολουθήσει τους κανόνες της τάξης. Κάποια χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς του είναι ότι : ιακόπτει τους άλλους όταν µιλούν Σηκώνεται και περπατά µέσα στην τάξη άσκοπα Συµπεριφέρεται µε αγένεια Τι µπορούµε να κάνουµε για να πείσουµε και να βοηθήσουµε τον Αντρέα να αλλάξει;

53 οκιµάστε Προσέξετε να είσαστε εσείς παράδειγµα προς µίµηση Βάλτε τον να εργαστεί µε παιδιά που αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση Μιλήστε µαζί του και αφήστε τον να σας πει ότι αυτός αισθάνεται Κάνετε µαζί του ένα «Συµβόλαιο Συµπεριφοράς» στο οποίο το παιδί θα θέσει τους δικού του στόχους

54 Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της αναπλαισίωσης

55

56 Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της κερκόπορτας

57 Βιβλιογραφία Carr,A.(1999).The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology.London Routledge Cooper,P., Smith,C. & Upton,G. (1994). Emotional and Behavioural Difficulties. London: Routledge. Cooper, P. & Upton, G. (1990) An ecosystemic approach to emotional and behaviourial difficulties in schools, Educational Psychology, 10 (4) Γαλανάκη, Ε. (2004). υσκολίες προσαρµογής των παιδιών και των εφήβων: Ορισµό, ιδιαιτερότητες, διάκριση από την οµαλή συµπεριφορά. Στο Α. Καλαντζή Αζίζι & Μ. Ζαφειροπούλου (Επιµ. Έκδ.), Προσαρµογή στο σχολείο: Πρόληψη και αντιµετώπιση δυσκολιών (σσ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Fraser, M. W. (2004). The ecology of childhood: A multisystems perspective. In M. W. Fraser (Ed.), Risk and resilience in childhood: An ecological perspective (2nded.,pp. 1 12).Washington,DC: NASWPress. Κανδαράκης, Α. Γ. (2004). Συνυπάρχουν οι µαθησιακές δυσκολίες µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς; Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. Webster-Stratton,C.,andHammond,M.(1999). Marital conflict management skills, parenting style,and early onset conflict problems: Processes and pathways. Journal of Child Psychology and Psychiatry 40(6): Zarkowska,E. & Clements,J. (1994). Problem behaviour and people with severe learning disabilities. Second Edition. Chapman & Hall. Ψαρρά Γεωργία (2008) Προβλήµατα συµπεριφοράς στο σχολείο µε την οικοσυστηµική προσέγγιση στο Θέµατα διαχείρισης προβληµάτων σχολικής τάξης, τόµοι Α και Β (επιµέλεια) Ευανθία Μακρή - Μπότσαρη, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Παιχνίδια για τη διαχείριση του θυµού

58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς Στόχοι Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς Η Συμπεριφορική Προσέγγιση Η Οικοσυστημική Προσέγγιση Η Ενεργητική Ακρόαση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η υφιστάμενη κατάσταση καταπίεση από τον κοινωνικό τους περίγυρο απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος Όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας;

Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας; Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας; Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή ΔΕΠΥ όπως είναι γνωστή από τα ακρωνύμια, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Καζαμπάκα 8 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ. 24410-21130 - Fax 24410-73999 info@e-sl.gr ΓΕΝΙΚΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Καζαμπάκα 8 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ. 24410-21130 - Fax 24410-73999 info@e-sl.gr ΓΕΝΙΚΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 1. Μερικοί μαθητές στην τάξη σας αποστρέφονται και περιθωριοποιούν έναν αλλοδαπό συμμαθητή. Ποιά από τις παρακάτω ενέργειες επιλέγετε προκειμένου να βοηθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΣυμπεριφορικήΥγεία» Θέματα Κλινικής Ψυχολογίας αλλά και Ψυχολογίας της Υγείας Απομάκρυνση από το κλασικό πρότυπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σκοπός: Να αντιληφθούν τα παιδιά ότι κάποιες επικίνδυνες συμπεριφορές κατά τη διακίνηση στο δρόμο μπορεί να είναι αποτέλεσμα των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδου Τόνια, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 3 ο Ειδικό σχολείο Ευόσμου

Λεωνίδου Τόνια, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 3 ο Ειδικό σχολείο Ευόσμου Λεωνίδου Τόνια, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 3 ο Ειδικό σχολείο Ευόσμου 80% των ατόμων με ADHD έχουν και δεύτερη διαταραχή και 60% αυτών έχουν δύο ή περισσότερες Σύμφωνα με το DSM-IV-TR: Στο 50 % των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματική, ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τρόποι αντιμετώπισης

Προβληματική, ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τρόποι αντιμετώπισης Προβληματική, ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τρόποι αντιμετώπισης Για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελεσματικής μάθησης (επιτυχία) απαιτείται και αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. Συχνά σχετίζεταιωςπρόβληματουδασκάλουκαιμάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ έ ς ι α χ ε ί ρ ι σ η ς

Τ ε χ ν ι κ έ ς ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Τ ε χ ν ι κ έ ς ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Προβληµάτων Συµπεριφοράς στη Σχολική Τάξη Ιγνάτιος Καράµηνας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ M.Ed Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, M.Εd Εκπαίδευση Ενηλίκων ρ ιδακτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Ο ψηφιακός κόσµος των παιδιών Κάποτε τα παιδιά χάνονταν όλη µέρα στους δρόµους, σήµερα χάνονται στις λεωφόρους του διαδικτύου. Ο µέσος 11χρονος σε µια δυτική χώρα έχει το δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο Δραστηριότητα Μια βόλτα στο στο πάρκο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΣΤ» ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Περιγραφή : Ένας από τους συμμετέχοντες καλείται να διαβάσει μια δήλωση που παρουσιάζεται μέσα σε ένα τρίγωνο. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΠΥ; Αποτελεί μια ομάδα διαταραχών όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 12 ετών. Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Αγγελή, Κ., Ευθυµίου, Κ., Χαρίλα,, Ν., Καλπάκογλου,, Θ., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Α Αθήνας Αθήνα, 25/11/2014 Χαρακτηριστικά σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Πως Αντιμετωπίζουμε την Άρνηση Διαβάσματος

Πως Αντιμετωπίζουμε την Άρνηση Διαβάσματος 13o ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Πως Αντιμετωπίζουμε την Άρνηση Διαβάσματος Στέφανος Δημητρίου Σχολικός Ψυχολόγος Οδηγίες Εργαστηρίου Παρακαλώ κάντε ομάδες των 3-5 ατόμων. Βάλτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η κουλτούρα, το κλίμα, η επικοινωνία και η επίλυση συγκρούσεων στο. ολοήμερο σχολείο;

Η κουλτούρα, το κλίμα, η επικοινωνία και η επίλυση συγκρούσεων στο. ολοήμερο σχολείο; ομή παρουσίασης Η κουλτούρα, το κλίμα, η και η επίλυση στο ενιαίο ολοήμερο σχολείο 1. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα στα ενιαία ολοήμερα σχολεία (Ε.Ο.Σ.) σε σχέση με: την κουλτούρα, το κλίμα, την και τις

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Γονέων Διάλεξη. Το θέμα που επέλεξα ν αναπτύξω, βασικό, για τη διαπαιδαγώγιση των παιδιών

Σχολή Γονέων Διάλεξη. Το θέμα που επέλεξα ν αναπτύξω, βασικό, για τη διαπαιδαγώγιση των παιδιών 1 Γεωργικής Σχολής 44-55102 Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο: (031) 472474 - Fax:473159 Πανελλήνιος Αριθμός Κλήσης: (0801) 472.472 Web Site: www.adamantios.gr E-mail: info@adamantios.gr σδσδ Δεκέμβριος 2013 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Οι μορφές της συμπεριφοράς οι οποίες ενοχλούν τα ίδια τα παιδιά ή το περιβάλλον τους

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Εισηγήτρια ήταν η Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα.

Σχολικός εκφοβισμός Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Εισηγήτρια ήταν η Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα. Σχολικός εκφοβισμός Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Εισηγήτρια ήταν η Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα. Η εισήγηση ξεκινά με μια συζήτηση με τα παιδιά για την

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Video 1 Εκφοβισμός με μηνύματα Στο βίντεο: Τραπέζι: Σκηνή στην αυλή: Σχόλια:

Video 1 Εκφοβισμός με μηνύματα Στο βίντεο: Τραπέζι: Σκηνή στην αυλή: Σχόλια: Video 1 Εκφοβισμός με μηνύματα Οι μαθητές στέλνουν συχνά μηνύματα ο ένας στον άλλο. Μερικοί μαθητές λαμβάνουν μηνύματα που δεν είναι πολύ ευχάριστα και αποτελούν μια μορφή εκφοβισμού. Στο βίντεο: Τραπέζι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα