Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εφαρµογής της µεθόδου project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Αγωγή Υγείας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εφαρµογής της µεθόδου project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Αγωγή Υγείας."

Transcript

1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εφαρµογής της µεθόδου project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Αγωγή Υγείας. Βουδρισλής Νικόλαος Αυγερινού Μαρία Εισαγωγή Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) και η Αγωγή Υγείας (Α.Υ.) είναι καρποί της συνειδητοποίησης σηµαντικών προβληµάτων της εποχής µας, όπως είναι η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και η αντιµετώπιση των σύγχρονων ασθενειών, και του κοινωνικού αιτήµατος για τη λύση τους. Συνιστούν δε, µια από τις κυριότερες προσπάθειες της σύγχρονης κοινωνίας, να δώσει απάντηση στα προβλήµατα αυτά, µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η εισαγωγή των καινοτόµων αυτών προγραµµάτων στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα αποβλέπει στη διαµόρφωση ενηµερωµένων και ευαισθητοποιηµένων πολιτών που θα συµµετέχουν ενεργά στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υγείας αντίστοιχα. Οι δυο αυτοί τοµείς των επιστηµών της Αγωγής, παρόλο που αποτελούν δυο τελείως ξεχωριστές εκπαιδευτικές ενότητες, έχουν πολλά κοινά σηµεία στους στόχους και στη µεθοδολογία: Είναι και οι δυο, διαδικασίες ανατρεπτικές (Αθανασίου 1995), αφού προσβλέπουν σε ένα σχολείο δηµοκρατικό, ανοιχτό στην κοινωνία. Αποβλέπουν στην αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για σχεδιασµό, υλοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων δράσης. ιαπνέονται από τη φιλοσοφία της Νέας Αγωγής και επιδιώκουν την ανάληψη δράσης για την επίλυση προβληµάτων. Επιδιώκουν τη διεπιστηµονική εξέταση των θεµάτων, την κριτική και ολιστική προσέγγισή τους. Χρησιµοποιούν ενεργητικές και βιωµατικές διαδικασίες προσεγγίσεις και κοινές µεθόδους: επίλυση προβλήµατος, ανάλυση περίπτωσης, παιχνίδια ρόλων (Γεωργόπουλος-Τσαλίκη 1993). 1

2 Αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνονται απ όλα τα αντικείµενα που διδάσκονται στο σχολείο (Περάκη 1994) και δεν αντιµετωπίζονται σαν ένα µεµονωµένο αντικείµενο του σχολικού προγράµµατος. Η σπουδαιότητα των θεµάτων, µε τα οποία έρχεται αντιµέτωπη η σηµερινή ανθρωπότητα, χωρίς αµφιβολία επιτάσσει µια διαρκή διαδικασία µάθησης και ωρίµανσης του ατόµου (Κωνσταντινόπουλος 2002). Για να µπορέσει το σηµερινό σχολείο, να συµβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια αντιµετώπισης των φαινοµένων κρίσεων που είναι συνδεδεµένα µε το περιβάλλον και την υγεία και να ξεπεράσει τις µονοµέρειες και τις στενότητες αποτελεσµατικά, απαιτείται η αναθεώρηση των σκοπών, των µέσων και των µεθόδων που χρησιµοποιεί. Για να επιτευχθούν λοιπόν οι στόχοι της Π.Ε. και της Α.Υ. χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν ενεργητικές και βιωµατικές διαδικασίες προσέγγισης και µέθοδοι που να ανατρέπουν τις παραδοσιακές δοµές µάθησης. Η κυριότερη µέθοδος, που συνδέεται τόσο µε την Π.Ε όσο και µε την Α.Υ, είναι η µέθοδος project (Αθανασίου 1995, Παρασκευόπουλος 1999). εν είναι τυχαίο άλλωστε, πως η µέθοδος project χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Π.Ε. (Χοντολίδου 2000), σε τέτοιο µάλιστα βαθµό που θεωρήθηκε αρχικά πως είναι µέθοδος αποκλειστικά της περιβαλλοντικής αγωγής (Βαΐνά 2000). Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Η µέθοδος project χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα τέλη του 19 ου αιώνα και στις αρχές του 20 ου από τους παιδαγωγούς Woodward και Richards, παρουσιάστηκε όµως συστηµατικά για πρώτη φορά από τον W. Killpatrick το Η µέθοδος project θα λέγαµε ότι είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία που οδηγεί στη µάθηση µέσω µιας συγκεκριµένης ακολουθίας ενεργειών και βιωµάτων. Ο Frey την περιγράφει ως µια µέθοδο οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διαδικασία διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συµµετέχουν. Η βασική δοµή της µεθόδου είναι: η πρωτοβουλία των µαθητών για να εξετάσουν κάποιο θέµα, η ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την πρωτοβουλία, η από κοινού διαµόρφωση των πλαισίων δράσης, η υλοποί- 2

3 ηση όσων έχουν προγραµµατιστεί και η περάτωση του Project. Ανάµεσα στα πέντε αυτά στάδια παρεµβάλλονται διαλείµµατα ενηµέρωσης και ανατροφοδότησης που βοηθούν τους µαθητές να ρυθµίσουν οργανωτικά θέµατα, να αλληλοενηµερωθούν και να δουν κριτικά τις ενέργειες που έχουν κάνει. Η δυναµική της µεθόδου Η µέθοδος project είναι µια ανατρεπτική, βιωµατική, µέθοδος διδασκαλίας, που εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό, τους στόχους της Π.Ε. και της Α.Υ. Είναι ίσως η πιο ολοκληρωµένη και ευρεία µέθοδος που χρησιµοποιείται στην Π.Ε. και µπορεί να θεωρηθεί ότι όλες οι άλλες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να λυθούν επιµέρους προβλήµατα που συναντώνται κατά τη διαδικασία ενός προγράµµατος (Γεωργόπουλος-Τσαλίκη 1993). Επιπροσθέτως, είναι µια µέθοδος που διαφέρει από τις άλλες µεθοδολογικές προσεγγίσεις, γιατί αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο εργασίας µέσα στο οποίο µπορούν να ενταχθούν οργανικά πολλές συγγενικές µέθοδοι. Πλεονεκτήµατα Καθοριστικό γνώρισµα της µεθόδου project είναι το σηµείο αφετηρίας. Η πρωτοβουλία για να ξεκινήσει ένα project ανήκει στους ίδιους τους µαθητές και η διαδικασία καθορίζεται από τις προθέσεις της οµάδας των µαθητών. Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή διδασκαλία, η µέθοδος project βασίζεται στα ενδιαφέροντα των ίδιων των µαθητών. εν αποφασίζει ο δάσκαλος τι θα µάθουν, αλλά οι ίδιοι µαθητές καθορίζουν το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούν και αναζητούν λύσεις στα προβλήµατα. Βασικό πλεονέκτηµά της είναι ότι οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων και στην οργάνωση του προγράµµατος. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η αυτενέργεια, η δηµιουργικότητα, η ανακαλυπτική µάθηση, η οµαδική εργασία και η κριτική ικανότητα. Έτσι η πρωτοβουλία διαδέχεται την παθητικότητα, η ευθύνη, την ανευθυνότητα, το πνεύµα συνεργασίας, την ατοµικότητα. Κύριο χαρακτηριστικό της µεθόδου project είναι ότι προωθεί τη συνεργατική-οµαδική δραστηριότητα για την επίτευξη διδακτικών στόχων. Ο ανταγωνισµός και ο ατοµισµός καταργούνται και ο µαθητής µαθαίνει να συνεργάζεται και να απολαµβάνει τη χαρά της οµαδικής δουλειάς. Οι 3

4 σχέσεις µέσα στην οµάδα είναι ισότιµες και βασίζονται στη δηµοκρατικότητα, στην εµπιστοσύνη και στην κατανόηση. Ακόµα η εργασία σε οµάδες, ενθαρρύνει και βοηθάει µαθητές που α- ντιµετωπίζουν δυσκολίες µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας. Βρίσκουν έτσι τρόπους αυτοέκφρασης και αυτοδιάθεσης και γίνονται δηµιουργικοί. Μέσω των δηµοκρατικών διαδικασιών που εφαρµόζονται στη µέθοδο project, οι µαθητές κάνουν τα πρώτα βήµατα χειραφέτησής τους. Μαθαίνουν να είναι πρακτικοί, δηµιουργικοί και επικοινωνιακοί. Εξασκούνται στο να κατανοούν, να αποσαφηνίζουν και να λύνουν προβλήµατα, αναπτύσσοντας έτσι τη δηµιουργική και κριτική σκέψη. Τα project, συµβάλλουν στο άνοιγµα του σχολείου στη ζωή, στην αλληλεπίδρασή του µε την κοινωνία. Αυτή η διαδικασία, λειτουργεί απελευθερωτικά για το µαθητή, και τον τοποθετεί στην κοινωνία, στην ο- ποία ανήκει οργανικά. Έτσι συνειδητοποιείται όχι µόνο σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και αυτά της Α.Υ, αλλά και σαν πολίτης. Με την εφαρµογή της µεθόδου οι σχέσεις δασκάλου-µαθητή, γίνονται πιο ουσιαστικές. Βασίζονται πλέον στην αλληλοκατανόηση και στον αλληλοσεβασµό. Ο δάσκαλος αποποιείται το ρόλο της αυθεντίας και γίνεται εµψυχωτής. Όπως αναφέρει ο Kilpatrick, καθοδηγεί και κατευθύνει τον προγραµµατισµό και επεµβαίνει µόνο όταν οι µαθητές χρειάζονται βοήθεια. Η υλοποίηση ενός προγράµµατος Π.Ε. ή Α.Υ. µε τη µέθοδο project, δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να απεγκλωβιστούν από τη χρησιµοποίηση του σχολικού βιβλίου ως µοναδική πηγή γνώσης. Ασκούνται, να αναζητούν πληροφορίες, να τις αξιολογούν και να τις αξιοποιούν κατάλληλα. Η σχέση τους µε το διδακτικό αντικείµενο δεν είναι µόνο «λεκτική», αλλά γίνεται βιωµατική. ε µαθαίνουν για παράδειγµα µόνο πως φυτεύεται ένα δέντρο, αλλά φυτεύουν και οι ίδιοι ένα δέντρο. Έτσι, η υ- λοποίηση του προγράµµατος δεν περιορίζεται µόνο στο χώρο της αίθουσας, αλλά οι δραστηριότητες µεταφέρονται και έξω από τους τοίχους του σχολείου. Με τη µέθοδο αυτή τέλος, το υπό διαπραγµάτευση φαινόµενο ή πρόβληµα, προσεγγίζεται διεπιστηµονικά. Μέσω της εφαρµογής του project, εξυπηρετείται σηµαντικά, η κατανόηση της πολυπλοκότητας και της αλληλεξάρτησης των περιβαλλοντικών θεµάτων και των θεµάτων της Α.Υ. 4

5 Τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται ολιστικά, κριτικά και στις µελλοντικές τους διαστάσεις. Μειονεκτήµατα Παρά την υιοθέτηση της µεθόδου project, ως βασική µεθοδολογική προσέγγιση στα προγράµµατα Π.Ε. και Α.Υ., διαπιστώνεται αφενός ότι δεν προηγήθηκε επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην εφαρµογή της µεθόδου, και αφετέρου ότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία για τον τρόπο που χρησιµοποιήθηκε στα προγράµµατα που εκπονήθηκαν, αφού η αξιολόγηση τους είναι περιορισµένη. Ελάχιστες αναφορές έχουν γίνει µε τη µορφή ολοκληρωµένης καταγραφής, επεξεργασίας και ερµηνείας στοιχείων (Σοφούλης-Γαβριλάκης 2002). Είναι πιθανόν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί να αυτοσχεδιάζουν, αναµιγνύοντας ακούσια ή εκούσια, διάφορες µεθοδολογικές προσεγγίσεις στην επεξεργασία των προγραµ- µάτων τους (Καλαϊτζίδης-Ουζούνης 1999). Σ αυτό συντελεί και η ασάφεια κυρίως της εννοιολογικής διάκρισης µεταξύ της µεθόδου project και άλλων µεθόδων διδασκαλίας (Παρασκευόπουλος-Κορφιάτης 2003). Στη µέθοδο project σηµαντικό ρόλο παίζει η πρωτοβουλία των µαθητών και τα ενδιαφέροντά τους. Τα ενδιαφέροντα όµως και η επιλογή θέ- µατος βάση αυτών, συνιστούν µια από της βασικές θεωρητικές αντιφάσεις της µεθόδου (Γρόλιος κ.α. 1998) δηµιουργώντας προβλήµατα κατά την εφαρµογή της στην πράξη. Πόσο εύκολο αλήθεια είναι να προτείνουν µόνοι τους µαθητές το θέµα που τους ενδιαφέρει; Συµµετέχουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία και γίνεται σεβαστή η γνώµη τους ή κυριαρχούν οι ηγετικές φυσιογνωµίες της τάξης; Ανταποκρίνεται ακόµα το θέµα στα ενδιαφέροντα όλων των µαθητών; Τα ερωτήµατα αυτά, σε συνδυασµό µε τη δυσκολία να καθορίσουµε αν τα ενδιαφέροντα των µαθητών είναι βιολογικά ή διαµορφώνονται από το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, αποτελούν πεδίο αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. Μια από τις δυσκολίες εφαρµογής της µεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι είναι απαιτητική σε χρόνο, χώρο, υλικά και εργασία του δασκάλου (Καλαϊτζίδης-Ουζούνης, 1999). Απαιτεί εµπειρία, καλή προετοιµασία, σχεδιασµό και στάθµισµα όλων των παραµέτρων, ώστε η εφαρµογή της να είναι εφικτή. Έτσι συχνά προκύπτουν πρακτικά προβλήµατα όπως έλλειψη χρόνου, αρνητική αντιµετώπιση από το /ντή ή τον Προϊστάµενο, 5

6 αδυναµία µετακίνησης στο πεδίο, έλλειψη χρηµατοδότησης κ.α. που ο- δηγούν στην απογοήτευση µαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι δαπανηρή, αφού απαιτεί εκπαιδευτικές εκδροµές ή εργαστηριακό υλικό και ποικίλα εκπαιδευτικά µέσα και απαιτεί από τους διδάσκοντες, θεωρητική γνώση των µεθόδων, µεγάλη εµβάθυνση στην Π.Ε και την Α.Υ, και συνεχή επιµόρφωση. Ένα από τα σηµαντικά δοµικά στοιχεία της µεθόδου project, αποτελεί η διαδικασία συγκρότησης οµάδων εργασίας και η συνεργασία των µαθητών. Συχνά όµως αναπτύσσονται ανταγωνιστικές τάσεις τόσο στο ε- σωτερικό των οµάδων, όσο και ανάµεσα στις οµάδες που µπορεί να οδηγήσουν ακόµα και στην αναστολή του προγράµµατος. Πολύ βασικό στοιχείο του τρόπου εργασίας είναι ο ισότιµος καταµερισµός των αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό των οµάδων. Πολλές φορές παρατηρούνται δυσκολίες στην εφαρµογή κυκλικής εναλλαγής των ρόλων και τάσεις για αποκρυστάλλωση ιεραρχικών δοµών. Η µέθοδος project στηρίζεται στην ερευνητική προσέγγιση της γνώσης, ζητώντας από τους µαθητές να εργαστούν µε ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχουν συνηθίσει. Έτσι πολλές φορές δυσκολεύονται να προσαρµοστούν στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Η µέθοδος project δεν προσφέρεται για τη διδασκαλία αυστηρά δοµη- µένων και καθορισµένων αντικειµένων µάθησης, που πρέπει να διδαχθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (τύποι, ονόµατα, ηµεροµηνίες, τρόπος χειρισµού συσκευών). Για το λόγο αυτό, στην Π.Ε. και στην Α.Υ. η µέθοδος Project χρησιµοποιείται συνήθως ως το γενικό πλαίσιο δραστηριοτήτων, το οποίο συµπληρώνεται µε τις κατάλληλες και πρόσφορες διδακτικές τεχνικές και µεθόδους για την επίτευξη των συγκεκριµένων α- ντικειµένων µάθησης (Καλαϊτζίδης-Ουζούνης, 1999). Έχει παρατηρηθεί, οι εκπαιδευτικοί να επωµίζονται συχνά µεγάλο µερίδιο της δουλειάς, ώστε να βγει «καλό» αποτέλεσµα και να µην χρεωθεί η τάξη σαν αποτυχία τη µη περάτωση του project, γεγονός που είναι αντίθετο µε τη φιλοσοφία της µεθόδου. Η έλλειψη τέλος εµπειρικών ερευνών πάνω στο θέµα της αξιολόγησης της µεθόδου (Frey 1986), καθώς και η µη συστηµατική αξιολόγηση των προγραµµάτων Π.Ε. (Φλογαΐτη 1998) συγκαταλέγονται στα αρνητικά της εφαρµογής της µεθόδου. 6

7 Συµπεράσµατα Η υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. και Α.Υ. αντιµετωπίζει σήµερα πολλές δυσκολίες που σχετίζονται µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µε την έλλειψη χρόνου και χρηµατικών κονδυλίων, µε την έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής, µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται κ.α. Το σχολείο µε τα απαρχαιωµένα περιεχόµενα και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί για να µεταδώσει τις γνώσεις έχει γίνει πληκτικό, ανιαρό, ψυχρό και απάνθρωπο (Κωνσταντινόπουλος 2002). Είναι συνεπώς επιτακτική ανάγκη να επιχειρήσουµε µια εκπαιδευτική πρακτική που να προσφέρει γνώσεις, δεξιότητες και να καλλιεργεί αξίες και συµπεριφορές όχι απλά για καλούς πολίτες, αλλά για κριτικούς πολίτες (Γεωργόπουλος 2004). Το µεθοδολογικό εργαλείο που συνάδει µε τις παραπάνω επιδιώξεις είναι η µέθοδος project. Χαρακτηρίζεται από οµαδοσυνεργατική προσέγγιση, καλλιεργεί την αυτενέργεια, τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία των µαθητών, ενεργοποιεί το µαθητή και συνδέει το σχολείο µε την κοινωνία. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της στα προγράµµατα Π.Ε. και Α.Υ. είναι τις περισσότερες φορές ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν την ανάγκη ανανέωσης των διδακτικών προσεγγίσεων και µεθόδων που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανασίου, Κ. (1995), «Αγωγή Υγείας και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ανακαλύπτοντας τη συγγένεια», για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 8, 5-9. Βαϊνά, Μ. (1996), «Μέθοδος project: Μια πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα», Νέα Παιδεία, 80, Γεωργόπουλος, Α. Τσαλίκη, Ε. (1993), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Γεωργόπουλος, Α. (2004), «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μερικά κοµβικά ζητήµατα/ Προκλήσεις µπροστά στον 21 ο αιώνα», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 134, σελ

8 Γρόλλιος, Γ., Κοτίνης, Χ., Σµήλιος, Η., Χατζηνικολάου, Α. (1998), «Πρακτικές ασκήσεις και µέθοδος Project. Θεωρητικά προβλήµατα και προοπτικές.», Εκπαιδευτική κοινότητα, 46, Frey, K. (1986), Η µέθοδος project, Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Frey, K. (1998), Die projektmethode, Beltz, Weinheim/Bassel. Καλαϊτζίδης,., Ουζούνης Κ. (1999), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη, Εκδ. Σπανίδης, Ξάνθη. Κωνσταντινόπουλος, Σ. (2002), «Η κρίση στη σχέση Άνθρωπος-Φύση Η σισύφειος προσπάθεια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 127, Παρασκευόπουλος, Σ., Κορφιάτης Κ. (2003), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Θεωρία και µέθοδοι, Εκδ. Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη. Παρασκευόπουλος, Σ. (1999), Οικολογία-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Π.Τ..Ε., Θεσσαλονίκη. Περάκη, Β. (1994), «Αγωγή Υγείας: Ένα όπλο στη µάχη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Ο ρόλος του σχολείου» Σύγχρονη Εκπαίδευση, 76, σελ Σοφούλης Κ., Γαβριλάκης Κ. (2002), «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως Επιστήµη και ως τέχνη», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 123, σελ Φλογαϊτη, Ε. (1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. Χατζηνικολάου-Μαρασλή, Β. (2001), «Παρουσίαση της µεθόδου Project (µε θέµα τα σκουπίδια) στη βιωµατική-επικοινωνιακή πράξη του Νηπιαγωγείου», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 121, Χοντολίδου, Ε. (2000), Παιδαγωγικές αρχές του προγράµµατος, στο Β. Αποστολίδου, Β. Καπλάνη και Ε. Χοντολίδου (επιµ), ιαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο: µια νέα πρόταση διδασκαλίας, Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα σσ Χρυσαφίδης, Κ. (2000), Βιωµατική-Επικοινωνιακή ιδασκαλία. Η εισαγωγή της Μεθόδου project στο σχολείο, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 8

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Μπούρας Αντώνιος, Διδάσκων στο ΕΚΠΑ Τριανταφύλλου Ευπραξία, M.Ed., Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 465 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γιατράκος Ιωάννης Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός E-mail: iwdes@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πιέρα Λευθεριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»

Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας Τελική εργασία: «Μέθοδοι Διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» Ονόματα φοιτητριών: Κάλλια Στούππα 973243 Βαρβάρα Μακρίδου 974141 Ειρήνη Λάμπρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης: µια εκπαιδευτική έρευνα δράσης»

παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης: µια εκπαιδευτική έρευνα δράσης» ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «Η οµαδοσυνεργατική µάθηση ανάµεσα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο

Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο Επιστηµονικός Συντονιστής Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Συµµετέχουν ηµήτρης Ευθυµίου καθ. Εικαστικών, Κατερίνα Μπαζίγου Φιλόλογος, Άννα Μπαράτση Χηµικός, Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μέθοδος project στο Νέο Λύκειο. Τα όρια της μεθόδου και η εκπαιδευτική αλλαγή

Η Μέθοδος project στο Νέο Λύκειο. Τα όρια της μεθόδου και η εκπαιδευτική αλλαγή Η Μέθοδος project στο Νέο Λύκειο. Τα όρια της μεθόδου και η εκπαιδευτική αλλαγή Γόγαλης Κώστας ΕκπαιδευτικόςΠΕ02. Υποψήφιος Διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου kgogal@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα