ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξω χώριες εταιρείες... 1 Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ », σε πράξεις που συγχρη ματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ... 2 Ανάθεση της Ταμιακής Διαχείρισης του Ενιαίου Τα μείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).. 3 Έγκριση συμβολαίου λύσεως σύμβασης μίσθωσης των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς 224, 267, 268, και 272 του Ν. Αττικοβοιωτίας... 4 Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ των πτυχιούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συ ντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερ μαστών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημέ νης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης... 5 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ Ιατρικών Επισκεπτών έτους Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ των πτυχιούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συ ντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμα στών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Κρήτης... 7 Αναγνώριση επιστημονικών περιοδικών... 8 Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Αυλώνος του Νομού Ευβοίας με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλη τικός Οργανισμός Δήμου Αυλώνος Ευβοίας... 9 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και με ταποιημένων γεωργικών προϊόντων Σύσταση Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυ μία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΘΗΛΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /2565/ΔΟΣ (1) Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώ ριες εταιρείες. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/ ). 2. Του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α/ ). 3. Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 6. Τις διατάξεις του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186Α ) «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουρ γείου Οικονομικών(π.δ. 284/1988)». 7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις χώρες στις οποίες λειτουργούν εξω χώριες εταιρείες με βάση το σχετικό κατάλογο χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ ξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ως εξής: Ανδόρα Ανγκουίλα εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Αρούμπα που ανήκει στην Ολλανδία Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες Μπαχρέιν Μπελίζ Βρεττανικοί Παρθένου Νήσοι εδάφη του Ην. Βα σιλείου Νήσοι του Κούκ εξαρτώμενο έδαφος της Ν. Ζη λανδίας Δομηνικανή Κοινοπολιτεία Γιβραλτάρ εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου Γρενάδα Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας

2 21778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Νήσος του Μάν εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας Τζέρσει εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας Λιβερία Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν Δημοκρατία των Μαλβίδων Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ Πριγκηπάτο του Μονακό Μονσεράτ έδαφος του Ην. Βασιλείου Δημοκρατία του Ναουρού Ολλανδικές Αντίλλες έδαφος της Ολλανδίας Νιούε συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία Παναμάς Σαμόα Δημοκρατία των Σεϋχέλλες Αγ. Λουκία Ομοσπονδία του Αγ. Χριστοφόρου και Νέβις Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες Τόνγκα Τούρκς και Κάικος εδάφη του Ην. Βασιλείου Παρθένα νησιά των Η.Π.Α. Δημοκρατία του Βανουάτου Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2005 Α. ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. 3010/Γ0051 (2) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ », σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του ν. 2860/2000 «Δια χείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α 136). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1432). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Υφυπουργού» στο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΦΕΚ Β 1185) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/20554/0004/ όμοια της (ΦΕΚ Β 556)και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) τον ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β 1170). 5. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΑ), για τοέτος Το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοή θειας της Ε.Δ.Ε.Λ. για το έτος Τηv ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο Ε.Π. Υγεία Πρόνοια , σε δράσεις ΕΚΤ, στο πλαίσιο ελέγχου των προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται δαπάνη 500, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από τοπρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.Ε.Λ., αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια ου σιαστικού ελέγχου σε δράσεις ΕΚΤ τουεπιχειρησιακού Προγράμματος ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ , στο πλαί σιο του Γ ΚΠΣ. 2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Φλωρέντζου Μαργαρίτα, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Πυρόβολος Νικόλαος, υπάλληλος της Δ/νσης Προ γραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Α.Κ. Συντονιστής της ελεγκτικής ομάδας ορίζεται η κα Φλωρέντζου Μαργαρίτα 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από έως και στο ΕΠ Υγεία Πρόνοια και συγκεκριμένα στο Μέτρο: 1 «Αποασυ λοποίηση και κοινωνικοοικονομική επανένταξη ψυχικά ασθενών», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία» και στο Μέτρο: 1 «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα της Υγείας» τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αν θρώπινοι πόροι». Ειδικότερα θα ελεγχθούν, η Ειδική Υπηρεσία Διαχεί ρισης του ΕΠ Υγείας Πρόνοιας, καθώς και οι παρακάτω τελικοί δικαιούχοι και ανάδοχοι: α) Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως ΤΔ του έργου με κωδικό ΟΠΣ «Μονάδα υποστήριξης και παρακο λούθησης φορέων υλοποίησης τον προγράμματος «ΨΥ ΧΑΡΓΩΣ» Β ΦΑΣΗ». β) Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγι εινής (ΕΠΙΨΥ), ως ανάδοχος τον παραπάνω έργου. γ) Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Υπουρ γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως ΤΔ του έργου με κωδικό ΟΠΣ «Συνεχιζόμενη κατάρτιση επαγγελματιών Υγείας 2003» για τα υποέργα 105 και 106. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιθανόν να επιλεγούν και άλλα υποέργα που εκτελούν οι παραπάνω ΤΔ, στο πλαίσιο του ΕΚΤ, με τυχαία δειγματοληψία ή κατά την κρίση της ελεγκτικής ομάδας. 4. Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου μέσω των παρα πάνω επιλεγμένων πράξεων και ειδικότερα: α. η διαπίστωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου σε επίπεδο κεντρικών και περιφερειακών υπη ρεσιών και τελικών δικαιούχων. β. η διαπίστωση της ορθής διαχείρισης του προγράμ ματος σε σχέση με τα ελεγχόμενα έργα από την Δια χειριστική Αρχή καθώς και η αποτελεσματική εκτέλεση των πράξεων από τους τελικούς δικαιούχους. γ. η πορεία υλοποίησης των πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και 6. η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράξε ων, οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματά τους. 5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, που θα υποβληθεί στην Διεύθυνση Προ γραμματισμού και Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονο μικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.). 6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη, από την υπό στοιχείο 4 του προοιμίου απόφαση, αποζημίωση. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2005 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ΚΟΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Αριθμ. 2/61044/Α0024 (3) Ανάθεση της Ταμιακής Διαχείρισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του από π.δ/τος «Διαχείριση Νομικών Προσώπων από την Τράπεζα της Ελλάδος». 2. Το από β.δ/γμα (ΦΕΚ 175/Α/ ) «Τρο ποποίηση του από π.δ/τος». 3. Το π.δ/γμα 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ». 4. Το άρθρο 60 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α ) με το οποίο οι ιδρύθηκε το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπε ζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). 5. Την υπ αριθμ. Φ20203/20135/1071/ (ΦΕΚ 195, τ. ΝΠΔΔ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την συγκροτήθηκε το Διοι κητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΤ. 6. Το απόσπασμα πρακτικών της 4ης/ συνε δρίασης του ΔΣ του ΕΤΑΤ για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης και διαθεσίμων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Τράπε ζας της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα). 8. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού στο Γεν. Γραμματέα, Γεν. Δ/ντές Προϊσταμένους Δ/νσεων κλπ. 9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων, αποφασίζουμε: Την ανάθεση της Ταμιακής Διαχείρισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα). Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2005 Με εντολή Υπουργού Η Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ (4) Έγκριση συμβολαίου λύσεως σύμβασης μίσθωσης των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς 224, 267, 268, και 272 του Ν. Αττικοβοιωτίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με την υπ αριθμ. Δ8/Δ/Φ 6.10/20059/5259/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίνεται κατά τα άρθρα 74, 75 και 76 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλ λευτικού Κώδικος», το υπ αριθμ / συμ βόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κυρ. Παυλίνη, αφορόν στην λύση της αρχικής συνομολογηθείσης υπ αριθμ. 8952/ σύμβασης μίσθωσης κατ άρθρο 9 αυτής, των εν θέματι μεταλλείων, μεταξύ του εκμισθω τού «Γεωργίου Παν. Αποστολόπουλου» και της μισθώ τριας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ». Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚ. ΧΕΛΜΗΣ Αριθμ. οικ (5) Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ των πτυ χιούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντη ρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμαστών που ερ γάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιω τικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νο μούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ Την υπ αριθμ / απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/ ). 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 31ης Οκτωβρί ου Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές, προϋποθέσεις για την κή ρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλ. ότι οι δε σμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργα ζομένων του επαγγέλματος, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από ΣΣΕ των πτυχιούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντη ρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμαστών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένηςεργασίας ιδιωτι κού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης για όλους τους εργο δότες και εργαζόμενους του επαγγέλματος που αφο ρά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος Κρατικού προϋπολογισμού.

4 21780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2005 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ (6) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ Ιατρικών Επισκεπτών έτους ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 2. Την υπ αριθμ / απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/ ). 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 31ης Οκτωβρίου Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων, του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα σίζουμε: 1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 30 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ Ιατρικών Επισκεπτών έτους 2005 για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2005 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. οικ (7) Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ των πτυ χιούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντη ρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμαστών που ερ γάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτι κού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Κρήτης. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ Την υπ αριθμ / απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/ ). 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασητου της 31ης Οκτωβρίου Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυ ξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλ. ότι οι δεσμευό μενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από ΣΣΕ των πτυχιούχων πρακτικώνμηχανικών, μηχανοδηγών, συ ντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμαστών που εργάζο νται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαί ου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Κρήτης για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος Κρατικού προϋπολογισμού. Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2005 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. ΔΥ2α/Γ.Π (8) Αναγνώριση επιστημονικών περιοδικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 76/ τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2256/ 1994 «Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδο ντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/ Α/1994) με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ ) και 5 του άρθρου 27 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ) 143/Α/1983). 3. Τη γνώμη του Κετρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), όπως διατυπώνεται στις υπ αριθμ και 10839/ αποφάσεις. 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση στα οποία οι δη μοσιευμένες εργασίες των γιατρών, αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθονται και τα περιοδικά: «Στοματολογία» που εκδίδεται από τη Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος, «Χειρουργικά Χρονικά» που εκδί δεται από την Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και «Καρδιά και Αγγεία» που εκδίδεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (9) Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Αυλώνος του Νομού Ευβοίας με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλη τικός Οργανισμός Δήμου Αυλώνος Ευβοίας». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με τις δι ατάξεις του άρθρου πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι οίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τις υπ αριθμ. 5921/1997 και 1526/ αποφάσεις Γ.Γ.Π. Στερεάς Ελλάδας για μεταβίβαση δικαιώματος υπο γραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας». 5. Την υπ αριθμ. 62/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αυλώνος περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Ορ γανισμός Δήμου Αυλώνος Ευβοίας)», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 62/2005 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αυλώνος του Νομού Ευβοίας και συνιστούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Δ.Κ.Κ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αυλώνος Ευβοίας», η συστατική πράξη του οποίου έχει ως ακολούθως: 1. Συνίσταται στο Δήμο Αυλώνος του Νομού Ευβοίας Νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αυλώνος Ευβοίας» διεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 198, 199, 200 παρ. 1, 3 και 4, 203 και 304 του π.δ. 410/1995 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2) Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η λειτουργία και διαχείριση όλων των αθλητικών χώρων που ανήκουν στο Δήμο Αυλώνος. β) Η δημιουργία νέων χώρων αθλητικής υποδομής, (όπως αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλο παιδιών κ.λπ.) ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανά γκες για άθληση των Δημοτών, ιδιαίτερα των νέων. γ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, για να καλυφθούν οι ανάγκες κατά ηλικία, ενδιαφέρο ντα κ.λπ. δ) Η ανάπτυξη εξειδικευμένων αθλητικών προγραμ μάτων. ε) Η ενίσχυση (οικονομική και ηθική) των σωματείων και υπ αυτών οργανωμένων εκδηλώσεων. Γνώμονας για την επίτευξη των σκοπών του Νομικού Προσώπου θα είναι η κάλυψη κατά το δυνατό περισσό τερο των αναγκών άθλησης των κατοίκων του Δήμου Αυλώνος και ιδιαίτερα της νεολαίας και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων τους, καθώς και φιλάθλου συναγωνιστικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους. 3) Το συνιστώμενο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από Δεκατρία Μέλη ως εξής: α) Από τον Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμ βουλο που θα ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο. β) Από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που θα ορί ζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας εκ των οποίων ανήκει στην μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. γ) Από τρεις (3) Δημότες που θα ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ανάμεσα από πρόσωπα που ασχο λούνται με τον αθλητισμό. δ) Από επτά (7) αιρετούς εκπροσώπους των αθλητών που εκλέγονται από εκλεκτορικό σώμα αποτελούμενο από τα διοικητικά συμβούλια των Αθλητικών Σωματείων που εδρεύουν στον Δήμο, από τους εγγεγραμμένους στα σωματεία αθλητές και από τα μέλη του Δεκαπεντα μελούς Συμβουλίου της Μαθητικής Κοινότητας Λυκείου Αυλωναρίου. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα τέσσερα είναι υποχρεωτικά γυναίκες. Η διαδικασία εκλογής των επτά αιρετών καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βασίζεται στο σύστημα της απλής ανα λογικής με ενιαία λίστα υποψηφίων. Οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι οριζόμενοι από το Δημοτικό Συμβού λιο Δημότες ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του. Ο Πρόεδρος, Ο αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας αποτελούν την Εκτε λεστική Επιτροπή του Αθλητικού Οργανισμού. 4) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομι κού Προσώπου θα ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 5) Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχε ται τουλάχιστον σε ευρώ. β) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. γ) Εισπράξεις από αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρε σιών που θα παρέχει. δ) Πρόσοδοι από δική του περιουσία. ε) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο. 6) Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για το έτος 2005, η οποία και θα αναγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 70/7425(003). Για τα επόμενα έτη θα αναγραφεί ανάλογη πίστωση στον ΚΑ 70/7425 (003). Χαλκίδα, 9 Νοεμβρίου 2005 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Α. ΛΑΔΕΡΟΥ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ Αριθμ. 06/13581 (10) Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και μεταποιη μένων γεωργικών προϊόντων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων «Υπερωρί ες Β εξαμήνου 2005» για υπαλλήλους του Υπουργείου

6 21782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που υπηρετούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τους σχετικούς πίνακες. 2) Το άρθρο 15 του ν. 2592/1988 που περιέχει τις δια τάξεις που ισχύουν για τους γεωπόνους που θα ασχο ληθούν στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων. 3) Τον περιορισμό της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 1505/ ) Την υπ αριθμ. 06/9232/ απόφαση του Νο μάρχη Πιερίας περί συγκρότησης συνεργείου υπερω ριακής εργασίας για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και με ταποιημένων γεωργικών προϊόντων. 5) Τις ανάγκες τις Υπηρεσίας που προκύπτουν στον ποιοτικό έλεγχο για το Β εξάμηνο του 2005 και κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες, απο φασίζουμε: Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης από πέντε (5) υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας με αμοιβή εργασίας για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων για το Β εξά μηνο του Έργο του συνεργείου θα είναι ο ποιοτικός και ποσοτι κός έλεγχος των εισαγο μένων εξαγομένων προϊόντων του Ν. Πιερίας σε χώρες της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Η εργασία θα πραγματοποιείται εκτός του κανονικού ωραρίου από 15:00 απογευματινής μέχρι 22:00 βραδινής όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, Κυριακές, εξαιρέ σιμες και νυχτερινές ώρες. Κατερίνη, 11 Νοεμβρίου 2005 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Αριθμ. 3801/2577 (11) Σύσταση Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΘΗΛΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟ ΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΤΗΣ ΙΕ ΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ». Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπ όψει: 1. Τας διατ ξεις των άρθρων 29 παραγρ. 2 και 59 πα ραγρ. 2 του ν μου 590/1977 «Περ Καταστατικού Χ ρτου της Εκκλησ ας της Ελλάδος», 2. Τας υποχρε σεις της Ποιμαινο σης Εκκλησ ας τας απορρεο σας εκ των Ευαγγελικών Επιταγ ν, των Ιε ρών Καν νων και των Ν μων του Κρ τους προς το Χριστεπ νυμον της Εκκλησ ας πλ ρωμα. 3. Τας υφισταμ νας Κοινωνικ ς και πνευματικ ς αν γκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 4. Την υπ αριθμ. ΕΞ4071/ απόφασιν του Μακα ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου. 5. Την απ Γνωμ τευσιν του Νομικού Γραφε ου της Νομικής Υπηρεσ ας της Εκκλησ ας της Ελλ δος. 6. Την απ Απ φασιν Αυτής, αποφασίζει: Συνιστά εις την Ιερ ν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών Εκκλησιαστικ ν Ίδρυμα υπ την επωνυμ αν: «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΘΗΛΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕ ΡΗΣΗ Η ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ ΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», το οποίον θα λειτουργε ως εξηρτημ νη Υπηρεσ α του Νομικού Προσ που της Ιεράς Αρχιεπισκο πής Αθηνών και θα εδρε ει εις την π λιν των Αθηνών. Η οργ νωσις, διο κησις, διαχε ρισις και λειτουργ α του Ιδρ ματος το του θα δι πεται απ τας διατ ξεις του επομ νου Κανονισμού: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΘΗΛΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» Άρθρο 1 Συνιστάται διά του παρόντος Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, εις εκπλήρωση όρου δωρεάς της Μαρίας Ιωάννου Κόκ κορη διά του υπ αριθμ. 8140/1999 δωρητηρίου συμβο λαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρι κοπούλου Χριστοδούλου, το οποίον θα λειτουργεί ως αυτοτελής και ανεξάρτητη Υπηρεσία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπαγομένη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Χριστιανική Αλληλεγγύη, με την επωνυμία «Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down». Άρθρο 2 1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η συνεχής και καθ όλη τη διάρκεια του έτους περίθαλψη θηλέων ατόμων που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down χωρίς ιδιαίτερα ψυχολογικά ή κινητικά προβλήματα, τα οποία εν πάση περιπτώσει στοιχειωδώς να αυτοε ξυπηρετούνται. 2. Το Ίδρυμα θα περιλαμβάνει, πλην των άλλων, και Τμήμα Εκπαίδευσης και απασχόλησης των τροφίμων, κατάλληλο για τις δυνατότητες τους, ώστε οι συνθήκες διαβίωσης να είναι ευχάριστες και δημιουργικές για τις τροφίμους. 3. Η μονάδα θα εξοπλισθεί με τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη συντήρηση, διαμονή, κίνηση και περίθαλψη των τροφίμων και το αναγκαίο, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό. Άρθρο 3 1. Οι τρόφιμοι στο Ίδρυμα πρέπει να είναι ορφανές εξ ενός ή αμφοτέρων των γονέων ή από οικογένειες τελείως άπορες ή με γονείς που λόγω γήρατος ή νόσου αδυνατούν να τους παράσχουν τη δέουσα φροντίδα. Δέον δε να προτιμώνται απαρεγκλίτως τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη ανάγκη περιθάλψεως. 2. Οι όροι εισόδου των τροφίμων στο Ίδρυμα, η δι άρκεια της παραμονής των σε αυτό και οι εν γένει υποχρεώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των τροφίμων θά ρυθμισθούν διά του εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. Άρθρο 4 Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αθηναίων και δη τα Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (οδ. Αγίας Φιλοθέης αριθμ. 21), παράρτημα δε ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής. Το παράρτημα του Ιδρύματος στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο το οποίο ανήκει στο Ίδρυμα εκ δωρε άς της Μαρίας θυγατρός Ιωάννου Κόκορη δια του εις

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το άρθρο 1 του παρόντος αναφερομένου δωρητηρίου συμβολαίου και κείται επί της διασταυρώσεως των οδών Αγαμέμνονος και Προμηθέως του ως άνω Δήμου. Άρθρο 5 Το Ίδρυμα έχει ιδία σφραγίδα φέρουσα στο μέσον το έτος συστάσεώς του και πέριξ τις λέξεις «ΕΙΔΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Μ. ΚΟΚΚΟΡΗ». Άρθρο 6 1. Το Ίδρυμα τελεί υπό την Πνευματική Εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διοικείται υπό πεντα μελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου: α. Εκ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ως Προέδρου, αναπληρουμένου υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. β. Εκ δύο (2) μελών, κληρικών ή λαϊκών, διοριζομέ νων, μετά των αναπληρωτών τους διά πράξεως του Προέδρου. γ. Εκ δύο (2) μελών διοριζομένων, μετά των ανα πληρωτών τους, υπό της δωρητρίας Μαρίας Κόκκορη κατά τους όρους της δωρεάς (όρος 11ος του υπ αριθμ. 8140/1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρικοπούλου Χριστοδούλου). 2. Εάν η δωρήτρια αδυνατεί για λόγους υγείας να δι ορίσει τα δύο (2) μέλη του Συμβουλίου ή σε περίπτωση θανάτου της δεν έχει ορίσει τα μέλη αυτά για τον μετά τον θάνατό της χρόνο, τότε, και στις δύο περιπτώσεις, θα διορίζονται τα μέλη αυτά, μετά των αναπληρωτών τους, με αυτοτελή πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. 3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Πρόεδρου. 4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, τα δε μέλη δύνανται να επαναδιορίζονται. Άρθρο 7 1. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. εκλέγεται, εκ των μελών, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματεύς και ο Ταμίας του Δ.Σ. 2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου, έτε ρον μέλος, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμε νο. Άρθρο 8 1. Στο Ίδρυμα παραμένει ες αεί δωρεάν η θυγατέρα της δωρητρίας Αλεξάνδρα θυγατέρα Δημητρίου Καφύ ρη και δη με ειδική φροντίδα και περίθαλψη. Στην ειδική αυτή φροντίδα συμπεριλαμβάνεται και κάθε έκτακτη δαπάνη ανεξαρτήτως ποσού για την υγεία της, στην οποία κάθε συνετός γονέας θα προέβαινε. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν λειτουργεί το Ίδρυμα και η δωρήτρια αδυνατεί να περιποιηθεί και να περιθάλψει την κόρη της ή δεν υφίσταται εν ζωή, η δωρεοδόχος Αρχιεπισκοπή αναλαμβάνει με δαπάνη της να περιθάλψει σε κατάλληλο Ίδρυμα την θυγατέρα της δωρητρίας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η μονάδα του Ιδρύματος δεν έχει τεθεί σε λειτουρ γία και δη με την πιο πάνω ειδική φροντίδα. Μετά τη λειτουργία του Ιδρύματος την φροντίδα της ανωτέρω αναλαμβάνει η λειτουργούσα μονάδα του Ιδρύματος εφ όρου ζωής της. 3. Καθιέρωση οποιασδήποτε συμμετοχής ή άλλης υποχρεώσεως των τροφίμων ή των οικείων τους στη δαπάνη είτε εφ άπαξ είτε περιοδικώς δεν ισχύει για τη θυγατέρα της δωρητρίας. Άρθρο 9 1. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία παρόντος του Προέ δρου ή του αναπληρωτού του και δύο (2) μελών αυτού. 2. Το Δ.Σ. έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες: α. Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύ ματος. β. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλή ρωση του σκοπού αυτού. γ. Αποφασίζει για τις οικονομικές υποχρεώσεις των τροφίμων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρ θρου 8 του παρόντος. δ. Ψηφίζει τον εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. ε. Συνεργάζεται με τους Εκκλησιαστικούς Οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. προς προαγωγή και επίτευξη του σκοπού του. στ. Καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολο γισμό του Ιδρύματος και υποβάλλει τούτους στο Μη τροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής προς έγκριση. ζ. Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, απα ραίτητων για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος. η. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν γίνεται λόγος στον παρόντα κανονισμό. 3. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μεν κατά μήνα, εκτά κτως δε οσάκις παρίσταται ανάγκη κατόπιν προσκλή σεως του Προέδρου. Άρθρο 10 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον πάσης Αρχής. Τούτον απόντα ή κωλυόμενο εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος ή έτερον μέλος οριζόμενο υπό του Διοι κητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ορισθεί και μέλος του Δ.Σ. να εκπροσωπεί το Ιδρυμα για συγκεκριμένες ενέργειες ή θέματα. Άρθρο 11 Το Ίδρυμα έχει ιδία διαχείριση, τηρεί δε τα διαχειριστι κά αυτού βιβλία συμφώνως προς το σύστημα τηρήσεως των λογιστικών Βιβλίων των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, θεωρημένων υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ή άλλης Διευθύνσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, οριζομένης υπό του Μακαριωτάτου, ήτοι: Βιβλίο Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Κινητής και Ακινήτου Περιουσίας, Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών, καθώς και Βιβλίο Περιθαλπομένων. Τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλματα Πληρωμών είναι εκτελεστέα, εφ όσον φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμίου του Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος υπογράφει και όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος. Άρθρο 12 Ο Ταμίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. θα προβαίνει σε αναλήψεις και καταβολές χρημάτων δια σφαλίζοντας την περιουσία του Ιδρύματος. Τα χρήματα κατατίθενται σε Τράπεζα επ ονόματι του Ιδρύματος. Το χρηματικό ποσό το οποίο δύναται να φέρει εις χείρας του ο Ταμίας καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβου λίου. Αναλήψεις χρημάτων γίνονται κατόπιν Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

8 21784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 13 Ο Γραμματεύς τηρεί τα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επιμελείται της Αλληλογρα φίας του Ιδρύματος. Άρθρο Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) πρόσοδοι εξ εράνων νομίμως διενεργουμένων, λα χειοφόρων αγορών, δισκοφοριών κ.λπ. β) Εισφορές Δωρεές. γ) Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. δ) Εισφορές σε είδος ή σε χρήμα παντός φιλανθρώ που. ε) Εισφορές Ιερών Ναών. στ) Οι εκάστοτε υπέρ αυτού επιχορηγήσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. ζ) Πάσα επιχορήγηση υπέρ αυτού εκ μέρους του κρά τους, της Νομαρχιακής ή Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλ λου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου. η) Εισφορές και δωρεές τίς οποίες δύνανται να προ σφέρουν στο Ίδρυμα και όσοι εκ των γονέων των οποίων τα τέκνα θα φιλοξενούνται σ αυτό, εφ όσον διαθέτουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα. θ) Τόκοι από καταθέσεις του Ιδρύματος, καθώς και πάσα άλλη πρόσοδος μη κατονομαζομένη ρητώς εν τω παρόντι. 2. Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται για την συντή ρηση, την όλη λειτουργία αυτού και για την αμοιβή του υπηρετούντος εμμίσθου προσωπικού. Άρθρο Ο παρών κανονισμός τροποποιείται ή καταργείται υπό της Ιεράς Συνόδου με αιτιολογημένη γνώμη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Το Ίδρυμα διαλύεται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, η δε περιου σία του Ιδρύματος περιέρχεται αυτοδικαίως στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Άρθρο 16 Ο παρών κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Πε ριοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος θα συντα χθεί εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος και της συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 17 Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκα λείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νο μικού Προσώπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ.210-3332896 f.nikolaou@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 792/28.1.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 578-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΑΡΑΦΕΤΑ ΤΗΛ.210-3332864 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2013 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα