ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξω χώριες εταιρείες... 1 Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ », σε πράξεις που συγχρη ματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ... 2 Ανάθεση της Ταμιακής Διαχείρισης του Ενιαίου Τα μείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).. 3 Έγκριση συμβολαίου λύσεως σύμβασης μίσθωσης των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς 224, 267, 268, και 272 του Ν. Αττικοβοιωτίας... 4 Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ των πτυχιούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συ ντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερ μαστών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημέ νης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης... 5 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ Ιατρικών Επισκεπτών έτους Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ των πτυχιούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συ ντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμα στών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Κρήτης... 7 Αναγνώριση επιστημονικών περιοδικών... 8 Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Αυλώνος του Νομού Ευβοίας με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλη τικός Οργανισμός Δήμου Αυλώνος Ευβοίας... 9 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και με ταποιημένων γεωργικών προϊόντων Σύσταση Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυ μία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΘΗΛΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /2565/ΔΟΣ (1) Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώ ριες εταιρείες. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/ ). 2. Του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α/ ). 3. Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 6. Τις διατάξεις του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186Α ) «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουρ γείου Οικονομικών(π.δ. 284/1988)». 7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις χώρες στις οποίες λειτουργούν εξω χώριες εταιρείες με βάση το σχετικό κατάλογο χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ ξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ως εξής: Ανδόρα Ανγκουίλα εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Αρούμπα που ανήκει στην Ολλανδία Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες Μπαχρέιν Μπελίζ Βρεττανικοί Παρθένου Νήσοι εδάφη του Ην. Βα σιλείου Νήσοι του Κούκ εξαρτώμενο έδαφος της Ν. Ζη λανδίας Δομηνικανή Κοινοπολιτεία Γιβραλτάρ εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου Γρενάδα Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας

2 21778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Νήσος του Μάν εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας Τζέρσει εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας Λιβερία Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν Δημοκρατία των Μαλβίδων Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ Πριγκηπάτο του Μονακό Μονσεράτ έδαφος του Ην. Βασιλείου Δημοκρατία του Ναουρού Ολλανδικές Αντίλλες έδαφος της Ολλανδίας Νιούε συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία Παναμάς Σαμόα Δημοκρατία των Σεϋχέλλες Αγ. Λουκία Ομοσπονδία του Αγ. Χριστοφόρου και Νέβις Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες Τόνγκα Τούρκς και Κάικος εδάφη του Ην. Βασιλείου Παρθένα νησιά των Η.Π.Α. Δημοκρατία του Βανουάτου Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2005 Α. ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. 3010/Γ0051 (2) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ », σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του ν. 2860/2000 «Δια χείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α 136). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1432). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Υφυπουργού» στο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΦΕΚ Β 1185) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/20554/0004/ όμοια της (ΦΕΚ Β 556)και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) τον ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β 1170). 5. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΑ), για τοέτος Το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοή θειας της Ε.Δ.Ε.Λ. για το έτος Τηv ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο Ε.Π. Υγεία Πρόνοια , σε δράσεις ΕΚΤ, στο πλαίσιο ελέγχου των προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται δαπάνη 500, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από τοπρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.Ε.Λ., αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια ου σιαστικού ελέγχου σε δράσεις ΕΚΤ τουεπιχειρησιακού Προγράμματος ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ , στο πλαί σιο του Γ ΚΠΣ. 2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Φλωρέντζου Μαργαρίτα, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Πυρόβολος Νικόλαος, υπάλληλος της Δ/νσης Προ γραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Α.Κ. Συντονιστής της ελεγκτικής ομάδας ορίζεται η κα Φλωρέντζου Μαργαρίτα 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από έως και στο ΕΠ Υγεία Πρόνοια και συγκεκριμένα στο Μέτρο: 1 «Αποασυ λοποίηση και κοινωνικοοικονομική επανένταξη ψυχικά ασθενών», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία» και στο Μέτρο: 1 «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα της Υγείας» τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αν θρώπινοι πόροι». Ειδικότερα θα ελεγχθούν, η Ειδική Υπηρεσία Διαχεί ρισης του ΕΠ Υγείας Πρόνοιας, καθώς και οι παρακάτω τελικοί δικαιούχοι και ανάδοχοι: α) Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως ΤΔ του έργου με κωδικό ΟΠΣ «Μονάδα υποστήριξης και παρακο λούθησης φορέων υλοποίησης τον προγράμματος «ΨΥ ΧΑΡΓΩΣ» Β ΦΑΣΗ». β) Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγι εινής (ΕΠΙΨΥ), ως ανάδοχος τον παραπάνω έργου. γ) Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Υπουρ γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως ΤΔ του έργου με κωδικό ΟΠΣ «Συνεχιζόμενη κατάρτιση επαγγελματιών Υγείας 2003» για τα υποέργα 105 και 106. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιθανόν να επιλεγούν και άλλα υποέργα που εκτελούν οι παραπάνω ΤΔ, στο πλαίσιο του ΕΚΤ, με τυχαία δειγματοληψία ή κατά την κρίση της ελεγκτικής ομάδας. 4. Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου μέσω των παρα πάνω επιλεγμένων πράξεων και ειδικότερα: α. η διαπίστωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου σε επίπεδο κεντρικών και περιφερειακών υπη ρεσιών και τελικών δικαιούχων. β. η διαπίστωση της ορθής διαχείρισης του προγράμ ματος σε σχέση με τα ελεγχόμενα έργα από την Δια χειριστική Αρχή καθώς και η αποτελεσματική εκτέλεση των πράξεων από τους τελικούς δικαιούχους. γ. η πορεία υλοποίησης των πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και 6. η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράξε ων, οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματά τους. 5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, που θα υποβληθεί στην Διεύθυνση Προ γραμματισμού και Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονο μικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.). 6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη, από την υπό στοιχείο 4 του προοιμίου απόφαση, αποζημίωση. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2005 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ΚΟΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Αριθμ. 2/61044/Α0024 (3) Ανάθεση της Ταμιακής Διαχείρισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του από π.δ/τος «Διαχείριση Νομικών Προσώπων από την Τράπεζα της Ελλάδος». 2. Το από β.δ/γμα (ΦΕΚ 175/Α/ ) «Τρο ποποίηση του από π.δ/τος». 3. Το π.δ/γμα 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ». 4. Το άρθρο 60 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α ) με το οποίο οι ιδρύθηκε το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπε ζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). 5. Την υπ αριθμ. Φ20203/20135/1071/ (ΦΕΚ 195, τ. ΝΠΔΔ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την συγκροτήθηκε το Διοι κητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΤ. 6. Το απόσπασμα πρακτικών της 4ης/ συνε δρίασης του ΔΣ του ΕΤΑΤ για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης και διαθεσίμων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Τράπε ζας της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα). 8. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού στο Γεν. Γραμματέα, Γεν. Δ/ντές Προϊσταμένους Δ/νσεων κλπ. 9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων, αποφασίζουμε: Την ανάθεση της Ταμιακής Διαχείρισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα). Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2005 Με εντολή Υπουργού Η Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ (4) Έγκριση συμβολαίου λύσεως σύμβασης μίσθωσης των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς 224, 267, 268, και 272 του Ν. Αττικοβοιωτίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με την υπ αριθμ. Δ8/Δ/Φ 6.10/20059/5259/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίνεται κατά τα άρθρα 74, 75 και 76 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλ λευτικού Κώδικος», το υπ αριθμ / συμ βόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κυρ. Παυλίνη, αφορόν στην λύση της αρχικής συνομολογηθείσης υπ αριθμ. 8952/ σύμβασης μίσθωσης κατ άρθρο 9 αυτής, των εν θέματι μεταλλείων, μεταξύ του εκμισθω τού «Γεωργίου Παν. Αποστολόπουλου» και της μισθώ τριας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ». Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚ. ΧΕΛΜΗΣ Αριθμ. οικ (5) Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ των πτυ χιούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντη ρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμαστών που ερ γάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιω τικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νο μούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ Την υπ αριθμ / απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/ ). 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 31ης Οκτωβρί ου Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές, προϋποθέσεις για την κή ρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλ. ότι οι δε σμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργα ζομένων του επαγγέλματος, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από ΣΣΕ των πτυχιούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντη ρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμαστών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένηςεργασίας ιδιωτι κού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης για όλους τους εργο δότες και εργαζόμενους του επαγγέλματος που αφο ρά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος Κρατικού προϋπολογισμού.

4 21780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2005 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ (6) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ Ιατρικών Επισκεπτών έτους ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 2. Την υπ αριθμ / απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/ ). 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 31ης Οκτωβρίου Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων, του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα σίζουμε: 1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 30 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ Ιατρικών Επισκεπτών έτους 2005 για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2005 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. οικ (7) Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ των πτυ χιούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντη ρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμαστών που ερ γάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτι κού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Κρήτης. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ Την υπ αριθμ / απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598/Β/ ). 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασητου της 31ης Οκτωβρίου Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυ ξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλ. ότι οι δεσμευό μενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από ΣΣΕ των πτυχιούχων πρακτικώνμηχανικών, μηχανοδηγών, συ ντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμαστών που εργάζο νται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαί ου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Κρήτης για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος Κρατικού προϋπολογισμού. Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2005 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. ΔΥ2α/Γ.Π (8) Αναγνώριση επιστημονικών περιοδικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 76/ τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2256/ 1994 «Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδο ντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/ Α/1994) με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ ) και 5 του άρθρου 27 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ) 143/Α/1983). 3. Τη γνώμη του Κετρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), όπως διατυπώνεται στις υπ αριθμ και 10839/ αποφάσεις. 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση στα οποία οι δη μοσιευμένες εργασίες των γιατρών, αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθονται και τα περιοδικά: «Στοματολογία» που εκδίδεται από τη Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος, «Χειρουργικά Χρονικά» που εκδί δεται από την Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και «Καρδιά και Αγγεία» που εκδίδεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (9) Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Αυλώνος του Νομού Ευβοίας με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλη τικός Οργανισμός Δήμου Αυλώνος Ευβοίας». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με τις δι ατάξεις του άρθρου πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι οίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τις υπ αριθμ. 5921/1997 και 1526/ αποφάσεις Γ.Γ.Π. Στερεάς Ελλάδας για μεταβίβαση δικαιώματος υπο γραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας». 5. Την υπ αριθμ. 62/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αυλώνος περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Ορ γανισμός Δήμου Αυλώνος Ευβοίας)», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 62/2005 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αυλώνος του Νομού Ευβοίας και συνιστούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Δ.Κ.Κ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αυλώνος Ευβοίας», η συστατική πράξη του οποίου έχει ως ακολούθως: 1. Συνίσταται στο Δήμο Αυλώνος του Νομού Ευβοίας Νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αυλώνος Ευβοίας» διεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 198, 199, 200 παρ. 1, 3 και 4, 203 και 304 του π.δ. 410/1995 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2) Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η λειτουργία και διαχείριση όλων των αθλητικών χώρων που ανήκουν στο Δήμο Αυλώνος. β) Η δημιουργία νέων χώρων αθλητικής υποδομής, (όπως αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλο παιδιών κ.λπ.) ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανά γκες για άθληση των Δημοτών, ιδιαίτερα των νέων. γ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, για να καλυφθούν οι ανάγκες κατά ηλικία, ενδιαφέρο ντα κ.λπ. δ) Η ανάπτυξη εξειδικευμένων αθλητικών προγραμ μάτων. ε) Η ενίσχυση (οικονομική και ηθική) των σωματείων και υπ αυτών οργανωμένων εκδηλώσεων. Γνώμονας για την επίτευξη των σκοπών του Νομικού Προσώπου θα είναι η κάλυψη κατά το δυνατό περισσό τερο των αναγκών άθλησης των κατοίκων του Δήμου Αυλώνος και ιδιαίτερα της νεολαίας και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων τους, καθώς και φιλάθλου συναγωνιστικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους. 3) Το συνιστώμενο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από Δεκατρία Μέλη ως εξής: α) Από τον Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμ βουλο που θα ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο. β) Από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που θα ορί ζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας εκ των οποίων ανήκει στην μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. γ) Από τρεις (3) Δημότες που θα ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ανάμεσα από πρόσωπα που ασχο λούνται με τον αθλητισμό. δ) Από επτά (7) αιρετούς εκπροσώπους των αθλητών που εκλέγονται από εκλεκτορικό σώμα αποτελούμενο από τα διοικητικά συμβούλια των Αθλητικών Σωματείων που εδρεύουν στον Δήμο, από τους εγγεγραμμένους στα σωματεία αθλητές και από τα μέλη του Δεκαπεντα μελούς Συμβουλίου της Μαθητικής Κοινότητας Λυκείου Αυλωναρίου. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα τέσσερα είναι υποχρεωτικά γυναίκες. Η διαδικασία εκλογής των επτά αιρετών καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βασίζεται στο σύστημα της απλής ανα λογικής με ενιαία λίστα υποψηφίων. Οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι οριζόμενοι από το Δημοτικό Συμβού λιο Δημότες ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του. Ο Πρόεδρος, Ο αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας αποτελούν την Εκτε λεστική Επιτροπή του Αθλητικού Οργανισμού. 4) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομι κού Προσώπου θα ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 5) Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχε ται τουλάχιστον σε ευρώ. β) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. γ) Εισπράξεις από αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρε σιών που θα παρέχει. δ) Πρόσοδοι από δική του περιουσία. ε) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο. 6) Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για το έτος 2005, η οποία και θα αναγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 70/7425(003). Για τα επόμενα έτη θα αναγραφεί ανάλογη πίστωση στον ΚΑ 70/7425 (003). Χαλκίδα, 9 Νοεμβρίου 2005 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Α. ΛΑΔΕΡΟΥ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ Αριθμ. 06/13581 (10) Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και μεταποιη μένων γεωργικών προϊόντων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων «Υπερωρί ες Β εξαμήνου 2005» για υπαλλήλους του Υπουργείου

6 21782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που υπηρετούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τους σχετικούς πίνακες. 2) Το άρθρο 15 του ν. 2592/1988 που περιέχει τις δια τάξεις που ισχύουν για τους γεωπόνους που θα ασχο ληθούν στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων. 3) Τον περιορισμό της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 1505/ ) Την υπ αριθμ. 06/9232/ απόφαση του Νο μάρχη Πιερίας περί συγκρότησης συνεργείου υπερω ριακής εργασίας για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και με ταποιημένων γεωργικών προϊόντων. 5) Τις ανάγκες τις Υπηρεσίας που προκύπτουν στον ποιοτικό έλεγχο για το Β εξάμηνο του 2005 και κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες, απο φασίζουμε: Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης από πέντε (5) υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας με αμοιβή εργασίας για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων για το Β εξά μηνο του Έργο του συνεργείου θα είναι ο ποιοτικός και ποσοτι κός έλεγχος των εισαγο μένων εξαγομένων προϊόντων του Ν. Πιερίας σε χώρες της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Η εργασία θα πραγματοποιείται εκτός του κανονικού ωραρίου από 15:00 απογευματινής μέχρι 22:00 βραδινής όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, Κυριακές, εξαιρέ σιμες και νυχτερινές ώρες. Κατερίνη, 11 Νοεμβρίου 2005 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Αριθμ. 3801/2577 (11) Σύσταση Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΘΗΛΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟ ΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΤΗΣ ΙΕ ΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ». Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπ όψει: 1. Τας διατ ξεις των άρθρων 29 παραγρ. 2 και 59 πα ραγρ. 2 του ν μου 590/1977 «Περ Καταστατικού Χ ρτου της Εκκλησ ας της Ελλάδος», 2. Τας υποχρε σεις της Ποιμαινο σης Εκκλησ ας τας απορρεο σας εκ των Ευαγγελικών Επιταγ ν, των Ιε ρών Καν νων και των Ν μων του Κρ τους προς το Χριστεπ νυμον της Εκκλησ ας πλ ρωμα. 3. Τας υφισταμ νας Κοινωνικ ς και πνευματικ ς αν γκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 4. Την υπ αριθμ. ΕΞ4071/ απόφασιν του Μακα ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου. 5. Την απ Γνωμ τευσιν του Νομικού Γραφε ου της Νομικής Υπηρεσ ας της Εκκλησ ας της Ελλ δος. 6. Την απ Απ φασιν Αυτής, αποφασίζει: Συνιστά εις την Ιερ ν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών Εκκλησιαστικ ν Ίδρυμα υπ την επωνυμ αν: «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΘΗΛΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕ ΡΗΣΗ Η ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ ΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», το οποίον θα λειτουργε ως εξηρτημ νη Υπηρεσ α του Νομικού Προσ που της Ιεράς Αρχιεπισκο πής Αθηνών και θα εδρε ει εις την π λιν των Αθηνών. Η οργ νωσις, διο κησις, διαχε ρισις και λειτουργ α του Ιδρ ματος το του θα δι πεται απ τας διατ ξεις του επομ νου Κανονισμού: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΘΗΛΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» Άρθρο 1 Συνιστάται διά του παρόντος Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, εις εκπλήρωση όρου δωρεάς της Μαρίας Ιωάννου Κόκ κορη διά του υπ αριθμ. 8140/1999 δωρητηρίου συμβο λαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρι κοπούλου Χριστοδούλου, το οποίον θα λειτουργεί ως αυτοτελής και ανεξάρτητη Υπηρεσία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπαγομένη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Χριστιανική Αλληλεγγύη, με την επωνυμία «Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down». Άρθρο 2 1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η συνεχής και καθ όλη τη διάρκεια του έτους περίθαλψη θηλέων ατόμων που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down χωρίς ιδιαίτερα ψυχολογικά ή κινητικά προβλήματα, τα οποία εν πάση περιπτώσει στοιχειωδώς να αυτοε ξυπηρετούνται. 2. Το Ίδρυμα θα περιλαμβάνει, πλην των άλλων, και Τμήμα Εκπαίδευσης και απασχόλησης των τροφίμων, κατάλληλο για τις δυνατότητες τους, ώστε οι συνθήκες διαβίωσης να είναι ευχάριστες και δημιουργικές για τις τροφίμους. 3. Η μονάδα θα εξοπλισθεί με τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη συντήρηση, διαμονή, κίνηση και περίθαλψη των τροφίμων και το αναγκαίο, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό. Άρθρο 3 1. Οι τρόφιμοι στο Ίδρυμα πρέπει να είναι ορφανές εξ ενός ή αμφοτέρων των γονέων ή από οικογένειες τελείως άπορες ή με γονείς που λόγω γήρατος ή νόσου αδυνατούν να τους παράσχουν τη δέουσα φροντίδα. Δέον δε να προτιμώνται απαρεγκλίτως τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη ανάγκη περιθάλψεως. 2. Οι όροι εισόδου των τροφίμων στο Ίδρυμα, η δι άρκεια της παραμονής των σε αυτό και οι εν γένει υποχρεώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των τροφίμων θά ρυθμισθούν διά του εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. Άρθρο 4 Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αθηναίων και δη τα Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (οδ. Αγίας Φιλοθέης αριθμ. 21), παράρτημα δε ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής. Το παράρτημα του Ιδρύματος στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο το οποίο ανήκει στο Ίδρυμα εκ δωρε άς της Μαρίας θυγατρός Ιωάννου Κόκορη δια του εις

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το άρθρο 1 του παρόντος αναφερομένου δωρητηρίου συμβολαίου και κείται επί της διασταυρώσεως των οδών Αγαμέμνονος και Προμηθέως του ως άνω Δήμου. Άρθρο 5 Το Ίδρυμα έχει ιδία σφραγίδα φέρουσα στο μέσον το έτος συστάσεώς του και πέριξ τις λέξεις «ΕΙΔΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Μ. ΚΟΚΚΟΡΗ». Άρθρο 6 1. Το Ίδρυμα τελεί υπό την Πνευματική Εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διοικείται υπό πεντα μελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου: α. Εκ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ως Προέδρου, αναπληρουμένου υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. β. Εκ δύο (2) μελών, κληρικών ή λαϊκών, διοριζομέ νων, μετά των αναπληρωτών τους διά πράξεως του Προέδρου. γ. Εκ δύο (2) μελών διοριζομένων, μετά των ανα πληρωτών τους, υπό της δωρητρίας Μαρίας Κόκκορη κατά τους όρους της δωρεάς (όρος 11ος του υπ αριθμ. 8140/1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρικοπούλου Χριστοδούλου). 2. Εάν η δωρήτρια αδυνατεί για λόγους υγείας να δι ορίσει τα δύο (2) μέλη του Συμβουλίου ή σε περίπτωση θανάτου της δεν έχει ορίσει τα μέλη αυτά για τον μετά τον θάνατό της χρόνο, τότε, και στις δύο περιπτώσεις, θα διορίζονται τα μέλη αυτά, μετά των αναπληρωτών τους, με αυτοτελή πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. 3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Πρόεδρου. 4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, τα δε μέλη δύνανται να επαναδιορίζονται. Άρθρο 7 1. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. εκλέγεται, εκ των μελών, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματεύς και ο Ταμίας του Δ.Σ. 2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου, έτε ρον μέλος, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμε νο. Άρθρο 8 1. Στο Ίδρυμα παραμένει ες αεί δωρεάν η θυγατέρα της δωρητρίας Αλεξάνδρα θυγατέρα Δημητρίου Καφύ ρη και δη με ειδική φροντίδα και περίθαλψη. Στην ειδική αυτή φροντίδα συμπεριλαμβάνεται και κάθε έκτακτη δαπάνη ανεξαρτήτως ποσού για την υγεία της, στην οποία κάθε συνετός γονέας θα προέβαινε. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν λειτουργεί το Ίδρυμα και η δωρήτρια αδυνατεί να περιποιηθεί και να περιθάλψει την κόρη της ή δεν υφίσταται εν ζωή, η δωρεοδόχος Αρχιεπισκοπή αναλαμβάνει με δαπάνη της να περιθάλψει σε κατάλληλο Ίδρυμα την θυγατέρα της δωρητρίας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η μονάδα του Ιδρύματος δεν έχει τεθεί σε λειτουρ γία και δη με την πιο πάνω ειδική φροντίδα. Μετά τη λειτουργία του Ιδρύματος την φροντίδα της ανωτέρω αναλαμβάνει η λειτουργούσα μονάδα του Ιδρύματος εφ όρου ζωής της. 3. Καθιέρωση οποιασδήποτε συμμετοχής ή άλλης υποχρεώσεως των τροφίμων ή των οικείων τους στη δαπάνη είτε εφ άπαξ είτε περιοδικώς δεν ισχύει για τη θυγατέρα της δωρητρίας. Άρθρο 9 1. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία παρόντος του Προέ δρου ή του αναπληρωτού του και δύο (2) μελών αυτού. 2. Το Δ.Σ. έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες: α. Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύ ματος. β. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλή ρωση του σκοπού αυτού. γ. Αποφασίζει για τις οικονομικές υποχρεώσεις των τροφίμων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρ θρου 8 του παρόντος. δ. Ψηφίζει τον εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. ε. Συνεργάζεται με τους Εκκλησιαστικούς Οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. προς προαγωγή και επίτευξη του σκοπού του. στ. Καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολο γισμό του Ιδρύματος και υποβάλλει τούτους στο Μη τροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής προς έγκριση. ζ. Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, απα ραίτητων για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος. η. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν γίνεται λόγος στον παρόντα κανονισμό. 3. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μεν κατά μήνα, εκτά κτως δε οσάκις παρίσταται ανάγκη κατόπιν προσκλή σεως του Προέδρου. Άρθρο 10 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον πάσης Αρχής. Τούτον απόντα ή κωλυόμενο εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος ή έτερον μέλος οριζόμενο υπό του Διοι κητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ορισθεί και μέλος του Δ.Σ. να εκπροσωπεί το Ιδρυμα για συγκεκριμένες ενέργειες ή θέματα. Άρθρο 11 Το Ίδρυμα έχει ιδία διαχείριση, τηρεί δε τα διαχειριστι κά αυτού βιβλία συμφώνως προς το σύστημα τηρήσεως των λογιστικών Βιβλίων των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, θεωρημένων υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ή άλλης Διευθύνσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, οριζομένης υπό του Μακαριωτάτου, ήτοι: Βιβλίο Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Κινητής και Ακινήτου Περιουσίας, Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών, καθώς και Βιβλίο Περιθαλπομένων. Τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλματα Πληρωμών είναι εκτελεστέα, εφ όσον φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμίου του Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος υπογράφει και όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος. Άρθρο 12 Ο Ταμίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. θα προβαίνει σε αναλήψεις και καταβολές χρημάτων δια σφαλίζοντας την περιουσία του Ιδρύματος. Τα χρήματα κατατίθενται σε Τράπεζα επ ονόματι του Ιδρύματος. Το χρηματικό ποσό το οποίο δύναται να φέρει εις χείρας του ο Ταμίας καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβου λίου. Αναλήψεις χρημάτων γίνονται κατόπιν Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

8 21784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 13 Ο Γραμματεύς τηρεί τα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επιμελείται της Αλληλογρα φίας του Ιδρύματος. Άρθρο Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) πρόσοδοι εξ εράνων νομίμως διενεργουμένων, λα χειοφόρων αγορών, δισκοφοριών κ.λπ. β) Εισφορές Δωρεές. γ) Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. δ) Εισφορές σε είδος ή σε χρήμα παντός φιλανθρώ που. ε) Εισφορές Ιερών Ναών. στ) Οι εκάστοτε υπέρ αυτού επιχορηγήσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. ζ) Πάσα επιχορήγηση υπέρ αυτού εκ μέρους του κρά τους, της Νομαρχιακής ή Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλ λου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου. η) Εισφορές και δωρεές τίς οποίες δύνανται να προ σφέρουν στο Ίδρυμα και όσοι εκ των γονέων των οποίων τα τέκνα θα φιλοξενούνται σ αυτό, εφ όσον διαθέτουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα. θ) Τόκοι από καταθέσεις του Ιδρύματος, καθώς και πάσα άλλη πρόσοδος μη κατονομαζομένη ρητώς εν τω παρόντι. 2. Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται για την συντή ρηση, την όλη λειτουργία αυτού και για την αμοιβή του υπηρετούντος εμμίσθου προσωπικού. Άρθρο Ο παρών κανονισμός τροποποιείται ή καταργείται υπό της Ιεράς Συνόδου με αιτιολογημένη γνώμη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Το Ίδρυμα διαλύεται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, η δε περιου σία του Ιδρύματος περιέρχεται αυτοδικαίως στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Άρθρο 16 Ο παρών κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Πε ριοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος θα συντα χθεί εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος και της συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 17 Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκα λείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νο μικού Προσώπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 για το έτος 2015.

Θέμα: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 για το έτος 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ : ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 8/1/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 η Οικονομική Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ 20-01-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 07/2016 Περίληψη: «Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 /07 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 347/98568

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 /07 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 347/98568 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 /07 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 347/98568 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 82 20 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 48/2653 Επιχορήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υλοποίηση των πράξεων «Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη Λιβαδειά 09-03- 2016 Αριθ. Πρωτ.: 5559 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60 Περίληψη Εγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα