ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/ (ΦΕΚ Β 74) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ανάθεση μελέτης και έργου στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» Ανάθεση μελέτης στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» Τροποποίηση της υπ αριθμ /0050/ από φασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Επέκταση του νέου συστήματος πληρωμής Ν. 2303/1995 και στις συντά ξεις και βοηθήματα που καταβάλει το Ι.Κ.Α. Ρύθ μιση θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος πληρωμής των συντάξεων και επι δομάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω Τραπεζικών λογαριασμών» (ΦΕΚ 150Β) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. 1360/ απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με Αναπηρία που χαρα κτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ) Οικο τροφεία της Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε εικοσιτετράωρη βάση, υπαλλήλων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τε χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μα γνησίας και Σποράδων κατά το έτος 2015 (μέχρι ) δημοτικής αστυνομίας δημοτικής αστυνομίας δημοτικής αστυνομίας δημοτικής αστυνομίας ΔΕ δημοτικής αστυνομίας Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέση κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.951.1/46/814758/Σ.3044 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/ (ΦΕΚ Β 74) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α. Τις διατάξεις: (1) Του άρθρου 1 του Ν. 1106/80 «Τροποποίηση και συ μπλήρωση διατάξεων της περί Μετοχικών Ταμείων Στρα τού, Ναυτικού και Αεροπορίας νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α 301). (2) Του άρθρου 64 του Ν. 1329/83 «Αποκατάσταση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενι κού Σώματος που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια» (ΦΕΚ Α 25). (3) Του άρθρου 25 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35). (4) Του άρθρου 1 εδ. γ του Π.δ. 363/1997 «Διατήρηση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α 241). (5) Του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). (6) Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α 21). (7) Της υπ αριθμ. Υ59/ απόφασης Πρωθυ πουργού (ΦΕΚ Β 256). β. Του υπ αριθμ. 21/10/ Πρακτικού ΔΣ/ΜΤΣ. γ. Το άρθρο 1 του Α.Ν 559/1937, όπως ισχύει σήμερα, βάσει του οποίου κατανέμει ως μέρισμα στους μερισμα τούχους τα καθαρά έσοδά του, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων του, μία εκ των οποίων είναι και η καταβολή ΒΟΕΑ στους δι καιούχους.

2 12098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλύπτεται από έσοδα του ΜΤΣ χωρίς την δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών. ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 2412/Φ.951/360/ / (ΦΕΚ Β 74) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: Άρθρο 1 Στο άρθρο 2 η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 5 και προστίθεται τέταρτη παράγραφος, ως εξής: «Για τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση από έως και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω Βοήθημα, τότε το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού εκείνου που προκύπτει βάσει της τιμής μεριδίου του μερίσματος του έτους 2011». Άρθρο 2 Στο άρθρο 4 προστίθεται έβδομη παράγραφος, ως εξής: «Το απομένον ποσό των εισφορών υπέρ ΒΟΕΑ που δεν αναλώθηκε για την πληρωμή του βοηθήματος εντός του έτους, να τηρείται σε ξεχωριστό λογαριασμό ως αποθεματικό υπέρ ΒΟΕΑ για κάλυψη μελλοντικών ανα γκών καταβολής του βοηθήματος». Αθήνα, 28 Μαϊου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αριθμ (2) Ανάθεση μελέτης και έργου στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 (Α 104), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2) Την υπ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ Τμή ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 3) Το υπ αριθμ. 8225/ έγγραφο του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης. 4) Το υπ αριθμ / έγγραφο της Εται ρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μετά της συνημ μένης έκθεσης αυτοψίας με αριθ. Ε/21604/ ) Τα έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων με υπ αριθμ. 3852/ και 41517/ ) Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την αναμόρ φωση και αναβάθμιση του χώρου του Γενικού Καταστή ματος Κράτησης Θεσσαλονίκης, για λόγους ασφαλείας. 7) Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας προκύπτει δαπάνη ύψους ,00 ευρώ, η οποία θα επιβαρύνει τον κωδικό «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και λειτουργίας στα υφιστά μενα Σωφρονιστικά Καταστήματα» της εταιρίας «ΘΕ ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» που χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» τη σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση των απαιτού μενων εργασιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος εισροής υδάτων στα θεμέλια του κτιρίου του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης. Αθήνα, 28 Μαΐου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (3) Ανάθεση μελέτης στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 (Α 104), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2) Την υπ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ Τμή ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 3) Το από 7/5/2015 έγγραφο της Διευθύντριας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού με αρ. Γεν. Πρω τοκόλλου 38075/ ) Το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων με υπ αριθ / ) Το έγγραφο του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρη σης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού με αριθ α/ ) Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την αναμόρφω ση και αναβάθμιση του χώρου στάθμευσης του Τμήμα τος Εξωτερικής Φρουράς του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, για λόγους ασφαλείας. 7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» τη σύνταξη μελέτης και ενδεικτικού προϋπολογι σμού για τις κάτωθι εργασίες στο χώρο στάθμευσης του Τμήματος Εξωτερικής Φρουράς του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού: 1) Μετατροπή και ενίσχυση περίφραξης 2) Απομάκρυνση εμπορευματοκιβωτίων της «ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.». 3) Τοποθέτηση στύλων φωταγώγησης του χώρου, καθώς και πυροσβεστικών κρουνών. 4) Διαγράμμιση του χώρου και αρίθμηση των θέσεων στάθμευσης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 28 Μαΐου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /4691 (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ /0050/ από φασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Επέκταση του νέου συστή ματος πληρωμής Ν. 2303/1995 και στις συντάξεις και βοηθήματα που καταβάλει το Ι.Κ.Α. Ρύθμιση θεμά των που ανακύπτουν από την εφαρμογή του συστή ματος πληρωμής των συντάξεων και επιδομάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω Τραπεζι κών λογαριασμών» (ΦΕΚ 150Β). ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 2303/95 (ΦΕΚ 80 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α ). 3. Την υπ αριθμ. οικ /0050/ κοινή υπουργι κή απόφαση «Επέκταση του νέου συστήματος πληρωμής Ν. 2303/1995 και στις συντάξεις και βοηθήματα που κα ταβάλλει το Ι.Κ.Α. Ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος πληρωμής των συντάξεων και επιδομάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω Τραπεζικών λογαριασμών» (ΦΕΚ 150Β). 4. Την υπ αριθμ. Υ59/ (ΦΕΚ 256 Β ) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα». 5. Την υπ αριθμ. Υ147/ απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτριο Στρατούλη». 6. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που ανακύπτουν στην εφαρμογή της υπ αριθμ. οικ /0050/2001 κοι νής υπουργικής απόφασης μετά τη θέσπιση των διατά ξεων του άρθρου 18 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α ) και του άρθρου 3 της υπ αριθμ. οικ /179/Φ80353/ (ΦΕΚ 1635 Β ). 7. Τα υπ αριθμ. 7761/2309/ και Γ99/157/ έγγραφα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ /0050/ κοινής υπουργικής απόφασης Οικονομικών και Εργα σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Επέκταση του νέου συστήματος πληρωμής Ν. 2303/1995 και στις διατάξεις και βοηθήματα που καταβάλει το Ι.Κ.Α. Ρύμιση θεμά των που ανακύπτουν από την εφαρμογή του συστή ματος πληρωμής των συντάξεων και επιδομάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω Τραπεζικών λογαριασμών» (ΦΕΚ 150Β), με την αντικατάσταση του άρθρου 12 ως εξής: «Άρθρο 12 Ενημέρωση Συνταξιούχων. Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ αναρτά κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του εκκαθαριστικό σημείωμα συντάξεων για τους συ νταξιούχους του, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης τους, τις κρατήσεις αναλυτικά και το καθαρό ποσό με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός τους. Σε ιδιαίτερη στήλη περιλαμβάνονται και τα τυχόν ανα δρομικά ποσά που έλαβε ο συνταξιούχος. Στην ίδια σελίδα του σημειώματος αυτού και με εμ φανή στοιχεία αναγράφονται πληροφορίες για τις υπο χρεώσεις των συνταξιούχων». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Αριθμ (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. 1360/ απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Δι αβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτη ρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ) Οικοτρο φεία της Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) άρθρο 186, Ζ Τομέας Υγείας,«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με το άρθρο 282 παρ. 1 και το άρθρο 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /2010). 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ. Β / ). 3. Την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 3203/ τ.β / ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπο γραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προïσταμένους Διεύθυνσης» όπως διορθώθηκε στη σελίδα στη δεύτερη στήλη στον 37ο στίχο (ΦΕΚ 3495/τ. Β / ). 4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/τ. Α /1995) και ειδικότερα του άρθρου 1 «για τις οργανωμένες Υπη ρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

4 12100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ. Α / ) περί ίδρυσης και λειτουργίας Στε γών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (Σ.Υ.Δ.Αμεα). 7. Την υπ αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ./Γ.Ποικ. 3394/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 74/τ. Β / ) «Προϋποθέ σεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση» 8. Την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 164/τ. Β / ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη με την οποία χο ρηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ.) Οικοτροφείων, στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ίδρυμα πε ριθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Aθηνών». 9. Την υπ αριθμ. 1360/ (ΦΕΚ 2185/τ. Β / ) τροποποίηση της υπ αριθμ / από φασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατό μων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ) Οικοτροφείων του Εκκλησιαστι κού Ιδρύματος «Ίδρυμα περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» λόγω μεταβολής του ιδιοκτησι ακού καθεστώτος, με νέο ιδιοκτήτη την Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 10. Την υπ αριθμ / αίτηση της Α.Μ.Κ.Ε. «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών περί με ταβίβασης της άδειας λειτουργίας των δύο Σ.Υ.Δ. 11. Το υπ αριθμ. 82/ απόσπασμα πρακτικού του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα πε ριθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας στις Την υπ αριθμ / συμπληρωματική αί τηση της Α.Μ.Κ.Ε. «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 13. Την υπ αριθμ. 1029/ συμπληρωματική αί τηση του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέ ρηση ή με σύνδρομο Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 14. Την υπ αριθμ. 1041/ συμπληρωματική αί τηση του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέ ρηση ή με σύνδρομο Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» στην οποία επισημαίνεται ότι η ημερομηνία μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας θα πρέπει να είναι η 1η Ιουλίου 2015, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ / από φαση (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αρ. 1360/ απόφαση) χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με Αναπηρία (Προσώπων με Νοητική Υστέρηση) Οικοτροφεία συνολικής δυναμικότητας δε καοκτώ (18) ατόμων (εννέα ανά οικοτροφείο) για το επί των οδών Προμηθέως 28 και Αγαμέμνονος στην Άνω Γλυφάδα κτίριο, λόγω μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με νέο ιδιοκτήτη το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα υπό την επωνυμία «Ίδρυμα περιθάλψεως Θηλέων Ατό μων με Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών». 2. Διοικητικός Διευθυντής ορίζεται ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Φαρμάκης. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αρ / από φαση. 4. Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο Διαδί κτυο και ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 26 Μαΐου 2015 Η Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΒΑΛΙΑ Αριθμ (6) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε εικοσιτετράωρη βάση, υπαλλήλων του Τμήματος Συ γκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων κατά το έτος 2015 (μέχρι ). Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Το άρθρο 6 παραγρ. 6 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125Α ). 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτ. της Αυ τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο Το Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/ εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργα σίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των OTA Α και Β βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ωρών εισόδου του κοινού στις Δημόσιες Υπηρεσίες». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 180/τ. Α /1999). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και OTA» (ΦΕΚ 226/Α/2011). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18 εδ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ». 8. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του ΓΛΚ. 9. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του έτους 2015 (πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, εκχιονισμούς κ.α.) για την αντιμετώπιση των οποίων η υπηρεσία απα σχολεί δεκαοκτώ από τους σαράντα δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, και ειδικότερα το τεχνικό προσωπικό και τους οδηγούς πέραν του κανο νικού ωραρίου εργασία τους σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές, νυχτερινές και εξαιρέσιμες ημέρες. 10. Το ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να γίνουν εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. 11. Την υπ αριθμ. 4165/ απόφαση του Περι φερειάρχη Θεσσαλίας καθιέρωσης σε εικοσιτετράωρη βάση του ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Συγκοι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Μα γνησίας και Σποράδων (ΦΕΚ 1492Β/ ). 12. Την υπ αριθμ. 1626/ απόφαση δέσμευσης πιστώσεων στο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 (μέχρι ) Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφερεια κές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, αποφασίζουμε: Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα σχόληση σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2015 (μέχρι ) για τη κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Β. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι βή για το έτος 2015 (μέχρι ) κατά τις Κυριακές, νυχτερινές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι ώρες συνολικά για τους δεκαοκτώ από τους σαράντα δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων: Υπερωρίες: Δεκαοκτώ υπάλληλοι μέχρι δεκαέξι ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά οι συμμετέχο ντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απα σχόλησης για το κάθε υπάλληλο κατά μήνα θα γίνει με απόφαση ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες. Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση και τον έλεγ χο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων, ( ) Ευρώ, θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (μέχρι ), του φορέα 073 και του ΚΑΕ Βόλος, 29 Μαΐου 2015 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Αριθμ. απόφ. 198 (7) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2α του Ν. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέ μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την από 19/05/2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ λήλου που κατετέθη στο δήμο μας. 3. Την υπ αριθμ / βεβαίωση του προ ϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Αξαρλής Άγγελος του Πα ναγιώτη κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Ε βαθμό και το 1o μισθολογικό κλιμάκιο. 4. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της οι κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του δή μου Αξαρλή Άγγελου του Παναγιώτη, σε οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε και μισθολογικό κλιμάκιο 1ο. Σπάτα, 2 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Αριθμ. απόφ. 212 (8) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2γ του N. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέ μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την από 19/05/2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ λήλου που κατετέθη στο δήμο μας. 3. Την υπ αριθμ / βεβαίωση του προϊ σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Πρωτονοτάριος Ευάγγελος του Αθανασίου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Ε βαθμό και το 1o μισθολογικό κλιμάκιο. 4. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της οι κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του δήμου Πρωτονοτάριου Ευάγγελου του Αθανασίου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε και μισθολογικό κλιμάκιο 1ο. Σπάτα, 2 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Αριθμ. απόφ. 214 (9) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2γ του Ν. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέ μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την από 19/05/2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ λήλου που κατετέθη στο δήμο μας. 3. Την υπ αριθμ / βεβαίωση του προ ϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Δημητρίου Άγγελος του Κωνσταντίνου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κα τείχε τον ΣΤ βαθμό. 4. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της οι κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του δήμου Δημητρίου Άγγελου του Κωνσταντίνου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό ΣΤ.

6 12102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σπάτα, 2 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Αριθμ. απόφ. 213 (10) Διαπίστ ωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2γ του Ν. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέ μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την από 19/05/2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ λήλου που κατετέθη στο δήμο μας. 3. Την υπ αριθμ / βεβαίωση του προ ϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Τζινιέρης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Ε βαθμό και το 1o μισθολογικό κλιμάκιο. 4. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της οι κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του δή μου Τζινιέρη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε και μισθολογικό κλιμάκιο 1o. Σπάτα, 2 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Αριθμ. απόφ. 280/2015 (11) ΔΕ δημοτικής αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την από εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλή λου που κατετέθη στο δήμο μας. 3. Την υπ αριθμ. 8976/ βεβαίωση του Δη μάρχου Τανάγρας με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Μο ντζολής Γεώργιος του Ανδρέα κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Δ βαθμό και το Δ3 μισθο λογικό κλιμάκιο. 4. Την υπ αριθμ. 9007/ βεβαίωση της οικονο μικής υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του δήμου Μοντζολή Γεωργίου του Ανδρέου σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο Δ3. Σχηματάρι, 27 Μαΐου 2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ Αριθμ. απόφ. 157 (12) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέση κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α / ) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 6457/ εμπρόθεσμη αίτηση του Γεωργίου Σκόνδρα του Νικολάου, που κατετέθη στο δήμο μας και με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να κα ταλάβει την αρχική οργανική θέση, που αναστυστήθηκε στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Φαρσάλων σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/ Την υπ αριθμ. 6713/ βεβαίωση της προϊ σταμένης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Διοικη τικής Μέριμνας και Διαφάνειας του Δήμου, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Σκόνδρας Γεώργιος του Νικολάου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Γ βαθμό και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο. 4. Την υπ αριθμ. 6868/ βεβαίωση του Προϊ σταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου Μισθοδοσίας Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνεται: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του Δή μου Σκόνδρα Γεωργίου του Νικολάου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Γ, και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο. Φάρσαλα, 25 Μαΐου 2015 ΑΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Αριθμ (13) Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1. Την παρ. 7 του άρθρου 71 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167τ. Α ). 2. Την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 51 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/τ. Α ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το άρθρο 3 του Π.δ. 195/2003 «Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 156/τ. Α ). 4. Το Π.δ. 103/2013 (ΦΕΚ 136 τ. Α ) «Μετονομασία Τμή ματος Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρ τημάτων Ίδρυση Σχολών Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων». 5. Την υπ αριθμ /Ε5/ ισχύουσας υπουργικής απόφασης «Ανασυγκρότηση της Διοικού σας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /Ε5 (ΦΕΚ 312/ τ. ΥΕΘ) υπουργική απόφαση, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / Ε5 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 595/τ. ΥΕΘ/ ) κα θώς και την υπ αριθμ. 1899/ απόφασης του Προέδρου της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 2701/τ. Β / ). 6. Το άρθρο 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολο γικού τομέα» της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 7. Το άρθρο 80 παρ. 5 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ) «Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι κών ιδρυμάτων». 8. Το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α / ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο μία και άλλες διατάξεις». 9. Την υπ αριθμ. 19/ (θέμα 1, υπόθεμα 2) της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σχετικά με την Ίδρυση Εργα στηρίου στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Ιδρύουμε Εργαστήριο στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τίτλο: «Εργα στήριο Μελέτης Αποδήμου Επτανησιακού Ελληνισμού». 2. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας, η εκπαίδευση, η παροχή υποστήρι ξης και η διασύνδεση των Ελλήνων αποδήμων ανά την υφήλιο. 3. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από το Εργαστήριο θα είναι ενδεικτικώς: Ανάληψη διεθνών ερευνητικών έργων που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό και την ευρύτερη δικτύ ωση των αποδήμων, το ελληνικό περιβάλλον και τα προϊόντα του Ανάληψη συμβουλευτικών και αναπτυξιακών έργων Συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα και διεθνή πανεπιστήμια Διενέργεια συνεδρίων, σεμιναρίων, θερινών σχο λείων Προώθηση του τουρισμού στο εξωτερικό Ερευνά για την ανάπτυξη και προώθηση των τοπι κών προϊόντων Προώθηση Ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό Διαπολιτισμικές επαφές Εξοικείωση με την ιστορία και τον Ελληνικό πολι τισμό Δικτύωση αποδήμων Καταγραφή της ομογένειας Διάχυση πληροφορίας στους απόδημους Έλληνες Οργάνωση απόδημων επιστημόνων Οργάνωση και υποστήριξη έργων καινοτομίας την ομογένειας. Συνεργασία με τους θεματικούς θεσμικούς Εκπρο σώπους της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Διευθυντής του Εργαστηρίου 1. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου είναι μέλος ΔΕΠ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που ορίζεται με διετή θητεία από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ 2. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στις συνελεύσεις του ΤΕΙ 3. Καταρτίζει το πρόγραμμα λειτουργίας του Εργα στηρίου 4. Υποβάλλει προτάσεις για ερευνητικά προγράμματα 5. Μεριμνά για στελέχωση του Εργαστηρίου 6. Συντονίζει τα μέλη του Εργαστηρίου και τις ερευ νητικές ομάδες 7. Αξιολογεί το έργο των μελών του Εργαστηρίου 8. Μεριμνά για την επάρκεια του τεχνολογικού εξο πλισμού 9. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο Μέλη του Εργαστηρίου Μέλη του Εργαστηρίου μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ως επιστημονικοί υπεύθυνοι υποέργων καθώς και Ε.Τ.Π.. Στο Εργαστήριο δύναται να απασχοληθούν και επιστήμονες εγνωσμέ νου κύρους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Μπορούν να πλαισιωθούν από διοικητικό προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη. Συνεργαζόμενοι ερευνητές Στόχος είναι η αξιοποίηση και η συνεργασία νέων αποδήμων Ελλήνων επιστημόνων από πανεπιστήμια του εξωτερικού, διδάκτορες, καθώς και υποψήφιοι διδάκτο ρες. 5. Λειτουργία: Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις ερ γάσιμες ήμερες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία προσωπικού. Δύναται να τροποποιη θεί για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών,όπως την διενέργεια ημερίδων, συνεδρίων και θερινών σχολείων. 6. Το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για: Την συνεχή προσφορά των υπηρεσιών στους από δημους Έλληνες Την διατήρηση και συντήρηση των κινητών και τε χνολογικών υποδομών του Την σωστή λειτουργία Την συνεχή ενημέρωση των αποδήμων Ελλήνων για το έργο του Την διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με την ακαδη μαϊκή κοινότητα για την βελτίωση και προώθηση του ερευνητικού έργου Την τήρηση ετήσιου απολογισμού εσόδων εξόδων Τη δημιουργία και συντήρηση ηλεκτρονικής πλατ φόρμας δικτύωσης των απόδημων Ελλήνων Την δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας για την ενημέρωση του κοινού 7. Οι πηγές χρηματοδότησης του Εργαστηρίου είναι: Ερευνητικά προγράμματα για Λογαριασμό των Απο δήμων Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών Επιχορήγηση από δημόσιους φορείς ή διεθνείς ορ γανισμούς

8 12104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δωρεές και κληροδοτήματα των Αποδήμων Ελλήνων 8. Ο χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου θα βρί σκεται στον ιδιόκτητο χώρο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που στεγάζεται το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς, ο όποιος περιβάλλεται από τον «Κήπο Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων και Ιθακήσιων Αποδήμων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ», και διαθέτει σύγ χρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο όποιος είναι απαραίτη τος για την δικτύωση των αποδήμων Ελλήνων. 9. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα τηρούνται βιβλία πρωτοκόλλου εξερχόμενης/εισερχομένης αλλη λογραφίας, βιβλία περιουσιακών στοιχείων, οικονομι κά στοιχειά για κάθε έτος κατάλογος βιβλίων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, αρχείο δωρεών, αρχείο συνεργαζομένων φορέων και κάθε άλλο στοιχειό το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα εργαστήρια. Αθήνα, 28 Μαΐου 2015 Ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1213 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εργασία του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1062 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1673 11 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 82335/Ζ2/22 8 2005 (ΦΕΚ 1173, τ.β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 837 9 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης ερ γασίμων ημερών και νυχτερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 13 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόδοση ετήσιας εισφοράς έτους 2012 από το αγ γελιόσημο του Τομέα Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.000/ΑΔ. 13388/Σ. 5289/16 11 2011 διαπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 24 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1435 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση με δωρεάν παραχώρηση (χωρίς χρημα τικό αντάλλαγμα) δύο οικοπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1376 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη.... 1 Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/2 4 2013 κοινής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 15 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασί μων ημερών και νυχτερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1021 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 95914/Γ6/21.9.2005 (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β /10.10.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρυση, Προαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1256 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διαδικασίας για την εξασφάλιση της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα