Π Ρ Ο ΣΚ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Τ Η Σ Υ Π. Α Ρ Ι Θ. 8 6 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο ΣΚ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Τ Η Σ Υ Π. Α Ρ Ι Θ. 8 6 / 2 0 1 4"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Η Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Η Λ Ε Σ Χ Η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Πληροφορίες : Θεσσαλονίκη 03/12/2014 Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. Αριθ. πρωτ.: 510 Ν. Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310/ & Fax: 2310/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤH ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Π Ρ Ο ΣΚ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Τ Η Σ Υ Π. Α Ρ Ι Θ. 8 6 / Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Σ Χ Ω Ρ Ι Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ, Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ΝΑ Δ Ο Χ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Ν Α Ψ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Μ Ε Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Τ Η Ν Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Τ Ο Υ Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Ο Υ Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Σ Τ Ι Α Τ Ο Ρ Ι Ο Υ ( Τ Ω Ν Χ Ω Ρ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ Τ Ο Υ Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Σ Ι Τ Ι Ο Υ ) Τ Η Σ Π. Φ. Λ Ε ΣΧ Η Σ Τ Ο Υ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις, την απόφαση που λήφθηκε στην υπ αριθ. 1112/ συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Φ.Λέσχης (έγγραφο αρ. 361/ , ΑΔΑ: Ω3Ξ1ΟΡΛΨ-Ν08) και την υπ αρ.πρωτ /Δ12/ (ΑΔΑ: 75Ρ39-Ο1Μ) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης επόμενων οικονομικών ετών της Π.Φ.Λέσχης ΑΠΘ (ΚΑΕ2631) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις-εταιρείες να συμμετάσχουν στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές, για την ανακήρυξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την εκμετάλλευση του μαγειρείου εστιατορίου (των χώρων παραγωγής και διανομής του φοιτητικού συσσιτίου) της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τη σίτιση περίπου πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (5.750) φοιτητών του Α.Π.Θ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (πλην Χριστουγέννων ή Πάσχα), ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερών (πλην Χριστουγέννων ή Πάσχα) από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα αν παραστεί ανάγκη παράτασής της, για έως και για άλλους τέσσερεις (4) μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) πλέον Φ.Π.Α. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣHΔΗΣ) και στο ΠΔ 60/07. Tα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/12/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του αρθρ. 6 του ν. 4155/13 και του αρθρ. 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι υποβαλλόμενες στη διαδικασία διαπραγμάτευσης προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν πενήντα (150) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, οι προσφορές τους θα ισχύουν και θα τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στις 23/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, από την αρμόδια Επιτροπή αποσφράγισης - αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή, στο γραφείο Νο56 της Π.Φ.Λέσχης. Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τα οποία τηρούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο οικονομικές εφημερίδες και σε μία τοπική. Ως ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στον Ελληνικό τύπο ορίζεται η 04/12/2014. Επίσης, περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη, του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Βιοτεχνικού & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Θεσσαλονίκης και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος Αθήνας. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας, αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της παρούσας, από τους εγγεγραμμένους υποψήφιους αναδόχους, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω διαδικασίας δεν εξετάζονται. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος και θα αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Π.Φ.Λέσχης. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 2 από 29

3 Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με ακριβή μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με ακριβή μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (Ι) ένας (υπο)φάκελος * με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Κατακύρωσης-Τεχνική Προσφορά» και, (ΙΙ) ένας (υπο)φάκελος * με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο χρήστης οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού. Σε κάθε (υπο)φάκελο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου.pdf σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν4155/2013, το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο ΠΔ 60/2007 και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2007. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Κατακύρωσης Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην Υπηρεσία εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: π.χ. πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς. Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Κατακύρωσης υποβάλλονται τα εξής: 1.1 Εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 από αναγνωρισμένο * (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 3 από 29

4 πιστωτικό ίδρυμα υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (Ν. 4281, άρθρο 157, 1, στοιχ.α) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής αν δεν είναι αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 180 ημέρες. Ο χρήστης οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου.pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς προσήκουσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.2 Υπεύθυνη(-ες) δήλωση (-εις) του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην (στις) οποία (-ες) να δηλώνεται ότι: i. Η προσφορά συνετάγη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων ο συμμετέχων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. ii. iii. iv. Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα. Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης-εταιρείας. v. Ο προσφέρων δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. vi. vii. viii. ix. Ο προσφέρων δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρία και ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του νόμου 3310 / 2005 όπως ισχύει (ΕΣΡ). Υπάρχει συνέπεια της επιχείρησης-εταιρείας στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα. Ο προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Ο προσφέρων δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την παρούσα ή από την Υπηρεσία. x. Το ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης-εταιρείας, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις είναι τουλάχιστον ίσο με ,00 για κάθε χρόνο. xi. xii. xiii. Ο προσφέρων επισκέφθηκε το χώρο και έλαβε γνώση του υπάρχοντος εξοπλισμού και των τοπικών συνθηκών. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στο χώρο του εστιατορίου της Π.Φ.Λέσχης, απαγορευμένης ρητά της παρασκευής των φαγητών εκτός του παραπάνω χώρου και της εν συνεχεία μεταφοράς τους στο εστιατόριο. O προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ 4 από 29

5 Σε κάθε άλλε περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, ο Πρόεδρός του. 1.3(α) Οι Έλληνες Πολίτες: i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του ΠΔ 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. iii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (ii) και (iii) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. iv. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 1.3(β) Οι αλλοδαποί: i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του ΠΔ 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. ii. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. iii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. iv. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας της παρούσας και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 1.3(γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: i. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που ζητούνται για τους Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες και ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 5 από 29

6 ii. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του ΠΔ 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. iii. Αν πρόκειται για ανώνυμες εταιρίες αναφορικά με την ονομαστικοποίηση μετοχών τα κάτωθι: Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες: τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α / ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α / ) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες: ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Προσοχή: επισημαίνεται πως θα πρέπει να κατατεθεί α) σχετική βεβαίωση από αρμόδια Αρχή ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και β) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων και με τον αριθμό των μετοχών τους, όπου θα αναφέρεται ρητά η ημερομηνία έκδοσής της, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τη σχετική κοινοποίηση. 1.3 (δ) Οι Συνεταιρισμοί: i. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του ΠΔ 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. ii. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. iii. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 1.3 (ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση. i. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 6 από 29

7 ii. συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, Συνεταιρισμός). iii. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. iv. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει υποχρεωτικά να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσφέροντα οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις ή άλλες καταστάσεις. 1.4 Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει εντός του φακέλου να καταθέσουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.4(α) Αντίγραφο πιστοποιητικού ανάπτυξης, εφαρμογής και τήρησης νομίμων διαδικασιών σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP). 1.4 (β) Αντίγραφα των νομίμως δημοσιευμένων ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών. 1.4 (γ) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης-εταιρείας. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να καταθέσουν έγγραφα νομιμοποίησης (ΦΕΚ, καταστατικά, πληρεξούσια, πρακτικά Δ.Σ., πιστοποιητικό μεταβολών κ.λπ.), από τα οποία να προκύπτουν α) η σύσταση της εταιρίας, β) τυχόν τροποποιήσεις και γ)οι νόμιμοι εκπρόσωποι. 2. Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει: 2.1 (α) Το προτεινόμενο από τον συμμετέχοντα πρόγραμμα σίτισης, σύμφωνα με τους συνημμένους (Παράρτημα Α1 ) πίνακες (οι οποίοι περιέχουν το ελάχιστο αποδεκτό Βασικό Μενού) και οι τυχόν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης υπό τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα. 2.1 (β) Τους προτεινόμενους από τον συμμετέχοντα ειδικούς όρους αναφορικά με την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων, σύμφωνα με τους συνημμένους (Παράρτημα Α2 ) ειδικούς όρους και οι τυχόν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσής τους. 2.2 Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου, στην οποία θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι σκέπτονται να λειτουργήσουν το εστιατόριο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης και στην οποία, εκτός των άλλων, θα αναφέρουν: i. Τα μέσα και τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν αυτά για την παραγωγή των γευμάτων. ii. Κατάλογο των στελεχών και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (κατ' αριθμό και ειδικότητα) που θα απασχοληθεί στο εστιατόριο. iii. Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων. 7 από 29

8 iv. Τη διαδικασία που θα εφαρμόζεται και η οποία θα εξασφαλίζει: (1) ότι οι προμήθειες θα καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας, και (2) ότι η διενέργεια της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. v. Τις ενέργειες αναβάθμισης και εξωραϊσμού των χώρων του εστιατορίου. 2.3 Κατάλογο συμβάσεων παρόμοιων υπηρεσιών μαζικής σίτισης (συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων συμβάσεων) σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα τουλάχιστον χιλίων (1.000) ατόμων ημερησίως που εκτέλεσε ο συμμετέχων την τελευταία τριετία ή είναι σε εξέλιξη, από τον οποίο να προκύπτει η εμπειρία του. Απαραίτητη είναι η επαρκής τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών μαζικής σίτισης που επικαλείται ο προσφέρων προς απόδειξη της εμπειρίας του έχουν περατωθεί ορθά ή είναι σε εξέλιξη, με την προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης χορηγούμενες από αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής. Χρόνος εμπειρίας που δεν θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντιστοίχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 2.4 Κατάλογο πρόσθετων παροχών προς την Π.Φ. Λέσχη ή/και τους φοιτητές. Ως πρόσθετες παροχές νοούνται μόνον οι έχουσες σχέση και συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας. Υποχρεωτική είναι η προσφορά τριών (3) δεξιώσεων τουλάχιστον διακοσίων πενήντα ατόμων, στο χώρο του Πανεπιστημίου, χωρίς επιβάρυνση της Π.Φ. Λέσχης. Η προσφορά επιπλέον αντίστοιχων δωρεάν δεξιώσεων στο χώρο του Πανεπιστημίου θα αξιολογηθεί. Τεχνική προσφορά που δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα ως άνω τέσσερα (4) στοιχεία (προτεινόμενο πρόγραμμα σίτισης προτεινόμενους ειδικούς όρους, μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου, κατάλογο υπηρεσιών μαζικής σίτισης, κατάλογο πρόσθετων παροχών) απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, ως παραπομπές. ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο (υπο)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει την τιμή του προσφερομένου μενού σε δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές, η οποία είναι σταθερή και ανέρχεται σήμερα σε ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80 ) πλέον Φ.Π.Α., την οποία ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται (υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ). Διαφοροποίηση (είτε προς τα κάτω είτε προς τα άνω) της άνω τιμής των 1,80 δεν επιτρέπεται. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ως παραπομπές (ιδίως στην τεχνική προσφορά). Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. ΙΙΙ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, μέσω των πιστοποιημένων στο σύστημα μελών της, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την Τρίτη 23/12/2014 και ώρα 10:00π.μ. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση όλων των ηλεκτρονικών υποφακέλων, δηλαδή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Κατακύρωσης - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» σε ένα στάδιο. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 8 από 29

9 υποφακέλων, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση. ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης προσφορών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της παρούσας. Δεδομένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισμένη (και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1,80 πλέον ΦΠΑ), οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αξιολόγησης: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ Α (Επαγγελματική Ικανότητα & Εγγύηση Εκτέλεσης του Έργου) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα και 30% ειδικότητα σε σχέση με το αντικείμενο της ζητούμενης παροχής όπως προκύπτει από κατάλληλα έγγραφα. (σ ι ) Σύνολο ομάδας Α 30% BAΘMOΛOΓΙA (β ι ) ΟΜΑΔΑ Β (Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας, Κάλυψης και Προσφοράς) 1. Η μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου 10% Αποδοχή των προδιαγραφών ποιότητας των πρώτων 10% υλών και ενδεχόμενη προσφορά για περαιτέρω βελτίωσή τους. 3. Το προσφερόμενο μενού και η δυνατότητα του 35% προσφέροντα για περαιτέρω βελτίωση της προσφοράς υπό τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα 4. Οι πρόσθετες παροχές προς την Π.Φ. Λέσχη ή/και τους φοιτητές Σύνολο ομάδας Β 70% 15% ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 100% Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν βαθμολογούνται. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 9 από 29

10 Η σταθμισμένη βαθμολογία, του κάθε στοιχείου, είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του, και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών, όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων: Β=Σ(β ι *σ ι ), δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης (β ι ) επί τους συντελεστές βαρύτητας (σ ι ). Τα β ι και τα σ ι δίνονται στον παραπάνω πίνακα. Η τελική βαθμολογία, με βάση τα παραπάνω, κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. 2. Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της παρούσας. Δεδομένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισμένη και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση (και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1,80 (πλέον Φ. Π. Α.), για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: Α' ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%) Αξιολογείται και βαθμολογείται συγκριτικά η ικανότητα των υποψηφίων να παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες με βάση : Την τεχνογνωσία σε υπηρεσίες μαζικής σίτισης (τουλάχιστον για 1000 άτομα ημερησίως), που έχουν παρασχεθεί από τον προσφέροντα όλα τα προηγούμενα έτη, όπως αυτή προκύπτει από τον κατάλογο υπηρεσιών μαζικής σίτισης και αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται πάντα μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της προσκομιζόμενης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. Κάθε συμμετέχων που πληροί την ελάχιστη προϋπόθεση της 3ετούς επαγγελματικής δραστηριότητας σε υπηρεσίες μαζικής σίτισης (τουλάχιστον για 1000 άτομα ημερησίως) σε Ελλάδα ή Εξωτερικό: βαθμός 100. Για κάθε επιπλέον έτος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες μαζικής σίτισης, ο βαθμός διαμορφώνεται με βάση τον κάτωθι τύπο : (x-3/20)*10. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Συμμετέχων με 6 χρόνια δραστηριότητας σε μαζική σίτιση παίρνει βαθμό 100(βάση)+ (6-3/20)*10 Συμμετέχων με 20 χρόνια δραστηριότητας σε μαζική σίτιση παίρνει βαθμό 100 (βάση) + (20-3/20)*10 B' ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 70%) 1. Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου. Η πληρότητα της μελέτης λειτουργίας, του επιστημονικού, στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού εξειδικευμένου προσωπικού (ο αριθμός και η ειδικότητα του προσωπικού), τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων, η διαδικασία που θα ακολουθείται ώστε οι προμήθειες να καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ιδίως να διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής των παρεχομένων φαγητών, καθώς και οι ενέργειες αναβάθμισης και εξωραϊσμού των χώρων του μαγειρείου εστιατορίου. 2. Αποδοχή των προδιαγραφών ποιότητας των πρώτων υλών και ενδεχόμενη προσφορά για περαιτέρω βελτίωσή τους Σε περίπτωση τυχόν προσφοράς πρώτων υλών ανώτερης ποιότητας από τις προδιαγεγραμμένες η βαθμολογία θα προσαυξάνεται έως 10 βαθμούς. 3. Το προσφερόμενο μενού και η δυνατότητα του προσφέροντα για περαιτέρω βελτίωση της προσφοράς υπό τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα Ο αριθμός των προσφερόμενων ενδεικτικών μενού δε θα υπερβαίνει τα τρία (3). Για όλα τα προσφερόμενα είδη θα αξιολογηθεί η ποικιλία, η ποσότητα και η ποιότητα, η δυνατότητα επιλογής 10 από 29

11 μεταξύ των διαφορετικών ειδών (κυρίως πιάτων και συνοδευτικών). Επιπλέον η χρήση εποχιακών ειδών και ελληνικών πιάτων θα αξιολογηθούν θετικά. Παροχές οι οποίες θα συντελούν στη βελτίωση της σίτισης των φοιτητών, θα ληφθούν επίσης υπόψη για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου προς τα άνω. 4. Οι πρόσθετες παροχές προς την Π.Φ. Λέσχη ή/και τους φοιτητές Θα αξιολογηθούν οι πρόσθετες παροχές προς την Π.Φ. Λέσχη ή/και τους φοιτητές, οι έχουσες σχέση και συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας. Σημειώνεται ότι, ως πρόσθετη παροχή δε νοείται για την παρούσα τυχόν επιπλέον εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου να εφοδιάσει το εστιατόριο με τον εξοπλισμό αυτό. V. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1) (α) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους τα γεύματα θα παρασκευάζονται αποκλειστικά και μόνο μέσα στο χώρο του φοιτητικού εστιατορίου της Π.Φ.Λέσχης, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 3 ης Σεπτεμβρίου και Εγνατίας γωνία εντός της Πανεπιστημιούπολης Θεσσαλονίκης, και θα παρέχονται τρεις (3) φορές την ημέρα (πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό) στις ώρες λειτουργίας του Εστιατορίου που θα είναι π.μ., μ μ.μ. και μ.μ. αντίστοιχα. Οι ώρες λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Φ.Λέσχης σε συνεννόηση με τον ανάδοχο. Ειδικά για τα τις ως άνω αναφερόμενες εγκαταστάσεις εκτός πανεπιστημιούπολης ο ανάδοχος οφείλει να μεταφέρει και να διανέμει τα γεύματα στους χώρους που προορίζονται για το σκοπό αυτό στο εκάστοτε Τμήμα, υπό την προϋπόθεση της τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Η μεταφορά των γευμάτων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με κατάλληλα προς τούτο οχήματα, τα οποία θα φέρουν είτε βεβαίωση άδειας καταλληλότητας για μεταφορά τροφίμων από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής είτε θα πρέπει να αναγράφεται στην άδειά τους από τη Διεύθυνση Υγιεινής ότι είναι κατάλληλα για τη μεταφορά τροφίμων. (β) Κατά τη θερινή περίοδο ο ανάδοχος οφείλει αντίστοιχα να παρασκευάζει και να παρέχει τα γεύματα στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Περτούλι Τρικάλων και τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής με βάση το ενδεικτικό προσφερόμενο μενού. 2) (α)η σίτιση θα παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και για όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (από 1η Σεπτεμβρίου έως και 30η Ιουνίου), ενώ θα διακόπτεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Η έναρξη και λήξη της περιόδου λειτουργίας των φοιτητικών εστιατόριων μπορεί να μετατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Φ. Λέσχης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημέρα έναρξης ή λήξης του ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αναστολής των μαθημάτων ή διακοπής της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί το γεγονός στον Ανάδοχο εντός τριών (3) ημερών. (β) Η σίτιση υποχρεωτικά θα παρέχεται σε καθημερινή βάση και στους δύο χώρους εστίασης των φοιτητών (πάνω και κάτω Λέσχης). 3) Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται ανά μήνα να καταθέτει στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη πίνακες προγραμμάτων σίτισης κάθε εβδομάδας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. Το προσφερόμενο μενού θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το προτεινόμενο βελτιωμένο μενού που κατέθεσε με την προσφορά του. 4) Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στη σίτιση των φοιτητών που δικαιούνται και φέρουν κάρτα σίτισης. Επίσης υποχρεούται στη σίτιση των μη κατόχων κάρτας σίτισης φοιτητών, με το αυτό αντίτιμο πλέον Φ.Π.Α., καταβαλλόμενο από τους ίδιους. 5) Η ισχύς της Σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες παροχής σίτισης. 6) Η εποπτεία της λειτουργίας του μαγειρείου - εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού και ο έλεγχος της καθαριότητας των χώρων, των μέσων και των 11 από 29

12 σκευών χορήγησης του συσσιτίου θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα οριστεί για αυτό το σκοπό και θα αποτελείται ιδίως από αρμόδιους επιστήμονες. Τα αρμόδια όργανα της Π.Φ.Λέσχης δύνανται να έχουν πρόσβαση στους φακέλους της μελέτης H.A.C.C.P. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία δύναται σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο, δειγματοληπτικούς μικροβιολογικούς και χημικούς ελέγχους τόσο των πρώτων υλών, όσο και των έτοιμων γευμάτων, σε εργαστήρια του Α.Π.Θ., ή σε διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια. Οι ως άνω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι των ελέγχων που διενεργούνται αυτεπαγγέλτως από την Δ/νση Υγείας, ΕΦΕΤ, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Αγορανομική Υπηρεσία και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει υπόψιν του και να συμμορφώνεται ως προς τις εντολές των αρμοδίων οργάνων της Π.Φ.Λέσχης. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι ανεξάρτητη από την Επιτροπή παραλαβής του έργου, στην οποία μπορεί να εισηγείται για ειδικότερα ζητήματα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ανωτέρω ελέγχους και να διευκολύνει τα όργανα που τους ασκούν. 7) Ο ανάδοχος ειδικότερα υποχρεούται: (α) Να διατηρεί με δική του δαπάνη απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς τους χώρους του μαγειρείου, των εστιατορίων, των τουαλετών, αλλά και των πέριξ αυτών χώρων (αύλειου χώρου των δύο εισόδων της Π.Φ.Λέσχης), η χρήση των οποίων συναρτάται με τη δραστηριότητα του εστιατορίου. Να φροντίζει για την αποκομιδή των απορριμμάτων όλων των ως άνω χώρων. (β) Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα των προσφερόμενων ειδών και να διασφαλίζει αυστηρώς την καθαριότητα και απολύμανση των σκευών, όλων των ειδών εστίασης, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού σε ολόκληρο το χώρο του μαγειρείου και των εστιατορίων. Ιδιαίτερη δε φροντίδα θα καταβάλλεται για την καθαριότητα των τουαλετών. (γ) Στη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αυτών και των εξαρτημάτων τους καθώς και στην άμεση επισκευή με δαπάνη του των παρουσιαζομένων φθορών της συνήθους χρήσης. Επίσης υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση των θραυομένων ειδών και των κρινόμενων ακατάλληλων, από τα αρμόδια για τον έλεγχο του εστιατορίου όργανα. Οποιαδήποτε αντικατάσταση ανταλλακτικού ή εξοπλισμού θα γίνεται με έλεγχο γνησιότητας. Η εποπτεία των επισκευών και της συντήρησης του εξοπλισμού θα γίνεται από την Αρμόδια Υπηρεσία της Π.Φ.Λέσχης. (δ) Να ανακαινίζει και να εφοδιάζει το μαγειρείο και όλες τις αίθουσες εστιατορίου, μετά από έγκριση της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, με κάθε πρόσθετο εξοπλισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και άρτια λειτουργία του εστιατορίου και η σίτιση να πραγματοποιείται σε συνθήκες ευχάριστου περιβάλλοντος. (ε) Στην αντικατάσταση του ελαφρού εξοπλισμού του εστιατορίου (όπως μαχαιροπήρουνα, πιάτα, παλαιοί δίσκοι), και στην τακτική ανανέωση των σκευών της κουζίνας. (στ) Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία των εστιατορίων υγειονομικές, αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις και να είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε αρχής και έναντι των σιτιζομένων. (ζ) Στην έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών και πιστοποιητικών λειτουργίας. Άμεσα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να εκδόσει την άδεια λειτουργίας του μαγειρείου - εστιατορίου, στο όνομά του, από την αρμόδια αρχή. Η μη προσκόμιση της ως άνω άδειας θα αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύμβαση. (η) Να εξασφαλίσει τη πυρασφάλεια του χώρου του μαγειρείου -εστιατορίου και να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο σε ασφαλιστική επιχείρηση το μαγειρείο - εστιατόριο και τον εξοπλισμό του, το προσωπικό του και τους σιτιζόμενους κατά των κινδύνων πυρκαγιάς, καθώς και τη σχετιζόμενη με τη σίτιση αστική ευθύνη του έναντι των σιτιζομένων. Άμεσα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η μη προσκόμιση των οποίων θα αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύμβαση. (θ) Να χρησιμοποιεί πάντοτε επαρκές και έμπειρο προσωπικό για το οποίο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση, το οποίο θα τυγχάνει της αποδοχής της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. Το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βιβλιάρια υγείας, τα οποία και θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των Υπηρεσιών Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των μελών των 12 από 29

13 αρμόδιων Επιτροπών της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο (σεμινάρια ΕΦΕΤ) και κατά τις ώρες εργασίας να φορά την προβλεπόμενη ενδυμασία. Τόσο ο ανάδοχος όσο και το προσωπικό οφείλουν να είναι ευπρεπείς και ευγενικοί στις σχέσεις τους με τους σιτιζόμενους και το προσωπικό της Π.Φ.Λέσχης. (ι) Να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Διευκρινίζεται ότι η Π.Φ.Λέσχη δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση εκ μέρους του προσωπικού του αναδόχου και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωσή του. Επίσης ρητά αναφέρεται ότι η μη εξόφληση των δεδουλευμένων και η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων του αναδόχου, για τις οποίες καμία απολύτως ευθύνη δε φέρει η Π.Φ.Λέσχη, αποτελεί λόγο κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτο. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από πρόσωπα που απασχολεί ο ανάδοχος υποχρεούται μόνο αυτός σε αποκατάστασή της. (ια) Να προβαίνει στην άμεση απομάκρυνση και αντικατάσταση οποιουδήποτε υπαλλήλου, του οποίου τα αρμόδια όργανα της Π.Φ.Λέσχης κρίνουν ακατάλληλη τη διαγωγή του ή ασυμβίβαστη με τον Πανεπιστημιακό χώρο. Για τυχόν απαιτήσεις του εν λόγω υπαλλήλου αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. (ιβ) Να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε επισημάνσεις παρατηρήσεις σχετικά με την ορθότητα και πληρότητα της εκτέλεσης του έργου και να συμμορφώνεται προς τις σχετικές υποδείξεις. 8) Με ποινή έκπτωσης του αναδόχου, η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο του φοιτητικού μαγειρείου-εστιατορίου, απαγορευομένης ρητά της παρασκευής φαγητών εκτός του παραπάνω χώρου και της εν συνεχεία μεταφοράς τους στο εστιατόριο. 9) Η παροχή στους σιτιζόμενους φοιτητές της δυνατότητας επιλογής περισσοτέρων εναλλακτικών μενού ημερησίως ανά γεύμα (δηλαδή παροχή δυνατότητας επιλογής μεταξύ διαφορετικών κυρίως πιάτων και συνοδευτικών) θεωρείται δεδομένη, σύμφωνα με το υπόδειγμα των ενδεικτικών πινάκων γευμάτων (Παράρτημα Α1). Ειδικά για τη μεσημεριανή διανομή όλες οι επιλογές που αφορούν το κυρίως πιάτο θα πρέπει να είναι διαθέσιμες από την έναρξη του συσσιτίου τουλάχιστον έως τις Η ποσότητα των μερίδων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον η προβλεπόμενη από τις αγορανομικές διατάξεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει ώστε η παρασκευή των φαγητών να είναι άριστη και σύμφωνη με τη νομοθεσία και τους κανόνες υγιεινής του ΕΦΕΤ, καθώς επίσης και με τους κανόνες της μαγειρικής τέχνης. Τα φαγητά θα πρέπει να σερβίρονται πάντοτε ζεστά και με άψογο τρόπο. Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την παρασκευή των φαγητών υλικά πρώτης ποιότητας. Όπως αυτά ειδικότερα ρητά αναγράφονται στο Παράρτημα Α2 (Ειδικοί όροι Προδιαγραφές ποιότητας πρώτων υλών και τροφίμων). 10) Σε περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή της Π.Φ.Λέσχης διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι βασικές αρχές του συστήματος HACCP, οι προβλεπόμενες ποιοτικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τη κείμενη νομοθεσία, τους τεχνικούς όρους της παρούσας και της προσφοράς του αναδόχου και οι ποσοτικές, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιεί προς τον ανάδοχο και το Δ.Σ. της Π.Φ.Λέσχης, ως αρμόδιο για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Σε κάθε περίπτωση της επιβολής κύρωσης θα προηγείται η απάντηση του αναδόχου εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρωτοκόλλου. Η μη απάντηση του αναδόχου εντός του ως άνω προβλεπόμενου χρόνου, λογίζεται ως σιωπηρή αποδοχή του. Την πρώτη φορά που θα διαπιστωθεί σχετική παράβαση και αν ακόμη ο ανάδοχος έχει συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρμόδιων της Π.Φ.Λέσχης, θα του κοινοποιείται έγγραφη σύσταση. Σε επανάληψη της ίδιας παράβασης θα επιβάλλεται χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1.000,00 ), η οποία θα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,00 ) σε κάθε περαιτέρω επανάληψή της (στην τρίτη θα επιβάλλεται χρηματική ποινή 2.000,00, στην τέταρτη 3.000,00 κ.ο.κ.) Επισημαίνεται πως το Δ.Σ. της Π.Φ.Λέσχης δύναται να προβεί ακόμη και στην κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου, αν οι σχετικές παραβάσεις ίδιου ή άλλου αντικειμένου) υπερβαίνουν αθροιστικά τις πέντε. 11) Σε κάθε περίπτωση το μεσημεριανό πιάτο (κύριο πιάτο και γαρνιτούρες) στο πρόγραμμα φοιτητικού συσσιτίου, θα πρέπει να είναι διαφορετικό από το βραδινό καθώς επίσης και από της 13 από 29

14 επόμενης μέρας. Φαγητά (κύρια πιάτα και γαρνιτούρες) που δε θα καταναλώνονται αυθημερόν, απαγορεύεται αυστηρά να προσφερθούν τις επόμενες ημέρες. 12) Για την ασφάλεια και υγιεινή των φαγητών, δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους σε πακέτα, για κατανάλωση εκτός των χώρων εστίασης. 13) Η προσφορά τριών (3) δεξιώσεων τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) ατόμων, ανά έτος στο χώρο του Πανεπιστημίου, χωρίς επιβάρυνση της Π.Φ.Λέσχης. 14) Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της Π.Φ.Λέσχης, να μεταφέρει και να χορηγεί γεύματα (πρωινό μεσημεριανό) στο παιδικό κέντρο του Α.Π.Θ. που κατά μέσο όρο θα ανέρχονται στα ) Κατά τα λοιπά δεν επιτρέπεται στον ανάδοχο να προβαίνει στην οργάνωση φοιτητικών εκδηλώσεων εντός του χώρου του μαγειρείου-εστιατορίου χωρίς έγκριση του Δ.Σ. της Π.Φ.Λέσχης. 16) Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία του μαγειρείου - εστιατορίου. Σε περίπτωση διακοπής το Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης δύναται με απόφασή του να του επιβάλλει πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 ) την ημέρα. Το πρόστιμο θα εισπράττεται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει σε δύο ημέρες, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του μαγειρείου - εστιατορίου από τον ανάδοχο για δεύτερη φορά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Φ.Λέσχης, το οποίο αναθέτει την εκτέλεση του παρόντος έργου στον αμέσως επόμενο μειοδότη της παρούσας για το υπόλοιπο της σύμβασης. Ο έκπτωτος ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 ) την ημέρα και μέχρι ανάδειξης άλλου αναδόχου για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Επίσης καταπίπτει υπέρ της Π.Φ.Λέσχης η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας προσθέτως συνομολογουμένης. 17) Επιτρέπεται η ολιγοήμερη διακοπή της λειτουργίας του εστιατορίου, για εξαιρετικούς λόγους, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Π.Φ.Λέσχης μη δικαιούμενου του αναδόχου καμιάς αποζημίωσης από την Π.Φ. Λέσχη. 18) Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει μεσημβρινό γεύμα στο ειδικό προς τούτο εστιατόριο στα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό προσωπικό, υπό την προϋπόθεση της καταβολής εκ μέρους τους του αντίστοιχου αντιτίμου, ήτοι 1,80 πλέον Φ.Π.Α. 19) Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ της Π.Φ.Λέσχης οι χώροι εστίασης (διανομής του φοιτητικού συσσιτίου) δύναται να χορηγούνται σε φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (π.χ. φοιτητικοί σύλλογοι κ.ά.) για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (π.χ. ετήσιοι χοροί, πραγματοποίηση συνεδρίων κ.ά.), υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζημιών. 20) Σε κάθε περίπτωση για εξυπηρέτηση λόγων κοινωνικής πολιτικής δύναται οι χώροι εστίασης να παραχωρούνται κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, σε πανεπιστημιακούς ή άλλους φορείς για την τέλεση κοινωνικών εκδηλώσεων, υπό την προϋπόθεση καταβολής εκ μέρους τους αντίστοιχου συμφωνηθέντος αντιτίμου. 21) Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά τη λήξη της σύμβασης να αποζημιώσει την Π.Φ.Λέσχη για κάθε φθορά, καταστροφή ή απώλεια των παραδοθέντων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 22) Ο ανάδοχος δε δύναται να προσλάβει συνέταιρο και ούτε να υποκατασταθεί από τρίτους ως προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύμβαση. 23) Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου, τηλεφώνου, ύδρευσης, πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης του μαγειρείου-εστιατορίου βαρύνουν τον ανάδοχο. 24) Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει το προσωπικό που χρησιμοποιεί για το συγκεκριμένο έργο. Ο ανάδοχος (εργοδότης για τους σε αυτόν εργαζόμενους) βαρύνεται με όλες τις εισφορές των Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και γενικά για κάθε υποχρέωσή του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι αποκλειστικά προσωπικό του αναδόχου και δε συνδέεται με καμία εργασιακή σχέση με την Π.Φ.Λέσχη. 14 από 29

15 25) Το δικαίωμα της σίτισης των φοιτητών είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος μπορεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου κρίνει σωστό, υπό τον όρο ότι δεν θα δημιουργείται υπερβολική καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των σιτιζομένων. 26) Μετά την λήξη της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο ο ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης υποχρεούται να αφαιρέσει τις εγκαταστάσεις και συσκευές που του ανήκουν και να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν ζημιές που προκάλεσε στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Π.Φ.Λέσχης. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει καμία αποζημίωση για εργασίες που έχει εκτελέσει ή για την τοποθέτηση μονίμων εγκαταστάσεων που αποσκοπούσαν στην καλύτερη λειτουργία των χώρων εστίασης. Η παράδοση του χώρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Π.Φ.Λέσχη θα γίνει σε επιτροπή που θα ορίσει η Π.Φ.Λέσχη με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού η Π.Φ.Λέσχη δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του αναδόχου και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την ανάθεση, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. 27) Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σίτισης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (Ν. 4281, άρθρο 157, 1, στοιχ.β) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 28) Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις ως φόρος εισοδήματος με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του αρθρ.64 του Ν. 4172/2013, καθώς και όλες οι λοιπές προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις υπέρ τρίτων (ενδεικτικά Μ.Τ.Π.Υ. κ.λπ.). Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) και με κρατήσεις 0,10%, 3% χαρτόσημο επί των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (3% επί του 0,10% της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% (επί των κρατήσεων του χαρτοσήμου),η οποίες υπολογίζονται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. σε κάθε πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Π.Φ. Λέσχη. Κατά τα λοιπά όσον αφορά ιδίως τις εγγυήσεις, την πληρωμή, τις διοικητικές προσφυγές, κ.λπ. ισχύουν τα οριζόμενα στις περί δημοσίων συμβάσεων κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση που η τακτική διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία της παρούσης, αυτή θα λυθεί αυτομάτως και αυτοδικαίως χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης του αναδόχου. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Φ.Λ. ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 15 από 29

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Πρωϊνό Το πρωϊνό θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα: Ψωμί ή φρυγανιές, βούτυρο, μέλι ή μαρμελάδα, τυρί, αυγό. Επίσης θα πρέπει να παρέχεται ως ρόφημα φρέσκο νωπό γάλα, τσάι και χυμός φρούτου σε ατομικές συσκευασίες. Ειδικά για το παιδικό κέντρο το πρωινό θα περιλαμβάνει και κουλούρια σουσαμιού ή αρτίδια ή σταφιδόψωμα ή τσουρέκι. Γεύμα Δείπνο (μεσημβρινό βραδινό) Παρατίθενται τέσσερεις (4) εβδομαδιαίοι Πίνακες, οι οποίοι περιέχουν το ελάχιστο αποδεκτό Βασικό Μενού. 16 από 29

17 ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ Σπαγγέτι με κιμά Σπαγγέτι με σάλτσα μανιτάρια ΒΡΑΔΥ Πατάτες γιαχνί Σπανακόρυζο Σαλάτα Τυρί τριμμένο Τυρί φέτα Τυρί φέτα Φρούτο Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα ΤΡΙΤΗ Φρούτο Γιαούρτι Κομπόστα Κοτόπουλο κοκκινιστό Κοτόπουλο ψητό Μπριάμ Φασόλια χάντρες Αρακάς Πουρές πατάτας Τυρί φέτα Τυρί φέτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Φρούτο Φρούτο ΤΕΤΑΡΤΗ Ψάρι φούρνου Φασόλια γίγαντες φούρνου Ογκρατέν Μελιτζάνες ιμάμ Πατατοσαλάτα Σαλάτα -Ελιές Σαλάτα Τυρί φέτα Σαλάτα Γλυκό Φρούτο Σαλάτα Γλυκό ΠΕΜΠΤΗ Φρούτο Σουτζουκάκια Αρνί ψητό Γεμιστά Φασολάκια Ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας Πατάτες φούρνου Τυρί φέτα Τυρί φέτα Σαλάτα- Φρούτο Σαλάτα- Φρούτο Σαλάτα- Φρούτο Σαλάτα- Φρούτο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Φακές σούπα Αγκινάρες αλά πολίτα Ομελέτα Θράψαλα τηγανιτά Σαλάτα Τυρί φέτα Σαλάτα Πιλάφι Ελιές Σαλάτα Χυμός Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Χυμός ΣΑΒΒΑΤΟ Χοιρινές μπριζόλες Παστίτσιο Αρακάς Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτα Πατάτες τηγανιτές Σαλάτα Τυρί φέτα Τυρί τριμμένο Σαλάτα Φρούτο Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Φρούτο KYΡIAKH Κεφτεδάκια Μοσχάρι σούπα Τυρόπιτα Μπάμιες Πιλάφι Αυγό βραστό Τυρί φέτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Φρούτο Φρούτο 17 από 29

18 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ Σπαγγέτι με κιμά Σπαγγέτι με σάλτσα μανιτάρια ΒΡΑΔΥ Κεφτέδες Σπανακόρυζο Τυρί τριμμένο Πουρές πατάτας Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Ρυζόγαλο Φρούτο Φρούτο Ρυζόγαλο ΤΡΙΤΗ Κοτόπουλο κοκκινιστό Κοτόπουλο ψητό Μπάμιες Φασολάκια Κριθαράκι Ζυμαρικά Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Φρούτο Φρούτο ΤΕΤΑΡΤΗ Ψαρόσουπα Φασόλια φούρνου Μουσακάς Αρακάς Πατατοσαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Γλυκό Γλυκό Κομπόστα Κομπόστα ΠΕΜΠΤΗ Μπιφτέκι Σουτζουκάκια Μπριάμ Γεμιστά Πουρές πατάτας Ζυμαρικά Τυρί φέτα Τυρί φέτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Φρούτο Φρούτο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Φακές σούπα Φασόλια σούπα Θράψαλα γιαχνί Σπανακόπιτα Σαλάτα Σαλάτα Πατάτες τηγανιτές Αυγό βραστό Ελιές Ελιές Σαλάτα Σαλάτα Χαλβάς Χαλβάς Φρούτο Φρούτο ΣΑΒΒΑΤΟ Χταπόδι κοκκινιστό Ογκραντέν Αγκινάρες αλά πολίτα Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτα Ζυμαρικά Τυρί φέτα Τυρί τριμμένο Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Φρούτο Φρούτο ΚΥΡΙΑΚΗ Ρολό κιμά Χοιρινό κοκκινιστό καπούσκα Πουρές πατάτας Ομελέτα με πατάτες Λαχανόρυζο Τυρί φέτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Φρούτο Φρούτο 18 από 29

19 ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΡΑΔΥ ΔΕΥΤΕΡΑ Παστίτσιο Σπαγγέτι με κιμά Ομελέτα με πατάτες Γεμιστά Σαλάτα Τυρί τριμμένο Τυρί φέτα Φρούτο Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Κομπόστα Κομπόστα ΤΡΙΤΗ Κοτόπουλο ψητό Κοτόπουλο ψητό Μπάμιες Φασόλια χάντρες Πιλάφι Αρακάς Τυρί φέτα Τυρί φέτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Γλυκό Γλυκό Φρούτο Φρούτο ΤΕΤΑΡΤΗ Ψάρι φούρνου Φακές Ογκρατέν Αγκινάρες αλά πολίτα Πατάτες τηγανητές Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Ελιές Ζελέ Ζελέ Φρούτο Φρούτο ΠΕΜΠΤΗ Μπιφτέκι Μοσχάρι κοκκινιστό Πατάτες γιαχνί Σπανακόρυζο Ζυμαρικά Κριθαράκι Σαλάτα Γιαούρτι Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα- Φρούτο Φρούτο Φρούτο Φρούτο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Φασόλια σούπα Μακεδονικό Λαζάνια με σάλτσα ντομάτας Τυρόπιτα Αυγό βραστό Σαλάτα Τυρί φέτα Σαλάτα Σαλάτα Ελιές Ελιές Χυμός Χυμός Χαλβάς ΣΑΒΒΑΤΟ Σουτζουκάκια με σάλτσα ντομάτα Χαλβάς Ογκραντέν Γιουβαρλάκια σούπα Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτα Πιλάφι Σαλάτα Σαλάτα Τυρί τριμμένο Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Σαλάτα Φρούτο ΚΥΡΙΑΚΗ Σουπιές με σπανάκι Χοιρινό τηγανιά Πένες με σάλτσα μανιτάρια Φρούτο Αρακάς Σαλάτα Πιλάφι Σαλάτα Τυρί φέτα Φρούτο Σαλάτα Φρούτο Σαλάτα Φρούτο Φρούτο 19 από 29

20 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ Ογκραντέν Σπαγγέτι με σάλτσα μανιτάρια ΒΡΑΔΥ Σουτζουκάκια με πουρέ Φασολάκια Σαλάτα Τυρί τριμμένο Σαλάτα Τυρί φέτα Φρούτο Σαλάτα Φρούτο Σαλάτα ΤΡΙΤΗ Φρούτο Φρούτο Κοτόπουλο ψητό Κοτόπουλο λεμονάτο Μπάμιες Σπανακόρυζο Πατάτες φούρνου Ριζότο Σαλάτα Τυρί φέτα Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Φρούτο ΤΕΤΑΡΤΗ Ψάρι φούρνου Φασόλια σούπα Ομελέτα Μπριάμ Πατατοσαλάτα Σαλάτα Γιαούρτι Σαλάτα Σαλάτα Γλυκό Γλυκό Φρούτο Φρούτο ΠΕΜΠΤΗ Μπριζόλα φούρνου Μπιφτέκι Αρακάς Γεμιστά Πιλάφι Ζυμαρικά Τυρί φέτα Τυρί φέτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Φρούτο Φρούτο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Φακές Φασόλια γίγαντες φούρνου Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας Πατάτες γιαχνί Σαλάτα Σαλάτα Τυρί τριμμένο Τυρί φέτα Ελιές Ελιές Σαλάτα Σαλάτα Χαλβάς Χαλβάς Κομπόστα Φρούτο ΣΑΒΒΑΤΟ Χοιρινό ψητό φέτα Κεφτεδάκια Ρεβύθια σούπα Πένες με σάλτσα ντομάτα Πιλάφι Πιλάφι Σαλάτα Τυρί τριμμένο Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Φρούτο ΚΥΡΙΑΚΗ Κολοκυθάκια γεμιστά Ψάρι αλά σπετσιώτα Ιμάμ Σπανακόπιτα Τυρί φέτα Τυρί φέτα Βραστό αυγό Σαλάτα Σαλάτα Σαλάτα Φρούτο Φρούτο Ρυζόγαλο Ρυζόγαλο Κατά τις ημέρες των νηστειών θα παρέχεται υποχρεωτικά μία νηστίσιμη επιλογή, η οποία δε θα βαθμολογείται επιπλέον θετικά. 20 από 29

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002728368 2015-04-24

15PROC002728368 2015-04-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 4537/24-04 - 2015 ΑΡ, ΣΥΣΤΗΜ ΕΣΗΔΗΣ :2795 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. _249/14_04_2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. _249/14_04_2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281085475 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 08/0/205 Αρ. πρωτ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 783,26 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/205 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 29/9/2015 Αρ. Πρωτ. 27783 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Χαλάνδρι 29/9/2015 Αρ. Πρωτ. 27783 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαλάνδρι 29/9/2015 Αρ. Πρωτ. 27783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 731 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα, 14/4/2015 Αρ. πρωτ.:55020 Δ I A K H P Y Ξ H 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΕΘΝOYΣ ΑΝΟΙΚΤΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 820,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 /2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 /2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ: 9/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ: 9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Σέρρες, 30-09-2015 Προμηθειών & Περιουσίας Αρ. Πρωτ.: 2938 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310892268, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

CPV 90910000-9 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

CPV 90910000-9 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 27/04/2015 Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 1/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 10/09/2015 Αρ. Πρωτ. 51614 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002681590 2015-04-02

15PROC002681590 2015-04-02 15PROC002681590 2015-04-02 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ Τμήμα Θεσσαλονίκη 2-4-2015 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002908053 2015-07-13

15PROC002908053 2015-07-13 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληροφορίες :Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 16/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συλλογής και μεταφοράς στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν Η ΦΡΑΣΗ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» & Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 1 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ζ. Ζωγράφου Τηλέφωνο : 210-3722500

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ζ. Ζωγράφου Τηλέφωνο : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα