Ησπαστικότητα είναι ένα σημαντικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ησπαστικότητα είναι ένα σημαντικό"

Transcript

1 Η Επίδραση του Ηλεκτρικού Μυϊκού Ερεθισμού στην Ελάττωση της Σπαστικότητας των Καμπτήρων Μυών του Καρπού και των Δακτύλων σε Ημιπληγικούς Ασθενείς Διονύσιος Θεοδωρόπουλος 1, Παναγιώτης Γιόκαρης 2 1 Φυσικοθεραπευτής, Μ.Sc 2 Φυσικοθεραπευτής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας Επικοινωνία: Διονύσιος Θεοδωρόπουλος, Ύδρας 14, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ησπαστικότητα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται στις περιπτώσεις βλάβης του ανώτερου κινητικού νευρώνα. Είναι μια κινητική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ταχοεξαρτώμενη αύξηση των τονικών μυοτατικών αντανακλαστικών (μυϊκός τόνος) και υπερβολικά τενόντια αντανακλαστικά λόγω υπερδιεγερσιμότητας του μυοτατικού αντανακλαστικού. 1 Η ανάπτυξη της σπαστικότητας στους καμπτήρες μυς του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς ασθενείς επηρεάζει άμεσα τις αντίθετες κινήσεις και κατ επέκταση τη συλληπτική ικανότητα του χεριού. 2 Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός έχει χρησιμοποιηθεί για την ελάττωση της σπαστικότητας μυών ή μυϊκών ομάδων σε ημιπληγικούς ασθενείς. 3,4,5,6 O Waters 7 και η Baker8 έχουν διαπιστώσει την ελάττωση της σπαστικότητας των καμπτήρων του άνω άκρου ερεθίζοντας τους ανταγωνιστές μυς. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξε και ο Powell ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει την επίδραση του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στην ελάττωση της σπαστικότητας των καμπτήρων μυών του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς ασθενείς, βάσει του εύρους τροχιάς της ενεργητικής έκτασης του καρπού και των δακτύλων. Δεκαπέντε (15) άρρενες ημιπληγικοί ασθενείς (ηλικίας ετών) 2-4 μήνες μετά από ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Στους ασθενείς εφαρμόστηκε ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός στον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα το καρπό και στον κοινό εκτείνοντα τα δάκτυλα. Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός ήταν παρατεταμένος τετανικός και η μέθοδος εφαρμογής η μονοπολική. Η σπαστικότητα ελέγχθηκε έμμεσα, μέσω του ενεργητικού εύρους τροχιάς της έκτασης του καρπού με τα δάκτυλα σε έκταση αμέσως μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Η μέτρηση έγινε με γωνιόμετρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική (p=0.05) αύξηση της έκτασης του καρπού αμέσως μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Από τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύεται η άποψη ότι η χρήση του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στους εκτείνοντες τον καρπό και τα δάκτυλα συντελεί στη μείωση της σπαστικότητας των καμπτήρων του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς ασθενείς με αποτέλεσμα την αύξηση του ενεργητικού εύρους της έκτασης του καρπού. Λέξεις κλειδιά: τετανικός ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός, σπαστικότητα, καμπτήρες μύες καρπού με τους συνεργάτες του 9 ερεθίζοντας τους εκτείνοντες τον καρπό μυς, παρατηρώντας και βελτίωση της λειτουργικότητας του χεριού. Ο Lin 10 μείωσε την σπαστικότητα των καμπτήρων του καρπού εφαρμόζοντας ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό στο κοινό εκτείνοντα τα δάκτυλα μυ. Μείωση της σπαστικότητας παρατηρείται και από τον απευθείας ερεθισμό των σπαστικών μυών. Ο Daly 11 και οι συνεργάτες του 14 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

2 The Effect of Electric Muscular Stimulation on the Reduction of Spasticity of the flexor Muscles of the Wrist and the Fingers in Hemiplegic Patients Dionisios eodoropoulos 1, Panagiotis Giokaris 2 1 Physiotherapist, M.Sc 2 Physiotherapist, Assosiate Professor, Physiotherapy Department, TEI of Athens Correspodence: Dionisios eodoropoulos, Ydras 14, Kamatero, Athens, Greece παρατήρησαν μείωση της σπαστικότητας των καμπτήρων μυών του καρπού με εφαρμογή απευθείας ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού σε αυτούς. Μείωση της σπαστικότητας παρουσιάζεται και με τον απευθείας ερεθισμό του τετρακεφάλου, του γαστροκνημίου και του προσθίου κνημιαίου, μύες στους οποίους αναπτύσσεται σπαστικότητα σε ημιπληγικούς ασθενείς. 12 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν έρευνες στις οποίες γίνεται ηλεκτρικός ερεθισμός νεύρων που νευρώνουν σπαστικούς ABSTRACT e aim of this study was to investigate the effect of prolonged tetanic electrical muscle stimulation in the reduction of spasticity of the flexor muscles of the wrist and fingers in hemiplegic patients throu the range of motion of active extension of the wrist and fingers. 15 male patients (age years), 2-4 months a er an ischemic CVA, participated in the study. e electrical muscle stimulation was applied in the brevis radialis extensor of the wrist and in the common extensor of the fingers. e stimulation was prolonged tetanic and the method of application was monopolar. e spasticity was measured indirectly, through the active range of motion of the extension of the wrist and fingers. A goniometer was used for the measurements. e results of this study have shown a statistically significant (p<0.05) increase in the wrist extension immediately a er the application of the electrical muscle stimulation. e results support the view that the use of prolonged tetanic electrical muscle stimulation in the wrist and fingers extensors contributes to the reduction of the spasticity in the wrist and finger flexors in hemiplegic patients through the increase of the active range of the wrist extension. Key words: tetanic electrical muscle stimulation, spasticity, flexor muscles of the wrist μυς ή τους ανταγωνιστές των μυών με σπαστικότητα. Ο ερεθισμός του ωλενίου νεύρου μειώνει τη σπαστικότητα των καμπτήρων μυών του καρπού. 10 Ο ερεθισμός του περονιαίου νεύρου οδηγεί σε μείωση της τονικής δραστηριότητας του προσθίου κνημιαίου και των πελματιαίων καμπτήρων. 13,14,15 Η νευροφυσιολογική βάση της μείωσης της σπαστικότητας από την εφαρμογή ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού των ανταγωνιστών των μυών με σπαστικότητα είναι η εξής: 16 Όταν ένας μυς συσπάται η ενεργοποίηση της μυϊκής ατράκτου μεταδίδει μέσω ενδιάμεσων νευρώνων ανασταλτικές ώσεις στον ανταγωνιστή μυ με αποτέλεσμα τη μείωση της δραστηριότητας του. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως αμοιβαία αναστολή και το αποτέλεσμά της χρησιμοποιείται κατά τον ερεθισμό του ανταγωνιστή ενός μυός με σπαστικότητα. Οι Ια αισθητικές ίνες ξεκινούν από τη μυϊκή άτρακτο και μεταφέρουν ερεθίσματα στους ενδιάμεσους ανασταλτικούς νευρώνες στον νωτιαίο μυελό. Οι νευρώνες αυτοί ασκούν ανασταλτική δράση στους ανταγωνιστές μυς και μειώνουν τη δραστηριότητα τους. Οι Ια ίνες έχουν μεγάλη διάμετρο, και για αυτό απαιτείται ένα χαμηλό επίπεδο ερεθισμού για να διεγερθούν. Η διέγερση τους είναι πάντα παρούσα ακόμα και αν ο ερεθισμός προκαλέσει μια μικρή σύσπαση. Μετά τον ερεθισμό των ανταγωνιστών μυών υπάρχει μια περίοδος μείωσης της σπαστικότητας. Με την επανάληψη του ερεθισμού οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων ενισχύονται και η σπαστικότητα μειώνεται για περισσότερο χρόνο. Η νευροφυσιολογική βάση της μείωσης της σπαστικότητας από την εφαρμογή ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού απευθείας στους σπαστικούς μυς είναι η εξής : Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των σπαστικών μυών επιφέρει μείωση της σπαστικότητας η οποία οφείλεται σε ερεθίσματα τα οποία μεταφέρονται στα κύτταρα Renshaw. Τα κύτταρα Renshaw ασκούν ανασταλτική δράση στους α κινητικούς νευρώνες με αποτέλεσμα τη μείωση της σπαστικότητας. 16 Για την αξιολόγηση της σπαστικότητας σε αρκετές έρευνες χρησιμο- ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

3 ποιείται η κλίμακα Ashworth και η τροποποιημένη κλίμακα Ashworth. Η κλίμακα Ashworth είναι εκείνη που χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των μελετών για την αξιολόγηση της σπαστικότητας. 17 Υπάρχουν όμως και αντίθετες απόψεις που αμφισβητούν την αξιοπιστία της μεθόδου αφού δεν υπάρχει τρόπος να εκτιμηθεί η συμμετοχή των γλοιοελαστικών στοιχείων των μυών στη παθητική κίνηση. Ο περιορισμός της κινητικότητας λόγω της αντίστασης που προβάλουν τα μη συσταλτά στοιχεία των μυών καθιστά πολλούς συγγραφείς σκεπτικούς σχετικά με την αξιοπιστία μεθόδων που χρησιμοποιούν την εκτίμηση του παθητικού εύρους κίνησης για την αξιολόγηση της σπαστικότητας. Η κλίμακα Ashworth που διαβαθμίζει τον τόνο ανάλογα με το μέγεθος της αντίστασης στην παθητική κίνηση, είναι ένα παράδειγμα κλίμακας που ξεκίνησε να ελέγξει μια ανεπάρκεια (σπαστικότητα), αλλά στην πράξη ελέγχει μια άλλη (μυϊκή δυσκαμψία). 18,19 Βέβαια η σπαστικότητα λόγω της ατελούς εκτασιμότητας των μυών περιορίζει το ενεργητικό εύρος κίνησης των αρθρώσεων. 20 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σκοπός και Υπόθεση της Έρευνας Ο σκοπός της έρευνα αυτής ήταν να εξετάσει την επίδραση του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στην ελάττωση της σπαστικότητας των καμπτήρων μυών του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός ήταν να εξετάσει την ελάττωση της σπαστικότητας αξιολογώντας το εύρος της ενεργητικής έκτασης του καρπού και των δακτύλων. Η έρευνα αυτή διεξήχθη με την ακόλουθη υπόθεση : Η εφαρμογή παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στους εκτείνοντες του καρπού και των δακτύλων συμβάλλει στην ελάττωση της σπαστικότητας των καμπτήρων μυών των αρθρώσεων αυτών. Η ελάττωση της σπαστικότητας των καμπτήρων του καρπού και των δακτύλων συντελεί σε στατιστικά σημαντική αύξηση (p=0,05) του εύρους τροχιάς ενεργητικής έκτασης του καρπού και των δακτύλων ημιπληγικών ασθενών με καμπτικό σπαστικό πρότυπο άνω άκρου. Δείγμα Εξοπλισμός Δεκαπέντε άρρενες ημιπληγικοί ασθενείς, ηλικίας 55 ως 75 ετών (μέσος όρος ηλικίας 62.3 έτη), οι οποίοι είχαν αναπτύξει καμπτικό σπαστικό πρότυπο άνω άκρου και παρουσίαζαν στοιχεία ενεργητικής έκτασης του καρπού και των δακτύλων συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν στο στάδιο της αποκατάστασης σε χρονικό διάστημα 2 ως 4 μήνες μετά από το ΑΕΕ και είχαν υποβληθεί σε φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα νευρομυϊκών διευκολύνσεων. Για την εκτίμηση της σπαστικότητας του καρπού και των δακτύλων αξιολογήθηκε η έκταση της πηχεοκαρπικής άρθρωσης με τα δάκτυλα σε έκταση. Η μέτρηση της έκτασης έγινε με γωνιόμετρο. Η εφαρμογή του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού έγινε με τη συσκευή EL- TRON D της ENRAF. Εφαρμογή της Παρέμβασης Δεκαπέντε άρρενες ημιπληγικοί ασθενείς με καμπτικό πρότυπο κίνησης άνω άκρου, ηλικίας 55 εως 75 ετών (μο 62,3 έτη) συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Ως βασικό κριτήριο για την επιλογή των ασθενών ήταν η δυνατότητα αυτών για ενεργητική έκταση του καρπού και των δακτύλων. Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Σε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή μετρήθηκε η ενεργητική έκταση του καρπού με τα δάκτυλα σε έκταση σε χρονικό διάστημα 2-4 μήνες μετά το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. (pre test). Στους συμμετέχοντες εφαρμόστηκε παρατεταμένος τετανικός ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός στον κοινό εκτείνοντα τα δάκτυλα και στον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό. Ο ερεθισμός έγινε με την μονοπολική μέθοδο. Κατά τον ερεθισμό γινόταν σταθεροποίηση τον δακτύλων σε έκταση. Ο ερεθισμός των μυών γινόταν εναλλάξ. Οι παράμετροι του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού ήταν οι ακόλουθοι: Είδος ρεύματος: Παλμικό συνεχές. κυματομορφή: Ορθογώνια. Διάρκεια ερεθίσματος: 1msec Συχνότητα: 50 ώσεις ανά 1 sec Ενταση ρεύματος: Υψηλή (30 ma) Διάρκεια παλμοσειράς: 8 sec. Σταδιακή ανύψωση παλμοσειράς Διάρκεια παύλας μεταξύ παλμοσειρών: 52 sec Αριθμοί επαναλήψεων: 15 συσπάσεις σε κάθε μυ Η ορθογώνια κυματομορφή επελέγη διότι οι εκτείνοντες μύες τον καρπό 16 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

4 Εικόνα 1 α-β. Τοποθέτηση του ηλεκτροδίου για τον ερεθισμό των εκτεινόντων μυών. και τα δάκτυλα συσπώνται ενεργητικά, κατά συνέπεια με την επιλογή της μορφής αυτής επιτυγχάνεται καλύτερο κινητικό αποτέλεσμα. Επιλογή οποιαδήποτε άλλης μορφής με μεγάλο χρόνο ανόδου λόγω του φαινομένου της προσαρμογής θα καθιστούσε τον ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό λιγότερο αποτελεσματικό. Η διάρκεια του ερεθίσματος επελέγη στο 1 msec διότι η χροναξία των μυών είναι φυσιολογική και δεν χρειάζεται μεγαλύτερη, αν και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μικρότερη διάρκεια (0,6-0,7 msec). Η συχνότητα των 50 ώσεων το δευτερόλεπτο επελέγη για να είναι η συστολή τετανική. Μικρότερη συχνότητα δεν θα προκαλούσε πλήρη τετανική συστολή. Επιλογή μεγαλύτερης συχνότητας θα προκαλούσε εντονότερο δυσάρεστο αισθητικό αποτέλεσμα. 21 Η ένταση του ρεύματος επελέγη υψηλή (30 ma) για να προκληθεί έντονη μυϊκή συστολή. Επιλογή μεγαλύτερης έντασης θα προκαλούσε δυσάρεστο αισθητικό αποτέλεσμα με συνέπεια την αύξηση της σπαστικότητας. Η διάρκεια της παλμοσειράς 8 sec επελέγη για να προκληθεί παρατεταμένη μυϊκή συστολή. Μικρότερη διάρκεια παλμοσειράς δεν θα προκαλούσε παρατεταμένη μυϊκή συστολή. Μεγαλύτερη διάρκεια παλμοσειράς θα οδηγούσε σε γρήγορη κόπωση των μυών. Η σύσπαση που προκαλείται είναι προτιμότερο να είναι ομαλή. Για να είναι ομαλή απαιτείται σταδιακή ανύψωση της παλμοσειράς. Μια ξαφνική και γρήγορη σύσπαση θα προκαλούσε γρήγορη διάταση με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του μυοτατικού αντανακλαστικού διάτασης και την αύξηση της σπαστικότητας. Η διάρκεια παύλας μεταξύ των παλμοσειρών επελέγη μεγάλη για να υπάρχει επαρκής χρόνος ανάπαυσης των μυών. Ο αριθμός των 15 συσπάσεων σε κάθε μυ επελέγη διότι θεωρείται αρκετός για την ενίσχυση της μυϊκής δύναμης των εκτεινόντων και την μείωση της σπαστικότητας των καμπτήρων. Αμέσως μετά την εφαρμογή του ερεθισμού η ενεργητική έκταση του καρπού αξιολογήθηκε σε post test κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αξιολογήθηκε στο pre test. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν με t- test, για να εξεταστεί αν η διαφορά των μέσων όρων της έκτασης του καρπού ήταν στατιστικά σημαντική (p= 0.05). ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

5 Πίνακας 1. Ο μέσος όρος της έκτασης της άρθρωσης του καρπού και η τυπική απόκλιση pre-test και post- test. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται ο μέσος όρος της έκτασης στην άρθρωση του καρπού και η τυπική απόκλιση πριν την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού (pretest) και αμέσως μετά (post test). Στο Σχήμα 1 απεικονίζoνται με γράφημα οι μέσοι όροι της έκτασης πριν και μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού ερεθισμού. Σχήμα 1. Ο μέσος όρος της άρθρωσης του καρπού πριν και μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν με one tail t-test, για να εξεταστεί αν η διαφορά των μέσων όρων μεταξύ pre-test και post-test ήταν στατιστικά σημαντική. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ο μέσος όρος της ενεργητικής έκτασης του καρπού αυξήθηκε κατά 10.2ο. Η αύξηση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύεται η άποψη ότι η χρήση του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στους εκτείνοντες τον καρπό και τα δάκτυλα συντελεί στη μείωση της σπαστικότητας των καμπτήρων του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς ασθενείς με αποτέλεσμα την αύξηση του ενεργητικού εύρους της έκτασης της άρθρωσης του καρπού. Η αύξηση του ενεργητικού εύρους της άρθρωσης του καρπού βελτιώνει και την λειτουργικότητα του χεριού. Η βελτίωση της λειτουργικότητας του καρπού και των δακτύλων επιτυγχάνεται και με την αύξηση της δύναμης των εκτεινόντων μυών. Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των εκτεινόντων μυών ενισχύει το εκτατικό πρότυπο της κίνησης και βελτιώνει την κινητικότητα του καρπού και των δακτύλων. 9,22,23,24 Υποστηρικτές μεθόδων νευρομυϊκών διευκολύνσεων αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της χρήσης ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους, η μέθοδος Bobath και η μέθοδος Brunnstrom δεν προτείνουν στις θεραπευτικές τους προσεγγίσεις τη χρήση ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Η κινητική επανεκπαίδευση (Motor Control or Motor Relearning) όμως περιλαμβάνει τη χρήση του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στη θεραπευτική της προσέγγιση και τη θεωρεί χρήσιμο εργαλείο για την ενεργοποίηση των μυών, την μείωση της σπαστικότητας (αντανακλαστικής υπερδιεγερσιμότητας), και τη βελτίωση της λειτουργικότητας. 2 Η κινητική επανεκπαίδευση χρησιμοποιεί τα θετικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στη μείωση της σπαστικότητας και στη βελτίωση της μυϊκής λειτουργίας για την ελαχιστοποίηση των δευτερευουσών αλλαγών λόγω αχρησίας και για την πρόκληση συγκεκριμένων προτύπων μυϊκής δραστηριοποίησης. Μείωση της σπαστικότητας επιτυγχάνεται όπως αναφέραμε και με τον απευθείας ερεθισμό των σπαστικών μυών. Υπάρχει όμως μια γενικότερη ανησυχία πως αν εφαρμοστεί ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός σε σπαστικούς μυς η σπαστικότητα μπορεί αρχικά να μειώνεται, αλλά ενδεχομένως να αυξηθεί αργότερα. 16 Γενικά περιοριζόμαστε στον ερεθισμό των ανταγωνιστών μυών για τη μείωση της σπαστικότητας εκτός αν η ενδυνάμωση και η επανεκπαίδευση των σπαστικών μυών αποτελεί κλινικό στόχο. 2,16,25 Έρευνες χρησιμοποιούν συνδυασμό ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού και αλλαντικής τοξίνης (Botulinum toxin type A) με πολύ καλά αποτελέσματα στη μείωση της σπαστικότητας. 26,27,28 Η αλλαντική τοξίνη είναι μια εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας. Κατά τη δράση της μπλοκάρεται η 18 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

6 μεταφορά των ώσεων στη νευρομυϊκή σύναψη με την αναστολή της απελευθέρωσης της ακετυλχολίνης. Στην έρευνα αυτή η αξιολόγηση της σπαστικότητας έγινε αμέσως μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Στη βιβλιογραφία υπάρχει αρκετά μεγάλη διακύμανση για τον χρόνο που διαρκεί η μείωση της σπαστικότητας μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Το χρονικό διάστημα φαίνεται να εξαρτάται και από τη συχνότητα των συνεδριών του ηλεκτρικού ερεθισμού των μυών. Η μείωση της σπαστικότητας αμέσως μετά τη χρήση ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού διαρκεί μερικές ώρες. 6,29 Ερευνητές προτείνουν για μεγαλύτερης διάρκειας αποτελέσματα την εφαρμογή ερεθισμού πέντε μέρες την εβδομάδα για τρεις εβδομάδες. 12 Υπάρχουν συγγραφείς που προτείνουν επαναληπτικούς ερεθισμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι επαναληπτικοί ερεθισμοί μπορεί να είναι 3 φορές την ημέρα8 ή και έξι φορές την ημέρα. 28 Η επίδραση του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στην μείωση της σπαστικότητας φαίνεται πως σταματά να υφίσταται δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή του. 30 Όσο εφαρμόζεται ο ηλεκτρικός ερεθισμός των μυών η σπαστικότητα μειώνεται. Όταν όμως σταματήσει ο ερεθισμός δύο εβδομάδες μετά η σπαστικότητα επανέρχεται στη προηγούμενη κατάσταση. Με την επανάληψη του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων ενισχύονται και η σπαστικότητα μειώνεται για περισσότερο χρόνο. Για αυτόν τον λόγο οι έρευνες προτείνουν μακροχρόνια εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού χωρίς Ε Ρ Ε Υ Ν Α όμως να καταλήγουν σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα συχνότητας των συνεδριών και χρονικού διαστήματος εφαρμογής αυτών. 16 Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν παράμετροι ρεύματος που οδηγούν σε τετανικό ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό (συχνότητα 50 ώσεις το δευτερόλεπτο και διάρκεια ερεθίσματος 1msec). Υπάρχουν όμως και ερευνητές που προτείνουν ηλεκτρικό ρεύμα συχνότητας ώσεων και διάρκειας ώσης μsec για τη μείωση της σπαστικότητας. 8,16,28 O ερεθισμός με αυτές τις παραμέτρους δεν προκαλεί τετανική συστολή. Οι Ια αισθητικές ίνες που μεταφέρουν ερεθίσματα στους ενδιάμεσους ανασταλτικούς νευρώνες στον νωτιαίο μυελό έχουν μεγάλη διάμετρο, και για αυτό απαιτείται ένα χαμηλό επίπεδο ερεθισμού για να διεγερθούν. Η διέγερση τους είναι πάντα παρούσα ακόμα και αν ο ερεθισμός προκαλέσει μια μικρή σύσπαση. Για αυτό πιθανόν να είναι αποτελεσματικός σε ορισμένες έρευνες στη μείωση της σπαστικότητας και ο ερεθισμός με ρεύμα που δεν προκαλεί τετανική συστολή. Η ενίσχυση της λειτουργίας των μυών για βελτίωση της κινητικότητας απαιτεί τετανικό ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό. Όλοι οι ερευνητές συμφωνούν στη υψηλή ένταση για να εκλύεται έντονη σύσπαση, στη μεγάλη διάρκειας παλμοσειράς (8-10 sec) ώστε η σύσπαση των αγωνιστών και η χαλάρωση των ανταγωνιστών να διαρκεί για κάποιο χρονικό διάστημα και παύλα τριπλάσιας ή πενταπλάσιας της παλμοσειράς για να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό διάστημα ανάπαυσης των ερεθιζόμενων μυών. Διευκρινίζεται ότι με τη διάρκεια της παλμοσειράς εννοείται ο χρόνος που διαρκεί η σύσπαση του μυός ενώ με τη διάρκεια της παύλας το χρονικό διάστημα του διαλείμματος μεταξύ των συσπάσεων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η χρήση του παρατετάμενου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού των εκτεινόντων τον καρπό και τα δάκτυλα μυών συντελεί στη μείωση της σπαστικότητας των καμπτήρων μυών του καρπού και των δακτύλων με αποτέλεσμα την αύξηση του εύρους ενεργητικής έκτασης του καρπού. Η μείωση της σπαστικότητας και η αύξηση του ενεργητικού εύρους τροχιάς στην άρθρωση του καρπού βελτιώνει και την λειτουργικότητα της άκρας χείρας. Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των εκτεινόντων μυών πρέπει να είναι τετανικός για αυτό η συχνότητα των ερεθισμάτων πρέπει να είναι 50 ώσεις το δευτερόλεπτο και η διάρκεια των ερεθισμάτων 1 msec. Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν και χαμηλότερης διάρκειας ερεθίσματα ( μsec) και μικρότερη συχνότητα ερεθισμάτων (20-40 ώσεις το δευτερόλεπτο). Η διάρκεια της παλμοσειράς σύμφωνα με όλους τους ερευνητές πρέπει να είναι 8-10 sec, και η παύλα μεταξύ των παλμοσειρών τριπλάσια ή πενταπλάσια της διάρκειας της παλμοσειράς. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι υψηλή (30 ma). Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των ανταγωνιστών των σπαστικών μυών συντελεί στη μείωση της σπαστικότητας η οποία όμως σύμφωνα με τη βιβλιογραφία διαρκεί για με- ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

7 ρικές ώρες και μετά η σπαστικότητα επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Για μονιμότερα αποτελέσματα χρειάζεται μακροχρόνια εφαρμογή χωρίς να υπάρχουν όμως συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να καθοριστεί η συχνότητα των συνεδριών του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού καθώς και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να διαρκέσει αυτός για μακροχρόνια αποτελέσματα. 1. Lance J W (1980) Spasticity : Disordered Motor Control. Williams & Wilkins, Baltimore. 2. Carr J, Shepherd R (2003) Stroke Rehabilitation. Guidelines for exercise and training to optimize motor skill. Butterworth -Heinemann, Oxford. 3. Levine MG, Knott M, Kabat H, (1952), Relaxation of spasticity by electrical stimulation of antagonist muscles. Arch. Phys. Med Rehabil Nov : Vodovnik L, Bowmann B R, Winchester P (1984). Effect of electrical stimulation on spasticity in hemiparetic subjects. Int Rehabil Med 6 : Apkarin JA, Nauman S, (1991) Stretch reflex inhibition using electrical stimulation in normal subjects and subjects with spasticity. J Biomed Eng, 13, Seib T., Price M., Lehman J. F., (1994). e quantitative measurements of spasticity : effect of cutaneous electrical stimulation. Arch Phys Med Rehabil 75: Waters R, Rhoades M, Montgomery J, (1975) Improvement of physical function a er stroke : surgical and orthotic management. J Am Geriatr.Soc, 23, Baker L, Yeh C, Wilson D, et al (1979) Electrical stimulation of wrist and fingers for hemiplegic patients. Phys erapy, 59, Powell J, Pandyan AD, Granat M, et al (1999) Electrical stimulation of wrist extensors in poststroke hemiplegia. Stroke, 30, Lin C (2000) e effects of ipsilateral forearm movement and contralateral hand grasp on the spastic hand opened by electrical stimulation. Neurorehabil. Neural Repair, 14, Daly JJ, Marsolais EB, Mendell LM,et al (1996) erapeutic neural effects of electrical stimulation. IEEE Trans Rehabil.Eng.4, Α Ν Α Φ ο Ρ Ε Σ 12. Yan T, Hui Chan C, Li L (2004) Functional electrical stimulation improves motor recovery of the lower extremity and walking ability of subjects with first acute stroke. Stroke, 36, Stefanovska A, Gross N, Vodovnik L, Rebersek S, Acimovic Janezic R (1988) Chronic electrical stimulation for the modification of spasticity in hemiplegic patients. Scand J Rehabil Med Suppl, 17, Zehr EP, Fujita K, Stein RB (1998) Reflexes from the superficial peroneal nerve during walking in stroke subjects. J. Neurophysiol., 79, Veltink PH, Ladouceur M, Sinkjaer T, (2000) Inhibition of the triceps surae stretch reflex by stimulation on the deep peroneal nerve in persons with spastic stroke. Arch Phys Med Rehabil, 81, Taylor P, Mann G, Johnson C, Malone L. (2002) Upper limb electrical stimulation exercise. Salisbury FES Newsletter Jan Prieb M.M, Sherwood A.M., ornby J. I (1996) Clinical assessment of spasticity in spinal cord injury : a multidimensional problem. Arch Phys Med Rehabil 77 : Bohannon R.W., Smith M. B. (1987). Interrater reliability of a modified Asworth scale of muscle spasticity. Physical therapy, 1987, 67, Carr J, Shepherd R (1998) Neyrological rehabilitation. Optimizing motor performance.butterworth Heinemann, Oxford. 20. Gross J, Fetto J, Rosen E. (1993) Musculoskeletal examination. Oxford Press, London 21. Γιόκαρης Παναγιώτης (2007). Θεραπευτικά σχήματα Κλινική Ηλεκτροθεραπεία. Αθήνα. 22. Bowman BR, Baker LL, Waters RL, (1979) Positional feedback and electrical stimulation : an automated treatment for the hemiplegic wrist. Arch Phys Med Rehabil, 60, Hummelsheim H, Maier Loth ML, Eickhiof C, (1997) e functional value of electrical muscle stimulation for the rehabilitation of the hand in stroke patients. Scand J Rehabil. Med., 29, Cauraugh J, Light K, igen M, Behram A (2000) Chronic motor dysfunction a er stroke : recovering wrist and finger extension by electromyography triggered neuromuscular stimulation. Stroke, 31, Taylor PN, Burridge JH, Dunkerley AL, et al (1999) Patients perceptions of the Odstock Dropped Foot Stimulator Clin Rehabil, 13, Hesse S, Reiter F, Korrad M, et al (1998) Botulinum toxin type A and short term electrical stimulation in the treatment of upper limb flexion spasticity a er stroke: A randomized, double blind, placebocontrolled trial Clon rehabil,12, Johnson CA, Burridge JH, Strike PW et al (2004) e effect of combine use of botulinum toxin type A and functional electrical stimulation in the treatment of spastic drop foot a er stroke : A preliminary investigation. Arch Phys Med Rehabil, 29, Bayaram S, Sivrioglou K, Karli N, Ozcan O (2006) Low dose botulonum toxin with short term electrical stimulation in poststroke drop foot : A preliminary study. Am J phys Med Pehabil, 85, Han J. S., Chen X.H., Yuan Y., Yan S.C., (1994). Transcutaneous electrical nerve stimulation for treatment of spinal spasticity. Chin Med J (eng l) 107 (1) : Pandyan AD, Granat MH, Stott DJ (1997) Effects of electrical stimulation on flexion contractures in the hemiplegic wrist. Clin Rehabil, 11, ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int 2011-03-15 12:25:14 Σκοπός Η μελέτη αξιολογεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα της χρήσης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση της

Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση της Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση της Ακράτειας μετά από Προστατεκτομή Ελένη Κωνσταντινίδου Φυσικοθεραπεύτρια M.Sc Specialist Phys Continence U.E.L Επιστημονικός συν. ΙΜΟΠ Εργαστηριακός συν. ΤΕΙΘ Φυσικοθεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός

Λειτουργικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός Λειτουργικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός imad Δρ. Κωνσταντινος Φουσέκης Καθηγητής Εφ. Φυσικοθεραπείας Ο ηλεκτρικός ερεθισμός προκαλεί μυϊκή σύσπαση Electrical Stimulation Ηλεκτρικό ερέθισμα Innervated Muscle

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος

Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΪΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο άκρος πόδας αποτελεί το σημείο του σώματος που έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1 ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 34 1.2.2 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 34 1.2.3 ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (W) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ JOULE 36

1.2.1 ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 34 1.2.2 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 34 1.2.3 ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (W) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ JOULE 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 21 1.1 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 23 1.1.1 ΤΟ ΑΤΟΜΟ 23 1.1.2 ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ 23 1.1.3 ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ 24 1.1.4 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 25 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτικά Βοηθήματα βάδισης

Ρομποτικά Βοηθήματα βάδισης Ρομποτικά Βοηθήματα βάδισης ΒΑΔΙΣΗ Η Βάδιση αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της βιομηχανικής του ΒΑΔΙΣΗ ανθρώπινου οργανισμού. Είναι η ικανότητα μετατόπισης του ανθρώπινου σώματος πάνω σε: Οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Μπίλλη Ευδ. Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτική Ελλάδας Γήρανση - ορισμός Σαφής ορισμός του γήρατος δεν υπάρχει Σύμφωνα με τον Shock, το γήρας

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κινητικής μονάδας

Η έννοια της κινητικής μονάδας Η έννοια της κινητικής μονάδας Ταξινόμηση των μυϊκών ινών με βάση τις συσταλτές τους ιδιότητες και την αντίσταση στην κόπωση Χαρακτηριστικά Ταξινόμηση των μυϊκών ινών με βάση τα συνολικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Κλεάνθους Κρυστάλω Πανουτσοπούλου Ειρήνη Παπαδοπούλου Ιωάννα Δρ. Φουσεκης Κων/νος, Καθηγητής Εφ. Φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.(ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ/ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ/ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής ο Καθηγητής Γ.Ανωγειανάκις

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Αθλητική ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) 1 .. Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία IV.. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

3D N E W T O N. 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

3D N E W T O N. 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 3D N E W T O N 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Σταθεροποίηση Σπονδυλικών Μυών Σταθεροποιεί ταυτόχρονα τους εκ βαθέων και ανταγωνιστές μυς Αυτόχθων Ραχιαίος, Εγκάρσιος Κοιλιακός

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Εμβιομηχανική Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Λειτουργία των σκελετικών μυών Γραμμή έλξης Γωνία πρόσφυσης Είδη συστολής Επίδραση της βαρύτητας Μηκοδυναμική σχέση Ταχοδυναμική σχέση Ελαστικές ιδιότητες Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΥΪΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΜΥΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες 9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση του πόνου με φυσικά μέσα και άσκηση

Αντιμετώπιση του πόνου με φυσικά μέσα και άσκηση 2010-03-23 12:50:08 Ο πόνος που συνήθως ακολουθεί τους τραυματισμούς ή τις παθήσεις μπορεί να διαταράξει τη λειτουργικότητα του ατόμου στα επίπεδα: της φυσιολογίας του οργανισμού, σε ψυχολογικό,κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. και περίνεο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. και περίνεο ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Φυσικοθεραπεία µετά από γυναικολογικά χειρουργεία σε κοιλιά και περίνεο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αλεξάνδρα Χρισταρά Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Mintaze Kerem Gunel Akmer Mutlu Ozgun Kaya Kara Ayse Livanelioglu 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ

AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ Αισθητικότητα ονομάζεται η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε αφενός το εξωτερικό μας περιβάλλον και το ίδιο μας το σώμα,

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο «Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας.» Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Είναι η συνεχής ελαφρά σύσπαση των µυών ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας. ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Εγκεφαλική παράλυση Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. ΚΑΤ Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοβαρός ο Αντίχτυπος στη Ζωή του Ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ. Ένα Διαγνωστικό Εργαλείο για τις Κεντρικού Τύπου Βλάβες. Δρ Σπυρίδων Δευτεραίος Νευρολόγος

ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ. Ένα Διαγνωστικό Εργαλείο για τις Κεντρικού Τύπου Βλάβες. Δρ Σπυρίδων Δευτεραίος Νευρολόγος ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Ένα Διαγνωστικό Εργαλείο για τις Κεντρικού Τύπου Βλάβες Δρ Σπυρίδων Δευτεραίος Νευρολόγος Βασικές Αρχές Έλεγχος της πυραµιδικής οδού µε το Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισµό:

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο νευροπαθητικός πόνος; 1,2

Τι είναι ο νευροπαθητικός πόνος; 1,2 Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Αγαπητέ Συνεργάτη, Αυτός ο κατάλογος φτιάχτηκε ειδικά για τους ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο. Το εγκεφαλικό επεισόδιο εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΡΠΟΥ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΡΠΟΥ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΡΠΟΥ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Λιγότερο προστατευμένες αρθρώσεις Εξαιρετικά ευπρόσβλητες στις κακώσεις Δύσκολη πολύπλοκη φυσική εξέταση Συχνά ασαφής διάγνωση - Αν δεν υπάρχει κάταγμα = wrist

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Course I - Lower limb and Pelvis: 6 και 7 Απριλίου 2013 H εφαρμογή της περίδεσης στη φυσικοθεραπεία, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εφόδιο για τον κλινικό φυσικοθεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Περιορισμοί της άσκησης σε άτομα με ΣΔ Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

FDA 2 Frenchay Dysarthria Assessment (FDA 2)

FDA 2 Frenchay Dysarthria Assessment (FDA 2) FDA 2 Frenchay Dysarthria Assessment (FDA 2) Η Εφαρμογή του στην Ελληνική Γλώσσα σε Φυσιολογικό Νεαρό Ενήλικο Πληθυσμό με Σκοπό την Δημιουργία Φυσιολογικών Τιμών Αναστασία Βογιατζή Ναταλία Γρίβα 1.Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ. Παναγιώτα Παναγάκη

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ. Παναγιώτα Παναγάκη ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ Παναγιώτα Παναγάκη Ειδικά σχολεία Δημόσια Πιστοποιημένα Διαγνωστικά Κέντρο ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Και Υποστήριξης) Ειδικό νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό σχολείο Κωφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ. 22 Ιανουαρίου 2012 ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PNF ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε ΝΑΡΞΗ. 25 ώρες διδασκαλίας

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ. 22 Ιανουαρίου 2012 ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PNF ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε ΝΑΡΞΗ. 25 ώρες διδασκαλίας διο δος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 25 ώρες διδασκαλίας ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PNF Διδάσκει ο Σπύρος Αντωνιάδης (με διδακτική εμπειρία σε Κολέγια & Πανεπιστήμια της Αυστραλίας) Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Γαλβανικό ρεύμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Γαλβανικό ρεύμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Γαλβανικό ρεύμα Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Χημικές αλλαγές γίνονται σε αυτό όταν περάσει από συγκεκριμένα διαλύματα (τα οποία περιλαμβάνουν οξέα και

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Κράμπα. Παράγοντες πρόκλησης μυϊκής κράμπας

Κράμπα. Παράγοντες πρόκλησης μυϊκής κράμπας Κράμπα -Η εμφάνιση κράμπας είναι συχνότερη σε άτομα της 3ης ηλικίας, σε μη γυμνασμένους και υπέρβαρους ανθρώπους ακόμα και στους αθλητές,ιδίως ύστερα απο μακρά εξαντλητική προσπάθεια και έντονη εφίδρωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Ρομποτικα βοηθηματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Ρομποτικα βοηθηματα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Ρομποτικα βοηθηματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνήθως ο ακρωτηριασμός επιβάλετε για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Γεγονότα Στις ηλικίες 55 με 75 ετών παρατηρείται ο μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ Οι Μοχλοί είναι ένα παράδειγμα συστήματος παράλληλων δυνάμεων και συναντώνται πολύ συχνά στο ανθρώπινο σώμα. Ο μοχλός είναι μια στερεή δοκός η οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Υποδομές Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Εργαστηριακές Υποδομές Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εργαστηριακές Υποδομές Τμήματος Φυσικοθεραπείας Ομάδα Σύνταξης-Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

MOTOmed Movement Therapy 1. παθητική κινησιοθεραπεία, 2. ενεργοπαθητική άσκηση, 3. ενεργητική αντίσταση

MOTOmed Movement Therapy 1. παθητική κινησιοθεραπεία, 2. ενεργοπαθητική άσκηση, 3. ενεργητική αντίσταση Νοσοκομειακή Περίθαλψη Στο Σπίτι MOTOmed Movement Therapy 1. παθητική κινησιοθεραπεία, 2. ενεργοπαθητική άσκηση,. ενεργητική αντίσταση MOTOmed viva 2 κάτω άκρων Άσκηση άνω/κάτω άκρων με viva 2, viva1,

Διαβάστε περισσότερα

Lion s Mane. «Η χαίτη του λιονταριού»

Lion s Mane. «Η χαίτη του λιονταριού» Lion s Mane «Η χαίτη του λιονταριού» Hericium Erinaceus Το Hericium Erinaceus είναι γνωστό στην Κίνα και στην Ιαπωνία όπου το χρησιμοποιούν εκατοντάδες χρόνια στην παραδοσιακή ιατρική και ως τροφή διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ Τι είναι η Ανάλυση Βάδισης? Η εκτίμηση της βάδισης ενός ατόμου μόνο με την παρατήρηση είναι δύσκολη. Η δυσκολία αυτή είναι μεγαλύτερη όταν η βάδιση επηρεάζεται από νευρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σκοπός: Η ανάλυση και η κλινική μελέτη των αποτελεσμάτων της αρθροσκοπικής αποκατάστασης της ρήξης του στροφικού πετάλου, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ονοματεπώνυμο φοιτητριών: ΤΣΙΜΗΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μια στερεά μορφή συνδετικού ιστού, σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθανασίου Γ., Καλπία Π., Μαντούβαλος Μ.

Παπαθανασίου Γ., Καλπία Π., Μαντούβαλος Μ. Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Ισχίο Παπαθανασίου Γ., Καλπία Π., Μαντούβαλος Μ. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της ΑΘΗΝΑ 2003 Φυσικοθεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist MSc, PT Συνήθης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κατώτερο κινητικό σύστημα Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κατώτερο κινητικό σύστημα Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κατώτερο κινητικό σύστημα Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού Περιγραφή της περίπτωσης Άνδρας 18 ετών διακομίσθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μέσω ΕΚΑΒ λόγω εμπλοκής του σε σοβαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

PELVIC FLOOR ACT} Ανατομία, Λειτουργία και Δυσλειτουργία του Πυελικού Εδάφους Κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης & της Λοχείας

PELVIC FLOOR ACT} Ανατομία, Λειτουργία και Δυσλειτουργία του Πυελικού Εδάφους Κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης & της Λοχείας Ανατομία, Λειτουργία και Δυσλειτουργία του Πυελικού Εδάφους Κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης & της Λοχείας Το πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας «Pelvic Floor Act» ιδρύθηκε το 2014 βασισμένο στα σύγχρονα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σύγχρονα τεστ και μηχανήματα αξιολόγησης και βελτίωσης ισορροπίας. Η συμβολή τους στη φυσικοθεραπεία»

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σύγχρονα τεστ και μηχανήματα αξιολόγησης και βελτίωσης ισορροπίας. Η συμβολή τους στη φυσικοθεραπεία» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σύγχρονα τεστ και μηχανήματα αξιολόγησης και βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Δρ. Νικόλας Κ. Χριστοδούλου, MD, PhD, SPRM(GR), Life Fellow of the European Board of PRM, Ειδικός στη Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση Αθλητιατρική, Καθηγητής Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική αποκατάσταση της γυναικείας ακράτειας

Λειτουργική αποκατάσταση της γυναικείας ακράτειας Λειτουργική αποκατάσταση της γυναικείας ακράτειας PFM PFM Ελένη Κωνσταντινίδου Φυσικοθεραπεύτρια M.Sc Specialized in Pelvic Floor U.E.L Επιστημονικός συν. ΙΜΟΠ, Α.Π.Θ Το Πυελικό Έδαφος ως Μυοσκελετική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες

Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(6):759-777 Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες Ο ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός (ΗΝΜΕ) χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005)

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) Ορισμός Πλατυποδία, είναι η ελάττωση του ύψους της ποδικής καμάρας στον επιμήκη άξονα του ποδιού. Καλύτερα όμως είναι ο όρος Βλαισοπλατυποδία διότι στη παραμόρφωση αυτή υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Εισαγωγή Βασιζόμενοι στην διαθέσιμη έρευνα, η κρεατίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα