Ησπαστικότητα είναι ένα σημαντικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ησπαστικότητα είναι ένα σημαντικό"

Transcript

1 Η Επίδραση του Ηλεκτρικού Μυϊκού Ερεθισμού στην Ελάττωση της Σπαστικότητας των Καμπτήρων Μυών του Καρπού και των Δακτύλων σε Ημιπληγικούς Ασθενείς Διονύσιος Θεοδωρόπουλος 1, Παναγιώτης Γιόκαρης 2 1 Φυσικοθεραπευτής, Μ.Sc 2 Φυσικοθεραπευτής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας Επικοινωνία: Διονύσιος Θεοδωρόπουλος, Ύδρας 14, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ησπαστικότητα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται στις περιπτώσεις βλάβης του ανώτερου κινητικού νευρώνα. Είναι μια κινητική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ταχοεξαρτώμενη αύξηση των τονικών μυοτατικών αντανακλαστικών (μυϊκός τόνος) και υπερβολικά τενόντια αντανακλαστικά λόγω υπερδιεγερσιμότητας του μυοτατικού αντανακλαστικού. 1 Η ανάπτυξη της σπαστικότητας στους καμπτήρες μυς του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς ασθενείς επηρεάζει άμεσα τις αντίθετες κινήσεις και κατ επέκταση τη συλληπτική ικανότητα του χεριού. 2 Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός έχει χρησιμοποιηθεί για την ελάττωση της σπαστικότητας μυών ή μυϊκών ομάδων σε ημιπληγικούς ασθενείς. 3,4,5,6 O Waters 7 και η Baker8 έχουν διαπιστώσει την ελάττωση της σπαστικότητας των καμπτήρων του άνω άκρου ερεθίζοντας τους ανταγωνιστές μυς. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξε και ο Powell ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει την επίδραση του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στην ελάττωση της σπαστικότητας των καμπτήρων μυών του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς ασθενείς, βάσει του εύρους τροχιάς της ενεργητικής έκτασης του καρπού και των δακτύλων. Δεκαπέντε (15) άρρενες ημιπληγικοί ασθενείς (ηλικίας ετών) 2-4 μήνες μετά από ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Στους ασθενείς εφαρμόστηκε ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός στον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα το καρπό και στον κοινό εκτείνοντα τα δάκτυλα. Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός ήταν παρατεταμένος τετανικός και η μέθοδος εφαρμογής η μονοπολική. Η σπαστικότητα ελέγχθηκε έμμεσα, μέσω του ενεργητικού εύρους τροχιάς της έκτασης του καρπού με τα δάκτυλα σε έκταση αμέσως μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Η μέτρηση έγινε με γωνιόμετρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική (p=0.05) αύξηση της έκτασης του καρπού αμέσως μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Από τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύεται η άποψη ότι η χρήση του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στους εκτείνοντες τον καρπό και τα δάκτυλα συντελεί στη μείωση της σπαστικότητας των καμπτήρων του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς ασθενείς με αποτέλεσμα την αύξηση του ενεργητικού εύρους της έκτασης του καρπού. Λέξεις κλειδιά: τετανικός ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός, σπαστικότητα, καμπτήρες μύες καρπού με τους συνεργάτες του 9 ερεθίζοντας τους εκτείνοντες τον καρπό μυς, παρατηρώντας και βελτίωση της λειτουργικότητας του χεριού. Ο Lin 10 μείωσε την σπαστικότητα των καμπτήρων του καρπού εφαρμόζοντας ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό στο κοινό εκτείνοντα τα δάκτυλα μυ. Μείωση της σπαστικότητας παρατηρείται και από τον απευθείας ερεθισμό των σπαστικών μυών. Ο Daly 11 και οι συνεργάτες του 14 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

2 The Effect of Electric Muscular Stimulation on the Reduction of Spasticity of the flexor Muscles of the Wrist and the Fingers in Hemiplegic Patients Dionisios eodoropoulos 1, Panagiotis Giokaris 2 1 Physiotherapist, M.Sc 2 Physiotherapist, Assosiate Professor, Physiotherapy Department, TEI of Athens Correspodence: Dionisios eodoropoulos, Ydras 14, Kamatero, Athens, Greece παρατήρησαν μείωση της σπαστικότητας των καμπτήρων μυών του καρπού με εφαρμογή απευθείας ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού σε αυτούς. Μείωση της σπαστικότητας παρουσιάζεται και με τον απευθείας ερεθισμό του τετρακεφάλου, του γαστροκνημίου και του προσθίου κνημιαίου, μύες στους οποίους αναπτύσσεται σπαστικότητα σε ημιπληγικούς ασθενείς. 12 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν έρευνες στις οποίες γίνεται ηλεκτρικός ερεθισμός νεύρων που νευρώνουν σπαστικούς ABSTRACT e aim of this study was to investigate the effect of prolonged tetanic electrical muscle stimulation in the reduction of spasticity of the flexor muscles of the wrist and fingers in hemiplegic patients throu the range of motion of active extension of the wrist and fingers. 15 male patients (age years), 2-4 months a er an ischemic CVA, participated in the study. e electrical muscle stimulation was applied in the brevis radialis extensor of the wrist and in the common extensor of the fingers. e stimulation was prolonged tetanic and the method of application was monopolar. e spasticity was measured indirectly, through the active range of motion of the extension of the wrist and fingers. A goniometer was used for the measurements. e results of this study have shown a statistically significant (p<0.05) increase in the wrist extension immediately a er the application of the electrical muscle stimulation. e results support the view that the use of prolonged tetanic electrical muscle stimulation in the wrist and fingers extensors contributes to the reduction of the spasticity in the wrist and finger flexors in hemiplegic patients through the increase of the active range of the wrist extension. Key words: tetanic electrical muscle stimulation, spasticity, flexor muscles of the wrist μυς ή τους ανταγωνιστές των μυών με σπαστικότητα. Ο ερεθισμός του ωλενίου νεύρου μειώνει τη σπαστικότητα των καμπτήρων μυών του καρπού. 10 Ο ερεθισμός του περονιαίου νεύρου οδηγεί σε μείωση της τονικής δραστηριότητας του προσθίου κνημιαίου και των πελματιαίων καμπτήρων. 13,14,15 Η νευροφυσιολογική βάση της μείωσης της σπαστικότητας από την εφαρμογή ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού των ανταγωνιστών των μυών με σπαστικότητα είναι η εξής: 16 Όταν ένας μυς συσπάται η ενεργοποίηση της μυϊκής ατράκτου μεταδίδει μέσω ενδιάμεσων νευρώνων ανασταλτικές ώσεις στον ανταγωνιστή μυ με αποτέλεσμα τη μείωση της δραστηριότητας του. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως αμοιβαία αναστολή και το αποτέλεσμά της χρησιμοποιείται κατά τον ερεθισμό του ανταγωνιστή ενός μυός με σπαστικότητα. Οι Ια αισθητικές ίνες ξεκινούν από τη μυϊκή άτρακτο και μεταφέρουν ερεθίσματα στους ενδιάμεσους ανασταλτικούς νευρώνες στον νωτιαίο μυελό. Οι νευρώνες αυτοί ασκούν ανασταλτική δράση στους ανταγωνιστές μυς και μειώνουν τη δραστηριότητα τους. Οι Ια ίνες έχουν μεγάλη διάμετρο, και για αυτό απαιτείται ένα χαμηλό επίπεδο ερεθισμού για να διεγερθούν. Η διέγερση τους είναι πάντα παρούσα ακόμα και αν ο ερεθισμός προκαλέσει μια μικρή σύσπαση. Μετά τον ερεθισμό των ανταγωνιστών μυών υπάρχει μια περίοδος μείωσης της σπαστικότητας. Με την επανάληψη του ερεθισμού οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων ενισχύονται και η σπαστικότητα μειώνεται για περισσότερο χρόνο. Η νευροφυσιολογική βάση της μείωσης της σπαστικότητας από την εφαρμογή ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού απευθείας στους σπαστικούς μυς είναι η εξής : Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των σπαστικών μυών επιφέρει μείωση της σπαστικότητας η οποία οφείλεται σε ερεθίσματα τα οποία μεταφέρονται στα κύτταρα Renshaw. Τα κύτταρα Renshaw ασκούν ανασταλτική δράση στους α κινητικούς νευρώνες με αποτέλεσμα τη μείωση της σπαστικότητας. 16 Για την αξιολόγηση της σπαστικότητας σε αρκετές έρευνες χρησιμο- ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

3 ποιείται η κλίμακα Ashworth και η τροποποιημένη κλίμακα Ashworth. Η κλίμακα Ashworth είναι εκείνη που χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των μελετών για την αξιολόγηση της σπαστικότητας. 17 Υπάρχουν όμως και αντίθετες απόψεις που αμφισβητούν την αξιοπιστία της μεθόδου αφού δεν υπάρχει τρόπος να εκτιμηθεί η συμμετοχή των γλοιοελαστικών στοιχείων των μυών στη παθητική κίνηση. Ο περιορισμός της κινητικότητας λόγω της αντίστασης που προβάλουν τα μη συσταλτά στοιχεία των μυών καθιστά πολλούς συγγραφείς σκεπτικούς σχετικά με την αξιοπιστία μεθόδων που χρησιμοποιούν την εκτίμηση του παθητικού εύρους κίνησης για την αξιολόγηση της σπαστικότητας. Η κλίμακα Ashworth που διαβαθμίζει τον τόνο ανάλογα με το μέγεθος της αντίστασης στην παθητική κίνηση, είναι ένα παράδειγμα κλίμακας που ξεκίνησε να ελέγξει μια ανεπάρκεια (σπαστικότητα), αλλά στην πράξη ελέγχει μια άλλη (μυϊκή δυσκαμψία). 18,19 Βέβαια η σπαστικότητα λόγω της ατελούς εκτασιμότητας των μυών περιορίζει το ενεργητικό εύρος κίνησης των αρθρώσεων. 20 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σκοπός και Υπόθεση της Έρευνας Ο σκοπός της έρευνα αυτής ήταν να εξετάσει την επίδραση του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στην ελάττωση της σπαστικότητας των καμπτήρων μυών του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός ήταν να εξετάσει την ελάττωση της σπαστικότητας αξιολογώντας το εύρος της ενεργητικής έκτασης του καρπού και των δακτύλων. Η έρευνα αυτή διεξήχθη με την ακόλουθη υπόθεση : Η εφαρμογή παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στους εκτείνοντες του καρπού και των δακτύλων συμβάλλει στην ελάττωση της σπαστικότητας των καμπτήρων μυών των αρθρώσεων αυτών. Η ελάττωση της σπαστικότητας των καμπτήρων του καρπού και των δακτύλων συντελεί σε στατιστικά σημαντική αύξηση (p=0,05) του εύρους τροχιάς ενεργητικής έκτασης του καρπού και των δακτύλων ημιπληγικών ασθενών με καμπτικό σπαστικό πρότυπο άνω άκρου. Δείγμα Εξοπλισμός Δεκαπέντε άρρενες ημιπληγικοί ασθενείς, ηλικίας 55 ως 75 ετών (μέσος όρος ηλικίας 62.3 έτη), οι οποίοι είχαν αναπτύξει καμπτικό σπαστικό πρότυπο άνω άκρου και παρουσίαζαν στοιχεία ενεργητικής έκτασης του καρπού και των δακτύλων συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν στο στάδιο της αποκατάστασης σε χρονικό διάστημα 2 ως 4 μήνες μετά από το ΑΕΕ και είχαν υποβληθεί σε φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα νευρομυϊκών διευκολύνσεων. Για την εκτίμηση της σπαστικότητας του καρπού και των δακτύλων αξιολογήθηκε η έκταση της πηχεοκαρπικής άρθρωσης με τα δάκτυλα σε έκταση. Η μέτρηση της έκτασης έγινε με γωνιόμετρο. Η εφαρμογή του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού έγινε με τη συσκευή EL- TRON D της ENRAF. Εφαρμογή της Παρέμβασης Δεκαπέντε άρρενες ημιπληγικοί ασθενείς με καμπτικό πρότυπο κίνησης άνω άκρου, ηλικίας 55 εως 75 ετών (μο 62,3 έτη) συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Ως βασικό κριτήριο για την επιλογή των ασθενών ήταν η δυνατότητα αυτών για ενεργητική έκταση του καρπού και των δακτύλων. Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Σε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή μετρήθηκε η ενεργητική έκταση του καρπού με τα δάκτυλα σε έκταση σε χρονικό διάστημα 2-4 μήνες μετά το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. (pre test). Στους συμμετέχοντες εφαρμόστηκε παρατεταμένος τετανικός ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός στον κοινό εκτείνοντα τα δάκτυλα και στον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό. Ο ερεθισμός έγινε με την μονοπολική μέθοδο. Κατά τον ερεθισμό γινόταν σταθεροποίηση τον δακτύλων σε έκταση. Ο ερεθισμός των μυών γινόταν εναλλάξ. Οι παράμετροι του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού ήταν οι ακόλουθοι: Είδος ρεύματος: Παλμικό συνεχές. κυματομορφή: Ορθογώνια. Διάρκεια ερεθίσματος: 1msec Συχνότητα: 50 ώσεις ανά 1 sec Ενταση ρεύματος: Υψηλή (30 ma) Διάρκεια παλμοσειράς: 8 sec. Σταδιακή ανύψωση παλμοσειράς Διάρκεια παύλας μεταξύ παλμοσειρών: 52 sec Αριθμοί επαναλήψεων: 15 συσπάσεις σε κάθε μυ Η ορθογώνια κυματομορφή επελέγη διότι οι εκτείνοντες μύες τον καρπό 16 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

4 Εικόνα 1 α-β. Τοποθέτηση του ηλεκτροδίου για τον ερεθισμό των εκτεινόντων μυών. και τα δάκτυλα συσπώνται ενεργητικά, κατά συνέπεια με την επιλογή της μορφής αυτής επιτυγχάνεται καλύτερο κινητικό αποτέλεσμα. Επιλογή οποιαδήποτε άλλης μορφής με μεγάλο χρόνο ανόδου λόγω του φαινομένου της προσαρμογής θα καθιστούσε τον ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό λιγότερο αποτελεσματικό. Η διάρκεια του ερεθίσματος επελέγη στο 1 msec διότι η χροναξία των μυών είναι φυσιολογική και δεν χρειάζεται μεγαλύτερη, αν και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μικρότερη διάρκεια (0,6-0,7 msec). Η συχνότητα των 50 ώσεων το δευτερόλεπτο επελέγη για να είναι η συστολή τετανική. Μικρότερη συχνότητα δεν θα προκαλούσε πλήρη τετανική συστολή. Επιλογή μεγαλύτερης συχνότητας θα προκαλούσε εντονότερο δυσάρεστο αισθητικό αποτέλεσμα. 21 Η ένταση του ρεύματος επελέγη υψηλή (30 ma) για να προκληθεί έντονη μυϊκή συστολή. Επιλογή μεγαλύτερης έντασης θα προκαλούσε δυσάρεστο αισθητικό αποτέλεσμα με συνέπεια την αύξηση της σπαστικότητας. Η διάρκεια της παλμοσειράς 8 sec επελέγη για να προκληθεί παρατεταμένη μυϊκή συστολή. Μικρότερη διάρκεια παλμοσειράς δεν θα προκαλούσε παρατεταμένη μυϊκή συστολή. Μεγαλύτερη διάρκεια παλμοσειράς θα οδηγούσε σε γρήγορη κόπωση των μυών. Η σύσπαση που προκαλείται είναι προτιμότερο να είναι ομαλή. Για να είναι ομαλή απαιτείται σταδιακή ανύψωση της παλμοσειράς. Μια ξαφνική και γρήγορη σύσπαση θα προκαλούσε γρήγορη διάταση με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του μυοτατικού αντανακλαστικού διάτασης και την αύξηση της σπαστικότητας. Η διάρκεια παύλας μεταξύ των παλμοσειρών επελέγη μεγάλη για να υπάρχει επαρκής χρόνος ανάπαυσης των μυών. Ο αριθμός των 15 συσπάσεων σε κάθε μυ επελέγη διότι θεωρείται αρκετός για την ενίσχυση της μυϊκής δύναμης των εκτεινόντων και την μείωση της σπαστικότητας των καμπτήρων. Αμέσως μετά την εφαρμογή του ερεθισμού η ενεργητική έκταση του καρπού αξιολογήθηκε σε post test κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αξιολογήθηκε στο pre test. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν με t- test, για να εξεταστεί αν η διαφορά των μέσων όρων της έκτασης του καρπού ήταν στατιστικά σημαντική (p= 0.05). ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

5 Πίνακας 1. Ο μέσος όρος της έκτασης της άρθρωσης του καρπού και η τυπική απόκλιση pre-test και post- test. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται ο μέσος όρος της έκτασης στην άρθρωση του καρπού και η τυπική απόκλιση πριν την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού (pretest) και αμέσως μετά (post test). Στο Σχήμα 1 απεικονίζoνται με γράφημα οι μέσοι όροι της έκτασης πριν και μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού ερεθισμού. Σχήμα 1. Ο μέσος όρος της άρθρωσης του καρπού πριν και μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν με one tail t-test, για να εξεταστεί αν η διαφορά των μέσων όρων μεταξύ pre-test και post-test ήταν στατιστικά σημαντική. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ο μέσος όρος της ενεργητικής έκτασης του καρπού αυξήθηκε κατά 10.2ο. Η αύξηση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύεται η άποψη ότι η χρήση του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στους εκτείνοντες τον καρπό και τα δάκτυλα συντελεί στη μείωση της σπαστικότητας των καμπτήρων του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς ασθενείς με αποτέλεσμα την αύξηση του ενεργητικού εύρους της έκτασης της άρθρωσης του καρπού. Η αύξηση του ενεργητικού εύρους της άρθρωσης του καρπού βελτιώνει και την λειτουργικότητα του χεριού. Η βελτίωση της λειτουργικότητας του καρπού και των δακτύλων επιτυγχάνεται και με την αύξηση της δύναμης των εκτεινόντων μυών. Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των εκτεινόντων μυών ενισχύει το εκτατικό πρότυπο της κίνησης και βελτιώνει την κινητικότητα του καρπού και των δακτύλων. 9,22,23,24 Υποστηρικτές μεθόδων νευρομυϊκών διευκολύνσεων αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της χρήσης ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους, η μέθοδος Bobath και η μέθοδος Brunnstrom δεν προτείνουν στις θεραπευτικές τους προσεγγίσεις τη χρήση ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Η κινητική επανεκπαίδευση (Motor Control or Motor Relearning) όμως περιλαμβάνει τη χρήση του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στη θεραπευτική της προσέγγιση και τη θεωρεί χρήσιμο εργαλείο για την ενεργοποίηση των μυών, την μείωση της σπαστικότητας (αντανακλαστικής υπερδιεγερσιμότητας), και τη βελτίωση της λειτουργικότητας. 2 Η κινητική επανεκπαίδευση χρησιμοποιεί τα θετικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στη μείωση της σπαστικότητας και στη βελτίωση της μυϊκής λειτουργίας για την ελαχιστοποίηση των δευτερευουσών αλλαγών λόγω αχρησίας και για την πρόκληση συγκεκριμένων προτύπων μυϊκής δραστηριοποίησης. Μείωση της σπαστικότητας επιτυγχάνεται όπως αναφέραμε και με τον απευθείας ερεθισμό των σπαστικών μυών. Υπάρχει όμως μια γενικότερη ανησυχία πως αν εφαρμοστεί ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός σε σπαστικούς μυς η σπαστικότητα μπορεί αρχικά να μειώνεται, αλλά ενδεχομένως να αυξηθεί αργότερα. 16 Γενικά περιοριζόμαστε στον ερεθισμό των ανταγωνιστών μυών για τη μείωση της σπαστικότητας εκτός αν η ενδυνάμωση και η επανεκπαίδευση των σπαστικών μυών αποτελεί κλινικό στόχο. 2,16,25 Έρευνες χρησιμοποιούν συνδυασμό ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού και αλλαντικής τοξίνης (Botulinum toxin type A) με πολύ καλά αποτελέσματα στη μείωση της σπαστικότητας. 26,27,28 Η αλλαντική τοξίνη είναι μια εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας. Κατά τη δράση της μπλοκάρεται η 18 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

6 μεταφορά των ώσεων στη νευρομυϊκή σύναψη με την αναστολή της απελευθέρωσης της ακετυλχολίνης. Στην έρευνα αυτή η αξιολόγηση της σπαστικότητας έγινε αμέσως μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Στη βιβλιογραφία υπάρχει αρκετά μεγάλη διακύμανση για τον χρόνο που διαρκεί η μείωση της σπαστικότητας μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Το χρονικό διάστημα φαίνεται να εξαρτάται και από τη συχνότητα των συνεδριών του ηλεκτρικού ερεθισμού των μυών. Η μείωση της σπαστικότητας αμέσως μετά τη χρήση ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού διαρκεί μερικές ώρες. 6,29 Ερευνητές προτείνουν για μεγαλύτερης διάρκειας αποτελέσματα την εφαρμογή ερεθισμού πέντε μέρες την εβδομάδα για τρεις εβδομάδες. 12 Υπάρχουν συγγραφείς που προτείνουν επαναληπτικούς ερεθισμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι επαναληπτικοί ερεθισμοί μπορεί να είναι 3 φορές την ημέρα8 ή και έξι φορές την ημέρα. 28 Η επίδραση του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στην μείωση της σπαστικότητας φαίνεται πως σταματά να υφίσταται δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή του. 30 Όσο εφαρμόζεται ο ηλεκτρικός ερεθισμός των μυών η σπαστικότητα μειώνεται. Όταν όμως σταματήσει ο ερεθισμός δύο εβδομάδες μετά η σπαστικότητα επανέρχεται στη προηγούμενη κατάσταση. Με την επανάληψη του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων ενισχύονται και η σπαστικότητα μειώνεται για περισσότερο χρόνο. Για αυτόν τον λόγο οι έρευνες προτείνουν μακροχρόνια εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού χωρίς Ε Ρ Ε Υ Ν Α όμως να καταλήγουν σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα συχνότητας των συνεδριών και χρονικού διαστήματος εφαρμογής αυτών. 16 Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν παράμετροι ρεύματος που οδηγούν σε τετανικό ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό (συχνότητα 50 ώσεις το δευτερόλεπτο και διάρκεια ερεθίσματος 1msec). Υπάρχουν όμως και ερευνητές που προτείνουν ηλεκτρικό ρεύμα συχνότητας ώσεων και διάρκειας ώσης μsec για τη μείωση της σπαστικότητας. 8,16,28 O ερεθισμός με αυτές τις παραμέτρους δεν προκαλεί τετανική συστολή. Οι Ια αισθητικές ίνες που μεταφέρουν ερεθίσματα στους ενδιάμεσους ανασταλτικούς νευρώνες στον νωτιαίο μυελό έχουν μεγάλη διάμετρο, και για αυτό απαιτείται ένα χαμηλό επίπεδο ερεθισμού για να διεγερθούν. Η διέγερση τους είναι πάντα παρούσα ακόμα και αν ο ερεθισμός προκαλέσει μια μικρή σύσπαση. Για αυτό πιθανόν να είναι αποτελεσματικός σε ορισμένες έρευνες στη μείωση της σπαστικότητας και ο ερεθισμός με ρεύμα που δεν προκαλεί τετανική συστολή. Η ενίσχυση της λειτουργίας των μυών για βελτίωση της κινητικότητας απαιτεί τετανικό ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό. Όλοι οι ερευνητές συμφωνούν στη υψηλή ένταση για να εκλύεται έντονη σύσπαση, στη μεγάλη διάρκειας παλμοσειράς (8-10 sec) ώστε η σύσπαση των αγωνιστών και η χαλάρωση των ανταγωνιστών να διαρκεί για κάποιο χρονικό διάστημα και παύλα τριπλάσιας ή πενταπλάσιας της παλμοσειράς για να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό διάστημα ανάπαυσης των ερεθιζόμενων μυών. Διευκρινίζεται ότι με τη διάρκεια της παλμοσειράς εννοείται ο χρόνος που διαρκεί η σύσπαση του μυός ενώ με τη διάρκεια της παύλας το χρονικό διάστημα του διαλείμματος μεταξύ των συσπάσεων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η χρήση του παρατετάμενου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού των εκτεινόντων τον καρπό και τα δάκτυλα μυών συντελεί στη μείωση της σπαστικότητας των καμπτήρων μυών του καρπού και των δακτύλων με αποτέλεσμα την αύξηση του εύρους ενεργητικής έκτασης του καρπού. Η μείωση της σπαστικότητας και η αύξηση του ενεργητικού εύρους τροχιάς στην άρθρωση του καρπού βελτιώνει και την λειτουργικότητα της άκρας χείρας. Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των εκτεινόντων μυών πρέπει να είναι τετανικός για αυτό η συχνότητα των ερεθισμάτων πρέπει να είναι 50 ώσεις το δευτερόλεπτο και η διάρκεια των ερεθισμάτων 1 msec. Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν και χαμηλότερης διάρκειας ερεθίσματα ( μsec) και μικρότερη συχνότητα ερεθισμάτων (20-40 ώσεις το δευτερόλεπτο). Η διάρκεια της παλμοσειράς σύμφωνα με όλους τους ερευνητές πρέπει να είναι 8-10 sec, και η παύλα μεταξύ των παλμοσειρών τριπλάσια ή πενταπλάσια της διάρκειας της παλμοσειράς. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι υψηλή (30 ma). Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των ανταγωνιστών των σπαστικών μυών συντελεί στη μείωση της σπαστικότητας η οποία όμως σύμφωνα με τη βιβλιογραφία διαρκεί για με- ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

7 ρικές ώρες και μετά η σπαστικότητα επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Για μονιμότερα αποτελέσματα χρειάζεται μακροχρόνια εφαρμογή χωρίς να υπάρχουν όμως συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να καθοριστεί η συχνότητα των συνεδριών του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού καθώς και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να διαρκέσει αυτός για μακροχρόνια αποτελέσματα. 1. Lance J W (1980) Spasticity : Disordered Motor Control. Williams & Wilkins, Baltimore. 2. Carr J, Shepherd R (2003) Stroke Rehabilitation. Guidelines for exercise and training to optimize motor skill. Butterworth -Heinemann, Oxford. 3. Levine MG, Knott M, Kabat H, (1952), Relaxation of spasticity by electrical stimulation of antagonist muscles. Arch. Phys. Med Rehabil Nov : Vodovnik L, Bowmann B R, Winchester P (1984). Effect of electrical stimulation on spasticity in hemiparetic subjects. Int Rehabil Med 6 : Apkarin JA, Nauman S, (1991) Stretch reflex inhibition using electrical stimulation in normal subjects and subjects with spasticity. J Biomed Eng, 13, Seib T., Price M., Lehman J. F., (1994). e quantitative measurements of spasticity : effect of cutaneous electrical stimulation. Arch Phys Med Rehabil 75: Waters R, Rhoades M, Montgomery J, (1975) Improvement of physical function a er stroke : surgical and orthotic management. J Am Geriatr.Soc, 23, Baker L, Yeh C, Wilson D, et al (1979) Electrical stimulation of wrist and fingers for hemiplegic patients. Phys erapy, 59, Powell J, Pandyan AD, Granat M, et al (1999) Electrical stimulation of wrist extensors in poststroke hemiplegia. Stroke, 30, Lin C (2000) e effects of ipsilateral forearm movement and contralateral hand grasp on the spastic hand opened by electrical stimulation. Neurorehabil. Neural Repair, 14, Daly JJ, Marsolais EB, Mendell LM,et al (1996) erapeutic neural effects of electrical stimulation. IEEE Trans Rehabil.Eng.4, Α Ν Α Φ ο Ρ Ε Σ 12. Yan T, Hui Chan C, Li L (2004) Functional electrical stimulation improves motor recovery of the lower extremity and walking ability of subjects with first acute stroke. Stroke, 36, Stefanovska A, Gross N, Vodovnik L, Rebersek S, Acimovic Janezic R (1988) Chronic electrical stimulation for the modification of spasticity in hemiplegic patients. Scand J Rehabil Med Suppl, 17, Zehr EP, Fujita K, Stein RB (1998) Reflexes from the superficial peroneal nerve during walking in stroke subjects. J. Neurophysiol., 79, Veltink PH, Ladouceur M, Sinkjaer T, (2000) Inhibition of the triceps surae stretch reflex by stimulation on the deep peroneal nerve in persons with spastic stroke. Arch Phys Med Rehabil, 81, Taylor P, Mann G, Johnson C, Malone L. (2002) Upper limb electrical stimulation exercise. Salisbury FES Newsletter Jan Prieb M.M, Sherwood A.M., ornby J. I (1996) Clinical assessment of spasticity in spinal cord injury : a multidimensional problem. Arch Phys Med Rehabil 77 : Bohannon R.W., Smith M. B. (1987). Interrater reliability of a modified Asworth scale of muscle spasticity. Physical therapy, 1987, 67, Carr J, Shepherd R (1998) Neyrological rehabilitation. Optimizing motor performance.butterworth Heinemann, Oxford. 20. Gross J, Fetto J, Rosen E. (1993) Musculoskeletal examination. Oxford Press, London 21. Γιόκαρης Παναγιώτης (2007). Θεραπευτικά σχήματα Κλινική Ηλεκτροθεραπεία. Αθήνα. 22. Bowman BR, Baker LL, Waters RL, (1979) Positional feedback and electrical stimulation : an automated treatment for the hemiplegic wrist. Arch Phys Med Rehabil, 60, Hummelsheim H, Maier Loth ML, Eickhiof C, (1997) e functional value of electrical muscle stimulation for the rehabilitation of the hand in stroke patients. Scand J Rehabil. Med., 29, Cauraugh J, Light K, igen M, Behram A (2000) Chronic motor dysfunction a er stroke : recovering wrist and finger extension by electromyography triggered neuromuscular stimulation. Stroke, 31, Taylor PN, Burridge JH, Dunkerley AL, et al (1999) Patients perceptions of the Odstock Dropped Foot Stimulator Clin Rehabil, 13, Hesse S, Reiter F, Korrad M, et al (1998) Botulinum toxin type A and short term electrical stimulation in the treatment of upper limb flexion spasticity a er stroke: A randomized, double blind, placebocontrolled trial Clon rehabil,12, Johnson CA, Burridge JH, Strike PW et al (2004) e effect of combine use of botulinum toxin type A and functional electrical stimulation in the treatment of spastic drop foot a er stroke : A preliminary investigation. Arch Phys Med Rehabil, 29, Bayaram S, Sivrioglou K, Karli N, Ozcan O (2006) Low dose botulonum toxin with short term electrical stimulation in poststroke drop foot : A preliminary study. Am J phys Med Pehabil, 85, Han J. S., Chen X.H., Yuan Y., Yan S.C., (1994). Transcutaneous electrical nerve stimulation for treatment of spinal spasticity. Chin Med J (eng l) 107 (1) : Pandyan AD, Granat MH, Stott DJ (1997) Effects of electrical stimulation on flexion contractures in the hemiplegic wrist. Clin Rehabil, 11, ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Κλεάνθους Κρυστάλω Πανουτσοπούλου Ειρήνη Παπαδοπούλου Ιωάννα Δρ. Φουσεκης Κων/νος, Καθηγητής Εφ. Φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΔΙΠΛΗ ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες

Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(6):759-777 Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες Ο ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός (ΗΝΜΕ) χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση ενός Προσαρµοσµένου Προγράµµατος Άσκησης στην Ανάπτυξη της Αδρής Κινητικότητας και της Κινητικής Απόδοσης Εφήβων µε Σπαστική Ηµιπληγία

Η Επίδραση ενός Προσαρµοσµένου Προγράµµατος Άσκησης στην Ανάπτυξη της Αδρής Κινητικότητας και της Κινητικής Απόδοσης Εφήβων µε Σπαστική Ηµιπληγία Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), 45 56 ηµοσιεύτηκε: 30 Μαρτίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), 45-56 Released: March 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΕΥΝΑ. Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη

Ε ΡΕΥΝΑ. Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη Ε ΡΕΥΝΑ Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη Άννα Χαϊμανδού 1, Ευάγγελος Αξιώτης 1, Ευδοκία Μπίλλη 2, Γεώργιος Κουμαντάκης 3 1 Φυσικοθεραπεύτρια-της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΚΑΤΑ MULLIGAN ΣΤΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών

Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 169 175 ηµοσιεύτηκε: 30 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 169-175 Released: September 30, 2005

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπεύτρια, MSc., PhD., Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών Φυσικοθεραπεύτρια

Φυσικοθεραπεύτρια, MSc., PhD., Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών Φυσικοθεραπεύτρια ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H επίδραση της άσκησης στο νερό στο σύνδρομο της ινομυαλγίας Άννα Χρηστάκου1, Όλγα Ζαχαριουδάκη2 1 2 Φυσικοθεραπεύτρια, MSc., PhD., Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. Της ΠΑΤΣΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ

ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. Της ΠΑΤΣΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεμβατικές και Μη Φαρμακολογικές Μέθοδοι Ανακούφισης του Νευροπαθητικού Πόνου

Μη Επεμβατικές και Μη Φαρμακολογικές Μέθοδοι Ανακούφισης του Νευροπαθητικού Πόνου ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2011, 50(2): 147 162 NOSILEFTIKI 2011, 50(2): 147 162 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ SYSTEMATIC REVIEW Μη Επεμβατικές και Μη Φαρμακολογικές Μέθοδοι Ανακούφισης του Νευροπαθητικού Πόνου Βασιλική Σούλια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου

Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου 1. Κωνσταντινίδου Ελένη Φυσικοθεραπεύτρια MSc, MT 2. Κορακάκης Δηµήτριος Φυσικοθεραπευτής ΟΜΤ Περίληψη Είναι κοινώς αποδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα κατάγματα κοπώσεως

Τα κατάγματα κοπώσεως A naσκοπηση Κατάγματα Κοπώσεως Κνήμης-Περόνης σε Δρομείς Μεγάλων Αποστάσεων. Αιτιολογικοί Παράγοντες Ζαχαρίας Ραφαηλίδης, 1 Σάββας Σπανός, 2 Χάρης Μιχαήλ Κιουρτσής 3 1 Εργαστηριούχος φυσικοθεραπευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Αθλητικών κακώσεων Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας 3

Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Αθλητικών κακώσεων Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας 3 ΕΡΕΥΝΑ Συνδέονται οι της έκκεντρης ισοκινητικής δύναμης με αυξημένο κίνδυνο θλάσεων των μηριαίων μυών σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές; Κωνσταντίνος Φουσέκης,1,2,3 Ηλίας Τσέπης, 2,4 Γεώργιος Βαγενάς1,5

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων

ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων 52 KEΦΑΛΑΙΟ E ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων Ε.Η. ΜΠΑΚΑΣ Είναι γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία αυξήθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για την εφαρμογή προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά, η αιτιολογία τους φαίνεται να είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει πως η θεραπευτική προσέγγιση

χαρακτηριστικά, η αιτιολογία τους φαίνεται να είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει πως η θεραπευτική προσέγγιση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τενοντοπάθεια Αχίλλειου τένοντα: παθολογία, αξιολόγηση και θεραπεία Χρυσοβαλάντης Σασσάνης1, Πολυζώης Σιδέρης2, Αναστάσιος Πλιάγκος2 1 2 Φυσικοθεραπευτής, OMT, MappSc Φυσικοθεραπευτής Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

3 o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη, 24, 25 & 26 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

3 o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη, 24, 25 & 26 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Τίτλος: Τραυματική μερική ρήξη του τριγώνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος του καρπού: Μελέτη με την μαγνητική τομογραφία και φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση. Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Οργανισμός Science Technologies. Περιεχόμενα. Ιούνιος 2015. Έκδοση Μαΐου - Ιουνίου 2015 Τεύχος 72. Αγαπητές οί φίλες-οι,

NEWSLETTER. Οργανισμός Science Technologies. Περιεχόμενα. Ιούνιος 2015. Έκδοση Μαΐου - Ιουνίου 2015 Τεύχος 72. Αγαπητές οί φίλες-οι, Οργανισμός Science Technologies Έκδοση Μαΐου - Ιουνίου 2015 Τεύχος 72 Ιούνιος 2015 NEWSLETTER Αγαπητές οί φίλες-οι, Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 72 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις σελίδες του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ - Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ρ. Παναγιώτης B. Τσακλής Αν. Καθηγητής http://tsaklis.com 2011 0 ΜΕΡΟΣ Α ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ Μοντελοποιούµε το σώµα σαν ένα σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Tο καρδιαγγειακό σύστημα

Tο καρδιαγγειακό σύστημα Η Επίδραση της Εφαρμογής Ελαστικής Κάλτσας και Ελαστικού Επιδέσμου στις Αιμοδυναμικές Παραμέτρους Σάνια Αλμούσα 1, Άννα Δελτσίδου 2, Γεώργιος Νάσσης 3, Μαρία Βασιλάκη 1, Ελένη Καπρέλη 4 1 Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MCKENZIE ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΑΝΔΙΑΝΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΑΝΔΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (MS) http://www.google.gr/imgres? hl=en&tbo=d&biw=1680&bih=860&tbm=isch&tbnid=dlf46fx0qpdgwm:&imgrefurl

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Υδρογυµναστική σε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση. 1 Παναγάκη Παναγιώτα 2 Χριστοδούλου Πηνειώ 1 Φυσικοθεραπεύτρια, Ειδικό ηµοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, 2 Nηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, MSc, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης ΤΟΜΟΣ 25, Τεύχος 3-2012 Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace VOLUME 25, No 3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΛ Πτυχιούχου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εκπαίδευσης των μυών του Πυελικού Εδάφους. στην θεραπεία της Ακράτειας κατά την προσπάθεια

Ο ρόλος της Εκπαίδευσης των μυών του Πυελικού Εδάφους. στην θεραπεία της Ακράτειας κατά την προσπάθεια 1 Περιοδικό: Φυσικοθεραπεία, Τόμος 8, Τεύχος 4, 2005, 213-220. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ο ρόλος της Εκπαίδευσης των μυών του Πυελικού Εδάφους στην θεραπεία της Ακράτειας κατά την προσπάθεια 1) Ελένη Κωνσταντινίδου Φυσικοθεραπεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική. νευροπάθειας που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία. µια συστηµατική ανασκόπηση

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική. νευροπάθειας που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία. µια συστηµατική ανασκόπηση Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική νευροπάθεια που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία: µια συστηµατική ανασκόπηση Γεώργιος Ελεσνίτσαλης 1, Όλγα Τσαρτσαράκη 2, Ιωάννα Βεκίλη 3, Μαρία Βούρβου 4 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Ισομετρική άσκηση και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Ισομετρική άσκηση και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Ζέρβα Ευθυμία Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD,, Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η άσκηση αντίστασης αποτελεί σημαντικό μέρος όλων των προγραμμάτων αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Γόνατο Παπαθανασίου Γ, Αλυγιζάκης Π, Μαντούβαλος Μ, Καλπία Π Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα