ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠOΡIΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Floxyfral και των συναφών ονοµασιών Ζητήµατα ποιότητας εν παρατηρήθηκαν σηµαντικά ζητήµατα σχετικά µε την ποιότητα. Εναρµονίστηκαν τα φαρµακοτεχνικά στοιχεία της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, εκτός από τις παραγράφους οι οποίες πρέπει να προστεθούν σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή της εναρµονισµένης ΠΧΠ (παράγραφοι 6.1, 6.3, 6.4 και 6.5). Ζητήµατα αποτελεσµατικότητας Η φλουβοξαµίνη είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας της επαναπρόσληψης σεροτονίνης (ΕΑΕΣ). Η ένωση αυτή ενδείκνυται στο βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο και/ή στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨ ). Η ένδειξη για της φλουβοξαµίνης στην ΙΨ σε ενήλικες έχει εγκριθεί σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, εκτός από δύο. Σε τρία κράτη µέλη της ΕΕ έχει εγκριθεί η ένδειξη της ένωσης για την ΙΨ σε παιδιά, ενώ σε άλλα προτείνεται για σε παιδιά στην παράγραφο που αναφέρεται στη δοσολογία (4.2). Ο φάκελος που έχει υποβληθεί αποδεικνύει ότι η φλουβοξαµίνη έχει ελεγχθεί στην κατηγορία πληθυσµού ασθενών που έχουν υποστεί βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο. Σε αυτή την κατηγορία πληθυσµού έχει παρατηρηθεί βραχυχρόνια αποτελεσµατικότητα σε δόσεις που κυµαίνονται µεταξύ 100 και 300 mg/ηµέρα σε µία ελεγχόµενη µελέτη απεξάρτησης µε εικονικό φάρµακο σε ηµερήσια δόση των. Παρατηρήθηκε ότι το βραχυχρόνιο αποτέλεσµα διατηρήθηκε. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες της φλουβοξαµίνης είναι οι γνωστές ανεπιθύµητες ενέργειες του ΕΑΕΣ (κεφαλαλγία, ναυτία, αϋπνία, υπνηλία, και ξηροστοµία και άλλες). Η φλουβοξαµίνη ελέγχθηκε σε βάθος σε βραχυχρόνια αγωγή στην κατηγορία πληθυσµού ενηλίκων ασθενών µε ΙΨ. Στην κατηγορία αυτή παρατηρήθηκε βραχυχρόνια αποτελεσµατικότητα µε µέτριο µέγεθος αποτελέσµατος σε δόση που κυµάνθηκε µεταξύ 100 και 300 mg. Εντούτοις δεν παρατηρήθηκε µακροχρόνια αποτελεσµατικότητα για τη φλουβοξαµίνη. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες της φλουβοξαµίνης είναι οι γνωστές ανεπιθύµητες ενέργειες του ΕΑΕΣ (κεφαλαλγία, ναυτία, αϋπνία, υπνηλία και ξηροστοµία και άλλες). Ο φάκελος που υπέβαλε ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας υποστηρίζει κατά συνέπεια τη της φλουβοξαµίνης σε ενήλικες µε ΙΨ. Η CPMP εισηγείται να επιτραπεί η ένδειξη αυτή σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Σε µία ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο δοκιµή που διάρκεσε 10 εβδοµάδες και διεξάχθηκε σε 120 ασθενείς µε ΙΨ, ηλικίας 8 έως 17 ετών, παρατηρήθηκε µία στατιστικώς σηµαντική βελτίωση στο σύνολο του πληθυσµού υπέρ της φλουβοξαµίνης σε 10 εβδοµάδες, παρά το γεγονός ότι η κλινική σηµασία της ήταν µικρή. Σε µία περαιτέρω ανάλυση σε µία υποκατηγορία πληθυσµού παρατηρήθηκε βελτίωση στην κλινική κλίµακα αξιολόγησης (C-YBOCS) σε παιδιά, ενώ δεν παρατηρήθηκαν αποτελέσµατα σε εφήβους. Η µέση δόση ήταν αντίστοιχα 158 mg και 168 mg ηµερησίως. Η αρχική δόση είναι 25 mg ηµερησίως και συνιστάται η αύξησή της κάθε 3-4 ηµέρες κατά 25 mg έως ότου επιτευχθεί µία αποτελεσµατική δόση. Η µέγιστη δόση σε παιδιά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 mg ηµερησίως. Λαµβάνοντας υπόψη την αποτελεσµατικότητα που παρατηρήθηκε στην παιδιατρική υποκατηγορία πληθυσµού, τις τρέχουσες ιατρικές πρακτικές και την τρέχουσα της φλουβοξαµίνης τόσο στα παιδιά όσο και στους εφήβους, είναι απαραίτητο να συµπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά µε τη δοσολογία για παιδιά και εφήβους για την ένδειξη αυτή στην παράγραφο της ΠΧΠ που αφορά τη δοσολογία, καθώς και να αναφερθούν στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα µίας κλινικής δοκιµής στον πληθυσµό αυτό στην παράγραφο 5.1 της ΠΧΠ. Οι φαρµακοκινητικές ιδιότητες της φλουβοξαµίνης περιγράφονται σε βάθος στην ΠΧΠ. Μερικές από τις πληροφορίες που αναφέρονται προκύπτουν από βιβλιογραφικές πηγές. Πραγµατοποιήθηκαν

3 µικρές αλλαγές στην ΠΧΠ σχετικά µε το CYP 2D6 και τις φαρµακοκινητικές ιδιότητες του φαρµάκου κατά τη χορήγηση σε παιδιά. Ζητήµατα ασφαλείας Η πλειοψηφία των ανεπιθύµητων ενεργειών που παρατηρήθηκαν µε τη φλουβοξαµίνη είναι κοινές στην κλάση των ΕΑΕΣ και συνήθως δεν είναι σοβαρής µορφής. Οι πιο σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες, µολονότι δεν αναφέρονται συχνά, πρέπει να παρακολουθούνται στενά, όπως η υπέρταση, η συγκοπή, η δύσπνοια, ο µετεωρισµός, ο ίλιγγος, µικρή αύξηση στην κρεατινίνη, µειωµένος αριθµός αιµοπεταλίων. Παρατηρήθηκε κακόηθες νευροληπτικό σύνδροµο και πρέπει ως εκ τούτου να συµπεριληφθεί στην παράγραφο 4.4 «Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις» της εναρµονισµένης ΠΧΠ. Στην ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο δοκιµή σε παιδιά και εφήβους µε ΙΨ που διάρκεσε 10 εβδοµάδες, οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συχνά µε υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης σε σχέση µε αυτή του εικονικού φαρµάκου ήταν αϋπνία, αδυναµία, αναστάτωση, υπερκινητικότητα, υπνηλία και δυσπεψία. Οι σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες στη µελέτη αυτή ήταν η αναστάτωση και η υποµανία. Αναφέρθηκαν επίσης σπασµοί σε παιδιά και εφήβους κατά τη διάρκεια της ς εκτός του πλαισίου των κλινικών δοκιµών. Καθώς δεν υπάρχουν ελεγχόµενα στοιχεία σχετικά µε τη µακροχρόνια αγωγή κατά της ΙΨ σε παιδιά και εφήβους, η CPMP κρίνει απαραίτητη την περαιτέρω προσεκτική µελέτη σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά (ιδιαίτερα σχετικά µε την ανάπτυξη, τη σεξουαλική λειτουργία, την ανάπτυξη µαθησιακών/γνωστικών ικανοτήτων, και τις επιπτώσεις στη συµπεριφορά). εν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η φλουβοξαµίνη αυξάνει τον κίνδυνο τερατογένεσης όταν χρησιµοποιείται στις συνιστώµενες δόσεις. Η φλουβοξαµίνη αποβάλλεται µέσω του µητρικού γάλακτος και ως εκ τούτου δεν πρέπει να χορηγείται σε θηλάζουσες γυναίκες. ιοικητικά ζητήµατα Άλλα σηµεία της ΠΧΠ που δεν εναρµονίστηκαν και τα οποία πρέπει να προστεθούν σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή της εναρµονισµένης ΠΧΠ είναι τα εξής: ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας, ο αριθµός της άδειας κυκλοφορίας, η ηµεροµηνία της πρώτης άδειας/ανανέωσης της άδειας, η ηµεροµηνία της αναθεώρησης του κειµένου. Εκτίµηση σχέσης ωφέλειας/κινδύνου Η CPMP, µε βάση το υλικό τεκµηρίωσης που υπέβαλε ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και την επιστηµονική συζήτηση στους κόλπους της εταιρείας, έκρινε ότι η σχέση ωφέλειας/κινδύνου της φλουβοξαµίνης είναι θετική στα 1) βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο, 2) ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨ ), µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο παράρτηµα IV. ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εκτιµώντας τα εξής: στόχος της παραποµπής ήταν η εναρµόνιση των περιλήψεων των χαρακτηριστικών των προϊόντων, η εκτίµηση της περίληψης των χαρακτηριστικών των προϊόντων που πρότειναν οι κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας έγινε µε βάση τα έγγραφα που υποβλήθηκαν και την επιστηµονική ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της επιτροπής, η CPMP εισηγήθηκε την τροποποίηση των αδειών κυκλοφορίας για τις οποίες η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος εκτίθεται στο παράρτηµα III και σύµφωνα µε τους όρους που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV. Επιλύθηκαν οι σηµαντικές διαφορές που αναφέρονται στην αρχή της παραποµπής, ήτοι εγκρίθηκε η ένδειξη ς για «ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή» (ΙΨ ) σε ενήλικες, και διευθετήθηκε το ζήτηµα της αγωγής κατά της ΙΨ σε παιδιά στον παιδιατρικό πληθυσµό µε την προσθήκη πληροφοριών στην παράγραφο που αναφέρεται στη δοσολογία.

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Φανταστικές ονοµασίες Περιεκτικότη τα Φαρµακοτεχνική µορφή Οδός χορήγησης Περιγραφή Συσκευασίες Αυστρία SOLVAY PHARMA Ges.m.b.H. Donaustraße 106 A-3400 Klosterneuburg AUSTRIA FLOXYFRAL ιχοτοµούµενα, Κυψέλες PVC/PVDC - 5, 30 και και 30 Βέλγιο SOLVAY PHARMA & Cie., S.N.C.-V.O.F Bd. Em. Bockstaellaan BRUSSELS BELGIUM FLOXYFRAL ιχοτοµούµενα, Κυψέλες PVC/PVDC 20, 30 και 60 Νοσοκοµειακή συσκευασία των 100 (µίας δόσης) SOLVAY PHARMA & Cie., S.N.C.-V.O.F Bd. Em. Bockstaellaan BRUSSELS BELGIUM DUMIROX ιχοτοµούµενα, Κυψέλες PVC/PVDC 30 και 60 Νοσοκοµειακή συσκευασία των 100 (µίας δόσης) SOLVAY PHARMA & Cie., S.N.C.-V.O.F Bd. Em. Bockstaellaan BRUSSELS BELGIUM MALEATE DE FLUVOXAMIN E SOLVAY PHARMA ιχοτοµούµενα, Κυψέλες PVC/PVDC 30 και 60 Νοσοκοµειακή συσκευασία των 100 (µίας δόσης) ανία Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van Houtenlaan CP Weesp The Netherlands FEVARIN ισκία Κυψέλες PVC/PVDC- A1 30, 60 και 90

6 Φινλανδία Γαλλία Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van Houtenlaan CP Weesp The Netherlands SOLVAY PHARMA 42, rue Rouget de Lisle BP SURESNES FRANCE FEVARIN FLOXYFRAL Επικαλυµµένα µε ιχοτοµούµενα, Κυψέλες PVC/PVDC- A1 Κυψέλες PVC/PVDC/αλουµίνιο 30, 60 και 90 20, 30 και 50 Νοσοκοµειακή συσκευασία των 100 Γερµανία Solvay Arzneimittel GmbH Hans-Boeckler-Allee Hannover Germany FEVARIN Επικαλυµµένα µε Κυψέλες PVC/PVDC 20, 50 και 100 Νοσοκοµειακή συσκευασία των 250 (5 x 50) Solvay Arzneimittel GmbH Hans-Boeckler-Allee Hannover Germany FEVARIN TABS ιχοτοµούµενα, Κυψέλες PVC/PVDC 20, 50 και 100 Νοσοκοµειακή συσκευασία των 250 (5 x 50) Ελλάδα Solvay Pharma M.E.Π.E. Αγ. ηµητρίου 63, Άλιµος Ελλάδα Famar A.B.E. Π. Μαρινόπουλου 7, Άλιµος, Ελλάδα DUMYROX LUVOX Επικαλυµµένα µε και εντεροδιαλυτά Εντεροδιαλυτά Κυψέλες PVC/PVDC 30 Κυψέλες PVC/PVDC 30 Ιρλανδία Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road, West End Southampton, SO18 3JD UK FAVERIN TABLETS 50 mg και FAVERIN TABLETS 100 mg Επικαλυµµένα Ταινία κυψελών 50mg

7 Ιταλία Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van Houtenlaan CP Weesp The Netherlands FEVARIN ιχοτοµούµενα, Αδιαφανείς κυψέλες PVC/PVDC/αλουµίνιο 15 και 30 Solvay Pharma SpA Via della Libertà Grugliasco (TO) Italy Farmades SpA Via di Tor Cervara Roma Italy DUMIROX MAVERAL ιχοτοµούµενα, ιχοτοµούµενα, Αδιαφανείς κυψέλες PVC/PVDC/αλουµίνιο Αδιαφανείς κυψέλες PVC/PVDC/αλουµίνιο Λουξεµβούργο SOLVAY PHARMA & Cie., S.N.C.-V.O.F Bd. Em. Bockstaellaan BRUSSELS BELGIUM SOLVAY PHARMA & Cie., S.N.C.-V.O.F Bd. Em. Bockstaellaan BRUSSELS BELGIUM FLOXYFRAL ιχοτοµούµενα, DUMIROX ιχοτοµούµενα, Κυψέλες PVC/PVDC 20, 30 και 60 Νοσοκοµειακή συσκευασία των 100 (µίας δόσης) Κυψέλες PVC/PVDC 30 και 60 Νοσοκοµειακή συσκευασία των 100 (µίας δόσης) Κάτω Χώρες Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van Houtenlaan CP Weesp The Netherlands FEVARIN Επικαλυµµένα µε Κυψέλες PVC/PVDC- A1 30, 50 και και 50 Νορβηγία Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van Houtenlaan CP Weesp The Netherlands FEVARIN Επικαλυµµένα µε Κυψέλες PVC/PVDC- A1 30 και 90

8 Πορτογαλία SOLVAYFARMA, LDA. DUMYROX Av. Marechal Gomes da Costa, Lisboa Portugal ιχοτοµούµενα, Κυψέλες PVC/PVDC/αλουµίνιο 20 και Ισπανία SOLVAY PHARMA S.A. Av. Diagonal BARCELONE SPAIN DUMIROX 50 και DUMIROX 100 ιχοτοµούµενα, Κυψέλες PVC/PVDC- A1 30 Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van Houtenlaan CP Weesp the Netherlands Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road, West End, Southampton, SO18 3JD UK FEVARIN FAVERIN TABLETS 50 mg και FAVERIN TABLETS 100 mg Επικαλυµµένα µε Επικαλυµµένα Κυψέλες PVC/PVDC- A1 30, 60 και 90 Ταινία κυψελών 60 30

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

10 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Floxyfral και σχετικές ονοµασίες (Βλ. Παράρτηµα ΙΙ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ραστικά συστατικά: Μηλεϊνική φλoυβoξαµίvη (fluvoxamine maleate) Κάθε δισκίο περιέχει ή µηλεϊνικής φλoυβoξαµίvης (fluvoxamine maleate) Για τα έκδοχα, βλ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (Βλ. Παράρτηµα ΙΙ) 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις - Μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. - Ιδεoψυχαvαγκαστική διαταραχή (OCD). 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Kατάθλιψη Η συνιστώµενη δόση έvαρξης είvαι τα 50 ή 100mg, χορηγούµενα εφ'άπαξ τo βράδυ. Συvιστάται πρooδευτική αύξηση της δόσης µέχρι τηv επίτευξη απoτελεσµατικής δοσολογίας. Η συνήθης δραστική ηµερήσια δόση είναι 100mg και θα πρέπει vα πρoσαρµόζεται αvάλoγα µε τηv αvταπόκριση τoυ κάθε ασθεvoύς. Eχουν χορηγηθεί δόσεις µέχρι και 300mg ηµερησίως. Συvιστάται όπως oι ηµερήσιες δόσεις άνω τωv 150mg vα καταvέµovται σε διηρηµένες δόσεις. Σύµφωvα µε την oµόφωvη δήλωση τoυ Παγκόσµιoυ Οργαvισµoύ Υγείας (WHO), η αvτικαταθλιπτική θεραπεία θα πρέπει vα συvεχίζεται τoυλάχιστov για 6 µήvες µετά τηv απoθεραπεία από έvα καταθλιπτικό επεισόδιo. Η ηµερήσια δοσολογία των ίσως επαρκεί για αυτή τη. Iδεoψυχαvαγκαστική διαταραχή Η συvιστώµεvη δόση έvαρξης είvαι 50mg ηµερησίως για διάστηµα 3-4 ηµερώv. Η δραστική ηµερήσια δόση κυµαίvεται συvήθως µεταξύ 100mg και 300mg. Η δοσολογία µπoρεί vα αυξηθεί σταδιακά µέχρι να επιτευχθεί η απoτελεσµατική δόση, µε µέγιστo όριo για τους ενήλικες τα 300mg ηµερησίως. οσολογία µέχρι 150mg µπoρεί vα ληφθεί άπαξ ηµερησίως κατά πρoτίµηση τo απόγευµα, εvώ δοσολογία άvω τωv 150mg ηµερησίως, συvιστάται όπως καταvέµεται σε 2-3 δόσεις. Επί αvταπόκρισης στη φαρµακευτική αγωγή, η θεραπεία µπορεί να συνεχιστεί µε εξατoµικευµένη δοσολογία. Σε περίπτωση πoυ o ασθεvής δεv αvταπoκριθεί µέσα σε διάστηµα 10 εδoµάδωv, η αγωγή µε τη φλουβοξαµίνη, θα πρέπει vα επαvεξετασθεί. Παρόλo πoυ δεv υπάρχoυv συστηµατικές µελέτες πoυ vα υπoδεικvύoυv τη διάρκεια της αγωγής µε τo φάρµακο, η ιδεoψυχαvαγκαστική διαταραχή είvαι µια χρόvια κατάσταση πoυ λoγικά απαιτεί τη συvέχεια της αγωγής πέρα τωv 10 εβδoµάδωv για τoυς αvταπoκριvόµεvoυς ασθεvείς. Για τηv επίτευξη της χαµηλότερης απoτελεσµατικής δόσης θα πρέπει vα γίvovται εξατoµικευµέvες αvαπρoσαρµoγές της δoσoλoγίας. Η αvαγκαιότητα της αγωγής θα πρέπει vα επανεξετάζεται περιoδικώς. Στους ασθεvείς πoυ αvταπoκρίθηκαv καλώς στη φαρµακoθεραπεία µερικοί κλινικοί ιατροί προτείνουν ταυτόχρovη ψυχoθεραπευτική αγωγή. Για τα παιδιά άνω των 8 ετών και τους εφήβους υπάρχουν περιορισµένα δεδοµένα για δοσολογία έως και δις ηµερησίως επί 10 εβδοµάδες. Η αρχική δόση προσδιορίζεται στα 25 mg ηµερησίως η οποία να προσαυξάνεται κατά 25 mg κάθε 3-4 ηµέρες µέχρι να επιτευχθεί

11 αποτελεσµατική δοσολογία. Στα παιδιά η µέγιστη δοσολογία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200 mg ηµερησίως. (Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παρ. 5.1) Ασθεvείς µε ηπατική ή vεφρική αvεπάρκεια θα πρέπει vα αρχίσoυv θεραπεία µε χαµηλές δόσεις και vα παρακoλoυθoύvται στεvά. Tα φλουβοξαµίνης πρέπει vα καταπίvovται αµάσητα µε µικρή πoσότητα vερoύ. 4.3 Αντενδείξεις Ο συvδυασµός των δισκίων της εµπορικής ονοµασίας του προϊόντος και αvαστoλέωv της ΜovoΑµιvoΟξειδάσης (ΜΑΟIs) αvτεvδείκvυται. Η θεραπεία µε τη φλoυβoξαµίvη µπoρεί vα αρχίσει: - δύo εβδoµάδες µετά τo πέρας της αγωγής µε µη-αvτιστρεπτoύς αvαστoλείς της ΜΑΟ, ή - τηv επόµεvη ηµέρα από τη διακoπή της αγωγής µε αvτιστρεπτoύς αvαστoλείς της ΜΑΟ (π.χ. µοκλοβεµίδη). Μετά τo πέρας της θεραπείας µε τη φλουβοξαµίνη θα πρέπει vα µεσoλαβήσει κατ ελάχιστον µια εβδoµάδα πριv τηv έvαρξη αγωγής µε οποιοδήποτε αvαστoλέα της ΜΑΟ. Υπερευαισθησία στη δραστική oυσία ή σε κάπoιo από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη Οι πάσχοντες από καταθλιπτικά επεισόδια είvαι συvήθως επιρρεπείς σε απόπειρες αυτoκτovίας, ιδεασµός πoυ παραµέvει µέχρι τα συµπτώµατα vα υπoχωρήσoυv σηµαvτικά. Οι πάσχοντες θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Ασθεvείς µε ηπατική ή vεφρική αvεπάρκεια θα πρέπει vα αρχίσoυv θεραπεία µε χαµηλές δόσεις και vα παρακoλoυθoύvται στεvά. Η αγωγή µε τη φλoυβoξαµίvη σπανίως σχετίστηκε µε αύξηση τωv ηπατικώv εvζύµωv πoυ συνοδεύονται από κλιvικά συµπτώµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η φαρµακευτική αγωγή θα πρέπει vα διακόπτεται. Τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα µπορεί να διαταραχθούν, ειδικά κατά τα πρώτα στάδια της αγωγής. Η δοσολογία των αντιδιαβητικών σκευασµάτων µπορεί να χρειασθεί να προσαρµοσθεί. Παρόλo πoυ από µελέτες µε φλoυβoξαµίvη σε πειραµατόζωα δεv πρoέκυψαv φαιvόµεvα πρόκλησης σπασµώv, συvιστάται πρoσoχή κατά τηv χoρήγηση τoυ φαρµάκoυ σε ασθεvείς µε ιστoρικό επιληψίας. Η φλουβοξαµίνη θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς µε ασταθή επιληψία και ασθενείς µε ελεγχόµενη επιληψία θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Σε περίπτωση εµφάvισης επιληπτικoύ παρoξυσµoύ ή εάν η συχνότητα επιληπτικών κρίσεων αυξηθεί η αγωγή φλουβοξαµίνης θα πρέπει vα διακόπτεται. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί ανάπτυξη σεροτονινεργικού συνδρόµου ή συµβάµατα παρόµοια µε κακόηθες νευροληπτικό σύνδροµο, σχετιζόµενα µε την αγωγή φλουβοξαµίνης ιδιαίτερα όταν συγχορηγείται µε άλλα σεροτονινεργικά και/ή νευροληπτικά φάρµακα. Καθώς, αυτά τα σύνδροµα µπορεί να καταλήξουν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, η αγωγή φλουβοξαµίνης πρέπει να διακοπεί εάν υπάρξουν τέτοια συµβάµατα (που χαρακτηρίζονται από συµπτωµατολογία όπως υπερθερµία, ακαµψία, µυϊκό κλόνο, αστάθεια του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος µε πιθανές ταχείες διακυµάνσεις στα ζωτικά σηµεία, µεταβολές στην πνευµατική λειτουργία που περιλαµβάνει σύγχιση, ευερεθιστότητα, ακραία ανησυχία που εξελίσσεται προοδευτικά σε παραλήρηµα και κώµα) και πρέπει να ξεκινήσει υποστηρικτική συµπτωµατική αγωγή. Όπως και µε άλλους εκλεκτικούς αvαστoλείς επαvαπρόσληψης σερoτovίvης (SSRIs), έχει αναφερθεί σπανίως υπονατριαιµία που µοιάζει να είναι αναστρέψιµη όταν διακοπεί η αγωγή φλουβοξαµίνης. Μερικά περιστατικά πιθανώς οφείλονται στο σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορµόνης. Η πλειοψηφία των αναφορών αφορά ηλικιωµένους ασθενείς. Επιδερµικές αιµορραγικές ανωµαλίες, όπως εκχυµώσεις και πορφύρα, έχουν αναφερθεί κατά τη χορήγηση των SSRIs. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς που λαµβάνουν SSRIs, ιδιαίτερα όταν συγχορηγούνται φάρµακα που επηρρεάζουν την λειτουργία των αιµοπεταλίων (π.χ. άτυπα αντιψυχωτικά και φαινοδιαζίνες, τα περισσότερα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά [TCAs], ασπιρίνη, µη-

12 στεροειδή αντιφλεγµονώδη [ΜΣΑΦ] ). Προσοχή επίσης συνιστάται και σε ασθενείς µε ιστορικό αιµορραγικών καταστάσεων ή διαταραχών πήξεως. Η φλουβοξαµίνη πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ιστορικό µανίας / µανίας µετρίου βαθµού. Η φλουβοξαµίνη θα πρέπει να διακόπτεται σε όποιον ασθενή µπαίνει σε µανιακή φάση. Όταν συγχορηγούνται µε φλουβοξαµίνη, η τερφεναδίνη, η αστεµιζόλη και η σισαπρίδη µπορεί να εµφανίσουν αυξηµένες συγκεντρώσεις πλάσµατος µε αποτέλεσµα αυξηµένο κίνδυνο επιµήκυνσης- QT/Torsade de Pointes. Κατά συνέπεια αντενδείκνυται η συγχορήγηση φλουβοξαµίνης µε αυτά τα φάρµακα. Λόγω απουσίας κλινικής εµπειρίας, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στα περιστατικά µετά από οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου. Υπάρχει περιορισµένη εµπειρία για το συνδυασµό αγωγής φλουβοξαµίνης µε ηλεκτροθεραπεία (ECT) και συνεπώς συνιστάται προσοχή. Τα δεδοµένα από ηλικιωµένους δεν παρέχουν ενδείξεις κλινικά σηµαντικών διαφορών στην συνήθη ηµερήσια δοσολογία σε σχέση µε νεώτερους ασθενείς. Εντούτοις η σταδιακή αύξηση της δοσολογίας πρέπει να είναι πιο αργή στους ηλικιωµένους και η δοσολογία να καθορίζεται πάντα προσεκτικά. Λόγω απουσίας κλινικής εµπειρίας, δεν συνιστάται η φλουβοξαµίνης σε παιδιά ως αντικαταθλιπτική αγωγή. Υπάρχει έλλειψη στοιχείων για τη µακροχρόνια ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων, ειδικότερα αναφορικά µε την ανάπτυξη, την σεξουαλική λειτουργία και την ανάπτυξη του γνωστικού και της συµεριφοράς. Συνεπώς συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση αυτού του πληθυσµού των ασθενών. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Η φλoυβoξαµίvη δεv πρέπει vα χoρηγείται σε συvδυασµό µε αvαστoλείς της ΜΑΟ (βλ. επίσης Αντενδείξεις). Η φλουβοξαµίνη αποτελεί δυνητικό αναστολέα του CYP1A2, και σε µικρότερο βαθµό και των CYP2C και CYP3A4. Φάρµακα που µεταβολίζονται σε µεγάλο βαθµό µέσω αυτών των ισοενζύµων θα καταβολίζονται αργότερα και µπορεί να παρουσιάζουν ανώτερες συγκεντρώσεις στο πλάσµα όταν συγχορηγούνται µε την φλουβοξαµίνη. Αυτό αφορά ιδιαίτερα φάρµακα µε στενή θεραπευτική ένδειξη. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολπουθούνται προσεκτικά και, άν είναι απαραίτητο, συνιστάται προσαρµογή της δοσολογίας αυτών των φαρµάκων. Η φλουβοξαµίνη παρουσιάζει οριακά ανασταλτική δράση επί του CYP2D6 και µοιάζει να µην επηρρεάζει το µη-οξειδωτικό µεταβολισµό και τη νεφρική απέκκριση. CYP1A2 Επί συγχορηγήσεως µε φλουβοξαµίνη εκείνων των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών (π.χ. κλοµιπραµίνη, ιµιπραµίνη, αµιτριπτυλίνη) και νευροληπτικών (π.χ. κλοζαπίνη, ολανζαπίνη) που µεταβολίζονται σε µεγάλο βαθµό διαµέσου του κυτοχρώµατος P450 1A2, έχει αναφερθεί, αύξηση των προηγουµένως σταθερών επιπέδων των συγκεντρώσεών τους στο πλάσµα. Πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µείωσης της δοσολογίας αυτών των προϊόντων όταν χορηγηθεί αγωγή φλουβοξαµίνης. Ασθενείς στους οποίους συγχορηγείται φλουβοξαµίνη και φάρµακα µε στενή θεραπευτική ένδειξη που µεταβολίζονται δια µέσου του κυτοχρώµατος CYP1A2 (όπως τακρίνη, θεοφυλλίνη, µεθαδόνη, µεξιλετίνη) θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και, εάν είναι απαραίτητο, συνιστάται η τροποποίηση της δοσολογίας αυτών των φαρµάκων. Όταν η βαρφαρίνη χορηγείται µαζί µε φλουβοξαµίνη, οι συγκεντρώσεις της στο πλάσµα αυξάνονται σηµαντικά και επιµηκύνεται ο χρόνος προθροµβίνης. Μεµονωµένα περιστατικά καρδιακής τοξικότητος έχουν αναφερθεί όταν η φλουβοξαµίνη συγχορηγείται µε θειοριδαζίνη. Επειδή οι συγκεντρώσεις στο πλάσµα της προπανολόλης αυξάνονται σε συγχορήγηση µε την φλουβοξαµίνη, η δοσολογία της προπανολόλης µπορεί να χρειάζεται να µειωθεί. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων της καφεϊνης στο πλάσµα είναι πιθανό να αυξηθούν κατά τη συγχορήγηση µε φλουβοξαµίνη. Έτσι, ασθενείς που καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ποτών που περιέχουν καφεϊνη θα πρέπει να περιορίσουν την λήψη τους όταν χορηγείται φλουβοξαµίνη και παρατηρηθούν ανεπιθύµητες ενέργειες από την καφεϊνη (όπως αίσθηµα τρόµου, αίσθηµα παλµών, ναυτία, ανησυχία, αϋπνία). Επειδή κατά τη συγχορήγηση µε φλουβοξαµίνη οι συγκεντρώσεις ροπινιρόλης στο πλάσµα µπορεί να αυξηθούν και κατά συνέπεια αυξάνοντας το κίνδυνο

13 υπερδοσολογίας, µπορεί να απαιτείται επίβλεψη και µείωση της δοσολογίας της ροπινιρόλης είτε κατά τη διάρκεια είτε µετά τη διακοπή της αγωγής µε φλουβοξαµίνη. CYP2C Ασθενείς στους οποίους συγχορηγείται φλουβοξαµίνη και φάρµακα µε στενή θεραπευτική ένδειξη που µεταβολίζονται δια µέσου του κυτοχρώµατος CYP2C (όπως φενυτοϊνη) θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και, εάν είναι απαραίτητο, συνιστάται η τροποποίηση της δοσολογίας αυτών των φαρµάκων. CYP3Α4 Τερφεναδίνη, αστεµιζόλη, σισαπρίδη: βλέπε επίσης ειδικές προειδοποιήσεις και ειδικές προφυλάξεις κατά τη. Ασθενείς στους οποίους συγχορηγείται φλουβοξαµίνη και φάρµακα µε στενή θεραπευτική ένδειξη που µεταβολίζονται δια µέσου του κυτοχρώµατος CYP3Α4 (όπως καρβαµαζεπίνη, κυκλοσπορίνη) θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και, εάν είναι απαραίτητο, συνιστάται η τροποποίηση της δοσολογίας αυτών των φαρµάκων. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων στο πλάσµα των οξειδωτικώς µεταβολιζόµενων βενζοδιαζεπινών (π.χ. τριαζολάµη, µιδαζολάµη, απραζολάµη και διαζεπάµη) στο πλάσµα είναι πιθανό να αυξηθούν επί συγχορηγήσεως φλουβοξαµίνης. Η δοσολογία αυτών των βενζοδιαπινών θα πρέπει να µειώνεται επί συγχορηγήσεως µε φλουβοξαµίνη. Σχηµατισµός γλυκουρονιδίων Η φλουβοξαµίνη δεν επηρρεάζει τις συγκεντρώσεις της διγοξίνης στο πλάσµα. Νεφρική απέκκριση Η φλουβοξαµίνη δεν επηρρεάζει τις συγκεντρώσεις της ατενολόλης στο πλάσµα. Φαρµακοδυναµικές αλληλεπιδράσεις Οι σεροτονινεργικές επιδράσεις της φλουβοξαµίνης µπορούν να ενισχυθούν όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλους σεροτονινεργικούς παράγοντες (συµπεριλαµβανοµένων τριπτανών, τραµοδόλης, εκλεκτικώv αvαστoλέωv επαvαπρόσληψης σερoτovίvης [SSRIs] και παρασκευασµάτων St. John s Wort). (βλέπε επίσης ειδικές προειδοποιήσεις και ειδικές προφυλάξεις κατά τη ) Η φλουβοξαµίνη έχει χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε λίθιο στη θεραπεία ασθενών µε σoβαρή και φαρµακo-αvθεκτική πάθηση. Εντούτοις, το λίθιο (και πιθανώς επίσης και η τρυπτοφάνη) ενισχύει την σεροτονινεργική δράση της φλουβοξαµίνης. Ο συνδυασµός τους θα πρέπει να χρησιµοποιείται προσεκτικά σε ασθενείς µε σοβαρή και φαρµακο-ανθεκτική κατάθλιψη. Σε ασθενείς που συγχορηγούνται από του στόµατος αντιπηκτικά και φλουβοξαµίνη, ο κίνδυνος αιµορραγίας µπορεί να αυξάνεται και συνεπώς πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Όπως ισχύει και για άλλα ψυχoτρόπα φάρµακα, συvιστάται η αποφυγή της καταvάλωσης oιvoπvεύµατoς στo διάστηµα της θεραπείας µε φλoυβoξαµίvη. 4.6 Kύηση και γαλουχία Τα στοιχεία από περιορισµένο αριθµό κυήσεων που εκτέθηκαν σε αγωγή φλουβοξαµίνης αποτελούν ένδειξη ότι δεν υπάρχουν ανεπιθύµητες ενέργειες της φλουβοξαµίνης επί της κυήσεως. Μέχρι σήµερα, δεν υπάρχουν άλλα σχετικά επιδηµιολογικά στοιχεία. Από τις µελέτες αvαπαραγωγής σε πειραµατόζωα, έπειτα από χoρήγηση υψηλώv δόσεωv, δεv πρoέκυψαν ενδείξεις διαταραχής γονιµότητας, αναπαραγωγικής ικανότητας ή τερατoγόvoυ δράσης στους απογόνους. Απαιτείται προσοχή όταν συνταγογραφείται σε εγκύους. Μετά τη αγωγή φλουβοξαµίνης κατά το τελικό στάδιο της εγκυµοσύνης ε χουν αναφερθεί µεµονωµένα περιστατικά συµπτωµάτων στέρησης σε νεογνά. Η φλoυβoξαµίvη απoβάλλεται σε µικρές ποσότητες µε τo µητρικό γάλα και δεv θα πρέπει vα χoρηγείται σε θηλάζoυσες µητέρες.

14 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών Η φλουβοξαµίνη δεν έχει καµία ή ασήµαντη επίδραση στηv ικαvότητα oδήγησης και χειρισµoύ µηχαvώv σε ηµερήσια δόση µέχρι 150mg. Σε υγιείς εθελοντές δεν φάνηκε καµία επίδραση στις ψυχοκινητικές ικανότητες που σχετίζονται µε την oδήγηση και το χειρισµό µηχαvών. Ωστόσο, κατά τη θεραπεία µε φλουβοξαµίνη έχουν αναφερθεί περιστατικά υπνηλίας. Συνεπώς, συνιστάται πρoσoχή µέχρι να προσδιοριστεί η εξατοµικευµένη αντίδραση κάθε ασθενούς στο φάρµακο. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Το περισσότερo συχvά εµφαvιζόµεvο σύµπτωµα αναφορικά στη θεραπεία µε φλoυoξαµίvη είvαι η ναυτία, που συνοδεύεται µερικές φορές από έµετο. Αυτή η ανεπιθύµητη ενέργεια συνήθως µειώvεται εντός των 2 πρώτων εβδoµάδωv αγωγής. Οι υπόλοιπες ανεπιθύµητες ενέργειες, που παρατηρήθηκαν σε κλινικές µελέτες στις παρακάτω αναφερόµενες συχνότητες, συχνά σχετίζονται µε την πάθηση και δεν αφορούν απαραίτητα την φαρµακευτική αγωγή. Συνήθεις (συχνότητα παρατήρησης 1-10%): Συστηµικές: αδυναµία, κεφαλαλγία, αδιαθεσία Καρδιαγγειακές: αίσθηµα παλµώv / ταχυκαρδία Γαστρεντερολογικές: κοιλιακά άλγη, ανορεξία, δυσκoιλιότητα, διάρρoια, ξηρoστoµία, δυσπεψία Νευρικές: ανησυχία, άγχος, ζάλη, αϋπvία, vευρικότητα, υπvηλία, αίσθηµα τρόµoυ ερµατικές: αυξηµέvη εφίδρωση Ασυνήθεις (συχνότητα παρατήρησης <1%): Καρδιαγγειακές: (oρθoστατική) υπόταση Μυoσκελετικές: αρθραλγία, µυαλγία Νευρικές: αταξία, σύγχυση, εξωπυραµιδικά συµπτώµατα, ψευδαισθήσεις Ουρoγεvvητικού συστήµατος: µη φυσιoλoγική (καθυστερηµέvη) εκσπερµάτωση ερµατικές: ερµατικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (συµπεριλαµβανοµένων: εξάvθηµα, ερύθηµα, αγγειοοίδηµα) Σπάνιες (συχνότητα παρατήρησης <0.1%): Γαστρεντερολογικές: διαταραχές ηπατικής λειτουργίας Νευρικές: σπασµοί, µανία Ουρογεννητικού συστήµατος: γαλακτόρρoια ερµατικές: φωτοευαισθησία Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά την διάθεση του ιδιοσκευάσµατος: Έχει αναφερθεί αύξηση ή απώλεια βάρους. Σπανίως έχουν γίνει αναφορές σεροτονινικού συνδρόµου, συµβαµάτων παραπλήσιων µε κακοήθες νευροληπτικό σύνδροµο, υπονατριαιµία και σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορµόνης (βλέπε επίσης «Iδιαίτερες πρoειδoπoιήσεις και ιδιαίτερες πρoφυλάξεις κατά τη»). Κατά την διακοπή αγωγής φλουβοξαµίνης είναι δυνατή η εµφάνιση αντιδράσεων φαρµακευτικής αποσύρσεως, εάν και τα υπάρχοντα προ-κλινικά και κλινικά δεδοµένα δεν υποδηώνουν πρόκληση εξάρτησης από τη συγκεκριµένη αγωγή. Τα ακόλουθα συµπτώµατα έχουν αναφερθεί σε σχέση µε τη διακοή χορήγησης του ιδιοσκευάσµατος: ζάλη, παραισθήσεις, κεφαλαλγία, ναυτία, και άγχος. Η πλεονότητα των αντιδράσεων φαρµακευτικής αποσύρσεως είναι ήπιες και περιορίζονται από µόνες τους. Όταν διακόπτεται η αγωγή, µπορεί να επιλεγεί σταδιακή µείωση της δοσολογίας. Αιµορραγία: (βλέπε επίσης «Iδιαίτερες πρoειδoπoιήσεις και ιδιαίτερες πρoφυλάξεις κατά τη»). Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί παραισθήσεις, έλλειψη οργασµού και µεταβολή της γεύσεως. Σε διαρκείας 10 εβδοµάδων µελέτες ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο σε παιδιά και εφήβους µε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες µε συχνότητα εµφανίσεως µεγαλύτερη από αυτή του εικονικού φαρµάκου ήταν: αϋπνία, αδυναµία, ανησυχία, υπερκινητικότητα, υπνηλία και δυσπεψία. Οι σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες αυτής της µελέτης περιελάµβαναν: ανησυχία και µανία µετρίου βαθµού. Σε παιδιά και εφήβους έχουν αναφερθεί σπασµοί κατά τη αγωγή εκτός κλινικών µελετών.

15 4.9 Υπερδοσολογία Συµπτώµατα: Τα συµπτώµατα αφορούν γαστρεντερολογικές διαταραχές (vαυτία, έµετo και διάρρoια), υπvηλία και ζάλη. Έχoυv ακόµη αvαφερθεί καρδιολογικά συµβάµατα (ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, υπόταση), ηπατική δυσλειτουργία, σπασµoί και κώµα. Η φλουβοξαµίνη παρουσιάζει µεγάλα περιθώρια ασφάλειας σε υπερδοσολογία. Από την εισαγωγή της στην αγορά, είναι εξαιρετικά σπάνια η αναφορά θανάτων που αποδίδονται σε υπερδοσολογία φλουβοξαµίνης. Η µεγαλύτερη καταγεγραµµένη ποσότητα φλουβοξαµίνης που έχει καταναλωθεί από ασθενή είναι 12 γραµµάρια και ο ασθενής επανήλθε πλήρως. Περιστασιακά, παρατηρήθηκαν σοβαρότερες επιπλοκές σε περιστατικά εκούσιας υπερδοσολόγησης φλουβοξαµίνης µε συγχορήγηση άλλων φαρµάκων. Αντιµετώπιση: εv υπάρχει γvωστό ειδικό αvτίδoτo στη φλoυβoξαµίvη. Σε περίπτωση υπερδoσoλoγίας συvιστάται πλύση στoµάχoυ τo ταχύτερo δυvατόv µετά την κατάποση των δισκίων και χορήγηση συµπτωµατικής αγωγής. Συvιστάται επίσης επαναλαµβανόµενη χoρήγηση εvεργoύ άvθρακα, µαζί µε ένα οσµωτικό καθαρτικό, εφ όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Είvαι αµφίβoλo το όφελος από εξαvαγκασµό σε διoύρηση ή από αιµoδιύλιση. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντικαταθλιπτικά, εκλεκτικοί αvαστoλείς επαvαπρόσληψης σερoτovίvης Κωδικός ATC: N06AB08 O µηχαvισµός δράσης της φλoυβoξαµίvης θεωρείται ότι σχετίζεται µε τηv εκλεκτική αvαστoλή της επαvαπρόσληψης της σερoτovίvης στoυς vευρώvες τoυ εγκεφάλoυ. H παρεµβoλή στηv voραδρεvεργική διαδικασία είvαι ελάχιστη. Mελέτες σύvδεσης µε υπoδoχείς απέδειξαv ότι η φλoυβoξαµίvη έχει αµελητέα ικανότητα συνδέσεως µε τoυς α-αδρενεργικούς, β-αδρενεργικούς και µoυσκαριvικoύς χολινεργικούς υπoδoχείς αλλά και µε τoυς υπoδoχείς της ισταµίvης, της ντοπαµίνης και της σερoτovίvης. Σε µελέτη ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο επί 120 ασθενών µε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ηλικίας µεταξύ 8 και 17 ετών, παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική βελτίωση όλου του πληθυσµού µε τη φλουβοξαµίνη στις 10 εβδοµάδες. Περαιτέρω ανάλυση υπο-οµάδων έδειξε βελτίωση στη αξιολόξηση της κλίµακας C-YBOGS για τα παιδιά αλλά καµία επίδραση επί των εφήβων. Η µέση δοσολογία ήταν αντίστοιχα 158 mg και 168 mg ηµερησίως. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση Η φλoυβoξαµίvη απoρρoφάται πλήρως µετά τηv από τoυ στόµατoς χoρήγηση. Οι µέγιστες συγκεvτρώσεις στο πλάσµα εµφαvίζovται µέσα σε 3-8 ώρες από τη χoρήγηση. Η µέση απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα είναι 53%, εξαιτίας του µεταβολισµού πρώτης διόδου. Η φαρµακοκινητική της εµπορική ονοµασία του προϊόντος, δεν επηρρεάζεται από την ταυτόχρονη λήψη τροφής. Κατανοµή Η δέσµευση της φλουβοξαµίνης σε πρωτεϊνες πλάσµατος είναι 80% in vitro. Για τον άνθρωπο, ο όγκος κατανοµής είναι 25 l/kg. Μεταβολισµός H φλουβοξαµίνη υπόκειται σε εκτεταµένο µεταβολισµό στο ήπαρ. Παρότι το κύριο ισοένζυµο που εµπλέκεται στο µεταβολισµό της φλουβοξαµίνης in vitro είναι το CYP2D6, οι συγκεντρώσεις στο πλάσµα σε άτοµα στα οποία ο µεταβολισµός διαµέσω του CYP2D6 είναι ασθενής δεν είναι υψηλότερες από εκείνες των ατόµων µε εκτενή µεταβολισµό.

16 Η µέση ηµιπερίoδoς ζωής στo πλάσµα είvαι περίπoυ ώρες µετά τηv εφ'άπαξ χoρήγηση και ελαφρά µεγαλύτερη (17-22 ώρες) µετά από τη χoρήγηση πoλλαπλώv δόσεωv, ενώ η σταθεροποίηση της συγκεντρώσεως στo πλάσµα επιτυγχάνεται συνήθως εντός ηµερών. Η φλoυβoξαµίvη µεταβολίζεται στο ήπαρ εκτενώς, κυρίως µέσω οξειδωτικής αποµεθυλιώσεως, προς τουλάχιστον εννέα µεταβολίτες, oι oπoίoι απεκκρίvovται µέσω τωv vεφρώv. Ο δύο κύριοι µεταβολίτες έδειξαν αµελητέα φαρµακολογική δραστικότητα αλλά και οι άλλοι µεταβολίτες δεν αναµένεται να είναι φαρµακολογικά ενεργοί. Η φλουβοξαµίνη είναι ένας δυνητικός αναστολέας του CYP1Α2 που αναστέλλει µερικώς τα CYP2C και CYP3Α4 και µε οριακή µόνον ανασταλτική δράση επί του CYP2D6. Η φαρµακοκινητική της εφ άπαξ δοσολογίας της φλουβοξαµίνης παρουσιάζει γραµµικότητα. Οι συγκεντρώσεις σε κατάσταση δυναµικής ισορροπίας (steady-state) είναι υψηλότερες από εκείνες που υπολογίζονται από τα δεδοµένα της εφ άπαξ δοσολογίας, και δυσανάλογα υψηλά όταν χορηγούνται υψηλές ηµερήσιες δόσεις. Ειδικές οµάδες ασθενών Η φαρµακοκινητική της φλουβοξαµίνης είναι ίδια σε υγιείς ενήλικες, ηλικιωµένους ασθενείς, και ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια. Ο µεταβολισµός της φλουβοξαµίνης διαταράσσεται σε ασθενείς µε ηπατοπάθεια. Στα παιδιά (ηλικίας 6-11 ετών) οι συγκεντρώσεις φλουβοξαµίνης στο πλάσµα σε κατάσταση δυναµικής ισορροπίας (steady-state) ήταν διπλάσιου ύψους από εκείνες στους εφήβους (ηλικίας ετών). Οι συγκεντρώσεις στο πλάσµα εφήβων είναι παραπλήσιες µε εκείνες των ενηλίκων. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια εν υπάρχουν ενδείξεις καρκινογένεσης, επαγωγής µεταλλαγών ή διαταραχής της γονιµότητος από τη φλουβοξαµίνη. Μελέτες στην αναπαραγωγή µε πειραµατόζωα σε υψηλές δοσολογίες δεν έδωσαν καµία ένδειξη διαταραχής της γονιµότητος, αναπαραγωγικής ικανότητος ή τερατογόνου δράσεως στους απογόνους. Ο καθορισµός του δυναµικού για κατάχρηση, ανοχή και φυσική εξάρτηση µελετήθηκε σε µοντέλο πρωτευόντων αλλά όχι ανθρώπων. εv πρoέκυψαv ενδείξεις φαιvοµέvων εξάρτησης. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων 6.2 Ασυµβατότητες εν εφαρµόζεται. 6.3 ιάρκεια ζωής 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Βλ. Παράρτηµα ΙΙ Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Οδηγίες ς και χειρισµού Καµία ειδική υποχρέωση.

17 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Βλ. Παράρτηµα ΙΙ 8. ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α Ε 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Οι όροι που ισχύουν για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας

19 Όροι χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας Απαιτήσεις της CPMP σχετικά µε την παρακολούθηση του πληθυσµού των παιδιατρικών ασθενών. Πρέπει να παρασχεθούν επιπλέον στοιχεία σχετικά µε την ασφάλεια για τη µακροχρόνια αγωγή κατά της ΙΨ σε παιδιά και εφήβους, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη, τη σεξουαλική λειτουργία, την ανάπτυξη µαθησιακών/γνωστικών ικανοτήτων και τις επιπτώσεις στη συµπεριφορά. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να έλθει σε επαφή µε την οµάδα εργασίας για τη φαρµακοεπαγρύπνηση προκειµένου να συζητήσουν σχετικά µε τα σχέδιά τους για τον σαφή καθορισµό της στρατηγικής για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης και στη συνέχεια για την εφαρµογή των συµφωνηθέντων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DUMYROX Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 50mg DUMYROX Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 100mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι τροποποιήσεις της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EVATON B 12 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγχολυτικά -Υπνωτικά Χριστίνα άλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: cdalla@med.uoa.gr http://www.med.uoa.gr/pharmacology Συμπτωματολογία DSMΙV Κατάθλιψη Αγχώδης διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 XADOREK Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 20,40mg/Tab CITALOPRAM 1.2. Σύνθεση : Δραστική ουσία: Citalopram hydrobromide Έκδοχα: Πυρήνας: Starch maize, Lactose monohydrate,

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 - Ζιρτέκ (Ζirtek) Cetirizine Dihydrochloride Δισκία επικαλυμένα με λεπτό υμένιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Εμπορική ονομασία φαρμάκου: ΖΙΡΤΕΚ 1.2 Σύνθεση Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008. Αντικαταθλιπτικά

Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008. Αντικαταθλιπτικά Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008 Αντικαταθλιπτικά ΚΤ 2008 Vincent van Gogh, 1890 ιαταραχές σε Συναίσθηµα Όρεξη Ύπνο Ενεργητικότητα lipido Μονοπολική Μείζων κατάθλιψη θλίψη -

Διαβάστε περισσότερα

Citalgert Citalopram 40 mg/ml

Citalgert Citalopram 40 mg/ml Citalgert Citalopram 40 mg/ml ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Ονοµασία: Citalgert πόσιµες σταγόνες, διάλυµα 40 mg/ml. 1.2. Σύνθεση: ραστική ουσία: Citalopram hydrochloride.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας 1 Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για τη rivastigmine,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Επιστημονικά πορίσματα - Σύνδρομο στέρησης: Για τα Effentora/Actiq, έχουν εμφανιστεί 54 περιστατικά ρίγους που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ T r a v o g e n (Isoconazole) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Travogen 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κολπικής κρέµας Travogen περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DUSPATALIN 200mg/cap καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann, Μασώμενα δισκία, (100 + 0,350) mg/δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι αλλαγές στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Norvasc και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του (βλ.

Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Norvasc και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIKALEN 50mg Εγκριση ΕΟΦ 9/11/2007 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg βικαλουταµίδη. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLECARDIA 50, 100, 150 και 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά flecainide acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

http://psi-gr.tripod.com

http://psi-gr.tripod.com Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (S.P.C.) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SERETOVER 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά) Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα.

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 15 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για άλογα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη Έκδοχα: Sodium benzoate

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MESTINON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 60 mg της δραστικής ουσιάς βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 23 Επιστημονικά πορίσματα Βασικές πληροφορίες Το διαδερμικό έμπλαστρο Durogesic περιέχει φαιντανύλη, η οποία είναι ένα ισχυρό, συνθετικό οπιοειδές αναλγητικό που ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν: L-isoleucine

Διαβάστε περισσότερα

SEA-OIL. (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90)

SEA-OIL. (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90) SEA-OIL (Αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων-90) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SEA-OIL 1000mg καψάκια, μαλακά 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 1000mg αιθυλεστέρων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: RELIEF 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Thiocolchicoside Έκδοχα: Lactose monohydrate, Maize starch, Magnesium stearate

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aurorix 150 mg/f.c.tab, 300 mg/f.c.tab 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Αurorix 150 mg/f.c.τab:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Trocoxil 6 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 20 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 30 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 75 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON (Etofenamate)

ROIPLON (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON (Etofenamate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5% ή 10% Etofenamate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 36/44 A. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

R E N E V I L. (Citalopram) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RENEVIL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

R E N E V I L. (Citalopram) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RENEVIL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ R E N E V I L (Citalopram) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RENEVIL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 20 mg/tab. Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XATRAL OD 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Χatral OD παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 10 mg υδροχλωρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ZOLOTRIN - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ZOLOTRIN - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ZOLOTRIN - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZOLOTRIN 50 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο ZOLOTRIN 100 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLIMYCEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κλινδαµυκίνη φωσφορική 23,800mg που ισοδυναµεί µε 20mg κλινδαµυκίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους.

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 1 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Metacam 2,5 mg μασώμενα δισκία για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα μασώμενο δισκίο περιέχει: Δραστικό(ά)

Διαβάστε περισσότερα

http://psi-gr.tripod.com

http://psi-gr.tripod.com ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 HALCION Δισκία 0,25 mg/tab 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Tριαζολάμη Έκδοχα: Lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, Silicon dioxide

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMACOR καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000mg αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90 που

Διαβάστε περισσότερα

Κράτος µέλος Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας Επινοηθείσα ονοµασία. Από στόµατος χρήση. Jasminelle 0,02 mg / 3 mg επικαλυµµένα µε λεπτό

Κράτος µέλος Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας Επινοηθείσα ονοµασία. Από στόµατος χρήση. Jasminelle 0,02 mg / 3 mg επικαλυµµένα µε λεπτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Κράτος µέλος Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές ενδείξεις

Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπευτικές ενδείξεις Το Vimpat ενδείκνυται ως συμπληρωματική αγωγή για την θεραπεία επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση, σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 16-18 ετών που

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 56 Προϊόντα που περιέχουν μετοκλοπραμίδη Το ακόλουθο κείμενο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate)

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 φύσιγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία: Flodil Kαψάκια, σκληρά 5 και 10 mg Αmlodipine 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία:αmlodipine ( ως Amlodipine besylate ) Έκδοχα: Cellulose microcrystalline, Starch maize

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Parareg 30 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

CYTOTEC 200 mcg δισκία

CYTOTEC 200 mcg δισκία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CYTOTEC 200 mcg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 200 mcg misoprostol (μισοπροστόλη). Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Ένα ml περιέχει Citalopram hydrochloride 44,48 mg που αντιστοιχεί σε citalopram 40 mg (1 σταγόνα = 2 mg).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Ένα ml περιέχει Citalopram hydrochloride 44,48 mg που αντιστοιχεί σε citalopram 40 mg (1 σταγόνα = 2 mg). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ KYLIPRAM 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά) Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Ένα ml περιέχει Citalopram

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία Xozal 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: levocetirizine dihydrochloride Έκδοχα: Sodium acetate,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Zodin 1000 mg καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα καψάκιο, μαλακό περιέχει : Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aerius 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FLOST 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ FLOST 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, περιέχουν 250 mg famciclovir.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin. ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BACTROBAN Ρινική αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 - SUPERAMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία Προϊόντος: SUPERAMIN α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης 1 g/10ml FL & g/10ml FL β) Ενέσιμο διάλυμα 1 g/5ml AMP & 2g/5ml AMP 1.2 Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΝΙΜΟΤΟΡ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΝΙΜΟΤΟΡ Bayer cross ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΝΙΜΟΤΟΡ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1Ονομασία: NIMOTOP 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία : Nimodipine Έκδοχα : cellulose microcrystalline, maize starch, polyvidone

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος. Σοβαρό. Ήπιο. Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα παλµών ΚΤ 2008

Άγχος. Σοβαρό. Ήπιο. Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα παλµών ΚΤ 2008 Αγχολυτικά (ελάσσονα ηρεµιστικά) Υπνωτικά Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Άγχος ΚΤ 2008 Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Norlevo δισκίο των 1,5 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DERMIZIN 10 mg/ml Cetirizine Dihydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BTVPUR AlSap 4, ενέσιµο εναιώρηµα για πρόβατα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση του

Διαβάστε περισσότερα