ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ1/6125/1985 (ΦΕΚ 110/ Β/1986) κοινής υπουργικής απόφασης σε συμμόρ φωση με την Οδηγία 2006/3/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2006 περί των ονομασιών των υφανσίμων ινών... 1 Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι Αθήνας, Πάτρας και Σερρών... 2 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουρ γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ εφαρμογή του π.δ. 164/ Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Σ. & Δ. ΠΑΝΑΠΩΤΟ ΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» και οριστικοποίηση του κόστους αυ τής... 4 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ» στις διατάξεις του ν.3299/ Αύξηση καθ υπέρβαση ημερών εκτός έδρας υπαλ λήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Φωκίδας, για το έτος Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2077/ απόφασης περί σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δί καιου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνα σίου και Λυκείου ΚονΙστρών» δια της αναγραφής και του TEE Κονιστρών... 7 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών... 8 Σύσταση και Λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού... 9 Παρακολούθηση του κόστους συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του Προέδρου και των δύο Αντιπρο έδρων της ΕΕΤΤ Τροποποίηση της περίπτωσης 1.4., της παραγράφου 1, του Τιμολογίου αριθμός 5, του Τιμολογίου Εί σπραξης Δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3 Οκτωβρίου 2006 Αριθμ. Ζ3/1263 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ1/6125/1985 (ΦΕΚ 110/ Β/1986) κοινής υπουργικής απόφασης σε συμμόρ φωση με την Οδηγία 2006/3/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2006 περί των ονομασιών των υφαν σίμων ινών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 2 παράγραφ. 1 περίπτ. γ του ν. 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χά λυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70/τ.Α/ ) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση & τα Κυβερνητικά Όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α98). 3. Την Οδηγία 2006/3/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροπο ποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 96/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ονομασιών των υφανσίμων, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο», (ΕΕ L5/14 της ) προς εναρμόνιση της οποίας εκδίδεται η παρούσα απόφαση. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε : Άρθρο 1 Το παράρτημα Ι της απόφασης Φ1/6125/1985 (ΦΕΚ 110/ Β/1986), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: Προστίθεται νέος αριθμός 45: Το κείμενο της στήλης «ονομασία» διατυπώνεται ως εξής: «Ελαστοπολυεστέρας».

2 19346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το κείμενο που υπάρχει στη στήλη «περιγραφή των ινών» διατυπώνεται ως εξής: «Ίνα που σχηματίζεται από την αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων χημικά διακριτών γραμμικών μακρομορίων σε δύο ή περισσότερες διακριτές φάσεις (εκ των οποίων καμία δεν υπερβαίνει το 85% κατά βάρος), η οποία περιέχει ομάδες εστέρων ως κυρίαρχη μονάδα αναφοράς (τουλάχιστον κατά 85%) και η οποία ύστερα από κατάλληλη κατεργασία, όταν τεντωθεί κατά μιάμιση φορά του αρχικού της μήκους και αφεθεί, επανα κτά ταχέως και ουσιαστικά το αρχικό της μήκος» Άρθρο 2 Το παράρτημα ΙΙ της απόφασης Φ1/6125/85, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: Προστίθεται νέος αριθμός 45, και το κείμενο των στη λών «Ίνες» και «Αναλογίες», διατυπώνεται αντιστοίχως ως εξής: «Ελαστοπολυεστέρας 1,50» Άρθρο 3 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσής της στην εφημερίδα της Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθμ /Ε5 (2) Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι Αθήνας, Πάτρας και Σερρών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρ.1 του ν. 2916/2001 (Α 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση των θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». β. Του άρθρ. 25 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α 173) και του άρθρ. 5 παρ. 12 του ν. 2916/2001 (Α 114), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3404/2005 (Α 260) «Ρύθμι ση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». γ. Του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (Β 608) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Τις εισηγήσεις των Συμβουλίων για τον καθορισμό του περιεχομένου σπουδών των παρακάτω Τμημάτων: α. Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Αθήνας(αριθμ. πρακτ. 16/ ). β. Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι Αθήνας (αριθμ. πρακτ.21/ ). γ. Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Αθήνας (αριθμ. πρακτ.11/ ). δ. Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 3/ ). ε. Λογιστικής του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 3/ ). στ. Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 3/ ). ζ. Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 4/ ) η. Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 43/ Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι) θ. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οι κονομία του Παραρτήματος Αμαλιάδας του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 8/ Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι) ι. Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Σερρών (αριθμ. πρακτ. 25/ ) ια. Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Σερρών (αριθμ. πρακτ.15/ ). 5. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνο λογικής Εκπαίδευσης με τις από 3/ και 4/ συνεδριάσεις του, καθορίζουμε : Το Περιεχόμενο Σπουδών των παρακάτω τμημάτων των Τ.Ε.Ι Αθήνας, Πάτρας και Σερρών: 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Αθήνας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξει δίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις γενικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετά δοση των γνώσεων και την θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στην Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και την παροχή στους σπουδαστές του απαραιτήτου θε ωρητικού και πρακτικού υποβάθρου που θα εξασφαλίζει τη σφαιρική κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και εμπει ρία μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, ώστε να δραστηριοποιούνται ως στε λέχη επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές πε ριλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκή σεις στον Η/Υ, στις περιοχές Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Οικονομοτεχνικών Μελετών, Εισαγωγής στους Η/Υ, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνο νται μαθήματα: Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως Μικροοικονο μική, Μακροοικονομική, Στοιχεία Αστικού Δικαίου, Στοιχεία Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικά Μαθηματικά, Στοι χεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου. Ειδικής υποδομής, όπως Διεθνείς Οργανισμοί, Δημό σια Οικονομική, Οικονομική της Διοίκησης, μαθήματα Η/Υ, Οργανωτική Θεωρία και Συμπεριφορά, Εμπορικά Πακέτα Λογιστικής. Ειδικότητας: Περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα, όπως Διοίκηση Αποθεμάτων, Διοίκηση Έργου, Ανάλυση Χρημα τοοικονομικών Καταστάσεων, Χρηματοδοτική Διοίκηση Ειδικά Θέματα. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχι ακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελ μα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εκβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβα ρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση µε την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί είναι κα θοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 2. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι Αθήνας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης του Μάρκετινγκ, καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παρέχεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που καλύπτει όλα τα επί μέρους εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία του Μάρκετινγκ, όπως Τραπεζικό, Βιομηχανικό, Διεθνές Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Έρευνα Μάρκετινγκ, Έρευνα Αγο ράς, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διαφήμιση, Πωλήσεις, Δημόσιες Σχέσεις. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και κατάρ τιση των σπουδαστών στην Επιστήμη του Μάρκετινγκ και στα επί μέρους επιστημονικά πεδία του, όπως οι ανωτέρω αναφερόμενοι εξειδικευμένοι τομείς του, αλλά και στη Διαφήμιση, στην Έρευνα Αγοράς, στη Τεχνική Πωλήσεων και στις Δημόσιες Σχέσεις. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότη τες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Σε όλα τα εξάμηνα των σπουδών, εκτός του τελευταί ου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκη σης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), θετικών και κοινωνικών Επιστημών. Ακολουθούν μαθήμα τα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν την βάση της Επιστήμης του Μάρκετινγκ όπως αυτή εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις γενικά. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκο νται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την Πρακτική Άσκηση του σπουδαστή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας, που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. 3. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Αθήνας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών με εξειδίκευση στη Διοίκηση (Management) όλων των λειτουργικών και παραγωγικών τομέων των Τουριστικών Επιχειρήσεων, στις λειτουργίες διοίκησης των τουριστικών τομέων ή υπηρεσιών των ιδι ωτικών και δημόσιων φορέων και οργανισμών του κλάδου, και στη διοίκηση των τουριστικών τομέων ή υπηρεσιών των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων που, πέραν των άλλων κλάδων, δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό. Το Τμήμα των έχει ως αποστολή να προάγει τη μετάδο ση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρ μοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στις σπουδάστριες και στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, καθώς και ικανότητες και δε ξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δη μόσιων επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε τουριστικές επι χειρήσεις. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνο νται μαθήματα: Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α(Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως η μακρο οικονομική, η μικροοικονομική, η λογιστική, το εμπορικό και εργατικό δίκαιο, η στατιστική και τα οικονομικά μα θηματικά. Ειδικής υποδομής που παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του τουρισμού και των του ριστικών επιχειρήσεων, όπως εισαγωγή στον τουρισμό, τουριστική οικονομία, τουριστικό δίκαιο, τουριστική ψυ χολογία, διοίκηση προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρησιακές επικοινωνίες τουριστικών μονάδων, ξενο δοχειακές εφαρμογές με Η/Υ. Ειδικότητας που προσφέρουν τις απαραίτητες γνώ σεις για την πρακτική αξιοποίηση των δεδομένων της διοικητικής επιστήμης στις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, τουριστικό μάρκετινγκ, υπηρεσία υποδοχής, υπηρεσία ορόφων, τεχνική εστιατορίου, επικοινωνιακή πολιτική τουριστικών επιχειρήσεων, τήρηση λογαριασμού πελατών, συστήματα κρατήσεων με Η/Υ, τιμολόγηση και έλεγχος επισιτιστικών επιχειρήσεων. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκη ση των σπουδαστών στο επάγγελμα και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του τμήματος σε ένα επί καιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμε νη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρή σεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος. 4. Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Πάτρας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα εφαρμογής της επιστήμης και τε χνολογίας της Μηχανολογίας, με έμφαση στα Μηχανο λογικά και ενεργειακά συστήματα, στις Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τους αυτοματισμούς, στα υδραυλικά συ στήματα, τα συστήματα μετρήσεων, Ρομποτικής, Ελέγχου περιβάλλοντος και την Τεχνολογία Υλικών. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμο σμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

4 19348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και εκπόνηση μελετών καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει: Μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α(Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως Μαθηματικά, Μηχανική, Ειδικά Μαθήματα Φυσικής, Μη χανολογικό Σχέδιο, Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνική Ανάλυση, Εργατικό Δίκαιο, Τεχνολογία Κοινωνία και Περιβάλλον. Μαθήματα ειδικής υποδομής, όπως Μηχανική, Αριθ μητική Ανάλυση Πεπερασμένα Στοιχεία, Ηλεκτροτεχνία, Μηχανική Ρευστών. Μαθήματα ειδικότητας, όπως Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών, Ακουστική Μηχα νών Ηχορύπανση, Θεωρία Μηχανισμών, Βιομηχανική Πλη ροφορική, Ποιοτικός Έλεγχος, Μετρολογία Ενεργειακών Συστημάτων, Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ, Τριβολογία, Μηχανικές Διαμορφώσεις Σχεδιασμός Καλουπιών, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις & Κατα σκευές. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης την εκπό νηση Πτυχιακής Εργασίας και την Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα κατά το τελευταίο εξάμηνο, που εξασφαλί ζουν την εμβάθυνση σε θέματα τεχνολογικής εφαρμο γής, εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, ολοκλήρωσης τεχνολογιών και γενικότερα σε αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών και την επαγγελματική προοπτική των πτυχιούχων. 5. Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πάτρας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει πλή ρως το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Λογι στικής καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετά δοση όλων των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραί τητες στους σπουδαστές για την επαγγελματική και επι στημονική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ερ γαστήρια, συμμετοχικά σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και εκπόνηση εργασιών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέ ψεις σε χώρους άσκησης του επαγγέλματος. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχι ακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελ μα. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επί καιρο θέμα έρευνας ή σε αντικείμενο εφαρμογής των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι κα θοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 6. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Πάτρας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της Τουριστικής Επιστήμης και της Επιστήμης της Διοίκησης (Management) στην Διοίκηση και λειτουργία Τουριστικών Επιχ/σεων και Οργανισμών (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα). Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμο σμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, καθώς και ικανότητες και δε ξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δη μοσίων επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε τουριστικές επι χειρήσεις. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβά νονται: Μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α(Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών) από τις οικονομικές, κοινωνικές και φυσικές επιστήμες. Μαθήματα ειδικής υποδομής που παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων. Μαθήματα ειδικότητας που προσφέρουν τις απαραί τητες γνώσεις για την πρακτική αξιοποίηση των δεδο μένων της διοικητικής επιστήμης στις τουριστικές επι χειρήσεις. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκη ση στο επάγγελμα και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργα σίας. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επί καιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμε νη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρή σεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 7. Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Πάτρας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής ως ανθρωπιστι κής επιστήμης, αλλά και εξειδικευμένης τέχνης, η οποία αποτελεί μια πολύπλοκη επιστημονική δραστηριότητα, που απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο, σε όλες τις καταστάσεις υγείας και αρρώστιας. Αποστολή του Τμήματος είναι να ετοιμάσει νοσηλευτές γενικών φροντίδων οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία ατόμων/ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπι κότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι νοσηλευτές στελεχώνουν τις νοσηλευτικές μονάδες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων στη Πρωτοβάθμια, Δευτερο βάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη και ως αυτοαπασχο λούμενοι. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει γνώσεις που προέρχονται από Βιολογικές και Κοινωνι κές Επιστήμες όπως Ανατομία Φυσιολογία, Φαρμακολο γία, Μικροβιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία. Τη βάση του προγράμματος αποτελούν βασικά τα νοσηλευτικά μαθήματα, Γενικά και Ειδικοτήτων όπως Παθολογική Χει ρουργική Νοσηλευτική, Παιδιατρική, Ψυχιατρική, Κοινοτική Νοσηλευτική. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επίσης γενικές βασικές νοσηλευτικές γνώσεις σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς, αλλά και δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης (Ογκολογική Νοσηλευτική, Καρδιολογική, Νοσηλευτικών Μονάδων). Τα μαθήματα επιλογής τέλος καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα επιλογών προκειμένου να επιλέξουν οι σπουδαστές αυτά που τους ενδιαφέρουν περισσότερο όπως Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, Επαγ γελματική Υγιεινή, Νοσηλευτική Αποκατάσταση. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστήρια στο χώρο του Τμήματος και κλινική άσκηση σε διάφορα ιδρύ ματα και φορείς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τρι τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως Νοσοκομεία Γενικά και Ειδικοτήτων, Κέντρα Υγείας, Παιδικούς Σταθμούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σεμινάρια και επι σκέψεις σε χώρους άμεσα σχετιζόμενους με το αντικείμε νο των σπουδών (ειδικά σχολεία, βιομηχανίες, κοινοτικούς οργανισμούς). Το τελευταίο εξάμηνο χρησιμοποιείται για την εμπέδω ση της προηγούμενης γνώσης στον συγκεκριμένο κλινικό χώρο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Περιλαμβάνει διακρι τικά εποπτευόμενη και καθοδηγούμενη Πρακτική Άσκηση ενώ συγχρόνως ο σπουδαστής επιλέγει και εκπονεί με την καθοδήγηση του καθηγητή εισηγητή Πτυχιακή Εργασία την οποία παρουσιάζει προφορικά και γραπτά σε τριμελή επιτροπή καθηγητών του Τμήματος. 8. Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Πάτρας Το Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Φυσικοθεραπεί ας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διατα ραχές στον ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδα σκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους σπου δαστές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξα σφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν αυτοδύναμα να προβαίνουν σε φυσικοθερα πευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργα νώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις φυσικοθεραπευ τικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε Νοσοκομεία, Νο σηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Αποκατάστασης. Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβά νονται μαθήματα: Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Ορθοπεδική, Παθολογία, Χειρουργική, Νευρο λογία, Νευροφυσιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Δεοντολογία Επαγγέλματος, η Οικονομία της Υγείας. Ειδικής Υποδομής, όπως Βιολογική Μηχανική Εργονο μία, Εργοφυσιολογία, Μέθοδοι και Τεχνικές Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης, Φυσικοθεραπεία στο Αναπνευστικό Σύ στημα, Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης, Φυσικοθεραπεία στο Μυοσκελετικό Σύστημα, Φυσικοθεραπεία Νευρολο γικών Παθήσεων. Ειδικότητας, όπως Κινησιολογία, Κλινική Άσκηση, Κι νησιοθεραπεία, Τεχνικές Μάλαξης, Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση, Φυσικά Μέσα Ηλεκτροθεραπεία στο Κυκλο φορικό, Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων, Φυ σικοθεραπεία στο Μυοσκλετικό, Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό, Φυσικοθεραπεία κατά Ηλικίες. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχι ακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελ μα. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβα ρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμε νη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε Νοσοκο μεία, Κέντρα Αποκατάστασης και άλλους συνεργαζόμε νους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 9. Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία του Παραρτήματος Αμαλιάδας του Τ.Ε.Ι Πάτρας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, της Διοικητι κής Επιστήμης, των Οικονομικών και του Μάρκετινγκ με εξειδίκευση στις εφαρμογές της Πληροφορικής στη Δι οίκηση και την Οικονομία στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των σπου δαστών ώστε να καταστούν επιστήμονες οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρο νες τεχνολογίες στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληρο φορικής και των Επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι σπουδές στα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν θεω ρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε αυτοδύναμα, είτε στα πλαίσια συμμετοχικής εργασί ας. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει διεξαγωγή Πρα κτικής Άσκησης και εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επί καιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

6 19350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμε νη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρή σεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 10. Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Σερρών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής και της εξέλιξης της Επιστήμης της Μηχανολογίας, που αφορά την με λέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία μηχα νών, συσκευών και εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη της Μηχανολογίας με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκ παίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγ γελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονι κές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοα πασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Οι σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν θεωρητική διδα σκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, εκπόνηση εργασιών, παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων και συμμετο χή σε ερευνητικά προγράμματα των εργαστηρίων του Τμήματος. Τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών είναι δομημένα σε δύο κατηγορίες, κορμού και ειδικότητας. Στα γνωστι κά αντικείμενα κορμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Χημεία καθώς και ο κορμός της Γενικής Μηχανολογίας, δηλαδή Τεχνική Μη χανική, Αντοχή Υλικών, Μηχανική Ρευστών, Θερμοδυνα μική, Τεχνολογία Υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτροτεχνία. Τα μαθήματα ειδικότητας για κάθε Τμήμα καθορίζονται με βάση την περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος όπως επίσης και τις συνθήκες απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή που εδρεύει το κάθε Τμήμα. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκη ση των σπουδαστών στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου πραγμα τοποιείται σε χώρους παραγωγής, εργαστηρίων, τεχνικών γραφείων, επιχειρήσεων και άλλους χώρους εργασίας της ειδικότητας με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών και συνεργασίας, καθώς και την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προ βλημάτων. Η Πτυχιακή Εργασία δίνει την δυνατότητα στον σπου δαστή να αποκτήσει την εμπειρία μίας ολοκληρωμένης μελέτης σε βάθος, η οποία σχετίζεται με ένα θέμα της ειδικότητας και μπορεί να είναι θεωρητική ή πειραματική εργασία ή σύνθεση και των δύο. 11. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Σερρών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξει δίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις γενικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων και την θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στην Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και την παροχή στους σπουδαστές του απαραιτήτου θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου που θα εξασφαλίζει τη σφαιρική κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν όλες τις απαραίτητες θεωρητι κές γνώσεις και εμπειρίες ώστε να μπορούν να δραστη ριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Σε όλα τα εξάμηνα των σπουδών, εκτός του τελευταί ου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκη σης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), θετικών και κοινωνικών Επιστημών. Ακολουθούν μαθήμα τα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν την βάση της Διοικητικής Επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται στις επι χειρήσεις γενικά. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την Πρακτική Άσκηση του σπουδαστή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας, που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ (3) Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48/Τ. Α./ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπι κό του Δημοσίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.». β) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π. δ/τος 164/2004 (Φ.Ε.Κ. Α 134/ Φ.Ε.Κ. Α 135/ ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». γ) Τις διατάξεις του π. δ/τος 402/88 (Φ.Ε.Κ. 187/ τ. Α / ) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα υπ αριθμ. 12 Α / , 8 Β / και 3 Β / πρακτικά των Α και Β Υπηρεσιακών Συμ βουλίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων που επελήφθησαν των κρίσεων αναφορικά με την υπαγωγή συμβασιούχων στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του π.δ. 164/ Την υπ αριθμ. 4/ απόφαση του Δ Τμήμα τος του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία έγινε αποδεκτή η κρίση των ανωτέρω Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. Την υπ αριθμ / Βεβαίωση της Διεύθυν σης Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου «Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων». 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 (Φ.Ε.Κ. 527/ τ. B / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 6. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/(ΦΕΚ 1432/Τ. Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών» Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας θα προκληθεί ετήσια δαπάνη ύψους ΕΥΡΩ, περίπου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των ΕΥΡΩ, περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί τόσο για τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα έτη, από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( Ε.Φ , ΚΑΕ 0200). 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο με το οποίο διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ει δικότητας με τις συνιστώμενες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 9. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε : Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είκοσι έξι (26) οργανικές θέσεις, κατά ειδικότη τα (ως ο κατωτέρω πίνακας), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες κατ εφαρ μογή των διατάξεων του π. δ. 164/2004, ήτοι: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠ/ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης) 1 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟ ΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π. Ε. 4 2 ΓΕΩΠΟΝΩΝ Π. Ε. 9 3 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Π. Ε. 1 4 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Π. Ε. 2 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. Ε. 1 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Τ. Ε. 3 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Δ. Ε. 2 8 ΧΕIΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Δ. Ε. 4 ΣYΝΟΛΟ 26 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 14 Ιουλίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (4) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επέν δυσης της επιχείρησης «Σ. & Δ. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 4560/Π08/1/188/ν.2601/98/ από φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννή σου ολοκληρώνεται η επένδυση της επιχείρησης «Σ. & Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδος παραγωγής & εμφιάλωσης οίνου από προϊόντα βιολογικής αμπελουργίας στην θέση «Παχυμάρι» του Δ.Δ. Πύργου του Δήμου Γαργαλιάνων του Νομού Μεσσηνίας. Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ορι στικοποιείται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ ( ). Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ ( ) που αποτελεί ποσοστό 30% του συ νολικού ύψους της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ ( ). Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ ( ) η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και αποτελεί ποσοστό 45,62% του συνολικού ύψους της πραγ ματοποιηθείσας επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ ( ). Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ) με ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 30% για τα έξη (6) πρώτα χρόνια από την ανάληψη δόσεων του δανείου. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν πέ ντε (5) θέσεις μόνιμης απασχόλησης. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο λοίπου ποσού της συνολικής επιχορήγησης ύψους τριακο σίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ ( ) στην επιχείρηση «Σ. & Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» δηλαδή ποσού εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων επτα κοσίων ογδόντα δύο ευρώ ( ). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ

8 19352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (5) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ» στις διατάξεις του ν.3299/2004 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 4540/Π08/4/75/ν.3299/04/ από φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννή σου εγκρίνεται το αίτημα της επιχείρησης «ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ» για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται σε εκσυγχρονι σμό και επέκταση μονάδος επεξεργασίας σταφίδας στην θέση Τσάκριζα του Δ.Δ. Σουλίου του Δήμου Σικυωνίων του Νομού Κορινθίας, συνολικού κόστους τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ ( ) με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί της ενισχυ όμενης δαπάνης ύψους τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιά δων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ ( ) δηλαδή ποσό εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξη ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( ,25 ). Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθούν μία (1) νέα θέση μόνιμης απασχόλησης και 0,8 θέσεις εποχιακής απασχόλησης (1,8 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ Αριθμ (6) Αύξηση καθ υπέρβαση ημερών εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Φωκίδας, για το έτος Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 ν. 2685/1999 «Περί καλύψεως δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων κ.λ.π», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν.2738/1999 «Περί συλλογικών διαπραγματεύσεων στη Δη μόσια Διοίκηση κ.λ.π». 2. Την υπ αριθμ / απόφασή μας «Ανώ τατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α Φωκίδας», για το έτος 2000 και εφεξής. 3. Την ανάγκη α) σύνταξης μελετών, επίβλεψης και κατα σκευής έγγειοβελτικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτίμησης ζημιών, ποιοτικού ελέγχου υδάτων για άρδευ ση, συμμετοχής σε έργα αναδασμού κ.λ.π β) υλοποίησης των προγραμμάτων και των ελέγχων του Υπ. Γεωργίας, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των κανονισμών της Ε.Ε (πρόγραμμα ΟΣΔΕ, εξισωτική αποζημίωση οικονομικής ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελαιών, μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, έρευνα γάλα κτος και εξατομίκευση ζημιών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έλεγχος και εκρίζωση βουκέλωση, φυματίω ση, μελιταίο πυρετό αιγοπροβάτων, πρόγραμμα ΟΣΔΕ βοειδών και αιγοπροβάτων, κρεοσκοπικοί έλεγχοι στα σφαγεία, έλεγχος νοσημάτων ιπποειδών, Αστυκτηνιατρι κής Επιθεωρήσεις κ.λ.π) και δεδομένου ότι οι υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, της Δ/νσης Κτηνιατρικής, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων και της Δ/νσης εγγείων βελτιώσεων κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών εξάντλησαν το όριο των 120 ημερών. 4. Το υπ αριθμ. 5989/ έγγραφο της Ν.Α Φωκί δας (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Μέριμνας). 5. Το γεγονός ότι η πρόσθετη δαπάνη, η οποία θα βα ρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α. Φωκίδας ανέρχεται για τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στο ποσό των (φορέας 291, ΚΑΕ 0711), για τη Δ/νση Κτηνιατρικής στο ποσό των (φορέας 292, ΚΑΕ 0711) και για τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων στο ποσό (φορέας 294, ΚΑΕ 0711), αποφασίζουμε : Αυξάνουμε καθ υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπομέ νου ορίου, τον αριθμό ημερών εκτός έδρας για το έτος 2006 των υπαλλήλων ως εξής: α) (13) υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων κατά 60 ημέρες, β) (5) υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων κατά 60 ημέρες και γ) (2) υπαλ λήλων κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δ/νσης εγγείων βελτιώσεων κατά 60 ημέρες, για την υλοποίηση προγραμμάτων και ελέγχων Υπουργείου Γεωργίας και την αντιμετώπιση των αναγκών, σύνταξης μελετών, επίβλεψης και κατασκευής έγγειοβελτικών έργων κ.λ.π. Λαμία, 14 Σεπτεμβρίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ Αριθμ (7) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2077/ απόφασης περί σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δίκαι ου νιε την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Κονίστρων» δια της αναγραφής και του TEE Κονιστρών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/ (ΦΕΚ 107Α) «Διοίκη ση οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ Α 110) «Για τη ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαι δευτικές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 2986/ (ΦΕΚ 24 Α) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαι δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ Α 231) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτ λο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν» 4. Την υπ αριθμ. 2077/ απόφασή μας (ΦΕΚ 212Β /1999) «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου και Λυκείου Κονίστρων». 5. Την υπ αριθμ. 29/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δήμου Κονίστρων περί συμπλήρωσης της υπ αριθμ. 4/1999 απόφασης του, αποφασίζουμε : * *

9 ΦΕΚ 1457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. 2077/ απόφασή μας, με την οποία συστήθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δη μοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Κονίστρων», δια της αναγραφής του TEE Κονιστρών. Το ως άνω νομικό πρόσωπο μετονομάζεται σε «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου TEE Κονίστρων». 2. Προσθέτουμε στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο δύο νέα μέλη. Τα 9μελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή εκπρόσωπό του που ορί ζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. β) Ένα Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δημο τικό Συμβούλιο. γ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Λυκείου Κονιστρών. δ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Γυμνασίου Κονιστρών. ε) Τον εκάστοτε Διευθυντή του TEE Κονιστρών. στ) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμό νων Λυκείου Γυμνασίου Κονίστρων. ζ) Δύο δημότες που ορίζονται από το Δημοτικό Συμ βούλιο. η) Έναν εκπρόσωπο των μαθητών του Γυμνασίου Λυ κείου Κονιστρών. Για τα υπόλοιπα ισχύει η ανωτέρω υπ αριθμ. 2077/1999 απόφασή μας. Χαλκίδα, 12 Σεπτεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Α. ΛΑΔΕΡΟΥ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ Αριθμ. 5264α (8) Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της περίπτωσης VIII του εδαφ. στ του άρθρου 3 του ν. 2083/1992 και το άρθρο 13 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζει : Α. Στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προγραμματισμού Μόσχο Πολυσίου ανατίθεται η αρ μοδιότητα σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Ακαδημαϊκών Μονάδων και της Βιβλιοθήκης του Γ.Π. Α., προπτυχιακών και μεταπτυ χιακών σπουδών, πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και εκδόσεων, φοιτητικής μέριμνας, προσωπικού όλων των κατηγοριών, ανταλλαγής μελών ΔEΠ και φοιτητών μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, διεθνών συνεργασιών σε θέματα εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, διασύνδεσης, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής για: Εφαρμογή προγραμμάτων και κανονισμών σπουδών προ πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και συνεχι ζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, Θέματα φοιτητικής μέριμνας, όπως εγγραφές, μετεγγραφές και κατατάξεις πτυχιούχων ή αλλοδαπών φοιτητών, συμβά σεις με υποτρόφους, χορήγηση υποτροφιών και βραβείων σε φοιτητές, σίτιση, υγειονομική περίθαλψη, κλπ., μετά από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, Εγκρίσεις για την έκδοση και διανομή πάσης φύσεως διδακτικών βοηθημάτων σε εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, Θέματα υπηρεσιακών μεταβολών του διοικητικού προ σωπικού, καθώς και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΠ, Τη χορήγηση αδειών απουσίας κανονικών, συνεδρίων, θερινών διακοπών των μελών διδακτικού προσωπικού, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και εγκρίσεις των μετακινήσεων, καθώς και αδειών κατοχής β θέσης και παροχής υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα, Διεθνείς Οργανισμούς κ.α. του προσωπι κού του Ιδρύματος. Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Β. Στον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Λεωνίδα Λουλούδη ανατίθεται η Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και αρμοδιότητες σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Ιδρύματος, επο πτείας στις κατασκευές, υποδομές και συντηρήσεις των κτιρίων, προμηθειών και συντήρησης του επιστημονικού εξοπλισμού, οργάνωσης και λειτουργίας του τηλεματικού δικτύου, επίβλεψης των εν εξελίξει πάσης φύσεως έργων που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών συνεργασιών του Ιδρύματος, καθώς και το δι καίωμα της υπογραφής για: Συμβάσεις προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Γ.Π.Α. και τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων χρηματοδότησης, Συμβάσεις με τους πάσης φύσεως συνεργάτες των επιστημονικών προγραμμάτων της προηγούμενης πα ραγράφου, καθώς και κάθε εγγράφου σχετικού με τις συμβάσεις αυτές, Ορισμό επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών προ μηθειών, εκτελέσεως έργων και εργασιών, Χρηματοδότηση των έργων του Προγράμματος Δη μο σίων Επενδύσεων, Θέματα προμηθειών, κατασκευών και συντήρησης της κτηριακής και επιστημονικής υποδομής του Γ.Π. Α., Θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας, Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του τηλεματικού δικτύου, Πράξεις περικοπής αποδοχών του προσωπικού, Θέματα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO κ.α). Γ. Τον Πρύτανη, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κω λύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης Μόσχος Πολυσίου στα θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και ο Αντιπρύτανης Λεωνίδας Λουλούδη ς στα θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Δ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ο Πρύτανης και ένας από τους Αντιπρυτάνεις, τους αναπληρώνει ο άλλος Αντι πρύτανης. Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2006 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ Αριθμ. 3512/2079 (9) Σύσταση και Λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού. ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Έχοντας υπόψη: α) Tις διατάξεις των άρθρων του ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ.τ. α 146) Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

10 19354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Tις διατάξεις του υπ αριθμ. 55/1974 (Φ.Ε.Κ. τ. α 185) Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλά δος Περί μελέτης καί εκτελέσεως απάντων των Εκκλη σιαστικών Έργων. γ) Tις διατάξεις του υπ αριθμ. 58/1975 (Φ.Ε.Κ. τ. α 4) Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ λάδος Περ αρμοδιοτ των και τρ που λειτουργ ας των Μητροπολιτικών Συμβουλ ων. δ) Tις διατάξεις των άρθρων του υπ αριθμ. 8/1979 Κα νονισμού της Ιεράς Συν δου της Εκκλησ ας της Ελλ δος (Φ.Ε.Κ. τ. α 1/1980) «Περ Ιερών Ναών και Ενοριών». ε) την ανάγκην συστάσεως καί Οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά τη Ιερά Μητροπόλει διά την εκτέλεσιν των εκκλησιαστικών έργων. στ) την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων της συστα θησομένης Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τόν ν. 1418/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 23), τό π.δ. 609/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 223) καί τό π.δ. 23/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 8) διά την αντιμετώπισιν της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, τά οποία χρηματοδοτούνται είτε από τις Δημόσιες Επενδύσεις είτε εκ των κονδυλίων του Γ και Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως (Κ.Π.Σ.). ζ) Το γεγονός, ότι από απόφαση αυτή δέν προκύπτει δαπάνη σέ βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο φασίζουμε : Την σύστασιν Τεχνικής Υπηρεσίας παρά τη Ιερά Μητρο πόλει, οποία θα λειτουργεί με τον ως ακολούθως εκτιθέ μενο Κανονισμό λειτουργίας. Κανονισμός λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιε ράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού. Άρθρο 1 Σύσταση Συνιστάται Τεχνική Υπηρεσία στήν Ιερά Μητρόπολι Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού γιά τόν προγραμμα τισμό, την μελέτη, την παρακολούθησι, καί την εκτέλεσι εκκλησιαστικών έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του ν. 1418/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 23), Π.Δ. 609/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 223), Π.Δ. 23/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 8) καί του υπ αριθμόν 55/1974 (Φ.Ε.Κ. τ.α 185) Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Περί μελέτης καί εκτελέσεως των εκκλησιαστικών έργων. Άρθρο 2 Σκοπός Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι : 1. Η σύνταξη προγράμματος για όλα τα εκτελούμενα καί προγραμματιζόμενα εκκλησιαστικά έργα και η παρακο λούθηση της εφαρμογής του προγράμματος αυτού στήν περιφέρεια πνευματικής δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητρο πόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού. 2. Ο έλεγχος των υποβαλλομένων πρός έγκρισι από τούς Προέδρους των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Ναών, των Ηγουμενοσυμβουλίων καί των Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως : α) Οικονομικών μελετών γιά την εκτέλεση τεχνικών έργων. β) Λογαρισμών, συγκριτικών πινάκων (Σ.Π.), πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας. 3. Η διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση συντάξεως μελετών και για την εκτέλεση των εκκλησιαστικών έργων. 4. Η παρακολούθηση των εκτελουμένων εκκλησιαστικών έργων. 5. Η συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των αποπεραττουμένων έργων 6. Η σύνταξη εισηγήσεων πρός το Μητροπολιτικό Συμ βούλιο για όλα τα παραπάνω θέματα. 7. Η παροχή τεχνικής αρωγής πρός τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών, τά Ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών και τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιδρυμάτων, τά οποία υπάγονται στήν Ιερά Μητρόπολη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού. 8. Στις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ακό μη να εκπονεί τις μελέτες των τεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να εγκρίνει τις μελέτες, τις οποίες εκπονούν ιδιώτες μηχανικοί για τα έργα της Ιεράς Μητροπόλεως, να επιβλέπει και να ελέγχει τις κατασκευές, τις επισκευές και τις συντηρήσεις των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίες εκτελούνται μέ αυτεπιστασία, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του υπ αριθμ. Κανονισμού 55/1974 (Φ.Ε.Κ. τ.α 185) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις συμπληρωματικές δια τάξεις των αντιστοίχων ν. 716/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 295) και 1418/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 23) μετά των εκτελεστικών του προεδρικών διαταγμάτων και των συμπληρωματικών και τροποποιητικών τους νόμων, όπως ισχύουν έως σήμερα. Άρθρο 3 Οργάνωση 1. Η Τεχνική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής : α. Από τον Προϊστάμενο της, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας μηχανικός, διπλωματούχος Α.Ε.Ι με ανεγνωρισμένη εμπειρία. Ο Προϊστάμενος διορί ζεται από τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο και είναι αρμό διος εισηγητής πρός αυτό γιά τά θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πρέπει επίσης να διαθέτει τά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, τα οποία απαιτούνται από τίς κείμενες διατάξεις περί δημοσίων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων. β. Από διπλωματούχους μηχανικούς, οι οποίοι διορίζο νται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου και στελεχώνουν την Τεχνική Υπηρεσία. Οι μηχανικοί αυτοί μπορεί νά είναι στελέχη μόνιμα, επί συμβάσει ή να αναλαμβάνουν έργα κατ ανάθεση. γ. Από ένα διοικητικό υπάλληλο, χειριστή ηλεκτρονικού υπολογιστού (Η/Υ), γιά την γραμματειακή εξυπηρέτησι του γραφείου. 2. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας, σε περίπτωσι απου σίας ή κωλύματος του, ορίζει ο ίδιος τον αναπληρωτή του. 3. Με την έναρξη λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας, η πρόσληψη του προσωπικού έμμισθου ή εθελοντικού, θά γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με σύμβαση έργου. 4. Ως Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοια του π.δ. 23/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 8), ορίζεται τό Μητροπολιτικό Συμ βούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού. 5. Ως Προϊσταμένη Αρχή κατά την έννοια του ν. 1418/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 23) καί του π.δ. 609/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 223), ορίζεται επίσης το Μητροπολιτικό Συμ βούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού. 6. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζεται η Τεχνική Υπηρε σία της Ιεράς Μητροπόλεως, τα μέλη της οποίας ασκούν και καθήκοντα επιβλέποντος μηχανικού κατ ανάθεσι. Επι πλέον καθήκοντα επιβλέποντος μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και σε άλλα πρόσωπα, ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι δύναται να προσληφθούν από την Ιερά Μητρόπολι μέ σύμβαση ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, γιά νά

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καλύψουν τις προκύπτουσες ανάγκες των εργολαβιών, οι οποίες δέν δύναται να καλυφθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. 7. Ως Τεχνικό Συμβούλιο ορίζεται το Τεχνικό Συμβούλιο της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.ΥΟ.) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο συνεστήθη με τον υπ αριθμ. 158/2003 (Φ.Ε.Κ. τ.α 290/ ) Κανονισμό της (Ε.Κ.Υ.Ο.) καί συνεκρο τήθη μέ την από αποφάσιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.). Άρθρο 4 Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου 1. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των δημοσίων έργων διέπει τις συμβάσεις εκτελέσεως έργων, οι οποίες θα καταρτισθούν από την Ιερά Μητρόπολη, με την έννοια της ισχύος των διατάξεων του ως συμβατικών ρητρών. 2. Διαφωνίες, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια με βάσι την καθ ύλη καί τόπο αρμοδιότητα τους, όπως αυτή ορίζεται απο τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), μετά από την εξάντληση της προδικασίας, όπως αυτή προβλέπεται από τον νόμο 1418/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 23) και το π.δ. 609/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 223), αποφαινομένου επί των αιτήσεων θεραπείας του Μητροπολιτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη του Τεχνι κού Συμβουλίου της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Άρθρο 5 Μελέτες και δημοπράτηση έργων 1. Η σύνταξη μελετών των πρός εκτέλεση έργων πραγ ματοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία και η θεώρησή τους από τον Προϊστάμενο της. 2. Γιά την δημοπράτηση των έργων οι συνταχθησόμε νες μελέτες θα εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει και την σχετική διακήρυξη. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως αδυνατεί να συντάξει και να εκπο νήσει τις σχετικές μελέτες, είναι δυνατόν να ανατεθεί η εκπόνησή τους σε ειδικό, έμπειρο επί του πρός εκτέλεση έργου, μηχανικό, κατόπιν αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, στήν οποία εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία. Οι με λέτες, οι οποίες συντασσόνται από τρίτους θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία καί εγκρίνονται από την Προ ϊσταμένη Αρχή. 4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Οργάνωσι της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση εκκλησιαστικών έργων στην Ιερά Μητρόπολη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κα θορίζεται ως κάτωθι : α. Η Προϊσταμένη Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή είναι τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού. β. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Επιβλέπουσα Υπηρε σία, είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού. Άρθρο 6 Ισχύς Τροποποίηση 1. Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως άρχεται απο την ημέρα πού θά δημοσιευθεί στό Φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) καί στο περιοδικό Εκκλησία πού είναι το επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 2. Ο Κανονισμός λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσί ας της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού δύναται νά τροποποιηθεί ή νά συμπληρωθεί μετά από απόφασι του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Οι μελλοντικές τροποποιήσεις καί οι συμπληρώσεις έχουν ισχύ μετά από την δημοσίευσή τους στο Φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) καί στό περιοδικό Εκκλησία, πού είναι τό επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις 1. Η Τεχνική Υπηρεσία δύναται να καταργηθεί κατόπιν αιτιολογημένης καί δημοσιευμένης αποφάσεως του Μη τροπολιτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή ισχύει μετά την δημοσίευσή της στο Φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και στο περιοδικό Εκκλησία, που είναι το επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 2. Έτερο και έκαστο θέμα, το οποίο δεν προβλέπεται απο τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού λειτουργίας, αλλά βασίζεται και δεν αντιβαίνει σ αυτές, ρυθμίζεται με ιδιαίτερη απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, η οποία οφείλει να είναι πάντοτε σύμφωνη με τους Ιερούς Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τις διατάξεις και τούς νόμους, οι οποίοι διέπουν την Ορθόδοξη Εκκλησία στήν Ελληνική Επικράτεια, τό Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας. Κυβερνήσεως και στο περιοδικό Εκκλησία, που είναι το επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006 Ο Μητροπολίτης και Πρόεδρος του Μ.Σ. Ο Καισαριανής, Β ρωνος & Υμηττού ΔΑΝΙΗΛ Αριθμ. 400/39 (10) Παρακολούθηση του κόστους συνδέσεων κινητής τη λεφωνίας του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Τον ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α / ), και κυρίως τα άρθρα 61 και 62, β. Την υπ αριθμ /2001 κοινή υπουργική απόφαση Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1391/Β / ), γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά μόνο σε βάρος του Προϋπολογι σμού της ΕΕΤΤ, επειδή : α. Με την υπ αριθμ. 178/6/ απόφαση της ΕΕΤΤ, εγκρίθηκε η χρήση τεσσάρων συνδέσεων κινητής τηλε φωνίας χρεώσει της ΕΕΤΤ εντός του ορίου των 88,04 /ανά μήνα, β. Με την υπ αριθμ. 358/38/ απόφαση της ΕΕΤΤ, εγκρίθηκε αναπροσαρμογή του ύψους του ποσού του μηνιαίου λογαριασμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ έως του ποσού των 200,00 μηνιαίως ανά λογαριασμό,

12 19356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Διαπιστώνεται ότι, κατά την διάρκεια υπηρεσιακών ταξιδιών εκτός έδρας του Προέδρου και των δύο Αντι προέδρων της ΕΕΤΤ, προκύπτει η ανάγκη συνεχούς ενημέ ρωσής τους για θέματα της Υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με τις υψηλές χρεώσεις της υπηρεσίας περιαγωγής (roaming) κατά τις μετακινήσεις στο εξωτε ρικό δημιουργεί περιστασιακές υπερβάσεις στο ως άνω μηνιαίο όριο των 200,00, Αποφασίζει : 1. Εγκρίνει την παρακολούθηση της τήρησης του ορίου ανά λογαριασμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας του Προ έδρου και των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ σε ετήσια βάση, ώστε πιθανές περιστασιακές υπερβάσεις στο όριο των 200,00 στους μηνιαίους λογαριασμούς να συμψηφίζονται με την μικρότερη χρέωση προηγουμένων επομένων λο γαριασμών, τηρώντας το ετήσιο όριο των 2.400,00 (12 μήνες Χ 200,00 ) ανά σύνδεση. 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να προβαίνει σε έγκριση πιθανών μελλοντικών υπερβάσεων των ως άνω ετησίων ορίων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν τις ως άνω συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και που αποδεδειγμένα οφείλονται σε αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, 3. Ορίζει ότι η ισχύς της παρούσης ρύθμισης άρχεται από 1ης Ιανουαρίου Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2006 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Αριθμ (11) Τροποποίηση της περίπτωσης 1.4., της παραγράφου 1, του Τιμολογίου αριθμός 5, του Τιμολογίου Είσπρα ξης Δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (186η Συνεδρίαση) Έχοντας υπόψη: Την προηγούμενη υπ αριθμ. 2915/ απόφαση του Το Τιμολόγιο Είσπραξης Δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου του ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (ΦΕΚ 40/Α/ ), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγ γελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ153/Α/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3429/2005 «Δημό σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/ Α/ ), αποφασίζει: Την τροποποίηση των δικαιωμάτων προσόρμισης των επι βατικών πλοίων, της παραγράφου 1, περίπτωση 1.4., του Τιμο λογίου αριθμός 5, που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο Είσπρα ξης Δικαιωμάτων Ο.Λ.Θ. Α.Ε., από 0,025 σε 0,015 ανά κόρο ολικής χωρητικότητας για κάθε κατάπλου του πλοίου. Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2006 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Γνωστικό Αντικείμενο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ-Α) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα ς Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμογή: Σεπτέμβριος 2009 Αύγουστος 2013 (Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 29.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ- Α) Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ-Α) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9342 Έγκριση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών καθώς επίσης και του εξοπλισμού των ερ γαστηρίων των Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) 739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) http://www.food.teilar.gr/ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων θα καλύψει ευρύ φάσμα εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001790609990032 3713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 6 Σεπτεμβρίου 1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200. Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 1 ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2016-2017 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα