ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ1/6125/1985 (ΦΕΚ 110/ Β/1986) κοινής υπουργικής απόφασης σε συμμόρ φωση με την Οδηγία 2006/3/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2006 περί των ονομασιών των υφανσίμων ινών... 1 Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι Αθήνας, Πάτρας και Σερρών... 2 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουρ γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ εφαρμογή του π.δ. 164/ Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Σ. & Δ. ΠΑΝΑΠΩΤΟ ΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» και οριστικοποίηση του κόστους αυ τής... 4 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ» στις διατάξεις του ν.3299/ Αύξηση καθ υπέρβαση ημερών εκτός έδρας υπαλ λήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Φωκίδας, για το έτος Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2077/ απόφασης περί σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δί καιου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνα σίου και Λυκείου ΚονΙστρών» δια της αναγραφής και του TEE Κονιστρών... 7 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών... 8 Σύσταση και Λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού... 9 Παρακολούθηση του κόστους συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του Προέδρου και των δύο Αντιπρο έδρων της ΕΕΤΤ Τροποποίηση της περίπτωσης 1.4., της παραγράφου 1, του Τιμολογίου αριθμός 5, του Τιμολογίου Εί σπραξης Δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3 Οκτωβρίου 2006 Αριθμ. Ζ3/1263 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ1/6125/1985 (ΦΕΚ 110/ Β/1986) κοινής υπουργικής απόφασης σε συμμόρ φωση με την Οδηγία 2006/3/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2006 περί των ονομασιών των υφαν σίμων ινών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 2 παράγραφ. 1 περίπτ. γ του ν. 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χά λυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70/τ.Α/ ) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση & τα Κυβερνητικά Όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α98). 3. Την Οδηγία 2006/3/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροπο ποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 96/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ονομασιών των υφανσίμων, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο», (ΕΕ L5/14 της ) προς εναρμόνιση της οποίας εκδίδεται η παρούσα απόφαση. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε : Άρθρο 1 Το παράρτημα Ι της απόφασης Φ1/6125/1985 (ΦΕΚ 110/ Β/1986), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: Προστίθεται νέος αριθμός 45: Το κείμενο της στήλης «ονομασία» διατυπώνεται ως εξής: «Ελαστοπολυεστέρας».

2 19346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το κείμενο που υπάρχει στη στήλη «περιγραφή των ινών» διατυπώνεται ως εξής: «Ίνα που σχηματίζεται από την αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων χημικά διακριτών γραμμικών μακρομορίων σε δύο ή περισσότερες διακριτές φάσεις (εκ των οποίων καμία δεν υπερβαίνει το 85% κατά βάρος), η οποία περιέχει ομάδες εστέρων ως κυρίαρχη μονάδα αναφοράς (τουλάχιστον κατά 85%) και η οποία ύστερα από κατάλληλη κατεργασία, όταν τεντωθεί κατά μιάμιση φορά του αρχικού της μήκους και αφεθεί, επανα κτά ταχέως και ουσιαστικά το αρχικό της μήκος» Άρθρο 2 Το παράρτημα ΙΙ της απόφασης Φ1/6125/85, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: Προστίθεται νέος αριθμός 45, και το κείμενο των στη λών «Ίνες» και «Αναλογίες», διατυπώνεται αντιστοίχως ως εξής: «Ελαστοπολυεστέρας 1,50» Άρθρο 3 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσής της στην εφημερίδα της Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθμ /Ε5 (2) Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι Αθήνας, Πάτρας και Σερρών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρ.1 του ν. 2916/2001 (Α 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση των θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». β. Του άρθρ. 25 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α 173) και του άρθρ. 5 παρ. 12 του ν. 2916/2001 (Α 114), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3404/2005 (Α 260) «Ρύθμι ση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». γ. Του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (Β 608) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Τις εισηγήσεις των Συμβουλίων για τον καθορισμό του περιεχομένου σπουδών των παρακάτω Τμημάτων: α. Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Αθήνας(αριθμ. πρακτ. 16/ ). β. Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι Αθήνας (αριθμ. πρακτ.21/ ). γ. Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Αθήνας (αριθμ. πρακτ.11/ ). δ. Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 3/ ). ε. Λογιστικής του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 3/ ). στ. Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 3/ ). ζ. Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 4/ ) η. Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 43/ Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι) θ. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οι κονομία του Παραρτήματος Αμαλιάδας του Τ.Ε.Ι Πάτρας (αριθμ. πρακτ. 8/ Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι) ι. Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Σερρών (αριθμ. πρακτ. 25/ ) ια. Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Σερρών (αριθμ. πρακτ.15/ ). 5. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνο λογικής Εκπαίδευσης με τις από 3/ και 4/ συνεδριάσεις του, καθορίζουμε : Το Περιεχόμενο Σπουδών των παρακάτω τμημάτων των Τ.Ε.Ι Αθήνας, Πάτρας και Σερρών: 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Αθήνας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξει δίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις γενικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετά δοση των γνώσεων και την θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στην Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και την παροχή στους σπουδαστές του απαραιτήτου θε ωρητικού και πρακτικού υποβάθρου που θα εξασφαλίζει τη σφαιρική κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και εμπει ρία μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, ώστε να δραστηριοποιούνται ως στε λέχη επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές πε ριλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκή σεις στον Η/Υ, στις περιοχές Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Οικονομοτεχνικών Μελετών, Εισαγωγής στους Η/Υ, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνο νται μαθήματα: Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως Μικροοικονο μική, Μακροοικονομική, Στοιχεία Αστικού Δικαίου, Στοιχεία Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικά Μαθηματικά, Στοι χεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου. Ειδικής υποδομής, όπως Διεθνείς Οργανισμοί, Δημό σια Οικονομική, Οικονομική της Διοίκησης, μαθήματα Η/Υ, Οργανωτική Θεωρία και Συμπεριφορά, Εμπορικά Πακέτα Λογιστικής. Ειδικότητας: Περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα, όπως Διοίκηση Αποθεμάτων, Διοίκηση Έργου, Ανάλυση Χρημα τοοικονομικών Καταστάσεων, Χρηματοδοτική Διοίκηση Ειδικά Θέματα. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχι ακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελ μα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εκβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβα ρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση µε την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί είναι κα θοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 2. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι Αθήνας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης του Μάρκετινγκ, καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παρέχεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που καλύπτει όλα τα επί μέρους εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία του Μάρκετινγκ, όπως Τραπεζικό, Βιομηχανικό, Διεθνές Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Έρευνα Μάρκετινγκ, Έρευνα Αγο ράς, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διαφήμιση, Πωλήσεις, Δημόσιες Σχέσεις. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και κατάρ τιση των σπουδαστών στην Επιστήμη του Μάρκετινγκ και στα επί μέρους επιστημονικά πεδία του, όπως οι ανωτέρω αναφερόμενοι εξειδικευμένοι τομείς του, αλλά και στη Διαφήμιση, στην Έρευνα Αγοράς, στη Τεχνική Πωλήσεων και στις Δημόσιες Σχέσεις. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότη τες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Σε όλα τα εξάμηνα των σπουδών, εκτός του τελευταί ου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκη σης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), θετικών και κοινωνικών Επιστημών. Ακολουθούν μαθήμα τα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν την βάση της Επιστήμης του Μάρκετινγκ όπως αυτή εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις γενικά. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκο νται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την Πρακτική Άσκηση του σπουδαστή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας, που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. 3. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Αθήνας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών με εξειδίκευση στη Διοίκηση (Management) όλων των λειτουργικών και παραγωγικών τομέων των Τουριστικών Επιχειρήσεων, στις λειτουργίες διοίκησης των τουριστικών τομέων ή υπηρεσιών των ιδι ωτικών και δημόσιων φορέων και οργανισμών του κλάδου, και στη διοίκηση των τουριστικών τομέων ή υπηρεσιών των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων που, πέραν των άλλων κλάδων, δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό. Το Τμήμα των έχει ως αποστολή να προάγει τη μετάδο ση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρ μοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στις σπουδάστριες και στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, καθώς και ικανότητες και δε ξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δη μόσιων επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε τουριστικές επι χειρήσεις. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνο νται μαθήματα: Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α(Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως η μακρο οικονομική, η μικροοικονομική, η λογιστική, το εμπορικό και εργατικό δίκαιο, η στατιστική και τα οικονομικά μα θηματικά. Ειδικής υποδομής που παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του τουρισμού και των του ριστικών επιχειρήσεων, όπως εισαγωγή στον τουρισμό, τουριστική οικονομία, τουριστικό δίκαιο, τουριστική ψυ χολογία, διοίκηση προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρησιακές επικοινωνίες τουριστικών μονάδων, ξενο δοχειακές εφαρμογές με Η/Υ. Ειδικότητας που προσφέρουν τις απαραίτητες γνώ σεις για την πρακτική αξιοποίηση των δεδομένων της διοικητικής επιστήμης στις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, τουριστικό μάρκετινγκ, υπηρεσία υποδοχής, υπηρεσία ορόφων, τεχνική εστιατορίου, επικοινωνιακή πολιτική τουριστικών επιχειρήσεων, τήρηση λογαριασμού πελατών, συστήματα κρατήσεων με Η/Υ, τιμολόγηση και έλεγχος επισιτιστικών επιχειρήσεων. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκη ση των σπουδαστών στο επάγγελμα και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του τμήματος σε ένα επί καιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμε νη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρή σεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος. 4. Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Πάτρας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα εφαρμογής της επιστήμης και τε χνολογίας της Μηχανολογίας, με έμφαση στα Μηχανο λογικά και ενεργειακά συστήματα, στις Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τους αυτοματισμούς, στα υδραυλικά συ στήματα, τα συστήματα μετρήσεων, Ρομποτικής, Ελέγχου περιβάλλοντος και την Τεχνολογία Υλικών. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμο σμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

4 19348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και εκπόνηση μελετών καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει: Μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α(Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως Μαθηματικά, Μηχανική, Ειδικά Μαθήματα Φυσικής, Μη χανολογικό Σχέδιο, Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνική Ανάλυση, Εργατικό Δίκαιο, Τεχνολογία Κοινωνία και Περιβάλλον. Μαθήματα ειδικής υποδομής, όπως Μηχανική, Αριθ μητική Ανάλυση Πεπερασμένα Στοιχεία, Ηλεκτροτεχνία, Μηχανική Ρευστών. Μαθήματα ειδικότητας, όπως Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών, Ακουστική Μηχα νών Ηχορύπανση, Θεωρία Μηχανισμών, Βιομηχανική Πλη ροφορική, Ποιοτικός Έλεγχος, Μετρολογία Ενεργειακών Συστημάτων, Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ, Τριβολογία, Μηχανικές Διαμορφώσεις Σχεδιασμός Καλουπιών, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις & Κατα σκευές. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης την εκπό νηση Πτυχιακής Εργασίας και την Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα κατά το τελευταίο εξάμηνο, που εξασφαλί ζουν την εμβάθυνση σε θέματα τεχνολογικής εφαρμο γής, εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, ολοκλήρωσης τεχνολογιών και γενικότερα σε αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών και την επαγγελματική προοπτική των πτυχιούχων. 5. Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πάτρας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει πλή ρως το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Λογι στικής καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετά δοση όλων των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραί τητες στους σπουδαστές για την επαγγελματική και επι στημονική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ερ γαστήρια, συμμετοχικά σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και εκπόνηση εργασιών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέ ψεις σε χώρους άσκησης του επαγγέλματος. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχι ακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελ μα. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επί καιρο θέμα έρευνας ή σε αντικείμενο εφαρμογής των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι κα θοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 6. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Πάτρας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της Τουριστικής Επιστήμης και της Επιστήμης της Διοίκησης (Management) στην Διοίκηση και λειτουργία Τουριστικών Επιχ/σεων και Οργανισμών (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα). Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμο σμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, καθώς και ικανότητες και δε ξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δη μοσίων επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε τουριστικές επι χειρήσεις. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβά νονται: Μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α(Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών) από τις οικονομικές, κοινωνικές και φυσικές επιστήμες. Μαθήματα ειδικής υποδομής που παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων. Μαθήματα ειδικότητας που προσφέρουν τις απαραί τητες γνώσεις για την πρακτική αξιοποίηση των δεδο μένων της διοικητικής επιστήμης στις τουριστικές επι χειρήσεις. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκη ση στο επάγγελμα και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργα σίας. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επί καιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμε νη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρή σεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 7. Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Πάτρας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής ως ανθρωπιστι κής επιστήμης, αλλά και εξειδικευμένης τέχνης, η οποία αποτελεί μια πολύπλοκη επιστημονική δραστηριότητα, που απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο, σε όλες τις καταστάσεις υγείας και αρρώστιας. Αποστολή του Τμήματος είναι να ετοιμάσει νοσηλευτές γενικών φροντίδων οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία ατόμων/ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπι κότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι νοσηλευτές στελεχώνουν τις νοσηλευτικές μονάδες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων στη Πρωτοβάθμια, Δευτερο βάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη και ως αυτοαπασχο λούμενοι. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει γνώσεις που προέρχονται από Βιολογικές και Κοινωνι κές Επιστήμες όπως Ανατομία Φυσιολογία, Φαρμακολο γία, Μικροβιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία. Τη βάση του προγράμματος αποτελούν βασικά τα νοσηλευτικά μαθήματα, Γενικά και Ειδικοτήτων όπως Παθολογική Χει ρουργική Νοσηλευτική, Παιδιατρική, Ψυχιατρική, Κοινοτική Νοσηλευτική. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επίσης γενικές βασικές νοσηλευτικές γνώσεις σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς, αλλά και δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης (Ογκολογική Νοσηλευτική, Καρδιολογική, Νοσηλευτικών Μονάδων). Τα μαθήματα επιλογής τέλος καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα επιλογών προκειμένου να επιλέξουν οι σπουδαστές αυτά που τους ενδιαφέρουν περισσότερο όπως Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, Επαγ γελματική Υγιεινή, Νοσηλευτική Αποκατάσταση. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστήρια στο χώρο του Τμήματος και κλινική άσκηση σε διάφορα ιδρύ ματα και φορείς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τρι τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως Νοσοκομεία Γενικά και Ειδικοτήτων, Κέντρα Υγείας, Παιδικούς Σταθμούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σεμινάρια και επι σκέψεις σε χώρους άμεσα σχετιζόμενους με το αντικείμε νο των σπουδών (ειδικά σχολεία, βιομηχανίες, κοινοτικούς οργανισμούς). Το τελευταίο εξάμηνο χρησιμοποιείται για την εμπέδω ση της προηγούμενης γνώσης στον συγκεκριμένο κλινικό χώρο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Περιλαμβάνει διακρι τικά εποπτευόμενη και καθοδηγούμενη Πρακτική Άσκηση ενώ συγχρόνως ο σπουδαστής επιλέγει και εκπονεί με την καθοδήγηση του καθηγητή εισηγητή Πτυχιακή Εργασία την οποία παρουσιάζει προφορικά και γραπτά σε τριμελή επιτροπή καθηγητών του Τμήματος. 8. Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Πάτρας Το Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Φυσικοθεραπεί ας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διατα ραχές στον ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδα σκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους σπου δαστές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξα σφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν αυτοδύναμα να προβαίνουν σε φυσικοθερα πευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργα νώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις φυσικοθεραπευ τικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε Νοσοκομεία, Νο σηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Αποκατάστασης. Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβά νονται μαθήματα: Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Ορθοπεδική, Παθολογία, Χειρουργική, Νευρο λογία, Νευροφυσιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Δεοντολογία Επαγγέλματος, η Οικονομία της Υγείας. Ειδικής Υποδομής, όπως Βιολογική Μηχανική Εργονο μία, Εργοφυσιολογία, Μέθοδοι και Τεχνικές Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης, Φυσικοθεραπεία στο Αναπνευστικό Σύ στημα, Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης, Φυσικοθεραπεία στο Μυοσκελετικό Σύστημα, Φυσικοθεραπεία Νευρολο γικών Παθήσεων. Ειδικότητας, όπως Κινησιολογία, Κλινική Άσκηση, Κι νησιοθεραπεία, Τεχνικές Μάλαξης, Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση, Φυσικά Μέσα Ηλεκτροθεραπεία στο Κυκλο φορικό, Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων, Φυ σικοθεραπεία στο Μυοσκλετικό, Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό, Φυσικοθεραπεία κατά Ηλικίες. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχι ακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελ μα. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβα ρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμε νη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε Νοσοκο μεία, Κέντρα Αποκατάστασης και άλλους συνεργαζόμε νους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 9. Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία του Παραρτήματος Αμαλιάδας του Τ.Ε.Ι Πάτρας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, της Διοικητι κής Επιστήμης, των Οικονομικών και του Μάρκετινγκ με εξειδίκευση στις εφαρμογές της Πληροφορικής στη Δι οίκηση και την Οικονομία στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των σπου δαστών ώστε να καταστούν επιστήμονες οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρο νες τεχνολογίες στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληρο φορικής και των Επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι σπουδές στα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν θεω ρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε αυτοδύναμα, είτε στα πλαίσια συμμετοχικής εργασί ας. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει διεξαγωγή Πρα κτικής Άσκησης και εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα επί καιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

6 19350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμε νη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρή σεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 10. Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Σερρών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής και της εξέλιξης της Επιστήμης της Μηχανολογίας, που αφορά την με λέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία μηχα νών, συσκευών και εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη της Μηχανολογίας με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκ παίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγ γελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονι κές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοα πασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Οι σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν θεωρητική διδα σκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, εκπόνηση εργασιών, παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων και συμμετο χή σε ερευνητικά προγράμματα των εργαστηρίων του Τμήματος. Τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών είναι δομημένα σε δύο κατηγορίες, κορμού και ειδικότητας. Στα γνωστι κά αντικείμενα κορμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Χημεία καθώς και ο κορμός της Γενικής Μηχανολογίας, δηλαδή Τεχνική Μη χανική, Αντοχή Υλικών, Μηχανική Ρευστών, Θερμοδυνα μική, Τεχνολογία Υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτροτεχνία. Τα μαθήματα ειδικότητας για κάθε Τμήμα καθορίζονται με βάση την περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος όπως επίσης και τις συνθήκες απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή που εδρεύει το κάθε Τμήμα. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκη ση των σπουδαστών στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου πραγμα τοποιείται σε χώρους παραγωγής, εργαστηρίων, τεχνικών γραφείων, επιχειρήσεων και άλλους χώρους εργασίας της ειδικότητας με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών και συνεργασίας, καθώς και την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προ βλημάτων. Η Πτυχιακή Εργασία δίνει την δυνατότητα στον σπου δαστή να αποκτήσει την εμπειρία μίας ολοκληρωμένης μελέτης σε βάθος, η οποία σχετίζεται με ένα θέμα της ειδικότητας και μπορεί να είναι θεωρητική ή πειραματική εργασία ή σύνθεση και των δύο. 11. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Σερρών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξει δίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις γενικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων και την θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στην Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και την παροχή στους σπουδαστές του απαραιτήτου θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου που θα εξασφαλίζει τη σφαιρική κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν όλες τις απαραίτητες θεωρητι κές γνώσεις και εμπειρίες ώστε να μπορούν να δραστη ριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Σε όλα τα εξάμηνα των σπουδών, εκτός του τελευταί ου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκη σης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), θετικών και κοινωνικών Επιστημών. Ακολουθούν μαθήμα τα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν την βάση της Διοικητικής Επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται στις επι χειρήσεις γενικά. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την Πρακτική Άσκηση του σπουδαστή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας, που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ (3) Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48/Τ. Α./ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπι κό του Δημοσίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.». β) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π. δ/τος 164/2004 (Φ.Ε.Κ. Α 134/ Φ.Ε.Κ. Α 135/ ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». γ) Τις διατάξεις του π. δ/τος 402/88 (Φ.Ε.Κ. 187/ τ. Α / ) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα υπ αριθμ. 12 Α / , 8 Β / και 3 Β / πρακτικά των Α και Β Υπηρεσιακών Συμ βουλίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων που επελήφθησαν των κρίσεων αναφορικά με την υπαγωγή συμβασιούχων στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του π.δ. 164/ Την υπ αριθμ. 4/ απόφαση του Δ Τμήμα τος του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία έγινε αποδεκτή η κρίση των ανωτέρω Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. Την υπ αριθμ / Βεβαίωση της Διεύθυν σης Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου «Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων». 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 (Φ.Ε.Κ. 527/ τ. B / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 6. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/(ΦΕΚ 1432/Τ. Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών» Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας θα προκληθεί ετήσια δαπάνη ύψους ΕΥΡΩ, περίπου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των ΕΥΡΩ, περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί τόσο για τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα έτη, από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( Ε.Φ , ΚΑΕ 0200). 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο με το οποίο διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ει δικότητας με τις συνιστώμενες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 9. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε : Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είκοσι έξι (26) οργανικές θέσεις, κατά ειδικότη τα (ως ο κατωτέρω πίνακας), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες κατ εφαρ μογή των διατάξεων του π. δ. 164/2004, ήτοι: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠ/ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης) 1 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟ ΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π. Ε. 4 2 ΓΕΩΠΟΝΩΝ Π. Ε. 9 3 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Π. Ε. 1 4 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Π. Ε. 2 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. Ε. 1 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Τ. Ε. 3 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Δ. Ε. 2 8 ΧΕIΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Δ. Ε. 4 ΣYΝΟΛΟ 26 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 14 Ιουλίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (4) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επέν δυσης της επιχείρησης «Σ. & Δ. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 4560/Π08/1/188/ν.2601/98/ από φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννή σου ολοκληρώνεται η επένδυση της επιχείρησης «Σ. & Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδος παραγωγής & εμφιάλωσης οίνου από προϊόντα βιολογικής αμπελουργίας στην θέση «Παχυμάρι» του Δ.Δ. Πύργου του Δήμου Γαργαλιάνων του Νομού Μεσσηνίας. Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ορι στικοποιείται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ ( ). Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ ( ) που αποτελεί ποσοστό 30% του συ νολικού ύψους της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ ( ). Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ ( ) η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και αποτελεί ποσοστό 45,62% του συνολικού ύψους της πραγ ματοποιηθείσας επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ ( ). Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ) με ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 30% για τα έξη (6) πρώτα χρόνια από την ανάληψη δόσεων του δανείου. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν πέ ντε (5) θέσεις μόνιμης απασχόλησης. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο λοίπου ποσού της συνολικής επιχορήγησης ύψους τριακο σίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ ( ) στην επιχείρηση «Σ. & Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» δηλαδή ποσού εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων επτα κοσίων ογδόντα δύο ευρώ ( ). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ

8 19352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (5) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ» στις διατάξεις του ν.3299/2004 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 4540/Π08/4/75/ν.3299/04/ από φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννή σου εγκρίνεται το αίτημα της επιχείρησης «ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ» για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται σε εκσυγχρονι σμό και επέκταση μονάδος επεξεργασίας σταφίδας στην θέση Τσάκριζα του Δ.Δ. Σουλίου του Δήμου Σικυωνίων του Νομού Κορινθίας, συνολικού κόστους τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ ( ) με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί της ενισχυ όμενης δαπάνης ύψους τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιά δων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ ( ) δηλαδή ποσό εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξη ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( ,25 ). Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθούν μία (1) νέα θέση μόνιμης απασχόλησης και 0,8 θέσεις εποχιακής απασχόλησης (1,8 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ Αριθμ (6) Αύξηση καθ υπέρβαση ημερών εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Φωκίδας, για το έτος Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 ν. 2685/1999 «Περί καλύψεως δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων κ.λ.π», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν.2738/1999 «Περί συλλογικών διαπραγματεύσεων στη Δη μόσια Διοίκηση κ.λ.π». 2. Την υπ αριθμ / απόφασή μας «Ανώ τατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α Φωκίδας», για το έτος 2000 και εφεξής. 3. Την ανάγκη α) σύνταξης μελετών, επίβλεψης και κατα σκευής έγγειοβελτικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτίμησης ζημιών, ποιοτικού ελέγχου υδάτων για άρδευ ση, συμμετοχής σε έργα αναδασμού κ.λ.π β) υλοποίησης των προγραμμάτων και των ελέγχων του Υπ. Γεωργίας, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των κανονισμών της Ε.Ε (πρόγραμμα ΟΣΔΕ, εξισωτική αποζημίωση οικονομικής ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελαιών, μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, έρευνα γάλα κτος και εξατομίκευση ζημιών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έλεγχος και εκρίζωση βουκέλωση, φυματίω ση, μελιταίο πυρετό αιγοπροβάτων, πρόγραμμα ΟΣΔΕ βοειδών και αιγοπροβάτων, κρεοσκοπικοί έλεγχοι στα σφαγεία, έλεγχος νοσημάτων ιπποειδών, Αστυκτηνιατρι κής Επιθεωρήσεις κ.λ.π) και δεδομένου ότι οι υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, της Δ/νσης Κτηνιατρικής, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων και της Δ/νσης εγγείων βελτιώσεων κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών εξάντλησαν το όριο των 120 ημερών. 4. Το υπ αριθμ. 5989/ έγγραφο της Ν.Α Φωκί δας (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Μέριμνας). 5. Το γεγονός ότι η πρόσθετη δαπάνη, η οποία θα βα ρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α. Φωκίδας ανέρχεται για τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στο ποσό των (φορέας 291, ΚΑΕ 0711), για τη Δ/νση Κτηνιατρικής στο ποσό των (φορέας 292, ΚΑΕ 0711) και για τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων στο ποσό (φορέας 294, ΚΑΕ 0711), αποφασίζουμε : Αυξάνουμε καθ υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπομέ νου ορίου, τον αριθμό ημερών εκτός έδρας για το έτος 2006 των υπαλλήλων ως εξής: α) (13) υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων κατά 60 ημέρες, β) (5) υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων κατά 60 ημέρες και γ) (2) υπαλ λήλων κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δ/νσης εγγείων βελτιώσεων κατά 60 ημέρες, για την υλοποίηση προγραμμάτων και ελέγχων Υπουργείου Γεωργίας και την αντιμετώπιση των αναγκών, σύνταξης μελετών, επίβλεψης και κατασκευής έγγειοβελτικών έργων κ.λ.π. Λαμία, 14 Σεπτεμβρίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ Αριθμ (7) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2077/ απόφασης περί σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δίκαι ου νιε την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Κονίστρων» δια της αναγραφής και του TEE Κονιστρών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/ (ΦΕΚ 107Α) «Διοίκη ση οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ Α 110) «Για τη ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαι δευτικές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 2986/ (ΦΕΚ 24 Α) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαι δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ Α 231) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτ λο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν» 4. Την υπ αριθμ. 2077/ απόφασή μας (ΦΕΚ 212Β /1999) «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου και Λυκείου Κονίστρων». 5. Την υπ αριθμ. 29/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δήμου Κονίστρων περί συμπλήρωσης της υπ αριθμ. 4/1999 απόφασης του, αποφασίζουμε : * *

9 ΦΕΚ 1457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. 2077/ απόφασή μας, με την οποία συστήθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δη μοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Κονίστρων», δια της αναγραφής του TEE Κονιστρών. Το ως άνω νομικό πρόσωπο μετονομάζεται σε «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου TEE Κονίστρων». 2. Προσθέτουμε στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο δύο νέα μέλη. Τα 9μελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή εκπρόσωπό του που ορί ζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. β) Ένα Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δημο τικό Συμβούλιο. γ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Λυκείου Κονιστρών. δ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Γυμνασίου Κονιστρών. ε) Τον εκάστοτε Διευθυντή του TEE Κονιστρών. στ) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμό νων Λυκείου Γυμνασίου Κονίστρων. ζ) Δύο δημότες που ορίζονται από το Δημοτικό Συμ βούλιο. η) Έναν εκπρόσωπο των μαθητών του Γυμνασίου Λυ κείου Κονιστρών. Για τα υπόλοιπα ισχύει η ανωτέρω υπ αριθμ. 2077/1999 απόφασή μας. Χαλκίδα, 12 Σεπτεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Α. ΛΑΔΕΡΟΥ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ Αριθμ. 5264α (8) Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της περίπτωσης VIII του εδαφ. στ του άρθρου 3 του ν. 2083/1992 και το άρθρο 13 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζει : Α. Στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προγραμματισμού Μόσχο Πολυσίου ανατίθεται η αρ μοδιότητα σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Ακαδημαϊκών Μονάδων και της Βιβλιοθήκης του Γ.Π. Α., προπτυχιακών και μεταπτυ χιακών σπουδών, πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και εκδόσεων, φοιτητικής μέριμνας, προσωπικού όλων των κατηγοριών, ανταλλαγής μελών ΔEΠ και φοιτητών μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, διεθνών συνεργασιών σε θέματα εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, διασύνδεσης, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής για: Εφαρμογή προγραμμάτων και κανονισμών σπουδών προ πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και συνεχι ζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, Θέματα φοιτητικής μέριμνας, όπως εγγραφές, μετεγγραφές και κατατάξεις πτυχιούχων ή αλλοδαπών φοιτητών, συμβά σεις με υποτρόφους, χορήγηση υποτροφιών και βραβείων σε φοιτητές, σίτιση, υγειονομική περίθαλψη, κλπ., μετά από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, Εγκρίσεις για την έκδοση και διανομή πάσης φύσεως διδακτικών βοηθημάτων σε εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, Θέματα υπηρεσιακών μεταβολών του διοικητικού προ σωπικού, καθώς και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΠ, Τη χορήγηση αδειών απουσίας κανονικών, συνεδρίων, θερινών διακοπών των μελών διδακτικού προσωπικού, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και εγκρίσεις των μετακινήσεων, καθώς και αδειών κατοχής β θέσης και παροχής υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα, Διεθνείς Οργανισμούς κ.α. του προσωπι κού του Ιδρύματος. Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Β. Στον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Λεωνίδα Λουλούδη ανατίθεται η Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και αρμοδιότητες σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Ιδρύματος, επο πτείας στις κατασκευές, υποδομές και συντηρήσεις των κτιρίων, προμηθειών και συντήρησης του επιστημονικού εξοπλισμού, οργάνωσης και λειτουργίας του τηλεματικού δικτύου, επίβλεψης των εν εξελίξει πάσης φύσεως έργων που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών συνεργασιών του Ιδρύματος, καθώς και το δι καίωμα της υπογραφής για: Συμβάσεις προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Γ.Π.Α. και τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων χρηματοδότησης, Συμβάσεις με τους πάσης φύσεως συνεργάτες των επιστημονικών προγραμμάτων της προηγούμενης πα ραγράφου, καθώς και κάθε εγγράφου σχετικού με τις συμβάσεις αυτές, Ορισμό επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών προ μηθειών, εκτελέσεως έργων και εργασιών, Χρηματοδότηση των έργων του Προγράμματος Δη μο σίων Επενδύσεων, Θέματα προμηθειών, κατασκευών και συντήρησης της κτηριακής και επιστημονικής υποδομής του Γ.Π. Α., Θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας, Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του τηλεματικού δικτύου, Πράξεις περικοπής αποδοχών του προσωπικού, Θέματα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO κ.α). Γ. Τον Πρύτανη, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κω λύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης Μόσχος Πολυσίου στα θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και ο Αντιπρύτανης Λεωνίδας Λουλούδη ς στα θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Δ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ο Πρύτανης και ένας από τους Αντιπρυτάνεις, τους αναπληρώνει ο άλλος Αντι πρύτανης. Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2006 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ Αριθμ. 3512/2079 (9) Σύσταση και Λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού. ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ Έχοντας υπόψη: α) Tις διατάξεις των άρθρων του ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ.τ. α 146) Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

10 19354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Tις διατάξεις του υπ αριθμ. 55/1974 (Φ.Ε.Κ. τ. α 185) Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλά δος Περί μελέτης καί εκτελέσεως απάντων των Εκκλη σιαστικών Έργων. γ) Tις διατάξεις του υπ αριθμ. 58/1975 (Φ.Ε.Κ. τ. α 4) Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ λάδος Περ αρμοδιοτ των και τρ που λειτουργ ας των Μητροπολιτικών Συμβουλ ων. δ) Tις διατάξεις των άρθρων του υπ αριθμ. 8/1979 Κα νονισμού της Ιεράς Συν δου της Εκκλησ ας της Ελλ δος (Φ.Ε.Κ. τ. α 1/1980) «Περ Ιερών Ναών και Ενοριών». ε) την ανάγκην συστάσεως καί Οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά τη Ιερά Μητροπόλει διά την εκτέλεσιν των εκκλησιαστικών έργων. στ) την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων της συστα θησομένης Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τόν ν. 1418/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 23), τό π.δ. 609/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 223) καί τό π.δ. 23/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 8) διά την αντιμετώπισιν της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, τά οποία χρηματοδοτούνται είτε από τις Δημόσιες Επενδύσεις είτε εκ των κονδυλίων του Γ και Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως (Κ.Π.Σ.). ζ) Το γεγονός, ότι από απόφαση αυτή δέν προκύπτει δαπάνη σέ βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο φασίζουμε : Την σύστασιν Τεχνικής Υπηρεσίας παρά τη Ιερά Μητρο πόλει, οποία θα λειτουργεί με τον ως ακολούθως εκτιθέ μενο Κανονισμό λειτουργίας. Κανονισμός λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιε ράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού. Άρθρο 1 Σύσταση Συνιστάται Τεχνική Υπηρεσία στήν Ιερά Μητρόπολι Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού γιά τόν προγραμμα τισμό, την μελέτη, την παρακολούθησι, καί την εκτέλεσι εκκλησιαστικών έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του ν. 1418/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 23), Π.Δ. 609/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 223), Π.Δ. 23/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 8) καί του υπ αριθμόν 55/1974 (Φ.Ε.Κ. τ.α 185) Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Περί μελέτης καί εκτελέσεως των εκκλησιαστικών έργων. Άρθρο 2 Σκοπός Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι : 1. Η σύνταξη προγράμματος για όλα τα εκτελούμενα καί προγραμματιζόμενα εκκλησιαστικά έργα και η παρακο λούθηση της εφαρμογής του προγράμματος αυτού στήν περιφέρεια πνευματικής δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητρο πόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού. 2. Ο έλεγχος των υποβαλλομένων πρός έγκρισι από τούς Προέδρους των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Ναών, των Ηγουμενοσυμβουλίων καί των Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως : α) Οικονομικών μελετών γιά την εκτέλεση τεχνικών έργων. β) Λογαρισμών, συγκριτικών πινάκων (Σ.Π.), πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας. 3. Η διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση συντάξεως μελετών και για την εκτέλεση των εκκλησιαστικών έργων. 4. Η παρακολούθηση των εκτελουμένων εκκλησιαστικών έργων. 5. Η συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των αποπεραττουμένων έργων 6. Η σύνταξη εισηγήσεων πρός το Μητροπολιτικό Συμ βούλιο για όλα τα παραπάνω θέματα. 7. Η παροχή τεχνικής αρωγής πρός τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών, τά Ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών και τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιδρυμάτων, τά οποία υπάγονται στήν Ιερά Μητρόπολη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού. 8. Στις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ακό μη να εκπονεί τις μελέτες των τεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να εγκρίνει τις μελέτες, τις οποίες εκπονούν ιδιώτες μηχανικοί για τα έργα της Ιεράς Μητροπόλεως, να επιβλέπει και να ελέγχει τις κατασκευές, τις επισκευές και τις συντηρήσεις των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίες εκτελούνται μέ αυτεπιστασία, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του υπ αριθμ. Κανονισμού 55/1974 (Φ.Ε.Κ. τ.α 185) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις συμπληρωματικές δια τάξεις των αντιστοίχων ν. 716/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 295) και 1418/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 23) μετά των εκτελεστικών του προεδρικών διαταγμάτων και των συμπληρωματικών και τροποποιητικών τους νόμων, όπως ισχύουν έως σήμερα. Άρθρο 3 Οργάνωση 1. Η Τεχνική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής : α. Από τον Προϊστάμενο της, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας μηχανικός, διπλωματούχος Α.Ε.Ι με ανεγνωρισμένη εμπειρία. Ο Προϊστάμενος διορί ζεται από τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο και είναι αρμό διος εισηγητής πρός αυτό γιά τά θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πρέπει επίσης να διαθέτει τά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, τα οποία απαιτούνται από τίς κείμενες διατάξεις περί δημοσίων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων. β. Από διπλωματούχους μηχανικούς, οι οποίοι διορίζο νται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου και στελεχώνουν την Τεχνική Υπηρεσία. Οι μηχανικοί αυτοί μπορεί νά είναι στελέχη μόνιμα, επί συμβάσει ή να αναλαμβάνουν έργα κατ ανάθεση. γ. Από ένα διοικητικό υπάλληλο, χειριστή ηλεκτρονικού υπολογιστού (Η/Υ), γιά την γραμματειακή εξυπηρέτησι του γραφείου. 2. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας, σε περίπτωσι απου σίας ή κωλύματος του, ορίζει ο ίδιος τον αναπληρωτή του. 3. Με την έναρξη λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας, η πρόσληψη του προσωπικού έμμισθου ή εθελοντικού, θά γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με σύμβαση έργου. 4. Ως Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοια του π.δ. 23/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 8), ορίζεται τό Μητροπολιτικό Συμ βούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού. 5. Ως Προϊσταμένη Αρχή κατά την έννοια του ν. 1418/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 23) καί του π.δ. 609/ (Φ.Ε.Κ. τ.α 223), ορίζεται επίσης το Μητροπολιτικό Συμ βούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού. 6. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζεται η Τεχνική Υπηρε σία της Ιεράς Μητροπόλεως, τα μέλη της οποίας ασκούν και καθήκοντα επιβλέποντος μηχανικού κατ ανάθεσι. Επι πλέον καθήκοντα επιβλέποντος μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και σε άλλα πρόσωπα, ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι δύναται να προσληφθούν από την Ιερά Μητρόπολι μέ σύμβαση ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, γιά νά

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Τε χνικού ειδικότητας οδηγού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το Β εξάμηνο 2006....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255 17 Οκτωβρίου 2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3399 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1179 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος οδηγού επαγγέλματος για τους πτυχιούχους του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3577 8 Ιουνίου 2007 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3462 28 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. 36579/Β1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 1740/Β/30.8.2007) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 4 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3752 Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 175 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου συστήματος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 238 4 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 151 Οργανισμός Σχολής Ικάρων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2346 18 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) ψυχοθεραπευτές για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3285 10 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας... 1 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 134 18 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3580 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 1 Αυγούστου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3687 Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1159 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.... 1 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1751 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση έργου της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα