ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 269 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 269 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΩΛΞ-Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 269 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 5/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010». Στην Λάρισα σήμερα την 31 Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Ντάβαρη Ευαγγελία και 2) Σαμουρέλης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 21

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι κ.κ. Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, Ούντρια Ευαγγελή, Ζωγράφος Βασίλειος, Κλεισιάρης Βασίλειος, Μπεκύρης Μιχαήλ, Λέτσιος Ιωάννης, Αλεξούλης Ιωάννης και Καραμπάτσας Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση, σχετικά με την με αριθμ. 5/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 234 και 240 παρ.2 του Ν. 3463/ Το άρθρο 65 του Ν.3852/ Την με αρ. 5/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας που αφορά Οικονομικό Απολογισμό έτους 2010, ο οποίος παρουσιάζει: ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧ: ,86 ευρώ ΕΞΟΔΑ: ,78 ευρώ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 6.797,08 ευρώ 4. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ. Σάπκα Ιωάννη, Σούλτη Γεώργιου, Παπακρίβου Χρυσόστομου, Τσιαούση Κων/νου, Αράπκουλε Δέσποινας, Καφφέ Θεοδώρου, Αδαμόπουλου Αθανασίου, Σουλούκου Ασπασίας και Λαμπρούλη Γεώργιου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον απολογισμό, οικονομικού έτους 2010, του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ.5/2011 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 21

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ (ΦΕΚ 337 τ.α ) ΑΠΟΦΑΣΗ 5 ΑΠΟ ΤΟ Νο 3/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Απολογισμός Δημοτικού Ωδείου Λάρισας οικονομικού έτους 2010» Στη Λάρισα σήμερα την 28 η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, ύστερα από την υπ.αριθμ. 27/ πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06). Παρόντες ήταν οι κ.κ. Χρίστος Οικονόμου Πρόεδρος, Αγορίτσας Χρήστος- Αντιπρόεδρος, Ναυσικά Μπαρμπούτη, Γκανάς Ιωάννης, Ηλίας Βαλιάκος, Ραλλού Γραμματοπούλου Ρήτου, Βασ. Γιαννούκα, Απόστολος Λιάλιος Απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα οι : Νικ Σκεντέρης, Αντώνιος Νικολίτσας, Δημήτριος Κουραμάς, Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία (Σε σύνολο αριθμού 11 Συμβούλων ήταν όλοι παρόντες οι οκτώ (8) αποτελούντες την πλειοψηφία αυτού, άρθρο 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα» δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στη συζήτηση των θεμάτων. ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010» Ο κ. Πρόεδρος εισηγείται τον απολογισμό του έτους 2010 ο οποίος αποτελείται από δύο σκέλη, δηλαδή: Α. Τον εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό απολογισμό & Β. τον Οικονομικό απολογισμό του Δ.Ω.Λ. για το Α. Στον εκπαιδευτικό- καλλιτεχνικό απολογισμό ο Πρόεδρος εισηγείται τα κατωτέρω : Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει στα 80 χρόνια λειτουργίας του, παρουσίασε και για το 2010 ένα πλούσιο έργο τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον καλλιτεχνικό τομέα. Στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας κατά το έτος 2010 απασχολήθηκαν οι : ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 22 ΑΤΟΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ-ΚΛΑΔΟΣ 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΕ10 2. ΓΩΓΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΕ14 3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΤΕ14 4. ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΕ14 5. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΧΡΙΣΤΟ-ΦΟΡΟΣ-ΤΕ14 6. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΤΕ14 7. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΕ14 8. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΕ10 9. ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΧΡΥΣΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΕ ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΤΕ ΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΕ ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΤΕ ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΤΕ14 Σελίδα 3 από 21

4 14. ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΕ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΤΕ ΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΤΕ ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΤΕ ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΒΑΛΣΑΜΩ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΕ1 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : 13 ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΕ1 2. ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΕ30 3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΥΕ16 4. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΔΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΔΕ 2. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΕ 3. ΛΕΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΕ 4. ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΘΕΜΗΣ-ΔΕ 5. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΗΛΙΑΣ-ΔΕ 6. ΣΙΟΠΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΕ 7. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΔΕ 8. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΔΕ 9. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΕ30 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (22 ΑΤΟΜΑ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΓΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3. ΓΑΛΛΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 5. ΜΗΝΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΒΙΣΟΒΣΙΟΥΚ ΑΝΑΤΟΛΙ-ΑΡΚΑΝΤΙ 7. ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ 9. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11. ΣΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ 12. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΗΛΙΑΣ 13. ΧΑΛΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑ 16. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18. ΤΣΙΑΚΤΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Σελίδα 4 από 21

5 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΚΡΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2. ΖΙΩΓΑ-ΔΕΔΕ ΧΑΡ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 3. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 4. ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 5. ΛΕΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 6. ΠΟΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7. ΣΕΚΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8. ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9. ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 13. ΛΙΑΛΙΟΥ ΑΜΑΡΡΥΛΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛ/ΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΑΕΣΤΡΟΙ) ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος Συνεχιζόμενη παρακολούθηση των μαθημάτων και ειδικά των θεωρητικών από το διευθυντή, με παρεμβάσεις στη διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης και του τρόπου προσέγγισης των μαθητών ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Επιλογή των μαθητών που προτείνονται για φοίτηση στα ειδικά μαθήματα και σχετική ενημέρωση των γονέων τους. Παρουσιάσεις όλων των οργάνων σε μικρές συναυλίες στις τάξεις της μουσικής προπαιδείας παρουσία των γονέων και ενημερωτική συζήτηση προκειμένου να γίνουν οι βέλτιστες επιλογές.. Ικανοποίηση όλων σχεδόν των αιτημάτων για εγγραφή σε συγκεκριμένο διδάσκοντα ή για αλλαγή διδάσκοντος με παράλληλη τήρηση της ιεραρχίας Παρακολούθηση των μαθημάτων από το διευθυντή σε τακτά διαστήματα ώστε να υπάρχει προσωπική του άποψη για τα περισσότερα παιδιά, ώστε να γίνει η καλύτερη διαχείριση των σπουδών τους. (επιλογή κατάλληλων συνδυασμών παρακολουθούμενων μαθημάτων). διοργάνωση σεμιναρίων για την καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη διεύρυνση των ερμηνευτικών και τεχνικών κατευθύνσεων των μαθητών. Ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους ανά τρίμηνο, σε ημέρες και ώρες που ορίζονται από τη διεύθυνση. Συστηματική τήρηση ψηφιακού αρχείου με τις συναυλίες του ωδείου. Συνέχιση των Μαθητικών επιδείξεων μεμονωμένων τάξεων η και συνδυασμού δύο και τριών διδασκόντων, τόσο στη μεγάλη αίθουσα συναυλιών όσο και στην αίθουσα Ήβη Βοζαλή-Βαρνά σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε όλα τα παιδιά του ωδείου να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους.. Το σχ. έτος λειτούργησαν στο Δ.Ω.Λ. οι παρακάτω σχολές, στις οποίες ο αριθμός των σπουδαστών ανήλθε σε : Α/Α Σ Χ Ο Λ Η Δ.Ω.Λ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Σελίδα 5 από 21

6 1 ΠΙΑΝΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ 55 3 ΒΙΟΛΑΣ 0 4 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 12 5 ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟΥ 2 6 ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 42 7 ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 4 8 ΚΡΟΥΣΤΩΝ 9 9 ΚΙΘΑΡΑΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 3 15 ΑΡΜΟΝΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΩΔΕΙΑΚΗΣ ROCK - POP ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ΠΡΟΩΔΕΙΑΚΗ ΝΗΠΙΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 10 Σύνολο 840 Σελίδα 6 από 21

7 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ.Ω.Λ. Την χρονιά που πέρασε, δόθηκαν συνολικά 25 πτυχία και διπλώματα : Σχολή ανώτερων θεωρητικών : 5 πτυχία αρμονίας, 3 πτυχία φούγκας, 2 πτυχία αντίστιξης, 1 πτυχίο σύνθεσης Σχολή βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής : 4 πτυχία, 3 διπλώματα Σχολή κιθάρας : 2 διπλώματα Σχολή εγχόρδων- τμήμα βιολοντσέλου : 2 πτυχία Σχολή ξύλινων πνευστών- τμήμα κλαρινέτου: 1 πτυχίο Σχολή κρουστών : 2 διπλώματα Στην αίθουσα συναυλιών του και στην αίθουσα συναυλιών «Ήβης Βοζαλή», το Δ.Ω.Λ. διοργάνωσε μουσικές βραδιές με το δυναμικό του ή με καλλιτέχνες που συνεργάστηκε ή μετακάλεσε : Συναυλία Μπαρόκ θρησκευτικής μουσικής με τη Μικτή Χορωδία και τη συμμετοχή Ορχήστρας Εγχόρδων με τους Μ. Κοντογεωργίου, Μ.Βλαχοπούλου, υπό τη διεύθυνση του Δημ. Καρβούνη Ρεσιτάλ με τους Δημ. Καρακαντά βιολί και Απ. Παληό-πιάνο Ρεσιτάλ τραγουδιού με τους Μυρσίνη Μαργαρίτη-υψίφωνος και Δημ. Κτιστάκη πιάνο Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Λαρισαίων, -Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο αρ.5 Σεπτέτο op.20 σε μι ύφεση, υπό τη Διεύθυνση του Χρήστου Κτιστάκη Ρεσιτάλ με τους Δημ. Καραμανώλη-βιολί και Χρ. Λενούτσο πιάνο Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Λαρισαίων, Requiem-Luigi Cherubini Συναυλία Μαθητικής Συμφωνικής Ορχήστρας Δ.Ω.Λ. «Δημήτρης Μητρόπουλος» υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κτιστάκη Βραδιά Μουσικής Δωματίου με τους Κ.Παναγιωτίδη-βιολί, Ali Basegmezler-βιόλα, Δ.Τραυλός-βιολοντσέλο, Ε.Γιαμοπούλου-πιάνο Συναυλία Παιδικής Χορωδίας Δ.Ω.Λ., με τη συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας Δ.Ω.Λ., υπό τη διεύθυνση του Δημ. Καρβούνη Ρεσιτάλ πιάνου με την Ελ. Χαλάτση Συναυλία στη μνήμη του καθηγητή του Δ.Ω.Λ Στέφανου Λαέτσου Εορτασμός των 80 χρόνων της ΔΕΥΑΛ, με τη συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας Δ.Ω.Λ. Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Voith της πόλης Heidenheim Γερμανίας, υπό τη διεύθυνση της Πάττυ Κοντογιάννη Βραδιά Μουσικής Δωματίου με έργα για βιολί και πιάνο με του Δημ. Καρακαντά- βιολί και Απ. Παληό-πιάνο Συναυλία αφιερωμένη στην μνήμη του καθηγητή του Νικόλαου Γκουτκίδη Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων σε συνεργασία με το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜΟΥΘ) με το έργο «Η όπερα της πεντάρας» υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κτιστάκη. Συναυλία της Μικτής Χορωδίας του Δ.Ω.Λ. με τίτλο «Τραγουδώντας τα Χριστούγεννα στις γειτονιές του κόσμου..» υπό τη διεύθυνση του Δημ. Καρβούνη Η Φιλαρμονική του Δ.Ω.Λ., υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Μηνά, πραγματοποίησε τις καθιερωμένες εμφανίσεις της στις εθνικές και θρησκευτικές γιορτές της πόλης. Παρουσίασε προγράμματα σε ευαγή Ιδρύματα, σε πλατείες και συνοικίες της πόλης. Στο πλούσιο έργο της, η Φιλαρμονική του Δ.Ω.Λ. συμμετείχε σε λιτανεύσεις εικόνων στον καθαγιασμό των υδάτων (Θεοφάνεια) στην περιφορά επιταφίου Σελίδα 7 από 21

8 σε συναυλία που πλαισίωσε τις εκδηλώσεις της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δ.Ω.Λ. σε βραβεύσεις του ΑΟΔΛ στα καθιερωμένα εωθινά και παρελάσεις σε εκδήλωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας για τους Εβραίους Μάρτυρες της Κατοχής σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την Ημέρα Περιβάλλοντος στις εορταστικές εκδηλώσεις του Κιλελέρ σε συναυλία που πραγματοποιήθηκαν σε πολλά σχολεία της πόλης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του μνημείου «Αντιαεροπορικός» απόδοση τιμών στην πλατεία Γ. Πατέρα απόδοση τιμών στην πλατεία Δ. Τσάτσου σε επιμνημόσυνη δέηση για τους ευεργέτες της πόλης της Λάρισας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τους αγώνες παλαιμάχων σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τα εγκαίνια του γηπέδου της ΑΕΛ σε συναυλία με αμερικανική μπάντα σε φεστιβάλ Φιλαρμονικών στη Βέροια σε φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην Ιταλία σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ομορφοχώρι, στη Φαλάνη, στο Ελευθερέ, στην Τερψιθέα, στην Κοιλάδα κ.α. στο Πρόγραμμα εορτασμού της Απελευθέρωσης της Λάρισας από τον Τουρκικό ζυγό σε επιμνημόσυνη δέηση για τους εκτελεσθέντες Λαρισαίους (παλαιό κοιμητήριο) στην ετήσια εκδήλωση προς τιμήν των πεσόντων κατοχής της Ένωσης Συνταξιούχων Αναπήρων & Θυμάτων Εθνικής Αντίστασης σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Πυροβολικά στην επέτειο απελευθέρωσης της Λάρισας από τη Γερμανική Κατοχή, στις εκδηλώσεις για το άναμμα Φώτων - Κεντρική Πλατεία στα Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στην αλλαγή χρόνου - Κεντρική Πλατεία Συναυλίες σπουδαστών κατωτέρων και ανωτέρων τάξεων του Ωδείου, με σκοπό να δείξουν τη δουλειά τους και να εξοικειωθούν με το κοινό, πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία όλη τη χρονιά Σημειώνεται ότι καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές των σχολείων (Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων) της Λάρισας με τα μουσικά σύνολα όλων των σχολών του Δ.Ω.Λ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Στα πλαίσια της γενικότερης θεώρησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δ.Ω.Λ. πραγματοποιήθηκε : σεμινάριο πιάνου από τον καταξιωμένο πιανίστα, σολίστ και εκπαιδευτικό Δημήτριο Τουφεξή, σεμινάριο μελοδραματικής από τον γνωστό μονωδό Γρηγόρη Πυριαλάκο σεμινάριο φλάουτου με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους φλαουτίστες Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, έδωσε το βήμα σε νέους, ταλαντούχους σπουδαστές του, οργανώνοντας ατομικά ρεσιτάλ ή μουσικές βραδιές. Πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες επιδείξεις και συναυλίες των σχολών και των τάξεων του Δ.Ω.Λ. Η σκληρή προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιβραβεύεται από το κοινό που καταχειροκροτεί κάθε φορά τις προσπάθειές τους. Επισημαίνεται η συμβολή του Δ.Ω.Λ. στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Συνεργάστηκε ή διέθεσε την αίθουσα συναυλιών του καθώς και τους χώρους του (Αίθριο, Σελίδα 8 από 21

9 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα υπογείου) σε μουσικές, χορευτικές θεατρικές και άλλες πνευματικές - κοινωνικές εκδηλώσεις, συνέδρια επιστημονικών συλλόγων, εκθέσεις και άλλα. Το έργο του Ωδείου είναι πλούσιο τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα. Είναι δύσκολο όμως να αποδοθούν σε λίγες σελίδες, ο μόχθος των σπουδαστών του για το πρώτο ηχόχρωμά τους, η προσπάθεια των καθηγητών τους για την πρόοδο των μαθητών τους. Δεν είναι εύκολο να καταγραφεί η αγωνία των μουσικών λίγο πριν βγουν από τα καμαρίνια και η επιβράβευση που έρχεται με το χειροκρότημα του κοινού. Η Διεύθυνση, εκπαιδευτικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, προσπαθούν καθημερινά να εκπληρώσουν στο ακέραιο το σκοπό του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και να επιβεβαιώσουν τα 80 χρόνια που το ίδρυμα υπηρετεί την πόλη μας, τιμώντας την τέχνη και τον πολιτισμό. Β. Στον οικονομικό απολογισμό έτους 2010, ο Πρόεδρος εισηγείται τα κατωτέρω : Κατόπιν του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στα βιβλία του Ωδείου δηλαδή στο βιβλίο Ημερολογίου Ταμείου και στο το βιβλίο Γενικού Καθολικού εσόδων και εξόδων, διαπιστώθηκαν τα εξής: Ι. Το ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ήταν : 4.244,89 ΙΙ. Ως προς τα ΕΣΟΔΑ στο βιβλίο ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ευρέθησαν ΒΕΒΑΙΩ : ,86 ΕΙΣΠΡΑΧ : ,86 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ : 0,00 Ο αριθμός των Γραμματίων Είσπραξης που εκδόθηκαν ήταν από 001 έως 126 Ως προς τα ΕΞΟΔΑ στο βιβλίο ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ευρέθησαν ΕΚΔΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : ,73 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : ,78 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : ,95 Ο αριθμός των Χρηματικών Ενταλμάτων που εκδόθηκαν ήταν από 001 έως 514 ΙΙΙ. Το ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2010 ήταν έξι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και οχτώ λεπτά (6.797,08 ) και είχε αναλυτικά ως κατωτέρω: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ λογ/σμός Νο ,86 2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ λογ/σμός Νο ,36 3. ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογαριασμός Νο ,73 4. ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογαριασμός Νο ,10 ΜΕΤΡΗΤΑ Στο ταμείο του ωδείου υπήρχαν μετρητά 252,03 και συγκεκριμένα σε χαρτονομίσματα των50, 20, 10 και 5 καθώς και σε κέρματα και χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση στις συναλλαγές του ΔΩΛ με το κοινό. Στην συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του Απολογισμού 2010 ως κατωτέρω: Σελίδα 9 από 21

10 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/Σ ΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ , , ,00 0, ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 100,00 60,46 60,46 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 0.4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ , , ,00 0, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ , , ,31 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗ ΔΗΜ.ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , ,77 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΠΟ, ΥΓΝΑ. Κά ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 2.200,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , , ,00 0, ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 8.000,00 0,00 0,00 0, ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 8.000,00 0,00 0,00 0, ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΛ 7.000,00 0,00 0,00 0, ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 7.000,00 0,00 0,00 0, ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΩΛ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΩΛ 2.000,00 640,00 640,00 0, ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 5.000, , ,00 0, ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ 5.000, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑ , , ,00 0,00 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/Σ ΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Σελίδα 10 από 21

11 2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ & ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , ,82 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,82 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,22 0, ΦΟΡΟΣ ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 6.400, , ,90 0, ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , ,47 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , ,59 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) , , ,46 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ , , ,37 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΙΚΑ , , ,96 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,79 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ &ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,20 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 51 ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.244, , ,89 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 4.244, , ,89 0, ,0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,86 0,00 Σελίδα 11 από 21

12 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΕΝΤΑΛ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ,64 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ,67 0, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ , , , ,30 0, ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ,61 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ , , , ,25 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ , , , ,88 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ , , , ,35 0, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΙΔΑΧ , , , ,02 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ , , , ,50 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΥΔΚΥ) , , , ,46 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ (ΙΚΑ) , , , ,51 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ,97 0, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 1.000, ,00 634,39 634,39 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.000, ,00 634,39 634,39 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ,47 0,00 Σελίδα 12 από 21

13 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΕΝΤΑΛ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 5.000, , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ , , , ,29 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ , , , ,73 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΥΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 6.000, , , ,89 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ -ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΩΛ , , , ,22 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΩΛ , , , ,86 0, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΩΛ 1.000, , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΔΩΛ , , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΩΛ , , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΛ 3.300, , , ,45 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , ,44 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΩΛ , , , ,60 0, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΙΡΕΤΩΝ , , , ,60 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.000, , , ,49 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2.000, , , ,49 0,00 ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,53 0,00 Σελίδα 13 από 21

14 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΕΝΤΑΛ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 1.000, ,00 889,75 889,75 0, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 5.000, , , ,10 0,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6.000, , , ,85 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 500,00 500,00 466,00 466,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 500,00 500,00 466,00 466,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΩΛ 1.500, , , ,79 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΩΛ 300,00 300,00 272,59 272,59 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.000, ,00 650,54 650,54 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΔΩΛ 1.500, , , ,11 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΩΛ 1.500, , , ,43 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ κλπ) 1.500, , , ,80 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 7.300, , , ,26 0, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΩΛ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ , , , ,90 0, ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΩΛ 1.200, ,00 710,43 710,43 0,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , , ,33 0,00 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,44 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 100,00 100,00 95,00 95,00 0, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 200,00 200,00 170,38 170,38 0,00 ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ 300,00 300,00 265,38 265,38 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 400,00 400,00 160,00 160,00 0, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΔΩΛ 1.000, ,00 400,00 400,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.400, ,00 560,00 560,00 0,00 Σελίδα 14 από 21

15 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦ Ω ΕΝΤΑΛ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΩΛ 1.000, ,00 619,77 619,77 0,00 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 2.000, , , , ,00 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3.500, , , , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 200,00 200,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΦΙΣΕΣ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ κλπ) 3.000, , , ,36 0,00 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3.200, , , ,36 0, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΛΠ ΘΕΑΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ & ΕΠΑΘΛΩΝ) 500,00 500,00 310,00 310,00 0,00 ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ 500,00 500,00 310,00 310,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ & INTERNET 500,00 500,00 355,00 355,00 0,00 ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 500,00 500,00 355,00 355,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 400,00 400,00 116,10 116,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 400,00 400,00 116,10 116,10 0, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 800, ,00 761,00 761,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 800, ,00 866,92 156,92 710, ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1.600, , ,92 917,92 710,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ , , , , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Σελίδα 15 από 21

16 ΕΝΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.500, , , ,59 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΛ 2.000, , , ,87 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.000, , , ,48 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ,ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ κλπ 7.500, , , ,94 0,00 Σελίδα 16 από 21

17 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΕΝΤΑΛ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000, , , ,15 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2.500, , , ,13 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 4.500, , , ,28 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.000, ,00 625,16 625,16 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.000, ,00 625,16 625,16 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ κλπ) 1.000, ,00 995,60 995,60 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΤΙΚΩΝ 1.000, ,00 995,60 995,60 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΥ 100,00 100,00 60,25 60,25 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100,00 100,00 60,25 60,25 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ 1.800, , , ,56 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.800, , , ,61 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 3.600, , , ,17 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ,40 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΔΩΡΕΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 100,00 100,00 93,53 93,53 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 100,00 100,00 93,53 93,53 0,00 Σελίδα 17 από 21

18 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΕΝΤΑΛ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 8.000, , , ,78 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2.000, ,00 450,01 450,01 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΔΙΣΚΩΝ, CD-DVD, ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 800,00 800,00 181,49 181,49 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000, , , ,54 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , ,82 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ο.Ε. 0, , , ,15 0, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ 11ΟΥ ΚΑΙ 12ΟΥ / , , , ,03 0, ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΥΔΚΥ 2008 & 2009 Π.Ο.Ε , , , ,55 0, ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ (Π.Ο.Ε) , , , ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ , , , ,70 0, ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΜΥ-ΦΕΕ-ΧΑΡΤ. & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΣΤ ΔΙΜΗΝΟΥ , , , ,47 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Π.Ο.Ε , , , ,90 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΟΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ κλπ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , , , ,86 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , , ,14 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ , , , ,00 0, ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ , , , , ,95 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 800,00 800,00 250,00 250,00 0,00 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΟΝΔΛ 2.500, ,00 90,00 90,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (ΑΦΙΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΤΑ κλπ) 2.500, , , ,29 0,00 ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΛΠ ΘΕΑΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ & ΕΠΑΘΛΩΝ) 1.000, ,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ 2.000, ,00 126,15 126,15 0,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Ο.Ν.Δ.Λ , , , ,00 0,00 ΠΡΟΜΗΓΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Σ.Ο.Ν.Δ.Λ. 200,00 200,00 277,09 277,09 0,00 ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , , , , ,95 Σελίδα 18 από 21

19 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΕΝΤΑΛ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΔΑΧ , , , ,74 0,00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΔΑΧ , , , ,73 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ , , , ,56 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΔΑΧ , , , ,03 0, ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ , , , ,55 0, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΜΠΑΝΤΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ , , , ,09 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ , , , ,98 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ , , , ,62 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1.000, ,00 906,00 906,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 800,00 800,00 248,05 248,05 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 500,00 500,00 148,02 148,02 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 800,00 800,00 787,36 787,36 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΜΠΑΝΤΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 3.300, , , ,43 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 1.000, ,00 120,00 120,00 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 2.000, , , ,00 445, ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (ΑΦΙΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΤΑ κλπ) 1.500, ,00 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 5.000, , , ,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ & INTERNET 200,00 200,00 29,52 29,52 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 1.000, ,00 317,94 317,94 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ , , , ,46 445,00 Σελίδα 19 από 21

20 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΕΝΤΑΛ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 300,00 300,00 74,91 74,91 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 500,00 500,00 416,97 416,97 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 1.000, ,00 491,88 491,88 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 500,00 500,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 500,00 500,00 33,67 33,67 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΜΠΑΝΤΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 600,00 600,00 29,70 29,70 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 1.600, ,00 63,37 63,37 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ , , , ,79 445,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , , ,95 ΛΑΡΙΣΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΩΛ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Ω.Λ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σελίδα 20 από 21

21 Το Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την έγκριση του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010, όπως παραπάνω αναλύεται. Η απόφαση έλαβε αριθμό 5. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ακριβές αντίγραφο Λάρισα, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Ω.Λ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σελίδα 21 από 21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση παύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.54 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/04 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εκτέλεση με ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο.

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 1 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Ω.Λ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 3. ΣΧΟΛΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ: φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, σαξόφωνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ. 50-9 Φαξ: 50963 E-mail: odeio@dkavalas.gr Πληρ: Ε. Παράσχου Καβάλα, Νοεμβρίου 04 Α.Π: 549 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1. Δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 882/Δ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 Στην Καλαμάτα σήμερα 29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε στα γραφεία της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Γνωμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 29 07 2015 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1691 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2338/3.4.2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η ποιότητα της μουσικής παιδείας ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Από τη φετινή χρονιά το Δημοτικό μας Ωδείο διευρύνεται με νέα τμήματα διδασκαλίας πνευστών

Διαβάστε περισσότερα