Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006"

Transcript

1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : Αναθεώρηση: Ημερομηνία εκτύπωσης:: Αντικαθιστά την έκδοση της: ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιέχει: Tetramethylene dimethacrylate Οξικό οξύ, 2-φαίνυλο υδραζίνη 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προβλεπόμενη χρήση: Συγκολλητικό 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Henkel Hellas S.A. Kyprou Street Athen-Moschato Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 (210) Αριθμός +30 (210) FAX: 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι διαθέσιμο συνεχώς στο τηλέφωνο Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ταξινόμηση (CLP): Ευαισθητοποιητής δέρματος Κατηγορία 1 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Χρόνιοι κίνδυνοι στο υδάτινο περιβάλλον Κατηγορία 2 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες Στοιχεία επισήμανσης Στοιχεία επισήμανσης (CLP):

2 Σελίδα 2 απο Εικονόγραμμα κινδύνου: Προειδοποιητική λέξη: Δήλωση επικινδυνότητας: Δήλωση προφύλαξης: Προσοχή H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες. ***Μόνο για καταναλωτική χρήση: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P501 Διαθέστε τα απόβλητα και υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.*** Δήλωση προφύλαξης: Πρόληψη Δήλωση προφύλαξης: Ανταπόκριση P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια. P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό Άλλοι κίνδυνοι Δεν υπάρχουν συνέπειες, όταν η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Μείγματα Γενική χημική περιγραφή: Αναεροβικό συγκολλητικό ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3 Σελίδα 3 απο Δήλωση των συστατικών σύμφωνα με CLP (ΕΚ) αριθ 1272/2008: Tetramethylene dimethacrylate 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine Αριθμός ΕΚ Αριθμός καταχώρησης REACH Περιεκτικότητα Ταξινόμηση % Skin Sens. 1B H < 10 % Acute Tox. 4; Στοματικό H302 Aquatic Chronic 2 H < 5 % Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 2 H411 Οξικό οξύ, 2-φαίνυλο υδραζίνη ,25- < 2,5 % Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Συντελεστής m 10 Παράγοντας Μ ( χρόνια υδάτινη τοξικότητα ) ,1- < 1 % Acute Tox. 4; Δερματικό H312 STOT RE 2 H373 Acute Tox. 4; Στοματικό H302 Org. Perox. E H242 Acute Tox. 3; Εισπνοή H331 Aquatic Chronic 2 H411 Skin Corr. 1B H ,1- < 1 % Acute Tox. 3; Στοματικό H301 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3; Εισπνοή H335 Carc. 2 H ,1- < 1 % Acute Tox. 4; Στοματικό H302 Acute Tox. 4; Δερματικό H312 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 1,4-Ναφθαλενοδιόνη ,01- < 0,1 % Acute Tox. 3; Στοματικό H301 Skin Irrit. 2; Δερματικό H315 Skin Sens. 1; Δερματικό H317 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 1; Εισπνοή

4 Σελίδα 4 απο H330 STOT SE 3; Εισπνοή H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Συντελεστής m 10 Για το πλήρες κείμενο των επικινδύνων δηλώσεων (H-statements) και άλλων συντομογραφίων βλ. παράγραφο 16 "Λοιπές πληροφορίες". Μη ταξινομημένες ουσίες μπορεί να έχουν διαθέσιμα κοινά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Εισπνοή Μετακινείστε τον ασθενή στο φρέσκο αέρα. Εάν τα συμπτώματα παραμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή. Επαφή με το δέρμα Πλένετε με τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός συνεχιστεί ζητήστε ιατρική συμβουλή. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με τρεχούμενο νερό (για 10 λεπτά), καλέστε εξειδικευμένο γιατρό. Κατάποση Ξεπλύνετε το στόμα σας, πιείτε 1-2 ποτήρια νερό, μην προκαλείτε έμετο, ζητήστε ιατρική συμβουλή Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Δέρμα : Εξάνθημα, κνίδωση. Παρατεταμένη η επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Δείτε την παράγραφο: Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα µέτρα κατάσβεσης φωτιάς: Διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, σκόνη. ομίχλη νερού ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Μέσα κατάσβεσης που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας: Δεν αναφέρεται 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν μονοξείδιο του άνθρακα (CO) διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και οξείδια του αζώτου (ΝΟx) Συστάσεις για τους πυροσβέστες Φορέστε ατομική αναπνευστική συσκευή και ρουχισμό πλήρους προστασίας, όπως όταν μεταχειρίζεστε εργαλεία. Συµπληρωµατικά στοιχεία: Σε περίπτωση πυρκαγιάς κρατάτε χαμηλή τη θερμοκρασία των περιεκτών που κινδυνεύουν ψεκάζοντας με νερό. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

5 Σελίδα 5 απο 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Φροντίζετε για επαρκή αερισμό και εξαερισμό στο χώρο εργασίας Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Για διαρροή μικρών ποσοτήτων σκουπίστε με χαρτί και τοποθετήστε σε κάδο για διάθεση. Για διαρροή μεγάλων ποσοτήτων απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό και τοποθετείστε το σε σφραγισμένο δοχείο για διάθεση Παραπομπή σε άλλα τμήματα Συμβουλευτείτε το τμήμα 8 ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα θα πρέπει να αποφεύγεται για να ελαχιστοποιηθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος ευαισθητοποίησης. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Συμβουλευτείτε το τμήμα 8 Μέτρα υγιεινής: Θα πρέπει να τηρούνται καλές συνθήκες βιομηχανικής υγιεινής. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Πριν από τα διαλείμματα και μετά το τέλος της εργασίας να πλένετε τα χέρια σας Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Εξασφαλίστε καλό αερισμό/εξαερισμό. Αποθηκεύστε στις αυθεντικές συσκευασίες στους 8-21 C ( F) και μην επιστρέφετε υπολείματα υλικών στις συσκευασίες καθώς η επιμόλυνση μπορεί να μειώσει τον χρόνο ζωής του προϊόντος. Μην αποθηκεύετε μαζί με τρόφιμα ή άλλα αναλώσιμα (καφέ, τσάι, καπνός, κτλ.) Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Συγκολλητικό ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Επαγγελματικά όρια Εκθεσης Ισχύει για Ελλάδα Περιεχόµενα [Ελεγχόμενη Ουσία] ppm mg/m 3 Κατηγορία Τιμής Κατηγορία ελάχιστου χρόνου Σχετικοί έκθεσης / Παρατηρήσεις Κανονισμοί κουμένιο [ΚΟΥµΈΝΙΟ] Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης: Ενδεικτικό ECTLV κουμένιο [ΚΟΥµΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥΜΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥΜΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥΜΈΝΙΟ] Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Τιμή (TWA): Ενδεικτικό ECTLV Οριακή Τιμή Έκθεσης GR OEL Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης Προσδιορισμός δέρματος: Μπορεί να απορροφηθεί διαμέσου του δέρματος. GR OEL GR OEL

6 Σελίδα 6 απο Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Ονομα στην λιστα Environmental Compartment Χρόνος έκθεσης Αξια mg/l ppm Αλλα Νερό (Γλυκό 0,00705 mg/l Νερό 0,0007 mg/l (Θαλασσινό Νερό 0,0705 mg/l (Διαλείπουσα απελευθέρωση) Ίζημα (Γλυκό 0,1729 Ίζημα 0,01729 (Θαλασσινό έδαφος 0,057 STP 10 mg/l Στοματικός 0,119 Νερό (Γλυκό έδαφος 0,098 Ίζημα (Θαλασσινό Ίζημα (Γλυκό STP Νερό (Διαλείπουσα απελευθέρωση) Νερό (Θαλασσινό 0,0493 0,493 Νερό (Γλυκό Νερό (Θαλασσινό Νερό (Διαλείπουσα απελευθέρωση) Ίζημα 5,554 (Θαλασσινό Νερό (Γλυκό 55,54 Έδαφος, χώμα 66,576 STP Νερό (Γλυκό Νερό (Διαλείπουσα 0,0012 mg/l 100 mg/l 0,012 mg/l 0,00012 mg/l 0, mg/l 0,0146 g/l 0,00025 mg/l 10 mg/l 0,074 mg/l 0,744 mg/l Παρατηρήσεις

7 Σελίδα 7 απο απελευθέρωση) Ίζημα (Γλυκό STP 0,0624 3,33 mg/l Derived No-Effect Level (DNEL): Ονομα στην λιστα Tetramethylene dimethacrylate Tetramethylene dimethacrylate Application Area Οδό έκθεσης Health Effect Εργάτες Δερματικός Μακροχρόνια Εργάτες Εισπνοή Μακροχρόνια Εργάτες Εισπνοή Οξεία/Σύντομη Εργάτες Δερματικός Μακροχρόνια Εργάτες Εισπνοή Μακροχρόνια Εργάτες Εισπνοή Μακροχρόνια Εργάτες Δερματικός Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Στοματικός Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Δερματικός Μακροχρόνια Εργάτες Δερματικός Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Εισπνοή Μακροχρόνια Εργάτες Εισπνοή Μακροχρόνια Εργάτες Δερματικός Οξεία/Σύντομη τοπικές Εργάτες Δερματικός Μακροχρόνια Τοπικές Εργάτες Δερματικός Οξεία/Σύντομη Εργάτες Δερματικός Μακροχρόνια Exposure Time Αξια 4,2 κ.β./ημέρα 14,5 mg/m3 134,4 mg/m3 1,5 κ.β./ημέρα 2,12 mg/m3 5,88 mg/m3 1,67 8,3 κ.β./ημέρα 8,3 κ.β./ημέρα 14 κ.β./ημέρα 2,9 mg/m3 9,8 mg/m3 0,55 mg/cm2 0,04 mg/cm2 58 κ.β./ημέρα 3,3 κ.β./ημέρα Παρατηρήσεις

8 Σελίδα 8 απο Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης: κανένα 8.2. Έλεγχοι έκθεσης: Υποδείξεις για τη διαμόρφωση τεχνικών εγκαταστάσεων: Εξασφαλίστε καλό αερισμό/εξαερισμό. Αναπνευστική προστασία: Φροντίζετε για επαρκή αερισμό και εξαερισμό στο χώρο εργασίας. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε χώρο με ανεπαρκή αερισμό, θα πρέπει να φοράτε μια εγκεκριμένη μάσκα ή αναπνευστική συσκευή εξοπλισμένη με φίλτρο δέσμευσης οργανικών ατμών. Τύπος φίλτρου : Α Προστασία των χεριών: Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (ΕΝ 374). Κατάλληλα υλικά για μακροπρόθεσμη επαφή ή πιτσιλιές (συστήνεται: τουλάχιστον προστασία Index 2, ανταποκρίνεται σε >30 λεπτά χρόνο διαβροχής σύμφωνα με ΕΝ 374): Γάντια νιτριλίου (NBR: >= 0,4mm πάχος) Κατάλληλα υλικά για μεγαλύτερη, άμεση επαφή (συστήνεται: προστασία Index 6, ανταποκρίνεται σε >480 λεπτά χρόνο διαπότισης σύμφωνα με το ΕΝ 374): Γάντια νιτριλίου (NBR: >=0,4 mm πάχος) Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε αναφορές της βιβλιογραφίας και σε πληροφορίες που έχουν δώσει παρασκευαστές γαντιών, ή έχουν εξαχθεί σε αναλογία με παρόμοιες ουσίες. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο ότι ο χρόνος ζωής σε συνθήκες εργασίας των ανθεκτικών σε χημικά προστατευτικών γαντιών μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερος από το χρόνο διαβροχής που καθορίζεται σε συμφωνία με το ΕΝ 374 σαν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που επηρεάζουν (π.χ. θερμοκρασία). Αν παρατηρηθούν σημάδια φθοράς ή σκισήματος τα γάντια πρέπει να αντικατασταθούν. Προστασία των ματιών: Γυαλιά ασφαλείας με προστατευτικά πλαινά ή γάντια ασφαλείας κατάλληλα για χημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν υπάρχει κίνδυνο Προστασία του δέρματος: Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη υγρό μπλε Οσμή χαρακτηριστική όριο οσμής ph Αρχικό σημείο ζέσης Σημείο ανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Πίεση ατμών (25 C (77 F)) Πίεση ατμών (50 C (122 F)) Πυκνότητα () Μεγεθος πυκνοτητας μαζας Ιξώδες Ιξωδεσ κινηματικο Εκρηκτικές ιδιότητες Διαλυτότητα (ποιοτική) (Διαλύτης: Διαλυτότητα (ποιοτική) (Διαλύτης: Ακετόνη) Θερμοκρασια πηξεως Σημείο τήξεως Αναφλεξιμότητα Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης όρια εκρηκτικότητας Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό > 70 C (> 158 F) > 110 C (> 230 F) 1,7 mbar < 300 mbar 1,15-1,20 g/cm3 αδιάλυτο διαλυτό

9 Σελίδα 9 απο Ταχύτητα εξάτμισης Πυκνότητα ατμών Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες Δραστικότητα Περοξείδια Χημική σταθερότητα Σταθερό κάτω από τις ενδεδειγμένες συνθήκες φύλαξης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Βλέπε παράγραφο Αντιδραστικότητα ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Συνθήκες προς αποφυγήν Δεν πραγματοποιείται αποσύνθεση κατά την προδιαγραφόμενη χρήση Μη συμβατά υλικά Βλέπε παράγραφο Αντιδραστικότητα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Οξείδια του άνθρακα Πληροφορίες για τις τοξικολογικές ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Γενικεσ πληροφοριεσ τοξικοτητασ: Το μείγμα ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κινδύνου για τα συστατικά, όπως ορίζεται στα κριτήρια ταξινόμησης για μείγματα για κάθε τάξη κινδύνου ή διαφοροποίηση στο παράρτημα Ι του κανονισμού 1272/2008/EC. Πληροφορίες σχετικές με την υγεία / οικολογία για τις ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 3 παρέχονται ακολούθως. Τοξικότητα κατά την κατάποση Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην πεπτική οδό. Ερεθισμός του δέρματος: Παρατεταμένη η επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος Ερεθισμός των ματιών: Παρατεταμένη η επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών Ερεθιστικο: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

10 Σελίδα 10 απο Οξεια στοματικη τοξικοτητα: Tetramethylene dimethacrylate 2,4,6-Triallyloxy-striazine oxoallyl)oxy]methyl]buto xy]methyl]-2-ethyl-1,3- propanediyl diacrylate Είδος Αξια Οδός Χρόνος Είδος τιμής χορήγησης έκθεσης LD oral αρουραίος Μεθοδοσ LD oral αρουραίος OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) LD50 > oral αρουραίος OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) LD50 > oral αρουραίος LD oral αρουραίος LD oral αρουραίος Οξεια δερματικη τοξικοτητα: Είδος τιμής Αξια Οδός χορήγησης Χρόνος έκθεσης Είδος LD50 > dermal αρουραίος LD dermal κουνέλι Μεθοδοσ διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος: Αποτέλεσμα Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ διαβρωτικό κουνέλι Δοκιμασία Draize σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών: oxoallyl)oxy]methyl]buto xy]methyl]-2-ethyl-1,3- propanediyl diacrylate Αποτέλεσμα Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ Category II κουνέλι EU Method B.5 (Acute Toxicity: Eye Irritation / Corrosion) αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: Tetramethylene dimethacrylate ευαισθητοποιητικό Αποτέλεσμα Τύπος δοκιμής δοκιμές σε τοπικούς λεμφικούς κόμβους ποντικών (LLNA) Είδος ποντίκι Μεθοδοσ OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)

11 Σελίδα 11 απο μεταλλαξιογένεση βλαστικών κυττάρων: Tetramethylene dimethacrylate Αποτέλεσμα Τύπος μελέτης / Οδός χορήγησης αρνητικό αρνητικό θετικό θετικό in vitro τεστ σε μεταλλαγμένα χρωμοσώματα θηλαστικών bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro τεστ σε μεταλλαγμένα χρωμοσώματα θηλαστικών bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) Μεταβολική ενεργοποίηση / Χρόνος έκθεσης με και χωρίς Είδος αρνητικό Δερματικός ποντίκι Μεθοδοσ OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) με και χωρίς OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) με και χωρίς OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) χωρίς OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης Αποτέλεσμα Οδός χορήγησης Εισπνοή : αερόλυμα Χρόνος έκθεσης / Είδος Συχνότητα θεραπίας 6 h/d 5 d/w αρουραίος Μεθοδοσ ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Γενικές οικολογικές πληροφορίες : Το μείγμα ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κινδύνου για τα συστατικά, όπως ορίζεται στα κριτήρια ταξινόμησης για μείγματα για κάθε τάξη κινδύνου ή διαφοροποίηση στο παράρτημα Ι του κανονισμού 1272/2008/EC. Πληροφορίες σχετικές με την υγεία / οικολογία για τις ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 3 παρέχονται ακολούθως Τοξικότητα Οικοτοξικότητα: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες. Μην αφήνετε να εισχωρήσει στην αποχέτευση/ επιφανειακά νερά/ υπόγεια νερά.

12 Σελίδα 12 απο Tetramethylene dimethacrylate 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine oxoallyl)oxy]methyl]butoxy] methyl]-2-ethyl-1,3- propanediyl diacrylate oxoallyl)oxy]methyl]butoxy] methyl]-2-ethyl-1,3- propanediyl diacrylate oxoallyl)oxy]methyl]butoxy] methyl]-2-ethyl-1,3- propanediyl diacrylate 1,4-Ναφθαλενοδιόνη Είδος τιμής Αξια Μελέτη Οξείας Τοξικότητας Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ LC50 32,5 mg/l Fish 48 h DIN LC50 4,36 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 19,4 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) LC50 1,2 mg/l Fish 96 h Cyprinus carpio OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 > 10 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) NOEC < 0,35 mg/l Algae 72 h Pseudokirchnerella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) EC50 > 12 mg/l Algae 72 h Pseudokirchnerella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) NOEC > 0,024 mg/l Fish 96 h Cyprinus carpio OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) NOEC > 0,024 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) NOEC 0,0073 mg/l Algae 72 h OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) EC50 0,025 mg/l Algae 72 h OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC50 3,9 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) ErC50 3,1 mg/l Algae 72 h Pseudokirchnerella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC50 > 245 mg/l Fish 48 h Leuciscus idus DIN EC50 42,81 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 0,011 mg/l Algae 72 h Dunaliella bioculata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Σταθερότητα και Βιοαποικοδομησιμότητα:: Το προϊόν δεν είναι βιοαποικοδομήσιμο. Αποτέλεσμα Οδός χορήγησης Aποικοδόμηση Μεθοδοσ

13 Σελίδα 13 απο Tetramethylene dimethacrylate 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine oxoallyl)oxy]methyl]butoxy] methyl]-2-ethyl-1,3- propanediyl diacrylate 1,4-Ναφθαλενοδιόνη Εύκολη διάσπαση Εύκολη διάσπαση βιολογική βιολογική αερόβιο 84 % OECD Guideline 310 (Ready BiodegradabilityCO2 in Sealed Vessels (Headspace Test) αερόβιο 7-9 % OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) αερόβιο 4-14 % OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) αερόβιο 7 % Δεν υπάρχουν στοιχεία 0 % OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) αερόβιο 97,08 % OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) Δεν υπάρχουν στοιχεία 0-60 % OECD 301 A - F Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης / Κινητικότητα στο έδαφος Κινητικότητα: Τα σκληρυμένα συγκολλητικά είναι σταθερά. Σωρρευτικό βιολογικό δυναμικό: Δεν υπάρχουν δεδομένα. Tetramethylene dimethacrylate 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine oxoallyl)oxy]methyl]butoxy] methyl]-2-ethyl-1,3- propanediyl diacrylate Οξικό οξύ, 2-φαίνυλο υδραζίνη ,4-Ναφθαλενοδιόνη LogKow Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) Χρόνος έκθεσης Είδος Θερμοκρασία Μεθοδοσ 3,1 OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (noctanol / water), HPLC Method) 2,8 20 C 4,14 30 C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (noctanol / water), HPLC Method) 2,16 0,74 9,1 υπολογισμός OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flowthrough Fish Test) -1,3 20 C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) 1, Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ PBT/vPvB

14 Σελίδα 14 απο Tetramethylene dimethacrylate 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine ethyl- 1,3-propanediyl diacrylate Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών. Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών. Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών. Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών Άλλες αρνητικές Δεν υπάρχουν δεδομένα. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Μέθοδοι Διάθεσης: Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς Η συνεισφορά αυτού του προϊόντος στα απόβλητα είναι ασήμαντη σε σύγκριση με τα αντικείμενα στα οποία αυτό χρησιμοποιείται Μέθοδοι Διάθεσης: Μετά τη χρήση, σωληνάρια, χαρτοκιβώτια και δοχεία με υπολείματα προϊόντος θα πρέπει να διατεθούν σαν μολυσμένα χημικά απόβλητα σε έναν εξουσιοδοτημένο χώρο ταφής ή καύσης. Απόρριψη της συσκευασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κωδικός αποβλήτων

15 ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Σελίδα 15 απο Αριθμός UN ADR 3082 RID 3082 ADN 3082 IMDG 3082 IATA Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ADR RID ADN IMDG IATA ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΟΞΙΚΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ, Ε.Α.Ο. (Αμίδιο λιπαρού οξέος) ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΟΞΙΚΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ, Ε.Α.Ο. (Αμίδιο λιπαρού οξέος) ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΟΞΙΚΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ, Ε.Α.Ο. (Αμίδιο λιπαρού οξέος) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Fatty acid amide) Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Fatty acid amide) Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά ADR 9 RID 9 ADN 9 IMDG 9 IATA Ομάδα συσκευασίας ADR RID ADN IMDG IATA III III III III III Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ADR RID ADN IMDG IATA P Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη ADR RID ADN IMDG IATA Κωδικός Οδικής Σύραγγας: (E) Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

16 Σελίδα 16 απο VOC περιεχόμενο (EU) < 3 % Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

17 ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Σελίδα 17 απο «Η επισήμανση του προϊόντος αναφέρεται στην παράγραφο 2. Το πλήρες κείμενο όλων των συντομογραφιών που αναφέρονται με κωδικούς στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει ως εξής: H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες. Άλλες πληροφορίες: Οι πληροφορίες βασίζονται στο τωρινό γνωστικό μας επίπεδο και σχετίζονται με το προϊόν στην κατάσταση παράδοσης. Σκοπός τους είναι η περιγραφή των προϊόντων μας σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και συνεπώς δεν μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες. Στοιχεία επισήμανσης (DPD): Xi - Ερεθιστικό N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φράσεις κινδύνου: R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς στο υδάτινο περιβάλλον. Φράσεις ασφαλείας: S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Επιπλέον σήμανση: Μόνο για καταναλωτική χρήση : S2 Μακριά από παιδιά. S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Περιέχει:, Tetramethylene dimethacrylate Σημαντικές αλλαγές σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υποδεικνύονται από κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο στο σώμα του εγγράφου αυτού. Το αντίστοιχο κείμενο εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα σε σκιασμένα πεδία.

18 Σελίδα απο

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 3211 Αναθεώρηση:.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 8 LOCTITE 2700 Αριθμός ΔΔΑ : 340671 Αναθεώρηση: 30.11.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 25.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 14.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 20.08.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 07..2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 23.03.2015 ΤΜΗΜΑ 1:Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 378937 Αναθεώρηση: 21.10.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 9 LOCTITE 549 Αριθμός ΔΔΑ : 173075 Αναθεώρηση: 26.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 30.12.2016 Αντικαθιστά την έκδοση της: 03.02.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 225573 Αναθεώρηση: 18.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 12.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 298562 Αναθεώρηση: 05.11.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1 Σελίδα 1 απο 1 Loctite 222 Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 10.02.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 22.02.2010 Εμπορική ονομασία: Loctite

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 76503 Αναθεώρηση: 20.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης::.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 03..2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 316211 Αναθεώρηση: 13..20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 08.11.20 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 3107 Αναθεώρηση: 03.08.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 07.10.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 13.03.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON BT SP 300 Αριθμός ΔΔΑ : 76573 Αναθεώρηση: 18.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 14.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 173286 Αναθεώρηση: 09.07.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 03.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 152782 Αναθεώρηση: 05..2013 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 20.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 205861 Αναθεώρηση: 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.06.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 02.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 164824 Αναθεώρηση: 05.09.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.02.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 18.12.2015 ΤΜΗΜΑ 1:Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 8 Rubson Liquid Silicone all colours Αριθμός ΔΔΑ : 301874 Αναθεώρηση: 29.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 04.10.2015 Αντικαθιστά την

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 8 LOCTITE SI 5331 known as 5331 WHITE 100ML GB Αριθμός ΔΔΑ : 152750 Αναθεώρηση: 01.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.01.2017 Αντικαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο LOCTITE 567 THREAD SEALANT known as LOCTITE 567 PST Αριθμός ΔΔΑ : 3487 Αναθεώρηση: 18.05.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.01.2017

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/06 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 316211 Αναθεώρηση: 21.12.16 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.01.17 Αντικαθιστά την έκδοση της: 12.04.16 ΤΜΗΜΑ 1:Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 153475 Αναθεώρηση: 30.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 05.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/ ISO

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/ ISO Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1 Σελίδα 1 απο 1 Loctite 2701 Αριθμός ΔΔΑ : 173107 Αναθεώρηση: 10.02.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.02.2010 Εμπορική ονομασία: Loctite

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON VR 500 Αριθμός ΔΔΑ : 76984 Αναθεώρηση: 01.07.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 08.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179507 Αναθεώρηση: 22.08.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179508 Αναθεώρηση: 13.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 20.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON MS 930 BK Αριθμός ΔΔΑ : 267026 Αναθεώρηση: 29.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 26.02.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 247163 Αναθεώρηση: 28.08.2013 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 03.02.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 247169 Αναθεώρηση: 27.04.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 14.05.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 09.12.2013 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179503 Αναθεώρηση: 23.05.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 19.12.2016 Αντικαθιστά την έκδοση της: 05.05.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 6 PATTEX HOTSTICKS ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ Αριθµός Α : 43178 Αναθεώρηση: 05.03.2012 Ηµεροµηνία εκτύπωσης:: 23.08.2013 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 329017 Αναθεώρηση: 23.05.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 04.02.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 10.10.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7386 Activator Αριθμός ΔΔΑ : 173280 Αναθεώρηση: 24.04.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 20.08.20 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168439 Αναθεώρηση: 25.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 11.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 09.01.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 75822 Αναθεώρηση:.01.2017 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 03.06.2016 ΤΜΗΜΑ 1:Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 432588 Αναθεώρηση: 03.08.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 08.02.20 Αντικαθιστά την έκδοση της: 22.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθµός Α : 260962 Αναθεώρηση: 20.05.2013 Ηµεροµηνία εκτύπωσης:: 23.08.2013 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.06.2011 Αναθεώρηση: 11.09.2012 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Cetiol SUN Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/06 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 438999 Αναθεώρηση: 03.08.15 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.02.17 Αντικαθιστά την έκδοση της: 29.09.14 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 12 Αριθμός ΔΔΑ : SET00023068Z Αναθεώρηση: 26.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 30.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 12.12.2014 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα