Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage"

Transcript

1 Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Delta-Sport-Nr.: BK-1422 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών προϊόντων. Dieses Produkt ist konform mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Directions for Use 1

2 Directions for Use Shipment 3 Symbols used 3 Designated Use 3 Safety Advice 4 Risk of Injury 4 Risk of skin irritations 4 Applying the Bandage 4 Cleaning and Care 5 Disposal 5 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 6 Χρήση συμβόλων 6 Προβλεπόμενη χρήση 6 Υποδείξεις ασφαλείας 7 Κίνδυνος τραυματισμού 7 Κίνδυνος αντιδράσεων και ερεθισμών του δέρματος Εφαρμογή του επιδέσμου 7 Εφαρμογή του επιδέσμου 7 Καθαρισμός και περιποίηση 8 Υποδείξεις ως προς την απόρριψη 8 Bedienungsanleitung Lieferumfang 9 Verwendete Symbole 9 Bestimmungsgemäße Verwendung 9 Sicherheitshinweise 10 Verletzungsgefahr 10 Gefahr von Hautreizungen und Hautirritationen 10 Anlegen der Bandage 10 Reinigung und Pflege 11 Hinweise zur Entsorgung 11 2

3 Read through the instruction manual carefully before use. Make sure you keep the instructions for future reference! The manufacturer and importer shall accept no liability arising from the improper use of this item or from failure to comply with the advice set out in these directions for use. Shipment 1 x Directions for Use 1 x Elbow support bandage Symbols Used Follow instruction manual Manufacturing date Lot identification Manufacturer Designated Use This article was created for private use. The bandage supports, protects and warms the elbow joint. Soothing effect on - skin irritations - swellings - rheumatoid complaints - elbow joint arthritis - injuries Do not use for - circulatory disorders - open wounds - eczemas and other skin diseases - metal allergy 3

4 Safety Advice Risk of injury! Should any problems occur while wearing the bandage, remove it immediately and consult your physician. Make sure that the bandage is pleasantly firm but does not fit too tightly. Blood flow to the hand should not be restricted. Inspect the bandage for tears and damaging before every use. The article may only be used in a flawless state. Do not wear the article while sleeping. Do not use if you suffer from a known allergy to copper! Risk of skin irritations! Skin reactions and irritations as well as allergies might occur in individual cases. Do not wear the article for longer than 2-3 hours without interruption and wash body parts covered by the article on a regular basis to avoid skin irritations. The skin must be free from gel, grease, cream, oil or similar substances to avoid allergic skin reactions. If problems occur nevertheless, immediately consult a physician. Applying the Bandage Pull the bandage over the elbow joint as displayed. The bandage should be pleasantly firm but not too tight. 4

5 Cleaning and Care Before using the bandage for the first time, wash it thoroughly. It is advisable to carry out a further wash after 2 or 3 times of use. After washing, you should rinse your bandage thoroughly. Wash with similar colours only. Disposal Please dispose of the product and packaging in an environmentally friendly manner, separating different materials for recycling as required! Dispose of this item through an authorised disposal company or through your local waste disposal facilities - ask your local authority for information if further guidance is required. Ensure that you comply with all regulations currently in force. 5

6 Ο κατασκευαστής και εξαγωγέας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ορθής χρήσης του προϊόντος ή μη τήρησης των στοιχείων στις παρούσες οδηγίες! Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Οδηγία Χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε την οπωσδήποτε για ενδεχόμενες μελλοντικές απορίες! Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x Οδηγίες χρήσης 1 x Επιδεσμος αγκωνα Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης Ημερομηνία κατασκευής Κωδικός παρτίδας Κατασκευαστής Προβλεπόμενη χρήση Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο για ιδιωτική χρήση. Ο επίδεσμος στηρίζει, προστατεύει και θερμαίνει την άρθρωση αγκώνα. Ευεργετικός σε - καταστάσεις ερεθισμού, - οιδήματα, - ρευματικές ενοχλήσεις, - αρθρίτιδα αγκώνα, - συνέχεια τραυματισμού Μην το χρησιμοποιείτε σε - ενοχλήσεις κυκλοφορικού - ανοιχτούς τραυματισμούς - δερματικά εκζέματα και άλλες δερματικές παθήσεις - αλλεργίες σε μέταλλα 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος τραυματισμού! Αν προκύψουν προβλήματα κατά την εφαρμογή, απομακρύνετε τον επίδεσμο αμέσως και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Προσέξτε ώστε ο επίδεσμος να κάθεται ευχάριστα σταθερά, αλλά όχι πόλυ σφιχτά. Δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η κυκλοφορία αίματος στο χέρι. Ελέγχετε τον επίδεσμο πριν από κάθε χρήση για σκισίματα και φθορές. Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο σε άθικτη κατάσταση. Μην φοράτε το προϊόν κατά την διάρκεια του ύπνου. Μην το χρησιμοποιείτε σε γνωστή αλλεργία χαλκού! Κίνδυνος αντιδράσεων και ερεθισμών του δέρματος! Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν δερματικές αντιδράσεις και ερεθισμοί καθώς και αλλεργικές αντιδράσεις. Μην φοράτε το προϊόν περισσότερο από 2-3 ώρες συνεχώς και πλένετε τακτικά τα καλυμμένα σημεία από το προϊόν, για να αποφύγετε δερματικούς ερεθιμοσύς και δερματικές ενοχλήσεις. Προς αποφυγή αλλεργικών δερματικών αντιδράσεων πρέπει το δέρμα να είναι καθαρό από τζελ, λίπη, αλοιφές, έλαια ή παρόμοια υλικά. Αν προκύψουν ωστόσο προβλήματα, συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό. Εφαρμογή του επιδέσμου Τραβήξτε τον επίδεσμο - όπως εικονίζεται πάνω από τον αγκώνα. Ο επίδεσμος πρέπει να κάθεται ευχάριστα σταθερά, αλλά όχι πολύ σφιχτά. 7

8 Καθαρισμός και περιποίηση Πριν την πρώτη χρήση του επιδέσμου, πλύνετε τον καλά. Μετά από κάθε δύο ή τρεις χρήσεις, συνιστάται εκ νέου πλύσιμο. Μετά το πλύσιμο, ξεπλύνετε καλά τον επίδεσμο. Πλένεται μόνο με όμοια χρώματα Υποδείξεις ως προς την απόρριψη Απορρίπτετε τη συσκευασία και το προϊόν με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και με βάση τις αρχές της ανακύκλωσης! Απορρίπτετε το προϊόν μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης διάθεσης απορριμμάτων ή μέσω της κοινοτικής διοίκησής σας. Προσέχετε τις ισχύουσες διατάξεις. 8

9 Lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Verwenden des Artikels sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen auf! Der Hersteller und Importeur übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch des Artikels oder bei Nichtbeachtung der Angaben in dieser Anleitung! Lieferumfang 1 x Bedienungsanleitung 1 x Ellenbogen-Bandage Verwendete Symbole Bedienungsanleitung beachten Herstellungsdatum Chargenbezeichnung Hersteller Bestimmungsgemäße Verwendung Dieser Artikel ist für den privaten Gebrauch hergestellt. Die Bandage stützt, schont und wärmt das Ellenbogengelenk. Wohltuend bei - Reizzuständen - Schwellungen - rheumatischen Beschwerden - Ellenbogengelenksarthrose - nach Verletzungen Nicht anwenden bei - Durchblutungsstörungen - offenen Verletzungen - Hautekzemen - Metallallergie 9

10 Sicherheitshinweise Verletzungsgefahr! Treten während des Tragens Probleme auf, entfernen Sie die Bandage sofort und konsultieren Sie einen Arzt. Achten Sie darauf, dass die Bandage angenehm fest, aber nicht zu stramm sitzt. Die Blutzufuhr zur Hand darf nicht eingeschränkt werden. Prüfen Sie die Bandage vor jedem Gebrauch auf Risse und Beschädigungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Tragen Sie den Artikel nicht während des Schlafens. Nicht anwenden bei bekannter Kupfer-Allergie! Gefahr von Hautreizungen und Hautirritationen! In Einzelfällen kann es zu Hautreaktionen und Reizungen sowie allergischen Reaktionen kommen. Tragen Sie den Artikel nicht länger als 2-3 Stunden durchgehend, und waschen Sie von dem Artikel bedeckte Körperstellen regelmäßig, um Hautreizungen und Hautirritationen zu vermeiden. Zur Vermeidung von allergischen Hautreaktionen muss die Haut frei von Gelen, Fetten, Salben, Ölen oder ähnlichen Stoffen sein. Sollten dennoch Probleme auftreten, konsultieren Sie sofort einen Arzt. Anlegen der Bandage Ziehen Sie die Bandage - wie abgebildet - über den Ellenbogen. Die Bandage soll angenehm fest, aber nicht zu stramm sitzen. 10

11 Reinigung und Pflege Vor dem ersten Gebrauch der Bandage sollten Sie diese gründlich waschen. Nach jeweils zwei- oder dreimaligem Verwenden empfiehlt es sich, einen weiteren Waschdurchgang durchzuführen. Nach dem Waschen sollten Sie Ihre Bandage gründlich durchspülen. Nur mit gleichen Farben waschen. Hinweise zur Entsorgung Bitte entsorgen Sie den Artikel auf eine umweltgerechte Art über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften. 11

12 Product hotline (Mon.-Fri. 10am 4pm, free phone) Ανοικτή γραμμή προϊόντος (Δε-Πα ώρα 10-16, ατελώς) Produkt-Hotline / (Mo.- Fr., 10:00-16:00 Uhr, gebührenfrei) Version: 06/ DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH Wragekamp 6 D Hamburg

ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ

ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ANKLE BRACE ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ pro comfort PF-1274 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών προϊόντων. Instruction manual

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 106438

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 106438 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 106438 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ Οδηүίες χρήσης LI-IONEN-AKKU-HANDSTAUBSAUGER

Διαβάστε περισσότερα

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1

HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS SHBS 1000 A1 HAIR & BEARD CLIPPERS Operation and Safety Notes ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΆ ΚΑΙ ΓΈΝΙΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HAAR- UND BARTSCHNEIDER Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions.

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions. HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Οδηүίες χρήσης WARMLUFT-CURLER Bedienungsanleitung IAN 113368 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

SOLDERING STATION PLS 48 B1

SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION Operation and Safety Notes ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1

CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1 CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1 CAR BATTERY CHARGER Operation and Safety Notes ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας KFZ-BATTERIELADEGERÄT Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

IAN 72316 PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ FARBSPRITZPISTOLE

IAN 72316 PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ FARBSPRITZPISTOLE PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSLUFTGEBLÄSE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 71600 Before reading, unfold the

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

JIGSAW PSTK 730 A1. JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

JIGSAW PSTK 730 A1. JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ JIGSAW PSTK 730 A1 JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας PENDELHUBSTICHSÄGE

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes Electric Cool Box REK 230A2 Electric Cool Box Operation and Safety Notes Φορητό ψυγείο Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Elektrokühlbox Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 70350 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100054 JIGSAW PSTD 800 A1 JIGSAW ΣΕΓΑ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ PENDELHUBSTICHSÄGE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 100054 JIGSAW PSTD 800 A1 JIGSAW ΣΕΓΑ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ PENDELHUBSTICHSÄGE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας JIGSAW PSTD 800 A1 JIGSAW Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας PENDELHUBSTICHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 100054 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 55 V 1.21 Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 Safety instructions... 4 Operating environment... 4 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104473 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of the original instructions

IAN 104473 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of the original instructions PRESSURE WASHER PHD 100 E2 PRESSURE WASHER Translation of the original instructions ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC PLANER PEH 30 A1

ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Important Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGLISH 6 DEUTSCH 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 FRANÇAIS 44 ITALIANO 57 NEDERLANDS

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE. Size - A5 MANUAL DEL USUARIO

OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE. Size - A5 MANUAL DEL USUARIO OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD900_A5_DE_EL_EN_ES_130723.indb

Διαβάστε περισσότερα