Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1039 Κ.Δ.Π. 129/2005 Αρ. 3967, Αριθμός 129 Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 27 του περί Δικηγόρων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙ11θηκε με το Ν. 227 του 1990). Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο '1.7 του περί Δικηγόρων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. Κεφ του του του του του του του του του του 1985, 9 του του του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ταμείου Συντάξεως Συνο;ττικό::; Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 και θα διαβά.ζονται τίτλο;. - μαζί με τους περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) Κανονισμούς του Ε;τίσημry 1966 ' 1997 (. ' θ' β.,εφημεοιδα, εως που στη συνεχεια α αναφερονται ως «οι. ασικοι Παρc'ιρ~ημα κανονισμοί»), και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα Τρίτο: αναφέρονται μαζί ως οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) ~~:~:i~~~ Κανονισμοί του 1966 έως Παράρτημα Τρίτο (1): Η παράγραφος (4) του Κανονισμού 3 των βασικό)ν κανονισμών Τρο;το;τοίηση καταργεί ται. του Κανονισμού 3 των βασικι;)υ κανονισμι;)ν.

2 Κ.Δ.Π. 129/ Τρατατοίηση του Κανονισμού 4 των βασικιί)ν κανονισμιί)ν. Κατάργηση του Κανονισμού 5 των βασικιί)ν χανονισμιον. Αντικατάσταση του Πίνακα των βασικιί)ν κανονισμιί)ν. 3. Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση από των λέξεων και αριθμιίjν «ΜεριίJν Ι και Π», από τις λέξεις και αριθμούς «Μερών Ι, Π και ΠΙ». 4. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κα.νονισμών καταργείται. 5. Ο Πίνακας των βασικών κανονισμcόν αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πίνακα:

3 1041 «ΠΙΝΑΚΑΣ Κανονισμός 3 Μέρος Ι Κανονισμός 3(1) ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1. Ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου ή δικαστή του, σε οποιαδήποτε ποινική προανάκριση ή θανατική ανάκριση. Λ. Κ. 6 εφάπαξ Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας, στην παρουσία του Πρωτοκολλητή ή άλλου αρμόδιου λειτουργού του διιcαστηρίoυ, στο έντυπο που καθορίσθηκε από το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για το σκοπό αυτό, το οποίο κατατίθεται κατά το χρόνο της εμφάνισης. 2. Ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου ή δικαστή σε ποινική υπόθεση ή ενώπιον Στρατιωτικού Δικαστηρίου - (α) σε περίmωση παραδοχής Λ.Κ. 2 (β) σε περίmωση μη παραδοχής. Λ. Κ. 4 εφάπαξ 3. Ενώπιον KαιcoυργΙOδΙKείOυ - (α) σε περίmωση παραδοχής Λ.Κ. 20 (β) σε περίmωση μη Λ.Κ. 30 εφάπαξ παραδοχής. 4. Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκ μέρους του εφεσιβλήτου σε οποιαδήποτε έφεση

4 Ενώπιον Επαρχιακού Τ α τέλη που καθορί- Δικαστηρίου ή δικαστή του, ζονται στο Μέρος εκ μέρους Εναγομένου σε 11 του Πίνακα για Αγωγή ή Καθ' ου η αίτηση σε την καταχώρηση Αίτηση, όταν η Εμφάνιση Σημειώματος πραγματοποιείται για Εμφάνισης, έκδοση απόφασης εκ Υπεράσπισης συμφώνου, χωρίς την ή Ένστασης, ιcαταxώρηση Σημειώματος ανάλογα με την Εμφάνισης ή Υπεράσπισης περίmωση. ή Ένστασης. 6. Ενώπιον του Ανωτάτου Τα τέλη που Δικαστηρίου ή δικαστή του, Καθορίζονται στο ειc μέρους εφεσιβλήτου ή Μέρος 11 του καθ' ου η αίτηση ή Πίνακα για την εναγομένου σε οποιαδήποτε καταχώρηση διαδικασία, όταν η εμφάνιση Ένστασης ή πραγματοποιείται για Σημειώματος αποδοχή απόφασης εκ Εμφάνισης, συμφώνου, χωρίς την ανάλογα με την καταχώρηση Ένστασης ή περίπτωση. Σημειώματος Εμφάνισης.

5 1043 Μέρος ΙΙ Κανονισμός 3(2) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1. Ιδιωτική ποινική υπόθεση Λ.κ. 3 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο έντυπο του κατηγορητηρίου, το οποίο κατατίθεται στο δικαστήριο 2. Έφεση από απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου ή δικαστή του σε ποινική υπόθεση ή από απόφαση Στρατοδικείου Λ.Κ.12 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο έντυπο της ειδοποίησης Έφεσης, το οποίο κατατίθεται στο δικαστήριο 3. Έφεση από απόφαση Κακουργοδικείου Λ.Κ Κλητήριο ένταλμα σε Αγωγή, ή Πρωτογενής Κλήση (origil1atil1g SUmnl0l1s) σε άλλη διαδικασία ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου, όταν το επίδικο θέμα. είναι - (α) μεταξύ Λ.Κ.10 - Λ.Κ25 Λ.Κ. 1 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο κλητήριο ένταλμα ή στην πρωτογενή κλήση, που κατατίθενται στο δικαστήριο (β) μεταξύ ΛΚ25 - ΛΚ50 Λ.Κ.2 (γ) μεταξύ ΛΚ50 - ΛΚ250 Λ.Κ.5 (δ) μεταξύ ΛΚ250 - ΛI<1.000 Λ.Κ. 6 (ε) μεταξύ ΛΚ ΛΚ5.000 Λ.Κ.12 (στ) μεταξύ ΛΚ5.000-ΛΚ Λ.Κ.27 (ζ) μεταξύ ΛΚ ΛΚ Λ.Κ.40 (η) μεταξύ ΛΚ ΛΚ Λ.Κ.50 (8) μεταξύ ΛΚ ΛΚ (ι) πάνω από ΛΚ Λ.Κ. 60 Λ.Κ.100

6 Κλητήριο Ένταλμα σε Αγωγή, ή Πρωτογενής Κλήση (origiilatiilg summoils) σε άλλη διαδικασία ενιijπlον Επαρχιακού Δικαστηρίου, όταν δεν απαιτείται lωθορισμένο χρηματικό ποσό ή όταν με την Αγωγή δεν αποσκοπείται η ανάκτηση χρηματικού ποσού. ΛΚ Ειδοποίηση Παραπομπής για τον καθορισμό αποζημιώσεων για την απαλλοτρίωση ή επίταξη περιουσίας, δυνάμει του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου ή του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου. Τα τέλη που απαιτούνται για την καταχώρηση Αγωγής, ανάλογα με την αξία του επιδίκου θέματος, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στην Ειδοποίηση Παραπομπιlς, η οποία κατατίθεται στο δlκαστιιρlο. παρόντος Μέρους 7. Κλητήριο Ένταλμα σε αγωγή Ναυτοδικείου ή οποιαδήποτε Αίτηση σε σχέση με αυτοτελή διαδικασία στο Τα τέλη που καθορίζονται για την καηjχώρηση Αγωγής ή Πρωτογενούς Κλήσης, Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο Κλητήριο Ένταλμα ή στην Αίτηση που κατατίθεται στο δικαστήριο. Ναυτοδικείο όπως αυτά προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος Μέρους, ανάλογα με την αξία του επιδίκου θέματος. 8. Αίτηση στο Εκλογοδικείο Λ.Κ.20 Επικολλούνται δlκηγορόσημα ίσης αξίας στην Αίτηση που κατατίθεται στο δικαστήριο. 9. Ειδοποίηση Πτώχευσης ΛΚ. 5 Επικολλούνται δlκηγορόσημα ίσης αξίας στην Ειδοποίηση Πτώχευσης που κατατίθεται στο δικαστήριο. 1 Ο. Αίτηση Πτώχευσης Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στην Αίτηση Πτώχευσης που κατατίθεται στο δικαστήριο. 11. Αίτηση για ακύρωση διατάγματος mώχευσης ή διατάγματος παραλαβής. ΛΚ. 10 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στην Αίτηση που κατατίθεται στο δικαστήριο

7 Αίτηση ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου ή δικαστή του σε σχέση με οποιαδήποτε αυτοτελή διαδικασία που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 9,10 και 11 του παρόντος Μέρους. Λ.Κ. 3 Επικολλούνται οικηγορόσημα ίσης αξίας στην Αίτηση που κατατίθεται στο δικαστήριο 13. Αιτήσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου - (α) αίτηση διαζυγίου Λ.Κ. 20 (β) αίτηση αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου (γ) αίτηση υιοθεσίας (δ) αίτηση γονικής μέριμνας κηδεμονίας (ε) αίτηση διατροφής (στ) αίτηση αποκλειστικής χρήσης (ζ) αίτηση γενική Λ.Κ 6 Λ.Κ. 6 Λ.Κ. 6 Λ.Κ. 6 (η) αίτηση μονομερής Λ.Κ. 2 (θ) αίτηση περιουσιακών διαφορών Τα τέλη που καθορίζονται για την καταχώρηση Αγωγής στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος Μέρους.

8 Αίτηση για έκδοση διατάγματος κληρονομιάς ή επικύρωσης διαθήκης, αν η αξία της κληρονομιάς- (α) δεν υπερβαίνει τις ΛΚ1.000 ΛΚ. 2 Επικολλούνται δlκηγορόσημα ίσης αξίας στην Αίτηση που κατατίθεται στο δικαστήριο (β) υπερβαίνει τις ΛΚ1.000 αλλά όχι τις ΛΚ5.000 Λκ. 4 (γ) υπερβαίνει τις ΛΚ5.000 αλλά όχι τις ΛΚ ΛΚ. 10 (δ) υπερβαίνει τις ΛΚ αλλά όχι τις ΛΚ ΛΚ. 12 (ε) υπερβαίνει τις ΛΚ αλλά όχι τις ΛΚ ΛΚ. 20 το ίδιο (στ) υπερβαίνει τις ΛΚ αλλά όχι τις ΛΚ Λκ. 25 (ζ) υπερβαίνει τις ΛΚ αλλά όχι τις ΛΚ Λκ. 30 (η) υπερβαίνει τις ΛΚ ΛΚ. 30 πλέον Λ Κ.1 ανά ΛΚ (θ) έχει διακριβωθεί, μετά την καταχώρηση της Αίτησης, ότι εμπίπτει σε κλίμακα μεγαλύτερη της κλίμακας που αναφέρεται στην Αίτηση. Τέλος ίσο με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ήδη πληρωθέντος πάνω στην Αίτηση και εκείνου το οποίο θα πληρωνόταν, αν η κληρονομία ενέπιπτε εξαρχής στην εν λόγω μεγαλύτερη κλίμακα. Επικολλούνται δlκηγορόσημα ίσης αξίας στα έγγραφα των τελικών λογαριασμών που κατατίθενται στο δικαστήριο.

9 Αίτηση ενώπιον Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων ή δικαστή του - (α) αίτηάη έξωσης Λ.Κ. 4 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στην Αίτηση που κατατίθεται στο δικαστι;ριο (β) αίτηση καθορισμού Λ.Κ. 3 ενοικίου (γ) αίτηση για αποζημιώσεις Λ.Κ. 4 ή είσπραξη καθυστερημένων ενοικίων (δ) αίτηση άλλη από τις Λ.Κ. 2 αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο 16. Αίτηση ενώπιον Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ή δικαστή του - (α) αίτηση διαιτησίας Λ.Κ. 2 (β) αίτηση άλλη από την Λ.Κ. 2 αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο 17. Αίτηση σε οποιοδή- Λ.Κ. 2 ποτε δικαστήριο ή δικαστή είτε ενδιάμεση, είτε μετά την έκδοση απόφασης. 18. Αίτηση στο Ανώτατο Δικα- Λ.Κ. 15 στήριο κατά την ενάσκηση της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας του, εκτός από την Αίτηση Ακυρώσεως. 19. Αίτηση Ακυρώσεως (Προ- Λ.Κ. 20 σφυγή) ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

10 Ειδοποίηση έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο - (α) όταν η αξία του επιδίκου θέματος είναι μέχρι ΛΚ1.000 Λ.Κ. 15 Επικολλούνται δlκηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο της Ειδοποίησης Έφεσης που κατατίθεται στο δικαστήριο (β) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ1.000, όχι όμως τις ΛΚ5.000 (γ) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ5.000, όχι όμως τις ΛΚ (δ) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ25.000, όχι όμως τις ΛΚ (ε) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ50.000, όχι όμως τις ΛΚ (στ) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ , όχι όμως τις ΛΚ (ζ) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ (η) όταν η έφεση στρέφεται εναντίον ενδιάμεσης απόφασης 21. Ειδοποίηση Αναθεωρητικής Έφεσης Λ.Κ. 20 Λ.Κ. 30 Λ.Κ. 40 Λ.Κ. 55 Λ.Κ Το μισό των τελών που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (α) έως (ζ), αντίστοιχα. Λ.Κ Οποιαδήποτε Έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που δεν εμπίπτει στις παραγράφους 2,3,18,19,20 και 21 του παρόντος Μέρους. Λ.Κ. 15 Επικολλούνται δlκηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο της Ειδοποίησης Έφεσης που κατατίθεται στο δικαστήριο

11 Σημείωμα Εμφάνισης σε Αγωγή, της οποίας το επίδικο θέμα είναι - (α) μεταξύ ΛΚ10 - ΛΚ25 Λ.Κ. Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο Σημείωμα Εμφάνισης που κατατίθεται στο δικαστήριο (β) μεταξύ ΛΚ25 - ΛΚ50 Λ.Κ. 2 (γ) μεταξύ ΛΚ50 - ΛΚ250 Λ.Κ. 5 (δ) μεταξύ ΛΚ250 - ΛΚ1.000 Λ.Κ. 6 (ε) μεταξύ ΛΚ ΛΚ5.000 Λ.Κ. 12 (στ) μεταξύ ΛΚ ΛΚ Λ.Κ. 27 (ζ) μεταξύ ΛΚ ΛΚ Λ.Κ. 40 (η) μεταξύ ΛΚ ΛΚ Λ.Κ. 50 (θ) μεταξύ ΛΚ ΛΚ Λ.κ. 60 (ι) πάνω από ΛΚ (ια) όταν σε διαδικασία ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου δεν απαιτείται καθορισμένο χρηματικό ποσό ή όταν με την Αγωγή δεν αποσκοπείται η ανάκτηση χρηματικού ποσού.

12 , Σε περίmωση - (α) που, μετά την καταχώρηση της Αγωγής, το απαιτούμενο από τον Ενάγοντα ποσό αυξηθεί Τέλος ίσο με τη διαφορά μεταξύ των τελών που πληρώθηκαν και εκείνων που καθορίζονται στην παράγραφο 23 του παρόντος Μέρους Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο που κατατίθεται στο δικαστήριο (β) που, με ανταπαίτηση, καταχωρούμενη με την Υπεράσπιση ή άλλως, μετά την καταχώρηση Σημειώματος Εμφάνισης, το επίδικο θέμα αυξάνεται σε κλίμακα μεγαλύτερη εκείνης στην οποία ηγέ~θη. η αγωγή Τέλος ίσο με τη διαφορά μεταξύ του τέλους που πληρώθηκε πάνω στο Σημέίωμα Εμφάνισης και εκείνου που θα πληρωνόταν αν η αγωγή εγείρετο στην μεγαλύτερη κλίμακα, Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στην Υπεράσπιση ή Ανταπαίτηση που κατατίθεται στο δικαστήριο (γ) αλλαγής από το διάδικο (Ενάγοντα ή Εναγόμενο) του αρχικού συνηγόρου Τα τέλη, που καθορίζονται άτην παράγραφο 23 του παρόντος Μέρους, ως εάν ο διοριζόμενος σ' αντικατάσταση του αρχικού συνηγόρου ήταν ο αρχικός συνήγορος του διαδίκου. Επικολλούνται από τον διορ!ζόμενο, σ' αντικατάσταση του αρχικού συνηγόρου, δικηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο που κατατίθεται στο διιωστήριο, με το οποίο γνωστοποιείται η αλλαγή συνηγόρου.

13 Σημείωμα Εμφάνισης, Υπεράσπιση, Ανταπαίτηση, Ένσταση, Ένορκη Δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κατατίθεται για πρώτη φορά - (α) εκ μέρους οποιουδήποτε διαδίκου σε διαδικασία για τον καθορισμό αποζημιώσεων για απαλλοτρίωση ή επίταξη περιουσίας, εκτός από τον διάδικο που κατάθεσε την Ειδοποίηση Παραπομπής Τα τέλη που καθορίζονται στις παραγράφους 23 και 24 του παρόντος Μέρους. Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο που κατατίθεται στο δικαστήριο. (β) εκ μέρους του εναγομένου ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου, εκτός από τον ενάγοντα, σε αγωγή Ναυτοδικείου. 26. ΣημείωμαΕμφάνισης, Υπεράσπιση, Ένσταση, Ένορκη Δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κατατίθεται ενώπιον Εκλογοδικείου για πρώτη φορά Λ.Κ Σημείωμα Εμφάνισης, Υπεράσπιση, Ένσταση, Ένορκη Δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που κατατίθεται σε - (α) ειδοποίηση πτώχευσης Λ.Κ. 5 (β) αίτηση πτώχευσης (γ) Αίτηση για ακύρωση διατάγματος mώχευσης ή διατάγματος παραλαβής. (δ) Σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αυτοτελή που δεν αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο. Λ.Κ. 3

14 Σημείωμα Εμφάνισης, Υπεράσπιση, Ανταπαίτηση, Ένσταση, Ένορκη Δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κατατίθεται για πρώτη. φορά στο δικαστήριο εκ μέρους του καθ' ου η αίτηση σε θέματα Οικογενειακού Δικαστηρίου αναφορικά με - (α) αίτηση διαζυγίου (β) αίτηση αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου Λ.Κ. 20 Επικολλούνται δlκηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο που κατατίθεται στο δικαστήριο. (γ) αίτηση υιοθεσίας Λ.Κ.. 10 (δ) αίτηση γονικής μέριμνας κηδεμονίας Λ.Κ. 6 (ε) αίτηση διατροφής Λ.Κ. 6 (στ) αίτηση αποκλειστικής χρήσης Λ.Κ. 6 Το ίδγο (ζ) αίτηση γενική Λ.Κ. 6 (η) αίτηση μονομερή Λ.Κ. 2 (θ) αίτηση περιουσιακών διαφορών Τα τέλη που καθορίζονται για την καταχώρηση Σημειώματος Εμφάνισης κ.τ.λ., στις παραγράφους 23 και 24 ανωτέρω.

15 Ένσταση, Ενορκη Δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που κατατίθεται για πρώτη φορά σε διαδικασία διαχείρισης κληρονομιάς ή επικύρωσης διαθήκης εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου, εκτός από τον αιτητή, αν η αξία της κληρονομιάς - (α) δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2 ΛΚ1.000 (β) υπερβαίνει τις ΛΚ1.000, Λ.Κ. 4 αλλά όχι τις ΛΚ5.000 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο που κατατίθεται στο δικαστήριο. (γ) υπερβαίνει τις ΛΚ5.000, Λ.Κ. 1 Ο αλλά όχι τις ΛΚ (δ) υπερβαίνει τις ΛΚ , Λ.Κ. 12 αλλά όχι τις ΛΚ (ε) υπερβαίνει τις ΛΚ25.000, Λ.Κ. 20 αλλά όχι τις ΛΚ (στ) υπερβαίνει τις ΛΚ50.000, Λ.Κ. 25 αλλά όχι τις ΛΙ< (ζ) υπερβαίνει τις ΛΚ , Λ.Κ. 30 αλλά όχι τις ΛΚ (η) υπερβαίνει τις ΛΚ : Λ.Κ. 3~ πλέον Λ.Κ 1 ανά ΛΚ5.000 Νοείται ότι, αν με το κατατιθέμενο έγγραφο προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η αξία της κληρονομιάς είναι μεγαλύτερη της αναφερόμενης στην αίτηση του Αιτητή, τότε καταβάλλεται το έναντι ποσό. Το ποσό που θα πληρωνόταν από το δικηγόρο του αιτητή κατά την καταχώρηση της Αίτησης, αν η αξία της κληρονομιάς ήταν ίδια, όπως ο ισχυρισμός.

16 Σημείωμα Εμφάνισης, Υπεράσπιση, Ανταπαίτηση, Ένσταση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κατατίθεται για πρώτη φορά στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων αναφορικά με - (α) αίτηση έξωσης Λ.Κ. 4 Επικολλούνται δlκηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο που κατατίθεται στο δικαστήριο (β) αίτηση καθορισμού ενοικίου Λ.Κ. 3 (γ) αίτηση για αποζημιώσεις ή είσπραξη καθυστερημένων ενοικίων Λ.Κ. 4 (δ) αίτηση άλλη από τις αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο. Λ.Κ Σημείωμα Εμφάνισης, Υπεράσπιση, Ανταπαίτηση, Ένσταση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κατατίθεται για πρώτη φορά στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών αναφορικά με οποιαδήποτε διαδικασία. Λ.Κ Ένσταση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που κατατί-. θεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή δικαστή σε Αίτηση, είτε ενδιάμεση, είτε μετά την έκδοση απόφασης, Λ.Κ. 2

17 Ένσταση, Ένορκη Δήλωση ή άλλο έγγραφο που κατατίθεται για πρώτη φορά εκ μέρους του καθ' ου η Αίτηση η οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου προσώπου σε - (α) αίτηση αιωριίjσεως (Προσφυγή) ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου Λ.κ. 20 Επικολλούνται δlκηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο που κατατίθεται στο δικαστήριο. (β) οποιαδήποτε άλλη Αίτηση Πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ΛΚ 15 (γ) Ειδοποίηση Αναθεωρητικής Έφεσης Λ.Κ Ένσταση, Περίγραμμα, Αντέφεση, Ένορκη Δήλωση ή άλλο έγγραφο που κατατίθεται εκ μέρους του Εφεσιβλήτου ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου, εκτός από τον Εφεσείοντα, σε Έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά την ενάσκηση της δευτεροβάθμιας. δικαιοδοσίας του - (α) όταν η αξία του επιδίκου θέματος είναι μέχρι τις ΛΚ1.000 Λ.Κ. 15 (β) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ1.000, αλλά όχι τις ΛΚ5.000 Λ.Κ. 20 (γ) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ5.000, αλλά όχι τις ΛΚ (δ) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ25.000, αλλά όχι τις ΛΚ Λ.Κ. 30 Λ.Κ. 40 Επικολλούνται δlκηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο που κατατίθεται στο δικαστήριο. (ε) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ50.000, αλλά όχι τις ΛΚ Λ.Κ. 55

18 1056 (στ) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ , αλλά όχι το ΛΚ Λ.Κ. 75 (ζ) όταν η αξία του επιδίκου θέματος υπερβαίνει τις ΛΚ Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟ: 0 Νοείται ότι για καταχώρηση από εφεσίβλητο ή. οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο οποιουδήποτε εγγράφου, που κατατίθεται για πρώτη φορά, σε ενδιάμεση Έφεση, τότε καταβάλλεται το έναντι ποσό. Ποσό ίσο με το μισό του ποσού που καθορίζεται για Έφεση 35. Ένσταση ή οποιοδήποτε Λ.Κ. 20 άλλο έγγραφο που κατατίθεται στο δικαστήριο από εφεσίβλητο σε Έφεση εναντίον απόφασης επαρχιακού δικαστηρίου, όταν δεν απαιτείται καθορισμένο χρηματικό ποσό ή όταν με την πρωτόδικη διαδικασία δεν αποσκοπείτο η ανάκτηση χρηματικού ποσού. 36. Έφεση εναντίον απόφασης Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, Ελέγχου Ενοικιάσεων και Οικογενειακού Δικαστηρίου, εξαιρουμένης, στην περίπτωση του τελευταίου, Έφεσης εναντίον απόφασης του για περιουσιακές διαφορές. Τέλος ίσο με το καθοριζόμενο στις υποπαραγράφους (α) έως και (δ) της παραγράφου 34.

19 Αίτηση για ψήφιση δικηγορικών Λ.Κ. 5 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας εξόδων από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική αίτηση 38. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, για Λ.Κ. 3 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας το οποίο δεν γίνεται ειδική πρόνοια στον παρόντα Πίνακα. στο αρχικό έγγραφο που κατατίθεται στο δικαστήριο 39. Για κάθε δικόγραφο δικαστικής αποφάσεως ή διατάγματος - (α) Πρωτοδίκου Δικαστηρίου Λ.Κ. Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο αντίστοιχο βιβλίο, στο οποίο επικολλάται το πρωτότυπο της σχετικής απόφασης ή του διατάγματος (β) Ανωτάτου Δικαστηρίου Λ-Κ Για έκδοση εντάλματος εκτέλεσης για είσπραξη ποσού (α) μεταξύ Ε250 - f1.000 Λ.Κ. 1 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο στέλεχος του εντάλματος (β) μεταξύ ΛΚ1.000-ΛΚ5.000 Λ-Κ. 2 (γ) μεταξύ ΛΚ ΛΚ Λ-Κ. 3 (δ) μεταξύ ΛΚ ΛΚ Λ-Κ. 6 (ε) μεταξύ ΛΚ ΛΚ Λ.Κ. 8 (στ) μεταξύ ΛΚ ΛΚ (ζ) πάνω από ΛΚ Λ.Κ Για έκδοση εντάλματος για ανάληψη ή παράδοση κατοχής - (α) όταν το ένταλμα δεν αφορά Λ.Κ. 5 είσπραξη χρηματικού ποσού (β) όταν το ένταλμα αφορά Λ.Κ. 5, συν ποσό είσπραξη χρηματικού ποσού επιπρόσθετα με την ανάληψη ίσο με το ποσό που καθορίζεται στην ή παράδοση κατοχής παράγραφο 40 του παρόντος_ Mέρoυς~

20 1058 Μέρος 111 Κανονισμός 3(3) Καταχωρήσεις εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και στο Νηολόγιο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1. Αίτηση για εγγραφή Εμπο 'ρικής Επωνυμίας Λ.Κ. 5 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας στο έγγραφο που κατατίθεται στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. 2. Αίτηση για εγγραφή Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 3. Αίτηση για εγγραφή Εμπορικού Σήματος 4. Αίτηση για ανανέωση Εμπορικού Σήματος 5. Αίτηση για εκχώρηση Εμπορικού Σήματος 6. Αίτηση για εγγραφή δικαιούχου Εμπορικού Σήματος 7. Ένσταση σε αίτηση για εγγραφή Εμπορικού Σήματος 8. Ιδρυτικό Έγγραφο για εγγραφή Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας, ανεξάρτητα από το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου. Λ.Κ. 15

21 Ιδρυτικό έγγραφο για εγγραφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όταν το εταιρικό κεφάλαιο είναι - (α) μέχρι ΛΚ1.000 Λ.Κ. 20 (β) μεταξύ ΛΚ Λ.Κ. 25 ΛΚ (γ) μεταξύ ΛΚ Λ.κ. 30 ΛΚ (δ) μεταξύ ΛΚ Λ.Κ. 35 ΛΚ (ε) μεταξύ ΛΚ Λ.Κ. 40 ΛΚ (στ) μεταξύ ΛΚ Λ.Κ. 45 ΛΚ (ζ) μεταξύ ΛΚ Λ.κ. 50 ΛΚ (η) μεταξύ ΛΚ Λ.Κ. 60 ΛΚ (θ) μεταξύ ΛΚ Λ.Κ. 70 ΛΚ (ι) πάνω από ΛΚ Λ.Κ. 70, πλέον Λ.Κ. 5 ανά Λ.Κ (ια) Χωρίς κεφάλαιο (με Λ.κ. 10 εγγύηση), ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών

22 Ιδρυτικό έγγραφο για εγγρα- ΛΚ. 50 εγγραφή Yπεράιcτιoυ Παραρτήματος (off-shore branch) Εταιρείας 11. Ιδρυτll,ό έγγραφο για εγγρα- ΛΚ. 100 φή Δημόσιας Εταιρείας 12. Ετήσια Έκθεση (Η.Ε.32) ΛΚ Κοινοποίηση Αλλαγής εγγε- Λκ. 5 γραμμένου Γραφείου (Η.Ε.2) 14. Κοινοποίηση Αλλαγής Διεu- ΛΚ. 5 θυντών και Γραμματέως (Η.Ε.4) 15. Αίτηση για προσωρινή εγγρα- Λ.Κ.50 Επικολλούνται δικηγορόσημα ίσης αξίας φή ή νηολόγηση(ρrονίsίοnaι στο έγγραφο που κατατίθεται στο Γραφείο registration) οποιουδήποτε του Νηολόγου Κυπριακών Πλοίων πλοίου 16. Αίτηση αλλαγής ονόματος Λ.Κ.30 πλοίου 17. Αίτηση μεταβίβασης ιcυριό- Λ.κ. 50 τητας πλοίου 18. Αίτηση για εγγραφή ή, απο- Λ.κ. 30 στολή οδηγιών για διαγραφή υποθήκης σε οποιοδήποτε πλοίο».

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ περί Εμπορικώ'ι Σημάτων (ΤΡΟΠΟΠΟtηΤΙ1Cοί) Κανονισμοί του 1992, οι ΟΠΟ(ΟΙ

ΟΙ περί Εμπορικώ'ι Σημάτων (ΤΡΟΠΟΠΟtηΤΙ1Cοί) Κανονισμοί του 1992, οι ΟΠΟ(ΟΙ Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 335 Κ.Δ.Π. 10892 Αρ. 2704, 8.5.92 Αριθμός 108 ΟΙ περί Εμπορικώ'ι Σημάτων (ΤΡΟΠΟΠΟtηΤΙ1Cοί) Κανονισμοί του 1992, οι ΟΠΟ(ΟΙ εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμμούλιο με βάση τα άρθρα 38 και 39

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:L 326, 13.12.2005, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 15, παράγραφοι 2 μέχρι 6, και το Άρθρο 38, παράγραφος 3, της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONV/JUD/el 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης,

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης, 10.6.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/5 ΣΥΜΒΑΣΗ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992. Σωτήρη Σαμψών, Ρίκκου Μαππουρίδη και Γεώργιου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή

τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 Ο περί της Ίδρυσης Κτηνοτροφικών Συνδέσμων και Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 44, 20.2.2008, σ.11. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα