Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks)"

Transcript

1 M 1 Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2004 ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks) FRIDAY, 25 JUNE AFTERNOON 2.00 to 5.00 Page 1 of 4

2 1. Translate into English any three of the passages A, B, C, D. (All passages carry equal marks): [210] A. (The Greeks run out of provisions in the land of the Taochi. Cheirisophus, the Greek leader, attacks a place full of people and cattle; the Taochi prefer death to capture, despite the efforts of Aeneas of Stymphalos.) κα τ πιτήδεια πέλειπεν ο γ ρ Τάοχοι κουν σχυρ χωρία ν ο ς ε χον τ πιτήδεια πάντα. πε δ ο Ελληνες φίκοντο πρ ς χωρίον π λιν ο κ ε χεν ο δ ο κίας, λλ ν σαν κα νδρες κα γυνα κες κα κτήνη πολλά, Χειρίσοφος πρ ς το το προσέβαλλεν ε θ ς. ντα θα δ δειν ν ν θέαµα. α γ ρ γυνα κες, ρίπτουσαι τ παιδία, ε τα αυτ ς πικατερρίπτουν, κα ο νδρες σα τως. ντα θα δ κα Α νείας Στυµφάλιος, δών τινα θέοντα ς ρίψοντα αυτ ν, στολ ν χοντα καλ ν, πιλαµβάνεται ς κωλ σων δ α τ ν πισπ ται, κα µφ τεροι χοντο κατ τ ν πετρ ν φερ µενοι κα πέθανον. ντε θεν νθρωποι µ ν πάνυ λίγοι λήφθησαν, β ες δ κα νοι πολλο κα πρ βατα. XENOPHON (70) πιλείπω: I fail, run out. σχυρ ς: strong. κτ νος: cattle. θέαµα: spectacle. ριπτω: I throw down. πικαταρριπτέω: I throw down after. σα τως: in the same way. θέω: I run. στολή: garment. πισπάοµαι: I drag after myself. ο χοµαι: I go. νος: ass. πρ βατον: sheep. B. (As the Athenians at Pylos blockade Lacedaemonian troops on a nearby island, the Lacedaemonians on the mainland offer rewards to anyone willing to bring supplies to those on the island; the Helots are particularly keen to help.) ν δ τ Π λ ω ο Αθηνα οι τι πολι ρκουν το ς ν τ νήσ ω Λακεδαιµονίους, κα τ ν τ πείρ ω στρατ πεδον τ ν Πελοποννησίων κατ χώραν µενεν. δ φυλακ ν πίπονος το ς Αθηναίοις πορί α σίτου τε κα δατος ο γ ρ ν κρήνη τι µ µία ν α τ τ κροπ λει τ ς Π λου κα α τη ο µεγάλη. ο Λακεδαιµ νιοι προε πον τ ν βουλ µενον σάγειν ς τ ν ν σον σ τ ν τε κα ο νον κα τυρ ν κα λλο βρ µα, τάξαντες ργυρίου πολλο κα πισχνο µενοι λευθερίαν τ σαγαγ ντι τ ν Ε λώτων. κα λλοι τε κινδυνε οντες σ γον κα µάλιστα ο Ε λωτες, παίροντες π τ ς Πελοποννήσου κα καταπλέοντες τι νυκτ ς ς τ πρ ς τ πέλαγος τ ς νήσου. πειρος: mainland. πίπονος: difficult. πορία: lack, scarcity. τι µή: except. προλέγω: I call publicly for someone (accusative) to do something (infinitive). τυρ ς: cheese. βρ µα: food. τάξαντες: having valued the task as worth (+ genitive). πισχνέοµαι: I promise. Ε λως (Ε λωτος): Helot. παίρω: I set out. τά τ ς νήσου: the parts of the island. πέλαγος: sea. C. THUCYDIDES (70) (Aphrodite says that she will punish Hippolytus Theseus son by an Amazon mother, reared by Pittheus, king of Troezen because he scorns both her and love, preferring to dedicate himself to Artemis.) γάρ µε Θησέως πα ς, Αµαζ νος τ κος, Ιππ λυτος, γνο Πιτθέως παιδε µατα, µ νος πολιτ ν τ σδε γ ς Τροιζηνίας λέγει κακίστην δαιµ νων πεφυκέναι ναίνεται δ λέκτρα κο ψα ει γάµων, Φοίβου δ δελφ ν Αρτεµιν, ι ς κ ρην, τιµ ά, µεγίστην δαιµ νων γο µενος. το τοισι µέν νυν ο φθον τί γάρ µε δε ; δ ε ς µ µάρτηκε τιµωρήσοµαι Ιππ λυτον ν τ δ µέρ α. EURIPIDES (70) µε: take with κακίστην δαιµ νων in line 4. γν ς: pure. παιδε µατα: ward, nursling. πεφυκέναι = ε ναι. ναίνοµαι: I reject. λέκτρα: the bed of love. ψα ω (+ genitive): I touch. γέοµαι: I consider. φθονέω (+ dative): I bear ill-will towards.... µάρτηκε: the mistakes that he has made. τιµωρέοµαι: I punish. Page 2 of 4

3 D. (Hekabe orders her maids to gather the old women of Troy. She then fetches as an offering for Athena one of the robes made by the women whom Alexander had brought from Sidon.) δέ, µολο σα ποτ µέγαρ, µφιπ λοισι κέκλετο τα δ ρ λλισσαν κατ στυ γεραιάς. α τ δ ς θάλαµον κατεβήσετο κηώεντα, νθ σαν ο πέπλοι, παµποίκιλα ργα γυναικ ν Σιδονίων, τ ς α τ ς Αλέξανδρος θεοειδ ς γαγε Σιδονίηθεν πιπλ ς ε ρέα π ντον. τ ν ν ειραµένη Εκάβη φέρε δ ρον Αθήν η, ς κάλλιστος ην ποικίλµασιν δ µέγιστος, στ ρ δ ς πέλαµπεν κειτο δ νείατος λλων. HOMER (70) µολο σα: having gone. ποτί: = πρ ς. µέγαρον: hall. κέκλετο: gave orders. ολλίζω: I gather together. θάλαµος: room. κηώεις: fragrant. σαν = σαν. παµποίκιλος: elaborate. πιπλώς: having sailed over. είροµαι: I pick up. ποίκιλµα: embroidery. πολάµπω: I shine, gleam. νείατος (+ genitive): at the bottom of. 2. [100] (i) Translate into English: (60) ν γάρ ποτε χρ νος τε θεο µ ν σαν, θνητ δ γένη ο κ ν. πειδ δ κα το τοις χρ νος λθεν ε µαρµένος γενέσεως, τυπο σιν α τ θεο γ ς νδον κ γ ς κα πυρ ς µείξαντες κα τ ν σα πυρ κα γ κεράννυται. πειδ δ γειν α τ πρ ς φ ς µελλον, προσέταξαν Προµηθε κα Επιµηθε κοσµ σαί τε κα νε µαι δυνάµεις κάστοις ς πρέπει. Προµηθέα δ παραιτε ται Επιµηθε ς α τ ς νε µαι, νείµαντος δέ µου, φη, πίσκεψαι. κα ο τω πείσας νέµει. νέµων δ το ς µ ν σχ ν νευ τάχους προσ πτε, το ς δ σθενεστέρους τάχει κ σµει το ς δ πλιζε, το ς δ οπλον διδο ς φ σιν λλην τιν α το ς µηχαν το δ ναµιν ε ς σωτηρίαν. µ ν γ ρ α τ ν σµικρ τητι µπισχε, πτην ν φυγ ν κατάγειον ο κησιν νεµεν δ η ξε µεγέθει, τ δε α τ α τ σ ωζε κα τ λλα ο τως πανισ ν νεµε. τα τα δ µηχαν το ε λάβειαν χων µή τι γένος ϊστωθείη. READING GREEK (ii) Answer any four of the following questions. (Each question carries ten marks): (40) (a) (b) (c) (d) (e) (f) What further benefits does Epimetheus later give to living creatures? What problem does Epimetheus have in relation to benefits for humans? What does Prometheus do to solve it? Write briefly on the life of Socrates. Give the First Person, Singular Number, Present Tense of two of these words underlined above: λθεν; µελλον; πείσας. Give a short account of the help that Nausikaa gave to Odysseus. Outline briefly the story of Alkestis. Page 3 of 4

4 3. Answer three of the following questions. At least one question must be chosen from Section A and one from Section B. The third question may be chosen from either Section A or Section B. (Each question carries thirty marks): [90] A. (i) Outline the causes of the Peloponnesian War. (ii) Describe any two of the following battles, and explain why the two that you have chosen are important: Arginusae; Mantinea; Gaugamela; Hydaspes. (iii) Tell how Philip of Macedon gained control over the whole of Greece. (iv) Outline the main features of Spartan society and government. B. (i) Explain how the epics of Homer may have been composed and performed. Briefly outline the story of one of the epics. (ii) Name one writer of tragedies in ancient Greece. Write briefly about his life and works. (iii) Describe the main features of the Parthenon. (iv) Write notes on any two of the following you may use drawings if you wish: Red Figure vases; the Ionic column; Aphrodite from Melos (Venus de Milo); Pediments. Page 4 of 4

5 BLANK PAGE Page 5 of 4

6 BLANK PAGE Page 6 of 4

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Oxford Cambridge and RSA GCSE (9 1) Classical Greek J292/03 Prose Literature B Sample Question Paper Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Do not use: a dictionary * 0 0 0 0 0 0 * First name Last

Διαβάστε περισσότερα

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language GCE Classics: Classical Greek Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language Mark Scheme for June 2013 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

2010 Classical Greek. Standard Grade General and Credit. Translation. Finalised Marking Instructions

2010 Classical Greek. Standard Grade General and Credit. Translation. Finalised Marking Instructions 2010 Classical Greek Standard Grade General and Credit Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2010 The information in this publication may be reproduced to support

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring 16 OnBlue ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS Έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο, ό,τι κάνει γίνεται επιτυχία,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all Chapter 40 πας, πασα, παν - every, all 40.1 The majority of adjectives follow the 2-1-2 pattern of ἀγαθος, -η, -ον or ἀξιος, -α, -ον, with the Masculine and Neuter using Second Declension endings, and

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri.

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri. Feb. 9, Wed. In TV translate Nine A-B. In GE read about usage of the dative (#190, pp. 179-80) and about time phrases (#191, p. 181). Be able to conjugate the aorist infinitives (1 st & 2 nd, active and

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou The first Greek book I remember reading when I moved to Greece was by Penelope Delta - wonderful name that - about a kid only slightly older than me serving

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ The reflecting team Tom Andersen (Νορβηγός). Ομοιότητες με το θεραπευτικό στυλ Goolishian & Anderson (σεβασμός, ισοτιμία, μη παρεμβατικότητα), αλλά με έμφαση στην τεχνική του ομάδας αναστοχασμού. Βασική

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations Important recommendations Safety instructions Please read these instructions carefully before first use. This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns Chapter 12 Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns NOTE : This Chapter may be postponed until later in the course. 12.1 We have already met the largest groups

Διαβάστε περισσότερα

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean?

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? Posted 25 th June 2012 The following is a section of a chapter for a new Book on the Diachronic Approach to exegeting New Testament problems. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? In the Lord

Διαβάστε περισσότερα