ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ"

Transcript

1 Π Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Μειέηε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Γημιοσργία πρωηόησπης μεθοδολογίας εκπαιδεσηικών ζεναρίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και δημιοσργία εκπαιδεσηικών ζεναρίων για ηα μαθήμαηα ηης Δλληνικής Γλώζζας ζηην Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδεσζη» MIS ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΠΑΣΙΓΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Θεζζαινλίθε 2011

2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδεςζη» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο. Ζ αλσηέξσ πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η.Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π3.1.1 Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ πληνληζηήο Οκάδαο Γιψζζαο: Γεκήηξεο Κνπηζνγηάλλεο Οκάδα εξγαζίαο γιψζζαο: ηαπξνχια Αλησλνπνχινπ Κσλζηαληίλνο Κνπηζαλδξέαο Βαζηιηθή Μπαηζίδνπ Μαξία Παπιίδνπ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ Καπαμαούνα 1 Πλατεία Σκπα Τ.Κ Καλαμαπιά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , ειίδα 2 απφ 46

3 Πεξηερόκελα Πεξίιεςε Δηζαγσγή Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Αλάιπζε Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, ζηάζεηο, πξφηππα Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα εκείσζε θαη γιψζζα Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο Αμηνιφγεζε πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα Γεληθέο δηαπηζηψζεηο Γηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πλνπηηθφο πίλαθαο ζπκπεξαζκάησλ ειίδα 3 απφ 46

4 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλάηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ρψξαο καο γηα ην κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Οη βαζηθνί άμνλεο κειέηεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ ην πξφγξακκα θηινδνμεί λα θαηαζθεπάζεη ππφ ην πξίζκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο κειεηήζεθε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν, ηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ έμη ηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, θάπνηεο ελδεηθηηθέο ελφηεηεο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πνηθίιν πιηθφ απφ ηε ζειίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δίλεη έκθαζε ζηε κεηάδνζε κεηαγισζζηθψλ γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζην γισζζνδηδαθηηθφ λόγο ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Παξάιιεια, πξνθξίλεη ηελ επηθνηλσληαθή- ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ πνηθηιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. ην πιαίζην απηφ, νη λέεο ηερλνινγίεο γίλνληαη αληηιεπηέο σο δεμηφηεηα πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ θαη σο κέζν γηα λα δηεξεπλήζνπλ θαιχηεξα ηνλ θφζκν θαη λα κειεηήζνπλ ην ίδην ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη γηα ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε παξαδνζηαθήο, ζε κεγάιν βαζκφ, ινγηθήο ινγηζκηθά. ειίδα 4 απφ 46

5 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε», θνξέαο πινπνίεζεο ηεο νπνίαο είλαη ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ειιεληθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηελ αξρή (θεθ. 2) ηεο παξνχζαο κειέηεο παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, νη ζηφρνη πνπ απηά πξνσζνχλ θαη νη γεληθέο αξρέο εθπαίδεπζεο πνπ πξνηείλνπλ. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ, αλεμάξηεηα απφ βαζκίδα θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαη γηα ηνπο θεληξηθνχο άμνλέο ηνπο. Ξερσξηζηή αλαθνξά γίλεηαη ζε δχν απφ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. ην επφκελν θεθάιαην (θεθ. 3) επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν. Ζ αλάιπζε εζηηάδεη, αξρηθά, ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ επηδηψθνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε ζεκείσζε απφ ηα πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλνληαη ζε επίπεδν δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ φια φζα πξνηείλνπλ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην (θεθ. 4) παξνπζηάδνληαη ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε ησλ πξνγξακκάησλ θαη θπξίσο απηά πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. ειίδα 5 απφ 46

6 2. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..) θαζνξίζηεθαλ ην 2003 (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεχρνο δεχηεξν, αξ. θχιινπ 303, 13 Μαξηίνπ 2003). Οη πνηθίιεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ήηαλ απηέο πνπ νδήγεζαλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ησλ Α.Π.. Πην αλαιπηηθά, ε ξαγδαία θαη ζπλερήο αχμεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, νη ζπλερείο αλαθαιχςεηο θαη θαηλνηνκίεο ζηα δηάθνξα πεδία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ηα θαηλφκελα ηεο δηεζλνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε αλάγθε γηα πηνζέηεζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεβαζκφ ζηηο πλεπκαηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο, νδήγεζαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηα πξνγξάκκαηα απηά ζηφρν έρνπλ λα πξνσζήζνπλ: α) ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πνπ επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, β) ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνπ παξέρνπλ ζε θάζε άηνκν ηε δπλαηφηεηα ηεο δηα βίνπ αλαλέσζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γ) ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο θάζε αηφκνπ γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, δ) ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζα απφ ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα θνηλψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ε) ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλείδεζεο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο καο ηαπηφηεηαο θαη ζη) ηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθφηεηαο. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ άιισζηε θνηλή επηδίσμε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ επί κέξνπο επξσπατθψλ ρσξψλ. χκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία πξνβιήκαηα θαη επηπιένλ λα δηακνξθψλεη άπνςε θαη λα ιεηηνπξγεί σο ππεχζπλνο θαη ελεξγφο πνιίηεο ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη απαηηεηηθφ ειίδα 6 απφ 46

7 θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Κχξηνη άμνλεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζα πξέπεη λα είλαη: α) ε παξνρή γεληθήο παηδείαο, β) ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ε αλάδεημε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, γ) ε εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, δ) ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, ε) ε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε πηνζέηεζε αλάινγσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, ζη) ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, δ) ε θπζηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ε) ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, παγθφζκηαο εηξήλεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Όπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα παξαπάλσ, επελδχεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ πξσηίζησο ηελ παξνχζα κειέηε. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο νξίδεηαη φηη «γηα ηελ νκαιή θνηλσληθή έληαμε θάζε αηφκνπ απαηηείηαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηφζν κέζα απφ ηε γλψζε ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο, αιιά θαη άιισλ γισζζψλ, φζν θαη κέζα απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε φρη κφλν ηεο δηθήο ηνπ αιιά θαη ησλ άιισλ εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ» (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεχρνο δεχηεξν, αξ. θχιινπ 303: 3735). Χο πξνο ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο αλαθέξεηαη φηη «κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο, γηα ηελ πξναγσγή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο». Γηαζαθελίδεηαη, σζηφζν, φηη ε εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ππφ ην πξίζκα ελφο απινχ ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ σο απηνζθνπνχ, αιιά λα γίλεη κε παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο. Αλαδεηθλχεηαη, επίζεο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηεί. ειίδα 7 απφ 46

8 Αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκίδα θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, νη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη είλαη νη εμήο: α) ε δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, β) ε δεμηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, γ) ε δεμηφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ πεγψλ θαη εξγαιείσλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, δ) ε δεμηφηεηα ζπλεξγαζίαο, ε) ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ζη) ε ηθαλφηεηα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δ) ε ηθαλφηεηα νξζνινγηθψλ επηινγψλ, ε) ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πφξσλ, ζ) ε ηθαλφηεηα «επαίζζεηεο αληίιεςεο ηεο ηέρλεο» θαη ε δεκηνπξγία ηέρλεο θαη η) ε αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη ε πηνζέηεζε αμηψλ θαηάιιεισλ γηα ηε δηακφξθσζε πξνζσπηθήο άπνςεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Χο πξνο ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζηελ νπνία εζηηάδεη θαη ε παξνχζα κειέηε, επηζεκαίλεηαη φηη «θπξίαξρνο ζηφρνο είλαη ε νηθνδφκεζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αξρψλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα. Ζ επηδίσμε απηή πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ηηο γλσζηηθέο δνκέο θαη ην λνεηηθφ ηνπο επίπεδν» (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεχρνο δεχηεξν, αξ. θχιινπ 303: 3738). ηε ζπλέρεηα, ε παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν. Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν δελ θάλεη δηαρσξηζκφ αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Οη ζεκαηηθνί ηνπ άμνλεο είλαη ίδηνη γηα φιεο ηηο ηάμεηο. Οη ζεκειηψδεηο δηαζεκαηηθέο έλλνηεο πξνζεγγίδνληαη ζηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ δηαηζζεηηθά θαη κε παηγληψδε ηξφπν θαη ζπζηεκαηηθφηεξα ζηελ Δ θαη ζηελ Σ ηάμε. Σν παξαθάησ ζρήκα βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ: ειίδα 8 απφ 46

9 Άμνλεο γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ Πξνθνξηθφο ιφγνο νκηιία θαη αθξφαζε Αλαθνηλψζεηο, αθεγήζεηο, πεξηγξαθέο, Γηαινγηθέο θαη κνλνινγηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Λεηηνπξγία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ Γεληθνί ζηόρνη (γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο) Ο καζεηήο: Αθξνάηαη, δηαηππψλεη, εμεγεί θαη επηρεηξεκαηνινγεί κε αθξίβεηα θαη απηνπεπνίζεζε. Κάλεη ζπλεηδεηή ρξήζε ησλ θξαζηηθψλ επηινγψλ πνπ επηβάιιεη ε θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ην επίπεδν ιφγνπ. Υξεζηκνπνηεί νινέλα απμαλφκελν ιεμηιφγην. Διέγρεη ηελ απνδεθηφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ. πιιακβάλεη ππνλννχκελα. Δληνπίδεη θαη απνθεχγεη ζπλήζε θξαζηηθά ζθάικαηα. Αθεγείηαη απφ κλήκεο. Αλαθνηλψλεη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ζθέςεηο, επηζπκίεο, ζρέδηα, πξνγξάκκαηα, ην λφεκα ελφο θεηκέλνπ θ.η.φ. Δθηηκά θαη απνιακβάλεη αηζζεηηθά θαηαμησκέλεο κνξθέο ιφγνπ, φπσο απαγγειίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αθξνάζεηο ραξηζκαηηθψλ νκηιεηψλ θηι. ηηο δξακαηνπνηήζεηο θαη ζηα παηρλίδηα ξφισλ, πξνζαξκφδεη ηα ιεγφκελά ηνπ, ηα παξαγισζζηθά κέζα θαη ηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δλδεηθηηθέο Θεκειηώδεηο έλλνηεο Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο Δπηθνηλσλία, Αιιειεπίδξαζε. Γξαπηφο Λφγνο- Αλάγλσζε Φσλεκηθή επίγλσζε Πξψηε αλάγλσζε Γνκή ζπιιαβήο, ιέμεο, πξφηαζεο, παξαγξάθνπ Δίδε αλάγλσζεο Δίδε θεηκέλσλ Δπηηνληζκφο πλεηδεηνπνηεί ηε ζχλδεζε πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιψζζαο. Αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εηθφλα ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ζηε γξαπηή απφδνζή ηνπ κε ιέμε. Απνθηά ζηαδηαθά ηε δεμηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο θσλεκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ιέμεσλ. Αληηιακβάλεηαη ηε ζηελή ζρέζε αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο. Αλαπηχζζεη θσλεκηθή επίγλσζε. Σαπηίδεη ζπιιαβέο θαη θζφγγνπο κε ηα γξαπηά ηνπο ζχκβνια, αλαιχεη θαη αλαζπλζέηεη ζπιιαβέο, ιέμεηο θαη θξάζεηο θαη δηαβάδεη ιέμεηο θαη απιέο θξάζεηο. Καηαλνεί ηνλ βαζηθφ κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε θζφγγσλ γξακκάησλ. Γηαβάδεη θαη θαηαλνεί απιφ, κηθξφ θείκελν. Γηαβάδεη ζησπεξά, κεγαιφθσλα θαη εθθξαζηηθά. Τηνζεηεί θάζε θνξά ηνλ ηξφπν θαη ην ξπζκφ αλάγλσζεο πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ πεξίζηαζε. Δπηιέγεη αλάκεζα ζηε ζπλνιηθή ή ζηελ επηιεθηηθή αλάγλσζε. Δληνπίδεη ηα θχξηα ζεκεία ή ηα ζεκεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Απνδίδεη πεξηιεπηηθά ην πεξηερφκελν γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ. Καηαλνεί δηάθνξνπο ηχπνπο θεηκέλσλ. Δμνηθεηψλεηαη κε ηνλ ηδησκαηηθφ ιφγν. Γνκή, χζηεκα, Δπηθνηλσλία, Οκνηφηεηαδηαθνξά, Αιιειεπίδξαζε. ειίδα 9 απφ 46

10 Γξαπηφο ιφγνο- Γξαθή θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ Πξψηε γξαθή Αληηγξαθή, Γξαθή, Σνληζκφο, ηίμε, Καιιηγξαθία ηάδηα γξαςίκαηνο Γνκή θεηκέλνπ Γισζζηθέο πξάμεηο Δίδε ιφγνπ, ηχπνη θεηκέλσλ Πεξίιεςε πλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πλεηδεηνπνηεί ηε ζπλάθεηα θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. πκπεξαίλεη ην πεξηερφκελν ελφο βηβιίνπ απφ ηηο εμσηεξηθέο ελδείμεηο (εμψθπιιν, πεξηερφκελα, εηθφλεο θ.η.φ.). Καηαλνεί καθξνζθειέο θείκελν, ψζηε λα ην αλαπιάζεη κε ηε βνήζεηα ζεκεηψζεσλ. Δθζέηεη πξνζσπηθή θαη ηεθκεξησκέλε γλψκε πάλσ ζ απηά πνπ δηάβαζε. Γηαβάδεη θαη γηα πξνζσπηθή ηνπ επραξίζηεζε. Δπηιέγεη έλα βηβιίν, κηα εθεκεξίδα έλα άξζξν απφ ηξάπεδα δεδνκέλσλ, απφ βηβιηνζήθε ή απφ βηβιηνπσιείν, κε θξηηήξην ην ζθνπφ ηεο δνπιεηάο ηνπ. Υξεζηκνπνηεί ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ δεμηφηεηα σο γεληθή δεμηφηεηα κάζεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ ζηα άιια καζήκαηα θαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο. Αληηιακβάλεηαη βαζκηαία φηη κπνξεί λα δηαηππψλεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο φρη κφλν πξνθνξηθά αιιά θαη γξαπηά. Γξάθεη θαζαξά, θαιαίζζεηα νξζνγξαθεκέλα θαη κε ηελ απαηηνχκελε ηαρχηεηα ζρνιηθά θαη εμσζρνιηθά θείκελα. Αληηγξάθεη ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν θαη ρσξίο ζθάικαηα έλα ζχληνκν θείκελν. πζρεηίδεη πξαθηηθά θαη εθαξκφδεη γξακκαηηθνχο θαλφλεο ζηε γξαθή ησλ ιέμεσλ. πκβνπιεχεηαη πίλαθεο θιίζεο θαη ιεμηθά γηα λα ειέγρεη θαη δηνξζψλεη ηα νξζνγξαθηθά ηνπ ιάζε. Κξίλεη ν ίδηνο αλ ρξεηάδεηαη λα μαλαγξάςεη γηα λα βειηηψζεη έλα δχζθνια αλαγλψζηκν ή ειιηπέο θείκελν. πληάζζεη θαηάιιεια γηα θάζε πεξίπησζε κηθξέο ιέμεηο φπσο: γηα, πνπ, κέρξη, ψζπνπ, ζαλ, σο θ.η.φ. πληάζζεη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θείκελα αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, (πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην) ηεο γξαθήο ηεο αξρηθήο εθδνρήο (ζπγγξαθηθφ) θαη, ηέινο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο βειηίσζήο ηεο (κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην). Μεηαζρεκαηίδεη θείκελα. πληάζζεη πεξηιήςεηο δηάθνξσλ βαζκψλ ζχκπηπμεο. Υξεζηκνπνηεί δηάθνξα είδε ιφγνπ, γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο θαη γηα δηάθνξνπο απνδέθηεο. Γηαθξίλεη ζρέζεηο κεηαμχ πξνζεηηθφηεηαο, είδνπο ιφγνπ, γισζζηθήο κνξθήο θαη θεηκεληθήο δνκήο. Πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηε δηαηχπσζε θαη επηιέγεη αλάκεζα ζε δηάθνξεο θξαζηηθέο δπλαηφηεηεο, κε θξηηήξην ηνλ εθάζηνηε ζηφρν ηνπ ιφγνπ ηνπ. Δπηθαιείηαη ην γισζζηθφ ηνπ αίζζεκα θαηά ηελ παξαγσγή θαη αμηνιφγεζε θεηκέλσλ. Μεηαδίδεη απνηειεζκαηηθά πνιχπινθεο ηδέεο κε δηεπξπκέλν ιεμηιφγην. Γνκή, Δπηθνηλσλία, χζηεκα- Οξγάλσζε, Οκνηφηεηαδηαθνξά. ειίδα 10 απφ 46

11 Λνγνηερλία Βησκαηηθφο ιφγνο Γισζζηθά κέζα ησλ ινγνηερλεκάησλ Δπεμεξγάδεηαη θαη δνκεί θείκελν κε λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη παξαγξάθνπο. πληάζζεη ζαθείο, ζχλζεηεο πεξηφδνπο, κε ππνηαθηηθή ζχλδεζε θαη λνεκαηηθή ζπλνρή. Υξεζηκνπνηεί θεηκεληθνχο δείθηεο γηα ηε ζχλδεζε θξάζεσλ, παξαγξάθσλ θαη λνεκαηηθψλ ελνηήησλ (φκσο, παξφιν, εμάιινπ, ηέινο, έπεηηα απφ φια απηά, φηαλ, γη απηφ θ.η.φ.) Απνθηά εκπηζηνζχλε Γηεπξχλεη ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, πξνζεγγίδνληαο θαη ην βησκαηηθφ ιφγν. Γηεπξχλεη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ κε ηε «ζπκπάζεηα» πξνο ηνλ άλζξσπν γεληθά. Απνιακβάλεη ην ιφγν σο έξγν ηέρλεο. Καηαλνεί ή δηαηζζάλεηαη ηα φξηα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο. Δμνηθεηψλεηαη κε ηηο κεηαζεκαζηνινγήζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερληθήο κεηαθνξάο. Καηαλνεί ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηα γισζζηθά κέζα, γηα λα πξνθαιέζεη ηηο εληππψζεηο πνπ ζέιεη. Γνκή, Αιιειεπίδξαζε Λεμηιφγην Θεκαηηθά, εκαζηνινγηθά Δηπκνινγηθά Πεδία Οξηζκφο Πνιπζεκία Γξακκαηηθή Πξνηαζηαθή Δμνηθεηψλεηαη κε ζηνηρεία δνκήο, πεξηερνκέλνπ θαη χθνπο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Απνδίδεη ην λφεκα θεηκέλσλ κε απαηηεηηθή ζχληαμε, ιεμηιφγην θαη λνεκαηηθή δνκή. Δμνηθεηψλεηαη δηαηζζεηηθά κε απιά θείκελα λεσηεξηθήο ινγνηερλίαο. Πξνζεγγίδεη βαζκηαία επξχ θάζκα αμηφινγσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θεηκέλσλ ησλ θπξηφηεξσλ εθπξνζψπσλ ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, ζε φιε ηε ρξνληθή θαη γεσγξαθηθή ηεο έθηαζε. Γλσξίδεη δεηγκαηηθά θείκελα βαιθαληθήο, κεζνγεηαθήο θαη παγθφζκηαο ινγνηερλίαο. Γηαθξίλεη ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο κε βάζε ηελ θαηαγσγή, ηε ζπγγέλεηα ή ηελ αληίζεζε, ηε κεηαθνξηθή ηνπο ρξήζε, ηα ζπκθξαδφκελα θ.η.φ. Δμνηθεηψλεηαη κε ηε δηαρξνληθή πιεπξά ηεο γιψζζαο ζην βαζκφ πνπ απηή αληαλαθιάηαη ζηε ζπγρξνληθή δηάζηαζή ηεο. Γίλεη εκπεηξηθνχο νξηζκνχο ιέμεσλ. Δμνηθεηψλεηαη κε ηελ πνιπζεκία. Υξεζηκνπνηεί ηα εηπκνινγηθά ζηνηρεία ησλ ιέμεσλ γηα λα ηηο θαηεγνξηνπνηεί ζεκαζηνινγηθά θαη λα εηθάδεη ηε ζεκαζία ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκθξαδνκέλσλ. Αηζζεηνπνηεί κε πξαθηηθφ θαη παηγληψδε ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο δνκήο. πλεηδεηνπνηεί πψο ε πξφηαζε παξάγεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο κνλάδα επηθνηλσλίαο, κέζα ζε ζπκθξαδφκελα θαη ζε δσληαλέο πεξηζηάζεηο. Γνκή, χζηεκα, Οκνηφηεηα- Γηαθνξά Γνκή, χζηεκα, ειίδα 11 απφ 46

12 δνκή Παξαηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή ζχληαμε Ππξεληθή, ειιεηπηηθή θαη επαπμεκέλε πξφηαζε ηίμε Γείθηεο ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο Σα κέξε ηνπ ιφγνπ Κιηηηθά ζπζηήκαηα Φσλνινγηθή δνκή ηεο γιψζζαο Σνληζκφο θαη επηηνληζκφο Ηδηαηηεξφηεηα ηεο δνκήο ηεο Διιεληθήο ρήκαηα ιφγνπ Γηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο Αλαγλσξίδεη ηα ζπζηαηηθά κηαο πξφηαζεο. Αλαιχεη θαη αλαζπλζέηεη πξνηάζεηο πνπ ζπλδένληαη παξαηαθηηθά θαη ππνηαθηηθά. Γηαπηζηψλεη έκπξαθηα ηηο δπλαηφηεηεο αθαίξεζεο, πξνζζήθεο θαη αιιαγήο ζεηξάο ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηθνηλσλίαο. Αλαγλσξίδεη ηα γισζζηθά ζηνηρεία, άιινηε κεκνλσκέλα θαη άιινηε κε ηνλ εθάζηνηε ζπληαθηηθφ ηνπο ξφιν κέζα ζηελ πξφηαζε. Αλαγλσξίδεη ηα ζπζηαηηθά κηαο παξαγξάθνπ θαη πξνβαίλεη ζε αλαιχζεηο θαη αλαζπλζέζεηο. πλεηδεηνπνηεί ην ξφιν πνπ παίδνπλ νη θεηκεληθνί δείθηεο ζηε ζχλδεζε ησλ παξαγξάθσλ θαη αζθείηαη ζηε ρξήζε ηνπο. Δζσηεξηθεχεη έλα θιηηηθφ ζρήκα ξήκαηνο ζηηο δχν θσλέο θαη έλα θιηηηθφ ζρήκα πησηηθνχ (νπζηαζηηθνχ, επηζέηνπ, αλησλπκίαο) ζηα ηξία γέλε. πλεηδεηνπνηεί ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ ξφιν ηεο θαηάιεμεο. Αλαγλσξίδεη ην ιεηηνπξγηθφ ξφιν ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ θαη ηελ ηπρφλ ζπκθσλία ηνπο (γέλνο, αξηζκφο, πηψζε) κε ην πξνζδηνξηδφκελν. Υξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα αξραηφθιηηα. Γηαθξίλεη ηνπο θζφγγνπο κηαο ιέμεο θαη ηηο ηνκέο ελφο θσλεηηθνχ ζπλφινπ. πλεηδεηνπνηεί ηηο δηαθνξέο γισζζηθψλ πξάμεσλ απφ ηελ επηηφληζε. Σνλίδεη νξζά ηηο ιέμεηο, πξνθνξηθά θαη γξαπηά. πλεηδεηνπνηεί εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Καηαλνεί ζπρλφρξεζηα ζρήκαηα ιφγνπ. (Αθνξά θπξίσο καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη γισζζηθέο δνκέο απνθιίλνπλ ιίγν ή πνιχ απφ ηνλ θαλφλα ηεο θνηλήο λενειιεληθήο γιψζζαο). Εεηάεη θαη δίλεη πιεξνθνξίεο. Αμηνπνηεί απιφ ράξηε, πίλαθεο (δξνκνινγίσλ θαη ινηπψλ πιεξνθνξηψλ, δηάθνξα έληππα θ.η.φ.). Δληνπίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη θαη ηηο αμηνπνηεί. Αλαιχεη θαη ζπλζέηεη δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο. Υξεζηκνπνηεί ζηνηρεησδψο Ζ/Τ, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηεί θείκελν απιήο εξγαζίαο θαη λα ην κνξθνπνηήζεη. Οκνηφηεηαδηαθνξά Πιεξνθνξία, Δπηθνηλσλία Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν έρεη σο ζθνπφ ν καζεηήο «λα κάζεη λα ρεηξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ ειιεληθή γιψζζα: λα ηελ θαηαιαβαίλεη, λα ηελ νκηιεί, λα ηε δηαβάδεη, λα ηε ειίδα 12 απφ 46

13 γξάθεη κε άλεζε, ψζηε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζρνιηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία ηνπ». Πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρεη απηφ, θάλεη δηάθξηζε ζε α) πξνθνξηθφ ιφγν, β) γξαπηφ ιφγν αλάγλσζε, γ) γξαπηφ ιφγν, γξαθή θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, δ) γξαπηφ ιφγν, ινγνηερλία, ε) ιεμηιφγην, ζη) γξακκαηηθή, δ) δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ δφκεζή ηνπ γχξσ απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο γίλεηαη αλά δχν ζρνιηθέο ηάμεηο (α -β δεκνηηθνχ, γ -δ δεκνηηθνχ, ε -ζη δεκνηηθνχ). Γηα θάζε δχν ζρνιηθέο ηάμεηο παξνπζηάδεη, ζε κνξθή πίλαθα, ηνπο ζηφρνπο, ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην πιαίζην ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πξνζεγγίδνληαη θαη ηα ινγνηερληθά θείκελα, αιιά ε ινγνηερλία δηδάζθεηαη θαη ζην πιαίζην ησλ άιισλ καζεκάησλ, θπξίσο ησλ θαιιηηερληθψλ θαη ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη επξχηεξα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ κάιηζηα πξνηείλεη δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπλδέζνπλ ηελ ινγνηερλία κε ην παηρλίδη, ηελ ςπραγσγία θαη ην ζπλαίζζεκα (Π..: 44). Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο δηδαζθαιίαο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο γηα θάζε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη : Α Σάμε: 250 ψξεο πεξίπνπ Β Σάμε: 250 ψξεο πεξίπνπ Γ Σάμε: 240 ψξεο πεξίπνπ Γ Σάμε: 240 ψξεο πεξίπνπ Δ Σάμε: 210 ψξεο πεξίπνπ Σ Σάμε: 210 ψξεο πεξίπνπ πλνςίδνληαο, ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηα Α.Π.. πξνβαίλνπλ ζηηο εμήο θαηλνηνκίεο (ηνηρεία απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ησλ Α.Π.. ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο: 11-13): 1. Δθζπγρξνληζκφο ηεο δνκήο θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο αμηφινγεο γλψζεο 2. Δμνξζνινγηζκφο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ειίδα 13 απφ 46

14 3. Γηαζεκαηηθφηεηα 4. Δπέιηθηε Εψλε 5. ρέδηα Δξγαζίαο 6. Δλίζρπζε ηνπ ζρνιηθνχ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο 7. Δηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν 8. Δθζπγρξνληζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 9. Βειηίσζε ησλ δηαθφξσλ αιθαβεηηζκψλ 10. Δθζπγρξνληζκφο κε ηα λέα βηβιία Χο πξνο ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, πνπ ελδηαθέξνπλ πξσηίζησο ηελ παξνχζα κειέηε, ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. Πιεξνθνξηθήο «πξνηείλεη ηελ έληαμε εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαηά ην πξφηππν ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Πιεξνθνξηθή, θαη γεληθφηεξα ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ σο έθθξαζε κηαο δηαζεκαηηθήο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη απνξξίπηεη ηελ ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο σο απηφλνκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.» (ηνηρεία απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ησλ Α.Π.. ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο: 4). Σν Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. Πιεξνθνξηθήο θαιχπηεη θαη ηηο έμη ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ελψ πξνζδηνξίδεη ηηο ειάρηζηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα έρεη απνθηήζεη θαη θαιιηεξγήζεη ν καζεηήο, γηα λα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή. ηε ζειίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κπνξεί θαλείο λα βξεη ηε ζπκπηεζκέλε κνξθή ησλ ινγηζκηθψλ πνπ πξνηείλνληαη αλά δχν ζρνιηθέο ηάμεηο (ινγηζκηθφ γηα α -β δεκνηηθνχ, γ -δ θαη ε-ζη ). Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ε επηζήκαλζε φηη «ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ εηζάγεηαη, εθφζνλ εμαζθαιίδνληαη νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο, ρψξνπ, ζπζθεπψλ θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ». Αθφκε, ζηελ ειίδα 14 απφ 46

15 ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην Φεθηαθφ ρνιείν (http://digitalschool.minedu.gov.gr/) ππάξρνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, (http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/dsdim-f102/) γηα ηελ η Γεκνηηθνχ ππάξρεη ην ζρνιηθφ βηβιίν, ην ηεηξάδην εξγαζηψλ, ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ θαη πιηθφ αλαθνξάο. Μάιηζηα ζε θάζε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πιηθνχ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε. ειίδα 15 απφ 46

16 3. Αλάιπζε 3.1 Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, ζηάζεηο, πξφηππα ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο εμεηάδνληαη νη γλψζεηο γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, θαζψο θαη νη αμίεο, νη ζηάζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ πξνσζνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο κε ηηο γλψζεηο απηέο. Σν Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π. επηθεληξψλνληαη ζε βαζηθέο θαη νπζηψδεηο γλψζεηο θάζε ηνκέα, παξνπζηάδνληαο ηε γλψζε σο εληαία θαη πνιππξηζκαηηθή ηαπηφρξνλα. Οη γλψζεηο απηέο, φπσο πξνσζνχληαη κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θηλνχληαη θαηά θχξην ιφγν γχξσ απφ ηνπο παξαθάησ άμνλεο: -ζρνιηθή δσή (π.ρ. Δλφηεηα 1 Β Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 1 Γ Γεκνηηθνχ, Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) -νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) -θηιία (π.ρ. Δλφηεηα 2 Α δεκνηηθνχ, Δλφηεηα 6 Δ Γεκνηηθνχ) -εζληθέο γηνξηέο θαη επέηεηνη (π.ρ. Δλφηεηα 3, 5 θαη 12 Δ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 12 η Γεκνηηθνχ, (Δλφηεηα 12 Γ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 5 Γ Γεκνηηθνχ) - ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο (π.ρ. Δλφηεηα 8 η Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 8 θαη 14 Δ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 8 Γ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 16 Γ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 15 Γ Γεκνηηθνχ) -επαγγέικαηα (π.ρ. Δλφηεηα 13, η Γεκνηηθνχ, ινγηζκηθφ Γ - Γ Γεκνηηθνχ) -πεξηβάιινλ (Δλφηεηα 4 Γ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 1 Δ Γεκνηηθνχ, ινγηζκηθφ Δ - η Γεκνηηθνχ, Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) -πνιηηηζκφο (π.ρ. Δλφηεηα 13 Β Γεκνηηθνχ Δλφηεηα 16 η Γεκνηηθνχ, Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) -πφιεκνο θαη εηξήλε (π.ρ. Δλφηεηα 17, η Γεκνηηθνχ) ειίδα 16 απφ 46

17 -θπθινθνξηαθή αγσγή (π.ρ. Δλφηεηα 5 Γ Γεκνηηθνχ, Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) -επηζηήκεο θαη ηερλνινγία (π.ρ. Δλφηεηα 14 Γ Γεκνηηθνχ, Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) -ηζφηεηα θαη ζεβαζκφο ηνπ άιινπ, αλεμαξηήησο θχινπ, εζληθφηεηαο, θνηλσληθήο ηάμεο (π.ρ. βηβιίν Β Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 13 Γ Γεκνηηθνχ) -δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία (π.ρ. Δλφηεηα 15 Γ Γεκνηηθνχ) -δηθαηνζχλε, ζπιινγηθφηεηα, πξνζσπηθή ειεπζεξία (βηβιίν Β Γεκνηηθνχ) -δεκνθξαηία (π.ρ. Δλφηεηα 3 Γ Γεκνηηθνχ) -πγεία (πηνζέηεζε πγηψλ δηαηξνθηθψλ ή άιισλ ζπλεζεηψλ (π.ρ. βηβιίν Β Γεκνηηθνχ) -άλζξσπνο, θνηλσλία θαη παγθνζκηνπνίεζε (Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) Οη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ πξνηείλνληαη, θαζψο θαη νη επηδησθφκελεο αμίεο, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο γηα απηέο, πνπ πξνσζνχληαη, ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθά δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη ζπλδένληαη ηφζν κε ην ζρνιηθφ φζν θαη κε ην εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηελ πξαγκαηηθή δσή, δεκηνπξγνχληαη ζηελ ηάμε ζπλζήθεο επηθνηλσληαθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο αλάινγεο κε απηέο πνπ ηζρχνπλ εθηφο ζρνιείνπ. ε απηφ ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ηα απζεληηθά θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηδαζθαιία αιιά θαη ε χπαξμε επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ. Ο εμνπιηζκφο ησλ καζεηψλ κε γλψζεηο γηα δηάθνξα ζεκαηηθά πεδία απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο καζεηή θαη κειινληηθνχ πνιίηε επαηζζεηνπνηεκέλνπ θνηλσληθά, κε νηθνινγηθή ζπλείδεζε, γλψζηε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ ηνπ ηφπνπ ηνπ θαη θνξέα αμηψλ φπσο ε ειεπζεξία, ε δηθαηνζχλε, ν ζεβαζκφο ηνπ άιινπ θιπ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο είλαη νιηζηηθή, δηαζεκαηηθή, γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πνιχπιεπξε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Έηζη, ηνπ δίλεη ηε ειίδα 17 απφ 46

18 δπλαηφηεηα λα ζπγθξνηήζεη έλα εληαίν ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα αλαπηχζζεη πξνζσπηθή άπνςε γηα δηάθνξα δεηήκαηα. Δπεηδή, φκσο, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά πξσηίζησο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν, δηεξσηάηαη θαλείο πψο νη ΣΠΔ ζπλδένληαη κε φια ηα παξαπάλσ. Όπσο είδακε, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνθξίλεηαη ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. ηα δεηήκαηα απηά εληάζζνληαη θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα, πνπ απνηεινχλ πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί. Υαξαθηεξηζηηθφ σο πξνο απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα μερσξηζηή θαηεγνξία κε ηνλ ηίηιν «δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο». Δθεί αλαθέξεηαη φηη, πέξα ησλ άιισλ γλψζεσλ, ν καζεηήο πξέπεη λα «εληνπίδεη θαη λα αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, γισζζηθέο θαη κε» (Π..: 40). Ζ πξφζβαζε απηή δηεπθξηλίδεηαη φηη κπνξεί λα είλαη ζε πεγέο πιεξνθνξίαο έληππεο ή κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Μάιηζηα, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα θαηαθηήζεη δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή: -επηινγή θαη απνζήθεπζε γισζζηθήο πιεξνθνξίαο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή -εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (CD Rom) ζρεδηαζκέλνπ εηδηθά γηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο -επεμεξγαζία απινχ θεηκέλνπ ζε ππνινγηζηή Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ν καζεηήο ζα εμνηθεησζεί κε ηελ ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έηζη ψζηε «α) λα απνθηήζεη επρέξεηα πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ θαη β) λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ζηνηρεησδψο θείκελα ζε Ζ/Τ» (Π..: 18). ειίδα 18 απφ 46

19 Έλα παξάδεηγκα, γηα λα αληηιεθζνχκε πψο νη ΣΠΔ απνηεινχλ πεδίν ηνπ θφζκνπ θαη γλψζε, κε ηελ νπνία ηα παηδηά πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ, είλαη ην αθφινπζν: ηελ Δλφηεηα 15 ηνπ βηβιίνπ ηεο Β Γεκνηηθνχ ηα παηδηά θαινχληαη λα δηαβάζνπλ έλα γξάκκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ηεο ίδηαο ηάμεο (ζει. 23) θαινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Υαξάο λα γξάςνπλ έλα ζχληνκν κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε θψθηα Μνλάρνπο, γηα λα θαλνλίζνπλ λα ζπλαληεζνχλ ζε έλα κηθξφ λεζί ησλ πνξάδσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηε γξαπηή παξαγσγή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο. Όπσο φκσο επηζεκαίλεηαη, «ζα ήηαλ βέβαηα πνιχ πην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά λα γξάςνπλ ζη αιήζεηα έλα ηέηνην κήλπκα θαη λα ην απνζηείινπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ηνπο Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε παξαγσγή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζην πιαίζην κηαο πξαγκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη λα έρεη λφεκα γηα ηα παηδηά.» (Βηβιίν Γαζθάινπ Β Γεκνηηθνχ: 42). Αθφκε, ζην Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε, ζηελ Δλφηεηα «Άλζξσπνο, θνηλσλία, παγθνζκηνπνίεζε» ππάξρεη έλα θείκελν ηεο Άλλαο Φξαγθνπδάθε, θαζεγήηξηαο Δθπαηδεπηηθήο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ζει. 94), κε ηίηιν «Δίλαη ή κήπσο δελ είλαη ζσζηφ λα ηα μέξεη θαλείο φια;» ην θείκελν απηφ γίλεηαη ιφγνο γηα κηα παξέα επηά παηδηψλ ηεο Έθηεο πνπ πεηξακαηίδνληαη ζην δηαδίθηπν θαη δηαθσλνχλ γηα ην πεξηερφκελν θάπνησλ ζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ. ην ηέινο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πσο «θαιχηεξν είλαη λα μέξεηο πψο λα βξίζθεηο θαη λα μέξεηο πνηα είλαη θαιά θαη πνηα ζθάξηα». Σν δηαδίθηπν, ινηπφλ, είλαη έλα πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ ηα παηδηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ «ζσζηά». Αιιά θαη ζην βηβιίν «Βιέπσ ην ζεκεξηλφ θφζκν. Γεκηνπξγηθέο-Γηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επέιηθηε δψλε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (ζει ) ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πξνζεγγίδεηαη σο έλα πεδίν ελαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ. Δθεί ηίζεληαη κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ζηελ ηάμε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηε ρξήζε ηνπο: ειίδα 19 απφ 46

20 Φαληάζνπ φηη απφ αχξην παχνπλ λα ππάξρνπλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηε δσή ζνπ. Πψο ζα έλησζεο γη απηφ; Σν ρξφλν πνπ κέρξη ζήκεξα αθηέξσλεο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πσο ζα κπνξνχζεο λα ηνλ αμηνπνηήζεηο ηψξα πνπ δελ ζα έρεηο ππνινγηζηή; Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ ειεθηξνληθφ παηρλίδη; Πεξηέγξαςέ ην ζηελ ηάμε θαη εμήγεζε ηνπο ιφγνπο πνπ ζε θάλνπλ λα ην μερσξίδεηο. Ση ζα ήζειεο πεξηζζφηεξν λα κάζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή; Πξνζδηφξηζε ην ρξφλν πνπ δηέζεζεο ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα γηα θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο (αθνινπζεί έλαο πίλαθαο κε ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο, ζχλνιν σξψλ θαη δξαζηεξηφηεηεο: κειέηε καζεκάησλ, κνπζηθή, ειεθηξνληθφ παηρλίδη ή παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή, παηρλίδη ζην ζπίηη, ζπλάληεζε-παηρλίδη κε θίινπο, βφιηα, ζπδήηεζε κε γνλείο αδέιθηα ζπγγελείο, χπλνο, άιια) Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ σο ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ κηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηε ρξήζε ηνπο. Γξάςε ηελ πξψηε ζθέςε πνπ ζνπ έξρεηαη ζην λνπ Με ηνλ ππνινγηζηή ζέισ. Σν θαιχηεξν πξάγκα πνπ κπνξψ λα θάλσ κε ηνλ ππνινγηζηή είλαη. Αλ ζα άιιαδα θάηη ζηνλ ππνινγηζηή ζα ήηαλ Αλ ηα καζήκαηα ζην ζρνιείν γηλφληνπζαλ θαη κε ππνινγηζηέο ηφηε Αλ έρσ ηε δπλαηφηεηα λα παίμσ έλα παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή.ην πξνηηκψ απφ ην λα Ση ζα πξνηηκνχζεο λα θάλεηο κεηά ηε κειέηε ζνπ, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζνπ; Αξίζκεζε ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο (ηειεφξαζε, ειεθηξνληθφ, επηηξαπέδην, κε θίινπο, κνπζηθή, άιιν) ειίδα 20 απφ 46

21 Αο ππνζέζνπκε φηη παίδεηο ην αγαπεκέλν ζνπ ειεθηξνληθφ παηρλίδη θαη βξίζθεζαη ζε θξίζηκν ζεκείν σο πξνο ηελ εμέιημή ηνπ. Δθείλε ηε ζηηγκή ρηππά ην ηειέθσλν θαη ν θαιχηεξφο ζνπ θίινο/ε ζνπ δεηά λα παο ακέζσο ζε θνληηλφ ζεκείν γηα λα νξγαλψζεηε κε ηελ ππφινηπε παξέα κηα κεγάιε έθπιεμε γηα έλα θίιν/ κηα θίιε ζαο, πνπ γηνξηάδεη. Ση ζα έθαλεο ζ απηή ηελ πεξίπησζε θαη γηαηί; Υξεζηκνπνηείο ππνινγηζηέο; Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πηζηεχεηο φηη κπνξείο λα θάλεηο, αμηνπνηψληαο ηνπο ππνινγηζηέο; Βξίζθεηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ βηβιίσλ; Αλ λαη πνηεο; Ση είλαη γηα ζέλα ην δηαδίθηπν (Internet); Υξεζηκνπνηείο ην δηαδίθηπν; Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείο, πνηνο είλαη καδί ζνπ; Ση ζπλήζσο αλαδεηάο ζην δηαδίθηπν; ην δηαδίθηπν θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πάληα. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα έλα παηδί λα επηιέμεη κφλν ηνπ ηη ζα αλαδεηήζεη; Πξηλ απαληήζεηο ζθέςνπ φηη ην ίδην δίιεκκα δεκηνπξγείηαη θαη κε ηελ επηινγή ησλ εληχπσλ πνπ ππάξρνπλ ζ έλα πεξίπηεξν. Ση ππάξρεη, πφζν ελδηαθέξνλ είλαη γηα ζέλα, ηη επηηξέπεηαη λα αγνξάζεηο, ηη κπνξείο ή ηη ζέιεηο λα αγνξάζεηο. πδεηήζηε ην νκαδηθά ζηελ ηάμε. Γηα κέλα ν ηέιεηνο ππνινγηζηήο. Οη ΣΠΔ, φκσο, εθηφο απφ έλα πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί απνηεινχλ πεγή άληιεζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, κέζν γηα λα εξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηνλ θφζκν. Απηφο, άιισζηε, είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πξνηείλεηαη κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ε «αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, κε επηζηαζία» (Π..: 40) θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ (Π..: 27, 28). ηα Βηβιία ηνπ Γαζθάινπ πξνηείλνληαη ηζηνζειίδεο πνπ εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ γηα λα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία πνπ θάζε θνξά ρξεηάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Δλφηεηα 7 ηνπ Βηβιίνπ ηνπ Γαζθάινπ γηα ηελ Β Γεκνηηθνχ πξνηείλνληαη, εθηφο απφ βηβιία θαη ελδηαθέξνληεο ςεθηαθνχο δίζθνπο, ηζηνζειίδεο φπσο: ε ηζηνζειίδα γηα ην Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ, ε ηζηνζειίδα γηα ηνπο αδειθνχο Γθξηκ, ε ηζηνζειίδα ηνπ ειίδα 21 απφ 46

22 Δζληθνχ Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ γηα πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ ζρεηηθά κε ην 40, ηζηνζειίδα πνπ δηαζέηεη ζεκαίεο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη δχν ηζηνζειίδεο κε πιηθφ γηα ηελ 28 ε Οθησβξίνπ. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη θαη ε βαζηθή ζηνρνζεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη θαη ζηφρνπο πνιηηηζκηθνχο θαη αμηαθνχο, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη ζε έλα πιαίζην δηαζεκαηηθήο ζεψξεζήο ηεο: ιατθφο πνιηηηζκφο, κπζνινγία, γεσγξαθία, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θ.ά. 3.2 Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα Δθηφο φκσο απφ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο είλαη αλακελφκελν, αλαπιαηζηψλνληαη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη γισζζνινγηθέο ζεσξίεο. ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ επηδησθφκελε θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγιψζζαο ζηα παηδηά αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ΣΠΔ ζπληεινχλ ζηελ απφθηεζε απηήο. Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο απνηειεί θεληξηθφ άμνλα γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο. Σν Πξφγξακκα νξίδεη φηη ν δάζθαινο είλαη αλάγθε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δηδάζθνληαο γιψζζα δηδάζθεη ηε δνκή ηεο, δηδάζθεη «γξακκαηηθή» ζε ηξία επίπεδα: α) γξακκαηηθή ηεο ιέμεο (δνκή ηεο ιέμεο, ιεμηιφγην, ζεκαζηνινγία, εηπκνινγηθφ θιπ.), β) γξακκαηηθή ηεο πξφηαζεο (δνκή ηεο πξφηαζεο, ζεκαζηνινγία ηεο πξφηαζεο θιπ.) θαη γ) γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο (θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, δφκεζε θεηκέλνπ δνκή θαη ζχλδεζε παξαγξάθσλ, άμνλαο γισζζηθήο ζπλνρήο, θαηαιιειφηεηα γισζζηθψλ κέζσλ). Σν κεγαιχηεξν βάξνο πέθηεη ζην ηξίην επίπεδν, γη απηφ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο ησλ θεηκέλσλ θαη ζηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε δνκή, ν άμνλαο γισζζηθήο ζπλνρήο θαη ην επίπεδν χθνπο (Π..: 43): «Ζ γξακκαηηθή ησλ δχν πξψησλ επηπέδσλ (γξακκαηηθή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο) δηδάζθεηαη πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη ηε γξακκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο. Μ άιια ιφγηα, ε δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο είλαη ζθφπηκν λα ειίδα 22 απφ 46

23 ζπλδπάδεηαη κε ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο Γη απηφ, ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη θάπνηα ινγηθά φξηα. Ζ θιίζε πεξηνξίδεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη εζσηεξίθεπζε ελφο ζρήκαηνο θιίζεο ξήκαηνο θαη ελφο ζρήκαηνο θιίζεο πησηηθνχ, ρσξίο εκπινθή ηνπ καζεηή ζε ππνπεξηπηψζεηο (αληζνζχιιαβα, θσλεεληφιεθηα, αλψκαια θηι.). Ο ζθνπφο είλαη λα εληάζζεη ηηο ππνπεξηπηψζεηο ζε έλα εθ ησλ πξνηέξσλ απνθξπζηαιισκέλν θιηηηθφ πξφηππν, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηξηθή γιψζζα θαη νη γξακκαηηθνί ηχπνη ηνχ είλαη γλσζηνί. Δμαίξεζε απνηεινχλ φζα θιηηηθά δελ είλαη απφιπηα εληαγκέλα ζηε κνξθνινγηθή δνκή ηεο λέαο ειιεληθήο (αξραηφθιηηα). Δδψ ν καζεηήο αζθείηαη ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή θιίζε θάζε θιηηνχ μερσξηζηά» (Π..: 43). Ζ ρξήζε κεηαγιψζζαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη αλαγθαία κφλν ζην κέηξν πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλελλφεζε κε ηνπο καζεηέο, ηφζν θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο φζν θαη θαηά ηελ παξαπνκπή ηνπο ζε βηβιία αλαθνξάο (Π..: 43). Πην αλαιπηηθά, ζηελ Α Γεκνηηθνχ νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ βαζηθφηεξσλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ. ηελ επφκελε ζρνιηθή ηάμε ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηε κεηαγιψζζα, εθφζνλ ζηφρνο είλαη λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηε δνκή ηεο γιψζζαο δηαηζζεηηθά, κέζα απφ άθζνλα παξαδείγκαηα, κε απψηεξν ζθνπφ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ επηθνηλσλία. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν γξακκαηηθφο θαλφλαο δίλεηαη ζην βηβιίν κε ηξφπν επαγσγηθφ: «δίλνληαη παξαδείγκαηα ηα νπνία ν καζεηήο θαιείηαη λα παξαηεξήζεη, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα εμαγάγεη- θαη ελίνηε λα δηαηππψζεη- κφλνο ηνπ ηνλ θαλφλα. Έηζη, αθελφο δελ παξέρεηαη έηνηκε γλψζε θαη αθεηέξνπ ν καζεηήο θαηαλνεί ην γξακκαηηθφ θαηλφκελν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνζηεζίζεη έλα γξακκαηηθφ θαλφλα» (Βηβιίν Γαζθάινπ Β Γεκνηηθνχ: 7). Με άιια ιφγηα, ζηελ ηάμε απηή νη καζεηέο εκπινπηίδνπλ ηε γξακκαηηθή ηνπο γλψζε κε λέα γξακκαηηθά θαηλφκελα, ελψ γίλεηαη ρξήζε θαη θάπνησλ ζηνηρείσλ κεηαγιψζζαο. ειίδα 23 απφ 46

24 ηε Γ Γεκνηηθνχ, ζηε δηαηζζεηηθή θπξίσο γλψζε, πξνζηίζεηαη ε ηππηθή γλψζε ηεο γξακκαηηθήο ζπλνδεπφκελε απφ ηε ρξήζε ηεο κεηαγιψζζαο. ηελ Γ Γεκνηηθνχ ε δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε αξρηθή πξνζέγγηζε ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, ελψ ε ηππηθή γλψζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο κεηαγιψζζαο γίλνληαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο γξακκαηηθήο «θαιιηέξγεηαο» ησλ καζεηψλ. Γη απηφ θαη ζηελ ηάμε απηή γίλεηαη ξεηή παξνπζίαζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Νέαο Διιεληθήο, κε ηε ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο νξνινγίαο: «Μέζα απφ ηε ξεηή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε γιψζζα, εθηφο απφ κέζν επηθνηλσλίαο, είλαη έλαο θψδηθαο επηθνηλσλίαο κε δηθέο ηνπ ζπκβάζεηο θαη δηθνχο ηνπ θαλφλεο» (Βηβιίν Γαζθάινπ Γ Γεκνηηθνχ: 16). «ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπζηεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο γιψζζαο» (Βηβιίν Γαζθάινπ Γ Γεκνηηθνχ: 16). Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε γιψζζα είλαη έλα ζχζηεκα «νξγαλσκέλν αιιά θαη ειαζηηθφ, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηφζεο επηινγέο φζεο ηνπο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμππεξεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο επηθνηλσλίαο» (Βηβιίν Γαζθάινπ Γ Γεκνηηθνχ: 16). Οη θαλφλεο δίλνληαη δηαηππσκέλνη, γηαηί ε εμαγσγή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο είλαη δχζθνιν έξγν. Ζ απνζηήζηζε ηνπ θαλφλα, ηνπ νξηζκνχ ή ηνπ θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο δελ απνηειεί δηδαθηηθφ ζηφρν. Γηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο γξακκαηηθή γλψζε θαη γξακκαηηθή επίγλσζε. Όζνλ αθνξά ηελ Δ θαη η Γεκνηηθνχ ζηηο ηάμεηο απηέο πξνβιέπεηαη θαη εγρεηξίδην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο. Σν εγρεηξίδην απηφ αθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, θαζψο βνεζά ηνλ καζεηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία δχν επηπέδσλ: ηνπ επηπέδνπ ηεο πεξηγξαθήο ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηε ρξήζε νξνινγίαο, δειαδή κεηαγιψζζαο θαη ηνπ επίπεδνπ ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, δειαδή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηελ επηθνηλσλία. ηηο Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ εγρεηξηδίνπ «Γξακκαηηθή Δ η Γεκνηηθνχ» (http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/) ππάξρεη ν αθφινπζνο πίλαθαο πνπ καο δίλεη ζπλνπηηθά κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ παξνπζία κεηαγιψζζαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ε γξακκαηηθή γεληθφηεξα: ειίδα 24 απφ 46

25 Μεηαγλώζζα Τα 5 μέπη ηηρ νέαρ Γπαμμαηικήρ Λειηοςπγίερ ηηρ γλώζζαρ και γλωζζικέρ δεξιόηηηερ 1. Πξαγκαηνινγία 1. Χπηζιμοποιώ ηη γλώζζα για να επικοινωνήζω α. Τη θάλω κε ηα ιόγηα; β. Πώο δεκηνπξγώ έλα θείκελν; (ύθνο, είδε θεηκέλωλ, δνκή παξαγξάθνπ, θεηκεληθνί δείθηεο, θαλόλεο ζηελ επηθνηλωλία) 2. Φωλνινγία 2. Μιλώ και γπάθω Φζόγγνη, γξάκκαηα, ζπιιαβέο, ηνληζκόο, ζηίμε 3. Κιηηηθή κνξθνινγία 3. Σσημαηίζω λέξειρ α. Μηιώ γηα αλζξώπνπο, δώα, πξάγκαηα, ελέξγεηεο, θαηαζηάζεηο θαη ηδηόηεηεο (νπζηαζηηθό) β. Δίλω πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα αλζξώπνπο... (επίζεην) γ. Κάλω θάηη ή παζαίλω θάηη ή βξίζθνκαη ζε κηα θαηάζηαζε (ξήκα) θηι. 4. Σύληαμε 4. Σςνθέηω θπάζειρ και πποηάζειρ Είδε θξάζεωλ, είδε πξνηάζεωλ, ζεηξά ηωλ ζπζηαηηθώλ ηεο απιήο πξόηαζεο, επζύο πιάγηνο ιόγνο 5. Παξαγωγηθή κνξθνινγία, ζύλζεζε θαη ζεκαζηνινγία 5. Βπίζκω ηιρ ζσέζειρ ηων λέξεων α. Πώο θηηάρλω ιέμεηο; β. Τη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο; Όζα αλαθέξζεθαλ έσο ηψξα αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα καξηπξνχλ ηελ χπαξμε λόγος πνπ αληιεί απφ παξαδνζηαθέο θαη δνκηζηηθέο αληηιήςεηο. Ο ιφγνο απηφο κάιηζηα εθθξάδεηαη, φρη κφλν ζην πεξηερφκελν, αιιά θαη ζε επίπεδν γισζζηθφ, θαζψο αλαθέξεηαη γηα ην καζεηή φηη «ρξεζηκνπνηεί ζσζηά γξακκαηηθνχο ηχπνπο θαη ιεμηιφγην» (Π..: 18) «απνκλεκνλεχεη κηθξά έκκεηξα θείκελα γηα απαγγειία» (Π..: 22), «αληηγξάθεη πηζηά θαη γξάθεη ζσζηά κε ζρεηηθή ηαρχηεηα» (Π..: 26), «ζπζρεηίδεη πξαθηηθά θαη εθαξκφδεη γξακκαηηθνχο θαλφλεο ζηε γξαθή ησλ ιέμεσλ» (Π..: 27) θιπ. Αθφκα θαη ε ινγνηερλία αμηνπνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, γηα λα αζθεζεί ν καζεηήο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα «αληηιακβάλεηαη ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο ηφζν ζην ζεκαζηνινγηθφ φζν θαη ζην θσλεηηθφ- κνξθνινγηθφ επίπεδν» (Π..: 30). Χζηφζν, φπσο είδακε, νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα δελ πεξηνξίδνληαη ζε επίπεδν ιέμεο θαη πξφηαζεο, αιιά επεθηείλνληαη θαη ζε επίπεδν θεηκέλνπ. ειίδα 25 απφ 46

26 ην πξφγξακκα αλαθέξνληαη γλψζεηο θαη γηα ηα θεηκεληθά είδε. χκθσλα κε ην Πξφγξακκα θάζε είδνο ιφγνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή δηδαζθαιία, αλάινγα κε ηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο εμσθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ: «ηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά αλήθεη ε ηππηθή νξγάλσζε θάζε θεηκεληθνχ είδνπο (ππεξδνκή), νη θξάζεηο, νη ζπληαθηηθέο δνκέο θαη ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο. Απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο εμσθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο είλαη ν ζηφρνο ηνπ θεηκέλνπ, νη ζπλζήθεο ηεο αλάγλσζεο ή ηεο αθξφαζήο ηνπ ή ηεο παξαγσγήο ηνπ (ρψξνο, ρξφλνο), νη γλψζεηο ηνπ αλαγλψζηε ή ηνπ αθξναηή γηα ην ζέκα. Πεξαηηέξσ, θάζε επηκέξνπο είδνο ιφγνπ (αθήγεζε, πεξηγξαθή, πξνηξνπή, παξάθιεζε) δηαθξίλεηαη απφ νξηζκέλεο θαλνληθφηεηεο, ρσξίο ηε κειέηε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα δηδαρζεί ζπζηεκαηηθά ε θαηαλφεζε θαη ε παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ» (Π..: 42). Οη καζεηέο δηδάζθνληαη ηελ νξγάλσζε θάζε είδνπο θεηκέλνπ, ηε ιεηηνπξγία ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά δνκνχλ ηελ θεηκεληθή ζπλνρή θαη ην χθνο ζην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά είδνο θεηκέλνπ. Ζ θεηκελνθεληξηθή απηή πξνζέγγηζε αλαδεηθλχεη θαη ηελ επηθνηλσληαθή θχζε ηνπ θεηκέλνπ. «ηφρνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα θαλεί, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ελφο θεηκέλνπ, ην φηη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ε δνκή ηνπ θαη ην χθνο ηνπ, είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν απηφ ην θείκελν έρεη παξαρζεί» (Βηβιίν Γαζθάινπ: Γ Γεκνηηθνχ: 12). ην πιαίζην απηφ «ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα εμεηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ (ιεηηνπξγηθή-θεηκεληθή πξνζέγγηζε) θαη νη ζηφρνη δελ αθνξνχλ απιψο γλψζεηο αιιά ηθαλφηεηα ηέιεζεο ιεθηηθψλ πξάμεσλ (αηηηνινγψ, πξνηείλσ, θαζνδεγψ, πιεξνθνξψ, δηεγνχκαη θηι.)» (Βηβιίν Γαζθάινπ: Δ Γεκνηηθνχ: 11). Ζ αλαθνξά ζηα παξαπάλσ καο παξαπέκπεη ζε λόγοςρ πνπ αληινχλ απφ θεηκελνθεληξηθέο θαη επηθνηλσληαθέο γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο. Δλδηαθέξνλ, φκσο, έρεη λα δνχκε αλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΣΠΔ γηα λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα. Σν Πξφγξακκα δελ θάλεη θάπνηα ειίδα 26 απφ 46

27 ζχλδεζε ηεο επηδησθφκελεο κεηαγιψζζαο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Χζηφζν, κπνξνχκε ζην ζεκείν απηφ λα θάλνπκε θάπνηεο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα. Σν ινγηζκηθφ παξνηξχλεη ηνλ καζεηή ζηελ εμάζθεζε/εκπέδσζε γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ. Με απηφ, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ νδεγφ ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ηεο Δ θαη η Γεκνηηθνχ: -πξνζεγγίδνληαη θαη ζπλεηδεηνπνηνχληαη αβίαζηα ε θαλνληθφηεηα ηεο γιψζζαο, ηα φξηα ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο, νη λνεκαηηθέο απνρξψζεηο θαη ε πνιπζεκία - επηηαρχλεηαη ην απνηέιεζκα παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαηαλφεζεο ηεο δνκήο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δφκεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη, θπξίσο, ε αηζζεηνπνίεζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο δνκήο ηνπ ιφγνπ -θαζίζηαηαη πεξηηηή θάζε πξνζθπγή ηνπ δαζθάινπ ζε κεηαγισζζηθέο αλαιχζεηο θαη εμεγήζεηο. Γη απηφ νη πεξηνξηζκέλνη επηζηεκνληθνί/γξακκαηηθνί φξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Οδεγφ θαη ζηα ζρέδηα καζήκαηνο, απεπζχλνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη πξννξίδνληαη γηα ηε δηθή ηνπ βνήζεηα θαη κφλνλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε θαλέλαλ ηξφπν ηέηνηνη φξνη δελ πξέπεη λα απαζρνινχλ ηα παηδηά, εθηφο εάλ πξνθχςνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ. 3.3 εκείσζε θαη γιψζζα Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, ην είδνο θαη επέθηαζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά, ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε ζεκείσζε. Απηφ αθξηβψο ζα επηρεηξήζνπκε ζην ζεκείν απηφ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν μεθηλά κε έλα θεθάιαην πνπ έρεη ηνλ ηίηιν «θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο». ηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ειίδα 27 απφ 46

28 ηδηαίηεξε κλεία ζηε «Θεψξεζε ηεο γιψζζαο». Πξφθεηηαη γηα κία «πνιπεπηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο»: «Ζ πνιπεπηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο, έηζη φπσο πξαγκαηψλεηαη ζην Πξφγξακκα, ηα επίπεδα θαη ην εχξνο ησλ ζηφρσλ θαη ε πνηθηιία ησλ δηαδηθαζηψλ αληαλαθινχλ, άκεζα ή έκκεζα, αληίζηνηρν θάζκα επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, κε επίθεληξν ηε Γισζζνινγία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη ηφζν ζε δηάθνξνπο εηδηθνχο ηνκείο ηεο Γισζζνινγίαο (θπξίσο: Αλάιπζε ηνπ Λφγνπ, Πξαγκαηνινγία, Θεσξία ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ, πζηεκηθή Λεηηνπξγηθή Γισζζνινγία, αιιά θαη Παξαδνζηαθή θαη Γνκνιεηηνπξγηθή Γξακκαηηθή, Γελεηηθή-Μεηαζρεκαηηζηηθή Γξακκαηηθή, Φσλεηηθή-Φσλνινγία, Μνξθνινγία, εκαζηνινγία, Γηαιεθηνινγία), φζν θαη ζηηο ζπλαθείο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο (θπξίσο: Αλαιπηηθή Φηινζνθία, Κπβεξλεηηθή, Δπηζηήκε ηεο Δπηθνηλσλίαο, Γισζζηθή Αλζξσπνινγία, Δζλνγξαθία ηεο Δπηθνηλσλίαο, Δζλνγισζζνινγία, Φπρνγισζζνινγία, Κνηλσληνγισζζνινγία, Κεηκελνινγία, Αθεγεκαηνινγία, Τθνινγία, Γλσζηηθή Φπρνινγία, Θεσξία ηεο Πξφζιεςεο)» (Π..: 14). Σν Πξφγξακκα, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηε ζπγρξνληθή φζν θαη ηε δηαρξνληθή δηάζηαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ηα εμήο (Π..: 14): -ε γιψζζα λνείηαη θαηαξρήλ σο ζχζηεκα επηθνηλσλίαο -ε γιψζζα είλαη κέζν πξναγσγήο ηεο δηαλφεζεο, ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο -ε γιψζζα είλαη θνξέαο πνιηηηζκνχ -ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο κέζν δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ -ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο κέζν θαηαλφεζεο, έθθξαζεο, πεξηγξαθήο θαη κεηαηξνπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη δεκηνπξγίαο πξαγκαηηθφηεηαο -ε γιψζζα κε ηε ινγνηερλία γίλεηαη φρεκα θαη απνηέιεζκα ηέρλεο θαη αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο -ε γιψζζα είλαη ζηνηρείν εζληθήο ηαπηφηεηαο, πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο θαη γξακκαηνινγίαο ειίδα 28 απφ 46

29 -ε γιψζζα πξνηείλεηαη σο κέζν έληαμεο ησλ αιινδαπψλ ζηελ θνηλσλία -ν εηεξνγελήο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο αμηνπνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ ζηφρσλ θαηαθεξκαηίδεη ηε γιψζζα ζε πξνθνξηθφ ιφγν θαη γξαπηφ ιφγν, αλάγλσζε, γξαθή θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, ινγνηερλία, ιεμηιφγην, γξακκαηηθή θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο (βι. πίλαθα, ζει. 8). Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ άπνςε πσο νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζε απηά ηα επίπεδα είλαη απνθνκκέλεο κεηαμχ ηνπο, ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη ζε παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο. Χζηφζν, κειεηψληαο ην Πξφγξακκα θαηαλνεί θαλείο φηη ε δηάθξηζε απηή γίλεηαη γηα κεζνδνινγηθνχο ζθνπνχο, θαζψο γίλεηαη αληηιεπηή κία ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο φινπ, ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη ζε επηθνηλσληαθέονιηζηηθέο αληηιήςεηο. Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη ε γιψζζα θαη ε ινγνηερλία απνηεινχλ εληαία καζήκαηα ζπλεγνξεί σο πξνο απηφ. Ζ παξαδνρή φηη «ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο κέζν κεηαηξνπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη δεκηνπξγίαο πξαγκαηηθφηεηαο» παξαπέκπεη ζην γισζζνδηδαθηηθφ λόγο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα ζεσξείηαη κέζν δφκεζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μειεηψληαο θαλείο ην Πξφγξακκα, έρεη ηελ αίζζεζε φηη φια φζα αλαθέξνληαη θηλνχληαη γχξσ απφ δχν θεληξηθνχο άμνλεο, ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηε δνκή ηεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, αιιά ππάξρεη ε αληίιεςε φηη κέζα απφ απηήλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δνκήο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγνχληαη ζηελ ηάμε επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα πνηθίια ζέκαηα θαη πνηθίιεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Ζ πνηθηιφηεηα απηή έρεη λα θάλεη κε ηε ζρνιηθή θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη ε έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο είλαη θαλεξφ φηη αληιεί απφ επηθνηλσληαθέο αληηιήςεηο. ην πιαίζην απηήο ηεο ζεψξεζεο γηα ηε γιψζζα νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηα θεηκεληθά είδε, κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ηηο ειίδα 29 απφ 46

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΦΙΛΑΝΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΦΙΛΑΝΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. ύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΦΙΛΑΝΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Π.3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γημοτικού. Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γημοτικού. Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο» Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα