ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ. Μυτιλήνη, 13 Μαρτίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ. Μυτιλήνη, 13 Μαρτίου 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΊΘΜ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο καινούριων ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιακών οχημάτων της ΓΕ.Π.Α.Δ.Β.Αιγαίου και της Δ.Α.Λέσβου. Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή Συνοπτικά στοιχεία: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Μυτιλήνη, 13 Μαρτίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Επιλογή αναδόχου για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο καινούριων ελαστικών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιακών οχημάτων της ΓΕ.Π.Α.Δ.Β.Αιγαίου και της Δ.Α.Λέσβου. Έδρα του καταστήματος του μειοδότη στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης. Σύμβαση προμήθειας ελαστικών επισώτρων. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων (2,72% Μ.Τ.Σ., 2,72% Τ.Π.Α.Σ, 0,1% Ενιαία Αρχή Συμβάσεων,3% Χαρτ.Επί Κρατ. Ε.Α.Σ., 20% ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Ε.Α.Σ. 2% Χαρτ.επί κρατήσεων (Μ.Τ.Σ&Τ.Π.Α.Σ)&20% Ο.Γ.Α. υπέρ του ποσού του χαρτοσήμου, καθώς & φόρο εισοδήματος 4%). Οι ανωτέρω κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. Σαράντα πέντε (45) ημέρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δευτέρα 23 Μαρτίου, ώρα 12:30 & ΏΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφεία της Δ.Α.Λέσβου, Σ.Μυριβήλλη & Μ.Κουντουρά 2, , Μυτιλήνη

2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, ώρα 13:00 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου et.diavgeia.gov.gr ή στον κ.ιωάννη Ψέμμα Τηλ , fax: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) Των άρθρων 24,66&68 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κλπ» (Α.143) β) Του Ν.1481/1984 άρθρο 20, του Ν.3270/2014, Ν.2286/1995,Ν.2522/1997, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ.394/1996, Π.Δ.118/2007 και Ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν- συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα σε συντρέχουσα περίπτωση. γ) Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»(Ά-194), όπως ισχύουν. δ)του Ν.4311/2014 «Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2015» (Α.259) ε) Η σχετική δαπάνη είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών. 2. Την υπ αριθμ. 7004/ 3/ 63 από Απόφαση κ.υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 3. Την ανάγκη με αιτιολογία: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων υπηρεσιακών οχημάτων της ΓΕ.Π.Α.Δ.Β.Αιγαίου και της Δ.Α.Λέσβου έτους Υπ αριθμ. 8036/1/15/442 από Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Δ/νση Οικονομικών/3 ο Τμήμα Στέγασης-Υλικού με Α.Δ.Α.: Β52ΨΙ-ΒΔΒ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ( ) για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο καινούριων ελαστικών επισώτρων συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00), οι διαστάσεις των οποίων εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημέρα Δευτέρα και ώρα από τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί από την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου στον οποίο δύνανται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές σύμφωνα με τις παρακάτω προυποθέσεις: Άρθρο 1 ο (Είδος) Ελαστικά Επίσωτρα οχημάτων (αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών). ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ εντός του εγκριθέντος ποσού των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00), ο χρόνος παράδοσης των ειδών όπως περιγράφεται στην παρούσα και η πλήρη αποδοχή των τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Άρθρο 2 ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα μας προσκομίσουν ή αποστείλουν μέχρι την ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. α) Ένα σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΊΘΜ.2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Δ.Α.ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 23/03/2015». Στον φάκελο θα αναγράφονται και τα στοιχεία του αποστολέα- προμηθευτή. Ο φάκελος θα περιέχει δύο (2) υποφακέλους, όπου θα αναγράφονται: α) Στον ένα φάκελο «Τεχνική προσφορά Πρωτότυπο για την υπ αρίθμ.2/2015 διακήρυξη της Δ.Α.Λέσβου με ημερ/νια διεξαγωγης 23/03/2015» & β) Στον δεύτερο φάκελο «Τεχνική προσφορά Αντίγραφο για την υπ αρίθμ.2/2015 διακήρυξη της Δ.Α.Λέσβου με ημερ/νια διεξαγωγης 23/03/2015» στους οποίους θα περιέχονται: - Φορολογική ενημερότητα (να ισχύει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) - Ασφαλιστική ενημερότητα (να ισχύει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού)

3 - Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ημερομηνία παραγωγής ελαστικών δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (08) μήνες κατά την ημερομηνία της παράδοσης και ότι τα προσφερόμενα ελαστικά πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. - Έγγραφο της εταιρίας των ελαστικών με την παρεχόμενη εγγύηση (έτη & χιλιόμετρα). - Βεβαίωση πιστοποίησης του μειοδότη ότι το κατάστημά του είναι συμβεβλημένο σημείο συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών και έχει παραδώσει μεταχειρισμένα ελαστικά προς ανακύκλωση κατά το χρονικό διάστημα από 01/10/2014 εώς 28/02/ Φ/ο Φ.Ε.Κ. έγκρισης του εγκεκριμένου συστήματος (εταιρίας) εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών στο οποίο η επιχείρηση ή το κατάστημα του μειοδότη αποτελεί συμβεβλημένο σημείο συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών. - Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των όρων της υπ αρίθμ.2/2015 διακήρυξης της Δ.Α.Λέσβου και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. β) Ένα σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΊΘΜ.2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Δ.Α.ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 23/03/2015». Στον φάκελο θα αναγράφονται και τα στοιχεία του αποστολέα- προμηθευτή. Ο φάκελος θα περιέχει δύο (2) υποφακέλους, όπου θα αναγράφονται: α) Στον ένα φάκελο «Οικονομική προσφορά Πρωτότυπο για την υπ αρίθμ.2/2015 διακήρυξη της Δ.Α.Λέσβου με ημερ/νια διεξαγωγης 23/03/2015» & β) Στον δεύτερο φάκελο «Οικονομική προσφορά Αντίγραφο για την υπ αρίθμ.2/2015 διακήρυξη της Δ.Α.Λέσβου με ημερ/νια διεξαγωγης 23/03/2015» στους οποίους θα περιέχονται: -Το συνημμένο έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας διακήρυξης, με τις διαστάσεις των ελαστικών, συμπληρωμένο με την προσφερόμενη τιμή ανά διάσταση χωρίς ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων και το εργοστάσιο κατασκευής. - Ο ανωτέρω φάκελος θα πρέπει να περιέχει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD ή DVD ) ΜΗ επανεγγράψιμο.) - Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές θα ισχύουν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Άρθρο 3 ο Θα γίνονται δεκτές προσφορές επί του συνόλου του είδους και της ποσότητας των υπο προμήθεια ειδών, άλλως οι προσφορές θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Άρθρο 4 ο Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Άρθρο 5 ο Για τις μοτοσυκλέτες να δίδεται ενιαία τιμή ανά ζεύγος ίδιας μάρκας (εμπρόσθιο- οπίσθιο). Άρθρο 6 ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: α) Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε) η χώρα έγκρισης και ο αριθμός αναγνώρισης. Επιπλέον να υπάρχει πιστοποιητικό ποιότητας της εταιρείας κατασκευής (ISO ή ισοδύναμο άλλης εταιρείας πιστοποίησης). β) Η ημερομηνία παράδοσης να μην υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατασκευής τους. γ) Να είναι καινούρια και όχι από αναγόμωση. δ) Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTO επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. ε) Τύπος ομαλού δρόμου *Η έως V* TUBELESS. Με δείκτη ταχύτητας που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα ελαστικών για τα επιβατικά. στ) Τύπος ομαλού δρόμου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της εκάστοτε μοτοσυκλέτας *Η έως W* TUBELESS

4 ζ) Όσον αφορά στις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούν αεροθαλάμους τα ελαστικά επίσωτρα να είναι εγκεκριμένα για αεροθαλάμους (ΤΤ). Οι αεροθάλαμοι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένοι και να καλύπτουν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. η) Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται. θ) Ο προμηθευτής οφείλει να αντικαθιστά τις παλιές βαλβίδες με καινούριες και να προβαίνει σε ζυγοστάθμιση των τροχών και ευθυγράμμιση του οχήματος με τα καινούρια ελαστικά. ι) Οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών να έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση από Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ή των Η.Π.Α. ή της Ιαπωνίας. ια) Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν δείκτη έλξεως (TRACTION INDEX) ΑΑ ή Α και δείκτη θερμοκρασίας (TEMPERATURE INDEX) A. Άρθρο 7 ο (Δικαίωμα Συμμετοχής- Εγγυοδοσίες) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ή Αλλοδαποί που ασκούν το επάγγελμα του εμπόρου ειδών, όπως τα ανωτέρω, εφόσον δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 7.1.Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν: α. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας. β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Άρθρο 8 ο (Χρόνος Παράδοσης) 8.1.Η παράδοση των ανωτέρω ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από τον μειοδότη τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας ύστερα από έγκαιρη ενημέρωση του προμηθευτή, στην έδρα της εταιρείας, εντός (45) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 8.2.Η τοποθέτηση των ελαστικών θα γίνει δωρεάν στην έδρα της προμηθεύτριας εταιρείας. 8.3.Ο προμηθευτής θα αναλάβει τα έξοδα αποστολής των ελαστικών για το Α.Τ. Μύρινας (δώδεκα (12) ελαστικά αυτοκινήτου). Άρθρο 9 ο (Έλεγχος και Παραλαβή) Τον έλεγχο και την παραλαβή των ελαστικών, θα ενεργήσει η τριμελής επιτροπή που ενήργησε το διαγωνισμό, η οποία μπορεί να προσλάβει και ειδικό εμπειρογνώμονα. Η Επιτροπή ελέγχου θα εξετάσει, τα ελαστικά μακροσκοπικά και αφού τα κρίνει κατάλληλα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμφωνιών. Εάν διαπιστώσει αποκλίσεις θα συντάξει πρακτικό το οποίο θα υποβάλλει στην διατάξασα το διαγωνισμό Υπηρεσία, η οποία θα κρίνει κατά πόσο οι αποκλίσεις αποβαίνουν σε βάρος της ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή θα απαγορεύσει την προμήθεια και θα προκαλέσει απόφαση του ΥΠ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤ.ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ περί κηρύξεώς του μειοδότη προμηθευτή εκπτώτου, με όλες τις συνέπειες και θα προβεί στην προμήθεια των ελαστικών, από το εμπόριο και η επί πλέον δαπάνη θα βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη προμηθευτή του παρόντος διαγωνισμού, δια του χρηματικού ποσού που θα κρατηθεί από την εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως της συμβάσεως και εφόσον η ανωτέρω εγγυοδοσία δεν επαρκέσει για την καταβολή του ποσού, η διαφορά θα καλυφθεί από τον παραπάνω προμηθευτή. Άρθρο 10 ο (Πληρωμή- Κρατήσεις) Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του μειοδότη, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ελαστικών. Τον προμηθευτή βαραίνουν οι παρακάτω κρατήσεις: α.- 5,54% υπέρ ασφαλιστικών ταμείων ΕΛ.Α & Αρχής Δημοσίων συμβάσεων. β.- 0,134% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. Επίσης παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών όταν η καθαρή αξία αυτών κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00ΕΥΡΩ. Άρθρο 11 ο (Κυρώσεις λόγω Εκπρόθεσμου Παραδόσεως) Επί τυχόν εκπροθέσμου παραδόσεως των συμβατικών ειδών πέραν των άλλων κυρώσεων (κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου) επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το Π.Δ.118/2007,άρθρο 32.

5 Άρθρο 12 ο (Αντιπροσφορές-Ενστάσεις) Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, οι οποίες απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατ εφαρμογή του Π.Δ.118/2007, επίσης δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή διορθώσεις επί των εμπρόθεσμα κατατεθέντων προσφορών. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού από κάποιο προμηθευτή που μετέχει στο διαγωνισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007. Ο τελευταίος μειοδότης ουδεμία απαίτηση μπορεί να εγείρει κατά του Δημοσίου για αύξηση των τιμών των ειδών ή των ημερομισθίων ή τη μη κατακύρωση του διαγωνισμού ή επειδή δεν έγινε δεκτή η προσφορά του στο διαγωνισμό λόγω νομίμων προυποθέσεων. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επι της προυπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00)ΕΥΡΩ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε. 3741)- (παράβολα από κάθε αιτία). Άρθρο 13 ο Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας ή αθετήσεως των παρόντων όρων από τον μειοδότη προμηθευτή, κηρύσσεται αυτός υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του ή από την καταρτισθείσα σύμβαση, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτές και γενικά εφαρμόζονται σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/2007. Των παρόντων όρων οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση ενυπόγραφα προ της διενέργειας του διαγωνισμού. Μυτιλήνη 13 Μαρτίου Ο- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΤΟΣ 2015 Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 165/ 60/ 14 4 Η ΤΙΜΗ 2 185/ 65/ 14 8 Η 3 195/ 55/ Η / 65 / 14 4 Η 5 205/ 55/ V / 60 / Η / 60 / 16 4 H 8 205/ 70/ 15 4 V / 75 / 16 4 V / 60/ 17 4 H / 65 / 16 8 V / 70/ 15 4 H / 70 / 16 4 H / 60 / 18 4 V ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α/ Α 1 120/ 70/ 17 (εμπρόσθιο) 170/ 60/ 17 (οπίσθιο) 2 110/ 70/ 17 (εμπρόσθιο) 160/ 60/ 17 (οπίσθιο) 3 110/ 80/ 19 (εμπρόσθιο) 150/ 70/ 17 (οπίσθιο) 4 100/ 90/ 19 (εμπρόσθιο) 130/ 80/ 17 (οπίσθιο) ΠΙΝΑΚΑΣ Β :ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΑΡΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ: 2 ZEYΓΗ SUZUKI GSX ΖΕΥΓΗ APRILIA ΖΕΥΓΟΣ SUZUKI VSTROM 2 ΖΕΥΓΗ HONDA TRANSLAP ΣΥΝΟΛΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α & ΠΙΝΑΚΑΣ Β ): Φ.Π.Α. : ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20/03/2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Φλώρινα, 21-08-2014 Υ. Δ. Τ. Π. Π. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π. Α. Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 23850-44208, POL: 3710132, 2385022201

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 16 Μαρτίου 2015

Γρεβενά, 16 Μαρτίου 2015 «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέα στο Μητρώο ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΙ-Κ27. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΙ-Κ27. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 06/06/2014 Διακήρυξη 8/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 09 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 15521 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10-2-2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 931 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα