ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης της Δουλγκέρη Όλγας, στην ευρύ τερη περιοχή του Δήμου Μυτιλήνης (Δ. Ενότητα Μήθυμνας) του Νομού Λέσβου, με το Γενικό Νο σοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο κάθαρσης με την επωνυμία «METEORA NEPHROLIE IKE» στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Τρικάλων, με το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι ας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» στην ευ ρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Χαλκιδικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία «MEDIIL ΙΔΙΩΤΙ ΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ» στην περι οχή του Δήμου Περιστερίου, με το Γενικό Νοσο κομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕ ΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών (τομέα Δυτικής Αττικής), με το Πανεπι στημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τ.α ) «Για την επιστημονική παιδαγωγική καθοδή γηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγ γελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, β) τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.1566/1985, όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 τ.α ) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευ τικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.α ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2685/ (ΦΕΚ 35 Α ) «Κά λυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 5. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997(ΦΕΚ 188 τ.α ) «Ενιαίο λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολό γηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2 8652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ.α ) «Οργά νωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελμα τικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 7. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.α ) «Αναδι άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν. 8. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (Α 193) σχετικά με το «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ ΕΠΑΛ Μαθημά των Γενικής Παιδείας και Τομείς/Ειδικότητες Γ ΕΠΑΛ», καθώς και την υπουργική απόφαση /Γ2/ (ΦΕΚ 2057 Β ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 9. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.151/22071/Β6 υπουργική από φαση (ΦΕΚ 373/2009 τ.β ) «Πρόσβαση κατόχων απολυ τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδα Α», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.253/27456/Β6/ (ΦΕΚ 493 τ.β ) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελμα τικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδα Β», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 τ.α ) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 12. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ /324/105657/Δ1 υπουργι κή απόφαση (ΦΕΚ 1340/2002 τ.β ) «Καθορισμός Καθηκό ντων Προϊσταμένων, Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων, Συλλόγου Διδασκόντων», όπως ισχύει. 13. Τις διατάξεις του εδαφίου 6, του άρθρου 25 του Ν. 4203/ΦΕΚ 235/τ.Α / «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 14. Τις διατάξεις του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ.α ) «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης/Γονικές Άδειες κ.λπ.», όπως ισχύουν. 15. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 2. του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) «Θέματα ΑΕΙ Καθορισμός Σχολικών Μο νάδων Κολλέγια κ.λπ.», όπως ισχύουν. 16. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ.α ) «Συμβά σεις Έργου άρθρο 6 ΑΣΕΠ ΕΣΔΔ Προσλήψεις Νέοι Δήμοι κ.λπ.», όπως ισχύουν. 17. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ.α ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες δια τάξεις», όπως ισχύουν. 18. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του Ν. 1566/1985, τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012, όπως ισχύουν. 19. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ.α ) «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύουν. 20. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμο λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », όπως ισχύουν. 21. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α / ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α / ), όπως τροποποιούνται και ισχύουν. 22. Το υπ αριθμ. 25 Π.δ. (ΦΕΚ 21, τ.α 2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 23. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παράγραφος (η) 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 24. Την υπουργική απόφαση 33898/ ορισμού του Υπευθύνου του φορέα πρότασης και λειτουργί ας της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια», στον Άξονα Προτεραιότητας 1, στο Ε.Π. «Εκ παίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 25. Την υπ αριθμ. πρωτ /Δ2/ «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ τικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους ». 26. Την υπ αριθμ. πρωτ /Δ2/ «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτι κών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16, ΤΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους ». 27. Την υπ αριθμ. πρωτ /Ε2/ «Τροπο ποίηση της υπ αριθμ /Δ2/ υπουργικής απόφασης κύρωσης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού». 28. Την υπ αριθμ. πρωτ /Ε2/ «Τροπο ποίηση των υπ αριθμ /Δ2/ και / Δ2/ υπουργικών αποφάσεων Κύρωσης ενιαί ου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους , σε εφαρ μογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν. 4316/2014». 29. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (Α 152) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προ γραμμάτων ΚΠΣ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3149/2003 (Α 141), όπως ισχύουν. 30. Τις διατάξεις του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αξιοποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» του Ν. 2413/1996 (Α 124), με τις οποίες αντικαταστά θηκαν οι διατάξεις του εδ. γ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (Α 141), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 2341/1995 (Α 208) και την παράγραφο 9β του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 (Α 202), όπως ισχύουν. 31. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 1343/Β / ) «Οργάνωση της Ειδικής Υπη ρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις: 1185/2003 (ΦΕΚ 1600/Β / , 1862/2005 (ΦΕΚ 763/Β / , 3742/2005 (ΦΕΚ 1027/Β / , 7206/2006 (ΦΕΚ 1845/Β / ), 1682/2007 (ΦΕΚ 340/ Β / ), 20087/2008 (ΦΕΚ 2665/Β / και 11726/2010 (ΦΕΚ 2126/Β / ) και ισχύει. 32. Την υπ αριθμ. 680/1996 (Β 826) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά των» όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει με τις υπουρ γικές αποφάσεις 329/2005 (ΦΕΚ Β 210) και 4327/2010 (ΦΕΚ Β 1387). 33. Την με ΑΠ 25053/ απόφαση Ένταξης της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια» στον

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8653 Άξονα Προτεραιότητας 1, της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 34. Το γεγονός ότι προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του ΠΔΕ ύψους ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από πόρους της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια», Άξο νας Προτεραιότητας 1, με κωδικό ΣΑΕ 2014ΣΕ Την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/228/ «Απόφαση Επιτροπής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006». 36. Την υπ αριθ. Υ59/ (ΦΕΚ 256/Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα», αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνο 1. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.), ως υποστη ρικτικός θεσμός της εκπαίδευσης, ταυτίζεται με τον αντίστοιχο θεσμό της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) και απευθύνεται σε μαθητές των Επαγγελματικών Λυ κείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι υστερούν στην σχολική τους επίδοση, με συνέπεια να μην μπορούν να παρακολου θούν και να συμμετέχουν αποδοτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ή μαθητές που θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Αποτελεί δομή της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης/Αγωγής για την Επαγγελματική Δευτε ροβάθμια Εκπαίδευση. 2. Σκοπός του Προγράμματος της Π.Δ.Σ. είναι η επανέ νταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η βελτίωση της απόδοσής τους, με απώτερο στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, όπου παρα τηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας. Ως εκ τούτου, με τη λειτουργία της Π.Δ.Σ. δημιουργούνται συν θήκες πρόληψης και θεραπείας του κοινωνικού αποκλει σμού και αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. 3. Το πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. αρχίζει να λειτουργεί για το σχολικό έτος με την κοινοποίηση της πα ρούσας υπουργική απόφαση και λήγει με το πέρας των εξετάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 21/6/ Το πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. υλοποιείται στα γνωστι κά αντικείμενα Μαθηματικά και Ελληνική/Νεοελληνική Γλώσσα Α, Β, Γ ΕΠΑΛ, καθώς και στα πανελλαδικά μαθήματα ειδικότητας στα οποία οι μαθητές καλού νται να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος της Π.Δ.Σ. εβδομαδιαίως καθορίζεται ως εξής: Για την πρώτη τάξη ΕΠΑΛ: Δύο (2) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Ελληνική Γλώσσα. Σύνολο τέσσερις (4) ώρες. Για την δεύτερη τάξη ΕΠΑΛ: Δύο (2) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Ελληνική Γλώσσα. Σύνολο τέσσερις (4) ώρες. Για την Τρίτη τάξη ΕΠΑΛ: τέσσερις (4) ώρες Μαθη ματικά, τέσσερις (4) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα. Σύνολο οκτώ (8) ώρες. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα υλο ποίησης και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (έως τέσσερις (4) ώρες ανά μάθημα). 5. Το πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Σ.Κ.Π.Δ.Σ.), τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων και ορίζονται ανά Διεύθυνση με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε.. Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Π.Δ.Σ., να αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μικρά νησιά κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται το αίτημα από τον οικείο Δ/ντή Δ.Δ.Ε. στην Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού και Υποστήριξης Πράξης (Κ.Ε.Σ.Υ.Π.) για τελική απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα ΥΠΟΠΑΙΘ. 6. Κριτήριο για την επιλογή συμμετοχή των μαθητών/ τριών στα τμήματα μαθημάτων Π.Δ.Σ., μετά από σχετι κή ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, για συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί ο αντίστοιχος βαθ μός του μαθήματος στο πρώτο τετράμηνο. Με βάση τα παραπάνω με ευθύνη του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε., σε κάθε Δ.Δ.Ε, διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Π.Δ.Σ. ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων και για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση της παραγράφου Η Κ.Ε.Σ.Υ.Π. έχει ως αντικείμενα: α) την συνολική επο πτεία του προγράμματος της Π.Δ.Σ., β) την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα Σ.Κ.Π.Δ.Σ., γ) τις εισηγήσεις προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για την αποδοχή ή μη της δημιουργίας Σ.Κ.Π.Δ.Σ. στις εξαιρετικές περιπτώσεις της παραγράφου 5, δ) τις εισηγήσεις προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα αναφορικά με τον αριθμό μαθητών στις περιπτώσεις της παραγράφου 12, ε) την εκπόνηση αναφορών εκθέσεων αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος (στατιστικά στοιχεία κ.λπ.) και υποβολή τους στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και στ) την αξι ολόγηση της πράξης. Η Κ.Ε.Σ.Υ.Π. λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρί ου εργασίας της οικείας υπηρεσίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν κα ταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη της. 8. Αρμοδιότητα των Σχολικών Συμβούλων των διδα σκόμενων μαθημάτων της Π.Δ.Σ. είναι η επιμόρφωση των διδασκόντων κατά την λειτουργία του προγράμματος. 9. Ο Δ/της της Δ.Δ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) τον έλεγχο των Σ.Κ.Π.Δ.Σ., β) την επιλογή, πρόσληψη, σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων των διδα σκόντων σύμφωνα με την παράγραφο 15 (ορίζεται ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος εκκαθαριστής αυτής), γ) την επιλογή, τον ορισμό, τη σύναψη, τροπο ποίηση και λύση συμβάσεων έργου των Υπευθύνων των Κέντρων ΠΔΣ (Υ.Κ.Π.Δ.Σ.) που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος σύμφωνα με την Παράγραφο 11, δ) τον ορισμό τριμελούς επι τροπής στη Δ.Δ.Ε. για την παραλαβή των παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Κ.Π.Δ.Σ. και του αρχείου του Κέντρου της ΠΔΣ, και την έγκριση των πρακτικών της παραπάνω επιτροπής, ε) την αναστολή λειτουργί ας ενός τμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 13 με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του διδάσκοντος, στ) την απόφαση για αναστολή λειτουρ γίας ενός Σ.Κ.Π.Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 14, ζ) τον ορισμό του Υπεύθυνου Αντισταθμιστικής Αγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 10, η) τον ορισμό των Σ.Κ.Π.Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφος 5, θ) την απο στολή απολογιστικής έκθεσης του προγράμματος της Π.Δ.Σ. προς την Κ.Ε.Σ.Υ.Π., ι) τον ορισμό των Υπευθύ νων των Κέντρων ΠΔΣ σύμφωνα με την παράγραφο 11, ια) την εποπτεία για την καλή λειτουργία του προ

4 8654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γράμματος της Π.Δ.Σ., ιβ) την εισήγηση ή τις εισηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο Σε κάθε Δ.Δ.Ε. ορίζονται Υπεύθυνοι Αντισταθμιστι κής Αγωγής (καταχωριστές) έως δύο (2) άτομα, εκπαι δευτικοί ή διοικητικοί με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε.. Τα καθήκοντά τους είναι: α) η συγκέντρωση των παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, β) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφο ρούν την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη των υπο χρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (π.χ. ασφαλιστι κές εισφορές, κ.λπ.) γ) η ηλεκτρονική διαχείριση τους δ) η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών και ε) η συμμετοχή στη τριμελή επιτροπή της Παραγράφου 9 περίπτωση δ. Οι εργασίες τους διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης. 11. Σε κάθε Κέντρο Π.Δ.Σ. ορίζεται, με απόφαση του Διευθυντή Δ.Δ.Ε., Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Π.Δ.Σ. (Υ.Σ.Π.Δ.Σ.), ένα Στέλεχος Εκπαίδευσης. Για την επιλο γή ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας: α) ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Π.Δ.Σ., β) οι Δ/ντές των άλλων σχολικών μονάδων, των οποίων οι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Κ.Π.Δ.Σ., με κριτήρια τα χρό νια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές και το επίπεδο Τ.Π.Ε., γ) ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Π.Δ.Σ., δ) οι Υποδιευθυντές αντίστοιχα με την περίπτωση β. Είναι δυνατό, εφόσον υπάρχει κώλυμα, να οριστεί ως Υ.Σ.Π.Δ.Σ. μόνιμος καθηγητής. Στην τελευταία περίπτω ση απαιτείται χορήγηση άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έργο του Υ.Σ.Π.Δ.Σ. είναι α) η ημερήσια καταχώρηση παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και η αποστολή τους στον Καταχωριστή, β) η ευθύνη καλής λειτουρ γίας του Κέντρου Π.Δ.Σ., γ) η αποστολή μιας έκθεσης πεπραγμένων στην τριμελή επιτροπή της περίπτωσης δ της παραγράφου 9, δ) η τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ε) η τήρηση του αρχείου του Προγράμματος, στ) η δι αγραφή μαθητών σύμφωνα με την παράγραφο 13 και η αντικατάσταση τους, ζ) η κατάρτιση του προγράμματος λειτουργίας του Κέντρου Π.Δ.Σ. και η) η συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους. 12. Το ημερήσιο πρόγραμμα Π.Δ.Σ. καλύπτει 1 4 διδα κτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακο λουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Π.Δ.Σ.. Τμήμα μαθήματος Π.Δ.Σ. ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/ τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος συμμετέχουν πέντε (5) μαθητές/τριες κατ ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Σε περίπτωση αιτήματος για λειτουργία τμήματος με συμμετοχή μαθητών/τριών μικρότερη της προβλε πόμενης σε τμήματα Π.Δ.Σ. (λιγότερο από 5 μαθητές) απαιτείται εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε. προς την Κ.Ε.ΣΥΠ και τελική απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθη τών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Π.Δ.Σ. είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμή μα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του δι πλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό μαθητών/τριών, κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Π.Δ.Σ Το τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφό σον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον πέντε (5) ή οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με την παράγραφο 12. Σε περίπτωση όπου κάποιος μαθητής/τρια απουσιά σει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτι κές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα κηδεμόνα του/ της και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υ.Σ.Κ.Π.Δ.Σ.. Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/ τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του Διδάσκοντος καθηγητή, με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. ή λύεται εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάζουν όλοι οι μαθητές τρείς (3) συνεχόμενες μέρες τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση του Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε.. Τέλος το Τμήμα παύει να υφίσταται αυτόματα την επόμενη ημέρα εξέτασης του διδασκόμενου μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων (πανελλαδικών ή ενδοσχολικών). 14. Ένα Σ.Κ.Π.Δ.Σ. συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προ σφέρει τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος. Ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ενός Σ.Κ.Π.Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφα ση, την οποία κοινοποιεί στην Κ.Ε.Σ.Υ.Π.. Το πρόγραμ μα λειτουργίας της Π.Δ.Σ., ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υ.Σ.Κ.Π.Δ.Σ.. Οι ημέρες λειτουργίας των Σ.Κ.Π.Δ.Σ. ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων. 15. Οι διδάσκοντες στα τμήματα της Π.Δ.Σ. προσλαμ βάνονται με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πί νακα Αναπληρωτών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, σύμ φωνα με τους όρους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, με αμοιβή που αντιστοιχεί σε εκείνη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι εγγεγραμμένοι στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για Σ.Κ.Π.Δ.Σ σε μία (1) Δ.Δ.Ε.. Οι τοποθετήσεις πραγματο ποιούνται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και τα δηλωμένα Σ.Κ.Π.Δ.Σ. Προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος της Π.Δ.Σ. με προσλήψεις διδασκόντων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Οργάνωση και Λει τουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια» (MIS ), είναι οι μόνιμοι/ αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου των αντί στοιχων ειδικοτήτων να έχουν συμπληρώσει το υποχρε ωτικό διδακτικό τους ωράριο σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία στις αντίστοιχες ομάδες ομόρων ΕΠΑΛ. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Π.Δ.Σ. ενημερώνουν τον Υπεύθυνο του Σ.Κ.Π.Δ.Σ. για την επίδοση των μαθητών και συνεργάζονται συνεχώς με τους Σχολικούς Συμ βούλους. 16. Οι παράγραφοι 4 έως και 15, καθώς και η παράγρα φος 18 και 19, της παρούσας ισχύουν αποκλειστικά για τον

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8655 Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», στο πλαίσιο της υπ αριθμ. ΑΠ 25053/ απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ορ γάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια» του Άξονα Προ τεραιότητας 1, της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, με κωδικό MIS Στους Άξονες προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνι κής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περι φέρειες Σταδιακής Εισόδου» δύναται να λειτουργήσουν τμήματα Π.Δ.Σ. στα ΕΠΑΛ με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με μόνιμους/αναπληρωτές πλήρους ωρα ρίου εκπαιδευτικούς προς συμπλήρωση του υποχρεωτι κού τους ωραρίου, αφού έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του κανονικού προγράμματος (Σ.Κ.Π.Δ.Σ. Μονίμων), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Υπεύθυνος Σ.Κ.Π.Δ.Σ. στην πα ρούσα περίπτωση είναι ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας ή οποιοσδήποτε άλλος Μόνιμος Εκπαιδευτικός της σχολι κής μονάδας, ύστερα από απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με μείωση του υποχρεωτικού του ωραρίου κατά τρεις ώρες ανά εβδομάδα. Είναι δυνατό, εφόσον υπάρχει κώλυμα, να οριστεί ως Υ.Σ.Π.Δ.Σ. ο εκάστοτε διδάσκοντας. 18. Η Πράξη «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέ ντρων ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ » (MIS ), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτε ραιότητας 1, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ (ΣΑΕ 2014ΣΕ ). 19. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στη Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αριθμ. Γ3.β/ΓΠ/οικ (2) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο κάθαρσης της Δουλγκέρη Όλγας, στην ευρύτερη πε ριοχή του Δήμου Μυτιλήνης (Δ. Ενότητα Μήθυμνας) του Νομού Λέσβου, με το Γενικό Νοσοκομείο Μυτι λήνης «Βοστάνειο». 1. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173, τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων..., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια τάξεις» (ΦΕΚ 29 τ.α ). 6. Την υπ αριθμ. Υ104/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ γό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ 309, τ.β ). 7. Την υπ αριθμ. Α1α/ΟΙΚ /2015 απόφαση του Πρω θυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 74, τ. Υ.Ο.Δ.Δ). 8. Την υπ αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ /2015 απόφαση του και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντο λή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 487, τ.β ). 9. Την από αίτηση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης της Δουλγκέρη Όλγας. 10. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.α / ) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει. 11. Την υπ αριθμ. 23 απόφαση της 249ης/ Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης της Δουλγκέρη Όλγας, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυτιλήνης(Δ. Διαμέρισμα Μήθυμνας) του Νομού Λέσβου, με το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο». Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» καλύ πτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντι μετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αριθμ. Γ3.β/ΓΠ/οικ (3) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο κάθαρσης με την επωνυμία «METEORA NEPHROLIE IKE» στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Τρικάλων, με το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. 1. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173, τ.α ) όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων..., για την

6 8656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 τ.α ). 6. Την υπ αριθμ. Υ104/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξάνθο του Γεωργίου» (ΦΕΚ 309 τ.β ). 7. Την υπ αριθμ. Α1α/ΟΙΚ / απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού «Γραμματέα στο Υπουρ γείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 74, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 8. Την υπ αριθμ. A1β/ΓΠ οικ 22990/2015 απόφαση του και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντο λή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 487, τ.β ). 9. Την από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «METEORA NEPHROLIE IKE». 10. Το Π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδικο ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ βερνητικά όργανα», όπως ισχύει. 11. Την υπ αριθμ. 21 απόφαση της 249ης/ Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «METEORA NEPHROLIE IKE» στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Τρικάλων, με το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καλύπτει την ανω τέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αριθμ. Γ3.β/ΓΠ/οικ (4) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκά θαρσης με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρει ας Χαλκιδικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. 1. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173, τ.α ) όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων..., για την έγκριση σκοπι μότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αι μοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 τ.α ). 6. Την υπ αριθμ. Υ104/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ 309 τ.β ). 7. Την υπ αριθμ. Α1α/οικ / απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουρ γείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 74, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 8. Την υπ αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ /2015 απόφαση του και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντο λή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 487, τ.β ). 9. Την από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙ ΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». 10. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει. 11. Την υπ αριθμ. 22 απόφαση της 249ης/ Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» στην ευρύτερη περιοχή της Περι φέρειας Χαλκιδικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, καλύπτει την ανω τέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αριθμ. Γ3.β/ΓΠ/οικ (5) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκά θαρσης με την επωνυμία «MEDIIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕ ΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ» στην περιοχή του Δήμου Περιστε ρίου, με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 1. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173, τ.α ) όπως ισχύει.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του Π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων..., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 τ.α ). 6. Την υπ αριθμ. Υ104/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ 309 τ.β ). 7. Την υπ αριθμ. Α1α/οικ / απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 74, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 8. Την υπ αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ 22990/2015 απόφαση του και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντο λή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 487, τ.β ). 9. Την από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «MEDIIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑ ΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ». 10. Το Π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδικο ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ βερνητικά Όργανα», όπως ισχύει. 11. Την υπ αριθμ. 20 απόφαση της 249ης/ Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «MEDIIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ» στην περιοχή του Δήμου Περιστε ρίου, με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» καλύ πτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντι μετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αριθμ. Γ3.β/ΓΠ/οικ (6) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρ σης με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» στην ευ ρύτερη περιοχή των Αθηνών (τομέα Δυτικής Αττικής), με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». 1. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173, τ.α ) όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων..., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώ πιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 τ.α ). 6. Την υπ αριθμ. Υ104/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ 309 τ.β ). 7. Την υπ αριθμ. Α1α/οικ / απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 74, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 8. Την υπ αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ 22990/2015 απόφαση του και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 487, τ.β ). 9. Την από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑ ΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.». 10. Το Π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει. 11. Την υπ αριθμ. 19 απόφαση της 249ης/ Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μο νάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΜΕ ΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών (τομέα Δυτικής Αττικής), με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προ κύπτουν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

8 8658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 524 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/33832/Β0041/30.06.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1923 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 113321/Γ7 Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 22 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Ανάθεση καθηκόντων σε Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, για άσκηση νομοπαρασκευαστι κού έργου, στο Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 24 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 196 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός προσόντος διορισμού εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία μαθημάτων στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 815 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αριθ. 201573/Π (Φ.Ε.Κ. Β /3375/2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 1 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1167 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 947 26 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24468/19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1462 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας Φυ λάκων Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2977 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το κλείσιμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 882 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.10721/οικ.3.569 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1673 11 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 82335/Ζ2/22 8 2005 (ΦΕΚ 1173, τ.β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού.... 1 Διαπίστωση δαπάνης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1183 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παύση της ισχύος του Κωδικού Αναγνώρισης (AAIC) GR12 της εταιρείας «Δορυφορικές

Διαβάστε περισσότερα