ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ"

Transcript

1 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ Αξρίδεη ηε Δεπηέξα 25 Θαλνπαξίνπ παλειιαδηθά ε θαη αιθαβεηηθή ζεηξά απνγξαθή ησλ δηθαηνύρσλ παξνρώλ ηνπ Ξξγαληζκνύ Εξγαηηθήο Εζηίαο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην λέν πξόγξακκα θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ έηνπο 2010 (εθηόο από ηελ Οηνιεκατδα, ζηελ νπνία ε απνγξαθή ζα αξρίζεη κεηά ηηο 02/03/2010 θαη γηα ηελ νπνία ζα ππάξμεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε). ν πξόγξακκα πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε παλειιαδηθά δειηίσλ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ. Ρπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξα από ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα: Μελνδνρεία & μελνδνρεία ηύπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ από 5 αζηέξσλ κέρξη 1 αζηεξηνύ Δλνηθηαδόκελα δσκάηηα κέρξη θαη 2 θιεηδηώλ Δλνηθηαδόκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα κέρξη θαη 2 θιεηδηώλ Ξαξαδνζηαθά θαηαιύκαηα α θαη β ηάμεο Ρνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο επαύιεηο Θάκπηλγθ, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο θαη κόλν κε παξνρή εκηδηαηξνθήο Ξ θνηλσληθόο ηνπξίζηαο έρεη ηε δπλαηόηεηα πξσηλνύ, γεύκαηνο, 7 δηαλπθηεξεύζεσλ, κε εκεξήζηα νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή αλάινγα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιύκαηνο θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ. 1

2 Εάλ θαηά ηελ απνγξαθή ησλ δηθαηνύρσλ πξνθύςεη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ησλ δειηίσλ, ε ρνξήγεζε απηώλ ζα γίλεη κε βάζε, θαηά πεξίπησζε, ην ζπλνιηθό αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. Η δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κέρξη 08/01/2011. Ρην λνκό Αηηηθήο ε απνγξαθή ζα νινθιεξσζεί ζηηο 10/03/2010. Θα γίλεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηηο ώξεο από ηα παξαθάησ γξαθεία δηαλνκήο ΑΘΗΝΑ Παηηζίων 125 ΑΘΗΝΑ Αγ. Μάρκοσ 11 ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΤΡΟΤ Θίζβης 7 Ομηρίδοσ κσλίηζη 19 Σιμοθέοσ Εσγενικού 5 ΕΛΕΤΙΝΑ Υαριλάοσ 30 Ν. ΙΩΝΙΑ- Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΕΝΕ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ 28 ης Οκηωβρίοσ 42 Αργσροσπόλεως Αγαμέμνονος 22 Πλαζηήρα 105 Ήρας 2 2

3 ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Μ. Μηηρόποσλοσ σο εμήο: Νη κε επώλπκν από Α 25/1/ /1/2010 Β 27/ 1/ /1/ 2010 Γ 1/2/2010 Γ 2/ 2/ 2010 Δ, Ε 3/ 2/ 2010 Ζ, Θ, Η 4/ 2/ 2010 Κ 8/ 2/ / 2/ / 2/ 2010 Λ 11 / 2/ 2010 Μ Ν, Ξ, Ο Π 16/ 2/ / 2/ / 2/ / 2/ / 2/ / 2/

4 25/ 2/ / 3/ 2010 Ρ, 2/ 3/ /3/ 2010 Σ 4/3/2010 Τ, Φ 8/ 3/ 2010 Υ, Φ, 9/3/ /3/2010 Χ Ξη δηθαηνύρνη ζα παξαιάβνπλ ηα δειηία ηνπο από ηα γξαθεία όπνπ ζα απνγξαθνύλ. Ρηελ ππόινηπε Ειιάδα (πιελ ηεο Ξηνιεκατδαο) ε απνγξαθή ζα γίλεη ζηα θαηά ηόπνπο Ξεξηθεξεηαθά Γξαθεία θαη Ρνπηθέο πεξεζίεο ηνπ Νξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο, κε αιθαβεηηθή ζεηξά σο εμήο: Νη κε επώλπκν: Α 25/1/ /1/2010 Β 27/ 1/ /1/ 2010 Γ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29/1/2010 Γ 1/ 2/ 2010 Δ, Ε 2/ 2/ 2010 Ζ, Θ, Η 3/ 2/

5 Κ 4/ 2/ 2010 ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5/ 2/ / 2/ 2010 Λ 9 / 2/ 2010 Μ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 10/ 2/ / 2/ / 2/ 2010 Ν, Ξ, Ο 16/ 2/ / 2/ 2010 Π 18/ 2/ 2010 ΠΑΡΑΚΔΤΖ 19/ 2/ / 2/ 2010 Ρ, 23/ 2/ /2/ 2010 Σ 25/2/2010 Τ, Φ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 26/ 2/ /3/ 2010 Υ, Φ, Χ 2/3/2010 Ρηελ Θεζζαινλίθε νη δηθαηνύρνη ζα απνγξαθνύλ ζην Θέληξν Δξγαδόκελεο Λεόηεηαο Ξπιαίαο, Ιαδάξνπ Ρζάκε 74 θαη ζην Δξγαηηθό Θέληξν, Αξηζηνηέινπο 32. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα έρνπλ όζνη εξγαδόκελνη ή ζπληαμηνύρνη θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο δελ έιαβαλ δειηία θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ έηνπο 2009 ή εηζηηήξηα ζεξηλνύ εθδξνκηθνύ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2009 ή εηζηηήξηα θξνπαδηέξαο Ξη πνιύηεθλνη, νη ηξίηεθλνη, νη άγακεο κεηέξεο θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, δηθαηνύληαη δειηία θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ έηνπο 2010 αλεμάξηεηα αλ ην 2009 έιαβαλ απηή ηε παξνρή ή 5

6 εηζηηήξηα ζεξηλνύ εθδξνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ή εηζηηήξηα θξνπαδηέξαο. α άηνκα κε αλαπεξίεο δηθαηνύληαη κόλν δειηία θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ έηνπο 2010, νη ίδηνη θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα αλ έιαβαλ ηελ παξνρή απηή ην έηνο Ρε δηθαηνύρνπο δειηίσλ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ άιισλ θνξέσλ (ΞΓΑ, ΕΞ) ν Ξξγαληζκόο Εξγαηηθήο Εζηίαο δελ ρνξεγεί Δειηία Ινηλσληθνύ νπξηζκνύ. ΔΘΙΑΘΞΣΤΞΘ ΟΠΞΫΟΞΘΕΡΕΘΡ 1.- Εξγαδόκελνη πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ Νξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εθαηό (100) εκέξεο εξγαζίαο ή πελήληα (50) εκέξεο επηδνηνύκελεο αλεξγίαο κέζα ζην έηνο Ξη εξγαδόκελνη ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ Νξγαληζκνύ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 75 εκέξεο εξγαζίαο ή 50 πελήληα εκέξεο επηδνηνύκελεο αλεξγίαο, κέζα ζην έηνο Ξη εξγαδόκελνη ζηε Μαππεγνεπηζθεπαζηηθή Ζώλε Οεηξαηά, πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ Νξγαληζκνύ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πελήληα 50 εκέξεο εξγαζίαο ή επηδνηνύκελεο αλεξγίαο κέζα ζην έηνο 2009 Ξη άγακεο κεηέξεο θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (πνπ έρνπλ ελ δσή έλα γνλέα) πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ Νξγαληζκνύ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πελήληα 50 εκέξεο εξγαζίαο ή επηδνηνύκελεο αλεξγίαο κέζα ζην έηνο Ρπληαμηνύρνη πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ από θνξέα ζηε δηάξθεηα αζθάιηζεο ηνπ νπνίνπ θαηέβαιαλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ Νξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο, γηα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο. 6

7 Όζνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν αζθάιηζεο θαηά ηνπ θηλδύλνπ ηεο αλεξγίαο ζε πξνεγνύκελν ηεο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο θνξέα. Εμαηξνύληαη όζνη έθαλαλ απηαζθάιηζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο. Γηα απηνύο απαηηνύληαη εκέξεο εξγαζίαο γηα θιάδν θαηά ηνπ θηλδύλνπ ηεο Αλεξγίαο. 3.- Άηνκα κε αλαπεξία, κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εθ όζνλ ηνύην πξνθύπηεη από Γλσκαηεύζεηο Α / βαζκίσλ ή Β/βαζκίσλ γεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ ησλ Αζθαιηζηηθώλ ηνπο θνξέσλ, δηθαηνύληαη δειηία θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ έηνπο 2010 νη ίδηνη θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα αλ έιαβαλ ηελ παξνρή απηή ην έηνο 2009 θαη δελ δηθαηνύληαη εηζηηήξηα ζεξηλνύ εθδξνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ή θξνπαδηέξαο έηνπο Ξξνζηαηεπόκελν κέινο δηθαηνύρνπ παξνρώλ ηνπ Νξγαληζκνύ πνπ είλαη άηνκν κε αλαπεξία, δηθαηνύηαη δειηίν θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ έηνπο 2010 γηα ην ίδην θαη γηα ηνλ άκεζα αζθαιηζκέλν απηνύ σο ζπλνδό, εθόζνλ πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο από βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. Δηεπθξηλίδεηαη, όηη θάζε δηθαηνύρνο παξνρώλ ηνπ Ν.Δ.Δ, πνπ έρεη πξνζηαηεπόκελν κέινο άηνκν κε αλαπεξία, δηθαηνύηαη δειηία θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ ή εηζηηήξηα ζεξηλήο πεξηόδνπ ή εηζηηήξηα θξνπαδηέξαο ηε κία ρξνληά γηα ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ηελ άιιε ρξνληά κόλν δειηίν θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ γηα ην πξνζηαηεπόκελν κέινο κε αλαπεξία θαη ηνλ ίδην σο ζπλνδό, εθόζνλ πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο από βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. Γηθαηνύρνη παξνρώλ ηνπ Ν.Δ.Δ θάζε ρξόλν κε πξνζηαηεπόκελν κέινο, πνπ είλαη άηνκν κε αλαπεξία, δελ δηθαηνύληαη επηπιένλ δειηίν θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ. γηα ην κέινο απηό. 4) Ξη ππάιιεινη ηνπ Ξ..Ε. κεηά ηελ ηζρύ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 68, ηνπ Λ. 2676/99 θαη ηνπ αξηζκ / δηεπθξηληζηηθνύ εγγξάθνπ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 7

8 5) Ξη ππάιιεινη ηνπ Ξ.Ρ.Ε. κεηά ηελ ηζρύ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 8, ηνπ Λ. 2671/98 6) Ξη ππάιιεινη ησλ ΕΚ.Α, κεηά ηελ ηζρύ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 2668/98. 7) Ξη εξγαδόκελνη ζηνλ εληαίν Γεκνζηνγξαθηθό Νξγαληζκό Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Ξεξίζαιςεο. 8) Ξη Ξξθσηνί Κνγηζηέο, πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ Ν.Δ.Δ. 9) Ξη ζπληαμηνύρνη ηνπ ΑΟΞΕ (ΝΡΔ, ΔΙ.ΡΑ, ΝΠΔ), πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ κέρξη ην έηνο 31/12/1977 θαη όζνη ζπληαμηνδνηήζεθαλ από 1/1/2006 θαη κεηά. 10) Ξη ζπληαμηνύρνη ηνπ «ΕΣΑΓΓΕΚΘΡΛΞΣ» σο εμήο: Όζνη θαηέζηεζαλ ζπληαμηνύρνη κέρξη θαη 20/3/88. Όζνη θαηέζηεζαλ ζπληαμηνύρνη από 21/3/88 θαη κεηά θαη εθ όζνλ δελ επέιεμαλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ Γεκνζίνπ. α πξνζηαηεπόκελα κέιε (παηδηά) ησλ δηθαηνύρσλ δηθαηνύληαη δειηία θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ από ειηθίαο 5 εηώλ θαη κέρξη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 18 νπ έηνπο, ή ηνπ 24 νπ εθόζνλ είλαη άλεξγα, ή ηνπ 26 νπ εθόζνλ ζπνπδάδνπλ ζε νπνηαδήπνηε Γεκόζηα Πρνιή. ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΗΘΙΑ ΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΘ 1. Αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό βηβιηάξην αζζελείαο (ζεσξεκέλα) 2. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα άκεζα αζθαιηζκέλνπ θαη όζσλ εθ ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ έρνπλ 3. Απόζπαζκα αηνκηθνύ ινγαξηαζκνύ αζθάιηζεο εξγαδνκέλσλ κε 100 εκέξεο εξγαζίαο ην έηνο Δμαηξνύληαη νη εξγαδόκελνη ζηε Λαππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ξεηξαηά, νη άγακεο κεηέξεο θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηνύληαη 50 εκέξεο εξγαζίαο ή επηδνηνύκελεο αλεξγίαο έηνπο Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο 8

9 ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο απαηηνύληαη 75 εκέξεο εξγαζίαο ή 50 εκέξεο επηδνηνύκελεο αλεξγίαο ην έηνο Ρε πεξίπησζε επηδνηνύκελεο αλεξγίαο ζα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα ε εγθξηηηθή απόθαζε επηδνηνύκελεο αλεξγίαο από ηνλ ΝΑΔΓ. Ρηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί ηα απνζπάζκαηα αηνκηθνύ ινγαξηαζκνύ αζθάιηζεο γηα ην έηνο 2009 απαηηείηαη βεβαίσζε από ην ΗΘΑ, ή βεβαίσζε εξγνδόηε κε ηνλ αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο θαη ην θιάδν αζθάιηζεο ζεσξεκέλε από ην ΗΘΑ. Ξη εξγαδόκελνη ζε άιιν θύξην αζθαιηζηηθό θνξέα εθηόο ΘΙΑ (ΓΔΖ,ΡΑΞΝΡΔ, ΡΟΑΞΔΕΔΠ) ζα πξνζθνκίδνπλ βηβιηάξην αζζελείαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζηαηεύνπλ παηδηά ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ή βεβαίσζε ζπνπδώλ, εθόζνλ ζπνπδάδνπλ. 4. Οξσηόηππν θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θόξνπ εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2009 κε ην ΑΦΚ θαη ησλ δύν ζπδύγσλ Ξη απνιπόκελνη από ην ζηξάηεπκα, νη νπνίνη πξηλ ηε ζηξάηεπζή ηνπο ήηαλ δηθαηνύρνη παξνρώλ ΝΔΔ θαη κέζα ζε δηάζηεκα έμη κελώλ από ηελ απόιπζή ηνπο, ζα πξνζθνκίδνπλ απνιπηήξην ζηξαηνύ θαη ζεσξεκέλν βηβιηάξην αζζελείαο από ην ΗΘΑ γηα ην έηνο 2009 Ξη δηαδεπγκέλνη γνλείο πνπ πξνζηαηεύνπλ παηδηά, ζα πξνζθνκίδνπλ δηαδεπθηήξην ή αληίγξαθν αγσγήο, θαζώο θαη απόθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο επηκέιεηαο ησλ ηέθλσλ. Άλδξεο ή γπλαίθεο ζε ρεξεία πνπ πξνζηαηεύνπλ παηδηά ζα πξνζθνκίδνπλ ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ Ξη άγακεο κεηέξεο θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ζα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Ξη εξγαδόκελνη ζηνλ ΕΔΞΕΑΟ θαη νη νξθσηνί ινγηζηέο πνπ είλαη δηθαηνύρνη παξνρώλ ΝΔΔ ζα πξνζθνκίδνπλ δειηίν παξνρώλ, ηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα θαη πξσηόηππν θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θόξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2009, κε ην ΑΦΚ θαη ησλ δύν ζπδύγσλ. 9

10 ΡΣΜΑΝΘΞΣΤΞΘ 1. Αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό βηβιηάξην αζζελείαο (ζεσξεκέλα) 2. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα άκεζα αζθαιηζκέλνπ θαη όζσλ εθ ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ έρνπλ 3. Αξρηθή απόθαζε ζύληαμεο ή βεβαίσζε από ην ζπληαμηνδνηηθό θνξέα 4. Ξξσηόηππν θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θόξνπ εηζνδήκαηνο νηθ. Έηνπο 2009 (κε ην ΑΦΚ θαη ησλ δύν ζπδύγσλ) ΑΞΛΑ ΛΕ ΑΜΑΟΗΠΘΑ 1. Βηβιηάξην αζζελείαο, αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ζε ηζρύ 2. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα 3. Γλσκαηεύζεηο Α/βάζκησλ ή Β/βάζκησλ γεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηνπλ παζήζεηο πνπ επηθέξνπλ αλαπεξία ίζε ή κεγαιύηεξε ηνπ 67% 4. Ξξσηόηππν ή αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θόξνπ εηζνδήκαηνο νηθ. Έηνπο 2009 (κε ην ΑΦΚ θαη ησλ δύν ζπδύγσλ) 5. Βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο (ρνξήγεζε δειηίνπ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ ζην ζπλνδό) Μα ζεκεησζεί ηέινο όηη ζην Μ. Αηηηθήο ιόγσ ηεο απνγξαθήο ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ, ην ρξνληθό δηάζηεκα από 25/01/ /03/2010, ηα δειηία ζεάκαηνο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ (εηζηηήξηα ζεάηξνπ) ζα δηαλέκνληαη ΛΞΜΞ ΙΑΘΕ ΟΑΠΑΡΙΕΣΗ ΘΡ ΩΠΕΡ από ηα θαηά ηόπνπο γξαθεία δηαλνκήο. 10

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Δικαιολογηηικά για ηοςρ δικαιούσοςρ ΞΕΙ για ένηαξη ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ επιδόηηζηρ ενοικίος έηοςρ 2011

Θέκα: Δικαιολογηηικά για ηοςρ δικαιούσοςρ ΞΕΙ για ένηαξη ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ επιδόηηζηρ ενοικίος έηοςρ 2011 ΣΟΞΣΠΓΕΘΞ ΕΠΓΑΡΘΑΡ ΙΑΘ ΙΞΘΜΩΜΘΙΗΡ ΑΡΦΑΚΘΡΗΡ ΓΠΑΦΕΘΞ ΣΟΞΣ ΔΕΚΘΞ ΣΟΞΣ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 15 Μαξηίνπ 2011 Θέκα: Δικαιολογηηικά για ηοςρ δικαιούσοςρ ΞΕΙ για ένηαξη ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ επιδόηηζηρ ενοικίος

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ Αξηζ. Πξση.31618 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΛΑΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΣΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΣ Α ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΔΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1 Σν Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο πξνθεξύζζεη από ηηο Οκηωβρίοσ μέτρι 30 Οκηωβρίοσ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572)

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) Θέμα : «Περί εγκρίσεως ευαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασυαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 15-04-2010 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ.

ΑΔΑ: Β4ΛΗ469Β79-ΧΚΚ Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΔΡΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ ΣΖΝΟΤ Ν. Π. Γ. Γ. Σ Ζ Ν Ο 842 00 Α.Φ.Μ.... : 090003084 Γ.Ο.Τ ΣΖΝΟΤ Αξηζκ. ηει.... : 22830-22256 & 29086 Αξηζκ. Fax... : 22830-22196 Ζιεθηξ. δ/λζε. : piietinou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2014 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΣΟΤ 2014 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΟΓΑ - 22-5-2014 1 2003-2014: 11 ΥΡΟΝΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Φέηνο, ν ζεζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα