ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ

2 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ Τ αχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη 100,00 0,00 100,00 0, Τ ηλεφ ω νικά, τη λεγραφ ικ ά κ α ι τη λετυπία τέλη εσ ω τερικού Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 100,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 3.000, , ,00 0,00 εσωτερικού Υπηρεσίες Courier 0,00 0,00 400,00 0, Λ Ο ΙΠ Α Γ Ε Ν ΙΚ Α Ε ΞΟ Δ Α Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Σ Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ (Ε Ξ Ο Δ Α Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Σ Κ Α Ι Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Η Σ Έ ξ ο δ α ενημέρω σ η ς κ α ι προβολής δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 1.000,00 984,00 0,00 0, Τ ιμ η τικ ές δια κρίσ εις, α να μνη σ τικά δώ ρ α κ α ι έξοδα φ ιλοξενίαςφ υσικώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν κ α ι α ντιπ ροσω π ειώ ν Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λ οιπές δαπάνες δημοσίω ν σχέσεω ν 2.500, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000, , ,00 0, Σ Υ Ν Ε Δ ΡΙΑ Κ Α Ι Ε Ο Ρ Τ Ε Σ Δ ιοργάνω ση σ υνεδρίω ν σ υναντήσεω ν κ α ι διαλέξεω ν Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 5.000, , ,00 0, Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Σ υ νδρομές σε εφ η μ ερ ίδες κ α ι π ερ ιο δικ ά κ α ι ηλεκ τρονικ ά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α Ε ΞΟ Δ Α Γ Ε Ν ΙΚ Η Σ Φ Υ Σ Ε Ω Σ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δ ικα σ τικ ά έξοδα κ α ι έξοδα εκτέλεσης δ ικ α σ τικ ώ ν α ποφ άσ εω ν ή σ υμ βιβ ασ τικώ ν πράξεω ν Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 0, ,00 0,00 Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 1 από 10

3 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Λ οιπές δαπάνες γενικ ή ς φ ύσ εω ς Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 500, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 500, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 500, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ Π.Ο.Ε. & Λ Ο ΙΠ Ε Σ Α Π Ο Δ Ο Σ Ε ΙΣ Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε ΙΣ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν (Π.Ο.Ε.) Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ω Ν ΔΑ Π Α Ν Ω Ν (Π Ο Ε ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0, ,22 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,22 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,22 0, Λ Ο ΙΠ Ε Σ Α Π Ο Δ Ο Σ Ε ΙΣ Α Π Ο Δ Ο Σ Η Φ Ο Ρ Ω Ν Κ Α Ι Λ Ο ΙΠ Ω Ν Ε Π ΙΒ Α Ρ Υ Ν Σ Ε Ω Ν Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Π Α Γ ΙΕ Σ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Β Ο Λ Ε Σ Πάγια προκαταβολή 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,22 0,00 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,22 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ Κ Α Ι Ε Ξ Ο Δ Α Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ Α Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ Μ Ο Ν ΙΜ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , ,74 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , ,74 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , ,74 0,00 0, Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ Α ΙΡ Ε Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ρ ΙΤ Ω Ν Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν Μ Ε Τ Η Ν ΙΔ ΙΟ Τ Η Τ Α Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ Α μοιβές νομικώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν ιδ ιω τικ ο ύ Δ ικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Κ Α Ι Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Η Α Γ Α Θ Ω Ν Δ ΙΑ ΡΚ Ο Υ Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Α Π Ο Τ Ρ ΙΤ Ο Υ Σ Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 2 από 10

4 Σ υντήρησ η Ε φ αρμογώ ν λογισμικού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 1.200, , ,00 0, Συντήρηση λογισμικού και επισκευή μηχανημάτων 70 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δ Α Π Α Ν ΕΣ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Σ Α Ν Α Λ Ω Σ ΙΜ Ω Ν Ε Ν ΤΥ Π Α, ΒΙΒΛΙΑ, Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η ΥΛΗ, Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Π ρομ ήθεια βιβλίω ν κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Χ.Ε.Λ.ΒΙ Π ρομ ήθεια γρ α φ ικ ή ς ύλης κ α ι λοιπά υ λ ικ ά γρα φ είω ν Σύνολο Κ.Α Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.800, , ,00 0, Π ρομ ήθεια εντύπω ν κ α ι υ λ ικ ώ ν μηχανογράφησης κ α ι πολλαπλώ ν εκτυπώ σ εω ν Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-7 Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ Α Γ Ο Ρ Ε Σ Κ Τ ΙΡ ΙΩ Ν Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Κ Α Ι Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΕ Σ Π Α Γ ΙΩ Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΕ Σ Π Α Γ ΙΩ Ν Η λεκτρονικοί υπολογιστές κα ι ηλεκτρονικά σ υγκροτή μα τα κ α ι λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 30 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ Α ΙΡ Ε Τ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ρ ΙΤ Ω Ν Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ Κ Α Ι Ε Ξ Ο Δ Α Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΩ Ν Α μοιβές καλλιτεχνώ ν Αμοιβές Καλλιτεχνών 5.000, , ,00 0, Αμοιβή σκηνοθέτη για το Θεατρικό Εργαστήρι 9.000, , ,00 0,00 ενηλίκων Αμοιβή σκηνοθέτη για το παιδικό θεατρικό εργαστήρι 4.500, , ,00 0, ΑΜΟΙΒΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 3.000, ,00 0,00 0,00 Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 3 από 10

5 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Α μοιβη για παροχη υπηρεσ ιώ ν διορ/σης εκδηλω σ εω ν Αμοιβη για παροχη υπηρεσιών διορ/σης εκδηλωσεων 2.000, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Λ Ο ΙΠ Ε Σ Α Μ Ο ΙΒ Ε Σ Κ Α Ι Ε Ξ Ο Δ Α Τ Ρ ΙΤ Ω Ν Λ οιπά έξοδα τρ ίτω ν Εξοδα φύλαξης χώρων εκδηλώσεων & στεγ. φολκλ. συγκρο 0,00 0,00 500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ - Μ ΙΣ Θ Ω Μ Α Τ Α Μ ισ θώ μ α τα κ τιρ ίω ν - Τ εχνικώ ν έργω ν α κινή τω ν Μισθώματα κτιρίων 0,00 0, ,00 0, Μ ισ θώ μ α τα μ ετα φ ο ρ ικ ώ ν μέσω ν Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων , , ,00 0, Λ οιπά μ ισ θώ μ ατα Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Ενοίκια δωματίων & ξενοδοχείων 8.000, , ,00 0, Ενοίκιο μικροφονικών & ειδών φωτισμού , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Κ Α Ι Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Η Α Γ Α Θ Ω Ν Δ ΙΑ ΡΚ Ο Υ Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Α Π Ο Τ Ρ ΙΤ Ο Υ Σ Σ υ ντήρηση κ α ι επισ κευή επ ίπ λω ν κ α ι λοιπού εξοπλισμού σ κευώ ν κ α ι λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή πιάνου 0,00 0, ,00 0, Υ Δ ΡΕ Υ ΣΗ, Φ Ω Τ ΙΣ Μ Ο Σ, Κ Α Θ Α Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α (Λ Ο ΙΠ Ε Σ Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν ) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δ απάνες καθαρισμού γρα φ είω ν Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 7.000, , ,00 0, Λ Ο ΙΠ Α Γ Ε Ν ΙΚ Α Ε ΞΟ Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν Έ ξ ο δ α μ εταφ οράς α γαθώ ν φ ο ρ το εκφ ο ρ τω τικ ά Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 100,00 0, ,00 0,00 Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 4 από 10

6 Ο Δ Ο ΙΠ Ο Ρ ΙΚ Α Ε Ξ Ο Δ Α Κ Α Ι Ε Ξ Ο Δ Α Τ Α Ξ ΙΔ ΙΩ Ν Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Ο δοιπ ο ρ ικ ά έξοδα κ α ι α ποζη μίω σ η μελώ ν σ υγκ ρ ο τη μ ά τω ν Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μελών συγκροτημάτων 0,00 0,00 700,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 700,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 700,00 0, Ε Ξ Ο Δ Α Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Σ Ε Ω Ν Δ ημοσίευση προκυρήξεω ν Δημοσίευση προκυρήξεων 319,38 0,00 450,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,38 0,00 450,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,38 0,00 450,00 0, Ε Ξ Ο Δ Α Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Ω Ν, Α Θ Λ Η Τ ΙΚ Ω Ν Κ Α Ι Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Έ ξ ο δ α π ο λ ιτισ τικ ώ ν δραστη ρ ιο τή τω ν Εξοδα Πολιτ.δραστηριοτήτων-Γιορτές Καρναβαλιού 0,00 0, ,00 0, εξοδα διοργανωσης διεθνους φεστιβαλ ψηφιακου κιν Παροχή γευμάτων σε μέλη συγκροτημάτων , , ,00 0, Παροχή μεσημεριανής ημιδιατροφής σε μέλη 5.600, , ,00 0,00 συγκροτημάτων ΦΟΛΚΛΟΡ Παροχή πρωινού σε μέλη συγκροτημάτων ΦΟΛΚΛΟΡ 5.000, , ,00 0, Παροχή δείπνου στη Δ.Ε.Ελλομένου 1.600,00 140, ,00 0, Παροχή δείπνου στη Δ.Ε. Καρυάς 1.200,00 972, ,00 0, Παροχή δείπνου στη Δ.Ε.Απολλωνίων 900,00 0,00 900,00 0, Παροχή δείπνου στη Δ.Ε.Σφακιωτών 700,00 628,53 500,00 0, Πλύσιμο σεντονιών για διεθνές φεστιβάλ 1.000,00 842, ,00 0, Έ ξ ο δ α οργά νω σ η ς κοινω νικώ ν δραστη ρ ιο τή τω ν Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Εξοδα διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , ,00 0, Αμοιβή Ηλεκτρολόγου Έ ξ ο δ α λοιπώ ν π αρεμ φ ερώ ν δρασηριο τή τω ν Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Εξοδα Λειτουργίας Μουσείου Στολών 1.000,00 841,88 0,00 0, Καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων Βιβλιοθήκης Ν.Σβορώνου Δ Α Π Α Ν ΕΣ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Σ Α Ν Α Λ Ω Σ ΙΜ Ω Ν Ε Ν ΤΥ Π Α, ΒΙΒΛΙΑ, Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η ΥΛΗ, Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Π ρομ ήθεια βιβλίω ν κλπ 500,00 0,00 800,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 841,88 800,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 100,00 0, ,00 0, Προμήθεια βιβλίων για Χ.Ε.Λ.ΒΙ. 50 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 5 από 10

7 Κ Λ ΙΝ Ο Σ Τ Ρ Ω Μ Ν Ε Σ Ε ΙΔ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο Φ ΙΜ Α Ε ίδη κλινοστρω μνώ ν Είδη κλινοστρωμνών 1.000,00 987, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 987, ,00 0, Ε ϊδη κ ατα σ κή νω σ η ς Αγορά τροφίμων-ποτών 0,00 0,00 900,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 900,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 987, ,00 0, Ε ΙΔ Η Υ Γ ΙΕ ΙΝ Η Σ Κ Α Ι Κ Α Θ Α Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α Σ Π ρομ ήθεια υγειονομικού κ α ι φ α ρ μ α κ ευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 20 Σύνολο Κ.Α Π ρομ ήθεια λοιπώ ν ειδώ ν υ γιεινή ς κ α ι κ α θ α ρ ιό τη τα ς Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 87, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 87, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 87, ,00 0, Υ Λ ΙΚ Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Κ Τ ΙΡ ΙΩ Ν Κ Α Ι Ε ΡΓΩ Ν Υ λικά σ υντή ρησης κ α ι επ ισ κ ευής κ τιρ ίω ν Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Υ λικά συντήρησης κ αι επισ κευής λοιπώ ν εγκαταστάσεω ν Προμήθεια ειδών υποδομής 6.000, , ,00 0, προμηθεια προωθηκων εκθεσης ενθυμηματων 1.580, ,62 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Λ Ο ΙΠ Ε Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΕ Σ Π ρομ ήθεια ειδώ ν σημαιοστολισμού κ α ι φ ω τα γω γή σ εω ν Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500,00 380,00 700,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 380,00 700,00 0, Λ οιπές π ρομήθειες αναλω σίμω ν Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 500,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 380, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ Α Γ Ο Ρ Ε Σ Κ Τ ΙΡ ΙΩ Ν Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Κ Α Ι Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΕ Σ Π Α Γ ΙΩ Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΕ Σ Π Α Γ ΙΩ Ν Λ οιπός εξοπλισμός προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 6 από 10

8 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Ε ΡΓΑ Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Ε Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ Π Α Γ ΙΩ Ν Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Κ Ο ΙΝ Η Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Κ Τ ΙΡ ΙΑ Κ Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ Κ Ο ΙΝ Η Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Διαμόρφωση χώρων εκδηλώσεων-χώρων στέγασης μελών Φολκλορικών συγκροτημάτων Επισκευή-Διαμόρφωση Χ.Ε.Λ.ΒΙ-Βιβλιοθήκης Ν. Σβορώνου Καθαρισμός χώρων στέγασης μελών φολκλορικών συγκροτημάτων Απολύμανση χώρων στέγασης μελών φολκλορικών συγκροτημάτων , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,00 0, Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ Π.Ο.Ε. & Λ Ο ΙΠ Ε Σ Α Π Ο Δ Ο Σ Ε ΙΣ Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε ΙΣ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν (Π.Ο.Ε.) Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ω Ν ΔΑ Π Α Ν Ω Ν (Π Ο Ε ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,94 0,00 0, Λ Ο ΙΠ Ε Σ Α Π Ο Δ Ο Σ Ε ΙΣ Α Π Ο Δ Ο Σ Η Φ Ο Ρ Ω Ν Κ Α Ι Λ Ο ΙΠ Ω Ν Ε Π ΙΒ Α Ρ Υ Ν Σ Ε Ω Ν Σύνολο Κ.Α , ,94 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , ,94 0,00 0, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π Λ Ο ΙΠ Ε Σ Ε ΙΣ Π Ρ Α Ξ Ε ΙΣ Υ Π Ε Ρ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 4.000, ,17 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , ,17 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 367,00 0,00 0,00 0, Π Α Γ ΙΕ Σ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Β Ο Λ Ε Σ Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Πάγια προκαταβολή 2.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ,17 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , ,11 0,00 0,00 Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Αλλες υπηρεσίες , ,11 0,00 0,00 9 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο 91 Π Ο Σ Ο Δ ΙΑ Θ Ε Σ ΙΜ Ο Γ ΙΑ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ω Ν Α Ν Ε Π Α ΡΚ Ω Ν Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε Ω Ν Γ ΙΑ Τ Η Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ ΙΑ Ν Ε Ω Ν Μ Η Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Ο Ν Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 7 από 10

9 911 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Ο 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.722,32 0, ,83 0,00 Σύνολο Κ.Α ,32 0, ,83 0,00 Σύνολο Κ.Α ,32 0, ,83 0,00 Σύνολο Κ.Α ,32 0, ,83 0,00 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες 1.722,32 0, ,83 0,00 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,05 0,00 Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 8 από 10

10 Ανακεφαλαίωση Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,74 0,00 0,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 0,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 0,00 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , ,00 0,00 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , ,00 0,00 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 500,00 0, ,00 0,00 ΠΑΓΙΩΝ 73 ΕΡΓΑ , , ,00 0,00 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , ,22 0,00 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 8.367, , ,00 0,00 83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σύνολο Κ.Α , , ,22 0, ,32 0, ,83 0,00 Σύνολο Κ.Α ,32 0, ,83 0,00 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,05 0,00 Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 9 από 10

11 Πίνακας 2 Σύνολα cνά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,22 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 0,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,11 0,00 0,00 Άλλες υπηρεσίες 1.722,32 0, ,83 0,00 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,05 0,00 Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 10 από 10

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Περιφέρεια 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,05 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 250,00 0,00 250,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8.300, , ,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,05 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ενταλθέντα Περιφέρεια 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,00 0,00 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,22 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.722,32 0, ,83 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,05 0,00 Ψ Η Φ ΙΣ Θ Η Κ Ε Με την υπ 'αριθμ...απ όφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Σ υμβουλίου... Ε Γ Κ Ρ ΙΝ Ε Τ Α Ι Με την υπ 'αριθμ...απόφαση μας... /.../ /.../ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Τ Α Μ Ε Λ Η Ο Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ε Α Σ (Ο ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ) Τ Η Σ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Σ Ημ/νία εκτύπωσης : 12/10/2015 Σελίδα 1 από 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη 06/05/2015 Αρ. Πρ.: 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 9.102,42 7.891,42

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 9.102,42 7.891,42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14 Σεπτεμβρίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2307 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 8/10/2015 Αρ.Πρωτ.: 609 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 163.235,20 49.902,26 49.311,86 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα