Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ Ταχ. Δ/νςθ: Πανεπιςτθμίου Ακινα Τθλζφωνο: , 8558, Ακινα Α.Π. 2/57103/ΔΠΓΚ Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: «Εκκακάριςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεώςεων» Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 71 του ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 143). 2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν.4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα του Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 160). 3. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 112). 4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά Όργανα που κυρϊκθκε με το Π.Δ. 63/2005 (Αϋ 98). 5. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Αϋ194). 6. Το Π.Δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ116). 7. Τθν αρικ. Υ29/ απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικϊν Γεϊργιο Χουλιαράκθ» (Βϋ2168). 8. Τθν αρικ. 2/22717/0094/ απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Υποβολι οικονομικϊν ςτοιχείων φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και τροποποίθςθ τθσ αρικ /377/0026/ (Βϋ 284) απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν» (Βϋ 474). 9. Τθν αρικ. 2/82445/ΔΠΓΚ/ απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Στοχοκεςία Πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ» (Βϋ2934). 10. Τθν αρικ. 2/57451/ΔΠΓΚ/ εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ «Τυποποιθμζνεσ εκκζςεισ αναφοράσ για το μθτρϊο δεςμεφςεων και τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ». 11. Τθν αρικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/ εγκφκλιο του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Οδθγίεσ για τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων» (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03). 1

2 12. Τθν ανάγκθ εξόφλθςθσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 13. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα προκαλείται δαπάνθ κατά ανϊτατο όριο φψουσ ευρϊ ςυνολικά ςε βάροσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ των ετϊν 2016 και 2017, θ οποία εκτιμάται περίπου ςε φψοσ ευρϊ για το ζτοσ 2016 και ευρϊ για το ζτοσ 2017 και κα αντιμετωπιςτεί από τισ πιςτϊςεισ του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδου 6921 «Υποχρεϊςεισ προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ (υπό κατανομι)» του Ειδικοφ Φορζα «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» του Υπουργείου Οικονομικϊν. Αποφαςίηουμε Α. Φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ Στον τακτικό προχπολογιςμό των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ είναι δυνατι θ μεταφορά πιςτϊςεων από τον Κωδικό Αρικμό (ΚΑ) Εξόδου 6921 του Ειδικοφ Φορζα (Ε.Φ.) του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν, αποκλειςτικά και μόνο για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τουσ προσ τρίτουσ. Α1. Λθξιπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ οριςμόσ Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ωσ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ορίηονται οι απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ προσ τρίτουσ, φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, μετά τθν πάροδο ενενιντα (90) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποχρζωςθσ εξόφλθςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν αρικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/ εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, οι οποίεσ α) είτε ζχουν καταχωρθκεί ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων και ζχουν ενθμερωκεί οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ μθνιαίων οικονομικϊν ςτοιχείων, μζςω τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ (ςφνοψθ e-portal), β) είτε αφοροφν νόμιμεσ δαπάνεσ κακ υπζρβαςθ πιςτϊςεων για τισ οποίεσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί ανάλθψθ λόγω μθ επαρκοφσ πίςτωςθσ, όπωσ ενδεικτικά δαπάνεσ από εκτελεςτζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ ι δαπάνεσ από αποφάςεισ διαιτθςίασ, και για τισ οποίεσ ωςτόςο ζχουν ενθμερωκεί οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ μθνιαίων οικονομικϊν ςτοιχείων και εκκζςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 113/2010 και τισ αρικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/ και 2/57451/ΔΠΓΚ/ εγκυκλίουσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Α2. Προχποκζςεισ Για τθ μεταφορά των πιςτϊςεων ωσ ανωτζρω, πρζπει να πλθροφνται οι εξισ προχποκζςεισ: 1. Να ζχει οριςτεί Προϊςτάμενοσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του ν.4270/ Να τθρείται λειτουργικό μθτρϊο δεςμεφςεων και να γνωςτοποιοφνται ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ τα ςτοιχεία του μθτρϊου μζςω του e-portal, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 113/2010 και τθν αρικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/ εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. 3. Να ζχει υποβλθκεί ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του φορζα και τριμθνιαίοι ςτόχοι, να 2

3 ζχει ςυναφκεί μνθμόνιο ςυνεργαςίασ και να υποβάλλονται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ΓΔΟΥ) τριμθνιαία ςτοιχεία για τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 70 του ν.4270/2014 και τα οριηόμενα ςτθν αρικ. 2/82445/ΔΠΓΚ/ απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, κακϊσ και ςτισ εγκυκλίουσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Α3. Διαδικαςία Η μεταφορά πιςτϊςεων και θ εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων ωσ ανωτζρω, πραγματοποιείται με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 1. Οι φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ οριςτικοποιοφν το ςφνολο των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ, ςτο τζλοσ του μινα πριν τθν υποβολι αιτιματοσ μεταφοράσ πιςτϊςεων και καταρτίηουν με ευκφνθ του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν αναλυτικι κατάςταςθ με τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα Εντφπου Ε1 του Παραρτιματοσ. Στθν κατάςταςθ αυτι αποτυπϊνονται οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ κατά χρονολογικι ςειρά, ανάλογα με το χρόνο δθμιουργίασ τουσ και ςφμφωνα με τα ςχετικά παραςτατικά. Η εν λόγω κατάςταςθ φυλάςςεται από το φορζα με ευκφνθ του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και τίκεται ςτθ διάκεςθ οποιουδιποτε ελεγκτικοφ οργάνου και του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. 2. Οι φορείσ υποβάλλουν ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, μζςω τθσ αρμόδιασ ΓΔΟΥ: α) Αίτθμα μεταφοράσ πιςτϊςεων, ςυνοδευόμενο από αναλυτικι ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ, και μθνιαίο πλάνο απορρόφθςθσ τθσ αιτοφμενθσ πίςτωςθσ. Στθν ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ τεκμθριϊνεται το αίτθμα ωσ προσ τθν αναγκαιότθτα ενίςχυςθσ των πιςτϊςεων και τθν τιρθςθ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου Α2 τθσ παροφςασ. Στθν εν λόγω ζκκεςθ αναλφονται τα εξισ: θ εξζλιξθ τθσ πορείασ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, οι λόγοι δθμιουργίασ αυτϊν, οι ενζργειεσ που ζχουν δρομολογθκεί για τθ μθ ςϊρευςθ νζων λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων ςτο μζλλον, οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν ζχουν εξοφλθκεί οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Το ςυνολικό ποςό του αιτιματοσ δεν μπορεί να ξεπερνά το φψοσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, όπωσ αυτό οριςτικοποιικθκε ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ υποπαράγραφο 1, ενϊ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να ξεπερνά το φψοσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων όπωσ αυτό είχε διαμορφωκεί τθν Το φψοσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων κατά τθν περιλαμβάνεται ςτο αίτθμα και πρζπει να είναι ςφμφωνο με τα υποβλθκζντα ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ςτοιχεία, ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ μθνιαίων οικονομικϊν ςτοιχείων και εκκζςεων. β) Ζγγραφθ βεβαίωςθ του Προϊςταμζνου τθσ ΓΔΟΥ για τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου Α2. γ) Ζγγραφθ βεβαίωςθ του Προϊςταμζνου τθσ ΓΔΟΥ για τθ ςυμμόρφωςθ ςε τυχόν ςυςτάςεισ που ζχουν διατυπωκεί ςτο πλαίςιο ελζγχων, οι οποίοι διενεργικθκαν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, για τθν ορκι τιρθςθ του μθτρϊου δεςμεφςεων και τθν παρακολοφκθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ. 3

4 δ) Ζγγραφθ δζςμευςθ του Προϊςταμζνου τθσ ΓΔΟΥ για τθν πιςτι και απαρζγκλιτθ εφαρμογι των διατάξεων περί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων και τθν αποφυγι δθμιουργίασ νζων λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων. Τα παραπάνω ςτοιχεία (α ωσ δ), για τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ γ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 24 του ν.4270/2014, όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου ζνατου του ν. 4393/2016 (Αϋ106), ςυγκεντρϊνονται από τθν Κφρια Κεντρικι Οικονομικι Υπθρεςία του Υπουργείου για τθ διαμόρφωςθ και υποβολι ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ςυνολικισ πρόταςθσ ενίςχυςθσ πιςτϊςεων ανά ειδικό φορζα του Υπουργείου, ςυνοδευόμενθ από ςχετικι ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ και μθνιαίο πρόγραμμα απορρόφθςθσ ανά ειδικό φορζα. 3. Το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ αξιολογεί τα αιτιματα, ςε ςυνδυαςμό με το ςυνολικό χρθματοδοτικό προγραμματιςμό και τισ δθμοςιονομικζσ ςυνκικεσ. Οι πιςτϊςεισ οι οποίεσ κρίνονται αναγκαίεσ, μεταφζρονται από τισ πιςτϊςεισ του ΚΑ Εξόδου 6921 του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν (Ε.Φ ), ςε ειδικοφσ φορείσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ που ζχουν ςυςτακεί ι ςυςτινονται για το ςκοπό αυτό. Η μεταφορά πιςτϊςεων δφναται να πραγματοποιείται ςταδιακά, ανάλογα με τθν αξιολόγθςθ του αιτιματοσ. 4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταφοράσ των πιςτϊςεων, οι φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ προβαίνουν ςτθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων κατά προτεραιότθτα. Η εξόφλθςθ γίνεται με αφξουςα χρονολογικι ςειρά (προθγοφνται οι παλαιότερεσ υποχρεϊςεισ), θ οποία μπορεί να ανατρζπεται μόνο ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) όταν αφοροφν ςε δικαςτικζσ αποφάςεισ οι οποίεσ είναι εκτελεςτζσ, β) όταν προβλζπονται ποινζσ και πρόςτιμα ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ, όπωσ τόκοι υπερθμερίασ κ.λπ., γ) όταν αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ επιτακτικϊν και επειγουςϊν αναγκϊν. Σε κάκε περίπτωςθ δεν εξοφλοφνται λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ επόμενου ζτουσ πριν τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων του προθγοφμενου κάκε φορά ζτουσ, εκτόσ εάν υφίςτανται κωλφματα νομιμότθτασ για τθν εξόφλθςι τουσ. 5. Οι αρμόδιεσ ΓΔΟΥ ςυγκεντρϊνουν και αποςτζλλουν, ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα, ςτοιχεία ςχετικά με τισ μθνιαίεσ πλθρωμζσ που πραγματοποιικθκαν από τθν ειδικι πίςτωςθ και το φψοσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ του μινα, ςφμφωνα με το υπόδειγμα Εντφπου Ε2 του Παραρτιματοσ. Τα οριςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τα ανωτζρω περιλαμβάνονται ςε ειδικό τμιμα των μθνιαίων εκκζςεων που προβλζπονται ςτισ αρικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/ και 2/57451/ΔΠΓΚ/ εγκυκλίουσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςφμφωνα και πάλι με το υπόδειγμα Εντφπου Ε2 του Παραρτιματοσ. 6. Στισ περιπτϊςεισ ςυγχϊνευςθσ Υπουργείων, όπου διατθροφνται περιςςότερεσ από μία ΓΔΟΥ, τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ υποπαραγράφου, κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ υποπαραγράφου 2, υποβάλλονται ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ από τισ διατθροφμενεσ ΓΔΟΥ των ςυγχωνευμζνων Υπουργείων και κοινοποιοφνται ςτθν Κφρια Κεντρικι Οικονομικι Υπθρεςία του Υπουργείου. 7. Οι φορείσ οφείλουν να φροντίςουν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποπλθρωμισ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα από τθ μεταφορά των ςχετικϊν πιςτϊςεων. 4

5 Β. Λοιποί Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ Οι λοιποί φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (φορείσ εκτόσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ) δφνανται να επιχορθγοφνται εκτάκτωσ, αποκλειςτικά και μόνο για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τουσ προσ τρίτουσ, από πιςτϊςεισ που μεταφζρονται για το ςκοπό αυτό ςε ειδικοφσ φορείσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ των αρμοδίων Υπουργείων από τισ πιςτϊςεισ του ΚΑ Εξόδου 6921 του Ε.Φ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν. Β1. Λθξιπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ οριςμόσ Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ωσ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ των λοιπϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ ορίηονται οι απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ προσ τρίτουσ, φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, μετά τθν πάροδο ενενιντα (90) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποχρζωςθσ εξόφλθςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν αρικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/ εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, οι οποίεσ α) είτε ζχουν καταχωρθκεί ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων και ζχουν ενθμερωκεί οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ μθνιαίων οικονομικϊν ςτοιχείων μζςω τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ (ςφνοψθ e-portal), β) είτε ζχουν καταχωρθκεί ςτισ δφο επιπλζον γραμμζσ του e-portal «Νόμιμεσ δαπάνεσ κακ υπζρβαςθ πιςτϊςεων» και «Απεικόνιςθ υποχρεϊςεων λόγω μθ φπαρξθσ εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ», ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ μθνιαίων οικονομικϊν ςτοιχείων ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ μζςω τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 113/2010, τθν αρικ. 2/22717/0094/ απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και τθν αρικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/ εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Β2. Προχποκζςεισ επιχοριγθςθσ Για τθν επιχοριγθςθ ωσ ανωτζρω, πρζπει να πλθροφνται οι εξισ προχποκζςεισ για τουσ φορείσ: 1. Να ζχει οριςτεί Προϊςτάμενοσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν. 4270/ Να τθρείται λειτουργικό μθτρϊο και να γνωςτοποιοφνται ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ τα μθνιαία οικονομικά ςτοιχεία και τα ςτοιχεία του μθτρϊου μζςω του e-portal, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 113/2010, τθν αρικ. 2/22717/0094/ απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και τθν αρικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/ εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. 3. Να παρακολουκείται από τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των φορζων και τθν αρμόδια ΓΔΟΥ, ςε μθνιαία και τριμθνιαία βάςθ, θ πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4270/2014 και τα οριηόμενα ςτθν αρικ. 2/82445/ΔΠΓΚ/ απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, κακϊσ και ςτισ εγκυκλίουσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Β3. Διαδικαςία Η μεταφορά των πιςτϊςεων για τθν ζκτακτθ επιχοριγθςθ των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και θ εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων ωσ ανωτζρω, πραγματοποιείται με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 1. Οι λοιποί φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ οριςτικοποιοφν το ςφνολο των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, ςτο τζλοσ του μινα πριν τθν υποβολι αιτιματοσ επιχοριγθςθσ και καταρτίηουν με ευκφνθ του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν αναλυτικι κατάςταςθ με τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ, 5

6 ςφμφωνα με το υπόδειγμα Εντφπου Ε1 του Παραρτιματοσ. Στθν κατάςταςθ αυτι αποτυπϊνονται οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ κατά χρονολογικι ςειρά, ανάλογα με το χρόνο δθμιουργίασ τουσ και ςφμφωνα με τα ςχετικά παραςτατικά. Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ, ςτθν κατάςταςθ αποτυπϊνονται οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ανά φορζα που ενςωματϊκθκε ςτον ΕΟΠΥΥ, κατά ανάλογο τρόπο. Η εν λόγω κατάςταςθ φυλάςςεται από το φορζα με ευκφνθ του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και τίκεται ςτθ διάκεςθ οποιουδιποτε ελεγκτικοφ οργάνου και του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. 2. Ο Προϊςτάμενοσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του φορζα υποβάλλει ςτθν αρμόδια ΓΔΟΥ: α) Αίτθμα επιχοριγθςθσ, ςυνοδευόμενο από αναλυτικι ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ, μθνιαίο πλάνο απορρόφθςθσ τθσ αιτοφμενθσ επιχοριγθςθσ και αντίγραφο τθσ αναλυτικισ κατάςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ υποπαραγράφου. Στθν ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ τεκμθριϊνεται το αίτθμα ωσ προσ τθν αναγκαιότθτα τθσ επιχοριγθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα υφιςτάμενα ταμειακά διακζςιμα του φορζα, κακϊσ και τθν τιρθςθ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου Β2 τθσ παροφςασ. Στθν εν λόγω ζκκεςθ αναλφονται τα εξισ: θ εξζλιξθ τθσ πορείασ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, οι λόγοι δθμιουργίασ αυτϊν, οι ενζργειεσ που ζχουν δρομολογθκεί για τθ μθ ςϊρευςθ νζων λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων ςτο μζλλον, οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν δφναται να εξοφλθκοφν οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, ςτισ οποίεσ αφορά το αίτθμα, από τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του φορζα ι με τθ χριςθ ταμειακϊν διακεςίμων. Το ςυνολικό ποςό του αιτιματοσ δεν μπορεί να ξεπερνά το φψοσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, όπωσ αυτό οριςτικοποιικθκε ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ υποπαράγραφο 1, ενϊ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να ξεπερνά το φψοσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων όπωσ αυτό είχε διαμορφωκεί τθν Το φψοσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων κατά τθν περιλαμβάνεται ςτο αίτθμα και πρζπει να είναι ςφμφωνο με τα υποβλθκζντα ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ςτοιχεία, ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ μθνιαίων οικονομικϊν ςτοιχείων και εκκζςεων. β) Ζγγραφθ δζςμευςθ του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν για τθν πιςτι και απαρζγκλιτθ εφαρμογι των διατάξεων περί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων και τθν αποφυγι δθμιουργίασ νζων λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων. γ) Ζγγραφθ βεβαίωςθ του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ ςε τυχόν ςυςτάςεισ που ζχουν διατυπωκεί ςτο πλαίςιο ελζγχων, οι οποίοι διενεργικθκαν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, για τθν ορκι τιρθςθ του μθτρϊου δεςμεφςεων και τθν παρακολοφκθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ. 3. Η ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου, αξιολογεί τα αιτιματα των φορζων ωσ προσ τθν αναγκαιότθτα τθσ επιχοριγθςθσ, τθν τιρθςθ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου Β2 τθσ παροφςασ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ ζκκεςθσ αιτιολόγθςθσ τθσ υποπαραγράφου 2. Κατά τθν αξιολόγθςθ θ ΓΔΟΥ λαμβάνει υπόψθ επιπλζον τα εξισ: τθν ανταπόκριςθ του φορζα ςτισ υποχρεϊςεισ αποςτολισ ςτοιχείων, τθν πλθρότθτα, ακρίβεια και εν γζνει τθν εγκυρότθτα των αποςτελλόμενων ςτοιχείων, τθ ςυμμόρφωςθ ςε τυχόν ςυςτάςεισ που ζχουν διατυπωκεί ςτο πλαίςιο ελζγχων, οι οποίοι διενεργικθκαν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ και τα υφιςτάμενα κάκε φορά ταμειακά διακζςιμα του φορζα. 6

7 4. Κατόπιν, ο Προϊςτάμενοσ τθσ ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου υποβάλλει για τουσ φορείσ αρμοδιότθτάσ του, ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ: α) Πρόταςθ επιχοριγθςθσ, ςυνοδευόμενθ από αναλυτικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του αιτιματοσ κάκε φορζα, ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα ςτθν υποπαράγραφο 3, και μθνιαίο πλάνο απορρόφθςθσ τθσ αιτοφμενθσ ζκτακτθσ επιχοριγθςθσ ανά φορζα. Για το ςυνολικό προτεινόμενο ποςό επιχοριγθςθσ ανά φορζα ιςχφουν οι περιοριςμοί τθσ περίπτωςθσ α τθσ υποπαραγράφου 2. Στθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ αναφζρεται ανά φορζα το φψοσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων όπωσ είχε διαμορφωκεί κατά τθν και πρζπει να είναι ςφμφωνο με τα υποβλθκζντα ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ςτοιχεία, ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ μθνιαίων οικονομικϊν ςτοιχείων και εκκζςεων. β) Ζγγραφθ βεβαίωςι του για τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου Β2. 5. Το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ αξιολογεί τισ προτάςεισ επιχοριγθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με το ςυνολικότερο χρθματοδοτικό προγραμματιςμό και τισ δθμοςιονομικζσ ςυνκικεσ. Οι πιςτϊςεισ οι οποίεσ κρίνονται αναγκαίεσ, μεταφζρονται από τισ πιςτϊςεισ του ΚΑ Εξόδου 6921 του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν (Ε.Φ ), ςε ειδικοφσ φορείσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ των Υπουργείων που ζχουν ςυςτακεί ι που ςυςτινονται για το ςκοπό αυτό. Η μεταφορά πιςτϊςεων δφναται να πραγματοποιείται ςταδιακά, ανάλογα με τθν αξιολόγθςθ του αιτιματοσ του φορζα και τθσ πρόταςθσ τθσ οικείασ ΓΔΟΥ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταφοράσ των πιςτϊςεων, τα αρμόδια Υπουργεία προβαίνουν άμεςα ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ μεταβίβαςθ τθσ επιχοριγθςθσ ςτουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 6. Με τθ λιψθ τθσ επιχοριγθςθσ οι λοιποί φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τροποποιοφν εάν απαιτείται τουσ προχπολογιςμοφσ τουσ, ϊςτε να εμφανιςτεί το ποςό τθσ ζκτακτθσ επιχοριγθςθσ ςτο ςκζλοσ των εςόδων και να παρακολουκείται διακριτά θ εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων από τθν ζκτακτθ επιχοριγθςθ ςτο ςκζλοσ των εξόδων. Ειδικότερα: α) Οι φορείσ που εφαρμόηουν τθν κωδικι κατάταξθ εςόδων εξόδων ΝΠΔΔ, κακϊσ και οι ΟΤΑ βϋ βακμοφ (Περιφζρειεσ), τροποποιοφν εάν απαιτείται τουσ προχπολογιςμοφσ τουσ, εμφανίηοντασ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ ςτο ςκζλοσ των εςόδων, ςτον Κωδικό Αρικμό Εςόδου 6118 «Ζκτακτθ επιχοριγθςθ για τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων», και το αντίςτοιχο ποςό ςτο ςκζλοσ των εξόδων, ςτουσ αντίςτοιχουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Εξόδου, με περαιτζρω διάκριςθ (γ) ι (03) «λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ που εξοφλοφνται από τθν ζκτακτθ επιχοριγθςθ». Για το ςκοπό αυτό τα ποςά των υποχρεϊςεων που κα εξοφλθκοφν από τθν ζκτακτθ επιχοριγθςθ και ζχουν καταγραφεί ςτουσ αντίςτοιχουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Εξόδου ςε διάκριςθ (α) ι (01) «τρζχοντα» και (β) ι (02) «παρελκόντα», μεταφζρονται ςε διάκριςθ (γ) ι (03) «λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ που εξοφλοφνται από τθν ζκτακτθ επιχοριγθςθ». β) Οι φορείσ που τθροφν λογιςτικά βιβλία ςε δεδουλευμζνθ βάςθ τροποποιοφν εάν απαιτείται τουσ προχπολογιςμοφσ τουσ, εμφανίηοντασ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ διακριτά ςε περαιτζρω ανάπτυξθ του λογαριαςμοφ ςτον οποίο εμφανίηονται οι επιχορθγιςεισ από τον Τακτικό Προχπολογιςμό και με τίτλο «Ζκτακτθ επιχοριγθςθ για τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων». Το ποςό τθσ ζκτακτθσ επιχοριγθςθσ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων. γ) Οι ΟΤΑ αϋ βακμοφ τροποποιοφν εάν απαιτείται τουσ προχπολογιςμοφσ τουσ, εμφανίηοντασ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ ςτο ςκζλοσ των εςόδων, ςτον Κωδικό Αρικμό Εςόδου 1215 «Επιχορθγιςεισ για εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων». Στο ςκζλοσ των εξόδων οι πιςτϊςεισ που αφοροφν 7

8 αποκλειςτικά ςε δαπάνεσ για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων από τθν ζκτακτθ, για το ςκοπό αυτό, επιχοριγθςθ παρακολουκοφνται διακριτά. 7. Κατόπιν, οι φορείσ προβαίνουν ςτθν κατά προτεραιότθτα εξόφλθςθ των ςχετικϊν λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων. Η εξόφλθςθ γίνεται με αφξουςα χρονολογικι ςειρά (προθγοφνται οι παλαιότερεσ υποχρεϊςεισ). Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ και τουσ φορείσ που ενςωματϊκθκαν ςε αυτόν, θ εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων δφναται να γίνεται με χρονολογικι ςειρά για κάκε φορζα ξεχωριςτά. Η ςειρά εξόφλθςθσ μπορεί να ανατρζπεται μόνο ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) όταν αφοροφν ςε δικαςτικζσ αποφάςεισ οι οποίεσ είναι εκτελεςτζσ, β) όταν προβλζπονται ποινζσ και πρόςτιμα ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ, όπωσ τόκοι υπερθμερίασ κ.λπ., γ) όταν αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ επιτακτικϊν και επειγουςϊν αναγκϊν. Σε κάκε περίπτωςθ δεν εξοφλοφνται λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ επόμενου ζτουσ πριν τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων του προθγοφμενου κάκε φορά ζτουσ, εκτόσ εάν υφίςτανται κωλφματα νομιμότθτασ για τθν εξόφλθςι τουσ. 8. Οι αρμόδιεσ ΓΔΟΥ ςυγκεντρϊνουν και αποςτζλλουν, ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα, ςτοιχεία για όλουσ τουσ φορείσ αρμοδιότθτάσ τουσ ςχετικά με τισ μθνιαίεσ επιχορθγιςεισ για εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων και τισ πλθρωμζσ που πραγματοποιικθκαν από αυτζσ, κακϊσ και το φψοσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ του μινα, ςφμφωνα με το υπόδειγμα Εντφπου Ε3 του Παραρτιματοσ. Τα οριςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τα ανωτζρω περιλαμβάνονται ςε ειδικό τμιμα των μθνιαίων εκκζςεων που προβλζπονται ςτισ αρικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/ και 2/57451/ΔΠΓΚ/ εγκυκλίουσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςφμφωνα και πάλι με το υπόδειγμα Εντφπου Ε3 του Παραρτιματοσ. 9. Στισ περιπτϊςεισ ςυγχϊνευςθσ Υπουργείων, όπου διατθροφνται περιςςότερεσ από μία ΓΔΟΥ, τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ υποπαραγράφου, κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ υποπαραγράφου 4, υποβάλλονται ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ από τισ διατθροφμενεσ ΓΔΟΥ των ςυγχωνευμζνων Υπουργείων και κοινοποιοφνται ςτθν Κφρια Κεντρικι Οικονομικι Υπθρεςία του Υπουργείου. 10. Οι λοιποί φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ οφείλουν να ολοκλθρϊςουν τθν αποπλθρωμι των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων μζχρι το τζλοσ του επόμενου από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ επιχοριγθςθσ μινα, ενϊ θ προκεςμία αυτι δφναται να παρατείνεται ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μετά από αιτιολογθμζνο αίτθμα που υποβάλλεται ςτθ ΔΠΓΚ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Σε κάκε περίπτωςθ το παρόν πρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν εκκακάριςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων ολοκλθρϊνεται τθν Τυχόν υπόλοιπα τθσ επιχοριγθςθσ που δεν κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ προθγοφμενθσ υποπαραγράφου ι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ωσ ανωτζρω, επιςτρζφονται ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό το αργότερο μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ. Η επιςτροφι πραγματοποιείται με τθν κατάκεςθ του ςχετικοφ ποςοφ ςε ΔΟΥ ι ςτθν ΤτΕ (GR «Ε.Δ. Λογαριαςμόσ χρθματοδότθςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ») και αυκθμερόν ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Λογαριαςμϊν του Δθμοςίου Τμιμα Γϋ και τθσ Διεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Τα ποςά αυτά εμφανίηονται ςτα ζςοδα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ (ΚΑ Εςόδου 3245 «Επιςτροφζσ χρθματοδοτιςεων για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν»). Σε περίπτωςθ που θ ανωτζρω προκεςμία επιςτροφισ παρζλκει άπρακτθ, δφναται ποςό αντίςτοιχου φψουσ με το ποςό τθσ επιςτροφισ, να παρακρατείται από ποςά τυχόν επιχορθγιςεων ι αποδόςεων προσ τουσ φορείσ αυτοφσ. 8

9 Γ. Τποδείγματα Εντφπων Παραρτιματοσ Το υπόδειγμα Εντφπου Ε1 του Παραρτιματοσ ςυμπλθρϊνεται από όλουσ τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο 1 των παραγράφων Α3 του Μζρουσ Α και Β3 του Μζρουσ Β. Το υπόδειγμα Εντφπου Ε2 του Παραρτιματοσ ςυμπλθρϊνεται από τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο 5 τθσ παραγράφου Α3 του Μζρουσ Α. Το υπόδειγμα Εντφπου Ε3 του Παραρτιματοσ ςυμπλθρϊνεται από τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο 8 τθσ παραγράφου Β3 του Μζρουσ Β. Οι Προϊςτάμενοι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, οι Προϊςτάμενοι των ΓΔΟΥ των Υπουργείων, κακϊσ και οι εξομοιοφμενοι με αυτοφσ κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 24 του ν.4270/2014, είναι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ των οριηόμενων ςτθν παροφςα απόφαςθ, ςτο πλαίςιο τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να διαςφαλίςουν ότι οι πιςτϊςεισ και οι επιχορθγιςεισ για τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο για το ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 24, 25 και 26 και του 69Γϋ του ν.4270/2014. Οφείλουν επίςθσ, να παρζχουν ζγκαιρα κάκε άλλο ςτοιχείο που δφναται να ηθτθκεί από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ, ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ εκκακάριςθσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ. Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΤ Ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομικών Γεώργιοσ Χουλιαράκθσ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια: 1. Εκνικό Τυπογραφείο για δθμοςίευςθ 2. Όλα τα Υπουργεία α) Γραφεία Υπουργϊν β) Γραφεία Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν γ) Γραφεία Υφυπουργϊν δ) Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων ε) Γραφεία Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν/ Οικονομικϊν - Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςε όλουσ τουσ ειδικοφσ φορείσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου τουσ και τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ) 3. ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ α) Γραφεία Αρχθγϊν β) ΓΔΟΣΥ, Διευκφνςεισ Οικονομικοφ 9

10 4. Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ α) Γραφεία αςκοφντων κακικοντα Γενικϊν Γραμματζων β) Γενικζσ Διευκφνςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςτισ Διευκφνςεισ Οικονομικοφ αρμοδιότθτάσ τουσ) Β. Κοινοποίθςθ: 1. Ελεγκτικό Συνζδριο Βουρνάηου 4 και Τςόχα, Ακινα 2. Υπθρεςίεσ Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου Γ. Εςωτερικι Διανομι: 1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν 2. Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ 4. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ και Προχπολογιςμοφ 5. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 6. Όλεσ τισ Υπθρεςίεσ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και το Ειδικό Λογιςτιριο ςτο Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ 8. Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμοςιολογιςτικϊν Διατάξεων 9. Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ Δθμοςιονομικϊν Στοιχείων και Μεκοδολογίασ 10.Διεφκυνςθ Λογαριαςμϊν Δθμοςίου 11. Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (όλα τα Τμιματα) 10

11 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 11

12 Ζντυπο Ε1. Κατάςταςη ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ Φορζασ Γενικήσ Κυβζρνηςησ:. Ειδικόσ φορζασ: 1 α/α Ημερομηνία τιμολογίου ή άλλου παραςτατικοφ Αριθμόσ τιμολογίου ή άλλου παραςτατικοφ Δικαιοφχοσ Ποςό οφειλήσ ΚΑΕ Προχπ/ςμοφ Σφνολο 0,00 Ο Προϊςτάμενοσ Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν 1 Συμπληρϊνεται για τουσ φορείσ τησ Κεντρικήσ Διοίκηςησ Ημερομηνία.

13 Ζντυπο Ε2. Φορείσ Κεντρικήσ Διοίκηςησ: Μεταφορζσ πιςτϊςεων Πληρωμζσ ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ Φορζασ Κεντρικήσ Διοίκηςησ:. Ειδικόσ φορζασ: Μήνασ Μεταφερθείςεσ πιςτϊςεισ από Κρατικό Προχπολογιςμό πληρωμζσ δαπανϊν τησ Ε1 κατάςταςησ από ειδική πίςτωςη πληρωμζσ από άλλεσ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ Σφνολο πληρωμϊν Ύψοσ ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ του μήνα Δημιουργία νζων ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων * Σφνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 Ειδικόσ φορζασ: Μήνασ Μεταφερθείςεσ πιςτϊςεισ από Κρατικό Προχπολογιςμό πληρωμζσ δαπανϊν τησ Ε1 κατάςταςησ από ειδική πίςτωςη πληρωμζσ από άλλεσ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ Σφνολο πληρωμϊν Ύψοσ ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ του μήνα Δημιουργία νζων ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων * Σφνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 * Στην πρϊτη γραμμή ςυμπληρϊνεται μόνο το φψοσ των ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων ςτο τέλοσ του προηγοφμενου μήνα από τη λήψη τησ επιχορήγηςησ Ο Προϊςτάμενοσ Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν Ημερομηνία.

14 Ζντυπο Ε3. Λοιποί Φορείσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ: Επιχορηγήςεισ Πληρωμζσ ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ Φορζασ Γενικήσ Κυβζρνηςησ:. Μήνασ Ληφθείςεσ επιχορηγήςεισ για εκκαθάριςη ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων πληρωμζσ δαπανϊν τησ Ε1 κατάςταςησ από ειδική επιχορήγηςη πληρωμζσ από ίδιουσ πόρουσ Σφνολο πληρωμϊν Ύψοσ ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ του μήνα Δημιουργία νζων ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων * Σφνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 Φορζασ Γενικήσ Κυβζρνηςησ:. Μήνασ Ληφθείςεσ επιχορηγήςεισ για εκκαθάριςη ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων πληρωμζσ δαπανϊν τησ Ε1 κατάςταςησ από ειδική επιχορήγηςη πληρωμζσ από ίδιουσ πόρουσ Σφνολο πληρωμϊν Ύψοσ ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ του μήνα Δημιουργία νζων ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων * Σφνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 * Στην πρϊτη γραμμή ςυμπληρϊνεται μόνο το φψοσ των ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων ςτο τέλοσ του προηγοφμενου μήνα από τη λήψη τησ επιχορήγηςησ Ο Προϊςτάμενοσ Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν Ημερομηνία.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος πδ 80/2016 από ηοςρ Δήμοςρ

ΘΕΜΑ: Εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος πδ 80/2016 από ηοςρ Δήμοςρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Δ/ΝΗ : ΤΝΣ/ΜΟΤ & ΕΛΕΓΥΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΙΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Ε. ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: Β 1/4.1.2018 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017 ΠΟΛ. 1222 Ταχ. Δ/νςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Ακινα, 29 Δεκεμβρίου 2016 ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αρ. πρωτ.: 2/99623/ΔΡΓΚ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΘΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2018

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2018 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ακινα 7 / 7 / 217 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. πρωτ.: 2/52435/ΔΡΓΚ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων»

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Ρλ. Συντάγματοσ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ, Δ Ακινα, 15 επτεμβρίου 2017 Αρικ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 8 ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 1. Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 1. Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 1. Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Σαχ. Δ/νςη : Καρ. ερβίασ 8 Σαχ. Κώδικασ : 101 84 Ακινα Πληροφορίεσ :. Μπζθ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 18.4.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 2503 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ. B 2114/8.7.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Bϋ, Γϋ, Εϋ ΤΗΛ : 210 2113108,7, 2103614303

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Α. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αθήνα, /03/2015 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 28 /12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 28 /12/2017 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 28 /12/2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/81876/ΔΕΠ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ &

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 399 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΓΕΝΙΚΟ *Κεντρικζσ και Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του ΥΝΑΝΡ+. Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ. : Ακτι Βαςιλειάδθ ΡΥΛΘ Ε1-Ε2.

ΠΡΟ: ΓΕΝΙΚΟ *Κεντρικζσ και Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του ΥΝΑΝΡ+. Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ. : Ακτι Βαςιλειάδθ ΡΥΛΘ Ε1-Ε2. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πειραιάσ, 09 Μαρτίου 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ/ Αρ. Πρωτ.: 2831.1-1/ 17900 /2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ/ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακινα, 10 Ιουλίου 2017

ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακινα, 10 Ιουλίου 2017 ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακινα, 10 Ιουλίου 2017 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ Αρικ. Πρωτ.: 2/52817/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ»

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ» ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΚΕ (2 θ περίοδοσ επιμόρφωςθσ: Δεκζμβριοσ 2010 Ιοφνιοσ 2011) Γενικά Στοιχεία Οριςμοί Οι οδθγίεσ που ακολοφκωσ παρατίκενται αφοροφν ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Διυπουργική Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών Δήμων και Περιφερειών

Διυπουργική Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών Δήμων και Περιφερειών Διυπουργική Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών Δήμων και Περιφερειών Σφμφωνα με το Άρκρο 4 παρ. 2β του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Αϋ) ςυγκροτικθκε θ αρμόδια Διυπουργικι Επιτροπι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΦΕΚ 2920 Βϋ/31.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΛ : 210 3630573, 3605159 II. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 04-11-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3713 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αριθμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2207/ ΘΕΜΑ: Ορκι κατάταξθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αριθμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2207/ ΘΕΜΑ: Ορκι κατάταξθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του με αριθμ. πρωτ. εις.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 01/06/2011 Γραφείο Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ http://antiproedros.gov.gr/en, office@antiproedros.gov.gr ΣΙ ΒΡΗΚΑΜΕ Μετά από 5 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΧΟΙ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ.Δ.Ο.Ε.

ΣΟΧΟΙ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ.Δ.Ο.Ε. ΣΟΧΟΙ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ.Δ.Ο.Ε. ΚΩΔ Περιφέρεια Α ΣΡΙΜΗΝΟ Β ΣΡΙΜΗΝΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ Δ ΣΡΙΜΗΝΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Α' ΕΡΕΤΝΩΝ Β' ΤΠΟΔ/ΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 11 10

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ.

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ. ΤΧΝ ΡΩΣΗΙ - ΠΝΣΗΙ Δήλωση 9 Ν.Φ.Ι.. 1. 2. 3. 4. 5. Ποιεσ υπθρεςίεσ παρζχονται ςτα Φυςικά πρόςωπα (Φ.Π.) μζςω τθσ εφαρμογισ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Περιουςιολογίου; πό τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: 18.01.2017 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΔΗΜΟΙΟ Ε Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα