ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ. (Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Γεωργιοπούλου) Αθήναι ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ. (Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Γεωργιοπούλου) Αθήναι 1994 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ (Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Γεωργιοπούλου) Αθήναι ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είναι πολύ δύσκολον πράγμα να ομιλήσει κάποιος επαρκώς, όταν αναφέρεται εις τον βίον και την πολιτείαν των αγίων της Εκκλησίας μας, και τούτο διότι δεν διαπραγματεύεται θέματα τα οποία αγγίζουν έργα κοσμικών ανθρώπων, όσο σπουδαία και αν είναι αυτά, αλλά καλείται να διαπραγματευτεί θέματα αγίων ανδρών, οίτινες έκαναν πράξιν την πρόκλησιν και πρόσκλησιν του Θεού: << Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ Άγιος ειμί >> (Λευιτ. 20,26). Τέτοιον μέγιστον έργον είναι και το έργον που θα παρουσιάσωμεν εις την συνέχειαν, και το οποίον αποτελείται από τον βίον και τα θαύματα του αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, ενός εκ των κορυφαίων της Εκκλησιας ημών αγίων, ο οποίος απολαμβάνει πλείστας όσας τιμάς εις ολόκληρον τον Χριστιανικόν κόσμον, εξαιρέτως δε εις την ιδιαιτέραν του πατρίδα την Θεσσαλονίκην, της οποίας τυγχάνει προστάτης μέγιστος και βοηθός και την οποίαν έχει βοηθήσει πολλάκις εις το παρελθόν. Κατά την διαπραγμάτευσιν του θέματος ευρέθημεν έμπροσθεν πλουσίου υλικού τόσον εκ των πηγών, όσον και εκ πλείστων βοηθημάτων διά την ζωήν του αγίου και την εν γένει πολιτεία του και ευελπιστούμεν ότι κατορθώσαμεν να δώσωμε έστω ολίγα

2 ψήγματα από τον πλούτον της ζωής του αγίου. Τούτο διότι εάν θα ήθελε κάποιος να επεκταθεί εις απάσας τας πτυχάς του έργου του αγίου, το οποίον είναι πολυποίκιλον, θα έπρεπε να διαθέτει πολλήν υπομονήν, επιμονήν, πείσμα και χρόνον καθώς επίσης και πλήθος γραφικής ύλης δια να αντεπεξέλθη σε ένα τέτοιον εγχείρημα. Όσον αφορά τώρα τα περί της παιδικής ηλικίας του αγίου αι πηγαί μας σιωπούν και έτσι δεν έχομεν επαρκείς πληροφορίας περί αυτής και τούτο δυσχεραίνει την ακριβήν εικόνα της ζωής του αγίου προ του μαρτυρίου του. Επαρκείς πληροφορίας έχομεν εκ της καθόδου του Μαξιμιανού εις την Θεσσαλονίκην, ήτις εγένετο ολίγον τι προ του μαρτυρίου του αγίου, το οποίον μαζί με τον βίον θα παρουσιάσωμεν εις την συνέχειαν της εργασίας μας. 2. ΒΙΟΣ Ο άγιος ήκμασε περί το 290μ.χ. όταν αυτοκράτορες εις την Ρωμαϊκήν αυτοκρατορίαν ήσαν ο Διοκλητιανός ( ) και ο Μαξιμιανός ( ). Κατήγετο από την πόλιν της Θεσσαλονίκης εξ` αριστοκρατικής οικογενείας και ανετράφη με τα υψηλά διδάγματα του Χριστιανισμού. Ετιμάτο δε όχι τόσον δια την αριστοκρατικήν του καταγωγήν, όσον διά την αρετήν και την αγαθότητα της ψυχής του, ακόμα και ως προς την σωματικήν ωραιότητα ήτο ο ωραιότερος πάντων των συνομηλίκων του. Ήτο ο Δημήτριος << χαρίεις την μορφήν, ψυχήν δε χαριέστερος, ηδύς το φθέγμα τον τρόπον ηδύτερος, γλυκύς τον λόγον, το ήθος δε γλυκύτερος >>. ( Θ.Η.Ε. τομ. 4 ος στ. 1050) Όταν ο Άγιος εμεγάλωσε εφαίνετο ακόμα ευγενέστερος και τιμιώτερος. Ησχολείτο δε με το να καλλιεργεί τας αρετάς του, την φρόνησιν, την εγκράτειαν και την δικαιοσύνην. Κατεγίνετο ακόμα να γυμνάζεται εις τα πολεμικά έργα, διότι η πολεμική τέχνη ετίμα πολύ τους νέους της εποχής εκείνης. Είχε δε αποκτήσει τεραστίαν φήμην όχι μόνον εις την πόλιν του την Θεσσαλονίκην, αλλά και εις όλην την περιφέρειαν αυτής. Την εποχήν εκείνην οι αυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός είχαν ορίσει Καίσαρα, ο οποίος εξουσίαζε την Ελλάδα και την Μακεδονία, τον Μαξιμιανόν τον επονομαζόμενον Γαλέριον. Αυτός είχε λάβει ως σύζυγόν του την θυγατέραν του Διοκλητιανού Βαλερίαν. Αυτός ο Μαξιμιανός ακούσας περί του Δημητρίου και θαυμάσας τας αρετάς

3 του ( Δεν είχε γίνει έτι γνωστόν ότι ο Δημήτριος ήτο Χριστιανός την πίστην ) τον ετίμησε με αξιώματα πολιτικά και στρατιωτικά. Τον διόρισε ανθύπατον της Ελλάδος και στρατηγόν όλης της Θεσσαλίας διότι ήκουσε ότι ήτο φρόνιμος και ανδρείος εις τους πολέμους και ότι η ανδρεία του αύτη και η φρόνησις εσυνδυάζετο με την στρατηγικήν εμπειρίαν. Μετά από αυτήν την τιμήν που του εγένετο ήρχισε πλεον φανερά να λέγει ότι είναι Χριστιανός και να κηρύττει την πίστην του. Την εποχήν εκείνην επίσημος θρησκεία της Ρωμα`ι`κής αυτοκρατορίας ήτο η λατρεία των ειδώλων. Οι άνθρωποι ελάτρευαν τους << θεούς >> του Ολύμπου, τον Δία τον Απόλλωνα και πολλούς άλλους και ετελούσαν θυσίες προς τιμήν τους. Ο Χριστιανισμός εθεωρείτο ως απαγορευμένη θρησκεία και χωρίς να υπάρχει ειδικό διάταγμα προς τούτο οποιοσδήποτε Χριστιανός εσυλλαμβάνετο αρκούσε και μόνη η ομολογία του ότι ήτο Χριστιανός και οδηγείτο να θυσιάσει εις τα είδωλα. Αν ηρνείτο την θυσίαν οδηγείτο εις τον τόπον του μαρτυρίου και εθανατώνετο με βασανιστήρια. ( Βλασίου Ι. Φειδά << Εκκλησιαστική Ιστορία >> Τόμος Α`. Αθήναι 1992 ) Πολλοί Χριστιανοί, οι οποίοι δεν διέθεταν την ψυχικήν δύναμιν να ανθέξουν εις αυτά απαρνούντο την θρησκείαν τους και προσχωρούσαν εις την ειδωλολατρείαν. Ο Δημήτριος έχων εις την καρδίαν του την προτροπήν του Αποστόλου ( Β` Τιμ. 4,2 ) είχε δημιουργήσει πέριξ αυτού έναν κύκλον μαθητών, νέων εις την ηλικίαν, και εδίδασκε εις τα Δυτικά της πόλεως εις την λεγομένην Χαλκευτικήν Στοάν υπό τας υπογείους καμάρας πλησίον του Δημοσίου Λουτρού. Μεταξύ των μαθητών αυτού ήτο και ο Νέστωρ και η φράσις του << Ο Θεός του Δημητρίου βοήθει μοι >> ( Βίκτ. Ματθαίου << Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας >> Οκτώβριος σελ. 599 ) δείχνει ότι αυτός πράγματι είχε οδηγηθεί εις την Χριστιανικήν πίστιν υπό του Δημητρίου. Κύριον έργον του Αγίου ήτο να καταφέρει να κάνει πράξιν την εντολήν του Κυρίου ( Ματθ. 13,8 ) ώστε να σπείρει τον Λόγον του Θεού εις τας ψυχάς αυτών που τον ήκουον και προς τους οποίους έλεγε ότι ο άνθρωπος εδημιουργήθη υπό του Θεού αθάνατος και ετέθη εις τον παράδεισον δια να χαίρει και να εντρυφά εν αυτώ. O Διάβολος όμως από φθόνο παρέσυρε αυτόν εις την βρώσιν του απαγορευμένου καρπού, παρέβη την εντολήν του Θεού ( Γεν. 2,17 ) και ο Θεός από αγάπην και πάλιν κινούμενος << ίνα μη το γενόμενον απόλλυται >> ( Ηλία Μουτσούλα, Κίμ. Παπαχριστοπούλου << Ο Μέγας Αθανάσιος >> Έκδοσις Αποστ.

4 Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος Αθήναι 1974 σελ. 140 ) εξώρισεν αυτόν από του παραδείσου της τρυφής εις τον κόσμον τούτον. Δεν τον εγκατέλειψεν όμως αβοήθητον εις τας μεθοδείας του διαβόλου αλλά θέλων να αναβιβάσει αυτόν εις την προτέραν μακαριότητα απέστειλε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή, ο οποίος ενηνθρώπησεν, έλαβε δηλαδή σάρκα εκ της Αγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, εγένετο τέλειος άνθρωπος, καθώς και ημείς, άνευ όμως της αμαρτίας, εσταυρώθη, εθανατώθη και ανελήφθη εις τους ουρανούς και ότι πρόκειται να έλθη πάλιν δια να κρίνη τον κόσμον κατά την Δευτέραν παρουσίαν και να αποδώση εκάστω κατά τα έργα αυτού. ( Αποκ. 22,12 και Ματθ. 25,31 46 ). 3.ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Ο Σατανάς, ο οποίος εξ αρχής υπήρξεν ανθρωποκτόνος και ο οποίος μισεί τα έργα του φωτός, βλέπων ότι οι μεν Χριστιανοί ηυξάνοντο, οι δε ειδωλολάτραι ηλαττούντο κατάφερε ώστε ο άγιος να συκοφαντηθή δια την εις Χριστόν πίστιν του εις τον αυτοκράτορα Μαξιμιανόν, ο οποίος υποτάξας τους Σκύθας και Σαυρομάτας υπό την εξουσίαν της Ρωμα`ι`κής αυτοκρατορίας κατήλθε και διέτριβε εις την των Θεσσαλονικέων πόλιν. Ο βασιλεύς ως ήκουσε παρά των ειδωλολατρών, ότι ο Δημήτριος ήτο Χριστιανός κατ` αρχάς μεν ελυπήθη διότι θα έχανε έναν τόσον ικανόν και άξιον άνθρωπον. Έπειτα όμως θέλοντας να μάθει παρά του ιδίου την αλήθειαν προσέταξε να φέρουν ενώπιόν του τον άγιον. ΟΙ Ειδωλολάτραι επορεύθησαν και μετ` ολίγον εύρον τον άγιον διδάσκοντα και συλλαβόντες αυτόν τον οδήγησαν έμπροσθεν του ηγεμόνος. Ο άγιος έστη έμπροσθεν του ηγεμόνος με θάρρος και γενναιότητα και τοσούτον χαίρων και ευφραινόμενος ώστε το πρόσωπον αυτού εφαίνετο ωσεί πρόσωπον αγγέλου. ( Πράξ. Αποστ. 6,15 ). Ο βασιλεύς ατενίζων προς τον άγιον είπε: << Τέτοια τιμή ανέμενον από σού να μου δώσεις; Έτσι ήλπιζα να με τιμάς ώστε σε ανεβίβασα εις τέτοιον μέγιστον βαθμόν; >> Αφού ήκουσε τούτα τα λόγια ο άγιος από τον βασιλέα του απεκρίθη: << Βασιλεύ ουδόλως αρνούμαι ότι τιμώ την βασιλείαν σου, όμως περισσότερον τιμώ τον Θεόν όστις είναι βασιλεύς ουρανού και γης >>. Ο βασιλεύς ηρώτησε: << Και ποίος είναι αυτός ο βασιλεύς σου και Θεός; >> Ο άγιος απεκρίθη: << Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός

5 είναι ο Θεός μου >>. Ο βασιλεύς του είπε: << Ώστε λοιπόν αυτόν πιστεύεις σύ ως θεόν σου και βασιλέα; Τι καλόν είδες από τον Χριστόν σου ώστε να τον έχεις εις τέτοιαν εκτίμησιν; Δεν είναι θεοί ο Δίας, ο Απόλλων και οι άλλοι; Αυτήν την τιμήν αποδίδεις εις εμέ που σε ετίμησα κατά αυτόν τον τρόπον; Δι` αυτό λοιπόν και εγώ θα σου ανταποδώσω την αχαριστίαν σου με βασάνους και τιμωρίας δια να μάθεις ποίος είμαι και αν θα σε βοηθήσει ο θεός σου >>. Ο άγιος απεκρίθη: << Βασιλεύ, ο θάνατος με τον οποίον με απειλείς δεν με φοβίζει, μάλλον δε μέ χαροποιεί διότι με αυτόν θα ευρεθώ πιο σύντομα κοντά εις τον Χριστόν, τον οποίον λατρεύω ως Θεόν μου >>. Ακούσας ταύτα ο βασιλεύς οργίσθη τόσον πολύ ώστε εκέλευσε να φυλακίσουν αμέσως τον άγιον. Δεν εθανάτωσε αυτόν διότι εσυλλογίσθη ότι ο άγιος οδηγούμενος εις την φυλακήν και τα βασανιστήρια ηδύνατο να μεταβάλλει γνώμιν και να μεταστραφεί εις την ειδωλολατρείαν. Έλαβον λοιπόν οι στρατιώται τον άγιον και τον οδήγησαν όχι εις την κανονικήν φυλακήν αλλά εις ένα ακάθαρτον μέρος το οποίον εχρησίμευε παλαιότερον δια λουτρόν και που τώρα εχύνοντο τα περιττώματα. Εισερχόμενος δε ο άγιος εντός αυτής της φυλακής είδε σκορπίον μέγαν, εις τον οποίον είχεν εισέλθει ο σατανάς με σκοπόν να τον κεντρίσει και έτσι να αποθάνει άδοξα, να βαδίζει επάνω του. Ο άγιος όμως έκανε το σημείον του Σταυρού και επεκαλέσθη τα λόγια του Ιησού ( Λουκ. 10,19 ) και ώ του θαύματος ο σκορπιός έπεσε κάτω νεκρός. Ευθύς δε άγγελος Κυρίου ενεφανίσθη και έθηκε επί της κεφαλής του Μάρτυρος στέφανον ειπών: << Ειρήνη σοι αθλητά του Χριστού, ίσχυε και ανδρίζου >>. ( Migne P.G.. 116,1192 c ) Ο δε άγιος ήρχισε να προσεύχεται λέγων: << Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, κύριε εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Ότι σύ ει η υπομονή μου, Κύριε, η ελπίς μου εκ νεότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ κοιλίας μητρός μου σύ μου εί σκεπαστής. Ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω. Δια τούτο αγαλλιάσεται τα χείλη μου, όταν ψάλλω σοι, και η γλώσσα μου όλην την ημέραν μελετήσει την δικαιοσύνην σου >>. ( Migne P.G.. 116,1192 A-B ). Oι στρατιώται μετά τον εγκλεισμόν του Αγίου εις την φυλακήν επέστρεψαν ευχαριστημένοι εις τον βασιλέα και ανέφεραν εις αυτόν ότι εξετέλεσαν την διαταγήν του. Ο βασιλεύς εχάρη και διέταξε να εκτελέσουν τότε τον αγώνα του πεντάθλου, άθλημα το οποίον είχε θεσπισθή και καθιερωθή υπό των Ελλήνων. Εις το άθλημα τούτο δεν προεβλέπετο όμως εις τους νικηθέντας θάνατος και μάλιστα δια ξίφους πλην ενός αγωνίσματος του

6 παγκρατίου, το οποίον ήτο σκληρόν άθλημα σώμα με σώμα και εις το οποίον προεβλέπετο θάνατος δια πνιγμού αν προηγουμένως ο ηττηθείς δεν ανεγνώριζε την ήτταν του. Ίσως την εποχήν που εγένετο το πένταθλον επί Μαξιμιανού να είχε εκπέσει το άθλημα τούτο από την προτέραν του αίγλην και δόξαν. ( Περισσότερα περί του αγωνίσματος τούτου βλέπε εις το Εγκυκλ. Λεξικόν Ελευθερουδάκη τόμοι: Δεύτερος σελ. 495, Δέκατος σελ. 327 και 578). Ταύτα λοιπόν τα αγωνίσματα εκέλευσε ο βασιλεύς να τελεσθούν και ο οποίος εκάθητο και παρακολουθούσε από ένα υψηλόν μέρος, δια να βλέπει άπαντα όσα θα εδιαδραματίζοντο. Υπήρχε τότε ένας άνθρωπος από αυτούς που ηγωνίζοντο και ο οποίος υπερέβαλλε πάντας εις την σωματικήν ρώμην ούτως ώστε ουδείς ετόλμα να τον αντιμετωπίσει. Αυτός κατήγετο από κάποια πόλιν της Σκυθίας ονομαζομένην Ουάνδαλα και ήτο φίλος του βασιλέως, το δε όνομα αυτού Λυαίος και τον οποίον ο βασιλεύς δια τας πολλάς νίκας του ετίμα πολύ και είχε χαρίσει εις αυτόν αρκετά δώρα. Ο Λυαίος δια των κηρύκων καλούσε να εύρει μονομάχους υποσχόμενος εις αυτούς πλούσια δώρα. Κάποιος νέος όμως της Θεσσαλονίκης, ωραίος εις την όψιν, ο οποίος ήτο μαθητής του Δημητρίου και κρυπτοχριστιανός βλέπων τον Λυαίον να φονεύει τους ανθρώπους κατ` αυτόν τον τρόπον και τον βασιλέα να υπερηφανεύεται και μη αντέχων να βλέπει το όνομα του Θεού να βλασφημείται προσέτρεξε εις το Λουτρόν όπου ήτο φυλακισμένος ο άγιος και πεσών παρά τους πόδας αυτού έλεγε: <<Δούλε του Θεού Δημήτριε βούλομαι τω Λυαίω μονομαχήσαι αλλ` εύξαι μοι τον Χριστόν ονομάσας >>. ( Migne P.G., 1177 C ). Ο άγιος ευλόγησε τον νέον ποιών το σημείον του σταυρού επί του μετώπου αυτού και προφητικώς ειπών: << Και τον Λυαίον θέλεις νικήσει, και δια τον Χριστόν θέλεις μαρτυρήσει >>. ( Νικοδ. Αγιορείτου Συναξαριστής Δώδεκα μηνών του Ενιαυτού σελ. 161 ). Ο Νέστωρ ευχαριστών τον άγιον φεύγει και τρέχει προς το στάδιον, όπου ήτο ο Λυαίος. Εισελθών εις αυτό και ρίψας τον χιτώνα αυτού κάτω έστη έμπροσθεν του βασιλέως και του εξέφρασε την επιθυμίαν του να παλαίσει με τον φοβερό γίγαντα Λυαίο. Ο βασιλεύς ευθύς ως ήκουσε τον Νέστορα να προσκαλεί τον Λυαίον δια πάλην και βλέπων το νεαρόν της ηλικίας του απεκρίθη: << Νέε δεν λυπάσαι την ζωήν σου και την νεότητά σου και ήλθες να αγωνιστείς με τον Λυαίο; Μήπως δεν γνωρίζεις πόσους έως τώρα έχει φονεύσει; Μήπως αναγκάζεσαι να αγωνιστείς ένεκα πτωχείας δια να πλουτίσεις; Αν συμβαίνει αυτό μην εκθέτεις την ζωήν σου εις

7 κίνδυνον διότι θα σε πλουτίσω εγώ >>. Αφού ήκουσε ο Νέστωρ αυτά από τον βασιλέα του απεκρίθη: << Βασιλεύ και πλούτον έχω και δεν καταφρονώ την ζωήν μου αλλά θέλω να αποκτήσω δόξαν νικώντας τον Λυαίο διότι άνευ αυτής τα πλούτη δεν μου είναι αρκετά >>. Ο Λυαίος ο οποίος δεν καταδεχόταν να αγωνιστεί με έναν τέτοιον ανίσχυρον αντίπαλον, όπως νόμιζε τον Νέστορα, ευθύς ως ήκουσε τα υπερήφανα λόγια του εξοργίσθη τόσον πολύ ώστε φώναξε τον Νέστορα και ητοιμάσθη να τον φονεύσει. Ο Νέστωρ βάδισε προς αυτόν, εποίησε το σημείον του σταυρού και αναβλέψας εις τον ουρανόν είπε: << Ο Θεός Δημητρίου του δούλου σου και ο ηγαπημένος σου παις Ιησούς Χριστός, ο υποτάξας Γολιάθ τον αλλόφυλον τω πιστώ Δαυ`ί`δ, αυτός κατάβαλε το θράσος του Λυαίου και Μαξιμιανού του τυράννου >>. ( Migne P.G. 116,1180 C ). Αφού αποτελείωσε τούτα τα λόγια τρέχει και συμπλέκεται με τον Λυαίον. Αποφεύγει τα κτυπήματά του και ευθύς τον κτυπά εις την καρδίαν με τον ακινάτην ( Ακινάτης-ου-acinaces- Περσική λέξις, βραχύ και ευθύ ξίφος. Λεξικόν αρχ. ελλην. γλώσσης. Ιωάν. Σταματάκου, σελ. 50 ) και τον σωριάζει κάτω νεκρόν. Ορώντες άπαντες τούτο το παράδοξον γεγονός εταράχθησαν σφόδρα και ο βασιλεύς συνεταράχθη τόσον πολύ, ως να είχε χάσει την βασιλείαν του. Διέταξε τους στρατιώτας του να του παρουσιάσουν έμπροσθέν του τον Νέστορα και του είπε: << Τι μάγια εχρησιμοποίησες ώστε να καταβάλλεις τον Λυαίον διότι δεν είναι δυνατόν μόνος σου να κατόρθωσες τούτο. Εις το παρελθόν ο Λυαίος έχει φονεύσει ισχυροτέρους από σένα >>. Ο Νέστωρ απεκρίθη: << Με καμμία μαγεία δεν κατόρθωσα τούτο αλλ` ο θεός του Δημητρίου, ο Θεός των Χριστιανών, ούτος απέστειλε άγγελον εξ ουρανού και βοήθησε το χέρι μου ώστε να φονεύσω τον ειδωλολάτρη και αλαζόνα Λυαίο>>. Ο βασιλεύς ακούσας ταύτα οργίσθη και διέταξε τους στρατιώτας του να τον οδηγήσουν εις τα Δυτικά μέρη της πόλεως εις την επονομαζομένην Χρυσήν πύλην όπου τον εφόνευσαν αποκόπτοντάς του την κεφαλήν δια ξίφους και ούτως εκτήσατο τον στέφανον του μαρτυρίου. Οι άρχοντες οι πλησίον ευρισκόμενοι εις τον βασιλέα διαβάλλουν ως αίτιον του θανάτου του Λυαίου τον Δημήτριον, ο οποίος ευρίσκετο εν τη φυλακή και ο βασιλεύς προστάσσει να φονευφεί ο άγιος. Οι στρατιώται πράγματι εκτελούν την εντολήν του αυτοκράτορος, έρχονται εις την φυλακήν και κατατρυπούν την πλευράν του αγίου δια πολλών λογχών και ούτως ο άγιος έλαβε παρά του αγωνοθέτου θεού τον στέφανον του μαρτυρίου και ηξιώθη, ως λέγει το μεγαλυνάριόν του, να τρωθή

8 την πλευράν ως ο Δεσπότης. ( Βίκτωρος Ματθαίου, Μέγας Συναξαριστής της ορθ. Εκκλησίας σελ. 590 ). Μερικοί δε ευλαβείς Χριστιανοί εισελθόντες κρυφίως εκεί όπου έκειτο το σώμα του μάρτυρος το παρέλαβαν και το ενεταφίασαν με τιμάς παρά τον τόπον του μαρτυρίου. Κάποιος φίλος του αγίου ονόματι Λούπος, ο οποίος παρευρίσκετο εις το μαρτύριον του αγίου έβγαλε το δακτυλίδιον του αγίου από το δεξιόν δάκτυλον και λαβών το μανδήλιον και το επανωφόριον του αγίου και εμβάψας αυτά εις το αίμα του εποίει πολλά θαύματα. Ο βασιλεύς μαθών περί αυτών απέστειλε στρατιώτας και απεκεφάλισε αυτόν εις το μέρος το οποίον ονομάζετο Τριβουνάλιον. Η Εκκλησία τίμησε τον άγιο Μεγαλομάρτυρα, τον κατέταξε εις την χορείαν των αγίων εις την εν ουρανοίς θριαμβεύουσαν εκκλησίαν και καθιέρωσε η μνήμη του μάρτυρος να τιμάται πανηγυρικώς την εικοστήν έκτην Οκτωβρίου εκάστου έτους και μετά του λαού ψάλλει το Απολυτίκιόν του: Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις Σέ υπέρμαχον η οικουμένη Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον Ως ούν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν Εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα Ούτως άγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε Δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. ( Μηναίον Οκτωβρίου, Αποστ.Διακ. εκκλησίας Ελλάδος σελ. 144 ) 4.ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εις ένα χειρόγραφον του ΙΣΤ` αιώνος της πατριαρχικής βιβλιοθήκης του Κάρλοβιτς ευρέθη κάποιος βίος του αγίου Δημητρίου και εχαρακτηρίσθη υπό του K. Radcenko που τον εξέδωσε ως απόκρυφος. ( Αντ. Μ. Παπαδοπούλου << Ο Άγιος Δημήτριος εις την Ελλην. Και Βουλγ. Παράδοσιν >> σελ. 86 ). Ο απόκρυφος ούτος βίος χρονολογείται από τον ΙΔ` αιώνα και η υπόθεσίς του είναι αύτη: Κατά την εποχή που ήτο βασιλεύς εις την Ρωμα`ι`κήν αυτοκρατορίαν ο Μαξιμιανός ήλθαν εις την Θεσσαλονίκην οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος δια να κηρύξουν τον Χριστιανισμόν.

9 Όταν εισήλθαν εντός της πόλεως ήτο εσπέρα και ο ήλιος επλησίαζε εις την δύσιν του. Κουρασμένοι δε καθώς ήσαν εκάθησαν παρά την πύλην της πόλεως δια να αναπαυθούν και να πληροφορηθούν ποίους θεούς ελάτρευαν οι άνθρωποι, οι οποίοι διέμεναν εντός αυτής. Έτσι επληροφορήθησαν ότι οι περισσότερο τιμώμενοι θεοί ήσαν ο Απόλλων, ο Ηρακλής και η Άρτεμις. Προχωρώντας εις την συνέχεια εντός της πόλεως εσκέφθησαν να επισκεφθούν τον έπαρχον της πόλεως Θεόδωρον, που ήτο Βούλγαρος, ενώ η σύζυγος αυτού Ελληνίς, δια να αποκτήσουν συνεργάτας. Ο αυτοκράτωρ πληροφορηθείς περί της ελεύσεως των δύο Αποστόλων εκάλεσε τον έπαρχον προκειμένου να του δώσει εντολήν να ανεύρει τους Αποστόλους. Εις την συνέχεια οι Απόστολοι επεσκέφθησαν τον έπαρχον εις την οικίαν του και του εγνώρισαν ποίοι ήσαν. Παρακάλεσαν τούτον να μην παραδώσει αυτούς εις τον αυτοκράτορα αλλά να πιστεύσει εις τον αληθινόν θεόν και ο θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμίαν του να αποκτήσει τέκνον. Ο έπαρχος επίστευσε και εγένετο Χριστιανός, ομοίως δε και η σύζυγος αυτού και οι υπηρέται αυτού. O γεννηθείς υιός του Θεοδώρου ονομάσθη Δημήτριος. Αφ` ότου εμεγάλωσε εγένετο γνωστός δια τα πνευματικά και ψυχικά του χαρίσματα. Ο Μαξιμιανός πληροφορηθείς περί αυτού τον εκάλεσε πλησίον του και κατά την διάρκειαν των μαχών εναντίον των Σαρακηνών και Χαλδαίων τον διόρισε Στρατηγόν. Ο Δημήτριος προσκάλεσε τους Στρατιωτικούς που ήσαν εις την υπηρεσίαν του να ασπασθούν τον Χριστιανισμόν. Πληροφορηθέντων τούτων ο αυτοκράτωρ εκάλεσε τον Δημήτριον κοντά του αλλ` αυτός απέστειλε προς τον αυτοκράτορα τον δούλον του Νέστορα. Επακολουθεί η νικηφόρος πάλη του Νέστορος, όστις κατατροπώνει τον Λυαίον. Εν συνεχεία καταφθάνει έφιππος ο Δημήτριος εις τον αυτοκράτορα. Ούτος τον προτρέπει να απαρνηθεί τον Χριστόν και να τελέσει θυσίας εις τα είδωλα. Αυτός όμως αρνείται και ο Μαξιμιανός διατάζει την θανάτωσίν του. Το σώμα του θάπτεται εντός φρέατος ευρισκομένου εις την κατοικίαν του πατρός του. Τυγχάνει απορίας άξιον εν προκειμένω τόσον οι αναχρονισμοί και οι συγχύσεις όσον και η εις τέτοιον βαθμόν υπογραμιζομένη Βουλγαρική καταγωγή του αγίου Δημητρίου, ότι δηλαδή ο πατήρ του ήτο Βούλγαρος εκτελών χρέη επάρχου εν τη Θεσσαλονίκη. Η εξήγησις βεβαίως αύτη δεν είναι δύσκολον να ευρεθεί. Οι Βούλγαροι επεχείρησαν να προβάλλουν τον άγιον Δημήτριον προστάτη των άγιον και εκ της ιδικής των μάλιστα καταγωγής

10 καθ` όλην την διάρκειαν του Δευτέρου Βουλγαρικού κράτους ως επίσης τους Κύριλλον και Μεθόδιον τους Έλληνας Ιεραποστόλους ως Βουλγάρους ως έδειξεν ο Αντ. Αιμ. Ταχιάος. ( Αντ. Αιμ. Ταχιάος, Κύριλλος και Μεθόδιος οι εκ Θεσσαλονίκης σελ. 32 και 206 ). Εξ αυτού γίνεται φανερόν ότι οι Βούλγαροι ως ορθόδοξοι υιοθέτησαν τον Άγιον Δημήτριον διότι ησθάνοντο την ανάγκην να δημιουργήσουν άγιον προστάτην. Μην μπορώντας να ανεύρουν εκ της ιδικής των ιστορίας τοιούτον εστράφησαν προς τους Έλληνας και εσφετερίσθησαν τον άγιον Δημήτριον ούτως ώστε να ανταγωνισθούν περισσότερον αυτούς. ( Αντ. Μ. Παπαδοπούλου << Ο Άγιος Δημήτριος εις την Ελληνικήν και Βουλγαρικήν παράδοσιν >> σελ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Μετά τον θάνατον του αγίου θέλων ο Θεός να τον δοξάσει έτι περισσότερον οικονόμησε έτσι τα πράγματα ούτως ώστε όλος ο κόσμος να γίνει γνώστης των θαυμάτων του αγίου. Πλήθος θαυμάτων αναφέρονται εις τον άγιον Δημήτριον και σε πολλά εξ αυτών διαφαίνεται η δυναμική του παρουσία εις την πόλιν του εις την οποίαν έχει τεθεί ως προστάτης, την ποίαν εις το παρελθόν πολλάκις έσωσεν από βαρβαρικάς επιδρομάς. Το πρώτο σημείον και το πρώτον θαύμα το οποίον εφανέρωσε ότι ο άγιος Δημήτριος κατετάγη εις την χορείαν των αγίων και μακαρίων και των εις το Δείπνον του Γάμου του Αρνίου κεκλημένων ( Αποκάλυψις Ιωάννου 19,9 ) υπήρξεν η έκχυσις Μύρου εκ του σώματος του αγίου και εκ των σημείων όπου επλήγη υπό των λογχών των ειδωλολατρών και το οποίον ήτο ανεξάντλητον. Τούτο το μύρον είχε τοιαύτην δύναμιν ώστε να προξενεί πολλάς ιάσεις εις πάσχοντας δι` αυτό και οι πιστοί προσέτρεχαν εις τον άγιον και ζητούσαν την βοήθειάν του. Όταν απέθανε ο Μαξιμιανός, ο ειδωλολάτρης εκείνος αυτοκράτωρ, εις τον θρόνον ανήλθε ο γνωστός εις όλους ημάς, ο οποίος εθεμελίωσε και βοήθησε τον Χριστιανισμόν, όσον κανένας άλλος, Κωνσταντίνος ο επονομασθείς και Μέγας. Εις την υπηρεσίαν του υπήρχε κάποιος στρατηγός ονόματι Λεόντιος και ο οποίος ησθένει βαρέως, ώστε ουδείς ιατρός ηδύνατο θεραπεύσαι αυτόν. Πληροφορηθέντος αυτού ότι ο άγιος Δημήτριος ποιεί πολλά

11 θαύματα και ιάσεις, ζήτησε παρά των υπηρετών του και τον έφεραν εις το μέρος όπου έκειτο το λείψανον του αγίου και ευθύς προσέπεσε και ζήτησε την βοήθειαν του αγίου και ω του θαύματος, ιάθη πλήρως υπό του αγίου και ως πλήρης υποχρεωμένος εις τον άγιον με χρήματά του ανήγειρε Ναόν εις την Θεσσαλονίκην προς τιμήν του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. ( Ο Ναός ούτος επί Τουρκοκρατίας μετετράπη εις Μουσουλμανικόν Τέμενος. Μετά την απελευθέρωσιν της Θεσσαλονίκης το 1912 επανήλθε εις τους Χριστιανούς και κατεστράφη εκ πυρκα`ι`άς το έτος Αργότερα ανοικοδομήθη μεγαλοπρεπέστατος και αποτελεί κόσμημα της Θεσσαλονίκης << Βίκτωρος Ματθαίου Μέγας Συναξαριστής σελ. 601 >> ). Εις την συνέχειαν θέλων να επιστρέψει εις την επαρχίαν του επεθύμησε να λάβει ένα τεμάχιον εκ του λειψάνου του αγίου δια να κτίσει Ναόν και εις την επαρχίαν του. Όμως ο άγιος εμφανισθείς κατ` όναρ εις αυτόν τον προτρέπει να μην πειράξει το λείψανόν του. Ο Λεόντιος συνεμορφώθη με την προσταγήν του αγίου και αντί τεμαχίου λειψάνου έλαβε χώμα εκ του τάφου του αγίου, το δακτυλίδιον και το μανδήλιον, τα οποία προηγουμένως είχεν ο Λούπος και τα έθεσε όλα εις ένα κιβώτιον. Μόλις δε έφθασε εις τον Δούναβιν ποταμόν, εύρε αυτόν πλημυρισμένον και δεν ηδύνατο να τον διαβεί και ετέλει εν απορία. Την νύκτα εμφανισθείς ο Άγιος εις τον ύπνον του τον προτρέπει να λάβει το κιβώτιον ανά χείρας και να διαβεί αφόβως αυτός και οι μετ` αυτού τον ποταμόν, όπερ και εγένετο και έφθασε εις την επαρχίαν του όπου και ανοικοδόμησε και άλλον Ναόν προς τιμήν του αγίου. Όταν αυτοκράτωρ εις το Βυζάντιον ήτο ο Ιουστινιανός θέλησε να λάβει κάποιο τεμάχιον εκ του λειψάνου του αγίου ούτως ώστε να έχει αυτό αφ` ενός μεν ως βοήθειαν και σωτηρίαν του και αφ` ετέρου επειδή είχε ανεγείρει τον γνωστόν Ναόν της του Θεού Σοφίας επιθυμούσε να μην ελλείπει από εκεί και τμήμα του λειψάνου του αγίου. Απέστειλε λοιπόν εμπίστους ανθρώπους εις την Θεσσαλονίκην να πραγματοποιήσουν τούτο. Ελθόντων δε τούτων εις την πόλιν έκαναν γνωστόν εις τους Θεσσαλονικείς το θέλημα του βασιλέως. Οι Θεσσαλονικείς απήντησαν εις αυτούς ότι οι ίδιοι ουδέποτε θα ετόλμων να πράξουν τέτοιο πράγμα και συνέστησαν εις αυτούς να το πράξουν οι ίδιοι εάν επιθυμούν. Οι άνθρωποι του βασιλέως ήρχισαν να σκάπτουν τον τάφον του αγίου και φθάσαντες έμπροσθεν της λάρνακος, ήτις περιείχε το τίμιον λείψανον, ητοιμάζοντο να λάβουν τμήμα του λειψάνου. Αίφνης

12 όμως ενεφανίσθη μία μεγάλη φλόγα και απειλούσε να τους κατακαύσει, συγχρόνως δε φωνή ηκούσθη λέγουσα: <<Περισσότερον μη σκάψητε >>. ( Βίκτωρος Ματθαίου << Μέγας Συναξαριστής Ορθ. Εκκλησίας >> σελ. 605 ). Βλέποντες ταύτα οι άνθρωποι του βασιλέως έπεσαν χαμαί και εδέοντο εις τον άγιον να μην τους προξενήσει κακό. Ύστερον δε από αρκετήν ώραν ηγέρθησαν, έλαβαν χώμα από τον τάφον του αγίου και ανεχώρησαν δια τον βασιλέα εις τον οποίον και εξέθεσαν τα όσα είδον. Κατά τον έβδομον αιώνα όπως μας πληροφορεί ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιωάννης ( Αντ. Παπαδοπούλου << Ο Άγιος Δημήτριος εις την Ελληνικήν και Βουλγ. Παράδοσιν >> σελ. 43 ) ενέσκηψε λιμός μέγας εις την Θεσσαλονίκην. Ούτος συνέβη μετά την μεγάλη Αβαροσλαβική πολιορκία και είχε διαδοθεί ότι η πόλις είχε πέσει εις τας χείρας των βαρβάρων. Ως εκ τούτου κανένα πλοίον δεν προσέγγιζε προς την Θεσσαλονίκην δια την μεταφοράν σίτου. Κάποιο πλοίο μεταφέρον σίτον έβαινε προς την Κωνσταντινούπολιν. Εις τον πλοίαρχον τούτου του πλοίου ενεφανίσθη ο άγιος Δημήτριος και προέτρεψεν αυτόν να αλλάξει πορείαν και να καταπλεύσει εις τον λιμένα της Θεσσαλονίκης, δια να μεταφέρει τον σίτον εις τους διατρέχοντας τον κίνδυνον Θεσσαλονικείς. Πράγματι ο πλοίαρχος ήλλαξε κατεύθυνσιν και ελθών εις την Θεσσαλονίκην άφησε το φορτίον του και ούτως έσωσε την πόλιν εκ βεβαίας καταστροφής. Εις τα μέρη της Καππαδοκίας ήτο κάποιος γεωργός όστις εκαθάριζε τον αγρόν του. Εκεί όπου εκαθάριζε αυτόν εύρε πολλάς πέτρας, σημείον ότι εκεί ευρίσκοντο θεμέλια παλαιού κτίσματος και ήρχισε να καταστρέφει αυτά. Ευθύς όμως ενεφανίσθη κάποιος ωραιότατος νέος, έφιππος, έχων Στρατιωτικήν περιβολήν και επετίμησε τον γεωργόν λέγων προς αυτόν ότι κατέστρεφε τον οίκον του και του απεκάλυψε ότι ήτο ο Μεγαλομάρτυς Δημήτριος. Ακούσας ταύτα ο γεωργός εφοβήθη και απεχώρησε εκ του τόπου εκείνου ακολουθών την οδόν δια την οικίαν του. Ειδόντες αυτόν εις τέτοιαν σύγχυσιν και αναστάτωσιν οι συγγενείς αυτού ζήτησαν από αυτόν να πληροφορηθούν δια την αιτίαν της συγχύσεως. Αυτός απεκάλυψεν εις αυτούς άπαντα τα διαδραματισθέντα. Αμέσως κίνησαν να εύρουν το μέρος όπου ευρίσκοντο τα θεμέλια. Αφού έφθασαν εκεί εκαθάρισαν το μέρος και αντελήφθησαν ότι παλαιότερον εκεί υπήρχε εκκλησία, ήτις είχε καταστραφεί. Μετά δε ταύτα ανήγειραν εκκλησία προς τιμήν του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και εντός αυτής έθεσαν Μέγαν Σταυρόν δια να

13 συμβολίζει τον Μάρτυρα, διότι και ο άγιος με την δύναμιν του Σταυρού ενίκησε την πλάνην των ειδώλων. Εζωγράφησαν δε εις μίαν εικόνα τον Σταυρόν και τον άγιον και εξ` αυτού του πράγματος ονομάσθη η εκκλησία εκείνη του αγίου Δημητρίου του Σταυρικού και ετελούντο πλείστα θαύματα υπό του αγίου. Κάποιος ασκητής ακούσας ότι ο τάφος του αγίου αναβλύζει άφθονον μύρον δεν επείσθη διότι εσυλλογίζετο ότι και εις το παρελθόν και άλλοι είχαν μαρτυρίσει δια τον Χριστόν και όμως εκ των τάφων των ουδέποτε ανέβλυσε μύρον. Κάποια νύκτα αφού ο ασκητής αποτελείωσε την ακολουθίαν του και έπεσε να κοιμηθεί είδε εις τον ύπνον του ότι ευρέθη εις την Θεσσαλονίκην, εις την εκκλησίαν του αγίου και εντός αυτής υπήρχε κάποιος όστις εκράτει τας κλείς του τάφου του αγίου και τον οποίον παρεκάλεσε να του ανοίξει δια να προσκυνήσει. Πράγματι ούτος επραγματοποίησε την επιθυμίαν του ασκητού και ήνοιξε τον τάφον. Ενώ δε προσεκύνει είδεν ότι ο τάφος ήτο πλήρης Μύρου. Παρεκάλεσε τότε τον φύλακα να τον βοηθήσει να σκάψουν δια να ιδεί από πού ήρχετο το μύρον. Ενώ δε έσκαπτον αντίκρυσαν μέγα μάρμαρον, το οποίον και ήγειραν και εφάνη το σώμα του αγίου λαμπρόν και ωραίον και εκ του οποίου ανέβλυζε μύρον. Ο ασκητής φοβηθείς μην πνιγεί εκ της μεγίστης ποσότητος του μύρου έκραξε φωνή μεγάλη και είπε: << Άγιε Δημήτριε βοήθει >>. Μετά την φωνήν ηγέρθη εκ του ύπνου και αντελήφθη ότι ήτο πλήρης αυτός και τα ενδύματά του εκ του μύρου. Μετά δε τούτο άφησε το ασκητήριόν του και ήλθεν εις την Θεσσαλονίκην κηρύττων το θαύμα και δοξάζων τον Θεόν. Επ` ευκαιρία των τοιούτων θαυμάτων άνθρωποι κάθε ηλικίας συνέρρεον εις την Θεσσαλονίκην και τελούσαν πανήγυριν κατά την ημέραν της μνήμης του αγίου. Τούτου του πράγματος ήσαν γνώσται οι Σαρακηνοί, λαός άγριος και βάρβαρος και θέλοντες να κυριεύσουν την Θεσσαλονίκην αποφάσισαν να πράξουν τούτο κατά την ημέραν της μνήμης του αγίου όπου οι πιστοί θα ήσαν αμέριμνοι και αφοσιωμένοι εις την λατρείαν του αγίου. Έθεσαν λοιπόν εις εφαρμογήν το σχέδιόν των και κατά την νύκταν της παραμονής της εορτής του αγίου αγκυροβόλησαν εις τον λιμένα της πόλεως με σκοπόν να καταλάβουν την πόλιν. Mόλις ετελείωσε ο Εσπερινός του αγίου, λίγο αργά, και απεχώρησαν οι πιστοί ξέσπασε φωτιά εις το κουβούκλιον, το οποίον ήτο εις τον τάφον του αγίου. Ειδόντες την φωτιάν ταύτην οι άνθρωποι και την εκκλησίαν παραδοθείσαν εις τας φλόγας έτρεξαν να την σβήσουν. Τινές όμως προσεπάθησαν εκ της γενομένης συγχύσεως να

14 εκμεταλευτούν ταύτην και ήρχισαν να αρπάζουν τον χρυσόν και τον άργυρον που ευρίσκετο εκεί. Μόλις το αντελήφθη ο φύλαξ της εκκλησίας θέλησε να τους διασκορπίσει και αποτρέψει από τέτοιαν βεβήλωσιν και ιεροσυλίαν και με έμπνευσιν του αγίου χωρίς βεβαίως να γνωρίζει ότι οι εχθροί ήσαν προ των πυλών τους φώναξε ότι εις τα τείχη ευρίσκοντο οι εχθροί. Αμέσως έτρεξαν οι Θεσσαλονικείς εις τα τείχη και αντίκρυσαν τους εχθρούς να αναρριχώνται επάνω. Ζήτησαν την βοήθειαν και συμπαράστασιν του Αγίου και ήρχισαν να πολεμούν. Ο άγιος ήκουσε την παράκλησιν και ήλθεν βοηθός και μάλιστα ενεφανίσθη εις τα τείχη και ανέκοψε τους εισβολείς και ούτως εσώθη η πόλις εκ της αιχμαλωσίας και της λεηλασίας. Όταν αυτοκράτωρ εις το Βυζάντιον ήτο ο Μαυρίκιος, μία άλλη βαρβαρική φυλή οι Άβαροι είχαν εκστρατεύσει με σκοπόν να καταλάβουν την Θεσσαλονίκην. Ήρχισαν λοιπόν να περικυκλώνουν την πόλιν και προσεπάθησαν να αναβούν επί των τειχών μέσω κλιμάκων. Ο άγιος όμως ενεφανίσθη επί του τείχους και τους εξηνάγκασε να υποχωρήσουν. Εστρατοπέδευσαν πέραν του τείχους και εσκέπτοντο δια νέαν έφοδον. Ήρχισαν λοιπόν να εκσφενδονίζουν λίθους με την βοήθειαν μηχανών εντός της πόλεως. Οι Θεσσαλονικείς ευρέθησαν εις απόγνωσιν και μη δυνάμενοι να αντισταθούν ζήτησαν την βοήθειαν του αγίου. Πράγματι ο άγιος ανταποκρίθηκε εις το αίτημά των και ενεφανίσθη εις τα τείχη προτρέπων τους Θεσσαλονικείς να αναβούν εις τα υψηλότερα μέρη του φρουρίου δια να αντιπαραταχθούν εις τους πολεμίους. Ο άγιος έλαβε έναν μικρόν λίθον και γράψας επάνω εις αυτόν << Εν τω ονόματι Ιησού του Θεού ημών, Άγιε Δημήτριε βοήθει >> τον εκσφενδόνισε προς το μέρος των εχθρών. Αυτός έπεσε εκεί όπου ήσαν οι σωροί των λίθων των εχθρών και τους συνέτριψε καθώς επισης και τας μηχανάς συνέτριψε. Οι Θεσσαλονικείς λαβόντες θάρρος ήρχισαν να αντεπιτίθενται και εξηνάγκασαν τους εχθρούς εις άτακτον φυγήν με αποτέλεσμα να λυθεί η πολιορκία. Μετά παρέλευσιν ολίγου καιρού οι Άβαροι ανασυντάχθηκαν και βάδισαν εκ νέου εναντίον της πόλεως. Αίφνης όμως ενεφανίσθη ο άγιος Δημήτριος να εξέρχεται εκ του τείχους με πληθύν στρατευμάτων και εις την θέαν ταύτην ετράπησαν εις φυγήν χωρίς να τους καταδιώκει κανείς. Άφησαν δε εις τον τόπον εις ον είχαν στρατοπεδεύσει όχι μόνον τα όπλα των αλλά και τροφάς, ως επίσης και τας σκηνάς των και ούτως ελύθη η πολιορκία της πόλεως. Άπαντες εδόξασαν τον άγιον Δημήτριον δια το θαύμα το οποίον επετέλεσε και ελύτρωσε την πόλιν εκ των

15 εχθρών. Πράγματι πολλάκις ο άγιος ελύτρωσε την των Θεσσαλονικέων πόλιν από λιμούς και βαρβαρικάς επιδρομάς αλλ` όμως ως πληροφορούμεθα εκ των πηγών ( P.G. 116, ) ένεκα των αμαρτιών των Θεσσαλονικέων ο Θεός απέσυρε την προστασίαν του από αυτήν και η πόλις παρεδόθη εις τους βαρβάρους. Τούτο εγένετο επί βασιλείας του Λέοντος του Σοφού. Οι Θεσσαλονικείς ευρεθέντες προ του κινδύνου προσέτρεξαν εις τον Ναόν του αγίου και ζητούσαν την μεσιτείαν του δια μίαν εισέτι φοράν. Η Θεσσαλονίκη όμως έπεσε εις τας χείρας των Αγαρηνών. Οι Θεσσαλονικείς όμως ουδέποτε αμφέβαλλαν περί της αγάπης του αγίου και παρουσίασαν αυτόν θρηνούντα και απακαλούντα την Θεσσαλονίκην ως πόλιν του. Εμφανισθείς έμπροσθεν του Αγίου Αχιλλείου φαίνεται να λέγει προς αυτόν ότι παρεκάλεσε τον Θεόν να συγχωρήσει τα αμαρτήματα των συμπατριωτών του και να σώσει την πόλιν των, αλλ` ο Θεός επέτρεψε να συμβούν ταύτα ένεκα των αμαρτιών των. Ο άγιος όμως δεν εγκατέλειψε την πόλιν του και μετά την άλωσίν της. Οι Θεσσαλονικείς ευεργετηθέντες κατά το παρελθόν υπό του Θεού δια πρεσβειών του αγίου ενεθυμούντο τας ευεργεσίας του μάρτυρος και επίστευαν ότι η πόλις των οσάκις εκινδύνευε εσώζετο υπό του αγίου. (P.G. 116,1336 C ). Εις όλην την περί του αγίου Δημητρίου Βυζαντινήν φιλολογίαν και εκκλησιαστικήν ποίησιν τονίζεται η αγάπη του αγίου υπέρ της πόλεώς του. Ο Συμεών Θεσσαλονίκης θέτει εις το στόμα του αγίου τα εξής δια των οποίων καθίσταται δήλον η αγάπη του αγίου δια την πατρίδαν του: ( Αντ. Παπαδοπούλου << Ο Άγιος Δημήτριος εις την Ελλην. Και Βουλγ. Παράδοσιν σελ >> Άγιος Δημήτριος. Μη δειλιάς, ω πατρίς μου, Θεσσαλονίκη πόλις, ην εκ δεινών ελευθερώ αεί ταις προσευχαίς εκλυτρώσομαι γαρ και νυν εκ θλίψεων και πληρώσω ενθέων αμέτρων αγαθών και φυλάξω και σώσω. Θεσσαλονίκη. Επί ταις σαις μεσιτείες των δεινών λυτρωθείσα, υπό τας σας διεφυλάχθην πτέρυγας αεί νυν δε η πατρίς σου του κινδυνεύσαι δεινώς, κλονουμένη αθλίως,

16 προστρέχω πάλιν σοί και βοώ σοι βοήθει μοι, ω Δημήτριε. Άγιος Δημήτριος. Γη με καλύπτει και τάφος, αλλά πλήρης ο κόσμος εμής οσμής της εκ των μύρων χάριτι Χριστού μη φοβού ουν, πατρίς μου, εμέ κατέχουσα. τους εχθρούς σου πάντας πατάξω εν Χριστώ και φυλάξω και σώσω σέ την τιμώσαν με. Θεσσαλονίκη. Αγαλλιάσθω γη πάσα, Θεσσαλονίκη χαίρε η ευσεβής, ο γαρ Χριστού οπλίτης ο λαμπρός μετά σού εισαεί φρουρών και σώζων σε, τους εχθρούς σου συντρίβων, πληρών σε αγαθών, ω και κράζε τιμώσα, χαίροις Δημήτριε. Οι Θεσσαλονικείς όταν επεκαλούντο εν ημέραις πολέμου την παρά του Θεού βοήθειαν και συμπαράστασιν δια των πρεσβειών του αγίου απέβλεπον ού μόνον εις την σωτηρίαν των αλλά και εις το να δείξουν εις τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα και τα μη εις Χριστόν πιστεύοντα ότι είς εστίν ο αληθής Θεός ο υπ` αυτών λατρευόμενος. Η προσευχή που παρατίθεται εις την συνέχειαν δεικνύει καθαρά ταύτην την πεποίθησιν των Θεσσαλονικέων: <<Και τα νυν εξελού ημάς, ο Θεός, εκ της παγίδος των θηρευόντων, μη είπωσιν οι εχθροί ημών, πού έστιν ο θεός αυτών εφ` ον ήλπισαν; Και κραξόμεθα και ημείς δια του αθλοφόρου σου Κύριε, η ψυχή ημών ως στρουθίον, ερρύσθη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγίς συνετρίβη και ημείς ερρύσθημεν, η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην>> ( Migne P.G. 116, 1329 D-1332 A πρβ. Και τον ψαλμό 123, 7-8). Οι Θεσσαλονικείς Χριστιανοί κατέφευγον εις την βοήθειαν του Θεού θεωρώντας τούτον αεί παρόντα εις τας δοκιμασίας των και τον επεκαλούντο δια των πρεσβειών του μάρτυρος. Βεβαίως δεν

17 αμελούσαν και οσάκις ευεργετούντο υπό του Θεού να αναπέμπουν ευχαριστίας εις τον Ναόν του μάρτυρος. ( Migne.P.G. 116, 1333A ) Την ευσέβειαν ταύτην των Θεσσαλονικέων τονίζουν πάντες όσοι ησχολήθησαν με το έργον του Μάρτυρος και εξέθεσαν αυτό. Οι δε Θεσσαλονικείς ένεκα ταύτης της ευσεβείας εχαρακτηρίσθησαν <<Φιλομάρτυρες, ακριβείς και ασφαλέστατοι αεί >>. ( Migne P.G. 116,1240 A ). Κατά δε την απελευθέρωσιν εκ των Τούρκων η οποία έλαβε χώραν το 1912 οι Θεσσαλονικείς δεν εδίστασαν να αποδώσουν ταύτην εις τον κηδεμόνα των άγιον Δημήτριον, εις τον οποίον άγιον έχει ανατεθεί η προστασία της Θεσσαλονίκης έως της σήμερον. ( Η απόδοσις της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης το 1912 εις τον Άγιον Δημήτριον καθίσταται δήλον και εις το Δεύτερον τροπάριον του Αγίου εις τους αίνους εις το τέλος του όρθρου. Τούτο έχει υποστεί εις το τέλος διόρθωσιν υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ήτις εγένετο επισήμως δεκτή. Η διόρθωσις αναφέρεται εκεί όπου αναπέμπεται παράκλησις προς τον Άγιον να καθιστάνει εις το εξής την πόλιν δια παντός ελευθέραν. Το αναφερόμενον τροπάριο παρατίθεται εις την συνέχειαν: Τείχος ωχυρομένον ημίν, τας ελεπόλεις των εχθρών μη πτοούμενον, εδόθης τας των βαρβάρων, επιδρομάς καταργών και πασών των νόσων τα συμπτώματα. Κρηπίς ακατάβλητος, και θεμέλιος άρρηκτος, και πολιούχος, οικιστής και υπέρμαχος, εχρημάτισας τη ση πόλει Δημήτριε. Ην λυτρωθείσαν ένδοξε Θεού ευδοκήσαντος, δια παντός ελευθέραν ταις σαις πρεσβείες διάσωσον, Χριστόν ικετεύων, τον παρέχοντα τω κόσμω το μέγα έλεος ). << Μηναίον Οκτωβρίου Αποστ. Διακ. Εκκλ. Ελλάδος σελ. 154 >> 6.ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τοιούτος άγιος ανεδείχθη εις το στερέωμα της Εκκλησίας ο εν μάρτυσι θαυμαστός Μεγαλομάρτυς Δημήτριος, ο οποίος από την παιδικήν ηλικίαν συνεδύαζε όλας τας αρετάς εις το πρόσωπόν του και τας οποίας έκανε πράξιν όταν το απαίτησαν αι ανάγκαι και ανεδείχθη στύλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λύχνος αεί φωτίζων τας ψυχάς των εις Χριστόν πιστευόντων. Εάν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια της Γραφής (Ψαλμός 1 ος στίχος 3 ) ήτο ο άγιος ένα δένδρον πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων του Αγίου πνεύματος και αντιθέτως με το δένδρον του ψαλμού που δίδει καρπόν εις ένα μόνο καιρόν ο άγιος απέδιδε εις κάθε καιρόν και αποδίδει τους καρπούς του Αγίου πνεύματος πάντοτε και καθώς το φύλλον του δένδρου αυτού, όπως λέγει ο ψαλμωδός δεν θα τιναχθεί ποτέ ούτως και το

18 δένδρον του αγίου δεν θέλει αποτιναχθεί ποτέ, αλλά θα δίδει τας ευλογίας του ανελλιπώς εις όσους προσέρχονται με πίστιν εις αυτόν διότι ανεδείχθη Μάρτυς αξιόπιστος, τον δρόμον τον καλόν ετελείωσε, την πίστιν εφύλαξε, έως αίματος αντέστη δια να φυλάξει την παρακαταθήκην της πίστεως και να φέρει εις τον δρόμον τον στενόν και εις την οδόν την τεθλιμμένην την απάγουσαν όμως εις την ζωήν τους πριν εις τα είδωλα πιστεύοντας. Κατόρθωσε ακόμα να διαφυλάξει την πόλιν εκ της οποίας κατήγετο σώαν, αβλαβήν και φυλάττουσαν τον Χριστιανισμόν έως της σήμερον. Τέλος δε προσφορότερον χαρακτηρισμόν από εκείνον του ψαλμωδού δια τον άγιον δεν θα ηδυνάμεθα να ανεύρωμεν: ( Ψαλμός 1,1-2 ) << Μακάριος ανήρ ος ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστι και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισεν, αλλ` ή εν τω νόμω Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τω νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός >>. Ευτυχής είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν εβάδισε ποτέ δρόμον σύμφωνον με τας σκέψεις και τα θελήματα των ασεβών ανθρώπων, ούτε εστάθη έστω και προς ολίγον εκεί όπου διέρχονται οι αμαρτωλοί, ουδέ συνεκάθισε δια να συνεδριάσει με ανθρώπους, οίτινες διαφθείρουν την κοινωνίαν, τουναντίον όλην του την θέλησιν και την σκέψιν έχει βάλει εις τον νόμον του Κυρίου και τον νόμον τούτον θα μελετά ημέραν και νύκτα. ( Μετάφρασις Αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακοπούλου << Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο` >> ΤΌΜΟΣ 24 σελ ).

19 7.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.J. P. Migne P.G. τόμ. 116, J. P. Migne P. G.τόμ. 136, Θ.Η.Ε. Τόμος 4 ος στ Αθήναι Σωφρονίου Ευστρατιάδου << Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας >> Έκδοσις Αποστ. Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Αθήναι Νικοδήμου Αγιορείτου << Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του ενιαυτού >> Τόμος 1 ος Αθήνησι 1868 σελ Βίκτωρος Ματθαίου << Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας >> Έκδοσις Β` Μην Οκτώβριος Αθήναι 1964 σελ Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου << Οι Βίοι των Αγίων>> Εκδόσεις Γεωργίου Καμπέρογλου εν Αθήναις 1985 σελ Μιχαήλ Ι. Γαλανού << Οι Βίοι των Αγίων >> Έκδοσις Γ` Αποστ. Διακονίας Εκκλησίας Ελλάδος τεύχος Ι` Αθήναι 1988 σελ Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά << Λόγοι εις τον Άγιον Δημήτριον >> Έκδοσις Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους 1987 σελ Αντωνίου Μ. Παπαδοπούλου << Ο Άγιος Δημήτριος εις την Ελληνικήν και Βουλγαρικήν παράδοσιν >> Εκδόσεις Π. Πουρνάρα Θεσσαλονίκη 1971 σελ Αντώνιος Αιμίλιος Ταχιάος << Κύριλλος και Μεθόδιος οι εκ Θεσσαλονίκης. Η Βυζαντινή παιδεία στους Σλάβους >> Εκδόσεις Ι. Ρέκος Θεσσαλονίκη 1989 σελ. 32 και Μηναίον Οκτωβρίου, εκδόσεις Αποστ. Διακονίας Εκκλησίας Ελλάδος Αθήναι 1960 σελ Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό τόμος 10 σελ.578 και Ιωάννου Σταματάκου Λεξικόν αρχαίας Ελλην. Γλώσσης εκδόσεις Πέτρου Δημητράκου Αθήναι 1949 σελ. 50

20 15. π. Βασιλείου Ρούσσου Νέος Συναξαριστής << Ήρωες του Χριστιανισμού ή Βίοι των Αγίων Δυτικής και Ανατολικής Εκκλησίας >> Εν Αθήναις 1948 σελ Βλασίου Ι. Φειδά << Εκκλησιαστική Ιστορία >> τόμος Α` Αθήναι 1992 σελ Ηλία Μουτσούλα, Κίμωνος Παπαχριστοπούλου << Ο Μέγας Αθανάσιος >> Έκδοσις Αποστ. Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Αθήναι 1974 σελ Αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακοπούλου << Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο` >> τόμοι: Τρίτος Λευιτ. 20,26 και εικοστός τέταρτος ψαλμοί 1, 1-3 Αθήναι Nestle- Aland << Novum Testamentum Graece >> Κοντάκιον τοῦ Ἁγίου. Ἦχος Β. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ρείθροις, Δημήτριε, τὴν Ἐκκλησίαν Θεὸς ἐπορφύρωσεν, ὁ δοὺς σοι το κράτος ἀήττητον καὶ περιέπων τὴν πόλιν σου ἄτρωτον αὐτῆς γὰρ ὑπάρχεις τὸ στήριγμα. 11/2008

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ Ο Αναστάς Ιησούς αναπαριστώμενος ως Καβαλάριος (Ιππότης), ενδεδυμένος πορφυράν στολήν Αυτοκράτορος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Τάξη: Α Εσπερινού ΓΕΛ Ενότητα: «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ (1861-1920)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Τάξη: Α Εσπερινού ΓΕΛ Ενότητα: «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ (1861-1920) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Τάξη: Α Εσπερινού ΓΕΛ Ενότητα: «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ (1861-1920) Οι άθλιοι των Αθηνών (απόσπασμα) Η κοκώνα Βιόλα ήτο πτωχή, αλλ' όμως

Διαβάστε περισσότερα

παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να

παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να Παιδιά μου! Εις τον τόπον τούτον, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των.

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 20 Ιουλίου Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Σάββατο απόγευμα ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Δίκασον την δίκην µου, και λύτρωσόν µε, ζωοποίησόν µε κατά τον λόγον σου.» Ψαλµοί 119/ριθ 154.

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Τάξη: Α Ημερήσιου ΓΕΛ Ενότητα: «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ (1861-1920)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Τάξη: Α Ημερήσιου ΓΕΛ Ενότητα: «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ (1861-1920) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Τάξη: Α Ημερήσιου ΓΕΛ Ενότητα: «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ (1861-1920) Οι άθλιοι των Αθηνών (απόσπασμα) Η κοκώνα Βιόλα ήτο πτωχή, αλλ' όμως

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα