First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015"

Transcript

1 First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015 First Saturday of the Fast Of the Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit Our Venerable Father and Confessor Basil, fellow ascetic with Saint Prokopios of Dekapolis. Σάββατον Α Ἑβδοµάδος Νηστειῶν Τοῦ διά τῶν Κολλύβων Θαύµατος τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν καί Ὁµολογητοῦ Βασιλείου, συνασκητοῦ τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου. February 28, 2015 Liturgical Materials for Saturday Morning Copyright 2015 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All rights reserved. These materials remain the property of the Greek Orthodox Metropolis of Denver, 4550 East Alameda Avenue, Denver, CO 80246; phone: The proper materials contained herein are published solely and exclusively for use by the priests and the chanters in the parishes of the Greek Orthodox Metropolis of Denver. They may be copied and/or reproduced only by the clergy of the Metropolis of Denver, and they may be used solely during the liturgical services celebrated in their own parish. They may not otherwise be copied, reprinted, reproduced, distributed, forwarded, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means electronic, mechanical, recording, or any other. None of these materials may be used for sale or profit, or in any monetary transaction whatsoever. Disclaimer The Greek text and English translations herein are for the purposes of worship only in the parishes of the Greek Orthodox Metropolis of Denver. The rubrics and order of services are those specified by His Eminence Metropolitan Isaiah to be used in each of the parishes of the Metropolis. The promulgation of these materials does not represent a commitment by the Metropolis of Denver or by His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver to their accuracy. The English translations have not been fully verified, but they are allowed for use by Metropolitan Isaiah in the parishes of the Metropolis of Denver. Please submit all corrections, typographical and linguistic, to the Metropolis of Denver. Acknowledgements The English text was compiled from various sources published for public use. These include Learn to Chant (http://www.goarch.org/chapel/chant/), by the Greek Orthodox Archdiocese of America. The text was produced using Microsoft Word for Mac 2011 version , and the embedded font in the Greek/English texts is Times New Roman. Web Site This document, and other provisional liturgical materials prepared exclusively for use by the clergy of the Greek Orthodox Metropolis of Denver, can be accessed at: 1

2 Matins Hexapsalm. God is the Lord... Apolitikion and Theotokion Apolitikion of Saint Theodore 2 Ὄρθρος Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος...» Ἀπολυτίκιον καὶ Θεοτοκίον Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Tone 2 Ἦχος β Great are the accomplishments of faith! On the fountain of flame, as if on refreshing waters, the Holy Martyr Theodore took delight; for by becoming a burnt offering, as bread most sweet, to the Trinity he is being offered. Through his supplications, O Christ God, save our souls. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Great are the accomplishments of faith! On the fountain of flame, as if on refreshing waters, the Holy Martyr Theodore took delight; for by becoming a burnt offering, as bread most sweet, to the Trinity he is being offered. Through his supplications, O Christ God, save our souls. Theotokion Now and ever, and to the ages of ages. Amen. All surpassing every thought, all surpassing glorious, O Mother of God, are your mysteries; for while bearing the seal of purity and preserved in virginity, you were deemed a Mother in truth, for to the true God you gave birth; to Him pray fervently, entreating that our souls be saved. Small Litany Kathismata (Sessional Hymns) After the First Stichologia Martyrika of the Tone Tone 4 Quick to hear Through their sufferings Your Martyrs, O Lord, obtained crowns of immortality from You our God. For strong in Your might they overthrew tyrants and crushed the powerless Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Θεοτοκίον Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα ὑπερένδοξα, τὰ σὰ Θεοτόκε µυστήρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισµένη, καὶ παρθενίᾳ φυλαττοµένη, Μήτηρ ἐγνώσθης ἀψευδής, Θεὸν τεκοῦσα ἀληθινόν αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Συναπτὴ Μικρὰ Καθίσµατα Μετὰ τὴν Α' Στιχολογίαν Μαρτυρικά τοῦ ἤχου Ἦχος δ' Ταχὺ προκατάλαβε Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκοµίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον,

3 arrogance of the devils. Through their supplications save our souls, O Christ God. Wondrous is God in His saints. As with porphyry and fine linen, Your Church is adorned with the blood of Your martryrs in all the world, and through them she cries aloud to You, O Christ our God: Have compassion on Your people, grant peace to Your flock, and great mercy to our souls. Quick to hear In the saints that are in His earth has the Lord been wondrous. Armed with Your Cross, O Christ our God, Your victorious Martyrs defeated the devices of the enemy from whom all evil comes. They shone like torches, guiding mortal men, and they grant healing to those that ask with faith. Through their intercessions save Your world. Of the Deceased Same Tone Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In Your compassion and almighty power, give rest to the souls that You have taken from this temporary life unto Yourself, O Christ our God. In pity, forgive what they have done; have mercy, O merciful One, on the work of Your hands, through the prayers of the Theotokos, O You Who alone love mankind. Theotokion Model Hymn Now and ever, and to the ages of ages. Amen. The mystery that was hidden from the ages and unknown to the angels was made manifest to those on earth through you, O Theotokos. God took flesh in a union without confusion and willingly accepted the cross for our sake, thereby raising up the first man and saving our souls from death. After the Second Stichologia Sessional Hymns of Saint Theodore 3 ἔθραυσαν καὶ δαιµόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση, Αὐτῶν ταὶς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Τῶν ἐν ὅλω τῶ Κόσµω Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵµατα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαµένη, δι' αὐτῶν βοᾷ σοὶ Χριστὲ ὁ Θεός, τῶ λαῶ σου τοὺς οἰκτιρµούς σου κατάπεµψον, εἰρήνην τὴ πολιτεία σου δώρησαι, καὶ ταὶς ψυχαὶς ἡµῶν τὸ µέγα ἔλεος. Ταχὺ προκατάλαβε Τοὶς Ἁγίοις τοὶς ἐν τῇ γῆ αὐτοῦ ἐθαυµάστωµεν. Σταυρὸν ὁπλισάµενοι οἱ Ἀθλοφόροι σου, ἐνίκησαν τὰ µηχανήµατα, τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἔλαµψαν ὡς φωστῆρες, τοὺς βροτοὺς ὁδηγοῦντες, διδοῦσι τὰς ἰάσεις τοὶς ἐν πίστει αἰτοῦσιν, Αὐτῶν ταὶς ἱκεσίαις, σῶσον τὸν Κόσµον σου. Νεκρώσιµον Ὅµοιον Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Ψυχὰς ἃς µετέστησας, ἐκ τῶν προσκαίρων πρὸς σέ, ἀνάπαυσον ὡς εὔσπλαγχνος καὶ παντοδύναµος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, συγχώρησον ὡς οἰκτίρµον, τὰ αὐτῶν πεπραγµένα, ἐλέησον ἐλεῆµον, τῶν χειρῶν σου τὸ ἔργον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, µόνε φιλάνθρωπε. Θεοτοκίον Αὐτόµελον Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον µυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε τοὶς ἐπὶ γὴς πεφανέρωται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούµενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡµῶν καταδεξάµενος, δι' οὗ ἀναστήσας τὸν Πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Μετὰ τὴν β Στιχολογίαν Καθίσµατα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου

4 Tone 3 Divine faith Burning with Orthodoxy of faith, you quenched the error of false teaching and destroyed the godless worship of idols. Sacrificed as a burnt offering to God, you bring joy to the ends of the earth through your miracles. O glorious martyr, pray to Christ our God that we may receive great mercy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord Who strengthened you in your sufferings, has granted you to all the inhabited earth as a divine gift of salvation. You heal the diseases of our soul and put to flight the passions of our body. O martyr Theodore, pray to Christ our God that we may receive great mercy. Now and ever, and to the ages of ages. Amen. In your womb, O undefiled Virgin, you conceived God Whom nothing can contain: the hypostatic Word and consubstantial Son, Who shone forth changelessly from the Father before all ages. With the prophets and the martyrs, with the holy monks, the ascetics and the righteous, entreat Him that we may be granted the remission of our sins. 4 Ἦχος γ Θείας πίστεως Ζέων πίστεως ὀρθοδοξία, πλάνην ἔσβεσας κακοδοξίας, καταργήσας τῶν εἰδώλων τὸ ἄθεον, καὶ ὁλοκαύτωµα θεῖον γενόµενος, θαυµατουργίαις δροσίζεις τὰ πέρατα. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Θεῖον δῶρόν σε πρὸς σωτηρίαν, πάσῃ δέδωκε τῇ οἰκουµένῃ, ὁ ἐν τοῖς ἄθλοις δυναµώσας σε Κύριος, τὰς ψυχικὰς ἡµῶν νόσους ἰώµενος, καὶ τῶν σωµάτων τὰ πάθη τροπούµενος. Μάρτυς Θεόδωρε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἡ τὸν ἀχώρητον, Θεὸν ἐν µήτρᾳ σου, Παρθένε ἄχραντε, κυοφορήσασα, τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς ἀρρεύστως ἀνατείλαντα, Λόγον ἐνυπόστατον, καὶ Υἱὸν ὁµοούσιον, τοῦτον ἐκδυσώπησον, σὺν Προφήταις καὶ Μάρτυσιν. Ὁσίοις, Ἀσκηταῖς, καὶ Δικαίοις, δοῦναι ἡµῖν λύσιν πληµµεληµάτων. Psalm 50 Ψαλµός Ν Have mercy on me, O God, according to Your great mercy, and according to the multitude of Your compassions blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my iniquity, and my sin is ever before me. Against You only have I sinned, and have done evil in Your sight, that You may be justified in Your words, and be victorious when You are judged. For behold, I was conceived in iniquities, and in sins did my mother bear me. For behold, You have loved the truth; the hidden and secret things of Your wisdom You have made manifest to me. Ἐλέησόν µε, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν µε ἀπὸ τῆς ἀνοµίας µου καὶ ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας µου καθάρισόν µε. Ὅτι τὴν ἀνοµίαν µου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁµαρτία µου ἐνώπιόν µού ἐστι διαπαντός. Σοὶ µόνῳ ἥµαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνοµίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁµαρτίαις ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς µοι.

5 Sprinkle me with hyssop, and I shall be clean; wash me, and I shall be made whiter than snow. Make me to hear joy and gladness; the bones that are humbled shall rejoice. Turn Your face away from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me away from Your presence, and do not take Your Holy Spirit from me. Restore the joy of Your salvation to me, and establish me with Your governing Spirit. I shall teach transgressors Your ways, and the impious shall turn back to You. Deliver me from bloodguilt, O God, the God of my salvation; my tongue shall rejoice in Your righteousness. O Lord, You shall open my lips, and my mouth shall declare Your praise. For if You had desired sacrifice, I would have given it; with whole-burnt offerings You shall not be pleased. A sacrifice to God is a broken spirit; a heart that is broken and humbled God will not reject. Do good, O Lord, in Your good pleasure to Sion, and let the walls of Jerusalem be built. Then You shall be pleased with a sacrifice of righteousness, with oblation and whole-burnt offerings. Then they shall offer young bulls upon Your altar. Kontakion Read (Tone Plagal 4) You carried the faith of Christ as a shield within your heart, and trampled the power of the enemy underfoot, O greatly-suffering martyr. You received a heavenly and eternal crown, for you were undefeated in the battle. 5 Ραντιεῖς µε ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσοµαι, πλυνεῖς µε, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσοµαι. Ἀκουτιεῖς µοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωµένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν µου καὶ πάσας τὰς ἀνοµίας µου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐµοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦµα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις µου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς µε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦµά σου τὸ ἅγιον µὴ ἀντανέλῃς ἀπ ἐµοῦ. Ἀπόδος µοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε. Διδάξω ἀνόµους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ρῦσαί µε ἐξ αἱµάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας µου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦµα συντετριµµένον, καρδίαν συντετριµµένην καὶ τεταπεινωµένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδοµηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλήµ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώµατα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου µόσχους. Κοντάκιον Χῦµα(Ἦχος πλ. δ ) Πίστιν Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα, ἔνδον λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τὰς ἐναντίας δυνάµεις κατεπάτησας Πολύαθλε, καὶ στέφει οὐρανίῳ ἐστέφθης αἰωνίως, ὡς ἀήττητος.

6 Oikos Read (Tone Plagal 4) We sing Your praise with faith and thanksgiving, O You Who are seated on the throne of light. For You granted us a divine gift: Theodore, courageous in his martyrdom, thrice-blessed in his life, the champion of truth. With firm devotion he held fast to Christ, and proved to be a mighty victor over the defeated enemy, for he was undefeated in the battle. From the Menaion: Synaxarion On the 28th of this month, the Memory of our Venerable Father and Confessor Basil of Dekapolis, companion of Saint Prokopios. On the same day, the Memory of the Holy Hieromartyr Proterios, Archbishop of Alexandria. On the same day, the Memory of the of the Holy Martyr Nestor, Bishop of Magydos in Pamphylia. On the same day, the Memory of the Holy women Kyra and Marana. On the same day, the Holy Six Martyrs of Egypt, ended this life by the sword. On the same day, the Holy Apostles Nimfas and Eubolos ended this life in peace. On the same day, the Venerable Varsos, Bishop of Damascus, ended this life in peace. On the same day, the Holy Martyr Averkios ended this life by the sword. On the same day, the Holy New Martyr Kyr- Anna ended this life in 1751 at Thessalonika by torture. And the commemoration from the Triodion: On this day, the Saturday of the First Week of the Fast, the miracle of the wheat wrought by the holy, glorious Great-Martyr Theodore the Recruit is celebrated. Through his prayers, O God, have mercy on us and save us. Amen. 6 Οἶκος Χῦµα(Ἦχος πλ. δ ) Τὸν ἐν θρόνῳ φωτὸς ἐποχούµενον, εὐχαρίστως ἐν πίστει ὑµνοῦµέν σε, ὅτι δώρηµα θεῖον δεδώρησαι, τὸν γενναῖον τοῖς ἄθλοις Θεόδωρον, τὸν ἐν τῷ βίῳ τρισµακάριστον, ὡς ὑπέρµαχον ὄντα τῆς ἀληθείας, εὐσεβεῖ λογισµῷ κεκτηµένος Χριστόν, ἀνεδείχθη κραταιὸς νικητὴς κατὰ τοῦ δολεροῦ, ὡς ἀήττητος. Ἐκ τοῦ Μηναίου Συναξάριον Τῇ ΚΗ' τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ὁµολογητοῦ Βασιλείου, συνασκητοῦ τοῦ Ἁγίου Προκοπίου. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Προτερίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νέστορος. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων Γυναικῶν Κύρας καὶ Μαράνας. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, οἱ Ἅγιοι ἓξ Μάρτυρες, οἱ ἐξ Αἰγύπτου ξίφει τελειοῦνται. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Νυµφᾶς καὶ Εὔβουλος ἐν εἰρήνῃ τελειοῦνται. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος Βάρσος, Ἐπίσκοπος Δαµασκοῦ, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀβίρκιος ξίφει τελειοῦται. Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ Ἁγία Νεοµάρτυς Κυραννα, έν Θεσσαλονίκης ἐν ἕτει Καί τό Ὑπόµνηµα τοῦ Τριῳδίου Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Σαββάτῳ τῆς πρώτης Ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν, τὸ διὰ τῶν Κολλύβων παράδοξον θαῦµα τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος ἑορτάζοµεν. Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον, καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν.

7 Katavasiai 7 Καταβασίαι Tone Plagal 4 Ἦχος δ Ode 1 Ὠδὴ α My mouth shall I open up and by the Spirit shall it be filled; and I shall pour out a word unto the Mother and Queen; and I shall be seen in cheerful celebration; and joyfully I shall sing lauding her wonders. Ἀνοίξω τὸ στόµα µου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύµατος, καὶ λόγον ἐρεύξοµαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί καὶ ὀφθήσοµαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόµενος, ταύτης τὰ θαύµατα. Ode 3 Ὠδὴ γ Establish, all-holy Theotokos, O living and ever-welling fount, your choristers assembled in spiritual fellowship, and crowns of glory graciously in your divine magnificence grant to them. Τοὺς σοὺς ὑµνολόγους, Θεοτόκε, ἡ ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας, πνευµατικὸν στερέωσον καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ Σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον. Ode 4 Ὠδὴ δ He Who sits in holy glory on the throne of the Divinity on a swift and light cloud, Jesus had arrived, the surpassing God, and by the might of His undefiled hand has saved those who cried aloud: Glory to Your power, O Lord. Ὁ καθήµενος ἐν δόξῃ, ἐπὶ θρόνου Θεότητος, ἐν νεφέλῃ κούφῃ, ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, τῇ ἀκηράτῳ παλάµῃ, καὶ διέσωσε, τοὺς κραυγάζοντας Δόξα Χριστὲ τῇ δυνάµει σου. Ode 5 Ὠδὴ ε Amazed was the universe by your divine magnificence. For while never consummating marriage, you held, O virgin the God of all in your womb, and gave birth unto a timeless Son Who rewards salvation to all who chant hymns of praise to you. Ἐξέστη τὰ σύµπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ Σου Σὺ γάρ, ἀπειρόγαµε Παρθένε, ἔσχες ἐν µήτρᾳ, τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑµνοῦσί Σε, σωτηρίαν βραβεύουσα. Ode 6 Ὠδὴ ς O Godly-minded people, as we observe this solemn and divine feast in honor of the Mother of God, come let us clap our hands for joy while glorifying God Who was born of her. Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιµον, τελοῦντες Ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς Θεοµήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κροτήσωµεν, τὸν ἐξ Αὐτῆς τεχθέντα, Θεὸν δοξάζοντες. Ode 7 Ὠδὴ ζ Godly-minded three did not adore created things in the Creator's stead, but bravely trampling upon the threat of the furnace fire, they chanted joyfully: O supremely praised, and most-exalted Lord and God of our fathers You are blessed. Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον Ὑπερύµνητε, ὁ τῶν πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. Ode 8 Ὠδὴ η We praise, we bless, and we worship the Lord. Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν καὶ προσκυνοῦµεν τὸν Κύριον.

8 Pious children stood within the furnace, the child of the Theotokos went and rescued them. He was prefigured then, manifestly acting now, is gathering together the entire universe to sing the hymn: O praise and supremely exalt the Lord, O all ye His works, unto the ages. Megalynarion Deacon: The Theotokos and Mother of the Light, in hymns of honor and let us magnify. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. For He has regarded the low estate of His handmaiden; for behold, henceforth all generations will call me blessed. More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. For He Who is mighty has done great things for me, and holy is His name; and His mercy is on those who fear Him from generation to generation. More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. He has shown strength with His arm, He has scattered the proud in the imagination of their hearts. More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. 8 Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καµίνῳ, ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε µὲν τυπούµενος νῦν δὲ ἐνεργούµενος, τὴν οἰκουµένην ἅπασαν, ἀγείρει ψάλλουσαν Τὸν Κύριον ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Μεγαλυνάριον Διάκ. Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν ὕµνοις τιµῶντες µεγαλύνωµεν. Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦµά µου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρί µου. Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν µακαριοῦσί µε πᾶσαι αἱ γενεαί, Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν. Ὅτι ἐποίησέ µοι µεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνοµα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεάν, καὶ γενεὰν τοῖς φοβουµένοις αὐτόν. Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.

9 He has put down the mighty from their thrones, and exalted those of low degree; He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent empty away. More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. He has helped His servant Israel, in remembrance of His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham and to his posterity to the ages. More honorable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim, the one who incorruptibly gave birth to God the Word, truly the Theotokos, we magnify you. Katavasia 9 Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, µνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡµῶν, τῷ Ἀβραάµ, καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν. Καταβασία Tone Plagal 4 Ἦχος πλ. δ Ode 9 Ὠδὴ θ Earthlings one and all, with festival lamps in hand, in spirit leap for joy; and you incorporeal angelic powers in heaven celebrate, thus honoring the sacred feast of the Mother of God and salute her: O all-blessed one, ever-virgin and pure, who gave birth to God. Small Litany. Exaposteilarion Tone 1 Together with the disciples Exaposteilarion of Saint Theodore Saint of God, crowned and victorious, you now stand before the judgment-seat of Christ with the angels. Filled with the light of heaven, pray without ceasing, O Theodore, for peace in the world and for the salvation of those who celebrate your feast with true devotion, O blessed and glorious martyr. Theotokion Wishing to restore the fallen world from corruption, the Lord came to dwell within your Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύµατι, λαµπαδουχούµενος πανηγυριζέτω δέ, ἀύλων Νόων, φύσις γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυµάσια τῆς Θεοµήτορος, καὶ βοάτω Χαίροις παµµακάριστε, Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρθενε. Συναπτὴ Μικρὰ Ἐξαποστειλάριον Ἦχος α Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωµεν Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἁγίου Στεφανηφόρος Ἅγιε, παρεστὼς σὺν Ἀγγέλοις, τῷ τοῦ Χριστοῦ νῦν Βήµατι, καὶ φωτὸς τοῦ ἐκεῖθεν, πληρούµενος Ἀθλοφόρε, τὴν εἰρήνην τῷ Κόσµῳ, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, καὶ ἡµῖν σωτηρίαν τοῖς εὐσεβῶς, τὴν φωσφόρον µνήµην σου ἐκτελοῦσι, Θεόδωρε πανόλβιε, Μάρτυς ἠγλαϊσµένε. Θεοτοκίον Ἐν τῇ γαστρί σου Κύριος, ἀπολλύµενον Κόσµον, φθορᾶς ἀνακαλέσασθαι, βουληθεὶς

10 womb, O Theotokos, in a way that He alone understands. And all of us who have found salvation cry aloud to you with the greeting of the angel: Rejoice, blessed among all women, for you have brought forth joy to the whole inhabited earth. Praises Let every breath praise the Lord. Praise the Lord from the heavens, praise Him in the highest. To You is due praise, O God. Praise Him all you His Angels; praise Him all you His hosts. To You is due praise, O God. Prosomia Stichera of Saint Theodore Tone 1 The heavenly orders 10 ὥσπερ οἶδεν, ἐσκήνωσε Θεοτόκε. Σωτηρίαν οὖν πάντες, εὑρόντες ἐκβοῶµέν σοι Χαῖρε τὸ τοῦ Ἀγγέλου, πανευκλεές, γυναιξὶν ἐν πάσαις εὐλογηµένη καὶ γὰρ χαρὰν ἐκύησας, πάσῃ τῇ οἰκουµένῃ. Αἶνοι Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν αἰνεῖτε αὺτὸν ἐν τοῖς ὑψἰστοις Σοὶ πρέπει ὕµνος τῷ Θεῷ. Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ αἰνεῖτε αὐτὸν, πᾶσαι αἱ Δυνάµεις αὐτοῦ Σοὶ πρέπει ὕµνος τῷ Θεῷ. Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Ἁγίου Ἦχος α Τῶν οὐρανίων ταγµάτων First Hymn of Praise Στίχος α Praise Him for His mighty acts; praise Him according to the multitude of His greatness. O you faithful, let us join with one accord, and praise in mystical hymns the champion of the heavenly army, the strong warrior of our holy faith. And let us say: O martyr of Jesus, worthy of our wonder, pray for us who honor you. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς µεγαλωσύνης αὐτοῦ. Τὸν ἀριστέα τῆς ἄνω, στρατολογίας πιστοί, ὡς καρτερὸν ὁπλίτην, τῆς ἡµῶν εὐσεβείας, συµφώνως συνελθόντες, ᾠδαῖς µυστικαῖς, εὐφηµήσωµεν λέγοντες Ἀξιοθαύµαστε Μάρτυς τοῦ Ἰησοῦ, εὔχου ὑπὲρ τῶν τιµώντων σε. Second Hymn of Praise Στίχος β Praise Him with the sound of trumpet; praise Him with the psaltery and harp. O thrice-blessed Theodore, you are truly called the gift of God, for you have been given to all those who are in affliction as a source of gladness. For everyone who draws near to your shrine in sincerity receives the reward of your miracles and worships Christ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. Τῇ φερωνύµῳ σου κλήσει, δῶρον Θεοῦ ἀληθῶς, τοῖς θλιβοµένοις πᾶσι, θυµηδία ἐδόθης, Θεόδωρε τρισµάκαρ πᾶς γὰρ τῷ σῷ, προσπελάζων Ναῷ ἀληθῶς, µέτ' εὐφροσύνης λαµβάνων τὰς ἀµοιβάς, τῶν θαυµάτων σου γεραίρει Χριστόν. Third Hymn of Praise Στίχος γ Praise Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute. You have gained the riches of heaven as a treasure by your sufferings and labors; you have offered all your strength as a gift acceptable to God, and by Your martyrdom you have eagerly fulfilled the promise of your God-given name. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυµπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. Τῆς εὐσεβείας τὸν πλοῦτον, καὶ τὴν λαµπρότητα, ἀθλητικοῖς καµάτοις, σεαυτῷ θησαυρίσας, πᾶσαν τὴν ἰσχύν σου, δῶρον δεκτόν, τῷ Θεῷ προσενήνοχας, ἀναπληρῶν ἐν τοῖς ἄθλοις µετὰ σπουδῆς, Θεοδώρητόν σου πρόσκλησιν.

11 Fourth Hymn of Praise Στίχος δ Praise Him with tuneful cymbals; praise Him with cymbals of jubilation. Let every breath praise the Lord. Let us rejoice on this radiant festival of the divine martyr; and let us all who love to keep the feasts make glad in faith, as we honor the joyful celebration of his death. Let us sing in praise of the One Who has glorified his memory. Idiomelon of the Saint Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Τῇ παµφαεῖ πανηγύρει, τοῦ θείου Μάρτυρος, εὐωχηθῶµεν πάντες, καὶ πιστῶς εὐφρανθῶµεν, φιλέορτοι τιµῶντες, φαιδρὰν ἑορτήν, τῆς αὐτοῦ τελειώσεως, ᾀσµατικῶς ἀνυµνοῦντες τὸν Ἰησοῦν, τὸν δοξάσαντα τὴν µνήµην αὐτοῦ. Ἰδιόµελον τοῦ Ἁγίου Tone Plagal 2 Ἦχος πλ. β Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. You are a gift of holiness, O Theodore, bringing the riches of the divine life to the world by your wisdom. Christ has glorified your memory, and rejoicing in your feast with one heart, we the faithful praise your labors and your sufferings. Theotokion Now and ever, and to the ages of ages. Amen. You are the true vine that has put forth the fruit of life, O Theotokos. We pray to you, O Lady, intercede together with the martyr and all the saints, that mercy may be granted to our souls. Great Doxology, and the hymn, Great are the accomplishments of faith... Troparion Apolitikion of Saint Theodore Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. Ἁγιωσύνης δωρεά, καὶ πλοῦτος θείας ζωῆς, πεφανέρωσαι τῷ Κόσµῳ Θεόδωρε. Χριστὸς γάρ σου σοφέ, τὴν µνήµην ἐδόξασεν ἐν ᾗ συµφώνως οἱ πιστοί, γεγηθότες ὑµνοῦµεν, τοὺς ἀγῶνας τῶν πόνων σου. Θεοτοκίον Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄµπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς, σὲ ἱκετεύοµεν, Πρέσβευε Δέσποινα, µετὰ τοῦ Ἀθλοφόρου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι, τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Δοξολογία Μεγάλη, καὶ τὸ «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα...» Τροπάριον Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Tone 2 Ἦχος β Great are the accomplishments of faith! On the fountain of flame, as if on refreshing waters, the Holy Martyr Theodore took delight; for by becoming a burnt offering, as bread most sweet, to the Trinity he is being offered. Through his supplications, O Christ God, save our souls. Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 11

12 Litany of Peace. Divine Liturgy 12 Εἰρηνικά. Θεία Λειτουργία First Antiphon Ἀντίφωνον Α Tone 2 Bless the Lord, O my soul, and all that is within me bless His holy name. Through the intercessions if the Theotokos, Savior, save us. Bless the Lord, O my soul, and forget not all that He has done for you. Through the intercessions if the Theotokos, Savior, save us. The Lord in heaven has prepared His throne, and His Kingdom rules over all. Through the intercessions if the Theotokos, Savior, save us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Through the intercessions if the Theotokos, Savior, save us. Small Litany. Ἦχος β Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τόν Κύριον, καί πάντα τά ἐντός µου τό ὄνοµα τό ἅγιον αὐτοῦ. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τόν Κύριον, καί µή ἐπιλανθάνου πάσας τάς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίµασεν τόν θρόνον αὐτοῦ, καί ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. Συναπτὴ Μικρὰ Second Antiphon Ἀντίφωνον Β Tone 2 Praise the Lord, O my soul; I will praise the Lord in my life, I will chant to my God for as long as I exist. Save us, O Son of God, Who are wondrous among the saints; we sing to you, Alleluia. Blessed is he whose Help is the God of Jacob, whose Hope is in the Lord his God. Save us, O Son of God, Who are wondrous among the saints; we sing to you, Alleluia. The Lord shall reign to the ages; your God, O Sion, from generation to generation. Save us, O Son of God, Who are wondrous among the saints; we sing to you, Alleluia. Ἦχος β Αἴνει ἡ ψυχή µου τόν Κύριον αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ µου, ψαλῶ τῷ Θεῷ µου ἕως ὑπάρχω. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. Μακάριος οὗ ὁ Θεός Ἰακώβ βοηθός αὐτοῦ, ἡ ἐλπίς αὐτοῦ ἐπί Κύριον τόν Θεόν αὐτοῦ. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τόν αἰῶνα ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γενεάν καί γενεάν. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

13 Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Only-begotten Son and Word of God, immortal One, Who for our salvation did so humble Yourself by taking on flesh taking flesh from (from) the Theotokos and evervirgin Mary; without change did You become Man; You were crucified Christ our God, trampling down death by Your death; as one of the Holy Trinity, and being glorified together with the Father and the Holy Spirit: save us. Small Litany. Small Entrance Apolitikion of Saint Theodore 13 Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ὁ µονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάµενος διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὤν τῆς Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόµενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, σῶσον ἡµᾶς. Συναπτὴ Μικρὰ Μικρά Εἴσοδος Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Tone 2 Ἦχος β Great are the accomplishments of faith! On the fountain of flame, as if on refreshing waters, the Holy Martyr Theodore took delight; for by becoming a burnt offering, as bread most sweet, to the Trinity he is being offered. Through his supplications, O Christ God, save our souls. Entrance Hymn Come let us bow to Christ as we worship Him, the Son of God. Save us O Son of God Who are wondrous among Your saints, we sing to You: Alleluia. Apolitikion of Saint Theodore Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Εἰσοδικόν Δεῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα. Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Tone 2 Ἦχος β Great are the accomplishments of faith! On the fountain of flame, as if on refreshing waters, the Holy Martyr Theodore took delight; for by becoming a burnt offering, as bread most sweet, to the Trinity he is being offered. Through his supplications, O Christ God, save our souls. Apolitikion of the Temple Kontakion of the Theotokos Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ Κοντάκιον Tone 2 Ἦχος β A protection of Christians unshamable, intercessor to our holy Maker, unwavering, Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, µεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀµετάθετε, µὴ

14 reject not the prayerful cries of those who are in sin. Instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: hasten to intercede, and speed now to supplicate, as a protection for all time, Theotokos for those who honor you. Holy God... Trisagion Epistle Epistle of the Saint See October 26th 2 Timothy 2:1-10 Gospel Saturday of the First Week of the Fast Mark 2:23-28, 3:1-2 At: Remembering our most-holy... Truly it is proper... Communion Hymn In eternal memory, the righteous shall be ever remembered. Alleluia. At: We have seen the Light... We have seen the true light... Prayer for the Blessing of Kollyva After Bleσsed be the name... the blessing of the kollyva in commemoration of the miracle wrought by Saint Theodore, with the Prayer, You Who brought all things to perfection..., and the Dismissal. Priest Lord Who brought all things to perfection by Your word, and Who commanded the earth to bring forth all manner of fruit for our enjoyment and nourishment; Who through grain made the Three Children and Daniel more illustrious than the Babylonians who lived in luxury: You, the same all-good King, likewise bless these grains and various fruits and sanctify those who will partake of them, for these things have been offered to Your glory, and in honor and commemoration of Saint Theodore, and in remembrance of those who ended this life holding the Faith dear. 14 παρίδης ἁµαρτωλῶν δεήσεων φωνᾶς ἀλλὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἠµῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοί Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε τῶν τιµώντων σέ. «Ἅγιος ὁ Θεός...» Τρισάγιον Ἀπόστολος Ἀπόστολος τοῦ Ἁγίου ζήτει τοῦτον τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου Β Τιµ. β 1-10 Εὐαγγέλιον Σαββάτου α ἑβδοµάδος Νηστειῶν Μᾶρκ. β 23-28, γ 1-2 «Ἄξιόν ἐστιν» Εἰς τό «Ἐξαιρέτως...» Κοινωνικόν Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα. Εἰς τό «Εἴδοµεν τό φῶς» «Εἴδοµεν τό φῶς» Εὐχή Μετά τό «Εἴη τό ὄνοµα Κυρίου...» γίνεται ἡ εὐλόγησις τῶν εἰς ἀνάµνησιν τοῦ θαύµατος τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου προτιθεµένων κολλύβων µετά τῆς εὐχῆς «Ὁ πάντα τελεσφορήσας...» καί Ἀπόλυσις. Ἱερεύς Ὁ πάντα τελεσφορήσας τῷ λόγῳ σου, Κύριε, καὶ κελεύσας τῇ γῇ παντοδαποὺς ἐκφύειν καρπούς εἰς ἀπόλαυσιν καὶ τροφήν ἡµετέραν, ὁ τοῖς σπέρµασι τοὺς Τρεῖς Παῖδας καὶ Δανιὴλ τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἁβροδιαίτων λαµπροτέρους ἀναδείξας, αὐτός, πανάγαθε Βασιλεῦ, καὶ τὰ σπέρµατα ταῦτα σὺν τοῖς διαφόροις καρποῖς εὐλόγησον καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν µεταλαµβάνοντας πιστοὺς δούλους σου ἁγίασον ὅτι εἰς δόξαν σήν, Κύριε, καὶ εἰς τιµήν καὶ µνήµην τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου µεγαλοµάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ταῦτα προετέθησαν παρὰ τῶν σῶν δούλων

15 Therefore, Good One, grant both to those who have prepared this offering, as well as to those who keep this memorial, every petition that is unto salvation, and count them worthy of enjoying Your eternal good things; through the prayers of our all-pure Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, of Saint Theodore whose memory we celebrate, and of all Your Saints. For You are the One Who blesses and sanctifies all things, Christ our God, and to You we send up glory, together with Your Father Who is without beginning and Your all-holy, good and life-creating Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Dismissal, May Christ our true God,... καὶ εἰς µνηµόσυνον τῶν ἐν εὐσεβείᾳ καὶ πίστει τελειωθέντων. Παράσχου δὲ ἀγαθέ, τοῖς τε εὐτρεπίσασι ταῦτα καὶ τοῖς τὴν µνήµην ἐπιτελοῦσι,πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήµατα, καὶ τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου οὗ καὶ τὴν µνήµην ἐπιτελοῦµεν, καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ὅτι σὺ εἶ ὁ εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων τὰ σύµπαντα, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ, και ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἀπόλυσις «Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν...» 15

The Holy Apostle and Evangelist Luke Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ October 18

The Holy Apostle and Evangelist Luke Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ October 18 The Holy Apostle and Evangelist Luke Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ October 18 The holy Apostle and Evangelist Luke was born in Antioch. In his youth, he excelled in his studies of Greek philosophy,

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

Feast of Saint Spyridon December 12

Feast of Saint Spyridon December 12 Our Father among the Saints Spyridon, Bishop of Trimythountos the Wonder Worker. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριµυθοῦντος τοῦ Θαυµατουργοῦ. December 12 The island of Cyprus was both

Διαβάστε περισσότερα

Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9

Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9 Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9 Our Father among the Saints Nektarios Bishop of Pentapolis the Wonder Worker. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυµατουργοῦ

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Saturday, April 4, 2015 Katavasias of Lazarus Saturday Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Thursday, January 1, 2015 St. Basil Katavasias of Epiphany I and II Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Μουσικών Τεχνών

Γραφείο Μουσικών Τεχνών ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» GOD IS THE LORD Ἦχος β Ψαλμός ριζ (117) Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Στίχος α. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Μουσικών Τεχνών

Γραφείο Μουσικών Τεχνών ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» GOD IS THE LORD Ήχος γ Ψαλμός ριζ Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Mode 3 rd Psalm 117 God is the Lord, and He revealed Himself to us. Blessed

Διαβάστε περισσότερα

Sunday of Forgiveness Cheesefare Sunday February 22, 2015

Sunday of Forgiveness Cheesefare Sunday February 22, 2015 Sunday of Forgiveness Cheesefare Sunday February 22, 2015 Sunday of Forgiveness (Sunday of Cheesefare) On which we call to mind the expulsion from Paradise of Adam, the firstcreated man. The commemoration

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

Γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» Ἦχος β Ψαλμός ριζ' Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Στίχος α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός. Ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Ψαλμός ριζ

Διαβάστε περισσότερα

Sunday, March 1, 2015 First Sunday of the Great Fast Sunday Evening Vespers

Sunday, March 1, 2015 First Sunday of the Great Fast Sunday Evening Vespers Sunday, March 1, 2015 First Sunday of the Great Fast Sunday Evening Vespers Copyright 2015 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All rights reserved. These materials remain the property of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Feast of the Holy Great Martyr and all-wise Katherine November 25

Feast of the Holy Great Martyr and all-wise Katherine November 25 Feast of the Holy Great Martyr and all-wise Katherine November 25 The Holy Great Martyr and all-wise Katherine, and the Holy Great Martyr Mercurios. Apodosis of the Feast of the Entrance of the Theotokos.

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, June 7, 2015 All Saints Mode pl. 4. Eothinon 1 Katavasias of Theotokos Texts in Greek and English Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143).

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143). ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ The Service of the Small Blessing of Water Prayers by Holy Cross. Hymns by Fr. Seraphim Dedes. Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν

Διαβάστε περισσότερα

Wednesday of the First Week of the Fast February 25, 2015 The Divine Liturgy of Saint Gregory the Dialogist of the Presanctified Gifts

Wednesday of the First Week of the Fast February 25, 2015 The Divine Liturgy of Saint Gregory the Dialogist of the Presanctified Gifts Wednesday of the First Week of the Fast February 25, 2015 The Divine Liturgy of Saint Gregory the Dialogist of the Presanctified Gifts Copyright 2015 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All rights

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

The Universal Exaltation of the Precious and Life-Givng Cross Ἡ Παγκόσµιος Ὕψωσις τοῦ Τιµίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ September 14

The Universal Exaltation of the Precious and Life-Givng Cross Ἡ Παγκόσµιος Ὕψωσις τοῦ Τιµίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ September 14 The Universal Exaltation of the Precious and Life-Givng Cross Ἡ Παγκόσµιος Ὕψωσις τοῦ Τιµίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ September 14 For the word of the Cross is folly to those who are perishing, but to us who

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ THE AKATHIST HYMN

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ THE AKATHIST HYMN ECUMENICAL PATRIARCHATE ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ THE AKATHIST HYMN Translated from the original Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

1 Office of Music Arts. By This came about from the Lord, and abolished is wonderful in our eyes. (Psalm 117, 23) ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος βαρύς αύτη,

1 Office of Music Arts. By This came about from the Lord, and abolished is wonderful in our eyes. (Psalm 117, 23) ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος βαρύς αύτη, Ουάσιγκτον ΤΟ Ιερός της «ΘΕΟΣ του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Ήχος βαρύς ΚΥΡΙΟΣ» Cathedral D.C. Θεός ευλογημένος Κυρίου. Κύριος Ψαλμός και επέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

The Orthros of Holy Wednesday. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας. The Bridegroom Service on Tuesday Evening

The Orthros of Holy Wednesday. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας. The Bridegroom Service on Tuesday Evening Saint Sophia Washington, D.C. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας The Orthros of Holy Wednesday The Bridegroom Service on Tuesday Evening Saint Sophia Washington, D.C.

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

1 Office of Music Arts. Γραφείο Μουσικών Τεχνών

1 Office of Music Arts. Γραφείο Μουσικών Τεχνών Ουάσιγκτον Ιερός ΤΟ της «ΘΕΟΣ του Ήχος Καθεδρικός Περιφ. Θεού πλ. ΚΥΡΙΟΣ» της Σοφίας β Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral D.C. Θεός ευλογημένος Κυρίου. Κύριος Ψαλμός και επέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2014 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2015 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Service of the Small Paraklesis. Supplicatory Canon

Service of the Small Paraklesis. Supplicatory Canon Service of the Small Paraklesis Supplicatory Canon by Theosteriktos the Monk English Translation by Fr. N. M. Vaporis Canon, Kontakion, Megalynaria, and Exapostilaria texts by N. Takis. Other hymn texts

Διαβάστε περισσότερα

DECEMBER 25 th The Birth in the Flesh of our Lord, God and Saviour Jesus Christ.

DECEMBER 25 th The Birth in the Flesh of our Lord, God and Saviour Jesus Christ. ΚΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Η κατα σάρκα Γέννησις του Κυρίου και Θεού και ωτήρος ημών Ιησού Φριστού Ἱερεύς: Εὐλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα