Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 26/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις Θέμα: Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων - χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Κασσάνδρας. Στην Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ αριθμ. 8823/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ., η οποία δόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ σε σύνολο επτά (7) μελών ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Κουτσονικόλας Αθ., για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

2 Εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Κυρίτσης Βασίλειος είπε τα εξής : «Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/10 η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. (Καθορισμό κοινοχρήστων χώρων και χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου). Ο καθορισμός των τμημάτων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κασσάνδρας που δύνανται να παραχωρηθούν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων, μετά την επιβολή του αναλογούντος τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει. Οι παρακάτω περιγραφόμενοι χώροι, αποτελούν τις μέγιστες επιφάνειες, που επιτρέπεται να παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση από το Δήμο Κασσάνδρας προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες εκμεταλλευτές καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλων καταστημάτων. Διευκρινίζεται ότι ο τυχόν ενδιαφερόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην ενοικίαση όλου του περιγραφόμενου στην παρούσα χώρου για την περιοχή ενδιαφέροντος του, αλλά μόνο του τμήματος της έκτασης αυτής μικρότερο ή ίσο με τα οριζόμενα, που κρίνει ότι ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησής του. Ειδικότερα για τα νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει μαζί με την αίτηση για αδειοδότηση της επιχείρησης του, να καταθέτει αίτηση για την παραχώρηση σε αυτόν της έκτασης που επιθυμεί, ώστε να ληφθεί η επιφάνεια αυτή υπόψη για τον υπολογισμό της δυναμικότητας του καταστήματος, σύμφωνα με την σχετική με την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος νομοθεσίας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ. Για τον προσδιορισμό των παρακάτω οριζόμενων χώρων, λήφθηκε υπόψη η ιδιαιτερότητα του κάθε χώρου και δόθηκε πρωταρχική σημασία, ώστε οι εναπομείναντες ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι να εξυπηρετούν τις όποιες ανάγκες απαιτείται (ελεύθερος χώρος για τους πολίτες, ελεύθεροι χώροι για την διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων δρώμενων, αναγκαία πλάτη για την ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών, καθώς και αναγκαία πλάτη για την διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης κτλ.). Εφόσον προκύψουν στο μέλλον αιτήσεις για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περιοχές που δεν περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται κατά περίπτωση, σύμφωνα πάντα με την λογική που διέπει τις διατάξεις της παρούσας, και εν συνεχεία η παρούσα εισήγηση θα ενημερώνεται με τις συμπληρωματικές εισηγήσεις. Δέον κρίνεται, να οριστούν περιορισμοί ως προς το είδος και το μέγεθος των αντικειμένων επίπλων που θα τοποθετούνται στους παραχωρημένους χώρους, ώστε να μην παρεμποδίζεται η θέαση των καταστημάτων από τα γειτονικά αυτών, αλλά και να αποφεύγονται αισθητικές υποβαθμίσεις του περιβάλλοντος χώρου. Το μέγιστο ύψος των σταντ, πινακίδων, και λοιπών κατασκευών που θα τοποθετούνται στου κοινόχρηστους χώρους θα ανέρχεται στο 1,20m.».

3 Η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου τις υπ αριθμ. 233/2011, 373/2011, 254/2013 & 173/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. Το άρθρο 73 του Ν 3852/2010 Τα άρθρα 79 & 82 του Δ.Κ.Κ. Ν 3463/2006 Τις εισηγήσεις των Δ. & Τ.Κ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται την επικαιροποίηση των υπ αριθμ. 233/2011, 254/2013, 173/2014 και - ειδικά - 373/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων και χώρων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Κασσάνδρας. Εισηγείται ακόμη, επιπλέον τμήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κοινόχρηστοι χώροι - μετά από τις πρόσφατες εισηγήσεις των Δ. & Τ. Κ. ως εξής : Ι. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Α. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έμπροσθεν του καταστήματος του Γεωργίου Τσακνή του Ιωάννη, σε πλάτος 1,10 μέτρων και μήκος ίσο με την πρόσοψη του καταστήματος Έμπροσθεν του καταστήματος του Ανέστη Πανταζή, σε πλάτος 1,10 μέτρων και μήκος ίσο με την πρόσοψη του καταστήματος. (υπάρχουν στην προηγούμενη ) Έμπροσθεν του καταστήματος της POESHEL ULRIKE, σε πλάτος 1,10 μέτρων και μήκος ίσο με την πρόσοψη του καταστήματος. Έμπροσθεν του Κ.Α.Π.Η Β. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Έμπροσθεν και απέναντι των καταστημάτων που βρίσκονται στην παραλιακή οδό, σε διάσταση όχι πέραν των 1.20 μέτρων πλάτος εκατέρωθεν. Έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται στην πλατεία του χωριού, σε διάσταση δύο (2) μέτρων πλάτος. Έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο να μην παραχωρηθεί καθόλου κοινόχρηστος χώρος προκειμένου για την διευκόλυνση των πεζών. Έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται στους δυο κάθετους δρόμους - πεζοδρόμους που οδηγούν από τον κεντρικό δρόμο στην παραλία, και όπου το επιτρέπει το πλάτος του δρόμου, όχι πέραν των 1.20 μέτρων πλάτος. Έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται στο δρόμο που οδηγεί από τον κεντρικό δρόμο και ως το Ταχυδρομείο και εφόσον υπάρξει σχετική γνωμοδότηση από το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας, σε διάσταση όχι πέραν των 1.20 μέτρων. ΙΙ. ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Καθορίζει επιπλέον τμήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ως εξής: Α. ΧΑΝΙΩΤΗ Τρεις (3) θέσεις για πώληση κουλουριών, και συγκεκριμένα μια (1) στο ρέμα "Καλούδη", μια (1) μπροστά από την επάνω μεριά του πάρκου και μια (1) στο ρέμα "Παπαδιάς". Τέσσερις (4) θέσεις για την πώληση καλαμποκιών και συγκεκριμένα δυο (2) θέσεις στο ρέμα έμπροσθεν παιδικής χαράς, μια (1) θέση έμπροσθεν ξενοδοχείου "Σουσούρα" και μια (1) θέση δεξιά της Εκκλησίας.

4 Μια (1) θέση για πώληση ξηρών καρπών και συγκεκριμένα στην πλατεία. Μια (1) θέση για πώληση μαλλιού της γριάς και συγκεκριμένα στην πλατεία, Τρεις (3) θέσεις μικροπωλητών διαφόρων εμπορευμάτων (είδη λαϊκής τέχνης) κάτω από την παιδική χαρά και κατά μήκος του ρέματος. Δυο (2) θέσεις για υπαίθριους ζωγράφους στην πλατεία. Μια θέση στο ρέμα. Στους παράλληλους πεζόδρομους της πλατείας Χανιώτης, εφόσον επαρκούν οι χώροι. Β. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο χώρος που ορίζεται από την γωνία του Γαρύφαλλου Κορπέτη του Δημοτικού δρόμου και μέχρι την οικία του Τριαντάφυλλου Φλωρίνη, ορίζεται ως κοινόχρηστος χώρος, όπου κάθε Παρασκευή αναπτύσσεται λαϊκή αγορά. Ο χώρος κάτω από την κεντρική Πλατεία του οικισμού Λουτρών της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής ορίζεται ως κοινόχρηστος χώρος για την ανάπτυξη λαϊκής αγοράς, έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων. Ο κοινοτικός δρόμος έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και αρχόμενος από τον κόμβο που οδηγεί προς την Τοπική Κοινότητα Παλιουριού και μέχρι την είσοδο της Εκκλησίας, ορίζεται ως χώρος για την ανάπτυξη εμπορίου κατά το τριήμερο της εορτής της Αγίας Παρασκευής. Ο χώρος περιμετρικά του περιπτέρου στα Λουτρά ιδιοκτησίας Δημητρίου Κορδέλα, ο οποίος προσκόμισε το υπ' αριθμ /2012/9863/ πιστοποιητικό ΚΕΠΑ του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ Προ πισταρίας "ΕΥΓΕΥΣΤΟΝ" Δίπλα ταβέρνα "ΦΕΙΣ" Προ φαρμακείου Προ παγωτά Παπαδέλη Προ Κοινότητας (καλαμπόκια) Προ σιντριβανιού (καλαμπόκια) Προ παγωτά FREGGIO (μαλλί γριάς ποπ κορν) Πλησίον HOTEL "Άδωνις" Προ ταβέρνας "ΦΕΪΣ" (henna tattoo) Προ GREEK ART Καραμπατζιάς (henna tattoo) 9 τ.μ, πάρκο ηρώου Σιντριβάνι (ζωγραφική) Γ. ΑΦΥΤΟΣ Μια θέση στο πρώην la strada, απέναντι από το Μουστάκα. Δύο θέσεις έμπροσθεν κοινοτικού καταστήματος. Μια θέση κάτω από την πλατεία στον δρόμο για το Βράχο. Τρείς θέσεις στην περιοχή Βράχος. Μια θέση έμπροσθεν οικίας ΜΥΡΩΝΑ. Δ. ΣΙΒΗΡΗ Χώρος 2 τ.μ. κοντά στο περίπτερο πρώην ιδιοκτησίας Μυλωνά (πριν τη γέφυρα). Ε. ΠΑΛΙΟΥΡΙ Στη θέση ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μια θέση στάσιμου εμπορίου καντίνα. ΣΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Θέση μπροστά στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ για καλαμπόκια Θέση μπροστά στον ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ δίπλα στο BAR SUNRISE για καλαμπόκια

5 Θέση μπροστά στο κατάστημα του ΣΠΑΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για καλαμπόκια Θέση στην πλατεία (εκεί όπου ήταν ο φοίνικας) για καλαμπόκια Θέση μπροστά στο Κοινοτικό κατάστημα για τατουάζ Θέση στη πλατεία δίπλα στην Εκκλησία για τατουάζ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2015. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές Απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 38/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 54/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 137/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για καθορισµό

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 327 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 327 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 327 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΘΕΜΑ 1 ο Εισήγηση επί της έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρή στων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΞΔ1-3Κ9. Αριθμός Απόφασης 23

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΞΔ1-3Κ9. Αριθμός Απόφασης 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα