ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΒΟΜΗΧΑΝΩΝ & Δ1ΑΜ0ΡΦΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ Τμήμα Μηχανολόγων ΙΛιχανικών Αριστστελε συ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διευθυντής: Kofi. Dr.-lnfl. habil. Κ.-Δ. Μπουζάκης LABORATORY FOR MACHINE TOOLS & MANUFACTURING ENGINEERING Mechanical Engtoeering Department, Ariatotele University Thessaloniki D irector: P rof. D r.-lng. habll. K_-D. Bouzaki* S o Σ υ ν έ δ ρ ν ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρακτικά Sou Συνεδρίου, παρουσίασης ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΞΞΧηV, περιόδου Δεκεμβρίου 1999, Θεσσαλονίκη MACHINE TOOLS MANUFACTURING PROCESSES Proceedings of the 5th Conference, presenting the research activities of Ea iv, December 1999,Thessaloniki, Greece ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999

2 Κ - Δ. Μ π ο υ ζ ά κ η ς 1, Π. Α ϊ σ ο ύ σ 1, Κ, Ε υ σ τ α Θ ί ο υ * s F. Κ ο υ τ ο ύ τ τ α ς 1 Α. Α ν τ ω ν ι ά δ η ς 2, Γ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ 3, Λ?. Χ α ρ ί σ η ς * 1. Εργαστήριο Εργαλειομηχσνών και Δισμορφω ηκής Μ ηχσνολογίας Α.Π.Θ. 2. Εργαστήριο Εργαλειομηχσνών, TE! Σερρώ ν 3. МЕТКА Α.Ε., Βόλος Π ΕΡΙΛ Η Ψ Η Τα συστήματα CAD/CAM προσφέρουν διάφορες δυνατότητες κατά το φραιζάρισμα ανάγλυφων επιφανειών, άλλα τα περισσότερα δεν λαμβάνουν υπ'όψη την αναμενόμενη τοπομορφία της επιφάνειας, η οποία εξαρτάται από την κινηματική του φραιζαρίσματος (ομόρροπο-αντίρροποελκτικό αντίρροπο φραιζάρισμα κτλ.) και τις συνθήκες χοτής (ταχύτητα κοπής, -πρόωση, βάθος κοπής και άλλα). Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ένα -πρόγραμμα Η/Υ, το οποίο, μεταξύ άλλων, υπολογίζει την τοπομορφία της κατεργαζό-ΐενης επιφάνειας και την τιμή της τραχύτητας της κατά το πολυ αξονικό φραιζάρισμα με εργαλεία σφαιρικής απόληξης και προσδιορίζονται βέλτιστες συνθήκες και κινηματικές κοπής με κριτήριο την ποιότητα της ετηφάνειας. Χαρακτηριστικές λέξεις: Προσομοίωση φραιζαρίσματος, ανάγλυφες επιφάνειες, εργαλεία σφαιρικής απόληξης, τραχύτητα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα CAD/CAM χρησιμοποιούνται για τσν προσδιορισμό των απαραίτητων δεδομένων που σχετίζονται με την τροχιά του κοπτικσύ εργαλείου στις NC εργαλειομηχανές. Ή αποπεράτωση ανάγλυφων επιφανειών γίνεται συνήθως χρησιμοποιώντας εργαλεία σφαιρικής απόληξης. Για την επίτευξη υψηλής ποιότητας επιφανειών, εξετάστηκε η επίδραση των εζ μέρους συνθηκών κατεργασίας καθώς ^και των διαφόρων κινηματικών κατεργασίας, στην προκύπτσυσα τραχύτητα της επιφάνειας. Στο φραιζάρισμα αποπεράτωσης ανάγλυφων επιφανειών με εργαλεία σφαιρικής απόληξης, -λαμβάνσντας υπ όψη την κίνηση του εργαλείου κατά μήκος της τροχιάς, την κλίση του άξονα του εργαλείου ως προς την τελική επιφάνεια του τεμαχίου και τη φορά περιστροφής τσυ εργαλείου, προκύπτουν διάφορες -κινηματικές φραιζαρίσματος. Στο.τετραξονικό φραιζάρισμα ανάγλυφων επιφανειών, μπορούν л/α διακριθσύν οκτώ διαφορετικές κινηματικές φραιζαρίσματος οι οποίες εξηγούνται στο сгулца 1. Στο πενταςσνικό φραιζάρισμα κατά το οποίο ο άξονας του εργαλείου μπορεί να πάρει ΐλίση τσατοχρόνως σε δύο διευθύνσεις ο αριθμός των κινηματικών φραιζαρίσματος είναι μεγαλύτερος /1ДЗА5,7,8ДЗ/. Για τον προσδιορισμό της αναμενόμενης τραχύτητας και τοπομορφίας της επιφάνειας, λαμβάνσντας υπ όψη τις συνθήκες και τις κινηματικές κοπής, αναπτύχθηκε το πρόγραμμα H/Y BALLMHX71, το οποίο βασίζεται στην μαθηματική περιγραφή της διαδικασίας του πολυαξονικού φραιζαρίσματος και στον υπολογισμό των διεισδύσεων τσυ εργαλείου στο τεμάχιο. Κατά την προσομοίωση αυτή -λαμβάνσνται -υπ όψη η αρχική γεωμετρία τσυ τεμαχίου, ο NC κώδικας για την κατεργασία, του кш. η γεωμετρία τσυ κοπτικσύ εργαλείου. Ή αρχική γεωμετρία του τεμαχίου αποθηκεύεται σε ουδέτερα αρχεία 1GES τα οποία δήμιουργούνται από το χρησιμοποιούμενο σύστημα CAD. Ο NC κώδικας προκύπτει από σύστημα САМ και-περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τις διαδρομές του εργαλείου. Μέσω της αναππτχθείσας προσομοίωσης εκτός της τραχύτητας και.της τοπομορφίας της επιφάνειας του τεμαχίου, προσδιορίζονται m άλλες παράμετροι όπως "η γεωμετρία του απαραμόρφωτσυ αποβλΐττου και οι συνιστώσες της δύναμης κοπής /9/. Ιΐρακηκά 5σο ^ΣονεόρΙον -κεργχζλεχομηχσνές Μ ηχανοΐψ γ ιχίς Κ χιτζργασίες», 2 3 Αεκεμβρίαο 1999, Θεσσαλονίκη. -Εκίοση: Εργαστήριο Εργαλειομηχανάιν кш Διαμορφατ3χτ\ς Μ ηχανολογίας (Διεοθοντής Καθ. Ж.-А. Ιώχουζάκης), Λ ρ ισ τ ο τ έ ΐα ο ΙΙα ν ε χ η σ τή μ ιο G a tm tü a v ù a fe, , & ε ο σ α λ σ ν ίκ η

3 Η κλίση του άξονα του εργαλείο σε επίπεδο κάθετο στην διεύθσνση.. *ης πρόωσης Η κλίση τσυ άξονα τοα) εργαλείο σε οάπεδο παράλληλο στην διεύθυνση τηςπρόακτης *Αχ) Ομόρροπο Κ - ί ρ :Β 4 Β σ Ιΐλά γιο με ααβλ^ίατωνία Χ1λάγιο ΐε ο εία τα νια,. ιέοφ» 4, ι 'ιβ ^ 1 ί! Ελιατκό Φ. & & I *! Γ' Ο 15Ρ 1 1 Χγημπ I: ΐΐιβανές κινηματικές φραιζαρίσμαχος με εργαλεία σφοτηκής απόληςης. Λιατρητικό V ί? Φ.ι 1 * Φ.χ$> Β 2. ϋροσομοιωση ΤΟΥ ϋολυαεονικου ΦΡΑΙΖΑΡϋΜΑΤΟΧ Προκειμένου να προσδιοριστεί -η κινηματική στο ταώζκιξσνικό φραιζάρισμα, η τανηματικη αλυσίδα εργαλείο, τεμάχιο, εργαλειομηχανή, αναλύεται σε πέντε διαφορετικά συστήματα σιηα^θγ/αένϋον σγηΐηχ2). Χτήαα 2 : Μαθηματική περιγραφή του πολυαξονικσύ φραώζρίσματος. 136

4 Η πολύπλοκη κινηματική της κατεργασίας περιγράφεται μέσο των επιμέρους κινήσεων, μετατοπίσεων η περιστροφών, που εκτελούνται σε κάθε σύστημα συντεταγμένων και την συνισταμένη κίνηση στο σύστημα αναφοράς που κάθε φορά ενδιαφέρει, μέσω μετασχηματισμού συντεταγμένων. Η κινηματική кто. η γεωμετρία χου εργαλείου, προσδιορίζονται στο σύστημα συντεταγμένων 1, στο οποίο "λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός των διεισδύσεων του εργαλείου και ο προσδιορισμός της τοπομορφίας του τεμαχίου. Για την περιγραφή της μορφής του κοπτικού εργαλείου η κοπτική ακμή χωρίζεται σε στοιχειώδεις κοπτικές ακμές. Αντίστοιχα η αρχική γεωμετρία ταυ τεμαχίου προσδιορίζεται με παράλληλα επίπεδα αναφοράς (βλέπε κάτω δεξί τμήμα του σχήματος 2 ) σύμφωνα με την αρχική γεωμετρία του τεμαχίου, η οποία προκύπτει από το σύστημα CAB και περιγράφεται σε ουδέτερα αρχεία όπως για π,χ. σε αρχεία IGES. Με τη βοήθεια του προαναφερθέντος αλγόριθμου μπορεί -να προσδιοριστεί η τοπομορφία και η τιμή της τραχύτητας της κατεργαζομένης επιφάνειας για διάφορες συνθήκες κοπής και κινηματικές φραιζαρίσματος. Αλλες παράμετροι οι οποίες μπορούν να -υπολογιστούν με το πρόγραμμα ПАТЛ Λ/ΠΟΤ* είναι η γεωμετρία του απαραμόρφωτου αποβλίττσυ, οι ενεργές τιμές των γωνιών-κοπής και οι συνιστώσες της δύναμης κοπής ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ!: ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. Με βάση το αναπτυχθέν πρόγραμμα προσομοίωσης της διαδικασίας του φραιζαρίσματος μπορούν να προσδιοριστούν οι διεισδύσεις της κοπτικής ακμής του εργαλείου στο τεμάχιο (βλέπε Στήασ 3). Οι στοιχειώδεις κόπηκες ακμές ακολουθούν μία διαδρομή στο χώρο, ανάλογα με την κινηματική της κατεργασίας, η οποίαπεριγράφεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης (N0 κώδικα). κοπτικη ακμή στη θέση περιστροφής Φί στιγμιαία γεωμετρία του επιπέδου αναφοράς L. U επίπεδο αναφοράς λεπτομέρεια А 1 πέρασμα 2 πέρασμα 3 :πέρασμα τραχύτητα επιφανειας στο επίπεδο αναφοράς L, τελική τοπομορφία επιφάνειας διεύθυνση χ Σγήαα 3: Προσομοίωση τσυ φραιζαρίσματος με εργαλεία σφαιρικής απόληξης Κάθε στοιχειώδης χοπτική ακμή, τέμνει τα επίπεδα αναφοράς 1^ του τεμαχίου. Από το αποτύπωμα της τροχιάς της κοπτικη ακμής πάνω στα επίπεδα αναφοράς, σε σχέση με τη στιγμιαία.γεωμετρία των επιπέδων 137

5 και τις διεισδύσεις ταυ εργαλείου στο τεμάχιο, προκύπτουν η στιγμιαία γεωμετρία του τεμαχίου, η τοιπομορφία της επιφάνειας και η τιμής της τραχύτητας. Η τραχύτητα και η τοπομορφία της κστεργαζόμενης επιφάνειας μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες κοπής. Σύμφωνα με τον παραπάνω αλγόριθμο προσομοίωσης της κατεργασίας η επίδραση ορισμένων παράμετρων όπως η πρόωση, το ακπνακό βάθος κοπής και η κλίση τσυ άξονα του εργαλείου στην τραχύτητα και την τοπομορφία της κστεργαζόμενης επιφάνειας 4ΐπορσύν να προσδιοριστούν. Στο στπιια 4 έχει παρασταθεί η εξάρτηση της υπολογισμένης τραχύτητας καθώς και της τοπομορφίας της κατεργαζόμενης επιφάνειας από την πρόωση και το ακζινικό βάθος κοπής, για την περίπτωση του αντίρροπου φραιζαρίσματος όταν ο άξονας τσυ εργαλείου είναι κάθετος στην τελική επιφάνεια του τεμαχίου. Η αύξηση της πρόωσης έχει σαν αποτέλεσμα μία μη γραμμική αύξηση της υπολογισμένης τραχύτητας όπως φαίνεται και από τις προκύπτσυσες τοπομορφίες της επιφάνειας (βλέπε αρισερό μέρος του σχήματος 4). Μια παρόμοια τάση στην υπολογισμένη τραχύτητα παρατηρείται αντίστοιχα με αύξηση τσυ σκηνικού βάθους κοπής (βλέπε δεξί μέρος τσυ σχήματος 4). Στήυα 4: Υπολογισμένη τοπομορφία και τραχύτητα της επφάνειας για διάφορες τιμές πρόωσης και ακτινικού βάθους κοπής. Η επίδραση της γωνίας κλίσης φ του άξονα του κοπηκού εργαλείου στην τελική επιφάνεια του καχεργαζόμενσυ τεμαχίου είναι η παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά την τραχύτητα της επιφάνειας /5.6.8,9,12/. Στο στήαα 5 εικονίζεται η επίδραση της γωνίας φ στην τιμή της τραχύτητας όσο και στην τοπομορφία της επιφάνειας. Αυξανόμενης της γωνίας από 0 σε 5 η τιμή της τραχύτητας σταδιακά μειώνεται Με περαιτέρω αύξηση της γωνίας η τιμή της τραχύτητας αυξάνεται. Σ'αυτό το συμπέρασμα οδηγεί και η μελέτη της αντίστοιχης τοπομορφίας της επιφάνειες. Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία των προαναφερθέντων υτιολσγιστικών αποτελεσμάτων, έγτνε η κατάλληλη πειραματική έρευνα. Οι υπολογισμένες και οι μετρημένες τιμές έχουν την ίδια συμχεριφορά, παρόλο.που υπάρχει μια απόκλιση μεταξύ των τιμών των πειραματικών αποτελεσμάτων και τον υπολογισμένων η οποία εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού καθώς και από τη γεωμετρία και τη ροή ταυ αποβλίττσυ. Ειδικότερα η γεωμετρία και η ροή του αποβλίττσυ διαφέρει σε κάθε μία από τις εξεταζόμενες περιπτώσεις φραιζαρίσματος /12/. "Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά το φραιζάρισμα διαφόρων υλικών, οι μετρημένες τιμές της τραχύτητας βρίσκονται, σε απόσταση ά, αψηλότερα από τις αντίστοιχες υπολογισμένες και μέσα σε μια ζώνη διασποράς πλάτους ώη (βλέπε σχόιιαό)- 138

6 * γ 0 ]ΐ0μηα 11^=4.5 μιπ ί,. = 0.3 τηιη/( ηιΐιτα ει^ε,τεν) ^= 03 τπτη Ε, = 0.3 τητη Χηίιια 5: Υπολογισμένη τοπομορφία και τραχύτητα της επιφάνειας για διάφορες κλίσης του άςονα του εργαλείου. Οι αποστάσεις άπι και ά μεταβάλλονται ανάλογα με το υλικό του τεμαχίου και την κινηματική της κοπής όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα για ορισμένα υλικά στο στήιια 7. Η εκτίμηση της αναμενόμενης τραχύτητας, η οποία παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο αυτής της εργασίας, βασίζεται στις αναλυτικά και πειραματικά προσδιορισμένες παραμέτρους. «Ρ ΠΤΤ) Ο αλόγειο με αμβλεία γωνία ι \ 1 1 μ ε τ ρ η μ έ ν η ( ό ι α ^ Ρ α 6- μιη- Ή 7 1 ΐ ' - κ 1 ι ί ι ι π ο λ ο γ ι σ μ έ ν η 1 2 _ Ο ί. Μ I I κλίση εργαλείου φ. 'ηγ κλίση εργαλείου φη{ κλίση εργαλείου Στήιια 6: Υπολογισμένη και μετρημένη τραχύτητα για διάφορες κινηματικές κοπής για υλικό τεμαχίου (156ΗΥ). 139

7 Υλυοο τεμαχίου GS45 156HV, a^-cjinm, V ^ -Эвда, v^7üm/mm, I^0.2mm/(tTip,56m), IV-20mm 7 j ГБ35К"ЙЙН\7Л O S45fl5BHvTl r J i _ * > Λ Ύ»ο &жяпв Βψ αρρυκ» αττιρ οσ κ. *iff)fu> imtwaa «μλρρο»ο ανηρρακ. innwaa ομόρρο» Ъ * 3 2 Λ о μ!u-; Γ ί Γ Ι ιλάτΐο tx/ткп Ьшхрггпиб шгпрром. βνηρροβ. Ομ6ρρο*ο оиоррож) *λβητιο бштрптай сотдойвс, смпидь оцбяиито 1 ι»-*; гг Хугшд 7: Υπολογισμένη και μετρημένη τραχύτητα για διάοορες κινηματικές κοπής και υλικά τεμαχίου. Ή έρευνα έγινε σε μη παλινδρομικό φραιζάρισμα. Τα αποτελέσματα του παλινδρομικού φραιζαρίσματος, το οποίο οδηγεί σε συντομότερους χρόνους κατεργασίας, αεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εργασία λόγω του γεγονότος ότι η προκύπτουσα τραχύτητα σ αυτή την περίπτωση είναι γενικά μεγαλύτερη απ'* ότι στο μη παλινδρομικό φραιζάρισμα /1,11/. f t 4. Β Ε Λ ΤΙΣΤΟ Π Ο ΙΗ ΣΗ ΤΩ Ν ΣΥ Ν Θ Η Κ Ώ Ν Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ ΛΑ Μ Β Α Ν Ω Ν ΤΑ Σ Υ Π Ό Ψ Η Ν ΤΗ Ν JT Α Ν Α Μ ΕΝ ΟΜ ΕΝ Η ΤΡΑΧ Υ ΤΗ ΤΑ Τ Η Σ Ε Π ΙΦ Α Ν Ε ΙΑ Σ. Με βάση τα προαναφερθέντα αναλυτικά και πειραματικά κκιτελέσματα, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα Η/Υ, όπου μέσω μιας διαδικασίας ερωταπαντήσεων προβλέπονται οι αναμενόμενες τιμές τραχύτητας για τις διάφορες παραμέτρους κατεργασίας. Χρησιμοποιώντας ως κριτήρια βελτιστοποίησης τα παραηττω: *η προκύπτουσα τραχύτητα της επιφάνειας πρέπει να είναι μικρότερη από την προδιαγεγραμμένη τιμή, ο χρόνος κατεργασίας πρέπει να είναι όσο μικρότερος γίνεται, μπορούν να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες κοπής, για να.επιτευχθεί Τ προδιαγεγραμμένη τιμή της τραχύτητας και-παράλληλα ο χρόνος κατεργασίας να είναι όσο το δυνατσν μικρότερος. Τα ερευνηθέντα -υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως από την ελληνική εταιρεία «Μεταλλικές Κατασκευές» (МЕТКА Α-Ε). Αυτή η εταιρεία κατασκευάζει εκτός των άλλων, πτερύγια υδροστροβίλων με την βοήθεια CNC κέντρων κατεργασίας. Εφόσσν σ αυτές τις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία σφαιρικής απόληξης H SS, η ταχύτητα κοπής κυμαίνονταν' μεταξύ тп/тптг Μέσα с αυτά τα όρια βρέθηκε ότι η ταχύτητα κοπής έχει μικρή επίδραση στην τραχύτητα της επιφάνειας. Κατ αρχήν, επιλέγεται το κοπτικό εργαλείο. Σύμφωνα με το εργαλείο και το υλικό του τεμαχίου επιλέγεται η ταχύτητα κοπής και το αξονικό βάθος κοπής. Επεώή το πρόγραμμα αναφέρειαα σε κατεργασία αποπεράτωσης, το αξονικό βάθος κοπής είναι ίσο με το πάχος του υλικού που πρέπει лчх αφαιρεθεί μέχρι την τελική επιφάνεια. Για να επιλεγεί Τ] βέλτιστη κινηματική του φραιζαρίσματος, λαμβάνσνται υπ όψην χαι οι δυνατότητες της εργαλείο μηχανής. Εάν χρησιμοποιηθεί μια τριαξονική μι^χανή, σι δυνατές κινηματικές -κοπής είναι το αντίρροπο και ομόρροπο φραιζάρισμα. Σ αυτή την περίηεκτη προτείνεται το ομόρροπο φραιζάρισμα ως βέλτιστη λύση, επεώή οδηγεί σε καλύτερες τιμές τραχύτητας της επιφάνειας. Αν είναι διαθέσιμη μία τετραξονική μηχανή, ο χρήστης πρέπει να επίλέξει.μετη βοήθεια παραστάσεων στην οθόνη τουή/υ από τις δυνατές κινηματικές κοπής, λαμβάνόντας υπ^όψην, την τοποθέτηση του τεμαχίου σε σχέση και με τον τέταρτο άξονα της μηχανής (А, В ή С).καθώς επίσης και τις δυνατότητες του -χρησιμοποιούμενου συστήματος CAD/CAM. 140

8 Παραδείγματος χάρην, στην περίπτωση ταηάτην οποία τ) επιφάνεια τσυ τεμαχίου που εικσνίζεται στο επάνω μέρος τσυ στπιιατοε 8 θα κατεργαστεί σε τετραξονυατ μηχανή, όπως αυτή που φαίνεται στο σχήμα 2, όλες οι κινηματικές κοπής οι οποίες περτ^ράφσνται στο σχήμα 1 είναι δυνατές και ο μόνος περιορισμός είναι οι δυνατότητες τσυ χρησιμοποιούμενου συστήματος ΟΑΙΧΙΑΜ. Μόλις επιλεχθσύν οι δυνατές -κινηματικές κοπής, το πρόγραμμα τις καταγράφει σε λίστα με σειρά από την' καλύτερη προς την χειρότερη σε σχέση με την εκπμώμενη τραχύτητα, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί ~να επιλέξει την καταλληλότερη. Για να ολοκληρα>θεί *η επιλογή της κινηματική της κοπής πρέπει να καθοριστεί και η γωνία κλίσης του εργαλείου ως προς την επιφάνεια τσυ τεμαχίου. Σττιιια 8: Πρότυπη επιφάνεια και συνδυασμοί πρόωσης ακηνικσύ βάθους κοπής. Αυτή η γωνία επιλέγεται σε διάλογο με την οθόνη σύμφωνα με τα αντίστοιχα αναλυτίκο-πεψαματικά αποτελέσματα, την επιλεχθείσα κινηματική και το υλικό τυυ τεμαχίου. Για να ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των παραμέτρων -κοπής, πρέπει να υπολογιστούν τ\ πρόωση και το ακτινικό βάθος κοπής, έτσι ώστε ο χρόνος κατεργασίας νε. ελαχιστοποιηθεί. Για να αυξηθεί η ταχύτητα των υπολογισμών, ο χρόνος κατεργασίας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας, αντί της πραγματικής επιφάνειας του τεμαχίου μια πρότυπη επιφάνεια-". Η ' πρότυπη επιφάνεΐα προσδιορίζεται από ένα παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις περίπου ίσες με αυτές της επιφάνειας τσυ πραγματικού τεμαχίου. Αυτό το ^παραλληλεπίπεδο μπορεί π.χ. να είναι ένα επίπεδο αναφοράς πάνω στην εχιφάνεια του εργοτεμαχίου. Ο χρόνος κατεργασίας υπολογίζεται σε ανοιγμένη μορφή σε σχέση με τον μικρότερο που προκύπτει επειδή αντί της πραγματικής επιφανείας χρησιμοποιείται 7} πρότυπη επιφάνεια. 141

9 Χρησιμοποιώντας για την πρόωση και το ακπνικό βάθος κοπής, τιμές ανάμεσα σε μία ελάχιστη και μία μεγίστη (ΐτηιη/Βη3χ )3τπίπΙ3τπ3ν); αυτομάτως δημιουργούνται ζεύγη τιμών πρόωσης-ακτινικσύ βάθους κοπής χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο βήμα (Ιηο.), όπως φαίνεται στο πάνω δεξί μέρος του σχήματος 8. Αυτά τα ζεύγη τιμών αριθμούνιαι όπως τα στοιχεία ενός πίνακα. Για κάθε ζεύγος τιμών υπολογίζεται η αναμενόμενη τραχύτητα και επιλέγονται οι συνδυασμοί που οδηγούν σε τραχύτητες μικρότερες από την προδιαγεγραμμένη τιμή. Για αυτούς τους. συνδυασμούς υπολογίζονται οι χρόνοι κατεργασίας και διαιρούνται με τον μικρότερο από αυτούς. Οι επιλεγμένοι συνδυασμοί στην συνέχεια καταγράφονται σε λίστα σύμφωνα με τον χρόνο κατεργασίας σε αύξουσα ταξινόμηση και έτσι δημισυργείται ένα διάγραμμα της τραχύτητας σε σχέση με τον χρόνο κατεργασίας (κάτω μέρος σχήματος 8). Βάσει αυτών των πληροφοριών ο χρήστης μπορεί να επιλέξειτον καταλληλότερο συνδυασμό πρόωσης και ακηνικού βάθους κοπής, σύμφωνα με την προσδοκώμενη τιμή τραχύτητας. 5. ΉΑΡΑΛΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής, το οποίο εξηγεί τα βασικότερα βήματα της αναπτυχθείσας διαδικασίας. Στο πρώτο βήμα, σύμφωνα με τη κατάσταση επιλογών 4Έίϊεσί% ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει την επίδραση διαφόρων συνθηκών κοπής (βάθος κοπής, πρόωση, κλίση εργαλείου, κλπ.) στην τραχύτητα της επιφάνειας, όπως για παράδειγμα την επίδραση των' κινηματικών κοπής κατά το φραιζάρισμα τεμαχίων από διαφορετικά υλικά (βλέπε στπιια 9αΥ Σγημα 9α: Επίδραση διαφόρων παραμέτρων στην τραχύτητα της επιφάνειας Στη tic 9(3: Επιλογή υλικού τεμαχίου.και γεωμετρίας εργαλείου Σε ένα επόμενο βήμα καθορίζονται το εργαλείο και τ\ γεομετρία του, καθώς επίσης και το υλικό του κατεργαζόμενου τεμαχίου, χρησιμοποιώντας την κατάσταση επιλογών "Cutting tool (βλέπε στήιια 9ΒΙ Οι προδιαγραφές της εργαλείο μηχανή ς (τριαξονική ή πόλυαξονική) ~καθώς και οι κινηματικές της κοπής εισάγσνται με την βοήθεια της κατάστασης επιλογών Cutting idnematics (σττίιια 10ά). Στην ίδια κατάσταση δηλώνεται και η επιθυμητή τιμή της τραχύτητας. Αυτή η τιμή είναι η μεγίστη επιτρεπόμενη για την τραχύτητα της επιφάνειας. Για την επιλογή της καταλληλότερης κινηματικής της κοπής, σύμφωνα με την επίδραση της στη τραχύτητα της επιφάνειας ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την κατάσταση επιλογών' Effect για βοήθεια (βλέπε σχήμα 9α). Επιπλέον, λαμβάνσνταςυπ οψην τατίλικάτου εργαλείου και του τεμαχίου, επιλέγετε -η ταχύτητα κοπής και το αξονικό βάθος κοπής με την βοήθεια της κατάστασης επιλογών Cutting conditions., όπως παρουσιάζεται στο σγήαα Λ Οβ. Εάν για την κατεργασία επιλεγεί πόλυαξονική μηχανή κατεργασίας, είναι απαραίτητο σ αυτό το βήμα να καθοριστεί η γωνία κλίσης του εργαλείου σε σχέση με την κατεργαζόμενη επιφάνεια του τεμαχίου, χρησιμοποιώντας για βοήθεια την κατάσταση επιλογών Effect*!. Για να γίνουν οι υπολογισμοί των 142

10 συνδυασμών πρόωσης και ακττνικού βάθους κοπής, οι οποίοι ικανοποιούν τον περιορισμό ως προς την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της τραχύτητας, πρέπει να καθοριστούν οι διαστάσεις της πρότυπης επιφάνειας του τεμαχίου, όπως επίσης και οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές της πρόωσης και του ακττνικσύ βάθους κοπής, καθώς χαι τα αντίστοιχα βήματα νπολογισμών (βλέπε στήοαιοβ) 9 Στήαα 10α: Επιλογή της εργαλειομηχανής και της κινηματικής κοπής Z rruc 10Β: Επιλογή των συνθηκών κοπής Βάσει των προηγούμενων επιλογών και καταγεγραμμένων -παραμέτρων, υπολογίζονται τα ζεύγη των τιμών ακηνικσύ βάθούς κοπής και πρόωσης όπως φαίνονται στ-τν οθόνη ^Optimised η οποία εικονίζεται στο στήιια 11α. Για κάθε συνδυασμό, παρουσιάζονται η ακαμενόμενη τιμή της τραχύτητας και ο ανηγμένος χρόνος κατεργασίας. ^rfyiajja: Υπολογισμένη συνδυασμοί πρόωσης και ακτινικού βάθους κοπής X rnuallb: Βέλτιστες παράμετροι κοπής για την κατεργασία του τεμαχίου Βασιζόμενος σ αυτές τις -πληροφορίες ο -χρήστης επιλέγει τον καταλληλότερο συνδυασμό για την κατεργασία του τεμαχίου. Τέλος στην κατάσταση επιλογάπτ "Οιιΐρπί, -η οποία εικονίζεται στο στήιια 11Β καταγράφονται όλες οι παράμετροι κατεργασίας του τεμαχίου που εικονίζεται στο στήαα 12. Η μετρημένη τιμή τραχύτητας σε διάφορες περιοχές του τεμαχίου κυμαίνονται μεταξύ 4 και 5μιη ενώ η προδιαγεγραμμένη είναι 6μιη και η υπολογισμένη ϋ3μιπ_ Οι διαφορές που -προκύπτουν στην μετρημένη τραχύτητα σε διαφορετικές περιοχές της επιφάνειας του τεμαχίου οφείλονται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η διασπορά των μετρημένων τιμών -κατά την πειραματική διαδικασία. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την μορφή του τεμαχίου. Το συγκεκριμένο τεμάχιο έχει καμπυλότητα σε δύο διευθύνσεις. Για να διατηρηθούν σταθερές οι παράμετροι της κοπής, σε όλα τμήματα της επιφάνειας του, το τεμάχιο έπρεπε να 143

11 κατεργαστεί σε πενταξονιχη μηχανή. Εφόσσν αυτό κί^εργάστηκε σε τετραςονική μηχανή, η γωνία κλίσης του εργαλείου ήταν μεταβαλλόμενη κατά την κατεύθυνση της προώσης. Προδιαγεγραμμένη τιμή τραχύτητη; Rt< 6μιη ί μετρημένη τιμή τραχύαρβς 11^ Σγτίαα 12: Τεμάχιο εφαρμογής με την προδιαγεγραμμένη, την μετρημένη και την υπολογισμένη τιμή τραχύτητας της επιφάνειας 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι διάφορες κινηματικές φραιζαρίσματος οι οποίες :προσφέρσνται για την αποπεράτωση ανάγλυφων επιφανειών οδηγούν σε διαφορετικές τιμές τραχύτητας. Με στόχο την επίτευξη χαμηλών τιμών τραχύτητας, εκτός από τη βελτιστοποίηση των συνθηκών κοπής, είναι αχαραίτητη και η βέλτιστη επιλογή της κλίσης του εργαλείου, καθώς και της κινηματικής της κοπής. Χρησιμοποιώντας το προαναφερθέν πρόγραμμα Β AULMILL είναι δυνατό να'ύπολογιστεί η προκύπτουαε: τραχύτητα της επιφάνειας κατά το πολυαξονικό φραιζάρισμα, και να προταθούν οι καταλληλότερες παράμετροι κοπής για να επιτευχθεί η προδιαγεγραμμένη τιμή της τραχύτητας. Με αυτόν τσν τρόπο προσδιορίζεται η βέλτιστη στρατηγική φραιζαρίσματος. 7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΕΣ *Η παρούσα ερευνητική εργασία επιδστήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια του Προγράμματος για την Ανάπτυξη της Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ), αριθμός 94 BE -418 με τίτλο: <ΕΒελτιστοζοίηση των κινηματικών του πολυαξονικού φραιζαρίσματος λαμβάνοντας υπ όψην την προκύπτουσα τραχύτητα της επιφάνειας' - 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ /1/ Werner A., Prozessauslegung and Prozesssichemsai beim Einsatz von schlanken Schaftfraesem, Dissertation, ΤΉ Aachen, /2/ Bieter R., CAM-gerechte Technologie fuer die NC- Praesbearbeitiing von 5tahîhohlfonnen. Diss. TH Aachen, /3/ Eversheim W., Koenig W., R. Bicker, M. T. Cobaaoglou, NC-Fraesbearbeitung von vergueteten Schmiedegesenken, "VDI - Z 131, Nr. 4, p.p , /4/ Bouzakis K. -D., Efstalhiou K. Cbarachaliou C., Amoniadis A. Aichouh P. Analytical, experimental determination of surface topomoiphy in milling, Balkantrib 96, Proceedings of '2nd International Conference on Tiibology, Thessaloniki, p.p ,1996.

12 151 Bouzalds 3C -D., Efstaihiou K. Surfacc Roughness in NC-milling with Ball End Tool, Tribology in Industry, Volume 18, No 3, p.p ,1996. /6/ Bouzakis K.-D., Methenitis G-, Optimale Beschreibang des zeitlicben Verlaufes der Schnittkraftkoinponenten bam mehrachsigen Fraesen, VDI-Z131, Nr. 2, p.p ,1989. /7/ Schulz 1L, Hock S., High-Speed milling of dies and moulds - cutting conditions and technology, C RP vol. 44, p.p ,1995. /8/ Bouzakis K.-D., Efstaihiou K_, Aichouh P., Antomadis A-, Determination of free form surface morphology in multi axis milling, 5th International Conference on Tribology, YUTRIB 97, Kopaonik, p.p ,1997. /9/ Bouzakis KL-D., Aichouh P., Efstaihiou K_, A compmer supported simulation of multi axis milling to determine the chip geometry and the surface topomcrphy, 9* International DAAM Symposium, p.p , Romania,1998. /10/ Ehman JL F., Hong M.S., A generalized model of the surface generation process in metal cutting, CIRP vol. 43, p.p ,1994. /11/ Bouzakis K.-D., Efstathiob K., Surface roughness in NC-milling with ball end tool, 3rd Conference of the Laboratory of Machine Tool and Machine Dynamic, p.p , Thessaloniki /12/ Bouzakis K. -D., Aichouh P., Efstaihiou K., Analytical detsnninarion of the chip geometry and the surface roughness in multiaxis milling with ball end tool based on a computer supported simulation, Balkantrib 99, Proceedings of 3rd International Conference of Tribology, Sinaia - Romania, p.p ,1999. /13/ Bouzakis JL -D., Aichouh P., Efstaihiou K., G. Kosnoupas, A. Antoniadis, A computer supported simulation of multiaxis milling to determine optimum cutting kinematics concerning the occurring surface roughness, Proceedings of 2nd International German and French Conference' on High Speed Machining, Darmstadt, Germany, p.p , March ,1999, 145

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ MANUFACTURING TECHNOLOGY MACHINE DYNAMIC

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ MANUFACTURING TECHNOLOGY MACHINE DYNAMIC I7MM ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Μ Η Χ Α Ν Ω Ν Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Η Σ Μ Η ΧΑ Τμήματος Μηχανολόγων [Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη Διευ ντη; : Κα9. Dr.-!ng.habil. Κ. -Δ. Μπουζακης εργαπηριοεργαλειο'ίηϊί,^ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD ΠΑΡΟΥςΙΑςΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗς ΕΡΓΑςΙΑς 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων (γραναζιών) που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Μαμμάς Ανδρέας Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2012 Φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων (Gear Hobbing) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2.1 Δεδομένα εισόδου 2.1.1 Κοπτικό εργαλείο Το κοπτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα δίπτερο κοπτικό εργαλείο με σφαιρική απόληξη χωρίς ελίκωση διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Νικόλαος Μπιλάλης, Μάρκος Πετούσης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση 1 Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό στροφών και με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 1 2 Μικρο-φραιζάρισμα Τραχύτητα Τοπομορφία επιφάνειας Εξοπλισμός πειραμάτων Σχεδιασμός πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Είναι γνωστό ότι η διάρκεια ζωής ενός κοπτικού εργαλείου είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες κατά την κοπή των µετάλλων, επειδή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6 1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6 Dept. of Production Eng. & Management Micromachining & Manufacturing Modeling Lab Brotzakis

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ MANUFACTURING TECHNOLOGY MACHINE DYNAMIC

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ MANUFACTURING TECHNOLOGY MACHINE DYNAMIC j g k t ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διευ/ντής : Καθ. Dr.-lng.habi!. Κ. -Δ. Μπουζάκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΓΑΛΕ!ΟΜ ΗΧΜ ^ί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Επίδραση του ακτινικού βάθους κοπής και της πρόωσης στην προκύπτουσα τραχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 2 Η συνήθης κατεργασία κοπής με εργαλείο πολλαπλής σημειακής επαφής είναι το φραιζάρισμα. Η κοπή πραγματοποιείται με τη χρήση ενός περιστρεφόμενου κοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Σχεδιασµός της διαδικασίας παραγωγής τεµαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές Στόχος του λογισµικού CAM: Η δηµιουργία του προγράµµατος ψηφιακής καθοδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ αποπεράτωση με χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιρρόη Πορφύρη Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2012

Καλλιρρόη Πορφύρη Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Al7075 T6 Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης Καλλιρρόη Πορφύρη

Διαβάστε περισσότερα

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAD: Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Η/Υ ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAM: ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με αποφλοίωση με κύλιση

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με αποφλοίωση με κύλιση 1 Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με αποφλοίωση με κύλιση Παρουσίαση ιπλωματικής εργασίας 2 Οι πιο δημοφιλείς κατεργασίες μαζικής κοπής οδοντώσεων με υψηλές προδιαγραφές είναι όλες οι κατεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργική Τεχνολογία & Εργαστήριο Ι

Μηχανουργική Τεχνολογία & Εργαστήριο Ι Μηχανουργική Τεχνολογία & Εργαστήριο Ι Cutting Tool Geometry Γεωμετρία Κοπτικών Εργαλείων Καθηγητής Χρυσολούρης Γεώργιος Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC

Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC Αρχές προγραμματισμού Τυποποιημένες εντολές Μη τυποποιημένες εντολές Φασεολόγια Εργαλεία Γ.Βοσνιάκος-2014 Προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το λογισμικό προσομοίωσης της κατεργασίας του πολυαξονικού φραιζαρίσματος, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και Παραδείγματα

Εφαρμογές και Παραδείγματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής των συστημάτων CAD/CAM στο σχεδιασμό και την κατασκευή διαφόρων καλουπιών και εξαρτημάτων. 5.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ευάγγελος Καστής. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ευάγγελος Καστής. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου Ευάγγελος Καστής Πολυτεχνείο Κρήτης-Χανιά 016 Παρουσίαση διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάλυση του βασικού κινηματικού μηχανισμού των εμβολοφόρων ΜΕΚ

2. Ανάλυση του βασικού κινηματικού μηχανισμού των εμβολοφόρων ΜΕΚ 2. Ανάλυση του βασικού κινηματικού μηχανισμού των εμβολοφόρων ΜΕΚ Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Γνώσεις των τμημάτων κινηματικού μηχανισμού Μηχανής Εσωτερικής Καύσης (β) Αριθμητικός υπολογισμός παραγώγου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης. xxi ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης. xxi ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xxi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.1 Ορισμός του αριθμητικού ελέγχου. 1 1.2 Ιστορική εξέλιξη του αριθμητικού ελέγχου. 1 1.3 Η εξέλιξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες Εισαγωγή Εισαγωγή στις κατεργασίες Κατεργασία H διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται φορτίσεις μέσω συσκευών, μηχανών και εργαλείων, ώστε μία αρχική άμορφη μάζα υλικού να παραμορφωθεί πλαστικά και να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE.

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE. 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE CAD/CAM CNC Post Processor Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ü i m j I μημα ΜηχανοΛογων Aristoteles University Thessaloniki,Greece Mechanical Engineering Department I I ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ρακτικά 2ου Συνεδρίου,παρουσίασης ερευνητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03. Θέμα: Πειραματικοαναλυτική διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων στο μηχανισμό και στην κινηματική της κοπής.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03. Θέμα: Πειραματικοαναλυτική διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων στο μηχανισμό και στην κινηματική της κοπής. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03 Θέμα: Πειραματικοαναλυτική διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων στο μηχανισμό και στην κινηματική της κοπής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις κατεργασίες των μετάλλων με αφαίρεση υλικού, ένα πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση

Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση Χριστοδουλόπουλος Αντώνιος 1 Εισαγωγή Κατηγορίες οδοντωτών τροχών Χαρακτηριστικά μεγέθη Κατασκευαστικές τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 9 και 10 Μαϊου 1996 Τμήμα Αυτοματισμού Εγκατάσταση Κέντρου Κατεργασίας στο Τ Ι Σερρών Αντωνιάδης Αριστομένης - Ζερβός Αναστάσιος TEJ Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι ο υπολογισμός του μέτρου της στιγμιαίας ταχύτητας και της επιτάχυνσης ενός υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο 10-11-013 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 1 Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 2 Αντίστροφη Μηχανική Στόχος εργασίας-επιλογή του Geomagic Studio 2012 Περιγραφή βασικών εντολών της επεξεργασίας του Νέφους Σημείων Σύνθεση τελικού μοντέλου επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ Dept. of Production Eng. & Management Micromachining & Manufacturing Modeling Lab Dimitrios G.Vakondios 2 Τραχύτητα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

CAD/CAM I ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

CAD/CAM I ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ CAD/CAM I ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. 2010-11, ΕΚΔΟΣΗ Α ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η - Εισαγωγικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τελικό Παραδοτέο: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη

Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη 1 Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη 2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Αριστομένη Αντωνιάδη που με εμπιστεύτηκε και μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου Γεώργιο & Βασιλική

Στους γονείς μου Γεώργιο & Βασιλική Στους γονείς μου Γεώργιο & Βασιλική Η διατριβή της Χαρίτου Καλλιόπης, εγκρίνεται: Αντωνιάδης Αριστομένης Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιβλέπων Μπιλάλης Νικόλαος Καθηγητής Σταυρουλάκης Γεώργιος Καθηγητής Με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design) Ενότητα # 2: Στερεοί Μοντελοποιητές (Solid Modelers) Δρ Κ. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Το προοπτικό ανάγλυφο, όπως το επίπεδο προοπτικό, η στερεοσκοπική εικόνα κ.λπ. είναι τρόποι παρουσίασης και απεικόνισης των αρχιτεκτονικών συνθέσεων. Το προοπτικό ανάγλυφο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ RRR ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ RRR ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ RRR ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ Δ. Σαγρής, Σ. Μήτση, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γκ. Μανσούρ Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση κατεργασίας φραιζαρίσματος σε μίκρο-κλίμακα και πειραματική μελέτη του Al7075-Τ651

Προσομοίωση κατεργασίας φραιζαρίσματος σε μίκρο-κλίμακα και πειραματική μελέτη του Al7075-Τ651 Προσομοίωση κατεργασίας φραιζαρίσματος σε μίκρο-κλίμακα και πειραματική μελέτη του Al7075-Τ651 ιδακτορική διατριβή που υπεβλήθη υπό τον ιπλ. Μηχ. (M.Sc.) ημήτριο Βακόνδιο 2 Η κατεργασία φραιζαρίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD Χρήστος Γεώργιος Κ. Γεωργακόπουλος Χανιά 2014 2 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές κονδυλίων Παραγωγή κονδυλίων Γεωμετρία των κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΕΡΟΤΟΜΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΕΡΟΤΟΜΗ Α.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ &ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAM

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAM ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAM ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) : ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING):

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Σύνθετη καταπόνηση

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Σύνθετη καταπόνηση Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Σύνθετη καταπόνηση Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχήμα 1 Μέσω των πειραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΤΕΧΝΙΚΟ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σύμβολα R: Radius-ακτίνα, Ø (Φι): Διάμετρος, κύκλου ή τόξου ΟΨΕΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Βασικές όψεις: Ορθογώνιες προβολές στις έξι

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Θέματα Εξετάσεων Ασκήσεις στο Mάθημα: "ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ" 1 η Σειρά Θεμάτων Θέμα 1-1 Έστω ρομποτικός

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η 1 Σκοπός Να αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να απαντούν σε ερωτήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή μας ζωή και έχουν σχέση με την ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη θέση ή το χρόνο κίνησης ενός κινητού.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ενότητα #2: Αναπαράσταση δεδομένων Αβεβαιότητα και Ακρίβεια Καθ. Δημήτρης Ματαράς Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Αναπαράσταση δεδομένων (Data Representation), Αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Υπολογισμός της θέσης του κέντρου μάζας συστημάτων που αποτελούνται από απλά διακριτά μέρη. Τα απλά διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (Computer Numerical Control CNC)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (Computer Numerical Control CNC) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Διευθυντής : Καθηγητής Γεώργιος Χρυσολούρης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M4. Κίνηση σε δύο διαστάσεις

Κεφάλαιο M4. Κίνηση σε δύο διαστάσεις Κεφάλαιο M4 Κίνηση σε δύο διαστάσεις Κινηµατική σε δύο διαστάσεις Θα περιγράψουµε τη διανυσµατική φύση της θέσης, της ταχύτητας, και της επιτάχυνσης µε περισσότερες λεπτοµέρειες. Θα µελετήσουµε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ισδιάστατοι μετασχηματισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί

ισδιάστατοι μετασχηματισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί Πολλά προβλήματα λύνονται μέσω δισδιάστατων απεικονίσεων ενός μοντέλου. Μεταξύ αυτών και τα προβλήματα κίνησης, όπως η κίνηση ενός συρόμενου μηχανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 3-RRP KAI 3-PRP

ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 3-RRP KAI 3-PRP ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 3-RRP KAI 3-PRP Σ. Μήτση 1, Κ.-Δ. Μπουζάκης 1, Γκ. Μανσούρ 1, I. Popescu 1 Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6α. Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα

Κεφάλαιο 6α. Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα Κεφάλαιο 6α Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα Στερεό (ή άκαμπτο) σώμα Τα μοντέλα ανάλυσης που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση όλων των κινήσεων. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ 1 Τ. Ε. Ι. ΔΥ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Σ Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 1: Ανοχές Δρ. Βαρύτης Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. 2 β. 4 γ. δ. 4 2 Μονάδες 5

α. 2 β. 4 γ. δ. 4 2 Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ Β Λ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βιβλίο περιέχει βασικές γνώσεις ανάλυσης και σύνθεσης των επίπεδων μηχανισμών. Μηχανισμοί είναι μηχανολογικές διατάξεις για την καθοδήγηση της κίνησης διαφόρων εξαρτημάτων, την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ)

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) Πειραµατικός προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου των δυνάµεων κοπής για κοπτικό εργαλείο πλακίδιο σκληροµετάλλου κατηγορίας Ρ 0 µε επικάλυψη TiN και υλικό κατεργασίας χάλυβα επιβελτιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Ε. Τσιτοπούλου, Ι.

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] Για τον καθηγητή Στόχοι: Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο. κινητό εκτελεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες κινήσεις :

Θέµα 1ο. κινητό εκτελεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες κινήσεις : 1ο ιαγώνισµα - Οριζόντια Βολή - Κυκλική Κίνηση Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) 1.1.

Διαβάστε περισσότερα