ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004)"

Transcript

1 ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) Τ ν ζω µας λην, κόµη κα ε ς τ ν µικρότερη λεπτοµέρειά της, ρυθµίζει τ θέληµα το γίου Θεο. Πολλο π µ ς δ ν τ βλέπουµε. ρχεται µως στιγµ πο λα φανερώνονται. Ε τυχε ς ε ναι κε νοι πο συλλαµβάνουν τ µηνύµατα πο ρχονται π κε νον κα ρυθµίζουν νάλογα τ ζωή τους. Α τ σχύει γι λους µας, χωρ ς ξαίρεση. Ε µαι συγκινηµένος, διότι κατ τ ν µακρ ν πορεία µου ε ς τ ν κόσµον το τον τ ν µάταιον, ε δα µ τ µάτια µου τ χέρι το Θεο ν δηγε τ ν ζωή µου κε πο κε νος θελε: στ Μοναστήρι το γίου ιονυσίου, στ Μητρόπολη Κίτρους, µ τ ν µεγάλο εράρχη κα Γέροντά µου είµνηστο Βαρνάβα. Στ ν Κωνσταντινούπολη, κοντ στ ν µεγάλο Πατριάρχη θηναγόρα. Στ Θεολογικ Σχολ Χάλκης, καί, τελικ ς, ς πίσκοπο ε ς τ ν ε λογηµένην α τ περιοχ κα πατρίδα µου, πικεφαλ ς τ ς νεοσυστάτου τότε ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως. ς κινηµατογραφικ ταινία περνο ν π µπροστά µου τ τριάντα α τ χρόνια. Ο ψεις κα τ βλέµµατα κληρικ ν κα λα κ ν πο µ δηµονία προσέβλεπαν στ ν τότε νέο ρχιερέα, πο µπαινε µπροστά, στ δρόµο τ ς χριστιανικ ς κα πνευµατικ ς τους πορείας κα τελειώσεως. Γνωριστήκαµε σχεδ ν κατ νοµα. Α τ ξ λλου θ πε ποιµήν: ν γνωρίζει τ πρόβατά του. Τ καθένα χωριστ κα µ τ νοµά του. νασκουµπωθήκαµε λοι. Κάναµε τ νύχτα µέρα. ουλέψαµε µ λη τ δύναµή µας κα µ ση κόµη µ ς νίσχυε καλ ς Θεός. Τ χρόνια πέρασαν. Τ µα ρα µαλλι κα γένια τ ντικατέστησε τ λευκ χρ µα. Τ ν σχ κα κµάδα, κόπωσις κα δυναµία. Ε ναι λα α τ πολ φυσικά. Κα πρέπει καθένας µας ν τ ποδέχεται µ κατανόηση κα ε χαριστίες πρ ς τ Θεό. Α τ κανα κα γ τ ς µέρες α τές. δη καταβεβληµένος π τ συνεχ κα κοπιαστικ ργασία τ ν τριάντα τ ν δέχθην τ ν περισυν δοκιµασία, ποία πεβάρυνε τ ν κατάστασίν µου. Τ κέντρο τ ς κκλησιαστικ ς µας ζω ς παραµένει πάντα πίσκοπος. Γύρω π α τ ν λειτουργε ται τ µυστήριο τ ς Θείας Ε χαριστίας. Κρατ ζωνταν στ ν στορία τ γεγον ς τ ς Θυσίας κα τ ς ναστάσεως, γι ν ζήσει κόσµος. Θεία Ε χαριστία θ ε ναι πάντα να κοµµάτι τ ς Βασιλείας το Θεο. Θ ε ναι καταφυγή µας κα σωτηρία µας. δοκιµασία τ ς γείας µου µ κρατ κόµη µακρι π τ χαρ α τ τ ς συµµετοχ ς 1

2 στ Πάσχα το Θεο. Α τ ς ε ναι Σταυρ ς κα προσωπικός µου Γολγοθ ς, καθ ς κα παράκλησή µου ν βρεθ σύντοµα στ Θυσιαστήριο. µως δ ν σκέφθην ν παραµένω νενεργ ς πίσκοπος. φροντίδα κα µέριµνά µου λο α τ τ διάστηµα το διαποίµανση τ ς ερ ς Μητροπόλεως. Φαίνεται τι καλ ς συνέλαβα τ µήνυµα το Θεο κα πεφάσισα ν θέσω τ ν παραίτησίν µου στ χέρια τ ς ερ ς Συνόδου τ ς κκλησίας µας. Γονατιστ ς ε χαριστ τ ν Θεό µου γι τ σα γαθ ε δόκησε ν µο χαρίσει. Τ ν Παναγία Μητέρα, το ς γίους µας Γεωργίους, τ ν Τροπαιοφόρο κα τ ν Νεαπολίτη, τ ν µέγιστό των Προφητ ν γιο Πρόδροµο, το ς τοπικούς µας γίους, κάκιο σβεστοχωρίτη κα θανάσιο Κουλακιώτη, πο δ ν µ φησαν χωρ ς τ ν καθηµερινή τους ε λογία. Σ σ ς πευθύνοµαι τ στιγµ α τή, κληρικο ς κα λα κούς. Κα πιθυµ ς γέρων πλέον πίσκοπός σας ν σ ς κφράσω π τ βάθη τ ς ψυχ ς µου τ ς πι θερµ ς ε χαριστίες γι τ ν γάπη κα τ ν σεβασµ πο δείξατε πρ ς τ πρόσωπό µου λα α τ τ χρόνια. Τ α σθήµατα α τ τ βλεπα στ καθαρά σας πρόσωπα. Στ βλέµµατά σας. Στ ν ε λικριν σεβασµ µαζ µ πλούσια γάπη πο βγαινε π τ ε ναι σας. µεγαλύτερη κανοποίηση γι ναν ποιµένα ε ναι ναγνώριση π µέρους τ ν παιδι ν του! Ε χαριστ διαιτέρως το ς δελφο ς κληρικούς µας, ο πο οι µαζί µου κουράστηκαν κι α το κα δωσαν να µεγάλο µέρος τ ς ζω ς τους στ ς η ξηµένες µου παιτήσεις. Το ς ζητ ν µ συγχωρήσουν ν κάποιους πίκρανα παρ τ θέλησή µου π νθρώπινη δυναµία. λλ κα πάλι κα πολλάκις ν ε χαριστήσω τ ν πλό, τίµιο κα ε σεβ λα τ ν υτικ ν Συνοικι ν. πο ος µ ληθιν ς κα σκληρ ς θυσίες κα προσωπικο ς κόπους συνετέλεσε ε ς τ ν νεγερθο ν µεγαλοπρεπε ς ερο ναοί, ληθιν µνηµε α κα γκαλλωπίσµατα πίστης. Ε χαριστ το ς ρχοντες το λαο µας, ηµάρχους, Νοµάρχας, Βουλευτάς κα πουργούς, ο πο οι στάθηκαν στ πλευρό µου κα βοήθησαν τ ργο τ ς κκλησίας κα τ ς ερ ς Μητροπόλεως. Ε χαριστ το ς καθηγητάς τ ς Θεολογικ ς µας Σχολ ς, πο µ τ ν κκλησιαστικό τους λόγο στήριξαν τ ργο µας. Ε χαριστ το ς κατηχητάς κα τ ς κατηχήτριες. Τ ς χριστιανικ ς κα εραποστολικ ς δελφότητες, πο πηρέτησαν µ ζ λο κα µ τ ν ε λογία το πισκόπου το ργο τ ς κατηχήσεως. 2

3 προσευχή µου γι τ Νεολαία µας, γι τ παιδιά µας πο βασανίζονται π τ ναρκωτικά, γι το ς νέργους, γι το ς ρρώστους, γι το ς γέροντες, παραµένει διαρκής. Ε χαριστ το ς κπαιδευτικούς τ ς παρχίας µας, µ τ ν ε χή µου ν κρατο ν τ παιδιά µας στ δρόµο το Θεο. Ε χαριστ τ ν ιευθυντ κα το ς καθηγητάς το κκλησιαστικο µας Σχολείου, µ τ ν ε χ ν τ φροντίζουν κα ν τ γαπο ν, γι ν παραµένει φυτώριο ερατικ ν κλίσεων. Ε χαριστ το ς ε εργέτας κα δωρητάς, το ς διακονούντας κα λεούντας µ ς. Τ ς γάπης τ ν µνησθείη Κύριος Θεός. Μ ε γνωµοσύνη θυµ µαι προσευχητικ τ ς ναρίθµητες στρατι ς τ ν θελοντ ν πο διακονο ν µ ταπείνωση, σιωπ κα γάπη στ συσσίτια τ ς ερ ς Μητροπόλεως. Ε χαριστ τ ν γουµένη κα τ ν δελφότητα τ ς ερ ς Μον ς Χορτιάτη γι τ ν συνεργασία πο ε χαµε π τριάντα χρόνια. καλ ς Θε ς ε λόγησε µαζ ν χαρο µε τ ν νακαινισµ τ ς ερ ς Μον ς. ν ξεχν τ µοναστηράκι τ ς γίας Τριάδος στ ν Ε καρπία. Παρακαλ κα κετεύω λους σας ν κάνετε θέµα συνεχο ς προσευχ ς τ θέµα το ντικαταστάτη τ ς ταπεινότητός µου. Θε ς ν στείλει τ ν κατάλληλο νθρωπο. νθρωπο τ ς κκλησίας. Φωτισµένο µ νο Χριστο. Μ ζω µετρηµένη κα γία, λλ κα µ δύναµη ψυχ ς κα σώµατος. νθρωπο πο θ ναλωθε π ρ τ ς τοπικ ς µας δ κκλησίας κα το λαο το Θεο. Ν τ ν χαιρόµεθα λοι κα µαζί σας κα γώ, πο π κοντ θ πευλογ κα θ νισχύω τ ργο του. Παρακαλ πολ α τ ν ε ναι συνεχ ς προσευχή σας κα Θε ς θ ε λογήσει κα θ κανοποιήσει τ ν γία α τ ν πιθυµία λων µας. Παρακαλ κόµη συνεχίστε µ τ ν δια νταση τ ν γάπη σας γι τ ν κκλησία το Χριστο. Συνεχίστε τ ν γάπη σας γι τ ν ερά µας Μητρόπολη. Τ ζ λο κα τ φροντίδα γι τ ς µορφες σ ν τ ς ψυχ ς σας κκλησίες πο κτίσαµε µαζί. φ στε τ ν αυτό σας στ χέρια το Θεο κα τ ν γκαλι τ ς γίας µας κκλησίας. π τ βάθη τ ς ψυχ ς µου κα µ λη τ δύναµη το ε ναι µου σ ς ε λογ πατρικ κα ε χοµαι γεία, χαρ κα πλούσια τ ν ε λογία το Θεο σ σ ς κα τ ς ο κογένειές σας. πήρξατε λοι γι µένα µοναδικο κα νεπανάληπτοι. Συνεργάτες πολύτιµοι σ α τ τ θαυµαστ µ τ χάρι το Θεο ργο. ντίδωρό µου γι τ ς χαρ ς τ ς πνευµατικές, πο Θε ς µ ξίωσε ν ζήσουµε µαζί, προσευχ κα γάπη µου γι σ ς. Σ ς Ε χαριστ. 3

4 νας ρχων Μητροπολίτης: Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ιονύσιος π Γεωργίου Κυρµελ κούσια παραίτηση το Μητροπολίτη Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως π τ ποιµαντικά του καθήκοντα ποτελε ε δηση θεολογική. Γι α τ κα κανε τεράστια -πολλο λ ν συγκλονιστικ - ντύπωση στ ποίµνιό του, κα χι µόνο. πίσκοπος δ ν χωρίζεται π τ ποίµνιό του σ καµι περίπτωση, παρ µόνο δι λόγους νωτέρας βίας κα λόγους πο προβλέπονται π το ς Κανόνες τ ς κκλησίας. θέση το πισκόπου ε ναι θεµελιώδης στ θεσµ τ ς κκλησίας. ποτελε τύπο κα τόπο Χριστο. Κέντρο τ ς λατρείας κα πηγ ε λογίας γι τ ν κκλησία του. Τ «του» χει τεράστια σηµασία, πο συνήθως δ ν τ ν τονίζει κανείς. τσι παραίτηση το µεγαλοπρεπο ς Μητροπολίτου ιονυσίου, το ρχοντος κα εροπρεπο ς εράρχου, συγκίνησε κα συγκινε σους τ ν γνώρισαν π κοντά. Χρειάζεται δύναµη µεγάλη, τεράστια, πο δύσκολα νιχνεύεται στ σηµερινή µας ποχ κα µάλιστα στ ς τάξεις τ ν εραρχ ν, γι ν πεκδυθε ς τ ν µανδύα τ ς πνευµατικ ς «ξουσίας», δόξας κα µεγαλοπρέπειας, τ ς αχές, τ ζήτω, τ ε λόγησον έσποτα, τ ς δαφια ες µετάνοιες κα τ λλα κοσµικ καλούδια, µ τ πο α προίκισε ε σεβής µας λα ς τ ν πίσκοπό του. φήνω κατ µέρος τ ν πολλ ς φορ ς µέγιστη ο κονοµικ κα λλη δύναµη. λα α τ δένουν χειροπόδαρα πολλο ς -πάµπολλους- πνευµατικούς µας «πατέρες» στ κατάρτι τ ς δύναµης, τ ς ξουσίας µ τ ν ντως λαγνεία λων α τ ν. λα α τ µεταβάλλονται σ λυσίδες πο περίπλοκα κα θανάσιµα δένουν το ς δύνατους κα νασφαλε ς. Πολλά τά παραδείγµατα νθρώπων «γαντζωµένων» κε ψηλ, πο δ ν ννοο ν πλέον τ ς φων ς τ ν συνετ ν συντρόφων: «κατέβα - φτάνει - ζαλίστηκες». ιότι, ντως, θέλει δύναµη χι τυχο σα, θέλει λεβεντι κα παληκαριά. Μ προπάντων -στ ν περίπτωσή µας- θος κκλησιαστικό. θος πο ε ναι ξεδιάλυτα συνταιριασµένο µ τ ν ννοια τ ς πέρβασης. Α τ µυθοποιηµένη πέρβαση, πο στ πόδια της συντρίβονται πολλο δύναµοι ν τ ν κατορθώσουν, στ ν κκλησία ε ναι - πρέπει ν ε ναι- ννοια τ ς καθηµεριν ς γιορτ ς κα σχόλης. ν νοε ται χριστιαν ς πο τ βάζει στ πόδια µπροστ στ καθ κον α τό, τ ς πέρβασης τ ν καθηµεριν ν πόνων, κόπων κα γώνων. Πολ περισσότερο ταν πρόκειται γι κληρικο ς κα µάλιστα πισκόπους. πίσκοπος ξέρει πότε ν λθει κα πότε ν πέλθει. Ξέρει, τ διαισθάνεται γιοπνευµατικ κα π σωτερικ µαρτυρία. κόµη τ α σθάνεται π ληθιν 4

5 α τογνωσία. Καταλαβαίνει π ς µερικ πράγµατα δ ν ντιµετωπίζονται µ προσδοκίες πο ε ναι πλέον πραγµατοποίητες. ντιλαµβάνεται τ σηµάδια τ ν καιρ ν. Α τ στ ν κκλησιαστικ γλώσσα παίρνει τ ν ννοια το σηµείου, τ ς φων ς νωθεν. Κα πίσκοπος ε ναι ποχρεωµένος ν τ ν κούσει. Πολλο κάνουν τ ν κουφό. σως ληθιν δ ν κο ν - δυστυχ ς- γι α το ς κα τ ν κκλησία. Κα χι µόνο δ ν κο ν, λλ κάνουν κα τ παληκάρι, γινόµενοι στε οι κα ξιοι ο κτου. κόσµος σκλήρυνε πολύ. ν στο ς γονε ς πολλο δείχνουν πάνθρωποι σκληρότητα, πανθρωπία α τ δείχνεται σ λο της τ ποκρουστικ πρόσωπο στο ς λλους, το ς ξένους κα προπάντων στο ς πνευµατικο ς γέτες, κείνους πο παψαν δ ν µπορο ν πλέον ν σταθο ν µεγαλόπρεπα πως µέχρι τότε. Τότε µφανίζεται τ συνειδησιακ πρόβληµα στ ν γέτη. ν ε ναι καµωµένος π ληθιν πάστα γέτη, ντιλαµβάνεται το ς χρόνους κα το ς καιρούς. Χωρ ς δάκρυα κα δυρµο ς παίρνει τ δρόµο τ ς ξιοπρέπειας κα τ ς τιµ ς. Σ ν λλος Κιγκινάτος, πρόσφερε κα διατίθεται ν προσφέρει, ν το ζητηθε. Α τ ε ναι ψυχ το πολιτισµο, πολιτισµένη ψυχή. Α τ ε ναι καλλιέργεια θους, συνέπειας, ξιοπρέπειας κα συνέχειας. νδειξη πευθυνότητος. Τέτοια φαινόµενα ε ναι σπάνια στ ν ποχή µας. ναισθησία κα διαφορία σ κατακραυγ ς περεπλεόνασε. Κα χρειάζονται τέτοια - στω σπάνια- παραδείγµατα σ ν το Μητροπολίτη Νεαπόλεως, γι ν µ ς πενθυµίζουν τι στ ν πλάνητα κα πλανώµενο το το κόσµο µας δ ν πέλιπε λπίς, τ θος, λεβεντι κα συναίσθηση τ ς κκλησιαστικ ς ποχρέωσης πο χει ποιµ ν ν ξασφαλίζει τ ν πλήρη κα καρποφόρα διαποίµανση το ποιµνίου του. Μπορο σε Μητροπολίτης ιονύσιος ν παραµείνει κόµη λίγο στ ν νεργ διακονία του, ν µ ν παραιτηθε. Ν κουτσοπορεύεται γκωµαχώντας, µακρυ π τ Θυσιαστήριο - πόσοι δ ν τ κάνουν!!-, ν περνάει τ ν καιρ του ναπληρούµενος ν νάγκη π λλους πισκόπους. ν τ κανε. διαποίµανση σ µι τέτοια περίπτωση θ ταν µισή, ν ταν. Κα α τ δ ν µπορο σε ν τ δεχθε. Α τ ς πο δ ν νεχόταν µύγα στ σπαθί του. Πού ποτελο σε τ µάτι, τ α τί, τ νο κα τ ν καρδι λης της Μητρόπολης. Α τ ς πο ζο σε στ σφιγµ τ ς ζω ς λων των νορι ν του. Α τ ς πο - πως λεγε- γνώριζε κόµη κα τ πολείµµατα τ ς τροφ ς στ δόντια τ ν ερέων του. Α τ ς πο ζο σε τ λατρευτικ ζω τόσο ντονα, µέχρι παρεξηγήσεως. Α τ ς πο ργάνωσε π µηδενικ ς βάσεως τ ν τόπο α τ ν τ ν ρηµο πνευµατικ κα κκλησιαστικά, τ υτικ Θεσσαλονίκη, σ ργοτάξιο θρησκευτικ ς, πνευµατικ ς κα πολιτιστικ ς νόδου κα προόδου. Χρόνια τώρα παρακολουθ τ ν κκλησιαστική µας στορία. Τ ν στορία α το κριβ ς το φαινοµένου: πέργηροι εράρχες ν γαντζώνονται µ χέρια κα πόδια στ ν 5

6 πισκοπική τους καρέκλα. ιαλογίζοµαι γιατί; φο κα στ ν λλη ζω θ ε ναι πίσκοποι. Τί ε ν α τ πού το ς κρατάει δεµένους στ µουράγιο α το του κόσµου; Τί ε ν α τ πο δ ν το ς πιτρέπει ν ντιληφθο ν τ σκάνδαλο πο δηµιουργο ν στο ς πιστούς τους µ τ ν σωµατική τους µόνο παρουσία κα τ ν λλη καθολική τους πουσία! Μητροπολίτης Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ιονύσιος π ρξε π τ ν πρώτη µέρα τ ς λεύσεώς του ξιοπρεπ ς κα µεγαλοπρεπής. θεσε ψηλ - κε πο πρέπει- τ ν ξία το πισκοπικο ξιώµατος κα µ τ ν τελευταία του πράξη -πράξη µολογουµένως γενναία- δ ν πρόδωσε τ ν αυτό του. πέδειξε συνέπεια κα συνέχεια. ταν κα ε ναι ξιος της κκλησίας, γι α τ κα ξιος λων µας. Ε θε κα διάδοχός του ν βαδίζει στ χνη του. 6

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό π. Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο τηλ.: 2610-341269 2610-334086 Καλοκαίρι 2009 Website/ στοσελίδα στό διαδίκτυο: http://orthway.org Ανοικτή πιστολή πρό

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου: Εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁμιλία Α ΕΠΕ, τ. 36, σελ.

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου: Εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁμιλία Α ΕΠΕ, τ. 36, σελ. ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 316 Μά ος 2012 Ἡ ἀνθρώπινη φύση μας στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ «Ἀνήνεγκε τοίνυν τήν ἀπαρχήν τῆς φύ σεως τῆς

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη Πολύτεκνη Ο κογένεια! Ο κογ. Μιχαήλ- 0θανασίας ΡΟΥΝΑΚΗ, Ν. 0ττικNς, βλ. σ. 16.

ΔΩΡΕΑΝ. Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη Πολύτεκνη Ο κογένεια! Ο κογ. Μιχαήλ- 0θανασίας ΡΟΥΝΑΚΗ, Ν. 0ττικNς, βλ. σ. 16. Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη Πολύτεκνη Ο κογένεια! ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ τι ) ν*ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 0θην1ν κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 5μότιμος Καθηγητής 0στρονομίας, ε ναι: γιός 9περπολυτέκνων,

Διαβάστε περισσότερα

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259 Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Χειµώνας 2012-13. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8!

Χειµώνας 2012-13. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8! «Ἃγιοι Κολλυβάδες» ΟB γυναeκες στήν Kκκλησιαστική διακονία:"κα δο Μαριµ λεπρσα σε χιών". Γυναeκα καf Ψαλτική. Παράλληλη µαρτυρία @γίου Κυρίλλου hεροσολύµων πό πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Ν. Βαρδακουλ 47 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α Τ ΟΥ Τ Ε Υ ΧΟΥ Σ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α Τ ΟΥ Τ Ε Υ ΧΟΥ Σ Τό µεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη Πολύτεκνη Ο κογένεια! Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α Τ ΟΥ Τ Ε Υ ΧΟΥ Σ Τό ΘΑΥΜΑ το «ΟΧΙ» το 1940: «Θεός σ ζοι τήν λλάδα!», σ. 3 5 Τά γενέθλια τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα