ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αποτελείται από τέσσερα (4) Κεφάλαια και τριάντα τρία (33) άρθρα. Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση, µε τις προτεινόµενες διατάξεις «ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στο σύστηµα προαγωγής και απόλυσης µαθητών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στη διαδικασία επιλογής των µαθητών για τα πειραµατικά και τα πρότυπα σχολεία και άλλα επείγοντα θέµατα» (σελ. 1). Οι εν λόγω ρυθµίσεις «έχουν µεταβατικό και, µε αυτή την έννοια, πιλοτικό χαρακτήρα, αφού πρόθεση του ΥΠΟΠΑΙΘ είναι να προχωρήσει σε συνολικότερη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος αργότερα, αφού πρώτα προηγηθεί ευρεία διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους κοινωνικούς φορείς και φυσικά µε όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής και επιστηµονικής κοινότητας» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 1). Περαιτέρω, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις κατατίθενται ως επείγουσες «καθώς είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν ψηφιστεί από την Ολοµέλεια της Βουλής το συντοµότερο δυνατόν, προκειµένου να προχωρήσουν πρακτικά οι σχετικές διαδικασίες στα σχολεία» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 1).

2 2 Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 1-9) τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4186/2013, ο οποίος διέπει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ειδικότερα, επαναπροσδιορίζεται το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων της Γ τάξης του Ηµερήσιου Ενιαίου Γενικού Λυκείου, το οποίο πλέον θα περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκαπέντε συνολικώς διδακτικών ω- ρών εβδοµαδιαίως, µαθήµατα προσανατολισµού δεκαπέντε συνολικώς διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως, και µαθήµατα επιλογής δύο συνολικώς ωρών ε- βδοµαδιαίως, αντί του υφιστάµενου ωρολόγιου προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας συνολικώς δεκατριών διδακτικών ω- ρών εβδοµαδιαίως και µαθήµατα προσανατολισµού συνολικώς είκοσι ωρών εβδοµαδιαίως. Οι οµάδες µαθηµάτων προσανατολισµού παραµένουν τρείς, οι εξής: οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών, οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών και οµάδα προσανατολισµού σπουδών οικονο- µίας και πληροφορικής. Στα µαθήµατα γενικής παιδείας της Γ τάξης του Η- µερήσιου Ενιαίου Γενικού Λυκείου προστίθενται τα µαθηµατικά και η βιολογία, µε ανάλογη ανακατανοµή των διδακτικών ωρών (άρθρο 1 παρ. 1 και 2). Στα µαθήµατα προσανατολισµού γίνεται επίσης ανακατανοµή των ωρών διδασκαλίας, ώστε να περιληφθούν η λογοτεχνία και η κοινωνιολογία όσον α- φορά την οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς και η ι- στορία και η ανάπτυξη εφαρµογών σε «προγραµµατιστικό» περιβάλλον ό- σον αφορά την οµάδα προσανατολισµού σπουδών οικονοµίας και πληροφορικής (άρθρο 1 παρ. 3). Ως µαθήµατα επιλογής ορίζονται η δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία επιλέγεται µεταξύ των αγγλικών, των γαλλικών και των γερµανικών, το ελεύθερο σχέδιο, το γραµµικό σχέδιο, η ιστορία της τέχνης και οι αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Επίσης, θεσπίζεται δυνατότητα παρακολούθησης ως µαθηµάτων επιλογής αµφότερων των µαθηµάτων του ελεύθερου και του γραµµικού σχεδίου για τους ε- ξεταζοµένους σε αυτά (άρθρο 1 παρ. 4). Περαιτέρω, τροποποιείται το πλαίσιο των απολυτήριων εξετάσεων στη Γ τάξη του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου. Συγκεκριµένως, οι εν λόγω γραπτές εξετάσεις θα περιλαµβάνουν το σύνολο των διδασκόµενων ως άνω µαθηµάτων, ήτοι των µαθηµάτων γενικής παιδείας, προσανατολισµού και επιλογής (εκτός του µαθήµατος της φυσικής αγωγής), και θα διενεργούνται επί θεµάτων τα οποία θα ορίζονται αποκλειστικώς από τους διδάσκοντες τα εν λόγω µαθήµατα, και όχι µετά από κλήρωση από την τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και τους διδάσκοντες, κατά ποσοστό 50% αντιστοίχως, όπως ισχύει σήµερα (άρθρο 2). Οµοίως, τα θέµατα των πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα ορίζονται αποκλειστικώς από την κεντρική επιτροπή εξετάσεων, και δεν θα προκύπτουν µε

3 κλήρωση από την τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και την κεντρική επιτροπή εξετάσεων, κατά ποσοστό 50%, αντιστοίχως (άρθρο 3 παρ. 1). Τα επιστηµονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται οι αναφερόµενες στο νοµοσχέδιο σχολές, τµήµατα κ.λπ., στα οποία η πρόσβαση γίνεται βάσει των ως άνω οµάδων προσανατολισµού παραµένουν πέντε, αλλά, παραλλήλως, δίδεται η δυνατότητα στους υποψηφίους για εισαγωγή σε αυτά να καταθέτουν δήλωση προτίµησης σε δύο από τα πέντε οριζόµενα επιστηµονικά πεδία, µετά από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των απολυτήριων εξετάσεων και των πανελλήνιων εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Προς τον σκοπό αυτό, οι ανωτέρω υποψήφιοι εξετάζονται, αντί σε τέσσερα, σε πέντε µαθήµατα. Εξ άλλου, οι υποψήφιοι των πανελλήνιων εξετάσεων από κάθε οµάδα προσανατολισµού καλούνται να επιλέξουν µεταξύ τριών επιστηµονικών πεδίων, τα οποία έχουν τρία κοινά µαθήµατα και διαφοροποιούνται στο τέταρτο, το οποίο καθορίζει και το πεδίο (άρθρο 3 παρ. 2 και 3). Τέλος, ο βαθµός προαγωγής και απόλυσης στο Ηµερήσιο Γενικό Λύκειο παύει να προσµετρείται για τον υπολογισµό του βαθµού πρόσβασης στις ανωτέρω σχολές, τµήµατα κ.λπ. (άρθρο 3 παρ. 4 και 5). Όλες οι ανωτέρω ρυθµίσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από το σχολικό έτος (άρθρα 1 παρ. 5, 2 παρ. 2 και 3 παρ. 6). Τέλος, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα τα οποία αφορούν τα α- ναλυτικά προγράµµατα σπουδών του Επαγγελµατικού Λυκείου (άρθρο 7), την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων του Επαγγελµατικού Λυκείου (άρθρο 8), και εισάγονται µεταβατικές διατάξεις για το σχολικό έτος (άρθρο 9). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β (άρθρα 10-15) ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τα Πειραµατικά και τα Πρότυπα Σχολεία διά της τροποποίησης και της κατάργησης σχετικών διατάξεων του ν. 3966/2011 «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις». Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση επί του Κεφαλαίου Β του νοµοσχεδίου, σκοπός των προτεινόµενων διατάξεων είναι ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας και του χαρακτήρα των Πειραµατικών και των Πρότυπων Σχολείων. Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, καταργείται ο όρος «Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο», εισάγεται εφεξής η διάκριση των εν λόγω σχολείων σε «Πρότυπα Σχολεία» και «Πειραµατικά Σχολεία» και καθορίζονται εκ νέου τα χαρακτηριστικά τους (άρθρο 10). Επίσης, ορίζονται τα σχολεία τα οποία ανήκουν σε καθεµία από τις ως άνω κατηγορίες και ρυθµίζονται θέµατα τα οποία αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας τους, τον τρόπο επιλογής των µαθητών τους και τη σύνδεσή τους µε άλλες 3

4 4 σχολικές µονάδες (άρθρο 11). Τέλος, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται θέµατα του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού τους (άρθρα 12-14) και εισάγονται µεταβατικές διατάξεις για τα σχολικά έτη και Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 16-28) τροποποιείται, ιδίως, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, καταργείται η ρύθµιση για τετραετή διάρκεια ισχύος των πινάκων επιλογής των εν λόγω στελεχών (άρθρο 16), ορίζεται ότι δεν επιλέγεται, ως στέλεχος εκπαίδευσης, ο υποψήφιος που προσκοµίζει πλαστά έγγραφα ή υποβάλλει αναληθείς δηλώσεις µε σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας (άρθρο 17), καταργείται, ως στάδιο της διαδικασίας επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, η συνέντευξη ενώπιον διοικητικού οργάνου (δηλαδή, του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής), και, στη θέση της, εισάγεται η διαδικασία της µυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων της οικείας σχολικής µονάδας (ή, για την ε- πιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών σχολικών µονάδων και των προϊσταµένων νηπιαγωγείων) (άρθρο 18), και καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός µελών του συλλόγου διδασκόντων και του σώµατος των διευθυντών σχολικών µονάδων και προϊστάµενων νηπιαγωγείων προκειµένου να είναι έγκυρη η ψηφοφορία (άρθρο 19). Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα που α- φορούν τα συµβούλια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης (άρθρο 21), ό- πως επίσης την κρίση και την επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης (άρθρο 23) και διευθυντών σχολικών µονάδων (άρθρο 24). Με τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου τροποποιείται, κατά τα ανωτέρω, η διαδικασία επιλογής των στελεχών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης. Σχετικώς σηµειώνεται ότι το Σύνταγµα καθιερώνει, στο άρθρο 4 παρ. 1 και 4 και στο άρθρο 5 παρ. 1, τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και, ειδικότερα, την ελεύθερη πρόσβαση στις δηµόσιες θέσεις και τη σταδιοδρο- µία κάθε δηµοσίου υπαλλήλου κατά τον λόγο της προσωπικής αξίας και ικανότητας (βλ. ΣτΕ 2788/2009). Κάθε σύστηµα προαγωγικής και εν γένει υπηρεσιακής εξέλιξης υπαλλήλων πρέπει να συµµορφώνεται προς τις συνταγ- µατικές αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αξιοκρατίας και της αµεροληψίας. Στο πλαίσιο των αρχών αυτών, η επιλογή προϊσταµένων οργανικής θέσης, και, εν προκειµένω, στελεχών της εκπαίδευσης, πραγµατοποιείται βάσει θεσµοθετηµένων κριτηρίων, που αφορούν τα οικεία επαγγελµατικά και τεχνικά προσόντα εν προκειµένω, την επιστηµονική κατάρτιση των υποψηφίων την εργασιακή και διοικητική εµπειρία εν προκειµένω, την εκπαιδευτική προϋπηρεσία και την άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε σχολικές µονάδες

5 και τις ικανότητες και δεξιότητες των υποψηφίων εν προκειµένω, ενδεικτικώς, την ικανότητα συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών ζητηµάτων που α- ξιολογούνται βάσει συστήµατος το οποίο περιλαµβάνει, κυρίως, µοριοδότηση, καθώς και υποκειµενική κρίση των αρµόδιων οργάνων επιλογής (βλ. Α. Τάχο Ι. Συµεωνίδη, Ερµηνεία Υπαλληλικού Κώδικα, 2007, σελ. 992). Τέλος, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ (άρθρα 29 33) ρυθµίζονται λοιπά θέµατα, µεταξύ των οποίων, η µεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για στελέχη Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Α- σφαλείας (άρθρο 29), και θέµατα που αφορούν το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (Ε.Σ.Ε.Τ.Α.Κ.) και τα Ερευνητικά Κέντρα (άρθρο 30) και τα Σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας (άρθρο 31). 5 ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νοµοσχεδίου 1. Επί του άρθρου 1 παρ. 4 Δεδοµένου ότι, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, το ελεύθερο και το γραµ- µικό σχέδιο θα συνιστούν εφεξής µαθήµατα επιλογής υποχρεωτικής παρακολούθησης, θα ήταν χρήσιµο να συσχετισθούν οι εν λόγω διατάξεις µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013, στην οποία ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη λειτουργία τµηµάτων ειδικών µαθηµάτων «ιδίως ελεύθερου και γραµµικού σχεδίου (...) για την προετοιµασία των µαθητών που επιθυµούν να εισαχθούν σε Σχολές, Τµήµατα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις που απαιτούν εξέταση σε ειδικά µαθήµατα (...)». 2. Επί του άρθρου 3 παρ. 3 Στην τροποποιούµενη, διά του παρόντος, παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2014, υπό στοιχ. α) ρυθµίζονται τα σχετικά µε την εξέταση σε επιπλέον µάθηµα «το οποίο µπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Οµάδας Προσανατολισµού» των υποψηφίων που επιθυµούν να επιλέξουν δύο επιστηµονικά πεδία. Για λόγους εφαρµογής της ρύθµισης, θα ήταν, σκόπιµο να προσδιορισθεί ο τρόπος καθορισµού αυτού του µαθήµατος είτε διά του παρόντος είτε διά της, κατ εξουσιοδότηση αυτού, εκδοθησόµενης πράξης. 3. Επί του άρθρου 6 παρ. 2 και 5 Στο πρώτο εδάφιο της προστιθέµενης στο άρθρο 46 παρ. 5 του ν. 4186/2013, διά της παρ. 5 του παρόντος, διάταξης ορίζεται ότι «[τ]ο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. οι οποίες καταργήθηκαν εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ., σύ φωνα ε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου».

6 6 Δεδοµένου ότι µε την ισχύουσα ρύθµιση της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι «[τ]ο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ί- διας Διεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ. (...) Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑ.Λ. από την ηµεροµηνία της οργανικής τοποθέτησής τους στην καταργούµενη ΕΠΑ.Σ. (...)», και του ότι η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται στο εν λόγω σηµείο µόνο στο δεύτερο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης [βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 5, όπου αναφέρεται ότι «στην παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ε τα ο- ποία ορίζεται ότι (...) το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. που καταργήθηκαν εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ., σύ φωνα ε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου»], θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί η έννοια του πρώτου εδαφίου της προτεινόµενης διάταξης. Εξ άλλου, στο δεύτερο εδάφιο της προτεινόµενης, διά της παρ. 5 του άρθρου, διάταξης ορίζεται ότι «το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. που καταργήθηκαν εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ., σύ φωνα ε τις ίδιες διατάξεις», ενώ στην παρ. 2 του άρθρου ότι «[κ]ατ εξαίρεση και για τις ανάγκες του σχολικού έτους µε αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (...) τοποθετούνται οργανικά κατά περίπτωση στα ΕΠΑ.Λ. οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσι ότητα ε τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α 167)». Σηµειώνεται, καταρχάς, ότι κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η, διά του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, κατάργηση των ειδικοτήτων και των αντίστοιχων οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής τεχνικής εκπαίδευσης «η ο- ποία συνδέεται µε την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισµό των πάγιων α- ναγκών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, συνεπαγόµενη τη θέση σε διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις καταργούµενες θέσεις, στηρίζεται σε κριτήρια συνδεόµενα µε τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες της Διοικήσεως και, ως εκ τούτου, δεν παραβιάζει τις διατάξεις περί µονιµότητας του άρθρου 103 του Συντάγµατος» (ΣτΕ [Ολ]3169/2014 και 3170/2014). Περαιτέρω, παρατηρείται ότι, εάν, κατ ουσίαν, πρόκειται περί σύστασης νέων οργανικών θέσεων, δεν γίνεται σχετική αναφορά στην, κατά το άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος, Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και στην, κατά το άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος, Ειδική Έκθεση.

7 Τέλος, για να διευκολυνθεί η εφαρµογή της διάταξης της παρ. 2, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί, στο δεύτερο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης, η έννοια της φράσης «κατά περίπτωση» Επί του άρθρου 10 Στο τελευταίο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης της παρ. 4 του νέου άρθρου 36 του ν. 3966/2011, όπως αντικαθίσταται διά του παρόντος, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες των Πειραµατικών Σχολείων «εισάγονται µε τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγµατος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων». Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της προτεινόµενης διάταξης, θα ήταν σκόπιµο να προσδιορισθούν περαιτέρω στο κείµενο της εν λόγω διάταξης οι ως άνω αναφερόµενες «βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγµατος». 5. Επί του άρθρου 13 Συµφώνως προς το πρώτο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης της νέας παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, «[ο] διευθυντής και ο υποδιευθυντής του Πειραµατικού και [του] Πρότυπου Σχολείου επιλέγονται για διετή θητεία, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται για τις λοιπές σχολικές µονάδες». Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της προτεινόµενης διάταξης, θα ήταν ενδεχοµένως χρήσιµο να ορισθεί στο κείµενο της διάταξης η σχετική διαδικασία και τα ως άνω κριτήρια ή να γίνει σαφής παραποµπή στις σχετικές διατάξεις. Επίσης, πρέπει να τεθεί το οριστικό άρθρο «του» προ των όρων «Πρότυπου Σχολείου». Υπό το φως των ανωτέρω, στην παρ. 2 του άρθρου πρέπει να συµπεριληφθεί µεταξύ των καταργούµενων διατάξεων και η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011, συµφώνως προς την οποία «[ο]διευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τετραετή θητεία και όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή του σχολείου», εφόσον η θητεία του προβλέπεται πλέον διετής, και να ενσωµατωθεί στην προτεινό- µενη νέα διάταξη ο τρόπος αναπλήρωσης του εν λόγω Διευθυντή. 6. Επί του άρθρου 15 Στην παρ. 2 του προτεινόµενου νέου άρθρου 52 του ν. 3966/2011, όπως α- ντικαθίσταται διά του παρόντος, ορίζεται ότι «[µ]ε αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυ-

8 8 βερνήσεως ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διεξαγωγή της κλήρωσης ή της γραπτής ή άλλης δοκιµασίας και εν γένει θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, στο πλαίσιο της οµαλής µετάβασης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των αναφερόµενων στο παρόν σχολικών µονάδων». Εν προκειµένω, για λόγους πληρότητας και σαφήνειας, θα ήταν σκόπιµο, µετά τη φράση «εν γένει θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος», να προστεθεί η λέξη «Κεφαλαίου». Περαιτέρω, όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής (βλ., ενδεικτικώς, την από Έκθεση επί του ν. 4324/2015, παρατ. 6), µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η δυνατότητα να εξουσιοδοτεί την εκτελεστική εξουσία προς θέσπιση κανόνων δικαίου. Ως φορείς της κατ εξουσιοδότηση ασκούµενης νοµοθετικής αρµοδιότητας ορίζονται, πέραν του Προέδρου της Δηµοκρατίας, και άλλα όργανα της Διοίκησης, ε- φόσον πρόκειται περί ειδικότερων θεµάτων ή θεµάτων µε τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. Όπως δε γίνεται παγίως δεκτό (βλ. ΣτΕ [Ολ] 235/2012, 1210/2010, 2815/2004 κ.ά.), «ως "ειδικότερα θέµατα", για τη ρύθµιση των οποίων επιτρέπεται η παροχή νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως, νοούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση µε την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της νοµοθετικής ρυθµίσεως. Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ ύλην προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδοτήσεως, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο όµως, πλαίσιο, σύµφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέ- µατα. Η ανωτέρω δε ουσιαστική ρύθµιση µπορεί να υπάρχει τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων νόµων σχετικών µε τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως» (ΣτΕ [Ολ] 2186/2013). Λεπτοµερειακό δε είναι το ζήτηµα που αφορά τη θέσπιση όλως δευτερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων, δεδοµένου ότι οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νο- µοθέτη (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999, 602/2002), ενώ τεχνικού χαρακτήρα είναι το θέµα που αφορά στη θέσπιση ρύθµισης για την οποία απαιτείται παρέµβαση αρµόδιου τεχνικού οργάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999).

9 Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν σκόπιµο η εξουσιοδοτική διάταξη να περιγράφει λεπτοµερέστερα τα προς ρύθµιση «εν γένει θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος», εφόσον πρόκειται περί ολόκληρου του Κεφαλαίου Γ του ν. 3966/2011, το οποίο αποτελείται από 17 άρθρα Επί των άρθρων 17 και 26 Με τη διάταξη της προτεινόµενης παρ. 7 εδ. β του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως αντικαθίσταται διά του άρθρου 17, ορίζεται ότι «Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: ( ), β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου ( )». Συµφώνως προς το τέταρτο και το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3848/2010, το οποίο τροποποιείται µε το άρθρο 26, «[µ]ε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης της παρούσας παραγράφου από τα ανωτέρω αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια. Κατά τον καθορισµό των κριτηρίων λαµβάνονται υπ όψιν τα προβλεπόµενα κριτήρια στα άρθρα 12 και 14 [του ν. 3848/2010] όπως αντικαθίστανται µε το παρόν». Προς πληρέστερη ενηµέρωση σηµειώνεται συναφώς, ότι, συµφώνως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «η άδεια ανατροφής παιδιού, η οποία, προς συµµόρφωση προς την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου της σχετικά µε τη συµφωνία για τη γονική άδεια που συνήφθη από τη UNICE, τη CEEP και τη CES (L 145), ( ) χορηγείται στ[ο] πλαίσι[ο] της αρχής της εναρµόνισης της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή, ως φυσικό συµπλήρωµα της αρχής της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και ως µέσο για την ουσιαστική εφαρµογή της, µε την αναγνώριση στους «εργαζόµενους» τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα, άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχου προσωπικού δικαιώµατος να λαµβάνουν γονική άδεια, για να µπορούν να ασχοληθούν µε την ανατροφή των τέκνων τους, ώστε να καθίσταται στην πράξη εφικτός, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες, ο συνδυασµός των επαγγελµατικών τους ευθυνών µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και ειδικότερα προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να αναλάβουν ίσο µέρος των οικογενειακών τους ευθυνών, λαµβάνοντας γονική άδεια, για να ασχοληθούν και αυτοί µε την ανατροφή των τέκνων τους (βλ. την ενσωµατωµένη στην οδηγία 96/34/ΕΚ «συµφωνία για τη γονική άδεια που συνήφθη από τη UNICE, τη CEEP και τη

10 10 CES», προοίµιο και γενικές εκτιµήσεις σκέψη 8, εισηγητική έκθεση ν. 3528/2007 σχετικά µε το άρθρο 53, ΔΕΚ απόφαση της , C-104/09, Pedro Manuel Roca Alvarez, σκέψη 36-39, ΣτΕ 1, 2/2006, 7µ., σκέψη 9 κ.α. ό- µοιες, ΕΔΔΑ, απόφαση της , Konstantin Markin κατά Ρωσίας, Τµή- µα Μείζονος Σύνθεσης, σκέψη 141)» (ΣτΕ επταµ. 4875/2012). Εξ άλλου, ειδικότερα ως προς το ζήτηµα του καθορισµού, µεταξύ των εν λόγω κριτηρίων, της προσµέτρησης στον χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων και του χρόνου άδειας µητρότητας και ανατροφής τέκνου, σηµειώνεται ότι µε την πρόσφατη υπ αριθ. 4875/2012 απόφαση του Συµβουλίου Ε- πικρατείας επί του τεθέντος ζητήµατος των προσόντων για την επιλογή σχολικών συµβούλων, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, έγινε δεκτό ότι «( ) κατά το µέρος που µε αυτήν [ενν. την οικεία υπουργική απόφαση] ο χρόνος της άδειας µητρότητας και ανατροφής τέκνου δεν προσµετράται στον χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων ( ) ως απαραίτητο τυπικό προσόν για την επιλογή εκπαιδευτικού σε θέση σχολικού συµβούλου, κείται εκτός της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 18 παρ. 10 του ν. 3848/2010 ( )». Συνάγεται, εποµένως, κατά τα ανωτέρω, επίσης προς πληρέστερη ενηµέρωση, ότι το εν λόγω χρονικό διάστηµα άδειας µητρότητας και ανατροφής τέκνου, ανεξαρτήτως εάν χρήση του έγινε από τη µητέρα ή τον πατέρα, συ- µπεριλαµβάνεται µεταξύ των κριτηρίων επιλογής και αντιστοίχως µοριοδότησης των υποψηφίων σχολικών συµβούλων και λοιπών υποψηφίων στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης. 8. Επί του άρθρου 29 Με τις υπό ψήφιση διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου 29 του νοµοσχεδίου, παρέχεται το δικαίωµα, κατ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί µεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), στους µονίµως υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι φοιτητές των Α.Ε.Ι., να µεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στην αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα του Πανεπιστηµίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) στην έδρα όπου υπηρετούν ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. στον τόπου όπου υ- πηρετούν, να µεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. Ως προς το ζήτηµα της εισαγόµενης διάταξης, η οποία αφορά την κατ ε- ξαίρεση µεταφορά θέσης εισαγωγής, καθ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων µε τη γενική σειρά εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις, υπέρ των

11 µονίµως υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας, πρέπει να επισηµανθεί ότι, κατά την υπ αριθµ. 1251/2015 απόφαση της Ο- λοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, «( ) σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος, είναι επιβεβληµένη η εύρυθµη λειτουργία των σχολών και των τµηµάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων καθ όλο τον χρόνο των σπουδών των εισαγοµένων. Συνεπώς, κάθε εισαγόµενος πρέπει, κατ αρχήν, να φοιτά στη σχολή ή στο τµήµα, όπου εισάγεται, µέχρι την αποφοίτησή του. Κατ εξαίρεση ο κοινός νοµοθέτης δύναται να θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν τις µετεγγραφές εκείνων των φοιτητών, οι οποίοι αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη σχολή ή στο τµήµα, όπου έχουν εισαχθεί, λόγω προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζουν οι ίδιοι ή λόγω α- νυπέρβλητης οικονοµικής δυσχέρειας και ζητούν να µετεγγραφούν σε αντίστοιχη σχολή ή τµήµα ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε άλλη πόλη, όπου αποδεδειγµένα θα έχουν την αναγκαία για τη φοίτησή τους ιατρική ή οικονοµική, κατά περίπτωση, υποστήριξη. Επιπροσθέτως, χάριν προστασίας της εύρυθµης λειτουργίας και σεβασµού της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το άρθρο 16 του Συντάγµατος επιβάλλει στον κοινό νοµοθέτη κατά τη θέσπιση των διατάξεων περί µετεγγραφών: α) να προβλέπει ανώτατο όριο για τις καθ έκαστο ακαδηµαϊκό έτος επιτρεπόµενες µετεγγραφές, το οποίο ευλόγως δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά για τα εξάµηνα σπουδών ποσοστό 10% επί των κατά το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος εισαγοµένων σε κάθε σχολή ή τµήµα υποδοχής και β) να καθιστά τα όργανα των σχολών και των τµηµάτων υποδοχής α- ποφασιστικώς αρµόδια για να εκτιµούν, µε ειδικώς αιτιολογηµένη κρίση και χωρίς υποχρέωση εξαντλήσεως του ως άνω ορίου, αν και σε ποιο βαθµό ε- πιτρέπουν οι λειτουργικές δυνατότητές τους τη διενέργεια µετεγγραφών κατά το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος και, ακολούθως, να αποφασίζουν ε- πί των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφεροµένων συνεκτιµώντας και την επίδοση εκάστου εξ αυτών στις σπουδές του ( )» (βλ., ωστόσο, και µειοψηφία, κατά την οποία «το άρθρο 16 του Συντάγµατος επιβάλλει, χάριν της εύρυθµης λειτουργίας των σχολών και των τµηµάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αυστηρότερο περιορισµό στις ρυθµίσεις του κοινού νο- µοθέτη περί µετεγγραφών, ώστε αυτές να αφορούν µόνο φοιτητές µε προβλήµατα υγείας». Πρβλ., επίσης, την απόφαση υπ αριθµ. 986/2014 της Ολο- µέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, συµφώνως προς την οποία, «(...) οι προστατευτικές της παιδείας διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγµατος α- νάγουν την παιδεία σε αποστολή του κράτους και κατοχυρώνουν, µεταξύ άλλων, τη θεσµική εγγύηση της παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από πλήρως αυτοδιοικούµενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ( )». 11

12 12 Υπό το φως των ανωτέρω, θα µπορούσε να διατυπωθεί προβληµατισµός κατά πόσον η προτεινόµενη ρύθµιση εναρµονίζεται µε τα προσφάτως κριθέντα από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εξ άλλου, τίθεται ερώτηµα ως προς το χρονικό όριο εφαρµογής της ως άνω διάταξης σε περίπτωση διαδοχικών µεταθέσεων των υπαγοµένων στο πεδίο εφαρµογής της. Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 Οι εισηγητές Αλεξάνδρα Καρέτσου Επιστηµονική Συνεργάτις Δηµήτρης Βασιλείου Μαριάνθη Καλυβιώτου Γεωργία Μακροπούλου Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο Προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Ο Προϊστάµενος της Β Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων. Άρθρο Μεταφορά θέσης

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/20 (Φ.Ε.Κ. 8 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ, 12 Μαΐου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. 1 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ 25% + ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ OΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ OΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτές Εξετάσεις 1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής 2. Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»

«Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 9/6/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Έννοια και Ίδρυση 1. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) (Ημερήσιο και Εσπερινό). 2. Επαγγελματικά Λύκεια (Δημόσια ή Ιδιωτικά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.05.14 21:33:30 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προπυλαίων 7, 11742 Αθήνα Τηλ/fax: 210 9239913 - email:pesa@pesa.com.gr, - http:www.pesa.gr Αθήνα 3 7 2014 Αριθμ. Πρωτ.:2140 Προς: Όλα τα μέλη ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 20/5/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Η Γ τάξη Γενικού Λυκείου θα περιλαμβάνει συνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών την εβδομάδα, από τις οποίες οι 15 θα αφορούν τα μαθήματα προσανατολισμού. Διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με : α) Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1-11-2013) β) Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α/10-12-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι βασικές αλλαγές Επιλογή θεμάτων εξετάσεων και για τις 3 τάξεις του Λυκείου Προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης Πανελλαδικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Κ.Πετρόπουλος

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Κ.Πετρόπουλος ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Σκοποί του Γενικού Λυκείου 1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ημερήσιο και Εσπερινό) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία & Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ) Α /ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Το Νέο Λύκειο Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Α' Λυκείου Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Στη Γ' Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β' Τάξη του Γενικού Λυκείου.

Στη Γ' Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β' Τάξη του Γενικού Λυκείου. ΝΟΜΟΣ 4186/ΦΕΚ Α 193/17.09.2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) Άρθρο 1 Έννοια και Σκοποί του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά..

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά.. ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ:(Ν. 486 ΦΕΚ: 93 Α /7-09-03) Ο νόμος θα τεθεί σε μερική εφαρμογή από το Σχολικό Έτος 03-04,για τους μαθητές της Α' τάξης Λυκείου Και σε πλήρη εφαρμογή το σχολ. Έτος 05-06 οπότε και θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία & Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ) Α /ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΖΟΥΝ: 1) ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΛΥΣΗ (απολυτήριο) 2) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια) Α ΛΥΚΕΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με : α) Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1-11-2013) β) Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α/10-12-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Μαζί μας όλα γίνονται αλλιώς (2) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (3) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι ώρες Μαθημάτων Α Λυκείου Γενικής Παιδείας 33 ώρες την εβδομάδα Ελληνική Γλώσσα 9 ώρες την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 1. Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 1. Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΑ 1. Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων 2. Λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας 3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Με βάση το ελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας της 6.4.2015: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικό Έτος 2015-2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν.

Διαβάστε περισσότερα