ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αποτελείται από τέσσερα (4) Κεφάλαια και τριάντα τρία (33) άρθρα. Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση, µε τις προτεινόµενες διατάξεις «ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στο σύστηµα προαγωγής και απόλυσης µαθητών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στη διαδικασία επιλογής των µαθητών για τα πειραµατικά και τα πρότυπα σχολεία και άλλα επείγοντα θέµατα» (σελ. 1). Οι εν λόγω ρυθµίσεις «έχουν µεταβατικό και, µε αυτή την έννοια, πιλοτικό χαρακτήρα, αφού πρόθεση του ΥΠΟΠΑΙΘ είναι να προχωρήσει σε συνολικότερη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος αργότερα, αφού πρώτα προηγηθεί ευρεία διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους κοινωνικούς φορείς και φυσικά µε όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής και επιστηµονικής κοινότητας» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 1). Περαιτέρω, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις κατατίθενται ως επείγουσες «καθώς είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν ψηφιστεί από την Ολοµέλεια της Βουλής το συντοµότερο δυνατόν, προκειµένου να προχωρήσουν πρακτικά οι σχετικές διαδικασίες στα σχολεία» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 1).

2 2 Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 1-9) τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4186/2013, ο οποίος διέπει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ειδικότερα, επαναπροσδιορίζεται το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων της Γ τάξης του Ηµερήσιου Ενιαίου Γενικού Λυκείου, το οποίο πλέον θα περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκαπέντε συνολικώς διδακτικών ω- ρών εβδοµαδιαίως, µαθήµατα προσανατολισµού δεκαπέντε συνολικώς διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως, και µαθήµατα επιλογής δύο συνολικώς ωρών ε- βδοµαδιαίως, αντί του υφιστάµενου ωρολόγιου προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας συνολικώς δεκατριών διδακτικών ω- ρών εβδοµαδιαίως και µαθήµατα προσανατολισµού συνολικώς είκοσι ωρών εβδοµαδιαίως. Οι οµάδες µαθηµάτων προσανατολισµού παραµένουν τρείς, οι εξής: οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών, οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών και οµάδα προσανατολισµού σπουδών οικονο- µίας και πληροφορικής. Στα µαθήµατα γενικής παιδείας της Γ τάξης του Η- µερήσιου Ενιαίου Γενικού Λυκείου προστίθενται τα µαθηµατικά και η βιολογία, µε ανάλογη ανακατανοµή των διδακτικών ωρών (άρθρο 1 παρ. 1 και 2). Στα µαθήµατα προσανατολισµού γίνεται επίσης ανακατανοµή των ωρών διδασκαλίας, ώστε να περιληφθούν η λογοτεχνία και η κοινωνιολογία όσον α- φορά την οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς και η ι- στορία και η ανάπτυξη εφαρµογών σε «προγραµµατιστικό» περιβάλλον ό- σον αφορά την οµάδα προσανατολισµού σπουδών οικονοµίας και πληροφορικής (άρθρο 1 παρ. 3). Ως µαθήµατα επιλογής ορίζονται η δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία επιλέγεται µεταξύ των αγγλικών, των γαλλικών και των γερµανικών, το ελεύθερο σχέδιο, το γραµµικό σχέδιο, η ιστορία της τέχνης και οι αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Επίσης, θεσπίζεται δυνατότητα παρακολούθησης ως µαθηµάτων επιλογής αµφότερων των µαθηµάτων του ελεύθερου και του γραµµικού σχεδίου για τους ε- ξεταζοµένους σε αυτά (άρθρο 1 παρ. 4). Περαιτέρω, τροποποιείται το πλαίσιο των απολυτήριων εξετάσεων στη Γ τάξη του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου. Συγκεκριµένως, οι εν λόγω γραπτές εξετάσεις θα περιλαµβάνουν το σύνολο των διδασκόµενων ως άνω µαθηµάτων, ήτοι των µαθηµάτων γενικής παιδείας, προσανατολισµού και επιλογής (εκτός του µαθήµατος της φυσικής αγωγής), και θα διενεργούνται επί θεµάτων τα οποία θα ορίζονται αποκλειστικώς από τους διδάσκοντες τα εν λόγω µαθήµατα, και όχι µετά από κλήρωση από την τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και τους διδάσκοντες, κατά ποσοστό 50% αντιστοίχως, όπως ισχύει σήµερα (άρθρο 2). Οµοίως, τα θέµατα των πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα ορίζονται αποκλειστικώς από την κεντρική επιτροπή εξετάσεων, και δεν θα προκύπτουν µε

3 κλήρωση από την τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και την κεντρική επιτροπή εξετάσεων, κατά ποσοστό 50%, αντιστοίχως (άρθρο 3 παρ. 1). Τα επιστηµονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται οι αναφερόµενες στο νοµοσχέδιο σχολές, τµήµατα κ.λπ., στα οποία η πρόσβαση γίνεται βάσει των ως άνω οµάδων προσανατολισµού παραµένουν πέντε, αλλά, παραλλήλως, δίδεται η δυνατότητα στους υποψηφίους για εισαγωγή σε αυτά να καταθέτουν δήλωση προτίµησης σε δύο από τα πέντε οριζόµενα επιστηµονικά πεδία, µετά από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των απολυτήριων εξετάσεων και των πανελλήνιων εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Προς τον σκοπό αυτό, οι ανωτέρω υποψήφιοι εξετάζονται, αντί σε τέσσερα, σε πέντε µαθήµατα. Εξ άλλου, οι υποψήφιοι των πανελλήνιων εξετάσεων από κάθε οµάδα προσανατολισµού καλούνται να επιλέξουν µεταξύ τριών επιστηµονικών πεδίων, τα οποία έχουν τρία κοινά µαθήµατα και διαφοροποιούνται στο τέταρτο, το οποίο καθορίζει και το πεδίο (άρθρο 3 παρ. 2 και 3). Τέλος, ο βαθµός προαγωγής και απόλυσης στο Ηµερήσιο Γενικό Λύκειο παύει να προσµετρείται για τον υπολογισµό του βαθµού πρόσβασης στις ανωτέρω σχολές, τµήµατα κ.λπ. (άρθρο 3 παρ. 4 και 5). Όλες οι ανωτέρω ρυθµίσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από το σχολικό έτος (άρθρα 1 παρ. 5, 2 παρ. 2 και 3 παρ. 6). Τέλος, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα τα οποία αφορούν τα α- ναλυτικά προγράµµατα σπουδών του Επαγγελµατικού Λυκείου (άρθρο 7), την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων του Επαγγελµατικού Λυκείου (άρθρο 8), και εισάγονται µεταβατικές διατάξεις για το σχολικό έτος (άρθρο 9). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β (άρθρα 10-15) ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τα Πειραµατικά και τα Πρότυπα Σχολεία διά της τροποποίησης και της κατάργησης σχετικών διατάξεων του ν. 3966/2011 «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις». Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση επί του Κεφαλαίου Β του νοµοσχεδίου, σκοπός των προτεινόµενων διατάξεων είναι ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας και του χαρακτήρα των Πειραµατικών και των Πρότυπων Σχολείων. Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, καταργείται ο όρος «Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο», εισάγεται εφεξής η διάκριση των εν λόγω σχολείων σε «Πρότυπα Σχολεία» και «Πειραµατικά Σχολεία» και καθορίζονται εκ νέου τα χαρακτηριστικά τους (άρθρο 10). Επίσης, ορίζονται τα σχολεία τα οποία ανήκουν σε καθεµία από τις ως άνω κατηγορίες και ρυθµίζονται θέµατα τα οποία αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας τους, τον τρόπο επιλογής των µαθητών τους και τη σύνδεσή τους µε άλλες 3

4 4 σχολικές µονάδες (άρθρο 11). Τέλος, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται θέµατα του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού τους (άρθρα 12-14) και εισάγονται µεταβατικές διατάξεις για τα σχολικά έτη και Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 16-28) τροποποιείται, ιδίως, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, καταργείται η ρύθµιση για τετραετή διάρκεια ισχύος των πινάκων επιλογής των εν λόγω στελεχών (άρθρο 16), ορίζεται ότι δεν επιλέγεται, ως στέλεχος εκπαίδευσης, ο υποψήφιος που προσκοµίζει πλαστά έγγραφα ή υποβάλλει αναληθείς δηλώσεις µε σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας (άρθρο 17), καταργείται, ως στάδιο της διαδικασίας επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, η συνέντευξη ενώπιον διοικητικού οργάνου (δηλαδή, του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής), και, στη θέση της, εισάγεται η διαδικασία της µυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων της οικείας σχολικής µονάδας (ή, για την ε- πιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών σχολικών µονάδων και των προϊσταµένων νηπιαγωγείων) (άρθρο 18), και καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός µελών του συλλόγου διδασκόντων και του σώµατος των διευθυντών σχολικών µονάδων και προϊστάµενων νηπιαγωγείων προκειµένου να είναι έγκυρη η ψηφοφορία (άρθρο 19). Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα που α- φορούν τα συµβούλια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης (άρθρο 21), ό- πως επίσης την κρίση και την επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης (άρθρο 23) και διευθυντών σχολικών µονάδων (άρθρο 24). Με τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου τροποποιείται, κατά τα ανωτέρω, η διαδικασία επιλογής των στελεχών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης. Σχετικώς σηµειώνεται ότι το Σύνταγµα καθιερώνει, στο άρθρο 4 παρ. 1 και 4 και στο άρθρο 5 παρ. 1, τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και, ειδικότερα, την ελεύθερη πρόσβαση στις δηµόσιες θέσεις και τη σταδιοδρο- µία κάθε δηµοσίου υπαλλήλου κατά τον λόγο της προσωπικής αξίας και ικανότητας (βλ. ΣτΕ 2788/2009). Κάθε σύστηµα προαγωγικής και εν γένει υπηρεσιακής εξέλιξης υπαλλήλων πρέπει να συµµορφώνεται προς τις συνταγ- µατικές αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αξιοκρατίας και της αµεροληψίας. Στο πλαίσιο των αρχών αυτών, η επιλογή προϊσταµένων οργανικής θέσης, και, εν προκειµένω, στελεχών της εκπαίδευσης, πραγµατοποιείται βάσει θεσµοθετηµένων κριτηρίων, που αφορούν τα οικεία επαγγελµατικά και τεχνικά προσόντα εν προκειµένω, την επιστηµονική κατάρτιση των υποψηφίων την εργασιακή και διοικητική εµπειρία εν προκειµένω, την εκπαιδευτική προϋπηρεσία και την άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε σχολικές µονάδες

5 και τις ικανότητες και δεξιότητες των υποψηφίων εν προκειµένω, ενδεικτικώς, την ικανότητα συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών ζητηµάτων που α- ξιολογούνται βάσει συστήµατος το οποίο περιλαµβάνει, κυρίως, µοριοδότηση, καθώς και υποκειµενική κρίση των αρµόδιων οργάνων επιλογής (βλ. Α. Τάχο Ι. Συµεωνίδη, Ερµηνεία Υπαλληλικού Κώδικα, 2007, σελ. 992). Τέλος, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ (άρθρα 29 33) ρυθµίζονται λοιπά θέµατα, µεταξύ των οποίων, η µεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για στελέχη Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Α- σφαλείας (άρθρο 29), και θέµατα που αφορούν το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (Ε.Σ.Ε.Τ.Α.Κ.) και τα Ερευνητικά Κέντρα (άρθρο 30) και τα Σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας (άρθρο 31). 5 ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νοµοσχεδίου 1. Επί του άρθρου 1 παρ. 4 Δεδοµένου ότι, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, το ελεύθερο και το γραµ- µικό σχέδιο θα συνιστούν εφεξής µαθήµατα επιλογής υποχρεωτικής παρακολούθησης, θα ήταν χρήσιµο να συσχετισθούν οι εν λόγω διατάξεις µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013, στην οποία ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη λειτουργία τµηµάτων ειδικών µαθηµάτων «ιδίως ελεύθερου και γραµµικού σχεδίου (...) για την προετοιµασία των µαθητών που επιθυµούν να εισαχθούν σε Σχολές, Τµήµατα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις που απαιτούν εξέταση σε ειδικά µαθήµατα (...)». 2. Επί του άρθρου 3 παρ. 3 Στην τροποποιούµενη, διά του παρόντος, παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2014, υπό στοιχ. α) ρυθµίζονται τα σχετικά µε την εξέταση σε επιπλέον µάθηµα «το οποίο µπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Οµάδας Προσανατολισµού» των υποψηφίων που επιθυµούν να επιλέξουν δύο επιστηµονικά πεδία. Για λόγους εφαρµογής της ρύθµισης, θα ήταν, σκόπιµο να προσδιορισθεί ο τρόπος καθορισµού αυτού του µαθήµατος είτε διά του παρόντος είτε διά της, κατ εξουσιοδότηση αυτού, εκδοθησόµενης πράξης. 3. Επί του άρθρου 6 παρ. 2 και 5 Στο πρώτο εδάφιο της προστιθέµενης στο άρθρο 46 παρ. 5 του ν. 4186/2013, διά της παρ. 5 του παρόντος, διάταξης ορίζεται ότι «[τ]ο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. οι οποίες καταργήθηκαν εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ., σύ φωνα ε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου».

6 6 Δεδοµένου ότι µε την ισχύουσα ρύθµιση της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι «[τ]ο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ί- διας Διεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ. (...) Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑ.Λ. από την ηµεροµηνία της οργανικής τοποθέτησής τους στην καταργούµενη ΕΠΑ.Σ. (...)», και του ότι η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται στο εν λόγω σηµείο µόνο στο δεύτερο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης [βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 5, όπου αναφέρεται ότι «στην παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ε τα ο- ποία ορίζεται ότι (...) το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. που καταργήθηκαν εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ., σύ φωνα ε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου»], θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί η έννοια του πρώτου εδαφίου της προτεινόµενης διάταξης. Εξ άλλου, στο δεύτερο εδάφιο της προτεινόµενης, διά της παρ. 5 του άρθρου, διάταξης ορίζεται ότι «το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. που καταργήθηκαν εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ., σύ φωνα ε τις ίδιες διατάξεις», ενώ στην παρ. 2 του άρθρου ότι «[κ]ατ εξαίρεση και για τις ανάγκες του σχολικού έτους µε αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (...) τοποθετούνται οργανικά κατά περίπτωση στα ΕΠΑ.Λ. οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσι ότητα ε τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α 167)». Σηµειώνεται, καταρχάς, ότι κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η, διά του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, κατάργηση των ειδικοτήτων και των αντίστοιχων οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής τεχνικής εκπαίδευσης «η ο- ποία συνδέεται µε την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισµό των πάγιων α- ναγκών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, συνεπαγόµενη τη θέση σε διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις καταργούµενες θέσεις, στηρίζεται σε κριτήρια συνδεόµενα µε τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες της Διοικήσεως και, ως εκ τούτου, δεν παραβιάζει τις διατάξεις περί µονιµότητας του άρθρου 103 του Συντάγµατος» (ΣτΕ [Ολ]3169/2014 και 3170/2014). Περαιτέρω, παρατηρείται ότι, εάν, κατ ουσίαν, πρόκειται περί σύστασης νέων οργανικών θέσεων, δεν γίνεται σχετική αναφορά στην, κατά το άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος, Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και στην, κατά το άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος, Ειδική Έκθεση.

7 Τέλος, για να διευκολυνθεί η εφαρµογή της διάταξης της παρ. 2, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί, στο δεύτερο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης, η έννοια της φράσης «κατά περίπτωση» Επί του άρθρου 10 Στο τελευταίο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης της παρ. 4 του νέου άρθρου 36 του ν. 3966/2011, όπως αντικαθίσταται διά του παρόντος, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες των Πειραµατικών Σχολείων «εισάγονται µε τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγµατος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων». Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της προτεινόµενης διάταξης, θα ήταν σκόπιµο να προσδιορισθούν περαιτέρω στο κείµενο της εν λόγω διάταξης οι ως άνω αναφερόµενες «βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγµατος». 5. Επί του άρθρου 13 Συµφώνως προς το πρώτο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης της νέας παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, «[ο] διευθυντής και ο υποδιευθυντής του Πειραµατικού και [του] Πρότυπου Σχολείου επιλέγονται για διετή θητεία, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται για τις λοιπές σχολικές µονάδες». Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της προτεινόµενης διάταξης, θα ήταν ενδεχοµένως χρήσιµο να ορισθεί στο κείµενο της διάταξης η σχετική διαδικασία και τα ως άνω κριτήρια ή να γίνει σαφής παραποµπή στις σχετικές διατάξεις. Επίσης, πρέπει να τεθεί το οριστικό άρθρο «του» προ των όρων «Πρότυπου Σχολείου». Υπό το φως των ανωτέρω, στην παρ. 2 του άρθρου πρέπει να συµπεριληφθεί µεταξύ των καταργούµενων διατάξεων και η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011, συµφώνως προς την οποία «[ο]διευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τετραετή θητεία και όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή του σχολείου», εφόσον η θητεία του προβλέπεται πλέον διετής, και να ενσωµατωθεί στην προτεινό- µενη νέα διάταξη ο τρόπος αναπλήρωσης του εν λόγω Διευθυντή. 6. Επί του άρθρου 15 Στην παρ. 2 του προτεινόµενου νέου άρθρου 52 του ν. 3966/2011, όπως α- ντικαθίσταται διά του παρόντος, ορίζεται ότι «[µ]ε αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυ-

8 8 βερνήσεως ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διεξαγωγή της κλήρωσης ή της γραπτής ή άλλης δοκιµασίας και εν γένει θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, στο πλαίσιο της οµαλής µετάβασης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των αναφερόµενων στο παρόν σχολικών µονάδων». Εν προκειµένω, για λόγους πληρότητας και σαφήνειας, θα ήταν σκόπιµο, µετά τη φράση «εν γένει θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος», να προστεθεί η λέξη «Κεφαλαίου». Περαιτέρω, όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής (βλ., ενδεικτικώς, την από Έκθεση επί του ν. 4324/2015, παρατ. 6), µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η δυνατότητα να εξουσιοδοτεί την εκτελεστική εξουσία προς θέσπιση κανόνων δικαίου. Ως φορείς της κατ εξουσιοδότηση ασκούµενης νοµοθετικής αρµοδιότητας ορίζονται, πέραν του Προέδρου της Δηµοκρατίας, και άλλα όργανα της Διοίκησης, ε- φόσον πρόκειται περί ειδικότερων θεµάτων ή θεµάτων µε τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. Όπως δε γίνεται παγίως δεκτό (βλ. ΣτΕ [Ολ] 235/2012, 1210/2010, 2815/2004 κ.ά.), «ως "ειδικότερα θέµατα", για τη ρύθµιση των οποίων επιτρέπεται η παροχή νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως, νοούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση µε την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της νοµοθετικής ρυθµίσεως. Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ ύλην προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδοτήσεως, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο όµως, πλαίσιο, σύµφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέ- µατα. Η ανωτέρω δε ουσιαστική ρύθµιση µπορεί να υπάρχει τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων νόµων σχετικών µε τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως» (ΣτΕ [Ολ] 2186/2013). Λεπτοµερειακό δε είναι το ζήτηµα που αφορά τη θέσπιση όλως δευτερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων, δεδοµένου ότι οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νο- µοθέτη (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999, 602/2002), ενώ τεχνικού χαρακτήρα είναι το θέµα που αφορά στη θέσπιση ρύθµισης για την οποία απαιτείται παρέµβαση αρµόδιου τεχνικού οργάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999).

9 Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν σκόπιµο η εξουσιοδοτική διάταξη να περιγράφει λεπτοµερέστερα τα προς ρύθµιση «εν γένει θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος», εφόσον πρόκειται περί ολόκληρου του Κεφαλαίου Γ του ν. 3966/2011, το οποίο αποτελείται από 17 άρθρα Επί των άρθρων 17 και 26 Με τη διάταξη της προτεινόµενης παρ. 7 εδ. β του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως αντικαθίσταται διά του άρθρου 17, ορίζεται ότι «Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: ( ), β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου ( )». Συµφώνως προς το τέταρτο και το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3848/2010, το οποίο τροποποιείται µε το άρθρο 26, «[µ]ε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης της παρούσας παραγράφου από τα ανωτέρω αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια. Κατά τον καθορισµό των κριτηρίων λαµβάνονται υπ όψιν τα προβλεπόµενα κριτήρια στα άρθρα 12 και 14 [του ν. 3848/2010] όπως αντικαθίστανται µε το παρόν». Προς πληρέστερη ενηµέρωση σηµειώνεται συναφώς, ότι, συµφώνως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «η άδεια ανατροφής παιδιού, η οποία, προς συµµόρφωση προς την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου της σχετικά µε τη συµφωνία για τη γονική άδεια που συνήφθη από τη UNICE, τη CEEP και τη CES (L 145), ( ) χορηγείται στ[ο] πλαίσι[ο] της αρχής της εναρµόνισης της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή, ως φυσικό συµπλήρωµα της αρχής της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και ως µέσο για την ουσιαστική εφαρµογή της, µε την αναγνώριση στους «εργαζόµενους» τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα, άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχου προσωπικού δικαιώµατος να λαµβάνουν γονική άδεια, για να µπορούν να ασχοληθούν µε την ανατροφή των τέκνων τους, ώστε να καθίσταται στην πράξη εφικτός, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες, ο συνδυασµός των επαγγελµατικών τους ευθυνών µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και ειδικότερα προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να αναλάβουν ίσο µέρος των οικογενειακών τους ευθυνών, λαµβάνοντας γονική άδεια, για να ασχοληθούν και αυτοί µε την ανατροφή των τέκνων τους (βλ. την ενσωµατωµένη στην οδηγία 96/34/ΕΚ «συµφωνία για τη γονική άδεια που συνήφθη από τη UNICE, τη CEEP και τη

10 10 CES», προοίµιο και γενικές εκτιµήσεις σκέψη 8, εισηγητική έκθεση ν. 3528/2007 σχετικά µε το άρθρο 53, ΔΕΚ απόφαση της , C-104/09, Pedro Manuel Roca Alvarez, σκέψη 36-39, ΣτΕ 1, 2/2006, 7µ., σκέψη 9 κ.α. ό- µοιες, ΕΔΔΑ, απόφαση της , Konstantin Markin κατά Ρωσίας, Τµή- µα Μείζονος Σύνθεσης, σκέψη 141)» (ΣτΕ επταµ. 4875/2012). Εξ άλλου, ειδικότερα ως προς το ζήτηµα του καθορισµού, µεταξύ των εν λόγω κριτηρίων, της προσµέτρησης στον χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων και του χρόνου άδειας µητρότητας και ανατροφής τέκνου, σηµειώνεται ότι µε την πρόσφατη υπ αριθ. 4875/2012 απόφαση του Συµβουλίου Ε- πικρατείας επί του τεθέντος ζητήµατος των προσόντων για την επιλογή σχολικών συµβούλων, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, έγινε δεκτό ότι «( ) κατά το µέρος που µε αυτήν [ενν. την οικεία υπουργική απόφαση] ο χρόνος της άδειας µητρότητας και ανατροφής τέκνου δεν προσµετράται στον χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων ( ) ως απαραίτητο τυπικό προσόν για την επιλογή εκπαιδευτικού σε θέση σχολικού συµβούλου, κείται εκτός της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 18 παρ. 10 του ν. 3848/2010 ( )». Συνάγεται, εποµένως, κατά τα ανωτέρω, επίσης προς πληρέστερη ενηµέρωση, ότι το εν λόγω χρονικό διάστηµα άδειας µητρότητας και ανατροφής τέκνου, ανεξαρτήτως εάν χρήση του έγινε από τη µητέρα ή τον πατέρα, συ- µπεριλαµβάνεται µεταξύ των κριτηρίων επιλογής και αντιστοίχως µοριοδότησης των υποψηφίων σχολικών συµβούλων και λοιπών υποψηφίων στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης. 8. Επί του άρθρου 29 Με τις υπό ψήφιση διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου 29 του νοµοσχεδίου, παρέχεται το δικαίωµα, κατ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί µεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), στους µονίµως υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι φοιτητές των Α.Ε.Ι., να µεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στην αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα του Πανεπιστηµίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) στην έδρα όπου υπηρετούν ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. στον τόπου όπου υ- πηρετούν, να µεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. Ως προς το ζήτηµα της εισαγόµενης διάταξης, η οποία αφορά την κατ ε- ξαίρεση µεταφορά θέσης εισαγωγής, καθ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων µε τη γενική σειρά εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις, υπέρ των

11 µονίµως υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας, πρέπει να επισηµανθεί ότι, κατά την υπ αριθµ. 1251/2015 απόφαση της Ο- λοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, «( ) σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος, είναι επιβεβληµένη η εύρυθµη λειτουργία των σχολών και των τµηµάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων καθ όλο τον χρόνο των σπουδών των εισαγοµένων. Συνεπώς, κάθε εισαγόµενος πρέπει, κατ αρχήν, να φοιτά στη σχολή ή στο τµήµα, όπου εισάγεται, µέχρι την αποφοίτησή του. Κατ εξαίρεση ο κοινός νοµοθέτης δύναται να θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν τις µετεγγραφές εκείνων των φοιτητών, οι οποίοι αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη σχολή ή στο τµήµα, όπου έχουν εισαχθεί, λόγω προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζουν οι ίδιοι ή λόγω α- νυπέρβλητης οικονοµικής δυσχέρειας και ζητούν να µετεγγραφούν σε αντίστοιχη σχολή ή τµήµα ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε άλλη πόλη, όπου αποδεδειγµένα θα έχουν την αναγκαία για τη φοίτησή τους ιατρική ή οικονοµική, κατά περίπτωση, υποστήριξη. Επιπροσθέτως, χάριν προστασίας της εύρυθµης λειτουργίας και σεβασµού της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το άρθρο 16 του Συντάγµατος επιβάλλει στον κοινό νοµοθέτη κατά τη θέσπιση των διατάξεων περί µετεγγραφών: α) να προβλέπει ανώτατο όριο για τις καθ έκαστο ακαδηµαϊκό έτος επιτρεπόµενες µετεγγραφές, το οποίο ευλόγως δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά για τα εξάµηνα σπουδών ποσοστό 10% επί των κατά το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος εισαγοµένων σε κάθε σχολή ή τµήµα υποδοχής και β) να καθιστά τα όργανα των σχολών και των τµηµάτων υποδοχής α- ποφασιστικώς αρµόδια για να εκτιµούν, µε ειδικώς αιτιολογηµένη κρίση και χωρίς υποχρέωση εξαντλήσεως του ως άνω ορίου, αν και σε ποιο βαθµό ε- πιτρέπουν οι λειτουργικές δυνατότητές τους τη διενέργεια µετεγγραφών κατά το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος και, ακολούθως, να αποφασίζουν ε- πί των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφεροµένων συνεκτιµώντας και την επίδοση εκάστου εξ αυτών στις σπουδές του ( )» (βλ., ωστόσο, και µειοψηφία, κατά την οποία «το άρθρο 16 του Συντάγµατος επιβάλλει, χάριν της εύρυθµης λειτουργίας των σχολών και των τµηµάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αυστηρότερο περιορισµό στις ρυθµίσεις του κοινού νο- µοθέτη περί µετεγγραφών, ώστε αυτές να αφορούν µόνο φοιτητές µε προβλήµατα υγείας». Πρβλ., επίσης, την απόφαση υπ αριθµ. 986/2014 της Ολο- µέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, συµφώνως προς την οποία, «(...) οι προστατευτικές της παιδείας διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγµατος α- νάγουν την παιδεία σε αποστολή του κράτους και κατοχυρώνουν, µεταξύ άλλων, τη θεσµική εγγύηση της παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από πλήρως αυτοδιοικούµενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ( )». 11

12 12 Υπό το φως των ανωτέρω, θα µπορούσε να διατυπωθεί προβληµατισµός κατά πόσον η προτεινόµενη ρύθµιση εναρµονίζεται µε τα προσφάτως κριθέντα από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εξ άλλου, τίθεται ερώτηµα ως προς το χρονικό όριο εφαρµογής της ως άνω διάταξης σε περίπτωση διαδοχικών µεταθέσεων των υπαγοµένων στο πεδίο εφαρµογής της. Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 Οι εισηγητές Αλεξάνδρα Καρέτσου Επιστηµονική Συνεργάτις Δηµήτρης Βασιλείου Μαριάνθη Καλυβιώτου Γεωργία Μακροπούλου Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο Προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Ο Προϊστάµενος της Β Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή. Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή. Μεταξύ των όσων προβλέπει η τροπολογία, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» Στη Γ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Α-03Ρ9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Α-03Ρ9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο. της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.

9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο. της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4. Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑ- ΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 07-04ΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΔΑ: 07-04ΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Α τάξη Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων. Άρθρο Μεταφορά θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ http://1lyk-chaid.att.sch.gr Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου [Απόσπασμα του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α / 17-09-2013) Όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρύθµιση θεµάτων εφοδιαστικής» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ελληνική Γλώσσα 2 Μαθηματικά 3 Φυσικές Επιστήμες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής Νέο Λύκειο 2015-2016 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ 1.Ελληνική Γλώσσα (5 Αρχαία +2 Νέα + 2Λογοτεχνία) 9 2.Μαθηματικά (3ώρες Άλγεβρα + 2 ώρες Γεωμετρία) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες Φυσική +2 ώρες Χημεία +2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 ΦΕΚ 2015-Α50 14 Μαΐου 2015 «Η Γ τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυκείου και η Δ τάξη Εσπερινού Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 30/4/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας  30/4/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015 1 Θέματα Εξετάσεων Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α & Β Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

µε υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου

µε υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ.39/14 (ΦΕΚ 75 Α/28-03-2014) : Αξιολόγηση των µαθητών του Γυµνασίου, συµπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των µαθητών Γυµνασίων, λήξη µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2 Νέο Λύκειο Η Α Λυκείου περιλαμβάνει 35 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως χωρισμένες στην ομάδα του βασικού προγράμματος μαθημάτων (33 ώρες) και την ομάδα μαθημάτων επιλογής (2 ώρες). Η Β Λυκείου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Α ΓΕΝΙΚΟΥ Γενικού Λυκείου ΛΥΚΕΙΟΥ 013-14

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή του Νέου Γενικού Λυκείου. Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Η δομή του Νέου Γενικού Λυκείου. Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014 Η δομή του Νέου Γενικού Λυκείου Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014 Α Τάξη Εννιά μαθήματα Γενικής Παιδείας που όμως είναι 14 και ένα μάθημα επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 ΦΕΚ 2015-Α50 14 Μαΐου 2015 «Η Γ τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυκείου και η Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 23/4/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 23/4/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015 1 Θέματα Εξετάσεων Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α & Β Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), Κοινωνιολογία

Κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), Κοινωνιολογία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

A ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ

A ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ A ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και άλλα χρηστικά για την Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και άλλα χρηστικά για την Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και άλλα χρηστικά για την Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2 ΩΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του υπουργείου Οικονοµικών» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α 250) (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L 257) και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2 Νέο Λύκειο Νομοθεσία Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α ) Νόμος 4310/2015 (ΦΕΚ 258 τ. Α ) Νόμος 4326/2015 (ΦΕΚ 49 τ. Α ) Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α ) Y.A. 82443/Δ2/21-5-2015 (ΦΕΚ 941 τ. Β ) Φ.253/ 85476 /Α5/29-5-2015

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Oικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο : «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΓΕΝΙΚΑ Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα: Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ δ. λεβέντης

ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ δ. λεβέντης ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ δ. λεβέντης για το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και άλλα χρηστικά για την Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1670 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2Φ+2Χ+2Β) 6 4.Ιστορία 2 5.Πολιτική Παιδεία 3 6.Θρησκευτικά 2 7.Ερευνητική Εργασία 2 8.Ξένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 82,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτές Εξετάσεις 1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής 2. Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΝΕΟ (35) Ελληνική Γλώσσα ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 3/2 Μαθηματικά ΦΥΣΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 9/6/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Ι. Γενικά

Αιτιολογική έκθεση. Ι. Γενικά 1 Προσθήκη στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση διατάξεων του ν.4186/2013 Θέματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Ι. Γενικά Αιτιολογική έκθεση 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής. Επιλογή Ώρες Εφαρμογές Πληροφορικής 2 Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων. 2 Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2 Καλλιτεχνική Παιδεία 2

Επιλογής. Επιλογή Ώρες Εφαρμογές Πληροφορικής 2 Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων. 2 Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2 Καλλιτεχνική Παιδεία 2 Νέο Λύκειο 1 2 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2Φ+2Χ+2Β) 6 4.Ιστορία 2 5.Πολιτική Παιδεία 3 6.Θρησκευτικά 2 7.Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα