TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA"

Transcript

1 TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA ETOΣ ΞA ΠEPIO OΣ Γ AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2008 TEYXOΣ 3

2 ΠEPIEXOMENA H ταυτότητα τ ς Eκκλησίας, Mητροπολίτου Περγάµου Iωάννου Zηζιούλα σελ. 1 Ποιό τό πολίτευµα τ ς Eκκλησίας; Eρωτήµατα κκλησιολογικά, Aρχιµ. Xρυσοστόµου Kουλουριώτη, Hγουµένου τ ς ν Mεγάροις Iερ ς Mον ς τ ς Aγίας Παρασκευ ς σελ. 8 H κκλησιολογία τ ς «Πρός ιόγνητον» Eπιστολ ς, το Παναγιώτη Γ. Παπανικολάου, Θεολόγου σελ. 12 Tριµηνια ο Eκκλησιαστικό Περιοδικό τ ς Iερ ς Mητροπόλεως Mεσσηνίας I PYTHΣ Mητροπολίτης Mεσσηνίας Xρυσόστοµος ασκαλάκης (+) I IOKTHTHΣ Iερά Mητρόπολις Mεσσηνίας Mητροπολίτου Mελετίου Kαλαµάτα Tηλ /22455 Fax: 27210/22994 EK OTHΣ - IEYΘYNTHΣ Mητροπολίτης Mεσσηνίας Xρυσόστοµος Σαββ τος YΠEYΘYNOΣ YΛHΣ Aρχιµ. Θεόκλητος Λαµπριν κος Πρωτοσύγκελλος I. Mητροπόλεως Mεσσηνίας EKTYΠΩΣIΣ Γραφικαί Tέχναι «ΛEBENTH» Γ. Pουµελιώτη 3-5 Kαλαµάτα Tηλ. - Fax: 27210/93374 IAKINHΣIΣ EΛ.TA. - Γραφε ον Kαλαµάτας Kωδικός Eντύπου 3978

3 H ταυτότητα τ ς Eκκλησίας Mητροπολίτου Περγάµου Iωάννου Zηζιούλα (Συνέχεια π τό προηγούµενο τε χος) 5. Θεραπευτική ψυχολογική τάση Yπάρχει τέλος µιά λλη τάση στήν σύγχρονη Oρθοδοξία, τήν ποία θά νοµάζαµε θεραπευτική ψυχολογική τάση. Σύµφωνα µέ α τήν ξαίρεται διότητα τ ς Eκκλησίας ς νοσοκοµείου ( κούγεται πολύ συχνά α τή κφραση σήµερα) στό πο ο παρέχεται θεραπεία πό τά πάθη, ψυχική νάπαυση κ.λπ. Eδ ο σία τ ς Eκκλησίας τοποθετε ται κυρίως ντί το κηρύγµατος τ ς θικ ς τ ς µολογίας Πίστεως, κυρίως στό µυστήριο τ ς ξοµολογήσεως καί στό Mοναχισµό. Tό πρότυπο τ ς Eκκλησίας, τό δε δες τ ς Eκκλησίας ε ναι µοναχός καί τό κυρίως µυστήριο τ ς Eκκλησίας ε ναι ξοµολόγηση. H ννοια το «Γέροντα» γίνεται πιό σηµαντική πό το Eπισκόπου το Iεροκήρυκα το Θεολόγου. Eχουµε στίς Θεολογικές Σχολές φοιτητές, ο πο οι χουν τό Γέροντά τους καί ρχονται καί «κο νε» καί τόν καθηγητή τους, λλά δέν τόν κο νε. Tόν «κο νε» µόνον γιά νά πάρουν τόν βαθµό καί νά πάρουν καί τό πτυχίο τους. Στό βάθος α τά πού τούς λέει καθηγητής τους θά π νε νά τά θέσουν πό τήν κρίση το Γέροντα θά τά πορρίψουν, διότι δέν τούς νδιαφέρουν α τά, τούς νδιαφέρει µόνον,τι πε Γέροντας. Yπάρχει, λοιπόν, µιά τέτοια πτική γωνία πό τήν ποία ταυτίζεται Eκκλησία µέ τή θεραπεία. Στήν περίπτωση α τή χουµε θά λεγα να κόµη κίνδυνο λλοίωσης τ ς ταυτότητας τ ς Eκκλησίας. 6. Eκκλησιαστική πανατοποθέτηση τ ν τάσεων A τό πού πρέπει νά τονίσω σέ κάθε µία πό α τές τίς περιπτώσεις πού νέφερα, δέν ση- µαίνει τι κάθε µία περίπτωση δέν χει θέση µέσα στήν Eκκλησία! Eχει τή θέση της µέσα στήν Eκκλησία. Aλλά τό πρόβληµα ε ναι πο θά τοποθετηθε µφαση καί άν δηλαδή µία πό α τές, να πό α τά τά στοιχε α ποτελέσει πλέον τόν καθοριστικό παράγοντα, πάρει τήν προτεραιότητα, καί γίνει α τό πού νδιαφέρει κυρίως τόν κληρικό καί τόν πιστό µέσα στήν Eκκλησία. O τάσεις πού νέφερα, παρουσιάζουν ρισµένα προβλήµατα, καί θά θελα νά τά πισηµάνω γιά νά δε τε τι πάρχει κίνδυνος λλοιώσεως τ ς ταυτότητας τ ς Eκκλησίας, άν τά στοιχε α α τά τά χρησι- µοποιήσουµε σάν καθοριστικά γιά νά ταυτίσουµε τήν Eκκλησία. 1

4 Aς πάρουµε πρ τα τήν µολογία τ ς Πίστεως. Eάν µολογία τ ς Πίστεως γιά τά δόγµατα τ ς πίστεως ποµονωθο ν πό τή ζωή τ ς Eκκλησίας, τήν πόλοιπη ζωή τ ς Eκκλησίας, τότε γίνεται δεολογία. Oλα τά δόγµατα θεσπίστηκαν µέ να σκοπό: νά δηγήσουν τούς πιστούς στήν Eκκλησία, στή Θεία Kοινωνία. έν χει παρά νά δε κανείς τούς ρους τ ν O κουµενικ ν Συνόδων: λοι καταλήγουν µέ «ναθέµατα», δηλαδή ποκλεισµό πό τή Θεία Kοινωνία. H νότητα τ ς πίστεως δέν ε ναι τελικός στόχος, λλά προϋπόθεση. Στόχος ε ναι E χαριστιακή Kοινωνία. Γιά τήν εραποστολική τάση ε ναι σαφές τι πετέλεσε πάντοτε τό κύριο χαρακτηριστικό τ ς κκλησιολογίας το Προτεσταντισµο. H τάση α τή ποτιµ τά µυστήρια καί τούς θεσµούς τ ς Eκκλησίας (τόν Eπίσκοπο κ.λπ.). Ως πρός τήν θικολογική τάση, κίνδυνος πού λλοχεύει ε ναι νά ξελιχθε σέ νοµικισµό καί φαρισαϊσµό, πο ος µφανίζει τήν Eκκλησία ς τό χ ρο τ ν «καθαρ ν» καί λησµονε ται τι Eκκλησία περιλαµβάνει καί µαρτωλούς, τι χαρακτηριστικό τ ς Oρθοδόξου γιότητας ε ναι α τό πού κφράζει ε χή το γίου Eφραίµ, τήν ποία κο µε διαίτερα στίς κολουθίες τ ς M. Tεσσαρακοστ ς: «δός, Kύριε, το ρ ν τά µά πταίσµατα καί µή κατακρίνειν τόν δελφόν µου»! Aς µή λησµονο µε λλωστε τι τό κριτήριο τ ς θικότητας συµβαίνει νά κπληρώνεται κτός τ ς Eκκλησίας περισσότερο πό τι κπληρώνεται ντός τ ς Eκκλησίας. Kαί α τό δέν ε ναι φαινόµενο σηµερινό, νέκαθεν π ρχε. Oταν γράφει Aπόστολος Πα λος πρός τούς Γαλάτας: «λλήλους δάκνετε καί κατεσθίετε, βλέπετε µή π λλήλων ναλωθε τε», (ε 15) φαντασθε τε τί φαγωµάρα πρέπει νά π ρχε. ηλαδή µέσα στήν Eκκλησιαστική Kοινότητα δέν φαρµόζεται πάντα θική τελειότητα σέ βαθµό, πού σως µπορε νά φαρµόζεται πιό πολύ πό µή πιστούς, καί γι α τό πάρα πολλές φορές σήµερα κρίνουν τήν Eκκλησία ο θεοι καί προβάλουν α τοί θικά πιτεύγµατα, νώτερα πό α τά πού χει νά παρουσιάσει Eκκλησία. Aν Eκκλησία ε ναι να θικό κατασκεύασµα, τότε πωσδήποτε στερε καί δέν µπορε νά ε ναι α τή ταυτότητά Tης. Tέλος στή θεραπευτική πτική γωνία χουµε τό πρόβληµα τι κε κινδυνεύουµε νά φτάσουµε σέ να ψυχολογικό τοµισµό. A τό ε ναι πάρα πολύ πικίνδυνο. Bλέπετε τι µέ α τή τήν παρουσία µέσα στή ζωή τ ς Eκκλησίας τ ν Γερόντων, τ ν λεγοµένων, κάθε πιστός προσκολλ ται σέ να ρισµένο πρόσωπο, νδιαφέρεται γιά τήν το- µική του σωτηρία, διαφορε γιά τό Σ µα τ ς Eκκλησίας, καί δέν α σθάνεται τόν αυτό του σάν να µέλος το Σώµατος. Xάνει κανείς τήν ννοια το Σώµατος, καί Eκκλησία γίνεται πλέ- 2

5 ον µιά προσωπική, ς τήν πο µε ντός ε σαγωγικ ν, τοµική µ λλον, ψυχολογική µπειρία. Nά α σθάνοµαι γώ καλά, νά ναπαύοµαι γώ κ.λπ., τσι δη- µιουργε ται να ε δος Xριστιαν ν, πού δέν ε ναι µέλη τ ς Eκκλησίας ο σιαστικά. Iσως θά µπορο σε κανείς α τά νά τά βρε καί κτός Eκκλησίας, πως τήν θική, διότι καί α τά µπορε νά τά βρε, άν πάει κανείς σέ ναν Γκουρού Bουδιστή. Mπορε νά το δώσει θαυµάσια ψυχολογική νάπαυση, κανοποίηση κ.λπ. Kαί δέν ε ναι λίγοι κε νοι, πού τελικά καταφεύγουν σέ α τές τίς νατολικές θρησκε ες. Tό φαινόµενο τι ο νατολικές θρησκε ες κάνουν σήµερα θραύση στό χ ρο τ ς ύσεως, φείλεται κριβ ς στό τι υτικός Xριστιανός δέν ψαχνε νά βρε τίποτε λλο, ψαχνε γι α τή τήν τοµική, τήν ψυχολογική του κανοποίηση. έν το τήν προσφέρει παπ ς τ ς Eνορίας του, πάει καί τή βρίσκει στόν Γκουρού, πο ος περιφέρεται καί προσηλυτίζει. Λοιπόν, νά µήν καταντήσει Eκκλησία νας χ ρος «Γκουρού». Σ ς πεσήµανα α τούς τούς κινδύνους γιά νά δε τε τι τό πρόβληµα τ ς ταυτότητας τ ς Eκκλησίας δέν ε ναι πλό καί δρόµος ε ναι πολύ λισθηρός. 7. H ταυτότητα τ ς Eκκλησίας Tώρα θά προσπαθήσω νά σ ς δώσω τήν Oρθόδοξη προσέγγιση στό θέµα τ ς ταυτότητας τ ς Eκκλησίας, τονίζοντας καί πάλιν τι λα σα σ ς ε πα µέχρι τώρα, δόγµα, εραποστολή, θική, κήρυγµα, θεραπεία κ.λπ. λα α τά ε ναι σηµαντικά. Aλλά κανένα πό α τά δέν καθορίζει τήν ταυτότητα τ ς Eκκλησίας. Aν α τά δέν κκλησιοποιηθο ν, δέν ε ναι ποδεκτά ς στοιχε α τ ς Eκκλησίας. Mέ ποιό τρόπο κκλησιοποιο νται λα α τά; Mέ ποιό τρόπο γίνονται Eκκλησία; Mέ ποιό τρόπο λοι γινόµαστε Eκκλησία; A τό ε ναι τό βασικό ρώτηµα. Γιά νά παντήσουµε στό ρώτηµα α τό θά πάρουµε δύο δηγούς: Tήν Aγία Γραφή καί τούς Πατέρες πό τό να µέρος καί, γώ θά προσέθετα (δίνω µεγάλη σηµασία σέ α τό) τή συνείδηση το Oρθόδοξου Λαο µας. Πιστεύω τι Oρθόδοξος Λαός µας, κατά κάποιο τρόπο διατήρησε πιό γνήσια τήν ρθοδοξία του πό τι Θεολογία µας. O θεολόγοι µας καί µάλιστα καδηµαϊκή Θεολογία λλά καί ρισµένοι γήτορες τ ς Eκκλησίας, ε τε ε ναι Iεροκήρυκες, ε τε Πνευµατικοί, ε τε ε ναι,τιδήποτε λλο. Θέλω, λοιπόν, νά χρησιµοποιήσω κι α τό σάν στοιχε ο, α τό πό τό πο ο θά ντλήσουµε τήν πάντηση στό ρώτηµα: Π ς κκλησιοποιούµεθα καί π ς κκλησιοποιο νται τά πάντα; Kι τσι θά παντήσουµε στό ρώτηµα γιά τό τί ε ναι ταυτότητα τ ς Eκκλησίας. Στήν A πρός Kορινθίους 3

6 πιστολή Aπόστολος Πα λος χρησιµοποιε τόν ρο Eκκλησία (πρβλ. κεφ. ια 18 καί 20) λλά πως χω πε καί σέ λλες περιπτώσεις, κε κάνει µιά νδιαφέρουσα σύνδεση το ρου Eκκλησία µέ τήν σύναξη τ ν πιστ ν γιά τήν τέλεση τ ς Θείας E χαριστίας «συνερχοµένων µ ν ν Eκκλησί α» (A Kορ. ια, 15) λέει καί ννοε καί ναλύει «ταν µαζεύεστε γιά νά τελέσετε τήν Θεία E χαριστία». Φαίνεται τι κάποια σχέση πάρχει µέσα στή σκέψη το Aποστόλου Παύλου µεταξύ α το, πού νο- µάζει Eκκλησία καί α το πού νοµάζει «σύναξη γιά νά τελεστε Θεία E χαριστία». Γι α τό καί ρος Eκκλησία κυρίως χρησιµοποιε ται γιά τήν τοπική Eκκλησία, λλά, κατ πέκταση βεβαίως, καί γιά τήν «καθόλου» Eκκλησία. Aλλά ε ναι σηµαντικό τι καί Θεία E χαριστία π ρε τόν τίτλο Eκκλησία. Tό βλέπει κανείς α τό στή συνέχεια στόν Aγιο Iγνάτιο Aν τιοχείας, στόν Aγιο E ρηνα ο, στόν Aγιο Kυπριανό, στόν Aγιο Mάξιµο τόν Oµολογητή, τόν 7ο α να, καί φθάνει κανείς στόν Aγιο Nικόλαο Kαβάσιλα τόν 14ο α να, που καί συναντο µε γιά πρώτη φορά ρισµό τ ς Eκκλησίας. Στά Πατερικά κείµενα δέν χουµε ρισµό τ ς Eκκλησίας. Aλλά Aγιος Nικόλαος Kαβάσιλας κάνει µιά προσπάθεια νά µ ς πε τί ε ναι Eκκλησία, καί µ ς λέγει τι: «κκλησία σηµαίνεται», δηλαδή ταυτίζεται, «ν το ς µυστηρίοις¹». Λεπτοµερ ς, καθορίζει τί ννοε µέ τό «ν το ς µυστηρίοις» γράφοντας «τήν το Xριστο Eκκλησίαν ε τις δε ν δυνηθε εν, ο δέν τερον α τό µόνον τό Kυριακόν Σ µα ψεται²». Aν θελήσει κανείς νά δε τήν Eκκλησία δέν θά δε τίποτα λο -καί ε ναι κατηγορηµατικός, βάζει τή λέξη «µόνον»- παρά τό Kυριακό Σ µα, δηλαδή τή Θεία E χαριστία, καί συνεχίζει «διά το το ο δέν πεικός ντα θα διά τ ν µυστηρίων τήν Eκκλησίαν σηµαίνεσθαι³», καθόλου, δηλ. δέν ε ναι παράλογο δ τό νά ταυτίζει κανείς τήν Eκκλησίαν µέ τά µυστήρια. Oταν λέει δέ «τ ν µυστηρίων», πως φαίνεται καί πό α τό τό χωρίο πού σ ς διάβασα, λέξη «τά µυστήρια» δέν σηµαίνει α τό πού λέµε σήµερα πτά µυστήρια, λλά τή Θεία E χαριστία. Tά «µυστήρια» ε ναι Θεία E χαριστία. Oπως λέµε «ρθοί ο µεταλαβόντες τ ν θείων γίων, χράντων, ζωοποι ν καί φρικτ ν το Xριστο µυστηρίων κ.λπ.» στή Θ. Λειτουργία, καί ε ναι στόν πληθυντικό κφραση α το πού σήµερα νοµάζου- µε Θεία E χαριστία, τό Mυστήριο - τά Mυστήρια. Tά λόγια α τά σηµαίνουν, λοιπόν, τι ο σία τ ς Eκκλησίας ποκαλύπτεται στή Θεία E χαριστία, καί γι α τό ε ναι 1. Nικολ. Kαβάσιλα, Eρµηνεία ε ς τήν Θ. Λειτουργίαν, κεφ. ΛH, 6 καί ΛΘ, α τόθι. 3. α τόθι. 4

7 χαρακτηριστικό καί πολύ σηµαντικό τι καί λαός µας ταν λέει: «πηγαίνω στήν Eκκλησία» ννοε τι πηγαίνει στή Θ. Λειτουργία. O Nαός νοµάσθηκε Eκκλησία, διότι ε ναι χ ρος στόν πο ο τελε ται Θ. Λειτουργία, συνεπ ς δέν ε ναι περβολή νά πο µε τι πό τήν πτική γωνία α τή τ ς E χαριστιακ ς Συνάξεως µόνον µπορο µε νά δο µε σωστά τήν ταυτότητα τ ς Eκκλησίας. Kαί τί σηµαίνει α τό; Πιό συγκεκριµένα σηµαίνει: Πρ τον τι λα α τά τά στοιχε α πού σ ς νέφερα προηγουµένως, δόγµατα, κήρυγ- µα, ξοµολόγηση, θική ζωή, εραποστολή, λα α τά πρέπει νά κατατείνουν πρός τή Θεία E χαριστία. Eάν δέν κατατείνουν κε δέν χουν κανένα νόηµα, δέν ε ναι κκλησιαστικά, δέν ε ναι Eκκλησία. εύτερον, α τό σηµαίνει τι Προεστώς α τ ς τ ς E χαριστιακ ς Συνάξεως, δηλαδή Eπίσκοπος, ν νόµατι το ποίου τελε ται Θεία E χαριστία καί στίς Eνορίες, α τός Προεστώς γίνεται τό κέντρο πό τό πο ο περνο ν λες α τές ο δραστηριότητες τ ς Eκκλησίας. έν ε ναι τυχα ο τό τι Eπίσκοπος πετέλεσε τό κριτήριο τ ς Eκκλησιαστικότητας. ηλαδή Eπίσκοπος ποφασίζει γιά τό άν να µέλος τ ς Eκκλησίας ε ναι µέλος δέν ε ναι. έν ε ναι α τό, γιατί τσι τό σκέφθηκαν κάποτε, φείλεται στό τι ς Προεστώς τ ς Θείας E χαριστίας ε ναι α τός πό τόν πο ο περν λη ζωή τ ς Eκκλησίας. Πάρτε ς παράδειγµα τή χειροτονία. Γιατί χειροτονία τελε ται µόνον πό τόν Eπίσκοπο; ιότι µόνον διά τ ς διελεύσεως πό τόν Eπίσκοπο γίνεται κκλησιαστικό λειτούργηµα τό χάρισµα, πού δίνει στόν χειροτονούµενο. Σκεφτήκατε ραγε γιατί χειροτονία δέν γίνεται ποτέ κτός Θείας E χαριστίας; Γιατί δέν µπορε Eπίσκοπος νά τήν τελέσει κτός τ ς Θ. E χαριστίας, φο τονίζουµε πολλές φορές τήν Aποστολική διαδοχή, τι δηλαδή χει Eπίσκοπος τήν ξουσία νά µεταδίδει τή χάρη τ ς ερωσύνης κ.λπ.; Aλλά άν ε ναι α τό πλ ς καί µόνον θά µπορο σε στό σπουδαστήριό του, στό γραφε ο του νά κάνει µιά χειροτονία καί νά µεταδώσει µέ α τό τόν τρόπο τήν χάρη τήν ποία χει ς διάδοχος τ ν Aποστόλων. Tό γεγονός τι τήν κάνει τήν χειροτονία µέσα στή Θεία E χαριστία, σέ Σύναξη Λαο, σέ E χαριστιακή Σύναξη, χι σέ ποιαδήποτε σύναξη, σηµαίνει τι µέ τήν διότητα α τή το Προεστ τος τ ς Θείας E χαριστίας, κατανέµει τά χαρίσµατα. Tό λλο σηµαντικό ποτέλεσµα τ ς ταυτίσεως τ ς Eκκλησίας πό α τή τήν πτική γωνία ε ναι τι κατανοο µε µέ α τό τόν τρόπο τι Eκκλησία ε ναι ν τ κόσµ ω, λλά χι κ το κόσµου, δηλαδή κινε ται µέσα στήν στορία, λλά πως, Θεία E χαριστία ε ναι ε κόνα τ ς Bασιλείας το Θεο, ε κόνα 5

8 τ ν Eσχάτων, τσι καί Eκκλησία χει τό ε ναι Tης, τήν πραγ- µατική Tης ταυτότητα στή Bασιλεία το Θεο. έν ε ναι να στορικό πλ ς κατασκέυασµα, δέν ε ναι προϊόν τ ς στορίας Eκκλησία. E ναι προϊόν τ ς Bασιλείας το Θεο, ποία κατ α τόν τόν τρόπο ε κονίζεται µέσα στήν στορία. Γι α τό καί στά ρχα α κείµενα καί τήν Aγία Γραφή καί στούς Aποστολικούς Πατέρες χρησιµοποιε ται ρος παροικία, Eκκλησία «παροικο σα Pώµην» κ.λπ. Παροικε θά πε τι δέν ε ναι µέρος ργανικό α τ ς τ ς στορικ ς πραγµατικότητος, λλά ε ναι κάτι τό σχατολογικό, τό πο ο ρχεται καί παροικε µέσα στήν στορία καί τόν κόσµο. Πρέπει, λοιπόν, Eκκλησία νά καταλάβει, τι δέν ε ναι να κοσµικό γεγονός, τι ταυτότητά Tης βρίσκεται στά Eσχατα, στή Bασιλεία το Θεο, καί λα σα κάνει µέσα στήν στορία πρέπει νά χουν τήν ναφορά τους, νά παίρνουν τό νόηµά τους, πό τόν τελικό προορισµό το κόσµου, πού ε ναι Bασιλεία το Θεο. Γι α τό στή Θεία Λειτουργία πικρατε Aναστάσιµος χαρακτήρας, σάν νά ε ναι παρο σα Bασιλεία το Θεο µέσα στόν κόσµοσ. Kαί πρέπει καί α τό νά τό διατηρήσουµε µέ προσοχή, διότι άν χάσουµε τήν ταυτότητα τ ς Θείας E χαριστίας, κινδυνεύουµε νά λλοιώσουµε καί τήν ταυτότητα τ ς διας τ ς Eκκλησίας. A τή λληλοεπίδραση µεταξύ Eκκλησίας καί E χαριστίας δέν ε ναι νας µονισµός ε χαριστιακός, πως λένε πολλοί (δηλ. τονίζει κανείς τό να στοιχε ο ε ς βαρος τ ν λλων). Eδ χουµε πλέον τήν πτική γωνία πό τήν ποία παίρνουν νόηµα λα τά λλα. έν καταργο νται λα τά λλα, λλά παίρνουν τό νόηµά τους πό κε. ιότι κε γιάζονται, κε ε λογο νται, κε γίνονται λα Eκκλησία. Eάν τά πάρουµε µόνα τους δέν ε ναι Eκκλησία. 8. Eπιλεγόµενα Θά θελα νά κλείσω πιση- µαίνοντας τόν κίνδυνο τόν πο ο διατρέχουµε, άν δέν προσέξου- µε, ς Eκκλησία. O κίνδυνος ε ναι διπλός. Πρ τα ε ναι κίνδυνος τ ς κκοσµικεύσεως τ ς Eκκλησίας. Nά ξεχάσει δηλαδή Eκκλησία τήν σχατολογική Tης ταυτότητα. Nά ξαντλήσει τήν ταυτότητά της στήν στορική Tης δραστηριότητα, νά πορροφηθε τόσο πολύ πό α τή τή δραστηριότητα, στε νά ξεχάσει τι δέν ξαντλο νται κε τά ρια τ ς Eκκλησίας. ηλαδή τό νά κάνεις κοινωνικό ργο, νά κάνεις εραποστολικό ργο, κόµη καί νά κόψεις τά πάθη σου, νά προοδεύσεις πνευµατικά πως λέγεται κ.λπ., λα α τά ε ναι σκύµβαλα, άν δέν περάσουν µέσα πό τήν Eκκλησία, ποία τά θέτει κάτω πό τό πρ σµα, χι πλέον τ ς στορίας, λλά τ ν Eσχάτων. Kαί λλος κίνδυνος ε ναι α τό πού θά τό νοµάζαµε σχα- 6

9 τολογοποίηση τ ς στορίας. E ναι τό ντίστοιχο τ ς κκοσµικεύσεως κατά κάποιο τρόπο. Eδ πλέον Eκκλησία κινδυνεύει νά κανοποιε ται πό α τά πού χει µέσα στήν στορία, µέ τά µυστήριά Tης, µέ τίς µπειρίες α τές τίς πνευµατικές κ.λπ. καί νά µήν προσδοκ τήν λευση τ ς Bασιλείας το Θεο. A τός ε ναι πολύ µεγάλος κίνδυνος καί παρατηρε ται σέ πολλούς ρθοδόξους. Σήµερα, ξεχν µε τι τήν στορία δέν µπορο µε νά τήν µετατρέψουµε µε ς σέ Bασιλεία το Θεο. Oτι Bασιλεία το Θεο θά λθει, ταν Θεός τό θελήσει, «ο µετά παρατηρήσεως» (Λουκ. στ 20) -δέν µπορο µε νά πο µε πότε καί π ς- καί συνεπ ς λα σα χουµε καί πολαµβάνουµε µέσα στήν Eκκλησία, τά πνευ- µατικά γαθά δέν ε ναι ποτέ ρκετά. Πρέπει νά περιµένουµε τή Bασιλεία το Θεο, καί δυστυχ ς χουµε χάσει α τή τήν γωνία. Tό «µαράν θά» (A Kορ. ιστ, 22) ( ρχου Kύριε, πότε θά ρθεις;) δέν µ ς νοιάζει πλεόν, τά χουµε λα καί µάλιστα µε ς ο ρθόδοξοι πού πιστεύουµε πολλές φορές τι ζο µε πό τώρα στόν Παράδεισο, θεωρο µε δέν χρειάζεται νά ρθει κ ν ευτέρα Παρουσία! E ναι ρισµένες κτροπές α τές, τίς πο ες παρατηρε κανείς άν προσέξει καλά τό π ς βαδίζου- µε. Λοιπόν, πό τήν κκοσµίκευση µπορο µε νά πέσουµε σέ α τήν τήν ντίληψη, τι στορία ε ναι δη Bασιλεία το Θεο, καί Eκκλησία, ταυτότητα τ ς Eκκλησίας δέν ε ναι τίποτα λλο παρά µιά διαρκής πάλη, ε ναι α τό πού λεγε Cullman: «τό δη καί χι κό- µα», πού σηµαίνει τι σφυκτι Eκκλησία µεταξύ τ ς στορίας καί τ ν σχάτων καί,τι κάνει, τό κάνει κριβ ς ν ψει τ ς πλήρους ταυτότητάς Tης, πού θά ποκαλυφθε στή Bασιλεία το Θεο. A τό θά µ ς δώσει να διαφορετικό θος στή διακονία µας τήν κκλησιαστική, στε νά µή νοµίζουµε δηλαδή τι πειδή κάνουµε ε τε κοινωνικό ργο, ε τε πνευµατικό ργο, µε ς φέραµε τήν Bασιλεία το Θεο µέσα στήν στορία, δηλαδή πώς κάτι κάναµε! Nά χουµε πάντα τήν α σθηση τι λα τά κάνουµε ad ferendum, ν ναφορ πρός τή Bασιλεία το Θεο, τήν ποία θά φέρει µόνον Θεός. Kαί α τό σχετικοποιε καί τήν δραστηριότητα τ ς Eκκλησίας, καί τό κκλησιαστικό πλήρωµα τό κάνει ταπεινότερο µέσα στόν κόσµο, λλά καί συγχρόνως Eκκλησία γίνεται πιό σίγουρη τι δέν θά τήν παρασύρει ποτέ τό ρε µα τ ς στορίας. 7

10 Ποιό τό πολίτευµα τ ς Eκκλησίας; Eρωτήµατα κκλησιολογικά Aρχιµ. Xρυσοστόµου Kουλουριώτη, Hγουµένου τ ς ν Mεγάροις Iερ ς Mον ς τ ς Aγίας Παρασκευ ς Bασική ρχή τ ς Oρθοδόξου Θεολογίας ε ναι τι Eκκλησία, ς τό Σ µα το Xριστο, ποτελε τήν τέλεια, τήν ριστική καί θαυµαστή νωσι το Θεο µετά τ ν νθρώπων, πού πραγµατώθηκε στό «Σ µα το Xριστο», γι α τό καί λη συγκρότησι τ ς Eκκλησίας ε ναι E χαριστιακή! H Eκκλησία δηλ. ς Σ µα Xριστο καί ς περιέχουσα τούς πιστούς ς «µέλη κ µέρους» (A Kορ. ιβ, 27) 1 συγκροτε ται καί ποκαλύπτει τό «ε ναι» Tης κατά τή Θ. Eυχαριστία. ιότι κατ α τήν µέ τό νά φανερώνεται στόν κόσµο καί στήν στορία, ς ε κόνα τ ς Kοινωνίας τ ν σχάτων, δηλαδή τ ς Bασιλείας το Θεο καί τ ς α ωνίου ζω ς. Συνεπ ς, δοµή κάθε τοπικ ς Eκκλησίας ταυτίζεται µέ τή δοµή, πού χει Kοινότητα α τή κατά τήν E χαριστιακή Σύναξί Tης, φο κατά τή Θ. E χαριστία κάστη κατά τόπον Eκκλησία πραγµατώνει καί ε ναι λος Xριστός! καί χι µέρος µόνον το Xριστο. 8 H µφάνισι καί πορεία µέσα στήν στορία, συγκρότησι ν χρόν ω καί τόπ ω τ ς κάθε Eκκλησιαστικ ς Kοινότητος καί λη δοµή Tης ποτελο ν τό Πολίτευµά Tης. Aρα, πολίτευµα γιά τήν Eκκλησία ε ναι τρόπος πάρξεως καί τρόπος ζω ς καί συγκροτήσεώς Tης. E ναι τρόπος πού πολιτεύεται Eκκλησία παροικο σα µέσα στόν κόσµο. Aρα, δηλαδή Λειτουργικός τρόπος πάρξεώς Tης ε ναι καί τό Πολίτευµά Tης! Oµως, τί ε ναι Πολίτευµα; Eάν «πολίτευµα» γιά τίς κρατικές καί θνικές ντότητες ε ναι: «τό σύστηµα το σχηµατισµο καί τ ς σκήσεως τ ς συνιστώσης τήν κρατικήν ξουσίαν θελήσεως κατά τάς διαφόρους α τ ς λειτουργίας» καί άν γιά τό Kράτος «ννοια το πολιτεύµατος συµπίπτει πρός τήν ο σιαστικήν το Συντάγµατος... µορφήν» 2, τότε πρέπει νά γίν η κατανοητό τι ννοια Πολίτευ- µα τ ς Eκκλησίας Eκκλησιαστικό Πολίτευµα, πειδή δέν 1. πρβλ. 1. «τό Xριστο σ µα... στίν Eκκλησία Kαθάπερ γάρ σ µα καί κεφαλή ε ς στιν νθρωπος, ο τω καί τήν Eκκλησίαν καί τόν Xριστόν ν ε ναί φησιν». IΩ. XPYΣOΣTOMOY, EPMHNEIA EIΣ EΠIΣTOΛHN A ΠPOΣ KOPINΘIOYΣ, pag ser M.P.G. τ. 95 (brk in epistulam i ad Corinthios: col ). Eπίσης, 2, βλ. «Σ µα α το (Xριστο ), Eκκλησία κατά τήν µετάληψιν το γίου Πνεύ- µατος», το α το EPMHNEIA EIΣ EΠIΣTOΛHN ΠPOΣ EΦEΣIOYΣ, 1 KEΦ. ΠPΩTON, pag ser M.P.G. τ. 95 (brk In epistulam ad Ephesios: col ). Kαί 3. «Σάρξ σµεν το Xριστο, καί µέλη, καί σ µα, καί κεφαλήν µ ν α τόν δωκεν Πατήρ. Hδη σµέν ν ο ραν καθ σµεν ν Xριστ...», α τόθι, KEΦ. EYTEPON. 2. Aλ. Σβώλου, Συνταγµατικόν δίκαιον, Aθ ναι 1934, σ. 236.

11 χει νά κάν η µέ πραγµατικότητα το κόσµου τούτου, παραπέµπει µεσα φ νός µέν, στόν Aγιο Iδρυτή τ ς Eκκλησίας, Iησο Xριστό (πο ναι ταυτόχρονα Kεφαλή, τό Σ µα καί οµήτοράς Tης) καί φ τέρου δέ, στό σκοπό, στή συγκρότησι, στήν πορεία, στήν προοπτική καί στήν κατάληξι τ ς Eκκλησίας στή Bασιλεία το Θεο. Eπειδή µως Bασιλεία το Xριστο «ο κ στι κ το κόσµου τούτου» ( Iω. ιη, 36) καί «τ ς Bασιλείας A το ο κ σται τέλος» (Λουκ. α, 33), ρα Kοινότητα τ ς Eκκλησίας, ς ε κονίζουσα µέσα στήν στορία καί φέρουσα καί µφαίνουσα στό κόσµο τή Bασιλεία το Θεο δέν ε ναι να φήµερο καί παρωδικό κοσµικό σχ µα, πού χει µετατρεπόµενους θεσµούς, δέν «συσχηµατίζεται τ α νι τούτ ω» (Pωµ. ιβ, 2), δέν χει µονιµότητα στόν κτιστό καί πεπερασµένο κόσµο το το καί «δε µένουσαν πόλιν» ( Eβρ. ιγ, 14), λλά προέρχεται κ τ ς δη διά το Xριστο γενοµένης Bασιλείας, τ ς «ο κέτι λοκληρωθείσης» καί προορίζεται πρός τήν δη παρο σα ν Xριστ µελλοντική Bασιλεία το Θεο. H Eκκλησία, ς πραγµατικότητα το µέλλοντος α νος, δηλ. τ ς Bασιλείας το Θεο, χει ξουσία νωθεν 3 γιά νά συναθροίζ η τά τέκνα το Θεο καί γι α τό καί συνεχ ς προσβλέπει στήν κατά τά σχατα (δηλ. κατά τήν B παρουσία νδοξη το Xριστο ) συνάθροισι πί τό α τό λων τ ν διασκορπισµένων τέκνων το Θεο, ταν λα θά γίνουν µία ποίµνη µέ να Ποιµένα 4, φο α τή ε ναι προοπτική τ ς Eκκλησίας. Oπως λοιπόν, στή B παρουσία το Xριστο θά χωµε Σύναξι τ ν παιδι ν το Θεο τό διο γίνεται καί στήν ε κόνα τ ς Bασιλείας τήν Eκκλησία, γι α τό καί Eκκλησία στήν ν τόπ ω καί χρόν ω παρουσί α Tης, κατά τήν καθηµερινότητά Tης δηλαδή, συναθροίζει µέ σχατολογική προοπτική καί µέ προσανατολισµό τή Bασιλεία το Xριστο λα τά πιστά παιδιά το Θεο. Oσα θέλουν καί τά καλε νά λθουν, σα ε ναι διασκορπισµένα στήν καθηµερινότητα, κλεισµένα στήν τοµικότητά τους, φυλακισµένα στή φιλαυτία τους, σα ε ναι α χµάλωτα στήν µαρτία καί βόσκουν τά χορτάρια το µηδενισµο καί τ ς φθορ ς τρώγοντας ς µόνι- µο φαγητό τό θάνατο! Oλα α τά τά τέκνα το Θεο τά προσκαλε, τά κκαλε (=> κκλησιάζει) τά συνάγει «ε ς ν» καί ν Xριστ 5 καί διά το Xριστο τά φροντίζει «ε ς φεσιν µαρτι ν καί ε ς ζωήν τήν α ώνιον», τά σώζει κκεντρίζοντάς τα στό γιο Σ µα το Xριστο! Oλη α τή πορεία καί διαδικασία, ταν δηλ. κατά τόν 3. πρβλ. τήν γενεσιουργό φράσι το Kυρίου γιά τό λον σωστικό ργο τ ς Eκκλησίας ν Mατθ. κη, στ. 18: «δόθη µοι π σα ξουσία ν ο ραν καί πί γ ς»! 4. πρβλ. Iω. ι, πρβλ. Iω. ια, 52: «τι µελλεν Iησο ς ποθνήσκειν πέρ το θνους, καί ο χ πέρ το θνους µόνον λλ να καί τά τέκνα το Θεο τά διεσκορπισµένα συναγάγ η ε ς ν». 9

12 αυτο τόπον τελ ν τή Θεία E χαριστία Eπίσκοπος καί ιάδοχος τ ν Aποστόλων, στάµενος ε ς τόπον καί τύπον το ρχιποίµενος Aµνο καί Θύτου Xριστο, συγκροτε ν τόπ ω καί χρόν ω µετά το περί α τόν Kλήρου καί Λαο τό λο µυστήριο τ ς Mι ς καί διαιρέτου Eκκλησίας, τότε συγκροτε ται Eκκλησία. ιά τ ν προαναφερθέντων κφαίνεται καί ποκαλύπτεται δι α το το τρόπου συγκροτούµενη Eκκλησία, ς θεσµός ο ράνιος καί γιοπνευµατικός, φανερώνοντας µέ τόν τρόπο α τό τό µυστήριόν Tης!!! Φανερώνεται δέ, το το τό µέγα µυστήριο ς «πολίτευµα» πί τ ς γ ς καί στήν καθηµερινότητα, δηλ. ς τρόπος πάρξεως καί ζω ς Tης. O τρόπος µως, πάρξεως καί ζω ς τ ς Eκκλησίας ε ναι Θεανθρώπινος! Γιατί, πως Y ός καί Λόγος το Θεο σαρκώθηκε µέσα στήν στορία καί κτοτε ε ναι καί παραµένει α ωνίως καί τρέπτως καί ναλλοιώτως κατά πάντα καί διά πάντα τέλειος Θεός καί τέλειος νθρωπος, Θεάνθρωπος -κατά τό όγ- µα τ ς Xαλκηδόνος- παροµοίως καί τό E χαριστιακό Σ µα τ ν πιστ ν, τοι τό Σ µα το Xριστο, Eκκλησία, διάλειπτα δοµε ται, συγκροτε ται καί λειτουργε Θεανδρικ ς, δηλαδή Θεανθρώπινα. Tο το σηµαίνει τι Eκκλησία, «γένος γένετο ν, Θεο καί νθρώπων» 6, γι α τό καί ταν Eκκλησία τό «καινόν το το γένος (τ ν Xριστιαν ν) πιτήδευµα ε σ λθεν ε ς τόν βίον ν ν», κατά τόν ε φυ Συγγραφέα τ ς πρός ιόγνητον Eπιστολ ς, συνέβη καί µφανίσθηκε τό παράδοξο γεγονός τ ς µίξεως Θείων καί νθρωπίνων πραγµάτων, τό πο ο ε χε δη πραγµατοποιηθ µέ τήν νανθρώπησι το Y ο το Θεο, ταν νώθηκε στό Πρόσωπο το Y ο Θεία καί νθρώπινη φύσι. Γι α τό, συνεχίζει ρχα ος Eκκλησιαστικός Συγγραφέας, ν ο «Xριστιανοί ο τε γ, ο τε φων, ο τε σθεσι διακεκριµένοι τ ν λοιπ ν ε σιν νθρώπων... Πατρίδας ο κο σιν δίας λλ ς πάροικοι µετέχουσι πάντων ς πολ ται καί πανθ ποµένουσιν ς ξένοι... Eν σαρκί τυγχάνουσιν λλ ο κατά σάρκα ζ σιν. Eπί γ ς διατρίβουσιν λλ ν ο ραν πολιτεύονται» 7. ηλαδή, ν Eκκλησία ε ναι στ γ καί τελε τήν E χαριστία, πορεύεται ς Kοινότητα καί πολιτεύεται στήν πραγµατικότητα στόν O ρανό! Eκ τούτου το µυστηριακο, τοι το Θεανδρικο καί το Θεανθρώπινου τρόπου πάρξεως, πο ναι Θ. E χαριστία, προέκυψαν καί προέρχονται ν συνεχεί α καί κατ πέκτασι τά διάφορα κκλησιαστικά στορικά σχή- µατα, τά θεσµικά µορφώµατα καί παρεπόµενα τ ς στορικ ς λειτουργίας τ ς Eκκλησίας, πως διοίκησι καί τά διοικητικά σχήµατα, εραποστολή, µοναχισµός, ο φιλανθρωπικές 6. Iω. Xρυσοστόµου, ρµηνεία ε ς A πιστολήν πρός Kορινθίους, µιλ. 30 M.P.G. τ ΠPOΣ IOΓNHTON EΠIΣTOΛH, Book in series wct 2,758 cit Chapter f section f line tit A Diognéte, 2nd edn.pub Cerf pla Paris pyr 1965 pag ser SOURCES CHRETIENNES BIS. 10

13 καί κοινωνικές µορφές διακονίας κ.λπ. 8 πο ναι βεβαίως σχή- µατα παροδικά, λλά καί πού µόνον ρρήκτως συνδεδεµένα µέ τήν Θ. E χαριστία µπορο ν νά πάρχουν κανονικ ς. Kαθόσον,τιδήποτε πού λειτουργε καί νοε ται ποκοµµένο καί α τόνο- µο πό τή θεία E χαριστία καί ξεκοµµένο π τή ε χαριστιακή δοµή τ ς Eκκλησίας ε ναι, χι µόνον λανθασµένο καί πορριπτέο, λλά καί ντεκκλησιαστικό, µ λλον δέ, νεκκλησίαστο! Tούτων δοθέντων, συµπεραίνεται τι ζωή τ ς Eκκλησίας µέχρι τ ν τελευταίων λεπτοµερει ν το ργου Tης µέσα στόν κόσµο ποτελε µιά διάλειπτη καί συνεχ λατρευτική πίκλησι, µιά προσευχή καί παράκλησι πρός τό γιο Πνε µα νά µεταβληθ βαθµιαίως κόσµος σέ Σ µα Xριστο, σέ Eκκλησία, φο το το πιχειρε καί σέ το το σκοπεύει πολιτευοµένη ν τ κόσµ ω Eκκλησία. ιότι σέ το το σκοπε Eκκλησία στό νά κάν η ο ρανοπολ τες τούς νθρώπους, δηλαδή νά ζητο ν τά νω, νά φρονο ν «τά νω µή τά πί τ ς γ ς» (Kολ. γ, 1-2). Eτσι κάνει τούς νθρώπους «συµπολίτας τ ν γίων καί ο κείους το Θεο» ( Eφεσ. β, 19). Eπιχειρε δέ, α τό λειτουργο σα πρ τα καί κύρια τόν Λόγον τ ς Aληθείας, τό Xριστό! Tοιουτοτρόπως διά τ ς Θ. Λειτουργίας ποιµαίνει, διοικε, φιλανθρωπεύει, κηρύττει, κάνει εραποστολή, ποδέχεται νά µονάζουν κάποια τέκνα Tης, δρ κοινωφελ ς, ταν χρειάζεται... Aρα, τό πολίτευµά Tης, ς γεγονός δοµ ς καί πάρξεώς Tης, ε ναι κυρίως καί πρωτίστως µιά σχατολογική κατάστασι. Tο το σηµαίνει τι παραπέµπει στά σχατα, στή Bασιλεία το Θεο. H Eκκλησία διά το Eπισκόπου το προκαθεζοµένου κατά τήν E χαριστία µετά το περί A τόν Iερο Kλήρου καλε κατ νοµα τά δια πρόβατα καί τά συναθροίζει σέ µία ποίµνη, στή Σύναξι το Λαο πί τό α τό. Kαί φο τά συνάξ η, ποιµαίνει α τά διά τ ς Xάριτος καί ξάγει α τά κ το κόσµου τούτου καί µπροσθεν α τ ν πορεύεται καί δηγε καί νακαλε «ε ς τήν πουράνιον πάλιν διαγωγήν» 9. Aφο «δη σµέν ν ο ραν καθ σµεν ν Xριστ» Στό σηµε ο α τό γκειται καί νυπάρχει µεγάλος κίνδυνος καί πειρασµός τ ς Eκκλησίας τά διάφορα κκλησιαστικά «σχήµατα» διοικήσεως καί στορικ ς πορείας, πού χρειάζονται γιά τήν καθηµερινότητα νά γίνονται α τόνοµα, α τοτελ, νά πιζητο ν τήν α θεντία, νά πολυτοποιο νται! ιότι τότε χοµε κκοσµίκευσι καί τσι δηµιουργε ται ντί Eκκλησίας καί κκλησιαστικ ς Kοινότητος κκλησιαστικό µόρφωµα καί διαστρέβλωσι τ ς Aλήθειας. M α τό τόν τρόπο χάνεται τό ζητούµενο καί καταστρέφεται κκλησιολογία, κρύπτεται ραιότητα τ ς E χαριστιακ ς δοµ ς τ ς Eκκλησίας, χάνεται σχατολογική προοπτική τ ν Xριστιαν ν, πότε α τό πού χοµε καί παρουσιάζεται µέσ ω τ ν µφανιζοµένων δ θεν κκλησιαστικ ν σχηµάτων δέν µπορε νά ε ναι Eκκλησία, λλά παραµόρφωσι το κκλησιαστικο Πολιτεύµατος καί ξεπεσµός του σέ πίγειο, καί ρα πρόσκαιρο, σχ µα το κόσµου τούτου, πού τελικά πό ο ράνιο Πολίτευµα µεταπίπτει σέ «σύστηµα σχηµατισµο καί σκήσεως... ξουσίας»!!! 9. πρβλ. τρίτον τροπάριον τ ς θ Ωδ ς το Kανόνος τ ς ορτ ς τ ς Mεσοπεντηκοστ ς, χος δ, ε ς τό Πεντηκοστάριον. 10. Iω. Xρυσοστόµου, EPMHNEIA EIΣ THN EΠIΣTOΛHN ΠPOΣ EΦEΣIOYΣ, Kεφ. β, νθ. ν. 11

14 H κκλησιολογία τ ς «Πρός ιόγνητον» Eπιστολ ς το Παναγιώτη Γ. Παπανικολάου, Θεολόγου (Συνέχεια π τό προηγούµενο τε χος) Ως πρός τό κείµενο τ ς «Πρός ιόγνητον Eπιστολ ς» χρησιµοποιήθηκε τό τ ς B.E.Π.E.Σ.24, χάριν τ ς λεπτοµερεστάτης ριθµήσεως, σέ ντιπαραβολή πρός τό, προσφάτως κριτικ ς πεξεργασµένο, τ ς σειρ ς Eλληνες Πατέρες τ ς Eκκλησίας (E.Π.E.)25, καί, που σηµειώνεται στερίσκος(*), ννοε ται προτίµηση το κριτικ ς πεξεργασµένου κειµένου, χωρίς σχολιασµό. Eπιπλέον, µεταξύ τ ς γλαφυρ ς µεταφράσεως το Παναγιώτου Tρεµπέλα 26, τ ς ρµηνευτικ ς ποδόσεως το Xρήστου Zάγκα 27 καί τ ς λογίας το Παναγιώτου Xρήστου 28, προτιµήθηκε τρίτη, γιατί ποδίδει τό κριτικ ς πρωτότυπο, λλά µεταφέρθηκε, σο κρίθηκε, στή δηµοτική. Oλόκληρο τό κεφάλαιο I ποτελε τόν πρόλογο, πο ος ε ναι πλήρης, πειδή κθέτει, ν συντοµί α, τά θέµατα, πού, ν συνεχεί α, ναπτύσσονται 29. B) KEIMENON KEΦAΛAION I σελ. 251 «Eπειδή ρ, κράτιστε ιόγνητε, περεσπουδακότα σε τήν θεο- (4) σέβειαν τ ν Xριστιαν ν µαθε ν καί πάνυ σαφ ς καί πιµελ ς πυν- (5) θανόµενον περί α τ ν, τίνι τε θε πεποιθότες καί π ς θρησκεύοντες (6) α τόν τόν τέ κόσµον περορ σι πάντες καί θανάτου καταφρονο σι, (7) καί ο τε τούς νοµιζοµένους πό τ ν Eλλήνων θεούς λογίζονται ο τε (8) τήν Iουδαίων δεισιδαιµονίαν φυλάσσουσι, καί τίνα τήν φιλοστοργίαν (9) χουσι πρός λλήλους, καί τί δήπου* τό καινόν το το γένος πιτή- (10) δευµα ε σ λθεν ε ς τόν βίον ν ν καί ο πρότερον ποδέχοµαί γε τ ς (11) προθυµίας σέ ταύτης καί παρά το θεο, το καί τό λέγειν καί τό (12) κούειν µ ν χορηγο ντος, α το µαι δοθ ναι µοί µέν ε πε ν ο τως (13) ς µάλιστα *τόν κούσαντά* βελτίω γενέσθαι, σοί τε ο τως κο σαι (14) ς µή λυπηθ ναι τόν ε πόντα» (15) METAΦPAΣH «Eπειδή βλέπω, κράτιστε ιόγνητε, τι χεις σφοδρό ζ λο νά µάθεις περί τ ς θρησκείας τ ν Xριστιαν ν καί ρωτ ς µέ πολλή σαφήνεια καί πιµέλεια περί α τ ν, σέ ποιόν Θεό πιστεύουν καί πώς τόν λατρεύουν, στε νά 12

15 περιφρονο ν λοι τόν κόσµο καί νά καταφρονο ν τό θάνατο καί ο τε τούς ναγνωριζοµένους πό τούς Eλληνες θεούς νά πολογίζουν, ο τε τή δεισιδαι- µονία τ ν Iουδαίων νά φυλάσσουν καί ποιά φιλοστοργία δείχνουν πρός λλήλους καί γιατί τάχα τό νέο α τό γένος σύστη- µα ε σ λθε τώρα στό βίο καί χι νωρίτερα. Σέ συγχαίρω γι α τή τήν προθυµία σου καί ζητ πό τόν Θεό, πο ος χορηγε σέ µ ς τή δύναµη καί το λόγου καί τ ς κο ς, νά δώσει σέ µένα, µέν, νά µιλήσω κατά τέτοιο τρόπο, στε α τός πού κούει νά γίνει πολύ καλύτερος, σέ σένα, δέ, νά κούσεις κατά τέτοιο τρόπο, στε νά µήν λυπηθε α τός πού µίλησε». H πλέον µφανής δραστηριότητα τ ς Eκκλησίας ε ναι ( ξωτερική) 30 Iεραποστολή καί πευθύνεται στόν «κράτιστον» ιόγνητο 31, (µιµούµενος τό προοίµιο το κατά Λουκ ν E αγγελίου) 32. Eπρόκειτο γιά Eλληνα θνικό=ε δωλολάτρη µέ ρκετές γνώσεις περί το Iουδαϊσµο καί το Xριστιανισµο 33. H, µετά το νόµατος, προσφώνηση πονοε τι κατε χε σπουδαία θέση 34, δεδοµένου τι, στήν Kαινή ιαθήκη, ποδίδεται σέ ξιω- µατούχους τ ς Pωµαϊκ ς A τοκρατορίας 35. H λέξη «ιόγνητος» ξηγε ται «ιογεννηµένος (γεννη- µένος πό τόν ία)» 36 καί πιδίωξη ταυτοποιήσεως µέ τό δάσκαλο το α τοκράτορα Mάρκου A ρηλίου 37 δέν ε σταθε, λλά α ωρε ται µεταξύ ρκετ ν µέ τό διο νοµα 38. O συγγραφέας µφορε ται πό τό διο πνε µα µέ κε νο τ ς A πιστολ ς Πέτρου, που προτροπή «τοιµοι εί πρός πολογίαν παντί τ α το ντι µ ς λόγον περί τ ς ν µ ν λπίδος» 39. H Eκκλησία, κατά τήν Iεραποστολή, προσλαµβάνει «πάντα τά θνη» 40 καί τούς νθρώπους µέ τή χωροχρονική «σκευή» τους στή Xριστοκεντρική νότητα το «καινο...γένους» 41, στό πο ο «ο κ νι Eλλην καί Iουδα ος, περιτοµή καί κροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δο λος, λεύθερος, λλά τά πάντα ν π σιν Xριστός» 42. O ιόγνητος χει κδηλώσει ε λικρινές, ντονο καί συστηµατικό νδιαφέρον γιά τό Xριστιανισµό, συµφώνως πρός τίς κφράσεις «περεσπουδακότα σε µαθε ν καί πάνυ σαφ ς καί πι- µελ ς πυνθανόµενον... ποδέχο- µαί γε τ ς προθυµίας σε ταύτης» 43. H Eκκλησία, δηλαδή, ταν σκε Iεραποστολή, λαµβάνει π ψιν τό βαθµό δεκτικότητας - πνευµατικ ς καταστάσεως (situation) τ ν ποδεκτ ν, σεβόµενη τήν λευθερία τ ς θελήσεως α τ ν καί ρνούµενη - τσι- τόν προσηλυτισµό. O συγγραφέας ποσκοπε στό νά γνωρίσει παραλήπτης τή «θεοσέβειαν» τ ν Xριστιαν ν 44, ποία, ς λέξη, νήκει στά «παξ λεγόµενα» τ ς Kαιν ς ιαθήκης, που συνδέεται µέ τό προσευχητικό λατρευτικό γεγονός 45. H κφραση, δ, δέ δηλώνει, µόνον, τήν ρθή πίστη 46, λλά, συνδυάζοντας τήν 13

16 Kαινοδιαθητική χρήση µέ κείνη το Kεφαλαίου III (σελ. 252), στίχ , γιά τούς Iουδαίους, ποδηλώνει προσευχητική - λατρευτική τµόσφαιρα 47. H νταξη, ποµένως, στήν Eκκλησία περιβάλλεται πό λατρευτικό χαρακτ ρα. Περιεχόµενο τ ς «θεοσεβείας» ε ναι τό όγµα καί τό Hθος τ ς Eκκλησίας, µέ σα συνεπάγονται. O ιόγνητος θά πληροφορηθε «τίνι τ θε πεποιθότες καί π ς θρησκεύοντες [ο χριστιανοί] 48, που ο κφράσεις «πεποιθότες» (πού ναφέρεται στήν πίστη) καί «καί π ς θρησκεύοντες» (πού ναφέρεται στήν προσευχή - λατρεία καί στήν µπρακτη ε σέβεια - σκηση) συνδέουν τό όγµα µέ τά περαιτέρω. Aµεσες συνέπειες το όγµατος ε ναι πόρριψη τ ς πατηλότητας τ ν Eλληνικ ν ε δωλολατρικ ν θεοτήτων: «ο τε τούς νοµιζόµενους πό τ ν Eλλήνων θεούς λογίζονται» 49 ( ρνηση, δηλαδή, τ ν ψευδ ν δογµάτων) καί πεµπόληση τ ς, δικανικο χαρακτ ρα, στενότητας - τυπολατρείας δεισιδαιµονίας τ ν Iουδαίων: «ο τε τήν Iουδαίων δεισιδαιµονίαν φυλάσσουσι» 50. O Xριστιανισµός, µεταξύ α τ ν τ ν δύο θνοτικ ν - πολιτισµικ ν µορφωµάτων, ε σ- λθε ς «καινόν... γένος πιτήδευµα» 51. «Tό κήρυγµα Πέτρου καί Aπολογία το Aριστείδου ε χον νοµάσει τόν Xριστιανισµόν τρίτον γένος -µετά τό λληνικόν καί τό ουδαϊκόν- καί ρώτησις... «τί δήπου τό καινόν το το γένος» ε ναι σύµφωνος µέ τοιαύτην διάκρισιν, λλ παρών συγγραφεύς τοποθετε τό θέµα πί διαφόρου καί ντιθέτου γραµµής δέν ε ναι τρίτον γένος, ε ναι «λλο» γένος, κ το λλου κόσµου ρχόµενον» 52. Eδ παρουσιάζεται Eκκλησία ς (θεοσύστατη) Kαινή Kτίση - σχατολογική κοινότητα καί πεµφαίνεται στό συγγραφέα τό Παύλειο πνε µα: «ν γάρ Xριστ Iησο ο τε περιτοµή τι σχύει [ ουδαϊσµός] ο τε κροβυστία [ Eθνικοί], λλά καινή κτίσις» 53, (παρεµφερές τό «καί νδύσασθαι τόν καινόν νθρωπον τόν κατά Θεόν κτισθέντα ν δικαιοσύν η καί σιότητι καί ληθεί α») 54. O κφράσεις: «[ο Xριστιανοί] τόν τε κόσµον περορ σι πάντες καί θανάτου καταφρονο σι» 55 ποτελο ν «ποφατικές» κδηλώσεις τ ς Eκκλησίας ς Kοινωνίας τ ν Eσχάτων σχατολογικ ς παροικίας, ο πο ες συστοιχο ν στό Παύλειο: «πιθυµίαν χων ε ς τό ναλ σαι καί σύν Xριστ ε ναι» 56. Tήν στορική πορεία τ ς Eκκλησίας τή χαρακτηρίζει πονο- µαζόµενη «προληπτική σχατολογία», πρόγευση τ ν Eσχάτων, τό «δη καί χι κόµη» τ ς Kαιν ς Kτίσεως, µέ συνέπεια τήν κοινωνία γάπης: «καί τίνα τήν φιλοστοργίαν χουσι πρός λλήλους» 57. H λέξη «φιλοστοργία» -µάλιστα- προσδίδει στήν γάπη τό χαρακτ ρα τ ς συγγε- 14

17 νικ ς - ο κογενειακ ς τρυφερότητας, πο ος, σέ συνδυασµό µέ τήν ντωνυµία «τινά» καί τό, «παξ λεγόµενον» στήν Kαινή ιαθήκη, «τ φιλαδελφί α ε ς λλήλους φιλόστοργοι» 58, πεξηγε α τήν τήν κοινωνία ς φιλαδελφία ( πονοώντας - σως- τό Mυστήριο το Bαπτίσµατος ς πηγ ς της). O χρονικές κφράσεις «ν ν καί ο πρότερον» 59 ναφορικ ς πρός τό χρόνο ε σελεύσεως το καινο γένους «πιτηδεύµατος» στήν στορία, δηλώνουν τή χρονική καταλληλότητα - ρι- µότητα γιά τήν µφάνιση το σχατολογικο - κκλησιολογικο γένους, τό πο ο ποτελε συνέπεια το Xριστολογικο «πληρώµατος το Xρόνου» 60. ΠAPAΠOMΠEΣ 24. B.E.Π.E.Σ., Tόµος 2, B Kείµενον, σελ Eλληνες Πατέρες τ ς Eκκλησίας (E.M.E.), Πατερικαί κδόσεις «Γρηγόριος Παλαµ ς», Aπολογηταί, Tόµος 2, Θεσσαλονίκη 1986, E σαγωγή, Kείµενα - Mεταφράσεις - Σχόλια Yπό Παναγιώτου K. Xρήστου Kαθηγητο Πανεπιστηµίου, σελ Bασίλης Mουστάκης, «O Aποστολικοί Πατέρες», Kείµενο - Mετάφραση - E σαγωγή Παναγιώτου Tρεµπέλα, κδ. Aστήρ - Παπαδηµητρίου A.E. Aθήνα, 1953, σελ µν. ργ. σελ π. 29. Zάγκας,.π. σελ Aντιπαραβάλλεται (µεθοδολογικ ς καί µόνον) πρός τήν σωτερική Iεραποστολή τ ς Eκκλησίας, πού ε ναι πραγµάτωση τ ς Oρθοδοξίας στή ζωή τ ν µελ ν της ς θεώσεως. Πρβλ. τό ρθρο το Aρχιµανδρίτου Iουστίνου Πόποβιτς «Eσωτερική ποστολή τ ς Eκκλησίας µας - Πραγµάτωσις τ ς Oρθοδοξίας-», στό «Aνθρωπος καί Θεάνθρωπος» - «µελετήµατα Oρθοδόξου θεολογίας, Mετάφραση Iεροµονάχου (ν ν Eπισκόπου) Aθανασίου Γέβτιτς, κδ. «Aστήρ» Aλ. καί E. Παπαδηµητρίου, Aθ ναι, σελ B.E.Π.E.Σ., Kεφ. I, σελ. 251, στίχ. 4 Eφεξ ς θά σηµειώνονται, µόνον λατινική ρίθµηση το κεφαλαίου καί, µόνον ρίθ- µηση γιά τή σελίδα καί τό στίχο. 32. «δοξε κ µοί, παρηκολουθηκότι νωθεν π σιν κριβ ς, καθεξ ς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε» (1,3). O παραλήπτης, µως, το ε αγγελικο κειµένου, ταν, δη, Xριστιανός: «να πιγν ς περί ν κατηχήθης λόγων τήν σφάλειαν» (1,4). Συνεπ ς, ξωτερική καί σωτερική Iεραποστολή ποτελο ν δύο ψεις το δίου κκλησιολογικο νδιαφέροντος - σκοπο. 33. Πρβλ. συνδυαστικ ς, στίχ. 4-5,7 το παρόντος Kεφαλαίου µέ II, 251, 21, 36, 252, 1 και III, 252, καί Zάγκας,.π., σελ. 550, σηµ. 2, Xρήστου, E.Π.E., 2, σελ. 533, σηµ Σελ. 8 το τε χους 2 τ ς I AXHΣ καί Xρήστου, Πατρολογία, σελ Tο δίου, E.Π.E., 2, E σαγωγή, σελ Πράξ. 23, 26, 24, 3. 26, Xρήστου, E.Π.E.,.π. καί Πατρολογία,.π. 37. Zάγκας,.π., σελ. 541 καί σελ. 549, σηµ Xρήστου, E.Π.E.,.π. Tο Iδίου, Πατρολογία,.π , Mατθ. 28, Στίχ. 10 το διαπραγµατευοµένου Kεφαλαίου τ ς «Eπιστολ ς». 42. Kολασσαε ς, 3, I, 251, π. στίχ A Tιµοθέου 2, «Bούλοµαι ο ν προσεύχεσθαι τούς νδρας... Ωσαύτως καί γυναίκας..., λλ πρέπει γυναιξίν παγγελλοµέναις θεοσέβειαν, δι ργων γαθ ν». 46. A. PATRISTIC GREEK LEXIKON, EDIDED BY G.W. H. LAMPE, OXFORD, p. 635, που ναφέρει τό παράθεµα, ποκλειστικ ς, στήν ρθή πίστη. Eπιπλέον, χαρακτηρισµός τ ς «θεοσεβείας», λλαχο, ς «µυστηρίου», δίως στόν, πλήρη «µυστη- 15

18 ρίων», κόσµο τ ς ποχ ς, πιτείνει τήν ποκαλυπτική - προσευχητική ποδήλωση: «τό δέ τ ς δίας α τ ν θεοσεβείας µυστήριον µή προσδοκήσης δύνασθαι παρά νθρώπου µαθε ν». IV, 253, «Eξ ς δέ περί το µή κατά τά α τά Iουδαίοις θεοσεβε ν α τούς ο µαί σε µάλιστα ποθε ν κο σαι. Iουδαίοι τοίνυν ε µέν πέχονται ταύτης τ ς προειρηµένης λατρείας,...». 48. I, 251,6. Πρβλ. VII, VIII, IX, X, σελ I, 251, 8. οθε σης τ ς ε καιρίας, γιά τά τ ν Xριστιαν ν καί τ ν Eθνικ ν ( πό τό Mάρκο A ρήλιο ως τό Mέγα Kωνσταντ νο), δές: E.R. DODDS, Pagan and Christian in an Age of Anxiety, ed. Cambridge University Press, π Eδ δέν προσβάλλει τή µονοθεΐα, λλά τό ποιόν τ ς ε σέβειας τ ν Iουδαίων, τήν πρακτική. Πρβλ. III, I, σελ I, 251, Πρβλ. V - VI, σελ Xρήστου, Πατρολογία, σελ Γαλάτας, 6,15. οθείσης τ ς ε καιρίας, σηµειώνεται τι Mητροπολίτης Περγάµου Iωάννης Zηζιούλας, µβαθύνοντας στό κκλησιαστικό corpus, πρεσβεύει π ς, ν νοποίηση στούς Iουδαίους βασίζεται στή φυλή καί στούς παγανιστές στά διάφορα collegia, ο Xριστιανοί, τό τρίτον γένος, περβαίνουν λες τίς φυσικές, κοινωνικές καί στορικές διαιρέσεις στήν ε χαριστιακή κοινότητα. (Παρατίθεται στό: Nικολάου Λουδοβίκου, Πρεσβυτέρου, H E χαριστιακή Oντολογία, κδ. όµος, σελ. 170, σηµ. 11). 54. Eφεσίους, 4, I, 251, Φιλιππησίους, 1, I, 251, Περισσότερα, σέ συνάρτηση µέ τό Kεφ. X, δές, Xρήστου, Πατρολογία, σελ Pωµαίους, 12, I, 251, 11. Πρβλ. VII, VIII, IX, X, σελ Γαλάτας, 4,4: «τε δέ λθε τό πλήρω- µα το χρόνου, ξαπέστειλεν Θεός τόν υ όν α το, γενόµενον κ γυναικός, γενόµενον πό νόµον». Πρβλ. Eφεσίους 1,

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

986 EKK H IA εκέµβριος 2001, Aριθµ. 11 KPIΣH KAI A Π O - KO ΛO K Y N Θ Ω Σ H ; TΩN IAΛO ΓΩN * «Σ ς ε χοµαι τώρα πο τελειώνουν ο π λεµοι ν ε στε ε τυχισµένοι µέσα σ ε ρήνη. Oλοι ο θνητο π δ κα πέρα ν ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως

O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως H Αγία Γραφή H συγγραφή και η επιβίωση των βιβλίων της Αγίας Γραφής Πηγή: http://www.iec.gr/holy_bible.htm A. H Kαινή ιαθήκη. α) H συγγραφή των βιβλίων της Kαινής ιαθήκης. β) O κανόνας των βιβλίων της

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI

E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI 741 E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI 742 EKK H IA Oκτώβριος 2001, Aριθµ. 9 Oκτώβριος 2001, Aριθµ. 9 EKK H IA 743 H ΣYMMETOXH THΣ EKKΛHΣIAΣ THΣ E ΛΛA OΣ ΣTIΣ EK HΛΩΣEIΣ ΠENΘOYΣ ΓIA THN TPOMOKP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

If you want to learn Greek solely for reading Euclid s Elements, I recommend you to visit the Dr. Elizabeth R. Tuttle s web site, Reading Euclid 4.

If you want to learn Greek solely for reading Euclid s Elements, I recommend you to visit the Dr. Elizabeth R. Tuttle s web site, Reading Euclid 4. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ Note This book is compiled to provide a printer-friendly e-book for you who want to read Euclid s Elements in the original Greek language. The Greek text is borrowed from Perseus Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 υ μ ε ν ε ς σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 Προεκτεινουµε τις πλευρες και παραλληλογραμμου κατα τμηματα = και = αντιστοιχως. Να αποδειξετε οτι τα σημεια, και ειναι συνευθειακα. = παραλληλογραμμο

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Και απορώ, γιατί κανένα από εσά δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί και η δηµοκρατία µα, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2005

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2005 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κωνσταντ νος Καβάφης αρε ος ποιητής Φερνάζης τό σπουδα ον µέρος το πικο ποιήµατός του κάµνει. Τό π ς τήν βασιλεία τ ν Περσ ν παρέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83 Π E P I E X O M E N A Πρ λογος..................................................... 11 Εισαγωγή..................................................... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα