TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA"

Transcript

1 TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA ETOΣ ΞA ΠEPIO OΣ Γ AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2008 TEYXOΣ 3

2 ΠEPIEXOMENA H ταυτότητα τ ς Eκκλησίας, Mητροπολίτου Περγάµου Iωάννου Zηζιούλα σελ. 1 Ποιό τό πολίτευµα τ ς Eκκλησίας; Eρωτήµατα κκλησιολογικά, Aρχιµ. Xρυσοστόµου Kουλουριώτη, Hγουµένου τ ς ν Mεγάροις Iερ ς Mον ς τ ς Aγίας Παρασκευ ς σελ. 8 H κκλησιολογία τ ς «Πρός ιόγνητον» Eπιστολ ς, το Παναγιώτη Γ. Παπανικολάου, Θεολόγου σελ. 12 Tριµηνια ο Eκκλησιαστικό Περιοδικό τ ς Iερ ς Mητροπόλεως Mεσσηνίας I PYTHΣ Mητροπολίτης Mεσσηνίας Xρυσόστοµος ασκαλάκης (+) I IOKTHTHΣ Iερά Mητρόπολις Mεσσηνίας Mητροπολίτου Mελετίου Kαλαµάτα Tηλ /22455 Fax: 27210/22994 EK OTHΣ - IEYΘYNTHΣ Mητροπολίτης Mεσσηνίας Xρυσόστοµος Σαββ τος YΠEYΘYNOΣ YΛHΣ Aρχιµ. Θεόκλητος Λαµπριν κος Πρωτοσύγκελλος I. Mητροπόλεως Mεσσηνίας EKTYΠΩΣIΣ Γραφικαί Tέχναι «ΛEBENTH» Γ. Pουµελιώτη 3-5 Kαλαµάτα Tηλ. - Fax: 27210/93374 IAKINHΣIΣ EΛ.TA. - Γραφε ον Kαλαµάτας Kωδικός Eντύπου 3978

3 H ταυτότητα τ ς Eκκλησίας Mητροπολίτου Περγάµου Iωάννου Zηζιούλα (Συνέχεια π τό προηγούµενο τε χος) 5. Θεραπευτική ψυχολογική τάση Yπάρχει τέλος µιά λλη τάση στήν σύγχρονη Oρθοδοξία, τήν ποία θά νοµάζαµε θεραπευτική ψυχολογική τάση. Σύµφωνα µέ α τήν ξαίρεται διότητα τ ς Eκκλησίας ς νοσοκοµείου ( κούγεται πολύ συχνά α τή κφραση σήµερα) στό πο ο παρέχεται θεραπεία πό τά πάθη, ψυχική νάπαυση κ.λπ. Eδ ο σία τ ς Eκκλησίας τοποθετε ται κυρίως ντί το κηρύγµατος τ ς θικ ς τ ς µολογίας Πίστεως, κυρίως στό µυστήριο τ ς ξοµολογήσεως καί στό Mοναχισµό. Tό πρότυπο τ ς Eκκλησίας, τό δε δες τ ς Eκκλησίας ε ναι µοναχός καί τό κυρίως µυστήριο τ ς Eκκλησίας ε ναι ξοµολόγηση. H ννοια το «Γέροντα» γίνεται πιό σηµαντική πό το Eπισκόπου το Iεροκήρυκα το Θεολόγου. Eχουµε στίς Θεολογικές Σχολές φοιτητές, ο πο οι χουν τό Γέροντά τους καί ρχονται καί «κο νε» καί τόν καθηγητή τους, λλά δέν τόν κο νε. Tόν «κο νε» µόνον γιά νά πάρουν τόν βαθµό καί νά πάρουν καί τό πτυχίο τους. Στό βάθος α τά πού τούς λέει καθηγητής τους θά π νε νά τά θέσουν πό τήν κρίση το Γέροντα θά τά πορρίψουν, διότι δέν τούς νδιαφέρουν α τά, τούς νδιαφέρει µόνον,τι πε Γέροντας. Yπάρχει, λοιπόν, µιά τέτοια πτική γωνία πό τήν ποία ταυτίζεται Eκκλησία µέ τή θεραπεία. Στήν περίπτωση α τή χουµε θά λεγα να κόµη κίνδυνο λλοίωσης τ ς ταυτότητας τ ς Eκκλησίας. 6. Eκκλησιαστική πανατοποθέτηση τ ν τάσεων A τό πού πρέπει νά τονίσω σέ κάθε µία πό α τές τίς περιπτώσεις πού νέφερα, δέν ση- µαίνει τι κάθε µία περίπτωση δέν χει θέση µέσα στήν Eκκλησία! Eχει τή θέση της µέσα στήν Eκκλησία. Aλλά τό πρόβληµα ε ναι πο θά τοποθετηθε µφαση καί άν δηλαδή µία πό α τές, να πό α τά τά στοιχε α ποτελέσει πλέον τόν καθοριστικό παράγοντα, πάρει τήν προτεραιότητα, καί γίνει α τό πού νδιαφέρει κυρίως τόν κληρικό καί τόν πιστό µέσα στήν Eκκλησία. O τάσεις πού νέφερα, παρουσιάζουν ρισµένα προβλήµατα, καί θά θελα νά τά πισηµάνω γιά νά δε τε τι πάρχει κίνδυνος λλοιώσεως τ ς ταυτότητας τ ς Eκκλησίας, άν τά στοιχε α α τά τά χρησι- µοποιήσουµε σάν καθοριστικά γιά νά ταυτίσουµε τήν Eκκλησία. 1

4 Aς πάρουµε πρ τα τήν µολογία τ ς Πίστεως. Eάν µολογία τ ς Πίστεως γιά τά δόγµατα τ ς πίστεως ποµονωθο ν πό τή ζωή τ ς Eκκλησίας, τήν πόλοιπη ζωή τ ς Eκκλησίας, τότε γίνεται δεολογία. Oλα τά δόγµατα θεσπίστηκαν µέ να σκοπό: νά δηγήσουν τούς πιστούς στήν Eκκλησία, στή Θεία Kοινωνία. έν χει παρά νά δε κανείς τούς ρους τ ν O κουµενικ ν Συνόδων: λοι καταλήγουν µέ «ναθέµατα», δηλαδή ποκλεισµό πό τή Θεία Kοινωνία. H νότητα τ ς πίστεως δέν ε ναι τελικός στόχος, λλά προϋπόθεση. Στόχος ε ναι E χαριστιακή Kοινωνία. Γιά τήν εραποστολική τάση ε ναι σαφές τι πετέλεσε πάντοτε τό κύριο χαρακτηριστικό τ ς κκλησιολογίας το Προτεσταντισµο. H τάση α τή ποτιµ τά µυστήρια καί τούς θεσµούς τ ς Eκκλησίας (τόν Eπίσκοπο κ.λπ.). Ως πρός τήν θικολογική τάση, κίνδυνος πού λλοχεύει ε ναι νά ξελιχθε σέ νοµικισµό καί φαρισαϊσµό, πο ος µφανίζει τήν Eκκλησία ς τό χ ρο τ ν «καθαρ ν» καί λησµονε ται τι Eκκλησία περιλαµβάνει καί µαρτωλούς, τι χαρακτηριστικό τ ς Oρθοδόξου γιότητας ε ναι α τό πού κφράζει ε χή το γίου Eφραίµ, τήν ποία κο µε διαίτερα στίς κολουθίες τ ς M. Tεσσαρακοστ ς: «δός, Kύριε, το ρ ν τά µά πταίσµατα καί µή κατακρίνειν τόν δελφόν µου»! Aς µή λησµονο µε λλωστε τι τό κριτήριο τ ς θικότητας συµβαίνει νά κπληρώνεται κτός τ ς Eκκλησίας περισσότερο πό τι κπληρώνεται ντός τ ς Eκκλησίας. Kαί α τό δέν ε ναι φαινόµενο σηµερινό, νέκαθεν π ρχε. Oταν γράφει Aπόστολος Πα λος πρός τούς Γαλάτας: «λλήλους δάκνετε καί κατεσθίετε, βλέπετε µή π λλήλων ναλωθε τε», (ε 15) φαντασθε τε τί φαγωµάρα πρέπει νά π ρχε. ηλαδή µέσα στήν Eκκλησιαστική Kοινότητα δέν φαρµόζεται πάντα θική τελειότητα σέ βαθµό, πού σως µπορε νά φαρµόζεται πιό πολύ πό µή πιστούς, καί γι α τό πάρα πολλές φορές σήµερα κρίνουν τήν Eκκλησία ο θεοι καί προβάλουν α τοί θικά πιτεύγµατα, νώτερα πό α τά πού χει νά παρουσιάσει Eκκλησία. Aν Eκκλησία ε ναι να θικό κατασκεύασµα, τότε πωσδήποτε στερε καί δέν µπορε νά ε ναι α τή ταυτότητά Tης. Tέλος στή θεραπευτική πτική γωνία χουµε τό πρόβληµα τι κε κινδυνεύουµε νά φτάσουµε σέ να ψυχολογικό τοµισµό. A τό ε ναι πάρα πολύ πικίνδυνο. Bλέπετε τι µέ α τή τήν παρουσία µέσα στή ζωή τ ς Eκκλησίας τ ν Γερόντων, τ ν λεγοµένων, κάθε πιστός προσκολλ ται σέ να ρισµένο πρόσωπο, νδιαφέρεται γιά τήν το- µική του σωτηρία, διαφορε γιά τό Σ µα τ ς Eκκλησίας, καί δέν α σθάνεται τόν αυτό του σάν να µέλος το Σώµατος. Xάνει κανείς τήν ννοια το Σώµατος, καί Eκκλησία γίνεται πλέ- 2

5 ον µιά προσωπική, ς τήν πο µε ντός ε σαγωγικ ν, τοµική µ λλον, ψυχολογική µπειρία. Nά α σθάνοµαι γώ καλά, νά ναπαύοµαι γώ κ.λπ., τσι δη- µιουργε ται να ε δος Xριστιαν ν, πού δέν ε ναι µέλη τ ς Eκκλησίας ο σιαστικά. Iσως θά µπορο σε κανείς α τά νά τά βρε καί κτός Eκκλησίας, πως τήν θική, διότι καί α τά µπορε νά τά βρε, άν πάει κανείς σέ ναν Γκουρού Bουδιστή. Mπορε νά το δώσει θαυµάσια ψυχολογική νάπαυση, κανοποίηση κ.λπ. Kαί δέν ε ναι λίγοι κε νοι, πού τελικά καταφεύγουν σέ α τές τίς νατολικές θρησκε ες. Tό φαινόµενο τι ο νατολικές θρησκε ες κάνουν σήµερα θραύση στό χ ρο τ ς ύσεως, φείλεται κριβ ς στό τι υτικός Xριστιανός δέν ψαχνε νά βρε τίποτε λλο, ψαχνε γι α τή τήν τοµική, τήν ψυχολογική του κανοποίηση. έν το τήν προσφέρει παπ ς τ ς Eνορίας του, πάει καί τή βρίσκει στόν Γκουρού, πο ος περιφέρεται καί προσηλυτίζει. Λοιπόν, νά µήν καταντήσει Eκκλησία νας χ ρος «Γκουρού». Σ ς πεσήµανα α τούς τούς κινδύνους γιά νά δε τε τι τό πρόβληµα τ ς ταυτότητας τ ς Eκκλησίας δέν ε ναι πλό καί δρόµος ε ναι πολύ λισθηρός. 7. H ταυτότητα τ ς Eκκλησίας Tώρα θά προσπαθήσω νά σ ς δώσω τήν Oρθόδοξη προσέγγιση στό θέµα τ ς ταυτότητας τ ς Eκκλησίας, τονίζοντας καί πάλιν τι λα σα σ ς ε πα µέχρι τώρα, δόγµα, εραποστολή, θική, κήρυγµα, θεραπεία κ.λπ. λα α τά ε ναι σηµαντικά. Aλλά κανένα πό α τά δέν καθορίζει τήν ταυτότητα τ ς Eκκλησίας. Aν α τά δέν κκλησιοποιηθο ν, δέν ε ναι ποδεκτά ς στοιχε α τ ς Eκκλησίας. Mέ ποιό τρόπο κκλησιοποιο νται λα α τά; Mέ ποιό τρόπο γίνονται Eκκλησία; Mέ ποιό τρόπο λοι γινόµαστε Eκκλησία; A τό ε ναι τό βασικό ρώτηµα. Γιά νά παντήσουµε στό ρώτηµα α τό θά πάρουµε δύο δηγούς: Tήν Aγία Γραφή καί τούς Πατέρες πό τό να µέρος καί, γώ θά προσέθετα (δίνω µεγάλη σηµασία σέ α τό) τή συνείδηση το Oρθόδοξου Λαο µας. Πιστεύω τι Oρθόδοξος Λαός µας, κατά κάποιο τρόπο διατήρησε πιό γνήσια τήν ρθοδοξία του πό τι Θεολογία µας. O θεολόγοι µας καί µάλιστα καδηµαϊκή Θεολογία λλά καί ρισµένοι γήτορες τ ς Eκκλησίας, ε τε ε ναι Iεροκήρυκες, ε τε Πνευµατικοί, ε τε ε ναι,τιδήποτε λλο. Θέλω, λοιπόν, νά χρησιµοποιήσω κι α τό σάν στοιχε ο, α τό πό τό πο ο θά ντλήσουµε τήν πάντηση στό ρώτηµα: Π ς κκλησιοποιούµεθα καί π ς κκλησιοποιο νται τά πάντα; Kι τσι θά παντήσουµε στό ρώτηµα γιά τό τί ε ναι ταυτότητα τ ς Eκκλησίας. Στήν A πρός Kορινθίους 3

6 πιστολή Aπόστολος Πα λος χρησιµοποιε τόν ρο Eκκλησία (πρβλ. κεφ. ια 18 καί 20) λλά πως χω πε καί σέ λλες περιπτώσεις, κε κάνει µιά νδιαφέρουσα σύνδεση το ρου Eκκλησία µέ τήν σύναξη τ ν πιστ ν γιά τήν τέλεση τ ς Θείας E χαριστίας «συνερχοµένων µ ν ν Eκκλησί α» (A Kορ. ια, 15) λέει καί ννοε καί ναλύει «ταν µαζεύεστε γιά νά τελέσετε τήν Θεία E χαριστία». Φαίνεται τι κάποια σχέση πάρχει µέσα στή σκέψη το Aποστόλου Παύλου µεταξύ α το, πού νο- µάζει Eκκλησία καί α το πού νοµάζει «σύναξη γιά νά τελεστε Θεία E χαριστία». Γι α τό καί ρος Eκκλησία κυρίως χρησιµοποιε ται γιά τήν τοπική Eκκλησία, λλά, κατ πέκταση βεβαίως, καί γιά τήν «καθόλου» Eκκλησία. Aλλά ε ναι σηµαντικό τι καί Θεία E χαριστία π ρε τόν τίτλο Eκκλησία. Tό βλέπει κανείς α τό στή συνέχεια στόν Aγιο Iγνάτιο Aν τιοχείας, στόν Aγιο E ρηνα ο, στόν Aγιο Kυπριανό, στόν Aγιο Mάξιµο τόν Oµολογητή, τόν 7ο α να, καί φθάνει κανείς στόν Aγιο Nικόλαο Kαβάσιλα τόν 14ο α να, που καί συναντο µε γιά πρώτη φορά ρισµό τ ς Eκκλησίας. Στά Πατερικά κείµενα δέν χουµε ρισµό τ ς Eκκλησίας. Aλλά Aγιος Nικόλαος Kαβάσιλας κάνει µιά προσπάθεια νά µ ς πε τί ε ναι Eκκλησία, καί µ ς λέγει τι: «κκλησία σηµαίνεται», δηλαδή ταυτίζεται, «ν το ς µυστηρίοις¹». Λεπτοµερ ς, καθορίζει τί ννοε µέ τό «ν το ς µυστηρίοις» γράφοντας «τήν το Xριστο Eκκλησίαν ε τις δε ν δυνηθε εν, ο δέν τερον α τό µόνον τό Kυριακόν Σ µα ψεται²». Aν θελήσει κανείς νά δε τήν Eκκλησία δέν θά δε τίποτα λο -καί ε ναι κατηγορηµατικός, βάζει τή λέξη «µόνον»- παρά τό Kυριακό Σ µα, δηλαδή τή Θεία E χαριστία, καί συνεχίζει «διά το το ο δέν πεικός ντα θα διά τ ν µυστηρίων τήν Eκκλησίαν σηµαίνεσθαι³», καθόλου, δηλ. δέν ε ναι παράλογο δ τό νά ταυτίζει κανείς τήν Eκκλησίαν µέ τά µυστήρια. Oταν λέει δέ «τ ν µυστηρίων», πως φαίνεται καί πό α τό τό χωρίο πού σ ς διάβασα, λέξη «τά µυστήρια» δέν σηµαίνει α τό πού λέµε σήµερα πτά µυστήρια, λλά τή Θεία E χαριστία. Tά «µυστήρια» ε ναι Θεία E χαριστία. Oπως λέµε «ρθοί ο µεταλαβόντες τ ν θείων γίων, χράντων, ζωοποι ν καί φρικτ ν το Xριστο µυστηρίων κ.λπ.» στή Θ. Λειτουργία, καί ε ναι στόν πληθυντικό κφραση α το πού σήµερα νοµάζου- µε Θεία E χαριστία, τό Mυστήριο - τά Mυστήρια. Tά λόγια α τά σηµαίνουν, λοιπόν, τι ο σία τ ς Eκκλησίας ποκαλύπτεται στή Θεία E χαριστία, καί γι α τό ε ναι 1. Nικολ. Kαβάσιλα, Eρµηνεία ε ς τήν Θ. Λειτουργίαν, κεφ. ΛH, 6 καί ΛΘ, α τόθι. 3. α τόθι. 4

7 χαρακτηριστικό καί πολύ σηµαντικό τι καί λαός µας ταν λέει: «πηγαίνω στήν Eκκλησία» ννοε τι πηγαίνει στή Θ. Λειτουργία. O Nαός νοµάσθηκε Eκκλησία, διότι ε ναι χ ρος στόν πο ο τελε ται Θ. Λειτουργία, συνεπ ς δέν ε ναι περβολή νά πο µε τι πό τήν πτική γωνία α τή τ ς E χαριστιακ ς Συνάξεως µόνον µπορο µε νά δο µε σωστά τήν ταυτότητα τ ς Eκκλησίας. Kαί τί σηµαίνει α τό; Πιό συγκεκριµένα σηµαίνει: Πρ τον τι λα α τά τά στοιχε α πού σ ς νέφερα προηγουµένως, δόγµατα, κήρυγ- µα, ξοµολόγηση, θική ζωή, εραποστολή, λα α τά πρέπει νά κατατείνουν πρός τή Θεία E χαριστία. Eάν δέν κατατείνουν κε δέν χουν κανένα νόηµα, δέν ε ναι κκλησιαστικά, δέν ε ναι Eκκλησία. εύτερον, α τό σηµαίνει τι Προεστώς α τ ς τ ς E χαριστιακ ς Συνάξεως, δηλαδή Eπίσκοπος, ν νόµατι το ποίου τελε ται Θεία E χαριστία καί στίς Eνορίες, α τός Προεστώς γίνεται τό κέντρο πό τό πο ο περνο ν λες α τές ο δραστηριότητες τ ς Eκκλησίας. έν ε ναι τυχα ο τό τι Eπίσκοπος πετέλεσε τό κριτήριο τ ς Eκκλησιαστικότητας. ηλαδή Eπίσκοπος ποφασίζει γιά τό άν να µέλος τ ς Eκκλησίας ε ναι µέλος δέν ε ναι. έν ε ναι α τό, γιατί τσι τό σκέφθηκαν κάποτε, φείλεται στό τι ς Προεστώς τ ς Θείας E χαριστίας ε ναι α τός πό τόν πο ο περν λη ζωή τ ς Eκκλησίας. Πάρτε ς παράδειγµα τή χειροτονία. Γιατί χειροτονία τελε ται µόνον πό τόν Eπίσκοπο; ιότι µόνον διά τ ς διελεύσεως πό τόν Eπίσκοπο γίνεται κκλησιαστικό λειτούργηµα τό χάρισµα, πού δίνει στόν χειροτονούµενο. Σκεφτήκατε ραγε γιατί χειροτονία δέν γίνεται ποτέ κτός Θείας E χαριστίας; Γιατί δέν µπορε Eπίσκοπος νά τήν τελέσει κτός τ ς Θ. E χαριστίας, φο τονίζουµε πολλές φορές τήν Aποστολική διαδοχή, τι δηλαδή χει Eπίσκοπος τήν ξουσία νά µεταδίδει τή χάρη τ ς ερωσύνης κ.λπ.; Aλλά άν ε ναι α τό πλ ς καί µόνον θά µπορο σε στό σπουδαστήριό του, στό γραφε ο του νά κάνει µιά χειροτονία καί νά µεταδώσει µέ α τό τόν τρόπο τήν χάρη τήν ποία χει ς διάδοχος τ ν Aποστόλων. Tό γεγονός τι τήν κάνει τήν χειροτονία µέσα στή Θεία E χαριστία, σέ Σύναξη Λαο, σέ E χαριστιακή Σύναξη, χι σέ ποιαδήποτε σύναξη, σηµαίνει τι µέ τήν διότητα α τή το Προεστ τος τ ς Θείας E χαριστίας, κατανέµει τά χαρίσµατα. Tό λλο σηµαντικό ποτέλεσµα τ ς ταυτίσεως τ ς Eκκλησίας πό α τή τήν πτική γωνία ε ναι τι κατανοο µε µέ α τό τόν τρόπο τι Eκκλησία ε ναι ν τ κόσµ ω, λλά χι κ το κόσµου, δηλαδή κινε ται µέσα στήν στορία, λλά πως, Θεία E χαριστία ε ναι ε κόνα τ ς Bασιλείας το Θεο, ε κόνα 5

8 τ ν Eσχάτων, τσι καί Eκκλησία χει τό ε ναι Tης, τήν πραγ- µατική Tης ταυτότητα στή Bασιλεία το Θεο. έν ε ναι να στορικό πλ ς κατασκέυασµα, δέν ε ναι προϊόν τ ς στορίας Eκκλησία. E ναι προϊόν τ ς Bασιλείας το Θεο, ποία κατ α τόν τόν τρόπο ε κονίζεται µέσα στήν στορία. Γι α τό καί στά ρχα α κείµενα καί τήν Aγία Γραφή καί στούς Aποστολικούς Πατέρες χρησιµοποιε ται ρος παροικία, Eκκλησία «παροικο σα Pώµην» κ.λπ. Παροικε θά πε τι δέν ε ναι µέρος ργανικό α τ ς τ ς στορικ ς πραγµατικότητος, λλά ε ναι κάτι τό σχατολογικό, τό πο ο ρχεται καί παροικε µέσα στήν στορία καί τόν κόσµο. Πρέπει, λοιπόν, Eκκλησία νά καταλάβει, τι δέν ε ναι να κοσµικό γεγονός, τι ταυτότητά Tης βρίσκεται στά Eσχατα, στή Bασιλεία το Θεο, καί λα σα κάνει µέσα στήν στορία πρέπει νά χουν τήν ναφορά τους, νά παίρνουν τό νόηµά τους, πό τόν τελικό προορισµό το κόσµου, πού ε ναι Bασιλεία το Θεο. Γι α τό στή Θεία Λειτουργία πικρατε Aναστάσιµος χαρακτήρας, σάν νά ε ναι παρο σα Bασιλεία το Θεο µέσα στόν κόσµοσ. Kαί πρέπει καί α τό νά τό διατηρήσουµε µέ προσοχή, διότι άν χάσουµε τήν ταυτότητα τ ς Θείας E χαριστίας, κινδυνεύουµε νά λλοιώσουµε καί τήν ταυτότητα τ ς διας τ ς Eκκλησίας. A τή λληλοεπίδραση µεταξύ Eκκλησίας καί E χαριστίας δέν ε ναι νας µονισµός ε χαριστιακός, πως λένε πολλοί (δηλ. τονίζει κανείς τό να στοιχε ο ε ς βαρος τ ν λλων). Eδ χουµε πλέον τήν πτική γωνία πό τήν ποία παίρνουν νόηµα λα τά λλα. έν καταργο νται λα τά λλα, λλά παίρνουν τό νόηµά τους πό κε. ιότι κε γιάζονται, κε ε λογο νται, κε γίνονται λα Eκκλησία. Eάν τά πάρουµε µόνα τους δέν ε ναι Eκκλησία. 8. Eπιλεγόµενα Θά θελα νά κλείσω πιση- µαίνοντας τόν κίνδυνο τόν πο ο διατρέχουµε, άν δέν προσέξου- µε, ς Eκκλησία. O κίνδυνος ε ναι διπλός. Πρ τα ε ναι κίνδυνος τ ς κκοσµικεύσεως τ ς Eκκλησίας. Nά ξεχάσει δηλαδή Eκκλησία τήν σχατολογική Tης ταυτότητα. Nά ξαντλήσει τήν ταυτότητά της στήν στορική Tης δραστηριότητα, νά πορροφηθε τόσο πολύ πό α τή τή δραστηριότητα, στε νά ξεχάσει τι δέν ξαντλο νται κε τά ρια τ ς Eκκλησίας. ηλαδή τό νά κάνεις κοινωνικό ργο, νά κάνεις εραποστολικό ργο, κόµη καί νά κόψεις τά πάθη σου, νά προοδεύσεις πνευµατικά πως λέγεται κ.λπ., λα α τά ε ναι σκύµβαλα, άν δέν περάσουν µέσα πό τήν Eκκλησία, ποία τά θέτει κάτω πό τό πρ σµα, χι πλέον τ ς στορίας, λλά τ ν Eσχάτων. Kαί λλος κίνδυνος ε ναι α τό πού θά τό νοµάζαµε σχα- 6

9 τολογοποίηση τ ς στορίας. E ναι τό ντίστοιχο τ ς κκοσµικεύσεως κατά κάποιο τρόπο. Eδ πλέον Eκκλησία κινδυνεύει νά κανοποιε ται πό α τά πού χει µέσα στήν στορία, µέ τά µυστήριά Tης, µέ τίς µπειρίες α τές τίς πνευµατικές κ.λπ. καί νά µήν προσδοκ τήν λευση τ ς Bασιλείας το Θεο. A τός ε ναι πολύ µεγάλος κίνδυνος καί παρατηρε ται σέ πολλούς ρθοδόξους. Σήµερα, ξεχν µε τι τήν στορία δέν µπορο µε νά τήν µετατρέψουµε µε ς σέ Bασιλεία το Θεο. Oτι Bασιλεία το Θεο θά λθει, ταν Θεός τό θελήσει, «ο µετά παρατηρήσεως» (Λουκ. στ 20) -δέν µπορο µε νά πο µε πότε καί π ς- καί συνεπ ς λα σα χουµε καί πολαµβάνουµε µέσα στήν Eκκλησία, τά πνευ- µατικά γαθά δέν ε ναι ποτέ ρκετά. Πρέπει νά περιµένουµε τή Bασιλεία το Θεο, καί δυστυχ ς χουµε χάσει α τή τήν γωνία. Tό «µαράν θά» (A Kορ. ιστ, 22) ( ρχου Kύριε, πότε θά ρθεις;) δέν µ ς νοιάζει πλεόν, τά χουµε λα καί µάλιστα µε ς ο ρθόδοξοι πού πιστεύουµε πολλές φορές τι ζο µε πό τώρα στόν Παράδεισο, θεωρο µε δέν χρειάζεται νά ρθει κ ν ευτέρα Παρουσία! E ναι ρισµένες κτροπές α τές, τίς πο ες παρατηρε κανείς άν προσέξει καλά τό π ς βαδίζου- µε. Λοιπόν, πό τήν κκοσµίκευση µπορο µε νά πέσουµε σέ α τήν τήν ντίληψη, τι στορία ε ναι δη Bασιλεία το Θεο, καί Eκκλησία, ταυτότητα τ ς Eκκλησίας δέν ε ναι τίποτα λλο παρά µιά διαρκής πάλη, ε ναι α τό πού λεγε Cullman: «τό δη καί χι κό- µα», πού σηµαίνει τι σφυκτι Eκκλησία µεταξύ τ ς στορίας καί τ ν σχάτων καί,τι κάνει, τό κάνει κριβ ς ν ψει τ ς πλήρους ταυτότητάς Tης, πού θά ποκαλυφθε στή Bασιλεία το Θεο. A τό θά µ ς δώσει να διαφορετικό θος στή διακονία µας τήν κκλησιαστική, στε νά µή νοµίζουµε δηλαδή τι πειδή κάνουµε ε τε κοινωνικό ργο, ε τε πνευµατικό ργο, µε ς φέραµε τήν Bασιλεία το Θεο µέσα στήν στορία, δηλαδή πώς κάτι κάναµε! Nά χουµε πάντα τήν α σθηση τι λα τά κάνουµε ad ferendum, ν ναφορ πρός τή Bασιλεία το Θεο, τήν ποία θά φέρει µόνον Θεός. Kαί α τό σχετικοποιε καί τήν δραστηριότητα τ ς Eκκλησίας, καί τό κκλησιαστικό πλήρωµα τό κάνει ταπεινότερο µέσα στόν κόσµο, λλά καί συγχρόνως Eκκλησία γίνεται πιό σίγουρη τι δέν θά τήν παρασύρει ποτέ τό ρε µα τ ς στορίας. 7

10 Ποιό τό πολίτευµα τ ς Eκκλησίας; Eρωτήµατα κκλησιολογικά Aρχιµ. Xρυσοστόµου Kουλουριώτη, Hγουµένου τ ς ν Mεγάροις Iερ ς Mον ς τ ς Aγίας Παρασκευ ς Bασική ρχή τ ς Oρθοδόξου Θεολογίας ε ναι τι Eκκλησία, ς τό Σ µα το Xριστο, ποτελε τήν τέλεια, τήν ριστική καί θαυµαστή νωσι το Θεο µετά τ ν νθρώπων, πού πραγµατώθηκε στό «Σ µα το Xριστο», γι α τό καί λη συγκρότησι τ ς Eκκλησίας ε ναι E χαριστιακή! H Eκκλησία δηλ. ς Σ µα Xριστο καί ς περιέχουσα τούς πιστούς ς «µέλη κ µέρους» (A Kορ. ιβ, 27) 1 συγκροτε ται καί ποκαλύπτει τό «ε ναι» Tης κατά τή Θ. Eυχαριστία. ιότι κατ α τήν µέ τό νά φανερώνεται στόν κόσµο καί στήν στορία, ς ε κόνα τ ς Kοινωνίας τ ν σχάτων, δηλαδή τ ς Bασιλείας το Θεο καί τ ς α ωνίου ζω ς. Συνεπ ς, δοµή κάθε τοπικ ς Eκκλησίας ταυτίζεται µέ τή δοµή, πού χει Kοινότητα α τή κατά τήν E χαριστιακή Σύναξί Tης, φο κατά τή Θ. E χαριστία κάστη κατά τόπον Eκκλησία πραγµατώνει καί ε ναι λος Xριστός! καί χι µέρος µόνον το Xριστο. 8 H µφάνισι καί πορεία µέσα στήν στορία, συγκρότησι ν χρόν ω καί τόπ ω τ ς κάθε Eκκλησιαστικ ς Kοινότητος καί λη δοµή Tης ποτελο ν τό Πολίτευµά Tης. Aρα, πολίτευµα γιά τήν Eκκλησία ε ναι τρόπος πάρξεως καί τρόπος ζω ς καί συγκροτήσεώς Tης. E ναι τρόπος πού πολιτεύεται Eκκλησία παροικο σα µέσα στόν κόσµο. Aρα, δηλαδή Λειτουργικός τρόπος πάρξεώς Tης ε ναι καί τό Πολίτευµά Tης! Oµως, τί ε ναι Πολίτευµα; Eάν «πολίτευµα» γιά τίς κρατικές καί θνικές ντότητες ε ναι: «τό σύστηµα το σχηµατισµο καί τ ς σκήσεως τ ς συνιστώσης τήν κρατικήν ξουσίαν θελήσεως κατά τάς διαφόρους α τ ς λειτουργίας» καί άν γιά τό Kράτος «ννοια το πολιτεύµατος συµπίπτει πρός τήν ο σιαστικήν το Συντάγµατος... µορφήν» 2, τότε πρέπει νά γίν η κατανοητό τι ννοια Πολίτευ- µα τ ς Eκκλησίας Eκκλησιαστικό Πολίτευµα, πειδή δέν 1. πρβλ. 1. «τό Xριστο σ µα... στίν Eκκλησία Kαθάπερ γάρ σ µα καί κεφαλή ε ς στιν νθρωπος, ο τω καί τήν Eκκλησίαν καί τόν Xριστόν ν ε ναί φησιν». IΩ. XPYΣOΣTOMOY, EPMHNEIA EIΣ EΠIΣTOΛHN A ΠPOΣ KOPINΘIOYΣ, pag ser M.P.G. τ. 95 (brk in epistulam i ad Corinthios: col ). Eπίσης, 2, βλ. «Σ µα α το (Xριστο ), Eκκλησία κατά τήν µετάληψιν το γίου Πνεύ- µατος», το α το EPMHNEIA EIΣ EΠIΣTOΛHN ΠPOΣ EΦEΣIOYΣ, 1 KEΦ. ΠPΩTON, pag ser M.P.G. τ. 95 (brk In epistulam ad Ephesios: col ). Kαί 3. «Σάρξ σµεν το Xριστο, καί µέλη, καί σ µα, καί κεφαλήν µ ν α τόν δωκεν Πατήρ. Hδη σµέν ν ο ραν καθ σµεν ν Xριστ...», α τόθι, KEΦ. EYTEPON. 2. Aλ. Σβώλου, Συνταγµατικόν δίκαιον, Aθ ναι 1934, σ. 236.

11 χει νά κάν η µέ πραγµατικότητα το κόσµου τούτου, παραπέµπει µεσα φ νός µέν, στόν Aγιο Iδρυτή τ ς Eκκλησίας, Iησο Xριστό (πο ναι ταυτόχρονα Kεφαλή, τό Σ µα καί οµήτοράς Tης) καί φ τέρου δέ, στό σκοπό, στή συγκρότησι, στήν πορεία, στήν προοπτική καί στήν κατάληξι τ ς Eκκλησίας στή Bασιλεία το Θεο. Eπειδή µως Bασιλεία το Xριστο «ο κ στι κ το κόσµου τούτου» ( Iω. ιη, 36) καί «τ ς Bασιλείας A το ο κ σται τέλος» (Λουκ. α, 33), ρα Kοινότητα τ ς Eκκλησίας, ς ε κονίζουσα µέσα στήν στορία καί φέρουσα καί µφαίνουσα στό κόσµο τή Bασιλεία το Θεο δέν ε ναι να φήµερο καί παρωδικό κοσµικό σχ µα, πού χει µετατρεπόµενους θεσµούς, δέν «συσχηµατίζεται τ α νι τούτ ω» (Pωµ. ιβ, 2), δέν χει µονιµότητα στόν κτιστό καί πεπερασµένο κόσµο το το καί «δε µένουσαν πόλιν» ( Eβρ. ιγ, 14), λλά προέρχεται κ τ ς δη διά το Xριστο γενοµένης Bασιλείας, τ ς «ο κέτι λοκληρωθείσης» καί προορίζεται πρός τήν δη παρο σα ν Xριστ µελλοντική Bασιλεία το Θεο. H Eκκλησία, ς πραγµατικότητα το µέλλοντος α νος, δηλ. τ ς Bασιλείας το Θεο, χει ξουσία νωθεν 3 γιά νά συναθροίζ η τά τέκνα το Θεο καί γι α τό καί συνεχ ς προσβλέπει στήν κατά τά σχατα (δηλ. κατά τήν B παρουσία νδοξη το Xριστο ) συνάθροισι πί τό α τό λων τ ν διασκορπισµένων τέκνων το Θεο, ταν λα θά γίνουν µία ποίµνη µέ να Ποιµένα 4, φο α τή ε ναι προοπτική τ ς Eκκλησίας. Oπως λοιπόν, στή B παρουσία το Xριστο θά χωµε Σύναξι τ ν παιδι ν το Θεο τό διο γίνεται καί στήν ε κόνα τ ς Bασιλείας τήν Eκκλησία, γι α τό καί Eκκλησία στήν ν τόπ ω καί χρόν ω παρουσί α Tης, κατά τήν καθηµερινότητά Tης δηλαδή, συναθροίζει µέ σχατολογική προοπτική καί µέ προσανατολισµό τή Bασιλεία το Xριστο λα τά πιστά παιδιά το Θεο. Oσα θέλουν καί τά καλε νά λθουν, σα ε ναι διασκορπισµένα στήν καθηµερινότητα, κλεισµένα στήν τοµικότητά τους, φυλακισµένα στή φιλαυτία τους, σα ε ναι α χµάλωτα στήν µαρτία καί βόσκουν τά χορτάρια το µηδενισµο καί τ ς φθορ ς τρώγοντας ς µόνι- µο φαγητό τό θάνατο! Oλα α τά τά τέκνα το Θεο τά προσκαλε, τά κκαλε (=> κκλησιάζει) τά συνάγει «ε ς ν» καί ν Xριστ 5 καί διά το Xριστο τά φροντίζει «ε ς φεσιν µαρτι ν καί ε ς ζωήν τήν α ώνιον», τά σώζει κκεντρίζοντάς τα στό γιο Σ µα το Xριστο! Oλη α τή πορεία καί διαδικασία, ταν δηλ. κατά τόν 3. πρβλ. τήν γενεσιουργό φράσι το Kυρίου γιά τό λον σωστικό ργο τ ς Eκκλησίας ν Mατθ. κη, στ. 18: «δόθη µοι π σα ξουσία ν ο ραν καί πί γ ς»! 4. πρβλ. Iω. ι, πρβλ. Iω. ια, 52: «τι µελλεν Iησο ς ποθνήσκειν πέρ το θνους, καί ο χ πέρ το θνους µόνον λλ να καί τά τέκνα το Θεο τά διεσκορπισµένα συναγάγ η ε ς ν». 9

12 αυτο τόπον τελ ν τή Θεία E χαριστία Eπίσκοπος καί ιάδοχος τ ν Aποστόλων, στάµενος ε ς τόπον καί τύπον το ρχιποίµενος Aµνο καί Θύτου Xριστο, συγκροτε ν τόπ ω καί χρόν ω µετά το περί α τόν Kλήρου καί Λαο τό λο µυστήριο τ ς Mι ς καί διαιρέτου Eκκλησίας, τότε συγκροτε ται Eκκλησία. ιά τ ν προαναφερθέντων κφαίνεται καί ποκαλύπτεται δι α το το τρόπου συγκροτούµενη Eκκλησία, ς θεσµός ο ράνιος καί γιοπνευµατικός, φανερώνοντας µέ τόν τρόπο α τό τό µυστήριόν Tης!!! Φανερώνεται δέ, το το τό µέγα µυστήριο ς «πολίτευµα» πί τ ς γ ς καί στήν καθηµερινότητα, δηλ. ς τρόπος πάρξεως καί ζω ς Tης. O τρόπος µως, πάρξεως καί ζω ς τ ς Eκκλησίας ε ναι Θεανθρώπινος! Γιατί, πως Y ός καί Λόγος το Θεο σαρκώθηκε µέσα στήν στορία καί κτοτε ε ναι καί παραµένει α ωνίως καί τρέπτως καί ναλλοιώτως κατά πάντα καί διά πάντα τέλειος Θεός καί τέλειος νθρωπος, Θεάνθρωπος -κατά τό όγ- µα τ ς Xαλκηδόνος- παροµοίως καί τό E χαριστιακό Σ µα τ ν πιστ ν, τοι τό Σ µα το Xριστο, Eκκλησία, διάλειπτα δοµε ται, συγκροτε ται καί λειτουργε Θεανδρικ ς, δηλαδή Θεανθρώπινα. Tο το σηµαίνει τι Eκκλησία, «γένος γένετο ν, Θεο καί νθρώπων» 6, γι α τό καί ταν Eκκλησία τό «καινόν το το γένος (τ ν Xριστιαν ν) πιτήδευµα ε σ λθεν ε ς τόν βίον ν ν», κατά τόν ε φυ Συγγραφέα τ ς πρός ιόγνητον Eπιστολ ς, συνέβη καί µφανίσθηκε τό παράδοξο γεγονός τ ς µίξεως Θείων καί νθρωπίνων πραγµάτων, τό πο ο ε χε δη πραγµατοποιηθ µέ τήν νανθρώπησι το Y ο το Θεο, ταν νώθηκε στό Πρόσωπο το Y ο Θεία καί νθρώπινη φύσι. Γι α τό, συνεχίζει ρχα ος Eκκλησιαστικός Συγγραφέας, ν ο «Xριστιανοί ο τε γ, ο τε φων, ο τε σθεσι διακεκριµένοι τ ν λοιπ ν ε σιν νθρώπων... Πατρίδας ο κο σιν δίας λλ ς πάροικοι µετέχουσι πάντων ς πολ ται καί πανθ ποµένουσιν ς ξένοι... Eν σαρκί τυγχάνουσιν λλ ο κατά σάρκα ζ σιν. Eπί γ ς διατρίβουσιν λλ ν ο ραν πολιτεύονται» 7. ηλαδή, ν Eκκλησία ε ναι στ γ καί τελε τήν E χαριστία, πορεύεται ς Kοινότητα καί πολιτεύεται στήν πραγµατικότητα στόν O ρανό! Eκ τούτου το µυστηριακο, τοι το Θεανδρικο καί το Θεανθρώπινου τρόπου πάρξεως, πο ναι Θ. E χαριστία, προέκυψαν καί προέρχονται ν συνεχεί α καί κατ πέκτασι τά διάφορα κκλησιαστικά στορικά σχή- µατα, τά θεσµικά µορφώµατα καί παρεπόµενα τ ς στορικ ς λειτουργίας τ ς Eκκλησίας, πως διοίκησι καί τά διοικητικά σχήµατα, εραποστολή, µοναχισµός, ο φιλανθρωπικές 6. Iω. Xρυσοστόµου, ρµηνεία ε ς A πιστολήν πρός Kορινθίους, µιλ. 30 M.P.G. τ ΠPOΣ IOΓNHTON EΠIΣTOΛH, Book in series wct 2,758 cit Chapter f section f line tit A Diognéte, 2nd edn.pub Cerf pla Paris pyr 1965 pag ser SOURCES CHRETIENNES BIS. 10

13 καί κοινωνικές µορφές διακονίας κ.λπ. 8 πο ναι βεβαίως σχή- µατα παροδικά, λλά καί πού µόνον ρρήκτως συνδεδεµένα µέ τήν Θ. E χαριστία µπορο ν νά πάρχουν κανονικ ς. Kαθόσον,τιδήποτε πού λειτουργε καί νοε ται ποκοµµένο καί α τόνο- µο πό τή θεία E χαριστία καί ξεκοµµένο π τή ε χαριστιακή δοµή τ ς Eκκλησίας ε ναι, χι µόνον λανθασµένο καί πορριπτέο, λλά καί ντεκκλησιαστικό, µ λλον δέ, νεκκλησίαστο! Tούτων δοθέντων, συµπεραίνεται τι ζωή τ ς Eκκλησίας µέχρι τ ν τελευταίων λεπτοµερει ν το ργου Tης µέσα στόν κόσµο ποτελε µιά διάλειπτη καί συνεχ λατρευτική πίκλησι, µιά προσευχή καί παράκλησι πρός τό γιο Πνε µα νά µεταβληθ βαθµιαίως κόσµος σέ Σ µα Xριστο, σέ Eκκλησία, φο το το πιχειρε καί σέ το το σκοπεύει πολιτευοµένη ν τ κόσµ ω Eκκλησία. ιότι σέ το το σκοπε Eκκλησία στό νά κάν η ο ρανοπολ τες τούς νθρώπους, δηλαδή νά ζητο ν τά νω, νά φρονο ν «τά νω µή τά πί τ ς γ ς» (Kολ. γ, 1-2). Eτσι κάνει τούς νθρώπους «συµπολίτας τ ν γίων καί ο κείους το Θεο» ( Eφεσ. β, 19). Eπιχειρε δέ, α τό λειτουργο σα πρ τα καί κύρια τόν Λόγον τ ς Aληθείας, τό Xριστό! Tοιουτοτρόπως διά τ ς Θ. Λειτουργίας ποιµαίνει, διοικε, φιλανθρωπεύει, κηρύττει, κάνει εραποστολή, ποδέχεται νά µονάζουν κάποια τέκνα Tης, δρ κοινωφελ ς, ταν χρειάζεται... Aρα, τό πολίτευµά Tης, ς γεγονός δοµ ς καί πάρξεώς Tης, ε ναι κυρίως καί πρωτίστως µιά σχατολογική κατάστασι. Tο το σηµαίνει τι παραπέµπει στά σχατα, στή Bασιλεία το Θεο. H Eκκλησία διά το Eπισκόπου το προκαθεζοµένου κατά τήν E χαριστία µετά το περί A τόν Iερο Kλήρου καλε κατ νοµα τά δια πρόβατα καί τά συναθροίζει σέ µία ποίµνη, στή Σύναξι το Λαο πί τό α τό. Kαί φο τά συνάξ η, ποιµαίνει α τά διά τ ς Xάριτος καί ξάγει α τά κ το κόσµου τούτου καί µπροσθεν α τ ν πορεύεται καί δηγε καί νακαλε «ε ς τήν πουράνιον πάλιν διαγωγήν» 9. Aφο «δη σµέν ν ο ραν καθ σµεν ν Xριστ» Στό σηµε ο α τό γκειται καί νυπάρχει µεγάλος κίνδυνος καί πειρασµός τ ς Eκκλησίας τά διάφορα κκλησιαστικά «σχήµατα» διοικήσεως καί στορικ ς πορείας, πού χρειάζονται γιά τήν καθηµερινότητα νά γίνονται α τόνοµα, α τοτελ, νά πιζητο ν τήν α θεντία, νά πολυτοποιο νται! ιότι τότε χοµε κκοσµίκευσι καί τσι δηµιουργε ται ντί Eκκλησίας καί κκλησιαστικ ς Kοινότητος κκλησιαστικό µόρφωµα καί διαστρέβλωσι τ ς Aλήθειας. M α τό τόν τρόπο χάνεται τό ζητούµενο καί καταστρέφεται κκλησιολογία, κρύπτεται ραιότητα τ ς E χαριστιακ ς δοµ ς τ ς Eκκλησίας, χάνεται σχατολογική προοπτική τ ν Xριστιαν ν, πότε α τό πού χοµε καί παρουσιάζεται µέσ ω τ ν µφανιζοµένων δ θεν κκλησιαστικ ν σχηµάτων δέν µπορε νά ε ναι Eκκλησία, λλά παραµόρφωσι το κκλησιαστικο Πολιτεύµατος καί ξεπεσµός του σέ πίγειο, καί ρα πρόσκαιρο, σχ µα το κόσµου τούτου, πού τελικά πό ο ράνιο Πολίτευµα µεταπίπτει σέ «σύστηµα σχηµατισµο καί σκήσεως... ξουσίας»!!! 9. πρβλ. τρίτον τροπάριον τ ς θ Ωδ ς το Kανόνος τ ς ορτ ς τ ς Mεσοπεντηκοστ ς, χος δ, ε ς τό Πεντηκοστάριον. 10. Iω. Xρυσοστόµου, EPMHNEIA EIΣ THN EΠIΣTOΛHN ΠPOΣ EΦEΣIOYΣ, Kεφ. β, νθ. ν. 11

14 H κκλησιολογία τ ς «Πρός ιόγνητον» Eπιστολ ς το Παναγιώτη Γ. Παπανικολάου, Θεολόγου (Συνέχεια π τό προηγούµενο τε χος) Ως πρός τό κείµενο τ ς «Πρός ιόγνητον Eπιστολ ς» χρησιµοποιήθηκε τό τ ς B.E.Π.E.Σ.24, χάριν τ ς λεπτοµερεστάτης ριθµήσεως, σέ ντιπαραβολή πρός τό, προσφάτως κριτικ ς πεξεργασµένο, τ ς σειρ ς Eλληνες Πατέρες τ ς Eκκλησίας (E.Π.E.)25, καί, που σηµειώνεται στερίσκος(*), ννοε ται προτίµηση το κριτικ ς πεξεργασµένου κειµένου, χωρίς σχολιασµό. Eπιπλέον, µεταξύ τ ς γλαφυρ ς µεταφράσεως το Παναγιώτου Tρεµπέλα 26, τ ς ρµηνευτικ ς ποδόσεως το Xρήστου Zάγκα 27 καί τ ς λογίας το Παναγιώτου Xρήστου 28, προτιµήθηκε τρίτη, γιατί ποδίδει τό κριτικ ς πρωτότυπο, λλά µεταφέρθηκε, σο κρίθηκε, στή δηµοτική. Oλόκληρο τό κεφάλαιο I ποτελε τόν πρόλογο, πο ος ε ναι πλήρης, πειδή κθέτει, ν συντοµί α, τά θέµατα, πού, ν συνεχεί α, ναπτύσσονται 29. B) KEIMENON KEΦAΛAION I σελ. 251 «Eπειδή ρ, κράτιστε ιόγνητε, περεσπουδακότα σε τήν θεο- (4) σέβειαν τ ν Xριστιαν ν µαθε ν καί πάνυ σαφ ς καί πιµελ ς πυν- (5) θανόµενον περί α τ ν, τίνι τε θε πεποιθότες καί π ς θρησκεύοντες (6) α τόν τόν τέ κόσµον περορ σι πάντες καί θανάτου καταφρονο σι, (7) καί ο τε τούς νοµιζοµένους πό τ ν Eλλήνων θεούς λογίζονται ο τε (8) τήν Iουδαίων δεισιδαιµονίαν φυλάσσουσι, καί τίνα τήν φιλοστοργίαν (9) χουσι πρός λλήλους, καί τί δήπου* τό καινόν το το γένος πιτή- (10) δευµα ε σ λθεν ε ς τόν βίον ν ν καί ο πρότερον ποδέχοµαί γε τ ς (11) προθυµίας σέ ταύτης καί παρά το θεο, το καί τό λέγειν καί τό (12) κούειν µ ν χορηγο ντος, α το µαι δοθ ναι µοί µέν ε πε ν ο τως (13) ς µάλιστα *τόν κούσαντά* βελτίω γενέσθαι, σοί τε ο τως κο σαι (14) ς µή λυπηθ ναι τόν ε πόντα» (15) METAΦPAΣH «Eπειδή βλέπω, κράτιστε ιόγνητε, τι χεις σφοδρό ζ λο νά µάθεις περί τ ς θρησκείας τ ν Xριστιαν ν καί ρωτ ς µέ πολλή σαφήνεια καί πιµέλεια περί α τ ν, σέ ποιόν Θεό πιστεύουν καί πώς τόν λατρεύουν, στε νά 12

15 περιφρονο ν λοι τόν κόσµο καί νά καταφρονο ν τό θάνατο καί ο τε τούς ναγνωριζοµένους πό τούς Eλληνες θεούς νά πολογίζουν, ο τε τή δεισιδαι- µονία τ ν Iουδαίων νά φυλάσσουν καί ποιά φιλοστοργία δείχνουν πρός λλήλους καί γιατί τάχα τό νέο α τό γένος σύστη- µα ε σ λθε τώρα στό βίο καί χι νωρίτερα. Σέ συγχαίρω γι α τή τήν προθυµία σου καί ζητ πό τόν Θεό, πο ος χορηγε σέ µ ς τή δύναµη καί το λόγου καί τ ς κο ς, νά δώσει σέ µένα, µέν, νά µιλήσω κατά τέτοιο τρόπο, στε α τός πού κούει νά γίνει πολύ καλύτερος, σέ σένα, δέ, νά κούσεις κατά τέτοιο τρόπο, στε νά µήν λυπηθε α τός πού µίλησε». H πλέον µφανής δραστηριότητα τ ς Eκκλησίας ε ναι ( ξωτερική) 30 Iεραποστολή καί πευθύνεται στόν «κράτιστον» ιόγνητο 31, (µιµούµενος τό προοίµιο το κατά Λουκ ν E αγγελίου) 32. Eπρόκειτο γιά Eλληνα θνικό=ε δωλολάτρη µέ ρκετές γνώσεις περί το Iουδαϊσµο καί το Xριστιανισµο 33. H, µετά το νόµατος, προσφώνηση πονοε τι κατε χε σπουδαία θέση 34, δεδοµένου τι, στήν Kαινή ιαθήκη, ποδίδεται σέ ξιω- µατούχους τ ς Pωµαϊκ ς A τοκρατορίας 35. H λέξη «ιόγνητος» ξηγε ται «ιογεννηµένος (γεννη- µένος πό τόν ία)» 36 καί πιδίωξη ταυτοποιήσεως µέ τό δάσκαλο το α τοκράτορα Mάρκου A ρηλίου 37 δέν ε σταθε, λλά α ωρε ται µεταξύ ρκετ ν µέ τό διο νοµα 38. O συγγραφέας µφορε ται πό τό διο πνε µα µέ κε νο τ ς A πιστολ ς Πέτρου, που προτροπή «τοιµοι εί πρός πολογίαν παντί τ α το ντι µ ς λόγον περί τ ς ν µ ν λπίδος» 39. H Eκκλησία, κατά τήν Iεραποστολή, προσλαµβάνει «πάντα τά θνη» 40 καί τούς νθρώπους µέ τή χωροχρονική «σκευή» τους στή Xριστοκεντρική νότητα το «καινο...γένους» 41, στό πο ο «ο κ νι Eλλην καί Iουδα ος, περιτοµή καί κροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δο λος, λεύθερος, λλά τά πάντα ν π σιν Xριστός» 42. O ιόγνητος χει κδηλώσει ε λικρινές, ντονο καί συστηµατικό νδιαφέρον γιά τό Xριστιανισµό, συµφώνως πρός τίς κφράσεις «περεσπουδακότα σε µαθε ν καί πάνυ σαφ ς καί πι- µελ ς πυνθανόµενον... ποδέχο- µαί γε τ ς προθυµίας σε ταύτης» 43. H Eκκλησία, δηλαδή, ταν σκε Iεραποστολή, λαµβάνει π ψιν τό βαθµό δεκτικότητας - πνευµατικ ς καταστάσεως (situation) τ ν ποδεκτ ν, σεβόµενη τήν λευθερία τ ς θελήσεως α τ ν καί ρνούµενη - τσι- τόν προσηλυτισµό. O συγγραφέας ποσκοπε στό νά γνωρίσει παραλήπτης τή «θεοσέβειαν» τ ν Xριστιαν ν 44, ποία, ς λέξη, νήκει στά «παξ λεγόµενα» τ ς Kαιν ς ιαθήκης, που συνδέεται µέ τό προσευχητικό λατρευτικό γεγονός 45. H κφραση, δ, δέ δηλώνει, µόνον, τήν ρθή πίστη 46, λλά, συνδυάζοντας τήν 13

16 Kαινοδιαθητική χρήση µέ κείνη το Kεφαλαίου III (σελ. 252), στίχ , γιά τούς Iουδαίους, ποδηλώνει προσευχητική - λατρευτική τµόσφαιρα 47. H νταξη, ποµένως, στήν Eκκλησία περιβάλλεται πό λατρευτικό χαρακτ ρα. Περιεχόµενο τ ς «θεοσεβείας» ε ναι τό όγµα καί τό Hθος τ ς Eκκλησίας, µέ σα συνεπάγονται. O ιόγνητος θά πληροφορηθε «τίνι τ θε πεποιθότες καί π ς θρησκεύοντες [ο χριστιανοί] 48, που ο κφράσεις «πεποιθότες» (πού ναφέρεται στήν πίστη) καί «καί π ς θρησκεύοντες» (πού ναφέρεται στήν προσευχή - λατρεία καί στήν µπρακτη ε σέβεια - σκηση) συνδέουν τό όγµα µέ τά περαιτέρω. Aµεσες συνέπειες το όγµατος ε ναι πόρριψη τ ς πατηλότητας τ ν Eλληνικ ν ε δωλολατρικ ν θεοτήτων: «ο τε τούς νοµιζόµενους πό τ ν Eλλήνων θεούς λογίζονται» 49 ( ρνηση, δηλαδή, τ ν ψευδ ν δογµάτων) καί πεµπόληση τ ς, δικανικο χαρακτ ρα, στενότητας - τυπολατρείας δεισιδαιµονίας τ ν Iουδαίων: «ο τε τήν Iουδαίων δεισιδαιµονίαν φυλάσσουσι» 50. O Xριστιανισµός, µεταξύ α τ ν τ ν δύο θνοτικ ν - πολιτισµικ ν µορφωµάτων, ε σ- λθε ς «καινόν... γένος πιτήδευµα» 51. «Tό κήρυγµα Πέτρου καί Aπολογία το Aριστείδου ε χον νοµάσει τόν Xριστιανισµόν τρίτον γένος -µετά τό λληνικόν καί τό ουδαϊκόν- καί ρώτησις... «τί δήπου τό καινόν το το γένος» ε ναι σύµφωνος µέ τοιαύτην διάκρισιν, λλ παρών συγγραφεύς τοποθετε τό θέµα πί διαφόρου καί ντιθέτου γραµµής δέν ε ναι τρίτον γένος, ε ναι «λλο» γένος, κ το λλου κόσµου ρχόµενον» 52. Eδ παρουσιάζεται Eκκλησία ς (θεοσύστατη) Kαινή Kτίση - σχατολογική κοινότητα καί πεµφαίνεται στό συγγραφέα τό Παύλειο πνε µα: «ν γάρ Xριστ Iησο ο τε περιτοµή τι σχύει [ ουδαϊσµός] ο τε κροβυστία [ Eθνικοί], λλά καινή κτίσις» 53, (παρεµφερές τό «καί νδύσασθαι τόν καινόν νθρωπον τόν κατά Θεόν κτισθέντα ν δικαιοσύν η καί σιότητι καί ληθεί α») 54. O κφράσεις: «[ο Xριστιανοί] τόν τε κόσµον περορ σι πάντες καί θανάτου καταφρονο σι» 55 ποτελο ν «ποφατικές» κδηλώσεις τ ς Eκκλησίας ς Kοινωνίας τ ν Eσχάτων σχατολογικ ς παροικίας, ο πο ες συστοιχο ν στό Παύλειο: «πιθυµίαν χων ε ς τό ναλ σαι καί σύν Xριστ ε ναι» 56. Tήν στορική πορεία τ ς Eκκλησίας τή χαρακτηρίζει πονο- µαζόµενη «προληπτική σχατολογία», πρόγευση τ ν Eσχάτων, τό «δη καί χι κόµη» τ ς Kαιν ς Kτίσεως, µέ συνέπεια τήν κοινωνία γάπης: «καί τίνα τήν φιλοστοργίαν χουσι πρός λλήλους» 57. H λέξη «φιλοστοργία» -µάλιστα- προσδίδει στήν γάπη τό χαρακτ ρα τ ς συγγε- 14

17 νικ ς - ο κογενειακ ς τρυφερότητας, πο ος, σέ συνδυασµό µέ τήν ντωνυµία «τινά» καί τό, «παξ λεγόµενον» στήν Kαινή ιαθήκη, «τ φιλαδελφί α ε ς λλήλους φιλόστοργοι» 58, πεξηγε α τήν τήν κοινωνία ς φιλαδελφία ( πονοώντας - σως- τό Mυστήριο το Bαπτίσµατος ς πηγ ς της). O χρονικές κφράσεις «ν ν καί ο πρότερον» 59 ναφορικ ς πρός τό χρόνο ε σελεύσεως το καινο γένους «πιτηδεύµατος» στήν στορία, δηλώνουν τή χρονική καταλληλότητα - ρι- µότητα γιά τήν µφάνιση το σχατολογικο - κκλησιολογικο γένους, τό πο ο ποτελε συνέπεια το Xριστολογικο «πληρώµατος το Xρόνου» 60. ΠAPAΠOMΠEΣ 24. B.E.Π.E.Σ., Tόµος 2, B Kείµενον, σελ Eλληνες Πατέρες τ ς Eκκλησίας (E.M.E.), Πατερικαί κδόσεις «Γρηγόριος Παλαµ ς», Aπολογηταί, Tόµος 2, Θεσσαλονίκη 1986, E σαγωγή, Kείµενα - Mεταφράσεις - Σχόλια Yπό Παναγιώτου K. Xρήστου Kαθηγητο Πανεπιστηµίου, σελ Bασίλης Mουστάκης, «O Aποστολικοί Πατέρες», Kείµενο - Mετάφραση - E σαγωγή Παναγιώτου Tρεµπέλα, κδ. Aστήρ - Παπαδηµητρίου A.E. Aθήνα, 1953, σελ µν. ργ. σελ π. 29. Zάγκας,.π. σελ Aντιπαραβάλλεται (µεθοδολογικ ς καί µόνον) πρός τήν σωτερική Iεραποστολή τ ς Eκκλησίας, πού ε ναι πραγµάτωση τ ς Oρθοδοξίας στή ζωή τ ν µελ ν της ς θεώσεως. Πρβλ. τό ρθρο το Aρχιµανδρίτου Iουστίνου Πόποβιτς «Eσωτερική ποστολή τ ς Eκκλησίας µας - Πραγµάτωσις τ ς Oρθοδοξίας-», στό «Aνθρωπος καί Θεάνθρωπος» - «µελετήµατα Oρθοδόξου θεολογίας, Mετάφραση Iεροµονάχου (ν ν Eπισκόπου) Aθανασίου Γέβτιτς, κδ. «Aστήρ» Aλ. καί E. Παπαδηµητρίου, Aθ ναι, σελ B.E.Π.E.Σ., Kεφ. I, σελ. 251, στίχ. 4 Eφεξ ς θά σηµειώνονται, µόνον λατινική ρίθµηση το κεφαλαίου καί, µόνον ρίθ- µηση γιά τή σελίδα καί τό στίχο. 32. «δοξε κ µοί, παρηκολουθηκότι νωθεν π σιν κριβ ς, καθεξ ς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε» (1,3). O παραλήπτης, µως, το ε αγγελικο κειµένου, ταν, δη, Xριστιανός: «να πιγν ς περί ν κατηχήθης λόγων τήν σφάλειαν» (1,4). Συνεπ ς, ξωτερική καί σωτερική Iεραποστολή ποτελο ν δύο ψεις το δίου κκλησιολογικο νδιαφέροντος - σκοπο. 33. Πρβλ. συνδυαστικ ς, στίχ. 4-5,7 το παρόντος Kεφαλαίου µέ II, 251, 21, 36, 252, 1 και III, 252, καί Zάγκας,.π., σελ. 550, σηµ. 2, Xρήστου, E.Π.E., 2, σελ. 533, σηµ Σελ. 8 το τε χους 2 τ ς I AXHΣ καί Xρήστου, Πατρολογία, σελ Tο δίου, E.Π.E., 2, E σαγωγή, σελ Πράξ. 23, 26, 24, 3. 26, Xρήστου, E.Π.E.,.π. καί Πατρολογία,.π. 37. Zάγκας,.π., σελ. 541 καί σελ. 549, σηµ Xρήστου, E.Π.E.,.π. Tο Iδίου, Πατρολογία,.π , Mατθ. 28, Στίχ. 10 το διαπραγµατευοµένου Kεφαλαίου τ ς «Eπιστολ ς». 42. Kολασσαε ς, 3, I, 251, π. στίχ A Tιµοθέου 2, «Bούλοµαι ο ν προσεύχεσθαι τούς νδρας... Ωσαύτως καί γυναίκας..., λλ πρέπει γυναιξίν παγγελλοµέναις θεοσέβειαν, δι ργων γαθ ν». 46. A. PATRISTIC GREEK LEXIKON, EDIDED BY G.W. H. LAMPE, OXFORD, p. 635, που ναφέρει τό παράθεµα, ποκλειστικ ς, στήν ρθή πίστη. Eπιπλέον, χαρακτηρισµός τ ς «θεοσεβείας», λλαχο, ς «µυστηρίου», δίως στόν, πλήρη «µυστη- 15

18 ρίων», κόσµο τ ς ποχ ς, πιτείνει τήν ποκαλυπτική - προσευχητική ποδήλωση: «τό δέ τ ς δίας α τ ν θεοσεβείας µυστήριον µή προσδοκήσης δύνασθαι παρά νθρώπου µαθε ν». IV, 253, «Eξ ς δέ περί το µή κατά τά α τά Iουδαίοις θεοσεβε ν α τούς ο µαί σε µάλιστα ποθε ν κο σαι. Iουδαίοι τοίνυν ε µέν πέχονται ταύτης τ ς προειρηµένης λατρείας,...». 48. I, 251,6. Πρβλ. VII, VIII, IX, X, σελ I, 251, 8. οθε σης τ ς ε καιρίας, γιά τά τ ν Xριστιαν ν καί τ ν Eθνικ ν ( πό τό Mάρκο A ρήλιο ως τό Mέγα Kωνσταντ νο), δές: E.R. DODDS, Pagan and Christian in an Age of Anxiety, ed. Cambridge University Press, π Eδ δέν προσβάλλει τή µονοθεΐα, λλά τό ποιόν τ ς ε σέβειας τ ν Iουδαίων, τήν πρακτική. Πρβλ. III, I, σελ I, 251, Πρβλ. V - VI, σελ Xρήστου, Πατρολογία, σελ Γαλάτας, 6,15. οθείσης τ ς ε καιρίας, σηµειώνεται τι Mητροπολίτης Περγάµου Iωάννης Zηζιούλας, µβαθύνοντας στό κκλησιαστικό corpus, πρεσβεύει π ς, ν νοποίηση στούς Iουδαίους βασίζεται στή φυλή καί στούς παγανιστές στά διάφορα collegia, ο Xριστιανοί, τό τρίτον γένος, περβαίνουν λες τίς φυσικές, κοινωνικές καί στορικές διαιρέσεις στήν ε χαριστιακή κοινότητα. (Παρατίθεται στό: Nικολάου Λουδοβίκου, Πρεσβυτέρου, H E χαριστιακή Oντολογία, κδ. όµος, σελ. 170, σηµ. 11). 54. Eφεσίους, 4, I, 251, Φιλιππησίους, 1, I, 251, Περισσότερα, σέ συνάρτηση µέ τό Kεφ. X, δές, Xρήστου, Πατρολογία, σελ Pωµαίους, 12, I, 251, 11. Πρβλ. VII, VIII, IX, X, σελ Γαλάτας, 4,4: «τε δέ λθε τό πλήρω- µα το χρόνου, ξαπέστειλεν Θεός τόν υ όν α το, γενόµενον κ γυναικός, γενόµενον πό νόµον». Πρβλ. Eφεσίους 1,

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA

TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA ETOΣ ΞA ΠEPIO OΣ Γ OKTΩBPIOΣ - NOEMBPIOΣ - EKEMBPIOΣ 2008 TEYXOΣ 5 ΠEPIEXOMENA Θεία E χαριστία καί Eκκλησία * Mητροπολίτου Περγάµου Iωάννου Zηζιούλα σελ. 1 «Σ µα

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA

TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA ETOΣ ΞB ΠEPIO OΣ Γ IANOYAPIOΣ - ΦEBPOYAPIOΣ - MAPTIOΣ 2009 TEYXOΣ 6 ΠEPIEXOMENA Θεία E χαριστία καί Eκκλησία Mητροπολίτου Περγάµου Iωάννου Zηζιούλα σελ. 1 «Σ µα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA

TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA ETOΣ ΞA ΠEPIO OΣ Γ IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ - ΣEΠTEMBPIOΣ 2008 TEYXOΣ 4 ΠEPIEXOMENA Θεία E χαριστία καί Eκκλησία * Mητροπολίτου Περγάµου Iωάννου Zηζιούλα σελ. 1 «Σ µα

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA

TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA ETOΣ ΞA ΠEPIO OΣ Γ IANOYAPIOΣ - ΦEBPOYAPIOΣ - MAPTIOΣ 2008 TEYXOΣ 2 ΠEPIEXOMENA Προλογικό Σηµείωµα σελ. 1 H ταυτότητα τ ς Eκκλησίας, Mητροπολίτου Περγάµου Iωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004)

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) Τ ν ζω µας λην, κόµη κα ε ς τ ν µικρότερη λεπτοµέρειά της, ρυθµίζει τ θέληµα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

YNO IKA ANA EKTA - IAºOPA

YNO IKA ANA EKTA - IAºOPA YNO IKA ANA EKTA - IAºOPA 859 860 EKK H IA Nοέµβριος 2001, Aριθµ. 10 Nοέµβριος 2001, Aριθµ. 10 EKK H IA 861 EI IKH ΣYNO IKH EΠITPOΠH ΛEITOYPΓIKHΣ A NA Γ E N N H Σ E Ω Σ TO 3ο ΠANEΛΛHNIO ΛEITOY P Γ I KO

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0 ΜΑ 1 Μ.2 Ν ΟΙ ΠΑΡ ΓΩΓΟΙ fx ΚΑΙ fy ΥΠ ΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ε ΝΑΙ ΙΑφΟΡ ΣΙΜε Σε Κ ΠΟΙΑ ΠεΡΙΟΧ ΤΟΥ a, b Τ Τε ΝΑ ΑΠΟ ειχθε ΤΙ fxy fyx. Α εξετ ΣεΤε ΑΝ fxy fyx ΣΤΟ 0, 0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΡΤΗΣΗ f x, y xy x2 y 2 ΓΙΑ x, y 0, 0

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα