Διαθήκη κληρονοµιά στήν Ἐκκλησία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαθήκη κληρονοµιά στήν Ἐκκλησία"

Transcript

1 ΑΥΛΩΝΑ ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµό φύλλου 332 Νοέµβριο - εκέµβριο 2013 Διαθήκη κληρονοµιά στήν Ἐκκλησία Σ υνήθως οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν τίς διαθῆκες γιά νά ἀνακαλύψουν κάποια κληρονοµιά πού τούς χαρίζεται ἀπό τόν κεκοιµηµένο διαθέτη. Στή Διαθήκη τοῦ µα - καριστοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου, ὅµως, ἡ κληρονοµιά χαρίζεται σ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. Ἀνακαλύπτουµε τό θησαυρό πίσω ἀπό τόν λακωνικό λόγο του: Τή δοξολογική καί εὐχαριστιακή στάση του µέσα σέ κόπους, µόχθους καί περιπέτειες. Τήν εὐχαριστία καί γιά τή θησαυρισµένη ἐµπειρία τῆς σταυρωµένης ἀρχιερω - σύνης του. Τούς ἀποστολικούς ἀσπασµούς καί τίς εὐλογίες του στούς ἀδελφούς καί συµµοναστές του, τίς εὐχαριστίες καί τίς εὐλογίες στούς ἐκλεκτούς ἀδελφούς καί συνεργούς του, τήν εὐγνωµοσύνη στούς ἐπώνυµους καί ἀνώνυµους πού τοῦ συµπαραστάθηκαν στήν περίοδο τῆς ἔσχατης στέρησής του. Τήν εὐλογία πού ἀφήνει ἰδιαίτερα στό ἀγαπηµένο ποίµνιο τῆς Μητροπόλεως Ἀτ τικῆς καί Μεγαρίδος, τό ὁποῖο ποτέ δέν ἐγκατέλειψε µέ τή θέλησή του, ποτέ δέν τό ξέχασε στίς προσευχές του καί χάριν τοῦ ὁποίου ἔδωσε ὅλες τίς ἐκκλησιαστικές µάχες γιά τήν κανονική λειτουργία στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Τήν διάθεσή του, τά βιβλία του, τή µοναδική περιουσία του, πού ἀφιέρωσε στήν Ἐκκλησία κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς του, νά τά χαρίσει µετά τό θάνατό του καί πάλι στό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Τήν ἐκζήτηση ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς προσευχῆς Της, γιά νά ἔχει καλήν ἀπολο - γίαν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου του. Ἀποστολικά βιώµατα καί ἐµπειρίες καί ἀποστολικές εὐχές καί εὐλογίες ἐκφράζει ἡ Διαθήκη καί αὐτή εἶναι ἡ κληρονοµιά πού ἄφησε ὁ µακαριστός ἐπίσκοπος στήν Ἐκκλησία.

2 2

3 3

4 4

5 5 διόγραφη ιαθήκη Μητροπολίτου ττικ ς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου ( ηµοσιευθε σα νοµίµως στά ικαστήρια τ ν θην ν τήν 8ην ) Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ 24 Α γούστου 2007 Μνήµη σίου Κοσµ το Α τωλο οξάζω καί ε χαριστ τόν Κύριόν µου, γιατί µέ ξίωσε νά διακονήσω «ν κόπ καί µόχθ» (Β Κορινθ. ια 27) τό Πανάγιο Θυσιαστήριο καί νά θησαυ ρί σω τήν µπειρία µι ς σταυρωµένης ρχιερωσύνης. σπάζοµαι τούς δελφούς µου καί συµµοναστές µου τούς «συγκοινωνήσαντές µου τ θλίψει» (Φιλιπ. δ 14). «ώη (α το ς Κύριος) κατά τόν πλο τον τ ς δό ξης α το δυνάµει κραταιωθ ναι διά το Πνεύµατος α το ε ς τόν σω νθρωπον» ( φεσ. γ 16). Ε χαριστ καί ντιπροσφέρω τήν ε λογία µου στούς κλεκτούς δελ - φούς καί συνεργούς «ο µαρτύρησαν τ γάπ νώπιον κκλησίας» (Γ ω άν. 6) «µηδέν λαµβάνοντες πό τ ν θνικ ν» (7). «Θεός καί πατήρ µ ν καί Κύριος µ ν ησο ς Χριστός... πλεονάσαι καί περισσεύσαι τ γάπ τ ε ς λλήλους καί ε ς πάντας» (Α Θεσ. γ 11, 12). Στούς πώνυµους καί νώνυµους, πού «παξ καί δίς ε ς τήν χρείαν µου πεµψαν» (Φιλιπ. δ. 16) κατά τήν περίοδο τ ς σχατης στέρησής µου, καί βοήθησαν στήν πιβίωση καί µο καί τ ς γηραι ς είµνηστης µητέρας µου, καταλείπω ς µοναδικό, φτωχό ντίδωρο τήν πηγαία ε γνωµοσύνη µου. Στό γαπηµένο ποίµνιο τ ς Μητροπόλεως ττικ ς καί Μεγαρίδος φήνω τήν ε λογία µου καί ζητ τήν πό καρδίας του συγχώρηση καί τήν προ - σευχή του. Περιουσία κινητή κίνητη δέν πέκτησα καί δέν µο προκύπτει πρόβληµα δια θέσεώς της. Τά µφιά µου, τά βιβλία τ ς προσωπικ ς µου βιβλιοθήκης καί τά βι βλία πού µέ ξίωσε Κύριος νά συγγράψω, τά χω κχωρήσει, πρό πολλο, στή µοναστική µας δελφότητα καί στό εραποστολικό της ργο. δελφοί µου, προσευχηθ τε νά χω «καλήν πολογίαν» νώπιον το Κυρίου µου. ττικ ς Νικόδηµος

6 6 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ (στ) Καταδίκη σέ τίµωση καί νέχεια ξίζει τόν κόπο, παρενθετικά, νά πο µε δυό λόγια καί γιά µιά κί - νη ση πρέπειας πρός 10 κ τ ν 12 κθρονισθέντων µητροπολιτ ν κ µέρους πρωτοστατ ν τ ς κκλησι - α στικ ς νωµαλίας. Μιά βδοµάδα µετά τή συνεδρία τ ς Συνόδου πού κθρόνισε τούς 9 τελευταίους κ τ ν 12, στίς , κουτσουρε - µένη Σύνοδος π ρε πόφαση τούς µέν ιδυµοτείχου Κωνσταντίνο καί Κιλκισίου Χαρίτωνα νά τούς νο- µάσει πρώην, τούς δέ πόλοιπους 10 νά τούς νοµάσει «τιτουλάριους µη τροπολίτες πάλαι ποτέ διαλαµψασ ν πισκοπ ν». Ε ναι γνωστοί ο µητροπολίτες πού νέτρεξαν στούς καταλόγους παλαι ν πι - σκο π ν γιά νά νεύρουν τίτλους πε ριπαικτικούς, δεικτικούς, περι - γραφικούς µι ς κακ ς ε κόνας πού ε χαν γιά καθένα πό τούς 10 α - τούς µητροπολίτες. πό τότε ο τίτλοι α τοί ποκλήθηκαν «παρατσούκλια», πού σκοπό ε χαν τήν περαιτέρω ταπείνωση καί τίµωση τ ν κθρονισθέντων. µητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος Νικόδηµος ποτέ δέν ποδέχθηκε τίς κπτωτικές πράξεις τ ς Συνόδου πού γίνανε σέ βάρος του ο τε τήν προσαγόρευσή του ς τιτουλαρίου µητροπολίτη λους, πού ρρωστηµένη µπάθεια µι ς δράκας νθρώπων το πέβαλε. Ποτέ, λα τά χρόνια, δέν δέχθηκε νά ποκαλε ται, κόµα καί στήν λληλογραφία πό τή Σύνοδο, ε τε µέ τό παρατσούκλι ε τε ς πρώην. Πλ - θος γράµµατα τ ς Συνόδου, πού λ λες φορές ε χαν προειδοποιητικό πειλητικό χαρακτήρα, λλες φορές τόν καλο σαν γιά νά σκήσουν δίωξη ναντίον του, λλες πάλι φορές τόν καλο σαν νά ποδε - χθε δ θεν προτάσεις πιλύσεως, δέν τά παραλάµβανε ο τε ς συ - στη µένα µέσ το ταχυδροµείου ο τε µέ κλητήρα τ ς Συνόδου, γιατί δέν ναγνώριζε ο τε τόν τίτλο το τιτουλαρίου πού το ποδόθηκε ο τε τίς σέ βάρος του κπτωτικές πράξεις. µή ποδοχή τ ν τίτλων πό τούς κθρονισθέντες µητροπολίτες καί πό τόν ττικ ς Νικόδηµο ε χε καί βαρύτερες συνέπειες. πί χρόνια διοίκηση τ ς κκλησίας παιτο σε νά πογράφουν µέ τά «πα ρα τσούκλια» γιά νά παίρνουν τόν κου τσουρεµένο µισθό τους (πού νερχόταν στά δύο τρίτα το µι σθο τ ν λλων µητροπολιτ ν). Μέ α τόν τόν τρόπο τούς κατα δί - κα σε νά µήν χουν ο τε τά παραί - τητα γιά τήν συντήρησή τους καί

7 7 νά ζο ν πραγµατικά πό «τίς λεη - ποφασίζει µοσύνες τ ν πιστ ν» ( κφραση το πως, κατ κραν ο κονοµίαν, συγκατάβασιν καί κκλησιαστικήν πιεί - διου το ττικ ς Νικοδήµου) πού τούς γαπο σαν καί βρίσκονταν κειαν, φ ξ ς ντικατασταθε προσαγόρευσις τ ν κατωτέρω ρχιε- στό πλευρό τους. Στίς 13 κτωβρίου το 1978 ρέων ς κάτωθι: εραρχία τ ς κκλησίας τ ς λλάδος ποφασίζει νά ρει τά µπαθ 6) Σεβ. Μητροπολίτου λους κ. Νι-... σέ βάρος τ ν 10 µητροπολιτ ν πι - κοδήµου, ς πρώην ττικ ς καί Μεγαρίδος... τίµια καί νά τούς ποκαλε πλέον πρώην µητροπολίτες στίς δρες πού ς νω πόφασις µηδέ τό παράπαν πηρεάζει τήν περί ντικανο- ε χαν διακονήσει. Σέ λίγο καιρό - µως καί νέα κπληξη τούς περίµενε γιά τή σκοπιµότητα τ ς ποφά - κάστου ξ α τ ν ξενεχθε σαν ο - νικ ς κλογ ς καί καταστάσεως νός σεως α τ ς. Γράφει µητροπολίτης σι αστικήν Συνοδικήν κρίσιν καί πό - ττικ ς στό µερολόγιό του: «01- φασιν, ( πογράµµιση δική µας) λλη περίπτωσι πλαστογραφίας. Σεραφείµ κανε «πράξι» ας, γάπης καί ε ρηνεύσεως... ποτελο σα πλ ς µέτρον πιείκει- (στίς ), λοποι ντας τήν Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ ΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ πόφασι τ ς εραρχίας (τ ς 13 ης θην ν ΣΕΡΑΦΕΙΜ Πρόεδρος» 1978) γιά τά παρατσούκλια, καί σ Προσέφυγαν 3 κ τ ν 10 µητρο - α τήν προσέθεσε στοιχε α γιά νά πο λιτ ν στό Συµβούλιο τ ς πι κρατείας γι α τή τήν «Πράξη» τ ς Συν - πικυρώση τίς καταδικαστικές ποφάσεις το Κάθε πρότασι, πού όδου καί στή διαδικασία τ ς κδίκασης τούς περίµενε µιά δυσάρεστη θά διατυπώνουν ο νθρωποι α τοί γιά µ ς ε ναι σκέτο φαρµάκι καί πρό - κπληξη: τήν «Πράξη» α τή τ ς Συνόδου τήν πέγραφαν καί γνωστοί κλησι». Σαφής λοιπόν πρόθεση το Σεραφείµ κ νέου πικύρωση τ ν στούς 12 µητροπολίτες. Γράφει καταδικαστικ ν πράξεων το ττικ ς στό µερολόγιο: « ε τε ποσπάσµατα τ ς πράξεως ηµήτρης Παπουτσιδάκης α τ ς τ ς Συνόδου γιά νά βεβαιωθε τε: ος παρουσίασε στό Συµβούλιο πι- µο νακοίνω σε σήµερα τι Λιλα - «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κρατείας Πρ ξι τ ς εραρχίας... σχε - Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ ΟΣ τικά µέ τήν ρσι τ ν παρα τσουκλί - ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ων, πού περιέχει καί τήν πίµαχη ριθµ. Πρωτ φρ σι... καί τήν ποία πογράφουν ιεκπ καί γνωστοί µητροπολ ται. λα τά θήνησι τ πίθανα γίνονται πραγµατικότης». ΠΡΑΞΙΣ προσφυγή στό Συµβούλιο τ ς ερά Σύνοδος τ ς κκλησίας πικρατείας, κίνηση πού πάντα τ ς λλάδος... φό βιζε τήν διοίκηση τ ς κκλησίας

8 8 Βίοι Παράλληλοι µακαριστό Μητροπολίτη τ - τι κ καί Μεγαρίδο κυρό Νι - κό δηµο κατά τόν 40ετή διωγµό του δέχτηκε πολλέ πικρίσει κ µέρου τ ν διωκτ ν του. Συνήθη σέ νάλο - γε περιπτώσει ε ναι διασπορά πι - κρ ν σχολίων, πού τάχα προέρχον - ται πό γνωσµένε α θεντίε (στήν πού προέβαινε συνεχ ς σέ παράνοµες καί ντικανονικές πράξεις, κανε τόν Σεραφείµ νά σπεύσει νά νακαλέσει τήν πόφαση τ ς ερ - αρ χίας γιά ρση τ ν παρατσουκλι ν. Γράφει ττικ ς στό µερο - λόγιο: « Μέ πρότασι το Σεραφείµ καί µέ 40 ψήφους πανέ - φεραν τά παρατσούκλια. Τόν Κύριό µου τόν κάλεσαν «Ναζαρηνό». Γιατί γώ νά στενοχωρο - µαι γιά τήν διάθεσι µπαιγµο, πού δείχνουν ο σύγχρονοι ρχιερε ς ν - αντί µου καί ναντι τ ν συνεξορί - στων µου δελφ ν;» Νά κλείσουµε τό θλιβερό α τό κε φάλαιο σχετικά µέ τά «παρατσούκλια» µέ µιά κόµα πισήµανση. ταν, µετά τίς ποφάσεις το Συµ - βουλίου πικρατείας το 1990 καί τ ς λοµελείας το 1993, πεσαν λες ο κπτωτικές πράξεις τ ς δι - οίκησης τ ς κκλησίας καί ο πι - πραγµατικότητα πό χαλκε α προ - πα γάνδα ) καί ποτιµο ν θικά λιποβαρ τόν ψυχικό κόσµο το θύ - µα το. Στόχο µετάθεση στό πρόσω - πό του τ ν ε θυν ν τ ν θυτ ν καί δικαίωσή του στά µάτια το κόσµου. τσι, πίσκοπό µα δέχτηκε τή µοµφή τ «µµονη ντιεκκλησια - ζ ντες 6 µητροπολίτες ταν πλέον ο νόµιµοι στίς δρες τους καί λες ο παίσχυντες πράξεις σέ βάρος τους (καί α τές µέ τά «παρατσού - κλια») ε χαν καταρρεύσει, πέµεναν σκληροπυρηνικοί καί µπαθε ς µητροπολίτες νά βγαίνουν στά παράθυρα τ ν ΜΜΕ καί νά ποκαλο ν τούς µητροπολίτες χαιρέκακα µέ τούς τίτλους τ ν «παρατσου - κλι ν» καί λλοι πίσης νά τούς στέλ νουν κόµα καί πίσηµα γ - γρα φα πό τή Σύνοδο µέ τά µπαι - κτικά «παρατσούκλια» (διαπράττοντας ποινικά κολάσιµη πράξη). µεγάλη κπληξη ταν ταν, καί µετά τήν κοίµηση το µητροπο - λίτη ττικ ς Νικοδήµου, διαπιστώ - σαµε τι µερίδα του στήν ρχι - επισκοπή θην ν ταν ς «λους Νικόδηµος». ρχιµ. Ε ρηνα ος Μπουσδέκης

9 9 στι κ νοοτροπία», διότι δέν κο - λούθησε τό παράδειγµα το γίου Γρηγορίου το Θεολόγου, πού πα - ραι τήθηκε πό τό θρόνο του, «γιά τήν ε ρήνη τ κκλησία», ταν κανονικότητα τ νάρρησή του στό θρόνο του µφισβητήθηκε. Ε ναι γνωστέ πό λλε στ λε το περιο - δικο µα ο δικε συνοδικέ νέρ - γειε σέ βάρο το µακαριστο Νι - κοδήµου. Τίθεται, λοιπόν, τό κρίσιµο ρώτηµα ν τά δεδοµένα τ δίωξή του µπορο ν νά παραλληλισθο ν µέ τά φορ ντα τόν µεγάλο γιο εράρχη γεγονότα. να βλέµµα στήν κκλησιαστική στορία θά ταν διαφωτιστικό. Στήν περίοδο πού κολούθησε τήν Α Ο κουµενική Σύνοδο τ Νί καια, τά θεολογικά ρείσµατα γιά τήν καταδίκη το ρειανισµο ε χαν τεθε, στήν πράξη µω α ρεση κυρι αρ - χο σε καί ε χε λώσει τήν κρατική διοίκηση στό νατολικό τµ µα τ Ρωµα κ Α τοκρατορία. Α το - κράτορα Ο άλη ταν ρειανό. Στή ριζε τού µοδόξου του καί δίω - κε σου κληρικού καί λα κού ντι - στέκονταν. ρθόδοξο λαό κατα - πιεζόταν. Ο µεγάλοι νατολι κοί Πα - τέρε κείνη τ περιόδου ποτε - λο σαν πυρ νε σθεναρ ντίσταση, ταν µω πό διωγµό πό τό κκλησιαστικο-κρατικό status quo, ξόριστοι, ποκοµµένοι πό τά ποί - µνιά του. γιο Γρηγόριο Θεολόγο ταν µεταξύ α τ ν. κ χαρα - κτ ρο λάτρη τ ρηµικ ζω, πε χθανόταν τήν τριβή µέ τόν κόσµο, τά διοικητικά καθήκοντα καί τί διαµάχε. πό τό ρηµητήριό του, ν τούτοι, µέ τά σοφά πύρινα κείµενά του στήριζε τού ρθόδοξου εράρχε καί τό λαό, σου ε χαν µείνει πιστοί στήν ρθοδοξία. Ο άλη σκοτώθηκε σέ µιά µάχη. Γρατια - νό, συναυτοκράτορά του στή Ρώµη, στό δυτικό τµ µα τ Α τοκρατορί - α, ρισε τό Θεοδόσιο, νέο στρατιωτικό πό τήν σπανία, πού ταν ρθόδοξο, διάδοχό του ( ρειανισµό δέν ε χε µολύνει σέ τόσο βάθο τή ύση σο τήν νατολή δυτική δι - οίκηση δέν ε χε λωθε ). Θεοδόσι - ο, πού µεινε γνωστό στήν στορία Μέγα, µπερίστατο σέ πολεµικέ πιχειρήσει κατά τ ν Γότθων, ργησε νά γκατασταθε στήν Κωνσταντινούπολη. Τό ρειανικό κατεστηµένο κε δρο σε νεξέλεγκτο. Ο ρθόδοξοι δοκιµάζονταν. Ζήτησαν πό τόν γιο Γρηγόριο, µ λλον τόν πίεσαν, νά πάει κοντά του. Στί πιέσει α τέ προστέθηκαν καί ντονε παραινέσει συναθλητ ν το γίου νά πάει νά πολεµήσει τό «θηρίο» στό ντρο του. γιο Γρηγόριο κάµφθηκε.

10 10 πίσκοπο δη, φτασε στήν Πόλη, σάν κοµάντο, θά λέγαµε σήµερα, στό προπύργιο το χθρο. Πατριάρ - χη καί πλειονότητα κλήρου καί λαο ταν α ρετικοί. γιο, γι α - τού, ε σπήδησε στήν πικράτειά του persona non grata. Το παγορεύ - τηκε πρόσβαση στού Ναού. Λιθο - βολήθηκε κατ πανάληψη πό πλήθη κληρικ ν, µοναχ ν καί λα κ ν. Κινδύνεψε νά δολοφονηθε. Πολέµησε µω τήν πλάνη µέ σοφά, νθεα κηρύ - γµατα σέ χώρου διωτικού. Σιγάσι γά µπέδωσε στό λαό τήν πίστη τ Νίκαια. Θεοδόσιο νέβηκε, πί τέ λου, στό θρόνο. Ο ρειανοί χασαν τά κρατικά ρείσµατά του καί συρρικνώθηκαν. λλοι φυγαν καί λ λοι, πού ε χαν πλανηθε, λλά καί ο ναπόφευκτοι καιροσκόποι, λ - θαν στί τάξει τ ν ρθοδόξων. γ. Γρηγόριο ε χε πιτελέσει τό ργο του στήν Πόλη. Θέλησε νά πιστρέψει στήν «ρηµία» του. λαό δέν τόν φηνε. λλά καί γιά τόν Α - τοκράτορα ταν πολύτιµο σύµβουλο καί συνεργάτη. Θεοδόσιο ζήτησε πό τόν ν νεργεί Πατρι - άρχη νά πογράψει ρθόδοξη µολογία πίστεω, δηλαδή τού ρου τ Νίκαια. Πατριάρχη ρνήθηκε καί Θεοδόσιο τόν παυσε. λα ό ζητο σε πίµονα τήν νάρρηση το γίου Γρηγορίου στήν Πατριαρ - χία. τσι γιο χωρί νά τό πιδιώξει καί µέ µφυτη πέχθεια πρό τά διοικητικά καθήκοντα, πιεσθεί, γινε κυρίαρχο πίσκοπο στή Βασιλεύουσα, χωρί µω νά δεχθε ν - θρόνιση, περιµένοντα τό θέµα νά τό τακτοποιήσει Σύνοδο πισκόπων. Τότε συγκλήθηκε Β Ο κουµενική Σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη, πού µεταξύ τ ν πρώτων ποφάσεών τη ταν ναγνώριση καί νθρό - νησή του, πού γινε µέ λιτή τελετή. α ρεση ε χε ττηθε. φθόνο µω συχνά ε ναι πιό σχυρό πό τήν α ρεση! Κάποια µερίδα συνέ - δρων, πού λθαν καθυστερηµένοι, δέν βλεπαν µέ καλό µάτι τήν στήρι - ξη το γίου πό τό Παλάτι. µφισβήτησαν τήν ρθότητα τ νάρρησή του στό θρόνο µέ α τιολογικό τι χειροτονία του σέ πίσκοπο ε χε γίνει γιά τή µικρή πισκοπή τ ν Σα - σίµων, στήν Καππαδοκία, σχετα το τι ποτέ δέν ε χε ερουργήσει κε. γιο τότε, Πρόεδρο ν τ Συνόδου, παραιτήθηκε πό τήν προεδρία καί τόν θρόνο του κφωνώντα να µνηµειώδη λόγο. ποσύρθηκε στό γαπηµένο του ρηµητήριο στόν Πόντο. ηδιασµένο πό τί διαµάχε καί τά τερτίπια πολλ ν συνέδρων στί Συνόδου, ταν τόν κάλεσαν, γέρον-

11 11 τα πιά, νά λάβει µέρο σέ νέα Σύνοδο ρνήθηκε λέγοντα χαρακτηριστικά τι δέν ε χε δε καµιά Σύνοδο πισκόπων νά χει καλό τέλο! Συνέβαλε, βέβαια, µέ νθρώπου του κ το µακρόθεν στί ργασίε τη. ν ναζητήσουµε στήν στορία περίπτωση διωγµο γίου πό συν - θ κε πού µοιάζουν µέ α τέ το µα καριστο Νικοδήµου θά σταθο - µε σέ κείνη το γ. ωάννου το Χρυσοστόµου. µέγα γιο πί - σκο πο Κωνσταντινουπόλεω καταδικάστηκε σέ καθαίρεση πό τή δια - βόητη «ληστρική» σύνοδο τ ρυό, µέ ποκίνηση καί πλήρη στήριξη πό τό Παλάτι. Τόσο τό διάτρητο κατη - γο ρητήριο σο καί ο πίστευτε µεθοδεύσει στή συγκρότηση καί τί διαδικασίε τ συνόδου θά χαρα - κτη ρίζονταν, µέ ρου σηµερινού, πρόδροµο µακιαβελισµό. κρα ο µπαιγµό κάθε κανονικ τάξη. γιο ο δέποτε ποδέχθηκε τή «συνοδική» α τή καταδίκη του. Τή θε ώρησε κυρη καί πεδίωξε τήν να τροπή τη, χοντα πέναντί του πανίσχυρε κκλησιαστικο-κρατικέ συµµαχίε. διωγµό του προκάλεσε µέγα σάλο στήν κκλησία µέ µ - πρησµού Να ν κόµα καί φόνου. Καί κόµα, στάση του α τή γινε α τία γιά σχίσµα στήν ο κουµενική κκλησία, γιατί Ρώµη ννοκέντι - ο δέν δέχθηκε τήν πόφαση τ Συν - όδου καί θεωρο σε τόν γιο ωάννη κανονικό πίσκοπο Κωνσταντινουπόλεω, καίτοι τελευτα ο σύ - ρε το ρρωστο στήν ξορία, που καί παρέδωσε τό πνε µα, τό δέ θρόνο του ε χαν καταλάβει λλοι πί - σκο ποι σάν νά ταν κανονικοί διάδοχοί του. κόµα δέ Ρώµη διέκοψε κοινωνία µέ τού Πατριάρχε τ νατολ, ο πο οι, κάτω πό τήν πίεση το Παλατιο, θεωρο σαν τόν ερό Χρυσόστοµο καθηρηµένο. Τό σχίσµα, τό πρ το µεταξύ νατολ - ύση, πουλώθηκε µετά πό χρόνια Μηνια ο ελτίο κκλησιαστικ νηµέρωση Κωδικό 2360 διοκτήτη - κδότη ρχιµανδρίτη Ε ρηνα ο Μπουσδέκη ιεύθυνση Α λών- ττικ Τυπογραφε ο Κωνσταντίνου Σανιδ ωαννίνων 6, Μοσχάτο ISSN X

12 12 καί νότητα τ κκλησία ποκα - ταστάθηκε σταδιακά, καθώ να να τά Πατριαρχε α γραφαν στά δί πτυ - χά του τόν ερό Πατέρα Πατρι - άρχη Κωνσταντινουπόλεω µέχρι το θανάτου του κύρωσαν, δηλαδή, τήν συνοδική πόφαση τ καθαί - ρεσή του. Κάποιοι νάγουν τή διαφορά στάση τ ν δύο µεγάλων εραρχ ν, γί - ου Γρηγορίου καί ερο Χρυσοστό- µου, σέ διαφορά χαρακτήρων. Θά λεγα, µω, τι ε ρήνη καί νότη τα τ κκλησία κανονική τη τάξη καί καθαρότητα ε ναι θέµατα πού δέν µπορε νά παίζονται στό πεδίο τ ν χαρακτήρων τ ν µπλεκοµένων γίων. Νοµίζω τι ο συνθ κε ε ναι α τέ πού καθορίζουν µονοσήµαντα τί πράξει του. Γιά νά γίνω πιό σαφή, ποθέσουµε τι ερό Χρυ - σόστοµο βίωνε τήν µφισβήτη ση κάτω πό τί συνθ κε πού τή βίωσε γ. Γρηγόριο. Τότε καί α τό θά πα ραιτε το. ντίστοιχα, στω τι γιο Γρηγόριο διωκόταν κάτω πό συνθ κε µοιε µέ κε νε το ερο Χρυσοστόµου. Τότε καί α τό θά περ ασπιζόταν τή θέση του. Χω ρί νά λλάξουν χαρακτ ρα! Τά παραδείγµατα καί τ ν δύο γίων Πατέ - ρων χαράχτηκαν στή συνείδηση τ κκλησία πρότυπα πολιτεία, ε δικά γιά πισκόπου, καίτοι φαινοµενικά ντιφάσκουν. Στήν περίπτωσή του, γιο Γρηγόριο ε χε ντω χειροτονηθε πίσκοπο Σασίµων, µετά πό πιέσει το φίλου του Μεγάλου Βασιλείου. Ε χε µω τελικά ρνηθε νά διαποιµάνει τή µικρή α τή πισκοπή, πού σπαρασσόταν πό ντριγκε καί διχόνοιε, διαφιλονικούµενη παρχία πό δύο ρχιεπισκοπέ. νιωθε ψυχική δυναµία καί ποστροφή νά ντιµετωπίσει τέτοια προ - βλήµατα. ρνησή του πίκρανε τό µεγάλο φίλο του. Στό θρόνο τ Κωνσταντινούπολη ε δαµε π νέβηκε. ν, λοιπόν, γιο Γρηγόριο δέν ε χε κάνει τή θυσία νά παραιτηθε, λλ ε χε µµείνει στή θέση του (καί ε χε ρείσµατα, φο τόν ε χε δη νθρονίσει µιά µεγάλη Σύνοδο καί µάλιστα χρηµάτιζε πρόεδρό τη ), θά δινε «γιοπατερικό» λλοθι σέ ποι - κίλε κτροπέ, πού στού µετέπειτα α νε, καί δίω στί µέρε µα, χουν γίνει, δυστυχ, καθεστώ. πω, π.χ., στήν περιφρόνηση τ ν µικρ ν παρχιακ ν δρ ν καί στήν προτί - µηση πό πιδόξου πισκόπου τ ν µεγάλων στικ ν κέντρων στήν προ - σχηµατική, «κατ ο κονοµίαν, πρό κάλυψη νάγκη», νοχή το µετα - θε το τ ν πισκόπων πό µικρέ σέ

13 13 µεγάλε παρχίε στήν νοχή τ πέµβαση κοσµικ ν ρχόντων πρό στήριξη ποιµεναρχ ν στού θρόνου του ( γιο Γρηγόριο στή φάση κείνη διέθετε τήν πλήρη στήριξη το Μεγάλου Θεοδοσίου) κτλ. κόµα, µµονή του θά κηλίδωνε, σω, τήν γία φήµη του: διαθρυλούµενο ρωτά του πρό τήν ταπεινή σκητική µόνωση καί προσευχή θά χανε τή δυναµική του φωτεινό παράδειγµα γιά τό λαό, µιά καί σπουδαιότητα το θρόνου θά πρόβαλε τότε σοδύναµο νταγωνιστικό παράγων γιά τί ποφάσει του! σον φορ τόν γιο Χρυσό - στο µο, ε χαµε ρωτήσει τον µακαριστό µα πίσκοπο: «έν θά ταν κα - λύτερα νά ε χε παραιτηθε καί νά µή γίνει τόσο κακό»; «Κοιτάξτε,», µ ε χε πε, «ν ε χε παραιτηθε, θά στή - ριζε µέ τήν νοχή του τήν καθιέρωση τ α θαιρεσία καί καταπάτηση νόµων καί κανόνων στί συνοδικέ δι εργασίε, ρουτίνα πού φήνει διάφορη τή συνείδηση τ κκλη - σία». Με λλα λόγια, ερό Χρυσόστοµο καί ο λίγοι συνοδοιπόροι του, καίτοι βίαια ποκοµµένοι πό τή διοίκηση τ κκλησία, ξέφραζαν τήν καθολική συνείδησή Τη, πού λαχταρ καί γωνίζεται µέχρι α µατο γιά τήν καθαρότητα καί γνησιό - τη τα τ ποστολικ Τη πορεία µέ σα στόν κόσµο. Α τή γωνία ταν γιά τόν µακα - ριστό πίσκοπο πυξίδα στήν πο ρεία του. έν ταν θρόνο πού διεκδικο σε, ο τε τή διακονία του τήν περιόριζε σέ α τόν. καρδιά του φλε - γόταν καί φώναζε νώπιον Θεο καί νθρώπων, «φωνή βο ντο ν τ ρήµ», πρό τού συνεπισκόπου του, πού ε χαν ρπάξει καί διαγού - µιζαν τήν παρχία του: «ο κ ξεστί σοι». Καί στό λαό, πού το ε χε να - θέσει Θεό νά ποιµάνει, λλά ο νθρωποι το τόν ε χαν βίαια στερήσει, διατράνωνε: «γώ δέν σ παρ - νο µαι, γιά νά βολευτ σέ λλε θέσει καί θρόνου, στω καί περίο - πτου»!.... Χ. Ο κονοµάκο «λεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο. ιεύθυνση: Καί ο κδόσει «Σ π ο ρ ά» στό διαδίκτυο (γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ργο το Μητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου) ιεύθυνση:

14 14 Κατακολούθηση στά χνη το Κυρίου στήν Α γυπτο καί στό Σταυρό Δημοσιεύουμε στό φύλλο αὐτό μιά ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο τ. Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο. Τοῦ ἔγραψε τόν Δεκέμβριο τοῦ μαρτυρικοῦ γιά τόν ἐπίσκοπό μας ἔτους 1974, τοῦ ἔτους τῆς ἐξορίας καί τῶν σκληρῶν διωγμῶν. Ἐπικοινώνησε ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος Νικό - δη μος μέ τόν ἀγαπητό του πατέρα καί μαρτυρικό Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, γιά νά τοῦ εὐχηθεῖ γιά τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἁπό τίς πρῶτες λέξεις ὁ ἀναγνώστης κατανοεῖ ὅτι δέν πρόκειται γιά τυπικές εὐχές πού ἀπό συνήθεια ἀνταλλάσσουν οἱ ἄνθρωποι τίς μέρες αὐτές. Ἡ ἐπιστολή ἀποτελεῖ θεολογικό δοκίμιο ἀλλά καί ἔκφραση στό χαρτί τῆς μαρτυρικῆς ἐμπειρίας καί γι αὐτό ἀπο τελεῖ θησαυρό πνευματικό. Μέ λακωνικό τρόπο παραθέτει τίς βασικές ἰδέες: α) τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ πού βιώνει ὁ σαρκω - θείς Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό αὐτά τά σπάργανα, ὅταν ἀναγκάζεται διωκόμενος ἀπό τόν Ἠρώδη νά βρεθεῖ στήν ἐξορία τῆς Αἰγύπτου. β) τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ πού ζεῖ ἡ Ἐκκλησία στήν ἱστορική πορεία της. Ἡ εὐχή ἡ τελική καί γιά τούς δύο (τόν παραλήπτη καί τόν ἀποστολέα) εἶναι νά κατακολουθήσουν στά ἴχνη τοῦ Χρι - στοῦ στήν Αἴγυπτο καί στό σταυρό, γιά νά γίνουν μέτοχοι καί τῆς ἀναστάσεως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς.

15 15 µητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος Νικόδηµος ν γί Παρασκευ τ 21 εκεµβρίου 1974 Μακαριώτατε, Πρό τ ς γίας Βηθλε έµ στάµενοι, ν προ αι ώνιος Λό γος το Θεο σάρκα φο ρέσας καί µ ν το ς νθρώποις µοιω θείς παραγενόµενος Φάτ ν νακλιθ ναι κα τεδέξα το, πό δέ τ ς µανίας το ρώδου δι ω κόµενος σύν τ Μη τρί καί τ Προστά τ ν Α γύπτ ς ν ρή µ κησε, τό µυστήριο τ ς αυτο σαρκός τις στίν κκλησία προ τυ πώσας, τις εί πό τ ς µανίας τ ν ξουσι ν το ρχοντος το α νος τού του διωκοµένη τέ µέν ν σπηλαί κρύπτεται τέ δέ ν λλοτρί γ ς ν Α γύπτ διάγει, τ µε τέ ρ Μακαριότητι, τ σε βα σµί καί πεφιληµέν, πό καρδίας προσαγορεύ οµεν, κετεύοντες τ σαρ κωθέν τι Λόγ, να καί µ ν καί µ ν χ αρίσηται τήν δω ρε άν τ ς κατακολουθήσεως το ς χνεσιν Α το τ Α γύ πτ καί τ Σταυ ρ, να καί τ ς ναστάσεως Α το καί τ ς α ωνίου ζω ς µέτο χοι γε νόµεθα. λά χιστος ν Χριστ δελφός ττικ ς Νικόδηµος

16 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2013 ρθρα γραµµ γετικό πάθο µέ πένδυση γοραί - α µανία, Μητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 324, 2. Στοχασµοί δύνη καί πορία, Μητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 325, 1. Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία, Μητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 326,1. Μητροπο - λίτη ττικ καί Μεγαρίδο (α), ρχιµ. Ε ρηνα ο Μπουσδέκη 327, 1, Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο (β), ρχιµ. Ε ρηνα ο Μπουσδέκη 328, 1. σταυρωµένη ρχιερωσύνη µου, Μη - τρο πολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 329,1. Μητροπολίτη ττι - κ καί Μεγαρίδο (γ) 329, 10. Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο (δ), ρ χιµ. Ε ρηνα ο Μπουσδέκη 330, 2. κπεσµό τ δικαιοσύνη, Μητροπο - λίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδή- µου 331,1. Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο (ε), µέρε ξορία καί διωγµο ρχιµ. Ε ρηνα ο Μπου σδέ κη, 331, 4. Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο (στ), Καταδίκη σέ τίµωση καί νέχεια ρχιµ. Ε ρηνα ο Μπουσδέκη, 332, 6. Συνεργάτε Μετάθεση ποδειγµάτων (β), Μον. Cornelia (Rees)-Dr. Lunne Pappas 324, 7. Τη - λεοπτικέ νακρίβειε, Σχολιαστή 324, 10. ριζοντίω καί καθέτω, λ.. Γιακουµάκη 324,14. Πόθεν σχε καί στό χ ρο τ κκλησία, Μακαβα ο 326, 8. Τί πράξαµεν;, Σχολιαστή 326, 11. Φαν ταστικοί διάλογοι στήν τραγική πραγµατικότητα, Σ.Κ.Χ. 326, 14. Καί ν ν γοι σθλόν πί τέρµα πορεία, ρ χιµ. π. ανιήλ εράκη, Προσφώνησι στήν ξόδιο κολουθία το µητροπολί του τ - τικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 327, 9. Στήν Κουκουσό τ Πάρνηθα, λλω κδηµία νό γίου εράρχου στόν τόπο τ δικη ξορία του, ηµή τριο Ν. Παπουτσιδάκη 327, 11. Μνη µό συνο διω γµ ν καί ξορία, πιµνηµό συνη µι λία στό τεσσαρακονθήµερο µνη µόσυ - νο το µακαριστο µητροπολίτου ττι - κ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου, ρ χιµ. Ε ρηνα ο Μπουσδέκη 328, 10. Σταυ ρω - θήτω, Κωνσταντίνο Κούκη 330, 11. Σεβ. Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο Νικόδηµο. Στόν πόηχο τ Κοι- µήσεώ του, ωάννη Λώλη 330, 13. ξι - ο ργάτη τ κκλησία,. Χ. Ο κονοµάκο 331, 12. Βίοι παράλληλοι,. Χ. Ο κονοµάκο 332, 8. Πατερικά Ο φωτισµένοι τ στορία στέκονται πλάι µα, Κανόνα Τρι ν εραρχ ν 324, 1. Ντοκουµέντα δύνη καί πλήρωµα µπειρία, πό τό µερολόγιο το µητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 327, 6. κλογή καί χειροτονία µητροπολίτου ττι - κ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 328, 6. νταύγε στό σκοτάδι τ ξορία, πό τό µερολόγιο το µητροπολίτου ττι - κ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 329, 13. Στιγµέ δυναµία, Νίκο Καµβύση, 328, 15. Πρό τού 19 δελφού ρχιε - ρε πού τόν καταδίκασαν χωρί δίκη, ττικ καί Μεγαρίδο Νικόδηµο 330, 1. Στιγµέ κκλησιαστικ ν φρικαλεοτήτων 330, 6. νασφάλειε καί φόβοι τ ν νόχων, µητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 331, 10. Θρόµβοι Α - µατο, Νίκο ρβανίτη 331,16. διό - γραφη ιαθήκη Μητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 332, 1. Κατακολούθηση στά χνη το Κυρίου στήν Α - γυπτο καί στό Σταυρό 332, 14.

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό π. Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο τηλ.: 2610-341269 2610-334086 Καλοκαίρι 2009 Website/ στοσελίδα στό διαδίκτυο: http://orthway.org Ανοικτή πιστολή πρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα