Διαθήκη κληρονοµιά στήν Ἐκκλησία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαθήκη κληρονοµιά στήν Ἐκκλησία"

Transcript

1 ΑΥΛΩΝΑ ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµό φύλλου 332 Νοέµβριο - εκέµβριο 2013 Διαθήκη κληρονοµιά στήν Ἐκκλησία Σ υνήθως οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν τίς διαθῆκες γιά νά ἀνακαλύψουν κάποια κληρονοµιά πού τούς χαρίζεται ἀπό τόν κεκοιµηµένο διαθέτη. Στή Διαθήκη τοῦ µα - καριστοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου, ὅµως, ἡ κληρονοµιά χαρίζεται σ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. Ἀνακαλύπτουµε τό θησαυρό πίσω ἀπό τόν λακωνικό λόγο του: Τή δοξολογική καί εὐχαριστιακή στάση του µέσα σέ κόπους, µόχθους καί περιπέτειες. Τήν εὐχαριστία καί γιά τή θησαυρισµένη ἐµπειρία τῆς σταυρωµένης ἀρχιερω - σύνης του. Τούς ἀποστολικούς ἀσπασµούς καί τίς εὐλογίες του στούς ἀδελφούς καί συµµοναστές του, τίς εὐχαριστίες καί τίς εὐλογίες στούς ἐκλεκτούς ἀδελφούς καί συνεργούς του, τήν εὐγνωµοσύνη στούς ἐπώνυµους καί ἀνώνυµους πού τοῦ συµπαραστάθηκαν στήν περίοδο τῆς ἔσχατης στέρησής του. Τήν εὐλογία πού ἀφήνει ἰδιαίτερα στό ἀγαπηµένο ποίµνιο τῆς Μητροπόλεως Ἀτ τικῆς καί Μεγαρίδος, τό ὁποῖο ποτέ δέν ἐγκατέλειψε µέ τή θέλησή του, ποτέ δέν τό ξέχασε στίς προσευχές του καί χάριν τοῦ ὁποίου ἔδωσε ὅλες τίς ἐκκλησιαστικές µάχες γιά τήν κανονική λειτουργία στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Τήν διάθεσή του, τά βιβλία του, τή µοναδική περιουσία του, πού ἀφιέρωσε στήν Ἐκκλησία κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς του, νά τά χαρίσει µετά τό θάνατό του καί πάλι στό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Τήν ἐκζήτηση ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς προσευχῆς Της, γιά νά ἔχει καλήν ἀπολο - γίαν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου του. Ἀποστολικά βιώµατα καί ἐµπειρίες καί ἀποστολικές εὐχές καί εὐλογίες ἐκφράζει ἡ Διαθήκη καί αὐτή εἶναι ἡ κληρονοµιά πού ἄφησε ὁ µακαριστός ἐπίσκοπος στήν Ἐκκλησία.

2 2

3 3

4 4

5 5 διόγραφη ιαθήκη Μητροπολίτου ττικ ς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου ( ηµοσιευθε σα νοµίµως στά ικαστήρια τ ν θην ν τήν 8ην ) Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ 24 Α γούστου 2007 Μνήµη σίου Κοσµ το Α τωλο οξάζω καί ε χαριστ τόν Κύριόν µου, γιατί µέ ξίωσε νά διακονήσω «ν κόπ καί µόχθ» (Β Κορινθ. ια 27) τό Πανάγιο Θυσιαστήριο καί νά θησαυ ρί σω τήν µπειρία µι ς σταυρωµένης ρχιερωσύνης. σπάζοµαι τούς δελφούς µου καί συµµοναστές µου τούς «συγκοινωνήσαντές µου τ θλίψει» (Φιλιπ. δ 14). «ώη (α το ς Κύριος) κατά τόν πλο τον τ ς δό ξης α το δυνάµει κραταιωθ ναι διά το Πνεύµατος α το ε ς τόν σω νθρωπον» ( φεσ. γ 16). Ε χαριστ καί ντιπροσφέρω τήν ε λογία µου στούς κλεκτούς δελ - φούς καί συνεργούς «ο µαρτύρησαν τ γάπ νώπιον κκλησίας» (Γ ω άν. 6) «µηδέν λαµβάνοντες πό τ ν θνικ ν» (7). «Θεός καί πατήρ µ ν καί Κύριος µ ν ησο ς Χριστός... πλεονάσαι καί περισσεύσαι τ γάπ τ ε ς λλήλους καί ε ς πάντας» (Α Θεσ. γ 11, 12). Στούς πώνυµους καί νώνυµους, πού «παξ καί δίς ε ς τήν χρείαν µου πεµψαν» (Φιλιπ. δ. 16) κατά τήν περίοδο τ ς σχατης στέρησής µου, καί βοήθησαν στήν πιβίωση καί µο καί τ ς γηραι ς είµνηστης µητέρας µου, καταλείπω ς µοναδικό, φτωχό ντίδωρο τήν πηγαία ε γνωµοσύνη µου. Στό γαπηµένο ποίµνιο τ ς Μητροπόλεως ττικ ς καί Μεγαρίδος φήνω τήν ε λογία µου καί ζητ τήν πό καρδίας του συγχώρηση καί τήν προ - σευχή του. Περιουσία κινητή κίνητη δέν πέκτησα καί δέν µο προκύπτει πρόβληµα δια θέσεώς της. Τά µφιά µου, τά βιβλία τ ς προσωπικ ς µου βιβλιοθήκης καί τά βι βλία πού µέ ξίωσε Κύριος νά συγγράψω, τά χω κχωρήσει, πρό πολλο, στή µοναστική µας δελφότητα καί στό εραποστολικό της ργο. δελφοί µου, προσευχηθ τε νά χω «καλήν πολογίαν» νώπιον το Κυρίου µου. ττικ ς Νικόδηµος

6 6 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ (στ) Καταδίκη σέ τίµωση καί νέχεια ξίζει τόν κόπο, παρενθετικά, νά πο µε δυό λόγια καί γιά µιά κί - νη ση πρέπειας πρός 10 κ τ ν 12 κθρονισθέντων µητροπολιτ ν κ µέρους πρωτοστατ ν τ ς κκλησι - α στικ ς νωµαλίας. Μιά βδοµάδα µετά τή συνεδρία τ ς Συνόδου πού κθρόνισε τούς 9 τελευταίους κ τ ν 12, στίς , κουτσουρε - µένη Σύνοδος π ρε πόφαση τούς µέν ιδυµοτείχου Κωνσταντίνο καί Κιλκισίου Χαρίτωνα νά τούς νο- µάσει πρώην, τούς δέ πόλοιπους 10 νά τούς νοµάσει «τιτουλάριους µη τροπολίτες πάλαι ποτέ διαλαµψασ ν πισκοπ ν». Ε ναι γνωστοί ο µητροπολίτες πού νέτρεξαν στούς καταλόγους παλαι ν πι - σκο π ν γιά νά νεύρουν τίτλους πε ριπαικτικούς, δεικτικούς, περι - γραφικούς µι ς κακ ς ε κόνας πού ε χαν γιά καθένα πό τούς 10 α - τούς µητροπολίτες. πό τότε ο τίτλοι α τοί ποκλήθηκαν «παρατσούκλια», πού σκοπό ε χαν τήν περαιτέρω ταπείνωση καί τίµωση τ ν κθρονισθέντων. µητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος Νικόδηµος ποτέ δέν ποδέχθηκε τίς κπτωτικές πράξεις τ ς Συνόδου πού γίνανε σέ βάρος του ο τε τήν προσαγόρευσή του ς τιτουλαρίου µητροπολίτη λους, πού ρρωστηµένη µπάθεια µι ς δράκας νθρώπων το πέβαλε. Ποτέ, λα τά χρόνια, δέν δέχθηκε νά ποκαλε ται, κόµα καί στήν λληλογραφία πό τή Σύνοδο, ε τε µέ τό παρατσούκλι ε τε ς πρώην. Πλ - θος γράµµατα τ ς Συνόδου, πού λ λες φορές ε χαν προειδοποιητικό πειλητικό χαρακτήρα, λλες φορές τόν καλο σαν γιά νά σκήσουν δίωξη ναντίον του, λλες πάλι φορές τόν καλο σαν νά ποδε - χθε δ θεν προτάσεις πιλύσεως, δέν τά παραλάµβανε ο τε ς συ - στη µένα µέσ το ταχυδροµείου ο τε µέ κλητήρα τ ς Συνόδου, γιατί δέν ναγνώριζε ο τε τόν τίτλο το τιτουλαρίου πού το ποδόθηκε ο τε τίς σέ βάρος του κπτωτικές πράξεις. µή ποδοχή τ ν τίτλων πό τούς κθρονισθέντες µητροπολίτες καί πό τόν ττικ ς Νικόδηµο ε χε καί βαρύτερες συνέπειες. πί χρόνια διοίκηση τ ς κκλησίας παιτο σε νά πογράφουν µέ τά «πα ρα τσούκλια» γιά νά παίρνουν τόν κου τσουρεµένο µισθό τους (πού νερχόταν στά δύο τρίτα το µι σθο τ ν λλων µητροπολιτ ν). Μέ α τόν τόν τρόπο τούς κατα δί - κα σε νά µήν χουν ο τε τά παραί - τητα γιά τήν συντήρησή τους καί

7 7 νά ζο ν πραγµατικά πό «τίς λεη - ποφασίζει µοσύνες τ ν πιστ ν» ( κφραση το πως, κατ κραν ο κονοµίαν, συγκατάβασιν καί κκλησιαστικήν πιεί - διου το ττικ ς Νικοδήµου) πού τούς γαπο σαν καί βρίσκονταν κειαν, φ ξ ς ντικατασταθε προσαγόρευσις τ ν κατωτέρω ρχιε- στό πλευρό τους. Στίς 13 κτωβρίου το 1978 ρέων ς κάτωθι: εραρχία τ ς κκλησίας τ ς λλάδος ποφασίζει νά ρει τά µπαθ 6) Σεβ. Μητροπολίτου λους κ. Νι-... σέ βάρος τ ν 10 µητροπολιτ ν πι - κοδήµου, ς πρώην ττικ ς καί Μεγαρίδος... τίµια καί νά τούς ποκαλε πλέον πρώην µητροπολίτες στίς δρες πού ς νω πόφασις µηδέ τό παράπαν πηρεάζει τήν περί ντικανο- ε χαν διακονήσει. Σέ λίγο καιρό - µως καί νέα κπληξη τούς περίµενε γιά τή σκοπιµότητα τ ς ποφά - κάστου ξ α τ ν ξενεχθε σαν ο - νικ ς κλογ ς καί καταστάσεως νός σεως α τ ς. Γράφει µητροπολίτης σι αστικήν Συνοδικήν κρίσιν καί πό - ττικ ς στό µερολόγιό του: «01- φασιν, ( πογράµµιση δική µας) λλη περίπτωσι πλαστογραφίας. Σεραφείµ κανε «πράξι» ας, γάπης καί ε ρηνεύσεως... ποτελο σα πλ ς µέτρον πιείκει- (στίς ), λοποι ντας τήν Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ ΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ πόφασι τ ς εραρχίας (τ ς 13 ης θην ν ΣΕΡΑΦΕΙΜ Πρόεδρος» 1978) γιά τά παρατσούκλια, καί σ Προσέφυγαν 3 κ τ ν 10 µητρο - α τήν προσέθεσε στοιχε α γιά νά πο λιτ ν στό Συµβούλιο τ ς πι κρατείας γι α τή τήν «Πράξη» τ ς Συν - πικυρώση τίς καταδικαστικές ποφάσεις το Κάθε πρότασι, πού όδου καί στή διαδικασία τ ς κδίκασης τούς περίµενε µιά δυσάρεστη θά διατυπώνουν ο νθρωποι α τοί γιά µ ς ε ναι σκέτο φαρµάκι καί πρό - κπληξη: τήν «Πράξη» α τή τ ς Συνόδου τήν πέγραφαν καί γνωστοί κλησι». Σαφής λοιπόν πρόθεση το Σεραφείµ κ νέου πικύρωση τ ν στούς 12 µητροπολίτες. Γράφει καταδικαστικ ν πράξεων το ττικ ς στό µερολόγιο: « ε τε ποσπάσµατα τ ς πράξεως ηµήτρης Παπουτσιδάκης α τ ς τ ς Συνόδου γιά νά βεβαιωθε τε: ος παρουσίασε στό Συµβούλιο πι- µο νακοίνω σε σήµερα τι Λιλα - «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κρατείας Πρ ξι τ ς εραρχίας... σχε - Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ ΟΣ τικά µέ τήν ρσι τ ν παρα τσουκλί - ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ων, πού περιέχει καί τήν πίµαχη ριθµ. Πρωτ φρ σι... καί τήν ποία πογράφουν ιεκπ καί γνωστοί µητροπολ ται. λα τά θήνησι τ πίθανα γίνονται πραγµατικότης». ΠΡΑΞΙΣ προσφυγή στό Συµβούλιο τ ς ερά Σύνοδος τ ς κκλησίας πικρατείας, κίνηση πού πάντα τ ς λλάδος... φό βιζε τήν διοίκηση τ ς κκλησίας

8 8 Βίοι Παράλληλοι µακαριστό Μητροπολίτη τ - τι κ καί Μεγαρίδο κυρό Νι - κό δηµο κατά τόν 40ετή διωγµό του δέχτηκε πολλέ πικρίσει κ µέρου τ ν διωκτ ν του. Συνήθη σέ νάλο - γε περιπτώσει ε ναι διασπορά πι - κρ ν σχολίων, πού τάχα προέρχον - ται πό γνωσµένε α θεντίε (στήν πού προέβαινε συνεχ ς σέ παράνοµες καί ντικανονικές πράξεις, κανε τόν Σεραφείµ νά σπεύσει νά νακαλέσει τήν πόφαση τ ς ερ - αρ χίας γιά ρση τ ν παρατσουκλι ν. Γράφει ττικ ς στό µερο - λόγιο: « Μέ πρότασι το Σεραφείµ καί µέ 40 ψήφους πανέ - φεραν τά παρατσούκλια. Τόν Κύριό µου τόν κάλεσαν «Ναζαρηνό». Γιατί γώ νά στενοχωρο - µαι γιά τήν διάθεσι µπαιγµο, πού δείχνουν ο σύγχρονοι ρχιερε ς ν - αντί µου καί ναντι τ ν συνεξορί - στων µου δελφ ν;» Νά κλείσουµε τό θλιβερό α τό κε φάλαιο σχετικά µέ τά «παρατσούκλια» µέ µιά κόµα πισήµανση. ταν, µετά τίς ποφάσεις το Συµ - βουλίου πικρατείας το 1990 καί τ ς λοµελείας το 1993, πεσαν λες ο κπτωτικές πράξεις τ ς δι - οίκησης τ ς κκλησίας καί ο πι - πραγµατικότητα πό χαλκε α προ - πα γάνδα ) καί ποτιµο ν θικά λιποβαρ τόν ψυχικό κόσµο το θύ - µα το. Στόχο µετάθεση στό πρόσω - πό του τ ν ε θυν ν τ ν θυτ ν καί δικαίωσή του στά µάτια το κόσµου. τσι, πίσκοπό µα δέχτηκε τή µοµφή τ «µµονη ντιεκκλησια - ζ ντες 6 µητροπολίτες ταν πλέον ο νόµιµοι στίς δρες τους καί λες ο παίσχυντες πράξεις σέ βάρος τους (καί α τές µέ τά «παρατσού - κλια») ε χαν καταρρεύσει, πέµεναν σκληροπυρηνικοί καί µπαθε ς µητροπολίτες νά βγαίνουν στά παράθυρα τ ν ΜΜΕ καί νά ποκαλο ν τούς µητροπολίτες χαιρέκακα µέ τούς τίτλους τ ν «παρατσου - κλι ν» καί λλοι πίσης νά τούς στέλ νουν κόµα καί πίσηµα γ - γρα φα πό τή Σύνοδο µέ τά µπαι - κτικά «παρατσούκλια» (διαπράττοντας ποινικά κολάσιµη πράξη). µεγάλη κπληξη ταν ταν, καί µετά τήν κοίµηση το µητροπο - λίτη ττικ ς Νικοδήµου, διαπιστώ - σαµε τι µερίδα του στήν ρχι - επισκοπή θην ν ταν ς «λους Νικόδηµος». ρχιµ. Ε ρηνα ος Μπουσδέκης

9 9 στι κ νοοτροπία», διότι δέν κο - λούθησε τό παράδειγµα το γίου Γρηγορίου το Θεολόγου, πού πα - ραι τήθηκε πό τό θρόνο του, «γιά τήν ε ρήνη τ κκλησία», ταν κανονικότητα τ νάρρησή του στό θρόνο του µφισβητήθηκε. Ε ναι γνωστέ πό λλε στ λε το περιο - δικο µα ο δικε συνοδικέ νέρ - γειε σέ βάρο το µακαριστο Νι - κοδήµου. Τίθεται, λοιπόν, τό κρίσιµο ρώτηµα ν τά δεδοµένα τ δίωξή του µπορο ν νά παραλληλισθο ν µέ τά φορ ντα τόν µεγάλο γιο εράρχη γεγονότα. να βλέµµα στήν κκλησιαστική στορία θά ταν διαφωτιστικό. Στήν περίοδο πού κολούθησε τήν Α Ο κουµενική Σύνοδο τ Νί καια, τά θεολογικά ρείσµατα γιά τήν καταδίκη το ρειανισµο ε χαν τεθε, στήν πράξη µω α ρεση κυρι αρ - χο σε καί ε χε λώσει τήν κρατική διοίκηση στό νατολικό τµ µα τ Ρωµα κ Α τοκρατορία. Α το - κράτορα Ο άλη ταν ρειανό. Στή ριζε τού µοδόξου του καί δίω - κε σου κληρικού καί λα κού ντι - στέκονταν. ρθόδοξο λαό κατα - πιεζόταν. Ο µεγάλοι νατολι κοί Πα - τέρε κείνη τ περιόδου ποτε - λο σαν πυρ νε σθεναρ ντίσταση, ταν µω πό διωγµό πό τό κκλησιαστικο-κρατικό status quo, ξόριστοι, ποκοµµένοι πό τά ποί - µνιά του. γιο Γρηγόριο Θεολόγο ταν µεταξύ α τ ν. κ χαρα - κτ ρο λάτρη τ ρηµικ ζω, πε χθανόταν τήν τριβή µέ τόν κόσµο, τά διοικητικά καθήκοντα καί τί διαµάχε. πό τό ρηµητήριό του, ν τούτοι, µέ τά σοφά πύρινα κείµενά του στήριζε τού ρθόδοξου εράρχε καί τό λαό, σου ε χαν µείνει πιστοί στήν ρθοδοξία. Ο άλη σκοτώθηκε σέ µιά µάχη. Γρατια - νό, συναυτοκράτορά του στή Ρώµη, στό δυτικό τµ µα τ Α τοκρατορί - α, ρισε τό Θεοδόσιο, νέο στρατιωτικό πό τήν σπανία, πού ταν ρθόδοξο, διάδοχό του ( ρειανισµό δέν ε χε µολύνει σέ τόσο βάθο τή ύση σο τήν νατολή δυτική δι - οίκηση δέν ε χε λωθε ). Θεοδόσι - ο, πού µεινε γνωστό στήν στορία Μέγα, µπερίστατο σέ πολεµικέ πιχειρήσει κατά τ ν Γότθων, ργησε νά γκατασταθε στήν Κωνσταντινούπολη. Τό ρειανικό κατεστηµένο κε δρο σε νεξέλεγκτο. Ο ρθόδοξοι δοκιµάζονταν. Ζήτησαν πό τόν γιο Γρηγόριο, µ λλον τόν πίεσαν, νά πάει κοντά του. Στί πιέσει α τέ προστέθηκαν καί ντονε παραινέσει συναθλητ ν το γίου νά πάει νά πολεµήσει τό «θηρίο» στό ντρο του. γιο Γρηγόριο κάµφθηκε.

10 10 πίσκοπο δη, φτασε στήν Πόλη, σάν κοµάντο, θά λέγαµε σήµερα, στό προπύργιο το χθρο. Πατριάρ - χη καί πλειονότητα κλήρου καί λαο ταν α ρετικοί. γιο, γι α - τού, ε σπήδησε στήν πικράτειά του persona non grata. Το παγορεύ - τηκε πρόσβαση στού Ναού. Λιθο - βολήθηκε κατ πανάληψη πό πλήθη κληρικ ν, µοναχ ν καί λα κ ν. Κινδύνεψε νά δολοφονηθε. Πολέµησε µω τήν πλάνη µέ σοφά, νθεα κηρύ - γµατα σέ χώρου διωτικού. Σιγάσι γά µπέδωσε στό λαό τήν πίστη τ Νίκαια. Θεοδόσιο νέβηκε, πί τέ λου, στό θρόνο. Ο ρειανοί χασαν τά κρατικά ρείσµατά του καί συρρικνώθηκαν. λλοι φυγαν καί λ λοι, πού ε χαν πλανηθε, λλά καί ο ναπόφευκτοι καιροσκόποι, λ - θαν στί τάξει τ ν ρθοδόξων. γ. Γρηγόριο ε χε πιτελέσει τό ργο του στήν Πόλη. Θέλησε νά πιστρέψει στήν «ρηµία» του. λαό δέν τόν φηνε. λλά καί γιά τόν Α - τοκράτορα ταν πολύτιµο σύµβουλο καί συνεργάτη. Θεοδόσιο ζήτησε πό τόν ν νεργεί Πατρι - άρχη νά πογράψει ρθόδοξη µολογία πίστεω, δηλαδή τού ρου τ Νίκαια. Πατριάρχη ρνήθηκε καί Θεοδόσιο τόν παυσε. λα ό ζητο σε πίµονα τήν νάρρηση το γίου Γρηγορίου στήν Πατριαρ - χία. τσι γιο χωρί νά τό πιδιώξει καί µέ µφυτη πέχθεια πρό τά διοικητικά καθήκοντα, πιεσθεί, γινε κυρίαρχο πίσκοπο στή Βασιλεύουσα, χωρί µω νά δεχθε ν - θρόνιση, περιµένοντα τό θέµα νά τό τακτοποιήσει Σύνοδο πισκόπων. Τότε συγκλήθηκε Β Ο κουµενική Σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη, πού µεταξύ τ ν πρώτων ποφάσεών τη ταν ναγνώριση καί νθρό - νησή του, πού γινε µέ λιτή τελετή. α ρεση ε χε ττηθε. φθόνο µω συχνά ε ναι πιό σχυρό πό τήν α ρεση! Κάποια µερίδα συνέ - δρων, πού λθαν καθυστερηµένοι, δέν βλεπαν µέ καλό µάτι τήν στήρι - ξη το γίου πό τό Παλάτι. µφισβήτησαν τήν ρθότητα τ νάρρησή του στό θρόνο µέ α τιολογικό τι χειροτονία του σέ πίσκοπο ε χε γίνει γιά τή µικρή πισκοπή τ ν Σα - σίµων, στήν Καππαδοκία, σχετα το τι ποτέ δέν ε χε ερουργήσει κε. γιο τότε, Πρόεδρο ν τ Συνόδου, παραιτήθηκε πό τήν προεδρία καί τόν θρόνο του κφωνώντα να µνηµειώδη λόγο. ποσύρθηκε στό γαπηµένο του ρηµητήριο στόν Πόντο. ηδιασµένο πό τί διαµάχε καί τά τερτίπια πολλ ν συνέδρων στί Συνόδου, ταν τόν κάλεσαν, γέρον-

11 11 τα πιά, νά λάβει µέρο σέ νέα Σύνοδο ρνήθηκε λέγοντα χαρακτηριστικά τι δέν ε χε δε καµιά Σύνοδο πισκόπων νά χει καλό τέλο! Συνέβαλε, βέβαια, µέ νθρώπου του κ το µακρόθεν στί ργασίε τη. ν ναζητήσουµε στήν στορία περίπτωση διωγµο γίου πό συν - θ κε πού µοιάζουν µέ α τέ το µα καριστο Νικοδήµου θά σταθο - µε σέ κείνη το γ. ωάννου το Χρυσοστόµου. µέγα γιο πί - σκο πο Κωνσταντινουπόλεω καταδικάστηκε σέ καθαίρεση πό τή δια - βόητη «ληστρική» σύνοδο τ ρυό, µέ ποκίνηση καί πλήρη στήριξη πό τό Παλάτι. Τόσο τό διάτρητο κατη - γο ρητήριο σο καί ο πίστευτε µεθοδεύσει στή συγκρότηση καί τί διαδικασίε τ συνόδου θά χαρα - κτη ρίζονταν, µέ ρου σηµερινού, πρόδροµο µακιαβελισµό. κρα ο µπαιγµό κάθε κανονικ τάξη. γιο ο δέποτε ποδέχθηκε τή «συνοδική» α τή καταδίκη του. Τή θε ώρησε κυρη καί πεδίωξε τήν να τροπή τη, χοντα πέναντί του πανίσχυρε κκλησιαστικο-κρατικέ συµµαχίε. διωγµό του προκάλεσε µέγα σάλο στήν κκλησία µέ µ - πρησµού Να ν κόµα καί φόνου. Καί κόµα, στάση του α τή γινε α τία γιά σχίσµα στήν ο κουµενική κκλησία, γιατί Ρώµη ννοκέντι - ο δέν δέχθηκε τήν πόφαση τ Συν - όδου καί θεωρο σε τόν γιο ωάννη κανονικό πίσκοπο Κωνσταντινουπόλεω, καίτοι τελευτα ο σύ - ρε το ρρωστο στήν ξορία, που καί παρέδωσε τό πνε µα, τό δέ θρόνο του ε χαν καταλάβει λλοι πί - σκο ποι σάν νά ταν κανονικοί διάδοχοί του. κόµα δέ Ρώµη διέκοψε κοινωνία µέ τού Πατριάρχε τ νατολ, ο πο οι, κάτω πό τήν πίεση το Παλατιο, θεωρο σαν τόν ερό Χρυσόστοµο καθηρηµένο. Τό σχίσµα, τό πρ το µεταξύ νατολ - ύση, πουλώθηκε µετά πό χρόνια Μηνια ο ελτίο κκλησιαστικ νηµέρωση Κωδικό 2360 διοκτήτη - κδότη ρχιµανδρίτη Ε ρηνα ο Μπουσδέκη ιεύθυνση Α λών- ττικ Τυπογραφε ο Κωνσταντίνου Σανιδ ωαννίνων 6, Μοσχάτο ISSN X

12 12 καί νότητα τ κκλησία ποκα - ταστάθηκε σταδιακά, καθώ να να τά Πατριαρχε α γραφαν στά δί πτυ - χά του τόν ερό Πατέρα Πατρι - άρχη Κωνσταντινουπόλεω µέχρι το θανάτου του κύρωσαν, δηλαδή, τήν συνοδική πόφαση τ καθαί - ρεσή του. Κάποιοι νάγουν τή διαφορά στάση τ ν δύο µεγάλων εραρχ ν, γί - ου Γρηγορίου καί ερο Χρυσοστό- µου, σέ διαφορά χαρακτήρων. Θά λεγα, µω, τι ε ρήνη καί νότη τα τ κκλησία κανονική τη τάξη καί καθαρότητα ε ναι θέµατα πού δέν µπορε νά παίζονται στό πεδίο τ ν χαρακτήρων τ ν µπλεκοµένων γίων. Νοµίζω τι ο συνθ κε ε ναι α τέ πού καθορίζουν µονοσήµαντα τί πράξει του. Γιά νά γίνω πιό σαφή, ποθέσουµε τι ερό Χρυ - σόστοµο βίωνε τήν µφισβήτη ση κάτω πό τί συνθ κε πού τή βίωσε γ. Γρηγόριο. Τότε καί α τό θά πα ραιτε το. ντίστοιχα, στω τι γιο Γρηγόριο διωκόταν κάτω πό συνθ κε µοιε µέ κε νε το ερο Χρυσοστόµου. Τότε καί α τό θά περ ασπιζόταν τή θέση του. Χω ρί νά λλάξουν χαρακτ ρα! Τά παραδείγµατα καί τ ν δύο γίων Πατέ - ρων χαράχτηκαν στή συνείδηση τ κκλησία πρότυπα πολιτεία, ε δικά γιά πισκόπου, καίτοι φαινοµενικά ντιφάσκουν. Στήν περίπτωσή του, γιο Γρηγόριο ε χε ντω χειροτονηθε πίσκοπο Σασίµων, µετά πό πιέσει το φίλου του Μεγάλου Βασιλείου. Ε χε µω τελικά ρνηθε νά διαποιµάνει τή µικρή α τή πισκοπή, πού σπαρασσόταν πό ντριγκε καί διχόνοιε, διαφιλονικούµενη παρχία πό δύο ρχιεπισκοπέ. νιωθε ψυχική δυναµία καί ποστροφή νά ντιµετωπίσει τέτοια προ - βλήµατα. ρνησή του πίκρανε τό µεγάλο φίλο του. Στό θρόνο τ Κωνσταντινούπολη ε δαµε π νέβηκε. ν, λοιπόν, γιο Γρηγόριο δέν ε χε κάνει τή θυσία νά παραιτηθε, λλ ε χε µµείνει στή θέση του (καί ε χε ρείσµατα, φο τόν ε χε δη νθρονίσει µιά µεγάλη Σύνοδο καί µάλιστα χρηµάτιζε πρόεδρό τη ), θά δινε «γιοπατερικό» λλοθι σέ ποι - κίλε κτροπέ, πού στού µετέπειτα α νε, καί δίω στί µέρε µα, χουν γίνει, δυστυχ, καθεστώ. πω, π.χ., στήν περιφρόνηση τ ν µικρ ν παρχιακ ν δρ ν καί στήν προτί - µηση πό πιδόξου πισκόπου τ ν µεγάλων στικ ν κέντρων στήν προ - σχηµατική, «κατ ο κονοµίαν, πρό κάλυψη νάγκη», νοχή το µετα - θε το τ ν πισκόπων πό µικρέ σέ

13 13 µεγάλε παρχίε στήν νοχή τ πέµβαση κοσµικ ν ρχόντων πρό στήριξη ποιµεναρχ ν στού θρόνου του ( γιο Γρηγόριο στή φάση κείνη διέθετε τήν πλήρη στήριξη το Μεγάλου Θεοδοσίου) κτλ. κόµα, µµονή του θά κηλίδωνε, σω, τήν γία φήµη του: διαθρυλούµενο ρωτά του πρό τήν ταπεινή σκητική µόνωση καί προσευχή θά χανε τή δυναµική του φωτεινό παράδειγµα γιά τό λαό, µιά καί σπουδαιότητα το θρόνου θά πρόβαλε τότε σοδύναµο νταγωνιστικό παράγων γιά τί ποφάσει του! σον φορ τόν γιο Χρυσό - στο µο, ε χαµε ρωτήσει τον µακαριστό µα πίσκοπο: «έν θά ταν κα - λύτερα νά ε χε παραιτηθε καί νά µή γίνει τόσο κακό»; «Κοιτάξτε,», µ ε χε πε, «ν ε χε παραιτηθε, θά στή - ριζε µέ τήν νοχή του τήν καθιέρωση τ α θαιρεσία καί καταπάτηση νόµων καί κανόνων στί συνοδικέ δι εργασίε, ρουτίνα πού φήνει διάφορη τή συνείδηση τ κκλη - σία». Με λλα λόγια, ερό Χρυσόστοµο καί ο λίγοι συνοδοιπόροι του, καίτοι βίαια ποκοµµένοι πό τή διοίκηση τ κκλησία, ξέφραζαν τήν καθολική συνείδησή Τη, πού λαχταρ καί γωνίζεται µέχρι α µατο γιά τήν καθαρότητα καί γνησιό - τη τα τ ποστολικ Τη πορεία µέ σα στόν κόσµο. Α τή γωνία ταν γιά τόν µακα - ριστό πίσκοπο πυξίδα στήν πο ρεία του. έν ταν θρόνο πού διεκδικο σε, ο τε τή διακονία του τήν περιόριζε σέ α τόν. καρδιά του φλε - γόταν καί φώναζε νώπιον Θεο καί νθρώπων, «φωνή βο ντο ν τ ρήµ», πρό τού συνεπισκόπου του, πού ε χαν ρπάξει καί διαγού - µιζαν τήν παρχία του: «ο κ ξεστί σοι». Καί στό λαό, πού το ε χε να - θέσει Θεό νά ποιµάνει, λλά ο νθρωποι το τόν ε χαν βίαια στερήσει, διατράνωνε: «γώ δέν σ παρ - νο µαι, γιά νά βολευτ σέ λλε θέσει καί θρόνου, στω καί περίο - πτου»!.... Χ. Ο κονοµάκο «λεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο. ιεύθυνση: Καί ο κδόσει «Σ π ο ρ ά» στό διαδίκτυο (γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ργο το Μητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου) ιεύθυνση:

14 14 Κατακολούθηση στά χνη το Κυρίου στήν Α γυπτο καί στό Σταυρό Δημοσιεύουμε στό φύλλο αὐτό μιά ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο τ. Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο. Τοῦ ἔγραψε τόν Δεκέμβριο τοῦ μαρτυρικοῦ γιά τόν ἐπίσκοπό μας ἔτους 1974, τοῦ ἔτους τῆς ἐξορίας καί τῶν σκληρῶν διωγμῶν. Ἐπικοινώνησε ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος Νικό - δη μος μέ τόν ἀγαπητό του πατέρα καί μαρτυρικό Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, γιά νά τοῦ εὐχηθεῖ γιά τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἁπό τίς πρῶτες λέξεις ὁ ἀναγνώστης κατανοεῖ ὅτι δέν πρόκειται γιά τυπικές εὐχές πού ἀπό συνήθεια ἀνταλλάσσουν οἱ ἄνθρωποι τίς μέρες αὐτές. Ἡ ἐπιστολή ἀποτελεῖ θεολογικό δοκίμιο ἀλλά καί ἔκφραση στό χαρτί τῆς μαρτυρικῆς ἐμπειρίας καί γι αὐτό ἀπο τελεῖ θησαυρό πνευματικό. Μέ λακωνικό τρόπο παραθέτει τίς βασικές ἰδέες: α) τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ πού βιώνει ὁ σαρκω - θείς Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό αὐτά τά σπάργανα, ὅταν ἀναγκάζεται διωκόμενος ἀπό τόν Ἠρώδη νά βρεθεῖ στήν ἐξορία τῆς Αἰγύπτου. β) τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ πού ζεῖ ἡ Ἐκκλησία στήν ἱστορική πορεία της. Ἡ εὐχή ἡ τελική καί γιά τούς δύο (τόν παραλήπτη καί τόν ἀποστολέα) εἶναι νά κατακολουθήσουν στά ἴχνη τοῦ Χρι - στοῦ στήν Αἴγυπτο καί στό σταυρό, γιά νά γίνουν μέτοχοι καί τῆς ἀναστάσεως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς.

15 15 µητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος Νικόδηµος ν γί Παρασκευ τ 21 εκεµβρίου 1974 Μακαριώτατε, Πρό τ ς γίας Βηθλε έµ στάµενοι, ν προ αι ώνιος Λό γος το Θεο σάρκα φο ρέσας καί µ ν το ς νθρώποις µοιω θείς παραγενόµενος Φάτ ν νακλιθ ναι κα τεδέξα το, πό δέ τ ς µανίας το ρώδου δι ω κόµενος σύν τ Μη τρί καί τ Προστά τ ν Α γύπτ ς ν ρή µ κησε, τό µυστήριο τ ς αυτο σαρκός τις στίν κκλησία προ τυ πώσας, τις εί πό τ ς µανίας τ ν ξουσι ν το ρχοντος το α νος τού του διωκοµένη τέ µέν ν σπηλαί κρύπτεται τέ δέ ν λλοτρί γ ς ν Α γύπτ διάγει, τ µε τέ ρ Μακαριότητι, τ σε βα σµί καί πεφιληµέν, πό καρδίας προσαγορεύ οµεν, κετεύοντες τ σαρ κωθέν τι Λόγ, να καί µ ν καί µ ν χ αρίσηται τήν δω ρε άν τ ς κατακολουθήσεως το ς χνεσιν Α το τ Α γύ πτ καί τ Σταυ ρ, να καί τ ς ναστάσεως Α το καί τ ς α ωνίου ζω ς µέτο χοι γε νόµεθα. λά χιστος ν Χριστ δελφός ττικ ς Νικόδηµος

16 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2013 ρθρα γραµµ γετικό πάθο µέ πένδυση γοραί - α µανία, Μητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 324, 2. Στοχασµοί δύνη καί πορία, Μητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 325, 1. Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία, Μητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 326,1. Μητροπο - λίτη ττικ καί Μεγαρίδο (α), ρχιµ. Ε ρηνα ο Μπουσδέκη 327, 1, Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο (β), ρχιµ. Ε ρηνα ο Μπουσδέκη 328, 1. σταυρωµένη ρχιερωσύνη µου, Μη - τρο πολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 329,1. Μητροπολίτη ττι - κ καί Μεγαρίδο (γ) 329, 10. Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο (δ), ρ χιµ. Ε ρηνα ο Μπουσδέκη 330, 2. κπεσµό τ δικαιοσύνη, Μητροπο - λίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδή- µου 331,1. Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο (ε), µέρε ξορία καί διωγµο ρχιµ. Ε ρηνα ο Μπου σδέ κη, 331, 4. Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο (στ), Καταδίκη σέ τίµωση καί νέχεια ρχιµ. Ε ρηνα ο Μπουσδέκη, 332, 6. Συνεργάτε Μετάθεση ποδειγµάτων (β), Μον. Cornelia (Rees)-Dr. Lunne Pappas 324, 7. Τη - λεοπτικέ νακρίβειε, Σχολιαστή 324, 10. ριζοντίω καί καθέτω, λ.. Γιακουµάκη 324,14. Πόθεν σχε καί στό χ ρο τ κκλησία, Μακαβα ο 326, 8. Τί πράξαµεν;, Σχολιαστή 326, 11. Φαν ταστικοί διάλογοι στήν τραγική πραγµατικότητα, Σ.Κ.Χ. 326, 14. Καί ν ν γοι σθλόν πί τέρµα πορεία, ρ χιµ. π. ανιήλ εράκη, Προσφώνησι στήν ξόδιο κολουθία το µητροπολί του τ - τικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 327, 9. Στήν Κουκουσό τ Πάρνηθα, λλω κδηµία νό γίου εράρχου στόν τόπο τ δικη ξορία του, ηµή τριο Ν. Παπουτσιδάκη 327, 11. Μνη µό συνο διω γµ ν καί ξορία, πιµνηµό συνη µι λία στό τεσσαρακονθήµερο µνη µόσυ - νο το µακαριστο µητροπολίτου ττι - κ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου, ρ χιµ. Ε ρηνα ο Μπουσδέκη 328, 10. Σταυ ρω - θήτω, Κωνσταντίνο Κούκη 330, 11. Σεβ. Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο Νικόδηµο. Στόν πόηχο τ Κοι- µήσεώ του, ωάννη Λώλη 330, 13. ξι - ο ργάτη τ κκλησία,. Χ. Ο κονοµάκο 331, 12. Βίοι παράλληλοι,. Χ. Ο κονοµάκο 332, 8. Πατερικά Ο φωτισµένοι τ στορία στέκονται πλάι µα, Κανόνα Τρι ν εραρχ ν 324, 1. Ντοκουµέντα δύνη καί πλήρωµα µπειρία, πό τό µερολόγιο το µητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 327, 6. κλογή καί χειροτονία µητροπολίτου ττι - κ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 328, 6. νταύγε στό σκοτάδι τ ξορία, πό τό µερολόγιο το µητροπολίτου ττι - κ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 329, 13. Στιγµέ δυναµία, Νίκο Καµβύση, 328, 15. Πρό τού 19 δελφού ρχιε - ρε πού τόν καταδίκασαν χωρί δίκη, ττικ καί Μεγαρίδο Νικόδηµο 330, 1. Στιγµέ κκλησιαστικ ν φρικαλεοτήτων 330, 6. νασφάλειε καί φόβοι τ ν νόχων, µητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 331, 10. Θρόµβοι Α - µατο, Νίκο ρβανίτη 331,16. διό - γραφη ιαθήκη Μητροπολίτου ττικ καί Μεγαρίδο Νικοδήµου 332, 1. Κατακολούθηση στά χνη το Κυρίου στήν Α - γυπτο καί στό Σταυρό 332, 14.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη Ἡ Κεχαριτωμένη Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Ἡ Κεχαριτωμένη ΛΟΓΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Ἐπιμέλεια ἔκδοσης Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις Κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω και ζητώ να σταθείτε σ αυτή τη φλόγα. Στον κεντρικό

σας καλωσορίζω και ζητώ να σταθείτε σ αυτή τη φλόγα. Στον κεντρικό 4η Συνάντηση: «Δικτύωμα Κόμβοι Χριστού» 18 Ιανουαρίου 2017 Άννα: Επικαλούμαι τον Συλλογικό Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο. Τον Ουράνιο Πατέρα Μητέρα δημιουργό της ζωής. Τους Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες Αίτια και Στό χοι Πο λε µι κές Ε πι χει ρήσεις µε τα ξύ Βουλ γα ρίας και Ελ λά δας Ει ρή νη Βουκου ρε στίου Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Γε με νε τζής, Ιστο ρι

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα