Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 Ε2 Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 Ε2 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : 2104191561"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 09/02/ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Αριθ. Πρωτ.: /05/ 2009 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: 2 ο ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 Ε2 Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : Πληροφορίες : ΧΑΛΑΡΗΣ Αντ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ευαγ. Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: «Πλήρωση, με Επιλογή, Οκτώ (08) Κενών Οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στα Κέντρα Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Μηχανικών Ραδιοηλεκτρονικών/Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ/Π-Μ-ΡΗ/ΡΕ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου)» Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α / ), σε συνδυασμό με αυτές της παρ.4 άρθρο 1 του Ν.2527/97 (ΦΕΚ 206 Α / ). β) Των άρθρων 2,6 και 23 του Ν. 1400/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων» (ΦΕΚ 156 Α / ). γ) Των άρθρων 9 και 10 του ΠΔ.410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 191Α /1988). δ) Του Π.Δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231 Α /2007). ε)του ΠΔ. 63/1974 «Περί καθορισμού θέσεων, σχέσεως και προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού»(ΦΕΚ 24Α / ). στ) Του Π.Δ. 110/1986 «Ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ΔΣΜΑΕΝ-Ρ/Τ (ΦΕΚ 40 Α / ) όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 50/1997 «Περί του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 45 Α/ )

2 2 ζ) Του Β.Δ. 631/1972 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΦΕΚ 180 Α / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 425/1988 (ΦΕΚ 196 Α / ). η) Του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α / ) 2. Την αριθμ. ΔΟ 1/13450/ απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου και ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 789 Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΔΟ 1/15657/ όμοια (ΦΕΚ 1032 Β / ). 3. Την αριθμ /7891/ Κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί κυρώσεως κανονισμού αποδοχών και αποζημιώσεων σε βάρος ΚΝΕ του πάσης φύσεως προσωπικού προσφέροντος τας υπηρεσίας του εις την Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1482 Β /1975) όπως ισχύει σήμερα. 4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/107/3995/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ. (ΦΕΚ 280 Α/ ) της οποίας η ισχύ παρατάθηκε με την 15/2007 ΠΥΣ (ΦΕΚ 288 Α ) και την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/481/18140/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 55/98 ΠΥΣ (ΦΕΚ 252 Α/ ). 5. Το αριθμ. 5100/2/03/ ΦΕΣ ΥΕΝ/ΔΕΚΝ Α Γ 6. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950 Β / ). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Την πλήρωση, με επιλογή, των κατωτέρω οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ/Π Μ ΡΗ/ΡΕ) και της Δημόσιας Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Α) ως εξής: (α) Μία (01) θέση Διευθυντή Σπουδών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ (β) Μία (01) θέση Διευθυντή Σπουδών στο ΚΕΣΕΝ/ Μηχανικών. (γ) Μία (01) θέση βοηθού Διευθυντή Σπουδών στο ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων. (δ) Μία (01) θέση Καθηγητή Εκπαιδευτή, ειδικότητας Μηχανικού Α Τάξης Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ/ Μηχανικών. (ε) Μία (01) θέση Καθηγητή Εκπαιδευτή, ειδικότητας Πλοιάρχου Α Τάξης Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων. (στ) Μία (01) θέση Καθηγητή Αγγλικής Γλώσσας στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων-Μηχανικών. (ζ) Μία (01) θέση Βοηθού Καθηγητή Εργαστηρίων Ηλεκτρονικών στο ΚΕΣΕΝ/ Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοεπικοινωνιών. (η) Μία (01) θέση Ναυκλήρου Ε.Ν. στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου. A. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: (α) Οι υποψήφιοι πρέπει : Να είναι Έλληνες Πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την 2

3 3 ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Υποψήφιοι δικαιούνται να είναι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ν.2431/96). Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων των θέσεων για τις οποίες συμμετέχουν, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2413/96) που χορηγείται από το Κέντρο ελληνικής γλώσσας και με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσ/νίκη, τκ 54006, τηλ 2310/ ) το οποίο θα χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. (β) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα. (γ) Να μη λαμβάνουν κυρία σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης και να μην έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης σε οποιονδήποτε φορέα. (δ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8,9 και 10 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07), ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο πρόσληψης και συγκεκριμένα: - Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. - Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. - Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. - Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. - Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων. - Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν.2527/1997, ή ΝΠΙΔ της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 3

4 4 (ε) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει τη πρόσληψη, εφόσον με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί ο υποψήφιος να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης B. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις των Π.Δ. 63/74, 50/97 και Β.Δ. 631/72, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής: 1. Για τη θέση του Διευθυντή Σπουδών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ απαιτείται: α. Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή ή ισότιμος τίτλος, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β. Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α τάξης Ε.Ν. γ. Πτυχίο Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β τάξης. δ. Δεκαετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ειδικότητα Αξιωματικού Ασυρμάτου. ε. Πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. στ. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής και τεχνικής ορολογίας. ζ. Η τυχόν συγγραφική δραστηριότητα συνεκτιμάται. 2. Για τη θέση του Διευθυντή Σπουδών στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών απαιτείται: α. Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ή ΑΕΝ (ΑΔΣΕΝ ) Μηχανικών ή ισότιμος τίτλος, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β. Κατάλληλο Πιστοποιητικό Μηχανικού Α τάξης Εμπορικού Ναυτικού. γ. Επαρκείς γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας και τεχνικής ορολογίας προσηκόντως αποδεικνυόμενες. δ. Τετραετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ιδιότητα του Α Μηχανικού. ε. Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών εξελίξεων που αφορούν στην ειδικότητά του και έχουν συντελεσθεί από την απόκτηση του διπλώματος Α τάξης μέχρι της υποβολής αίτησής του, προσηκόντως αποδεικνυόμενες. στ. Ετήσια διδακτική πείρα στη ναυτική εκπαίδευση ή τριετή υπηρεσία Αρχιμηχανικού ναυτιλιακής εταιρείας. 4

5 5 3. Για τη θέση του Βοηθού Διευθυντή Σπουδών στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων απαιτείται: α. Κατάλληλο Πιστοποιητικό Πλοιάρχου Α τάξης Εμπορικού Ναυτικού. β. Επαρκείς γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας και ναυτικής ορολογίας προσηκόντως αποδεικνυόμενες. γ. Τριετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ιδιότητα του Πλοιάρχου Α τάξης Εμπορικού Ναυτικού. δ. Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών εξελίξεων που αφορούν στην ειδικότητά του και έχουν συντελεσθεί από την απόκτηση του διπλώματος Α τάξης μέχρι της υποβολής αίτησής του, προσηκόντως αποδεικνυόμενες. 4. Για τη θέση του Καθηγητή Εκπαιδευτή ειδικότητας Μηχανικού Α Τάξης Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών απαιτείται: α. Κατάλληλο Πιστοποιητικό Ειδικότητας Μηχανικού Α τάξης Εμπορικού Ναυτικού. β. Ειδικές γνώσεις που προσιδιάζουν με τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, που διδάσκονται στο Κέντρο, προσηκόντως βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. γ. Συναφή προς το διδασκόμενο μάθημα, τριετή προϋπηρεσία ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα, προσηκόντως βεβαιούμενη. 5. Για τη θέση του Καθηγητή Εκπαιδευτή ειδικότητας Πλοιάρχου Α Τάξης Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων απαιτείται: α. Κατάλληλο Πιστοποιητικό Ειδικότητας Πλοιάρχου Α τάξης Εμπορικού Ναυτικού. β. Ειδικές γνώσεις που προσιδιάζουν με τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, που διδάσκονται στο Κέντρο, προσηκόντως βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. γ. Συναφή προς το διδασκόμενο μάθημα, τριετή προϋπηρεσία του υποψηφίου ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα, προσηκόντως βεβαιούμενη. 6. Για τη θέση του Καθηγητή Αγγλικής γλώσσας στα ΚΕΣΕΝ/Π-Μ απαιτείται: Πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο PROFICIENCY και γνώσεις τεχνικής και ναυτικής ορολογίας προσηκόντως αποδεικνυόμενες. 7. Για τη θέση του Βοηθού Καθηγητή Εργαστηρίων Ηλεκτρονικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ απαιτείται: 5

6 6 α. i. Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας Ηλεκτρονικού ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ii. Συναφή προς την ειδικότητά του εργαστηριακή προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (05) ετών. iii. Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ή β. i. Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α ή Β τάξης Ε.Ν. ii. Εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά ή στην ηλεκτροτεχνία αποδεικνυόμενη με κατάλληλο πιστοποιητικό. iii. Τριετή θαλάσσια υπηρεσία iv. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για τους υποψηφίους των ανωτέρω ειδικοτήτων θα συνεκτιμάται η πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ. 8. Για τη θέση Ναυκλήρου Ε.Ν. στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ απαιτείται: Πτυχίο Ναυκλήρου Ε.Ν. με γνώσεις και εμπειρία στον τομέα του. Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις προαναφερόμενες θέσεις οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στις εφημερίδες της περίληψης της προκήρυξης, να υποβάλλουν ταχυδρομικώς (με απόδειξη) στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακτή Βασιλειάδη /Πύλη Ε1 Ε2 Τ.Κ Πειραιάς Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Τμήμα Β (αίτηση για την προκήρυξη /05/09/ ή αυτοπροσώπως στο γραφείο 104, 1 ος όροφος στην ανωτέρω διεύθυνση, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση την οποία θα υπογράψουν σύμφωνα με τον νόμο. Έντυπο της αίτησης διατίθεται από το Τμήμα Σχέσεων Διοίκησης Πολιτών του ΥΕΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ισόγειο). Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα προαναφερόμενα έντυπα από το διαδικτυακό τόπο (τοποθεσία ανακοινώσεις πληροφορίες). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά γίνονται δεκτά μόνον μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή της ταχυδρομικής σήμανσης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 6

7 7 Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μαζί με την αίτηση - ο τύπος της οποίας ορίζεται στο συνημμένο με την παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - απαιτείται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν όλα τα παρακάτω αναγραφόμενα δικαιολογητικά: (α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και ελλείψει αυτής επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων σε ισχύ διαβατηρίου, στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία της ταυτότητας του κατόχου. (β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ή κατάλληλου πιστοποιητικού όπου απαιτείται. Όπου, ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ, αντίστοιχο κατά ειδικότητα με το ζητούμενο από την προκήρυξη, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ), στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (Π.Δ. 50/2001, αρθ.26, παρ.2, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003). Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ) εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση η απαιτούμενη βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «ΣΑΕΙ» σύμφωνα με το άρθρα 10 παρ.2 και έως 12 και 11 του ΠΔ 165/2000(άρθρο 8 Οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.) Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (ΣΑΕΙ) του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α) όπως ισχύει κάθε φορά εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι ισότιμα των αντιστοίχων ελληνικών (παρ. 2 του άρθρου 19 Ν.3450/06). Αναφορικά με τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα «Πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρηρης φυλακών των ναυτικών, 1978», όπως τροποποιήθηκε (S.T.C.W. 1978, as amended). (γ) Η κατά περίπτωση απαιτούμενη εμπειρία ή προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την προσκόμιση : i) Για μισθωτούς του δημοσίου τομέα: Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, ή σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. Προκειμένου για διδακτική εμπειρία να αναφέρονται και οι ώρες απασχόλησης. ii) Για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: 7

8 8 α) Είτε Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και τη χρονική διάρκεια της παροχής της αν δε από τη βεβαίωση δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας απαιτείται: - Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης του υποψηφίου. - Βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και χρονική διάρκεια της απασχόλησής του. Εάν δεν υφίσταται πλέον ο εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου. β) Είτε δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. iii) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: - Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. - Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και - Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα αντίστοιχα παραπάνω δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούμενη εξειδικευμένη εμπειρία. iv) Προκειμένου για θαλάσσια προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, αποδεικνύεται από μηχανογραφικό δελτίο θαλάσσιας υπηρεσίας για την έκδοση του οποίου μεριμνά ο ενδιαφερόμενος. Στις περιπτώσεις υπηρεσίας σε υπό ξένη σημαία πλοία εν ενεργεία αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικά θαλάσσιας υπηρεσίας δεόντως θεωρημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Λιμενική Αρχή τα οποία υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος. Ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει επίσης επικυρωμένες φωτοτυπίες των σελίδων του ναυτικού του φυλλαδίου που περιέχουν τα στοιχεία του. Σελίδες του Ναυτικού Φυλλαδίου που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία των τελευταίων τριών ετών απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλείται θαλάσσια υπηρεσία που αποκτήθηκε κατά το διάστημα αυτό και δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας. (δ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) του Κεφ. A της παρούσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακολουθία σε σχέση με τα αναφερόμενα στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση ή ανακρίβεια των δηλωθέντων σ αυτήν δεν πραγματοποιείται η πρόσληψη του υποψηφίου και προωθείται η διαδικασία πρόσληψης του επόμενου στον οικείο αξιολογικό πίνακα, ενώ σε περίπτωση που η πρόσληψη έχει ήδη πραγματοποιηθεί η σχετική πράξη θα ανακαλείται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και δικαιολογητικά υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, πρέπει να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά Νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, 8

9 9 εξαιρουμένων των τίτλων για τους οποίους έχει προσκομισθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή πράξη ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ. E. To Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ενώ το πιστοποιητικό υγείας προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την ημερομηνία πρόσληψης. ΣΤ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή ανακριβή δικαιολογητικά ο υποψήφιος θα αποκλείεται από την διαδικασία και σε περίπτωση που έχει ήδη προσληφθεί θα ανακαλείται η πράξη πρόσληψης. Ζ. Η επιλογή θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί κατά τα οριζόμενα στην ΔΟ 1/13450/ (ΦΕΚ 789 Β / ) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΔΟ 1/15657/1980 (ΦΕΚ 1032 Β / ) όμοια. Οι υποψήφιοι οφείλουν να παραστούν ενώπιον της επιτροπής εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και κληθούν από την εν λόγω Επιτροπή. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής και τεχνικής ορολογίας, όπου απαιτείται (Κεφ. Β περ. 1 (στ), 2 (γ), 3 (β), 6, 7 (α.iii) και 7 (β.iv) της προκήρυξης) διαπιστώνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Η. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής προς αξιολόγηση των υποψηφίων ορίζεται η Η κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων κατ αξιολογική σειρά από την εν λόγω επιτροπή επιλογής γίνεται με βάση το άθροισμα της θαλάσσιας και διδακτικής προϋπηρεσίας ή επαγγελματικής και διδακτικής προϋπηρεσίας, συναφούς με το αντικείμενο και την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. Θ. Για κάθε σχετική πληροφορία καθώς και για την παραλαβή σχετικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού- Τμήμα 2 ο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής - Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1 Ε2 Πειραιάς, τηλ ή όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα έως Ι. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, δύο (2) φορές στην κάθε μία, με την οικονομική επιβάρυνση του ΚΝΕ. Ολόκληρη η προκήρυξη θα τοιχοκολληθεί στο Κτίριο του ΥΕΝΑΝΠ Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, στα ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων Μηχανικών-ΡΗ/ΡΕ και στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής θα εκδώσει δελτίο Τύπου, με το οποίο θα ανακοινώνει την προκήρυξη των θέσεων, ταυτόχρονα με την δημοσίευση της περίληψης στον ημερήσιο τύπο και θα μεριμνήσει για την καταχώρηση ολόκληρης της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο (τοποθεσία ανακοινώσεις πληροφορίες). 9

10 10 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χρήστος Ζώης Αναστάσης Παπαληγούρας ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.Υπουργείο Εσωτερικών α. Γραφείο κ. Υπουργού β. Γραφείο κ. Υφυπουργού Χρήστου Ζώη γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 10

11 11 δ. Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού ε. Δ/νση Σχέσεων Κράτους Πολίτη Τμήμα προστασίας του Πολίτη στ. Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών 2.Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου (Κτίριο Βουλής των Ελλήνων). 3.Υπουργείο Εργασίας Δ/νση Απασχόλησης Πειραιώς 40, ΑΘΗΝΑ (παρακαλούμενη για την ανάρτηση της προκήρυξης) 4.Νομαρχία Αθηνών Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών Λ. Κηφισίας , ΑΘΗΝΑ (παρακαλούμενη για την ανάρτηση της προκήρυξης) 5.Νομαρχία Πειραιά Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών Ακτή Ποσειδώνος 14-16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (παρακαλούμενη για την ανάρτηση της προκήρυξης) 6. ΓΕΝΕ Νοταρά 141, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (παρακαλούμενο για την ανάρτηση της προκήρυξης) 7.ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων-Μηχανικών-ΡΗ/ΡΕ (για την ανάρτηση της προκήρυξης) 8. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (για την ανάρτηση της προκήρυξης) 9. Π.Ν.Ο Ακτή Μιαούλη 47-49, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (για την ανάρτηση και την ενημέρωση των σωματείων στα οποία αφορά η προκήρυξη) 10.ΤΣΜΕΔΕ Κολοκοτρώνη 4, ΑΘΗΝΑ 11. ΤΕΕ Καρ. Σερβίας 4, ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1.Γραφείο κ.υενανπ 2.Γραφείο κ.γ.γ/υενανπ 3.ΥΕΝΑΝΠ/Γραφείο κ. Α/Λ.Σ 4.ΥΕΝΑΝΠ/Γραφείο κ.κ. Α και Β Υ /Λ.Σ 5. ΥΕΝΑΝΠ/Γραφείο κ. ΓΔΔΥ 6. ΥΕΝΑΝΠ/Γραφ. κ. Ε/ΚΝΠ 7.ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΠ 2 ο (σε 20 αντίγραφα) 8.ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ 1 ο 2 ο 9.ΥΕΝΑΝΠ/ΔΟ γ (σε 30 αντίγραφα) 10. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ γ (με συνημμένη δισκέτα προκήρυξης για την καταχώρησή της στην οικεία ιστοσελίδα κατά το Κεφ. I της παρούσης) 11.ΥΕΝΑΝΠ/Γραφείο Επικοινωνίας και ΜΜΕ (για την έκδοση δελτίου τύπου κατά το Κεφ. Ι της παρούσης) 11

Ταχ. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : 185 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : 2104191563

Ταχ. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : 185 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : 2104191563 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23/02/ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5121.01 /01/ 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: 2 ο ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 19/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/57/2013 ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 19/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/57/2013 ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 19/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/57/2013 ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Τo Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ1ΟΠ-Α1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ1ΟΠ-Α1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 18/09/ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/ 39/12 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 06 / 13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27 / 11 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 168 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27 / 11 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 168 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27 / 11 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 168 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Άτομα Ειδικότητα Για τη διδασκαλία του μαθήματος α) Μέχρι Τρείς (03)

Άτομα Ειδικότητα Για τη διδασκαλία του μαθήματος α) Μέχρι Τρείς (03) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ν.Μηχανιώνα 12 / 05 /2008 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Αρ. Πρωτ: 5126.1/ 30 / 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιστημονικοί συνεργάτες ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

1. Επιστημονικοί συνεργάτες ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Χίος 27 /05/ 08 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 5121.12 /03/ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Τρία (03) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη, εκ των οποίων :

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Τρία (03) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη, εκ των οποίων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

(i) Σχολή Πλοιάρχων για το χειμερινό εξάμηνο διδακτικού έτους 2009-2010:

(i) Σχολή Πλοιάρχων για το χειμερινό εξάμηνο διδακτικού έτους 2009-2010: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 12/06/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5121.1/68/09 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 16-11 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.πρωτ: 5121.1/155/2009 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α. Ε. Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 16-11 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.πρωτ: 5121.1/155/2009 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α. Ε. Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 16-11 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.πρωτ: 5121.1/155/2009 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α. Ε. Ν. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 02 / 08 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Aριθμ. Πρωτ.: 5121 / 17 / 11 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέχρι δύο (02) άτομα με προσόντα Εργαστηριακού συνεργάτη:

1. Μέχρι δύο (02) άτομα με προσόντα Εργαστηριακού συνεργάτη: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Χίος 07 / 11 / 06 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 5121.12/ 16 / 2006 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγ. Ι. Ρέντης 01 /12/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/ 81 /14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγ. Ι. Ρέντης 01 /12/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/ 81 /14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγ. Ι. Ρέντης 01 /12/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/ 81 /14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 5121.1/ 03/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 5121.1/ 03/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 5121.1/ 03/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/06/14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/06/14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 52/06/4 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΔΑ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 22 /6 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121 /11 /15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέχρι έντεκα (11) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη εκ των οποίων:

1. Μέχρι έντεκα (11) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη εκ των οποίων: 1 ΑΔΑ:4 Α5ΝΦ-ΘΒΧ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 02/ 08 / 11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τηλέφωνο: 213 2039728 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 21-07-2010 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 21-07-2010 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 21-07-2010 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 296 Γενική ιεύθυνση /νση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες, 17/09/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Α.Π.: 5121/06/12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα