ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Πολιτισμού και Τουρισμού Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (1) Με τη Φ.47111/64/916607/Σ. 1645/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 1, 8, 9, 11 και 25 του ν. 3187/2003 ανακαλείται η Φ /501/755858/Σ.4863/ από φαση διορισμού του Χριστόδουλου Μακεδόνα του Δη μητρίου ως Επίκουρο Καθηγητή, με τριετή θητεία, σε κενή οργανική θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπί δων (Σ.Σ.Ε.), στον τομέα Φυσικών Επιστημών και Εφαρ μογών, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία (Ανόργανη Χη μική Τεχνολογία) με έμφαση σε θέματα Στρατιωτικών Εφαρμογών» (περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 110/τ.Γ / ) ο οποίος δεν αποδέχτηκε ρητώς το διορισμό του. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Με την υπ αριθ. Φ /3/12/Σ / από φαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδόθηκε στην Αθήνα σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ΝΔ 1400/73 «Περί καταστάσεων των Αξιωματι κών των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, το άρθρο 6 του Ν. 2109/1992 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατο λογίας, καταστάσεων του προσωπικού των ΕΔ και άλ λες διατάξεις», (ΦΕΚ 205/1992, τ.α ) και τις υπ αριθμ. 25 και 26 της αποφάσεις της 7ης συνεδρίασης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, για την ένταξη σε Κατάσταση Υπηρεσίας Ξηράς Υπαξιωματικών του Πο λεμικού Ναυτικού, τίθενται στην κατάσταση Υπηρεσίας Ξηράς οι κατωτέρω Υπαξιωματικοί σύμφωνα με τις υπ αριθμ από 12 Σεπ 11, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093 και 0094 από 19 Δεκ 11 και την 0010 από 12 Ιαν. 12, γνωματεύσεις ΑΥΕΝ: α. Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΑΡΜ) Τσιγκούνης Παναγιώτης του Βασιλείου (ΑΜ Ο 00937). β. Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΔΙΑΧ/ΧΤ) Μπιζέρα Πηνελόπη του Παναγιώτη (ΑΜ Γ 01142). γ. Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΗΝ/ΔΒ) Γεωργίου Ευάγγελος του Ελευθερίου (ΑΜ Ο 01862). δ. Επικελευστής ΕΜΘ (ΗΝ/ΔΒ) Μαζωνάκης Αλέξανδρος του Μηνά (ΑΜ Ο 03794). ε. Επικελευστής ΕΜΘ (ΗΝ/ΑΥ) Ζουβελέκης Γεώργιος του Γεωργίου (ΑΜ Ο 03998). στ. Επικελευστής (ΗΝ/ΔΒ) Προύντζος Ανδρέας του Ηλία (ΑΜ Υ 07080). ζ. Επικελευστής (ΗΝ/ΡΕ) Φαγά Ελπίδα του Βασιλείου (ΑΜ Υ 07014). η. Κελευστής ΕΠΟΠ (ΗΝ/ΔΒ) Λεβενιώτης Ευάγγελος του Σωκράτη (ΑΜ Ο 04649). θ. Κελευστής ΕΠΟΠ (ΜΗΧ) Τέμης Παναγιώτης του Ευ θυμίου (ΑΜ Ο 04743). Ο Αρχηγός Κ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (2) Με την Φ /1345/267/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργού Εσωτερικών μετατάσσεται, ο ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Δ της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και με τον ίδιο βαθμό στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Τοπικό Υποκατά στημα Νίκαιας), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ),

2 3690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α / ), των άρ θρων 6 και 283 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). (Σχετικά το υπ αριθμ. Γ31/658/ έγγραφο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με το οποίο βεβαιώνεται, ότι υπάρχει πίστωση στο αποθεματικό του προϋπολογισμού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το έτος 2012, για την κάλυψη της οικο νομικής επιβάρυνσης των διοικητικών υπαλλήλων, που μετατάσσονται από άλλους φορείς στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε εφαρμογή της με αριθμ. Ρ10/268/ ανακοίνω σης πρόσκλησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, η υπ αριθ. 487/Συν.34η / , σχετική απόφαση του Α Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Υπαλλήλων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και το υπ αριθμ. ΑΑΥΜΙ/ έγγραφο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με το οποίο βεβαιώνεται, ότι εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους ,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ιδρύματος έτους 2012). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3) Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/21472/ από φαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδόθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 993/79, όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 410/88, γίνεται αποδεκτή η αίτηση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, της Καλλή Φιλιππίας του Μιχαήλ, της ειδικότητας Διοικητικών ΔΕ του ΥΠΠΟΤ, που υπηρετούσε στην ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και λύεται η ανωτέρω σύμβαση την 28η Το ύψος της αποζημίωσης που τυχόν δικαιούται η υπάλληλος, θα καθοριστεί όταν υποβάλει τα απαραίτη τα δικαιολογητικά, για τη διαπίστωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων (άρθρο 55 του Π.Δ. 410/1988). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 146/τ.Γ/ που δημοσιεύτηκε η αριθ. 6325/1723/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Απο κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας που (4) αφορά στη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω θανά του του υπαλλήλου Τσουμάνη Σπυρίδωνα του Σταύρου γίνεται η εξής διόρθωση στη σελίδα 1344: Από το εσφαλμένο: « », στο ορθό: « ». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ. 167/ απόφαση Δημάρχου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 παράγραφοι 1 και 2, 79 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 68 του Νόμου 4002/2011 «Τροποποίηση της συ νταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α / ), των άρθρων 33 και 35 παράγρα φος 5 του Νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α / ), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη Δημάρχου η οποία παρέχεται με την αριθ / απόφασή του καθώς και τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 2/ συνεδρίασής του, μετατάσσεται η Μαρία Αθανασιάδου του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης, με βαθμό Ε από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλά δο ΠΕ Διοικητικού (ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά 23249/ ). (Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης: 27011/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθ.ττοικ.59381/ κοινή απόφαση Περιφερειαρχών Αττικής και Ηπείρου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αριθ. 246 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», κατό πιν της από αίτησης της ενδιαφερόμενης και αφού ελήφθησαν υπόψη τα υπ αριθ. 7/2010 και 21/2011 πρακτικά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Νομαρχίας Ιωαννίνων νυν Περιφέρεια Ηπείρου και της Περιφέρειας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3691 Αττικής αντίστοιχα και εξασφαλίσθηκε η σχετική πί στωση στον Προϋπολογισμό του 2011 της Περιφέρειας Αττικής, μετατάσσεται η υπάλληλος Σχίζα Βαρβάρα του Δημητρίου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμ ματέων, από την Περιφέρεια Ηπείρου στην Περιφέρεια Αττικής, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων και με τον ίδιο βαθμό και Μ.Κ. που κατέχει. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών 1520/ ). Οι Περιφερειάρχες Αττικής Ηπείρου ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ - Με την αριθ / απόφαση του Περι φερειάρχη Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156, του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α, 9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης, της μονίμου υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ του Κωνσταντίνου, κατηγορίας TE κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό νοιας, σε οργανική θέση με βαθμό Β, από 02/04/2012, ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή της. Με την αριθμ / απόφαση του Περιφε ρειάρχη Αττικής τέθηκε αυτοδίκαια σε προσυνταξιοδο τική διαθεσιμότητα από 27/11/2011 επειδή στις 17/9/2012 συμπλήρωνε 35 έτη πραγματικής και δημόσιας υπηρε σίας και το 55ο έτος της ηλικίας της σύμφωνα με την παράγραφο 1γ και την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν.4024/2011). Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Περιφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την υπ αριθμ /2504/ πράξη του Περιφερειάρχη Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007, άρθρα 147 και 156 διαπιστώ νεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Σμύρη Αποστόλου του Βασι λείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών (Εργοδηγός) με βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο 3ο, η οποία προήλθε αυτοδίκαια από , ημερομηνία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 και 156 του Ν.3528/07 (Υπαλληλικός Κώδικας). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ /2987/ πράξη του Περιφερειάρχη Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007, άρθρα 148 και 156 διαπιστώ νεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Βασδέκη Γεωργίας του Εμ μανουήλ, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 1ο, η οποία λύεται αυτοδί καια από ημερομηνία κατά την οποία υπο βλήθηκε η δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την αριθμ. 38/ πράξη του Πρύτανη του Πα ντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και τις διατάξεις του Ν.4009/2011, διορίζεται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, Σταυρούλα Σαμαρτζή του Παναγιώτη, ύστερα από αίτηση εξέλιξης, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ανάπτυξη», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προ κήρυξης 501/τ.Γ / ). Διευθύνσης ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191/ , τ.α ) και του άρθρου 1 παρ.9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/ τ.α ), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Αμαλίας Γκίνη του Γεωργίου, υπαλλήλου του Πανεπιστημίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε οργανική θέση, ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ κατηγορίας, με Δ βαθμό και 1ο μισθολογικό κλιμάκιο, από τις (ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησής της). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθμ.26533/ πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Χρυσού λας Παπιοπούλου του Δημητρίου, υπαλλήλου του Πα νεπιστημίου σε προσωποπαγή θέση του κλάδου Διοι κητικού Λογιστικού ΔΕ κατηγορίας με Γ βαθμό και 3ο μισθολογικό κλιμάκιο, από τις (ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή Πρύτανη Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ (6)

4 3692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69, Α ) και του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, Α ), διορίζεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Μεταφτσής Βασίλειος του Δημητρίου σε μόνιμη θέση, της βαθμίδας του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα». Ο παραπάνω διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ ( ΦΕΚ προκήρυξης 490/ , τ.γ ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α3912 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθ μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι κείμενο «Ιατρική Φυσική». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της αριθ. 5/28ης Φεβρουαρίου 2012, λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, και σύμφωνα με τις δι ατάξεις: 1. Της παρ.3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195Α ), 2. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (159 Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α ), 3. του άρθρου 21 του ν. 3549/2007, 4. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ θρου 4 του ν. 2517/1997 (160Α ), 5. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, 6. της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.2517/1997, 7. της παρ. 4 περ. α του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195Α ), 8. του ΠΔ 134/1999 (132 Α ), και Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 οι υποψήφιοι δε σμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορι σμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρα τιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προ βλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 26 Μαρτίου 2012 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ. 1686/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 24 και 25 του Ν.3549/2007 και του άρθρου 77 παρ.2 του Ν. 4009/2011, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Λέ κτορας (με θητεία) Σαλαβράκος Ιωάννης Διονύσιος του Νικολάου, σε θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (με γνωστικό αντικείμενο «Οικο νομική Θεωρία, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3693 και Τροφίμων και Πολιτική Οικονομία») του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τρο φίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την αριθμ. 4022/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Αναπλη ρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Λεοντίδης του Σωτηρίου, σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Επιδημιολογία», του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούντος μέλους Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ προκήρυξης 456/ /τ.Γ ). ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 και 76 παρ. 11 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 24 και 25 του Ν. 3549/07, μονιμοποιείται ο Σακελλαριάδης Αθανάσιος του Γρηγο ρίου, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθη γητή του Τομέα Φιλοσοφίας (με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία των Επιστημών») του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 3300/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011, διορίζε ται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Φραγγεδάκη Τσώλη του Ευτύχιου, σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Καθηγητή του Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωολογία Φυλογένεση Σπονδυλωτών». ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ4/1153/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιή θηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α /2009) και του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α /2011), διορίζεται η Νησιώτη Μελπομένη του Γεωργίου με τριετή θητεία, σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με ειδικότητα «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανά γκες» του Τμήματος Λογοθεραπείας, της Σχολής Επαγ γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Παρ/μα Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Θρησκευμάτων 9672/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΠ/Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 669/ ). Ο Πρόεδρος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Ρ14/37/5662/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μόνιμου ιατρού γυναικολόγου Χατούνογλου Χατουνίδη Ιωάννη του Ανδρέα, της Νομ/κης Μονάδας Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αθηνών, από , ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησής της, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την Ρ14/32/11546/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μόνιμου ακτινολόγου ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της Ν.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθ / απόφαση του Προ έδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των αριθ. 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Μπούτλα Αθηνάς του Δημητρίου του κλάδου ΥΕ Επιμελητών με την Το πική Μονάδα Υγείας Νίκαιας του ΕΟΠΥΥ, κατόπιν της από 5/3/2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομη νία πρώτης αίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ).

6 3694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθ. 7617/ απόφαση του Προ έδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των αριθ. 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Μουχτάρη Ελευθε ρίου του Στυλιανού του κλάδου ΔΕ Τεχνικός με βαθμό Β με την Τοπική Μονάδα Υγείας Π. Αξιού του ΕΟΠΥΥ, κατόπιν της από 12/3/2012 δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Με την Φ.471ε/3198/623/ πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύμα τος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 96 του Ν.3528/07, λύεται η υπαλληλική σχέση και διαγράφονται από τα μητρώα μονίμου προσωπικού του Ιδρύματος, οι παρακάτω Μόνιμοι Υπάλληλοι: α. Λόγω συνταξιοδοτήσεως η ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου με βαθμό Β, Μ.Κ. 2ο, θέση Νοσηλεύτριας, κατηγορίας TE του κλάδου ΤΕ Νοσηλευ τικής κατόπιν της από 9 Απριλίου 2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 22 Μαρτίου 2012). Επίσης σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρ. 96 του Ν. 3528/07 στην παρακάτω υπάλληλο απο νέμεται, λόγω ευδόκιμου παραμονής στην Υπηρεσία πέραν των τριάντα (30) ετών τιμητικά, ο τίτλος της θέσεως που κατείχε: Κωνσταντάρα Γούλα Γεωργία, Προϊσταμένη Καρδιοχειρουργικού Τμήματος. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). β. Λόγω Θανάτου η Μ.Υ. Χάρου Βασιλική του Δημητρί ου με βαθμό με βαθμό Β και 0ο Μ.Κ., θέση Νοσηλεύτρι ας, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής, από 24 Μαρτίου 2012 ημερομηνία θανάτου της. Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. ΔΑΑΔ 9369/7799/ απόφαση του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3839/2010 άρθρο πέμπτο, 3868/2010 άρθρο 8 παρ. 18, 3528/2007 άρθρα 84, 85 και 86, 3329/2005 άρθρο 4 παρ. 19, 4024/2011 άρ θρα 4 και 28, την υπ αριθμ. ΔΑΑΔ 18372/15337/ απόφασή μας (475/Γ / ) που αφορά στην το ποθέτηση του Νικολάου Τσαλουκίδη του Χρήστου, Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου, την από../2/2012 αίτηση του προαναφερόμενου υπαλλήλου και την υπ αριθμ. ΑΓ2/Γ.Π.οικ.75853/ (ΦΕΚ 906/Β / ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης, διακόπτουμε την τοποθέτηση του Νικολάου Τσαλουκίδη του Χρήστου, μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με Β βαθμό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», ως Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου και τοποθετούμε αυτόν Τομεάρχη του Ζ Τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γε νικού Νοσοκομείου «Αττικόν» μετά από αίτησή του και έως την επιλογή και τοποθέτηση αντίστοιχου προϊστα μένου, που θα επιλεγεί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του Ν. 3839/2010. Ο προαναφερόμενος υπάλληλος με την τοποθέτηση του αυτοδικαίως αποσπάται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και διακόπτεται η απόσπαση του στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Ο Υποδιοίκητης ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΩΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθμ. 6855/ κοινή απόφαση των Διοικητών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδο νίας και Θράκης και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 και του άρθρου έβδομου του Ν. 3755/2009 και μετά από γνώμη των αρμοδίων συλλογικών οργάνων (Απο σπάσματα Πρακτικών της 10ης/ (θέμα 10ο) Συνεδρίασης του Υπηρεσιακού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και της 9ης/ (θέμα 45ο) Συνεδρίασης του Α Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων της 4ης Υγειονομικής Περι φέρειας Μακεδονίας και Θράκης), καθώς και τα Απο σπάσματα Πρακτικών της 13ης/ (Ε.Η.Δ. θέμα 46ο) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πα νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και της 21ης/ (θέμα 5ο) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», μετατάσσεται η μόνιμη υπάλ ληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λά ρισας Ελένη Σεμερτζίδου του Βλαδίμηρου, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» σε κενή ορ γανική θέση της ιδίας κατηγορίας και του ιδίου κλάδου με το βαθμό που κατέχει. Οι Διοικητές 4ης Υ.Πε. 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας Μακεδονίας και Θράκης και Στ. Ελλάδας κ.α.α. Ο Υποδιοικητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘ. ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KENTPO ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 3702/ απόφαση της Δι οικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Ικαρίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 4 17 του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3695 Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και την υπ αριθμ. 980/ απόφαση του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται από αναπλήρωση διοριστέας: Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Ικαρίας η κά τωθι: ΣΚΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου, κλάδος Βοηθός Φαρμακείου, κατηγορία ΔΕ, βαθμός ΣΤ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 6717/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. βεβ. Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 598/ ). Η Διοικητής κ.α.α. Η Αναπλ. Διοικητής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Με την αριθμ. 9014/ διαπιστωτική πράξη Ανα πληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης (Ψυχιατρικός Τομέας) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 και τις περιπτώσεις β, γ και δ της παρ. 22 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 (Φ.Ε.Κ. 271/97Α ) εντάσσεται αυτοδικαί ως με την σχετική απόφαση ένταξης, ο υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης (Ψυχιατρικός Τομέας) Τσιάρας Κωνσταντίνος του Αθανασίου, που υπηρετεί στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών/ Εργοδηγών, σε προσωποπαγή θέση συνιστώμενου προσωρινού κλάδου της κατηγορίας TE Τεχνικών ειδικότητα Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι.) του Γ.Ν. Κατερίνης (Ψυχιατρικός Τομέας), η οποία καταργείται με την καθ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου αυτού από την Υπηρεσία. Εγκρίνεται: α) η βαθμολογική κατάταξη του παρα πάνω υπαλλήλου στον συνιστώμενο προσωρινό κλάδο TE Τεχνικών Εργοδηγών, με τον βαθμό Γ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ Α / ), δεδομένου ό,τι η ένταξη γίνεται με τον βαθμό που φέρει ο κατατασσόμενος στην κατεχόμενη από αυτόν προσωποπαγή θέση. β) η μισθολογική κατάταξη του (ΦΕΚ 226/Α / ) στο Μ.Κ. 1 του Γ βαθμού της TE κατηγορίας κλάδου TE Εργοδηγών Προσωρινός (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ TE ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ Τ.Ε.Ι) ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, στο 1ο Μ.Κ. του Γ βαθμού με πλεονάζοντα χρόνο 2Ε, 4Μ, 7Η, στο Γ βαθμό με πλεονάζοντα χρόνο 2Ε, 4Μ, 7Η. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 1894/ ). Ο Αναπλ. Διοικητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Με την με αριθμ. 312/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΑΪΤΑΝΗ ΑΝΤΩΝΟ ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΕΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σε θέση του κλάδου ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ κατηγορίας ΔΕ, βαθμό Β, Μ.Κ. 1ο κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης ( πρώτη αίτηση παραίτησης). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Με την αριθ. Σ.Δ. 38/ απόφαση του Αναπλη ρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Ιεράπε τρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΒΟΥΒΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ με βαθμό Γ και 1ο Μισθολο γικό Κλιμάκιο του βαθμού από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της από την Υπηρεσία (η πρώτη υποβλήθηκε ). Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Αναπλ. Διοικητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

8 3696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 412 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 369 24 Απριλίου 2015 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 2575 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 690 28 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 803 11 Αυγούστου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20152261 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 2 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1047 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εσωτερικών... 3» Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα