Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)"

Transcript

1 1

2 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ έρεη απμεζεί απφ 2500 ζε 3250 κνλάδεο θαη ε εξγαζία απφ 500 ζέ 575 κνλάδεο (φια ηα κεγέζε είλαη ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο). Τπνινγίζηε ηελ ζπλεηζθνξά ηεο αχμεζεο ησλ εηζξνψλ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο απηήο φηαλ νη ειαζηηθφηεηεο ηνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία είλαη 30% θαη 70% αληίζηνηρα. (20%) Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 2. Α) Έζησ φηη κία κηθξή αλνηθηή νηθνλνκία κε ειιεηκκαηηθφ ηζ νδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ππφθεηηαη ζε κία απξνζδφθεηε αξλεηηθή δηαηαξαρή (πρ., πιεκκχξα ή ζεηζκφο) ε νπνία κεηψλεη πξνζσξηλά ην ΑΔΠ. Αλαιχζηε θαη δείμηε δηαγξακκαηηθά πσο ζα επεξεαζηεί ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ φηαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαπάλσ αξλεηηθή δηαηαξαρή ην πξνζδνθψκελν νξηαθφ πξντφλ ηνπ θεθαιαίνπ ζηε ρψξα απηή απμάλεηαη εμαηηίαο ζεκαληηθψλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ. (25%) Β) 'Δζησ φηη κία κηθξή αλνηθηή νηθνλνκία κε πιενλαζκαηηθφ ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ππφθεηηαη ζε κία απξνζδφθεηε αξλεηηθή δηαηαξαρή (πρ., πιεκκχξα ή ζεηζκφο) ε νπνία κεηψλεη πξνζσξηλά ην ΑΔΠ. Αλαιχζηε θαη δείμηε δηαγξακκαηηθά πσο ζα επεξεαζηεί ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ φηαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαπάλσ αξλεηηθή δηαηαξαρή ην πξνζδνθψκελν νξηαθφ πξντφλ ηνπ θεθαιαίνπ ζηε ρψξα απηή κεηψλεηαη. (25%) 3. Α) Πνηνη είλαη νη βαζηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δήηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ; (25%) Β) Έζησ κία νηθνλνκία φπνπ ε αγνξά ρξήκαηνο βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία. Με δεδνκέλν φηη ην πξντφλ θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνζδηνξίδνληαη ζηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη πξντφληνο, ε κφλε κεηαβιεηή πνπ κέλεη λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά ρξήκαηνο είλαη ην επίπεδν ηηκψλ. Γξάςηε ηελ ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη κε βάζε απηή ηελ ζπλζήθε γξάςηε ηελ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν ηηκψλ. Πσο ζρεηίδεηαη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ κε ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο; Γηα λα εζηηάζεηε ζηνλ πιεζσξηζκφ ρξεζηκνπνηήζηε ηψξα ηελ εμίζσζε ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν ηηκψλ. ζέηνληαο ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ίζν κε ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ δεμηνχ κέινπο. Πσο ζρεηίδεηαη ν πιεζσξηζκφο κε ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο; (25%) α. Δάλ δελ ππάξρεη αχμεζε πιεζπζκνχ θαη ηερλνινγηθή πξφνδνο πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ ιφγνπ απνηακίεπζεο/πξντφληνο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο πνπ ζπκθσλεί κε πνζνζηφ απφζβεζεο 5%; β. Έζησ ηψξα φηη ππάξρεη αχμεζε πιεζπζκνχ θαη ηερλνινγηθή πξφνδνο. Πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ ιφγνπ απνηακίεπζεο/πξντφληνο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο πνπ ζπκθσλεί κε πνζνζηφ απφζβεζεο 5% θαη πξαγκαηηθή κεγέζπλζε 3%; (20%). Έζησ φηη έλα λνηθνθπξηφ έρεη εηζφδεκα επξψ ζήκεξα θαη επξψ αχξην. α. Δάλ ην πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη 5% πνηνο είλαη ν πινχηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ (i) ζε φξνπο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο, (ii) ζε φξνπο κειινληηθήο θαηαλάισζεο. Τπνινγίζηε ην κφληκν εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ. β. Δάλ ην ηξέρνλ εηζφδεκα απμεζεί αλαπάληερα θαηά 200 επξψ, πνηα ζα είλαη ε κεηαβνιή ηνπ κνλίκνπ εηζνδήκαηνο (εκείσζε: ην πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη 5%) γ. Δάλ ην εηζφδεκα απμεζεί κφληκα θαηά 200 επξψ, πνηα ζα είλαη ε επίδξαζε ζην κφληκν εηζφδεκα; (εκείσζε: ην πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη 5%) δ. Απαληήζηε ζηα ίδηα εξσηήκαηα (Α, Β, Γ) ππνζέηνληαο φηη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη 10%. (20%) 2

3 Αναλύστε δύο (2) από τα παρακάτω θέµατα: 1. Α) Να εξαχθεί γραφικά η καµπύλη συλλογικής προσφοράς εργασίας. είξτε πως οι διαφορετικές προτιµήσεις των εργατικών συνδικάτων µπορούν (µε δεδοµένη την καµπύλη ζήτησης εργασίας) να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα µισθών και απασχόλησης. (3 µονάδες) Β) Εξηγήστε πως η ύπαρξη δανειακού αποκλεισµού µπορεί να επηρεάσει την καταναλωτική συµπεριφορά; Χρησιµοποιήστε το σχετικό διάγραµµα για να δείξετε την απάντηση σας. (2 µονάδες) 2. Α) Έστω ότι η καµπύλη προσφοράς εργασίας των νοικοκυριών είναι LS = ,2w ενώ η καµπύλη ζήτησης εργασίας είναι LD = 100 0,3w, όπου w είναι το πραγµατικό ωροµίσθιο. * (i) Υπολογίστε τον πραγµατικό µισθό ισορροπίας w και το επίπεδο απασχόλησης σε * κατάσταση ισορροπίας L. (ii) Ποια θα είναι η υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας των νοικοκυριών αν επιβληθεί ελάχιστος µισθός w = 150 ; (iii) Πώς θα αλλάξει η απάντησή σας στο ερώτηµα (i) αν οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλλουν για κάθε εργατοώρα πραγµατική εισφορά ίση µε τ = 50. (2,4 µονάδες) Β) Εξηγήστε και δείξτε διαγραµµατικά τι είναι η σταθερή κατάσταση στο βασικό υπόδειγµα οικονοµικής µεγέθυνσης (Solow). Εξηγήστε και δείξτε διαγραµµατικά τι είναι ο χρυσός κανόνας στο βασικό υπόδειγµα οικονοµικής µεγέθυνσης (Solow). Σχολιάστε σύντοµα την σχέση της σταθερής κατάστασης µε τον χρυσό κανόνα. (2,6 µονάδες) 3. Α) Εξηγήστε και δείξτε διαγραµµατικά πως: (i) µία αύξηση των τιµών θα επηρεάσει την πραγµατική προσφορά χρήµατος και το επιτόκιο ισορροπίας στη βραχυχρόνια περίοδο (ii) µία αύξηση της ανεργίας θα επηρεάσει το επιτόκιο ισορροπίας στη βραχυχρόνια περίοδο. (3 µονάδες) Β) (i) Παρουσιάστε σύντοµα τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις (ορισµούς) στην µέτρηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). (ii) Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ και ο δείκτης τιµών καταναλωτή ( ΤΚ) χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του πληθωρισµού. Θα περιµένατε τα δύο αυτά µέτρα του πληθωρισµού να παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές; Κάτω από ποιες συνθήκες θα περιµένατε να αποκλίνουν; (2 µονάδες) 3

4 Αναλύστε δύο (2) από τα παρακάτω θέµατα: 1. Α) Τι εννοούµε όταν λέµε ότι µία οικονοµία είναι «δυναµικά αποτελεσµατική» ή «δυναµικά αναποτελεσµατική»; (25%) Β) Τι είναι το κατάλοιπο Solow και πώς υπολογίζεται; Εξηγήστε πως σχετίζεται το κατάλοιπο Solow µε την παραγωγικότητα; (25%) 2. Α) Η Κινέζικη οικονοµία παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία σηµαντικά πλεονάσµατα στο πρωτογενές ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της. i) Πως θα χρησιµοποιούσατε την βασική λογιστική ταυτότητα της ανοικτής οικονοµίας για να ερµηνεύσετε τα παραπάνω πλεονάσµατα; ii) Θα είχατε επιφυλάξεις για την χρήση της παραπάνω προσέγγισης (όπως προσδιορίζεται στο υποερώτηµα i); iii) µε βάση την κατάσταση που περιγράφεται στο υποερώτηµα i) τι θα περιµένατε να συµβαίνει στο ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και γιατί; (25%) Β) Παρουσιάστε την αρχή της σχετικής ισοτιµίας αγοραστικής δύναµης και συζητήστε πως σχετίζεται µε τον πληθωρισµό. Συζητήστε επίσης πως η αρχή της σχετικής ισοτιµίας αγοραστικής δύναµης σχετίζεται µε την αρχή της απόλυτης ισοτιµίας αγοραστικής δύναµης. (25%) 3. Α) Τι είναι η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος και πως σχετίζεται µε το επιτόκιο; Πως η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος συµπεριφέρεται στην βραχυχρόνια και στην µακροχρόνια περίοδο; (25%) Β) Σας δίνεται η ακόλουθη συνάρτηση παραγωγής για την οικονοµία µιας χώρας: 1/2 1/2 Y = K L όπου Υ είναι το παραγόµενο προϊόν, Κ το απόθεµα κεφαλαίου και L το εργατικό δυναµικό Υποθέτουµε ότι δεν υπάρχει τεχνολογική πρόοδος και ότι ο πληθυσµός µεγεθύνεται µε ρυθµό n=5%. (i) Γράψτε τη συνάρτηση παραγωγής στην εντατική της µορφή. Αν το ποσοστό της αποταµίευσης είναι s=10% και το ποσοστό της απόσβεσης είναι δ=15%, βρείτε το κατά κεφαλή κεφαλαιακό απόθεµα (k=k/l) που αντιστοιχεί στη σταθερή κατάσταση. (ii) Υπολογίστε το κατά κεφαλήν κεφαλαιακό απόθεµα που αντιστοιχεί στο «χρυσό κανόνα» (τα ποσοστά αποταµίευσης και απόσβεσης είναι ίδια µε αυτά του ερωτήµατος i). (25%) 4

5 1. Α) Αναλύστε πως οι µεταβολές στο πραγµατικό επιτόκιο επηρεάζουν την κατανάλωση. Χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα διαγράµµατα για να υποστηρίξετε την απάντηση σας. (30%) Β) Για τις χώρες Α και Β δίνεται ότι το ποσοστό της απόσβεσης είναι δ=5%, το ποσοστό της 1/2 αποταµίευσης είναι s=5% και η συνάρτηση παραγωγής y = k, όπου y είναι το κατά κεφαλή προϊόν και k το κατά κεφαλή κεφαλαιακό απόθεµα. Αν το ποσοστό αύξησης του πληθυσµού είναι για τη χώρα Α n A = 5% και για τη χώρα Β n B = 15%, υπολογίστε για κάθε χώρα το κατά κεφαλή κεφαλαιακό απόθεµα και το κατά κεφαλή προϊόν που αντιστοιχεί στη σταθερή κατάσταση του υποδείγµατος του Solow. Σε ποια από τις δύο χώρες το κατά κεφαλή προϊόν της σταθερής κατάστασης είναι υψηλότερο; (σηµ. στην άσκηση υποθέτουµε ότι δεν υπάρχει τεχνολογική πρόοδος). Σχολιάστε την απάντησή σας; (20%) 2. A) Πως θα χρησιµοποιούσατε την βασική λογιστική ταυτότητα των εθνικών λογισµών για να ερµηνεύσετε την εξέλιξη (ελλείµµατα/πλεονάσµατα) του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών; (20%) B) Έστω µια οικονοµία η οποία αποτελείται από 50 νοικοκυριά τύπου Α και 50 νοικοκυριά τύπου Β. Τα νοικοκυριά τύπου Α καταναλώνουν κάθε περίοδο ποσό ίσο µε το µόνιµό τους εισόδηµα ενώ τα νοικοκυριά τύπου Β καταναλώνουν κάθε περίοδο ποσό ίσο µε το τρέχον εισόδηµά τους. Για τα νοικοκυριά τύπου Α το εισόδηµά τους την πρώτη (τρέχουσα) περίοδο είναι ίσο µε ευρώ ενώ γνωρίζουν ότι τη δεύτερη περίοδο το εισόδηµά τους θα είναι ευρώ. Το εισόδηµα των νοικοκυριών τύπου Β την πρώτη περίοδο είναι ευρώ και γνωρίζουν ότι το εισόδηµά τους στην τη δεύτερη περίοδο θα είναι ευρώ. (i) Αν σας δίνεται ότι το πραγµατικό επιτόκιο είναι ίσο µε 10% ποια είναι η παρούσα αξία του συνολικού πλούτου των νοικοκυριών της οικονοµίας; (ii) Ποια είναι η συνολική κατανάλωση της οικονοµίας στην πρώτη και τη δεύτερη περίοδο; (iii) Έστω ότι η κυβέρνηση επιθυµεί να αυξήσει τη συνολική κατανάλωση στην οικονοµία την πρώτη περίοδο. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζει 2 εναλλακτικά µέτρα. Σύµφωνα µε το πρώτο µέτρο προτείνεται να επιβληθεί εφάπαξ εισφορά ίση µε ευρώ σε κάθε νοικοκυριό τύπου Α και τα έσοδα από αυτή την εισφορά να δοθούν µε τη µορφή επιδόµατος στα νοικοκυριά τύπου Β (σηµειώνεται ότι όλα τα νοικοκυριά τύπου Β θα λάβουν το ίδιο ποσό). Το δεύτερο µέτρο είναι να µειώσει το πραγµατικό επιτόκιο σε 5%. Με ποιο από αυτά τα δύο µέτρα επιτυγχάνεται υψηλότερη αύξηση στην κατανάλωση της πρώτης περιόδου; (30%) 3. A) Συζητήστε τις βασικές λειτουργίες του χρήµατος; Τι εννοούµε όταν λέµε ότι το χρήµα είναι ένα δηµόσιο αγαθό; Τι σηµαίνει ότι το χρήµα είναι ένα κυριαρχούµενο περιουσιακό στοιχείο; (30%) B) Τι είναι η «ηθεληµένη ανεργία» και τι η «αθέλητη ανεργία»; Χρησιµοποιήστε τα σχετικά διαγράµµατα της αγοράς εργασίας για να υποστηρίξετε την απάντηση σας. (20%) 5

6 Αλαιχαηε δπν από ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Η Διιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ζήκεξα έλα ηδηαίηεξα πςειφ έιιεηκκα ζην πξσηνγελέο ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο. α) Πσο κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ βαζηθή ινγηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο γηα λα εξκελεχζεη ην παξαπάλσ έιιεηκκα; β) Θα είραηε επηθπιάμεηο γηα ηελ ρξήζε ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο (φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ππνεξψηεκα α); γ) κε βάζε ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ππνεξψηεκα α) ηη ζα πεξηκέλαηε λα ζπκβαίλεη ζην ηζνδχγην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη γηαηί; 2. Πξνζδηνξίζηε θαη εμεγήζηε ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ επιδιώξεων, ζηόσων, θαη επγαλείων ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Πξνζθέξεηε θάπνηα παξαδείγκαηα δηακάρεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ. Πηζηεχεηε φηη είλαη πάληα θαιχηεξν λα έρεη θαλείο πεξηζζφηεξα ε ιηγφηεξα εξγαιεία θαη ζηφρνπο; α) Έζησ φηη ζε κία νηθνλνκία θαηαξξέεη ε θηεκαηαγνξά. Πσο ζα επεξεαζηεί ε ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ρξήκαηνο θαηά ηελ βξαρπρξφληα πεξίνδν; Γείμηε δηαγξακκαηηθά θαη εξκελεχζηε νηθνλνκνινγηθά ηελ απάληεζε ζαο. β) Πσο αλακέλεηε λα αληηδξάζεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα (ceteris paribus) ζηελ εμέιημε απηή θαη πσο ζα επεξεαζηεί ε ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ρξήκαηνο; Γείμηε δηαγξακκαηηθά ηελ απάληεζε ζαο; γ) Έζησ φηη έλαο ηφο πξνζβάιιεη ην ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Πσο ζα επεξεαζηεί ε ηζνξξνπία δηαδχθηην θαζηζηψληαο αλαμηφπηζηε ηελ ρξήζε ηνπ γηα ηελ βξαρπρξφληα πεξίνδν; Γείμηε δηαγξακκαηηθά ηελ απάληεζε ζαο; ζηελ αγνξά ρξήκαηνο θαηά Απαντήστε δύο θέµατα από την Ενότητα 1 (60%) και δύο θέµατα από την Ενότητα 2 (40%). Αναλύστε δύο από τα παρακάτω θέµατα: 1. Α) Συζητήστε και δείξετε διαγραµµατικά πως η καµπύλη προσφοράς εργασίας των νοικοκυριών προκύπτει από τις αντιδράσεις των νοικοκυριών στις µεταβολές του µισθού. Ποια είναι η προϋπόθεση για να έχει η καµπύλη προσφοράς εργασίας των νοικοκυριών θετική κλίση; Β) Συζητήστε και δείξετε διαγραµµατικά πως προκύπτει η καµπύλη συλλογικής προσφοράς εργασίας. (30%) 2. Α). Να αναλύσετε και να δείξετε διαγραµµατικά πως µεταβολές στο πραγµατικό επιτόκιο επηρεάζουν το άριστο απόθεµα κεφαλαίου µίας επιχείρησης. Β) Συνοπτικά να αναλύσετε τη σχέση επένδυσης και του q του Tobin. (30%) 3. Α) Ποιοι είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ζήτηση χρήµατος. Πως αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος. Β) Να αναλύσετε και να δείξετε διαγραµµατικά πως οι µεταβολές στην ζήτηση χρήµατος ως αποτέλεσµα της επίδρασης των παραγόντων αυτών επηρεάζουν την ισορροπία στην αγορά χρήµατος στη βραχυχρόνια περίοδο. (30%) Ενότητα 2 6

7 Αναλύστε δύο από τα παρακάτω θέµατα: 1. Έστω ότι έχετε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε τις τιµές και τις ποσότητες: Τιµές (ευρώ) Μήλα Αχλάδια Βενζίνη ,0 2,0 5, ,0 3,0 6,0 Ποσότητες Μήλα Αχλάδια Βενζίνη Α) Αν η οικονοµία παράγει µόνο αυτά τα τρία προϊόντα, υπολογίστε το ονοµαστικό ΑΕΠ και στις δυο περιόδους και το πραγµατικό ΑΕΠ σε τιµές Ποιος είναι ο ρυθµός πληθωρισµού το 2004 όπως µετρήθηκε µε βάση την µεταβολή του αποπληθωριστή ΑΕΠ; Β) Έστω ότι ένας δείκτης τιµών καταναλωτή (CPI) κατασκευάζεται µε βάση σταθµίσεις που αντιστοιχούν σε ποσότητες που παράχθηκαν το Ποιος είναι ο ρυθµός πληθωρισµού που µετριέται από τον δείκτη τιµών καταναλωτή; (20%) 2. Ας υποθέσουµε ότι ο λόγος κεφαλαίου/προϊόντος ( K/Y) είναι σταθερός σε 2. Α) Εάν δεν υπάρχει αύξηση πληθυσµού και τεχνολογική πρόοδος ποια είναι η τιµή του λόγου αποταµίευσης/προϊόντος σταθερής κατάστασης που συµφωνεί µε ποσοστό απόσβεσης 5%; Β) Έστω τώρα ότι υπάρχει αύξηση πληθυσµού και τεχνολογική πρόοδος. Ποια είναι η τιµή του λόγου αποταµίευσης/προϊόντος σταθερής κατάστασης που συµφωνεί µε ποσοστό απόσβεσης 5% και πραγµατική µεγέθυνση 3%; (20%) 3. Έστω ότι ένα νοικοκυριό έχει εισόδηµα ευρώ σήµερα και ευρώ αύριο. Α) Εάν το πραγµατικό επιτόκιο είναι 5% ποιος είναι ο πλούτος του νοικοκυριού (i) σε όρους τρέχουσας κατανάλωσης, (ii) σε όρους µελλοντικής κατανάλωσης. Υπολογίστε το µόνιµο εισόδηµα του νοικοκυριού. Β) Εάν το τρέχον εισόδηµα αυξηθεί αναπάντεχα κατά 200 ευρώ, ποια θα είναι η µεταβολή του µόνιµου εισοδήµατος; (Σηµείωση: το πραγµατικό επιτόκιο είναι 5%) Γ) Εάν το εισόδηµα αυξηθεί µόνιµα κατά 200 ευρώ, ποια θα είναι η επίδραση στο µόνιµο εισόδηµα; (Σηµείωση: το πραγµατικό επιτόκιο είναι 5%) ) Απαντήστε στα ίδια ερωτήµατα (Α, Β, Γ) υποθέτοντας ότι το πραγµατικό επιτόκιο είναι 10%. (20%) 7

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΠ Οικονομικού Δύμαμη Ανατροπής

ΠΑΣΠ Οικονομικού Δύμαμη Ανατροπής ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΠΑΣΠ Οικονομικού Δύμαμη Ανατροπής ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι Τα θέματα 1,2 και 3 είναι υποχρεωτικά και επιλέγετε ένα (1) από τα 4 και 5. συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 1. Μακροοικονομική Θεωρία Ι.. 4. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ. 4 3. Πολιτική Οικονομία Ι... 5 4. Πολιτική Οικονομία ΙΙ... 5 5. Αναπτυξιακή και Εξελικτική Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 α) Συζητείστε τις θεωρίες κατανάλωσης που βασίζονται στην υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος και την υπόθεση του κύκλου ζωής. α) Με βάση τις θεωρίες αυτές συζητείστε πως

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 007 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποια από τα ακόλουθα φαινόμενα χαρακτηρίζονται ως ανωμαλίες των αποτελεσματικών αγορών; Ι. Η εμφάνιση «κρίσεων υπερτίμησης»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt 9 Προς τους φοιτητές Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) i. Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ii. Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποια του Euribor το 2007;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα..2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα..2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα..2 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι.. 4 2. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ. 5 3. Πολιτική Οικονομία Ι... 5 4. Πολιτική Οικονομία ΙΙ. 6 5. Στατιστική Ι.. 7 6. Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα