ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 4 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Ηζνινγηζκφο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ (ε Δηαηξία) παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζή ηνπ γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 α θαη ην άξζξν 136 ηνπ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012 Γηα ην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ΓΔΡΜΑΝΟ, ην 2012 ήηαλ αθφκε κηα ρξνληά φπνπ ε αιπζίδα παξέκεηλε ζηαζεξά θπξίαξρε ζηε ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηνπο αλαγθψλ. Ο ζπλδπαζκφο πςειήο ηερλνγλσζίαο ζην ιηαληθφ εκπφξην κε ηνλ κεγαιχηεξν ηειεπηθνηλσληαθφ Όκηιν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (COSMOTE ΟΣΔ), θαηάθεξε θαη απέθεξε ηζρπξά απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο ρψξεο δξαζηεξηνπνίεζεο, παξά ηηο αξλεηηθέο ζπγθπξίεο ηεο Γηεζλνχο θαη Δγρψξηαο αγνξάο. Ο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ην 2012, έθηαζε ηα 433,6 εθαη. ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 14,6 % ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Αληίζεηα, ε θεξδνθνξία EBITDA 10,3 εθαη. απμήζεθε θαηά 55% θαη θαηά 8% (πξνζαξκνζκέλε γηα ηελ εζεινχζηα απνρψξεζε ην 2011), επεξεαζκέλε θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ηηκψλ ιηαληθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πεξηζψξην θεξδνθνξίαο EBITDA margin, γηα ην έηνο 2012, βειηηψζεθε ζε 1,1% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο ζεκεηψλνληαο αχμεζε κίαο πνζνζηηαίαο κνλάδαο, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Οη επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο απνηεινχλ ηδηαίηεξε επηηπρία θαζψο επηηεχρζεθαλ ζε κηα πεξίνδν δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ ζηνλ θιάδν. ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ε εμέιημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αξηζκνδεηθηψλ: 31/12/ /12/2011 Γεληθή ξεπζηφηεηα (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) 3,63 3,70 Ίδηα Κεθάιαηα / Δλεξγεηηθφ 0,80 0,83 Λεηηνπξγηθά θέξδε (δεκίεο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ( ) ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ Σν 2012 πάλσ απφ 20 εθαηνκκχξηα πειάηεο, πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηα Καηαζηήκαηα ηνπ Γηθηχνπ, ελψ νη επηζθέπηεο ησλ θαηαζηεκάησλ αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 30 εθαηνκκχξηα. χκθσλα κε έξεπλα ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ, ηα θαηαζηήκαηα παξακέλνπλ πξψηα ζε αλαγλσξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ πξσηηά ζηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζπλδπάζηεθε κε πςειέο επηδφζεηο ζηηο λέεο ζπλδέζεηο ζπκβνιαίνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη νπνίεο μεπέξαζαλ ηηο , κε ην 23% λα απνηεινχλ ζπλδέζεηο θνξεηφηεηαο. ε επίπεδν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο Δηαηξείαο ζηηο πσιήζεηο ηνπ ΟΣΔ κε ην κεξίδην ηεο Δηαηξείαο λα αλέξρεηαη ζην 26%. ην ΟΣΔ TV, ην νπνίν επαλαιαλζαξίζηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2011, ην 2012 ε Δηαηξεία έρεη Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 κεξίδην ζπκκεηνρήο 27%. Ζ δπλακηθή ηεο ζηηο πσιήζεηο ηεο ππεξεζίαο ΟΣΔ TV αληηθαηνπηξίδεηαη ζηo κεξίδην ηνπ Γεθεκβξίνπ πνπ έθηαζε ην 43% Παξάιιεια, θαηά ην 2012, θαηαλαισηέο εκπηζηεχηεθαλ ην ηκήκα service ζπζθεπψλ ηεο Δηαηξείαο, πάλσ απφ πειάηεο εμππεξεηήζεθαλ κε ςεθηαθέο εθηππψζεηο, κηα λέα ππεξεζία δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε θνξεηνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο επηβεβαηψλνληαο ηελ πςειή ζέζε πνπ θαηέρεη ε ΓΔΡΜΑΝΟ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηνπο πειάηεο ηεο. ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Σν Γ.. ηεο Δηαηξίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ 2012 θαη δεδνκέλνπ φηη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επέθηαζε, ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ COSMOTE θαη ηηο θεθαιαηνπρηθέο ηεο αλάγθεο, ζα πξνηείλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ Οη ζηφρνη θαη νη πνιηηηθέο ηεο Δηαηξίαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ε έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ επηηνθίσλ, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο αλαιχνληαη ζηε ζεκείσζε 29 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΟ 2013 Σν 2013 αλακέλεηαη λα είλαη γεκάην πξνθιήζεηο ηφζν ιφγσ ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζην θαηαλαισηηθφ θιίκα θαη ην ιηαλεκπφξην, αιιά θαη ηεο δπλακηθήο επαλαηνπνζέηεζεο ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ ζην πεδίν ηεο ηερλνινγίαο. ηφρνο παξακέλεη ε δηαηήξεζε ηνπ Γηθηχνπ σο one stop shop επηθνηλσλίαο & ηερλνινγίαο, κε εζηίαζε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γθάκαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο κέζα ζην θαηάζηεκα, ηελ παξνρή δπλακηθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δηδηθά ζε κία πεξίνδν πνπ ε ζρέζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ ηερλνινγία είλαη πην έληνλε θαη δηάρπηε, φια ηα παξαπάλσ ζα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηεο επσλπκίαο ΓΔΡΜΑΝΟ θαη παξάιιεια ζα ζπληειέζνπλ ζηελ πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζηνπο πειάηεο θαη ηειηθά ζηελ απφθηεζε λέσλ ζπλδξνκεηψλ γηα ηνλ Όκηιν COSMOTE - ΟΣΔ. Με λέα εκπνξηθή πνιηηηθή, ην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ΓΔΡΜΑΝΟ ABEE ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ Οκίινπ COSMOTE ΟΣΔ, έζησ θαη αλ απηή ζπλνδεπηεί απφ ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ηδίξνπ ιφγσ ηεο έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηηο ζεηηθέο πξνβιέςεηο ζπληεινχλ θαη νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ Οκίινπ COSMOTE - OTE, φπσο ην OTE TV, VDSL θαη ην 4G. ηφρνο είλαη ε εηαηξία ΓΔΡΜΑΝΟ λα ζπλερίζεη λα απνηειεί ην θχξην κνριφ αλάπηπμεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ COSMOTE ΟΣΔ ζε φιεο ηηο αγνξέο, νδεγψληαο ζε εληζρπκέλα κεξίδηα αγνξάο θαη ζε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πειαηεηαθήο βάζεο. Άγηνο ηέθαλνο 26 Φεβξνπαξίνπ 2012 Ο Πξφεδξνο Γ.. Εαραξίαο Πηπεξίδεο Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

5 Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Εςθύνη τος Ελεγκτή Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. ΠΡΑΙΓΟΤΩΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ Ανώνσμη Ελεγκηική Εηαιρεία, Λεωθ. Κηθιζίας 268, Υαλάνδρι Σ: , Φ: , Λεωθ. Κηθιζίας 260 & Κόδροσ, Υαλάνδρι, Σ: , Φ: Εθνικής Ανηίζηαζης 17, Θεζζαλονίκη, Σ: , Φ:

6 Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. Γνώμη Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ» θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ.ν. 2190/1920. ΠξατζγνπσηεξρανποΚνύπεξο Αλώλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία Λεσθ. Κεθηζίαο 268 Αζήλα, 25 Απξηιίνπ 2013 Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο Υαιάλδξη Μάξηνο Φάιηεο ΑΜ ΟΔΛ 113 Αξ Μ ΟΔΛ:

7 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 εκεηώζεηο Κύθινο εξγαζηώλ Κφζηνο πσιεζέλησλ 5 ( ) ( ) Μηθηά θέξδε Λνηπά έζνδα Λνηπά έμνδα 6 ( ) ( ) Λεηηνπξγηθά θέξδε/(δεκηέο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ( ) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 7 (51.779) (97.491) Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ ( ) Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 ( ) ( ) Κέξδε / (Εεκηέο) κεηά από θόξνπο ( ) ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012: Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο Καηαλνκή ησλ κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ / (δεκηψλ) ζηα ηδία θεθάιαηα 24.2 (1.216) (49.914) Αλαβαιιφκελνο θφξνο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε Απνηίκεζε επελδχζεσλ 19 ( ) ( ) Αλαβαιιφκελνο θφξνο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ( ) ( ) πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα ( ) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10-55, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

8 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 Δλεξγεηηθό 31/12/ /12/2011 εκεηώζεηο Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Δλζψκαηα Πάγηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλεο εηαηξείεο Μαθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ύλνιν Μαθξνπξόζεζκνπ Δλεξγεηηθνύ Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Απνζέκαηα Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη Απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλεο εηαηξείεο Λνηπέο απαηηήζεηο Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα Δπελδχζεηο ζε νκφινγα ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ύλνιν Δλεξγεηηθνύ Ηδία Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ Λνηπά απνζεκαηηθά Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο Φφξνο Δηζνδήκαηνο Πιεξσηένο Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεκέλεο εηαηξείεο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

9 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθό Τπέξ Σν Άξηην Σαθηηθό απνζεκαηηθό Λνηπά απνζεκαηηθά Τπόινηπν Κεξδώλ εηο λέν ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Κέξδε/(Εεκηέο) ρξήζεσο ( ) ( ) Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ( ) ( ) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ( ) ( ) ( ) ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθνχ απνηίκεζεο ρξενγξάθσλ (άξζξν 38, Ν 2238) ( ) Έμνδα απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ( ) ( ) Απνζεκαηηθφ ρνξεγεζέλησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ - ( ) ( ) ύλνιν - ( ) - ( ) ( ) ( ) Τπόινηπν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Κέξδε/(Εεκηέο) ρξήζεσο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ( ) ( ) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ( ) Απνζεκαηηθφ ρνξεγεζέλησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ ύλνιν ( ) Τπόινηπν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 εκ Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ ( ) Προσαρμογές για: Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ Εεκηέο / (θέξδε) απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (15.117) Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Κέξδε απφ πξνεμφθιεζε καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 8 (43.132) (93.214) (Κέξδε)/δεκηέο απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ 8 (5.582) (9.824) Έζνδα ηφθσλ 7 ( ) ( ) Έμνδα ηφθσλ Πξφβιεςε απνκείσζεο απνζεκάησλ Πξφβιεςε γηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ( ) Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο Μείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ Μείσζε/(αχμεζε) απαηηήζεσλ Μείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ - ( ) (Μείσζε)/ αχμεζε ππνρξεψζεσλ ( ) Πιεξσζέληεο ηφθνη - (80.122) Πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ 24 (11.762) ( ) Πιεξσζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο - ( ) ( ) Καζαξέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) Πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε - ( ) Δπελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα/νκφινγα 19 ( ) - Δηζπξάμεηο απφ απνπιεξσκέο δαλείσλ ζπγαηξηθψλ Πσιήζεηο ρξενγξάθσλ θαη ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (7.982) (16.985) Δηζπξαρζέληεο ηφθνη Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Καζαξή κείσζε/(αύμεζε)ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ( ) Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

11 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ Ζ «ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ.» (εθεμήο θαινχκελε «Δηαηξία» ή «Γεξκαλφο ABEE») ηδξχζεθε ην 1989 ζηελ Αζήλα θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, αλέξρεηαη ζε 90 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο δηάξθεηαο κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο. Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ε αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ θηλεηήο θαη ζηαζεξήο επηθνηλσλίαο, ππεξεζηψλ Ηnternet, φπσο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αιιειεπηδξαζηηθνχ δηαιφγνπ (IRC), κεηαθνξάο αξρείσλ (FTR), πξφζβαζε ζε θαηαλεκεκέλεο βάζεηο πιεξνθνξηψλ. Ο αξηζκφο πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 αλήιζε ζε 337 άηνκα, ελψ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ήηαλ 340 άηνκα. Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλεξρφηαλ ζε θαη ήηαλ δηαηξεκέλν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,36 έθαζηε. Με βάζε ην κεηνρνιφγην ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξίαο ήηαλ ε αθφινπζε: Δπσλπκία Αξηζκόο κεηνρώλ Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ COSMOHOLDING CYPRUS Ltd % ύλνιν % Ζ COSMOHOLDING CYPRUS Ltd. είλαη κέηνρνο θαηά 100% ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ απφ ηελ 3 Οθησβξίνπ 2011 κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ 0,002% απφ ινηπνχο ζεζκηθνχο επελδπηέο. H κεηξηθή εηαηξία ηεο COSMOHOLDING CYPRUS Ltd. είλαη ε COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δπνπ είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξίαο ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. (ή «ΟΣΔ Α.Δ.»). Ζ ηειηθή κεηξηθή Δηαηξία είλαη ε Deutsche Telekom AG (έκκεζε ζπκκεηνρή 40%). εκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξία δελ ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαζψο ελνπνηείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο ΟΣΔ Α.Δ. πνπ δεκνζηεχεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (α) ηεο ΟΣΔ Α.Δ., (έδξα Μαξνχζη Αηηηθήο Λεσθ. Κεθηζίαο 99 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 347/06/Β/86/10) θαη (β) ηεο Deutsche Telekom AG (έδξα ζηε Βφλλε Γεξκαλίαο). Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

12 2. ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 2.1. Βάζε ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Οη ζπλεκκέλεο Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (εθ εμήο νη «Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη ηηο Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 26 Φεβξνπαξίνπ 2013, ελψ ηεινχλ ππφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε Δηαηξία έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

13 απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Οκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 θαη ΓΛΠ 28 είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

14 ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν. ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

15 2.3. Κπξηόηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., είλαη νη αθφινπζεο: Θπγαηξηθέο εηαηξίεο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κεηνχκελν κε ηελ ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ Δπελδύζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αξρηθή αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θαη ε ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: - Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηνχληαη γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. - Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηνχληαη κε ζθνπφ λα δηαθξαηεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. -Γάλεηα θαη απαηηήζεηο ηα νπνία είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο απνπιεξσκέο θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θάπνηα ελεξγή αγνξά θαη - Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πνπ είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ ηξεηο θαηεγνξίεο. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πιένλ ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε Οη επελδχζεηο πνπ απνθηνχληαη γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο, ηαμηλνκνχληαη σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε ηνπο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Οη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν ή έμνδν. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο κεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ηα θέξδε ή νη δεκίεο, απφ ηα ζηνηρεία απηά, αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηεο απαίηεζεο κέζσ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ελψ ζε πεξίπησζε πψιεζεο ηνπο ή ζε πεξίπησζε απνκείσζεο ηνπο, ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή νη δεκίεο κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

16 Γηα επελδχζεηο νη νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε παξαπνκπή ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γηα επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηερληθψλ απνηίκεζεο Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ (i) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ή θαηά πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ην κέξνο κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) δηαγξάθνληαη φηαλ: Σα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, αιιά έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα κία ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο λα ηα εμνθιήζεη πιήξσο ρσξίο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ππφ ηελ κνξθή κίαο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο. Ζ Δηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα εηζξνήο ηακηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ελψ παξάιιεια είηε (α) έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή (β) δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Όπνπ ε Δηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, αιιά παξάιιεια δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. Ζ ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ε νπνία έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί ε Δηαηξία λα θιεζεί λα θαηαβάιεη. Όηαλ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή είλαη ππφ ηελ κνξθή δηθαησκάησλ αγνξάο θαη/ή πψιεζεο επί ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακηαθά), ν βαζκφο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο Δηξαηξίαο είλαη ε αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ε Δηαηξία λα επαλαγνξάζεη, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ελφο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο, φπνπ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο ηηκήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. (ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ δηαγξάθνληαη φηαλ ε ππνρξέσζε αθπξψλεηαη, εθπλέεη ή δελ πθίζηαηαη πιένλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ κία πθηζηάκελε ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο, ηφηε δηαγξάθεηαη ε αξρηθή ππνρξέσζε θαη αλαγλσξίδεηαη κία λέα ππνρξέσζε θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζηα ππφινηπα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

17 2.3.4 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σν Γ.Λ.Π. 36 απαηηεί φπσο, ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα εθηηκάηαη νπνηεδήπνηε ππάξρεη έλδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν ελδέρεηαη λα έρεη απνκεησζεί, κε εμαίξεζε ηελ ππεξαμία θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο, ηα νπνία ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ή φρη έλδεημε. Γηα ηελ εθηίκεζε, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν, ιακβάλνληαη ππφςε, θαη ειάρηζην εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηηο εθηηκψκελεο αλαθηήζηκεο αμίεο, αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Ζ αλαθηήζηκε αμία, πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο. Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ εμφδνπ δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, κε ηε ρξήζε ελφο πξν θφξνπ επηηνθίνπ, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο, γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ απνθέξεη ζεκαληηθά αλεμάξηεηε ηακηαθή εηζξνή, ε αλαθηήζηκε αμία θαζνξίδεηαη γηα ηελ κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. Εεκία απνκείσζεο πνπ αθνξά ζε ππεξαμία, δελ αληηινγίδεηαη. Όζνλ αθνξά ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε δεκία αληηινγίδεηαη εάλ ππάξρεη αιιαγή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. Ο αληηινγηζκφο επαλαθέξεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ ζηελ έθηαζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ είρε πξνζδηνξηζηεί (θαζαξή απφ απνζβέζεηο) αλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο Δλζώκαηα πάγηα θαη απνζβέζεηο ελζώκαησλ παγίσλ Σα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Σπρφλ αλαπξνζαξκνγέο παγίσλ βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο αληηινγίδνληαη. Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη, δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλνλ εάλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξία θαη ην Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

18 θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Ζ παξνχζα αμία ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο γηα ηελ απφζπξζε ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θεθαιαηνπνηείηαη σο κέξνο ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ απηνχ ζην βαζκφ πνπ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ηνπ θαη απνζβέλεηαη αλάινγα. Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ινγίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ αμία ησλ βειηηψζεσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ απνζβέλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ. Ζ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο έρνπλ σο εμήο: πληειεζηέο απόζβεζεο Έηε σθέιηκεο δσήο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 3,3%-20% 5-30 Σειεπηθνηλσληαθφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 10%-33,3% 3-10 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 10%-33,3% 3-10 Μεηαθνξηθά κέζα 10%-14% 7-10 Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ παγίσλ θαη ε σθέιηκε δσή ηνπο αλαπξνζαξκφδνληαη, αλ είλαη απαξαίηεην, θάζε θνξά πνπ ζπληάζζνληαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη μερσξηζηά, αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο, ελψ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κέζσ εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνζβέλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο. Σα άπια πεξηνπζηαθά ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο επί θεθαιαηνπνηεζέλησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

19 πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αλαθέξνληαη. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο, εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία εθηηκάηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα. Γαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα Σν λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Δπξψ, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ, κε βάζε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηήζεθαλ θαη ζπλεπψο δελ πξνθχπηνπλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Έμνδα αύμεζεο θεθαιαίνπ Σα έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ, αθαηξνχκελεο ηεο ζρεηηθήο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ζπκςεθίδνληαη κε ην Απνζεκαηηθφ Τπέξ ην Άξηην Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα ηακείνπ θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. Γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο θαηαζηάζεσλ ηακηαθψλ ξνψλ, νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη νη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο θαη κέρξη ηξίκελεο δηάξθεηαο (απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο) επελδχζεηο, ζεσξνχληαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα Μαθξνπξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο Μαθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο είλαη άηνθεο ή θέξνπλ επηηφθην ρακειφηεξν απφ ηα εθάζηνηε ηξέρνληα επηηφθηα ηεο αγνξάο, εκθαλίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Μεηαγελέζηεξα απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη δηαθνξέο πξνεμφθιεζεο απεηθνλίδνληαη ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

20 Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα ηα νπνία απνηεινχληαη θπξίσο απφ θάξηεο sim, θάξηεο πξνπιεξσκέλνπ αεξφρξνλνπ, ζπζθεπέο εηθφλαο θαη ήρνπ, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη ινηπά αμεζνπάξ, απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεο, πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο, κεησκέλε κε ηα εθηηκψκελα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο έμνδα. ε πεξίπησζε αληηινγηζκνχ ζρεηηθήο ππνηίκεζεο, απηή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ζηε ρξήζε πνπ ν αληηινγηζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Οη ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζηελ αμία απηή ε νπνία κεηψλεηαη κε ηα πνζά γηα ηα νπνία ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη δελ ζα εηζπξαρζνχλ. Καηά ηελ εθάζηνηε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ εθηηκάηαη βάζεη ηζηνξηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απψιεηεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαη κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη, κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. Απαηηήζεηο πνπ εθηηκψληαη σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, δηαγξάθνληαη θαη νη ηπρφλ δηαγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο πξφβιεςεο Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ Οη θαηαβνιέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα, θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Ζ ππνρξέσζε εμαληιείηαη κε ηε θαηαβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζθνξάο, θαηά πεξίπησζε. Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ, ππνινγίδνληαη ρσξηζηά αλά πξφγξακκα, κε ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ, πνπ έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη κειινληηθέο παξνρέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηπρφλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ωο επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ ηα νπνία έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο πνπ πξνζεγγίδεη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη ππνρξεψζεηο απηέο ππνινγίδνληαη κε βάζε νηθνλνκηθέ ο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, βάζεη αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ πνπ εθπνλνχληαη απφ αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή εηαηξία κε ηε κέζνδν ηεο Πξνβεβιεκέλεο Πηζησηηθήο Μνλάδαο (Projected Unit Credit Method). Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

21 Σν θαζαξφ έμνδν ηεο ρξήζεο, πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο θαη ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηε ρξήζε. Δπηπιένλ, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ παξνπζηάδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δελ κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο θαη ινηπά δηθαηώκαηα Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ ηα νπνία δηαθαλνλίδνληαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε πξνζσπηθνχ, κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ελψ ε εχινγε αμία ινηπψλ δηθαησκάησλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηα νπνία δηαθαλνλίδνληαη κε κεηξεηά, αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ππνρξέσζεο. Ζ εχινγε αμία παξνρψλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη θαηαλέκεηαη ζηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο νη ππάιιεινη θαζίζηαληαη δηθαηνχρνη ηνπ δηθαηψκαηνο ρσξίο πεξηνξηζκνχο (ζηηο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο ηα δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαη). Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ, ππνινγίδεηαη βάζεη γεληθψο απνδεθηψλ κεζφδσλ απνηίκεζεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθαλ ηα δηθαηψκαηα. ε φηη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ, ην ζσξεπηηθφ πνζφ ηεο δαπάλεο ηαθηνπνηείηαη, έηζη ψζηε λα απεηθνλίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εθηφο αλ, ε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο, νθείιεηαη ζηε κε επίηεπμε ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλζήθεο αγνξάο, ζηελ νπνία πεξίπησζε αλαγλσξίδεηαη ην ζχλνιν ηεο ππνρξέσζεο Μεξίζκαηα πιεξσηέα Σα κεξίζκαηα, πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, απεηθνλίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε, ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ Μηζζώζεηο Μίζζσζε, θαηά ηελ νπνία, ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο (θηλδχλνπο) πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ελφο παγίνπ ζηνλ κηζζσηή, ζεσξείηαη σο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ινγίδεηαη (απφ ηνλ κηζζσηή) σο απφθηεζε παγίνπ θαη αλάιεςε κηαο ππνρξέσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θαηαβαιιφκελα ελνίθηα δηαρσξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ηφθνη) θαη κείσζε ηεο αλαιεθζείζαο ππνρξέσζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

22 Σα πάγηα πνπ απνθηψληαη κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εκθαλίδνληαη ζην ρακειφηεξν πνζφ, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ πιεξσκψλ κηζζσκάησλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, κεησκέλα κεηαγελέζηεξα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ή ηηο δεκίεο απνκείσζήο ηνπο. Aλ απφ ηε ζπκθσλία κίζζσζεο δελ κεηαβηβάδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο (θίλδπλνη) πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ελφο παγίνπ, ηφηε, ε κίζζσζε ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθή γηα ην κηζζσηή θαη ηα ελνίθηα θαηαρσξνχληαη σο έμνδα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, ηζφπνζα ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο Πξνβιέςεηο Οη πξνβιέςεηο, αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Αλ ε επίπησζε είλαη ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη ζε πξνεμνθιεκέλε βάζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, κε ηε ρξήζε ελφο πξν θφξνπ επηηνθίνπ, πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε. Όηαλ γίλεηαη πξνεμφθιεζε ησλ πξνβιέςεσλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο πνπ νθείιεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαηαρσξείηαη ζαλ θφζηνο δαλεηζκνχ. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο, νη πξνβιέςεηο αληηινγίδνληαη. Οη πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ. Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο δεκίεο. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο πφξσλ είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή Έζνδα Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, ηηο εθπηψζεηο θαη ηηο επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: Πσιήζεηο αγαζώλ Οη πσιήζεηο αγαζψλ, κεησκέλεο κε ηηο ρνξεγνχκελεο εθπηψζεηο, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν φηαλ νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ε ηδηνθηεζία κεηαβηβάδεηαη ζηνλ αγνξαζηή θαη ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. Οη ιηαληθέο πσιήζεηο, γίλνληαη ζπλήζσο κεηξεηνίο ή κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Παξνρή ππεξεζηώλ Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ, αλαγλσξίδνληαη ζηε ρξήζε πνπ απηέο παξαζρέζεθαλ. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 Παηαλία- Αηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28 εο NOEMBΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/2011-28/11/2011) Ποσά σε Ευρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα