ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΖΞ0. Αρ. Aπόφασης 06. Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους ΘΕΜΑ : 2 ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΖΞ0. Αρ. Aπόφασης 06. Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2013. ΘΕΜΑ : 2 ο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 06 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 28η Ιανουαρίου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:00 συνεδρίασε τακτικά το ηµοτικό Συµβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 2003/ πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, του άρθ. 266 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Παρόντος και του ηµάρχου κου ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 40 µελών ήταν παρόντα 34, (σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ /25074/ διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Α..Α., ο κ. Ιπποκράτης Σαββούρας τίθεται σε αργία, των σχετικών διατάξεων του άρθρου 236 παρ.1 και 2 α του Ν. 3852/2010), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασοπούλου Ο. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Αντωνιάδου Μ. 4. Αρκουµάνης Θ. 5. Αρσενίδου Α. 6. Ασηµακόπουλος Γ. 7. Βαλέτας Σ. 8. Βασιλείου Γ. 9. Βοργίας Ι. 10. Βουλγαρέλλης Ι. 11. Γιάκοβλεφ Ν. 12. έτσης Ν. 13. ούµας Α. 14. Ζάγκα Μ. 15. Κανέλλος Θ. 16. Καραµαρούδης Γ. 17. Καρκατσέλης. 18. Κασιµάτη Β. 19. Κορόµηλος Α. 20. Κωττάκη Μ. 21. Λαζαρίδου Α. 22. Μαυρακάκης Σ. 23. Μιχαηλίδης Μ. 24. Μινέτος Σ. 25. Μιχαλοπούλου Μ. 26. Μπουσίου Σ. 27. Νικολαΐδης Κ. 28. Πανταζής Α. 29. Παπαγεωργίου Ν. 30. Παπαϊωάννου Α. 31. Πιτούλης. 32. Τριάντος Ι. 33. Φωστηρόπουλος Ι. 34. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γουλιέλµος Ι. 2. Γλεντή Ε. 3. Κουερίνης Ν. 4. Μαραβέλια Α. 5. Μηλαίτη Μ. 6. Πράπας Γ. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα. ΘΕΜΑ : 2 ο

2 Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ. 2002/ έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµ. Συµ/λίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης τη ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους Σύµφωνα µε τις παρ.1-7 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «1. Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα. 2. Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το Ε.Π.. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. 7.Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών.» Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 6 της µε αρ. πρωτ. οικ / απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονοµικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ αρ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και

3 κοινοτήτων», η οικονοµική κατάσταση του προυπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στη ( άρθ. 2 παρ. 4 του Ν. 3661/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δηµοσίευση στη δεν εκτελείται ο προυπολογισµός, καθώς οι προυπολογισµοί των ήµων εµπίπτουν στο άρθρο 2 της παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010. Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες στην από συνεδρίασή της σχετικά µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 02/ απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η Οικονοµική Επιτροπή, λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, συνέταξε, σύµφωνα µε την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το σχέδιο του Προϋπολογισµού το οποίο και υπέβαλε στο ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ αριθ. 03/ απόφασή της. Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 4 της µε αρ. πρωτ. οικ / απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονοµικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ αρ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων», το ηµοτικό Συµβούλιο ψηφίζει τον προυπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµεθα την ψήφιση του Προυπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013». Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών του ηµοτικού συµβουλίου επί του προυπολογισµού οικ. έτους 2013, όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, και το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη του: - το άρθρο 266 του Ν.3852/ την παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/ την µε αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β ) ΚΥΑ περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις µε αρ /2007 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ) όµοιες - την µε αρ. πρωτ. οικ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονοµικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ αρ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»

4 - την υπ αριθ. 02/2013 (Α Α: ΒΕΥΗΩΞΕ-831) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προυπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή - το σχέδιο του προυπολογισµού του ήµου Π. Φαλήρου του έτους 2013,, όπως συντάχθηκε µε την αριθ. 03/2013 (Α Α: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΩΙΞ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής - την από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/Α / ), και έπειτα από διαλογική συζήτηση, προέβη σε ονοµαστική ψηφοφορία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (18 ΥΠΕΡ 10 ΚΑΤΑ - 4 ΛΕΥΚΑ) Τη ψήφιση του προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική-εισηγητική έκθεση), για το οικονοµικό έτος 2013, όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα κείµενα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 06/2013. Πριν τη συζήτηση της απόφασης αποχώρησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αναστασοπούλου Ο., Αρκουµάνης Θ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα της ς και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια.

5 Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

6 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 ελήφθησαν υπόψη µεταξύ των άλλων και τα περιορισµένα οικονοµικά µεγέθη των θεσµοθετηµένων εθνικών πόρων (ΚΑΠ ΣΑΤΑ κλπ) προς του ΟΤΑ καθώς και τα δεδοµένα µεγέθη της οικονοµικής κρίσης που επικρατεί στη χώρα µας αλλά και διεθνώς και που θα µας επηρεάσουν. Επισηµαίνουµε ότι κατά το έτος 2010 τα πραγµατικά έσοδα του δήµου µας από τους θεσµοθετηµένους πόρους (ΚΑΠ ΣΑΤΑ) ήταν µειωµένα σε σχέση µε το έτος 2009 κατά ,07. Το 2011 τα έσοδα από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) µειώθηκαν ακόµη περισσότερο κατά ,50. σε σχέση µε το Το 2012 τα έσοδα από τους θεσµοθετηµένους πόρους Κ Α Π ύψους ,51 παρουσίασαν µείωση κατά ,53 σε σχέση µε το 2011, ποσοστό µείωσης 21,82%. Το 2012 τα έσοδα από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ήταν ,00 εκ των οποίων ,00 δόση του έτους Τα γεγονότα αυτά µας υποχρεώνουν για το 2013 να καταρτίσουµε ένα προϋπολογισµό ρεαλιστικό που πρωταρχικό σκοπό θα έχει την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών του δήµου µας (µισθοδοσία, µισθώµατα και λειτουργικές δαπάνες). Αξίζει να σηµειωθεί ότι κανένα έργο δεν µπορεί πλέον να προϋπολογισθεί στο τεχνικό πρόγραµµα εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η χρηµατοδότησή του είτε από το ΕΣΠΑ είτε από τις οριζόντιες δράσεις της ς είτε από ίδιους πόρους. Η οικονοµική κρίση και η αβεβαιότητα είσπραξης θεσµοθετηµένων και µη πόρων, µας εξαναγκάζει να καταρτίσουµε προϋπολογισµό δίχως υπερεκτίµηση των εσόδων και παρά την αύξηση της τιµής του πετρελαίου οι δαπάνες για την αγορά καυσίµων παρέµειναν σταθερές εφαρµόζοντας τις κατάλληλες συντονιστικές αλλαγές στη λειτουργία των υπηρεσιών ώστε να µην επιβαρύνουµε τους δηµότες µας µε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, δείχνοντας µε την πράξη µας αυτή το κοινωνικό πρόσωπο του δήµου µας. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

8 Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Τα οικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013, που εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, προβλέπουν : ΕΣΟ Α από : Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, νοµοθετηµένα έσοδα, ΣΑΤΑ, ΥΠ.ΕΣ...Α. ΕΣΠΑ και λοιπές χρηµατοδοτήσεις. ΕΞΟ Α από : Υλοποίηση του τεχνικού προγράµµατος έτους 2013, µισθοδοσία προσωπικού, προµήθειες, επιχορηγήσεις σε Ν.Π... του δήµου, λειτουργικές ανάγκες και διάφορες άλλες δαπάνες που προσεγγίζουν την αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης των, µε στόχο τον περιορισµό της κάθε µορφής ΣΠΑΤΑΛΗΣ. Με τα δεδοµένα αυτά τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ του προϋπολογισµού 2013 εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ Α , ΕΞΟ Α , , ,81 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

9 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Η σύνταξη, η ψήφιση και υλοποίηση του προϋπολογισµού του ήµου, εκτός από θεσµική υποχρέωση, αποτελεί το πρόγραµµα, το σχέδιο και το όραµα της δηµοτικής αρχής. Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή δυσµενή οικονοµική κατάσταση της Χώρας µας και την πολύπλευρη κρίση, στην οποία δοκιµάζεται η κοινωνία και οι πολίτες καταβάλλουν τεράστιες θυσίες και µέσα σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, υψηλής ανεργίας και αβεβαιότητας για όλους, ο ήµος µας προσαρµόζει τον προϋπολογισµό για το έτος Παρά το γεγονός της µείωσης των κρατικών χρηµατοδοτήσεων στους ήµους, της µείωσης του προσωπικού, της απαγόρευσης προσλήψεων και τη µεταβίβαση δεκάδων αρµοδιοτήτων στους ήµους, ο ήµος Παλαιού Φαλήρου µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 οφείλει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και απαιτήσεις των πολιτών του. Στα πλαίσια ενός προσεκτικού σχεδιασµού, κατάλληλου συντονισµού, ενάρετης οικονοµικής διαχείρισης όπως ήδη ακολουθείται τα τελευταία δέκα έτη είναι δυνατή η διεύρυνση της ανάπτυξης στην πόλη µας µε όρους ευηµερίας και αξιοπρέπειας. Η κρισιµότητα της οικονοµικής κατάστασης της Χώρας, πρέπει να αποτελεί µοχλό εκκίνησης για εποικοδοµητική συνεργασία όλων των παραγόντων και φορέων, που θα επιφέρει θετικό αποτέλεσµα στην ανάπτυξη του ήµου Παλαιού Φαλήρου. Ο ήµος µας (δια της ηµοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του ήµου) βρίσκεται σε ετοιµότητα για την υλοποίηση του προγράµµατος έτους 2013, αντιµετωπίζοντας τις όποιες δυσκολίες ή απαιτήσεις. Ο ήµος Παλαιού Φαλήρου είναι πλεονασµατικός από άποψη οικονοµικών αποτελεσµάτων, συνέπεια της µακροχρόνιας συνετής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσει να πορεύεται και το έτος Συγκεκριµένα, θα συνεχιστεί η συνεχής και επίµονη προσπάθεια συµπίεσης των δαπανών, που πραγµατοποιείται τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας την ιδεολογική άποψη ότι «εν µπορείς να ξοδεύεις περισσότερα από όσα βγάζεις» και η οποία είναι αποδεδειγµένη από το έτος 2003 έως και σήµερα --- και που επιβάλλεται από τα νέα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το επίπεδο των υποδοµών και υπηρεσιών που απολαµβάνουν οι πολίτες να διατηρείται υψηλό. Με γνώµονα το καλό του τόπου µας, µε γνώση των τοπικών υποθέσεων, µε τη στήριξη των δηµοτών µας, µε σεβασµό στις ανάγκες των πολιτών, µε καθηµερινή δουλειά και σωστή διαχείριση, το 2013 οι προτεραιότητές µας επικεντρώνονται στους βασικούς άξονες του σχεδιασµού µας, οι οποίοι έχουν ως κύριους στόχους: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

10 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Τη δηµιουργία µιας πόλης αισθητικά αναβαθµισµένης, η οποία θα είναι ακόµα πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο λειτουργική, ώστε να διαµορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα αναδείξουν περισσότερο την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά της και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής µε δράσεις & πρωτοβουλίες που αφορούν στο περιβάλλον (όπως: φροντίδα & καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων, οδών, πλατειών, περιποίηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων, νέα δεντροφύτευση, ενίσχυση µικρών & µεγάλων χώρων πρασίνου, αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων). Οι υπηρεσίες του ήµου καταβάλλουν ήδη µεγάλη προσπάθεια στους τοµείς της καθαριότητας και του περιβάλλοντος, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ήµου και των κατοίκων της πόλης και θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΥΓΕΙΑ, ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ) Τη βελτίωση των υποδοµών που διαθέτει ο ήµος µας, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις και υπηρεσίες σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής: Επέκταση των ιατρικών ειδικοτήτων στα ηµοτικά Ιατρεία, όπου οι υπηρεσίες παρέχονται εθελοντικά, προώθηση ενηµερωτικών ηµερίδων σε θέµατα υγείας, παροχή Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας σε περισσότερους τοµείς, τη ψυχοκοινωνική στήριξη σε δηµότες ή κατοίκους που αντιµετωπίζουν προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήµατα, τη συνέχιση και βελτίωση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας, τη συνέχιση του θερινού προγράµµατος ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών δηµοτικού και τη δυνατότητα επέκτασης αυτού, διεύρυνση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας (ενίσχυση και βοήθεια των κοινωνικά ευπαθών οµάδων µε τη διανοµή διατακτικών σε απόρους, τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρµακείου, ανάπτυξη του κοινωνικού φροντιστηρίου), συνέχιση & βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών των τριών ΚΑΠΗ (δηµιουργική απασχόληση, πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα, φυσικοθεραπεία, καλλιτεχνικές δραστηριότητες), συνέχιση της λειτουργίας των επτά παιδικών σταθµών & του ενός βρεφικού τµήµατος και αναβάθµιση αυτών για την ακόµα καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλοξενούµενων παιδιών και κυρίως προώθηση της ανάπτυξης του εθελοντισµού. Ο ήµος µας, ως φορέας λειτουργίας, µετά την µε αρ. πρωτ. 801/ απόφαση Γ.Γ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ένταξης της πράξης µε κωδικό MIS (πρόγραµµα ΕΣΠΑ), έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των υποέργων της Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού και το ποσό της χρηµατοδότησης ανέρχεται στο ύψος των ,34. ηµιουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ανάπτυξη δράσεων δια του Εθνικού ιαδηµοτικού ικτύου Υγιών Πόλεων, του οποίου ο ήµος µας είναι µέλος. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

11 Λειτουργία Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση». Ανάπτυξη προγραµµάτων σε συνεργασία µε ΜΚΟ προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της ανεργίας και της φτώχειας. Εγκρίθηκαν υποβολές προτάσεων σε συνεργασία µε κοινωνικούς φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ: 1) ΙΛΙΣΟΣ και 2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ( Πράξη: δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα πρόσκληση µε κωδικό 37 ΕΣΠΑ για ανειδίκευτους εργάτες), ΑΝΟ ΟΣ (πράξη: δράσεις κοινωνικών δοµών στο ήµο Π. Φαλήρου & ήµο άφνης-υµηττού πρόσκληση µε κωδικό 49 ΕΣΠΑ για λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση της φτώχειας) Αξιοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ ώστε να πραγµατοποιηθούν δράσεις µε την ελαχιστοποίηση από αυτοχρηµατοδότηση. ραστηριοποίηση των δύο σχολικών επιτροπών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σχολείων Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης, αλλά και την προώθηση δράσεων που συµβάλλουν στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων των παιδιών προς αποτροπή επικίνδυνων συµπεριφορών και ενεργειών. 3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Την ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων που ενισχύουν τον Πολιτισµό και Αθλητισµό, που µε τη σειρά τους δρουν θετικά και αποτελεσµατικά στην ποιότητα της ζωής και καλλιέργεια του πνεύµατος: Πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, ΚΟΥΛΟΥΜΑ, αεροπορικές επιδείξεις, λαµπαδηδροµία εθελοντών αιµοδοτών, κλπ). Αξιοποίηση ανθρώπων των γραµµάτων και τεχνών προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης Βελτίωση των υπηρεσιών της ηµοτικής Βιβλιοθήκης και ανάπτυξη της παιδικής βιβλιοθήκης (δωρεά ακινήτου Ε. ΣΙΜΟΥ), η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί από Συνέχιση της συνεργασίας µε την ΤΡΑΜ Α.Ε. προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ανάπλαση του όµορου στην ιδιοκτησία της Ριζαρείου σχολής δηµοτικού χώρου πρασίνου (παιδική χαρά, ποδηλατοδρόµιο, διάδροµοι περιπάτου, καθιστικά) από την ανωτέρω εταιρεία Υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µε το Ίδρυµα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) για το έργο «Ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)», πρ/σµού (ΕΣΠΑ πρόσκληση 31 / για τη «Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στη Ψηφιακή Ελλάδα») Ανάπτυξη συνεργασίας µε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του ήµου Π. Φαλήρου για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν την προβολή της πόλης µας ιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προώθηση του µαζικού αθλητισµού, ο οποίος προάγει την ευγενή άµιλλα και το συναγωνισµό. Ανάπτυξη της φιλοσοφίας ότι µε τον αθλητισµό επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και υιοθετείται ένας υγιής τρόπος ζωής. Σκοπός των ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

12 αθλητικών δραστηριοτήτων είναι η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα & αθλητικής συνείδησης στους συµµετέχοντες, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η προσφορά ψυχαγωγίας (µαθητικοί αγώνες στίβου, µαθητικοί αγώνες σκακιού, µαθητικοί αγώνες ποδοσφαίρου, ποδηλατικός δρόµος, κλπ). Το ΝΠ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» συµβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων προσφέροντας στους δηµότες-κατοίκους πλήθος προγραµµάτων (κολύµβηση, τένις, ποδόσφαιρο, στίβος, βόλεϊ, κλπ). Επιπλέον, οι αθλητικές δράσεις συχνά συνδυάζονται και µε την προώθηση κοινωνικών µηνυµάτων. Ήδη πραγµατοποιήθηκε το χρηµατοδοτούµενο από την Αττικής έργο, ύψους , ανακατασκευής των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου (αποδυτηρίων-λουτρών αθλητών και χώρων ενδιαίτησης προσωπικού, διαµόρφωση αποθηκών, αποκατάσταση προσβασιµότητας ΑΜΕΑ και αντικατάσταση φίλτρων και δικτύου παροχής ύδατος κολυµβητικών δεξαµενών) και επιδίωξή µας αποτελεί η βελτίωση & ανάπτυξη των υπηρεσιών του ΝΠ. Άµεση δηµοπράτηση µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών (έκδοση οικοδοµικών αδειών, έγκριση περιβαλλοντικών όρων) για την κατασκευή του κλειστού γυµναστηρίου (περιλαµβάνει κλειστό γυµναστήριο θέσεων, 5 γήπεδα τένις, 2 µπάσκετ ανοιχτά και 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8) στην παραλιακή ζώνη και συγκεκριµένα στο Βορειοανατολικό τµήµα του ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου, ανατολικά του υφιστάµενου συγκροτήµατος του Ανοικτού Κολυµβητηρίου (µε χρηµατοδότηση της ς Αττικής, ύψους , κατόπιν προγραµµατικής σύµβασης), µετά την µε αρ. 7/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της προγραµµατικής σύµβασης. 4. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Την προβολή του ήµου Π. Φαλήρου ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού, µε στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. Την προώθηση πρωτοβουλιών του εµπορικού κόσµου, σε συνεργασία µε το ήµο, που θα προσελκύσουν τους πολίτες. Την εκπόνηση µελετών επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήµατος. Αξιοποίηση της ανάπλασης της κεντρικής πράσινης διαδροµής εµπορικού κέντρου Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου για την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία. Βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναµικού µε την πραγµατοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. ηµιουργία µητρώου ανέργων. Συνεργασία µε τον εµπορικό σύλλογο Π. Φαλήρου για την ανάπτυξη δράσεων που θα ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητα της πόλης. Προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων στήριξης απασχόλησης. 7 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

13 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Η αύξηση των αρµοδιοτήτων, η έκδοση νέας νοµοθεσίας και οι αλλαγές αυτής, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των παρεχόµενων υπηρεσιών, επιβάλλουν τη συνεχή αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου. Η διοικητική οργάνωση του ήµου είναι αρκετά ικανοποιητική. Το προσωπικό, ωστόσο, µειώνεται λόγω των νέων µέτρων που αφορούν στη µείωση των δηµοσίων υπαλλήλων. Για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών των υπαλλήλων, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, την ανταπόκριση στις µελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις, είναι αναγκαία η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, ώστε να καθοριστούν οι ενέργειες κάλυψης των αναγκών και επίλυσης των προβληµάτων. Απαιτείται τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα, καθώς και διοικητική αναδιοργάνωση και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων. Ο ήµος µας έχει πιστοποίηση ως προς τη διαχειριστική του επάρκεια, τύπου Α & Β και ήδη έχει προβεί σε ενέργειες για πιστοποίηση τύπου Γ ( ιοικητικές Υπηρεσίες). Απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. Η βελτίωση της παραγωγικότητας προϋποθέτει: καλή γνώση των αρµοδιοτήτων, τήρηση χρονοδιαγράµµατος στις παρεχόµενες υπηρεσίες, έγκυρη διάγνωση των προβληµάτων, συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών, προγραµµατισµό, χρησιµοποίηση όλων των σύγχρονων µεθόδων διοίκησης. Επίσης, σηµαντικό ρόλο έχει η κάλυψη των απαιτούµενων αναγκών σε υλικοτεχνική υποδοµή, µηχανολογικό εξοπλισµό και προγράµµατα µηχανογράφησης. Ήδη ο ήµος µας βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών χρειάζεται προµήθειες που θα αναπτύξουν περισσότερο τις υποδοµές του, καθώς και αναβάθµιση υφιστάµενων εφαρµογών και δικτύων ΤΠΕ. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών internet στους πολίτες και διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών µέσω της Ηλεκτρονικής µας Πύλης. υνατότητα παροχών internet σε διάφορα σηµεία του ήµου. Συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ήµου για τις πληροφορίες που παρέχει στους πολίτες. Μείωση κόστους διακίνησης εγγράφων. Παροχή των πλέον σύγχρονων και ποιοτικών δηµοτικών υπηρεσιών µε το µικρότερο δυνατό κόστος τόσο για τον ήµο όσο και για τους πολίτες. Αξιοποίηση εργαλείων συστήµατος παρακολούθησης οικονοµικών δεικτών. Εκσυγχρονισµός της υπηρεσιακής δοµής. Αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας (το µήνα εκέµβριο του έτους 2012 ο ήµος µας απέκτησε ένα ακίνητο-διαµέρισµα στην οδό Πραξιτέλους 5, Π. Φάληρο κατόπιν δωρεάς της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ). ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

14 6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υλοποίηση έργων που αφορούν κυρίως στην κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου Π. Φαλήρου και ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο προυπ , στην ανακατασκευή τµηµάτων οδοστρώµατος & πεζοδροµίων Λ. Αµφιθέας, στη συντήρηση των απαραίτητων υποδοµών (ηλεκτροφωτισµός, υδραυλικές εγκ/σεις κτιρίων, αθλητικών χώρων, κήπων & πλατειών, συστήµατα θέρµανσης, συνδέσεις µε αποχετευτικό δίκτυο, αντιπληµµυρική προστασία, αποχέτευση οµβρίων), στην οδοποιία και ιδιαίτερα τη Β φάση ανακατασκευής διαδρόµων του Νεκροταφείου και την ανακατασκευή του δαπέδου αµαξοστασίου του ήµου, στη συντήρηση δηµοτικών κτιρίων, στη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, καθώς και ολοκλήρωση του έργου της ανακατασκευής λεβητοστασίων σχολικών κτιρίων για εγκατάσταση φυσικού αερίου, στη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και συντήρηση & ανακατασκευή παιδικών χαρών, στην ανάπλαση, επισκευή & συντήρηση χώρων πρασίνου, στην κατασκευή βοτανικού κέντρου, στον εξωραϊσµό του δηµοτικού οικοπέδου στη συµβολή των οδών Αγ. Πέτρου & Κοραή, στην ανακατασκευή χώρου φορτοεκφόρτωσης απορριµµάτων. Έργα και παρεµς για την αισθητική λειτουργική περιβαλλοντική οικιστική και πολιτιστική βελτίωση και ανάπτυξη της πόλης µας. Οι προτεραιότητες στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2013 αφορούν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής, τη βιώσιµη, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του ήµου µας, προσαρµόζοντας τις δαπάνες στις σηµερινές ανάγκες των πολιτών, δίνοντας έµφαση στην κοινωνική πολιτική η οποία και είναι επιβεβληµένη στα δεδοµένα και τις απαιτήσεις της εποχής. Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί η συµβολή των δηµοτικών συµβούλων σε πολλά θέµατα που συζητούνται και εγκρίνονται στο ηµοτικό συµβούλιο και στη συνέχεια πραγµατοποιούνται έργα και υπηρεσίες που αναπτύσσουν & αναβαθµίζουν το ήµο µας. Ιδιαίτερα σηµαντική και καθοριστική είναι η ουσιαστική συµβολή του προσωπικού του ήµου µας, απαραίτητη και αναγκαία για την πολύ καλή λειτουργία του ήµου Παλαιού Φαλήρου, αλλά κυρίως για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

15 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ο νέος προϋπολογισµός σε σύγκριση µε αυτόν του έτους 2012 προβλέπει: Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟ Α Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονοµικού έτους 2013 εκτιµάται να ανέλθουν στο ποσό των έναντι ποσού του οικονοµικού έτους 2012 κατανεµηµένα ως κάτωθι: ΕΣΟ Α ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,92-19,00 % Α ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ , , ,00 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,92-14,50 % ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,89-1 % Β ΤΑΜΕΙΑΚ. ΥΠΟΛ , , ,19 +11,05 % ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ , ,14 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,08-4,00 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β , , ,50 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ προκύπτει ότι τα έσοδα του έτους 2013 θα είναι µειωµένα από τα αντίστοιχα του έτους 2012 κατά το ποσό των ,84 που αντιστοιχεί σε ποσοστό -10,50 %. Η µείωση των εσόδων του ήµου από έτος σε έτος είναι δραµατική, λόγω της περιστολής των θεσµοθετηµένων πόρων. Παρόλα αυτά ο δήµος µας µε την περιστολή των δαπανών, των εξόδων και της αξιολόγησης κάθε δαπάνης επιτυγχάνει να έχει πραγµατικό χρηµατικό υπόλοιπο της τάξης των ,19. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

16 Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟ Α Τα έξοδα του οικονοµικού έτους 2013 εκτιµάται να ανέλθουν στο ποσό των έναντι ποσού ,84 του οικονοµικού έτους 2012, κατανεµηµένα ως κάτωθι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ Α Κ.Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ Λειτουργικά Μισθοί µισθώµατα κτιρίων Προµήθειες Καύσιµα- Εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Επενδύσεις Αγορές Έργα Μελέτες κ.λπ. Π. Ο. Ε. Και Αποδόσεις ΠΡΟΫΠΟΛΟ - ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/11/12 30/11/ / , , ,32-15,85 % , , ,47-2,49 % , ,02-9,61 % 9 Αποθεµατικό , , ,87 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,90 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα του οικονοµικού έτους 2013 θα είναι µειωµένα από τα αντίστοιχα του έτους 2012 κατά το ποσό των ,84 που αντιστοιχεί σε ποσοστό - 11,90 %. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

17 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα αναλυθούν τα οικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού καθώς και η υλοποίηση των προγραµµάτων και των στόχων του προϋπολογισµού έτους 2012 όπως παρουσιάζονται στους πίνακες. ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ βεβαιωθέντων ετών Ανταποδοτικά τέλη. ηµοτικά τέλη. Εξέλιξη και σύνθεση τακτικών εσόδων. Έξοδα ανεξόφλητες δαπάνες Π.Ο.Ε. Α : ΕΣΟ Α Ο αρχικός προϋπολογισµός των εσόδων του έτους 2012 ανήρχετο σε διαµορφώθηκε µέχρι την σε ,84. Κατά το χρονικό διάστηµα από 01/01/2012 µέχρι βεβαιώθηκαν ,81 και εισπράχθηκαν ,02. Πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι ουδέποτε πραγµατοποιούνται για διάφορους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους στο σύνολό τους οι προβλεπόµενες στο προϋπολογισµό εισπράξεις. Παρά ταύτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να τονιστεί ότι κατά το τρέχον έτος επετεύχθη σύγκλιση σε µεγαλύτερο ποσοστό µε τα προϋπολογισθέντα λόγω της επιτυχούς αποτελεσµατικότητας των οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου. Συγκριτικά µε την αντίστοιχη χρονική περίοδο έτους 2011 τα πραγµατικά βεβαιωθέντα έσοδα του ήµου µας µέχρι την ανήλθαν σε ,72 και τα πραγµατικά εισπραχθέντα ανήλθαν σε ,93 ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2011ανήλθαν τα πραγµατικά βεβαιωθέντα σε ,88 και τα πραγµατικά εισπραχθέντα σε ,61, άρα η µείωση των πραγµατικών βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των ,16 και σε ποσοστό 7,50 % και η µείωση των πραγµατικών εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό ,253 και σε ποσοστό 9,00 %. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η µείωση είναι πλασµατική λόγω του ότι η καταβολή των ΚΑΠ έρχεται καθυστερηµένα. Όµως η υστέρηση των εσόδων δεν παύει να είναι πραγµατική λόγω της οικονοµικής κρίσης. Ειδικά τα έσοδα από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α.Π.) το 2011 εισπράξαµε ,94 ενώ το 2012 εισπράξαµε ,78, πραγµατική µείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των ,16. Ειδικά από τα έσοδα του Π..Ε. (ΣΑΤΑ) το 2011 είχαµε εισπράξει ,00 ενώ το 2012 εισπράξαµε ,00. Το ποσοστό της µείωσης προκύπτει ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΩΝ 2011 & 2012 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2011 (ΕΩΣ 30/11/11) ( ΕΩΣ 30/11/12) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒ/ΣΕΙΣ% ΕΙΣ/ΞΕΙΣ % ΕΣΟ Α , , , ,12-14,00% -16,00% ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,81 +35,00% +35,00% ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ , , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,02-7,00% -8,00% ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ ΜΙΣΘΟΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ , ,36 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , ,44 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΚ ΝΑ (Νοέµβριος εκέµβριος 2012) ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΚ ΝΑ , , , , ,47 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ,57 ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΧΙΣΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ , ,69 ΕΣΟ Α ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30/11/2011 ΕΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ , , ΣΥΝΟΛΟ , , Τα έσοδα του 2013 έχουν προϋπολογισθεί χωρίς αναπροσαρµογή ανταποδοτικών τελών και έτσι οι δηµότες του Παλ. Φαλήρου εξακολουθούν να πληρώνουν τα χαµηλότερα δηµοτικά τέλη από τους δηµότες των άλλων συγκρίσιµων µε εµάς δήµων του λεκανοπεδίου Αττικής όπως προκύπτει από τον παρατιθέµενο πίνακα. Σηµειώνουµε ότι ο µη ισοσκελισµός των προβλέψεων εσόδων ( ) και εξόδων ( ,69 ) εκτιµάται ότι θα καλυφτεί από την είσπραξη µέρους των οφειλοµένων τελών µέσω λογαριασµών ΕΗ, ποσά τα οποία δεν έχουν καταβληθεί λόγω της περιορισµένης δυνατότητας των δηµοτών µας. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 13 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

19 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΟΤΑ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΗΜΟΣ 1,75 5,23 1,84 5,49 1,94 5,77 2,00 5,94 2,06 6,11 2,14 6,35 2,20 6,52 2,20 6,52 2,20 6,52 2,20 6,52 ΒΟΥΛ/ΝΗΣ ΗΜΟΣ 1,76 4,77 1,85 5,10 1,94 5,26 2,03 5,65 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΜΟΣ 1,38 3,29 1,41 3,36 1,54 3,66 1,61 3,81 1,68 3,97 1,68 4,13 1,68 4,13 1,76 4,32 1,76 4,32 1,76 4,32 ΑΛΙΜΟΥ ΗΜΟΣ 1,34 5,12 1,39 5,31 1,43 5,47 1,48 5,66 1,53 5,87 1,58 6,08 1,65 6,35 1,65 6,50 1,65 6,50 1,65 6,50 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΗΜΟΣ 1,29 3,23 1,29 3,23 1,35 3,39 1,42 3,56 1,42 3,56 1,42 3,56 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 ΒΟΥΛΑΣ ΗΜΟΣ 0,91 2,73 0,98 2,95 1,10 3,30 1,23 3,69 1,31 3,93 1,40 4,20 1,50 4,50 1,50 4,50 1,55 4,65 1,55 4,65 Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΜΟΣ 1,12 3,83 1,12 3,83 1,18 4,04 1,23 4,18 1,25 4,28 1,30 4,40 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΗΜΟΣ 1,13 3,30 1,13 3,30 1,36 3,61 1,36 3,61 1,40 3,63 1,40 3,63 ΑΙΓΑΛΕΩ ΗΜΟΣ 1,03 3,44 1,08 3,61 1,04 3,85 1,20 4,04 1,24 4,16 1,26 4,24 1,30 4,41 1,33 4,50 1,33 4,50 1,33 4,50 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΜΟΣ 1,03 3,09 1,08 3,24 1,12 3,36 1,16 3,48 1,19 3,57 1,23 3,68 1,28 3,83 1,28 3,83 1,38 4,11 1,38 4,11 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΗΜΟΣ 1,16 2,97 1,19 3,09 1,23 3,21 1,23 3,21 1,23 3,21 1,25 3,23 1,25 3,21 1,25 3,21 1,25 3,20 1,25 3,20 ΑΦΝΗΣ ΗΜΟΣ 0,99 2,40 1,02 2,48 1,09 2,63 1,13 2,73 1,16 2,81 1,19 2,89 1,24 3,01 1,27 3,09 1,27 3,09 1,27 3,09 ΑΓ. ΗΜΗΤΡ 45,5% 22,8% 26,0% 8,0% 28,9% 32,0% 10,0% 27,8% ΗΜΟΣ 0,80 2,13 0,96 2,66 1,02 2,82 1,02 2,82 1,02 2,82 1,07 2,96 1,11 3,07 1,21 3,53 Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1,21 3,53 1,21 3,53 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ 14 ΕΚΘΕΣΗ 2013

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΩΝ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.Π. ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΕΩΣ , , , , , ,87 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

21 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 Β. ΕΞΟ Α Ο αρχικός προϋπολογισµός των εξόδων του έτους 2012 ανήρχετο στο ποσό των και διαµορφώθηκε την στο ποσό των ,84 Σηµειώνεται ότι στο οικονοµικό έτος 2013 µεταφέρονται και πρόκειται να πληρωθούν δαπάνες ύψους σύµφωνα µε τα στοιχεία των αρµοδίων υπηρεσιών του δήµου όπως αναλύεται κατωτέρω. ΕΞΟ Α ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ - Λειτουργικά Μισθοί µισθώµατα κτιρίων προµήθειες καύσιµα εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. ΓΙΣΘΕΝΤΑ 2012 ΙΑΜΟΡΦΩ - ΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ , , ,62 Επενδύσεις αγορές έργα µελέτες κ.λπ , , ,38 Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις ,28 9 Αποθεµατικό , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , ,28 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 1 ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΕ ΕΞΟ Α ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΟΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 16 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

22 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΕΣΟ Α Τα συνολικά έσοδα του έτους 2013 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως : ΠΙΝΑΚΑΣ Α/ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,76 2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α (πλην Επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες και έργα) , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ Π. Ο. Ε , , , , ΕΣΟ Α Π Ο Ε Που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ προηγούµενου έτους , , , , , , , , ,19 7 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , , ,54 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ , , , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 17 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

23 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 1. Τακτικά Έσοδα. Τακτικά έσοδα τα οποία το 2013 προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των ,76 προέρχονται από µισθώµατα ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων και τέλη από εµποροπανήγυρεις από τόκους από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα ,97 έσοδα από το δηµοτικό νεκροταφείο έσοδα από εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,55 από λοιπά τέλη και δικαιώµατα από φόρους και εισφορές από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ,29 από λοιπά τακτικά έσοδα , Έκτακτα έσοδα. Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των ,54 και προέρχονται: α) από επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Σ.Α.Τ.Α και για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων , β) για επενδύσεις και έργα ,54, γ) από δωρεές κληροδοσίες 6.50 δ) από προσαυξήσεις, πρόστιµα και παράβολα και ε) από λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα Π. Ο. Ε. Τα έσοδα από Π. Ο. Ε. εκτιµήθηκαν στο συνολικό ποσό των ,51 και προέρχονται: Α) Από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουµένων ετών τακτικών εσόδων ,36 ήτοι από τέλη καθαριότητας και φωτισµού ,21 από δηµοτικό φόρο 1.601,81 από τέλος φωτισµού 30,55 Τ. Α. Π ,53 επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,06 τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ,27 µισθώµατα ,58 τέλη διαφήµισης και πινακίδων καταστηµάτων ,89 µίσθωµα κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφηµιστικών κατασκευών ,06 και έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 5.498,40. Β) Από υπόλοιπα προηγουµένων ετών εκτάκτων εσόδων ,35 ήτοι ενοίκιο διαµερίσµατος οδού Οµήρου ,83 από πρόστιµα ,88 και από φ.π.α. εσόδων από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 1.264,64. Γ) Π. Ο. Ε. τακτικά που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά ,80 ήτοι από τέλη καθαριότητας και φωτισµού από δηµοτικό φόρο από τέλος φωτισµού µη ηλεκτροδοτούµενων και µη χρησιµοποιούµενων χώρων 30 από Τέλος ακίνητης περιουσίας από έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κλπ από έσοδα παρεπιδηµούντων 5.00 από λοιπά τακτικά έσοδα ,80 ήτοι από τέλη διαφήµισης 10.00, ενοίκιο διαµερίσµατος οδού Οµήρου ,80, µισθώµατα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων ) Π. Ο. Ε. έκτακτα που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά 32.34, από πρόστιµα Κ. Ο. Κ. του Ν.. 805/71 και του Α. Ν. 170/67, άρθρο 31 Ν. 2130/ Ταµιακά διαθέσιµα. Το ταµειακό υπόλοιπο που θα µεταφερθεί στο 2013 ανέρχεται σε ,19. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 18 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

24 5. Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων επιστροφές χρηµάτων. Οι εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων υπολογίσθηκαν µε τα στοιχεία των προβλέψεων της µισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών και θα φθάσουν στο ποσό των Αυτό προέρχεται από συνταξιοδοτικές εισφορές υπαλλήλων συνταξιοδοτικές εισφορές δηµάρχου 7.00 συνταξιοδοτικές εισφορές υγειονοµικού δηµοσίου 5.00 εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας φόροι µισθωτών υπηρεσιών φόροι και χαρτόσηµο δηµάρχου αντιδηµάρχων, µελών του δηµοτικού συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων χαρτόσηµο εσόδων 5.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου εσόδων 1.00 χαρτόσηµο προµηθειών 2.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου προµηθειών 40 χαρτόσηµο µισθωµάτων ακινήτων ΟΓΑ χαρτοσήµου µισθωµάτων 3.00 χαρτόσηµο παραχώρησης χώρων διαφηµιστικών πινακίδων 3.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου παραχώρησης χώρων διαφηµιστικών πινακίδων 60 ΦΠΑ αποχέτευσης χαρτόσηµο αιρετών από αντιµισθία 2.50 ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών από αντιµισθία 60 φόροι προµηθευτών, εργολάβων ελευθέρων επαγγελµατιών κ.λπ εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ ΙΚΑ ΤΣΜΕ Ε Ταµείο Νοµικών 3.00 ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ ΤΕΑ Υ 3.00 ΤΠ Υ 3.00 ΜΤΠΥ ΤΑΚΕ 3.00 σύλλογο µονίµων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2% εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ 1% εισφορά υπέρ ΤΠ Υ ΗΜΟΣΙΟΥ 1% 50 εισφορά υπέρ ΤΠ Υ ΝΠ 1% 50 εισφορά υπέρ ΟΑΕ 1% ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2001 & Ν 4024/ κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση των δανείων του Τ.Π.Κ κρατήσεις υπέρ του ταχυδροµικού ταµιευτηρίου κρατήσεις ποσών από κατάσχεση 7.00 κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων απόδοση 22% υπέρ ΕΥ ΑΠ και επιστροφές χρηµάτων ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 19 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

25 Β. ΕΞΟ Α Τα συνολικά έξοδα του έτους 2013 έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% και είναι κατανεµηµένα στους φορείς κόστους που εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,46 ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , , , , , , , ,08 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ,08 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , , ,07 50 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , ,64 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ , ,02 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 20 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Β. ΕΞΟ Α Πίνακας δαπανών προϋπολογισµού κατά κατηγορία. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑ ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αµοιβές και παροχές τρίτων , , , Φόροι τέλη, και λοιπά γενικά έξοδα , , ,24 66 Προµήθειες αναλώσεις υλικών , , , Μεταβις σε τρίτους, λοιπά έξοδα , , ,61 81 Πληρωµές για υποχρεώσεις ΠΟΕ , Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , ,02 Επενδύσεις 71 Αγορές προµήθειες παγίων , , Έργα - µελέτες , , ,79 65 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων , , , Αποθεµατικό , ,19 ΣΥΝΟΛΑ , , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 21 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

27 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισµό του έτους 2013 έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβληµένες δαπάνες που εµπίπτουν στους σκοπούς του δήµου και στο νόµο λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών Αρχής της Νοµιµότητας των απανών καθώς ο προϋπολογισµός δεν θέτει κανόνες δικαίου αλλά σκοπεί στην εφαρµογή των κείµενων νόµων. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ Οι πρωτογενείς δαπάνες για το έτος 2013 αφορούν : Τη µισθοδοσία κάθε είδους προσωπικού στις οποίες περιλαµβάνονται οι αποδοχές (µισθοί και λοιπά επιδόµατα) του προσωπικού του δήµου, αντιµισθία δηµάρχου αντιδηµάρχων και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου, αποδοχές συνεργατών, εκτάκτων, αµοιβές µισθώσεων έργων κ.λπ. Τις επιχορηγήσεις φορέων ν.π.δ.δ. του δήµου οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των κατά το έτος 2013 ποσό ίσο µε το Οι επιχορηγήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει από την εφαρµογή της εισοδηµατικής πολιτικής του 2013 επειδή η επιχορήγηση σε αρκετά από τα επιχορηγούµενα νοµικά πρόσωπα δήµου Παλ. Φαλήρου, προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού όταν τα ίδια έσοδα δεν επαρκούν για την πληρωµή του συνόλου των υποχρεώσεών τους. Σηµειώνεται ότι η επιχορήγηση των δηµοτικών παιδικών σταθµών που θα πρέπει να καλύπτεται από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισµού «Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» Ν. 2880/01 άρθρο 26 παρ. 6, δεν επαρκεί και καλύπτεται και από επιχορήγηση του δήµου. Τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες περιλαµβάνονται : Α) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα µισθώµατα κτιρίων ΕΗ ΟΤΕ ΕΥ ΑΠ τέλη κυκλοφορίας δηµόσιες σχέσεις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσµων εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Β) Οι προµήθειες για γραφική ύλη ανταλλακτικά υλικά καθαριότητας ιµατισµό καύσιµα λιπαντικά κ.λπ. Τις αποδόσεις σε τρίτους δηµόσιο ασφαλιστικά ταµεία των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Τις πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης «δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών». ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 22 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

28 Τις δαπάνες του τεχνικού προγράµµατος του έτους 2013 που περιλαµβάνει έργα των οποίων η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,28. Το ποσό αυτό αφορά: Α. σε έργα έτους 2013 συνολικού προϋπολογισµού ,77 εκ των οποίων αφορούν στο έργο: «Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου Π. Φαλήρου και ανοιχτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο» του οποίου η χρηµατοδότηση έχει εξασφαλιστεί από την Αττικής για ποσό καθώς εντάχθηκε στον προϋπολογισµό της, του έτους 2012 & 2013 (ειδικός φορέας ΚΑΕ ) και θα εκτελεστεί από το ήµο Π. Φαλήρου µε σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης. Το υπόλοιπο ποσό των εφ όσον απαιτηθεί θα καλυφθεί από πόρους του ήµου. Τα υπόλοιπα έργα για ποσό θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ και για ποσό από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Σύνολο ποσού από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ = Η ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κων/νου Κ. Μητσοτάκη (ΙΚΜ) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ΕΣΠΑ για ποσό ,77 (απόφαση πράξης ένταξης ΑΠ /ΨΣ6544-Α2 Α Α Β4Ω Φ-ΟΡ2). Β. σε συνεχιζόµενα έργα 2012 των οποίων ο συµβατικός χρόνος προθεσµίας περαίωσης λήγει εντός του 2013 µε υπολειπόµενη συνολική δαπάνη ποσού ,51 τα οποία καλύπτονται για ποσό ,88 από ΣΑΤΑ και για ποσό ,63 από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 23 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου».

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 171 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 286 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑ : 2 Ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΑΠΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑ : 2 Ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 228 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥΩΞΕ-Α8Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΦΥΩΞΕ-Α8Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 95 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Περίληψη Λήψη απόφασης α)για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 394

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα Από τα πρακτικά της 5 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 212 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 14.09.2012 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11/09/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25243/07.09.2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου:

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟ 24.10.2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 35948 Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: Σας παρακαλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/19-06-2014 έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑ: "Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών". Σχετικά: τα µε αριθµ. διεκπ. 12828/-4-2007, 2150/0-5-2007,

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα