ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΖΞ0. Αρ. Aπόφασης 06. Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους ΘΕΜΑ : 2 ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΖΞ0. Αρ. Aπόφασης 06. Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2013. ΘΕΜΑ : 2 ο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 06 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 28η Ιανουαρίου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:00 συνεδρίασε τακτικά το ηµοτικό Συµβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 2003/ πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, του άρθ. 266 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Παρόντος και του ηµάρχου κου ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 40 µελών ήταν παρόντα 34, (σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ /25074/ διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Α..Α., ο κ. Ιπποκράτης Σαββούρας τίθεται σε αργία, των σχετικών διατάξεων του άρθρου 236 παρ.1 και 2 α του Ν. 3852/2010), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασοπούλου Ο. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Αντωνιάδου Μ. 4. Αρκουµάνης Θ. 5. Αρσενίδου Α. 6. Ασηµακόπουλος Γ. 7. Βαλέτας Σ. 8. Βασιλείου Γ. 9. Βοργίας Ι. 10. Βουλγαρέλλης Ι. 11. Γιάκοβλεφ Ν. 12. έτσης Ν. 13. ούµας Α. 14. Ζάγκα Μ. 15. Κανέλλος Θ. 16. Καραµαρούδης Γ. 17. Καρκατσέλης. 18. Κασιµάτη Β. 19. Κορόµηλος Α. 20. Κωττάκη Μ. 21. Λαζαρίδου Α. 22. Μαυρακάκης Σ. 23. Μιχαηλίδης Μ. 24. Μινέτος Σ. 25. Μιχαλοπούλου Μ. 26. Μπουσίου Σ. 27. Νικολαΐδης Κ. 28. Πανταζής Α. 29. Παπαγεωργίου Ν. 30. Παπαϊωάννου Α. 31. Πιτούλης. 32. Τριάντος Ι. 33. Φωστηρόπουλος Ι. 34. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γουλιέλµος Ι. 2. Γλεντή Ε. 3. Κουερίνης Ν. 4. Μαραβέλια Α. 5. Μηλαίτη Μ. 6. Πράπας Γ. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα. ΘΕΜΑ : 2 ο

2 Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ. 2002/ έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµ. Συµ/λίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης τη ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους Σύµφωνα µε τις παρ.1-7 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «1. Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα. 2. Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το Ε.Π.. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. 7.Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών.» Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 6 της µε αρ. πρωτ. οικ / απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονοµικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ αρ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και

3 κοινοτήτων», η οικονοµική κατάσταση του προυπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στη ( άρθ. 2 παρ. 4 του Ν. 3661/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δηµοσίευση στη δεν εκτελείται ο προυπολογισµός, καθώς οι προυπολογισµοί των ήµων εµπίπτουν στο άρθρο 2 της παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010. Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες στην από συνεδρίασή της σχετικά µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 02/ απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η Οικονοµική Επιτροπή, λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, συνέταξε, σύµφωνα µε την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το σχέδιο του Προϋπολογισµού το οποίο και υπέβαλε στο ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ αριθ. 03/ απόφασή της. Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 4 της µε αρ. πρωτ. οικ / απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονοµικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ αρ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων», το ηµοτικό Συµβούλιο ψηφίζει τον προυπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµεθα την ψήφιση του Προυπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013». Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών του ηµοτικού συµβουλίου επί του προυπολογισµού οικ. έτους 2013, όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, και το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη του: - το άρθρο 266 του Ν.3852/ την παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/ την µε αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β ) ΚΥΑ περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις µε αρ /2007 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ) όµοιες - την µε αρ. πρωτ. οικ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονοµικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ αρ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»

4 - την υπ αριθ. 02/2013 (Α Α: ΒΕΥΗΩΞΕ-831) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προυπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή - το σχέδιο του προυπολογισµού του ήµου Π. Φαλήρου του έτους 2013,, όπως συντάχθηκε µε την αριθ. 03/2013 (Α Α: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΩΙΞ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής - την από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/Α / ), και έπειτα από διαλογική συζήτηση, προέβη σε ονοµαστική ψηφοφορία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (18 ΥΠΕΡ 10 ΚΑΤΑ - 4 ΛΕΥΚΑ) Τη ψήφιση του προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική-εισηγητική έκθεση), για το οικονοµικό έτος 2013, όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα κείµενα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 06/2013. Πριν τη συζήτηση της απόφασης αποχώρησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αναστασοπούλου Ο., Αρκουµάνης Θ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα της ς και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια.

5 Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

6 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 ελήφθησαν υπόψη µεταξύ των άλλων και τα περιορισµένα οικονοµικά µεγέθη των θεσµοθετηµένων εθνικών πόρων (ΚΑΠ ΣΑΤΑ κλπ) προς του ΟΤΑ καθώς και τα δεδοµένα µεγέθη της οικονοµικής κρίσης που επικρατεί στη χώρα µας αλλά και διεθνώς και που θα µας επηρεάσουν. Επισηµαίνουµε ότι κατά το έτος 2010 τα πραγµατικά έσοδα του δήµου µας από τους θεσµοθετηµένους πόρους (ΚΑΠ ΣΑΤΑ) ήταν µειωµένα σε σχέση µε το έτος 2009 κατά ,07. Το 2011 τα έσοδα από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) µειώθηκαν ακόµη περισσότερο κατά ,50. σε σχέση µε το Το 2012 τα έσοδα από τους θεσµοθετηµένους πόρους Κ Α Π ύψους ,51 παρουσίασαν µείωση κατά ,53 σε σχέση µε το 2011, ποσοστό µείωσης 21,82%. Το 2012 τα έσοδα από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ήταν ,00 εκ των οποίων ,00 δόση του έτους Τα γεγονότα αυτά µας υποχρεώνουν για το 2013 να καταρτίσουµε ένα προϋπολογισµό ρεαλιστικό που πρωταρχικό σκοπό θα έχει την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών του δήµου µας (µισθοδοσία, µισθώµατα και λειτουργικές δαπάνες). Αξίζει να σηµειωθεί ότι κανένα έργο δεν µπορεί πλέον να προϋπολογισθεί στο τεχνικό πρόγραµµα εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η χρηµατοδότησή του είτε από το ΕΣΠΑ είτε από τις οριζόντιες δράσεις της ς είτε από ίδιους πόρους. Η οικονοµική κρίση και η αβεβαιότητα είσπραξης θεσµοθετηµένων και µη πόρων, µας εξαναγκάζει να καταρτίσουµε προϋπολογισµό δίχως υπερεκτίµηση των εσόδων και παρά την αύξηση της τιµής του πετρελαίου οι δαπάνες για την αγορά καυσίµων παρέµειναν σταθερές εφαρµόζοντας τις κατάλληλες συντονιστικές αλλαγές στη λειτουργία των υπηρεσιών ώστε να µην επιβαρύνουµε τους δηµότες µας µε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, δείχνοντας µε την πράξη µας αυτή το κοινωνικό πρόσωπο του δήµου µας. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

8 Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Τα οικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013, που εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, προβλέπουν : ΕΣΟ Α από : Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, νοµοθετηµένα έσοδα, ΣΑΤΑ, ΥΠ.ΕΣ...Α. ΕΣΠΑ και λοιπές χρηµατοδοτήσεις. ΕΞΟ Α από : Υλοποίηση του τεχνικού προγράµµατος έτους 2013, µισθοδοσία προσωπικού, προµήθειες, επιχορηγήσεις σε Ν.Π... του δήµου, λειτουργικές ανάγκες και διάφορες άλλες δαπάνες που προσεγγίζουν την αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης των, µε στόχο τον περιορισµό της κάθε µορφής ΣΠΑΤΑΛΗΣ. Με τα δεδοµένα αυτά τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ του προϋπολογισµού 2013 εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ Α , ΕΞΟ Α , , ,81 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

9 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Η σύνταξη, η ψήφιση και υλοποίηση του προϋπολογισµού του ήµου, εκτός από θεσµική υποχρέωση, αποτελεί το πρόγραµµα, το σχέδιο και το όραµα της δηµοτικής αρχής. Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή δυσµενή οικονοµική κατάσταση της Χώρας µας και την πολύπλευρη κρίση, στην οποία δοκιµάζεται η κοινωνία και οι πολίτες καταβάλλουν τεράστιες θυσίες και µέσα σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, υψηλής ανεργίας και αβεβαιότητας για όλους, ο ήµος µας προσαρµόζει τον προϋπολογισµό για το έτος Παρά το γεγονός της µείωσης των κρατικών χρηµατοδοτήσεων στους ήµους, της µείωσης του προσωπικού, της απαγόρευσης προσλήψεων και τη µεταβίβαση δεκάδων αρµοδιοτήτων στους ήµους, ο ήµος Παλαιού Φαλήρου µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 οφείλει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και απαιτήσεις των πολιτών του. Στα πλαίσια ενός προσεκτικού σχεδιασµού, κατάλληλου συντονισµού, ενάρετης οικονοµικής διαχείρισης όπως ήδη ακολουθείται τα τελευταία δέκα έτη είναι δυνατή η διεύρυνση της ανάπτυξης στην πόλη µας µε όρους ευηµερίας και αξιοπρέπειας. Η κρισιµότητα της οικονοµικής κατάστασης της Χώρας, πρέπει να αποτελεί µοχλό εκκίνησης για εποικοδοµητική συνεργασία όλων των παραγόντων και φορέων, που θα επιφέρει θετικό αποτέλεσµα στην ανάπτυξη του ήµου Παλαιού Φαλήρου. Ο ήµος µας (δια της ηµοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του ήµου) βρίσκεται σε ετοιµότητα για την υλοποίηση του προγράµµατος έτους 2013, αντιµετωπίζοντας τις όποιες δυσκολίες ή απαιτήσεις. Ο ήµος Παλαιού Φαλήρου είναι πλεονασµατικός από άποψη οικονοµικών αποτελεσµάτων, συνέπεια της µακροχρόνιας συνετής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσει να πορεύεται και το έτος Συγκεκριµένα, θα συνεχιστεί η συνεχής και επίµονη προσπάθεια συµπίεσης των δαπανών, που πραγµατοποιείται τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας την ιδεολογική άποψη ότι «εν µπορείς να ξοδεύεις περισσότερα από όσα βγάζεις» και η οποία είναι αποδεδειγµένη από το έτος 2003 έως και σήµερα --- και που επιβάλλεται από τα νέα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το επίπεδο των υποδοµών και υπηρεσιών που απολαµβάνουν οι πολίτες να διατηρείται υψηλό. Με γνώµονα το καλό του τόπου µας, µε γνώση των τοπικών υποθέσεων, µε τη στήριξη των δηµοτών µας, µε σεβασµό στις ανάγκες των πολιτών, µε καθηµερινή δουλειά και σωστή διαχείριση, το 2013 οι προτεραιότητές µας επικεντρώνονται στους βασικούς άξονες του σχεδιασµού µας, οι οποίοι έχουν ως κύριους στόχους: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

10 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Τη δηµιουργία µιας πόλης αισθητικά αναβαθµισµένης, η οποία θα είναι ακόµα πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο λειτουργική, ώστε να διαµορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα αναδείξουν περισσότερο την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά της και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής µε δράσεις & πρωτοβουλίες που αφορούν στο περιβάλλον (όπως: φροντίδα & καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων, οδών, πλατειών, περιποίηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων, νέα δεντροφύτευση, ενίσχυση µικρών & µεγάλων χώρων πρασίνου, αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων). Οι υπηρεσίες του ήµου καταβάλλουν ήδη µεγάλη προσπάθεια στους τοµείς της καθαριότητας και του περιβάλλοντος, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ήµου και των κατοίκων της πόλης και θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΥΓΕΙΑ, ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΙ ΕΙΑ) Τη βελτίωση των υποδοµών που διαθέτει ο ήµος µας, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις και υπηρεσίες σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής: Επέκταση των ιατρικών ειδικοτήτων στα ηµοτικά Ιατρεία, όπου οι υπηρεσίες παρέχονται εθελοντικά, προώθηση ενηµερωτικών ηµερίδων σε θέµατα υγείας, παροχή Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας σε περισσότερους τοµείς, τη ψυχοκοινωνική στήριξη σε δηµότες ή κατοίκους που αντιµετωπίζουν προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήµατα, τη συνέχιση και βελτίωση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας, τη συνέχιση του θερινού προγράµµατος ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών δηµοτικού και τη δυνατότητα επέκτασης αυτού, διεύρυνση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας (ενίσχυση και βοήθεια των κοινωνικά ευπαθών οµάδων µε τη διανοµή διατακτικών σε απόρους, τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρµακείου, ανάπτυξη του κοινωνικού φροντιστηρίου), συνέχιση & βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών των τριών ΚΑΠΗ (δηµιουργική απασχόληση, πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα, φυσικοθεραπεία, καλλιτεχνικές δραστηριότητες), συνέχιση της λειτουργίας των επτά παιδικών σταθµών & του ενός βρεφικού τµήµατος και αναβάθµιση αυτών για την ακόµα καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλοξενούµενων παιδιών και κυρίως προώθηση της ανάπτυξης του εθελοντισµού. Ο ήµος µας, ως φορέας λειτουργίας, µετά την µε αρ. πρωτ. 801/ απόφαση Γ.Γ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ένταξης της πράξης µε κωδικό MIS (πρόγραµµα ΕΣΠΑ), έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των υποέργων της Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού και το ποσό της χρηµατοδότησης ανέρχεται στο ύψος των ,34. ηµιουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ανάπτυξη δράσεων δια του Εθνικού ιαδηµοτικού ικτύου Υγιών Πόλεων, του οποίου ο ήµος µας είναι µέλος. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

11 Λειτουργία Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση». Ανάπτυξη προγραµµάτων σε συνεργασία µε ΜΚΟ προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της ανεργίας και της φτώχειας. Εγκρίθηκαν υποβολές προτάσεων σε συνεργασία µε κοινωνικούς φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ: 1) ΙΛΙΣΟΣ και 2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ( Πράξη: δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα πρόσκληση µε κωδικό 37 ΕΣΠΑ για ανειδίκευτους εργάτες), ΑΝΟ ΟΣ (πράξη: δράσεις κοινωνικών δοµών στο ήµο Π. Φαλήρου & ήµο άφνης-υµηττού πρόσκληση µε κωδικό 49 ΕΣΠΑ για λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση της φτώχειας) Αξιοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ ώστε να πραγµατοποιηθούν δράσεις µε την ελαχιστοποίηση από αυτοχρηµατοδότηση. ραστηριοποίηση των δύο σχολικών επιτροπών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σχολείων Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης, αλλά και την προώθηση δράσεων που συµβάλλουν στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων των παιδιών προς αποτροπή επικίνδυνων συµπεριφορών και ενεργειών. 3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Την ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων που ενισχύουν τον Πολιτισµό και Αθλητισµό, που µε τη σειρά τους δρουν θετικά και αποτελεσµατικά στην ποιότητα της ζωής και καλλιέργεια του πνεύµατος: Πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, ΚΟΥΛΟΥΜΑ, αεροπορικές επιδείξεις, λαµπαδηδροµία εθελοντών αιµοδοτών, κλπ). Αξιοποίηση ανθρώπων των γραµµάτων και τεχνών προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης Βελτίωση των υπηρεσιών της ηµοτικής Βιβλιοθήκης και ανάπτυξη της παιδικής βιβλιοθήκης (δωρεά ακινήτου Ε. ΣΙΜΟΥ), η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί από Συνέχιση της συνεργασίας µε την ΤΡΑΜ Α.Ε. προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ανάπλαση του όµορου στην ιδιοκτησία της Ριζαρείου σχολής δηµοτικού χώρου πρασίνου (παιδική χαρά, ποδηλατοδρόµιο, διάδροµοι περιπάτου, καθιστικά) από την ανωτέρω εταιρεία Υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µε το Ίδρυµα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) για το έργο «Ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)», πρ/σµού (ΕΣΠΑ πρόσκληση 31 / για τη «Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στη Ψηφιακή Ελλάδα») Ανάπτυξη συνεργασίας µε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του ήµου Π. Φαλήρου για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν την προβολή της πόλης µας ιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προώθηση του µαζικού αθλητισµού, ο οποίος προάγει την ευγενή άµιλλα και το συναγωνισµό. Ανάπτυξη της φιλοσοφίας ότι µε τον αθλητισµό επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και υιοθετείται ένας υγιής τρόπος ζωής. Σκοπός των ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

12 αθλητικών δραστηριοτήτων είναι η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα & αθλητικής συνείδησης στους συµµετέχοντες, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η προσφορά ψυχαγωγίας (µαθητικοί αγώνες στίβου, µαθητικοί αγώνες σκακιού, µαθητικοί αγώνες ποδοσφαίρου, ποδηλατικός δρόµος, κλπ). Το ΝΠ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» συµβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων προσφέροντας στους δηµότες-κατοίκους πλήθος προγραµµάτων (κολύµβηση, τένις, ποδόσφαιρο, στίβος, βόλεϊ, κλπ). Επιπλέον, οι αθλητικές δράσεις συχνά συνδυάζονται και µε την προώθηση κοινωνικών µηνυµάτων. Ήδη πραγµατοποιήθηκε το χρηµατοδοτούµενο από την Αττικής έργο, ύψους , ανακατασκευής των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου (αποδυτηρίων-λουτρών αθλητών και χώρων ενδιαίτησης προσωπικού, διαµόρφωση αποθηκών, αποκατάσταση προσβασιµότητας ΑΜΕΑ και αντικατάσταση φίλτρων και δικτύου παροχής ύδατος κολυµβητικών δεξαµενών) και επιδίωξή µας αποτελεί η βελτίωση & ανάπτυξη των υπηρεσιών του ΝΠ. Άµεση δηµοπράτηση µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών (έκδοση οικοδοµικών αδειών, έγκριση περιβαλλοντικών όρων) για την κατασκευή του κλειστού γυµναστηρίου (περιλαµβάνει κλειστό γυµναστήριο θέσεων, 5 γήπεδα τένις, 2 µπάσκετ ανοιχτά και 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8) στην παραλιακή ζώνη και συγκεκριµένα στο Βορειοανατολικό τµήµα του ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου, ανατολικά του υφιστάµενου συγκροτήµατος του Ανοικτού Κολυµβητηρίου (µε χρηµατοδότηση της ς Αττικής, ύψους , κατόπιν προγραµµατικής σύµβασης), µετά την µε αρ. 7/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της προγραµµατικής σύµβασης. 4. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Την προβολή του ήµου Π. Φαλήρου ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού, µε στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. Την προώθηση πρωτοβουλιών του εµπορικού κόσµου, σε συνεργασία µε το ήµο, που θα προσελκύσουν τους πολίτες. Την εκπόνηση µελετών επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήµατος. Αξιοποίηση της ανάπλασης της κεντρικής πράσινης διαδροµής εµπορικού κέντρου Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου για την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία. Βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναµικού µε την πραγµατοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. ηµιουργία µητρώου ανέργων. Συνεργασία µε τον εµπορικό σύλλογο Π. Φαλήρου για την ανάπτυξη δράσεων που θα ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητα της πόλης. Προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων στήριξης απασχόλησης. 7 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

13 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Η αύξηση των αρµοδιοτήτων, η έκδοση νέας νοµοθεσίας και οι αλλαγές αυτής, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των παρεχόµενων υπηρεσιών, επιβάλλουν τη συνεχή αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου. Η διοικητική οργάνωση του ήµου είναι αρκετά ικανοποιητική. Το προσωπικό, ωστόσο, µειώνεται λόγω των νέων µέτρων που αφορούν στη µείωση των δηµοσίων υπαλλήλων. Για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών των υπαλλήλων, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, την ανταπόκριση στις µελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις, είναι αναγκαία η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, ώστε να καθοριστούν οι ενέργειες κάλυψης των αναγκών και επίλυσης των προβληµάτων. Απαιτείται τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα, καθώς και διοικητική αναδιοργάνωση και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων. Ο ήµος µας έχει πιστοποίηση ως προς τη διαχειριστική του επάρκεια, τύπου Α & Β και ήδη έχει προβεί σε ενέργειες για πιστοποίηση τύπου Γ ( ιοικητικές Υπηρεσίες). Απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. Η βελτίωση της παραγωγικότητας προϋποθέτει: καλή γνώση των αρµοδιοτήτων, τήρηση χρονοδιαγράµµατος στις παρεχόµενες υπηρεσίες, έγκυρη διάγνωση των προβληµάτων, συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών, προγραµµατισµό, χρησιµοποίηση όλων των σύγχρονων µεθόδων διοίκησης. Επίσης, σηµαντικό ρόλο έχει η κάλυψη των απαιτούµενων αναγκών σε υλικοτεχνική υποδοµή, µηχανολογικό εξοπλισµό και προγράµµατα µηχανογράφησης. Ήδη ο ήµος µας βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών χρειάζεται προµήθειες που θα αναπτύξουν περισσότερο τις υποδοµές του, καθώς και αναβάθµιση υφιστάµενων εφαρµογών και δικτύων ΤΠΕ. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών internet στους πολίτες και διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών µέσω της Ηλεκτρονικής µας Πύλης. υνατότητα παροχών internet σε διάφορα σηµεία του ήµου. Συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ήµου για τις πληροφορίες που παρέχει στους πολίτες. Μείωση κόστους διακίνησης εγγράφων. Παροχή των πλέον σύγχρονων και ποιοτικών δηµοτικών υπηρεσιών µε το µικρότερο δυνατό κόστος τόσο για τον ήµο όσο και για τους πολίτες. Αξιοποίηση εργαλείων συστήµατος παρακολούθησης οικονοµικών δεικτών. Εκσυγχρονισµός της υπηρεσιακής δοµής. Αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας (το µήνα εκέµβριο του έτους 2012 ο ήµος µας απέκτησε ένα ακίνητο-διαµέρισµα στην οδό Πραξιτέλους 5, Π. Φάληρο κατόπιν δωρεάς της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ). ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

14 6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υλοποίηση έργων που αφορούν κυρίως στην κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου Π. Φαλήρου και ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο προυπ , στην ανακατασκευή τµηµάτων οδοστρώµατος & πεζοδροµίων Λ. Αµφιθέας, στη συντήρηση των απαραίτητων υποδοµών (ηλεκτροφωτισµός, υδραυλικές εγκ/σεις κτιρίων, αθλητικών χώρων, κήπων & πλατειών, συστήµατα θέρµανσης, συνδέσεις µε αποχετευτικό δίκτυο, αντιπληµµυρική προστασία, αποχέτευση οµβρίων), στην οδοποιία και ιδιαίτερα τη Β φάση ανακατασκευής διαδρόµων του Νεκροταφείου και την ανακατασκευή του δαπέδου αµαξοστασίου του ήµου, στη συντήρηση δηµοτικών κτιρίων, στη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, καθώς και ολοκλήρωση του έργου της ανακατασκευής λεβητοστασίων σχολικών κτιρίων για εγκατάσταση φυσικού αερίου, στη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και συντήρηση & ανακατασκευή παιδικών χαρών, στην ανάπλαση, επισκευή & συντήρηση χώρων πρασίνου, στην κατασκευή βοτανικού κέντρου, στον εξωραϊσµό του δηµοτικού οικοπέδου στη συµβολή των οδών Αγ. Πέτρου & Κοραή, στην ανακατασκευή χώρου φορτοεκφόρτωσης απορριµµάτων. Έργα και παρεµς για την αισθητική λειτουργική περιβαλλοντική οικιστική και πολιτιστική βελτίωση και ανάπτυξη της πόλης µας. Οι προτεραιότητες στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2013 αφορούν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής, τη βιώσιµη, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του ήµου µας, προσαρµόζοντας τις δαπάνες στις σηµερινές ανάγκες των πολιτών, δίνοντας έµφαση στην κοινωνική πολιτική η οποία και είναι επιβεβληµένη στα δεδοµένα και τις απαιτήσεις της εποχής. Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί η συµβολή των δηµοτικών συµβούλων σε πολλά θέµατα που συζητούνται και εγκρίνονται στο ηµοτικό συµβούλιο και στη συνέχεια πραγµατοποιούνται έργα και υπηρεσίες που αναπτύσσουν & αναβαθµίζουν το ήµο µας. Ιδιαίτερα σηµαντική και καθοριστική είναι η ουσιαστική συµβολή του προσωπικού του ήµου µας, απαραίτητη και αναγκαία για την πολύ καλή λειτουργία του ήµου Παλαιού Φαλήρου, αλλά κυρίως για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

15 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ο νέος προϋπολογισµός σε σύγκριση µε αυτόν του έτους 2012 προβλέπει: Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟ Α Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονοµικού έτους 2013 εκτιµάται να ανέλθουν στο ποσό των έναντι ποσού του οικονοµικού έτους 2012 κατανεµηµένα ως κάτωθι: ΕΣΟ Α ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,92-19,00 % Α ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ , , ,00 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,92-14,50 % ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,89-1 % Β ΤΑΜΕΙΑΚ. ΥΠΟΛ , , ,19 +11,05 % ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ , ,14 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,08-4,00 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β , , ,50 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ προκύπτει ότι τα έσοδα του έτους 2013 θα είναι µειωµένα από τα αντίστοιχα του έτους 2012 κατά το ποσό των ,84 που αντιστοιχεί σε ποσοστό -10,50 %. Η µείωση των εσόδων του ήµου από έτος σε έτος είναι δραµατική, λόγω της περιστολής των θεσµοθετηµένων πόρων. Παρόλα αυτά ο δήµος µας µε την περιστολή των δαπανών, των εξόδων και της αξιολόγησης κάθε δαπάνης επιτυγχάνει να έχει πραγµατικό χρηµατικό υπόλοιπο της τάξης των ,19. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

16 Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟ Α Τα έξοδα του οικονοµικού έτους 2013 εκτιµάται να ανέλθουν στο ποσό των έναντι ποσού ,84 του οικονοµικού έτους 2012, κατανεµηµένα ως κάτωθι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ Α Κ.Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ Λειτουργικά Μισθοί µισθώµατα κτιρίων Προµήθειες Καύσιµα- Εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Επενδύσεις Αγορές Έργα Μελέτες κ.λπ. Π. Ο. Ε. Και Αποδόσεις ΠΡΟΫΠΟΛΟ - ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/11/12 30/11/ / , , ,32-15,85 % , , ,47-2,49 % , ,02-9,61 % 9 Αποθεµατικό , , ,87 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,90 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα του οικονοµικού έτους 2013 θα είναι µειωµένα από τα αντίστοιχα του έτους 2012 κατά το ποσό των ,84 που αντιστοιχεί σε ποσοστό - 11,90 %. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

17 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα αναλυθούν τα οικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού καθώς και η υλοποίηση των προγραµµάτων και των στόχων του προϋπολογισµού έτους 2012 όπως παρουσιάζονται στους πίνακες. ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ βεβαιωθέντων ετών Ανταποδοτικά τέλη. ηµοτικά τέλη. Εξέλιξη και σύνθεση τακτικών εσόδων. Έξοδα ανεξόφλητες δαπάνες Π.Ο.Ε. Α : ΕΣΟ Α Ο αρχικός προϋπολογισµός των εσόδων του έτους 2012 ανήρχετο σε διαµορφώθηκε µέχρι την σε ,84. Κατά το χρονικό διάστηµα από 01/01/2012 µέχρι βεβαιώθηκαν ,81 και εισπράχθηκαν ,02. Πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι ουδέποτε πραγµατοποιούνται για διάφορους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους στο σύνολό τους οι προβλεπόµενες στο προϋπολογισµό εισπράξεις. Παρά ταύτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να τονιστεί ότι κατά το τρέχον έτος επετεύχθη σύγκλιση σε µεγαλύτερο ποσοστό µε τα προϋπολογισθέντα λόγω της επιτυχούς αποτελεσµατικότητας των οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου. Συγκριτικά µε την αντίστοιχη χρονική περίοδο έτους 2011 τα πραγµατικά βεβαιωθέντα έσοδα του ήµου µας µέχρι την ανήλθαν σε ,72 και τα πραγµατικά εισπραχθέντα ανήλθαν σε ,93 ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2011ανήλθαν τα πραγµατικά βεβαιωθέντα σε ,88 και τα πραγµατικά εισπραχθέντα σε ,61, άρα η µείωση των πραγµατικών βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των ,16 και σε ποσοστό 7,50 % και η µείωση των πραγµατικών εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό ,253 και σε ποσοστό 9,00 %. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η µείωση είναι πλασµατική λόγω του ότι η καταβολή των ΚΑΠ έρχεται καθυστερηµένα. Όµως η υστέρηση των εσόδων δεν παύει να είναι πραγµατική λόγω της οικονοµικής κρίσης. Ειδικά τα έσοδα από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α.Π.) το 2011 εισπράξαµε ,94 ενώ το 2012 εισπράξαµε ,78, πραγµατική µείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των ,16. Ειδικά από τα έσοδα του Π..Ε. (ΣΑΤΑ) το 2011 είχαµε εισπράξει ,00 ενώ το 2012 εισπράξαµε ,00. Το ποσοστό της µείωσης προκύπτει ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΩΝ 2011 & 2012 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2011 (ΕΩΣ 30/11/11) ( ΕΩΣ 30/11/12) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒ/ΣΕΙΣ% ΕΙΣ/ΞΕΙΣ % ΕΣΟ Α , , , ,12-14,00% -16,00% ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,81 +35,00% +35,00% ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ , , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,02-7,00% -8,00% ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ ΜΙΣΘΟΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ , ,36 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , ,44 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΚ ΝΑ (Νοέµβριος εκέµβριος 2012) ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΚ ΝΑ , , , , ,47 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ,57 ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΧΙΣΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ , ,69 ΕΣΟ Α ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30/11/2011 ΕΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ , , ΣΥΝΟΛΟ , , Τα έσοδα του 2013 έχουν προϋπολογισθεί χωρίς αναπροσαρµογή ανταποδοτικών τελών και έτσι οι δηµότες του Παλ. Φαλήρου εξακολουθούν να πληρώνουν τα χαµηλότερα δηµοτικά τέλη από τους δηµότες των άλλων συγκρίσιµων µε εµάς δήµων του λεκανοπεδίου Αττικής όπως προκύπτει από τον παρατιθέµενο πίνακα. Σηµειώνουµε ότι ο µη ισοσκελισµός των προβλέψεων εσόδων ( ) και εξόδων ( ,69 ) εκτιµάται ότι θα καλυφτεί από την είσπραξη µέρους των οφειλοµένων τελών µέσω λογαριασµών ΕΗ, ποσά τα οποία δεν έχουν καταβληθεί λόγω της περιορισµένης δυνατότητας των δηµοτών µας. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 13 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

19 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΟΤΑ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΗΜΟΣ 1,75 5,23 1,84 5,49 1,94 5,77 2,00 5,94 2,06 6,11 2,14 6,35 2,20 6,52 2,20 6,52 2,20 6,52 2,20 6,52 ΒΟΥΛ/ΝΗΣ ΗΜΟΣ 1,76 4,77 1,85 5,10 1,94 5,26 2,03 5,65 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΜΟΣ 1,38 3,29 1,41 3,36 1,54 3,66 1,61 3,81 1,68 3,97 1,68 4,13 1,68 4,13 1,76 4,32 1,76 4,32 1,76 4,32 ΑΛΙΜΟΥ ΗΜΟΣ 1,34 5,12 1,39 5,31 1,43 5,47 1,48 5,66 1,53 5,87 1,58 6,08 1,65 6,35 1,65 6,50 1,65 6,50 1,65 6,50 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΗΜΟΣ 1,29 3,23 1,29 3,23 1,35 3,39 1,42 3,56 1,42 3,56 1,42 3,56 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 ΒΟΥΛΑΣ ΗΜΟΣ 0,91 2,73 0,98 2,95 1,10 3,30 1,23 3,69 1,31 3,93 1,40 4,20 1,50 4,50 1,50 4,50 1,55 4,65 1,55 4,65 Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΜΟΣ 1,12 3,83 1,12 3,83 1,18 4,04 1,23 4,18 1,25 4,28 1,30 4,40 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΗΜΟΣ 1,13 3,30 1,13 3,30 1,36 3,61 1,36 3,61 1,40 3,63 1,40 3,63 ΑΙΓΑΛΕΩ ΗΜΟΣ 1,03 3,44 1,08 3,61 1,04 3,85 1,20 4,04 1,24 4,16 1,26 4,24 1,30 4,41 1,33 4,50 1,33 4,50 1,33 4,50 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΜΟΣ 1,03 3,09 1,08 3,24 1,12 3,36 1,16 3,48 1,19 3,57 1,23 3,68 1,28 3,83 1,28 3,83 1,38 4,11 1,38 4,11 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΗΜΟΣ 1,16 2,97 1,19 3,09 1,23 3,21 1,23 3,21 1,23 3,21 1,25 3,23 1,25 3,21 1,25 3,21 1,25 3,20 1,25 3,20 ΑΦΝΗΣ ΗΜΟΣ 0,99 2,40 1,02 2,48 1,09 2,63 1,13 2,73 1,16 2,81 1,19 2,89 1,24 3,01 1,27 3,09 1,27 3,09 1,27 3,09 ΑΓ. ΗΜΗΤΡ 45,5% 22,8% 26,0% 8,0% 28,9% 32,0% 10,0% 27,8% ΗΜΟΣ 0,80 2,13 0,96 2,66 1,02 2,82 1,02 2,82 1,02 2,82 1,07 2,96 1,11 3,07 1,21 3,53 Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1,21 3,53 1,21 3,53 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ 14 ΕΚΘΕΣΗ 2013

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΩΝ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.Π. ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΕΩΣ , , , , , ,87 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

21 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 Β. ΕΞΟ Α Ο αρχικός προϋπολογισµός των εξόδων του έτους 2012 ανήρχετο στο ποσό των και διαµορφώθηκε την στο ποσό των ,84 Σηµειώνεται ότι στο οικονοµικό έτος 2013 µεταφέρονται και πρόκειται να πληρωθούν δαπάνες ύψους σύµφωνα µε τα στοιχεία των αρµοδίων υπηρεσιών του δήµου όπως αναλύεται κατωτέρω. ΕΞΟ Α ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ - Λειτουργικά Μισθοί µισθώµατα κτιρίων προµήθειες καύσιµα εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. ΓΙΣΘΕΝΤΑ 2012 ΙΑΜΟΡΦΩ - ΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ , , ,62 Επενδύσεις αγορές έργα µελέτες κ.λπ , , ,38 Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις ,28 9 Αποθεµατικό , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , ,28 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 1 ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΕ ΕΞΟ Α ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΟΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 16 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

22 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΕΣΟ Α Τα συνολικά έσοδα του έτους 2013 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως : ΠΙΝΑΚΑΣ Α/ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,76 2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α (πλην Επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες και έργα) , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ Π. Ο. Ε , , , , ΕΣΟ Α Π Ο Ε Που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ προηγούµενου έτους , , , , , , , , ,19 7 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , , ,54 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ , , , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 17 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

23 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 1. Τακτικά Έσοδα. Τακτικά έσοδα τα οποία το 2013 προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των ,76 προέρχονται από µισθώµατα ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων και τέλη από εµποροπανήγυρεις από τόκους από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα ,97 έσοδα από το δηµοτικό νεκροταφείο έσοδα από εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,55 από λοιπά τέλη και δικαιώµατα από φόρους και εισφορές από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ,29 από λοιπά τακτικά έσοδα , Έκτακτα έσοδα. Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των ,54 και προέρχονται: α) από επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Σ.Α.Τ.Α και για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων , β) για επενδύσεις και έργα ,54, γ) από δωρεές κληροδοσίες 6.50 δ) από προσαυξήσεις, πρόστιµα και παράβολα και ε) από λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα Π. Ο. Ε. Τα έσοδα από Π. Ο. Ε. εκτιµήθηκαν στο συνολικό ποσό των ,51 και προέρχονται: Α) Από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουµένων ετών τακτικών εσόδων ,36 ήτοι από τέλη καθαριότητας και φωτισµού ,21 από δηµοτικό φόρο 1.601,81 από τέλος φωτισµού 30,55 Τ. Α. Π ,53 επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,06 τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ,27 µισθώµατα ,58 τέλη διαφήµισης και πινακίδων καταστηµάτων ,89 µίσθωµα κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφηµιστικών κατασκευών ,06 και έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 5.498,40. Β) Από υπόλοιπα προηγουµένων ετών εκτάκτων εσόδων ,35 ήτοι ενοίκιο διαµερίσµατος οδού Οµήρου ,83 από πρόστιµα ,88 και από φ.π.α. εσόδων από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 1.264,64. Γ) Π. Ο. Ε. τακτικά που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά ,80 ήτοι από τέλη καθαριότητας και φωτισµού από δηµοτικό φόρο από τέλος φωτισµού µη ηλεκτροδοτούµενων και µη χρησιµοποιούµενων χώρων 30 από Τέλος ακίνητης περιουσίας από έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κλπ από έσοδα παρεπιδηµούντων 5.00 από λοιπά τακτικά έσοδα ,80 ήτοι από τέλη διαφήµισης 10.00, ενοίκιο διαµερίσµατος οδού Οµήρου ,80, µισθώµατα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων ) Π. Ο. Ε. έκτακτα που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά 32.34, από πρόστιµα Κ. Ο. Κ. του Ν.. 805/71 και του Α. Ν. 170/67, άρθρο 31 Ν. 2130/ Ταµιακά διαθέσιµα. Το ταµειακό υπόλοιπο που θα µεταφερθεί στο 2013 ανέρχεται σε ,19. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 18 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

24 5. Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων επιστροφές χρηµάτων. Οι εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων υπολογίσθηκαν µε τα στοιχεία των προβλέψεων της µισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών και θα φθάσουν στο ποσό των Αυτό προέρχεται από συνταξιοδοτικές εισφορές υπαλλήλων συνταξιοδοτικές εισφορές δηµάρχου 7.00 συνταξιοδοτικές εισφορές υγειονοµικού δηµοσίου 5.00 εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας φόροι µισθωτών υπηρεσιών φόροι και χαρτόσηµο δηµάρχου αντιδηµάρχων, µελών του δηµοτικού συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων χαρτόσηµο εσόδων 5.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου εσόδων 1.00 χαρτόσηµο προµηθειών 2.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου προµηθειών 40 χαρτόσηµο µισθωµάτων ακινήτων ΟΓΑ χαρτοσήµου µισθωµάτων 3.00 χαρτόσηµο παραχώρησης χώρων διαφηµιστικών πινακίδων 3.00 ΟΓΑ χαρτοσήµου παραχώρησης χώρων διαφηµιστικών πινακίδων 60 ΦΠΑ αποχέτευσης χαρτόσηµο αιρετών από αντιµισθία 2.50 ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών από αντιµισθία 60 φόροι προµηθευτών, εργολάβων ελευθέρων επαγγελµατιών κ.λπ εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ ΙΚΑ ΤΣΜΕ Ε Ταµείο Νοµικών 3.00 ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ ΤΕΑ Υ 3.00 ΤΠ Υ 3.00 ΜΤΠΥ ΤΑΚΕ 3.00 σύλλογο µονίµων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2% εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ 1% εισφορά υπέρ ΤΠ Υ ΗΜΟΣΙΟΥ 1% 50 εισφορά υπέρ ΤΠ Υ ΝΠ 1% 50 εισφορά υπέρ ΟΑΕ 1% ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2001 & Ν 4024/ κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση των δανείων του Τ.Π.Κ κρατήσεις υπέρ του ταχυδροµικού ταµιευτηρίου κρατήσεις ποσών από κατάσχεση 7.00 κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων απόδοση 22% υπέρ ΕΥ ΑΠ και επιστροφές χρηµάτων ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 19 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

25 Β. ΕΞΟ Α Τα συνολικά έξοδα του έτους 2013 έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% και είναι κατανεµηµένα στους φορείς κόστους που εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,46 ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , , , , , , , ,08 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ,08 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , , ,07 50 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , ,64 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ , ,02 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 20 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Β. ΕΞΟ Α Πίνακας δαπανών προϋπολογισµού κατά κατηγορία. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑ ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αµοιβές και παροχές τρίτων , , , Φόροι τέλη, και λοιπά γενικά έξοδα , , ,24 66 Προµήθειες αναλώσεις υλικών , , , Μεταβις σε τρίτους, λοιπά έξοδα , , ,61 81 Πληρωµές για υποχρεώσεις ΠΟΕ , Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , ,02 Επενδύσεις 71 Αγορές προµήθειες παγίων , , Έργα - µελέτες , , ,79 65 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων , , , Αποθεµατικό , ,19 ΣΥΝΟΛΑ , , ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 21 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

27 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισµό του έτους 2013 έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβληµένες δαπάνες που εµπίπτουν στους σκοπούς του δήµου και στο νόµο λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών Αρχής της Νοµιµότητας των απανών καθώς ο προϋπολογισµός δεν θέτει κανόνες δικαίου αλλά σκοπεί στην εφαρµογή των κείµενων νόµων. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ Οι πρωτογενείς δαπάνες για το έτος 2013 αφορούν : Τη µισθοδοσία κάθε είδους προσωπικού στις οποίες περιλαµβάνονται οι αποδοχές (µισθοί και λοιπά επιδόµατα) του προσωπικού του δήµου, αντιµισθία δηµάρχου αντιδηµάρχων και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου, αποδοχές συνεργατών, εκτάκτων, αµοιβές µισθώσεων έργων κ.λπ. Τις επιχορηγήσεις φορέων ν.π.δ.δ. του δήµου οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των κατά το έτος 2013 ποσό ίσο µε το Οι επιχορηγήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει από την εφαρµογή της εισοδηµατικής πολιτικής του 2013 επειδή η επιχορήγηση σε αρκετά από τα επιχορηγούµενα νοµικά πρόσωπα δήµου Παλ. Φαλήρου, προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού όταν τα ίδια έσοδα δεν επαρκούν για την πληρωµή του συνόλου των υποχρεώσεών τους. Σηµειώνεται ότι η επιχορήγηση των δηµοτικών παιδικών σταθµών που θα πρέπει να καλύπτεται από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισµού «Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» Ν. 2880/01 άρθρο 26 παρ. 6, δεν επαρκεί και καλύπτεται και από επιχορήγηση του δήµου. Τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες περιλαµβάνονται : Α) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα µισθώµατα κτιρίων ΕΗ ΟΤΕ ΕΥ ΑΠ τέλη κυκλοφορίας δηµόσιες σχέσεις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσµων εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Β) Οι προµήθειες για γραφική ύλη ανταλλακτικά υλικά καθαριότητας ιµατισµό καύσιµα λιπαντικά κ.λπ. Τις αποδόσεις σε τρίτους δηµόσιο ασφαλιστικά ταµεία των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Τις πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης «δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών». ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 22 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

28 Τις δαπάνες του τεχνικού προγράµµατος του έτους 2013 που περιλαµβάνει έργα των οποίων η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,28. Το ποσό αυτό αφορά: Α. σε έργα έτους 2013 συνολικού προϋπολογισµού ,77 εκ των οποίων αφορούν στο έργο: «Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου Π. Φαλήρου και ανοιχτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο» του οποίου η χρηµατοδότηση έχει εξασφαλιστεί από την Αττικής για ποσό καθώς εντάχθηκε στον προϋπολογισµό της, του έτους 2012 & 2013 (ειδικός φορέας ΚΑΕ ) και θα εκτελεστεί από το ήµο Π. Φαλήρου µε σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης. Το υπόλοιπο ποσό των εφ όσον απαιτηθεί θα καλυφθεί από πόρους του ήµου. Τα υπόλοιπα έργα για ποσό θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ και για ποσό από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Σύνολο ποσού από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ = Η ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κων/νου Κ. Μητσοτάκη (ΙΚΜ) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ΕΣΠΑ για ποσό ,77 (απόφαση πράξης ένταξης ΑΠ /ΨΣ6544-Α2 Α Α Β4Ω Φ-ΟΡ2). Β. σε συνεχιζόµενα έργα 2012 των οποίων ο συµβατικός χρόνος προθεσµίας περαίωσης λήγει εντός του 2013 µε υπολειπόµενη συνολική δαπάνη ποσού ,51 τα οποία καλύπτονται για ποσό ,88 από ΣΑΤΑ και για ποσό ,63 από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 23 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 263 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Επαναπροσδιορισµός δυναµικότητας νηπίων των Τµηµάτων του Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ».

Περίληψη Επαναπροσδιορισµός δυναµικότητας νηπίων των Τµηµάτων του Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 199 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου».

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 171 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Αρ. Aπόφασης 256

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 229 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 263

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 3/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 3/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 3/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 του ήµου Π. Φαλήρου. Στο Παλαιό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /11.08.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 12 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 12 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 12 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 286 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κερκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑ : 2 Ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΑΠΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑ : 2 Ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 228 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 269/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Παύλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 261 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ:1ο «Περί καταρτίσεως σχεδίου προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης έτους 2011» Αριθ.Απόφασης: 3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ:1ο «Περί καταρτίσεως σχεδίου προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης έτους 2011» Αριθ.Απόφασης: 3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/9-3-2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Σαµοθράκης Στην Σαµοθράκη, σήµερα, 09-03-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου Σαµοθράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 7/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 7/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 7/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 3/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2016 Αρ. Aπόφασης 44 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013.

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 400/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της ανανέωσης της συνδρομής στην ηλεκτρονική ΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ.

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα από το πρακτικό της 18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. : 2313-313689 Αριθ. Απόφασης: 092/2016 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ''Στην σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015, σε εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Διόρθωση του δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή 2ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/ πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 363 / Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Σύνταξη έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/23-2-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2012». Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5.451.937,78 4.758.493,05

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 19 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Ν.Π. ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 472/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη σχεδίου της 7 ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./1 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων εξόδων Δ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 41 Πρακτικό της με αριθμ. 7ης/22.2.2013 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 25/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 55.865,20 33.021,80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017».

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 161 / 2017 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 11ο / 3-5 -2017 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016 Δημοτικό Συμβούλιο 5 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 18/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις Μοίρες σήμερα την 19-03-2013 ημέρα Τρίτη έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 10/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας 1. ΘΕΜΑ: Έλεγχος Γ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα