ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ Αθήνα F

2 1. Όγκος και έκταση των εργασιών 1.1. Ο εργολάβος αναλαμβάνει την εκτέλεση του κλαδέματος ή κοπής των δένδρων κατά μήκος ολόκληρου του εναερίου δικτύου Μέσης και Χαμηλής τάσης, που περιγράφεται στο παρακάτω Δελτίο Εφαρμογής Προγράμματος Έργου: 1.2. Ο εργολάβος αναλαμβάνει την έντεχνη (βλέπε συνημμένο σχήμα 1) εκτέλεση του κλαδέματος ή κοπής των δένδρων της παραπάνω παραγράφου 1.1, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας των κλάδων των δένδρων από το εναέριο δίκτυο σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική περιγραφή. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες που ενδεχόμενα θα του δοθούν από αρμόδιο αδειούχο Γεωτεχνικό (π.χ. Γεωπόνο), τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιηθούν σ αυτόν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ώστε να διενεργούνται τα κλαδέματα σύμφωνα με τους δενδροκομικούς κανόνες. Ο εργολάβος πριν από την υπογραφή της σύμβασης επισκέφτηκε τις περιοχές εκτέλεσης του έργου και έλαβε γνώση του όγκου και των συνθηκών της εργασίας Ο Εργολάβος υποχρεούται να συστήσει μέχρι (2) συνεργεία κλαδεμάτων, που θα μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα σε διάφορους χώρους του έργου, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τo ΔΕΔΔΗΕ, με γνώμονα το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των έργων. Στην περίπτωση αυτή ο Εργολάβος θα δηλώνει απαραίτητα τα στοιχεία, ισάριθμων με το πλήθος των συνεργείων, Υπεύθυνων Εργασίας των συνεργείων του (βλέπε παράγραφο 5.3 του τεύχους των Ειδικών Όρων). Στο παρόν έργο ο Εργολάβος υποχρεούται να συστήσει δύο (2) συνεργεία κλαδεμάτων. Το κάθε συνεργείο θα είναι τουλάχιστον 2 ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του υπεύθυνου ηλεκτροτεχνίτη). 2. Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα μεταξύ των εναέριων δικτύων Διανομής και των δένδρων που γειτνιάζουν με αυτά Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας (σε μέτρα) που πρέπει να επιτυγχάνονται, κατά το κλάδεμα, ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα δένδρα αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες 1 και 2. Στους Πίνακες αυτούς οι παραπάνω αποστάσεις προκύπτουν κατά κανόνα, εξαιρουμένης της περίπτωσης της ελάχιστης οριζόντιας απόστασης ανάμεσα σε υπεραστικά ή αρδευτικά δίκτυα και σε δένδρα (που αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο 2.3), από την πρόσθεση δύο (2) επιμέρους αποστάσεων : Της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης και της επιπρόσθετης απόστασης ασφαλείας. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 1 η ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση μεταξύ γυμνών αγωγών ΜΤ και δένδρων προκύπτει, από την πρόσθεση της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης (2 μέτρα) με την επιπρόσθετη απόσταση ασφαλείας (0,5 μέτρα), ότι είναι ίση με 2,5 μέτρα. Οι υπογραμμισμένες αποστάσεις (0,5 m, 1 m και 1,5 m αντίστοιχα για τους Πίνακες 1 και 2) είναι οι επιπρόσθετες αποστάσεις ασφαλείας που προστίθενται στις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις ώστε να υπάρχει περιθώριο που να καλύπτει την ανάπτυξη των δένδρων ανάμεσα σε δύο διαδοχικά κλαδέματα Οι Πίνακες 1 και 2 έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στην περίπτωση που εκτελείται ετήσιο κλάδεμα. Τεχνική Περιγραφή σελ. 1 από Ειδικότερα στην περίπτωση πολύ μεγάλων ανοιγμάτων σε υπεραστικά και αρδευτικά δίκτυα οι ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις προκύπτουν από την πρόσθεση τριών (3)

3 επιμέρους αποστάσεων : Της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης, της επιπρόσθετης απόστασης ασφαλείας και της προσαύξησης Χ. Η προσαύξηση Χ της οριζόντιας απόστασης δίνεται στον Πίνακα 3 για διάφορες περιπτώσεις επιφορτίσεων (ελαφρά, μέση, βαριά) και μεγάλων ανοιγμάτων (αποστάσεων μεταξύ των στύλων δικτύου διανομής που βρίσκονται εκατέρωθεν του δένδρου που κλαδεύεται). Για παράδειγμα στον Πίνακα 1, κατά το ετήσιο κλάδεμα ευκαλύπτου, που βρίσκεται πλάι από τον άξονα υπεραστικής γραμμής ΜΤ (ελαφριά επιφόρτιση) γυμνών αγωγών και ανάμεσα σε στύλους που απέχουν μεταξύ τους 150 μέτρα, η ελάχιστη οριζόντια απόσταση που πρέπει να επιτευχθεί θα πρέπει να είναι ίση με 2+1,5μέτρα+0,3= 3,8 μέτρα (διότι η προσαύξηση Χ προκύπτει, από τον Πίνακα 3, ίση με 0,3 μέτρα). 3. Διάθεση εργαλείων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 3.1. Τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, τα εφόδια και τα μηχανήματα για το κλάδεμα ή την κοπή των δένδρων καθώς και ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας του προσωπικού του εργολάβου (π.χ. κράνη προστασίας) θα διαθέτονται από τον εργολάβο Ο εργολάβος θα διαθέτει μεταφορικά μέσα κατάλληλα για τη μεταφορά των αναγκαίων προσώπων, εργαλείων και εξοπλισμού για την καθημερινή εξυπηρέτηση του έργου. Ο εργολάβος με μεταφορικό μέσο του, εφόσον του ζητείται, θα μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις ευθύνης του δικτύου, την ημέρα και ώρα που θα του γνωστοποιείται για να παραλαμβάνει τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ. Τα μεταφορικά μέσα θα παραμένουν συνεχώς επιτόπου του έργου για να διευκολύνουν την εκτέλεση της εργασίας (π.χ. αποκομιδή κλαδιών) καθώς και την περίθαλψη των εργαζομένων σε περίπτωση ατυχήματος. Μετά το πέρας της ημερήσιας εργασίας ο εργολάβος θα επιστρέφει, εφόσον του ζητηθεί, με μεταφορικό μέσο στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, για να αφήσει εκεί τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Εργολάβος αναλαμβάνει ολοκληρωτικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 14 του Συμφωνητικού, την ευθύνη της διάθεσης και λειτουργίας καλαθοφόρου οχήματος σε όσες περιπτώσεις κλαδεμάτων απαιτηθεί η χρήση τέτοιου οχήματος. 4. Παραλαβή εργασιών εργολάβου 4.1. Οι εργασίες του εργολάβου παραλαμβάνονται από το ΔΕΔΔΗΕ τμηματικά ανά μήνα, χωρίς αίτηση του εργολάβου. Κάθε τμηματική παραλαβή είναι προσωρινή και οριστική ταυτόχρονα, για το τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί και διενεργείται από επιτροπή το ΔΕΔΔΗΕ. Η επιτροπή παραλαβής θα αποτελείται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του έργου (βλέπε παράγραφο 3 του Τεύχους των Ειδικών Όρων) ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του (π.χ. τον Προϊστάμενο του Υποτομέα Εκμετάλλευσης) και από πεπειραμένο και ικανό τεχνίτη ΣΤ' εναέριων γραμμών. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μετά από συνεννόηση της Επιβλέπουσας με την Προϊσταμένη Υπηρεσία, μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή παραλαβής και αδειούχος Γεωτεχνικός ή εκπρόσωπος της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Τεχνική Περιγραφή σελ. 2 από 8 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα καθορίζεται από το Δ/ντή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

4 4.2. Η επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ μεταβαίνει με δικό της αυτοκίνητο επί τόπου των εργασιών και ελέγχει δειγματοληπτικά τις εργασίες που θα παραλάβει. Εφόσον ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον έλεγχο αυτό παρευρίσκεται ο εργολάβος και ο αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ που έλεγχε και παρακολουθούσε τις εργασίες που παραλαμβάνονται. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε δείγμα δένδρων (από το σύνολο των δένδρων που κλαδεύτηκαν κατά την ελεγχόμενη περίοδο). Τα δένδρα αυτά επιλέγονται από την επιτροπή. Τα δένδρα που ελέγχονται θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικά του συνολικού έργου που παραλαμβάνεται (π.χ. να ανήκουν σε διάφορες πινακίδες ή γεωγραφικές περιοχές, να επιλεγούν δένδρα διαφόρων ειδών και μεγεθών) και να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% του συνολικού όγκου του έργου που παραλαμβάνεται (π.χ. 10% του πλήθους των δένδρων που κλαδεύτηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο). Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγματος θεωρούνται ότι ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόμενης από το δείγμα ποσότητας εργασιών του εργολάβου Εάν η επιτροπή διαπιστώσει κακοτεχνίες ή ελλείψεις ή ανωμαλίες ή άλλες αποκλίσεις από τη σύμβαση, ενεργεί ως εξής: Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. μπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων (π.χ. ανεπαρκές κλάδεμα δένδρων), τότε η επιτροπή συντάσσει εις τριπλούν φύλλο παρατηρήσεων προς τον εργολάβο και ορίζει προθεσμία αποκατάστασής τους απ' αυτόν σε όλο το τμήμα της εργολαβίας. Το φύλλο αυτό επιδίδεται από το ΔΕΔΔΗΕ στον εργολάβο για ενέργεια. Μετά την αποκατάσταση, ο εργολάβος, ζητεί εγγράφως πλέον, τον επανέλεγχο. Εάν η επιτροπή διαπιστώσει την αποκατάσταση των κακοτεχνιών κλπ. συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το υπόψη τμήμα της εργολαβίας. Ο επανέλεγχος γίνεται από την επιτροπή και πάλι δειγματοληπτικά σε νέο αντιπροσωπευτικό δείγμα του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% του συνολικού έργου που παραλαμβάνεται Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. δεν μπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή εάν ο εργολάβος δεν αποκατέστησε, στην προθεσμία που του ορίσθηκε, τις κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. που περιλαμβάνονται στο φύλλο παρατηρήσεων της επιτροπής, το οποίο του επιδόθηκε, τότε η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του υπόψη τμήματος της εργολαβίας και συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, στο οποίο όμως εισηγείται ταυτόχρονα την παρακράτηση από τον εργολάβο ποσού ίσου με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες αποκατάστασης των κακοτεχνιών, ελλείψεων κλπ. από το ΔΕΔΔΗΕ του τμήματος του έργου που παραλαμβάνεται Εάν οι εργασίες του εργολάβου έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, η επιτροπή τις παραλαμβάνει και συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής τους από το ΔΕΔΔΗΕ. Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν. Το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον εργολάβο. Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην περίπτωση που σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών της επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της επιτροπής το πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση το πρωτόκολλο εγκρίνεται μέσα Τεχνική-Περιγραφή-σελ.-3-από-8 σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Αν στο χρονικό θεωρείται ότι η έγκριση γίνεται αυτοδικαίως. αυτό διάστημα δεν εγκριθεί,

5 4.5. Η επιτροπή ή προϊστάμενα Όργανα δικαιούνται να παρακολουθούν επιτόπου όλες τις εργασίες οποτεδήποτε και οσονδήποτε συχνά και να δίνουν εντολές ή οδηγίες μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι συμβατικοί όροι. Η επιτόπια μετάβαση και επιστροφή των Οργάνων αυτών πραγματοποιείται με φροντίδα και δαπάνη του ΔΕΔΔΗΕ. Συνημμένα : - Σχήμα ορθού τρόπου κοπής κλώνων δένδρου - Δελτίο Εφαρμογής Προγράμματος Έργου - 3 Πίνακες Σχήμα ορθού τρόπου κοπής κλώνων δένδρου Κλάδεμα μικρού κλώνου Κλάδεμα μεγάλου κλώνου - Οι τομές να γίνουν με τη σειρά 1, 2, 3 Κλάδεμα κατακόρυφου κλώνου Οι τομές να γίνουν με τη σειρά 1, 2 Αντικανονικό κλάδεμα - Κλάδεμα κοντά στον κορμό όπως στο σχήμα Σχήμα 1. 1 Τεχνική-Περιγραφή-σελ.-4από-8

6 ΔΕΛΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Για τη ΜΤ (Ονομασία Γραμμής-Διακλάδωση - Τμήμα γραμμής μεταξύ στύλων ΜΤ, σύμφωνα με το Λειτουργικό σχέδιο). Για τη ΧΤ ( Αριθμός Υ/Σ, Ονομασία, Αναχώρηση ΧΤ ). Πλήθος δένδρων στο Δίκτυο ΜΤ Πλήθος δένδρων σε γυμνούς αγωγούς Δικτύου ΧΤ Πλήθος δένδρων σε καλώδια (Συνεστρ. & Παροχές) Δικτύου ΧΤ Παρατηρήσεις Καταγράφονται και οι εκκρεμότητες (πλήθος δένδρων) που πιθανόν να απαιτηθεί απομόνωση του υπόψη δικτύου ΣΥΝΟΛΑ Τεχνική-Περιγραφή-σελ.-5-από 8

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ & ΧΤ ΓΥΜΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΤ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ελάχιστες κατακόρυφες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ) ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΚΤΥΑ ΧΤ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΣΥΝΕΣΤΡΑΜ. & ΠΑΡΟΧΕΣ) 2 + 0, ,5 0,5 + 0, ,5 0,5 + 0,5 0,1 + 0, , , ,5 0,5 + 1,5 0,1 + 1,5 Ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα (Σε Αστικά Δίκτυα στα Αρδευτικά και Υπεραστικά ) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ) ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 2 + 0,5 + Χ 1 + 0,5 + Χ 2 + 0, , ,5 + Χ 1 + 0,5 + Χ 0,7 +0,5 0,7 +0, Χ Χ 0, , ,5 + Χ 1 + 1,5 + Χ 0,7 + 1,5 0,7 + 1,5 ΚΑΛΩΔΙΑ (ΣΥΝΕΣΤΡΑΜ. & ΠΑΡΟΧΕΣ) 0,5 + 0,5 0,1 + 0,5 0, ,1 + 1,5 Σημ. 1: Για τα συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ συμβουλευτείτε τον Πίνακα 2. Σημ. 2: Οι υπογραμμισμένες οριζόντιες αποστάσεις (0,5, 1 και 1,5) αντιστοιχούν σε κλάδεμα μια φορά το χρόνο. Για κλάδεμα ανα εξάμηνο οι αποστάσεις θα μειώνωνται στο μισό (0,25, 0,5 και 0,75), για κλάδεμα ανα 2 χρόνια θα διπλασιάζονται (1, 2, και 3) κ.ο.κ. Σημ. 3: Η Προσαύξηση οριζόντιας απόστασης ( Χ ) μεταξύ εναέριων αγωγών υπεραστικών και αρδευτικών δικτύων Διανομής και δένδρων, δίδεται στον Πίνακα 3, για ανοίγματα: > 140 m στην Ελαφριά επιφόρτιση. > 110 m στη Μέση επιφόρτιση. > 95 m στη Βαριά επιφόρτηση. Σημ. 4: Στον Πίνακα Ι των οριζοντίων αποστάσεων η όρθια, έντονη γραμματοσειρά αντιστοιχεί στα Αστικά Δίκτυα και η πλάγια γραμματοσειρά στα Αρδευτικά και Υπεραστικά δίκτυα. Τεχνική-Περιγραφή-σελ.-6-από-8

8 ΠΙΝΑΚΑΣ II ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΤ Ελάχιστες κατακόρυφες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ Συνεστραμμένα καλώδια χωρίς αποτελεσματική γείωση της θωράκισης ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ Συνεστραμμένα καλώδια με αποτελεσματική γείωση της θωράκισης ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ) 2 + 0,5 0,5 + 0,5 ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ 2 + 0,5 0,1 + 0, , ,5 0,1 + 1,5 Ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα (Σε Αστικά Δίκτυα στα Αρδευτικά και Υπεραστικά ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ) ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ Συνεστραμμένα καλώδια χωρίς αποτελεσματική γείωση της θωράκισης 2 + 0,5 + Χ 2 + 0, ,5 + Χ 0,7 +0, Χ 0, ,5 + Χ 0,7 + 1,5 ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ Συνεστραμμένα καλώδια με αποτελεσματική γείωση της θωράκισης 0,5 + 0,5 0,1 + 0,5 0, ,1 + 1,5 Σημ. 1: Για τα συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ συμβουλευτείτε τον Πίνακα 2. Σημ. 2: Οι υπογραμμισμένες οριζόντιες αποστάσεις (0,5, 1 και 1,5) αντιστοιχούν σε κλάδεμα μια φορά το χρόνο. Για κλάδεμα ανα εξάμηνο οι αποστάσεις θα μειώνονται στο μισό (0,25, 0,5 και 0,75), για κλάδεμα ανα 2 χρόνια θα διπλασιάζονται (1, 2, και 3) κ.ο.κ. Σημ. 3: Η Προσαύξηση οριζόντιας απόστασης ( Χ ) μεταξύ εναέριων αγωγών υπεραστικών και αρδευτικών δικτύων Διανομής και δένδρων, δίδεται στον Πίνακα 3, για ανοίγματα: > 140 m στην Ελαφριά επιφόρτιση. > 110 m στη Μέση επιφόρτιση. > 95 m στη Βαριά επιφόρτηση. Σημ. 4: Στον Πίνακα II των οριζοντίων αποστάσεων η όρθια, έντονη γραμματοσειρά αντιστοιχεί στα Αστικά Δίκτυα και η πλάγια γραμματοσειρά στα Αρδευτικά και Υπεραστικά δίκτυα. Τεχνική-Περιγραφή-σελ.-7-από-8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ III ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (Χ) ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ εως και 140 συμφωνα με το ΔΚΛΔ/Φ.201.5/2513/ ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑ 5,7 6 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 εως και 110 ΜΕΣΗ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 ΑΝΟΙΓΜΑ ,6 8 8,4 8,8 9,2 9, ,4 10,8 11,2 11, ,4 12,8 ΒΑΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑ εως και ,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,8 ΑΝΟΙΓΜΑ ,3 9,8 10,3 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8 Τεχνική-Περιγραφή-σελ.--8-από-8

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Επιθεώρηση Δικτύων ΜΤ,X.T. και Υποσταθμών της Περιοχής ΒΕΡΟΙΑΣ. Το μήκος δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών της Περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του Πρακτορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μ-Θ Περιοχή ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Λ. Κύκνων 36. 52100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/2/2012 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση Στην εισαγωγή προστέθηκε σαν 2η παραγρ. το εξής: Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ. Σύμβαση:. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2: Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002732820 2015-04-27

15PROC002732820 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15PROC002732820 2015-04-27 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ/ΕΠ-6711/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ/ΕΠ-6711/2015 ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ/ΕΠ-6711/2015 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ H ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ H ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: KYT ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία Κοινοποίηση Εγγράφων...3 Άρθρο 3 Θεσμικό πλαίσιο - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «Κρασπεδώσεις&Πλακοστρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την επισκευή του θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Βακτηριολογίας, του Τμήματος Φυτοπαθολογίας, του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, που θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/032014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/032014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/032014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελληνικό, 22/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2318 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της βαμβακάδας, Marchallina Hellenica

Καταπολέμηση της βαμβακάδας, Marchallina Hellenica ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 8/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καταπολέμηση της βαμβακάδας, Marchallina Hellenica KA:. 35.6262.0010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 17.269,2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 89.14

Αριθμός Διακήρυξης : 89.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 26.15

Αριθμός Διακήρυξης : 26.15 ΑΔΑ : ΩΒΚΤ469Η5Ω-ΡΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα