15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003077142 2015-09-23"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες: κ. Μίχας Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Περιστέρι:22/09/ Αριθμός πρωτοκόλλου: Εργασία: «Εργασία κλαδέματος δένδρων από επίγεια συνεργεία» Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εργασία «κλαδέματος δένδρων από επίγεια συνεργεία» για τις ανάγκες του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 1: Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εργασία διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των - Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α19) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», - Ν.2307/1995/ Α' 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», - Ν.2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», - Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», - Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», - Ν.3801/2009/Α 163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης», - Ν.3852/2010/Α 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», - Ν.4281/2014/Α 160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157, - Π.Δ. 28/1980/Α-11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία είναι: - Η διακήρυξη του διαγωνισμού - Το τιμολόγιο προσφοράς - H 18/ μελέτη. - Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή) της προσφοράς. Σελίδα 1 από 16

2 15PROC ΑΡΘΡΟ 3 : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Προϋπολογισμός. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η αξία της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α πίστωση του οικονομικού έτους του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 4 : Χρόνος και τόπος που θα γίνει η δημοπρασία. Η Δημοπρασία θα γίνει στο χώρο του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων, Αγ. Βασιλείου 62 στις 01/10/ ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 5: Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ορίστηκε με την 127/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Κων/νος Μίχας στο τηλέφωνο ΑΡΘΡΟ 6 : Δεκτοί στο Διαγωνισμό Για την ανωτέρω εργασία δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ως αντικείμενο εργασιών τη συντήρηση πρασίνου και συγκεκριμένα το κλάδεμα δέντρων. ΑΡΘΡΟ 7 : Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένο κατά περίπτωση. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινής αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα: Οι Έλληνες προμηθευτές: 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασή τους, του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ούτε έχουν καταθέσει αίτηση συνδιαλλαγής ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής. 3. Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σελίδα 2 από 16

3 15PROC Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλλει εισφορές. Οι αλλοδαποί προμηθευτές: Α. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 1 και 2 του προηγούμενου εδάφιου που αφορά στους Έλληνες προμηθευτές. Β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκες δηλώσεις των εμπλεκομένων που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Εκτός των ανωτέρω όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα: 1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης, της σχετικής μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν προκειμένου να αξιολογηθούν. 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέπεια στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, καθώς και εάν έχουν υποπέσει στο παράπτωμα να έχουν κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δημόσιο. Όλα τα έγγραφα που αφορούν στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπες και να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ που αφορούν στο διαγωνισμό και προέρχονται ή αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις στην ελληνική οι οποίες θα είναι θεωρημένες και ως προς τις σφραγίδες που φέρουν από επίσημη αρμόδια κρατική ελληνική αρχή. Επιστολές και έγγραφα που δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, απορρίπτονται με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Σελίδα 3 από 16

4 15PROC ΑΡΘΡΟ 8: Υποβολή προσφορών Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους με την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή από εκπροσώπους αυτών προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής τoυ εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν στην υπηρεσία και ταχυδρομικά έως την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα: - Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. - Τον αριθμό της διακήρυξης - Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού - Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 7 της παρούσας, με τη σειρά που αυτά ζητούνται. β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελλο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία: - Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. - Τον αριθμό της διακήρυξης - Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού - Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν στο προσφερόμενο προϊόν, και όποιο άλλο έγγραφο τεχνικής φύσης ζητείται από τη σχετική μελέτη σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. γ) Καλά σφραγισμένο υποφάκελλο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία: - ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. - ο αριθμός της διακήρυξης - η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού - Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. ΑΡΘΡΟ 9: Τρόπος Διενέργειας του διαγωνισμού Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρεία. Αφού περάσει η ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση, κηρύσσεται το τέλος παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από την επιτροπή η καταγραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Σελίδα 4 από 16

5 15PROC Οι δυο σφραγισμένοι υποφάκελοι που βρίσκονται μέσα στον κλειστό φάκελο και περιέχουν την οικονομική και τεχνική προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι και αναγράφεται πάνω σε αυτούς ο αύξων αριθμός του ανοικτού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συνεδριάζει όχι δημοσίως και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισμού, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότησή της. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό. Στη συνέχεια του διαγωνισμού και όχι απαραίτητα την ίδια ημέρα η επιτροπή συνεδριάζει κατ ιδίαν και αποσφραγίζει τον σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από τα μέλη της επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την υπηρεσία, παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με FAX ή TELEX ή τηλεγράφημα μία ημέρα τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του συμμετέχοντα ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, προσφορά η οποία έχει ελλείψεις ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου (επιτροπή αξιολόγησης). Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης ουσιώδεις αποκλείσεις από τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συμφωνεί και η ανάδοχος εταιρεία. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει Πρακτικά με γνωμοδότησή της μαζί με αιτιολόγηση επί τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισμού και τα προωθεί προς την Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της εργασίας και τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, αποφασίζει για την κατακύρωση της εργασίας. Σελίδα 5 από 16

6 15PROC ΑΡΘΡΟ 10: Αξιολόγηση Προσφορών - Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980/Α-11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες: Κριτήριο κατακύρωσης της εργασίας είναι η χαμηλότερη τιμή ανά δέντρο επί της αντίστοιχης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 18/ σχετικής μελέτης. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασμούς και εισφορές υπέρ τρίτων κατά τις κείμενες διατάξεις ισχύουσες την ημέρα της Δημοπρασίας. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή θα γίνεται με προσκόμιση και ενταλματοποίηση του αντίστοιχου τιμολογίου, αφού γίνεται η προσωρινή παραλαβή της εργασίας και συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την λειτουργία των ΟΤΑ διαδικασίες. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 11: Ανακοίνωση κατακύρωσης Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση εργασίας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Το είδος εργασίας. β. Την ποσότητα. γ. Την τιμή αναλυτικά. δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η εργασία. ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εργασία, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των πέντε ημερών και όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 28/1980/Α-11. ΑΡΘΡΟ 12: Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της εργασίας. Η σύμβαση για διενέργεια της εργασίας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το δήμαρχο ή από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: Σελίδα 6 από 16

7 15PROC α) Εκτελέσθηκε ολόκληρη η ποσότητα εργασίας, ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που εκτελέστηκε. γ) 'Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 13: Εγγυήσεις. 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της εργασίας που προσφέρει, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εργασίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Άρθρο 14: Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές σαράντα ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Άρθρο 15: Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980/Α-11. ΑΡΘΡΟ 16: Παραλαβή εργασιών Η παραλαβή των εργασιών γίνεται από επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση. Άρθρο 17: Χρόνος Παραλαβής των εργασιών Η παραλαβή των εργασιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο. ΑΡΘΡΟ 18: Γλώσσα σύνταξης εγγράφων Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 19: Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα 1. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Σελίδα 7 από 16

8 15PROC μέχρι 24/09/ όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 28/1980/Α-11 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στους Ν.3548/2007/Α 68 & Ν.3801/2009/Α 163 όπως ισχύουν σήμερα. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαραίνει τον προμηθευτή. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σελίδα 8 από 16

9 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες: κ. Μίχας Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Περιστέρι: 07/09/ Αριθμός μελέτης: 18/ Εργασία : «Εργασία κλαδέματος δένδρων από επίγεια συνεργεία» Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά στην εργασία κλαδέματος δένδρων εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου από επίγεια συνεργεία κλαδέματος. Συγκεκριμένα η εργασία κλαδέματος αφορά τον έλεγχο της βλάστησης των χαμηλών δένδρων, ύψους μέχρι 4 μέτρων που βρίσκονται σε δενδροστοιχίες, πλατείες, νησίδες, παιδικές χαρές, άλση αλλά και σε πεζοδρόμια οδών εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου. Το παραπάνω κλάδεμα είναι εποχιακό και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου. Ο προϋπολογισμός της εργασίας κλαδέματος των χαμηλών δένδρων (μέχρι 4μ) από επίγεια συνεργεία στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η δε πίστωση θα βαρύνει την υπό ΚΑ πίστωση του οικονομικού έτους. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις: 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 13/Α / ) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργία N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Η με αριθμό 35130/739/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β / ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Π.Δ. 28/1980/Α-11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες Ν.4281/2014/Α 160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Σελίδα 9 από 16

10 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:. κ. Μίχας Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Περιστέρι: 07/09/ Αριθμός μελέτης: 18/ Εργασία : «Εργασία κλαδέματος δένδρων από επίγεια συνεργεία» Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο εργασίας. Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την εργασία του ελέγχου της βλάστησης των δένδρων, ύψους μέχρι 4 μέτρων που βρίσκονται σε δενδροστοιχίες, πλατείες, νησίδες, παιδικές χαρές, άλση αλλά και σε πεζοδρόμια οδών εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου, από επίγεια συνεργεία κλαδέματος μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά χώροι που υπάρχουν δένδρα για κλάδευση, χωρίς όμως να δεσμεύουν την Υπηρεσία, η οποία μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να επέμβει σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης προκειμένου να καλύψει τον απαιτούμενο αριθμό δένδρων που πρέπει να κλαδευτούν. Οδός Γεροστάθη, πλατεία Γεροστάθη, οδός Θαλή, περιοχή Μπουρναζίου, Αγίου Σώστη, Φιλικών πλατεία, παιδική χαρά και οδοί, Οδός Ελ. Βενιζέλου κ.λ.π. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις των : 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 13/Α / ) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργία N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Η με αριθμό 35130/739/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β / ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Π.Δ. 28/1980/Α-11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες Σελίδα 10 από 16

11 15PROC Ν.4281/2014/Α 160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157 ΑΡΘΡΟ 3ο Γίνονται δεκτοί επαγγελματίες ή εταιρείες που μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της εργασίας ανεξάρτητα από τη χώρα που εδρεύουν, με εμπειρία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσκομίσουν ανάλογα έγγραφα που να αποδεικνύουν την εμπειρία τους και συγκεκριμένα τουλάχιστον τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από εργασίες κλαδέματος που πραγματοποίησαν τα τελευταία πέντε χρόνια. ΑΡΘΡΟ 4ο Γενική Περιγραφή Εργασίας Τα συνεργεία που θα εκτελέσουν την εργασία κλαδέματος των χαμηλών δένδρων στον Δήμο μας, θα αποτελούνται από εξειδικευμένους τεχνίτες που θα επιβλέπονται από εργοδηγούς που θα γνωρίζουν τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης του κλαδέματος. Η εργασία δεν περιλαμβάνει την αποκομιδή των προϊόντων κλαδέματος, αλλά ο ανάδοχος όταν του ζητηθεί, θα πρέπει να φροντίσει ώστε τα προϊόντα αποκομιδής (κλαδιά) να φτιάχνονται σε δέματα με τη χρήση πλαστικού σπάγκου, έτσι ώστε να είναι εύκολο να συλλεχθούν από το προσωπικό το Δήμου. Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που τυχόν θα προξενήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Τα συνεργεία του αναδόχου που θα εκτελούν την εργασία, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μέσα προστασίας της σωματικής τους ακεραιότητας όπως πχ γάντια, φωσφορίζοντα γιλέκα, γυαλιά προστασίας κλπ. Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. ΑΡΘΡΟ 5ο Περιγραφή εργασίας Η εργασία του κλαδέματος των δένδρων από επίγεια συνεργεία έχει σκοπό τον έλεγχο της βλάστησης των δένδρων, τη μείωση του ύψους της κόμης του δένδρου, καθώς επίσης και τον αυστηρό έλεγχο των ανεξέλεγκτων κλάδων ώστε να μειωθεί η επικινδυνότητα από θραύσεις και πτώσεις κλάδων που μπορούν να προξενήσουν τραυματισμούς και ζημιές στους πολίτες και την περιουσία τους. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής θα υποδείξει στον ανάδοχο τον τρόπο κλαδέματος. Ιδιαίτερα για το κλάδεμα των δένδρων που βρίσκονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες, θα πρέπει να γίνει κλάδεμα μορφώσεως ώστε να διαμορφωθεί η κόμη και να βελτιωθεί αισθητικά η εικόνα των δένδρων που έχουν χάσει το φυσικό τους σχήμα. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η ειδική διαχείριση κάποιου δένδρου, θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η Τμηματάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ Θεωρήθηκε Ο Προιστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Σελίδα 11 από 16

12 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες: κ. Μίχας Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Περιστέρι: 07/09/ Αριθμός μελέτης: 18/ Εργασία : «Εργασία κλαδέματος δένδρων από επίγεια συνεργεία» Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Η παρούσα συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην εργασία κλαδέματος των χαμηλών δένδρων στον Δήμο μας από επίγεια συνεργεία, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, χωρίς αποκομιδή των προϊόντων κλαδέματος και μέχρις ολοκληρώσεως των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 2ο Η Παρούσα εργασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2218/1994 «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ» του Νόμου 2240/1994 ΦΕΚ Α153 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 2218/94 του Νόμου 2286/95 ΦΕΚ Α19 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». του Νόμου 2307/1995/Α 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». του Νόμου 2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». του Νόμου 3463/2006/Α 114 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύει. του Π.Δ. 28/1980/Α-11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες. Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012 και βαρύνει την υπό ΚΑ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία είναι : α) Η συγγραφή υποχρεώσεων β) Η τεχνική έκθεση γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Το υπόδειγμα προσφοράς ΑΡΘΡΟ 4ο Σελίδα 12 από 16

13 15PROC Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε ζημιά προς τρίτους που θα προξενήσει κατά την εκτέλεση αυτής. Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. ΑΡΘΡΟ 5ο Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή των απειθών, ανικάνων ή μη τιμίων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου εκ του προσωπικού του εργολάβου. Δια της εκ δόλου ή αμελείας πράξεις τούτων κατά την εκτέλεση της εργασίας υπέχει ακέραια την ευθύνη ο ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 6ο Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας πρέπει να είναι ανάλογος προς την σημαντικότητα του έργου, τον όγκο των εργασιών, τα χρονικά όρια εκτελέσεως της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τον τόπο εκτελέσεως. Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να διατάσει την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου εάν κρίνει τούτο απαραίτητο. ΑΡΘΡΟ 7ο Όλοι οι εργαζόμενοι θα φορούν φόρμα εργασίας και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη συγκεκριμένη εργασία. ΑΡΘΡΟ 8ο Οποιοδήποτε υλικό και μέσο που θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο, θα τυγχάνει υποχρεωτικά της εγκρίσεως της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 9 ο Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή που θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση εργασίας με ποσό ίσο του 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 10ο Σε περίπτωση α) μη συμμορφώσεως του αναδόχου στον τρόπο κλαδέματος που θα ορίσει η Υπηρεσία, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού 20 ευρώ ανά κακοκλαδεμένο δένδρο, β) μη αποδεκτής ποσότητας εργασίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα χρηματικού ποσού ίσου προς την ποσότητα εργασίας που δεν κλαδεύτηκε επί την τιμή κατακύρωσης ανά τεμάχιο. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και κρατείται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 11ο Σε περίπτωση μη εκτελέσεως της εργασίας ή μέρους αυτής για περισσότερο των 5 ημερών ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Για τις λοιπές κυρώσεις του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ 28/80 στα σχετικά άρθρα. Σελίδα 13 από 16

14 15PROC ΑΡΘΡΟ 12ο Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για την οποιαδήποτε βλάβη που θα προξενήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας οφειλόμενη είτε σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του. Άρθρο 13ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεις, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 14ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά αφού κάθε φορά ολοκληρώνονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας ΟΤΑ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η Τμηματάρχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ Θεωρήθηκε Ο Προιστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Σελίδα 14 από 16

15 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες: κ. Μίχας Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Περιστέρι: 07/09/ Αριθμός μελέτης: 18/ Εργασία : «Εργασία κλαδέματος δένδρων από επίγεια συνεργεία» Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για την εργασία ελέγχου της βλάστησης των δένδρων από επίγεια συνεργεία, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά κόστος εργασίας ανά δένδρο, και περιλαμβάνει τις τιμές τεχνίτη και ανειδίκευτου εργάτη, τα έξοδα ασφαλίσεως προσωπικού και μηχανημάτων, την χρησιμοποίηση όλων των απαραίτητων μηχανικών και άλλων μέσων και κάθε άλλου εργαλείου, καθώς και τις ισχύουσες κρατήσεις (ΤΑΔΚΥ 2%, Φ.Ε 8%, ΤΥΔΚ 1%, ΤΕΕ 0,2%, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ΤΑΔΚΥ) και πάσα άλλη νόμιμη κράτηση. ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α Είδος εργασίας Μονάδα ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ μέτρησης Ευρώ/τεμ 1 Κλάδεμα δένδρων έως 4 τεμάχια 2.750,00 8, ,00 μέτρα ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 5.060,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η Τμηματάρχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ Θεωρήθηκε Ο Προιστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Σελίδα 15 από 16

16 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες: κ. Μίχας Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Περιστέρι: 07/09/ Αριθμός μελέτης: 18/ Εργασία : «Εργασία κλαδέματος δένδρων από επίγεια συνεργεία» Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ) Α/Α Είδος εργασίας Μονάδα μέτρησης 1 Κλάδεμα δένδρων έως 4 μέτρα ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η Τμηματάρχης Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ Θεωρήθηκε Ο Προιστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Σελίδα 16 από 16

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 451 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 451 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 18/6/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 17498 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002788050 2015-05-20

15PROC002788050 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: 18/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΟΙΚ 18228 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες :Χρυσοβαλάντης Πανταζής Τηλ. : 24213 50106 Fax : 24210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ,ΑΛΣΩΝ,ΠΑΡΚΩΝ &ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 99 /2013 AΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: 2665361213 FAX: 2665361122 Αριθμ. Πρωτ.: 5569 Ηγουμενίτσα, 04/03/2014 «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 εσωτ.208 FAX.: 2651062794

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 18519/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 5/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27365 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 152 34

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002654277 2015-03-20

15PROC002654277 2015-03-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.: 2655 3 24000 ΚΟΝΙΤΣΑ 20/03/2015 Αριθ. Πρωτ.:2462 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826088 2015-06-05

15PROC002826088 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: 02/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΟΙΚ 20297 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. Θέμα : Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΨΝ ΜΕΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. Θέμα : Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΨΝ ΜΕΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΦΑΪΔΑΡΙΟΤ Φαϊδάρι,24.2.2015 Αρ. Πρωτ.:4862 Δ/νση Οικονομικών Τπηρεσιών & Ανάπτυξης Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νση: τρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Σηλέφωνο: 213-2047200

Διαβάστε περισσότερα