VALPAINT S.p.A FINISH 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VALPAINT S.p.A FINISH 15"

Transcript

1 VALPAINT S.p.A. FINISH 15 5η Έκδοςη Ημ/νύα 07/11/2011 Συπώθηκε ςτισ 07/11/2011 ελύδα. 1 / ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΑΛΕΙΑ 1.1 Εμπορικό ονομαςύα : FINISH Φρόςη του Προώόντοσ: ΔΙΑΥΑΝΕ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ 1.3 Σαυτοπούηςη Παραγωγού : Όνομα Εταιρύασ : VALPAINT S.p.A Πλόρησ Διεύθυνςη : Via dell'industria, 80 Περιοχό και Φώρα : POLVERIGI (AN) ITALY Tel (r.a.) Fax Ηλεκτρονικό Διεύθυνςη υπευθύνου φύλλου εργαςύασ 1.4 Αριθμόσ επεύγουςασ ανϊγκησ : Για επεύγουςεσ πληροφορύεσ απευθυνθεύτε ςτο : ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 2.1 Σαξινόμηςη τησ ουςύασ ό του μεύγματοσ Σο προώόν ταξινομεύται ωσ επικύνδυνο ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που ορύζονται ςτισ οδηγύεσ 67/548/EEC και 1999/45/ΕΚ και / ό τον κανονιςμό EC 1272/2008 (CLP) (και τισ μετϋπειτα τροποποιόςεισ και ςυμπληρώςεισ τουσ). Έτςι το προώόν απαιτεύ ϋνα φύλλο δεδομϋνων αςφαλεύασ που ςυμμορφώνεται με τισ διατϊξεισ του EC Κανονιςμού αριθμ. 1907/2006 και μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ. Συχόν πρόςθετεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ κινδύνουσ για την υγεύα ό / και το περιβϊλλον παρϋχονται ςτα ςημεύα 11 και 12 του παρόντοσ δελτύου. ύμβολα κινδύνου: Xn-N R φρϊςεισ: 10-20/21/22-36/37/ /53-65 Σο πλόρεσ κεύμενο φρϊςεων κινδύνου (R) και επικινδυνότητασ (H) δύδεται ςτην παρϊγραφο 16 του δελτύου. 2.2 τοιχεύα επιςόμανςησ. όμανςη κινδύνου ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ 67/548/EEC και 1999/45/EC και τισ μετϋπειτα τροποποιόςεισ και ςυμπληρώςεισ. Xn N Επιβλαβϋσ Επικύνδυνο για το περιβϊλλον Σελίδα 1 από 10

2 R10 Εύφλεκτο. R20/21/22 Επιβλαβϋσ όταν ειςπνϋεται, επαφό με το δϋρμα και κατϊποςη R36/37/38 Ερεθύζει τα μϊτια και το αναπνευςτικό ςύςτημα. R43 Η επαφό με το δϋρμα μπορεύ να προκαλϋςει ερεθιςμό R51/53 Σοξικό ςτουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ, μπορεύ να προκαλϋςει μακροχρόνιεσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτο ΤΔΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. R65 Επιβλαβϋσ: μπορεύ να προκαλϋςει βλϊβη ςτουσ πνεύμονεσ εϊν καταποθεύ. S 9 Σο δοχεύο να διατηρεύται ςε καλϊ αεριζόμενο χώρο. S29 Μην αδειϊζετε ςτην αποχϋτευςη. S36/37 Υορϊτε κατϊλληλη προςτατευτικό ενδυμαςύα και γϊντια. S61 Αποφύγετε την απελευθϋρωςό του προώόντοσ ςτο περιβϊλλον. υμβουλευτεύτε τισ ειδικϋσ οδηγύεσ / δελτύα δεδομϋνων αςφαλεύασ. S62 ε περύπτωςη κατϊποςησ να μην προκληθεύ εμετόσ: ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό αμϋςωσ και δεύξτε το δοχεύο ό την ετικϋτα. Περιέχει Σερεβινθίνη 2.3 Άλλοι κύνδυνοι Οι πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ 3 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΚΑΙ ΣΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 3.1 Ουςύεσ Δεν υπϊρχουνε ςχετικϋσ πληροφορύεσ 3.2 Μεύγματα Περιϋχει Αναγνώριση.Ουσίας υγκ.%. Σαξινόμηση 67/548/EEC. Σαξινόμηση 1272/2008 (CLP). D-LIMONENE CAS R10, Xi R36/37/38 EC INDEX - TURPENTINE CAS ,5 R10, Xn R20/21/22, Xn R65, Flam. Liq. 3 H226, Acute Xi R36/38, Xi R43, N R51/53 Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 H312 EC Acute Tox. 4 H302, Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 H319 INDEX Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 T + = πολύ τοξικϋσ (T +), T = Σοξικϋσ (Σ), Xn = Επιβλαβϋσ (Xn), C = Διαβρωτικό (C), Xi = Ερεθιςτικό (Xi), O = Οξειδωτικό (Ο), Ε = Εκρηκτικϋσ (Ε), F + = εξαιρετικϊ εύφλεκτεσ (F +), F = Πολύ εύφλεκτο (F), N = Επικύνδυνο για το περιβϊλλον (Ν) Σο πλόρεσ κεύμενο φρϊςεων κινδύνου (R) και επικινδυνότητασ (H) δύδεται ςτην παρϊγραφο 16 του δελτύου 4 ΜΕΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφό μϋτρων πρώτων βοηθειών Δεν ϋχουν αναφερθεύ επειςόδια βλϊβησ τησ υγεύασ που να αποδύδονται ςτο προώόν. ΕΙΠΝΟΗ: μετακινηθεύτε ςε περιβϊλλον με καθαρό αϋρα. Εϊν η αναπνοό εύναι δύςκολη, προχωρόςτε ςε τεχνητό αναπνοό και ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. Σελίδα 2 από 10

3 Μϊτια: πλύνετε αμϋςωσ με ϊφθονο καθαρό νερό για τουλϊχιςτον 15 λεπτϊ. Ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. Δϋρμα: Πλύνετε αμϋςωσ με ϊφθονο νερό. Αφαιρϋςτε τα μολυςμϋνα ρούχα. Αν ο ερεθιςμόσ επιμϋνει, ζητόςτε ιατρικό βοόθεια. Πλύνετε τα μολυςμϋνα ρούχα πριν τα χρηςιμοποιόςετε ξανϊ. Ειςπνοό: μετακινηθεύτε ςε περιβϊλλον με καθαρό αϋρα. Αν η αναπνοό εύναι ακανόνιςτη, ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. ΚΑΣΑΠΟΗ: Καλϋςτε αμϋςωσ ιατρικό βοόθεια. Προκαλϋςτε εμετό μόνο με υπόδειξη του γιατρού. Μη δύνετε ποτϋ τύποτα από το ςτόμα ςε αναύςθητο ϊτομο. 4.2 ημαντικότερα ςυμπτώματα και επιδρϊςεισ, οξεύεσ ό μεταγενϋςτερεσ.. Για τα ςυμπτώματα και τισ ςυνϋπειεσ που προκαλούνται από τισ ουςύεσ που περιϋχονται βλ. κεφ Άλλοι κύνδυνοι Ένδειξη οιαςδόποτε ϊμεςησ ιατρικόσ φροντύδασ και ειδικόσ θεραπεύασ. Ακολουθόςτε τισ εντολϋσ του γιατρού. 5 ΜΕΣΡΑ ΠΤΡΟΒΕΗ 5.1 Μϋςα πυρόςβεςησ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΕΑ ΠΤΡΟΒΕΗ Ο εξοπλιςμόσ πυρόςβεςησ θα πρϋπει να περιϋχει: διοξεύδιο του ϊνθρακα, αφρόσ ό χημικό ςκόνη. Για τισ διαρροϋσ του προώόντοσ που δεν ϋχουν πιϊςει φωτιϊ, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ νϋφοσ νερού για να διαλυθούν οι εύφλεκτεσ αναθυμιϊςεισ και να προςτατευτούν τα ϊτομα που παύρνουν μϋροσ ςτον περιοριςμό τησ διαρροόσ. ΜΕΑ ΠΤΡΟΒΕΗ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ Μην χρηςιμοποιεύτε πύεςη νερού. Σο νερό δεν εύναι αποτελεςματικό ςτην κατϊςβεςη πυρκαγιών αλλϊ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για τη ψύξη δοχεύων που εκτεύθονται ςε φλόγεσ για την αποφυγό ϋκρηξησ. 5.2 Ειδικού κύνδυνοι που προκύπτουν από την ουςύα ό το μεύγμα. ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΚΘΕΗ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΥΩΣΙΑ Η υπερβολικό πύεςη μπορεύ να προκαλϋςει, ςε δοχεύα που εκτύθενται ςε πυρκαγιϊ, ϋκρηξη Μην αναπνϋετε προώόντα από την καύςη (οξεύδιο του ϊνθρακα, προώόντα τοξικόσ πυρόλυςησ, κλπ). 5.3 υςτϊςεισ για τουσ πυροςβϋςτεσ. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Φρηςιμοποιεύςτε πύεςη νερού για να ψύξετε τα δοχεύα και να εμποδύςετε την αποςύνθεςη και την δημιουργύα ουςιών πιθανόν επικύνδυνων για την υγεύα. Υορϊτε πϊντα πλόρη αντιπυρικό εξοπλιςμό. υλλϋξτε το νερό τησ πυρόςβεςησ για να μη χυθεύ ςτο αποχετευτικό ςύςτημα. Απορρύψτε μολυςμϋνο νερό από την πυρόςβεςη και τα υπολεύμματα από τη φωτιϊ ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΤΡΟΒΕΣΕ Ειδικό κρϊνοσ με προςωπύδα, αντιπυρικϊ ρούχα (αντιπυρικό ςακϊκι και παντελόνι, με ιμϊντεσ γύρω από τα χϋρια, τα πόδια και τη μϋςη), γϊντια εργαςύασ (αντιπυρικϊ, που δεν κόβονται και διηλεκτρικϊ), μϊςκα υποπύεςησ με μϊςκα που καλύπτει το ςύνολο του προςώπου του φορϋα εκμετϊλλευςησ ό ατομικόσ αναπνευςτόρασ (ατομικόσ προςταςύασ) ςε περύπτωςη τησ μεγϊλησ ποςότητασ καυςαερύου Σελίδα 3 από 10

4 6 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΤΦΑΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ. 6.1 Προςωπικϋσ προφυλϊξεισ, προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και διαδικαςύεσ ϋκτακτησ ανϊγκησ. Εξαλεύψτε όλεσ τισ πηγϋσ ανϊφλεξησ (τςιγϊρα, φλόγεσ, ςπινθόρεσ κλπ) από την περιοχό με τη διαρροό. Εϊν δεν υπϊρχουν αντενδεύξεισ, ψεκϊςτε τα ςτερεϊ προώόντα με νερό για να εμποδύςετε την δημιουργύα ςκόνησ. Φρηςιμοποιεύςτε αναπνευςτικϋσ ςυςκευϋσ αν διαφύγουν αναθυμιϊςεισ ό πούδρα ςτον αϋρα. Κλεύςτε τη διαρροό αν υπϊρχει δεν υπϊρχει κύνδυνοσ. Μην διαχειρύζεςτε χτυπημϋνα δοχεύα ό διαρρϋον προώόν αν πρώτα δεν φορϋςετε τον κατϊλληλο προςτατευτικό εξοπλιςμό. Για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ κινδύνουσ για το περιβϊλλον και την υγεύα, προςτατευτικϊ για την αναπνευςτικό οδό, τον εξαεριςμό και εξοπλιςμό ατομικόσ προςταςύασ, δεύτε ϊλλεσ ενότητεσ αυτού του φύλλου. 6.2 Προφυλϊξεισ για το περιβϊλλον. Σο προώόν να μην χύνεται ςτουσ υπονόμουσ, ςε επύγεια και υπόγεια ύδατα και γειτονικϋσ περιοχϋσ. 6.3 Μϋθοδοι και υλικϊ για περιοριςμό και καθαριςμό. Περιορύςτε χρηςιμοποιώντασ χώμα ό αδρανό υλικϊ. υλλϋξτε όςο το δυνατόν περιςςότερο υλικό. και αποθηκεύςτε το ςε δοχεύο για διϊθεςη. Αν δεν υπϊρχουν αντενδεύξεισ, χρηςιμοποιεύςτε πύεςη νερού για να εξουδετερώςετε υπόλοιπα του προώόντοσ. Βεβαιωθεύτε ότι ο χώροσ με τη διαρροό αερύζεται καλϊ. Ακατϊλληλα υλικϊ πρϋπει να απορρύπτονται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που ορύζονται ςτο ςημεύο Παραπομπό ςε ϊλλα τμόματα Όλεσ οι πληροφορύεσ για την προςταςύα του προςωπικού και η διϊθεςη των οπούων αναφϋρονται ςτο τμόμα 8 και ΦΕΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 7.1 Προφυλϊξεισ για αςφαλό χειριςμό Μην καπνύζετε κατϊ το χειριςμό και τη χρόςη. 7.2 υνθόκεσ για την αςφαλό φύλαξη, ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν αςυμβατότητεσ Αποθηκεύςτε ςε καλϊ αεριζόμενο χώρο, κρατόςτε μακριϊ από πηγϋσ θερμότητασ, ςπινθόρεσ και ελεύθερεσ φλόγεσ και ϊλλεσ πηγϋσ ανϊφλεξησ 7.3 Ειδικό τελικό χρόςη (-εισ). Οι πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ. 8 ΈΛΕΓΦΟ ΣΗ ΕΚΘΕΗ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 8.1 Παρϊμετροι ελϋγχου Name Type Country TWA/8H STEL/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm TURPENTINE TLV-ACGIH 20 SKIN OEL IRL SKIN WEL UK SKIN Σελίδα 4 από 10

5 8.2 Έλεγχοι ϋκθεςησ Η χρόςη επαρκούσ τεχνικού εξοπλιςμού πρϋπει να εύναι προτεραιότητα ςτα ατομικϊ μϋςα προςταςύασ. Βεβαιωθεύτε ότι ο χώροσ εργαςύασ αερύζεται καλϊ Εϊν αυτϋσ οι ενϋργειεσ δεν επιτρϋπουν να διατηρόςουν τη ςυγκϋντρωςη του προώόντοσ Δεύτε ετικϋτα του προώόντοσ για τουσ λεπτομερεύσ κινδύνουσ κατϊ τη χρόςη. Ρωτόςτε τον προμηθευτό των χημικών ουςιών για τισ ςυμβουλϋσ κατϊ την επιλογό εξοπλιςμού ατομικόσ προςταςύασ. Μϋςα ατομικόσ προςταςύασ πρϋπει να ςυμμορφώνονται με τουσ ιςχύοντεσ κανόνεσ που αναφϋρονται παρακϊτω. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΦΕΡΙΩΝ Προςτατϋψτε τα χϋρια ςασ με την κατηγορύα ΙΙ (ςχετ. οδηγύασ 89/686/ΕΟΚ και το πρότυπο EN 374) γϊντια εργαςύασ, όπωσ αυτϋσ από PVC, νεοπρϋνιο, ό νιτρύλιο ό ιςοδύναμα. Σα ακόλουθα πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη κατϊ την επιλογό υλικού των γαντιών. Η αντοχό των γαντιών θα πρϋπει να ελϋνχεται πριν τη χρόςη. Σο όριο των γαντιών εξαρτϊται από τη διϊρκεια τησ ϋκθεςησ. ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΑΣΙΩΝ Να φορϊτε προςτατευτικϊ γυαλιϊ αεροςτεγϋσ (ςχετ. πρότυπο EN 166). ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΔΕΡΜΑΣΟ Υορϋςτε κατηγορύασ ΙΙ επαγγελματικό με μακριϊ μανύκια φόρμα και υποδόματα αςφαλεύασ (ςχετ. οδηγύα 89/686/ΕΟΚ και το πρότυπο EN 344). Πλύνετε το ςώμα με ςαπούνι και νερό αφού αφαιρϋςετε φόρμεσ. ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Αν η κατώτατη τιμό για μύα ό περιςςότερεσ από τισ ουςύεσ που υπϊρχουν ςτο παραςκεύαςμα για καθημερινό ϋκθεςη ςτο χώρο εργαςύασ που θεςπύςτηκε από την πρόληψη τησ εταιρεύασ και των υπηρεςιών προςταςύασ υπερβαύνει το κανονικό, φορϋςτε μια μϊςκα με ϋνα Α ό καθολικό φύλτρο, κατηγορύασ (1, 2 ό 3) από τισ οπούεσ πρϋπει να επιλϋγονται ςύμφωνα με την οριακό ςυγκϋντρωςη χρόςησ (ςχετ. πρότυπο EN 141). Η χρόςη του εξοπλιςμού προςταςύασ τησ αναπνοόσ, όπωσ μϊςκεσ με οργανικούσ ατμούσ και ςκόνη, εύναι αναγκαύα λόγω τησ ϋλλειψησ τεχνικών μϋτρων για τον περιοριςμό τησ ϋκθεςησ των εργαζομϋνων. Η προςταςύα που παρϋχεται από τισ μϊςκεσ εύναι ςε κϊθε περύπτωςη, περιοριςμϋνη. Εϊν η εν λόγω ουςύα εύναι ϊοςμη ό το οςφρητικό όριο εύναι υψηλότερο από το ςχετικό όριο ϋκθεςησ και ςε περύπτωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ, ό όταν τα επύπεδα ϋκθεςησ εύναι ϊγνωςτα ό η ςυγκϋντρωςη του οξυγόνου ςτο χώρο εργαςύασ εύναι λιγότερο από 17% vol, να φορϊτε self-contained, ανοικτού κυκλώματοσ πεπιεςμϋνου αϋρα αναπνευςτικό ςυςκευό (ςχετ. πρότυπο EN 137) ό με ςωλόνα νωπού αϋρα αναπνευςτικό ςυςκευό για χρόςη με μϊςκα ολόκληρου προςώπου, ημύςεωσ προςώπου ό επιςτόμιου (αναφ. πρότυπο EN 138). Πρεπει να παρϋχεται ϋνα ςύςτημα πλυςύματοσ χεριών και ντουσ ϋκτακτησ ανϊγκησ την περύπτωςη κινδύνου ϋκθεςησ ςε πιτςύλιςμα ό τρεξύματα κατϊ τη διϊρκεια τησ εργαςύασ, μϋτρα προςταςύασ για το ςτόμα, τη μύτη των ματιών θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται για την πρόληψη τυχαύασ απορρόφηςησ. 9 ΥΤΙΚΕ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 9.1 τοιχεύα για τισ βαςικϋσ φυςικϋσ και χημικϋσ ιδιότητεσ. Εμφϊνιςη Τγρό Φρώμα Διϊφανο Οςμό Φαρακτηριςτικό Όριο οςμόσ ph ημεύο τόξησ ό πόξησ ημεύο βραςμού Περιοχό απόςταξησ ημεύο ανϊφλεξησ > 21 C Ποςοςτό εξϊτμιςησ Ευφλεκτότητα ςτερεών και αερύων Κατώτερο όριο ευφλεκτότητασ Ανώτερο όριο ευφλεκτότητασ Κϊτω εκρηκτικό όριο Άνω εκρηκτικό όριο Σϊςη ατμών. Πυκνότητα ατμών Σελίδα 5 από 10

6 Ειδικό βϊροσ. 0,85 Kg / Διαλυτότητα υντελεςτόσ κατανομόσ Θερμοκραςύα ανϊφλεξησ. Θερμοκραςύα αποςύνθεςησ. Ιξώδεσ Ιδιότητεσ καύςησ 9.2 Άλλεσ πληροφορύεσ VOC (Οδηγύα 2004/42/Εc): 58% g/litre 10 ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 10.1 Αντιδραςτικότητα. Δεν υπϊρχουν ςυγκεκριμϋνοι κύνδυνοι από αντύδραςη με ϊλλεσ ουςύεσ ςε κανονικϋσ ςυνθόκεσ χρόςησ. ΣΕΡΕΒΙΝΘΙΝΗ : διαλύει καουτςούκ Φημικό ςταθερότητα. Σο προώόν εύναι ςταθερό ςτισ κανονικϋσ ςυνθόκεσ χρόςησ και αποθόκευςησ Πιθανότητα επικύνδυνων αντιδρϊςεων. Οι ατμού μπορεύ να ςχηματύςουν εκρηκτικϊ μεύγματα με τον αϋρα. ΣΕΡΕΒΙΝΘΙΝΗ: αντιδρϊ βύαια με ιςχυρϊ οξειδωτικϊ και το χλώριο. Μπορεύ να αναφλεγεύ ςε επαφό με το χλωριούχο καςςύτερο, διαλύει καουτςούκ. το οξυγόνο τησ ατμόςφαιρασ δημιουργεύ εκρηκτικϊ υπεροξεύδια. Δημιουργεύ μια ϋντονα εξώθερμη αντύδραςη ςε επαφό με: υποχλωριώδεσ αςβϋςτιο, χρώμιο τριοξεύδιο του, το χρώμιο οξυχλωριούχου, καςςύτερο (IV) χλωριούχα. Κύνδυνοσ ϋκρηξησ ςε επαφό με το νιτρικό οξύ, το φθόριο υνθόκεσ προσ αποφυγό. Αποφεύγετε την υπερθϋρμανςη, ηλεκτροςτατικόσ εκκϋνωςησ και όλεσ τισ πηγϋσ ανϊφλεξησ Αςύμβατα υλικϊ Οι πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ 10.6 Επικύνδυνα προώόντα αποςύνθεςησ. την περύπτωςη τησ θερμικόσ αποςύνθεςησ ό πυρκαγιϊσ, ατμού δυνητικϊ επικύνδυνοι για την υγεύα μπορούν να αποδεςμευτούν. 11 ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ύμφωνα με τα μϋχρι ςτιγμόσ διαθϋςιμα ςτοιχεύα, το προώόν αυτό δεν προκαλεύ βλϊβεσ ςτην υγεύα. Εν πϊςη περιπτώςει, πρϋπει να αντιμετωπύζονται με προςοχό, ςύμφωνα με καλϋσ πρακτικϋσ βιομηχανικόσ χρόςησ. Αυτό το προώόν μπορεύ να προκαλϋςει ελαφρϋσ επιπτώςεισ ςτην υγεύα ςε ευαύςθητα ϊτομα, με την ειςπνοό ό / και δερματικόσ απορρόφηςησ ό / και επαφόσ με τα μϊτια ό / και κατϊποςη Πληροφορύεσ για τισ τοξικολογικϋσ επιδρϊςεισ Έντονα αποτελϋςματα: η ειςπνοό, η δερματικό απορρόφηςη και η κατϊποςη αυτού του προώόντοσ εύναι επιβλαβό. Αυτό το προώόν μπορεύ να προκαλϋςει ερεθιςμό των βλεννογόνων, των ανώτερων αναπνευςτικών οδών, και των ματιών. υμπτώματα ϋκθεςησ μπορεύ να περιλαμβϊνουν καούρα και ερεθιςμό ςτα μϊτια, το ςτόμα, τη μύτη, το λαιμό, βόχασ, αναπνευςτικϋσ διαταραχϋσ, ζϊλη, κεφαλαλγύα, ναυτύα και εμετό. Σελίδα 6 από 10

7 τισ πιο ςοβαρϋσ περιπτώςεισ, η ειςπνοό του προώόντοσ αυτού μπορεύ να προκαλϋςει ςτον λϊρυγγα και ςτουσ βρόγχουσ ούδημα, χημικό πνευμονύα και πνευμονικό ούδημα. Μετϊ την επαφό με το δϋρμα, το προώόν αυτό μπορεύ να ερεθύςει, προκαλώντασ αύξηςη τησ θερμοκραςύασ του δϋρματοσ, πρόξιμο και φαγούρα. Η κατϊποςη ακόμη και μικρϋσ ποςότητεσ του προώόντοσ αυτού μπορεύ να προκαλϋςει ςοβαρϊ προβλόματα υγεύασ (πόνοσ ςτο ςτομϊχι, ναυτύα, εμετό, διϊρροια). Μετϊ την επαφό με το δϋρμα, αυτό το προώόν προκαλεύ ευαιςθητοπούηςη (δερματύτιδα). Δερματικϋσ βλϊβεσ που μπορεύ να περιλαμβϊνουν: ερυθόματα, οιδόματα, βλατύδεσ, φυςαλύδεσ, φλύκταινεσ, ϋλκη και εξιδρωματικό φαινομϋνων, του οπούου η ϋνταςη ποικύλλει ανϊλογα με τη ςοβαρότητα αςθενειών και περιοχϋσ που ϋχουν πληγεύ. Ερυθόματα, οιδόματα και εξιδρωματικό φαινόμενα που επικρατούν κατϊ τη διϊρκεια τησ οξεύασ φϊςησ. Η ειςαγωγό ακόμη και μικρών ποςοτότων υγρού ςτο αναπνευςτικό ςύςτημα ςε περύπτωςη κατϊποςησ ό εμετού μπορεύ να προκαλϋςει βρογχοπνευμονύα και πνευμονικό ούδημα. ΣΕΡΕΒΙΝΘΙΝΗ LD50 (από το ςτόμα): 5760 mg / kg Rat 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Αυτό το προώόν εύναι επικύνδυνο για το περιβϊλλον και εύναι τοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ. ε μακροπρόθεςμη βϊςη, μπορεύ να ϋχει ακόμη και αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτο υδϊτινο περιβϊλλον Σοξικότητα. Οι πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμηςησ. Οι πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ Προώόντα πετρελαύου, ϊνθρακασ, φυτικϊ εκχυλύςματα: εύναι μύγματα παραφινικϊ, ναφθενικϊ, διτερπενικϊ και αρωματικού υδρογονϊνθρακεσ. Η ςυμπεριφορϊ τουσ ςτο περιβϊλλον εξαρτϊται από τη ςυγκϋντρωςη. ε κϊθε περύπτωςη χρόςησ, ςύμφωνα με τισ ορθϋσ πρακτικϋσ εργαςύασ, πρϋπει να αποφεύγεται η διϊθεςη ςτο περιβϊλλον. Κατϊ κανόνα, το προώόν εύναι βιοδιαςπώμενο. ΣΕΡΕΒΙΝΘΙΝΗ: αποςτϊγματα Πετρϋλαιο, ϊνθρακασ, φυτικϊ εκχυλύςματα: εύναι μύγματα υδρογονανθρϊκων παραφύνησ, ναφθενύων, διτερπϋνιων και αρωματικϋσ ενώςεισ. Η ςυμπεριφορϊ τουσ ςτο περιβϊλλον εξαρτϊται από τη ςύνθεςό τουσ. ε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύται ςύμφωνα με τισ ορθϋσ πρακτικϋσ εργαςύασ, αποφεύγοντασ την απόρριψη ςτο περιβϊλλον. ε γενικϋσ γραμμϋσ το προώόν βιοδιαςπώμενο Βιοςυςςώρευςησ Οι πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ 12.4 Κινητικότητα ςτο ϋδαφοσ Οι πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ 12.5 Αποτελϋςματα τησ αξιολόγηςησ ΑΒΣ και αααβ. Οι πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ 12.6 Άλλεσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ Οι πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ 13 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ Επαναχρηςιμοπούηςη, όταν εύναι εφικτό. Καθαρϊ υπολεύμματα του προώόντοσ πρϋπει να θεωρούνται μη επικύνδυνα απόβλητα. Η απόρριψη θα πρϋπει να γύνεται από εγκεκριμϋνο φορϋα διαχεύριςησ αποβλότων, ςε ςυμμόρφωςη με τουσ εθνικούσ και τοπικούσ κανονιςμούσ. ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΤΚΕΤΑΙΑ Ακατϊλληλεσ ςυςκευαςύεσ θα πρϋπει να αξιοποιούνται ό να διατύθενται ςύμφωνα με τουσ εθνικούσ κανόνεσ διαχεύριςησ αποβλότων. 14 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕΣΑΥΟΡΑ Σα αγαθϊ αυτϊ πρϋπει να μεταφϋρονται με οχόματα που εγκρύνονται με τη μεταφορϊ επικύνδυνων εμπορευμϊτων ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που ορύζονται ςτην παρούςα ϋκδοςη του Κώδικα για τισ διεθνεύσ οδικϋσ μεταφορϋσ επικύνδυνων εμπορευμϊτων (ADR) και ςε όλουσ τουσ ιςχύοντεσ εθνικούσ κανονιςμούσ. Σελίδα 7 από 10

8 Σα αγαθϊ αυτϊ πρϋπει να εύναι ςτισ αρχικϋσ ςυςκευαςύεσ τουσ ό ςε ςυςκευαςύεσ που αποτελούνται από υλικϊ ανθεκτικϊ ςτο περιεχόμενό τουσ και δεν αντιδρούν με αυτό επικύνδυνα. Οι ϊνθρωποι τησ φόρτωςησ και τησ εκφόρτωςησ του επικύνδυνου εμπορεύματοσ πρϋπει να ϋχουν εκπαιδευθεύ ςε όλουσ τουσ κινδύνουσ που απορρϋουν από τισ ουςύεσ αυτϋσ και ςε όλεσ τισ δρϊςεισ που πρϋπει να ληφθούν ςε περύπτωςη καταςτϊςεων ϋκτακτησ ανϊγκησ Οδικϋσ και ςιδηροδρομικϋσ μεταφορϋσ: ADR: 3 UN: 1866 Ομϊδα ςυςκευαςύασ: ΙΙΙ Ετικϋτα: 3 Nr. Kemle 30 Μικρότερη ποςότητα 5 L Tunnel restriction code (D/E) Όνομα αποςτολόσ: RESIN SOLUTION Ειδικϊ μϋτρα: 640E Θαλϊςςια μεταφορϊ ΙΜΟ class: 3 UN: 1866 Ομϊδα ςυςκευαςύασ: ΙΙΙ Ετικϋτα: 3 EMS: F-E, S-E Θαλϊςςιοσ ρύποσ. ΝΑΙ Όνομα αποςτολόσ: RESIN SOLUTION Αεροπορικϋσ μεταφορϋσ: IATA: 3 UN: 1866 Ομϊδα ςυςκευαςύασ: ΙΙΙ Ετικϋτα: 3 Cargo: Οδηγύεσ ςυςκευαςύασ: 366 Μϋγιςτη ποςότητα: 220 L Pass.: Οδηγύεσ ςυςκευαςύασ: 355 Μϋγιςτη ποςότητα: 60L Ειδικϋσ Οδηγύεσ Α3 Όνομα αποςτολόσ: RESIN SOLUTION 15 ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ Οι περιοριςμού που ςχετύζονται με το προώόν ό τισ ουςύεσ που περιϋχονται κατ 'εφαρμογό του παραρτόματοσ XVII του κανονιςμού ΕΚ 1907/ Ουςύεσ του καταλόγου υποψηφύων (ϊρθρο 59 του REACH). Καμύα. Ουςύεσ που υπόκεινται ςε authorisarion (Παρϊρτημα XIV του REACH). Καμύα. Τγειονομικό περύθαλψη των ελϋγχων. Οι εργαζόμενοι που εκτύθενται ςε αυτό το χημικό παρϊγοντα, δεν πρϋπει να υποβϊλλονται ςε ελϋγχουσ για την υγεύα, υπό την προώπόθεςη ότι διατύθεται αξιολόγηςη των κινδύνων δεδομϋνα αποδεικνύουν ότι οι κύνδυνοι που ςχετύζονται με την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων εύναι περιοριςμϋνεσ και ότι η οδηγύα 98/24/ΕΚ εύναι ςεβαςτό ΠΟΕ (Οδηγύα 2004/42/ΕΚ): Προϊόν ενός συστατικού ΠΟΕ εκφραςμϋνα ςε g / l προώόντοσ ςε ϋνα ϋτοιμο προσ χρόςη: Οριακό τιμό: 500,00 (2010) VOC προώόντοσ: 500,00 Δεν απαιτεύται αξιολόγηςη χημικόσ αςφϊλειασ για το μεύγμα και τισ ουςύεσ που περιϋχει Σελίδα 8 από 10

9 16 ΆΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Κεύμενο των ενδεύξεων κινδύνου (H) που αναφϋρεται ςτο τμόμα 2-3 του φύλλου Flam. Liq. 3 Εύφλεκτα υγρϊ, κατηγορύα 3 Acute Tox. 4 Οξεύα τοξικότητα, Κατηγορύα 4 Asp. Tox. 1 Κύνδυνοσ από αναρρόφηςη, κατηγορύα 1 Eye Irrit. 2 Ερεθιςμόσ των οφθαλμών, κατηγορύασ 2 Skin Irrit. 2 ερεθιςμόσ του δϋρματοσ, κατηγορύασ 2 Skin Sens. 1 ευαιςθητοπούηςη αναπνευςτικού / δϋρματοσ, κατηγορύασ 1 Aquatic Chronic 2 Επικύνδυνα για το υδϊτινο περιβϊλλον, η χρόνια τοξικότητα κατηγορύασ 2 H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμόσ. H332 Επιβλαβϋσ ςε περύπτωςη ειςπνοόσ. H312 Επιβλαβϋσ ςε επαφό με το δϋρμα. H302 Επιβλαβϋσ ςε περύπτωςη κατϊποςησ. H304 Μπορεύ να προκαλϋςει θϊνατο ςε περύπτωςη κατϊποςησ H319 Προκαλεύ ςοβαρό ερεθιςμό των ματιών. H315 Προκαλεύ ερεθιςμό του δϋρματοσ. H317 Μπορεύ να προκαλϋςει αλλεργικό αντύδραςη του δϋρματοσ. H411 Σοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ, με μακροχρόνιεσ επιπτώςεισ. Κεύμενο των φρϊςεων κινδύνου (R) που αναφϋρονται ςτο τμόμα 2-3 του φύλλου: R10 Εύφλεκτο. R20/21/22 Επιβλαβϋσ όταν ειςπνϋεται, επαφόσ με το δϋρμα και κατϊποςησ. R36/37/3 Ερεθύζει τα μϊτια, αναπνευςτικό ςύςτημα. R36/38 Προκαλεύ ενοχλόςεισ ςτα μϊτια και δϋρμα. R43 Μπορεύ να προκαλϋςει ευαιςθητοπούηςη ςε επαφό. R51/53 Σοξικό ςτουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ, μπορεύ να προκαλϋςει μακροχρόνιεσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτο ΤΔΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. R65 Επιβλαβϋσ: μπορεύ να προκαλϋςει βλϊβη ςτουσ πνεύμονεσ εϊν καταποθεύ. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 1. Οδηγύα 1999/45/CE και μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ 2. Οδηγύα 67/548/EEC του υμβουλύου και μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ και προςαρμογϋσ (XXIX τεχνικό προςαρμογό) 3. Ο κανονιςμόσ (ΕC) 1272/2008 (CLP) του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου 4. Ο κανονιςμόσ (ΕC) 1907/2006 (REACH) του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου 5. Regulation (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament 6. Regulation (EC) 453/2010 of the European Parliament 7. Ο Δεύκτησ Merck. - 10η ϋκδοςη 8. Φειριςμόσ αςφϊλεια των χημικών προώόντων 9. NIOSH - Μητρώο των τοξικών επιδρϊςεων των χημικών ουςιών 10. INRS - Δελτύο Σοξικολογύασ (τοξικολογικών φύλλο) 11. Patty - Βιομηχανικό Τγιεινό και Σοξικολογύα 12. N.I. Sax - επικύνδυνεσ ιδιότητεσ βιομηχανικών υλικών-7, 1989 Έκδοςη Σελίδα 9 από 10

10 ημεύωςη για τουσ χρόςτεσ: Οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο παρόν δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ βαςύζονται ςτισ γνώςεισ μασ ςχετικϊ με την ημερομηνύα τησ τελευταύασ ϋκδοςησ. Οι χρόςτεσ πρϋπει να επαληθεύουν την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών ςε ςχϋςη με τη ςυγκεκριμϋνη χρόςη του προώόντοσ. Αυτό το ϋγγραφο δεν πρϋπει να θεωρηθεύ ωσ εγγύηςη καμιϊσ ιδιότητασ ςυγκεκριμϋνησ του προώόντοσ. Η χρόςη αυτού του προώόντοσ δεν υποβϊλλεται ςτον ϊμεςο ϋλεγχό μασ και επομϋνωσ, οι χρόςτεσ πρϋπει, υπό δικό τουσ ευθύνη, να ςυμμορφωθούν με τουσ παρόντεσ νόμουσ και κανονιςμούσ αςφϊλειασ και υγεύασ. Ο παραγωγόσ εύναι απαλλαγμϋνοσ από οποιαδόποτε ευθύνη που προκύπτει από ανϊρμοςτη χρόςη. Αλλαγϋσ ςτην προηγούμενη αναθεώρηςη: Οι ακόλουθεσ ενότητεσ τροποποιόθηκαν: 03 / 14 Σελίδα 10 από 10

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A CERAMIDE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Πλόρησ Διεύθυνςη : Sede Legale:Via Nino Bixio, 47/49

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A CERAMIDE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Πλόρησ Διεύθυνςη : Sede Legale:Via Nino Bixio, 47/49 MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. CERAMIDE MAX 5 η Έκδοςη Ημ/νύα 28/08/2007 Συπώθηκε ςτισ 18/04/2008 ελύδα. 1 / 5 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό ονομαςύα :

Διαβάστε περισσότερα

Pittura di Fondo per eff. Deco

Pittura di Fondo per eff. Deco MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. Pittura di Fondo per eff. Deco MAX 6 η Έκδοςη Ημ/νύα 04/10/2007 Συπώθηκε ςτισ 18/09/2009 ελύδα. 1 / 5 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. FORT FIRE

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. FORT FIRE MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. FORT FIRE MAX 2 η Έκδοςη Ημ/νύα 04/10/2007 Συπώθηκε ςτισ 16/09/2009 ελύδα. 1 / 7 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό ονομαςύα

Διαβάστε περισσότερα

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. Finitura Effetto Cera

MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. Finitura Effetto Cera MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A. Finitura Effetto Cera MAX 5 η Έκδοςη Ημ/νύα 02/01/2007 Συπώθηκε ςτισ 04/09/2007 ελύδα. 1 / 7 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Acrylic Gloss ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Acrylic Gloss ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Acrylic Gloss 1 η Ϊκδοςη Ημ/νύα Ιανουϊριοσ 2008 ελύδα. 1 / 5 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΨΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό ονομαςύα : Acrylic Gloss 1.2 Φρόςη : Φρώμα νερού (ριπολύνη)

Διαβάστε περισσότερα

Traditional Oil Eggshell

Traditional Oil Eggshell Traditional Oil Eggshell Ημ/νύα 22/09/2009 ελύδα. 1 / 7 1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΨΓΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό ονομαςύα : Traditional Oil Eggshell 1.2 Φρόςη : Διακοςμητικό επύχριςμα

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : BIOFERTIN-L 2-0.5-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία / το παρασκεύασμα : Είναι υγρό, οργανικό, εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Δρ. Κώςτασ Ποτηριϊδησ Προώςτϊμενοσ Τμόματοσ Ελϋγχου Ραδιενϋργειασ Περιβϊλλοντοσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr Φυςική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 23. 6. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Καθαριστικό προϊόν που µπορεί να αραιωθεί µε νερό, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αναθεώρηση: 2016-06-22 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) NOVALIS IRON FINISH Αναθεώρηση: 4

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) NOVALIS IRON FINISH Αναθεώρηση: 4 Σελίδα 1 από 5 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 02/11/06 4 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 21/02/05 3 Αλλαγή νομικής διεύθυνσης 15/04/03 2 Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 907/2006/EK, Άρθρο 3 ΤΜΗΜΑ : Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης.. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

R 100 ROCA pregno Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 7

R 100 ROCA pregno Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση ειδικός εµποτιστής για δάπεδα από πέτρα, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 15-10-30 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Dia-B Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet Εμπορική Ονομασία : ECO plant FOOD NPK 8-3-3 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανoχημικό λίπασμα Κωδικός Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ από την μαθήτρια Κοττέ Αγγελική Εργαςία ςτη Φυςική Γενικήσ Παιδείασ Γ Λυκείου Υπεύθυνοσ Καθηγητήσ: Αλέξανδροσ Κατέρησ Η ηλιακό υπεριώδησ ακτινοβολύα (UV)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση καλυπτικό πόρων και προϊόν βάσης για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΒΕΣΤΟΛ 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Υγρομονωτικό υλικό για μπετό και σοβά 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

ΑΣΒΕΣΤΟΛ 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Υγρομονωτικό υλικό για μπετό και σοβά 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΑΣΒΕΣΤΟΛ 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Υγρομονωτικό υλικό για μπετό και σοβά 1.3 Στοιχεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρύςα Χατζόγλου. Αναπλ. Καθηγότρια Φυςιολογύασ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ

Χρύςα Χατζόγλου. Αναπλ. Καθηγότρια Φυςιολογύασ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ Χρύςα Χατζόγλου Αναπλ. Καθηγότρια Φυςιολογύασ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ Vander Α., Sherman J., Luciano D., and Tsakopoulos M., Φυςιολογία του Ανθρώπου Αθήνα 2011 Χαρακτηριςτικϋσ τιμϋσ ανταλλαγόσ αερύων ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VIMELAST

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VIMELAST Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Page 1/6 ` 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχειά του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: VIMELAST 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Στεγνωτικό

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόν: Magnet chrom

Προϊόν: Magnet chrom Προϊόν: Magnet chrom Έκδοση 1.00 Ημ/νία αναθεώρησης 10/09/12 1. Στοιχεία της ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρείας 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: Magnet chrom Μαγνητικό Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 (REACH), και τον Κανονισμό 453/2010. Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/06/2015 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 10-09-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 907/2006/EK, Άρθρο 3 Σελίδα /5 ΤΜΗΜΑ : Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης.. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 14-07-2016 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός cas Ν/Α ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αριθμός cas Ν/Α ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος PETROFLEX GEO 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 6-12-36 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

: Mesalazine impurity C

: Mesalazine impurity C Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας Χημική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 907/2006/EK, Άρθρο 3 ΤΜΗΜΑ : Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης.. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ. ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ. ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, για τον καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφϊλειασ για την προςταςύα από τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ Η αιτύα δημιουργύασ του φαινομϋνου εύναι η εκπομπό χημικών ενώςεων ςτην ατμόςφαιρα όπωσ για παρϊδειγμα οι χλωροφθοράνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα