(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 για τη χρηματοδότηση κατά το έτος 2010 των δραστηριοτήτων στον κτηνιατρικό τομέα που συνδέονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση, τη στήριξη διεθνών οργανισμών, την κοινοποίηση ασθενειών και την εισαγωγή της πληροφορικής στις κτηνιατρικές διαδικασίες (2010/C 199/01) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 20, 23, το άρθρο 35 παράγραφος 2 και το άρθρο 36 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού, πρέπει να εγκριθεί ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τις επιδοτήσεις. (3) Είναι αναγκαίο να καταρτιστεί πρόγραμμα εργασίας για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κτηνιατρικό τομέα που συνδέονται με την πολιτική ενημέρωσης, τη στήριξη διεθνών οργανισμών, την κοινοποίηση των ασθενειών και την εισαγωγή της πληροφορικής στις κτηνιατρικές διαδικασίες. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα εργασίας στα παραρτήματα αποτελεί ένα επαρκώς αναλυτικό πλαίσιο κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού ( 1 ) ΕΕ L 155 της , σ. 30. (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 2 ) (εφεξής «κανόνες εφαρμογής»), η παρούσα απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης για τις δαπάνες που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας για τις επιδοτήσεις και τις δημόσιες συμβάσεις. (4) Το άρθρο 19 της απόφασης 2009/470/ΕΚ ορίζει ότι η Ένωση συμμετέχει οικονομικά στη διαμόρφωση πολιτικής για την ενημέρωση στον τομέα της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων όσον αφορά προϊόντα ζωικής προέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των αναγκαίων μελετών για την προετοιμασία και την ανάπτυξη νομοθεσίας στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων. (5) H Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέσεις σχετικά με τις διάφορες μεθόδους αναισθητοποίησης των πουλερικών [άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους ( 3 )], την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά και τα εμπορικά ρεύματα ζώων εντός της διευρυμένης Ένωσης [άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 ( 4 )] και σχετικά με την επίδραση γενετικών παραμέτρων στις ( 2 ) ΕΕ L 357 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 303 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 3 της , σ. 1.

2 C 199/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντοπιζόμενες ανεπάρκειες, οι οποίες οδηγούν σε κακές συνθήκες διαβίωσης των κοτόπουλων [άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος ( 1 )]. (6) Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και του γενικού κοινού σχετικά με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων στο κοινοτικό σχέδιο δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων που εγκρίθηκε το 2006 ( 2 ). (7) Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την κλωνοποίηση για παραγωγή τροφίμων έως τα τέλη του Στην έκθεση θα εξετάζονται όλες οι πτυχές της κλωνοποίησης για παραγωγή τροφίμων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και θα προσδιορίζονται οι πιθανές εναλλακτικές επιλογές. Απαιτούνται δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και τις επιπτώσεις για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων. (8) Η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει το «Παγκόσμιο Έτος Κτηνιατρικής 2011» προκειμένου να προβάλει την πολιτική της για την υγεία των ζώων και τη σημασία του ρόλου του επαγγέλματος του κτηνιάτρου για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της καλής μεταχείρισης των ζώων. (9) Το άρθρο 19 στοιχείο α) περίπτωση i) της απόφασης 2009/470/ΕΚ ορίζει ότι η Ένωση συμμετέχει οικονομικά στη συγκέντρωση και την αποθήκευση όλων των πληροφοριών που αφορούν την ενωσιακή νομοθεσία για την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης. (10) Απαιτείται οικονομική συνεισφορά προκειμένου να καταστεί διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη η διαδραστική βάση δεδομένων κτηνιατρικής νομοθεσίας (Vetlex) που έχει δημιουργηθεί από τη ΓΔ Διεύρυνσης για τις υποψήφιες χώρες, τις δυνάμει υποψήφιες χώρες και τις χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. (11) Σύμφωνα με το άρθρο 22 της απόφασης 2009/470/ΕΚ, η Ένωση μπορεί να αναλαμβάνει ή να ενισχύει τα κράτη μέλη ή διεθνείς οργανώσεις με σκοπό την ανάληψη των τεχνικών και επιστημονικών ενεργειών που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της ενωσιακής κτηνιατρικής νομοθεσίας και για την ανάπτυξη επιμόρφωσης ή κατάρτισης σε κτηνιατρικά θέματα. (12) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE) είναι ο διακυβερνητικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της υγείας των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ΟΙΕ θα διοργανώσει παγκόσμια διάσκεψη για την κτηνιατρική νομοθεσία από τις 6 έως τις 8 Δεκεμβρίου Ο ΟΙΕ έχει πραγματοποιήσει μια πρώτη μελέτη σχετικά με την κτηνιατρική νομοθεσία και σκοπεύει να διευρύνει τη συζήτηση με όλα του τα μέλη στη διάρκεια της παγκόσμιας ( 1 ) ΕΕ L 182 της , σ. 19. ( 2 ) COM(2006) 13 τελικό. διάσκεψης. Είναι σημαντικό όλες οι χώρες μέλη του ΟΙΕ να υιοθετήσουν την προσέγγιση της ΕΕ στα θέματα κτηνιατρικής νομοθεσίας και η ΕΕ να στηρίξει ενεργά την εν λόγω διάσκεψη, ώστε να δοθεί με την ευκαιρία αυτή ώθηση στην πολιτική της Ένωσης για την υγεία των ζώων. (13) Δυνάμει του άρθρου 168 παράγραφος 1 στοιχείο γ) των κανόνων εφαρμογής, είναι δυνατή η χορήγηση επιδοτήσεων χωρίς να προηγηθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην περίπτωση οργανισμών που κατέχουν εκ των πραγμάτων θέση μονοπωλίου. Ως οργανισμός τυποποίησης βάσει της συμφωνίας ΥΦΠ του ΠΟΕ, και ως διακρατικός οργανισμός αρμόδιος για τη βελτίωση της υγείας των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΟΙΕ διαθέτει εκ των πραγμάτων θέση μονοπωλίου στον τομέα αυτόν. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται πρόσκληση υποβολής προτάσεων προκειμένου η ΕΕ να συνεισφέρει στη διοργάνωση της παγκόσμιας διάσκεψης για την κτηνιατρική νομοθεσία. (14) Το άρθρο 35 παράγραφος 1 της απόφασης 2009/470/ΕΚ επιτρέπει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης της Ένωσης για την εφαρμογή συστημάτων ταυτοποίησης των ζώων και κοινοποίησης των ασθενειών. (15) Πρέπει να χορηγηθεί οικονομική συνδρομή της Ένωσης για τη διαχείριση και τη βελτίωση του συστήματος κοινοποίησης των ζωονόσων (ΣΚΖ) που βασίζεται στην απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό της κωδικοποιημένης μορφής και των κωδικών όσον αφορά τη γνωστοποίηση ασθενειών ζώων σύμφωνα με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 3 ). (16) Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώσει την ετοιμότητα της ΕΕ απέναντι σε μείζονες απειλές για την υγεία των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης του δικτύου ταχείας αντίδρασης της Ένωσης, με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την ΕΕ ( ). (17) Το άρθρο 36 της απόφασης 2009/470/ΕΚ προβλέπει οικονομική συνεισφορά της Ένωσης για ορισμένα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης και στις εισαγωγές. (18) Είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να χορηγείται οικονομική συνεισφορά για την οργάνωση, τη διαχείριση και τη συντήρηση του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος TRACES (Trade Control and Expert System) το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος ( 4 ). (19) Η παρούσα απόφαση χρηματοδότησης μπορεί επίσης να καλύπτει την καταβολή τόκων υπερημερίας βάσει του άρθρου 83 του δημοσιονομικού κανονισμού και του άρθρου 106 παράγραφος 5 των κανόνων εφαρμογής. ( 3 ) ΕΕ L 59 της , σ. 40. ( 4 ) ΕΕ L 8 της , σ. 44.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/3 (20) Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι σκόπιμο να δοθεί ο ορισμός του όρου «ουσιώδης μεταβολή» κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφος 4 των κανόνων εφαρμογής. (21) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Οι εν λόγω πιστώσεις μπορεί επίσης να καλύπτουν τόκους υπερημερίας. Άρθρο 3 1. Ο διατάκτης μπορεί να εγκρίνει τυχόν αλλαγές στην παρούσα απόφαση που δεν θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αναλογικότητας. Άρθρο 1 Εγκρίνεται το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την εφαρμογή του άρθρου 20, του άρθρου 23, του άρθρου 35 παράγραφος 2 και του άρθρου 36 παράγραφος 2 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα I και II. Το πρόγραμμα εργασίας αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού. 2. Τυχόν αλλαγές στις επιχορηγήσεις δράσεων που καλύπτονται από το πρόγραμμα εργασίας, το άθροισμα των οποίων δεν υπερβαίνει το 10 % της μέγιστης συνεισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, δεν θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν αισθητά το χαρακτήρα και το αντικείμενο του προγράμματος εργασίας. Άρθρο 2 Το ανώτατο ποσό συνδρομής που εγκρίνεται από την παρούσα απόφαση για την εφαρμογή του προγράμματος ανέρχεται σε ευρώ που θα αναληφθούν από την ακόλουθη γραμμή του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010: γραμμή προϋπολογισμού : ευρώ Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου Για την Επιτροπή John DALLI Μέλος της Επιτροπής

4 C 199/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα, και ιδίως άρθρα 20, 23, άρθρο 35 παράγραφος 2 και άρθρο 36 παράγραφος 2 Πρόγραμμα εργασίας για το Εισαγωγή Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 8 μέτρα εφαρμογής για το έτος Βάσει των στόχων που αναφέρονται στην απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα, η κατανομή του προϋπολογισμού και οι κύριες ενέργειες έχουν ως εξής: για επιδοτήσεις (στο πλαίσιο άμεσης κεντρικής διαχείρισης) (1.2): Ενωσιακή οικονομική συνεισφορά για την οργάνωση της παγκόσμιας διάσκεψης για την κτηνιατρική νομοθεσία που διοργανώνει ο OIE, από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2010, ύψους EUR, η οποία αποτελεί ενωσιακή συγχρηματοδότηση κατ ανώτατο όριο 80 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. για δημόσιες συμβάσεις (στο πλαίσιο άμεσης κεντρικής διαχείρισης) (1.3): Χρήση σύμβασης-πλαισίου για την ανάπτυξη εργαλείων με σκοπό την προώθηση των θεμάτων που αφορούν την υγεία των ζώων και των αρχών της στρατηγικής σχετικά με την υγεία των ζώων, στο πλαίσιο του «Παγκόσμιου Έτους Κτηνιατρικής 2011» έως EUR κατ ανώτατο όριο. Εφαρμογή με αμοιβαία ανάθεση καθηκόντων μεταξύ της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών και της ΓΔ Διεύρυνσης βάσει γραπτής συμφωνίας μεταξύ των δύο ΓΔ σύμφωνα με το άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού, όσον αφορά μια συνεισφορά για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των διοικητικών υπαλλήλων των κρατών μελών στη βάση δεδομένων Vetlex, για ανώτατο ποσό EUR. Χρησιμοποίηση σύμβασης-πλαισίου για μια μελέτη με σκοπό τη συγκέντρωση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλωνοποίησης στην υγεία και στην καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής, για ανώτατο ποσό EUR. Χρησιμοποίηση συμβάσεων-πλαισίων για την οργάνωση, τη διαχείριση και τη συντήρηση του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος TRACES (Trade Control and Expert System) για ανώτατο ποσό EUR. Χρησιμοποίηση σύμβασης-πλαισίου για μελέτες, δημοσιεύσεις και διάδοση πληροφοριών για τη στήριξη της στρατηγικής σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, για ανώτατο ποσό EUR. Χρησιμοποίηση σύμβασης-πλαισίου για μία μελέτη με σκοπό να εκτιμηθεί η ετοιμότητα της ΕΕ για την αντιμετώπιση μεγάλων απειλών για την υγεία των ζώων και να ενισχυθεί το δίκτυο ταχείας αντίδρασης της Ένωσης σε αυτό τον τομέα, για ανώτατο ποσό EUR. Χρησιμοποίηση σύμβασης-πλαισίου για την επικαιροποίηση του συστήματος κοινοποίησης των ζωονόσων (ΣΚΖ) με τις αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις, για ανώτατο ποσό EUR Επιδοτήσεις Ενωσιακή οικονομική συνδρομή για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας διάσκεψης για την κτηνιατρική νομοθεσία που διοργανώνει ο OIE, από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2010 Οι επιδοτήσεις καλύπτονται από γραπτή συμφωνία. Άρθρο 23 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/5 ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο ΟΙΕ θα διοργανώσει παγκόσμια διάσκεψη για την κτηνιατρική νομοθεσία από τις 6 έως τις 8 Δεκεμβρίου Ο ΟΙΕ έχει πραγματοποιήσει μια πρώτη μελέτη σχετικά με την κτηνιατρική νομοθεσία και σκοπεύει να διευρύνει τη συζήτηση με όλα του τα μέλη στη διάρκεια της παγκόσμιας διάσκεψης. Είναι σημαντικό όλες οι χώρες μέλη του ΟΙΕ να υιοθετήσουν την προσέγγιση της ΕΕ στα θέματα κτηνιατρικής νομοθεσίας και η ΕΕ να στηρίξει ενεργά την εν λόγω διάσκεψη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ενωσιακή οικονομική συνδρομή για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας διάσκεψης για την κτηνιατρική νομοθεσία.. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΆΡΘΡΟ 168 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ EUR ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Κατ ανώτατο όριο 80 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών σχετικά με τη διοργάνωση της παγκόσμιας διάσκεψης Σύναψη συμβάσεων Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που έχουν διατεθεί από τον προϋπολογισμό του 2010 για τις δημόσιες συμβάσεις ανέρχεται σε EUR Εκστρατεία επικοινωνίας με σκοπό την προώθηση του «Παγκόσμιου Έτους Κτηνιατρικής 2011» Άρθρο 20 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κατ ανώτατο, τέσσερις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη της εκστρατείας επικοινωνίας για το «Παγκόσμιο Έτος Κτηνιατρικής 2011» με σκοπό να δοθεί ώθηση στην πολιτική της Ένωσης για την υγεία των ζώων στη διάρκεια του εν λόγω έτους, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων επικοινωνιακών δράσεων και εργαλείων. Για λεπτομέρειες βλέπε παράρτημα ΙΙ. Σύναψη τουλάχιστον τεσσάρων ειδικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2010) βάσει της σύμβασης-πλαισίου αναφοράς ΧΧΧ (ο αριθμός αναφοράς θα προστεθεί πριν από την έγκριση) Διάθεση της Vetlex στις διοικητικές υπηρεσίες όλων των κρατών μελών Άρθρο 20 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου

6 C 199/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Εφαρμογή με αμοιβαία ανάθεση καθηκόντων μεταξύ της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών και της ΓΔ Διεύρυνσης βάσει γραπτής συμφωνίας μεταξύ των δύο ΓΔ σύμφωνα με το άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) Η βάση δεδομένων Vetlex είναι μια υπάρχουσα διαδραστική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο της κτηνιατρικής νομοθεσίας στην οποία, προς το παρόν, έχουν πρόσβαση οι υποψήφιες χώρες, οι δυνάμει υποψήφιες χώρες και οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Επικαιροποιείται μέσα σε διάστημα 24 ωρών από τη δημοσίευση νέας νομοθεσίας και περιέχει τις ενοποιημένες εκδόσεις της σχετικής νομοθεσίας. Η διαχείρισή της εξασφαλίζεται από μια εξωτερική εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με τη ΓΔ Διεύρυνσης. Τα κεφάλαια για την κάλυψη του κόστους της Vetlex προέρχονται, προς το παρόν, από τον προϋπολογισμό της ΓΔ Διεύρυνσης και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να δοθεί πρόσβαση στα κράτη μέλη. Με την προβλεπόμενη συνεισφορά, θα δοθεί δυνατότητα πρόσβασης των υπαλλήλων των διοικητικών υπηρεσιών των κρατών μελών στη βάση Vetlex. Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης EUR ΕΙΔΙΚΉ ΣΎΜΒΑΣΗ Γραπτή συμφωνία μεταξύ της ΓΔ SANCO και της ΓΔ ELARG Μελέτη για τις επιπτώσεις της κλωνοποίησης στην υγεία και στην καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής Άρθρο 23 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου ΓΡΑΜΜΉ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΙ ΕΊΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ Μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών (χρήση υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΆΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) Θα συγκεντρωθούν δεδομένα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της τεχνολογίας στα κλωνοποιημένα ζώα και στις παρένθετες μητέρες τους. Θα πραγματοποιηθεί σύγκριση με άλλες τεχνολογίες καθώς και ανάλυση του δυναμικού βελτίωσης της συγκεκριμένης τεχνικής. Ένα άλλο αντικείμενο της μελέτης θα είναι ο αντίκτυπος της κλωνοποίησης στη βιοποικιλότητα, στα προγράμματα αναπαραγωγής και στη βιοασφάλεια. Πρώτο εξάμηνο του EUR

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/7 Σύναψη μίας ειδικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών (κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2010) βάσει της σύμβασης-πλαισίου αναφοράς XXX (ο αριθμός αναφοράς θα προστεθεί πριν από την έγκριση) Φιλοξενία, διαχείριση, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος TRACES (Trade Control and Expert System) Άρθρο 36 παράγραφος 2 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Διάφορες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (χρήση υφιστάμενων συμβάσεων-πλαισίων) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) EUR για τη φιλοξενία, τη διαχείριση και τη συντήρηση του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος TRACES (Trade Control and Expert System), υλικοτεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο παροχής βοήθειας στους χρήστες του συστήματος TRACES, συνεισφορά στις κεντρικές υπηρεσίες, επικοινωνία, διαδικτυακός τόπος, ασφάλεια και αγορά (συντήρηση και υποστήριξη) αδειών λογισμικού EUR για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας βάσης πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών βάσεων δεδομένων για τα βοοειδή, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση μέσω του συστήματος TRACES EUR για μια μελέτη με στόχο να αναλυθούν οι τεχνικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πιστοποίησης μέσω του συστήματος TRACES και να αναλυθεί η υπάρχουσα λύση όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές στα κράτη μέλη EUR [μέρος των 140 εκατ. EUR ESP DESIS I & II (υπηρεσίες ανάπτυξης ΤΠ από τη DIGIT)] Σύναψη διαφόρων ειδικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2010) βάσει των συμβάσεων-πλαισίων αναφοράς DIGIT 05650, 05710, 05711, 05716, 06210, Σύναψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του κωδικού 4-12 που δημοσιεύεται με αριθμό αναφοράς 2005/S (κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2010) Μελέτες, δημοσιεύσεις και διάδοση πληροφοριών για την υποστήριξη της στρατηγικής για την καλή μεταχείριση των ζώων Άρθρο 20 της απόφασης 2009/470/ΕΚ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Επτά συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατ ανώτατο όριο (χρήση υφιστάμενων συμβάσεων-πλαισίων).

8 C 199/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) Μελέτη των επιπτώσεων των πιθανών μέτρων για μια στρατηγική της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων. Μελέτη για την εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σταδιακής κατάργησης ορισμένων μεθόδων αναισθητοποίησης των πουλερικών όπως η αναισθητοποίηση με πολλαπλό ηλεκτρικό υδρόλουτρο. Έκθεση για τον αντίκτυπο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την καλή μεταχείριση των ζώων, συνεκτιμώντας την εφαρμογή των απαιτήσεων για τα συστήματα καθοδήγησης, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών θεμάτων. Οργάνωση διεθνούς διάσκεψης για την εκπαίδευση σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων, με σκοπό να ενημερωθούν περαιτέρω οι πολίτες για την καλή μεταχείριση των ζώων και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα μεταχείρισης των ζώων. Μελέτη για να αξιολογηθούν οι κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πιθανών μέτρων για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων καλής διαβίωσης των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής που συνδέονται με τη γενετική επιλογή καθώς και για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων καλής μεταχείρισης που οφείλονται στον τρόπο εκτροφής των πτηνών αναπαραγωγής EUR Σύναψη επτά ειδικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κατ ανώτατο όριο (κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2010) βάσει της σύμβασης-πλαισίου αναφοράς, της εκτίμησης επιπτώσεων και των συναφών υπηρεσιών, παρτίδα 3, τροφική αλυσίδα, αριθμός σύμβασης SANCO/2008/01/055. Κατ εξαίρεση, για τη διοργάνωση της διεθνούς διάσκεψης για την εκπαίδευση σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων, θα συναφθούν ειδικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης Αξιολόγηση του δικτύου ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, της διαχείρισης κρίσεων και της επικοινωνιακής ικανότητας όσον αφορά ορισμένες μεταδοτικές ζωονόσους Άρθρο 23 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών (χρήση υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΆΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) Μελέτη για την αξιολόγηση του δικτύου ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, της διαχείρισης κρίσεων και της επικοινωνιακής ικανότητας όσον αφορά ορισμένες μεταδοτικές ζωονόσους Πρώτο εξάμηνο του 2010

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/ EUR Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή αξιολόγησης της ΓΔ SANCO Παρτίδα 3 (Τροφική αλυσίδα), ο αριθμός της σύμβασης είναι SANCO/2008/01/ Σύστημα κοινοποίησης των ζωονόσων (ΣΚΖ) Άρθρο 35 παράγραφος 2 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΙ ΕΊΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ Τρεις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατ ανώτατο όριο (χρήση υφιστάμενων συμβάσεων-πλαίσιο) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΆΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) Στόχος της παρούσας δημόσιας σύμβασης είναι: EUR για τρέχουσες εργασίες σχετικά με το σύστημα ΣΚΖ EUR για προετοιμασία του ΣΚΖ για χρήση από τις ιστοϋπηρεσίες για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα μηνύματα και για να καταστεί το ΣΚΖ συμβατό με το σύστημα κοινοποίησης του ΟΙΕ EUR για αντιστοίχιση: προσθήκη προγράμματος αντιστοίχισης διαδικτύου στο ΣΚΖ και στις ιστοσελίδες της SANCO EUR για την αντιστοίχιση: βελτίωση της παραγωγής μέσω του ArcMAP EUR για άδειες χρήσης και υποστήριξη Έχει ήδη εκτελεστεί από τη DIGIT EUR Σύναψη τριών ειδικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κατ ανώτατο όριο (κατά τη διάρκεια του 2010) βάσει της σύμβασης-πλαισίου αναφοράς DI

10 C 199/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έγγραφο προγραμματισμού στο οποίο αναλύονται οι κοινές επικοινωνιακές δράσεις που αναφέρονται στο Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) όσον αφορά κοινές επικοινωνιακές δράσεις το 2011 ( 1 ) 1. Παραγωγή βιντεοκλίπ Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τον ανάδοχο ο οποίος θα αναλάβει την παραγωγή έξι (6) βιντεοκλίπ για θέματα υγείας των ζώων που θα αφορούν, για παράδειγμα, την καθημερινή εργασία των κτηνιάτρων με μεγάλα ζώα σε αγροκτήματα, το εμπόριο ζωντανών ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης, την ασφάλεια των τροφίμων, την καλή μεταχείριση των ζώων, τον έλεγχο των ζωονόσων, τη διαχείριση κρίσεων, και την επισιτιστική ασφάλεια. Η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει την παραγωγή και τη διάδοση των βιντεοκλίπ μέσω στοχοθετημένων διαδικτυακών τόπων όπως το EU tube και, πιθανώς, μέσω τηλεοπτικών καναλιών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Από την πλευρά του, ο ΟΙΕ θα εξασφαλίσει τη δωρεάν προμήθεια αμοντάριστων εικόνων μεγάλης διάρκειας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο που θα ορίσει η Επιτροπή, αποκλειστικά για την παραγωγή των έξι βιντεοκλίπ. Ο ΟΙΕ μπορεί ενδεχομένως να διανείμει τα βιντεοκλίπ σε άλλα κράτη μέλη του ΟΙΕ μέσω των δικών του μέσων. Κατόπιν συμφωνίας, οι δύο εταίροι θα επιβλέπουν κάθε στάδιο της επεξεργασίας των βιντεοκλίπ. Η Επιτροπή θα κατέχει τα δικαιώματα δημιουργού των τελικών εκδόσεων των βιντεοκλίπ, αλλά θα ζητήσει την έγκριση του ΟΙΕ όσον αφορά τους τρόπους περαιτέρω αντιγραφής, τροποποίησης και εκ νέου χρήσης τμημάτων ή του συνόλου του υλικού που θα παραχθεί από τον ανάδοχο. Η Επιτροπή θα επιτρέψει στον ΟΙΕ να χρησιμοποιεί δωρεάν τα βιντεοκλίπ αλλά ο ΟΙΕ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τη διανομή των βιντεοκλίπ. 2. Κτηνιατρική εβδομάδα 2011 της ΕΕ και σχεδιασμός διαφημιστικών πανό Θα δημιουργηθεί οπτική ταυτότητα για την κτηνιατρική εβδομάδα 2011 της ΕΕ, στην οποία θα ενσωματωθούν στοιχεία της εκστρατείας «Παγκόσμιο Έτος Κτηνιατρικής 2011» (Vet2011), και θα χρησιμοποιηθεί σε ορισμένα συναφή επικοινωνιακά εργαλεία. Έχει συμφωνηθεί ότι η εν λόγω οπτική ταυτότητα θα ενσωματώνει ή θα προσαρμόζει στοιχεία του ήδη υπάρχοντος σχεδιασμού Vet2011. Κάθε τυχόν ουσιαστική τροποποίηση του υπάρχοντος λογοτύπου του Vet2011 θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στο γενικό διευθυντή του ΟΙΕ δρα Bernard Vallat και στον πρόεδρο της επιτροπής εμψύχωσης και συντονισμού του Vet2011, καθηγητή Jean-François Chary. Στο πλαίσιο του Vet2011, η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την οπτική ταυτότητα που θα αναπτυχθεί για τη δημιουργία διαφημιστικών πανό, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων της ΕΕ και του ΟΙΕ. Ένα από αυτά τα διαφημιστικά πανό θα αναρτηθεί στο κτίριο Berlaymont κατά την εβδομάδα της Ιανουαρίου Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα αναπτύξει και θα παραγάγει το ίδιο πανό σε μικρότερες διαστάσεις, το οποίο θα αναρτηθεί στα κεντρικά γραφεία του ΟΙΕ σημαίνοντας την έναρξη του παγκόσμιου έτους κτηνιατρικής. Ο ΟΙΕ θα εξασφαλίσει την τοποθέτηση του πανό στο χώρο που θα επιλεγεί, καθώς και την απομάκρυνσή του από αυτόν. Η Επιτροπή θα καλύψει τα έξοδα τοποθέτησης και απομάκρυνσης του πανό μόνο για το κτίριο Berlaymont. Με την ανάρτηση αυτών των πανό σε πολλούς χώρους θα αυξηθεί η προβολή του έργου της Επιτροπής και του ΟΙΕ. 3. Διαγωνισμός φωτογραφίας στο διαδίκτυο Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Παγκόσμιο Έτος Κτηνιατρικής 2011» προγραμματίζεται η οργάνωση διαγωνισμού φωτογραφίας στο διαδίκτυο. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος αναμένεται να δώσει στο ευρύ κοινό από την ΕΕ και από όλο τον κόσμο τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό φωτογραφίας, με τη μεταφόρτωση των φωτογραφιών και των στοιχείων επικοινωνίας τους στον εξυπηρετητή. Ο διαγωνισμός φωτογραφίας προβλέπεται να περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες, τόσο ως προς τους συμμετέχοντες όσο και ως προς τα θέματα των φωτογραφιών. Ο σχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου πρέπει να συνεκτιμά το γεγονός αυτό και να ενσωματώνει την οπτική ταυτότητα που θα δημιουργηθεί για την εκστρατεία καθώς και τους λογοτύπους της ΕΕ και του ΟΙΕ. ( 1 ) Ε(2010) 3526.

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/11 Το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή και προβλέπεται ότι οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα κοινοποιηθούν στη διάρκεια της κτηνιατρικής εβδομάδας 2011 της Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί από 16 έως 22 Μαΐου Ο ΟΙΕ από την πλευρά του θα προωθήσει το διαγωνισμό και θα εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του στην επιλογή των φωτογραφιών που θα βραβευτούν και στη δημοσίευσή τους σε εξωτερικά περίπτερα, ιδίως στους χώρους της 79ης γενικής συνέλευσης στο Παρίσι και στα κεντρικά γραφεία του ΟΙΕ στο Παρίσι. 4. Περίπτερα στη Grüne Woche (Βερολίνο)/στο Salon de l Agriculture (Παρίσι) Η Επιτροπή και ο ΟΙΕ συμφωνούν ότι το Vet2011 θα πρέπει να εορταστεί ως μείζον γεγονός στις δύο μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εμπορικές εκθέσεις ζώων και τροφίμων, στη Γερμανία και στη Γαλλία αντίστοιχα, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του Βάσει συμφωνίας, η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή του περιπτέρου και του σχετικού έντυπου επικοινωνιακού υλικού, καθώς και διαφημιστικών φυλλαδίων. Ο ΟΙΕ από την πλευρά του θα διαπραγματευτεί με τις αρμόδιες αρχές τη δωρεάν παραχώρηση των περιπτέρων/των χώρων στις εκθέσεις. Βάσει συμφωνίας, οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής και του ΟΙΕ θα είναι παρόντες στο κοινό περίπτερο κατά τη διάρκεια των εκθέσεων.

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ)

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) 22.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/43 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000)

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000) Kοινοτική Nοµοθεσία Απόφαση της Επιτροπής 94/342/ΕΚ της 31.5.1994 «σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0183 (NLE) 10365/16 ACP 92 FIN 377 PTOM 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 EL L 115/25 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/724 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το οξικό ρετινύλιο, το παλμιτικό ρετινύλιο και το προπιονικό ρετινύλιο ως πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2267(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2267(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/2267(BUD) 27.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.3.2016 COM(2016) 152 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2015

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2015 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-002//01EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΈΣΟΔΑ Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 SWD(2013) 520 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού s ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 2013/0237(NLE) 29.11.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Σχέδιο γνωµοδότησης Antonio Cancian (PE522.993v01-00) του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9521 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5332 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9519 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5442 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα