(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 για τη χρηματοδότηση κατά το έτος 2010 των δραστηριοτήτων στον κτηνιατρικό τομέα που συνδέονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση, τη στήριξη διεθνών οργανισμών, την κοινοποίηση ασθενειών και την εισαγωγή της πληροφορικής στις κτηνιατρικές διαδικασίες (2010/C 199/01) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 20, 23, το άρθρο 35 παράγραφος 2 και το άρθρο 36 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το όργανο. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού, πρέπει να εγκριθεί ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τις επιδοτήσεις. (3) Είναι αναγκαίο να καταρτιστεί πρόγραμμα εργασίας για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κτηνιατρικό τομέα που συνδέονται με την πολιτική ενημέρωσης, τη στήριξη διεθνών οργανισμών, την κοινοποίηση των ασθενειών και την εισαγωγή της πληροφορικής στις κτηνιατρικές διαδικασίες. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα εργασίας στα παραρτήματα αποτελεί ένα επαρκώς αναλυτικό πλαίσιο κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού ( 1 ) ΕΕ L 155 της , σ. 30. (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 2 ) (εφεξής «κανόνες εφαρμογής»), η παρούσα απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης για τις δαπάνες που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας για τις επιδοτήσεις και τις δημόσιες συμβάσεις. (4) Το άρθρο 19 της απόφασης 2009/470/ΕΚ ορίζει ότι η Ένωση συμμετέχει οικονομικά στη διαμόρφωση πολιτικής για την ενημέρωση στον τομέα της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων όσον αφορά προϊόντα ζωικής προέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των αναγκαίων μελετών για την προετοιμασία και την ανάπτυξη νομοθεσίας στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων. (5) H Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέσεις σχετικά με τις διάφορες μεθόδους αναισθητοποίησης των πουλερικών [άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους ( 3 )], την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά και τα εμπορικά ρεύματα ζώων εντός της διευρυμένης Ένωσης [άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 ( 4 )] και σχετικά με την επίδραση γενετικών παραμέτρων στις ( 2 ) ΕΕ L 357 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 303 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 3 της , σ. 1.

2 C 199/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντοπιζόμενες ανεπάρκειες, οι οποίες οδηγούν σε κακές συνθήκες διαβίωσης των κοτόπουλων [άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος ( 1 )]. (6) Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και του γενικού κοινού σχετικά με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων στο κοινοτικό σχέδιο δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων που εγκρίθηκε το 2006 ( 2 ). (7) Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την κλωνοποίηση για παραγωγή τροφίμων έως τα τέλη του Στην έκθεση θα εξετάζονται όλες οι πτυχές της κλωνοποίησης για παραγωγή τροφίμων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και θα προσδιορίζονται οι πιθανές εναλλακτικές επιλογές. Απαιτούνται δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και τις επιπτώσεις για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων. (8) Η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει το «Παγκόσμιο Έτος Κτηνιατρικής 2011» προκειμένου να προβάλει την πολιτική της για την υγεία των ζώων και τη σημασία του ρόλου του επαγγέλματος του κτηνιάτρου για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της καλής μεταχείρισης των ζώων. (9) Το άρθρο 19 στοιχείο α) περίπτωση i) της απόφασης 2009/470/ΕΚ ορίζει ότι η Ένωση συμμετέχει οικονομικά στη συγκέντρωση και την αποθήκευση όλων των πληροφοριών που αφορούν την ενωσιακή νομοθεσία για την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης. (10) Απαιτείται οικονομική συνεισφορά προκειμένου να καταστεί διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη η διαδραστική βάση δεδομένων κτηνιατρικής νομοθεσίας (Vetlex) που έχει δημιουργηθεί από τη ΓΔ Διεύρυνσης για τις υποψήφιες χώρες, τις δυνάμει υποψήφιες χώρες και τις χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. (11) Σύμφωνα με το άρθρο 22 της απόφασης 2009/470/ΕΚ, η Ένωση μπορεί να αναλαμβάνει ή να ενισχύει τα κράτη μέλη ή διεθνείς οργανώσεις με σκοπό την ανάληψη των τεχνικών και επιστημονικών ενεργειών που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της ενωσιακής κτηνιατρικής νομοθεσίας και για την ανάπτυξη επιμόρφωσης ή κατάρτισης σε κτηνιατρικά θέματα. (12) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE) είναι ο διακυβερνητικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της υγείας των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ΟΙΕ θα διοργανώσει παγκόσμια διάσκεψη για την κτηνιατρική νομοθεσία από τις 6 έως τις 8 Δεκεμβρίου Ο ΟΙΕ έχει πραγματοποιήσει μια πρώτη μελέτη σχετικά με την κτηνιατρική νομοθεσία και σκοπεύει να διευρύνει τη συζήτηση με όλα του τα μέλη στη διάρκεια της παγκόσμιας ( 1 ) ΕΕ L 182 της , σ. 19. ( 2 ) COM(2006) 13 τελικό. διάσκεψης. Είναι σημαντικό όλες οι χώρες μέλη του ΟΙΕ να υιοθετήσουν την προσέγγιση της ΕΕ στα θέματα κτηνιατρικής νομοθεσίας και η ΕΕ να στηρίξει ενεργά την εν λόγω διάσκεψη, ώστε να δοθεί με την ευκαιρία αυτή ώθηση στην πολιτική της Ένωσης για την υγεία των ζώων. (13) Δυνάμει του άρθρου 168 παράγραφος 1 στοιχείο γ) των κανόνων εφαρμογής, είναι δυνατή η χορήγηση επιδοτήσεων χωρίς να προηγηθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην περίπτωση οργανισμών που κατέχουν εκ των πραγμάτων θέση μονοπωλίου. Ως οργανισμός τυποποίησης βάσει της συμφωνίας ΥΦΠ του ΠΟΕ, και ως διακρατικός οργανισμός αρμόδιος για τη βελτίωση της υγείας των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΟΙΕ διαθέτει εκ των πραγμάτων θέση μονοπωλίου στον τομέα αυτόν. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται πρόσκληση υποβολής προτάσεων προκειμένου η ΕΕ να συνεισφέρει στη διοργάνωση της παγκόσμιας διάσκεψης για την κτηνιατρική νομοθεσία. (14) Το άρθρο 35 παράγραφος 1 της απόφασης 2009/470/ΕΚ επιτρέπει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης της Ένωσης για την εφαρμογή συστημάτων ταυτοποίησης των ζώων και κοινοποίησης των ασθενειών. (15) Πρέπει να χορηγηθεί οικονομική συνδρομή της Ένωσης για τη διαχείριση και τη βελτίωση του συστήματος κοινοποίησης των ζωονόσων (ΣΚΖ) που βασίζεται στην απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό της κωδικοποιημένης μορφής και των κωδικών όσον αφορά τη γνωστοποίηση ασθενειών ζώων σύμφωνα με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 3 ). (16) Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώσει την ετοιμότητα της ΕΕ απέναντι σε μείζονες απειλές για την υγεία των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης του δικτύου ταχείας αντίδρασης της Ένωσης, με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την ΕΕ ( ). (17) Το άρθρο 36 της απόφασης 2009/470/ΕΚ προβλέπει οικονομική συνεισφορά της Ένωσης για ορισμένα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης και στις εισαγωγές. (18) Είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να χορηγείται οικονομική συνεισφορά για την οργάνωση, τη διαχείριση και τη συντήρηση του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος TRACES (Trade Control and Expert System) το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος ( 4 ). (19) Η παρούσα απόφαση χρηματοδότησης μπορεί επίσης να καλύπτει την καταβολή τόκων υπερημερίας βάσει του άρθρου 83 του δημοσιονομικού κανονισμού και του άρθρου 106 παράγραφος 5 των κανόνων εφαρμογής. ( 3 ) ΕΕ L 59 της , σ. 40. ( 4 ) ΕΕ L 8 της , σ. 44.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/3 (20) Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι σκόπιμο να δοθεί ο ορισμός του όρου «ουσιώδης μεταβολή» κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφος 4 των κανόνων εφαρμογής. (21) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Οι εν λόγω πιστώσεις μπορεί επίσης να καλύπτουν τόκους υπερημερίας. Άρθρο 3 1. Ο διατάκτης μπορεί να εγκρίνει τυχόν αλλαγές στην παρούσα απόφαση που δεν θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αναλογικότητας. Άρθρο 1 Εγκρίνεται το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την εφαρμογή του άρθρου 20, του άρθρου 23, του άρθρου 35 παράγραφος 2 και του άρθρου 36 παράγραφος 2 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα I και II. Το πρόγραμμα εργασίας αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού. 2. Τυχόν αλλαγές στις επιχορηγήσεις δράσεων που καλύπτονται από το πρόγραμμα εργασίας, το άθροισμα των οποίων δεν υπερβαίνει το 10 % της μέγιστης συνεισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, δεν θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια του άρθρου 90 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν αισθητά το χαρακτήρα και το αντικείμενο του προγράμματος εργασίας. Άρθρο 2 Το ανώτατο ποσό συνδρομής που εγκρίνεται από την παρούσα απόφαση για την εφαρμογή του προγράμματος ανέρχεται σε ευρώ που θα αναληφθούν από την ακόλουθη γραμμή του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010: γραμμή προϋπολογισμού : ευρώ Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου Για την Επιτροπή John DALLI Μέλος της Επιτροπής

4 C 199/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα, και ιδίως άρθρα 20, 23, άρθρο 35 παράγραφος 2 και άρθρο 36 παράγραφος 2 Πρόγραμμα εργασίας για το Εισαγωγή Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 8 μέτρα εφαρμογής για το έτος Βάσει των στόχων που αναφέρονται στην απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα, η κατανομή του προϋπολογισμού και οι κύριες ενέργειες έχουν ως εξής: για επιδοτήσεις (στο πλαίσιο άμεσης κεντρικής διαχείρισης) (1.2): Ενωσιακή οικονομική συνεισφορά για την οργάνωση της παγκόσμιας διάσκεψης για την κτηνιατρική νομοθεσία που διοργανώνει ο OIE, από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2010, ύψους EUR, η οποία αποτελεί ενωσιακή συγχρηματοδότηση κατ ανώτατο όριο 80 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. για δημόσιες συμβάσεις (στο πλαίσιο άμεσης κεντρικής διαχείρισης) (1.3): Χρήση σύμβασης-πλαισίου για την ανάπτυξη εργαλείων με σκοπό την προώθηση των θεμάτων που αφορούν την υγεία των ζώων και των αρχών της στρατηγικής σχετικά με την υγεία των ζώων, στο πλαίσιο του «Παγκόσμιου Έτους Κτηνιατρικής 2011» έως EUR κατ ανώτατο όριο. Εφαρμογή με αμοιβαία ανάθεση καθηκόντων μεταξύ της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών και της ΓΔ Διεύρυνσης βάσει γραπτής συμφωνίας μεταξύ των δύο ΓΔ σύμφωνα με το άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού, όσον αφορά μια συνεισφορά για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των διοικητικών υπαλλήλων των κρατών μελών στη βάση δεδομένων Vetlex, για ανώτατο ποσό EUR. Χρησιμοποίηση σύμβασης-πλαισίου για μια μελέτη με σκοπό τη συγκέντρωση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλωνοποίησης στην υγεία και στην καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής, για ανώτατο ποσό EUR. Χρησιμοποίηση συμβάσεων-πλαισίων για την οργάνωση, τη διαχείριση και τη συντήρηση του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος TRACES (Trade Control and Expert System) για ανώτατο ποσό EUR. Χρησιμοποίηση σύμβασης-πλαισίου για μελέτες, δημοσιεύσεις και διάδοση πληροφοριών για τη στήριξη της στρατηγικής σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, για ανώτατο ποσό EUR. Χρησιμοποίηση σύμβασης-πλαισίου για μία μελέτη με σκοπό να εκτιμηθεί η ετοιμότητα της ΕΕ για την αντιμετώπιση μεγάλων απειλών για την υγεία των ζώων και να ενισχυθεί το δίκτυο ταχείας αντίδρασης της Ένωσης σε αυτό τον τομέα, για ανώτατο ποσό EUR. Χρησιμοποίηση σύμβασης-πλαισίου για την επικαιροποίηση του συστήματος κοινοποίησης των ζωονόσων (ΣΚΖ) με τις αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις, για ανώτατο ποσό EUR Επιδοτήσεις Ενωσιακή οικονομική συνδρομή για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας διάσκεψης για την κτηνιατρική νομοθεσία που διοργανώνει ο OIE, από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2010 Οι επιδοτήσεις καλύπτονται από γραπτή συμφωνία. Άρθρο 23 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/5 ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο ΟΙΕ θα διοργανώσει παγκόσμια διάσκεψη για την κτηνιατρική νομοθεσία από τις 6 έως τις 8 Δεκεμβρίου Ο ΟΙΕ έχει πραγματοποιήσει μια πρώτη μελέτη σχετικά με την κτηνιατρική νομοθεσία και σκοπεύει να διευρύνει τη συζήτηση με όλα του τα μέλη στη διάρκεια της παγκόσμιας διάσκεψης. Είναι σημαντικό όλες οι χώρες μέλη του ΟΙΕ να υιοθετήσουν την προσέγγιση της ΕΕ στα θέματα κτηνιατρικής νομοθεσίας και η ΕΕ να στηρίξει ενεργά την εν λόγω διάσκεψη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ενωσιακή οικονομική συνδρομή για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας διάσκεψης για την κτηνιατρική νομοθεσία.. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΆΡΘΡΟ 168 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ EUR ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Κατ ανώτατο όριο 80 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών σχετικά με τη διοργάνωση της παγκόσμιας διάσκεψης Σύναψη συμβάσεων Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που έχουν διατεθεί από τον προϋπολογισμό του 2010 για τις δημόσιες συμβάσεις ανέρχεται σε EUR Εκστρατεία επικοινωνίας με σκοπό την προώθηση του «Παγκόσμιου Έτους Κτηνιατρικής 2011» Άρθρο 20 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κατ ανώτατο, τέσσερις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη της εκστρατείας επικοινωνίας για το «Παγκόσμιο Έτος Κτηνιατρικής 2011» με σκοπό να δοθεί ώθηση στην πολιτική της Ένωσης για την υγεία των ζώων στη διάρκεια του εν λόγω έτους, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων επικοινωνιακών δράσεων και εργαλείων. Για λεπτομέρειες βλέπε παράρτημα ΙΙ. Σύναψη τουλάχιστον τεσσάρων ειδικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2010) βάσει της σύμβασης-πλαισίου αναφοράς ΧΧΧ (ο αριθμός αναφοράς θα προστεθεί πριν από την έγκριση) Διάθεση της Vetlex στις διοικητικές υπηρεσίες όλων των κρατών μελών Άρθρο 20 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου

6 C 199/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Εφαρμογή με αμοιβαία ανάθεση καθηκόντων μεταξύ της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών και της ΓΔ Διεύρυνσης βάσει γραπτής συμφωνίας μεταξύ των δύο ΓΔ σύμφωνα με το άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) Η βάση δεδομένων Vetlex είναι μια υπάρχουσα διαδραστική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο της κτηνιατρικής νομοθεσίας στην οποία, προς το παρόν, έχουν πρόσβαση οι υποψήφιες χώρες, οι δυνάμει υποψήφιες χώρες και οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Επικαιροποιείται μέσα σε διάστημα 24 ωρών από τη δημοσίευση νέας νομοθεσίας και περιέχει τις ενοποιημένες εκδόσεις της σχετικής νομοθεσίας. Η διαχείρισή της εξασφαλίζεται από μια εξωτερική εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με τη ΓΔ Διεύρυνσης. Τα κεφάλαια για την κάλυψη του κόστους της Vetlex προέρχονται, προς το παρόν, από τον προϋπολογισμό της ΓΔ Διεύρυνσης και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να δοθεί πρόσβαση στα κράτη μέλη. Με την προβλεπόμενη συνεισφορά, θα δοθεί δυνατότητα πρόσβασης των υπαλλήλων των διοικητικών υπηρεσιών των κρατών μελών στη βάση Vetlex. Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης EUR ΕΙΔΙΚΉ ΣΎΜΒΑΣΗ Γραπτή συμφωνία μεταξύ της ΓΔ SANCO και της ΓΔ ELARG Μελέτη για τις επιπτώσεις της κλωνοποίησης στην υγεία και στην καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής Άρθρο 23 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου ΓΡΑΜΜΉ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΙ ΕΊΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ Μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών (χρήση υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΆΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) Θα συγκεντρωθούν δεδομένα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της τεχνολογίας στα κλωνοποιημένα ζώα και στις παρένθετες μητέρες τους. Θα πραγματοποιηθεί σύγκριση με άλλες τεχνολογίες καθώς και ανάλυση του δυναμικού βελτίωσης της συγκεκριμένης τεχνικής. Ένα άλλο αντικείμενο της μελέτης θα είναι ο αντίκτυπος της κλωνοποίησης στη βιοποικιλότητα, στα προγράμματα αναπαραγωγής και στη βιοασφάλεια. Πρώτο εξάμηνο του EUR

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/7 Σύναψη μίας ειδικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών (κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2010) βάσει της σύμβασης-πλαισίου αναφοράς XXX (ο αριθμός αναφοράς θα προστεθεί πριν από την έγκριση) Φιλοξενία, διαχείριση, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος TRACES (Trade Control and Expert System) Άρθρο 36 παράγραφος 2 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Διάφορες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (χρήση υφιστάμενων συμβάσεων-πλαισίων) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) EUR για τη φιλοξενία, τη διαχείριση και τη συντήρηση του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος TRACES (Trade Control and Expert System), υλικοτεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο παροχής βοήθειας στους χρήστες του συστήματος TRACES, συνεισφορά στις κεντρικές υπηρεσίες, επικοινωνία, διαδικτυακός τόπος, ασφάλεια και αγορά (συντήρηση και υποστήριξη) αδειών λογισμικού EUR για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας βάσης πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών βάσεων δεδομένων για τα βοοειδή, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση μέσω του συστήματος TRACES EUR για μια μελέτη με στόχο να αναλυθούν οι τεχνικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πιστοποίησης μέσω του συστήματος TRACES και να αναλυθεί η υπάρχουσα λύση όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές στα κράτη μέλη EUR [μέρος των 140 εκατ. EUR ESP DESIS I & II (υπηρεσίες ανάπτυξης ΤΠ από τη DIGIT)] Σύναψη διαφόρων ειδικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2010) βάσει των συμβάσεων-πλαισίων αναφοράς DIGIT 05650, 05710, 05711, 05716, 06210, Σύναψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του κωδικού 4-12 που δημοσιεύεται με αριθμό αναφοράς 2005/S (κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2010) Μελέτες, δημοσιεύσεις και διάδοση πληροφοριών για την υποστήριξη της στρατηγικής για την καλή μεταχείριση των ζώων Άρθρο 20 της απόφασης 2009/470/ΕΚ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Επτά συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατ ανώτατο όριο (χρήση υφιστάμενων συμβάσεων-πλαισίων).

8 C 199/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) Μελέτη των επιπτώσεων των πιθανών μέτρων για μια στρατηγική της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων. Μελέτη για την εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σταδιακής κατάργησης ορισμένων μεθόδων αναισθητοποίησης των πουλερικών όπως η αναισθητοποίηση με πολλαπλό ηλεκτρικό υδρόλουτρο. Έκθεση για τον αντίκτυπο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την καλή μεταχείριση των ζώων, συνεκτιμώντας την εφαρμογή των απαιτήσεων για τα συστήματα καθοδήγησης, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών θεμάτων. Οργάνωση διεθνούς διάσκεψης για την εκπαίδευση σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων, με σκοπό να ενημερωθούν περαιτέρω οι πολίτες για την καλή μεταχείριση των ζώων και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα μεταχείρισης των ζώων. Μελέτη για να αξιολογηθούν οι κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πιθανών μέτρων για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων καλής διαβίωσης των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής που συνδέονται με τη γενετική επιλογή καθώς και για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων καλής μεταχείρισης που οφείλονται στον τρόπο εκτροφής των πτηνών αναπαραγωγής EUR Σύναψη επτά ειδικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κατ ανώτατο όριο (κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2010) βάσει της σύμβασης-πλαισίου αναφοράς, της εκτίμησης επιπτώσεων και των συναφών υπηρεσιών, παρτίδα 3, τροφική αλυσίδα, αριθμός σύμβασης SANCO/2008/01/055. Κατ εξαίρεση, για τη διοργάνωση της διεθνούς διάσκεψης για την εκπαίδευση σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων, θα συναφθούν ειδικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης Αξιολόγηση του δικτύου ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, της διαχείρισης κρίσεων και της επικοινωνιακής ικανότητας όσον αφορά ορισμένες μεταδοτικές ζωονόσους Άρθρο 23 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών (χρήση υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΆΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) Μελέτη για την αξιολόγηση του δικτύου ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, της διαχείρισης κρίσεων και της επικοινωνιακής ικανότητας όσον αφορά ορισμένες μεταδοτικές ζωονόσους Πρώτο εξάμηνο του 2010

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/ EUR Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή αξιολόγησης της ΓΔ SANCO Παρτίδα 3 (Τροφική αλυσίδα), ο αριθμός της σύμβασης είναι SANCO/2008/01/ Σύστημα κοινοποίησης των ζωονόσων (ΣΚΖ) Άρθρο 35 παράγραφος 2 της απόφασης 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΙ ΕΊΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ Τρεις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατ ανώτατο όριο (χρήση υφιστάμενων συμβάσεων-πλαίσιο) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΆΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ) Στόχος της παρούσας δημόσιας σύμβασης είναι: EUR για τρέχουσες εργασίες σχετικά με το σύστημα ΣΚΖ EUR για προετοιμασία του ΣΚΖ για χρήση από τις ιστοϋπηρεσίες για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα μηνύματα και για να καταστεί το ΣΚΖ συμβατό με το σύστημα κοινοποίησης του ΟΙΕ EUR για αντιστοίχιση: προσθήκη προγράμματος αντιστοίχισης διαδικτύου στο ΣΚΖ και στις ιστοσελίδες της SANCO EUR για την αντιστοίχιση: βελτίωση της παραγωγής μέσω του ArcMAP EUR για άδειες χρήσης και υποστήριξη Έχει ήδη εκτελεστεί από τη DIGIT EUR Σύναψη τριών ειδικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κατ ανώτατο όριο (κατά τη διάρκεια του 2010) βάσει της σύμβασης-πλαισίου αναφοράς DI

10 C 199/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έγγραφο προγραμματισμού στο οποίο αναλύονται οι κοινές επικοινωνιακές δράσεις που αναφέρονται στο Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) όσον αφορά κοινές επικοινωνιακές δράσεις το 2011 ( 1 ) 1. Παραγωγή βιντεοκλίπ Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τον ανάδοχο ο οποίος θα αναλάβει την παραγωγή έξι (6) βιντεοκλίπ για θέματα υγείας των ζώων που θα αφορούν, για παράδειγμα, την καθημερινή εργασία των κτηνιάτρων με μεγάλα ζώα σε αγροκτήματα, το εμπόριο ζωντανών ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης, την ασφάλεια των τροφίμων, την καλή μεταχείριση των ζώων, τον έλεγχο των ζωονόσων, τη διαχείριση κρίσεων, και την επισιτιστική ασφάλεια. Η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει την παραγωγή και τη διάδοση των βιντεοκλίπ μέσω στοχοθετημένων διαδικτυακών τόπων όπως το EU tube και, πιθανώς, μέσω τηλεοπτικών καναλιών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Από την πλευρά του, ο ΟΙΕ θα εξασφαλίσει τη δωρεάν προμήθεια αμοντάριστων εικόνων μεγάλης διάρκειας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο που θα ορίσει η Επιτροπή, αποκλειστικά για την παραγωγή των έξι βιντεοκλίπ. Ο ΟΙΕ μπορεί ενδεχομένως να διανείμει τα βιντεοκλίπ σε άλλα κράτη μέλη του ΟΙΕ μέσω των δικών του μέσων. Κατόπιν συμφωνίας, οι δύο εταίροι θα επιβλέπουν κάθε στάδιο της επεξεργασίας των βιντεοκλίπ. Η Επιτροπή θα κατέχει τα δικαιώματα δημιουργού των τελικών εκδόσεων των βιντεοκλίπ, αλλά θα ζητήσει την έγκριση του ΟΙΕ όσον αφορά τους τρόπους περαιτέρω αντιγραφής, τροποποίησης και εκ νέου χρήσης τμημάτων ή του συνόλου του υλικού που θα παραχθεί από τον ανάδοχο. Η Επιτροπή θα επιτρέψει στον ΟΙΕ να χρησιμοποιεί δωρεάν τα βιντεοκλίπ αλλά ο ΟΙΕ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τη διανομή των βιντεοκλίπ. 2. Κτηνιατρική εβδομάδα 2011 της ΕΕ και σχεδιασμός διαφημιστικών πανό Θα δημιουργηθεί οπτική ταυτότητα για την κτηνιατρική εβδομάδα 2011 της ΕΕ, στην οποία θα ενσωματωθούν στοιχεία της εκστρατείας «Παγκόσμιο Έτος Κτηνιατρικής 2011» (Vet2011), και θα χρησιμοποιηθεί σε ορισμένα συναφή επικοινωνιακά εργαλεία. Έχει συμφωνηθεί ότι η εν λόγω οπτική ταυτότητα θα ενσωματώνει ή θα προσαρμόζει στοιχεία του ήδη υπάρχοντος σχεδιασμού Vet2011. Κάθε τυχόν ουσιαστική τροποποίηση του υπάρχοντος λογοτύπου του Vet2011 θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στο γενικό διευθυντή του ΟΙΕ δρα Bernard Vallat και στον πρόεδρο της επιτροπής εμψύχωσης και συντονισμού του Vet2011, καθηγητή Jean-François Chary. Στο πλαίσιο του Vet2011, η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την οπτική ταυτότητα που θα αναπτυχθεί για τη δημιουργία διαφημιστικών πανό, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων της ΕΕ και του ΟΙΕ. Ένα από αυτά τα διαφημιστικά πανό θα αναρτηθεί στο κτίριο Berlaymont κατά την εβδομάδα της Ιανουαρίου Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα αναπτύξει και θα παραγάγει το ίδιο πανό σε μικρότερες διαστάσεις, το οποίο θα αναρτηθεί στα κεντρικά γραφεία του ΟΙΕ σημαίνοντας την έναρξη του παγκόσμιου έτους κτηνιατρικής. Ο ΟΙΕ θα εξασφαλίσει την τοποθέτηση του πανό στο χώρο που θα επιλεγεί, καθώς και την απομάκρυνσή του από αυτόν. Η Επιτροπή θα καλύψει τα έξοδα τοποθέτησης και απομάκρυνσης του πανό μόνο για το κτίριο Berlaymont. Με την ανάρτηση αυτών των πανό σε πολλούς χώρους θα αυξηθεί η προβολή του έργου της Επιτροπής και του ΟΙΕ. 3. Διαγωνισμός φωτογραφίας στο διαδίκτυο Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Παγκόσμιο Έτος Κτηνιατρικής 2011» προγραμματίζεται η οργάνωση διαγωνισμού φωτογραφίας στο διαδίκτυο. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος αναμένεται να δώσει στο ευρύ κοινό από την ΕΕ και από όλο τον κόσμο τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό φωτογραφίας, με τη μεταφόρτωση των φωτογραφιών και των στοιχείων επικοινωνίας τους στον εξυπηρετητή. Ο διαγωνισμός φωτογραφίας προβλέπεται να περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες, τόσο ως προς τους συμμετέχοντες όσο και ως προς τα θέματα των φωτογραφιών. Ο σχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου πρέπει να συνεκτιμά το γεγονός αυτό και να ενσωματώνει την οπτική ταυτότητα που θα δημιουργηθεί για την εκστρατεία καθώς και τους λογοτύπους της ΕΕ και του ΟΙΕ. ( 1 ) Ε(2010) 3526.

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/11 Το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή και προβλέπεται ότι οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα κοινοποιηθούν στη διάρκεια της κτηνιατρικής εβδομάδας 2011 της Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί από 16 έως 22 Μαΐου Ο ΟΙΕ από την πλευρά του θα προωθήσει το διαγωνισμό και θα εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του στην επιλογή των φωτογραφιών που θα βραβευτούν και στη δημοσίευσή τους σε εξωτερικά περίπτερα, ιδίως στους χώρους της 79ης γενικής συνέλευσης στο Παρίσι και στα κεντρικά γραφεία του ΟΙΕ στο Παρίσι. 4. Περίπτερα στη Grüne Woche (Βερολίνο)/στο Salon de l Agriculture (Παρίσι) Η Επιτροπή και ο ΟΙΕ συμφωνούν ότι το Vet2011 θα πρέπει να εορταστεί ως μείζον γεγονός στις δύο μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εμπορικές εκθέσεις ζώων και τροφίμων, στη Γερμανία και στη Γαλλία αντίστοιχα, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του Βάσει συμφωνίας, η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή του περιπτέρου και του σχετικού έντυπου επικοινωνιακού υλικού, καθώς και διαφημιστικών φυλλαδίων. Ο ΟΙΕ από την πλευρά του θα διαπραγματευτεί με τις αρμόδιες αρχές τη δωρεάν παραχώρηση των περιπτέρων/των χώρων στις εκθέσεις. Βάσει συμφωνίας, οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής και του ΟΙΕ θα είναι παρόντες στο κοινό περίπτερο κατά τη διάρκεια των εκθέσεων.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6799/17 FIN 148 SOC 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 9064 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 9064 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15459/15 AGRI 685 AGRIORG 102 DELACT 175 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2017 COM(2017) 156 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-3/2017 EL

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

7770/11 GA/ag,nm TEFS

7770/11 GA/ag,nm TEFS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011 (OR. en) 7770/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10764/16 FIN 411 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2038(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2038(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 20.10.2014 2014/2038(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7873/17 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 του εγγράφου: Με ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2017 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: RECH 98 MED 23 AGRI 179 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10653/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: LIMITE PUBLIC CORLX 298 CFSP/PESC 585 CONOP 51 CODUN 26 ATO 33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)057 Απαλλαγή 203: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2016 COM(2016) 94 final 2016/0057 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2016 COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ)

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) 22.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/43 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0101(NLE) 6.4.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

Διαβάστε περισσότερα

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000)

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000) Kοινοτική Nοµοθεσία Απόφαση της Επιτροπής 94/342/ΕΚ της 31.5.1994 «σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 332 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 332 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0135 (NLE) 10655/17 WTO 142 AGRI 353 UD 165 COASI 76 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα