Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "...2 ...3 ...14 ...19"

Transcript

1 Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων µετοχών της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» έναντι 5,50 Ευρώ ανά µία (1) κοινή µετοχή σε µετρητά PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανεξάρτητος χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», Σύµφωνα µε το Αρ. 15 του Ν. 3461/2006 Αθήνα, εκέµβριος 2007

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑ 21 Σελίδα 2 από 22

3 2 ΓΕΝΙΚΑ 2.1 Εισαγωγή Το ιοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας αφού έλαβε γνώση της ηµόσιας Πρότασης του Προτείνοντος, ανέθεσε σε εξειδικευµένο ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο, την PROTON Τράϖεζα ΑΕ (εφεξής ο «Σύµβουλος») την σύνταξη έκθεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Ν. 3461/ Αντικείµενο της ηµόσιας Πρότασης Η ηµόσια Πρόταση διενεργείται σύµφωνα µε τα ϖεριεχόµενα του Νόµου 3461/2006 ϖερί ηµοσίων Προτάσεων. Ο Προτείνων αϖέκτησε την , κοινές ανώνυµες, µετά ψήφου, µετοχές της Εταιρείας, οι οϖοίες αντιστοιχούν σε ϖοσοστό 49,93% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου των µετοχών της Εταιρείας, και λόγω υϖερβάσεως του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου των µετοχών της Εταιρείας, υϖοβάλλει Υϖοχρεωτική ηµόσια Πρόταση (εφεξής «ηµόσια Πρόταση») για την αϖόκτηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3461/2006 (εφεξής «Νόµος»). Εϖίσης την , ηµέρα δηµοσιοϖοίησης της ηµόσιας Πρότασης, η µητρική εταιρία του Προτείνοντος κατείχε µετοχές οι οϖοίες συνολικά αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό 2,33% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της ATTICA GROUP. Συνεϖώς, κατά την ηµεροµηνία δηµοσιοϖοίησης της ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε συνολικά µετοχές, οι οϖοίες συνολικά αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό 52,26% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της ATTICA GROUP. Με βάση τα ανωτέρω, ο Προτείνων κατέστη υϖόχρεος να υϖοβάλλει Υϖοχρεωτική ηµόσια Πρόταση (εφεξής " ηµόσια Πρόταση") για την αϖόκτηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας ϖου δεν κατείχε άµεσα ο Προτείνων και η µητρική εταιρία κατά την ηµεροµηνία δηµοσιοϖοίησης της ηµόσιας Πρότασης, ήτοι στις , δηλαδή για µετοχές, οι οϖοίες αντιστοιχούν σε ϖοσοστό 47,74% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3461/2006 (εφεξής "Νόµος"). Όϖως αϖαιτείται αϖό τον Νόµο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της ηµόσιας Πρότασης ενηµερώνοντας εγγράφως στις την Εϖιτροϖή Κεφαλαιαγοράς και το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και υϖοβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο του Πληροφοριακού ελτίου, σύµφωνα µε το άρθρο 10, ϖαρ. 1 του Νόµου. Σηµειώνεται ϖως µέχρι και την ο Προτείνων κατείχε κοινές ανώνυµες, µετά ψήφου, Μετοχές και η MIG κατείχε κοινές ανώνυµες, µετά ψήφου, Μετοχές ϖου αντιστοιχούν σε συνολικά σε 56,49% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δικαιωµάτων ψήφου των µετοχών της Εταιρείας. Η ηµόσια Πρόταση αϖευθύνεται ϖρος κάθε µέτοχο της Εταιρίας και αφορά κάθε υφιστάµενη, εισηγµένη και διαϖραγµατευόµενη στο Χ.Α.Α. µετοχή της Εταιρίας η οϖοία είναι ελεύθερη και αϖαλλαγµένη κάθε βάρους, χρέους, αµφισβήτησης, νοµικού ελαττώµατος ή άλλου δικαιώµατος τρίτων µαζί µε όλα τα υϖάρχοντα ή µελλοντικά δικαιώµατα ϖου ενσωµατώνονται σε αυτές. Ο Προτείνων ϖροσφέρει 5,50 ευρώ για κάθε 1 (µία) κοινή µετοχή της Εταιρίας, ϖου είχε οριστεί στο Πληροφοριακό ελτίο της ηµόσιας Πρότασης. Η Εϖενδυτική Τράϖεζα Ελλάδος Α.Ε. ενεργώντας ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος του Προτείνοντος, βεβαιώνει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα µέσα καταβολής για το σύνολο του ϖοσού ϖου θα κληθεί να καταβάλει στους µετόχους της Εταιρίας σε µετρητά στο ϖλαίσιο της ηµόσιας Προσφοράς. Σελίδα 3 από 22

4 Εάν µετά τη λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής ο Προτείνων κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές ϖου αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα αϖαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν των υϖολοίϖων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου («ικαίωµα Εξαγοράς»). Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις µετοχές της Εταιρείας εισηγµένες στο Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαµβάνοντας υϖόψη το ϖοσοστό αϖοδοχής της ηµόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να ϖροβεί σε ιδιωτική τοϖοθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της ϖλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής, ο Προτείνων θα εξετάσει, ϖάντως, και το ενδεχόµενο της συγχώνευσης της ATTICA GROUP και της BLUE STAR, λαµβάνοντας υϖόψη τις συνθήκες της αγοράς. Σύµφωνα µε την ϖαράγραφο 2.8 του Πληροφοριακού ελτίου της ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ορίζει τη MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. σαν υϖεύθυνη για την ϖαραλαβή όλων των δηλώσεων αϖοδοχής και την ϖαρακολούθηση και την ϖραγµατοϖοίηση της µεταβίβασης των ϖροσφεροµένων µετοχών και την εξασφάλιση της ϖληρωµής των ϖροσφεροµένων µετοχών. 2.3 Η Εταιρία Η Attica Α.Ε. Συµµετοχών δραστηριοϖοιείται στην εϖιβατηγό ναυτιλία µέσω των θυγατρικών της, Superfast Ferries και Blue Star Ferries. Ο στόλος του Οµίλου αϖοτελείται αϖό σύγχρονα, εϖιβατηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία ϖου ϖροσφέρουν υϖηρεσίες µεταφοράς για εϖιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. οχήµατα. Το 2006 ο στόλος του Οµίλου δραστηριοϖοιήθηκε σε τέσσερις αγορές. Στην Αδριατική θάλασσα, στη Βόρεια θάλασσα, στην Ελληνική Ακτοϖλοΐα και στη Βαλτική θάλασσα µέχρι τον Αϖρίλιο του 2006 οϖότε ϖροέβη στην ϖώληση των τριών ϖλοίων Superfast ϖου αϖασχολούντο εκεί διατηρώντας όµως τα δύο φορτηγά-οχηµαταγωγά RoRo. Αδριατική Θάλασσα Ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε στις ακόλουθες γραµµές στην Αδριατική θάλασσα: Πάτρα-Ανκόνα-Πάτρα Ηγουµενίτσα-Ανκόνα-Ηγουµενίτσα Πάτρα-Μϖάρι-Πάτρα Ηγουµενίτσα-Μϖάρι-Ηγουµενίτσα Κέρκυρα-Μϖάρι-Κέρκυρα µε τα εϖιβατηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία Superfast V, Superfast VI, Superfast XI, Superfast XII, Blue Star 1 και Blue Horizon. Στις 29 Ιανουαρίου 2007 το ϖλοίο Blue Star 1 µεταδροµολογήθηκε στη γραµµή Σκωτίας-Βελγίου. Στις 10 Φεβρουαρίου 2007 το φορτηγό-οχηµαταγωγό RoRo Marin µεταδροµολογήθηκε στην Αδριατική θάλασσα, στη νέα γραµµή Πάτρα-Βενετία (Porto Marghera)-Πάτρα. Βαλτική Θάλασσα Ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε, µέχρι τον Αϖρίλιο του 2006, στη γραµµή της Βαλτικής θάλασσας Rostock, Γερµανίας Hanko, Φινλανδίας µε τα εϖιβατηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία Superfast VII, Superfast VIII, Superfast IX, τα οϖοία εϖωλήθησαν. Εϖίσης ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε στη γραµµή Rostock, Γερµανίας Uusikaupunki, Φινλανδίας µε τα φορτηγά-οχηµαταγωγά RoRo Nordia και Marin. Τον Νοέµβριο του 2006 ο Όµιλος ϖροέβη στη ναύλωση του φορτηγού-οχηµαταγωγού RoRo Nordia. Σελίδα 4 από 22

5 Στις 10 Φεβρουαρίου του 2007 το φορτηγό-οχηµαταγωγό RoRo Marin µεταδροµολογήθηκε στην Αδριατική θάλασσα. Βόρεια Θάλασσα Ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε το 2006 στη γραµµή της Βόρειας θάλασσας, Rosyth, Σκωτίας Zeebrugge, Βελγίου µε το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό ϖλοίο Superfast X. Το Superfast X εϖωλήθη τον Αύγουστο του 2006 και ϖαρεδόθη στους αγοραστές του τον Φεβρουάριο του Η ανωτέρω γραµµή συνεχίζει να εξυϖηρετείται κανονικά µε το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό ϖλοίο Blue Star 1 το οϖοίο µεταδροµολογήθηκε αϖό την Αδριατική στη γραµµή της Βόρειας θάλασσας, στις 29 Ιανουαρίου Ελληνική Ακτοϖλοϊα Ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε το 2006 στις ακόλουθες γραµµές της Ελληνικής Ακτοϖλοΐας: Κυκλάδες Πειραιά ϖρος Πάρο-Νάξο-Σαντορίνη µε τακτικές ϖροσεγγίσεις και µε ϖροσεγγίσεις στα νησιά Σύρο-Ίο-Αµοργό-Ηρακλειά-Σχοινούσα-Κουφονήσια µε τα εϖιβατηγά οχηµαταγωγά ϖλοία Blue Star Paros και Blue Star Naxos. Πειραιά ϖρος Σύρο-Τήνο-Μύκονο και Πάρο µε το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό ϖλοίο Blue Star Ithaki. Ραφήνα ϖρος Άνδρο-Τήνο-Μύκονο µε το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό ϖλοίο Superferry II. ωδεκάνησα Πειραιά ϖρος Κάλυµνο-Πάτµο-Λέρο-Κώ-Ρόδο µε τακτικές ϖροσεγγίσεις και µε ϖροσεγγίσεις στα νησιά Σύρο-Μύκονο-Αµοργό µε τα εϖιβατηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία Blue Star 2 και ιαγόρας (αϖό τον Αύγουστο του 2006). Πειραιά ϖρος Αστυϖάλαια-Κάλυµνο µέσω Πάρου-Νάξου µε τα εϖιβατηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία Blue Star Paros και Blue Star Naxos. 2.4 ιάρθρωση Οµίλου Attica Η διάρθρωση του Οµίλου Attica Α.Ε. Συµµετοχών ϖαρουσιάζεται συνοϖτικά στο διάγραµµα ϖου ακολουθεί: Εϖίσης, τον Οκτώβριο 2007 αϖοκτηθήκαν τα RoRo SHIELD και CHALLENGE. Σελίδα 5 από 22

6 2.5 ιοικητικό Συµβούλιο Κατόϖιν συνεδρίασης την 22 α Οκτωβρίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώµα και εϖανακαθόρισε τις αρµοδιότητές των µελών του ως ακολούθως: Εκτελεστικά Μέλη Περικλής Σ. Παναγόϖουλος Πέτρος Μ. Βέττας Ιωάννης Β. Κρητικός Χαράλαµϖος Ν. Ζαβιτσάνος - Πρόεδρος - ιευθύνων Σύµβουλος - Αντιϖρόεδρος - Εντεταλµένος Σύµβουλος Μη Εκτελεστικά Μέλη Αλέξανδρος Π. Παναγόϖουλος Χαράλαµϖος Σ. Πασχάλης Εµµανουήλ Ε. Καλϖαδάκης Γεώργιος Ν. Καρυστινός - Σύµβουλος - Σύµβουλος - Σύµβουλος - Σύµβουλος 2.6 Οργανόγραµµα ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ OIKONOMIKH ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ MARKETING ΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελίδα 6 από 22

7 2.7 Συνοϖτικά Οικονοµικά Στοιχεία Στοιχεία βάσει.π.χ.π. (Σε εκατ. Ευρώ) Κύκλος Εργασιών 371,25 385,12 326,60 EBITDA 104,72 99,10 71,53 Αϖοσβέσεις 37,98 37,39 29,93 Καθαρές Χρηµατοοικονοµικές αϖάνες -33,20-26,20-22,97 Κέρδη µετά αϖό φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 35,63 28,08 26,28 Περιθώριο EBITDA 28,2% 25,7% 21,9% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 9,6% 7,3% 8,0% Αριθµός Μετοχών Κέρδη ανά Μετοχή µετά αϖό φόρους και ικαιώµατα µειοψηφίας (σε Ευρώ) 0,34 0,27 0,25 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 466,89 491,81 454,40 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων εξαιρουµένων των ικαιωµάτων Μειοψηφίας 372,80 389,08 344,29 Σύνολο Ενεργητικού 1.361, , ,56 Καθαρός ανεισµός 703,64 696,48 434,86 Καθαρός ανεισµός/σύνολο Ενεργητικού 51,7% 52,2% 41,9% Ταµιακά ιαθέσιµα 143,01 92,56 105, Ανασκόϖηση Αγορών Αδριατική Θάλασσα Στη διάρκεια του 2006, ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε στις γραµµές της Ανκόνα και του Μϖάρι, εξυϖηρετώντας τα δύο Ιταλικά λιµάνια µε καθηµερινές αναχωρήσεις αϖό τα λιµάνια της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας. Το λιµάνι της Ανκόνα στην Ιταλία εξυϖηρετούσαν τα ϖλοία Superfast V, Superfast VI, Superfast XI και Superfast XII ενώ τον λιµένα του Μϖάρι τα ϖλοία Blue Star 1 και Blue Horizon. Η εϖιβατική κίνηση µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα αυξήθηκε κατά 2,3% το 2006 σε σχέση µε το ϖροηγούµενο έτος, η κίνηση φορτηγών αυξήθηκε κατά 2,7% ενώ η κίνηση των Ι.Χ. οχηµάτων µειώθηκε κατά 1,4%. Συνολικά το 2006 στις γραµµές Ελλάδος- Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα µεταφέρθηκαν, εϖιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. οχήµατα σύµφωνα µε τα στοιχεία των Ελληνικών λιµενικών αρχών. Τα στοιχεία αυτά συµϖεριλαµβάνουν την κίνηση µεταξύ των λιµένων της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας και των λιµένων της Ανκόνα, του Μϖάρι, της Βενετίας, και του Μϖρίντιζι στην Ιταλία. Η µία εταιρία ϖου εξυϖηρετούσε το λιµάνι της Τεργέστης, διέκοψε τη γραµµή το 2005 και συνεϖώς η Τεργέστη δεν εµφανίζει µερίδιο αγοράς στη σύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας µε εϖιβατηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία. Στην Αδριατική θάλασσα δραστηριοϖοιούνται συνολικά εννέα εταιρίες µε ϖερίϖου 28 ϖλοία, µε τις µικρότερες σε µέγεθος εταιρίες να δραστηριοϖοιούνται µόνο τους θερινούς µήνες. Τα λιµάνια της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας είναι τα κύρια σηµεία διέλευσης της κίνησης αϖό και ϖρος την Ελλάδα. Το έτος 2006 µέσω της Πάτρας διακινήθηκε το 56,5% της συνολικής κίνησης εϖιβατών, το 64,4% της συνολικής κίνησης φορτηγών και το 46,4% της συνολικής κίνησης των Ι.Χ. οχηµάτων. Μέσω δε της Ηγουµενίτσας διακινήθηκε αντίστοιχα το 43,5%, το 35,6% και το 53,6% της συνολικής κίνησης των εϖιβατών, φορτηγών και Ι.Χ. οχηµάτων. Σελίδα 7 από 22

8 Το λιµάνι της Ανκόνα στην Ιταλία συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µερίδιο της κίνησης στην Αδριατική θάλασσα. Το έτος 2006, εξυϖηρέτησε το 50,9% των εϖιβατών, το 39,1% των φορτηγών και το 52,9% των Ι.Χ. οχηµάτων της συνολικής κίνησης στις γραµµές Ελλάδος- Ιταλίας. Στη µεταφορά εϖιβατών, το Μϖάρι κατέχει τη δεύτερη θέση µετά την Ανκόνα, µε µερίδιο 21,8% και ακολουθούν η Βενετία µε 17,3% και το Μϖρίντιζι µε 10,0%. Στη µεταφορά φορτηγών, το Μϖάρι κατέχει τη δεύτερη θέση µετά την Ανκόνα, µε µερίδιο 32,7% και ακολουθούν η Βενετία µε 17,1% και το Μϖρίντιζι µε 11,1%. Στη µεταφορά Ι.Χ. οχηµάτων, η Βενετία κατέχει τη δεύτερη θέση µετά την Ανκόνα, µε µερίδιο 25,7% και ακολουθούν το Μϖάρι µε 12,7% και το Μϖρίντιζι µε 8,7%. Συνολικά, η κίνηση στην Αδριατική θάλασσα, στη σύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας ϖαρέµεινε στα ίδια ϖερίϖου εϖίϖεδα σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος. Στη διάρκεια του 2006, ϖαρατηρήθηκε µια µετατόϖιση της κίνησης αϖό το λιµάνι του Μϖρίντιζι, και σε µικρότερο βαθµό και κυρίως στην αγορά των φορτηγών, αϖό το λιµάνι της Ανκόνα, ϖρος το λιµάνι του Μϖάρι στη Νότιο Ιταλία, όϖου αϖό τον Αύγουστο του 2005 δραστηριοϖοιείται άλλη µια εταιρία, µε δύο µεγαλύτερης ηλικίας ϖλοία. Η Αδριατική θάλασσα ϖαραµένει η ϖιο σηµαντική οδός για την τουριστική και εµϖορευµατική κίνηση αϖό και ϖρος την Ελλάδα και την υϖόλοιϖη Ευρώϖη, ενώ οι ϖεριορισµοί στη γρήγορη µεταφορά µέσω Βαλκανίων, καθιστούν τη θαλάσσια δίοδο την ϖροτιµώµενη εναλλακτική για τουριστικές και εµϖορικές µεταφορές. Στην Αδριατική θάλασσα, στην αγορά Ελλάδος-Ιταλίας, η Superfast Ferries κατέλαβε την ϖρώτη θέση στη µεταφορά εϖιβατών για ένατη συνεχή χρονιά. Συγκεκριµένα µετέφερε εϖιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. οχήµατα ϖου αντιστοιχούν σε µερίδια αγοράς 23,6% των συνολικών εϖιβατών, 19,4% των συνολικών φορτηγών και 21,2% των συνολικών Ι.Χ. οχηµάτων ϖου µεταφέρθηκαν µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Το έτος 2006, τα Superfast ferries συγκέντρωσαν µερίδιο αγοράς 45,0% στους εϖιβάτες, 47,0% στα φορτηγά και 39,2% στα Ι.Χ. οχήµατα µεταξύ των τριών εταιριών ϖου δραστηριοϖοιήθηκαν στη γραµµή. Η Superfast Ferries εξυϖηρετεί τη γραµµή µε δύο αναχωρήσεις την ηµέρα αϖό την Πάτρα για την Ανκόνα, µία αϖευθείας και µία µέσω Ηγουµενίτσας. Στη γραµµή του Μϖάρι, ο Όµιλος κατέκτησε 53,5% της εϖιβατικής κίνησης, 35,6% της κίνησης φορτηγών και 50,4% της κίνησης Ι.Χ. οχηµάτων µεταξύ τριών εταιριών ϖου δραστηριοϖοιήθηκαν στη γραµµή. Τα ως άνω µερίδια αγοράς ϖροκύϖτουν αϖό τα στοιχεία κίνησης των Ελληνικών λιµενικών αρχών. Ο στόλος της θυγατρικής Blue Star Ferries µετέφερε συνολικά στην Αδριατική θάλασσα το έτος 2006, εϖιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. οχήµατα. Το µεταφορικό αυτό έργο αντιστοιχεί σε µερίδια αγοράς 11,0% στους εϖιβάτες, 10,6% στα φορτηγά και 6,0% στα Ι.Χ. οχήµατα ϖου µεταφέρθηκαν µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Συνολικά, για το έτος 2006, ο στόλος του Οµίλου µετέφερε: εϖιβάτες ϖου αντιστοιχούν σε 34,6% της συνολικής εϖιβατικής κίνησης µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, φορτηγά ϖου αντιστοιχούν σε 30,0% της συνολικής κίνησης φορτηγών µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, και Ι.Χ. οχήµατα ϖου αντιστοιχούν σε 27,2% της συνολικής κίνησης Ι.Χ. οχηµάτων µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Βάσει των ϖαραϖάνω στοιχείων, ο Όµιλος Attica κατέχει την ϖρώτη θέση στη µεταφορά εϖιβατών και φορτηγών αυτοκινήτων. Αϖό τα τέλη Ιανουαρίου του 2007, το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό ϖλοίο Blue Star 1 ϖου εξυϖηρετούσε τη γραµµή του Μϖάρι µαζί µε το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό Blue Horizon, µεταδροµολογήθηκε στη σύνδεση Σκωτίας-Βελγίου στη Βόρειο θάλασσα, µετά την ϖώληση του Superfast X ϖου εξυϖηρετούσε τη γραµµή αυτή. Ο Όµιλος διατηρεί την ϖαρουσία του στην Αδριατική θάλασσα µε ϖέντε εϖιβατηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία, τέσσερα ϖλοία Superfast και ένα ϖλοίο Blue Star. Αϖό τον Φεβρουάριο του 2007, ένα αϖό τα δύο φορτηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία Σελίδα 8 από 22

9 RoRo του Οµίλου, το RoRo Marin, µεταδροµολογήθηκε αϖό τη Βαλτική θάλασσα στην Αδριατική, στη σύνδεση µεταξύ Πάτρας και Porto Marghera, Βενετίας, ενισχύοντας την ϖαρουσία του Οµίλου στην αγορά της Αδριατικής θάλασσας. Ο Όµιλος Attica δραστηριοϖοιήθηκε στη Βαλτική θάλασσα µε τρία ϖλοία Superfast, τα Superfast VII, Superfast VIII και Superfast IX µέχρι τον Αϖρίλιο του 2006 και µε δύο φορτηγάοχηµαταγωγά ϖλοία, τα RoRo Marin και RoRo Nordia καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα τρία ϖλοία Superfast ϖροσέφεραν την ταχύτερη σύνδεση µεταξύ Rostock, Γερµανίας Hanko, Φινλανδίας. Τα δύο φορτηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία RoRo Marin και RoRo Nordia δραστηριοϖοιήθηκαν στη σύνδεση Rostock, Γερµανίας Uusikaupunki, Φινλανδίας, µεταφέροντας κυρίως ασυνόδευτα φορτηγά και άλλα οχήµατα και συµϖλήρωναν την ϖαρουσία της Superfast Ferries στην αγορά αυτή. Μετά αϖό µία ϖολύ εϖιτυχή δραστηριοϖοίηση αϖό την είσοδό της το Μάιο του 2001 στην αγορά αυτή, η Attica Group ήλθε σε συµφωνία το Μάρτιο 2006 µε την Εσθονική ναυτιλιακή εταιρία Tallink Grupp για την ϖώληση των ϖλοίων Superfast VII, Superfast VIII και Superfast IX µε συνολικό τίµηµα Ευρώ 310 εκατ. Ο Όµιλός διατηρεί το ϖρακτορείο στη Γερµανία, η οϖοία αϖοτελεί ϖολύ µεγάλη αγορά για τις δραστηριότητες του Οµίλου στην Αδριατική και στην Ελληνική Ακτοϖλοΐα. Μετά την ϖώληση των τριών Superfast τον Αϖρίλιο του 2006, ο Όµιλος διατήρησε την ϖαρουσία του στη Βαλτική θάλασσα το 2006 µε τα δύο φορτηγά-οχηµαταγωγά RoRo Marin και RoRo Nordia ϖου δραστηριοϖοιήθηκαν στη γραµµή Rostock, Γερµανίας Uusikaupunki, Φινλανδίας. Τον Νοέµβριο 2006, ο Όµιλος Group ήλθε σε συµφωνία µε τη γαλλική εταιρία Fret Cetam για τη ναύλωση του φορτηγού-οχηµαταγωγού RoRo Nordia µέχρι το τέλος του Το φορτηγόοχηµαταγωγό RoRo Marin µεταδροµολογήθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 στην Αδριατική θάλασσα στη νέα σύνδεση µεταξύ Πάτρας και Porto Marghera, Βενετίας. Βόρεια Θάλασσα Στη Βόρειο θάλασσα, η Superfast Ferries συνέχισε την εϖιτυχή δραστηριοϖοίησή της στη µόνη δια θαλάσσης σύνδεση µεταξύ Σκωτίας και Ηϖειρωτικής Ευρώϖης ϖου ξεκίνησε τον Μάιο 2002 µετά αϖό την εϖιλογή της Superfast Ferries σε διεθνή διαγωνισµό αϖό τη Σκωτσέζικη κυβέρνηση ως την καταλληλότερη εταιρία για την εξυϖηρέτηση της γραµµής. Στη γραµµή Rosyth, Σκωτίας Zeebrugge, Βελγίου δραστηριοϖοιήθηκε το 2006 το ϖλοίο Superfast X, ϖροσφέροντας τρεις αναχωρήσεις την εβδοµάδα αϖό κάθε λιµάνι. Αϖό την έναρξη της γραµµής τον Μάιο 2002 και µέχρι τον Νοέµβριο 2005 τη γραµµή εξυϖηρετούσαν δύο ϖλοία, το Superfast IX και το Superfast X, µέχρι τη µεταδροµολόγηση του Superfast IX στη Βαλτική θάλασσα και µετέϖειτα ϖώλησή του. Η λειτουργία ενός µόνο ϖλοίου στη γραµµή Rosyth- Zeebrugge εκρίθη ως η ϖλέον κατάλληλη για την αϖοτελεσµατικότερη εκµετάλλευση του στόλου και την ϖληρέστερη εξυϖηρέτηση των αναγκών της αγοράς στο δίκτυο της Superfast Ferries στη Βόρειο Ευρώϖη. Τα στοιχεία κίνησης κατά συνέϖεια για το 2006 δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα του 2005 λόγω της µείωσης κατά 44,0% των εκτελεσθέντων δροµολογίων αϖό την µεταδροµολόγηση ενός ϖλοίου. Το ϖοσοστό µείωσης της κίνησης είναι µικρότερο του ϖοσοστού µείωσης των δροµολογίων, καταδεικνύοντας αύξηση των ϖληροτήτων και του µεταφορικού έργου ανά ταξίδι. Συνολικά το έτος 2006, το Superfast X µετέφερε εϖιβάτες, µείωση 38,3% σε σχέση µε το 2005, φορτηγά, µείωση 28,7% σε σχέση µε το 2005 και Ι.Χ. οχήµατα, µείωση 27,6% σε σχέση µε το Οι ϖληρότητες αυξήθηκαν σε ϖοσοστό 10% στους εϖιβάτες, 27% στα φορτηγά και 26% στα Ι.Χ. οχήµατα. Σελίδα 9 από 22

10 Τον Νοέµβριο του 2006, για τρίτη συνεχή χρονιά η Superfast Ferries ψηφίστηκε η «Καλύτερη Εταιρία Εϖιβατηγών-Οχηµαταγωγών Πλοίων» αϖό τον Σύνδεσµο Τουριστικών Πρακτόρων της Σκωτίας. Το ϖλοίο Superfast X εϖωλήθη και ϖαραδόθηκε στους αλλοδαϖούς αγοραστές του τον Φεβρουάριο του 2007 αϖοφέροντας στον Όµιλο σηµαντικό κέρδος. Ο Όµιλος Attica συνεχίζει να εξυϖηρετεί τη γραµµή Rosyth, Σκωτίας Zeebrugge, Βελγίου µε τη δροµολόγηση του ϖλοίου Blue Star 1 του θυγατρικού Οµίλου Blue Star Ferries το οϖοίο µεταδροµολογήθηκε αϖό τη γραµµή Πάτρα-Ηγουµενίτσα-Μϖάρι, Ιταλίας. Ελληνική Ακτοπλοΐα Ο Όµιλος δραστηριοϖοιείται στην αγορά της Ελληνικής Ακτοϖλοΐας µέσω της 48,795% θυγατρικής εταιρίας, Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. Ο Όµιλος Blue Star, µε το εµϖορικό σήµα Blue Star Ferries, εξυϖηρετεί τους κυριότερους ϖροορισµούς των Κυκλάδων και των ωδεκανήσων µε έξι ϖλοία, τέσσερα εκ των οϖοίων έχουν ναυϖηγηθεί αϖό τα µέσα του 2000 και µετά. Στις αγορές όϖου δραστηριοϖοιούνται τα ϖλοία του Οµίλου, έχουν µερίδια αγοράς κατά µέσο όρο 50% έναντι συνολικά 20 ϖλοίων του ανταγωνισµού µε µέσο όρο ηλικίας τα 20 έτη. Η αϖελευθέρωση, αϖό τον Μάιο του 2006, του κρατικού ναυλολογίου στην ϖλειονότητα των γραµµών της Ακτοϖλοΐας αϖοτελεί ένα βήµα ϖρος την εναρµόνιση του Ελληνικού θεσµικού ϖλαισίου ϖερί ενδοµεταφορών µε τον Ευρωϖαϊκό Κανονισµό 3577/92, αν και αϖοµένουν ϖολλά θέµατα ακόµα να διευθετηθούν ώστε να εϖέλθει ϖλήρης ελευθερία στην εκµετάλλευση των ϖλοίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ευρωϖαϊκό Κανονισµό. Οι εταιρίες µϖορούν ϖλέον να εφαρµόσουν την εµϖορική ϖολιτική και στρατηγική τους ελεύθερα µε γνώµονα τις ανάγκες της αγοράς και τη βέλτιστη αϖόδοση των ϖλοίων σε συνθήκες ϖλήρους και υγιούς ανταγωνισµού. Η ϖλήρης εναρµόνιση µε τον Ευρωϖαϊκό Κανονισµό 3577/92 ϖου καλύϖτει και άλλα θέµατα όϖως της εϖάνδρωσης των ϖλοίων, δροµολογίων και ενδιαίτησης, µεταξύ άλλων, θα εϖιτρέψει την ϖεραιτέρω ορθολογική οικονοµική διαχείριση των ϖλοίων. Ένα ακόµη σηµαντικό βήµα ϖρος την εναρµόνιση του Ελληνικού θεσµικού ϖλαισίου ϖερί ενδοµεταφορών µε τα ισχύοντα στην ϖαγκόσµια ναυτιλία αϖοτέλεσε η κατάργηση αϖό τον Ιούλιο του 2006, του ορίου ηλικίας για την δραστηριοϖοίηση των ϖλοίων στις γραµµές της Ακτοϖλοΐας εφόσον ϖληρούν υψηλές ϖροδιαγραφές ασφαλείας. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα ϖλοία, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον ϖληρούν όλους τους εν ισχύ κανονισµούς ασφάλειας της ναυσιϖλοΐας, µϖορούν να ταξιδεύουν όσο είναι εµϖορικά εκµεταλλεύσιµα. Ο Όµιλος Blue Star ενισχύοντας την ϖαρουσία του στις γραµµές της ακτοϖλοΐας, ϖροέβη στην αγορά, µέσω ϖλειστηριασµού, του συνόλου του ενεργητικού της ΑΝΕ τον Ιούλιο 2006, συµϖεριλαµβανοµένου του ϖλοίου ιαγόρας. Το ϖλοίο δροµολογήθηκε στις 12 Αυγούστου στα ωδεκάνησα, όϖου ϖλέον ϖροσφέρονται καθηµερινές αναχωρήσεις µε δύο ϖλοία, τα Blue Star 2 και ιαγόρας. Τον Φεβρουάριο του 2006, ο Όµιλός βραβεύτηκε στον νεοσύστατο θεσµό των Superbrands, ως µια αϖό τις κορυφαίες εϖώνυµες µάρκες της Ελληνικής αγοράς στην κατηγορία «Τουριστικές Υϖηρεσίες». Αυτή η βράβευση αϖοτελεί σηµαντική διάκριση διότι αϖοδεικνύει την αναγνώριση ϖου έχει κερδίσει η Blue Star Ferries µε την ϖοιότητα των ϖαρεχοµένων υϖηρεσιών ϖου ϖροσφέρει. Τον εκέµβριο του 2006, η Blue Star Ferries ψηφίστηκε ως «Η Καλύτερη Εταιρία της Χρονιάς για την Εϖιβατηγό Ναυτιλία» στα Ναυτιλιακά βραβεία της Lloyd s List. Η υψηλή αυτή διάκριση ήλθε σαν αϖοτέλεσµα της υϖευθυνότητας και της αξιοϖιστίας ϖου χαρακτηρίζουν το έργο του Οµίλου Blue Star στην ϖολύχρονη ϖορεία του στα δρώµενα της Ευρωϖαϊκής Ναυτιλίας και της Ελληνικής κοινωνίας. Σελίδα 10 από 22

11 Η αύξηση των ϖληροτήτων στις γραµµές του εσωτερικού, η συγκράτηση των εξόδων καθώς και µια δυναµική τιµολογιακή ϖολιτική ενίσχυσαν τα ϖεριθώρια κέρδους για την Blue Star Ferries και αύξησαν σηµαντικά τη λειτουργική κερδοφορία του Οµίλου το Συνολικά το έτος 2006, η Blue Star Ferries µετέφερε στην αγορά της Ελληνικής ακτοϖλοΐας, εϖιβάτες, µείωση 3,5% σε σχέση µε το ϖροηγούµενο έτος, φορτηγά, αύξηση 18,0% σε σχέση µε το ϖροηγούµενο έτος, και Ι.Χ. οχήµατα, αύξηση 2,2% σε σχέση µε το Η κίνηση αυτή µεταφέρθηκε µε λιγότερα δροµολόγια κατά 15,7% σε σχέση µε το ϖροηγούµενο έτος λόγω της ϖώλησης του εϖιβατηγού-catamaran Seajet 2. Συγκεκριµένα, οι εϖιδόσεις των ϖλοίων του Οµίλου στις αγορές ϖου δραστηριοϖοιήθηκαν ήταν: Κυκλάδες Ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε το 2006 στις γραµµές των Κυκλάδων µε τέσσερα ϖλοία, τα Blue Star Naxos, Blue Star Paros, Blue Star Ithaki και Superferry II. Το εϖιβατηγό-catamaran Seajet 2 ϖου ήταν δροµολογηµένο στις γραµµές των Κυκλάδων, εϖωλήθη το Μάρτιο 2006, χωρίς να έχει εκτελέσει δροµολόγια µέσα στο έτος. Τα τέσσερα αυτά ϖλοία, εξυϖηρετούν αϖό τα λιµάνια του Πειραιά και της Ραφήνας 12 νησιά, όλο το χρόνο, έναντι 17 ϖλοίων ϖερίϖου του ανταγωνισµού. Στις γραµµές των Κυκλάδων, ο Όµιλος συνολικά µετέφερε εϖιβάτες, µείωση 4,7% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος, φορτηγά, αύξηση 18,7% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος και Ι.Χ. οχήµατα, αύξηση 3,0% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος. Αυτοί οι αριθµοί αντιστοιχούν σε µερίδια 51% στους εϖιβάτες, 65% στα φορτηγά και 50% στα Ι.Χ. οχήµατα, µε 39% των συνολικών δροµολογίων της αγοράς, σύµφωνα µε στοιχεία της Αγοράς. Οι ϖροαναφερθέντες όγκοι και µερίδια αγοράς εϖιτεύχθησαν ϖαρά τη µείωση των δροµολογίων κατά 18,7% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος λόγω της ϖώλησης του Seajet 2. ωδεκάνησα Ο Όµιλος ενίσχυσε το 2006 την ϖαρουσία του στην αγορά αυτή µε ένα ακόµη ϖλοίο ϖου εξυϖηρετούσε και στο ϖαρελθόν τις γραµµές αυτές, το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό ιαγόρας. Το ϖλοίο δροµολογήθηκε στις 12 Αυγούστου, 2006, δίνοντας τη δυνατότητα στον Όµιλο να ϖροσφέρει καθηµερινές αναχωρήσεις αϖό Πειραιά ϖρος τα ωδεκάνησα µε δύο ϖλοία, τα Blue Star 2 και ιαγόρας, έναντι δύο ϖλοίων του ανταγωνισµού. Συνολικά το έτος 2006, το Blue Star 2 και το ιαγόρας, µετέφεραν στα ωδεκάνησα, εϖιβάτες, αύξηση 12,5% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος, φορτηγά, αύξηση 23,9% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος και Ι.Χ. οχήµατα, αύξηση 5,5% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος. Αυτοί οι αριθµοί αντιστοιχούν σε µερίδια 71% στους εϖιβάτες, 60% στα φορτηγά και 70% στα Ι.Χ. οχήµατα, καλύϖτοντας το 49% των συνολικών δροµολογίων της αγοράς, σύµφωνα µε στοιχεία της Αγοράς. Με τη δροµολόγηση του ϖλοίου ιαγόρας, τα συνολικά ταξίδια αυξήθηκαν κατά 34,6% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος. 2.9 Εξελίξεις στο Εννεάµηνο 2007 Κατά την τρέχουσα ϖερίοδο, τα σηµαντικότερα γεγονότα για τον Όµιλο είναι τα ακόλουθα: - Τον Φεβρουάριο του 2007 ο Όµιλος εϖώλησε το ϖλοίο Superfast X έναντι τιµήµατος Ευρώ 112,0 εκατ. Τα κέρδη αϖό την ϖώληση ανήλθαν στο ϖοσό των Ευρώ 12,5 εκατ. και καταχωρήθηκαν στα αϖοτελέσµατα. Στη Βόρειο θάλασσα, στη σύνδεση Σκωτίας- Βελγίου, το Superfast X αντεκατεστάθη αϖό το Blue Star 1 αϖό τα τέλη Ιανουαρίου Τον Φεβρουάριο του 2007 το φορτηγό-οχηµαταγωγό (RoRo) Marin µεταδροµολογήθηκε αϖό τη Βαλτική στην Αδριατική θάλασσα, στη γραµµή Πάτρα-Βενετία. - Τον Φεβρουάριο του 2007, η µητρική εταιρία αύξησε το ϖοσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε.» σε 22,25%. Το σύνολο της Σελίδα 11 από 22

12 εν λόγω συµµετοχής εϖωλήθη τον Ιούνιο του 2007 έναντι Ευρώ 94,7 εκατ., αϖοφέροντας στην εταιρία κέρδη Ευρώ 27,7 εκατ. - Τον Ιούνιο του 2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας αϖοφάσισε τη διανοµή µερίσµατος συνολικού ϖοσού Ευρώ 8,33 εκατ. ϖου αναλογεί σε µέρισµα Ευρώ 0,08 ανά µετοχή. Η καταβολή του µερίσµατος άρχισε στις 9 Ιουλίου Τον Σεϖτέµβριο του 2007 η Attica Group ανακοίνωσε την αγορά δύο φορτηγώνοχηµαταγωγών ϖλοίων (RoRo) έναντι συνολικού τιµήµατος Ευρώ 30,4 εκατ. Το κάθε ϖλοίο έχει µεταφορική ικανότητα ϖερίϖου 70 ασυνόδευτων φορτηγών οχηµάτων διεθνών µεταφορών. Το RoRo Shield (έτος ναυϖήγησης 1999) και το RoRo Challenge (έτος ναυϖήγησης 1998) ϖαρελήφθησαν τον Οκτώβριο του 2007 και ϖαραµένουν χρονοναυλωµένα µεταξύ Αγγλίας και Ιρλανδίας. - Στις 3 Οκτωβρίου 2007, η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) αϖέκτησε το 51,64% (ϖοσοστό 1,71% αϖοκτήθηκε άµεσα αϖό την MIG και ϖοσοστό 49,93% αϖοκτήθηκε µέσω της 100% θυγατρικής της εταιρίας MIG SHIPPING S.A.) του µετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στις 9 Νοεµβρίου 2007 το συνολικό ϖοσοστό (άµεσο και έµµεσο) ϖου κατέχει η MIG στο µετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώµατα ψήφου της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αυξήθηκε σε 54,68%. - Στις 22 Οκτωβρίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ϖροέβη σε αλλαγή στη σύνθεση και τις αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγοντας, σε αντικατάσταση του ϖαραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Ε. Σταµϖουλέλη, τον κ. Πέτρο Μ. Βέττα ως νέο µέλος και ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας. Ανάλυση Αγορών Αδριατική θάλασσα Το µεταφορικό έργο των τεσσάρων ϖλοίων Superfast (Superfast V, Superfast VI, Superfast XI και Superfast XII) στις γραµµές Πάτρα-Ανκώνα, Πάτρα-Ηγουµενίτσα-Ανκώνα και Πάτρα- Ηγουµενίτσα-Μϖάρι για το Εννεάµηνο του 2007 ανήλθε σε εϖιβάτες, Ι.Χ. οχήµατα και φορτηγά αυτοκίνητα. Σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ϖερυσινή ϖερίοδο, όϖου εϖίσης δραστηριοϖοιήθηκαν τα ίδια ϖλοία, το µεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 14,2% στους εϖιβάτες, 17,0% στα Ι.Χ. οχήµατα και κατά 28,3% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Στην ανωτέρω αύξηση του µεταφορικού έργου συνέβαλε τόσο η αύξηση της ϖληρότητας των ϖλοίων όσο και η κατά 8,3% αύξηση του αριθµού των δροµολογίων των ϖλοίων. Αϖό τις αρχές Φεβρουαρίου του 2007 ο Όµιλος ενίσχυσε την ϖαρουσία του στην Αδριατική θάλασσα µε την µεταδροµολόγηση του φορτηγού-οχηµαταγωγού ϖλοίου (RoRo) Marin αϖό τη Βαλτική θάλασσα, στη γραµµή Πάτρα-Βενετία. Κατά τη διάρκεια του Εννεαµήνου 2007 το RoRo Marin, εκτελώντας συνολικά 110 δροµολόγια, µετέφερε φορτηγά αυτοκίνητα και Ι.Χ. οχήµατα και ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε Ευρώ 3,2 εκατ. Ο Όµιλος Blue Star είχε ϖαρουσία στην Αδριατική (στη γραµµή Πάτρα- Ηγουµενίτσα-Μϖάρι) µε ένα ϖλοίο, το Blue Horizon, λόγω της µεταδροµολόγησης του ϖλοίου Blue Star 1 στη γραµµή Σκωτίας-Βελγίου. Παρά την µείωση των δροµολογίων στην αγορά αυτή κατά 47,6% ο Όµιλος βελτίωσε σηµαντικά το µεταφορικό του έργο και τα έσοδα ανά δροµολόγιο συγκριτικά µε την αντίστοιχη ϖερυσινή ϖερίοδο. Ειδικότερα το µεταφορικό έργο του Οµίλου Blue Star για το Εννεάµηνο του 2007, ανήλθε σε εϖιβάτες (µείωση 44,8% σε σχέση µε το Εννεάµηνο του 2006), Ι.Χ. οχήµατα (µείωση 40,2%) και φορτηγά αυτοκίνητα (µείωση 34,8%). Σελίδα 12 από 22

13 Τα µερίδια αγοράς ϖου κατέκτησε ο Όµιλος Superfast στις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας το Εννεάµηνο του 2007 ανήλθαν σε 27,6% στους εϖιβάτες (έναντι 23,2% το αντίστοιχο διάστηµα του 2006), 24,6% στα Ι.Χ. οχήµατα (έναντι 20,9% το Εννεάµηνο του 2006) και 25,4% στα φορτηγά αυτοκίνητα (έναντι 19,8% το Εννεάµηνο του 2006). Τα αντίστοιχα ϖοσοστά για τον Όµιλο Blue Star είναι 6,0% στους εϖιβάτες (έναντι 10,7%), 3,4% στα Ι.Χ. οχήµατα (έναντι 5,7%) και 6,0% στα φορτηγά αυτοκίνητα (έναντι 9,9%). Τα µερίδια αγοράς υϖολογίζονται αϖό τα στοιχεία των Ελληνικών Λιµενικών αρχών Πατρών και Ηγουµενίτσας. Ελληνική Ακτοϖλοΐα Στις γραµµές της Ακτοϖλοΐας (γραµµές Πειραιάς-Κυκλάδες, Ραφήνα-Κυκλάδες και Πειραιάς- ωδεκάνησα) ο θυγατρικός Όµιλος Blue Star κατά το Εννεάµηνο του 2007, ϖέτυχε να αυξήσει τόσο τα µεγέθη του όσο και τη λειτουργική του κερδοφορία. Κατά το Εννεάµηνο του 2007, τα δροµολόγια των ϖλοίων µε την ϖροσθήκη και του ϖλοίου ιαγόρας στη γραµµή των ωδεκανήσων, αυξήθηκαν κατά 11,9% σε σχέση µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του Το µεταφορικό έργο, κατά το Εννεάµηνο του 2007 ανήλθε σε εϖιβάτες (αύξηση 4,2% σε σχέση µε το Εννεάµηνο του 2006), Ι.Χ. οχήµατα (αύξηση 4,0%) και φορτηγά αυτοκίνητα (αύξηση 16,4%). Βόρεια θάλασσα Ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε στη γραµµή της Βόρειας θάλασσας (Rosyth, Σκωτίας-Zeebrugge, Βελγίου) αρχικά µε το ϖλοίο Superfast X και στη συνέχεια, µετά την ϖώλησή του, µε το Blue Star 1, αϖό την 29η Ιανουαρίου Το µεταφορικό έργο, εκτελώντας τον ίδιο αριθµό δροµολογίων, κατά το Εννεάµηνο του 2007 ανήλθε σε εϖιβάτες (µείωση 1,3% σε σχέση µε το Εννεάµηνο του 2006), Ι.Χ. οχήµατα (αύξηση 2,2%) και φορτηγά αυτοκίνητα (µείωση 18,7%). Πρέϖει να σηµειωθεί, ότι η χωρητικότητα του γκαράζ του Blue Star 1 είναι µικρότερη αϖό την αντίστοιχη του Superfast X ϖου δραστηριοϖοιείτο στη γραµµή αυτή το Εννεάµηνο του Σελίδα 13 από 22

14 3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 3.1 Γενικά Το ιοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας αφού έλαβε γνώση της ηµόσιας Πρότασης του Προτείνοντος, ανέθεσε σε εξειδικευµένο ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο, την PROTON Τράϖεζα ΑΕ (εφεξής ο «Σύµβουλος») την σύνταξη έκθεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Ν. 3461/2006. Η έκθεση του Συµβούλου θα είναι στην διάθεση του κοινού δωρεάν, για όσο διάστηµα θα διαρκέσει η ηµόσια ϖρόταση, στα γραφεία της Εταιρίας και στα γραφεία του χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου στις κάτωθι διευθύνσεις: ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ. Κ. Καραµανλή Βούλα ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Λαγουµιτζή 22, Αθήνα Υϖεύθυνοι για τη σύνταξη της µελέτης του Συµβούλου είναι οι κατωτέρω: κ. Αθανάσιος Τσοτσορός, του Ευάγγελου, ιευθυντής Εϖενδυτικής Τραϖεζικής, Λαγουµιτζή 22, Αθήνα κ. ηµήτριος Μϖούρας του Θεοδώρου, Associate Director Εϖενδυτικής Τραϖεζικής, Λαγουµιτζή 22, Αθήνα Σχετικά µε την εκϖόνηση της Έκθεσης, ο Σύµβουλος εϖισηµαίνει τα ακόλουθα: 1. Προκειµένου να καταλήξουµε στις αϖόψεις µας ϖου ϖεριλαµβάνονται στην ϖαρούσα Έκθεση, µελετήσαµε δηµόσια διαθέσιµες εϖιχειρηµατικές και οικονοµικές ϖληροφορίες ϖου σχετίζονται µε την Εταιρία. Μελετήσαµε ϖρόσθετες ϖληροφορίες σχετικά µε το εϖενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας και τα αναµενόµενα αϖοτελέσµατα ανά κλάδο λειτουργίας της (εφεξής το «Business Plan ) ϖου µας ϖαρασχέθηκαν αϖό την διοίκηση της Εταιρίας και ϖραγµατοϖοιήσαµε συναντήσεις µε τα ανώτατα στελέχη της για να συζητήσουµε την ϖαρούσα κατάσταση και τις ϖροοϖτικές της Εταιρίας. 2. Συγκρίναµε την Εταιρία µε ελληνικές και διεθνείς εισηγµένες εταιρίες µε ϖαρόµοιες δραστηριότητες και λάβαµε υϖόψη µας τους οικονοµικούς όρους ορισµένων ϖαρόµοιων συναλλαγών ϖου έλαβαν ϖροσφάτως χώρα. Λάβαµε εϖίσης υϖόψη µας χρηµατοοικονοµικές µελέτες και άλλες ϖληροφορίες, ϖου κρίναµε σχετικές. 3. Υϖοθέσαµε, για τους σκοϖούς της Έκθεσής µας, ότι όλες οι ϖληροφορίες ϖου µας ϖαρασχέθηκαν, και ειδικότερα οι ϖροβλέψεις οικονοµικών στοιχείων της ϖεριόδου , είναι ϖλήρεις και ακριβείς ως ϖρος τα ουσιώδη στοιχεία τους και δεν έχουµε ϖροβεί σε ανεξάρτητη εϖιβεβαίωση των ϖληροφοριών αυτών. Πιο αναλυτικά, σε σχέση µε ιστορικές, εϖιχειρηµατικές και οικονοµικές ϖληροφορίες, υϖοθέσαµε ότι οι ϖληροφορίες αυτές αϖεικονίζουν µε ακρίβεια την ϖραγµατική εϖιχειρηµατική και οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία στην οϖοία αναφέρονται. Σχετικά µε ϖληροφορίες ϖου αναφέρονται στο µέλλον, υϖοθέσαµε ότι αυτές έχουν συγκεντρωθεί κατά εύλογο τρόϖο εϖί τη βάσει των καλύτερων διαθέσιµων εκτιµήσεων και κρίσεων Σελίδα 14 από 22

15 της ϖαρούσας διοίκησης του Οµίλου κατά την σηµερινή ηµεροµηνία, ως ϖρος την µελλοντική οικονοµική αϖόδοση της Εταιρίας. 4. εν έχουµε ϖροβεί σε αϖοτίµηση ή σε ανεξάρτητη εκτίµηση των διακριτών ϖεριουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή οϖοιασδήϖοτε αϖό τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες, ούτε µας έχουν ϖαρασχεθεί τέτοιες αϖοτιµήσεις ή εκτιµήσεις και η ϖαρούσα Έκθεση δεν ϖεριλαµβάνει τέτοια αϖοτίµηση ή εκτίµηση και δεν θα ϖρέϖει να χρησιµοϖοιηθεί κατά τέτοιο τρόϖο. εν ϖροχωρήσαµε σε εϖιτόϖια εϖιθεώρηση ϖεριουσιακών στοιχείων ή εγκαταστάσεων της Εταιρίας ή των συνδεδεµένων εταιριών στο ϖλαίσιο της ϖροετοιµασίας της ϖαρούσας. εν είχαµε οϖοιαδήϖοτε εϖαφή µε ϖροµηθευτές ή ϖελάτες της Εταιρίας. εν έχουµε ερευνήσει ούτε αναλαµβάνουµε οϖοιαδήϖοτε ευθύνη σε σχέση µε την κυριότητα εϖί ή µε οϖοιαδήϖοτε αϖαίτηση κατά των ϖεριουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Αν και έχουµε κατά ϖερίϖτωση χρησιµοϖοιήσει διάφορες υϖοθέσεις, κρίσεις και εκτιµήσεις ϖροκειµένου να εκφράσουµε την αξιολόγησή µας αναφορικά µε το ϖροσφερόµενο τίµηµα στο ϖλαίσιο της Συναλλαγής, τις οϖοίες θεωρούµε εύλογες και δέουσες ενόψει των καταστάσεων, δεν είναι δυνατό να βεβαιωθεί η ακρίβεια ή η δυνατότητα εϖαλήθευσης των υϖοθέσεων, κρίσεων και εκτιµήσεων αυτών. Η Έκθεση µας δεν λαµβάνει υϖόψη το συναλλακτικό κόστος. Οι υϖοθέσεις, εκτιµήσεις και κρίσεις αυτές έχουν συζητηθεί µε την διοίκηση της Εταιρίας ϖριν την σύνταξη της ϖαρούσας Έκθεσης. 5. Η Έκθεση µας βασίζεται στις οικονοµικές συνθήκες και στις συνθήκες αγοράς, όϖως υφίστανται και µϖορούν να εκτιµηθούν κατά την ηµεροµηνία της ϖαρούσας και δεν εκφράζουµε γνώµη για το αν οι συνθήκες αυτές θα συνεχίσουν να υφίστανται ή για το ϖοια τυχόν εϖίδραση θα είχε η αλλαγή στις συνθήκες αυτές στις αϖόψεις ϖου εκφράζονται στην ϖαρούσα. Οι αϖόψεις ϖου εκφράζονται στην ϖαρούσα τελούν εϖίσης υϖό την εϖιφύλαξη αβεβαιοτήτων ϖου σχετίζονται µε σηµαντικούς ϖαράγοντες, όϖως µελλοντικές εξελίξεις στο εϖοϖτικό και νοµοθετικό ϖλαίσιο, στην αϖελευθέρωση της αγοράς, και ένταση του ανταγωνισµού στους κλάδους ϖου δραστηριοϖοιείται η Εταιρία. 6. Οι αϖόψεις του Συµβούλου ϖαρέχονται αϖοκλειστικά για την υϖοστήριξη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ως ϖρος την χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας οφείλει να διατυϖώσει εγγράφως αιτιολογηµένη γνώµη σχετικά µε την ηµόσια Πρόταση για το ϖεριεχόµενο της οϖοίας δεν ευθύνεται ο Σύµβουλος. 7. Ο Σύµβουλος και οι συνδεδεµένες µε αυτόν εϖιχειρήσεις ενδεχοµένως να έχουν ϖαράσχει στο ϖαρελθόν στην Εταιρία ή/και στον Προτείνοντα ή στις συνδεδεµένες µε αυτούς εταιρίες, υϖηρεσίες χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, εϖενδυτικής τραϖεζικής ή/και άλλες υϖηρεσίες και ενδεχοµένως να έχουν λάβει ή να λάβουν στο µέλλον αµοιβή για τις υϖηρεσίες αυτές. 3.2 Μεθοδολογία Αϖοτίµησης Οι µέθοδοι βάση των οϖοίων διενεργήθη η εν λόγω αϖοτίµηση ϖαρουσιάζονται στον ϖίνακα ϖου ακολουθεί: Εταιρία Προεξόφληση είκτες Συγκρίσιµες Net Asset Value Ταµειακών Ροών Κεφαλαιαγοράς Συναλλαγές ATTICA 3.3 Αϖοτελέσµατα Αϖοτίµησης Τα αϖοτελέσµατα της εργασίας της αϖοτίµησης της Εταιρίας όϖως ϖροκύϖτουν µε βάση την εφαρµογή των µεθόδων ϖου χρησιµοϖοιήθηκαν και συνοψίζονται ως εξής: Σελίδα 15 από 22

16 Μέθοδος Αϖοτίµησης Εύρος Αξιών (σε ανά µετοχή) I. Προεξόφληση Μελλοντικών Χρηµατοροών Με τη µέθοδο Προεξόφλησης των Μελλοντικών Χρηµατοροών εκτιµάται η αξία της Εταιρίας θεωρούµενη ως δυναµική λειτουργική οντότητα. Στο βαθµό ϖου η αϖοτίµηση στηρίζεται σε λογικές ϖαραδοχές ϖαρέχει αξιόϖιστα αϖοτελέσµατα, ϖροσεγγίζοντας την αξία της εϖιχείρησης. Με τη µέθοδο αυτή υϖολογίζεται η τρέχουσα αξία του µέρους εκείνου των Μελλοντικών Χρηµατοροών της Εταιρίας, ϖου θα είναι διαθέσιµα στους µετόχους. 4,39 6,05 II. είκτες Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιµων Εταιριών Στα ϖλαίσια της συγκεκριµένης µεθόδου χρησιµοϖοιήθηκαν οι δείκτες Χρηµατιστηριακή Τιµή ϖρος Κέρδη µετά αϖό Φόρους, Χρηµατιστηριακή Τιµή ϖρος Ίδια Κεφάλαια, και Συνολική Αξία ϖρος Κέρδη ϖρο Φόρων, Τόκων και Αϖοσβέσεων ενός δείγµατος Εταιριών του κλάδου, οι οϖοίες είναι εισηγµένες στις χρηµατιστηριακές αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ελλάδα 6,41 8,35 Εξωτερικό 5,94 9,11 IIΙ. Συγκρίσιµες Συναλλαγές Στα ϖλαίσια της µεθόδου των συγκρίσιµων συναλλαγών χρησιµοϖοιήθηκε ο δείκτης Καταβληθέν Τίµηµα ϖρος Κέρδη µετά αϖό Φόρους, Καταβληθέν Τίµηµα ϖρος Κύκλο Εργασιών, Καταβληθέν Τίµηµα ϖρος Κέρδη ϖρο Φόρων, Τόκων και Αϖοσβέσεων και Καταβληθέν Τίµηµα ϖρος Ίδια Κεφάλαια, ενός δείγµατος συγκρίσιµων συναλλαγών, Εταιριών ϖου δραστηριοϖοιούνται στο κλάδο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι συγκεκριµένοι δείκτες εφαρµόστηκαν στα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας όϖως αυτά διαµορφώθηκαν στις ,31 7,85 IV. Net Asset Value Η συγκεκριµένη µέθοδος αϖοτυϖώνει την αξία µιας Εταιρίας όϖως αυτή διαµορφώνεται αϖό την αγοραία αξία του στόλου των ϖλοίων της, ουσιαστικά θεωρώντας ϖως αυτό είναι το µόνο ϖεριουσιακό στοιχείο το οϖοίο κατέχει. Η αγοραία αξία του στόλου αϖοτελεί και τη συνολική αξία των ιδίων και δανειακών κεφαλαίων της Εταιρίας, αϖό όϖου στη συνέχεια η αξία των ιδίων κεφαλαίων ϖροκύϖτει εφόσον αφαιρέσουµε τον καθαρό δανεισµό της εταιρίας (βραχυϖρόθεσµες και µακροϖρόθεσµες τραϖεζικές υϖοχρεώσεις µείον διαθέσιµα). 4,41 4,69 Βάσει της λεϖτοµερούς ανάλυσης του Συµβούλου για την αξιολόγηση του ϖροσφερόµενου τιµήµατος της ηµόσιας Πρότασης και λαµβάνοντας υϖ όψιν τις στρατηγικές συνέϖειες της τυχόν εϖιτυχίας της ηµόσιας Πρότασης, ο Σύµβουλος συµϖεραίνει ότι, στο ϖλαίσιο της ηµόσιας Πρότασης το ϖροσφερόµενο τίµηµα 5,50 ανά µετοχή εµϖεριέχεται στο εύρος τιµών για την Εταιρία όϖως αυτό ϖροκύϖτει αϖό την εφαρµογή διεθνώς αϖοδεκτών µεθόδων Σελίδα 16 από 22

17 αϖοτίµησης. Σηµειώνεται ότι οι µέθοδοι συγκριτικής ανάλυσης εισηγµένων εταιριών µέσω χρήσης δεικτών κεφαλαιαγοράς και ϖροεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών δεν συνυϖολογίζουν την ϖληρωµή υϖεραξίας για την αϖόκτηση ϖλειοψηφικού ελέγχου (control premium). ιενεργώντας συνδυαστική αϖοτίµηση, είτε χρησιµοϖοιώντας το διάµεσο και το µέσο όρο των ελάχιστων και µέγιστων τιµών κάθε µεθοδολογίας είτε εφαρµόζοντας συντελεστές βαρύτητας στα αϖοτελέσµατα κάθε µεθοδολογίας, ϖαρατηρούµε ότι, σε κάθε ϖερίϖτωση, το ϖροτεινόµενο τίµηµα ανά µετοχή βρίσκεται εντός του υϖολογιζόµενου εύρους τιµών, όϖως φαίνεται στον ακόλουθο ϖίνακα: ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (τιµές σε /µετοχή) min max Συντελεστής Στάθµισης Προεξόφληση Μελλοντικών Χρηµατοροών 4,39 6,05 55% είκτες Κεφαλαιαγοράς - Ελλάδα 6,41 8,35 15% είκτες Κεφαλαιαγοράς - Εξωτερικό 5,94 9,11 5% Συγκρίσιµες Συναλλαγές 4,31 7,85 20% NAV 4,41 4,69 5% ΙΑΜΕΣΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 4,41 7,85 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 5,09 7,21 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 4,76 6,84 Με βάση τον ανωτέρω ϖίνακα, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα αϖοτελέσµατα της µεθοδολογίας ϖροεξόφλησης µελλοντικών χρηµατοροών καθώς η µεθοδολογία αυτή είναι η µόνη ϖου µϖορεί να αϖοτυϖώσει τη δυναµική και τις ϖροοϖτικές µίας εταιρίας. Αντίθετα, έχει δοθεί µικρότερη βαρύτητα στη µεθοδολογία δεικτών κεφαλαιαγοράς εταιριών του εξωτερικού, καθώς η µεθοδολογία αυτή λαµβάνει υϖόψη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εταιριών ϖου δραστηριοϖοιούνται σε αγορές µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, δυναµική αλλά και νοµικό/ ρυθµιστικό ϖλαίσιο. Παρόµοια, έχει δοθεί µικρότερη βαρύτητα στη µεθοδολογία Net Asset Value, καθώς η συγκεκριµένη µεθοδολογία βασίζεται στην υϖόθεση ϖως η συνολική αξία µίας εταιρίας είναι µόνο η τρέχουσα αξία του στόλου των καραβιών, αγνοώντας µε τον τρόϖο αυτό τα λοιϖά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη αυτής. Σε σχέση µε τη χρηµατιστηριακή αξία της Attica, το ϖροσφερόµενο τίµηµα των 5,50 είναι υψηλότερο κατά: 1,85% της τιµής κλεισίµατος την 23 η Οκτωβρίου ,62% της σταθµισµένης τιµής της µετοχής κατά το µήνα ϖου ϖροηγείται της υϖοβολής της ηµόσιας Πρότασης 0,77% της σταθµισµένης τιµής της µετοχής κατά τους τρεις µήνες ϖου ϖροηγούνται της υϖοβολής της ηµόσιας Πρότασης 4,22%% της σταθµισµένης τιµής της µετοχής αϖό την αρχή του έτους µέχρι και την 23 η Οκτωβρίου Παράγοντες ϖου εϖηρεάζουν σηµαντικά την αϖοτίµηση της Εταιρίας Οι δραστηριότητες µίας Εταιρίας, τα χρηµατοοικονοµικά της στοιχεία καθώς και η χρηµατιστηριακή τιµή και εµϖορευσιµότητα των µετοχών της Εταιρείας, ενδέχεται να εϖηρεαστούν αϖό µελλοντικές οικονοµικές και ϖολιτικές εξελίξεις. Για ϖαράδειγµα, µεταβολή των µακροϖρόθεσµων εϖιτοκίων της αγοράς, της φορολογικής ϖολιτικής, της ϖολιτικής σταθερότητας, ενδέχεται να έχουν άµεση εϖίϖτωση στον συντελεστή ϖροεξόφλησης και συνεϖώς Σελίδα 17 από 22

18 στην αϖοτίµηση της Εταιρίας και στην τιµή της µετοχής της. Εϖίσης, η αϖοτίµηση µίας Εταιρίας δύναται να εϖηρεαστεί, µε ϖαρόµοιο τρόϖο και αϖό άλλους ϖαράγοντες, όϖως το ρυθµιστικό / νοµοθετικό ϖλαίσιο, την εξέλιξη της αγοράς και του ανταγωνισµού κλϖ. Σελίδα 18 από 22

19 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 4.1 Γενικά Η Περίοδος Αϖοδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, ϖαρ. 2 του Νόµου 3461/2006, αρχίζει τη ευτέρα 3 εκεµβρίου 2007 και ώρα και λήγει την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008 µε το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραϖεζών ϖου λειτουργούν στην Ελλάδα, διαρκεί δηλαδή συνολικά τριάντα µία (31) ηµέρες. εδοµένου ότι η ηµόσια Πρόταση είναι υϖοχρεωτική, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθµός µετοχών της ηµόσιας Πρότασης ϖου ο Προτείνων θα ϖρέϖει να αϖοκτήσει για να ισχύσει η ηµόσια Πρόταση. Κατά συνέϖεια, η ηµόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα αϖό τον αριθµό των µετοχών ϖου θα έχουν ϖροσφερθεί εγκύρως και νοµίµως στον Προτείνοντα µέχρι τη λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής. Οι ϖροσφερόµενες µετοχές θα µεταβιβαστούν µε εξωχρηµατιστηριακή συναλλαγή και η µεταβίβαση θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3 η ) εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης των αϖαραίτητων εγγράφων αϖό τη ιαχειρίστρια στην «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.». Κάθε φόρος, τέλος, εϖιβάρυνση ή έξοδο ϖου συνδέεται µε το διακανονισµό της εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής βαρύνει τους µετόχους ϖου αϖοδέχονται τη ηµόσια Πρόταση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα, ϖοσά υϖολογιζόµενα ως γινόµενα της τιµής κλεισίµατος της µετοχής στο ΧΑΑ την ϖροηγούµενη µέρα της ηµεροµηνίας µεταβίβασης (ή της τυχόν υψηλότερης κατά τη σύµβαση τιµής) εϖί του ϖοσοστού 0,08% θα αφαιρεθούν αϖό το καταβλητέο ϖρος αυτούς τίµηµα. Η ηµόσια Πρόταση είναι δεσµευτική για τον Προτείνοντα και κάθε ήλωση Αϖοδοχής ϖου θα έχει υϖοβληθεί εγκαίρως είναι δεσµευτική για τον Αϖοδεχόµενο Μέτοχο ϖου την υϖέβαλλε και δεν ανακαλείται, µε εξαίρεση την ϖερίϖτωση αϖοδοχής Ανταγωνιστικής ηµόσιας Πρότασης, εγκεκριµένης αϖό την Εϖιτροϖή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Νόµου 3461/2006. Στην ϖερίϖτωση αυτή, οι Αϖοδεχόµενοι Μέτοχοι µϖορούν να ανακαλέσουν τις ηλώσεις Αϖοδοχής µόνο όσον αϖοδεχτούν Ανταγωνιστική ηµόσια Πρόταση και υϖοβάλλουν αίτηση ανάκλησης στο εξουσιοδοτηµένο ϖιστωτικό ίδρυµα. Ο Προτείνων ϖροτίθεται να χρηµατοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος µέσω Ιδίων Κεφαλαίων και συγκεκριµένα µέσω εσόδων ύψους 5,19 δις ϖου ϖροέκυψαν αϖό την ϖρόσφατη αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της µητρικής εταιρίας του Προτείνοντος, ενώ δεν αϖοκλείεται και το ενδεχόµενο χρηµατοδότησης µέσω δανεισµού. Η ηµόσια Πρόταση δεν υϖόκειται σε διοικητικές άδειες ή άλλες αιρέσεις, ϖλην της έγκρισης αϖό την Εϖιτροϖή Ανταγωνισµού. Εϖίσης, δεν υϖάρχουν ειδικές συµφωνίες ϖου αφορούν στη ηµόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ϖου αϖορρέουν αϖό τις κινητές αξίες της Εταιρίας, τις οϖοίες κατέχει άµεσα η έµµεσα ο Προτείνων ή άλλα ϖρόσωϖα ϖου ενεργούν για λογαριασµό του ή συντονισµένα µε αυτόν. Ο Προτείνων διατηρεί τη δυνατότητα αϖόκτησης κινητών αξιών της ATTICA GROUP χρηµατιστηριακώς ή / και εξωχρηµατιστηριακώς κατά το διάστηµα αϖό τη δηµοσιοϖοίηση της ηµόσιας Πρότασης µέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής, σε τιµή η οϖοία δεν θα υϖερβαίνει το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα της ηµόσιας Πρότασης, ήτοι το ϖοσό των 5,50 ανά µετοχή. Όλες αυτές οι αϖοκτήσεις µετοχών θα δηλώνονται και θα δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 24, ϖαρ. 2 του Νόµου 3461/2006 ϖερί ηµοσίων Προτάσεων. Σελίδα 19 από 22

20 4.2 Εϖιχειρηµατικά σχέδια του Προτείνοντος ως ϖρος την Εταιρία Ο Όµιλος ATTICA GROUP, µέσω των θυγατρικών του εταιρειών SUPERFAST και BLUE STAR, συγκαταλέγεται στους ϖρωταγωνιστές στον κλάδο της εϖιβατηγού ναυτιλίας στις γραµµές της Αδριατικής θάλασσας και του Αιγαίου. Τα ϖλοία του Οµίλου ATTICA GROUP είναι δροµολογηµένα σε γραµµές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα και µεταξύ Σκωτίας και Βελγίου στη Βόρειο θάλασσα. Στις ελληνικές ακτοϖλοϊκές γραµµές, τα ϖλοία του Οµίλου ATTICA GROUP συνδέουν τον Πειραιά και την Ραφήνα µε τις Κυκλάδες, και τον Πειραιά µε τα ωδεκάνησα. Η ιοίκηση της Εταιρείας µέσω των εϖενδύσεων της σε ϖλοία ϖροηγµένης τεχνολογίας και υψηλού εϖιϖέδου αισθητικής και ανέσεων καθώς και µέσω της εϖικέντρωσής της στην ϖαροχή ϖοιοτικών υϖηρεσιών στον ϖελάτη, έχει εξασφαλίσει ανταγωνιστικό ϖλεονέκτηµα έναντι άλλων εταιρειών ϖου δραστηριοϖοιούνται στους ίδιους θαλάσσιους άξονες. Στους µελλοντικούς στόχους της ιοίκησης της Εταιρείας ϖεριλαµβάνονται: Η διατήρηση των µεριδίων αγοράς και η ϖεραιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, τόσο στις γραµµές της Αδριατικής θάλασσας, όσο και στην Ελληνική Ακτοϖλοΐα. Η ενίσχυση της ϖαρουσίας της στην αναϖτυσσόµενη αγορά της διακίνησης αγαθών µε φορτηγά TIR µέσω της ναύλωσης νέων φορτηγών οχηµαταγωγών (RoRo). Η µεταδροµολόγηση ϖλοίων σε γραµµές όϖου εϖιτυγχάνεται η ϖλήρης εκµετάλλευσή τους καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εϖέκταση των δραστηριοτήτων της σε άλλες ϖεριοχές της Ευρώϖης. Η αϖόκτηση συµµετοχών µε εϖενδυτικό ενδιαφέρον κατά βάση σε εταιρείες µε ϖαρεµφερές αντικείµενο εργασιών. Ο Προτείνων ϖροτίθεται να εφαρµόσει το υφιστάµενο εϖιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρείας και να υϖοστηρίξει την ϖραγµάτωση και εϖιτάχυνση της υλοϖοίησης των στόχων της ιοίκησης της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, ως το αρµόδιο όργανο να αϖοφασίσει σχετικά, θα λαµβάνει αϖό καιρού εις καιρόν υϖόψη τις συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο λήψης των αϖοφάσεων του. Συγκεκριµένα ο Προτείνων ϖροτίθεται να συµβάλει στην υλοϖοίηση των στόχων της Εταιρείας κυρίως µέσω της ανάϖτυξης σε δύο εϖίϖεδα, αυτό του τουρισµού και αυτό του κλάδου φορτηγώνοχηµαταγωγών ϖλοίων (RoRo) καθώς ϖιστεύει ότι η ακτοϖλοϊκή δραστηριότητα της ATTICA GROUP θα ϖλαισιώσει την ήδη υϖάρχουσα ϖαρουσία του στον κλάδο της Φιλοξενίας µέσω της συµµετοχής του στο ξενοδοχείο «HILTON CYPRUS» στη Λευκωσία και θα εδραιώσει την ϖαρουσία του στον τοµέα Ταξιδιών, Αναψυχής & Φιλοξενίας, µε αϖώτερο στόχο την ϖροσφορά ενός ολοκληρωµένου τουριστικού ϖακέτου στους καταναλωτές. Παράλληλα, ο Προτείνων σκοϖεύει να εκµεταλλευθεί την εκτιµώµενη αύξηση της εµϖορικής κίνησης στη Νοτιοανατολική Ευρώϖη και τη Μέση Ανατολή και, µέσω των τεσσάρων (4) φορτηγώνοχηµαταγωγών ϖλοίων (RoRo) ϖου ήδη διαθέτει η Εταιρεία, να δραστηριοϖοιηθεί στον αναϖτυσσόµενο τοµέα της διακίνησης αγαθών µε φορτηγά TIR στον θαλάσσιο δρόµο της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης ϖου θα συνδέει την Αδριατική θάλασσα µέσω του Ιονίου Πελάγους µε την Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά στη διοικητική διάρθρωση της Εταιρείας, σύµφωνα µε το αϖό ελτίο Τύϖου της MIG, ο κ. Περικλής Παναγόϖουλος ϖαραµένει Εκτελεστικός Πρόεδρος της ATTICA GROUP, ενώ ο κ. Ανδρέας Βγενόϖουλος, ιευθυντής του Προτείνοντος και Αντιϖρόεδρος.Σ. της MIG, ϖρόκειται να αναλάβει καθήκοντα Μη Εκτελεστικού Αντιϖροέδρου στην Εταιρεία. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την ϖλέον ϖρόσφατη ενηµέρωση, ο κ. Περικλής Παναγόϖουλος δεν διατηρεί ϖοσοστό εϖί των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Σελίδα 20 από 22

21 Με την εϖιτυχηµένη ολοκλήρωση της ϖρόσφατης αύξησης των Ιδίων Κεφαλαίων της MIG κατά 5,19 δις, ο Όµιλος MIG µϖορεί να διαδραµατίσει ϖλέον σηµαντικό ρόλο στον εϖενδυτικό χώρο της ευρύτερης ϖεριοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης, διαθέτοντας το συγκριτικό ϖλεονέκτηµα έναντι των άλλων εϖενδυτικών οργανισµών ϖου δραστηριοϖοιούνται στην ϖεριοχή για τον εντοϖισµό και την εκµετάλλευση εϖενδυτικών ευκαιριών. Ο Προτείνων σε συνάρτηση µε την MIG διαθέτει τις δυνατότητες και τα εχέγγυα στους τοµείς ϖου ϖεριγράφονται ακολούθως, ώστε να συµβάλλει θετικά στην ϖροσϖάθεια υλοϖοίησης των στόχων της ιοίκησης της Εταιρείας: Εξαγορές εταιρειών: Οι αϖοδεδειγµένες εϖιδόσεις του Οµίλου MIG στην εξαγορά και συνένωση εϖιχειρήσεων, η εµβέλεια και η κεφαλαιακή του εϖάρκεια ως εϖενδυτικού οργανισµού, καθώς και η τεχνογνωσία και η ισχυρή ϖαρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώϖη και τη Μέση Ανατολή, θα εϖιτρέψουν στην ATTICA GROUP να εξετάσει εϖενδυτικές ευκαιρίες σε σχετικούς µε τη δραστηριότητά της, τοµείς. ιοικητικές ικανότητες: Ορισµένα αϖό τα διοικητικά στελέχη της MIG έχουν να εϖιδείξουν ϖολυετή εµϖειρία στο ναυτιλιακό χώρο. Σε συνδυασµό µε την εξειδίκευση της ϖλειονότητας των διοικητικών στελεχών της MIG στην ϖεριοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης, και µε το εκτεταµένο δίκτυο σχέσεων ϖου διαθέτουν, ο Προτείνων ϖιστεύει ότι µϖορούν να δηµιουργηθούν σηµαντικές συνέργειες µε την ήδη υϖάρχουσα διοικητική οµάδα της Εταιρείας. Ενίσχυση της Κεφαλαιακής ιάρθρωσης: Η βαθιά γνώση της MIG για τις διεθνείς χρηµαταγορές, καθώς και η θέση ϖου κατέχει ως ο µεγαλύτερος εϖενδυτικός οργανισµός στην ευρύτερη ϖεριοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης, ενισχύουν την ϖρόσβαση της Εταιρείας σε διάφορων µορφών ϖηγές χρηµατοδότησης. Ο Προτείνων, σε συνάρτηση µε την MIG, µϖορεί εϖίσης να λειτουργήσει και ως σύµβουλος όσον αφορά στην ανεύρεση της ϖροτιµητέας κεφαλαιακής δοµής της Εταιρείας στο µέλλον. Ο Προτείνων µε βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς δεν ϖροτίθεται να εϖιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στους όρους εργασίας και στο συνολικό αριθµό των αϖασχολούµενων στην Εταιρεία και στον Όµιλο, εφόσον οι συνθήκες αγοράς ϖαραµείνουν ουσιωδώς αµετάβλητες και θα εξετάσει τον τρόϖο και το χρονοδιάγραµµα για την καλύτερη δυνατή αξιοϖοίηση του υϖάρχοντος δυναµικού στα ϖλαίσια της υλοϖοίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασµού του Οµίλου MIG στον οϖοίο ανήκει ο Προτείνων. Εάν µετά τη λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής ο Προτείνων κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές ϖου αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα αϖαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν των υϖολοίϖων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου («ικαίωµα Εξαγοράς»). Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις µετοχές της Εταιρείας εισηγµένες στο Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαµβάνοντας υϖόψιν το ϖοσοστό αϖοδοχής της ηµόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να ϖροβεί σε ιδιωτική τοϖοθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της ϖλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής, ο Προτείνων θα εξετάσει, ϖάντως, και το ενδεχόµενο της συγχώνευσης της ATTICA GROUP και της BLUE STAR, λαµβάνοντας υϖόψη τις συνθήκες της αγοράς. 4.3 Σχέδια του Προτείνοντος ως ϖρος τη διαϖραγµάτευση των µετοχών της Εταιρίας στο ΧΑ Εάν µετά τη λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής ο Προτείνων κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές ϖου αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα αϖαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν των υϖολοίϖων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου («ικαίωµα Εξαγοράς»). Σελίδα 21 από 22

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» Για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια, διαβάστηκε η εν λόγω έκθεση και ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Στη συνέχεια, διαβάστηκε η εν λόγω έκθεση και ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας VIVARTIA Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Διατροφής και Υπηρεσιών Εστίασης σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας MARFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2007 31/03/2008, κατ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED»

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED» 12 Απριλίου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» νυν «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ==============

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== Στα Σπάτα σήμερα την 1 η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Με βάση την Απόφαση 7/372/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Με βάση την Απόφαση 7/372/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της ATTICA Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «MIG SHIPPING S.A.» (θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «MIG SHIPPING S.A.» (θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

(α) του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» (ο «Προτείνων») και

(α) του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» (ο «Προτείνων») και Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012 Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." --------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιουλίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 497,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 50,60 εκατ. εκ των οποίων 6,01 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά και ομόφωνα υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη:

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά και ομόφωνα υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη: Ανακοίνωση Υποβολή στο ΔΣ της έκθεσης της εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. ως ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου του άρθρου 15 του ν. 3461/2006 και Γνώμη του

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,31 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,29%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 51,47 εκατ. εκ των οποίων 6,07 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

P R O T O N A. E.»

P R O T O N A. E.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 23 Μαρτίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 Σημαντική αύξηση κατά 82,6% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 162,8εκ έναντι 89,2εκ το 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 για την περίοδο 1/1-30/06/2009 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Περιορισμός των λειτουργικών ζημιών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών: 2,8εκ έναντι 6,6εκ το Α Τρίμηνο 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 668,54 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,32%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,81 εκατ. εκ των οποίων 0,02 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Εκθεση ιαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου & Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1/-31/12/2006) Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 3/12/2012

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 3/12/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Νέες απώλειες για το Χ.Α. µε τις τράπεζες στο -3,12%. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 809,14 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 0,86%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,85

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 768,67 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,96 εκατ. εκ των οποίων 7,50 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» Την 30 Noεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 667,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 23,87 εκατ. εκ των οποίων 0,48 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 για την περίοδο 1/1-30/06/2010 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/5/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 645,40 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,56%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,98 εκατ. εκ των οποίων 1,84 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «GOLDENER LIMITED» Στη Γλυφάδα Αττικής σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/-31/03/2006 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: εν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Στάση αναµονής φαίνεται να τηρούν οι επενδυτές µε τον Γενικό είκτη του Χ.Α. να κινείται σταθεροποιητικά γύρω από τις 750 µονάδες, κλείνοντας τελικά στις 750,09, ενισχυµένος

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα