ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1258 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ 51/75137/Δ2 Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 2 και 10 παρ.1 και 2 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144/τ. Α ) «Για την επιστη μονική παιδαγωγική καθοδήγηση και τη Διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 3. Τα π.δ. 78/2003 και 28/2004 «Σύσταση θέσεων Σχο λικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 4. Τις υπ αριθμ. Δ2/9731/1983 (ΦΕΚ 218 τ.β /1983), Δ2/9086/1983 (ΦΕΚ 684 τ.β /1983), Υ 11/Δ2/3026/ , Υ 37/38656/Δ2/2003 (ΦΕΚ 523 τ.β /2003), Υ 16/13887/ Δ2/2004 (ΦΕΚ 284 τ.β /2004) και Υ 39/48746/Δ2/2004 (ΦΕΚ 922 τ.β /2004) Υπουργικές αποφάσεις καθορισμού της έδρας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε: 1) την έδρα των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, οι θέσεις των οποίων συστά θηκαν με τα άρθρα 6 και 1 και 10 και 1 του ν. 1304/1982 και με τα π.δ. 79/2003 και 28/2004 και 2) τα σχολεία της δικαιοδοσίας τους ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α Α Αθήνας και το Νομό Δωδεκανήσου. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική, τη Β Αθήνας και το Νομό Εύβοιας. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αιγά λεω Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική, τη Γ Αθήνας και το Νομό Βοιωτίας και το υπό λοιπο τμήμα του Πειραιά. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πει ραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα του Πειραιά, τη Δ Αθήνας και το Νομό Κυ 8 Σεπτεμβρίου Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κό ρινθο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κο ρινθίας, Αργολίδας και το υπόλοιπο τμήμα της Δυτικής Αττικής. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά Αιτωλοακαρνανίας και Κεφαλλονιάς. 7. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρί πολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκα δίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Μεσσηνίας και Λακωνίας. 8. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιω άννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιω αννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας. 9. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. 10. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρι σα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας. 11. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζά νη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Πέλλας. 12. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανατ. Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης. 13. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέ ροια και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ημα θίας, Πιερίας και το υπόλοιπο τμήμα του Νομού Θεσ σαλονίκης. 14. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Κιλ κίς και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής. 15. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κα βάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 16. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ηρά κλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρα κλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. 17. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτι λήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Επτά (7) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α Δ/νση Δ. Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α Αθήνας.

2 16934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β Αθήνας. 3. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανα τολική Αττική. 4. Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Αιγάλεω Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ Αθήνας. 5. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Ν. Σμύρνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ Αθήνας. 6. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Ελευσίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Ατ τική. 7. Τέσσερις (4) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τον Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πει ραιά. 8. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Μεσο λόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 9. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Αγρίνιο και περιφέρεια αρμοδιότητας το υπόλοιπο τμή μα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 10. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ναύ πλιο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αργολί δας. 11. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αρκα δίας και το Κιάτο Κορινθίας. 12. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Άρτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Άρτας. 13. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα του Νομού Αχαΐας. 14. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αίγιο και περιφέρεια αρμοδιότητας το υπόλοιπο τμήμα του Νομού Αχαΐας. 15. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Λειβαδιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Βοι ωτίας. 16. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Γρεβε νά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Γρεβενών. 17. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα του Νομού Έβρου. 18. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου. 19. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ορεστιάδα και περιφέρεια αρμοδιότητας το υπόλοιπο τμήμα του Νομού Έβρου. 20. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Χαλ κίδα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Εύβοιας. 21. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Καρ πενήσι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ευρυ τανίας. 22. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ζάκυν θο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ζακύνθου. 23. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τον Πύργο και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα του Νομού Ηλείας. 24. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αμαλιάδα και περιφέρεια αρμοδιότητας το υπόλοιπο τμήμα του Νομού Ηλείας. 25. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέ ροια και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ημαθίας. 26. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δρά μα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δράμας. 27. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Ηρά κλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ηρακλείου. 28. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ηγουμενίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Θεσπρωτίας. 29. Τέσσερις (4) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιό τητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη. 30. Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη. 31. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ιωαν νίνων. 32. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Κα βάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καβάλας. 33. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καρ δίτσας. 34. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καστοριά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κα στοριάς. 35. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κέρ κυρας. 36. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αρ γοστόλι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κεφαλ λονιάς. 37. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Κιλκίς και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κιλκίς. 38. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κοζά νης. 39. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κόρινθο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κορίν θου. 40. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την 41. Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λάρι σας. 42. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σπάρ τη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λακωνίας. 43. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λασιθίου. 44. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λέ σβου. 45. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λευ κάδα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λευκά δας. 46. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνη σίας. 47. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κα λαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα του Νομού Μεσσηνίας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κυπαρισσία και περιφέρεια αρμοδιότητας το υπόλοιπο τμήμα του Νομού Μεσσηνίας. 49. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ξάνθη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ξάνθης. 50. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Έδεσσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πέλλας. 51. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Κατερίνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πιε ρίας. 52. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πρέ βεζα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πρέβεζας. 53. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ρέθυ μνο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ρεθύμνου. 54. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κομοτηνή και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ρο δόπης. 55. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σάμο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Σάμου. 56. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τις Σέρρες και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Σερ ρών. 57. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τα Τρίκαλα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Τρι κάλων. 58. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Φλώρινα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Φλω ρίνης. 59. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Λα μία και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Φθιώτιδας. 60. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Άμφισσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Φω κίδας. 61. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πολύγυρο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χαλ κιδικής. 62. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χανίων. 63. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χίο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χίου. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Τέσσερις (4) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α Αθήνας. 2. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β Αθήνας. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ελευ σίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική. 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χαλ κίδα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Εύβοιας. 6. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Αιγάλεω και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ Αθήνας. 7. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λειβα διά και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας. 8. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τον Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πειραιά. 9. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ν. Σμύρνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ Αθήνας. 10. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου. 11. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αχαΐας. 12. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πύργο Ηλείας και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ηλείας. 13. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μεσ σηνίας. 14. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας. 15. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κόρινθο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κορινθίας και Αργολίδας. 16. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Με σολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αιτω λοακαρνανίας. 17. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. 18. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πρέβεζα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Πρέβεζας, Λευκάδας και Θεσπρωτίας. 19. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιω άννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιω αννίνων και Άρτας. 20. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Τρί καλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Τρι κάλων και Καρδίτσας. 21. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρι σα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λάρισας. 22. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κα τερίνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πιερίας. 23. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνησίας. 24. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κο ζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. 25. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέ ροια και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ημα θίας και Πέλλας. 26. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη. 27. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυτι κή Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη. 28. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πολύγυρο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χαλ κιδικής. 29. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρ ρες και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Σερρών. 30. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Κιλκίς και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κιλκίς. 31. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καβάλας και Δράμας. 32. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξαν δρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Έβρου. 33. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κομοτηνή και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης.

4 16936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου. 35. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χανίων. 36. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου. 37. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτι λήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λέσβου. 38. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σάμο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Σάμου και Χίου. 39. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ 1. Τέσσερις (4) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α Αθήνας. 2. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β Αθήνας. 3. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Αιγάλεω Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ Αθήνας. 4. Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τον Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα του Πει ραιά. 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ν. Σμύρνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ Αθήνας. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική. 7. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ελευ σίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική. 8. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χαλκί δα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Εύβοιας και Βοιωτίας. 9. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου και το υπόλοιπο τμήμα του Πειραιά. 10. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κόρινθο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κορινθίας και Αργολίδας. 11. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αχαΐας. 12. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πύργο Ηλείας και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ηλείας. 13. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μεσ σηνίας. 14. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σπάρ τη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λακωνίας και Αρκαδίας. 15. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Με σολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αιτω λοακαρνανίας. 16. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Άρτα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. 17. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάν νινα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ιωαννίνων. 18. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. 19. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων. 20. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνησίας και τμήμα του Νομού Λάρισας. 21. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζά νη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. 22. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Έδεσ σα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πέλλας. 23. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέ ροια και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ημαθίας. 24. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη. 25. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυ τική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 26. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πολύγυρο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χαλ κιδικής και το υπόλοιπο τμήμα της Δυτικής Θεσσαλο νίκης. 27. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρ ρες και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Σερρών και Κιλκίς. 28. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κα βάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καβάλας. 29. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δρά μα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δράμας. 30. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. 31. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. 32. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνης. 33. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας του Νομούς Κέρ κυρας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας. 34. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σάμο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Σάμου. 35. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την 36. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτι λήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λέσβου και Χίου. 37. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λά ρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας το υπόλοιπο τμήμα του ν. Λάρισας και το Ν. Πιερίας. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α Αθήνας και τους Νομούς Λέσβου και Χίου. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β Αθήνας και το Νομό Σάμου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική και το Νομό Εύβοιας. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αι γάλεω και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική, τη Γ Αθήνας και τους Νομούς Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθι ώτιδας και Ευρυτανίας. 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πει ραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πειραιά, τη Δ Αθήνας και το Νομό Δωδεκανήσου. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά Ηλείας, Κορινθίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Αιτωλο ακαρνανίας. 7. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρί πολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκα δίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. 8. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας και Καρδίτσας. 9. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιω άννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιω αννίνων, Λευκάδας, Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Άρτας και Πρέβεζας. 10. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 11. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβά λα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 12. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρ ρες και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας και Πέλλας. 13. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Πιερίας, Φλώρινας και Τρικάλων. 14. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την 15. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ηρά κλειο Κρήτης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νο μούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α Αθήνας. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β Αθήνας. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αιγάλεω Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ Αθήνας. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ν. Σμύρνη αρμοδιότητας τη Δ Αθήνας. 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ελευ σίνα αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική. 7. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πει ραιά αρμοδιότητας τμήμα του Πειραιά. 8. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Ηράκλειο αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λα σιθίου, Ρεθύμνης Περιφέρειας Αττικής. 9. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χανίων. 10. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λειβα διά και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Βοιωτίας, Φωκίδας και το υπόλοιπο τμήμα του Πειραιά. 11. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά τρα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αχαΐας. 12. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας. 13. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ναύ πλιο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αργο λίδας και Κορινθίας. 14. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πύρ γο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ηλείας. 15. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μεσ σηνίας. 16. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρι σα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λάρισας. 17. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κο ζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κοζάνης. 18. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνησίας. 19. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. 20. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέ ροια και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ημαθίας. 21. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Με σολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αιτω λοακαρνανίας. 22. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων. 23. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιω άννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιω αννίνων και Θεσπρωτίας. 24. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Άρτα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας. 25. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χαλ κίδα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ευβοίας. 26. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης. 27. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δρά μα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δράμας. 28. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρ ρες και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Σερρών, Κιλκίς και τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης. 29. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κα βάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καβάλας. 30. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πολύγυρο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χαλ κιδικής και τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης. 31. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Έδεσσα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Πέλλας και Πιερίας. 32. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Φλώ ρινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φλώ ρινας, Καστοριάς και Γρεβενών.

6 16938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. 34. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου. 35. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την 36. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κέρκυρας και Λευκάδας. 37. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αρ γοστόλι και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου. 38. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτι λήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λέσβου. 39. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χίο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Χίου και Σάμου. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκί δας, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κυ κλάδων, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλλο νιάς, Λευκάδας, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανατ. Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη και τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α, Β, Γ και Δ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά και τους Νομούς Κυκλάδων, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανα τολική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δρά μας, Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Καστο ριάς, Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβά λα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καβάλας, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δωδεκανή σου, Χίου, Λέσβου, Σάμου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιω άννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιω αννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Λευκάδας. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Α και Γ Αθήνας και τους Νομούς Δωδεκανήσων και Εύβοιας. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πει ραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πειραιά, τη Δ Αθήνας, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Κυκλάδων, Σάμου, Χίου και Λέσβου. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική, τη Β Αθήνας, τους νομούς Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυτ. Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατο λική και Δυτική Θεσσαλονίκη και το Νομό Χαλκιδικής. 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κα βάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καβά λας, Σερρών, Κιλκίς, Δράμας, Ημαθίας, Πέλλας, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. 7. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιω άννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Γρεβενών, Κοζάνης, Πιερίας, Φλώρινας και Καστοριάς. 8. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αχαΐας, Αι τωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς. 9. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρί πολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκα δίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Α, Β, Γ και Δ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά, τους Νομούς Αχαίας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Δωδεκανήσου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Λευκάδας, Ζακύν θου, Εύβοιας και Βοιωτίας. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανα τολική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας, Σερρών, Χαλ κιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη και τους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α Α Αθήνας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αγ. Παρασκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β Αθήνας. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αιγάλεω Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ Αθήνας. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ν. Σμύρνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ Αθήνας. 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ελευ σίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική. 7. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τον Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πειραιά. 8. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κόριν θο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κορίνθου και Αργολίδας. 9. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτι λήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λέσβου. 10. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. 11. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά τρα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αχαΐας. 12. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλα μάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μεσσηνίας. 13. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιω άννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιω αννίνων, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. 14. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνησίας. 15. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρι σα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λάρισας. 16. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κο ζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας. 17. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυτ. Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης. 18. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέ ροια και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ημαθίας και τμήμα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 19. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρ ρες και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Σερρών και Κιλκίς. 20. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καβάλας και Δράμας. 21. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου. 22. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Τρίκα λα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Τρικάλων και Γρεβενών. 23. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου. 24. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Με σολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Άρτας. 25. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χαλ κίδα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Εύβοιας και Βοιωτίας. 26. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την 27. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. 28. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Έδεσσα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Πι ερίας και Πέλλας. 29. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πολύγυρο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χαλ κιδικής και τμήμα της Δυτ. Θεσσαλονίκης. 30. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καρ δίτσας. 31. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πύρ γο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ηλείας. 32. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας. 33. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χίο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Χίου και Σάμου. 34. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χανίων. 35. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ α. Ειδικότητα Μηχανολόγου ή Μεταλλειολόγου ή Χη μικού Μηχανικού 1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αιγά λεω Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ Αθήνας, τη Δυτική Αττική και το Νομό Λέσβου. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αγ. Παρασκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β Αθήνας, την Ανατολική Αττική και την Κρήτη. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α Α Αθήνας και τους Νομούς Δωδεκανήσου, Σάμου και Χίου. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πει ραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πειραιά, τη Δ Αθήνας και το Νομό Κυ 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανα τολική Θεσ/νίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσ/νίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρε βενών, Δράμας, Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. β. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αιγά λεω Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας της Γ Αθή νας, τη Δυτική Αττική και το Νομό Λέσβου. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου στην Αγ. Παρα σκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β Αθή νας, την Ανατολική Αττική και την Κρήτη. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α Α Αθήνας και τους Νομούς Δωδεκανήσου, Σάμου και Χίου.

8 16940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πει ραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πειραιά, τη Δ Αθήνας και το Νομό Κυ 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυτική Θεσ/νίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσ/νίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθί ας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Δράμας, Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. γ. Ειδικότητα Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή Ναυπηγού 1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρ καδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας. δ. Ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Αγρονόμου Τοπογράφου. 1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου στην Αγ. Παρα σκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α, Β και Γ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τους Νομούς Αιτω λοακαρνανίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλλονιάς, Κερκύρας, Λευκάδας, Κορίνθου, Φθιώτιδας και Φωκίδας. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πειραιά, τους Νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Δωδεκανήσου, Λακωνίας, Λέσβου, Μεσσηνίας, Σάμου, τη Δ Αθήνας και τη Δυτική Αττική. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυ τική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Χαλ κιδικής, Πέλλας, Πιερίας, Καβάλας, Δράμας, Κοζάνης, Γρεβενών, Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Ημαθίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Καστοριάς. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ηρά κλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρα κλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου και Κυ ε. Ειδικότητα Φυσικού Ραδιοηλεκτρολόγου Α, Β, Γ, Δ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά, τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Κε φαλλονιάς, Κορίνθου, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λευκάδας, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνου. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυ τική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Φλώρινας, Πιερίας, Πέλλας, Κοζάνης, Κιλκίς, Καστοριάς, Ημαθίας, Γρεβενών, Δράμας, Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Λάρισας και Κέρκυρας. στ. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρονικού Ραδιο ηλεκτρολόγου 1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορίνθου, Αργολίδας, Λα κωνίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ13 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α, Β, Γ και Δ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτι κή Αττική, τον Πειραιά και τους Νομούς Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Χίου, Σάμου, Λέσβου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρα κλείου και Λασιθίου. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανατ. Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νο μούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλ λας, Ημαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Δράμας, Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρ καδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Λάρισας. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙ ΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ α. Ειδικότητα Γεωπόνου Δασολόγου Α, Β, Γ και Δ Αθήνας, τη Δυτική Αττική, την Ανατο λική Αττική, τον Πειραιά και τους Νομούς Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Χίου, Σάμου Λέσβου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιω τίας, Ευβοίας, Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κο ρινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. β. Ειδικότητα Γεωπόνου 1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυ τική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλ λας, Ημαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Έβρου, Ροδόπης, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. γ. Ειδικότητα Οδοντιάτρου Α, Β, Γ και Δ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά και τους Νομούς Κυκλάδων, Δωδε κανήσου, Χίου, Σάμου, Λέσβου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρα κλείου, Λασιθίου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Λευκάδας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Δράμας, Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. δ. Ειδικότητα Ιατρού 1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου στην Α Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α, Β, Γ και Δ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική, * *

9 ΦΕΚ 1258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τον Πειραιά και τους Νομούς Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Χίου, Λέσβου, Σάμου Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Λευκάδας, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Φθι ώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Αιτω λοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανα τολική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλ λας, Ημαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Δράμας, Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. ε. Ειδικότητα Νοσηλευτικής 1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανα τολική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλ λας, Ημαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Δράμας, Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αττικής, Κορινθίας, Αρ γολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αχαΐας, Ηλεί ας, Αιτωλοακαρνανίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Αθήνας, τη Γ Αθήνας και τους Νομούς Χανίων, Ρεθύ μνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τους Νομούς Φθι ώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ευβοίας, Βοιωτίας και Δωδεκανήσου. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πει ραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πειραιά, τη Δυ τική Αττική, τη Δ Αθήνας και τους Νομούς Κυκλάδων, Χίου, Σάμου και Λέσβου. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά τρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αχαίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρ καδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θε σπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας. 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυ τική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλ λας, Ημαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Δράμας, Καβάλας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α, Β και Γ Αθήνας και την Ανατολική Αττική. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πει ραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πειραιά, τη Δ Αθήνας, τη Δυτική Αττική και το Νομό Δωδεκανήσου. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυ τική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Πέλλας και Ημαθίας. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάν νινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιωαν νίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. 7. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας και Εύβοιας. 8. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ηρά κλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρα κλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. 9. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβά λα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Σερρών και Κιλκίς. 10. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κο ζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών. 11. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρ κυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κέρ κυρας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας. 12. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυ τιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λέ σβου, Χίου και Σάμου. 13. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρί πολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκα δίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. 14. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ α. Ειδικότητα Μηχανολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού ή Υπομηχανικού 1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου στην Α Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α, Β, Γ και Δ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά και τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύ μνου, Χανίων, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κε φαλλονιάς, Λευκάδας, Βοιωτίας και Εύβοιας. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανατ. Θεσ/νίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Κιλκίς, Σερρών, Άρτας, Θε σπρωτίας, Κέρκυρας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας. β. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού ή Υπομηχανικού Α, Β, Γ και Δ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυ τική Αττική, τον Πειραιά και τους Νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κο ρινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνα νίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, Λευκάδας, Βοιωτίας και Εύβοιας.

10 16942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανατ. Θεσ/νίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσ σαλονίκης, Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλ λας, Πιερίας, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Έβρου, Ξάνθης, Ροδό πης, Δράμας, Καβάλας, Κιλκίς, Σερρών, Άρτας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λάρισας, Μα γνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας. γ. Ειδικότητα Ηλεκτρονικού Τεχνολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Ανωτέρας Σχολής Α, Β, Γ και Δ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά και τους Νομούς Ηρακλείου, Λασι θίου, Ρεθύμνου και Χανίων. δ. Ειδικότητα Πολιτικού Τεχνολόγου Μηχανικού ή Υπομηχανικού Α, Β, Γ και Δ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά και τους Νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Αθήνας. 2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αιγά λεω Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ Αθήνας και τη Δυτική Αττική. 3. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β Αθήνας και την Ανατολική Αττική. 4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πει ραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τον Πειραιά και τη Δ Αθήνας. 5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβά λα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καβάλας και Δράμας. 6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ανα τολική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη και το Νομό Χαλκιδικής. 7. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη. 8. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζά νη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών. 9. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννι να και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιωαννίνων και Άρτας. 10. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρι σα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λάρισας και Καρδίτσας. 11. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρ κυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κέρ κυρας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας. 12. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πά τρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αχαίας και Ηλείας. 13. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. 14. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορίνθου. 15. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυ τιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λέ σβου, Χίου και Σάμου. 16. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την 17. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ηρά κλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρα κλείου και Λασιθίου. 18. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. 19. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρ ρες και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Σερρών, Κιλκίς και Πιερίας. 20. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πρέβεζα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. 21. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Μαγνησίας και Τρικάλων. 22. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Με σολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αιτω λοακαρνανίας. 23. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λειβα διά και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Βοιωτίας και Εύβοιας. 24. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας. 25. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου. 26. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. 27. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Έδεσσα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας. Σχολεία δικαιοδοσίας του κάθε Σχολικού Συμβούλου είναι τα λειτουργούντα στις περιφέρειες και τους Νο μούς της αρμοδιότητάς τους. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται κάθε όμοια προηγούμενη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ MAPIETTA ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014)

Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014) Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014) Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου Έχοντας υπόψη: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1782 26 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν στο Υπουργείο Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 08-09-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391 Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 26 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθμ. ανακ. 10/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα