ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά"

Transcript

1 ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc, 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο-Δθπαηδεπηήο Δλειηθώλ, 2 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, 3 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο-Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ Πεπίλητη Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Γ ξακκαηηζκνύ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαηά ην ζρνιηθό έηνο ην ΓΔ Πεηξαηά νη εθπαηδεπόκελνη, ηόζν σο δξαζηήξηα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο όζν θαη σο ελ δπλάκεη επαγγεικαηίεο ή ήδε επαγγεικαηίεο ζηνλ πξσηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα, είραλ ηελ επθαηξία, κέζ σ ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δξαζηεξηόηεηεο εκπιεθόκελνη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηε κέζνδν project (ζρέδην βησκαηηθήο δξάζεο). ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ε πνιύπιεπξε δηάζηαζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κέζα από ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η ζύγρξνλε απηή δηδαθηηθή πξνζέγγη ζε Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ εζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Πιεξνθνξηθνύ Γξακκαηηζκνύ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, πνπ απνηεινύλ κία ηδηαίηεξε νκάδα ελειίθσλ κε αξθεηέο δπζθνιίεο ζην ζύλνιό ηνπο, πξνζθέξνληαο ηνπο έλα αζθαιέο, ζύγρξνλν θαη ελδηαθέξνλ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Λέξειρ κλειδιά: ύγρξνλεο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο, Γηα Βίνπ Μάζεζε, Πιεξνθνξηθόο Γξακκαηηζκόο, ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ), Μέζνδνο Project Διζαγυγή ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξόηαζε επηδηώθεηαη ε θαηά ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνθεύγνληαο ηε ζεώξεζή ηνπο σο παζεηηθά ππνθείκελα δηδαζθαιίαο. Γηα ηε θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, είλαη αλαγθαίν λα νξηνζεηεζεί ην γεληθό πιαίζην, ην νπνίν έρεη πξνθύςεη από ηε ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε απηά ηα ζρνιεία, ε νπνία είλαη κία ηδηαίηεξε νκάδα ελειίθσλ πνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζην ζύλνιό ηνπο (Μνπγγνιηάο θα. 2012). πλήζσο είλαη ρακεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, άηνκα κε πνιιά καζεζηαθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ είραλ αληρλεπζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο καζεηηθήο ηνπο πνξείαο. Οη πεξηζζόηεξνη απ' απηνύο πξνζέξρνληαη ζην ΓΔ νηθεηνζειώο. Δηδηθά ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό, επεηδή ν κέζνο όξνο ειηθίαο εθπαηδεπνκέλσλ είλαη κεγάινο, δελ ππάξρεη εμνηθείσζε κε ηελ ζύγρξνλε ηερλνινγία θαη γη' απηό θαινύληαη νη εθπαηδεπηέο πάληα λα πξνζεγγίδνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπ Γξακκαηηζκνύ κε ελαιιαθηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο (Μαλεζηώηεο θα 2013). Δίλαη γλσζηό πσο ε ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα νη ππνινγηζηέο απνηεινύλ έλα κέζν θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηόζν γηα ηα παηδηά όζν θαη γηα ηνπο κεγάινπο (Subrahmanyam, Kaveri, 2000). Δηδηθά γηα ηα παηδηά (αλήιηθνη), αλ θαη ππάξρνπλ ιίγα ζηνηρεία, αθόκα, ηα νπνία λα κπνξνύλ λα ην ηεθκεξηώζνπλ επαξθώο επηζηεκνληθά, ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα ηνπο έρνπλ δηακνξθώζεη έλα πξνθίι πνπ ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ειεθηξνληθνύ κέζνπ ή ζπζθεπήο λα απνηειεί γηα απηά έλα ζρεδόλ a priori νηθείν κέζν ελαζρόιεζεο (Mayhom et.al, 2004). Αληηζέησο γηα ηνπο κεγάινπο (ελήιηθεο), εηδηθά γηα ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο, ε πξνζέγγηζε ηερλνινγηθώλ κέζσλ δηέπεηαη έληνλα από ην θόβν ηεο απνηπρίαο, ηεο απνθπγήο πηζαλνύ ιάζνπο κε ηε ρξήζε άγλσζησλ ζπζθεπώλ, αθόκα θαη όκνησλ κεηαμύ ηνπο, δεκηνπξγώληαο πξόζζεηεο δπζθνιίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθό πνπ ζα αλαιάβεη λα ηνπο δηδάμεη ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ (Rogers, 1999 & Massoud 1991). Απηή ε δεδνκέλε αληίζεζε πξνθάιεζε ην έλαπζκα πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ηερληθώλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ελήιηθνπο εθπαηδεπόκελνύο καο. Μέζα από απηή ηελ θαηαγξαθή, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αληίιεςεο ησλ γλσζηηθώλ δπλαηνηήησλ ησλ ελειίθσλ αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνύλ, ζε αληίζεζε κε θάηη ην νπνίν νη αλήιηθνη ρξήζηεο ζρεδόλ «ην γλσξίδνπλ πξηλ ην κάζνπλ». Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Γξακκαηηζκνύ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο ζην ΓΔ Πεηξαηά. Οη εθπαηδεπόκελνη είραλ ηελ επθαηξία, κέζσ ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ΓΔ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δξαζηεξηόηεηεο εκπιεθόκελνη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηε κέζνδν project. ηελ δεύηεξε ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθό κνληέιν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο. ηελ 3ε ελόηεηα παξνπζηάδεηαη κία πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. ηελ 4ε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα πινπνίεζεο ελόο Project γηα ηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. ηελ ζπλέρεηα, ζηελ 5ε ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πεδίνπ ζηα ΓΔ Πεηξαηά. Η εξγαζία απηή νινθιεξώλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ. Θευπηηικό μονηέλο εκπαιδεςηικήρ πποζέγγιζηρ Αξρηθά, θαη πξηλ αλαθεξζνύκε ζην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε ηε δηαθνξά κεηαμύ παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηηο δνκέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Οη δηαθνξέο είλαη ζε κεγάιν βαζκό πνηνηηθέο (Βεξγίδεο, 2005). ηελ θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα ηππηθή εθπαίδεπζε νη καζεηέο δελ έρνπλ εληαρζεί ζε θάπνηα θνηλσληθή νκάδα, δελ έρνπλ αλαιάβεη επαγγεικαηηθνύο ξόινπο θαη δελ είλαη γλσζηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλνη. Αληηζέησο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα όηαλ πηα ηα εθπαηδεπόκελα άηνκα είλαη θνηλσληθά ελεξγά θαη έρνπλ ήδε αλαιάβεη θνηλσληθνύο ξόινπο (Κνληάθνο, 2006). Η ζρέζε αλάκεζά ζε εθπαηδεπόκελνπο θαη Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Καθηγητών Πληροφορικής εθπαηδεπηέο είλαη βαζηθή, ηδίσο ζηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, όπνπ ε πξόηεξε εκπεηξία θαζνξίδεη ηα θίλεηξα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ην βαζκό ζπκκεηνρήο ηνπο (Jarvis, 2003). Η εκπαίδεςζη ενηλίκυν Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο αθνινπζνύλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ θαηνξζώζεη λα θηάζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ελήιηθα (Knowles, 1984). Η ίδηα ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ νξίδεηαη από ηνλ Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD, 1996), ν νπνίνο αλαθέξεη όηη «είλαη ε νπνηαδήπνηε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ή πξόγξακκα ζθόπηκα ζρεδηαζκέλν από θάπνηνλ εθπαηδεπηηθό θνξέα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε αλάγθε θαηάξηηζεο ή ελδηαθέξνληνο πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ πνπ έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε θύξηα δξαζηεξηόηεηά ηνπ δελ είλαη ε εθπαίδεπζε». ε αληίζεζε κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο έλαο ζρεηηθά λένο επηζηεκνληθόο ρώξνο ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο δηακνξθώλεη έλα ζεσξεηηθό κνληέιν κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε ζύλζεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη: ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο κε ην θνηλσληθό ζύζηεκα, ζηηο δηεξγαζίεο ηεο εκπεηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο, πνπ κπνξεί λα ζπληεινύληαη ζηνπο θόιπνπο ηεο ζηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηώλ (Κόθθνο, 2005) ηελ έξεπλα απηή νη πξνεγνύκελεο πξνζεγγίζεηο πινπνηνύληαη κέζσ ελόο λένπ ηξόπνπ δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ν νπνίνο νδεγεί ηνλ εθπαηδεπόκελν λα απνθηήζεη πιεξνθνξίεο, λα ηηο επεμεξγαζηεί, λα ηηο θξίλεη, ζπκκεηέρνληαο δεκηνπξγηθά ζε νκάδεο. Η ιεηηνπξγία κέζα ζε νκάδεο, εηδηθά ζηα ΓΔ, είλαη κία κνξθή βησκαηηθήο εκπεηξίαο πνπ απαηηεί ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη γη' απηό είλαη πνιύηηκε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία (Μαλεζηώηεο θ.α., 2011). Όζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθό κνληέιν πνπ πηνζεηήζεθε, εθόζνλ δελ ππάξρνπλ θαζνιηθώο απνδεθηά ζπκπεξάζκαηα, πξνηηκήζεθε λα κελ ελζηεξληζηνύκε έλα από ηα ππάξρνληα πξόηππα, αιιά λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο δίλεη ε κειέηε ηνπ Jarvis γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ αζθεί ην θνηλσληθό πιαίζην ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ θαη λα δώζνπκε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ επηζήκαλζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ ζπλαληήζακε ζηελ πξαγκάησζε ηνπ εγρεηξήκαηνο καο ιόγσ ηνπ βαζηά εζσηεξηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνδηαζέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο ελήιηθεο καζεηέο καο εηδηθά απέλαληη ζηελ ηερλνινγία (Jarvis, 1995). Όκσο, επεηδή ν Jarvis δελ ππεηζέξρεηαη ηδηαίηεξα ζηα δεηήκαηα ηεο ςπρνινγίαο ηεο κάζεζεο θαη ησλ δηεξγαζηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη κέζα ζε κία εθπαηδεπόκελε νκάδα, θάλακε ρξήζε θαη ησλ θνηλώλ ζεκείσλ ησλ ζηνραζηώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, αμηνπνηώληαο ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ώζηε λα αληηιεθζνύλ ηνλ εθπαηδεπηή σο εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή ηεο νκάδαο παξά σο κεηαβηβαζηή γλώζεσλ (Κόθθνο, 2005), δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθπόλεζε εξγαζηώλ. Βιυμαηική μάθηζη-ομαδοζςνεπγαηική μέθοδορ ζηην Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν Σα βήκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαηά ηνπο (Kolb & Fry, 1975), είλαη: ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία όπσο βηώλεηαη παξαηήξεζε θαη θαζξέθηηζκα ζρεκαηηζκόο αθεξεκέλσλ ελλνηώλ δνθηκή απηώλ ησλ απόςεσλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο Η βησκαηηθή κάζεζε, όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα, κπνξεί λα ππεξέρεη από ην ζπλήζε ηξόπν ηεο αθαδεκατθήο κάζεζεο. Δδώ ηα κέιε ηεο νκάδαο δελ έρνπλ κόλν ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξνύλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, αιιά βνεζνύληαη θαη από ηελ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε πνπ δέρνληαη από ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο (Μαλεζηώηεο θ.α., 2011). Κάζε ζηνηρείν ηεο εκπεηξίαο εληζρύεηαη θαη από ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ κειώλ, θαζώο απηέο θαζνδεγνύληαη από ηνλ ζπληνληζηή. Σα νθέιε είλαη ε δπλαηόηεηα βαζύηεξεο θαηαλόεζεο ησλ δπλακηθώλ ηεο νκάδαο, ησλ αηνκηθώλ δπλαηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ε αμηνπνίεζε ησλ δπζθνιηώλ ηεο, ε ππνζηήξημε θαη ε αλαηξνθνδόηεζε από ηα άιια κέιε. Ο ζπληνληζηήο ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζπλερείο εθηηκήζεηο γηα ην επίπεδν δνπιεηάο ηεο νκάδαο θαη λα επηηξέπεη, αλάινγα, ζηελ νκάδα λα θάλεη ηα βήκαηά ηεο. Δάλ ε νκάδα δελ κπνξεί λα απνδώζεη ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη, ην επηζεκαίλεη θαη ηε βνεζάεη λα μεπεξάζεη ηηο αληηζηάζεηο ηεο. Γεληθά εζηηάδεη ζην εδώ θαη ηώξα θαη εμεηάδεη πξνζεθηηθά ηη είλαη θαηαζηξνθηθό θαη ηη δεκηνπξγηθό γηα ηελ νκάδα. Μπνξεί λα είλαη δύζθνιν γηα ηα κέιε λα ρεηξηζηνύλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηόηε ν ζπληνληζηήο ζα πξέπεη λα πξνζηαηέςεη ηελ νκάδα από ηε δηάζπαζε. Θα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηελ αλαπόθεπθηε δεκηνπξγία ησλ ππννκάδσλ. Οη ππννκάδεο απνηεινύλ έλα κέξνο ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο θαη δελ είλαη θαη αλάγθε αξλεηηθέο. Όηαλ ζρεκαηίδνληαη θαη ζρεκαηίδνληαη μαλά γύξσ από δηάθνξα ζέκαηα θαη όηαλ απηά ζπδεηνύληαη αλνηρηά, δελ ππάξρεη πξόβιεκα θαη κάιηζηα, όηαλ αμηνπνηνύληαη, απνηεινύλ επθαηξία γηα πεξαηηέξσ κεγάισκα. Όηαλ νη ππννκάδεο επαλαιακβάλνληαη, θαη βαζίδνληαη ζε κόληκεο ζπκκαρίεο νδεγνύλ ηελ νκάδα ζε δπζιεηηνπξγηθή εμέιημε, κε παξάδεηγκα ην ξόιν ηνπ «απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ». Σέινο, ν ζπληνληζηήο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο ησλ δηθώλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ γηα ηελ νκάδα ζην ζύλνιό ηεο, αιιά θαη γηα ηα κέιε ηεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηδηαηηεξόηεηεο (Swiller, 2011). Νεςποβιολογία και ζύγσπονερ πποζεγγίζειρ ζηη εκπαιδεςηική διαδικαζία Ο άλζξσπνο, κέζα ζηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία, ζ' έλα θαηλνύξγην πεξηβάιινλ, ληώζεη ην αίζζεκα ηνπ θόβνπ. ήκεξα δε θνβάηαη όηη ζα απεηιεζεί ε δσή ηνπ, αιιά ε ςπρνθνηλσληθή ηνπ ππόζηαζε, πνπ έρεη λα θάλεη κε ζπλαηζζήκαηα επάξθεηαο, απνδνρήο, απόξξηςεο, απνδνθηκαζίαο. Πξόθεηηαη γηα έλα κεραληζκό πνπ δηακνξθώζεθε κέζα ζηηο εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα ππεξεηήζεη ηελ επηβίσζε θαη γη' απηό παξακέλεη ακεηάβιεηνο θαη δελ εγθαηαιείπεη, παξά ηελ επαλάιεςε αλάινγσλ εκπεηξηώλ (Flores, 2010). Γηα απηό ν ζηόρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ ζηα ΓΔ πνπ λα πξνάγεη ηε κάζεζε, ηα λέα εξεζίζκαηα θαη έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν δνπιεηάο πνπ ζα νδεγήζεη ζε λένπο πξνβιεκαηηζκνύο, θαη ζθέςεηο. Ο ζρεδηαζκόο απηήο ηεο βησκαηηθήο

3 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 εξγαζίαο ζηόρεπζε ζην λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα αζθάιεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηα κέιε, θαζώο θαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ζηνλ εθπαηδεπηή. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θιίκαηνο, γηα απηό θαη δίλεηαη κεγάιε βαξύηεηα ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζώο ζεσξείηαη όηη απηό απνηειεί ζεκαληηθή ζπλζήθε γηα ηελ ππνθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο θαη ηειηθά ηελ πξαγκαηνπνίεζε απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο (Γνπξλάο, 2013). ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Γηαπξνζσπηθήο Νεπξνβηνινγίαο (Siegel, 2007) ε ζρέζε, ε ζπλνκηιία κε ηνλ άιινλ, αιιάδεη ηηο λεπξσληθέο νδνύο θαη εληζρύεη ηηο ζπλάςεηο, ηδηαίηεξα όηαλ απηή ε ζπλνκηιία, ν δηάινγνο, είλαη ζεκαληηθόο θαη ζπκβαίλεη κέζα ζ έλα πιαίζην ζπλαηζζεκαηηθήο εγξήγνξζεο, ζπληνληζκνύ, αζθάιεηαο θαη ηζρπξώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δεζκώλ. Δπίζεο, κε ηηο ζύγρξνλεο απόςεηο παξάγνληαο αιιαγήο είλαη νη ζρέζεηο θαη όρη ν εθπαηδεπηήο (Γνπξλάο, 2013). Οη ηερληθέο έρνπλ ιηγόηεξε ζεκαζία από ηελ αλζξώπηλε αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλα αίζζεκα απνδνρήο θαη «αλήθεηλ», πνπ απαηηείηαη γηα όιεο ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ σο ζηόρν ηε κάζεζε θαη ηελ εμέιημε. Καηά ην Rosi (1986), ε λέα εκπεηξία ελεξγνπνηεί γνλίδηα πνπ παξάγνπλ πξσηεΐλεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλάςεσλ (ζπλαπηνγέλεζε) θαη λεπξώλσλ (λεπξνγέλεζε). Η λεπξνπιαζηηθόηεηα απνηειεί κία δηεξγαζία πνπ δηαηεξείηαη ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, αθόκε θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία. Η ζπλεηζθνξά ησλ λεπξνεπηζηεκώλ ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξώπνπ εληζρύεη ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ κνληέινπ εθπαίδεπζεο θαη ζπγρξόλσο επηβεβαηώλεη πνιιέο ππάξρνπζεο κεζόδνπο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνύληαη. ήκεξα γλσξίδνπκε όηη αλζξώπηλνο λνπο αλαπηύζζεηαη απ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ λεπξνθπζηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ θαη ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Γηαπξνζσπηθήο Νεπξνβηνινγίαο (Siegel, 2007) ε ζρέζε, ε ζπλνκηιία κε ηνλ άιινλ, αιιάδεη ηηο λεπξσληθέο νδνύο θαη εληζρύεη ηηο ζπλάςεηο, ηδηαίηεξα όηαλ απηή ε ζπλνκηιία, ν δηάινγνο, είλαη ζεκαληηθόο θαη ζπκβαίλεη κέζα ζ έλα πιαίζην ζπλαηζζεκαηηθήο εγξήγνξζεο, ζπληνληζκνύ, αζθάιεηαο θαη ηζρπξώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δεζκώλ Παξάγνληεο αλαγθαίνη γηα ηελ πξναγσγή ηεο πιαζηηθόηεηαο ηνπ εγθεθάινπ (Flores, 2010) είλαη: Οη δπλαηνί ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί, Σν πινύζην ζε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε θαη ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα πνπ δηεγείξνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ πεξηέξγεηα, ε εκπεηξία, ε βησκαηηθή κάζεζε θαη όρη ε εξκελεία ή ν αθεξεκέλνο ιόγνο, κε ζεκαληηθή ηελ επαλάιεςε ην θιίκα αζθάιεηαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζπλεξγαζία, θξνληίδα, ελίζρπζε ηνπ ζεηηθνύ θαη αίζζεκα δηθαηνζύλεο, πνπ αλαδεηθλύνπλ ην βαζηά θνηλσληθό ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ. Οη λεπξνεπηζηήκεο δηδάζθνπλ όηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο εκπεηξίεο θαη θαηάιιεια πεξηβάιινληα πνπ απμάλνπλ ηελ πιαζηηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη άιιεο εκπεηξίεο θαη πεξηβάιινληα πνπ αλαζηέιινπλ θαη παξεκβαίλνπλ ζηε λεπξνπιαζηηθόηεηα, δειαδή ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. Ο άλζξσπνο κεγαιώλεη θαη εμειίζζεηαη κέζα ζε νκάδεο, κε πξσηαξρηθή ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ζε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ην ζρνιείν. Η νκάδα πνπ εκθαλίδεη ζπλνρή θαη πξνζθέξεη έλα αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο όπνπ ε πξνζσπηθή αληηπξνζώπεπζε θαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο κπνξνύλ λα εθθξαζζνύλ θαη λα εμεξεπλεζνύλ κε αζθάιεηα θαη επηηξέπεη ηελ αλαπόθεπθηε ζύγθξνπζε πνπ εγείξεηαη ζε θάζε απζεληηθή ζρέζε. Η νκάδα είλαη αζθαιήο όηαλ είλαη πξνβιέςηκε θαη ηα κέιε κπνξνύλ λα δηακαξηπξεζνύλ, λα δηαθσλήζνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ ην έλα ην άιιν, ρσξίο ην θόβν ηεο ακθηζβήηεζεο, ηεο απόξξηςεο θαη ηεο απνδνθηκαζίαο (Γνπξλάο, 2013).. Έλα κνληέιν, πνπ απαξηίδεη ηηο λέεο αλαθαιύςεηο ησλ λεπξνεπηζηεκώλ, αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ην ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην ξόιν πνπ απηό παίδεη, ζε αληηπαξάζεζε κε παιαηόηεξεο απόςεηο, πνπ ζπζρέηηδαλ ηηο πηζαλέο αηηίεο δπζιεηηνπξγηώλ ησλ αηόκσλ κε ηνπο ηδηαίηεξνπο ηξόπνπο πνπ νη γνλείο κεγάισλαλ ηα παηδηά ηνπο (Prior el al, 2006). ηελ νηθνγέλεηα ην ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα νξίδεηαη από ηε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνύ, ησλ γνληώλ, θαη αθόκε ε ζρέζε ηνπ θάζε γνληνύ κε ηα παηδηά ηνπ θαζνξίδεηαη από ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε θαη ηε ζπγθηλεζηαθή αηκόζθαηξα πνπ απηνί δεκηνπξγνύλ. Δηδηθά ζην ζρνιηθό ρώξν ε ζεκαζία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα θαη νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κεηαμύ ηνπο, απνβαίλνπλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηε δηακόξθσζε απηνύ ηνπ θιίκαηνο. Σν θαηάιιειν ζπγθηλεζηαθό θιίκα παξακέλεη ζεκαληηθόο παξάγνληαο κάζεζεο θαη εμέιημεο θαη ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ θαη δηακνξθώλεη ηηο ζπλζήθεο πνπ βνεζνύλ ζηε κεγαιύηεξε δπλαηή πιαζηηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ (Flores, 2010). Βήμαηα ςλοποίηζηρ ενόρ Project για ηην ενίζσςζη και βεληίυζη ηηρ εκπαίδεςζηρ ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιαίζην απαηηνύληαη ζρνιεία κε ηθαλνύο θαζεγεηέο, πξόζπκνπο εθπαηδεπόκελνπο θη αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη πξνώζεζεο ηνπο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απαηηείηαη, επίζεο, εκβάζπλζε ζηε γλώζε θαζώο θαη πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε. Κπξίσο όκσο απαηηεί λένπο νξίδνληεο, ζύγρξνλνπο θαη νπζηαζηηθνύο, όπσο θαληαζία, δεκηνπξγηθό πλεύκα, ζθέςε έμππλε θαη ηνικεξή (Βεξγίδεο 2003). Κάηη ηέηνην εθπιεξώλεηαη πιήξσο από ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, όπνπ απαηηείηαη εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό κε πςειά πξνζόληα θαη εμεηδίθεπζε. εκεηώλεηαη επίζεο όηη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπο, δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά από ηα αληίζηνηρα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θπξίσο σο πξνο ηηο αξρέο, ην πεξηερόκελν, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Βεθξήο, 2010). Σηάδια ηηρ Διδακηικήρ Εθαπμογήρ για ηην καηαγπαθή ηων πόπων ζηα πλαίζια ηηρ διαμόπθωζηρ ηος Project Ο ιεπηνκεξήο έιεγρνο ησλ ηνπηθώλ πόξσλ απνηειεί κηα δηαδηθαζία απζηεξά ζπγθξνηεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή, πνπ εμειίζζεηαη ζε δύν βαζηθά ζηάδηα: θαηαγξαθή θαη ηε αμηνιόγεζε (Μνπγγνιηάο θ.α., 2012). Γη` απηό ζα ρξεηάζηεθε λα θαηαλεκεζνύλ νη εξγαζίεο ζε δηάθνξα ηκήκαηα ην ζηάδην ηεο θαηαγξαθήο: Σν πξώην βήκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ πόξσλ είλαη νπζηαζηηθά κηα άζθεζε αληαιιαγήο ηδεώλ, κε εξσηήζεηο θιεηδηά πνπ ηέζεθαλ γηα λα θαηαλνεζεί ε επηζθεςηκόηεηα κηαο πεξηνρήο θαη πνπ είλαη ησλ αθόινπζσλ ελδεηθηηθώλ δηαηππώζεσλ: Ση ην ελδηαθέξνλ ζα κπνξνύζε λα δεη ν επηζθέπηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή; Πνηνη είλαη νη `

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Καθηγητών Πληροφορικής δηάθνξνη ηύπνη ζέιγεηξσλ ηεο πεξηνρήο πνπ κπνξεί λα επηζθεθηεί θάπνηνο; Ση είδνπο εμππεξεηήζεηο απαηηνύλ ηα πθηζηάκελα ζέιγεηξα; Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ νη επηζθέπηεο θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο εκέξαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή; Ση είδνπο δηακνλή είλαη δηαζέζηκε ώζηε λα θάλεη ηνπο επηζθέπηεο λα ζέινπλ λα παξακείλνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Γη` απηό ην ιόγν ν δηαρσξηζκόο ηεο θαηαγξαθήο ρσξίζηεθε ζε δύν κέξε. Αξρηθά, δηαηέζεθε κηα δηδαθηηθή ώξα γηα ηνλ ρσξηζκό ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε νκάδεο θαζώο θαη γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκό πάλσ ζηα πξναλαθεξόκελα εξσηήκαηα. Ύζηεξα, ε δηάζεζε άιιεο κηαο δηδαθηηθήο ώξαο ώζηε νη νκάδεο λα θαηαγξάςνπλ, ε θάζε κία μερσξηζηά, ηηο απαληήζεηο ηνπο. Καηόπηλ δηαηέζεθε κηα δηδαθηηθή ώξα ζην εξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ζθνπό λα γλσξίζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλνληαη νη αλαδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν θαη πώο κπνξνύκε λα αμηνινγνύκε ηε «βαξύηεηα» ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ ησλ αλαδεηήζεσλ. ηελ 2ε δηδαθηηθή ώξα νη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ βάζεη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ από ην πξώην κάζεκα, λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη λα δηνξζώζνπλ πηζαλά ηνπο ιάζε. Δπίζεο, ζα κπνξνύλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ώξαο λα ςεθηνπνηήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο γηα λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκεο θαη λα κπνξνύλ λα ηηο δηαρεηξηζηνύλ ζηα αθόινπζα βήκαηα ηνπ project. Το θεωρητικό πλαίςιο τησ εκπαιδευτικήσ εφαρμογήσ: Διαθεματικότητα Η ξαγδαία θαη αδηάθνπε ηερλνινγηθή εμέιημε επαλαπξνζδηνξίδεη ην πεξηερόκελν ηεο κάζεζεο, ε νπνία απνθηά άιιε ρξνληθή δηάζηαζε θαη λνείηαη πιένλ σο δηαξθήο ζπλνδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ πνξεία ηνπ αηόκνπ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη κηα επαλεμέηαζε ηνπ ηη ελλννύκε γξακκαηηζκό θαη ηη δηδάζθνπκε σο γξακκαηηζκό ζηα πιαίζηα ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο. Μηινύκε κε άιια ιόγηα γηα ηε δηαζεκαηηθόηεηα ζηε ζρνιηθή γλώζε. Τπό ην πξίζκα απηό, κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, κε άμνλα ην ιόγν (discourse) σο θνηλσληθή πξαθηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηελ επίηεπμε βαζηθώλ εθπαηδεπηηθώλ επηδηώμεσλ ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γαγδηδέιεο, 2003). Έπεςνα πεδίος Η εξεπλά πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζην.γ.δ. Πεηξαηά, κε εθπαηδεπόκελνπο θαη από ηνπο δύν θύθινπο θνίηεζεο ηνπ ΓΔ. Η πινπνίεζε ηεο παξνύζαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ιόγσ ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη, έιαβε ρώξα ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο ην νπνίν είρε δηάξθεηα ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο αλά εβδνκάδα, ελώ δηαηέζεθε θαη κία δηδαθηηθή ώξα, αλά εβδνκάδα, από ηελ δηδαζθαιία ηνπ Γξακκαηηζκνύ ηεο Πιεξνθνξηθήο. Ο αξηζκόο ησλ εθπαηδεπόκελσλ αλεξρόηαλ ζηνπο 20. Από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ην 75% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην ππόινηπν 25% άλδξεο (ρήκα 1). Πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εξγαζηήξην θσηνγξαθίαο είλαη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ρήκα 2), αιιά θαη ε ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 'Α θαη 'Β θύθινπο ζπνπδώλ (ρήκα 3). Αλαιπηηθά νη ειηθίεο ηνπο ήηαλ: εηώλ: 10% εηώλ: 45% >45 εηώλ: 45% Δλώ ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ πξώηνπ θύθινπ αλεξρόηαλ ζηνπο 3 θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ δεπηέξνπ θύθινπ ζππνδώλ ζε 17 εθπαηδεπόκελνπο. Γπάθημα 1 Φύλλο Δκπαιδεςομένυν Άλδξεο Γπλαίθεο σήμα 1. Φύλλο Δκπαιδεςομένυν

5 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 Γπάθημα 2 Ηλικιακή ηαξινόμηζη > σήμα 2. Ηλικιακή Σαξινόμηζη ος Κύκλος Σπουδών 8 6 2ος Κύκλος Σπουδών σήμα 3. Καηανομή βάζει Κύκλος ποςδών Σσεδιαζμόρ και εκπαιδεςηικοί ζηόσοι Η παξνύζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε εθαξκόζηεθε ζην ΓΔ Πεηξαηά, κε ηελ πεπνίζεζε όηη ε δηα βίνπ κάζεζε, όπσο απηή πξνζθέξεηαη ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηα ζρνιεία, δελ κπνξεί λα είλαη κία εμεηδηθεπκέλε θαη άλεπξε παξνρή ζηείξαο γλώζεο ε νπνία δελ ζπλάδεη θαζόινπ κε όζα ζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα σο ζηόρνπο. Σα ΓΔ απνηεινύλ έλαλ νπζηαζηηθό ππξήλα κίαο πεξηνρήο κε ζθνπό ηα κέιε απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο λα απνηεινύλ ελεξγνύο πνιίηεο, νη νπνίνη ζα επηηύρνπλ πεξαηηέξσ θνηλσληθή αλάπηπμε, πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηα δξώκελα ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη ηέινο αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη απαζρόιεζεο. Οη ζθνπνί θαη νη επηκέξνπο ζηόρνη ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (ΙΝΔΓΙΒΙΜ, 2014), απνηέιεζαλ θαη ην πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ δηαηππώζεθε ν γεληθόο ζθνπόο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Δηδηθόηεξα, ππνγξακκίζηεθε ε αλαγθαηόηεηα νη εθπαηδεπόκελνη, λα εμνηθεησζνύλ κε ηε δηαρείξηζε ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο, ηε δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε, ηελ θξηηηθή αληηκεηώπηζε ησλ δηαδηθηπαθώλ πιεξνθνξηώλ αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε γλώζε απηή ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Η επηδίσμε απόθηεζεο βαζηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θαη ε γεληθόηεξε ε θαιιηέξγεηα κηαο θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην θόζκν θαη ηε γλώζε ζπληέιεζε, ζηε ζπλέρεηα, ζηνλ από θνηλνύ θαζνξηζκό ησλ επηκέξνπο δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. πγθεθξηκέλα, επηδηώθνπκε νη εθπαηδεπόκελνη λα κπνξνύλ λα αμηνινγνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθηπαθώλ ηνπο αλαδεηήζεσλ θαη λα ηα αμηνπνηνύλ θαηαξηίδνληαο θαηαιόγνπο κε ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ. ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ έκθαζε κπνξεί λα δνζεί, δηα ηεο αμηνπνίεζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο πνπ δηαζέηνπλ ηα ΓΔ, ηόζν ζην ρεηξηζκό ηνπ Η/Τ σο κέζνπ πξνζέγγηζεο δηαθνξεηηθώλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ όζν θαη ζηελ ηθαλόηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα θαηαλννύλ θαη λα παξάγνπλ θείκελα, ιεηηνπξγώληαο απνηειεζκαηηθά σο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Βαζικοί ζηόσοι πκπεξαζκαηηθά νη βαζηθνί ζηόρνη ήηαλ νη αθόινπζνη: `

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δπίπεδο γνώζευν Οη εθπαηδεπκέλνη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηνλνκάδνπλ ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ θσηνγξάθεζε κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, θαη ηελ απνζήθεπζε θσηνγξαθηώλ ζε ππνινγηζηή. Να είλαη ηθαλνί λα επεμεγνύλ ηνλ ξόιν θαη ηε ρξεζηκόηεηα θάζε ζπζθεπήο θαη εμαξηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Να θαηαθέξνπλ λα αμηνινγνύλ ηελ εγθπξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ βξίζθνπλ ζην δηαδίθηπν. Να ρξεζηκνπνηνύλ ηηο γλώζεηο πνπ ιακβάλνπλ ζην ρώξν ηνπ ΓΔ, ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο Δπίπεδο δεξιοηήηυν Να εξγάδνληαη ζε έλαλ ππνινγηζηή θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ κε ζρεηηθή απηνλνκία γηα λα δηαρεηξηζηνύλ ηα πεξηερόκελα κίαο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Να δεκηνπξγνύλ θαθέινπο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ αξρεία θσηνγξαθίαο Να εληνπίδνπλ ζην δηαδίθηπν εζηηαζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Δπίπεδο ζηάζευν Να εκπιαθνύλ ελεξγά νη εθπαηδεπόκελνη ζηε δηαδηθαζία, ώζηε λα κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ επθνιία κεηαθνξάο θσηνγξαθίαο από ηε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ζηνλ ππνινγηζηή. Να αλαδπζνύλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπόκελνη είραλ θαηά ην παξειζόλ άθξηηα πηνζεηήζεη απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν, ζηάζεηο πνπ ζε άιιεο πεξηπηώζεηο ζα είραλ δπζθνιία λα ηηο εθθξάζνπλ ή λα κελ ηηο ζπλεηδεηνπνηνύζαλ. Απηνί νη ζηόρνη ηέζεθαλ κε ζθνπό νη εθπαηδεπόκελνη λα κπνξέζνπλ λα αλαπηύμνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηνπο ππνινγηζηέο, ηε ρξήζε δηαδηθηύνπ θαη ηε ρξήζε ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ηόζν ζηνλ πιεξνθνξηθό γξακκαηηζκό όζν θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Γηα λα επηηεπρζνύλ απηνί νη ζηόρνη ν εθπαηδεπηήο δελ ζεώξεζε θακία δεμηόηεηα ή γλώζε σο δεδνκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό κπόξεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο λα πεηύρεη ζε έλα βαζκό γλσζηηθή νκνηνγέλεηα ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ν εθπαηδεπηήο, θαηόξζσζε λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ δελ είραλ θακία πξνεγνύκελε γλώζε λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ ππόινηπε νκάδα. Αθνινπζώληαο ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ (επνηθνδνκεηηζκνύ) θαη ηνπ θνηλσληθνύ δνκηζκνύ (Cooperstein & Kocevar-Weidinger, 2004), ζεσξήζεθε όηη ε γλώζε είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπόκελνη καζαίλνπλ πξάηηνληαο κέζα από ηε δηθή ηνπο πνξεία αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο θαη κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο άιινπο, ηνπο ζπλεθπαηδεπόκελνύο ηνπο θαη ηνλ γεληθόηεξν θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν. Ο επνηθνδνκεηηζκόο θαηαξγεί ην παξαδνζηαθό κνληέιν κεηάδνζεο γλώζεο, θαζώο ν εθπαηδεπηήο πξνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα δξνπλ καζαίλνληαο κέζα από ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο (Σξαςηώηε θ.α., 2011). Η εφαρμογή Γηα απηό ην ιόγν, από ηελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα ν εθπαηδεπηήο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνύλ κε ζαθήλεηα ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο, ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ώζηε λα πεηύρεη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. Παξάιιεια όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε ζεσξεηηθή ελόηεηα γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηε ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο απόδνζεο, δόζεθε κεγάιε βαξύηεηα ζηελ δεκηνπξγία θαιώλ ζρέζεσλ κεηαμύ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ, ώζηε λα ππάξμεη ην θαηάιιειν ζπγθηλεζηαθό θιίκα ώζηε λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο (ιεηηνπξγία ζεκαληηθή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ) θαη λα δηακνξθώζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ βνήζεζαλ ζηε κεγαιύηεξε δπλαηή πιαζηηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Flores, 2010). Οη θσηνγξαθηθνί θαηάινγνη πνπ εθπνλήζεθαλ, πεξηιάκβαλαλ κέξε από πεξηνρέο ηεο Νίθαηαο, ηνπ Αγ. Ισάλλε Ρέληε θαη ηνπ Πεηξαηά (Κακίληα, Παζαιηκάλη θιπ). Οη εθπαηδεπόκελνη κεηά από ζπδήηεζε κίαο δηδαθηηθήο ώξαο ζηελ ηάμε, κπόξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ πσο ε θαηαγξαθή δελ πξννξίδεηαη λα είλαη κόλν έλαο βαζηθόο πίλαθαο ειέγρνπ ησλ ζέιγεηξσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ, αιιά θη έλαο άξηζηα δνκεκέλνο θαηάινγνο πόξσλ από ηελ άπνςε ηνπ ηύπνπ, ηεο δπλακηθόηεηαο, ηεο αγνξάο, ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο θαη ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο / πξνζβαζηκόηεηαο. Γελ βνεζάεη ηδηαηηέξσο ην λα γλσξίδεη θάπνηνο ηελ ύπαξμε ελόο πόξνπ, εάλ δελ μέξεη ην πνύ λα πάεη ή κε πνηνλ λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ζπδεηήζεη γηα ην ξόιν ηνπ ή γηα ηνλ ζθνπό ηεο ελδερόκελεο αλάπηπμήο ηνπ. Οπόηε, έγηλε θαηαλνεηό ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο πσο ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο είλαη νινθιεξσκέλε κόλν όηαλ απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ ησλ πόξσλ ε νπνία λα δείρλεη ηα ζεκεία ησλ δηάθνξσλ ηδηνθηεζηώλ, ιεηηνπξγηώλ θ.ιπ., ηα νπνία ζα κπνξνύλ λα είλαη πξνζπειάζηκα. Σνλίζηεθε δε ε αλάγθε, κειινληηθά, ηεο ζηαζεξήο θαη ζπλερνύο ελεκέξσζεο ηεο βάζεο γηα ηηο αιιαγέο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα ιάβνπλ ρώξα. ηε ζπλέρεηα, ζε ρξόλν δύν δηδαθηηθώλ σξώλ, νη εθπαηδεπόκελνη ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο θαη θαηέγξαςαλ ε κελ πξώηε νκάδα ηνπο θπζηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο πόξνπο, έλαλ θαηάινγν γηα ηηο εθδειώζεηο θαη έλαλ αθόκα θαηάινγν γηα όιεο ηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά θαη ε δεύηεξε νκάδα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Νίθαηαο. Σσεδιαζμόρ ομάδων και σπονοηαξινόμηζη Ο ζρεκαηηζκόο νκάδσλ έγηλε ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη λα αλαπηύμνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη λα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα. Κάλνληαο ρξήζε απηό ην δηαρσξηζκό ζηηο επόκελεο δηδαθηηθέο ώξεο ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο (ηξεηο ώξεο θάζε βδνκάδα) νη εθπαηδεπόκελνη θιήζεθαλ λα επηζθεθζνύλ ηνπο ρώξνπο πνπ είραλ θαηαγξάςεη θαη λα ηνπο θσηνγξαθήζνπλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ππήξμε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ζε άηνκα πνπ αληηκεηώπηδαλ πξόβιεκα κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο, ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ δηαηππώζεθαλ αθνξνύζαλ θαηά θύξην ιόγν ην άλνηγκα ηεο κεραλήο θαη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο όπσο ην θεληξάξηζκα θαη ε ρξήζε θίιηξσλ αλάινγσλ κε ην θσηηζκό ηεο πεξηνρήο θιπ. Παξάιιεια δηαηέζεθε θαη έλαο κηθξόο αξηζκόο σξώλ (κία ώξα αλά βδνκάδα) από ην κάζεκα ηνπ Γξακκαηηζκνύ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη, απηνί πνπ άλεθαλ ζην δεύηεξν θύθιν ζπνπδώλ, λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, λα ζπγθξίλνπλ ηηο εκπεηξηθέο ηνπο γλώζεηο κε όζα δηάβαδαλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη λα ζπιιέμνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέξε πνπ ζα επηζθέπηνληαλ.

7 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δεηήζεθε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα δηαηππώζνπλ ηπρόλ απνξίεο θαη λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα ην εξγαζηήξην θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ. Κξίζεθε ζθόπηκν ν εθπαηδεπηήο λα επηκείλεη ζην ζηάδην απηό εκπινπηίδνληάο ην θαη κε εξσηήζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, κε ζθνπό ηνλ αλαζηνραζκό ηνπο ζηελ εκπεηξία πνπ είραλ, αιιά θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. Σέινο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή αιιά θαη ην ΓΔ αμηνινγήζεθαλ θαη νη θσηνγξαθίεο, ζε πξώην ζηάδην από ηνλ εθπαηδεπηή ώζηε λα απνξξηθζνύλ όζεο δελ ήηαλ ηερληθά άξηηεο θαη ζε δεύηεξν ζηάδην από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ώζηε λα επηιερζνύλ ηξηάληα από απηέο νη νπνίεο θαη εθηεζήθαλ ζε εηδηθέο πξνζήθεο ζπλνδεπόκελεο θαη από ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ρώξν. Η έθζεζε απηή έιαβε ρώξα ζηε ηειεηή απνθνίηεζεο ησλ ηειεηόθνηησλ ηνπ ζρνιείνπ, ζην ακθηζέαηξν ηνπ Ισλίδεηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ζηνλ Πεηξαηά, όπνπ θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπόκελνη αιιά θαη νη νηθείνη ηνπο κπόξεζαλ λα δνπλ νινθιεξσκέλν ην έξγν ηνπο. Αλ θαη αξρηθόο ζθνπόο ήηαλ ε έθδνζε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ελόο ηνπξηζηηθνύ νδεγνύ ηεο πεξηνρήο, απηό ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ιόγσ έιιεηςεο εθπαηδεπηή (ε πξόζιεςή ηνπ έγηλε ην Μάξηην). ςμπεπάζμαηα ηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα αλαδεηρζεί ε πνιύπιεπξε δηάζηαζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κέζα από ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηε κέζνδν project κέζσ κηαο έξεπλαο πεδίνπ. Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Γξακκαηηζκνύ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Η ζύγρξνλε απηή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ εζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Πιεξνθνξηθνύ Γξακκαηηζκνύ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, πνπ απνηεινύλ κία ηδηαίηεξε νκάδα ελειίθσλ κε αξθεηέο δπζθνιίεο ζην ζύλνιό ηνπο, πξνζθέξνληαο έλα αζθαιέο, ζύγρξνλν θαη γεκάην εξεζίζκαηα θαη επειημία πεξηβάιινλ κάζεζεο. Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλεη απηά ηα ζρνιεία λα δηαθέξνπλ είλαη όηη ζθνπόο ηνπο δελ είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ πνπ γίλεηαη ζηε δηάξθεηα κίαο ζρνιηθήο ρξνληάο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ αιιά δίλεηαη έκθαζε ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ηάμε. ε απηή ηελ θαηεύζπλζε θηλήζεθε ε παξνύζα εξγαζία κε ην project θαη ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ ρώξσλ ελδηαθέξνληνο, θαζώο δελ ειέγρεηαη ελ ηέιεη ην απνηέιεζκα πνζνηηθά, αιιά απνηηκάηαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία σο πξνο ηε κνξθσηηθή ηεο αμία θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αλαπηπρζνύλ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη αξθεηέο θνξέο εθπαηδεπόκελνη ησλ ΓΔ είλαη άηνκα άλσ ησλ εμήληα εηώλ, άηνκα κε πξνβιήκαηα επαλέληαμεο ζηελ θνηλσλία ή άηνκα ηα νπνία δελ είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα νινθιεξώζνπλ ηηο γπκλαζηαθέο ηνπο ζπνπδέο ιόγσ έληνλσλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ. Απηόο είλαη θαη ν ζθνπόο ηεο εξγαζίαο λα κπνξέζνπκε λα επαλεληάμνπκε ηόζν ζηελ θνηλσλία όζν θαη ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία άηνκα πνπ απέρνπλ θαηά πνιύ από ηέηνηνπ είδνπο «πξαθηηθέο». Με απηόλ ηνλ ηξόπν δίλεηαη δηαθνξεηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, θαζώο αλαδεηνύληαη δηδαθηηθνί ηξόπνη νη νπνίνη δε ζα νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε κηαο απνθξπζηαιισκέλεο γλώζεο, αιιά θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, θαηαιήγνληαο λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηε γλώζε. Απηό αθξηβώο πέηπραλ νη εθπαηδεπηέο εληάζζνληαο κέζα ζε κία δηαδηθαζία κε κάζεζεο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δκπλένληάο ηνπο ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελόο θαηαιόγνπ ζεκείσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο δηδάρζεθαλ πνιύ πεξηζζόηεξα από όζα είρακε θαηαθέξεη λα δηδάμνπκε κέζα ζε έλα απνκνλσκέλν θαη άλεπξν πεξηβάιινλ κίαο ζρνιηθήο ηάμεο. Γόζεθαλ ζην ζθνπό ηνλ νπνίν είραλ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ζπλερώο ηνπο ζηόρνπο ηνπο πξνο ην θαιύηεξν θαη αλαπηύζζνληαο ηελ αλάγθε λα απνθηήζνπλε όιν θαη πεξηζζόηεξεο γλώζεηο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα δηνξγαλώζνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζεκηλάξην γηα ηε θσηνγξαθία(εηδηθά ζέκαηα θσηνγξαθίαο, ηερληθέο θσηνγξάθεζεο). Αμηνζεκείσην είλαη πσο ε βαζηθή πεγή γλώζεο πνπ θαηαηίζεηαη πνιιέο θνξέο δε βξίζθεηαη κόλν ζηα ζρνιηθά βηβιία, ηα νπνία θαη έρνπλ εμνβειηζηεί από ην ζεζκό ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, αιιά θπξίσο βξίζθεηαη ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, ζπδεηήζεηο θαη παξνπζηάζεηο. Γηα ην ιόγν απηό έλα Project κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν σο θαηαιύηεο ζε νπνηαδήπνηε πξαθηηθή γλώζε κέζνπ ηεο δηδαζθαιίαο. Δλ γέλεη, πξέπεη λα έρνπκε ππόςε καο όηη πνιιέο πξνηάζεηο κπνξεί θαη πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη από επθάληαζηε πξνζέγγηζε θαη όρη δηδαθηηθή κέζα ζε ζηεγαλά θαη εύθνια «κνλνπάηηα». Αναθοπέρ Cooperstein, E., & Kocevar-Weidinger, E., (2004). Beyond active learning a constructivist approach to learning, Reference Services Review Volume 32, Number 2, 2004, Emerald Group Publishing Limited, ISSN , pp Flores, J.,P., (2010). Group Psychotherapy and Neuroplasticity: An Attachment Theory Perspective. International Journal of Group Psychotherapy, 60 (4). Jarvis, P., (1995). Adult and continuing education: theory and practice, Routledge. Jarvis, P., (2003). Σπλερηδόκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζεσξία θαη πξάμε, Μεηάθξαζε: Μαληάηε Α., Μεηαίρκην, Αζήλα. Knowles., M., (1984). The adult learner: a neglected species. (3rd ed.) Hiouston: Gulf. Kolb, D., & Fry, R., (1975). Toward an applied theory of experiential learning. In:Cooper, C. (Ed). Theories of group process. London: John Wiley. Massoud, Samia, L., (1991). Computer attitudes and computer knowledge of adult students, Journal of Educational Computing Research, Volume 7, Number 3, pages Mayhorn, Ch., Stronge, A., McLaughlin, A., & Rogers W., (2004). Older adults, computer training and the systems approach: a formula for success, Educational Gerontology Volume 30, Issue 3, pages OECD (1996). Lifelong Learning for All, Last retrieved 2 February Prior V, & Glaser D. (2006), Understanding Attachment and Attachment Disorders. Theory, Evidence and Practice. Jessica Kingsley Publishers London. Rogers A., (1999). Η εκπαίδεςζη ενηλίκυν, κεηάθξαζε:. Παπαδνπνύινπ Μ., Μαξία Σόκπξνπ Μ., Μεηαίρκην, Αζήλα. Rossi L.E., (1986). The Psychobiology of Mind-Body Healing. New concepts of the Therapeutic Hypnosis., W.W. Norton. New York. Siegel, J.D. (2007). The Mindful Brain. Reflection and Attunement in the Cultivation of Well-Being. New York: W.W. Norton. Subrahmanyam, Kaveri, Robert E. Kraut, Patricia M. Greenfield, Elisheva., & F., Gross, (2000). The Impact of home computer use on children`s activities and development, The Future of Children / Children and Computer Technology Volume 10, Number 2. Swiller, I.H. (2011). Process Group. International Journal of Group Psychotherapy. `

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Καθηγητών Πληροφορικής Βεθξήο, Λ., & Υνληνιίδνπ, Δ., (2010). Πποδιαγπαθέρ ζποςδών για ηα ζσολεία δεύηεπηρ εςκαιπίαρ, β έθδνζε, Αζήλα, ΤΠΔΠΘ, ΓΓΓΒΜ, ΙΓΔΚΔ. Βεξγίδεο, Γ., (2003). Οι εκπαιδεςηικοί ηων Σ.Δ.Ε. Το πεπίγπαμμα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ ηοςρ. Έξεπλα, Αζήλα, ΤΠΔΠΘ, ΓΓΔΔ, ΙΓΔΚΔ, ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ Βεξγίδεο, Γ., (2005). Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηε Ειιάδα: επηηεύγκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο. Πξαθηηθά 1νπ πλεδξίνπ Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Μεηαίρκην, Αζήλα. Γνπξλάο, Γ, (2013). Η αιιαγή κέζα από ηε ζρέζε: Έλα δηεπηζηεκνληθό κνληέιν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο νκάδαο κέζα ζηελ εθπαίδεπζε, 2013, Σειεπηαία πξνζπέιαζε 8 Φεβξνπαξίνπ Γαγδηιέιεο, Β., (2003). Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο θαη ν πιεξνθνξηθόο γξακκαηηζκόο ζην Πξνδηαγξαθέο Σπνπδώλ ζηα Σρνιεία Δεύηεξεο Επθαηξίαο, ΓΓΔΔ, ΙΓΔΚΔ, Αζήλα. Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., (2014). Ιλζηηηνύην Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ηειεπηαία πξνζπέιαζε 8 Φεβξνπαξίνπ 2014 Κόθθνο, Α., (2005). Εθπαίδεπζε ελειίθσλ αληρλεύνληαο ην πεδίν, Μεηαίρκην, Αζήλα. Κνληάθνο, Α., & Γθόβαξεο Υ., (2006). Εθπαίδεπζε ε παηδαγσγηθή ησλ ελειίθσλ ζηελ Επξώπε θαη ζηελ Ειιάδα, ΙΓΔΚΔ, Αζήλα. Μαλεζηώηεο, Π, Βαδαίνπ, Α., & Ισζεθίδνπ, Β., (2011). Ο ξόινο ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ε πεξίπησζε ηνπ Σρνιείνπ Δεύηεξεο Επθαηξίαο Πεηξαηά, 3ν Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο, Αζήλα. Μαλεζηώηεο, Π., Καγηαβή, Μ., Παπαιαδάξνπ, Υξ., & Καλδηαο, Α., (2011). Μηα εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ζε ζρνιεία δεύηεξεο επθαηξίαο, αλαθαιύπηνληαο ηνλ Van Gogh κέζα από ηελ ηαηλία Όλεηξα ηνπ Αθίξα Κνπξνζάβα, 2ν Παλειιήλην πλέδξην «Έληαμε θαη ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, Πάηξα. Μαλεζηώηεο, Π., Μνπγγνιηάο, Αλδξέαο, & Ρίγγαο, Αλαζηάζηνο, (2013). «Η δηδαζθαιία ησλ ΤΠΕ ζε ελήιηθεο κηα εθαξκνγή ζηα ζρνιεία δεύηεξεο επθαηξίαο πξαθηηθή πξνζέγγηζε κε έξεπλα πεδίνπ» 7ν Παλειιήλην Σπλέδξην ΠΕΚΑΠ. Μνπγγνιηάο Α., Καξαγηάλλε Μ., Γ. Φαξηαλνύ Β. & Μαπξαγάλλε Μ.,(2012). Ο αλαπηπμηαθόο πιεξνθνξηθόο γξακκαηηζκόο ηρλειάηεο ηεο ζεκαηηθήο ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη θπζηθώλ πόξσλ γηα ηα ζρνιεία δεύηεξεο επθαηξίαο:μηα πξώηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, 17ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ πλδ. Πεξηθ. Διιάδαο, κε ηε ζπλδηνξγ. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο, ηνπ Σνκέα Γεσγξαθίαο ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ηνπ πεξηνδηθνύ Regional Science Inquiry, Γειθνί, ζει.145. Σξαςηώηε Α., Γνδόληζεο Μ. & Σξαςηώηε Π., (2011). Μηα πξόηαζε δηδαζθαιίαο γηα ην κάζεκα πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκνηηθνύ κε ρξήζε ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ, 6ν Παλειιήλην πλέδξην Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο Σ.Π.Δ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα