ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά"

Transcript

1 ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc, 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο-Δθπαηδεπηήο Δλειηθώλ, 2 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, 3 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο-Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ Πεπίλητη Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Γ ξακκαηηζκνύ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαηά ην ζρνιηθό έηνο ην ΓΔ Πεηξαηά νη εθπαηδεπόκελνη, ηόζν σο δξαζηήξηα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο όζν θαη σο ελ δπλάκεη επαγγεικαηίεο ή ήδε επαγγεικαηίεο ζηνλ πξσηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα, είραλ ηελ επθαηξία, κέζ σ ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δξαζηεξηόηεηεο εκπιεθόκελνη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηε κέζνδν project (ζρέδην βησκαηηθήο δξάζεο). ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ε πνιύπιεπξε δηάζηαζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κέζα από ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η ζύγρξνλε απηή δηδαθηηθή πξνζέγγη ζε Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ εζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Πιεξνθνξηθνύ Γξακκαηηζκνύ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, πνπ απνηεινύλ κία ηδηαίηεξε νκάδα ελειίθσλ κε αξθεηέο δπζθνιίεο ζην ζύλνιό ηνπο, πξνζθέξνληαο ηνπο έλα αζθαιέο, ζύγρξνλν θαη ελδηαθέξνλ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Λέξειρ κλειδιά: ύγρξνλεο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο, Γηα Βίνπ Μάζεζε, Πιεξνθνξηθόο Γξακκαηηζκόο, ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ), Μέζνδνο Project Διζαγυγή ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξόηαζε επηδηώθεηαη ε θαηά ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνθεύγνληαο ηε ζεώξεζή ηνπο σο παζεηηθά ππνθείκελα δηδαζθαιίαο. Γηα ηε θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, είλαη αλαγθαίν λα νξηνζεηεζεί ην γεληθό πιαίζην, ην νπνίν έρεη πξνθύςεη από ηε ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε απηά ηα ζρνιεία, ε νπνία είλαη κία ηδηαίηεξε νκάδα ελειίθσλ πνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζην ζύλνιό ηνπο (Μνπγγνιηάο θα. 2012). πλήζσο είλαη ρακεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, άηνκα κε πνιιά καζεζηαθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ είραλ αληρλεπζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο καζεηηθήο ηνπο πνξείαο. Οη πεξηζζόηεξνη απ' απηνύο πξνζέξρνληαη ζην ΓΔ νηθεηνζειώο. Δηδηθά ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό, επεηδή ν κέζνο όξνο ειηθίαο εθπαηδεπνκέλσλ είλαη κεγάινο, δελ ππάξρεη εμνηθείσζε κε ηελ ζύγρξνλε ηερλνινγία θαη γη' απηό θαινύληαη νη εθπαηδεπηέο πάληα λα πξνζεγγίδνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπ Γξακκαηηζκνύ κε ελαιιαθηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο (Μαλεζηώηεο θα 2013). Δίλαη γλσζηό πσο ε ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα νη ππνινγηζηέο απνηεινύλ έλα κέζν θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηόζν γηα ηα παηδηά όζν θαη γηα ηνπο κεγάινπο (Subrahmanyam, Kaveri, 2000). Δηδηθά γηα ηα παηδηά (αλήιηθνη), αλ θαη ππάξρνπλ ιίγα ζηνηρεία, αθόκα, ηα νπνία λα κπνξνύλ λα ην ηεθκεξηώζνπλ επαξθώο επηζηεκνληθά, ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα ηνπο έρνπλ δηακνξθώζεη έλα πξνθίι πνπ ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ειεθηξνληθνύ κέζνπ ή ζπζθεπήο λα απνηειεί γηα απηά έλα ζρεδόλ a priori νηθείν κέζν ελαζρόιεζεο (Mayhom et.al, 2004). Αληηζέησο γηα ηνπο κεγάινπο (ελήιηθεο), εηδηθά γηα ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο, ε πξνζέγγηζε ηερλνινγηθώλ κέζσλ δηέπεηαη έληνλα από ην θόβν ηεο απνηπρίαο, ηεο απνθπγήο πηζαλνύ ιάζνπο κε ηε ρξήζε άγλσζησλ ζπζθεπώλ, αθόκα θαη όκνησλ κεηαμύ ηνπο, δεκηνπξγώληαο πξόζζεηεο δπζθνιίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθό πνπ ζα αλαιάβεη λα ηνπο δηδάμεη ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ (Rogers, 1999 & Massoud 1991). Απηή ε δεδνκέλε αληίζεζε πξνθάιεζε ην έλαπζκα πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ηερληθώλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ελήιηθνπο εθπαηδεπόκελνύο καο. Μέζα από απηή ηελ θαηαγξαθή, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αληίιεςεο ησλ γλσζηηθώλ δπλαηνηήησλ ησλ ελειίθσλ αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνύλ, ζε αληίζεζε κε θάηη ην νπνίν νη αλήιηθνη ρξήζηεο ζρεδόλ «ην γλσξίδνπλ πξηλ ην κάζνπλ». Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Γξακκαηηζκνύ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο ζην ΓΔ Πεηξαηά. Οη εθπαηδεπόκελνη είραλ ηελ επθαηξία, κέζσ ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ΓΔ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δξαζηεξηόηεηεο εκπιεθόκελνη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηε κέζνδν project. ηελ δεύηεξε ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθό κνληέιν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο. ηελ 3ε ελόηεηα παξνπζηάδεηαη κία πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. ηελ 4ε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα πινπνίεζεο ελόο Project γηα ηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. ηελ ζπλέρεηα, ζηελ 5ε ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πεδίνπ ζηα ΓΔ Πεηξαηά. Η εξγαζία απηή νινθιεξώλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ. Θευπηηικό μονηέλο εκπαιδεςηικήρ πποζέγγιζηρ Αξρηθά, θαη πξηλ αλαθεξζνύκε ζην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε ηε δηαθνξά κεηαμύ παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηηο δνκέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Οη δηαθνξέο είλαη ζε κεγάιν βαζκό πνηνηηθέο (Βεξγίδεο, 2005). ηελ θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα ηππηθή εθπαίδεπζε νη καζεηέο δελ έρνπλ εληαρζεί ζε θάπνηα θνηλσληθή νκάδα, δελ έρνπλ αλαιάβεη επαγγεικαηηθνύο ξόινπο θαη δελ είλαη γλσζηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλνη. Αληηζέησο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα όηαλ πηα ηα εθπαηδεπόκελα άηνκα είλαη θνηλσληθά ελεξγά θαη έρνπλ ήδε αλαιάβεη θνηλσληθνύο ξόινπο (Κνληάθνο, 2006). Η ζρέζε αλάκεζά ζε εθπαηδεπόκελνπο θαη Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Καθηγητών Πληροφορικής εθπαηδεπηέο είλαη βαζηθή, ηδίσο ζηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, όπνπ ε πξόηεξε εκπεηξία θαζνξίδεη ηα θίλεηξα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ην βαζκό ζπκκεηνρήο ηνπο (Jarvis, 2003). Η εκπαίδεςζη ενηλίκυν Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο αθνινπζνύλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ θαηνξζώζεη λα θηάζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ελήιηθα (Knowles, 1984). Η ίδηα ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ νξίδεηαη από ηνλ Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD, 1996), ν νπνίνο αλαθέξεη όηη «είλαη ε νπνηαδήπνηε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ή πξόγξακκα ζθόπηκα ζρεδηαζκέλν από θάπνηνλ εθπαηδεπηηθό θνξέα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε αλάγθε θαηάξηηζεο ή ελδηαθέξνληνο πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ πνπ έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε θύξηα δξαζηεξηόηεηά ηνπ δελ είλαη ε εθπαίδεπζε». ε αληίζεζε κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο έλαο ζρεηηθά λένο επηζηεκνληθόο ρώξνο ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο δηακνξθώλεη έλα ζεσξεηηθό κνληέιν κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε ζύλζεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη: ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο κε ην θνηλσληθό ζύζηεκα, ζηηο δηεξγαζίεο ηεο εκπεηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο, πνπ κπνξεί λα ζπληεινύληαη ζηνπο θόιπνπο ηεο ζηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηώλ (Κόθθνο, 2005) ηελ έξεπλα απηή νη πξνεγνύκελεο πξνζεγγίζεηο πινπνηνύληαη κέζσ ελόο λένπ ηξόπνπ δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ν νπνίνο νδεγεί ηνλ εθπαηδεπόκελν λα απνθηήζεη πιεξνθνξίεο, λα ηηο επεμεξγαζηεί, λα ηηο θξίλεη, ζπκκεηέρνληαο δεκηνπξγηθά ζε νκάδεο. Η ιεηηνπξγία κέζα ζε νκάδεο, εηδηθά ζηα ΓΔ, είλαη κία κνξθή βησκαηηθήο εκπεηξίαο πνπ απαηηεί ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη γη' απηό είλαη πνιύηηκε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία (Μαλεζηώηεο θ.α., 2011). Όζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθό κνληέιν πνπ πηνζεηήζεθε, εθόζνλ δελ ππάξρνπλ θαζνιηθώο απνδεθηά ζπκπεξάζκαηα, πξνηηκήζεθε λα κελ ελζηεξληζηνύκε έλα από ηα ππάξρνληα πξόηππα, αιιά λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο δίλεη ε κειέηε ηνπ Jarvis γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ αζθεί ην θνηλσληθό πιαίζην ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ θαη λα δώζνπκε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ επηζήκαλζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ ζπλαληήζακε ζηελ πξαγκάησζε ηνπ εγρεηξήκαηνο καο ιόγσ ηνπ βαζηά εζσηεξηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνδηαζέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο ελήιηθεο καζεηέο καο εηδηθά απέλαληη ζηελ ηερλνινγία (Jarvis, 1995). Όκσο, επεηδή ν Jarvis δελ ππεηζέξρεηαη ηδηαίηεξα ζηα δεηήκαηα ηεο ςπρνινγίαο ηεο κάζεζεο θαη ησλ δηεξγαζηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη κέζα ζε κία εθπαηδεπόκελε νκάδα, θάλακε ρξήζε θαη ησλ θνηλώλ ζεκείσλ ησλ ζηνραζηώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, αμηνπνηώληαο ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ώζηε λα αληηιεθζνύλ ηνλ εθπαηδεπηή σο εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή ηεο νκάδαο παξά σο κεηαβηβαζηή γλώζεσλ (Κόθθνο, 2005), δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθπόλεζε εξγαζηώλ. Βιυμαηική μάθηζη-ομαδοζςνεπγαηική μέθοδορ ζηην Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν Σα βήκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαηά ηνπο (Kolb & Fry, 1975), είλαη: ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία όπσο βηώλεηαη παξαηήξεζε θαη θαζξέθηηζκα ζρεκαηηζκόο αθεξεκέλσλ ελλνηώλ δνθηκή απηώλ ησλ απόςεσλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο Η βησκαηηθή κάζεζε, όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα, κπνξεί λα ππεξέρεη από ην ζπλήζε ηξόπν ηεο αθαδεκατθήο κάζεζεο. Δδώ ηα κέιε ηεο νκάδαο δελ έρνπλ κόλν ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξνύλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, αιιά βνεζνύληαη θαη από ηελ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε πνπ δέρνληαη από ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο (Μαλεζηώηεο θ.α., 2011). Κάζε ζηνηρείν ηεο εκπεηξίαο εληζρύεηαη θαη από ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ κειώλ, θαζώο απηέο θαζνδεγνύληαη από ηνλ ζπληνληζηή. Σα νθέιε είλαη ε δπλαηόηεηα βαζύηεξεο θαηαλόεζεο ησλ δπλακηθώλ ηεο νκάδαο, ησλ αηνκηθώλ δπλαηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ε αμηνπνίεζε ησλ δπζθνιηώλ ηεο, ε ππνζηήξημε θαη ε αλαηξνθνδόηεζε από ηα άιια κέιε. Ο ζπληνληζηήο ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζπλερείο εθηηκήζεηο γηα ην επίπεδν δνπιεηάο ηεο νκάδαο θαη λα επηηξέπεη, αλάινγα, ζηελ νκάδα λα θάλεη ηα βήκαηά ηεο. Δάλ ε νκάδα δελ κπνξεί λα απνδώζεη ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη, ην επηζεκαίλεη θαη ηε βνεζάεη λα μεπεξάζεη ηηο αληηζηάζεηο ηεο. Γεληθά εζηηάδεη ζην εδώ θαη ηώξα θαη εμεηάδεη πξνζεθηηθά ηη είλαη θαηαζηξνθηθό θαη ηη δεκηνπξγηθό γηα ηελ νκάδα. Μπνξεί λα είλαη δύζθνιν γηα ηα κέιε λα ρεηξηζηνύλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηόηε ν ζπληνληζηήο ζα πξέπεη λα πξνζηαηέςεη ηελ νκάδα από ηε δηάζπαζε. Θα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηελ αλαπόθεπθηε δεκηνπξγία ησλ ππννκάδσλ. Οη ππννκάδεο απνηεινύλ έλα κέξνο ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο θαη δελ είλαη θαη αλάγθε αξλεηηθέο. Όηαλ ζρεκαηίδνληαη θαη ζρεκαηίδνληαη μαλά γύξσ από δηάθνξα ζέκαηα θαη όηαλ απηά ζπδεηνύληαη αλνηρηά, δελ ππάξρεη πξόβιεκα θαη κάιηζηα, όηαλ αμηνπνηνύληαη, απνηεινύλ επθαηξία γηα πεξαηηέξσ κεγάισκα. Όηαλ νη ππννκάδεο επαλαιακβάλνληαη, θαη βαζίδνληαη ζε κόληκεο ζπκκαρίεο νδεγνύλ ηελ νκάδα ζε δπζιεηηνπξγηθή εμέιημε, κε παξάδεηγκα ην ξόιν ηνπ «απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ». Σέινο, ν ζπληνληζηήο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο ησλ δηθώλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ γηα ηελ νκάδα ζην ζύλνιό ηεο, αιιά θαη γηα ηα κέιε ηεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηδηαηηεξόηεηεο (Swiller, 2011). Νεςποβιολογία και ζύγσπονερ πποζεγγίζειρ ζηη εκπαιδεςηική διαδικαζία Ο άλζξσπνο, κέζα ζηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία, ζ' έλα θαηλνύξγην πεξηβάιινλ, ληώζεη ην αίζζεκα ηνπ θόβνπ. ήκεξα δε θνβάηαη όηη ζα απεηιεζεί ε δσή ηνπ, αιιά ε ςπρνθνηλσληθή ηνπ ππόζηαζε, πνπ έρεη λα θάλεη κε ζπλαηζζήκαηα επάξθεηαο, απνδνρήο, απόξξηςεο, απνδνθηκαζίαο. Πξόθεηηαη γηα έλα κεραληζκό πνπ δηακνξθώζεθε κέζα ζηηο εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα ππεξεηήζεη ηελ επηβίσζε θαη γη' απηό παξακέλεη ακεηάβιεηνο θαη δελ εγθαηαιείπεη, παξά ηελ επαλάιεςε αλάινγσλ εκπεηξηώλ (Flores, 2010). Γηα απηό ν ζηόρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ ζηα ΓΔ πνπ λα πξνάγεη ηε κάζεζε, ηα λέα εξεζίζκαηα θαη έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν δνπιεηάο πνπ ζα νδεγήζεη ζε λένπο πξνβιεκαηηζκνύο, θαη ζθέςεηο. Ο ζρεδηαζκόο απηήο ηεο βησκαηηθήο

3 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 εξγαζίαο ζηόρεπζε ζην λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα αζθάιεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηα κέιε, θαζώο θαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ζηνλ εθπαηδεπηή. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θιίκαηνο, γηα απηό θαη δίλεηαη κεγάιε βαξύηεηα ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζώο ζεσξείηαη όηη απηό απνηειεί ζεκαληηθή ζπλζήθε γηα ηελ ππνθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο θαη ηειηθά ηελ πξαγκαηνπνίεζε απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο (Γνπξλάο, 2013). ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Γηαπξνζσπηθήο Νεπξνβηνινγίαο (Siegel, 2007) ε ζρέζε, ε ζπλνκηιία κε ηνλ άιινλ, αιιάδεη ηηο λεπξσληθέο νδνύο θαη εληζρύεη ηηο ζπλάςεηο, ηδηαίηεξα όηαλ απηή ε ζπλνκηιία, ν δηάινγνο, είλαη ζεκαληηθόο θαη ζπκβαίλεη κέζα ζ έλα πιαίζην ζπλαηζζεκαηηθήο εγξήγνξζεο, ζπληνληζκνύ, αζθάιεηαο θαη ηζρπξώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δεζκώλ. Δπίζεο, κε ηηο ζύγρξνλεο απόςεηο παξάγνληαο αιιαγήο είλαη νη ζρέζεηο θαη όρη ν εθπαηδεπηήο (Γνπξλάο, 2013). Οη ηερληθέο έρνπλ ιηγόηεξε ζεκαζία από ηελ αλζξώπηλε αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλα αίζζεκα απνδνρήο θαη «αλήθεηλ», πνπ απαηηείηαη γηα όιεο ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ σο ζηόρν ηε κάζεζε θαη ηελ εμέιημε. Καηά ην Rosi (1986), ε λέα εκπεηξία ελεξγνπνηεί γνλίδηα πνπ παξάγνπλ πξσηεΐλεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλάςεσλ (ζπλαπηνγέλεζε) θαη λεπξώλσλ (λεπξνγέλεζε). Η λεπξνπιαζηηθόηεηα απνηειεί κία δηεξγαζία πνπ δηαηεξείηαη ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, αθόκε θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία. Η ζπλεηζθνξά ησλ λεπξνεπηζηεκώλ ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξώπνπ εληζρύεη ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ κνληέινπ εθπαίδεπζεο θαη ζπγρξόλσο επηβεβαηώλεη πνιιέο ππάξρνπζεο κεζόδνπο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνύληαη. ήκεξα γλσξίδνπκε όηη αλζξώπηλνο λνπο αλαπηύζζεηαη απ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ λεπξνθπζηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ θαη ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Γηαπξνζσπηθήο Νεπξνβηνινγίαο (Siegel, 2007) ε ζρέζε, ε ζπλνκηιία κε ηνλ άιινλ, αιιάδεη ηηο λεπξσληθέο νδνύο θαη εληζρύεη ηηο ζπλάςεηο, ηδηαίηεξα όηαλ απηή ε ζπλνκηιία, ν δηάινγνο, είλαη ζεκαληηθόο θαη ζπκβαίλεη κέζα ζ έλα πιαίζην ζπλαηζζεκαηηθήο εγξήγνξζεο, ζπληνληζκνύ, αζθάιεηαο θαη ηζρπξώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δεζκώλ Παξάγνληεο αλαγθαίνη γηα ηελ πξναγσγή ηεο πιαζηηθόηεηαο ηνπ εγθεθάινπ (Flores, 2010) είλαη: Οη δπλαηνί ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί, Σν πινύζην ζε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε θαη ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα πνπ δηεγείξνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ πεξηέξγεηα, ε εκπεηξία, ε βησκαηηθή κάζεζε θαη όρη ε εξκελεία ή ν αθεξεκέλνο ιόγνο, κε ζεκαληηθή ηελ επαλάιεςε ην θιίκα αζθάιεηαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζπλεξγαζία, θξνληίδα, ελίζρπζε ηνπ ζεηηθνύ θαη αίζζεκα δηθαηνζύλεο, πνπ αλαδεηθλύνπλ ην βαζηά θνηλσληθό ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ. Οη λεπξνεπηζηήκεο δηδάζθνπλ όηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο εκπεηξίεο θαη θαηάιιεια πεξηβάιινληα πνπ απμάλνπλ ηελ πιαζηηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη άιιεο εκπεηξίεο θαη πεξηβάιινληα πνπ αλαζηέιινπλ θαη παξεκβαίλνπλ ζηε λεπξνπιαζηηθόηεηα, δειαδή ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. Ο άλζξσπνο κεγαιώλεη θαη εμειίζζεηαη κέζα ζε νκάδεο, κε πξσηαξρηθή ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ζε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ην ζρνιείν. Η νκάδα πνπ εκθαλίδεη ζπλνρή θαη πξνζθέξεη έλα αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο όπνπ ε πξνζσπηθή αληηπξνζώπεπζε θαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο κπνξνύλ λα εθθξαζζνύλ θαη λα εμεξεπλεζνύλ κε αζθάιεηα θαη επηηξέπεη ηελ αλαπόθεπθηε ζύγθξνπζε πνπ εγείξεηαη ζε θάζε απζεληηθή ζρέζε. Η νκάδα είλαη αζθαιήο όηαλ είλαη πξνβιέςηκε θαη ηα κέιε κπνξνύλ λα δηακαξηπξεζνύλ, λα δηαθσλήζνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ ην έλα ην άιιν, ρσξίο ην θόβν ηεο ακθηζβήηεζεο, ηεο απόξξηςεο θαη ηεο απνδνθηκαζίαο (Γνπξλάο, 2013).. Έλα κνληέιν, πνπ απαξηίδεη ηηο λέεο αλαθαιύςεηο ησλ λεπξνεπηζηεκώλ, αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ην ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην ξόιν πνπ απηό παίδεη, ζε αληηπαξάζεζε κε παιαηόηεξεο απόςεηο, πνπ ζπζρέηηδαλ ηηο πηζαλέο αηηίεο δπζιεηηνπξγηώλ ησλ αηόκσλ κε ηνπο ηδηαίηεξνπο ηξόπνπο πνπ νη γνλείο κεγάισλαλ ηα παηδηά ηνπο (Prior el al, 2006). ηελ νηθνγέλεηα ην ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα νξίδεηαη από ηε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνύ, ησλ γνληώλ, θαη αθόκε ε ζρέζε ηνπ θάζε γνληνύ κε ηα παηδηά ηνπ θαζνξίδεηαη από ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε θαη ηε ζπγθηλεζηαθή αηκόζθαηξα πνπ απηνί δεκηνπξγνύλ. Δηδηθά ζην ζρνιηθό ρώξν ε ζεκαζία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα θαη νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κεηαμύ ηνπο, απνβαίλνπλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηε δηακόξθσζε απηνύ ηνπ θιίκαηνο. Σν θαηάιιειν ζπγθηλεζηαθό θιίκα παξακέλεη ζεκαληηθόο παξάγνληαο κάζεζεο θαη εμέιημεο θαη ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ θαη δηακνξθώλεη ηηο ζπλζήθεο πνπ βνεζνύλ ζηε κεγαιύηεξε δπλαηή πιαζηηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ (Flores, 2010). Βήμαηα ςλοποίηζηρ ενόρ Project για ηην ενίζσςζη και βεληίυζη ηηρ εκπαίδεςζηρ ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιαίζην απαηηνύληαη ζρνιεία κε ηθαλνύο θαζεγεηέο, πξόζπκνπο εθπαηδεπόκελνπο θη αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη πξνώζεζεο ηνπο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απαηηείηαη, επίζεο, εκβάζπλζε ζηε γλώζε θαζώο θαη πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε. Κπξίσο όκσο απαηηεί λένπο νξίδνληεο, ζύγρξνλνπο θαη νπζηαζηηθνύο, όπσο θαληαζία, δεκηνπξγηθό πλεύκα, ζθέςε έμππλε θαη ηνικεξή (Βεξγίδεο 2003). Κάηη ηέηνην εθπιεξώλεηαη πιήξσο από ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, όπνπ απαηηείηαη εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό κε πςειά πξνζόληα θαη εμεηδίθεπζε. εκεηώλεηαη επίζεο όηη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπο, δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά από ηα αληίζηνηρα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θπξίσο σο πξνο ηηο αξρέο, ην πεξηερόκελν, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Βεθξήο, 2010). Σηάδια ηηρ Διδακηικήρ Εθαπμογήρ για ηην καηαγπαθή ηων πόπων ζηα πλαίζια ηηρ διαμόπθωζηρ ηος Project Ο ιεπηνκεξήο έιεγρνο ησλ ηνπηθώλ πόξσλ απνηειεί κηα δηαδηθαζία απζηεξά ζπγθξνηεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή, πνπ εμειίζζεηαη ζε δύν βαζηθά ζηάδηα: θαηαγξαθή θαη ηε αμηνιόγεζε (Μνπγγνιηάο θ.α., 2012). Γη` απηό ζα ρξεηάζηεθε λα θαηαλεκεζνύλ νη εξγαζίεο ζε δηάθνξα ηκήκαηα ην ζηάδην ηεο θαηαγξαθήο: Σν πξώην βήκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ πόξσλ είλαη νπζηαζηηθά κηα άζθεζε αληαιιαγήο ηδεώλ, κε εξσηήζεηο θιεηδηά πνπ ηέζεθαλ γηα λα θαηαλνεζεί ε επηζθεςηκόηεηα κηαο πεξηνρήο θαη πνπ είλαη ησλ αθόινπζσλ ελδεηθηηθώλ δηαηππώζεσλ: Ση ην ελδηαθέξνλ ζα κπνξνύζε λα δεη ν επηζθέπηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή; Πνηνη είλαη νη `

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Καθηγητών Πληροφορικής δηάθνξνη ηύπνη ζέιγεηξσλ ηεο πεξηνρήο πνπ κπνξεί λα επηζθεθηεί θάπνηνο; Ση είδνπο εμππεξεηήζεηο απαηηνύλ ηα πθηζηάκελα ζέιγεηξα; Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ νη επηζθέπηεο θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο εκέξαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή; Ση είδνπο δηακνλή είλαη δηαζέζηκε ώζηε λα θάλεη ηνπο επηζθέπηεο λα ζέινπλ λα παξακείλνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Γη` απηό ην ιόγν ν δηαρσξηζκόο ηεο θαηαγξαθήο ρσξίζηεθε ζε δύν κέξε. Αξρηθά, δηαηέζεθε κηα δηδαθηηθή ώξα γηα ηνλ ρσξηζκό ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε νκάδεο θαζώο θαη γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκό πάλσ ζηα πξναλαθεξόκελα εξσηήκαηα. Ύζηεξα, ε δηάζεζε άιιεο κηαο δηδαθηηθήο ώξαο ώζηε νη νκάδεο λα θαηαγξάςνπλ, ε θάζε κία μερσξηζηά, ηηο απαληήζεηο ηνπο. Καηόπηλ δηαηέζεθε κηα δηδαθηηθή ώξα ζην εξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ζθνπό λα γλσξίζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλνληαη νη αλαδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν θαη πώο κπνξνύκε λα αμηνινγνύκε ηε «βαξύηεηα» ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ ησλ αλαδεηήζεσλ. ηελ 2ε δηδαθηηθή ώξα νη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ βάζεη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ από ην πξώην κάζεκα, λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη λα δηνξζώζνπλ πηζαλά ηνπο ιάζε. Δπίζεο, ζα κπνξνύλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ώξαο λα ςεθηνπνηήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο γηα λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκεο θαη λα κπνξνύλ λα ηηο δηαρεηξηζηνύλ ζηα αθόινπζα βήκαηα ηνπ project. Το θεωρητικό πλαίςιο τησ εκπαιδευτικήσ εφαρμογήσ: Διαθεματικότητα Η ξαγδαία θαη αδηάθνπε ηερλνινγηθή εμέιημε επαλαπξνζδηνξίδεη ην πεξηερόκελν ηεο κάζεζεο, ε νπνία απνθηά άιιε ρξνληθή δηάζηαζε θαη λνείηαη πιένλ σο δηαξθήο ζπλνδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ πνξεία ηνπ αηόκνπ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη κηα επαλεμέηαζε ηνπ ηη ελλννύκε γξακκαηηζκό θαη ηη δηδάζθνπκε σο γξακκαηηζκό ζηα πιαίζηα ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο. Μηινύκε κε άιια ιόγηα γηα ηε δηαζεκαηηθόηεηα ζηε ζρνιηθή γλώζε. Τπό ην πξίζκα απηό, κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, κε άμνλα ην ιόγν (discourse) σο θνηλσληθή πξαθηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηελ επίηεπμε βαζηθώλ εθπαηδεπηηθώλ επηδηώμεσλ ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γαγδηδέιεο, 2003). Έπεςνα πεδίος Η εξεπλά πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζην.γ.δ. Πεηξαηά, κε εθπαηδεπόκελνπο θαη από ηνπο δύν θύθινπο θνίηεζεο ηνπ ΓΔ. Η πινπνίεζε ηεο παξνύζαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ιόγσ ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη, έιαβε ρώξα ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο ην νπνίν είρε δηάξθεηα ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο αλά εβδνκάδα, ελώ δηαηέζεθε θαη κία δηδαθηηθή ώξα, αλά εβδνκάδα, από ηελ δηδαζθαιία ηνπ Γξακκαηηζκνύ ηεο Πιεξνθνξηθήο. Ο αξηζκόο ησλ εθπαηδεπόκελσλ αλεξρόηαλ ζηνπο 20. Από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ην 75% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην ππόινηπν 25% άλδξεο (ρήκα 1). Πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εξγαζηήξην θσηνγξαθίαο είλαη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ρήκα 2), αιιά θαη ε ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 'Α θαη 'Β θύθινπο ζπνπδώλ (ρήκα 3). Αλαιπηηθά νη ειηθίεο ηνπο ήηαλ: εηώλ: 10% εηώλ: 45% >45 εηώλ: 45% Δλώ ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ πξώηνπ θύθινπ αλεξρόηαλ ζηνπο 3 θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ δεπηέξνπ θύθινπ ζππνδώλ ζε 17 εθπαηδεπόκελνπο. Γπάθημα 1 Φύλλο Δκπαιδεςομένυν Άλδξεο Γπλαίθεο σήμα 1. Φύλλο Δκπαιδεςομένυν

5 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 Γπάθημα 2 Ηλικιακή ηαξινόμηζη > σήμα 2. Ηλικιακή Σαξινόμηζη ος Κύκλος Σπουδών 8 6 2ος Κύκλος Σπουδών σήμα 3. Καηανομή βάζει Κύκλος ποςδών Σσεδιαζμόρ και εκπαιδεςηικοί ζηόσοι Η παξνύζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε εθαξκόζηεθε ζην ΓΔ Πεηξαηά, κε ηελ πεπνίζεζε όηη ε δηα βίνπ κάζεζε, όπσο απηή πξνζθέξεηαη ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηα ζρνιεία, δελ κπνξεί λα είλαη κία εμεηδηθεπκέλε θαη άλεπξε παξνρή ζηείξαο γλώζεο ε νπνία δελ ζπλάδεη θαζόινπ κε όζα ζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα σο ζηόρνπο. Σα ΓΔ απνηεινύλ έλαλ νπζηαζηηθό ππξήλα κίαο πεξηνρήο κε ζθνπό ηα κέιε απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο λα απνηεινύλ ελεξγνύο πνιίηεο, νη νπνίνη ζα επηηύρνπλ πεξαηηέξσ θνηλσληθή αλάπηπμε, πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηα δξώκελα ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη ηέινο αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη απαζρόιεζεο. Οη ζθνπνί θαη νη επηκέξνπο ζηόρνη ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (ΙΝΔΓΙΒΙΜ, 2014), απνηέιεζαλ θαη ην πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ δηαηππώζεθε ν γεληθόο ζθνπόο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Δηδηθόηεξα, ππνγξακκίζηεθε ε αλαγθαηόηεηα νη εθπαηδεπόκελνη, λα εμνηθεησζνύλ κε ηε δηαρείξηζε ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο, ηε δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε, ηελ θξηηηθή αληηκεηώπηζε ησλ δηαδηθηπαθώλ πιεξνθνξηώλ αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε γλώζε απηή ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Η επηδίσμε απόθηεζεο βαζηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θαη ε γεληθόηεξε ε θαιιηέξγεηα κηαο θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην θόζκν θαη ηε γλώζε ζπληέιεζε, ζηε ζπλέρεηα, ζηνλ από θνηλνύ θαζνξηζκό ησλ επηκέξνπο δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. πγθεθξηκέλα, επηδηώθνπκε νη εθπαηδεπόκελνη λα κπνξνύλ λα αμηνινγνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθηπαθώλ ηνπο αλαδεηήζεσλ θαη λα ηα αμηνπνηνύλ θαηαξηίδνληαο θαηαιόγνπο κε ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ. ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ έκθαζε κπνξεί λα δνζεί, δηα ηεο αμηνπνίεζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο πνπ δηαζέηνπλ ηα ΓΔ, ηόζν ζην ρεηξηζκό ηνπ Η/Τ σο κέζνπ πξνζέγγηζεο δηαθνξεηηθώλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ όζν θαη ζηελ ηθαλόηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα θαηαλννύλ θαη λα παξάγνπλ θείκελα, ιεηηνπξγώληαο απνηειεζκαηηθά σο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Βαζικοί ζηόσοι πκπεξαζκαηηθά νη βαζηθνί ζηόρνη ήηαλ νη αθόινπζνη: `

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δπίπεδο γνώζευν Οη εθπαηδεπκέλνη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηνλνκάδνπλ ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ θσηνγξάθεζε κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, θαη ηελ απνζήθεπζε θσηνγξαθηώλ ζε ππνινγηζηή. Να είλαη ηθαλνί λα επεμεγνύλ ηνλ ξόιν θαη ηε ρξεζηκόηεηα θάζε ζπζθεπήο θαη εμαξηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Να θαηαθέξνπλ λα αμηνινγνύλ ηελ εγθπξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ βξίζθνπλ ζην δηαδίθηπν. Να ρξεζηκνπνηνύλ ηηο γλώζεηο πνπ ιακβάλνπλ ζην ρώξν ηνπ ΓΔ, ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο Δπίπεδο δεξιοηήηυν Να εξγάδνληαη ζε έλαλ ππνινγηζηή θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ κε ζρεηηθή απηνλνκία γηα λα δηαρεηξηζηνύλ ηα πεξηερόκελα κίαο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Να δεκηνπξγνύλ θαθέινπο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ αξρεία θσηνγξαθίαο Να εληνπίδνπλ ζην δηαδίθηπν εζηηαζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Δπίπεδο ζηάζευν Να εκπιαθνύλ ελεξγά νη εθπαηδεπόκελνη ζηε δηαδηθαζία, ώζηε λα κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ επθνιία κεηαθνξάο θσηνγξαθίαο από ηε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ζηνλ ππνινγηζηή. Να αλαδπζνύλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπόκελνη είραλ θαηά ην παξειζόλ άθξηηα πηνζεηήζεη απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν, ζηάζεηο πνπ ζε άιιεο πεξηπηώζεηο ζα είραλ δπζθνιία λα ηηο εθθξάζνπλ ή λα κελ ηηο ζπλεηδεηνπνηνύζαλ. Απηνί νη ζηόρνη ηέζεθαλ κε ζθνπό νη εθπαηδεπόκελνη λα κπνξέζνπλ λα αλαπηύμνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηνπο ππνινγηζηέο, ηε ρξήζε δηαδηθηύνπ θαη ηε ρξήζε ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ηόζν ζηνλ πιεξνθνξηθό γξακκαηηζκό όζν θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Γηα λα επηηεπρζνύλ απηνί νη ζηόρνη ν εθπαηδεπηήο δελ ζεώξεζε θακία δεμηόηεηα ή γλώζε σο δεδνκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό κπόξεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο λα πεηύρεη ζε έλα βαζκό γλσζηηθή νκνηνγέλεηα ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ν εθπαηδεπηήο, θαηόξζσζε λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ δελ είραλ θακία πξνεγνύκελε γλώζε λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ ππόινηπε νκάδα. Αθνινπζώληαο ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ (επνηθνδνκεηηζκνύ) θαη ηνπ θνηλσληθνύ δνκηζκνύ (Cooperstein & Kocevar-Weidinger, 2004), ζεσξήζεθε όηη ε γλώζε είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπόκελνη καζαίλνπλ πξάηηνληαο κέζα από ηε δηθή ηνπο πνξεία αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο θαη κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο άιινπο, ηνπο ζπλεθπαηδεπόκελνύο ηνπο θαη ηνλ γεληθόηεξν θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν. Ο επνηθνδνκεηηζκόο θαηαξγεί ην παξαδνζηαθό κνληέιν κεηάδνζεο γλώζεο, θαζώο ν εθπαηδεπηήο πξνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα δξνπλ καζαίλνληαο κέζα από ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο (Σξαςηώηε θ.α., 2011). Η εφαρμογή Γηα απηό ην ιόγν, από ηελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα ν εθπαηδεπηήο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνύλ κε ζαθήλεηα ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο, ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ώζηε λα πεηύρεη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. Παξάιιεια όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε ζεσξεηηθή ελόηεηα γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηε ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο απόδνζεο, δόζεθε κεγάιε βαξύηεηα ζηελ δεκηνπξγία θαιώλ ζρέζεσλ κεηαμύ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ, ώζηε λα ππάξμεη ην θαηάιιειν ζπγθηλεζηαθό θιίκα ώζηε λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο (ιεηηνπξγία ζεκαληηθή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ) θαη λα δηακνξθώζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ βνήζεζαλ ζηε κεγαιύηεξε δπλαηή πιαζηηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Flores, 2010). Οη θσηνγξαθηθνί θαηάινγνη πνπ εθπνλήζεθαλ, πεξηιάκβαλαλ κέξε από πεξηνρέο ηεο Νίθαηαο, ηνπ Αγ. Ισάλλε Ρέληε θαη ηνπ Πεηξαηά (Κακίληα, Παζαιηκάλη θιπ). Οη εθπαηδεπόκελνη κεηά από ζπδήηεζε κίαο δηδαθηηθήο ώξαο ζηελ ηάμε, κπόξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ πσο ε θαηαγξαθή δελ πξννξίδεηαη λα είλαη κόλν έλαο βαζηθόο πίλαθαο ειέγρνπ ησλ ζέιγεηξσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ, αιιά θη έλαο άξηζηα δνκεκέλνο θαηάινγνο πόξσλ από ηελ άπνςε ηνπ ηύπνπ, ηεο δπλακηθόηεηαο, ηεο αγνξάο, ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο θαη ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο / πξνζβαζηκόηεηαο. Γελ βνεζάεη ηδηαηηέξσο ην λα γλσξίδεη θάπνηνο ηελ ύπαξμε ελόο πόξνπ, εάλ δελ μέξεη ην πνύ λα πάεη ή κε πνηνλ λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ζπδεηήζεη γηα ην ξόιν ηνπ ή γηα ηνλ ζθνπό ηεο ελδερόκελεο αλάπηπμήο ηνπ. Οπόηε, έγηλε θαηαλνεηό ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο πσο ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο είλαη νινθιεξσκέλε κόλν όηαλ απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ ησλ πόξσλ ε νπνία λα δείρλεη ηα ζεκεία ησλ δηάθνξσλ ηδηνθηεζηώλ, ιεηηνπξγηώλ θ.ιπ., ηα νπνία ζα κπνξνύλ λα είλαη πξνζπειάζηκα. Σνλίζηεθε δε ε αλάγθε, κειινληηθά, ηεο ζηαζεξήο θαη ζπλερνύο ελεκέξσζεο ηεο βάζεο γηα ηηο αιιαγέο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα ιάβνπλ ρώξα. ηε ζπλέρεηα, ζε ρξόλν δύν δηδαθηηθώλ σξώλ, νη εθπαηδεπόκελνη ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο θαη θαηέγξαςαλ ε κελ πξώηε νκάδα ηνπο θπζηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο πόξνπο, έλαλ θαηάινγν γηα ηηο εθδειώζεηο θαη έλαλ αθόκα θαηάινγν γηα όιεο ηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά θαη ε δεύηεξε νκάδα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Νίθαηαο. Σσεδιαζμόρ ομάδων και σπονοηαξινόμηζη Ο ζρεκαηηζκόο νκάδσλ έγηλε ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη λα αλαπηύμνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη λα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα. Κάλνληαο ρξήζε απηό ην δηαρσξηζκό ζηηο επόκελεο δηδαθηηθέο ώξεο ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο (ηξεηο ώξεο θάζε βδνκάδα) νη εθπαηδεπόκελνη θιήζεθαλ λα επηζθεθζνύλ ηνπο ρώξνπο πνπ είραλ θαηαγξάςεη θαη λα ηνπο θσηνγξαθήζνπλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ππήξμε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ζε άηνκα πνπ αληηκεηώπηδαλ πξόβιεκα κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο, ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ δηαηππώζεθαλ αθνξνύζαλ θαηά θύξην ιόγν ην άλνηγκα ηεο κεραλήο θαη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο όπσο ην θεληξάξηζκα θαη ε ρξήζε θίιηξσλ αλάινγσλ κε ην θσηηζκό ηεο πεξηνρήο θιπ. Παξάιιεια δηαηέζεθε θαη έλαο κηθξόο αξηζκόο σξώλ (κία ώξα αλά βδνκάδα) από ην κάζεκα ηνπ Γξακκαηηζκνύ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη, απηνί πνπ άλεθαλ ζην δεύηεξν θύθιν ζπνπδώλ, λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, λα ζπγθξίλνπλ ηηο εκπεηξηθέο ηνπο γλώζεηο κε όζα δηάβαδαλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη λα ζπιιέμνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέξε πνπ ζα επηζθέπηνληαλ.

7 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δεηήζεθε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα δηαηππώζνπλ ηπρόλ απνξίεο θαη λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα ην εξγαζηήξην θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ. Κξίζεθε ζθόπηκν ν εθπαηδεπηήο λα επηκείλεη ζην ζηάδην απηό εκπινπηίδνληάο ην θαη κε εξσηήζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, κε ζθνπό ηνλ αλαζηνραζκό ηνπο ζηελ εκπεηξία πνπ είραλ, αιιά θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. Σέινο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή αιιά θαη ην ΓΔ αμηνινγήζεθαλ θαη νη θσηνγξαθίεο, ζε πξώην ζηάδην από ηνλ εθπαηδεπηή ώζηε λα απνξξηθζνύλ όζεο δελ ήηαλ ηερληθά άξηηεο θαη ζε δεύηεξν ζηάδην από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ώζηε λα επηιερζνύλ ηξηάληα από απηέο νη νπνίεο θαη εθηεζήθαλ ζε εηδηθέο πξνζήθεο ζπλνδεπόκελεο θαη από ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ρώξν. Η έθζεζε απηή έιαβε ρώξα ζηε ηειεηή απνθνίηεζεο ησλ ηειεηόθνηησλ ηνπ ζρνιείνπ, ζην ακθηζέαηξν ηνπ Ισλίδεηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ζηνλ Πεηξαηά, όπνπ θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπόκελνη αιιά θαη νη νηθείνη ηνπο κπόξεζαλ λα δνπλ νινθιεξσκέλν ην έξγν ηνπο. Αλ θαη αξρηθόο ζθνπόο ήηαλ ε έθδνζε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ελόο ηνπξηζηηθνύ νδεγνύ ηεο πεξηνρήο, απηό ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ιόγσ έιιεηςεο εθπαηδεπηή (ε πξόζιεςή ηνπ έγηλε ην Μάξηην). ςμπεπάζμαηα ηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα αλαδεηρζεί ε πνιύπιεπξε δηάζηαζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κέζα από ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηε κέζνδν project κέζσ κηαο έξεπλαο πεδίνπ. Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Γξακκαηηζκνύ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο Η ζύγρξνλε απηή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ εζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Πιεξνθνξηθνύ Γξακκαηηζκνύ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, πνπ απνηεινύλ κία ηδηαίηεξε νκάδα ελειίθσλ κε αξθεηέο δπζθνιίεο ζην ζύλνιό ηνπο, πξνζθέξνληαο έλα αζθαιέο, ζύγρξνλν θαη γεκάην εξεζίζκαηα θαη επειημία πεξηβάιινλ κάζεζεο. Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλεη απηά ηα ζρνιεία λα δηαθέξνπλ είλαη όηη ζθνπόο ηνπο δελ είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ πνπ γίλεηαη ζηε δηάξθεηα κίαο ζρνιηθήο ρξνληάο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ αιιά δίλεηαη έκθαζε ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ηάμε. ε απηή ηελ θαηεύζπλζε θηλήζεθε ε παξνύζα εξγαζία κε ην project θαη ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ ρώξσλ ελδηαθέξνληνο, θαζώο δελ ειέγρεηαη ελ ηέιεη ην απνηέιεζκα πνζνηηθά, αιιά απνηηκάηαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία σο πξνο ηε κνξθσηηθή ηεο αμία θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αλαπηπρζνύλ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη αξθεηέο θνξέο εθπαηδεπόκελνη ησλ ΓΔ είλαη άηνκα άλσ ησλ εμήληα εηώλ, άηνκα κε πξνβιήκαηα επαλέληαμεο ζηελ θνηλσλία ή άηνκα ηα νπνία δελ είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα νινθιεξώζνπλ ηηο γπκλαζηαθέο ηνπο ζπνπδέο ιόγσ έληνλσλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ. Απηόο είλαη θαη ν ζθνπόο ηεο εξγαζίαο λα κπνξέζνπκε λα επαλεληάμνπκε ηόζν ζηελ θνηλσλία όζν θαη ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία άηνκα πνπ απέρνπλ θαηά πνιύ από ηέηνηνπ είδνπο «πξαθηηθέο». Με απηόλ ηνλ ηξόπν δίλεηαη δηαθνξεηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, θαζώο αλαδεηνύληαη δηδαθηηθνί ηξόπνη νη νπνίνη δε ζα νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε κηαο απνθξπζηαιισκέλεο γλώζεο, αιιά θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, θαηαιήγνληαο λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηε γλώζε. Απηό αθξηβώο πέηπραλ νη εθπαηδεπηέο εληάζζνληαο κέζα ζε κία δηαδηθαζία κε κάζεζεο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δκπλένληάο ηνπο ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελόο θαηαιόγνπ ζεκείσλ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο δηδάρζεθαλ πνιύ πεξηζζόηεξα από όζα είρακε θαηαθέξεη λα δηδάμνπκε κέζα ζε έλα απνκνλσκέλν θαη άλεπξν πεξηβάιινλ κίαο ζρνιηθήο ηάμεο. Γόζεθαλ ζην ζθνπό ηνλ νπνίν είραλ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ζπλερώο ηνπο ζηόρνπο ηνπο πξνο ην θαιύηεξν θαη αλαπηύζζνληαο ηελ αλάγθε λα απνθηήζνπλε όιν θαη πεξηζζόηεξεο γλώζεηο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα δηνξγαλώζνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζεκηλάξην γηα ηε θσηνγξαθία(εηδηθά ζέκαηα θσηνγξαθίαο, ηερληθέο θσηνγξάθεζεο). Αμηνζεκείσην είλαη πσο ε βαζηθή πεγή γλώζεο πνπ θαηαηίζεηαη πνιιέο θνξέο δε βξίζθεηαη κόλν ζηα ζρνιηθά βηβιία, ηα νπνία θαη έρνπλ εμνβειηζηεί από ην ζεζκό ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, αιιά θπξίσο βξίζθεηαη ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, ζπδεηήζεηο θαη παξνπζηάζεηο. Γηα ην ιόγν απηό έλα Project κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν σο θαηαιύηεο ζε νπνηαδήπνηε πξαθηηθή γλώζε κέζνπ ηεο δηδαζθαιίαο. Δλ γέλεη, πξέπεη λα έρνπκε ππόςε καο όηη πνιιέο πξνηάζεηο κπνξεί θαη πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη από επθάληαζηε πξνζέγγηζε θαη όρη δηδαθηηθή κέζα ζε ζηεγαλά θαη εύθνια «κνλνπάηηα». Αναθοπέρ Cooperstein, E., & Kocevar-Weidinger, E., (2004). Beyond active learning a constructivist approach to learning, Reference Services Review Volume 32, Number 2, 2004, Emerald Group Publishing Limited, ISSN , pp Flores, J.,P., (2010). Group Psychotherapy and Neuroplasticity: An Attachment Theory Perspective. International Journal of Group Psychotherapy, 60 (4). Jarvis, P., (1995). Adult and continuing education: theory and practice, Routledge. Jarvis, P., (2003). Σπλερηδόκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζεσξία θαη πξάμε, Μεηάθξαζε: Μαληάηε Α., Μεηαίρκην, Αζήλα. Knowles., M., (1984). The adult learner: a neglected species. (3rd ed.) Hiouston: Gulf. Kolb, D., & Fry, R., (1975). Toward an applied theory of experiential learning. In:Cooper, C. (Ed). Theories of group process. London: John Wiley. Massoud, Samia, L., (1991). Computer attitudes and computer knowledge of adult students, Journal of Educational Computing Research, Volume 7, Number 3, pages Mayhorn, Ch., Stronge, A., McLaughlin, A., & Rogers W., (2004). Older adults, computer training and the systems approach: a formula for success, Educational Gerontology Volume 30, Issue 3, pages OECD (1996). Lifelong Learning for All, Last retrieved 2 February Prior V, & Glaser D. (2006), Understanding Attachment and Attachment Disorders. Theory, Evidence and Practice. Jessica Kingsley Publishers London. Rogers A., (1999). Η εκπαίδεςζη ενηλίκυν, κεηάθξαζε:. Παπαδνπνύινπ Μ., Μαξία Σόκπξνπ Μ., Μεηαίρκην, Αζήλα. Rossi L.E., (1986). The Psychobiology of Mind-Body Healing. New concepts of the Therapeutic Hypnosis., W.W. Norton. New York. Siegel, J.D. (2007). The Mindful Brain. Reflection and Attunement in the Cultivation of Well-Being. New York: W.W. Norton. Subrahmanyam, Kaveri, Robert E. Kraut, Patricia M. Greenfield, Elisheva., & F., Gross, (2000). The Impact of home computer use on children`s activities and development, The Future of Children / Children and Computer Technology Volume 10, Number 2. Swiller, I.H. (2011). Process Group. International Journal of Group Psychotherapy. `

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Καθηγητών Πληροφορικής Βεθξήο, Λ., & Υνληνιίδνπ, Δ., (2010). Πποδιαγπαθέρ ζποςδών για ηα ζσολεία δεύηεπηρ εςκαιπίαρ, β έθδνζε, Αζήλα, ΤΠΔΠΘ, ΓΓΓΒΜ, ΙΓΔΚΔ. Βεξγίδεο, Γ., (2003). Οι εκπαιδεςηικοί ηων Σ.Δ.Ε. Το πεπίγπαμμα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ ηοςρ. Έξεπλα, Αζήλα, ΤΠΔΠΘ, ΓΓΔΔ, ΙΓΔΚΔ, ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ Βεξγίδεο, Γ., (2005). Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηε Ειιάδα: επηηεύγκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο. Πξαθηηθά 1νπ πλεδξίνπ Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Μεηαίρκην, Αζήλα. Γνπξλάο, Γ, (2013). Η αιιαγή κέζα από ηε ζρέζε: Έλα δηεπηζηεκνληθό κνληέιν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο νκάδαο κέζα ζηελ εθπαίδεπζε, 2013, Σειεπηαία πξνζπέιαζε 8 Φεβξνπαξίνπ Γαγδηιέιεο, Β., (2003). Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο θαη ν πιεξνθνξηθόο γξακκαηηζκόο ζην Πξνδηαγξαθέο Σπνπδώλ ζηα Σρνιεία Δεύηεξεο Επθαηξίαο, ΓΓΔΔ, ΙΓΔΚΔ, Αζήλα. Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., (2014). Ιλζηηηνύην Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ηειεπηαία πξνζπέιαζε 8 Φεβξνπαξίνπ 2014 Κόθθνο, Α., (2005). Εθπαίδεπζε ελειίθσλ αληρλεύνληαο ην πεδίν, Μεηαίρκην, Αζήλα. Κνληάθνο, Α., & Γθόβαξεο Υ., (2006). Εθπαίδεπζε ε παηδαγσγηθή ησλ ελειίθσλ ζηελ Επξώπε θαη ζηελ Ειιάδα, ΙΓΔΚΔ, Αζήλα. Μαλεζηώηεο, Π, Βαδαίνπ, Α., & Ισζεθίδνπ, Β., (2011). Ο ξόινο ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ε πεξίπησζε ηνπ Σρνιείνπ Δεύηεξεο Επθαηξίαο Πεηξαηά, 3ν Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο, Αζήλα. Μαλεζηώηεο, Π., Καγηαβή, Μ., Παπαιαδάξνπ, Υξ., & Καλδηαο, Α., (2011). Μηα εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ζε ζρνιεία δεύηεξεο επθαηξίαο, αλαθαιύπηνληαο ηνλ Van Gogh κέζα από ηελ ηαηλία Όλεηξα ηνπ Αθίξα Κνπξνζάβα, 2ν Παλειιήλην πλέδξην «Έληαμε θαη ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, Πάηξα. Μαλεζηώηεο, Π., Μνπγγνιηάο, Αλδξέαο, & Ρίγγαο, Αλαζηάζηνο, (2013). «Η δηδαζθαιία ησλ ΤΠΕ ζε ελήιηθεο κηα εθαξκνγή ζηα ζρνιεία δεύηεξεο επθαηξίαο πξαθηηθή πξνζέγγηζε κε έξεπλα πεδίνπ» 7ν Παλειιήλην Σπλέδξην ΠΕΚΑΠ. Μνπγγνιηάο Α., Καξαγηάλλε Μ., Γ. Φαξηαλνύ Β. & Μαπξαγάλλε Μ.,(2012). Ο αλαπηπμηαθόο πιεξνθνξηθόο γξακκαηηζκόο ηρλειάηεο ηεο ζεκαηηθήο ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη θπζηθώλ πόξσλ γηα ηα ζρνιεία δεύηεξεο επθαηξίαο:μηα πξώηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, 17ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ πλδ. Πεξηθ. Διιάδαο, κε ηε ζπλδηνξγ. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο, ηνπ Σνκέα Γεσγξαθίαο ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ηνπ πεξηνδηθνύ Regional Science Inquiry, Γειθνί, ζει.145. Σξαςηώηε Α., Γνδόληζεο Μ. & Σξαςηώηε Π., (2011). Μηα πξόηαζε δηδαζθαιίαο γηα ην κάζεκα πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκνηηθνύ κε ρξήζε ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ, 6ν Παλειιήλην πλέδξην Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο Σ.Π.Δ.

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft

Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 229 Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, edimou@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα