ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014"

Transcript

1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ περίοδο) Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν Μζςθσ Γενικισ και Μζςθσ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με κζμα «Εκπαίδευςθ και κοινωνικό φφλο» (χειμερινό εξάμθνο) Ώρα: 8:00 13:00 Σόποσ:Hilton Park υμμετζχει θ εκπαιδευτικόσ όφθ Χαραλαμπίδου Επίςκεψθ ΕΜΕ Μουςικισ κ. Α. Χατηθγεωργίου Λυμπουρι 3 θ περίοδο- Α. Αλετράσ Επίςκεψθ υμβοφλων Γαλλικϊν 5 θ περίοδο (1-8 Δεκεμβρίου 2014) «Θμζρα Κρζπασ» Σα ζςοδα κα διατεκοφν για τθ Μακθτικι Προνοια Διανομι Σρίπτυχου με τίτλο «Ο χρόνοσ περνά και πίςω δε γυρνά, αξιοποίθςε τον παραγωγικά» από τισ ομάδεσ «Νοιάηομαι» και «Θλιαχτίδα» Τ.Κ. Α. Κωνςταντίνου. πυροποφλου, Μ.Χαραλαμπίδου, Θ. Κοφρτθ, Ι. Καρανικόλασ, Δ. Μαρακοβουνιϊτθσ, Ε. Αγγζλθ Ε. Δθμθτρίου Δ. Γιωργαλλι Κ. Αντωνιάδθσ 2/12/2014 ΣΡΙΣΘ υνάντθςθ Γονζων-Κακθγθτϊν Ώρα: Επίςκεψθ κ. τζλιου Κρανιδιϊτθ, υμβοφλου Σεχνολογίασ- ϊρα: 7.30 Παραλαβι και Παράδοςθ Σροφίμων Παιδικισ Εξοχισ Επιτροπι Μακθτικισ Πρόνοιασ και Ερυκροφ ταυροφ Τ.Κ.. πυροποφλου Κ. Αντωνιάδθσ

2 3/12/2014 ΣΕΣΑΡΣΘ Project Εικαςτικζσ υνομιλίεσ «υντροφιά με τουσ θλικιωμζνουσ» Επίςκεψθ και προςφορά γλυκϊν από τθν ομάδα εκελοντϊν μασ «Νοιάηομαι», ςτθ ςτζγθ θλικωμζνων Terra Santa - 4 θ περίοδοσ Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν Μζςθσ Γενικισ και Μζςθσ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με κζμα «Εκπαίδευςθ και κοινωνικό φφλο» (χειμερινό εξάμθνο) Ώρα: 8:00 13:00 Σόποσ: Hilton Park εμινάριο υνδικαλιςτικισ χολισ τθσ ΕΚ με κζμα: «Θ υνδικαλιςτικι Οργάνωςθ-Μζροσ Ι» Σόποσ: ΕΚ Λάρνακασ Δεξίωςθ ςτο Προεδρικό Μζγαρο προσ τιμι εκελοντϊν Ώρα: των Δεντροφφτευςθ ςτο Πάρκο «Θρϊων Μαρί» από τισ ομάδεσ εκελοντϊν μασ: «Φλόγεσ», «Γ1 team» και «Εδζμ» Χώροσ: Πάρκο Θρϊων Μαρί Ώρα: Ιατρικι Εξζταςθ Α1 και Α4 Ώρα: 7.45 (όλα τα κορίτςια και μετά όλα τα αγόρια) Πρόβα χορωδίασ 1 ο διάλειμμα Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν Μζςθσ Γενικισ και Μζςθσ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με κζμα «Εκπαίδευςθ και κοινωνικό φφλο» (χειμερινό εξάμθνο) Ώρα: 8:00 13:00 Σόποσ:Ajax Hotel Αγϊνεσ Καλακοςφαίριςθσ Θθλζων Λυκείων χολεία: Θμιτελικόσ 2 οσ Αϋ ομίλου+1 οσ Βϋ ομίλ Σόποσ: Γ. Πετράκθ Κυπριανοφ Εκπροςωπεί το ςχολείο θ Μ. Μιχαθλίδου με 5 μακθτζσ/τριεσ Β5 Φλουρζντηου Δθμιτρθσ Λφμπουρα Μαρία ακκά Κλειϊ Β7 Νικολάου Χαράλαμποσ Ελευκερίου Αφροδίτθ υνοδοί κακθγθτζσ Θ. Κοφρτθ Δ. Μαρακοβουνιϊτθσ υμμετζχει ο εκπαιδευτικόσ Άδωνισ Αλετράσ υμμετζχει θ επιςτάτρια του χολείου Μαροφλα Ανδρζου Εκπροςωπεί το ςχολείο ο Δ. Μαρακοβουνιϊτθσ Τ.Κ. Μ. Χαραλαμπιδου Κ. Αντωνιάδθσ Τ.Β.Δ. Φ. Χρυςάνκου Τ.Κ. Α. Αλετράσ υμμετζχει ο εκπαιδευτικόσ Π. Πουλουπάτθσ Τ.Κ. Φ.Α. Μ. Μιχαιλ

3 Αγϊνεσ Χειροςφάιριςθσ Θθλζων Λυκείων χολεία: Λ. Αγ. Γεωργίου- Αμερικανικι Ακαδθμ Σόποσ: Λ. Αραδίππου Κακικοντα Λ. Κυριακίδθσ 4/12/2014 ΠΕΜΠΣΘ 5/12/2014 ΠΑΡΑΚΕΤΘ Προαιρετικά εμινάρια Π.Ι. που φιλοξενοφνται ςτο ςχολείο μασ Κωδ. εμιναρίου ΓΕ Σίτλοσ εμιναρίου: Διερευνιςεισ και ςυνδζςεισ με τθν πραγματικι ηωι ςτα Μακθματικά και ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ- Σο Πρόγραμμα MASCIL Ειςθγθτισ: Νικόλασ Μουςουλίδθσ Ώρα: Εκκλθςιαςμόσ Β5-Β6 Αγίασ Βαρβάρασ «Αγαπϊ τθν Κφπρο, αγαπϊ τον τόπο μασ» δθμιουργία από ανακυκλϊςιμα υλικά από τθν ομάδα εκελοντϊν «Φλόγεσ» Χώροσ: ΓΤ.ΠΕ.ΚΤ Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν Μζςθσ Γενικισ και Μζςθσ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με κζμα «Εκπαίδευςθ και κοινωνικό φφλο» (χειμερινό εξάμθνο) Ώρα: 8:00 13:00 Σόποσ:Golden Bay Beach Hotel Ημέρα Μνήμησ των Μαχητών τησ Αντίςταςησ για τη Δημοκρατία Εκκλθςιαςμόσ Γ5, Γ6 άββα Θγιαςμζνου «Παίηω ςκάκι» μακιματα ςκακιοφ από εκπαιδευτικοφσ ςε μακθτζσ. Σα πιόνια ςχεδίαςε θ ομάδα «Φλόγασ» Χώροσ: κακιζρα κιπου, 1 ο Διάλειμμα ΓΤ.ΠΕ.ΚΤ Επίςκεψθ Επικεωριτριασ Φιλολόγων Γ. Κοφμα Α. Ιωάννου, Κ. Βιολάρθ, Π. Διάκου, Β.Δ Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν Μζςθσ Γενικισ και Μζςθσ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με κζμα «Εκπαίδευςθ και κοινωνικό φφλο» (χειμερινό εξάμθνο) Ώρα: 8:00 13:00 Σόποσ:Ajax Hotel Μ. Χαραλαμπίδου Α. Γεωργίου υμμετζχουν οι εκπαιδευτικοί Α. Γεωργίου Δ. Κωςτανάςιου Δ. Μαρακοβουνιϊτθσ A. Γεωργίου υμμετζχει θ εκπαιδευτικόσ Εραςμία τυλιανοφ

4 6/12/2014 ΑΒΒΑΣΟ 7/12/2014 ΚΤΡΙΑΚΘ 8/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ Αγϊνεσ Καλακοςφαίριςθσ Αρρζνων Λυκείων χολεία: Θμιτελικόσ 2 οσ Αϋ ομίλου+1 οσ Βϋ ομίλ Σόποσ: Γ. Πετράκθ Κυπριανοφ Παγκφπριοσ Διαγωνιςμόσ Μακθματικϊν Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όςοι διακρίκθκαν ςτουσ επαρχιακοφσ διαγωνιςμοφσ Σόποσ: Λφκειο Βεργίνασ Ώρα: 9:30-11:30 Κακαριότθτα ςτο εκκλθςάκι του Αγίου Γεωργίου ςτο Ριηοκάρπαςο. Χώροσ: Ριηοκάρπαςο υμμετοχι τθσ ομάδασ «Μικροί Εκελοντζσ» ςτο χριςτογεννιάτικο φιλανκρωπικό παηαράκι του Σμιματοσ Νζων Ερυκροφ ταυροφ Χϊροσ: Πλατεία Κίμωνοσ Φοινικοφδεσ 26 θ φνοδοσ τθσ Εκνικισ Ολυμπιακισ Ακαδθμίασ Κφπρου με κζμα «Αρχζσ και Αξίεσ του Ολυμπιςμοφ» Σόποσ: Ολυμπιακό Μζγαρο Ώρα: Σα παιδιά τθσ Κυριακισ Οι εκελοντζσ μασ κα ςυνοδεφςουν θλικιωμζνουσ ςτον Ιερό Ναό τθσ Ενορίασ τουσ και κα τουσ κρατιςουν ςυντροφιά. Χώροσ: Ενορίεσ Εκελοντϊν Ομάδων: «Νοιάηομαι», «Θλιαχτίδα», «Χρυςι Ελπίδα», «Γ1 team», «Ευτυχίασ», «οφία», «Φλόγεσ», «Μικροί Εκελοντζσ», «Αςτζρια», «Εδζμ» φςκεψθ Διεφκυνςθσ (3 θ -4 θ περίοδο) υνάντθςθ διδαςκόντων του Γ5 1 ο Διάλειμμα Αναγνωςτιριο 1 ο διάλειμμα - Α1 2 ο διάλειμμα Β3 Κακικοντα Μ. Μιχαιλ Τ.Β.Δ. Α. Κουδουνάσ Κόκκινο Κυριάκο Πάτροκλου, Β (ζπαινο ςτο Επαρχιακό) Σηιαποφρασ Άρθσ Μάριου, Γ (3 ο βραβείο Επαρχιακό) Κόκκινου Ελζνθ Πάτροκλου, Γ (ζπαινο) υνοδόσ Ε. Αγγζλθ υμμετζχει ο κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ Λ. Κυριακίδθσ Μζλθ τθσ Επιτροπισ Τ.Β.Δ. Ε. Κόμπου Τ.Κ. Λ. Ηάκου Κιρκιλλι Τ.Β.Δ. Π. Διάκου Τ.Κ. Α. Κωνςταντίνου Τ.Β.Δ. Ε. Κόμπου Τ.Κ. Κ. Μωυςζωσ

5 9/12/2014 ΣΡΙΣΘ «κζφτομαι Μακθματικά παίηω παραγωγικά» Παιχνίδι μακθματικϊν από τθν ομάδα «Θλιαχτίδα». Οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυνειςφζρουν 0.50ς για τθ Μακθτικι Πρόνοια το 1 ο και 2 ο διάλειμμα. Χώροσ: ΓΤ.ΠΕ.ΚΤ Αγϊνεσ Καλακοςφαίριςθσ Θθλζων Λυκείων χολεία: Θμιτελικόσ 2 οσ Αϋ ομίλου+1 οσ Βϋ ομίλ Σόποσ: Γ. Πετράκθ Κυπριανοφ 1 ο διάλειμμα - Α3 2 ο διάλειμμα Γ5 Τ.Κ. Δ. Γιωργαλλι Κακικοντα Μ. Μιχαιλ Τ.Β.Δ. Ε. Κόμπου Τ.Κ.. πυροποφλου Τ.Β.Δ. Ε. Κόμπου Τ.Κ. Λ. Ηάκου Κιρκιλλι 10/12/2014 ΣΕΣΑΡΣΘ Πϊλθςθ Χριςτουγεννιάτικθσ κάρτασ υλλογι Σροφίμων Επζτειοσ Παγκόςμιασ Διακιρυξθσ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (Φυλλάδιο Πινακίδα) 1 ο διάλειμμα - Β6 2 ο διάλειμμα Γ6 Τ.Κ. Ι. Καρανικόλασ με ομάδα «Χρυςι Ελπίδα» Μ. Χαραλαμπίδου με ομάδα «Φλόγεσ» Τ.Κ. Κ. Μωυςζωσ Τ.Β.Δ. Α. Κουδουνάσ Τ.Κ. Α. Ακαναςίου Τ.Β.Δ. Α. Κουδουνάσ Τ.Κ. Θ. Κοφρτθ Λειτουργία Χριςτουγεννιάτικου Σαχυδρομείου Προαιρετικά εμινάρια Π.Ι. που φιλοξενοφνται ςτο ςχολείο μασ Κωδ. εμιναρίου ΓΕ Σίτλοσ εμιναρίου: Διερευνιςεισ και ςυνδζςεισ με τθν πραγματικι ηωι ςτα Μακθματικά και ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ- Σο Πρόγραμμα MASCIL Ειςθγθτισ: Νικόλασ Μουςουλίδθσ Ώρα: Τ.Κ. Ι. Καρανικόλασ με ομάδα «Χρυςι Ελπίδα» 11/12/2014 ΠΕΜΠΣΘ 1 ο διάλειμμα - Β4 2 ο διάλειμμα Γ3 Τ.Κ. Α. Γεωργίου Τ.Β.Δ. Χ. Στοφισ Τ.Κ. Γ. Παναγιϊτου

6 Διαλζξεισ για τθν Εφθβεία από τθ Ιατρικι Επιςκζπτρια ςε τμιματα τθσ Αϋ τάξθσ Σόποσ: αίθουςα θ περίοδο: Α4 Σζχνθ Μ. Μιχαθλίδου 3 θ περίοδο: Α3 Αρχαία Π. Διάκου, Β.Δ. 4 θ περίοδο: Α1 Φ. Αγωγι-Μ. Μιχαιλιδου-Κ. Μθνά 5 θ περίοδο: Α5 Αρχαία Κ. Βιολάρθσ θμείωςθ: 3 θ περίοδο το Γ5 να πάει ςτθν αίκουςα 29 αντί ςτθν 121 (Θρθςκευτικά Αντωνιάδθ) Επίςκεψθ κ. Κίκασ Χατηθκακοφ, λειτουργοφ για κζματα ακοισ Ώρα: 8:15 Επίςκεψθ εκπαιδευτικισ ψυχολόγου Α. Οδυςςζωσ Ώρα:9.00 Τ.Β.Δ. Φ. Χρυςάνκου Τ.Κ. Δ. Μαρακοβουνιϊτθσ 12/12/2014 ΠΑΡΑΚΕΤΘ Παρακολοφκθςθ μακιματοσ από τθν Κόκκινου Ζλενα Διδακτορικι φοιτιτρια Πανεπιςτθμίου Κφπρου Α. Κουδουνά, Β6, Β7. πυροποφλου, Α2, Α3 Αγϊνεσ Καλακοςφαίριςθσ Θθλζων Λυκείων χολεία: Αμερικάνικθ Ακαδθμία VS Λ. Αραδίππου Σόποσ: Λ. Αραδίππου Εκκλθςιαςμόσ Α7, Β7, Γ7 πυρίδωνοσ του Θαυματουργοφ 1 ο διάλειμμα - Α4 2 ο διάλειμμα Β5 Κακικοντα Λ. Κυριακίδθσ Τ.Β.Δ. Χ. Στοφισ Τ.Κ. Κ. Βιολάρθσ Τ.Κ. Μ. Μολζςκθ Διαλζξεισ για τθν Εφθβεία από τθ Ιατρικι Επιςκζπτρια ςε τμιματα τθσ Αϋ τάξθσ Σόποσ: αίθουςα θ περίοδο: Α7 Πλθροφορικι -Σεχνολογία Θραςυβοφλου-Πουλουπάτθσ 4 θ περίοδο: Α2 Αγγλικά-Ρ. ιεκκερι 5 θ περίοδο: Α5 Αρχαία-Κ. Βιολάρθσ θμείωςθ: 4 θ περίοδο το Γ5 να πάει ςτθν αίκουςα 120 αντί ςτθν 118 (Αρχαία Ι. Καρανικόλα) Ετιςιο Κυπροελλαδικό υνζδριο υμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ Αγωγισ με κζμα «Θ Ενδυνάμωςθ του/τθσ Κακθγθτι/τριασ ΕΑ: φγχρονεσ Προκλιςεισ κα Μθχανιςμοί Αντιμετϊπιςθσ» Σόποσ: Πολιτιςτικό Κζντρο του Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτιμιου Κφπρου Τ.Β.Δ. Φ. Χρυςάνκου υμμετζχει ο κακθγθτισ ΕΑ. Μαρακοβουνιϊτθσ

7 Ώρα : Επαρχιακι υνδιάςκεψθ του ωματείου Σόποσ: Οίκθμα τθσ ΕΚ Ώρα: π.μ. υμμετζχει θ επιςτάτρια Χρυςτάλλα Παπαγιάννθ 15/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ (3 θ -4 θ περίοδο) 16/12/2014 ΣΡΙΣΘ 1 ο διάλειμμα - Α2 2 ο διάλειμμα Β2 υμμετοχι Εκπαιδευτικοφ του χολείου μασ ςε Ευρωπαϊκό Εργαςτιρι etwinning ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Erasmus + ςτισ Βρυξζλλεσ 1 ο διάλειμμα - Α6 2 ο διάλειμμα Γ2 3 θ υνάντθςθ Επαρχιακοφ Επικεωρθτι Λάρνακασ- Αμμοχϊςτου με τουσ Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολείων πόλθσ και επαρχίασ Λάρνακασ υμμετοχι Εκπαιδευτικοφ του χολείου μασ ςε Ευρωπαϊκό Εργαςτιρι etwinning ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Erasmus + ςτισ Βρυξζλλεσ Τ.Κ. Μ. Ανκοφςθ Τ.Κ. Ε. Ονουφρίου υμμετζχει ο εκπαιδευτικόσ του ςχολείου Α. αββίδθσ Τ.Β.Δ. Α. Κουδουνάσ Τ.Κ. Μ. Χαραλαμπίδου Τ.Β.Δ. Π. Διάκου Τ.Κ. Ε. Αγγζλθ υμμετζχει θ Διευκφντρια το ςχολείου Μ. Ηάρου υμμετζχει ο εκπαιδευτικόσ του ςχολείου Α. αββίδθσ 17/12/2014 ΣΕΣΑΡΣΘ Περιφερειακοί Αγϊνεσ Δρόμου ςε Ανϊμαλο Ζδαφοσ Σόποσ: Νζο τάδιο ΓΗ Διοργάνωςθ Αγϊνων: Σεχνικι χολι Λάρνακασ Γ. Πετράκθ Κυπριανοφ Αναχϊρθςθ από τθν είςοδο το ςχολείου ϊρα: ο διάλειμμα - Β7 2 ο διάλειμμα Γ7 Επίςκεψθ υμβοφλου Μακθματικϊν κ. Χριςτόδουλου Ελλθνα -2 ο διάλειμμα Κακικοντα Μ. Μιχαιλ Κ. Μθνά Τ.Κ.. Μεταξάσ Τ.Β.Δ. Χ. Στοφισ Τ.Κ. Δ. Γιωργαλλι Τ.Β.Δ. Α. Κουδουνάσ Παραλαβι Χριςτουγεννιάτικου πακζτου Ερυκροφ ταυροφ ϊρα κα φροντίςουν για τθν παραλαβι τουσ οι κακθγθτζσ Κ. Αντωνιάδθσ και Α. Γεωργίου Επιτροπι Μακθτικισ Πρόνοιασ και Ερυκροφ ταυροφ Τ.Κ. Δ. Γιωργαλλι Ι. Καρανικόλασ

8 Πρόβεσ για τθ Χριςτουγεννιάτικθ Εκδιλωςθ 3 θ -4 θ περίοδο 18/12/2014 ΠΕΜΠΣΘ υμμετοχι Εκπαιδευτικοφ του χολείου μασ ςε Ευρωπαϊκό Εργαςτιρι etwinning ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Erasmus + ςτισ Βρυξζλλεσ 1 ο διάλειμμα - Α5 2 ο διάλειμμα Γ4 Επίςκεψθ υμβοφλων Αγγλικϊν, Χρυςάνκθσ Νικοδιμου και Νίκθσ Χριςτοδουλίδου 5 θ περίοδο υνάντθςθ με τουσ κακθγθτζσ Αγγλικϊν για τον 1 ο ςτόχο τθσ ςχολικισ χρονιάσ Επίςκεψθ κ. Παπαλεοντίου για τθ Λογοτεχνία 5 θ -6 θ περίοδο Πρόβεσ για τθ Χριςτουγεννιάτικθ Εκδιλωςθ 8 θ περίοδο Αγϊνεσ Καλακοςφαίριςθσ Θθλζων Λυκείων χολεία: Λ. Αγ. ΓεωργιουVS Λ. Αραδίππου Σόποσ: Λ. Αραδίππου Αγϊνεσ Καλακοςφαίριςθσ Θθλζων Λυκείων χολεία: Σελικόσ Σόποσ: Κίτιον υμμετζχει ο εκπαιδευτικόσ του ςχολείου Α. αββίδθσ Τ.Β.Δ. Χ. Στοφισ Τ.Κ. Μ. τυλιανοφ Τ.Β.Δ. Π. Διάκου Τ.Κ. Α. αββίδθσ Κακικοντα Λ. Κυριακίδθσ Κακικοντα Μ. Μιχαιλ Λ. Κυριακίδθσ 19/12/2014 ΠΑΡΑΚΕΤΘ 1 ο διάλειμμα - Β1 2 ο διάλειμμα Γ1 Χριςτουγεννιάτικα πακζτα Παιδικισ Εξοχισ Επίςκεψθ κ. Αντριανισ Μπαϊτελμαν, ςυντονίςτρια Π.Ι. για Βιολόγουσ 10:30 Τ.Β.Δ. Π. Διακου Τ.Κ. Ε. τυλιανοφ Τ.Κ. Κ. Αντωνιάδθσ Επιτροπι Μακθτικισ Πρόνοιασ και Ερυκροφ ταυροφ Τ.Κ.. πυροποφλου Κ. Αντωνιάδθσ

9 20/12/2014 ΑΒΒΑΣΟ 22/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ Πρόβεσ για τθ Χριςτουγεννιάτικθ Εκδιλωςθ 3 θ -4 θ περίοδο Αγϊνεσ Καλακοςφαίριςθσ Αρρζνων Λυκείων χολεία: Σελικόσ Σόποσ: Κίτιον Χριςτουγεννιάτικο πάρτι του υνδζςμου Γονζων και Κθδεμόνων Σόποσ: Κτιμα Μακζνηυ Ώρα 7:30-11:30 φςκεψθ Διεφκυνςθ (3 θ -4 θ περίοδο) 1 ο διάλειμμα - Α7 Πρόβεσ Θεάτρου 1 ο διάλειμμα- αικ. Μουςικισ Κακικοντα Μ. Μιχαιλ Λ. Κυριακίδθσ Τ.Κ. Ε. Θραςυβοφλου Τ.Κ. Δ. Ακαναςοποφλου 23/12/2014 ΣΡΙΣΘ Αϋ κοινόσ Εκκλθςιαςμόσ για τα Χριςτοφγεννα Colour Day Ο Αθ Βαςίλθσ Σαχυδρόμοσ Κυπριακά Κάλαντα Χριςτουγεννιάτικθ Γιορτι αφιερωμζνθ ςτθν κ. Ευδοκία Μαςοφρα, Β.Δ.Α ϋπου αφυπθρζτθςε 7:30 8:50 Κοινός Εκκληζιαζμός 8:50 9:30 Διάλειμμα- Εθημέρεσζη: 8:50-9:10 Εθημερεύονηες Τρίηης 9:10-9:30 Εθημερεύονηες Τεηάρηης 9:30 10:20 Ώρα Υ.Κ.Τ.. Σηιρ αίθοςζέρ ηοςρ. Να μποςν και οι ζςνάδελθοι πος ζςνοδεύοςν ζηιρ εκδηλώζειρ. 10:20 10:50 Διάλειμμα- Εθημέρεσζη: Εθημερεύονηες Πέμπηης 10:50 11:20 Αγώνας Αγάπης Καθηγηηέρ Φςζικήρ Αγωγήρ Εθημέρεσζη: Εθημερεύονηες Παραζκεσής 11:20 Οι μαθηηέρ/ηπιερ θα μποςν ζηην ηάξη πος έσοςν μάθημα ηην 5 η πεπίοδο. Οι διδάζκονηες ηης 5 ης περιόδοσ θα πάποςν παροσζίες και με ηο κηύπημα ηος κοςδοςνιού (όπωρ γίνεηαι ζηιρ εκδηλώζειρ) θα οδηγήζοςν ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ ζηην αίθοςζα Πολλαπλήρ Χπήζηρ για ηη Χπιζηοςγεννιάηικη Εκδήλωζη. 11:30 12:30 Φριζηοσγεννιάηικη Εκδήλωζη 12:30 Στολάνοσν οι μαθηηές/ηριες 12:30-13:00 Εστές Καθηγηηικού Σσλλόγοσ Επ. Ερυκροφ ταυροφ Ι. Καρανικόλασ και ομάδα «Χρυςι Ελπίδα». πυροποφλου και ομάδα «οφία» Δ. αμάρα Κ. Μωυςζωσ Μ. Μολζςκθ 24/12-6/1/15 ΔΙΑΚΟΠΕ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ Σαπ πληοξθξοξύμε όηι πιθαμόμ μα ρπάονξρμ αλλαγέπ ζηξμ Ποξγοαμμαηιζμό, εάμ αλλάνξρμ ηα δεδξμέμα.(17/12/14)

10 1 Δεκεμβοίξρ 2014 ΑΠΟ ΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association

Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association ΠΑΓΚΟΜΙΑ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ, ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ, ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ Η ΧΕΝ δραςτθριοποιείται ςε 125 χϊρεσ ςτον κόςμο, μιλάει 120

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ άββατο 23 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ 10.00 Εγγραφζσ 11.00 Ζναρξθ: Disrupt Startup Scaleup 11.30 BREAK THROUGH: Μακιματα από τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Εκδήλωση για Λαπηθιώτες τελειόφοιτους και άριστους μαθητές Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα