ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015 Βαρέως Σφπου & Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015 Βαρέως Σφπου & Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων"

Transcript

1 5W-30 PROFLEET LS RUBIA TIR 9900 FE ROADSTAR FE 10W-30 RUBIA TIR 8900 FE 10W-40 D1 EURO PROFLEET LS RUBIA TIR 9900 ROADSTAR 5 ELF PERFOMANCE EXPERTY LSX D1 EURO STD PROFLEET RUBIA TIR 8900 Πιήξσο ζπλζεηηθό, ππεξεληζρπκέλν (UHPD) ιηπαληηθό θαηεγνξίαο "LowSAPS", γεληάο Euro IV/V βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ/ κεραλεκάησλ. Δεκηνπξγεί έλα ηζρπξό ιηπαληηθό θηικ πξνο απνδεδεηγκέλε κείσζε ηεο ηξηβήο θαη ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ κε παξάιιειε πξνζηαζία από ηε θζνξά γηα κεγάιεο πεξηόδνπο αιιά θαη από ηηο αληελδείμεηο ηνπ βηνληήδει θαη ηηο πςειέο πεξηεθηηθόηεηεο ζείνπ. Είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε βαξέσο ηύπνπ θνξηεγά, ιεσθνξεία θαη εθηόο δξόκνπ απαηηεηηθέο εθαξκνγέο πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ξύπσλ EGR, SCR θαη DPF, θαη γηα παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα αιιαγώλ. ACEA E4, E6, E7, API CI-4, MAN 3477, MB-Approval , MTU type 3.1, Renault RXD, RLD/RLD-2, Volvo VDS-3 Πξνδηαγξαθέο: ACEA E6/E9, API CJ-4/CI-4/CH-4, MB-Approval , MAN M 3477/M 3677, VOLVO VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, Cummins CES 20081, RENAULT TRUCKS RLD-3 Υπεξπςειήο απόδνζεο (Ultra High Performance Diesel Oil), 100% ζπλζεηηθό ιηπαληηθό θαηάιιειν γηα ππεξηξνθνδνηνύκελνηο πεηξειαηνθηλεηήξεο βαξηάο ρξήζεο (Heavy Duty). Εμαζθαιίδεη νηθνλνκία θαπζίκνπ θαη πνιύ κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο. Πξνδηαγξαθέο: API CF, ACEA E4, VOLVO VDS-2. MAN M-3277, RENAULT RXD, MB 228.5, SCANIA LDF Πξνδηαγξαθέο: ACEA E6/E7/E4-99 issue 3, API CI-4/CH-4, SCANIA Low Ash, MB-Approval , MAN M 3477/ M , VOLVO VDS- 4, RENAULT TRUCKS: RLD-3, Mack EO-O Premium Plus 100% ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθό πνιύ πςειήο απόδνζεο (UHPDEO), βαζηζκέλν ζε λέαο γεληάο πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία πξνζζέησλ LowSAPS (ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ηέθξα, ζείν, θώζθνξν). Πξνηείλεηαη γηα ηα κέγηζηα ζπληζηώκελα δηαζηήκαηα αιιαγήο ζε όινπο ηνπο ζύγρξνλνπο νηθνινγηθνύο πεηξειαηνθηλεηήξεο Euro IV & V κε αηζαινπαγίδα (DPF) θαη ζύζηεκα θαηαιπηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ξύπσλ (SCR), νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ θάησ από απαηηεηηθέο ζπλζήθεο θαη βαξέα θνξηία. Είλαη, επίζεο, θαηάιιειν γηα παιαηόηεξεο γεληάο Euro III θηλήξεο πεηξειαίνπ αιιά θαη γηα θηλεηήξεο Daimler, MAN, Volvo πνπ ιεηηνπξγνύλ κε θπζηθό αέξην (CNG) ή LPG. Πξνδηαγξαθέο: ACEA E6/E7/E9, API CI-4, MAN 3477 (M3271-1), Daimler MB-Approval , MTU Type 3.1, Volvo VDS-3 (CNG), Renault VI RXD, RLD-2, RGD, Caterpillar ECF-1a, DAF Extended Drain, Mack EO-N, EO-M Plus 1,Cummins CES 20076/77,Deutz DQC IV-10 LA, Scania Low Ash,JASO DH-2 Πιήξσο ζπλζεηηθό, ππεξεληζρπκέλν (UHPD) ιηπαληηθό θαηεγνξίαο "LowSAPS", γεληάο Euro IV/V βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ/ κεραλεκάησλ. Δεκηνπξγεί έλα ηζρπξό ιηπαληηθό θηικ πξνο κείσζε ηεο ηξηβήο κε παξάιιειε πξνζηαζία από ηε θζνξά γηα κεγάιεο πεξηόδνπο αιιά θαη από ηηο αληελδείμεηο ηνπ βηνληήδει θαη ηηο πςειέο πεξηεθηηθόηεηεο ζείνπ. Είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε βαξέσο ηύπνπ θνξηεγά, ιεσθνξεία θαη εθηόο δξόκνπ απαηηεηηθέο εθαξκνγέο πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ξύπσλ EGR, SCR θαη DPF, θαη γηα παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα αιιαγώλ. ACEA E6-04, E7-04, E4-99 issue 3, MAN 3477, , MB , MTU type 3.1, Renaulkt RLD/RLD-2, RGD, Volvo VDS-3, CNG, Scania Low Ash, DAF Πξνδηαγξαθέο: ACEA E6/E4/E9/E7, API CJ-4/CH-4/CI-4, MB-Approval , MAN M 3477/M M , VOLVO VSD-4, Mack EO-O Premium Plus RENAULT RLD-3, Cummins CES Υπεξπςειήο απόδνζεο (Ultra High Performance Diesel Oil), low-saps, 100% ζπλζεηηηθό ιηπαλληηθό θαηάιιαιεν γηα ηειεπηαίαο γεληάο (Euro IV/V) ππενξηξνθνδνηνύκελνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο βαξηάο ρξήζεο (Heavy Duty) εθνδηαζκέλνπο κε θίιηξν ζσκαηηδίσλ αηζάιεο (DPF). Εμαζθαιίδεη νηθνλνκία θαπζίκνπ, πνιύ κεγάια δηαζηήκαηα ιιαγήο, θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ γίιηξνπ θαη ηνπ θηλεηήξα. Πξνδηαγξαθέο: ACEA E7/E6, VOLVO VDS-3, MAN M-34277/3277 CRT, DAF HP-2, RENAULT RXD, MB /228.5, MTU Type 3 Πξνδηαγξαθέο: API CI-4, ACEA E6 / E7 / E4-99 issue 3 DAF (Level), MERCEDES MB-Approval , MACK EO-N MAN M 3477 / M 3277-CRT / M , Renault Trucks RLD-2, Scania Low Ash, VOITH Class B, Volvo VDS-3 Σπλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθό πνιύ πςειήο απόδνζεο (UHPDEO). Είλαη θαηάιιειν γηα όινπο ηνπο θηλεηήξεο γεληάο Euro III/IV θαη κεξηθνύο Euro V εθνδηαζκέλνπο κε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ξύπσλ (πιελ αηζαινπαγίδσλ). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιεζώξα εθαξκνγώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν, εηαηξίεο κεηαθνξώλ/δηαλνκώλ θαη ιεσθνξεία όπνπ ην αηηνύκελν είλαη κεγάια δηαζηήκαηα αλαιίπαλζεο. Πξνδηαγξαθέο: API CI-4, ACEA E4/E7, Daimler MB-Approval 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, MTU DDC Type 3, Renault VI RXD/RLD-2, Scania LDF-2 (εγθεθξ.), DAF Extended Drain, Cummins CES 20077/78, Mack EO-M Plus Πιήξσο ζπλζεηηθό, ππεξεληζρπκέλν (UHPD) ιηπαληηθό θαηεγνξίαο "LowSAPS", γεληάο Euro ΙΙΙ/IV/V βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ. Δεκηνπξγεί έλα ηζρπξό ιηπαληηθό θηικ πξνο κείσζε ηεο ηξηβήο θαη έρεη πςειή αιθαιηθόηεηα πξνο πεξηνξηζκό ησλ επηβιαβώλ νμέσλ ηεο θαύζεο κε παξάιιειε πξνζηαζία από ηε θζνξά. Είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε βαξέσο ηύπνπ θνξηεγά, ιεσθνξεία θαη εθηόο δξόκνπ απαηηεηηθέο εθαξκνγέο πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζηήκαηα επεμεξγαζία ξύπσλ EGR θαη SCR, θαη γηα παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα αιιαγώλ. Eηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα, θαη εγθεθξηκέλν από, ηε Scania θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο ηεο LDF-3. ACEA E4-08,E7-08, API CF, MAN 3277, MB 228.5, Volvo VDS-3, MTU Cat. 3, Scania LDF-2/LDF-3, Renault RDX/RLD-2, Deutz DQC IV-10 Πξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4, ACEA E6/E7/E4-99 issue 3, MB-Approval , MAN M 3477/M 3277 CRT, VOLVO VFS-3, RENAULT RLD-2, Mack EO-N, Scania Low Ash, VOITH Class B

2 ALL FLEET SUPERIOR LE D1 SHPD ALL FLEET EXTREME RUBIA TIR 8600 ROADSTAR Σπλζεηηθήο ηερλνινγίαο, ππεξεληζρπκέλν (UHPD) ιηπαληηθό θαηεγνξίαο "LowSAPS", βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ. Πξνζθέξεη κεγάιε πξνζηαζία από ηε θζνξά αιιά θαη από ηα επηβιαβή νμέα ηεο θαύζεο. Είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε βαξέσο ηύπνπ θνξηεγά θαη ιεσθνξεία γεληάο Euro IV/V θαη εθηόο δξόκνπ απαηηεηηθέο εθαξκνγέο ρακειώλ ξύπσλ ηύπνπ Stage 3B/Tier 4 κε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ξύπσλ EGR, SCR θαη DPF. Σρεδηαζκέλν γηα παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα αιιαγώλ, είλαη θαηάιιειν θαη γηα παιαηόηεξεο γεληάο θηλεηήξεο εθ'όζνλ πξενηείλεηαη ε πξνδηαγξαθή ACEA E7. ACEA E6-08, E7-08, MB , MAN 3477, Volvo VDS-3 Σπλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθά γηα πςειήο απόδνζεο πεηξειαηνθηλεηήξεο (SHPDEO) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πνιύ επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο. Eμαζθαιίδνπλ απμεκέλε πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαηά ησλ θζνξώλ, ησλ εμαλζξαθσκάησλ θαη ηεο καύξεο ιάζπεο, νηθνλνκία θαπζίκνπ θαη κείσζε ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο κέζσ παξαηεηακέλσλ δηαζηεκάησλ αιιαγήο. Είλαη θαηάιιεια γηα όινπο ηνπο θηλεηήξεο Euro II/III θαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο Euro IV ή/θαη V, νη νπνίνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζύζηεκα αλαθύθισζεο θαπζαεξίσλ (EGR) ή θαηαιπηηθήο επεμεξγαζίαο ξύπσλ (SCR). Είλαη θαηάιιεια γηα κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγώλ θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο κάξθεο θνξηεγώλ, ιεσθνξείσλ θαη ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ (LCV), θάλνληάο ην κηα ηδαληθή επηινγή γηα εθαξκνγέο ζε κηθηό ζηόιν νρεκάησλ. Πξνδηαγξαθέο: ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/SL, Daimler MB-Approval (SAE 10W-40), Daimler MB 228.3, Global DHD-1, MAN 3275, MTU Type 2, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20076/77/78, DAF SHPD, Allison C4 Level, Caterpillar ECF-2/-1a, ZF TE-ML 07C, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel DDC 93K215 Εληζρπκέλν ιηπαληηθό πςειήο απόδνζεο (SHPD) πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ θηλεηήξσλ γεληάο Euro ΙΙΙ/IV (θαη κεξηθώλ Euro V) βαξέσλ 60 L. VALVOLINE Πξνδηαγξαθέο: ACEA E4/E7, API CF επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ. Παξέρεη βειηησκέλε ζεξκηθή θαη νμεηδσηηθή ζηαζεξόηεηα θαη εύθνιν μεθίλεκα ζην "θξύν" ζηηο πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Σπκβαηό γηα ρξήζε όπνπ ππάξρεη ζύζηεκα EGR ή/θαη SCR. ACEA E7-04 issue 2, E5-02, E3-96/4; API CI-4, CH-4, CG-4, MAN 3275, MB 228.3, Volvo VDS-3, Renault RLD/RLD-2, Cummins 20076/77/78, Mack EO-M plus, Global DHD-1, MTU Cat. 2, Caterpillar ECF-2/1-a, Deutz DQC III-05 MB-Approval , MAN M 3277, VOLVO VSD-3, RENAULT TRUCKS RXD/RLD-2, SCANIA LDF-3, VOITH Class A, Mack-EON Υπεξπςειήο απόδνζεο (Ultra High Performance Diesel Oil), ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθό θαηάιιειν γηα ππεξηξνθνδνηνύκελνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο βαξηάο ξήζεο (Heavy Duty). Εμαζθαιίδεη νηθνλνκία θαπζίκνπ, πνιύ κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, θαη κείλσζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο. Πξνδηαγξαθέο: ACEA E4-07/E7-04 issue 2, VOLVO VDS-3, MAN M-3277, RENAULT RXD/RLD-2, MB 228.5, MTU Type 3 15W-40 ELF PERFOMANCE EXPERTY D ULTRA ALL FLEET EXTRA LE RUBIA TIR 7900 D1 SHPD Πξνδηαγξαθέο: API CF, ACEA E7 / E5 / E4 MERCEDES MB-Approval 228.5, IVECO (Level), MACK EO-N MAN M 3277, Renault Trucks RXD/RLD-2, Scania LDF-3 / LDF-2, VOITH Class A, Volvo VDS-3 Εηδηθήο ζύλζεζεο (κε ζπκβαηηθώλ βαζηθώλ θαη εηδηθνύ παθέηνπ πξνζζέησλ) ιηπαληηθό πεηξειαηνθηλεηήξσλ εηδηθήο ζύλζεζεο κε ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε SAPs, θαηάιιειν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ εληόο/εθηόο δξόκνπ, θνξηεγώλ δηεζλώλ κεηαθνξώλ, ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγώλ δηαλνκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πνιύ επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο, πνπ θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ξύπσλ ηεο Ακεξηθαληθήο EPA (2007) θαη θέξνπλ αηζαινπαγίδεο (DPF) ή ζύζηεκα αλαθύθισζεο θαπζαεξίσλ (EGR). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε παιαηόηεξεο γεληάο θηλεηήξεο εάλ ην θαύζηκν έρεη ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν (<15ppm). Πξνδηαγξαθέο: API CJ-4/CI-4+/SM/SN, ACEA E9, MAN 3575, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3, Volvo VDS-4, Caterpillar ECF-3/-2/-1a, Cummins CES (εγθεθξ), Detroit Diesel DDC 93K218, Daimler MB-Approval , MTU Type 2.1, Deutz DQC III-10LA Εληζρπκέλν ιηπαληηθό πςειήο απόδνζεο (SHPD) βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ. Πξνζθέξεη κεγάιε πξνζηαζία από ηε θζνξά αιιά θαη από ηα επηβιαβή νμέα ηεο θαύζεο. Είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε βαξέσο ηύπνπ θνξηεγά θαη ιεσθνξεία γεληάο Euro IV/V/VI θαη εθηόο δξόκνπ απαηηεηηθέο εθαξκνγέο ρακειώλ ξύπσλ ηύπνπ Stage 3B/Tier 4 κε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ξύπσλ EGR, SCR θαη DPF. Eίλαη θαηάιιειν θαη γηα παιαηόηεξεο γεληάο θηλεηήξεο εθ'όζνλ πξενηείλεηαη ε πξνδηαγξαθή ACEA E7. ACEA E7-04, E9-08, API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4 Cummmins CES 20081, MB , Volvo VDS-4, VDS-3, MAN 3275 MTU Cat. 2.1, MACK EO-O (Premium Plus), Caterpillar ECF-3, Renaullt RLD-3 Πξνδηαγξαθέο: API CJ-4/SM/CI-4, ACEA E9/E7-04, MERCEDES: MB-Approbal , VOLVO: VDS-4, MAN: M 3575, Mack: EO-O Σπλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθά γηα πςειήο απόδνζεο πεηξειαηνθηλεηήξεο (SHPDEO) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πνιύ επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο. Eμαζθαιίδνπλ απμεκέλε πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαηά ησλ θζνξώλ, ησλ εμαλζξαθσκάησλ θαη ηεο καύξεο ιάζπεο, νηθνλνκία θαπζίκνπ θαη Premium Plus Detroit Deisel Power Guard 93K218, RENAULT TRUCKS RLD-3, Cummins: CES Σπλαληά ηηο πξνδηαγξαθέο: Caterpillar ECF-3, DAF, IVECO, Scania κείσζε ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο κέζσ παξαηεηακέλσλ δηαζηεκάησλ αιιαγήο. Είλαη θαηάιιεια γηα όινπο ηνπο θηλεηήξεο Euro II/III θαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο Euro IV ή/θαη V, νη νπνίνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζύζηεκα αλαθύθισζεο θαπζαεξίσλ (EGR) ή θαηαιπηηθήο επεμεξγαζίαο ξύπσλ (SCR). Είλαη θαηάιιεια γηα κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγώλ θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο κάξθεο θνξηεγώλ, ιεσθνξείσλ θαη ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ (LCV), θάλνληάο ην κηα ηδαληθή επηινγή γηα εθαξκνγέο ζε κηθηό ζηόιν νρεκάησλ. Πξνδηαγξαθέο: ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/SL, Daimler MB-Approval (SAE 10W-40), Daimler MB 228.3, Global DHD-1, MAN 3275, MTU Type 2, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20076/77/78, DAF SHPD, Allison C4 Level, Caterpillar ECF-2/-1a, ZF TE-ML 07C, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel DDC 93K215

3 D SUPER ALL FLEET EXTRA RUBIA TIR 7400 DOLOMITI TX/7 SHPDO ELF PERFORMANCE VICTORY Υςειήο απόδνζεο ιηπαληηθά πεηξειαηνθηλεηήξσλ (SHPDEO) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πνιύ επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο. Με λέα βειηησκέλε ζύλζεζε 60 L. VALVOLINE εμαζθαιίδνπλ απμεκέλε πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαηά ησλ θζνξώλ, ησλ εμαλζξαθσκάησλ θαη ηεο καύξεο ιάζπεο, νηθνλνκία θαπζίκνπ θαη κείσζε ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ, θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο κέζσ παξαηεηακέλσλ δηαζηεκάησλ αιιαγήο. Καηάιιεια γηα θηλεηήξεο Euro I, II, III θαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο Euro IV θαη V θνξηεγώλ, ιεσθνξείσλ, κεραλεκάησλ εθηόο δξόκνπ (Volvo, DAF, Renault, Scania, θιπ.) θαη ηαμί, νη νπνίνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζύζηεκα αλαθύθισζεο θαπζαεξίσλ (EGR) ή θαηαιπηηθήο επεμεξγαζίαο ξύπσλ (SCR). Υπεξθαιύπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο: ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/SL, Daimler MB-Approval (SAE 15W-40), Daimler MB 228.3, Global DHD- 1, MAN 3275, MTU Type 2, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20076/77/78, DAF SHPD, Allison C4 Level, Caterpillar ECF-2/-1a, ZF TE-ML 07C, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel DDC 93K215 Εληζρπκέλν ιηπαληηθό πςειήο απόδνζεο (SHPD) πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ θηλεηήξσλ γεληάο Euro ΙΙΙ/IV βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ κε ζύζηεκα EGR ή/θαη SCR ρσξίο θίιηξν αηζάιεο (DPF), θαη γηα κέγηζηνπνηεκέλε αληνρή θαη δηάξθεηα δσήο ηεο κεραλήο. ACEA E7-08, E5-02, E3-96/4, API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 Cummins 20076/77/78, MB 228.3, Volvo VDS-3 MAN 3275, MAN 271; Mack EO- M Plus, Renault RVI, RLD-2, MTU Cat. 2 Caterpillar ECF-2/1-a Πξνδηαγξαθέο: ACEA E7, API CI-4/SL/CH-4, MERCEDES MB-Approval 228.3, MAN M 3275, CUMMINS CES 20071/20072/76/77/78. 20L TOTAL VOLVO VDS-3, MACK EO-N, RENAULT TRUCKS RLD-2 Σπλαληά ηηο πξνδηαγξαθέο: Caterpillar ECF-1a, DAF, IVECO, Scania RUBIA TIR 7400 SC Πξνδηαγξαθέο: ACEA E5, API CH-4, SCANIA LDF RUBIA TIR 6400 Υπεξπςειήο απόδνζεο (Ultra High Performance Diesel Oil), ιηπαληηό θαηάιιειν γηα ζύγρξνλεο γεληάο (Euro III/IV) ππεξηξνθνδνηνύκελνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο βαξηάο ρξήζεο (Heavy Duty), εκπινπηηζκέλν κε εηδηθά πξόζζεηα πξνο εμαζθάιηζε ηεο άξηζηεο απόδνζεο ηνπ θηλεηήξα ζε παξαηεηακέλε ρξήζε. Πξνδηαγξαθέο: API CI-4, ACEA E7/B4, VOLVO VDS-3, MAN M-3275, MB 228.3, CAT ECF-1. Πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ DAF, IVECO, RENAULT, SCANIA. Πξνδηαγξαθέο: API SL API CI-4, ACEA E7 / E5 DHD-1 CUMMINS CES 20071/72/76/77/78, MERCEDES MB-Approval 228.3, MACK EO-N MAN M 3275, Renault Trucks RLD/RLD-2, Volvo VDS- 3, Meets the requirements of Cat ECF-1a Πξνδηαγξαθέο: ACEA E5/E3, API CH-4/SJ, MERCEDES MB-Approval 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS-2, RENAULT TRUCKS RD/RD-2, MACK EOM, CUMMINS CES 20071/72/20076 DOLOMITI T SHPDO ELF PERFORMANCE TROPHY DX D EXTRA Πξσηνπνξηαθή ζεηξά ιηπαληηθώλ ππεξπςειήο απόδνζεο (Super High Performance Diesel Oils) θαηάιιειε γηα λέαο ηερλνινγίαο πεηξειαηνθηλεηήξεο κε TURBO INTERCOOLER, εκπινπηηζκέλα κε εηδηθά πξόζζεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ άξηζηε απόδνζε ηνπ θηλεηήξα ζε παξαηεηακέλε ρξήζε (άλσ ησλ km). Πξνδηαγξαθέο: API CH-4, ACEA E3, VOLVO VDS-2, MAN M-3275, MB-Approval Πξνδηαγξαθέο: API SJ / CH-4, ACEA E5 / E3 CUMMINS CES 20071/72/76, MERCEDES MB-Approval 228.3, MACK EO-M MAN M 3275, Renault Trucks RD/RD-2, Volvo VDS-2 Κνξπθαίαο πνηόηεηαο πνιύηππα ιηπαληηθά εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ρξήζε ζε κηθηνύο ζηόινπο ζύγρξνλσλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ θαη βελδηλνθηλεηήξσλ. Πξνζθέξνπλ αμηόπηζηε πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο ζε επξύ θάζκα ζπλζεθώλ θαη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα αιιαγήο. Είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε κηθηνύο ζηόινπο αηκνζθαηξηθώλ θαη ππεξηξνθνδνηνύκελσλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ θαη βελδηλνθηλεηήξσλ παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο Euro I, II, ΙΙΙ, θαη γηα εληόο/εθηόο δξόκνπ ρξήζεηο ππό επηόηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη θαλνληθά δηαζηήκαηα αιιαγώλ. Πξνδηαγξαθέο: API CF-4/CG-4/SG/SJ, ACEA A2/B3/E2, MB 228.1/229.1, MTU Type 1, Volvo VDS, MAN 271, VW /505.00

4 ALL FLEET RUBIA 4400 ELF PERFORMANCE SUPER D 60 L. VALVOLINE Υςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό θηλεηήξσλ βελδίλεο, πεηξειαίνπ θαη πγξαεξίνπ επηβαηηθώλ θαη ειαθξώλ/βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ (κηθηνύ ζηόινπ) ππό επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη απόιπην έιεγρν ησλ κε επηζπκεηώλ ελαπνζέζεσλ ησλ εκβόισλ θαη δηαζθνξπηζηηθόηεηα ηεο αηζάιεο ζηνλ θηλεηήξα. ACEA A2-96/3, B3-98/2, E2-96/4, API CF-4, CG-4, SJ, MB-Approval 228.1, MB 229.1, Volvo VDS, MAN 271, Mack EO-L Plus, MTU Cat. 1, VW (1/97) Πξνδηαγξαθέο: ACEA E2, API CG-4/SJ, MB-Approval 228.1, MACK EO-L, MAN 271, VOLVO VDS Πξνδηαγξαθέο: API SJ / CJ-4, ACEA E2 MERCEDES MB-Approval 228.1, MACK EO-L MAN 271, Volvo VDS 20W-50 VALVOLINE HD D1 SHPD D SUPER ALL FLEET EXTRA Υςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό ηξ\εηξάρξνλσλ πςειό-/ρακειόζηξνθσλ θηλεηήξσλ πεηξειαίνπ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ππό επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Σρεδηαζκέλν κε εηδηθά πξόζζεηα θαη πςειήο πνηόηεηααο βαζηθά, παξέρεη απόιπην έιεγρν ησλ κε επηζπκεηώλ ελαπνζέζεσλ ησλ εκβόισλ θαη έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο ιαδηνύ. API CF-4 Σπλζεηηθήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθά γηα πςειήο απόδνζεο πεηξειαηνθηλεηήξεο (SHPDEO) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πνιύ επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο. Eμαζθαιίδνπλ απμεκέλε πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαηά ησλ θζνξώλ, ησλ εμαλζξαθσκάησλ θαη ηεο καύξεο ιάζπεο, νηθνλνκία θαπζίκνπ θαη κείσζε ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο κέζσ παξαηεηακέλσλ δηαζηεκάησλ αιιαγήο. Είλαη θαηάιιεια γηα όινπο ηνπο θηλεηήξεο Euro II/III θαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο Euro IV ή/θαη V, νη νπνίνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζύζηεκα αλαθύθισζεο θαπζαεξίσλ (EGR) ή θαηαιπηηθήο επεμεξγαζίαο ξύπσλ (SCR). Είλαη θαηάιιεια γηα κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγώλ θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο κάξθεο θνξηεγώλ, ιεσθνξείσλ θαη ειαθξώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ (LCV), θάλνληάο ην κηα ηδαληθή επηινγή γηα εθαξκνγέο ζε κηθηό ζηόιν νρεκάησλ. Πξνδηαγξαθέο: ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/SL, Daimler MB-Approval (SAE 10W-40), Daimler MB 228.3, Global DHD-1, MAN 3275, MTU Type 2, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20076/77/78, DAF SHPD, Allison C4 Level, Caterpillar ECF-2/-1a, ZF TE-ML 07C, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel DDC 93K215 Υςειήο απόδνζεο ιηπαληηθά πεηξειαηνθηλεηήξσλ (SHPDEO) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πνιύ επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο. Με λέα βειηησκέλε ζύλζεζε εμαζθαιίδνπλ απμεκέλε πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαηά ησλ θζνξώλ, ησλ εμαλζξαθσκάησλ θαη ηεο καύξεο ιάζπεο, νηθνλνκία θαπζίκνπ θαη κείσζε ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ, θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο κέζσ παξαηεηακέλσλ δηαζηεκάησλ αιιαγήο. Καηάιιεια γηα θηλεηήξεο Euro I, II, III θαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο Euro IV θαη V θνξηεγώλ, ιεσθνξείσλ, κεραλεκάησλ εθηόο δξόκνπ (Volvo, DAF, Renault, Scania, θιπ.) θαη ηαμί, νη νπνίνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζύζηεκα αλαθύθισζεο θαπζαεξίσλ (EGR) ή θαηαιπηηθήο επεμεξγαζίαο ξύπσλ (SCR). Υπεξθαιύπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο: ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/SL, Daimler MB-Approval (SAE 15W-40), Daimler MB 228.3, Global DHD- 1, MAN 3275, MTU Type 2, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20076/77/78, DAF SHPD, Allison C4 Level, Caterpillar ECF-2/-1a, ZF TE-ML 07C, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel DDC 93K215 Ληπαληηθό πςειήο πνηόηεηαο πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ θηλεηήξσλ γεληάο Euro Ι, ΙΙ, ΙΙΙ θαη IV βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ όπνπ απαηηείηαη έλα ιηπαληηθό θαηεγνξίαο "highsaps", ξεπζηόηεηαο SAE 20W50 θαη ζπκβαηό γηα ρξήζε όπνπ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ξύπσλ EGR θαη SCR, γηα κέγηζηνπνηεκέλε αληνρή θαη δηάξθεηα δσήο ηεο κεραλήο. ACEA E3, API CF-4, MAN 271, Mack EO-M Plus

5 25W-50 DOLOMITI SHPDO D EXTRA ALL FLEET RUBIA FLEET HD ELF PERFORMANCE SUPER D D MULTI D SUPER D MULTI 4 x 5 L. ROLOIL 4 x 4 L. TOTAL 18 x 1 L. TOTAL Πξσηνπνξηαθή ζεηξά ιηπαληηθώλ ππεξπςειήο απόδνζεο (Super High Performance Diesel Oils) θαηάιιειε γηα λέαο ηερλνινγίαο πεηξειαηνθηλεηήξεο κε TURBO INTERCOOLER, εκπινπηηζκέλα κε εηδηθά πξόζζεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ άξηζηε απόδνζε ηνπ θηλεηήξα ζε παξαηεηακέλε ρξήζε (άλσ ησλ km). Πξνδηαγξαθέο: API CH-4, ACEA E3, VOLVO VDS-2, MAN M-3275, MB-Approval Κνξπθαίαο πνηόηεηαο πνιύηππα ιηπαληηθά εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ρξήζε ζε κηθηνύο ζηόινπο ζύγρξνλσλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ θαη βελδηλνθηλεηήξσλ. Πξνζθέξνπλ αμηόπηζηε πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο ζε επξύ θάζκα ζπλζεθώλ θαη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα αιιαγήο. Είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε κηθηνύο ζηόινπο αηκνζθαηξηθώλ θαη ππεξηξνθνδνηνύκελσλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ θαη βελδηλνθηλεηήξσλ παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο Euro I, II, ΙΙΙ, θαη γηα εληόο/εθηόο δξόκνπ ρξήζεηο ππό επηόηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη θαλνληθά δηαζηήκαηα αιιαγώλ. Πξνδηαγξαθέο: API CF-4/CG-4/SG/SJ, ACEA A2/B3/E2, MB 228.1/229.1, MTU Type 1, Volvo VDS, MAN 271, VW / Υςειήο πνηόηεηαο ιηπαληηθό θηλεηήξσλ βελδίλεο, πεηξειαίνπ θαη πγξαεξίνπ επηβαηηθώλ θαη ειαθξώλ/βαξέσλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ (κηθηνύ ζηόινπ) ππό επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη απόιπην έιεγρν ησλ κε επηζπκεηώλ ελαπνζέζεσλ ησλ εκβόισλ θαη δηαζθνξπηζηηθόηεηα ηεο αηζάιεο ζηνλ θηλεηήξα. ACEA A2-96/3, B2-98/2, E2-96/4, API CF-4, CG-4, MB 228.1, MAN 271 Πξνδηαγξαθέο: API CG-4 Πξνδηαγξαθέο: ACEA E2, API CG-4/SJ, MERCEDES MB-Approval 228.3, MAN 271, MTU OIL TYPE 1 Πνιύηππα νξπθηέιαηα κε εηδηθά πξόζζεηα θαηά ηεο θζνξάο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όιεο ηηο επνρέο. Η ζεηξά είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε κηθηνύο ζηόινπο αηκνζθαηξηθώλ θαη ππεξηξνθνδνηνύκελσλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ έκκεζνπ ςεθαζκνύ θαη βελδηλνθηλεηήξσλ κε θαξκππξαηέξ, όπνπ απαηηείηαη ε πξνδηαγξαθή API CD/SF. Πξνδηαγξαθέο: CCMC D2/G2/PD-2, API CD/SF, MIL-L-2104D/46152B Υςειήο ζηαζεξόηεηαο εληζρπκέλν πνιύηππν ιηπαληηθό εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ζύγρξνλνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο θαη ηηο ειιεληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Πξνζθέξεη θνξπθαία ιίπαλζε θαη πξνζηαζία ζε θάζε θηλεηήξα, απιό ή turbo πνπ ιεηηνπξγεί ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Ειαρηζηνπνηείηαη ε θαηαλάισζε ιαδηνύ. Είλαη θαηάιιειν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο θνξηεγώλ, ιεσθνξείσλ, κεραλεκάησλ εθηόο δξόκνπ θαη επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ. Υπεξθαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο: API CG-4/SH, VW /505.00, ACEA E2/B3, MAN 271, Daimler MB 228.1, Volvo VDS, Mack EO-L, MTU Type 1 Πνιύηππα νξπθηέιαηα κε εηδηθά πξόζζεηα θαηά ηεο θζνξάο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όιεο ηηο επνρέο. Η ζεηξά είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε κηθηνύο ζηόινπο αηκνζθαηξηθώλ θαη ππεξηξνθνδνηνύκελσλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ έκκεζνπ ςεθαζκνύ θαη βελδηλνθηλεηήξσλ κε θαξκππξαηέξ, όπνπ απαηηείηαη ε πξνδηαγξαθή API CD/SF. Πξνδηαγξαθέο: CCMC D2/G2/PD-2, API CD/SF, MIL-L-2104D/46152B

6 10W S3 Μνλόηππα νξπθηέιαηα πςειήο πνηόηεηαο γηα ρξήζε ζε πεηξειαηνθηλεηήξεο θαη βελδηλνθηλεηήξεο turbo ή ζπκβαηηθνύο παιηάο ηερλνινγίαο, όπνπ δελ απαηηείηαη ιάδη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. Τν πιένλ θαηάιιειν γηα θηλεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαύζηκν κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν. Πξνδηαγξαθέο: API CD/SF, CCMC D2/G2/PD-2, MIL-L-2104E/46152B, Caterpillar TO-2 20W 30 ELF PERFOMARCE SUPER D Πξνδηαγξαθέο: API SF / CF S 3 Μνλόηππα νξπθηέιαηα πςειήο πνηόηεηαο γηα ρξήζε ζε πεηξειαηνθηλεηήξεο θαη βελδηλνθηλεηήξεο turbo ή ζπκβαηηθνύο παιηάο ηερλνινγίαο, όπνπ δελ απαηηείηαη ιάδη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. Τν πιένλ θαηάιιειν γηα θηλεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαύζηκν κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν. Πξνδηαγξαθέο: API CD/SF, CCMC D2/G2/PD-2, MIL-L-2104E/46152B, Caterpillar TO-2 40

7 S 3 50 Μνλόηππα νξπθηέιαηα πςειήο πνηόηεηαο γηα ρξήζε ζε πεηξειαηνθηλεηήξεο θαη βελδηλνθηλεηήξεο turbo ή ζπκβαηηθνύο παιηάο ηερλνινγίαο, όπνπ δελ απαηηείηαη ιάδη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. Τν πιένλ θαηάιιειν γηα θηλεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαύζηκν κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν. Πξνδηαγξαθέο: API CD/SF, CCMC D2/G2/PD-2, MIL-L-2104E/46152B, Caterpillar TO-2 Επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ζηνηρεία: Τζιόπηζιας Δημήηριος Καμβοσνίων 20 και 25 Τ.Κ.: Τηλέθωνο Fax: Κινηηό: E mail: Website:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΙΝHΣΗΡΩΝ DIESEL Dual Fuel System (DFS) Σύζηεκα ηαπηόρξνλεο ηξνθνδνζίαο Diesel / CNG γηα θηλεηήξεο νρεκάησλ ελαθπού & βαπέωρ ηύπος www.gpagas.com Φςζικό Αέπιο CNG (Compressed

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μικτής Χρήσης 3. Πετρελαιοκινητήρων 4-5. Οδοντωτών Τροχών Βαλβολίνες 5-6. Αγροτικών Μηχανημάτων 7. Υδραυλικών Συστημάτων - Γράσα 8-9

Μικτής Χρήσης 3. Πετρελαιοκινητήρων 4-5. Οδοντωτών Τροχών Βαλβολίνες 5-6. Αγροτικών Μηχανημάτων 7. Υδραυλικών Συστημάτων - Γράσα 8-9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Λιπαντικά Βενζινοκινητήρων 01-02-03 Λιπαντικά Μικτής Χρήσης 3 Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων 4-5 Λιπαντικά Οδοντωτών Τροχών Βαλβολίνες 5-6 Λιπαντικά Αγροτικών Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Α. Γ. Καλαμπούνιας 1,2,3,*, Υ. ηαμάηης 1, Υ. Καληζονούδης 1,3,. Ν. Πανδής 1,3,4 1 Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 TA ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ MEGANOL ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπήο πβξηδηθώλ νρεκάησλ. Βαζηθέο αξρέο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ Κσδηθνί Γηάγλσζεο Βιαβώλ Τβξηδηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα