«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015»"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ CPV: , , , , , , , , , ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΖ: ,44 ρωξίο Φ.Π.Α. ΜΔΛΗΗΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2014 Πξνϋπ/ζκόο: ,44επξώ ΦΠΑ 23%: ,77 επξώ ΓΑΠΑΝΖ: ,21 επξώ

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αληηθείκελν: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ & ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2015 CPV: , , , , , , , , , Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,21 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε κεηά απφ ην κε αξ. πξση /ΓΤΚΠ 3176/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τπνδνκψλ, Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ, ην κε αξ. πξση. 413/ έγγξαθν ηεο Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ην κε αξ. πξση. 392/ έγγξαθν ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ην κε αξ. πξση. 839/ έγγξαθν ηνπ ΝΠΓΓ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ, θαη ην κε αξ. πξση. 2425/ έγγξαθν ηνπ ΝΠΓΓ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο θαη αθνξά: α) Σελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλεο ακφιπβδεο, γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο. β) Σελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, γηα ηα ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη γηα ηα θηίξηα ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. γ) Σελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/ ) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ν. 3463/06 (ΦΔΚ -114 Α/ ): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α' 19) : Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/ ) : Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α / ) : Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ν. 3886/10 (ΦΔΚ 173 Α/ ) : Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). Ν. 2690/ (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3438/06 (ΦΔΚ Α 33/ ) : χζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο-ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (άξζξν 13). Ν. 3054/02 (ΦΔΚ Α 230/ ) : Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.

3 Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»,(ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93, θαζψο θαη 53/93, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. Τ.Α Αξηζκ. Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ) : χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. Τ.Α. Αξηζκ. Π1/3306/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ) : Δμαίξεζε Πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.). Π.Γ. 60/07 (ΦΔΚ 64 Α/ ) : Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 209 Α/ ) : Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. Απφθαζε Αξηζκ. ΓΔΦΚ Α ΔΞ2011 (ΦΔΚ 2283/ ) πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξαιαβή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) απφ ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ Ν. 2238/1994 γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο απηνχ». Σν άξζξν 4 ηεο πξάμεο Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 240/ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4111/2013 ΦΔΚ 18/Α/ , πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κε ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ, λα δηεμάγνληαη πιένλ απφ ηνπο Γήκνπο γηα ηα Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα. Όινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93Α/ ): Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,(Άξζξν 63) Ζ κε αξηζκφ 229/2014 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, Ζ Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. θαη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. Ζ πνηφηεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, ησλ ιηπαληηθψλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη ζηα αληίζηνηρα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α). Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά: ΟΜΑΓΑ Α: Τγξά Καχζηκα θίλεζεο Γήκνπ Πεληέιεο ΟΜΑΓΑ Β: Τγξά Καχζηκα θίλεζεο Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Πεληέιεο ΟΜΑΓΑ Γ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γήκνπ Πεληέιεο ΟΜΑΓΑ Γ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Πεληέιεο ΟΜΑΓΑ Δ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Πεληέιεο ΟΜΑΓΑ Σ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Πεληέιεο

4 ΟΜΑΓΑ Ε: Ληπαληηθά θαη ινηπά πιηθά Γήκνπ Πεληέιεο Γειαδή ζα γίλνληαη δεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ΟΜΑΓΔ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ αιιά ζα θαιχπηνπλ φιε ηελ πνζφηεηα θαη ηα είδε (ηεο ΟΜΑΓΑ) πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ φιε ηελ πνζφηεηα θαη ηα είδε (ηεο θάζε ΟΜΑΓΑ) πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζεσξνχληαη απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη. Ο Γήκνο Πεληέιεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ νινθιήξνπ απφ έλαλ πξνκεζεπηή ή απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο αλά νκάδα. Καζψο νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε ρξεηαζηεί λα παξαδνζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε εθηηκνχκελε πνζφηεηα ηεο κειέηεο. ε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηε παξνχζα κειέηε πνζνηήησλ - γηα θάζε είδνο - σο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα απηφ απφ ην Γήκν Πεληέιεο, ην Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο αληίζηνηρα. Σν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε (ΟΜΑΓΑ Α & Β) ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη ν εθνδηαζκφο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζα γίλεηαη είηε απφ αληιία εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, είηε απφ αληιία πνπ ζα βξίζθεηαη ζε αθηίλα ην πνιχ ηεζζάξσλ (4) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο (Καιακβφθε 2α, Μειίζζηα Σ.Κ ). Σν φξην ησλ 4 ρηιηνκέηξσλ ζε αθηίλα απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο νξίζηεθε κεηά απφ εθηίκεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο παξειζφλησλ δηαγσληζκψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, επεηδή ε απφζηαζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ κεγαιχηεξε ησλ 8 ρηι. (4+4=8 ρηι.) γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα θαζηζηνχζε αζχκθνξε ηελ πξνκήζεηα ιφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Δπηζεκάλεηαη φηη ε αλαθνξά ζηελ απφζηαζε ηνπ πξαηεξίνπ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ αθνξά αθηίλα θαη φρη πξαγκαηηθή απφζηαζε φδεπζεο ε νπνία φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζα είλαη ζαθέζηαηα κεγαιχηεξε. ε πεξίπησζε πνπ ην πξαηήξην βξίζθεηαη ζε αθηίλα κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ηφηε ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε πξαθηηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ. Ζ παξάδνζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα γίλεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζε ρψξν πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα απηνχ. Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κε ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013, ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013, ηνπ Π.Γ. 60/ΦΔΚ 64 Α'/ «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ "πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Τ.Α /93), ησλ Ν. 2286/95 θαη Ν. 3463/06, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ' αξηζκφλ Πξσηνθφιινπ 115/43/ Δγθχθιην 3 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ φπνπ θαζνξίδεηαη ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ - πξνκεζεπηψλ ησλ ΟΣΑ Α' θαη Β' βαζκνχ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18 Α'). Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κε ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή. Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί κε πνζνζηό έθπηωζεο επί ηνηο εθαηό (%) επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνύκελεο, κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο έθαζηνπ είδνπο, ηνπ

5 Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ Τγξώλ Καπζίκωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηνπ λνκνύ όπνπ ζα βξίζθεηαη ε έδξα ην αλαδόρνπ, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνύ θαη πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ είδνπο (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε ακόιπβδε θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο). Σν αλωηέξω πνζνζηό έθπηωζεο κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό ρωξίο λα ππεξβαίλεη ην 5%. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ Κ.Α. γηα ην έηνο 2015: Γήκνο Πεληέιεο: Κ.Α , Κ.Α ΝΠΓΠΓ Οξγαληζκνύ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο: Κ.Α , Κ.Α Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκεζείαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ ,44 ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κε ην Φ.Π.Α. 23% ζην πνζφ ησλ ,21. ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΡΟΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΑΡΗΣΔΑ ΣΑΜΠΑΚΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ. κε βαζκφ Γ ΑΝΑΣΑΗΟ ΥΡΗΣΗΓΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ4 κε βαζκφ Β

6 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αληηθείκελν: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ & ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2015 CPV: , , , , , , , , , Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,21 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη: α) Ζ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλεο ακφιπβδεο, γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο. β) Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, γηα ηα ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη γηα ηα θηίξηα ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. γ) Ζ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ (ΟΜΑΓΑ Α,Β,Γ,Γ,Δ,Σ). Α.1. Δηδηθόηεξα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο πγξνύ θαπζίκνπ από ηηο νκάδεο Α,Β,Γ,Γ,Δ,Σ ηζρύνπλ θαη ειάρηζην νη παξαθάηω ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1. Σν δεηνχκελν πεηξέιαην θίλεζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηε Κ.Τ.Α.: 1) Αξηζκ. 316/2010/12 (ΦΔΚ 501 Β/ ) : Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη φπσο ηπρφλ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 2. Ζ δεηνχκελε βελδίλε ακφιπβδε ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο Κ.Τ.Α.: 1) Αξηζκ. 316/2010/12 (ΦΔΚ 501 Β/ ) : Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη φπσο ηπρφλ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 3. Σν δεηνχκελν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο Κ.Τ.Α.: 1) Αξηζ. 467/2002/03 (ΦΔΚ 1531 Β / ) : Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 2) Αξηζ. 469/2002/03 (ΦΔΚ 1273 Β / Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ-1630 Β/03) : Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ θεξνδίλεο ζέξκαλζεο. 3) Αξηζκ. 284/2006/07 (ΦΔΚ 1736 Β/ ) : Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 1999/32/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο νξηζκέλσλ πγξψλ θαπζίκσλ ζε ζείν θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/12/ΔΟΚ θαη πξνο ηελ Οδεγία 2005/33/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/32/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ πινίσλ ζε ζείν θαη φπσο νη παξαπάλσ Κ.Τ.Α. έρνπλ ηπρφλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. Δπίζεο θάζε ηζρχνπζα πξνδηαγξαθή πνπ αθνξά ηα ππφ πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη έρεη θαζνξηζηεί απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο Απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη νη είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ. Β. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ & ΛΟΗΠΩΝ ΤΛΗΚΩΝ (ΟΜΑΓΑ Ε). Β.1. Γεληθά. α) Ζ φπνηα αλαθνξά ζε εκπνξηθή νλνκαζία ζηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο θαη ζηηο θαηαηάμεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ελδεηθηηθή, έρεη σο ζθνπφ λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφο ν ηχπνο ησλ ιηπαληηθψλ ή ησλ πιηθψλ πνπ δεηνχληαη θαη δελ απνηειεί θακία δέζκεπζε σο

7 πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ιηπαληηθψλ θαη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο, αξθεί ην πξνζθεξφκελν ιηπαληηθφ ή πιηθφ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη αληίζηνηρνη ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο (π.ρ. ACEA, API, ASTM, DIN, ISO, NLG, SAE, OEM, JASO, SHPD, θ.ιπ.). β) Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο πνπ δίδεηαη κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ιηπαληηθψλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε /λζε Πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. Ζ έγθξηζε θπθινθνξίαο ζα θαηαηίζεηαη -επί πνηλή απνθιεηζκνύ- καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ζα έρεη εθδνζεί απφ ην Γ.Υ.Κ. γ) Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα είλαη πξσηνγελή ζπλζεηηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε πξντφληα απφ αλαγελλεκέλα ιηπαληηθά. δ) Γηα ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα θαηαηεζνχλ ζε επίζεκν έγγξαθν ηεο εηαηξείαο φια ηα ηππηθά θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή εηδηθφ βάξνο, ημψδεο, δείθηεο ημψδνπο, ζεκείν αλάθιεμεο, ζεκείν ξνήο θαη αιθαιηθφηεηαο (ΣΒΝ), δηάξθεηα δσήο ιηπαληηθνχ θ.ιπ. Β.2. Δηδηθόηεξα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο από ηελ νκάδα Ε ηζρύνπλ θαη ειάρηζην νη παξαθάηω ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1. AD-BLUE. Πξφζζεην ζηελ ηειηθή επεμεξγαζία θηλεηήξσλ κε ζθνπφ ηελ ειάηησζε ησλ επηπέδσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx). Πξνδηαγξαθέο: DΗΝ 70070, ISO 22241, Καλνληζκνί CEFIC. 2. ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΝΔΡΟΤ (ζπκππθλσκέλν). Aληηςπθηηθφ θαη αληηζθσξηαθφ γηα ςπγεία απηνθηλήησλ αδηάιπην, 100%, θαηάιιειν γηα φια ηα απηνθίλεηα θαη φιεο ηηο επνρέο γηα λα παξέρεη πξνζηαζία απφ ςχρνο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πξνδηαγξαθέο: BS 6580,ANFOR NF R ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ SAE 75W-80 GL-5. πλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλε γηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θηβψηηα ηαρπηήησλ. Καηάιιειε γηα ηππνεηδή γξαλάδηα, εληζρπκέλε κε ηα θαιχηεξα αληηηξηβηθά πξφζζεηα. Πξνδηαγξαθέο: API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 324N. 4. ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΧΝ - ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ SAE 75W-90 GL-5. πλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλε γηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θηβψηηα ηαρπηήησλ, ρεηξνθίλεηα, φπνπ ν θαηαζθεπαζηήο απαηηεί ιηπαληηθφ ημψδνπο 75W90. Καηάιιειε γηα ηππνεηδή γξαλάδηα, εληζρπκέλε κε αληηηξηβηθά πξφζζεηα. Ηθαλή λα παξέρεη άξηζηε πξνζηαζία ησλ γξαλαδηψλ θαηά ηεο θζνξάο, δηάβξσζεο, ζνξχβνπ. Πξνδηαγξαθέο: API GL-5 MΗL-L2105D. MAN 324N. 5. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΚΗΒΧΣΗΧΝ (DEXRON IID and IIIG). Ληπαληηθφ απηφκαησλ θηβσηίσλ ηαρχηεηαο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο ηξηβέο θαη ν πςειφο δείθηεο ημψδνπο πνπ πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Καηάιιειν γηα απηφκαηα θηβψηηα ηαρπηήησλ, πδξαπιηθά ηηκφληα θαη πδξαπιηθά ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο θάζε ηχπνπ, φπσο επηβαηηθά, θνξηεγά, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θ.ι.π.. Πξνδηαγξαθέο: GENERAL MOTORS DEXRON IID and IIIG, FORD S MERCON, ALLISON C-4 MERCEDES BENZ SHEET 236.1, ZF TE-ML 09/11/14, VOITH. 6. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 10W-40 ΤΝΘΔΣΗΚΟ πλζεηηθφ πνιχηππν ιηπαληηθφ, ηδαληθφ γηα βελδηλνθηλεηήξεο θαηαιπηηθνχο, πνιπβάιβηδνπο, turbo θαζψο θαη πεηξειαηνθηλεηήξεο. Δμαζθαιίδεη ηελ άκεζε ιίπαλζε ζε θάζε ζεκείν ηνπ θηλεηήξα. Πξνδηαγξαθέο: API SL/CF,ACEA A3/B3/B4, VW /505.00, MB229.31, BMV Longlife 04, GM Dexos 2 7. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΥΡΟΝΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 2Σ.

8 Τςειήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθά δίρξνλσλ θηλεηήξσλ. πλήζεο αλαινγία κε βελδίλε 5%. Πξνδηαγξαθέο: API TA/TB, ASTM TCS 8. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 10W Τπεξχςειεο απφδνζεο πνιπβάζκην ιηπαληηθφ ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο {S.H.P.D.E.O.}. ρεδηαζκέλν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο απινχο θαη turbo πνπ αληηκεησπίδνπλ βαξηέο θαη δπζκελείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, γηα κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ηθαλφ λα εμαζθαιίδεη πςειή πίεζε ιαδηνχ θαη λα παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο νμείδσζεο. Πξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04, MB 228,3 MAN M3275, MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/20077 VOLVO VDS-3 MTU Level 2,Catepillar ECF-1a 9. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E3-96 CCMC D5). Πνιπβάζκην νξπθηέιαην ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ππεξχςειεο απφδνζεο {SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL}, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο, turbo intercooler θαη ζπκβαηηθνχο κε πξφζζεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζηνλ θηλεηήξα θάησ απφ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο Πξνδηαγξαθέο: API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E3-96 CCMC D5, MERCEDES BENZ 28,3/229,1, MAN M3275, VW 501,01/505.00, VOLVO VDS-2, ALLISON C4, MACK EO-L, MTU OT ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04). Τπεξχςειεο απφδνζεο πνιπβάζκην ιηπαληηθφ γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο {S.H.P.D.E.O.}, γηα κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ηθαλφ λα παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο νμείδσζεο. Πξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04, MB 228,3 MAN M3275, MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/20077,VOLVO VDS-3 MTU Level 2,Catepillar ECF-1a 11. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO 46. Οξπθηέιαηα πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα κεγάιε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία γηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. Πξνδηαγξαθέο: DIN 51524, part 2 and 3 HLP, SEB , ANFOR NF E48-603, VDMA 24318, CETOR RP91H, VICKERS M-2950-S and I-286-S. 12. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO 68. Οξπθηέιαηα πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα κεγάιε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία γηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. Πξνδηαγξαθέο: DIN 51524, part 2 and 3 HLP, SEB , ANFOR NF E48-603, VDMA 24318, CETOR RP91H, VICKERS M-2950-S and I-286-S. 13. ΠΑΡΑΦΛΟΤ. Αληηςπθηηθφ πγξφ. 14. ΠΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΔΡΗΧΝ Πάζηα θαζαξηζκνχ ρεξηψλ απφ κνπηδνχξεο, ιάδηα, γξάζα θιπ. Γεξκαηνινγηθά ειεγκέλε. 15. ΠΡΔΨ ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΟ. πξέη πνιιαπιήο ρξήζεο, αληηζθσξηαθφ, μεβηδψλεη θξαθαξηζκέλεο βίδεο θαη παμηκάδηα θ.ιπ..πληεξεί θαη ιηπαίλεη θάζε κεηαιιηθφ κέξνο θαη αθαηξεί ηελ πγξαζία.

9 16. ΠΡΔΨ ΓΡΑΟΤ. πξέη απφ γξάζζν ιεπθνχ ιηζίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ, έρεη θαιή ρεκηθή ζηαζεξφηεηα, απσζεί ηελ πγξαζία θαη πξνζθχεηαη εχθνια ζε επηθάλεηεο. Πξνζηαηεχεη αληηθείκελα απφ ην λεξφ θαη είλαη άξηζηα αλζεθηηθφ θαη ζηαζεξφ ζε αικπξά θαη βξψκηθα λεξά. Αληέρεη ζε φμηλα θαη βαζηθά δηαιχκαηα θαζψο επίζεο πξνζηαηεχεη απφ ηελ δηάβξσζε. Ηδαληθφ γηα ιίπαλζε ξνπιεκάλ, δηαθνξηθψλ, γξαλαδηψλ,εδξάλσλ, νδεγψλ, αξζξψζεσλ, θαη γεληθήο ρξήζεο ζε απηνθίλεηα ηξαθηέξ κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία. 17. ΣΟΤΠΗ ΛΔΤΚΟ Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ. ηνππί ιεπθφ, Α πνηφηεηαο, απφ βακβάθη, θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε ηνπ, απφ ην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο Πεληέιεο δχλαηαη λα δηελεξγεί πνηνηηθνχο θαη δεηγκαηνιεπηηθνχο έιεγρνπο ηφζν θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, ησλ ιηπαληηθψλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ, αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ Γ.Υ.Κ. ή άιιν δηαπηζηεπκέλν θνξέα - εξγαζηήξην δηαπηζησζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ησλ άξζξσλ 33,34 θαη 38 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΡΟΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΑΡΗΣΔΑ ΣΑΜΠΑΚΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ. κε βαζκφ Γ ΑΝΑΣΑΗΟ ΥΡΗΣΗΓΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ4 κε βαζκφ Β

10 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αληηθείκελν: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ & ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2015 CPV: , , , , , , , , , Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,21 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α Α. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΟΜΑΓΑ Α & B (ΚΑΤΗΜΑ ΚΗΝΖΖ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ) Άξζξν 1 : Πεηξέιαην θίλεζεο. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ελφο ιίηξνπ (lt) πεηξειαίνπ θίλεζεο ζηα νρήκαηα ή ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο, ρσξίο ΦΠΑ: έλα επξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά (1,065 επξψ). Άξζξν 2 : Βελδίλε ακφιπβδε. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ελφο ιίηξνπ (lt) βελδίλεο ακφιπβδεο ζηα νρήκαηα ή ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Πεληέιεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο, ρσξίο ΦΠΑ : έλα επξψ θαη δηαθφζηα ελελήληα έμη ιεπηά (1,296 επξψ). Β. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΟΜΑΓΑ Γ,Γ,Δ,Σ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ,Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ, Α/ΘΜΗΑ & Β/ΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) Άξζξν 1 : Πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ελφο ιίηξνπ (lt) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Πεληέιεο ή ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο, ρσξίο ΦΠΑ: νθηαθφζηα πελήληα ηξία ιεπηά (0,853 επξψ). * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο..

11 Γ. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΟΜΑΓΑ Z ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ θαη ΛΟΗΠΑ ΤΛΗΚΑ ΓΔΝΗΚΑ α) Ζ φπνηα αλαθνξά ζε εκπνξηθή νλνκαζία ζηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο θαη ζηηο θαηαηάμεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ελδεηθηηθή, έρεη σο ζθνπφ λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφο ν ηχπνο ησλ ιηπαληηθψλ ή ησλ πιηθψλ πνπ δεηνχληαη θαη δελ απνηειεί θακία δέζκεπζε σο πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ιηπαληηθψλ θαη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο, αξθεί ην πξνζθεξφκελν ιηπαληηθφ ή πιηθφ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη αληίζηνηρνη ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο (π.ρ. ACEA, API, ASTM, DIN, ISO, NLG, SAE, OEM, JASO, SHPD, θ.ιπ.). β) Γηα ηα ιηπαληηθά θαη ηα πιηθά νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά επί ηεο ηηκήο αλά κνλάδα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ηνπο ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. Γηα φια ηα ιηπαληηθά θαη πιηθά, ε ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο είλαη δεζκεπηηθή γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12)κήλεο. Ο Γήκνο Πεληέιεο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. γ) Σν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ηεο νκάδαο Ε, πνπ ζα δνζεί ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα αληηζηνηρεί ζηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο βάξνπο ή φγθνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο. Δπεηδή νη πνζφηεηεο ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο θάζε εηαηξείαο δηαθέξνπλ, ζα πξέπεη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο λα πξνζαξκφζεη ηηο παξαδηδφκελεο πνζφηεηεο (αλά κνλάδα ζπζθεπαζίαο) ζην πιεζηέζηεξν κέγεζνο κε ηελ κνλάδα ζπζθεπαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ κειέηε. δ) Όιεο νη ηηκέο λννχληαη γηα εκπφξεπκα παξαδνηέν ειεχζεξν απφ δαζκνχο θαη ηέιε, εθηφο απφ ηελ δαπάλε ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ Γήκν Πεληέιεο. ΣΗΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1. AD-BLUE. Πξφζζεην ζηελ ηειηθή επεμεξγαζία θηλεηήξσλ κε ζθνπφ ηελ ειάηησζε ησλ επηπέδσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx). Πξνδηαγξαθέο: DΗΝ 70070, ISO 22241, Καλνληζκνί CEFIC. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα AD-BLUE, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (1,50 ). Άξζξν 2. ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΝΔΡΟΤ (ζπκππθλσκέλν). Aληηςπθηηθφ θαη αληηζθσξηαθφ γηα ςπγεία απηνθηλήησλ αδηάιπην, 100%, θαηάιιειν γηα φια ηα απηνθίλεηα θαη φιεο ηηο επνρέο γηα λα παξέρεη πξνζηαζία απφ ςχρνο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πξνδηαγξαθέο: BS 6580,ANFOR NF R Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο βαξέιη 235(lt). Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα αληηςπθηηθνχ λεξνχ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: επηά επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά (7,30 ). Άξζξν 3. ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ SAE 75W-80 GL-5. πλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλε γηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θηβψηηα ηαρπηήησλ. Καηάιιειε γηα ηππνεηδή γξαλάδηα, εληζρπκέλε κε ηα θαιχηεξα αληηηξηβηθά πξφζζεηα. Πξνδηαγξαθέο: API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 324N. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλεο SAE 75W-80, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην

12 ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: ελλέα επξψ (9,00 ). Άξζξν 4. ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΧΝ - ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ SAE 75W-90 GL-5. πλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλε γηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θηβψηηα ηαρπηήησλ, ρεηξνθίλεηα, φπνπ ν θαηαζθεπαζηήο απαηηεί ιηπαληηθφ ημψδνπο 75W90. Καηάιιειε γηα ηππνεηδή γξαλάδηα, εληζρπκέλε κε αληηηξηβηθά πξφζζεηα. Ηθαλή λα παξέρεη άξηζηε πξνζηαζία ησλ γξαλαδηψλ θαηά ηεο θζνξάο, δηάβξσζεο, ζνξχβνπ. Πξνδηαγξαθέο: API GL-5 MΗL-L2105D. MAN 324N. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα βαιβνιίλεο SAE 75W-90, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: επηά επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά(7,40 ). Άξζξν 5. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΚΗΒΧΣΗΧΝ (DEXRON IID and IIIG). Ληπαληηθφ απηφκαησλ θηβσηίσλ ηαρχηεηαο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο ηξηβέο θαη ν πςειφο δείθηεο ημψδνπο πνπ πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Καηάιιειν γηα απηφκαηα θηβψηηα ηαρπηήησλ, πδξαπιηθά ηηκφληα θαη πδξαπιηθά ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο θάζε ηχπνπ, φπσο επηβαηηθά, θνξηεγά, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θ.ι.π.. Πξνδηαγξαθέο: GENERAL MOTORS DEXRON IID and IIIG, FORD S MERCON, ALLISON C-4 MERCEDES BENZ SHEET 236.1, ZF TE-ML 09/11/14, VOITH. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ απηφκαησλ θηβσηίσλ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: επηά επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά(7,40 ). Άξζξν 6 ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 10W-40 ΤΝΘΔΣΗΚΟ πλζεηηθφ πνιχηππν ιηπαληηθφ, ηδαληθφ γηα βελδηλνθηλεηήξεο θαηαιπηηθνχο, πνιπβάιβηδνπο, turbo θαζψο θαη πεηξειαηνθηλεηήξεο. Δμαζθαιίδεη ηελ άκεζε ιίπαλζε ζε θάζε ζεκείν ηνπ θηλεηήξα. Πξνδηαγξαθέο: API SL/CF,ACEA A3/B3/B4, VW /505.00, MB229.31, BMV Longlife 04, GM Dexos 2 Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ βελδηλνθηλεηήξα SAE 10W - 40, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: πέληε επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά (5,70 ). Άξζξν 7. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΥΡΟΝΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 2Σ. Τςειήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθά δίρξνλσλ θηλεηήξσλ. πλήζεο αλαινγία κε βελδίλε 5%. Πξνδηαγξαθέο: API TA/TB, ASTM TCS Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ δίρξνλσλ θηλεηήξσλ 2Σ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: έληεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (11,50 ). Άξζξν 8. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 10W Τπεξχςειεο απφδνζεο πνιπβάζκην ιηπαληηθφ ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο {S.H.P.D.E.O.}. ρεδηαζκέλν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο απινχο θαη turbo πνπ αληηκεησπίδνπλ βαξηέο θαη δπζκελείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, γηα κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ηθαλφ λα εμαζθαιίδεη

13 πςειή πίεζε ιαδηνχ θαη λα παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο νμείδσζεο. Πξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04, MB 228,3 MAN M3275, MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/20077 VOLVO VDS-3 MTU Level 2,Catepillar ECF- 1a Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 10W - 40, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: ελλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (9,50 ). Άξζξν 9. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E3-96 CCMC D5). Πνιπβάζκην νξπθηέιαην ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ππεξχςειεο απφδνζεο {SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL}, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο, turbo intercooler θαη ζπκβαηηθνχο κε πξφζζεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζηνλ θηλεηήξα θάησ απφ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο Πξνδηαγξαθέο: API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E3-96 CCMC D5, MERCEDES BENZ 28,3/229,1, MAN M3275, VW 501,01/505.00, VOLVO VDS-2, ALLISON C4, MACK EO-L, MTU OT-2. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 15W - 40, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (4,50 ). Άξζξν 10. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CI-4/CH-4/CG-4CF- 4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04). Τπεξχςειεο απφδνζεο πνιπβάζκην ιηπαληηθφ γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο {S.H.P.D.E.O.}, γηα κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ηθαλφ λα παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο νμείδσζεο. Πξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04, MB 228,3 MAN M3275, MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/20077,VOLVO VDS-3 MTU Level 2,Catepillar ECF-1a Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 15W - 40 DIEZEL, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: ηέζζεξα επξψ θαη πέληε ιεπηά (4,50 ). Άξζξν 11. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO 46. Οξπθηέιαηα πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα κεγάιε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία γηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. Πξνδηαγξαθέο: DIN 51524, part 2 and 3 HLP, SEB , ANFOR NF E48-603, VDMA 24318, CETOR RP91H, VICKERS M-2950-S and I-286-S. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα πδξαπιηθνχ ιαδηνχ ISO 36, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: δχν επξψ θαη ελελήληα ιεπηά (2,90 ).

14 Άξζξν 12. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO 68. Οξπθηέιαηα πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα κεγάιε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία γηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. Πξνδηαγξαθέο: DIN 51524, part 2 and 3 HLP, SEB , ANFOR NF E48-603, VDMA 24318, CETOR RP91H, VICKERS M-2950-S and I-286-S. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα πδξαπιηθνχ ιαδηνχ ISO 68, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: δχν επξψ θαη ελελήληα ιεπηά (2,90 ). Άξζξν 13. ΠΑΡΑΦΛΟΤ. Αληηςπθηηθφ πγξφ. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα παξαθινχ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Μνλάδα: 1(lt) Σηκή κνλάδαο: ηέζζεξα επξψ θαη ελελήληα ιεπηά (4,90 ). Άξζξν 14. ΠΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΔΡΗΧΝ. Πάζηα θαζαξηζκνχ ρεξηψλ απφ κνπηδνχξεο, ιάδηα,γξάζα θηι.. Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο 5(kgr). Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα πάζηαο θαζαξηζκνχ ρεξηψλ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Μνλάδα: 5(kgr). Σηκή κνλάδαο: ελλέα επξψ θαη δέθα ιεπηά (9,10 ). Άξζξν 15. ΠΡΔΨ ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΟ. πξέη πνιιαπιήο ρξήζεο, αληηζθσξηαθφ, μεβηδψλεη θξαθαξηζκέλεο βίδεο θαη παμηκάδηα θ.ιπ..πληεξεί θαη ιηπαίλεη θάζε κεηαιιηθφ κέξνο θαη αθαηξεί ηελ πγξαζία. Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο δνρείν 400 (ml). Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ζπξέτ αληηζθσξηαθνχ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Μνλάδα: 1 (ΣΔΜ) Σηκή κνλάδαο: ηξία επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά (3,30 ). Άξζξν 16. ΠΡΔΨ ΓΡΑΟΤ. πξέη απφ γξάζζν ιεπθνχ ιηζίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ, έρεη θαιή ρεκηθή ζηαζεξφηεηα, απσζεί ηελ πγξαζία θαη πξνζθχεηαη εχθνια ζε επηθάλεηεο. Πξνζηαηεχεη αληηθείκελα απφ ην λεξφ θαη είλαη άξηζηα αλζεθηηθφ θαη ζηαζεξφ ζε αικπξά θαη βξψκηθα λεξά. Αληέρεη ζε φμηλα θαη βαζηθά δηαιχκαηα θαζψο επίζεο πξνζηαηεχεη απφ ηελ δηάβξσζε. Ηδαληθφ γηα ιίπαλζε ξνπιεκάλ,δηαθνξηθψλ, γξαλαδηψλ,εδξάλσλ, νδεγψλ, αξζξψζεσλ, θαη γεληθήο ρξήζεο ζε απηνθίλεηα ηξαθηέξ κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία. Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο δνρείν 400 (ml). Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ζπξέτ γξάζνπ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: ηέζζεξα επξψ θαη δέθα ιεπηά (4,10 ). Άξζξν 17. ΣΟΤΠΗ ΛΔΤΚΟ Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ. ηνππί ιεπθφ, Α πνηφηεηαο, απφ βακβάθη, θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε ηνπ, απφ ην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο 1(kgr).

15 Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ζηνππί, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Μνλάδα: 1 (kg) Σηκή κνλάδαο: δχν επξψ θαη είθνζη ιεπηά (2,20 ). ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΡΟΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΑΡΗΣΔΑ ΣΑΜΠΑΚΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ. κε βαζκφ Γ ΑΝΑΣΑΗΟ ΥΡΗΣΗΓΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ4 κε βαζκφ Β

16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αληηθείκελν: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ & ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2015 CPV: , , , , , , , , , Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,21 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ α/α ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 1.ΟΜΑΓΑ Α: Τγξά Καύζηκα θίλεζεο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Πεηξέιαην θίλεζεο lt ,00 1, ,00 2 Ακφιπβδε βελδίλε lt ,00 1, ,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α ,00 Φ.Π.Α. 23% ,85 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α ΜΔ Φ.Π.Α ,85 * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. α/α 2.ΟΜΑΓΑ Β: Τγξά Καύζηκα θίλεζεο Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνύ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Ακφιπβδε βελδίλε lt ,00 1, ,71 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 1.583,71 Φ.Π.Α. 23% 364,25 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β ΜΔ Φ.Π.Α ,96 * * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.

17 α/α 3. ΟΜΑΓΑ Γ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο lt ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ ,00 Φ.Π.Α. 23% 2.942,85 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ ΜΔ Φ.Π.Α ,85 α/α * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 4. ΟΜΑΓΑ Γ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνύ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο lt ,00 0, ,93 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ ,93 Φ.Π.Α. 23% 2.411,76 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ ΜΔ Φ.Π.Α ,69 α/α * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 5. ΟΜΑΓΑ Δ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο lt ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ ,00 Φ.Π.Α. 23% 7.847,60 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ ΜΔ Φ.Π.Α ,60 * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.

18 α/α 6. ΟΜΑΓΑ Σ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο lt ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Σ ,00 Φ.Π.Α. 23% 6.866,65 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Σ ΜΔ Φ.Π.Α ,65 * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 7. ΟΜΑΓΑ Ε: Ληπαληηθά & ινηπά πιηθά Γήκνπ Πεληέιεο Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ/ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ/ ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΗΜΖ 1 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΧΝ - ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ SAE 75W-90 GL-5. 1 (lt) 250,00 7, ,00 2 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ SAE 75W -80 GL-5. 1 (lt) 180,00 9, , ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΚΗΒΧΣΗΧΝ (DEXRON IID and IIIG). ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO 46. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO (lt) 100,00 7,40 740,00 1 (lt) 1.000,00 2, ,00 1 (lt) 1.000,00 2, ,00 6 ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 10W-40 ΤΝΘΔΣΗΚΟ 1 (lt) 600,00 5, ,00 7 ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E (lt) 350,00 4, ,00 CCMC D5). 8 ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CI-4/CH-4/CG- 4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-1 (lt) 350,00 4, ,00 04). ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ 9 SAE 10W (lt) 800,00 9, ,00 10 ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΥΡΟΝΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 2Σ. 1 (lt) 100,00 11, ,00 11 AD-BLUE. 1 (lt) 1.200,00 1, ,00 12 ΠΡΔΨ ΓΡΑΟΤ(400ml) ΣΔΜ 50 4,10 205,00 13 ΠΡΔΨ ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΟ (400ml) ΣΔΜ 50 3,30 165,00 14 ΠΑΡΑΦΛΟΤ 1(lt) 650,00 4, ,00

19 15 ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΝΔΡΟΤ (ζπκππθλσκέλν). 1 (lt) 200,00 7, ,00 16 ΠΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΔΡΗΧΝ 5 (kg) 8,00 9,10 72,80 17 ΣΟΤΠΗ ΛΔΤΚΟ Α' ΠΟΗΟΣΖΣΑ 1 (kg) 120,00 2,20 264,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ε ,80 ΦΠΑ 23% 7.470,81 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Z ΜΔ Φ.Π.Α ,61 Α/Α 8. ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ ΟΜΑΓΩΝ Α, Β, Γ,Γ,Δ,Σ& Ε ΟΜΑΓΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ Α: Υγρά Καύσιμα κίνησης Γήμοσ 1 Πεντέλης ΟΜΑΓΑ Β: Υγρά Καύσιμα κίνησης 2 Ν.Π.Γ.Γ. Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Γήμοσ Πεντέλης 3 ΟΜΑΓΑ Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης Γήμοσ Πεντέλης 4 ΟΜΑΓΑ Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης Ν.Π.Γ.Γ. Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Γήμοσ Πεντέλης 5 ΟΜΑΓΑ Δ: Πετρέλαιο Θέρμανσης Α/θμιας Στολικής Δπιτροπής Γήμοσ Πεντέλης 6 ΟΜΑΓΑ ΣΤ: Πετρέλαιο Θέρμανσης Β/θμιας Στολικής Δπιτροπής Γήμοσ Πεντέλης 7 ΟΜΑΓΑ Ε: Λιπαντικά & λοιπά σλικά Γήμοσ Πεντέλης ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 23% ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ ΜΔ Φ.Π.Α , , , ,71 364, , , , , , , , , , , , , , , , ,61 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ Α, Β, Γ,Γ,Δ,Σ &Ε , , ,21 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΡΟΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΑΡΗΣΔΑ ΣΑΜΠΑΚΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ. κε βαζκφ Γ ΑΝΑΣΑΗΟ ΥΡΗΣΗΓΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ4 κε βαζκφ Β

20 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αληηθείκελν: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ & ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2015 CPV: , , , , , , , , , Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,21 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο α) Ζ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλεο ακφιπβδεο, γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο. β) Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, γηα ηα ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη γηα ηα θηίξηα ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. γ) Ζ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο Σν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακόιπβδε βελδίλε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη ν εθνδηαζκόο ηωλ απηνθηλήηωλ θαη κεραλεκάηωλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνύ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο & Αιιπιεγγύεο ζα γίλεηαη είηε από αληιία εληόο ηωλ δηνηθεηηθώλ νξίωλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, είηε από αληιία πνπ ζα βξίζθεηαη ζε αθηίλα ην πνιύ ηεζζάξωλ (4) ρηιηνκέηξωλ από ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο (Καιακβόθε 2 α, Μειίζζηα Σ.Κ ). Σν φξην ησλ 4 ρηιηνκέηξσλ ζε αθηίλα απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο νξίζηεθε κεηά απφ εθηίκεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο παξειζφλησλ δηαγσληζκψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, επεηδή ε απφζηαζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ κεγαιχηεξε ησλ 8 ρηι. (4+4=8 ρηι.) γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα θαζηζηνχζε αζχκθνξε ηελ πξνκήζεηα ιφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Δπηζεκάλεηαη φηη ε αλαθνξά ζηελ απφζηαζε ηνπ πξαηεξίνπ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ αθνξά αθηίλα θαη φρη πξαγκαηηθή απφζηαζε φδεπζεο ε νπνία φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζα είλαη ζαθέζηαηα κεγαιχηεξε. ε πεξίπησζε πνπ ην πξαηήξην βξίζθεηαη ζε αθηίλα κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ηφηε ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε πξαθηηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ. Ζ παξάδνζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα γίλεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζε ρψξν πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα απηνχ. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Ζ πξνκήζεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, ησλ ιηπαληηθψλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε : N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/ ) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»

21 Ν. 3463/06 (ΦΔΚ -114 Α/ ): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α' 19) : Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/ ) : Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α / ) : Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ν. 3886/10 (ΦΔΚ 173 Α/ ) : Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). Ν. 2690/ (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3438/06 (ΦΔΚ Α 33/ ) : χζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο-ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (άξζξν 13). Ν. 3054/02 (ΦΔΚ Α 230/ ) : Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»,(ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93, θαζψο θαη 53/93, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. Τ.Α Αξηζκ. Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ) : χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. Τ.Α. Αξηζκ. Π1/3306/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ) : Δμαίξεζε Πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.). Π.Γ. 60/07 (ΦΔΚ 64 Α/ ) : Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 209 Α/ ) : Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. Απφθαζε Αξηζκ. ΓΔΦΚ Α ΔΞ2011 (ΦΔΚ 2283/ ) πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξαιαβή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) απφ ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ Ν. 2238/1994 γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο απηνχ». Σν άξζξν 4 ηεο πξάμεο Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 240/ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4111/2013 ΦΔΚ 18/Α/ , πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κε ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ, λα δηεμάγνληαη πιένλ απφ ηνπο Γήκνπο γηα ηα Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα.

22 Όινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93Α/ ): Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,(Άξζξν 63) Ζ κε αξηζκφ 229/2014 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, Ζ Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη ηηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. ΑΡΘΡΟ 3 O : πκβαηηθά ζηνηρεία Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνο αλάζεζε πξνκήζεηα, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 1. Ζ ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 2. Ζ Γηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο. 3. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά. 4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 5. Ζ Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 8. Σα ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο. ΑΡΘΡΟ 4 O : Δγγχεζε ζπκκεηνρήο Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ην χςνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηόο ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ λ.4281/14 (ΦΔΚ Α160/ ). Όηαλ ε πξνζθνξά αθνξά κέξνο (ΟΜΑΓΑ) ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, γίλεηαη δεθηή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε θαιχπηεη ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ 2% ρσξίο ην ΦΠΑ φρη επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο αιιά επί ηνπ κέξνπο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο ε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη γηα ην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε. ΑΡΘΡΟ 5 O : Σηκέο πξνζθνξψλ Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηειηθά ηελ παξνχζα πξνκήζεηα γηα θαζέλα απφ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο θάζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε πνζνζηηαία έθπησζε ή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηεο πξνζθνξάο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε θάζε αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο θαζελφο απφ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο 15REQ002676514 2015-03-31. «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο 15REQ002676514 2015-03-31. «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 05/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Πεπιεσόμενα 1. Τεσνική Έκθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Ζκεροκελία 09/11//2012 Αρηζκ. Μειέηες : 87 προϋποιογηζκός : 396.212,78 Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα