«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015»"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ CPV: , , , , , , , , , ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΖ: ,44 ρωξίο Φ.Π.Α. ΜΔΛΗΗΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2014 Πξνϋπ/ζκόο: ,44επξώ ΦΠΑ 23%: ,77 επξώ ΓΑΠΑΝΖ: ,21 επξώ

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αληηθείκελν: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ & ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2015 CPV: , , , , , , , , , Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,21 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε κεηά απφ ην κε αξ. πξση /ΓΤΚΠ 3176/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τπνδνκψλ, Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ, ην κε αξ. πξση. 413/ έγγξαθν ηεο Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ην κε αξ. πξση. 392/ έγγξαθν ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ην κε αξ. πξση. 839/ έγγξαθν ηνπ ΝΠΓΓ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ, θαη ην κε αξ. πξση. 2425/ έγγξαθν ηνπ ΝΠΓΓ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο θαη αθνξά: α) Σελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλεο ακφιπβδεο, γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο. β) Σελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, γηα ηα ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη γηα ηα θηίξηα ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. γ) Σελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/ ) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ν. 3463/06 (ΦΔΚ -114 Α/ ): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α' 19) : Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/ ) : Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α / ) : Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ν. 3886/10 (ΦΔΚ 173 Α/ ) : Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). Ν. 2690/ (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3438/06 (ΦΔΚ Α 33/ ) : χζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο-ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (άξζξν 13). Ν. 3054/02 (ΦΔΚ Α 230/ ) : Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.

3 Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»,(ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93, θαζψο θαη 53/93, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. Τ.Α Αξηζκ. Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ) : χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. Τ.Α. Αξηζκ. Π1/3306/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ) : Δμαίξεζε Πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.). Π.Γ. 60/07 (ΦΔΚ 64 Α/ ) : Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 209 Α/ ) : Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. Απφθαζε Αξηζκ. ΓΔΦΚ Α ΔΞ2011 (ΦΔΚ 2283/ ) πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξαιαβή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) απφ ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ Ν. 2238/1994 γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο απηνχ». Σν άξζξν 4 ηεο πξάμεο Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 240/ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4111/2013 ΦΔΚ 18/Α/ , πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κε ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ, λα δηεμάγνληαη πιένλ απφ ηνπο Γήκνπο γηα ηα Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα. Όινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93Α/ ): Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,(Άξζξν 63) Ζ κε αξηζκφ 229/2014 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, Ζ Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. θαη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. Ζ πνηφηεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, ησλ ιηπαληηθψλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη ζηα αληίζηνηρα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α). Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά: ΟΜΑΓΑ Α: Τγξά Καχζηκα θίλεζεο Γήκνπ Πεληέιεο ΟΜΑΓΑ Β: Τγξά Καχζηκα θίλεζεο Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Πεληέιεο ΟΜΑΓΑ Γ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γήκνπ Πεληέιεο ΟΜΑΓΑ Γ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Πεληέιεο ΟΜΑΓΑ Δ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Πεληέιεο ΟΜΑΓΑ Σ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Πεληέιεο

4 ΟΜΑΓΑ Ε: Ληπαληηθά θαη ινηπά πιηθά Γήκνπ Πεληέιεο Γειαδή ζα γίλνληαη δεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ΟΜΑΓΔ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ αιιά ζα θαιχπηνπλ φιε ηελ πνζφηεηα θαη ηα είδε (ηεο ΟΜΑΓΑ) πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ φιε ηελ πνζφηεηα θαη ηα είδε (ηεο θάζε ΟΜΑΓΑ) πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζεσξνχληαη απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη. Ο Γήκνο Πεληέιεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ νινθιήξνπ απφ έλαλ πξνκεζεπηή ή απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο αλά νκάδα. Καζψο νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε ρξεηαζηεί λα παξαδνζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε εθηηκνχκελε πνζφηεηα ηεο κειέηεο. ε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηε παξνχζα κειέηε πνζνηήησλ - γηα θάζε είδνο - σο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα απηφ απφ ην Γήκν Πεληέιεο, ην Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο αληίζηνηρα. Σν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε (ΟΜΑΓΑ Α & Β) ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη ν εθνδηαζκφο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζα γίλεηαη είηε απφ αληιία εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, είηε απφ αληιία πνπ ζα βξίζθεηαη ζε αθηίλα ην πνιχ ηεζζάξσλ (4) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο (Καιακβφθε 2α, Μειίζζηα Σ.Κ ). Σν φξην ησλ 4 ρηιηνκέηξσλ ζε αθηίλα απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο νξίζηεθε κεηά απφ εθηίκεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο παξειζφλησλ δηαγσληζκψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, επεηδή ε απφζηαζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ κεγαιχηεξε ησλ 8 ρηι. (4+4=8 ρηι.) γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα θαζηζηνχζε αζχκθνξε ηελ πξνκήζεηα ιφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Δπηζεκάλεηαη φηη ε αλαθνξά ζηελ απφζηαζε ηνπ πξαηεξίνπ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ αθνξά αθηίλα θαη φρη πξαγκαηηθή απφζηαζε φδεπζεο ε νπνία φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζα είλαη ζαθέζηαηα κεγαιχηεξε. ε πεξίπησζε πνπ ην πξαηήξην βξίζθεηαη ζε αθηίλα κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ηφηε ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε πξαθηηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ. Ζ παξάδνζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα γίλεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζε ρψξν πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα απηνχ. Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κε ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013, ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013, ηνπ Π.Γ. 60/ΦΔΚ 64 Α'/ «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ "πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Τ.Α /93), ησλ Ν. 2286/95 θαη Ν. 3463/06, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ' αξηζκφλ Πξσηνθφιινπ 115/43/ Δγθχθιην 3 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ φπνπ θαζνξίδεηαη ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ - πξνκεζεπηψλ ησλ ΟΣΑ Α' θαη Β' βαζκνχ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18 Α'). Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κε ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή. Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί κε πνζνζηό έθπηωζεο επί ηνηο εθαηό (%) επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνύκελεο, κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο έθαζηνπ είδνπο, ηνπ

5 Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ Τγξώλ Καπζίκωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηνπ λνκνύ όπνπ ζα βξίζθεηαη ε έδξα ην αλαδόρνπ, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνύ θαη πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ είδνπο (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε ακόιπβδε θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο). Σν αλωηέξω πνζνζηό έθπηωζεο κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό ρωξίο λα ππεξβαίλεη ην 5%. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ Κ.Α. γηα ην έηνο 2015: Γήκνο Πεληέιεο: Κ.Α , Κ.Α ΝΠΓΠΓ Οξγαληζκνύ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο: Κ.Α , Κ.Α Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκεζείαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ ,44 ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κε ην Φ.Π.Α. 23% ζην πνζφ ησλ ,21. ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΡΟΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΑΡΗΣΔΑ ΣΑΜΠΑΚΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ. κε βαζκφ Γ ΑΝΑΣΑΗΟ ΥΡΗΣΗΓΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ4 κε βαζκφ Β

6 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αληηθείκελν: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ & ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2015 CPV: , , , , , , , , , Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,21 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη: α) Ζ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλεο ακφιπβδεο, γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο. β) Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, γηα ηα ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη γηα ηα θηίξηα ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. γ) Ζ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ (ΟΜΑΓΑ Α,Β,Γ,Γ,Δ,Σ). Α.1. Δηδηθόηεξα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο πγξνύ θαπζίκνπ από ηηο νκάδεο Α,Β,Γ,Γ,Δ,Σ ηζρύνπλ θαη ειάρηζην νη παξαθάηω ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1. Σν δεηνχκελν πεηξέιαην θίλεζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηε Κ.Τ.Α.: 1) Αξηζκ. 316/2010/12 (ΦΔΚ 501 Β/ ) : Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη φπσο ηπρφλ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 2. Ζ δεηνχκελε βελδίλε ακφιπβδε ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο Κ.Τ.Α.: 1) Αξηζκ. 316/2010/12 (ΦΔΚ 501 Β/ ) : Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη φπσο ηπρφλ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 3. Σν δεηνχκελν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο Κ.Τ.Α.: 1) Αξηζ. 467/2002/03 (ΦΔΚ 1531 Β / ) : Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 2) Αξηζ. 469/2002/03 (ΦΔΚ 1273 Β / Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ-1630 Β/03) : Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ θεξνδίλεο ζέξκαλζεο. 3) Αξηζκ. 284/2006/07 (ΦΔΚ 1736 Β/ ) : Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 1999/32/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο νξηζκέλσλ πγξψλ θαπζίκσλ ζε ζείν θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/12/ΔΟΚ θαη πξνο ηελ Οδεγία 2005/33/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/32/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ πινίσλ ζε ζείν θαη φπσο νη παξαπάλσ Κ.Τ.Α. έρνπλ ηπρφλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. Δπίζεο θάζε ηζρχνπζα πξνδηαγξαθή πνπ αθνξά ηα ππφ πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη έρεη θαζνξηζηεί απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο Απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη νη είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ. Β. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ & ΛΟΗΠΩΝ ΤΛΗΚΩΝ (ΟΜΑΓΑ Ε). Β.1. Γεληθά. α) Ζ φπνηα αλαθνξά ζε εκπνξηθή νλνκαζία ζηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο θαη ζηηο θαηαηάμεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ελδεηθηηθή, έρεη σο ζθνπφ λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφο ν ηχπνο ησλ ιηπαληηθψλ ή ησλ πιηθψλ πνπ δεηνχληαη θαη δελ απνηειεί θακία δέζκεπζε σο

7 πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ιηπαληηθψλ θαη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο, αξθεί ην πξνζθεξφκελν ιηπαληηθφ ή πιηθφ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη αληίζηνηρνη ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο (π.ρ. ACEA, API, ASTM, DIN, ISO, NLG, SAE, OEM, JASO, SHPD, θ.ιπ.). β) Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο πνπ δίδεηαη κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ιηπαληηθψλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε /λζε Πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. Ζ έγθξηζε θπθινθνξίαο ζα θαηαηίζεηαη -επί πνηλή απνθιεηζκνύ- καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ζα έρεη εθδνζεί απφ ην Γ.Υ.Κ. γ) Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα είλαη πξσηνγελή ζπλζεηηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε πξντφληα απφ αλαγελλεκέλα ιηπαληηθά. δ) Γηα ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα θαηαηεζνχλ ζε επίζεκν έγγξαθν ηεο εηαηξείαο φια ηα ηππηθά θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή εηδηθφ βάξνο, ημψδεο, δείθηεο ημψδνπο, ζεκείν αλάθιεμεο, ζεκείν ξνήο θαη αιθαιηθφηεηαο (ΣΒΝ), δηάξθεηα δσήο ιηπαληηθνχ θ.ιπ. Β.2. Δηδηθόηεξα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο από ηελ νκάδα Ε ηζρύνπλ θαη ειάρηζην νη παξαθάηω ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1. AD-BLUE. Πξφζζεην ζηελ ηειηθή επεμεξγαζία θηλεηήξσλ κε ζθνπφ ηελ ειάηησζε ησλ επηπέδσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx). Πξνδηαγξαθέο: DΗΝ 70070, ISO 22241, Καλνληζκνί CEFIC. 2. ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΝΔΡΟΤ (ζπκππθλσκέλν). Aληηςπθηηθφ θαη αληηζθσξηαθφ γηα ςπγεία απηνθηλήησλ αδηάιπην, 100%, θαηάιιειν γηα φια ηα απηνθίλεηα θαη φιεο ηηο επνρέο γηα λα παξέρεη πξνζηαζία απφ ςχρνο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πξνδηαγξαθέο: BS 6580,ANFOR NF R ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ SAE 75W-80 GL-5. πλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλε γηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θηβψηηα ηαρπηήησλ. Καηάιιειε γηα ηππνεηδή γξαλάδηα, εληζρπκέλε κε ηα θαιχηεξα αληηηξηβηθά πξφζζεηα. Πξνδηαγξαθέο: API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 324N. 4. ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΧΝ - ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ SAE 75W-90 GL-5. πλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλε γηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θηβψηηα ηαρπηήησλ, ρεηξνθίλεηα, φπνπ ν θαηαζθεπαζηήο απαηηεί ιηπαληηθφ ημψδνπο 75W90. Καηάιιειε γηα ηππνεηδή γξαλάδηα, εληζρπκέλε κε αληηηξηβηθά πξφζζεηα. Ηθαλή λα παξέρεη άξηζηε πξνζηαζία ησλ γξαλαδηψλ θαηά ηεο θζνξάο, δηάβξσζεο, ζνξχβνπ. Πξνδηαγξαθέο: API GL-5 MΗL-L2105D. MAN 324N. 5. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΚΗΒΧΣΗΧΝ (DEXRON IID and IIIG). Ληπαληηθφ απηφκαησλ θηβσηίσλ ηαρχηεηαο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο ηξηβέο θαη ν πςειφο δείθηεο ημψδνπο πνπ πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Καηάιιειν γηα απηφκαηα θηβψηηα ηαρπηήησλ, πδξαπιηθά ηηκφληα θαη πδξαπιηθά ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο θάζε ηχπνπ, φπσο επηβαηηθά, θνξηεγά, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θ.ι.π.. Πξνδηαγξαθέο: GENERAL MOTORS DEXRON IID and IIIG, FORD S MERCON, ALLISON C-4 MERCEDES BENZ SHEET 236.1, ZF TE-ML 09/11/14, VOITH. 6. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 10W-40 ΤΝΘΔΣΗΚΟ πλζεηηθφ πνιχηππν ιηπαληηθφ, ηδαληθφ γηα βελδηλνθηλεηήξεο θαηαιπηηθνχο, πνιπβάιβηδνπο, turbo θαζψο θαη πεηξειαηνθηλεηήξεο. Δμαζθαιίδεη ηελ άκεζε ιίπαλζε ζε θάζε ζεκείν ηνπ θηλεηήξα. Πξνδηαγξαθέο: API SL/CF,ACEA A3/B3/B4, VW /505.00, MB229.31, BMV Longlife 04, GM Dexos 2 7. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΥΡΟΝΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 2Σ.

8 Τςειήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθά δίρξνλσλ θηλεηήξσλ. πλήζεο αλαινγία κε βελδίλε 5%. Πξνδηαγξαθέο: API TA/TB, ASTM TCS 8. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 10W Τπεξχςειεο απφδνζεο πνιπβάζκην ιηπαληηθφ ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο {S.H.P.D.E.O.}. ρεδηαζκέλν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο απινχο θαη turbo πνπ αληηκεησπίδνπλ βαξηέο θαη δπζκελείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, γηα κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ηθαλφ λα εμαζθαιίδεη πςειή πίεζε ιαδηνχ θαη λα παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο νμείδσζεο. Πξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04, MB 228,3 MAN M3275, MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/20077 VOLVO VDS-3 MTU Level 2,Catepillar ECF-1a 9. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E3-96 CCMC D5). Πνιπβάζκην νξπθηέιαην ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ππεξχςειεο απφδνζεο {SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL}, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο, turbo intercooler θαη ζπκβαηηθνχο κε πξφζζεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζηνλ θηλεηήξα θάησ απφ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο Πξνδηαγξαθέο: API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E3-96 CCMC D5, MERCEDES BENZ 28,3/229,1, MAN M3275, VW 501,01/505.00, VOLVO VDS-2, ALLISON C4, MACK EO-L, MTU OT ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04). Τπεξχςειεο απφδνζεο πνιπβάζκην ιηπαληηθφ γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο {S.H.P.D.E.O.}, γηα κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ηθαλφ λα παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο νμείδσζεο. Πξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04, MB 228,3 MAN M3275, MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/20077,VOLVO VDS-3 MTU Level 2,Catepillar ECF-1a 11. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO 46. Οξπθηέιαηα πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα κεγάιε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία γηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. Πξνδηαγξαθέο: DIN 51524, part 2 and 3 HLP, SEB , ANFOR NF E48-603, VDMA 24318, CETOR RP91H, VICKERS M-2950-S and I-286-S. 12. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO 68. Οξπθηέιαηα πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα κεγάιε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία γηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. Πξνδηαγξαθέο: DIN 51524, part 2 and 3 HLP, SEB , ANFOR NF E48-603, VDMA 24318, CETOR RP91H, VICKERS M-2950-S and I-286-S. 13. ΠΑΡΑΦΛΟΤ. Αληηςπθηηθφ πγξφ. 14. ΠΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΔΡΗΧΝ Πάζηα θαζαξηζκνχ ρεξηψλ απφ κνπηδνχξεο, ιάδηα, γξάζα θιπ. Γεξκαηνινγηθά ειεγκέλε. 15. ΠΡΔΨ ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΟ. πξέη πνιιαπιήο ρξήζεο, αληηζθσξηαθφ, μεβηδψλεη θξαθαξηζκέλεο βίδεο θαη παμηκάδηα θ.ιπ..πληεξεί θαη ιηπαίλεη θάζε κεηαιιηθφ κέξνο θαη αθαηξεί ηελ πγξαζία.

9 16. ΠΡΔΨ ΓΡΑΟΤ. πξέη απφ γξάζζν ιεπθνχ ιηζίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ, έρεη θαιή ρεκηθή ζηαζεξφηεηα, απσζεί ηελ πγξαζία θαη πξνζθχεηαη εχθνια ζε επηθάλεηεο. Πξνζηαηεχεη αληηθείκελα απφ ην λεξφ θαη είλαη άξηζηα αλζεθηηθφ θαη ζηαζεξφ ζε αικπξά θαη βξψκηθα λεξά. Αληέρεη ζε φμηλα θαη βαζηθά δηαιχκαηα θαζψο επίζεο πξνζηαηεχεη απφ ηελ δηάβξσζε. Ηδαληθφ γηα ιίπαλζε ξνπιεκάλ, δηαθνξηθψλ, γξαλαδηψλ,εδξάλσλ, νδεγψλ, αξζξψζεσλ, θαη γεληθήο ρξήζεο ζε απηνθίλεηα ηξαθηέξ κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία. 17. ΣΟΤΠΗ ΛΔΤΚΟ Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ. ηνππί ιεπθφ, Α πνηφηεηαο, απφ βακβάθη, θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε ηνπ, απφ ην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο Πεληέιεο δχλαηαη λα δηελεξγεί πνηνηηθνχο θαη δεηγκαηνιεπηηθνχο έιεγρνπο ηφζν θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, ησλ ιηπαληηθψλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ, αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ Γ.Υ.Κ. ή άιιν δηαπηζηεπκέλν θνξέα - εξγαζηήξην δηαπηζησζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ησλ άξζξσλ 33,34 θαη 38 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΡΟΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΑΡΗΣΔΑ ΣΑΜΠΑΚΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ. κε βαζκφ Γ ΑΝΑΣΑΗΟ ΥΡΗΣΗΓΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ4 κε βαζκφ Β

10 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αληηθείκελν: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ & ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2015 CPV: , , , , , , , , , Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,21 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α Α. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΟΜΑΓΑ Α & B (ΚΑΤΗΜΑ ΚΗΝΖΖ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ) Άξζξν 1 : Πεηξέιαην θίλεζεο. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ελφο ιίηξνπ (lt) πεηξειαίνπ θίλεζεο ζηα νρήκαηα ή ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο, ρσξίο ΦΠΑ: έλα επξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά (1,065 επξψ). Άξζξν 2 : Βελδίλε ακφιπβδε. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ελφο ιίηξνπ (lt) βελδίλεο ακφιπβδεο ζηα νρήκαηα ή ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Πεληέιεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο, ρσξίο ΦΠΑ : έλα επξψ θαη δηαθφζηα ελελήληα έμη ιεπηά (1,296 επξψ). Β. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΟΜΑΓΑ Γ,Γ,Δ,Σ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ,Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ, Α/ΘΜΗΑ & Β/ΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) Άξζξν 1 : Πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ελφο ιίηξνπ (lt) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Πεληέιεο ή ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο, ρσξίο ΦΠΑ: νθηαθφζηα πελήληα ηξία ιεπηά (0,853 επξψ). * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο..

11 Γ. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΟΜΑΓΑ Z ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ θαη ΛΟΗΠΑ ΤΛΗΚΑ ΓΔΝΗΚΑ α) Ζ φπνηα αλαθνξά ζε εκπνξηθή νλνκαζία ζηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο θαη ζηηο θαηαηάμεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ελδεηθηηθή, έρεη σο ζθνπφ λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφο ν ηχπνο ησλ ιηπαληηθψλ ή ησλ πιηθψλ πνπ δεηνχληαη θαη δελ απνηειεί θακία δέζκεπζε σο πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ιηπαληηθψλ θαη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο, αξθεί ην πξνζθεξφκελν ιηπαληηθφ ή πιηθφ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη αληίζηνηρνη ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο (π.ρ. ACEA, API, ASTM, DIN, ISO, NLG, SAE, OEM, JASO, SHPD, θ.ιπ.). β) Γηα ηα ιηπαληηθά θαη ηα πιηθά νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά επί ηεο ηηκήο αλά κνλάδα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ηνπο ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. Γηα φια ηα ιηπαληηθά θαη πιηθά, ε ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο είλαη δεζκεπηηθή γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12)κήλεο. Ο Γήκνο Πεληέιεο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. γ) Σν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ηεο νκάδαο Ε, πνπ ζα δνζεί ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα αληηζηνηρεί ζηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο βάξνπο ή φγθνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο. Δπεηδή νη πνζφηεηεο ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο θάζε εηαηξείαο δηαθέξνπλ, ζα πξέπεη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο λα πξνζαξκφζεη ηηο παξαδηδφκελεο πνζφηεηεο (αλά κνλάδα ζπζθεπαζίαο) ζην πιεζηέζηεξν κέγεζνο κε ηελ κνλάδα ζπζθεπαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ κειέηε. δ) Όιεο νη ηηκέο λννχληαη γηα εκπφξεπκα παξαδνηέν ειεχζεξν απφ δαζκνχο θαη ηέιε, εθηφο απφ ηελ δαπάλε ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ Γήκν Πεληέιεο. ΣΗΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1. AD-BLUE. Πξφζζεην ζηελ ηειηθή επεμεξγαζία θηλεηήξσλ κε ζθνπφ ηελ ειάηησζε ησλ επηπέδσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx). Πξνδηαγξαθέο: DΗΝ 70070, ISO 22241, Καλνληζκνί CEFIC. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα AD-BLUE, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (1,50 ). Άξζξν 2. ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΝΔΡΟΤ (ζπκππθλσκέλν). Aληηςπθηηθφ θαη αληηζθσξηαθφ γηα ςπγεία απηνθηλήησλ αδηάιπην, 100%, θαηάιιειν γηα φια ηα απηνθίλεηα θαη φιεο ηηο επνρέο γηα λα παξέρεη πξνζηαζία απφ ςχρνο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πξνδηαγξαθέο: BS 6580,ANFOR NF R Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο βαξέιη 235(lt). Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα αληηςπθηηθνχ λεξνχ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: επηά επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά (7,30 ). Άξζξν 3. ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ SAE 75W-80 GL-5. πλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλε γηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θηβψηηα ηαρπηήησλ. Καηάιιειε γηα ηππνεηδή γξαλάδηα, εληζρπκέλε κε ηα θαιχηεξα αληηηξηβηθά πξφζζεηα. Πξνδηαγξαθέο: API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 324N. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλεο SAE 75W-80, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην

12 ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: ελλέα επξψ (9,00 ). Άξζξν 4. ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΧΝ - ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ SAE 75W-90 GL-5. πλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλε γηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θηβψηηα ηαρπηήησλ, ρεηξνθίλεηα, φπνπ ν θαηαζθεπαζηήο απαηηεί ιηπαληηθφ ημψδνπο 75W90. Καηάιιειε γηα ηππνεηδή γξαλάδηα, εληζρπκέλε κε αληηηξηβηθά πξφζζεηα. Ηθαλή λα παξέρεη άξηζηε πξνζηαζία ησλ γξαλαδηψλ θαηά ηεο θζνξάο, δηάβξσζεο, ζνξχβνπ. Πξνδηαγξαθέο: API GL-5 MΗL-L2105D. MAN 324N. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα βαιβνιίλεο SAE 75W-90, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: επηά επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά(7,40 ). Άξζξν 5. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΚΗΒΧΣΗΧΝ (DEXRON IID and IIIG). Ληπαληηθφ απηφκαησλ θηβσηίσλ ηαρχηεηαο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο ηξηβέο θαη ν πςειφο δείθηεο ημψδνπο πνπ πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Καηάιιειν γηα απηφκαηα θηβψηηα ηαρπηήησλ, πδξαπιηθά ηηκφληα θαη πδξαπιηθά ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο θάζε ηχπνπ, φπσο επηβαηηθά, θνξηεγά, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θ.ι.π.. Πξνδηαγξαθέο: GENERAL MOTORS DEXRON IID and IIIG, FORD S MERCON, ALLISON C-4 MERCEDES BENZ SHEET 236.1, ZF TE-ML 09/11/14, VOITH. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ απηφκαησλ θηβσηίσλ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: επηά επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά(7,40 ). Άξζξν 6 ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 10W-40 ΤΝΘΔΣΗΚΟ πλζεηηθφ πνιχηππν ιηπαληηθφ, ηδαληθφ γηα βελδηλνθηλεηήξεο θαηαιπηηθνχο, πνιπβάιβηδνπο, turbo θαζψο θαη πεηξειαηνθηλεηήξεο. Δμαζθαιίδεη ηελ άκεζε ιίπαλζε ζε θάζε ζεκείν ηνπ θηλεηήξα. Πξνδηαγξαθέο: API SL/CF,ACEA A3/B3/B4, VW /505.00, MB229.31, BMV Longlife 04, GM Dexos 2 Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ βελδηλνθηλεηήξα SAE 10W - 40, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: πέληε επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά (5,70 ). Άξζξν 7. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΥΡΟΝΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 2Σ. Τςειήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθά δίρξνλσλ θηλεηήξσλ. πλήζεο αλαινγία κε βελδίλε 5%. Πξνδηαγξαθέο: API TA/TB, ASTM TCS Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ δίρξνλσλ θηλεηήξσλ 2Σ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: έληεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (11,50 ). Άξζξν 8. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 10W Τπεξχςειεο απφδνζεο πνιπβάζκην ιηπαληηθφ ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο {S.H.P.D.E.O.}. ρεδηαζκέλν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο απινχο θαη turbo πνπ αληηκεησπίδνπλ βαξηέο θαη δπζκελείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, γηα κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ηθαλφ λα εμαζθαιίδεη

13 πςειή πίεζε ιαδηνχ θαη λα παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο νμείδσζεο. Πξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04, MB 228,3 MAN M3275, MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/20077 VOLVO VDS-3 MTU Level 2,Catepillar ECF- 1a Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 10W - 40, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: ελλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (9,50 ). Άξζξν 9. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E3-96 CCMC D5). Πνιπβάζκην νξπθηέιαην ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ππεξχςειεο απφδνζεο {SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL}, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο, turbo intercooler θαη ζπκβαηηθνχο κε πξφζζεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζηνλ θηλεηήξα θάησ απφ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο Πξνδηαγξαθέο: API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E3-96 CCMC D5, MERCEDES BENZ 28,3/229,1, MAN M3275, VW 501,01/505.00, VOLVO VDS-2, ALLISON C4, MACK EO-L, MTU OT-2. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 15W - 40, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (4,50 ). Άξζξν 10. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CI-4/CH-4/CG-4CF- 4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04). Τπεξχςειεο απφδνζεο πνιπβάζκην ιηπαληηθφ γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο {S.H.P.D.E.O.}, γηα κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ηθαλφ λα παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο νμείδσζεο. Πξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-04, MB 228,3 MAN M3275, MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/20077,VOLVO VDS-3 MTU Level 2,Catepillar ECF-1a Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ιηπαληηθνχ πεηξειαηνθηλεηήξα SAE 15W - 40 DIEZEL, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: ηέζζεξα επξψ θαη πέληε ιεπηά (4,50 ). Άξζξν 11. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO 46. Οξπθηέιαηα πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα κεγάιε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία γηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. Πξνδηαγξαθέο: DIN 51524, part 2 and 3 HLP, SEB , ANFOR NF E48-603, VDMA 24318, CETOR RP91H, VICKERS M-2950-S and I-286-S. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα πδξαπιηθνχ ιαδηνχ ISO 36, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: δχν επξψ θαη ελελήληα ιεπηά (2,90 ).

14 Άξζξν 12. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO 68. Οξπθηέιαηα πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα κεγάιε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία γηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. Πξνδηαγξαθέο: DIN 51524, part 2 and 3 HLP, SEB , ANFOR NF E48-603, VDMA 24318, CETOR RP91H, VICKERS M-2950-S and I-286-S. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα πδξαπιηθνχ ιαδηνχ ISO 68, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: δχν επξψ θαη ελελήληα ιεπηά (2,90 ). Άξζξν 13. ΠΑΡΑΦΛΟΤ. Αληηςπθηηθφ πγξφ. Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα παξαθινχ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Μνλάδα: 1(lt) Σηκή κνλάδαο: ηέζζεξα επξψ θαη ελελήληα ιεπηά (4,90 ). Άξζξν 14. ΠΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΔΡΗΧΝ. Πάζηα θαζαξηζκνχ ρεξηψλ απφ κνπηδνχξεο, ιάδηα,γξάζα θηι.. Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο 5(kgr). Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα πάζηαο θαζαξηζκνχ ρεξηψλ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Μνλάδα: 5(kgr). Σηκή κνλάδαο: ελλέα επξψ θαη δέθα ιεπηά (9,10 ). Άξζξν 15. ΠΡΔΨ ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΟ. πξέη πνιιαπιήο ρξήζεο, αληηζθσξηαθφ, μεβηδψλεη θξαθαξηζκέλεο βίδεο θαη παμηκάδηα θ.ιπ..πληεξεί θαη ιηπαίλεη θάζε κεηαιιηθφ κέξνο θαη αθαηξεί ηελ πγξαζία. Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο δνρείν 400 (ml). Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ζπξέτ αληηζθσξηαθνχ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Μνλάδα: 1 (ΣΔΜ) Σηκή κνλάδαο: ηξία επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά (3,30 ). Άξζξν 16. ΠΡΔΨ ΓΡΑΟΤ. πξέη απφ γξάζζν ιεπθνχ ιηζίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ, έρεη θαιή ρεκηθή ζηαζεξφηεηα, απσζεί ηελ πγξαζία θαη πξνζθχεηαη εχθνια ζε επηθάλεηεο. Πξνζηαηεχεη αληηθείκελα απφ ην λεξφ θαη είλαη άξηζηα αλζεθηηθφ θαη ζηαζεξφ ζε αικπξά θαη βξψκηθα λεξά. Αληέρεη ζε φμηλα θαη βαζηθά δηαιχκαηα θαζψο επίζεο πξνζηαηεχεη απφ ηελ δηάβξσζε. Ηδαληθφ γηα ιίπαλζε ξνπιεκάλ,δηαθνξηθψλ, γξαλαδηψλ,εδξάλσλ, νδεγψλ, αξζξψζεσλ, θαη γεληθήο ρξήζεο ζε απηνθίλεηα ηξαθηέξ κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία. Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο δνρείν 400 (ml). Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ζπξέτ γξάζνπ, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Σηκή κνλάδαο: ηέζζεξα επξψ θαη δέθα ιεπηά (4,10 ). Άξζξν 17. ΣΟΤΠΗ ΛΔΤΚΟ Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ. ηνππί ιεπθφ, Α πνηφηεηαο, απφ βακβάθη, θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε ηνπ, απφ ην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο 1(kgr).

15 Γηα ηελ κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ζηνππί, ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο. Μνλάδα: 1 (kg) Σηκή κνλάδαο: δχν επξψ θαη είθνζη ιεπηά (2,20 ). ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΡΟΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΑΡΗΣΔΑ ΣΑΜΠΑΚΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ. κε βαζκφ Γ ΑΝΑΣΑΗΟ ΥΡΗΣΗΓΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ4 κε βαζκφ Β

16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αληηθείκελν: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ & ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2015 CPV: , , , , , , , , , Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,21 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ α/α ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 1.ΟΜΑΓΑ Α: Τγξά Καύζηκα θίλεζεο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Πεηξέιαην θίλεζεο lt ,00 1, ,00 2 Ακφιπβδε βελδίλε lt ,00 1, ,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α ,00 Φ.Π.Α. 23% ,85 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α ΜΔ Φ.Π.Α ,85 * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. α/α 2.ΟΜΑΓΑ Β: Τγξά Καύζηκα θίλεζεο Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνύ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Ακφιπβδε βελδίλε lt ,00 1, ,71 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 1.583,71 Φ.Π.Α. 23% 364,25 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β ΜΔ Φ.Π.Α ,96 * * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.

17 α/α 3. ΟΜΑΓΑ Γ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο lt ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ ,00 Φ.Π.Α. 23% 2.942,85 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ ΜΔ Φ.Π.Α ,85 α/α * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 4. ΟΜΑΓΑ Γ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνύ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο lt ,00 0, ,93 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ ,93 Φ.Π.Α. 23% 2.411,76 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ ΜΔ Φ.Π.Α ,69 α/α * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 5. ΟΜΑΓΑ Δ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο lt ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ ,00 Φ.Π.Α. 23% 7.847,60 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ ΜΔ Φ.Π.Α ,60 * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.

18 α/α 6. ΟΜΑΓΑ Σ: Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Πεληέιεο Δίδνο Μνλάδα Μέηξεζεο Δλδεηθηηθή Πνζόηεηα Μέζε Δλδεηθηηθή Σηκή*/lt ( ) ρωξίο Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ ( ) 1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο lt ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Σ ,00 Φ.Π.Α. 23% 6.866,65 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Σ ΜΔ Φ.Π.Α ,65 * Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση. Τ3-3317/ Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Καπζίκνπ ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη ηηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 7. ΟΜΑΓΑ Ε: Ληπαληηθά & ινηπά πιηθά Γήκνπ Πεληέιεο Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ/ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ/ ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΗΜΖ 1 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΧΝ - ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ SAE 75W-90 GL-5. 1 (lt) 250,00 7, ,00 2 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ SAE 75W -80 GL-5. 1 (lt) 180,00 9, , ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΚΗΒΧΣΗΧΝ (DEXRON IID and IIIG). ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO 46. ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ISO (lt) 100,00 7,40 740,00 1 (lt) 1.000,00 2, ,00 1 (lt) 1.000,00 2, ,00 6 ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 10W-40 ΤΝΘΔΣΗΚΟ 1 (lt) 600,00 5, ,00 7 ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E (lt) 350,00 4, ,00 CCMC D5). 8 ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ SAE 15W 40 (API CI-4/CH-4/CG- 4CF-4/CF, API SL/SJ, ACEA E7-1 (lt) 350,00 4, ,00 04). ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ 9 SAE 10W (lt) 800,00 9, ,00 10 ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΓΗΥΡΟΝΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 2Σ. 1 (lt) 100,00 11, ,00 11 AD-BLUE. 1 (lt) 1.200,00 1, ,00 12 ΠΡΔΨ ΓΡΑΟΤ(400ml) ΣΔΜ 50 4,10 205,00 13 ΠΡΔΨ ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΟ (400ml) ΣΔΜ 50 3,30 165,00 14 ΠΑΡΑΦΛΟΤ 1(lt) 650,00 4, ,00

19 15 ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΝΔΡΟΤ (ζπκππθλσκέλν). 1 (lt) 200,00 7, ,00 16 ΠΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΔΡΗΧΝ 5 (kg) 8,00 9,10 72,80 17 ΣΟΤΠΗ ΛΔΤΚΟ Α' ΠΟΗΟΣΖΣΑ 1 (kg) 120,00 2,20 264,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ε ,80 ΦΠΑ 23% 7.470,81 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Z ΜΔ Φ.Π.Α ,61 Α/Α 8. ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ ΟΜΑΓΩΝ Α, Β, Γ,Γ,Δ,Σ& Ε ΟΜΑΓΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ Α: Υγρά Καύσιμα κίνησης Γήμοσ 1 Πεντέλης ΟΜΑΓΑ Β: Υγρά Καύσιμα κίνησης 2 Ν.Π.Γ.Γ. Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Γήμοσ Πεντέλης 3 ΟΜΑΓΑ Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης Γήμοσ Πεντέλης 4 ΟΜΑΓΑ Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης Ν.Π.Γ.Γ. Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Γήμοσ Πεντέλης 5 ΟΜΑΓΑ Δ: Πετρέλαιο Θέρμανσης Α/θμιας Στολικής Δπιτροπής Γήμοσ Πεντέλης 6 ΟΜΑΓΑ ΣΤ: Πετρέλαιο Θέρμανσης Β/θμιας Στολικής Δπιτροπής Γήμοσ Πεντέλης 7 ΟΜΑΓΑ Ε: Λιπαντικά & λοιπά σλικά Γήμοσ Πεντέλης ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 23% ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ ΜΔ Φ.Π.Α , , , ,71 364, , , , , , , , , , , , , , , , ,61 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ Α, Β, Γ,Γ,Δ,Σ &Ε , , ,21 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 ΜΔΛΗΗΑ 31/10/14 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΡΟΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΑΡΗΣΔΑ ΣΑΜΠΑΚΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ. κε βαζκφ Γ ΑΝΑΣΑΗΟ ΥΡΗΣΗΓΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ4 κε βαζκφ Β

20 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αληηθείκελν: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ & ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2015 CPV: , , , , , , , , , Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,21 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ & ΝΠΓΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο α) Ζ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλεο ακφιπβδεο, γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο. β) Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, γηα ηα ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη γηα ηα θηίξηα ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. γ) Ζ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο Σν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακόιπβδε βελδίλε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη ν εθνδηαζκόο ηωλ απηνθηλήηωλ θαη κεραλεκάηωλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκνύ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο & Αιιπιεγγύεο ζα γίλεηαη είηε από αληιία εληόο ηωλ δηνηθεηηθώλ νξίωλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, είηε από αληιία πνπ ζα βξίζθεηαη ζε αθηίλα ην πνιύ ηεζζάξωλ (4) ρηιηνκέηξωλ από ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο (Καιακβόθε 2 α, Μειίζζηα Σ.Κ ). Σν φξην ησλ 4 ρηιηνκέηξσλ ζε αθηίλα απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο νξίζηεθε κεηά απφ εθηίκεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο παξειζφλησλ δηαγσληζκψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, επεηδή ε απφζηαζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ κεγαιχηεξε ησλ 8 ρηι. (4+4=8 ρηι.) γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα θαζηζηνχζε αζχκθνξε ηελ πξνκήζεηα ιφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Δπηζεκάλεηαη φηη ε αλαθνξά ζηελ απφζηαζε ηνπ πξαηεξίνπ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ αθνξά αθηίλα θαη φρη πξαγκαηηθή απφζηαζε φδεπζεο ε νπνία φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζα είλαη ζαθέζηαηα κεγαιχηεξε. ε πεξίπησζε πνπ ην πξαηήξην βξίζθεηαη ζε αθηίλα κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ηφηε ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε πξαθηηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ. Ζ παξάδνζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα γίλεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζε ρψξν πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα απηνχ. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Ζ πξνκήζεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, ησλ ιηπαληηθψλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε : N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/ ) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»

21 Ν. 3463/06 (ΦΔΚ -114 Α/ ): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α' 19) : Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/ ) : Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α / ) : Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ν. 3886/10 (ΦΔΚ 173 Α/ ) : Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). Ν. 2690/ (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3438/06 (ΦΔΚ Α 33/ ) : χζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο-ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (άξζξν 13). Ν. 3054/02 (ΦΔΚ Α 230/ ) : Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»,(ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93, θαζψο θαη 53/93, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. Τ.Α Αξηζκ. Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ) : χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. Τ.Α. Αξηζκ. Π1/3306/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ) : Δμαίξεζε Πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.). Π.Γ. 60/07 (ΦΔΚ 64 Α/ ) : Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 209 Α/ ) : Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. Απφθαζε Αξηζκ. ΓΔΦΚ Α ΔΞ2011 (ΦΔΚ 2283/ ) πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξαιαβή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) απφ ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ Ν. 2238/1994 γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο απηνχ». Σν άξζξν 4 ηεο πξάμεο Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 240/ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4111/2013 ΦΔΚ 18/Α/ , πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κε ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ, λα δηεμάγνληαη πιένλ απφ ηνπο Γήκνπο γηα ηα Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα.

22 Όινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93Α/ ): Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,(Άξζξν 63) Ζ κε αξηζκφ 229/2014 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, Ζ Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη ηηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. ΑΡΘΡΟ 3 O : πκβαηηθά ζηνηρεία Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνο αλάζεζε πξνκήζεηα, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 1. Ζ ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 2. Ζ Γηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο. 3. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά. 4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 5. Ζ Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 8. Σα ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο. ΑΡΘΡΟ 4 O : Δγγχεζε ζπκκεηνρήο Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ην χςνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηόο ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ λ.4281/14 (ΦΔΚ Α160/ ). Όηαλ ε πξνζθνξά αθνξά κέξνο (ΟΜΑΓΑ) ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, γίλεηαη δεθηή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε θαιχπηεη ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ 2% ρσξίο ην ΦΠΑ φρη επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο αιιά επί ηνπ κέξνπο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο ε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη γηα ην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε. ΑΡΘΡΟ 5 O : Σηκέο πξνζθνξψλ Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηειηθά ηελ παξνχζα πξνκήζεηα γηα θαζέλα απφ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο θάζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε πνζνζηηαία έθπησζε ή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηεο πξνζθνξάο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε θάζε αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο θαζελφο απφ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο 15REQ002676514 2015-03-31. «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο 15REQ002676514 2015-03-31. «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 05/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Πεπιεσόμενα 1. Τεσνική Έκθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Ζκεροκελία 09/11//2012 Αρηζκ. Μειέηες : 87 προϋποιογηζκός : 396.212,78 Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 19.678,50 ευρώ Φ.Π.Α. 23% 4.526,06 ευρώ πρόκειται να προµηθευτεί η.ε.υ.α.ν. καύσιµα (βενζίνης αµόλυβδης, βενζίνης super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 2012 ΣΕΛ. 2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΣΕΛ. 3-4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΛ. 5 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 67/04-12-2013 Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

RANGER Lubricants Catalogue 2015 A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

RANGER Lubricants Catalogue 2015 A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ R01-00-0 SYN-360 V NEW Longlife PLUS Synthetic R01-00-1 SYN-360 M NEW Longlife R01-00-2 SYN-360 LL Longlife Synthetic Low SAPS R01-01-4 SYN-360 R01-01-1 SYN-360 R01-01-0 CLASSIC NEW additives SAE 5W30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:8910 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΜΟΛΙΑΤΑΣ ΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΚΛΠ 2015 ειίδα 1 απφ 11 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θηβαίων 2015» Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 55 / 8-2-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πρωτογενών λιπαντικών σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών των οχηµάτων του ήµου ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) Σαρ. Κψδηθαο : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ

Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) Σαρ. Κψδηθαο : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 20-03-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ηος ΠΟΛΙΣΗ Απιθμ. Γιακήπςξηρ: 12/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 21-6-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 65255/ΓΠ15568 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα