ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Transcript

1 Γηήκεξν Αλαπηπμηαθό ΦΟΡΟΤΜ ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α Μέξα: ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΓΙΑΝΟΜΗ, ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΝΔΔ ΤΠΟΓΟΜΔ, ΑΔΡΙΟΚΙΝΗΗ-FYSIKON, ΔΡΔΤΝΔ ΤΓΡΟΓΑΝΘΡΑΚΩΝ Β Μέξα: «ΠΡΑΙΝΗ» ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ LNG ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ - NHΙΩΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΔΦΑΡΜΟΓΔ, ΝΑΤΠΗΓΟΔΠΙΚΔΤΗ, ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 4-5 Ννεκβξίνπ, μελνδνρείν Divani Caravel ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ/ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Γηήκεξν ζπλέδξην κε ζέκα ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, σο έλα πεξηβαιινληηθά θηιηθφ θαχζηκν θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθφ, ηελ επηθείκελε απειεπζέξωζε ηεο ιηαληθήο αγνξάο, ηελ επηρεηξνύκελε ηόλωζε ηεο δήηεζεο ζηελ ειεθηξνπαξαγωγή θαη ζηε βηνκεραλία, ηα λέα έξγα ππνδνκήο θαη ηελ πξννπηηθή εμφξπμεο πδξνγαλζξάθσλ. Θα αλαπηπρζνχλ ηδηαίηεξα, λέεο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηνπο κεγάινπο θαη κηθξνχο θαηαλαισηέο θαη ηε λαπηηιία. ε επίπεδν εθαξκνγψλ, πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθέο εηαηξείεο απφ ηνλ ειιεληθφ ηερληθφ αιιά θαη ηνλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθφ θιάδν, έκθαζε ζα δνζεί αλάκεζα ζε άιια: ηηο λέεο ρξήζεηο CNG θαη LNG (εθαξκνγέο γηα ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε θηλεηήξεο απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ, εθαξκνγέο γηα ηελ ρξήζε LNG ζε νρήκαηα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, ζπλδπαζκέλεο εθαξκνγέο γηα ηελ ρξήζε LNG ζηα πινία). ηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί: ηηο επεθηάζεηο ησλ δηθηχσλ ησλ ΔΠΑ θαη ζηηο πξννπηηθέο λέσλ δηθηχσλ. ηελ ζχλδεζε ησλ κεγάισλ πφιεσλ ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ησλ Ισαλλίλσλ θαη ηεο Ηπείξνπ ζπλνιηθφηεξα. ηελ θάιπςε πεξηνρψλ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο αθφκα κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ (Πεινπφλλεζνο, Ήπεηξνο, Κξήηε) θαζψο θαη πεξηνρψλ φπνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πθηζηάκελα δίθηπα δηαλνκήο). ηηο πξννπηηθέο ππνδνκψλ LNG γηα ηε λαπηηιία ( ιηκεληθέο ππνδνκέο, bunkering stations) θαη ζηα λεζησηηθά δίθηπα. ηηο άκεζεο πξννπηηθέο αληηθαηάζηαζεο ε κεηαηξνπήο ησλ ζηφισλ ησλ δήκσλ κε νρήκαηα ΦΑ. ηελ άλνδν ηεο δήηεζεο κηθξφηεξσλ νρεκάησλ κε θαχζηκν ΦΑ. ηα πξαηήξηα αλεθνδηαζκνχ νρεκάησλ κε ΦΑ. ην ζέκα ηεο απειεπζέξσζεο ζα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία: ηηο επηπηψζεηο θαη ζηηο απφςεηο ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ ηηο ζθέςεηο ηεο ΡΑΔ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ΦΑ. ηηο εκπεηξίεο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ( Γεξκαλίαο- Αγγιίαο) ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα ζα δνζεί έκθαζε ζηηο ηάζεηο ηεο δήηεζεο ζηνλ νηθηαθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα. ηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζρεηηθά επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο. Με ηε ζπλεξγαζία θαη αηγίδα: Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή (Αληηπξνζωπεία ζηελ Διιάδα, Γεληθή Γηεύζπλζε Δλέξγεηαο ( DG Energy), DG for Mobility and Transport)

2 Με ηε ζπκκεηνρή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ, Τπνπξγείν Παξαγωγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο (ΤΠΑΠΔΝ). πλεξγαδόκελνη θνξείο: Έλωζε Γεκάξρωλ Αηηηθήο, ΟΛΠ, Δ.Κ.Δ.Σ.Α, EUROGAS, ΔΒ/ΙΟΒΔ, ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο, Διιεληθόο ύλδεζκνο Αλεμαξηήηωλ Δηαηξεηώλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΑΗ), Διιεληθή Δηαηξεία Γηθαίνπ ηεο Δλέξγεηαο, πλδηθάην Υεξζαίωλ Δκπνξεπκαηηθώλ Μεηαθνξώλ, Δπξωπαϊθό Πξόγξακκα Archipelago LNG, Δπξωπαϊθό Πξόγξακκα Poseidon MED, Πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ, Έλωζε Δθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεωλ (ΔΔΝΜΑ), ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο, Δλωζε Διιήλωλ Δθνπιηζηώλ, Δπηρεηξεκαηηθό Πάξθν ρηζηνύ, Νενγλώκνλεο, ρξεκαηννηθνλνκηθνί νίθνη, ηερληθνί-επηζηεκνληθνί ζύκβνπινη, επελδπηέο, άιινη. Βαζηθνί ζηόρνη: Η αλάδεημε ηνπ ξόινπ θαη ηεο πξννπηηθήο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ σο έλα πεξηβαιινληηθά θηιηθό θαη ηαπηόρξνλα νηθνλνκηθό θαύζηκν, αιιά θαη ε αλάδεημε ησλ ηξόπσλ ηόλσζεο ηεο δήηεζεο ζε βηνκεραλία,ειεθηξνπαξαγσγή θαη κεηαθνξέο. Η αλάδεημε ησλ επηπηώζεσλ από ηελ επηθείκελε απειεπζέξσζε ηεο ιηαληθήο αγνξάο ΦΑ. θαη πξνηεηλόκελνη ηξόπνη ξύζκηζεο ηεο αγνξάο. Η ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ ΦΑ θαη λέσλ ππνδνκώλ κε ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία. Η αλάδεημε ησλ λέσλ ρξήζεσλ LNG θαη CNG ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο πξνηεηλόκελεο εθαξκνγέο θαη ρξεκαηνδόηεζε. Η πξννπηηθή ηνπ Fysikon, ε επηθείκελε αμηνπνίεζε ζηνπο ζηόινπο ησλ δήκσλ, ζηα ηαμί, ηα λέα κνληέια γηα ηδηώηεο, νη επξσπατθέο ηάζεηο. Η αλάδεημε ηνπ επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΕΦΑ κε έκθαζε ζηηο ππό θαηαζθεπή λέεο επελδπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ρεβπζνύζαο. H αλάδεημε ηεο ρξήζεο LNG σο λαπηηιηαθνύ θαπζίκνπ θαη ε επηζήκαλζε ηεο άκεζεο αλάγθεο λα θαιπθζεί από ζεζκηθήο θαη λνκνζεηηθήο πιεπξάο ε αλάπηπμε ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ (ρεξζαίσλ θαη πισηώλ). Η αλάδεημε ησλ παξάιιεισλ δπλαηνηήησλ θαη λέσλ επθαηξηώλ γηα ηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο πεξηνρέο κέζσ ησλ κεηαηξνπώλ ζηα πινία θαη ησλ ππνδνκώλ ζηαζκώλ θόξησζεο λαπηηιηαθνύ LNG. Η παξνπζίαζε ησλ ηξερόλησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ζηόρσλ θαη ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο ησλ εηαίξσλ ηνπο. Η παξνπζίαζε ηερληθώλ ζεκάησλ επί ηεο εθαξκνγήο ζηα πινία. Η παξνπζίαζε πξννπηηθώλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζεκάησλ αζθαιείαο. Η αλάδεημε ησλ ελδηαθεξόλησλ, απόςεσλ θαη πξνβιεκαηηζκώλ ησλ πινηνθηεηώλ. Η ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηηο έξεπλεο γηα πδξνγνλάλζξαθεο ζηελ Ειιάδα. Πξνβνιή: Έθδνζε έμη δειηίσλ ηχπνπ, αλάξηεζε αλαιπηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζην δηαδίθηπν. Υνξεγνί Δπηθνηλωλίαο: Αζελατθφ-Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ), ΔΡΣ, πεξηνδηθφ Fortune, πφξηαιο ΔnergyΙn, Capital.gr, Aftodioikisi, Ypodomes θα.

3 ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ-ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α Μέξα: ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΓΙΑΝΟΜΗ, ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ - ΝΔΔ ΤΠΟΓΟΜΔ, ΑΔΡΙΟΚΙΝΗΗ-FYSIKON, ΔΡΔΤΝΔ ΤΓΡΟΓΑΝΘΡΑΚΩΝ Υαηξεηηζκνί Δθπξφζσπνο/ νη πλδηνξγαλσηψλ Δθπξφζσπνο πνιηηηθήο εγεζίαο Yπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Δθπξφζσπνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Α Πάλει: Φπζηθό αέξην θαη αλάπηπμε Πξώην κέξνο Θεκαηνινγία: Οη βαζηθνί ππιψλεο ηεο αλάπηπμεο πνπ θέξλεη ην θπζηθφ αέξην θαη πξνυπνζέζεηο παξαπέξα αμηνπνίεζεο: Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αληαγσληζηηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαβάζκηζε ηνπ γεσζηξαηεγηθνχ ξφινπ ηεο Διιάδαο. Σα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγεί ζηελ εγρψξηα αγνξά ειεθηξηζκνχ, ε αληαγσληζηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην ιφγσ ηεο κεηαθχιηζεο ηεο λέαο πηψζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Η αληαγσληζηηθή ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έλαληη ηνπ ιηγλίηε, θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επηθείκελε εθαξκνγή ησλ δεκνπξαζηψλ ηζρχνο (ΝΟΜΔ). Οη πνιπεπίπεδεο επηπηψζεηο απφ ηε κεγάιε κείσζε ηεο δήηεζεο ΦΑ θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηεο βηνκεραλίαο. Γηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν. Η πξννπηηθή κείσζεο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο. Η αλάγθε κεηαθχιηζεο ησλ κεησκέλσλ δηεζλψλ ηηκψλ πξνκήζεηαο ηνπ ΦΑ ζηνπο θαηαλαισηέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ αλεθνδηαζκνχ. Πψο θαη πφζν ζα σθειεζνχλ νη θαηαλαισηέο ησλ ρακειψλ ηηκψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΓΔΦΑ. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Δθπξφζσπνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δλέξγεηαο (DG Δnergy), Yπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, Yπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Δλέξγεηαο, θ. Γ. Μαληάηεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, π. ππνπξγφο, εθπξφζσπνο ΓΔΠΑ, εθπξφζσπνο ΓΔΦΑ, εθπξφζσπνο ΡΑΔ, θ. Μηρ. Μαζνπξάθεο, Δπηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ΔΒ, θ. Αλδξέαο Σδνχξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ELPEDISON ΑΔ, ΙΟΒΔ, άιιεο ζπκκεηνρέο. Οκηιίεο: Δλεξγεηαθή ζπλεξγαζία Διιάδαο- Aδεξκπαϊηδάλ Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Πξέζβεο Αδεξκπατηδαλ ζηελ Διιάδα Γεύηεξν κέξνο: ΣΑΡ, ΙGB, επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη νθέιε γηα ηε Βόξεηα Eιιάδα Θεκαηνινγία: Η πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπ αγσγνχ ηνπ Νφηηνπ Γηαδξφκνπ ΣΑΡ. Οη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ν ΣΑΡ γηα ηνπο Διιελεο κειεηεηέο, ηηο βηνκεραλίεο, ηηο ηερληθέο εηαηξείεο θαζψο επίζεο ηηο πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο γηα ηελ απφθηεζε λέαο ηερλνγλσζίαο, ηελ ηνπηθή αλάθακςε ησλ θαηαζθεπψλ θαη άιισλ επηκέξνπο ηνκέσλ. Σα EPC Contracts (Engineering, Procurement, Construction) θαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε θνηλνπξαμίεο, ε ζρεηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί. Σα αληίζηνηρα νθέιε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειιελνβνπιγαξηθνχ αγσγνχ ΙGB. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Δθπξφζσπνο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Βνξείνπ Διιάδνο, εθπξφζσπνο ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Αγσγνχ, εθπξφζσπνο ΓΔΠΑ, Πεξηθεξεηάξρεο Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, θ. Anar Mammadov, Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο SOCAR Energy Greece S.A., θ. Αζαλάζηνο αββάθεο, πξφεδξνο πλδέζκνπ Βηνκεράλσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ), εθπξφζσπνο, ΣΔΔ, άιιεο ζπκκεηνρέο.

4 Β Πάλει: Απειεπζεξώλνληαο ηελ ειιεληθή αγνξά δηαλνκήο ΦΑ: Αλακελόκελεο αιιαγέο θαη επηπηώζεηο Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο δηαλνκήο ΦΑ ( άκεζε κλεκνληαθή ππνρξέσζε) θαη νη αλακελφκελεο αιιαγέο πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο (ΓΔΠΑ, ΔΠΑ, θαηαλαισηέο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο). Η επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη νη εκπεηξίεο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ( Γεξκαλίαο- Αγγιίαο). Η επηθείκελε απειεπζέξσζε θαη νη απφςεηο ησλ ηξηψλ ΔΠΑ (Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο). Οη ζθέςεηο ηεο ΡΑΔ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Δθπξφζσπνο αξκφδηαο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο DG-Δnergy, θ. Λεσλίδαο Μπαθνχξαο, Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη Γηεπζπληήο Δπηρεηξεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ΔΠΑ Θεζζαιίαο θαη Θεζζαινλίθεο, εθπξφζσπνο ΔΠΑ Αηηηθήο, θ. Κπξηάθνο Γηαιφγινπ, EU Affairs Director, Δurogas, εθπξφζσπνο ΡΑΔ, εθπξφζσπνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηθαίνπ ηεο Δλέξγεηαο (θ. Κψζηαο Ηιηφπνπινο, θαζεγεηήο Γεκνθξηηείνπ Παλ/νπ Θξάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο ή θ. Θνδ. Φνξηζάθεο, θαζεγεηήο Ννκηθήο Αζελψλ, πξφεδξνο). Παξνπζίαζε: To «road map» ηεο απειεπζέξωζεο (ΔΠΑ Αηηηθήο) Workshop: Eπεθηάζεηο δηθηύωλ ηωλ ΔΠΑ θαη λέεο ππνδνκέο δηαλνκήο ΦΑ ( ΕΠΑ Θεζζαιίαο θαη Θεζζαινλίθεο). Workshop: Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο εθνδηαζκνύ πεξηνρώλ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο αθόκα κε ην δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεξηνρώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηα πθηζηάκελα δίθηπα δηαλνκήο. Θεκαηνινγία: Η ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα εθνδηαζκνύ κε CNG ή LNG πεξηνρώλ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο αθόκα κε ην δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ (Πεινπόλλεζνο, Ήπεηξνο, Κξήηε θαζώο θαη πεξηνρώλ όπνπ δελ θαιύπηνληαη από ηα πθηζηάκελα δίθηπα δηαλνκήο). Η ιύζε ηεο κεηαθνξάο ΦΑ ζε ζπκπηεζκέλε (Compressed Natural Gas CNG) ή πγξνπνηεκέλε (Liquified Natural Gas LNG) κνξθή κε εηδηθά γηα ηνλ ζθνπό απηό κεηαθνξηθά κέζα θαη εμνπιηζκό. Οη αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο θαη κέζα. Πξνηεηλόκελε παξνπζίαζε: θ. Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, M&M Gas. Παξέκβαζε: Γίθηπα ΦΑ θαη Γπηηθή Eιιάδα Θέκα: Η έιιεηςε δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο πόιεηο ηεο Δπηηθήο Ειιάδαο. Οη ζρεηηθέο αλάγθεο (Εθπξόζσπνο/νη Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ηπείξνπ). Παξέκβαζε: Γίθηπα ΦΑ Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη λέν ΔΠΑ Θέκα: Η έιιεηςε δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο πόιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο έλζελ θαη έλζελ ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ. Τν δήηεκα ηεο νηθηαθήο ρξήζεο θαη ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ. Η πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο κέζσ ηνπ λένπ ΕΣΠΑ. (Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο, Δήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο, Δήκνο Καβάιαο). Workshop: «Καηαζθεπή ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) αλνηρηά ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο» (GasTrade) Γηάιεηκκα- Διαθξύ γεύκα Γ Πάλει: Αεξηνθίλεζε. Δθαξκνγέο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Υξήζεηο ζηα επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα. Δπηδνηήζεηο,

5 εθαξκνγέο θαη ππνδνκέο CNG θαη LNG ζηηο ρεξζαίεο νδηθέο κεηαθνξέο. Υξεκαηνδόηεζε θαη λέν ΔΠΑ. Νέα κνληέια. Θεκαηνινγία: Η πξννπηηθή ηεο αεξηνθίλεζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Μεηαηξνπή ησλ ζηφισλ ησλ δήκσλ γηα ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη παξνπζίαζε ηεο πξψηεο ζρεηηθήο κειέηεο. Η πξννπηηθή ζηα ηαμί θαη ζηα άιια επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα. Δθαξκνγέο γηα ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε θηλεηήξεο diesel δηπινχ θαπζίκνπ. Δθαξκνγέο γηα ηε ρξήζε LNG ζε νρήκαηα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. Η πξννπηηθή ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ. Σν Γίθηπν πξαηεξίσλ CNG. Η δεκηνπξγία ζηαζκνχ αλεθνδηαζκνχ βπηηνθφξσλ κε LNG ζηνλ ηεξκαηηθφ ηεο Ρεβπζνχζαο. Νέα κνληέια κε θηλεηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: εθπξφζσπνο ΓΔΠΑ (Fysikon), θ. Γηψξγνο Παηνχιεο, Πξφεδξνο ΚΔΓΔ, θ. Παχινο Κακάξαο, πξφεδξνο Γηαδεκνηηθνχ πλδέζκνπ γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε ( κεηέρνπλ 21 δήκνη θαη Κνηλφηεηεο ηεο ΒΑ Αηηηθήο), ΓΔΦΑ, εθπξφζσπνο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Ιδηνθηεηψλ Απηνθηλεηηζηψλ Σαμί θαη Αγνξαίσλ, ΑΣΑ - πλδηθάηνπ Απηνθηλεηηζηψλ Σαμί Αηηηθήο, θ. Πέηξνο θνπιηθίδεο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ, εθπξφζσπνο/νη απηνθηλεηνβηνκεραληψλ*. Παξνπζίαζε: Η λέα επέλδπζε ζηαζκνύ αλεθνδηαζκνύ βπηηνθόξωλ κε LNG ζηνλ ηεξκαηηθό ηεο Ρεβπζνύζαο (Δθπξόζωπνο ΓΔΦΑ) Workshop: Eπαγγεικαηηθά θαη βαξέα επαγγεικαηηθά νρήκαηα κε θηλεηήξα θπζηθνύ αεξίνπ γηα ρξήζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Workshop: Σερληθέο εθαξκνγέο θαη πξνηεηλόκελεο ιύζεηο κεηαηξνπήο από εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο. Workshop: Πξνηεηλόκελα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο από ηνπο Γήκνπο, ηηο εηαηξείεο, λέν ΔΠΑ, άιιεο δπλαηόηεηεο. Σέινο εξγαζηώλ πξώηεο κέξαο. * Θα γίλνπλ παξνπζηάζεηο από εθπξόζσπνπο ηεο Scania, Volvo, Iveco, Mercedes, Skoda, Volkswagen-Cosmocar,Fiat, Lancia, Seat Opel, θα. Β Μέξα: «ΠΡΑΙΝΗ» ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ YΠΟΓΟΜΔ LNG ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ - NHΙΩΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΔΦΑΡΜΟΓΔ, ΝΑΤΠΗΓΟΔΠΙΚΔΤΗ, ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Υαηξεηηζκνί Δθπξφζσπνο/ νη πλδηνξγαλσηψλ Δθπξφζσπνο πνιηηηθήο εγεζίαο Yπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ Δθπξφζσπνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Δθπξφζσπνο ΟΛΠ Δθπξφζσπνο Δλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ Πξώην Πάλει: «Πξάζηλε» Ναπηηιία, LNG θαη Αληαγωληζηηθόηεηα Θεκαηνινγία: Σα λέα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ζηε λαπζηπινΐα, απφ ηελ ρξήζε Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ σο θαπζίκνπ πινίσλ. Οη ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο ησλ πινίσλ ζηελ Οδεγία 2012/33/ΔΔ ηεο 21/11/2012 κε ηηο λέεο απαηηήζεηο γηα ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ Θείνπ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζηελ Δπξψπε. Η πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ πεξηνρψλ ECA ή επηβνιήο θφξσλ/ηειψλ επί ησλ θαπζίκσλ. Η λνξβεγηθή εκπεηξία ζηε ρξήζε LNG ζηε λαπηηιία. Η πξννπηηθή ηφλσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο λαπζηπινΐαο, νη πξσηνβνπιίεο θαη ηα έξγα ελίζρπζεο ηεο ρξήζεο LNG ζηνπο εκπνξηθνχο ζηφινπο θαη ηα επηβαηεγά πινία. Η αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα κεηαθνξάο θαη ρξήζεο LNG, δεδνκέλεο ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο παγθνζκίσο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα κεηαθνξάο LNG. Η ζηξαηεγηθή ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο Πνιηηείαο.

6 Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Yπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, εθπξφζσπνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο MOVE (DG MOVE), ε άιινο εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θ. Γ. Πνιπρξνλίνπ, Γηεπζπληήο ηξαηεγηθήο & Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο ΓΔΠΑ, θ. Γηψξγνο Σεξηαθίδεο, Πξντζηάκελνο Δμππεξέηεζεο Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, Μαχξεο θαη Καζπίαο Θάιαζζαο, λνξβεγηθνχ λενγλψκνλα DNV GL., εθπξφζσπνο DYNAGAS LNG, Partners LP, MARAN GAS ΜΑΡΙΣΙΜΔ INC, άιιεο ζπκκεηνρέο. Workshop: Δπξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε θαη άιια κέζα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ LNG. Ο ξφινο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξνψζεζε LNG ζηε λαπηηιία θαη ζε απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο. Σν επξωπαϊθό πξόγξακκα POSEIDON MED : Δθπξφζσπνο πξνγξάκκαηνο Σν επξωπαϊθό πξόγξακκα Archipelago LNG: Δθπξφζσπνο πξνγξάκκαηνο, Workshop: «Δλεξγεηαθά έξγα ζηνλ ηνκέα ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Διιάδα θαη Μάιηα: Η εκπεηξία κηαο ειιεληθήο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο»: θ. Θεφδσξνο Αξζελίνπ, Γηεπζπληήο Δλεξγεηαθψλ Έξγσλ J&P AVAX Β Πάλει: ε αλαδήηεζε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο ππνδνκέο, ηε δηαθίλεζε LNG θαη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο, νη επελδύζεηο θαη ηα κέζα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Η πξφθιεζε αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο θαη αλεθνδηαζκνχ κε LNG λεζηψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Η πξννπηηθή κηαο νινθιεξσκέλεο αιπζίδαο ιηκαληψλ γηα ηε ρξήζε LNG, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ελφο δηθηχνπ γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ. Οη άκεζα δπλαηέο βειηηψζεηο ζε ιηκάληα, ζηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ, ζηνπο εκπνξηθνχο ζηφινπο θαη ζηα λαππεγεία. Ο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο ησλ LNG Terminals ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο λαπηηιίαο, νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. Η άκεζε αλάγθε θαηάιιεινπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςχμεο θαη κεξηθήο θφξησζεο πινίσλ LNG, κε έκθαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο (ΦΠΑ, ΔΦΚ, θ.ν.θ). H θαηαζθεπή ηεο ηξίηεο απνζήθεο ηεο Ρεβπζνχζαο* θαη ε δπλαηφηεηα παξαιαβήο κεγάισλ θνξηίσλ, ζε Floating Storage Units, (πισηέο απνζήθεο πνπ δε απαηηνχλ εγθαηάζηαζε επαλαεξηνπνίεζεο) ζηε Ρεβπζνχζα. Δλδερφκελεο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξνθνδνζία ηεο ΝΑ Δπξψπεο θαη ηελ αλάπηπμε πισηψλ ζηαζκψλ LNG. Πξννπηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Eθπξφζσπνο Έλσζεο Ληκέλσλ Διιάδνο, αξκφδηνη εθπξφζσπνη ππνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θ. Γ. Λενληαξίηεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ν. Αηγαίνπ, θ Θ. Θενδνζίνπ, Γ/ληήο Δκπνξίαο Με Ρπζκηδφκελσλ Τπεξεζηψλ ΓΔΦΑ, εθπξφζσπνο Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ηξαθιείνπ, εθπξφζσπνο Νενγλσκφλσλ, θ. Πάλνο Καλειιφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο M&M GAS, εθπξφζσπνο GASLOG LNG Services Ltd (ηνπ Οκίινπ Ληβαλνχ), εθπξφζσπνο εμεηδηθεπκέλνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ, άιιεο ζπκκεηνρέο. *Παξνπζίαζε επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Ρεβπζνύζαο Γηάιεηκκα-ειαθξύ γεύκα Γ Πάλει: Δθαξκνγέο LNG ζηα πινία: Οη πξνθιήζεηο, ηα πιενλεθηήκαηα, νη απνθάζεηο ηωλ πινηνθηεηώλ, ε ηερλνγλωζία, ε ρξεκαηνδόηεζε Θεκαηνινγία: Σν θφζηνο πξνκήζεηαο LNG γηα ηε λαπηηιία. Σα εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα φρη κφλν γηα ηα κηθξά πινία αιιά θαη γηα ηα κεγάια θνξηεγά πινία θαη ηάλθεξ. Η κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ θπξίσλ κεραλψλ ησλ πινίσλ γηα ηελ ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ, ην θφζηνο θαη ε απφζβεζε.

7 Γπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζε ηεο κεηαηξνπήο κεραλψλ πθηζηάκελσλ πινίσλ γηα ηε ρξήζε Φπζηθνχ Αεξίνπ σο θχξηνπ θαχζηκνπ. H ρξήζε ησλ Boil off ηνπ LNG σο θαχζηκν απφ ηνπο κεηαθνξείο. To θφζηνο θαη νη σθέιεηεο απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ LNG σο βαζηθνχ θαπζίκνπ ζε λεφηεπθηα πινία. Πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα αλεθνδηαζκνχ κε θαχζηκα ησλ πινίσλ. Σνκείο λαπηηιίαο κε δπλαηφηεηα άκεζεο αμηνπνίεζεο ηνπ LNG. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: ΓΔΠΑ, Δλσζε Δθνπιηζηψλ Μηθξψλ Απνζηάζεσλ, δηεζλήο εκπεηξνγλψκσλ, άιιεο ζπκκεηνρέο. Workshop: Πξνηεηλόκελεο ιύζεηο κεηαηξνπώλ ζε LNG Γ Πάλει: Ναππεγνεπηζθεπή θαη «πξάζηλε» λαπηηιία: Νέεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο Θεκαηνινγία: Πώο ζα κπνξέζεη ε «πξάζηλε» λαπηηιία θαη ην LNG λα απνηειέζεη κνριό αλαδωνγόλεζεο ηνπ λαππεγνεπηζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Η ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Πξνηάζεηο από ηνπο άκεζα ελδηαθεξόκελνπο. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: θ. Θεφδσξνο Πηηζηξίθνο, Πξφεδξνο Δλσζεο Βηνηερλψλ Μεραλνπξγψλ Πεηξαηά, εθπξφζσπνο Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ ρηζηνχ, θ. Κνθθάιαο, NAYΟΛΠ, άιιεο ζπκκεηνρέο. Workshops: Καηλνηόκεο πξνηάζεηο ηεο ειιεληθήο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο Οη πξνηάζεηο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ηεο λαππεγνεπηζθεπήο Tέινο εξγαζηώλ

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 5.1. Μέζα Μεηαθνξάο Εκπνξεπκάηωλ Γεληθά, ζην ζχζηεκα ησλ κεηαθνξψλ δηαθξίλνπκε α) ηα κέζα πνχ κεηαθέξνπλ ηα εκπνξεχκαηα β) ηα δίθηπα, νδνχο ή δηαδξφκνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΑΘΖΜΑ: Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΙΘΑΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΙΘΑΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΙΘΑΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΦΤΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 10 2014. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network - Hellas. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ «Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ «ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ LNG ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ FLNG ΠΛΟΗΑ» Γεώξγηνο Μάξθνγινπ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 1. Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αξρέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ εθαξκνζηέα ηελ ππνδνκή δηθηχνπ πνδειάηνπ ζε

ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αξρέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ εθαξκνζηέα ηελ ππνδνκή δηθηχνπ πνδειάηνπ ζε ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αξρέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ εθαξκνζηέα ηελ ππνδνκή δηθηχνπ πνδειάηνπ ζε κία πφιε. Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο πνιηηηθέο θαζψο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΚΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Φεβρουάριοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ii Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 1. Ζ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα