ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Transcript

1 Γηήκεξν Αλαπηπμηαθό ΦΟΡΟΤΜ ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α Μέξα: ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΓΙΑΝΟΜΗ, ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΝΔΔ ΤΠΟΓΟΜΔ, ΑΔΡΙΟΚΙΝΗΗ-FYSIKON, ΔΡΔΤΝΔ ΤΓΡΟΓΑΝΘΡΑΚΩΝ Β Μέξα: «ΠΡΑΙΝΗ» ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ LNG ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ - NHΙΩΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΔΦΑΡΜΟΓΔ, ΝΑΤΠΗΓΟΔΠΙΚΔΤΗ, ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 4-5 Ννεκβξίνπ, μελνδνρείν Divani Caravel ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ/ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Γηήκεξν ζπλέδξην κε ζέκα ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, σο έλα πεξηβαιινληηθά θηιηθφ θαχζηκν θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθφ, ηελ επηθείκελε απειεπζέξωζε ηεο ιηαληθήο αγνξάο, ηελ επηρεηξνύκελε ηόλωζε ηεο δήηεζεο ζηελ ειεθηξνπαξαγωγή θαη ζηε βηνκεραλία, ηα λέα έξγα ππνδνκήο θαη ηελ πξννπηηθή εμφξπμεο πδξνγαλζξάθσλ. Θα αλαπηπρζνχλ ηδηαίηεξα, λέεο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηνπο κεγάινπο θαη κηθξνχο θαηαλαισηέο θαη ηε λαπηηιία. ε επίπεδν εθαξκνγψλ, πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθέο εηαηξείεο απφ ηνλ ειιεληθφ ηερληθφ αιιά θαη ηνλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθφ θιάδν, έκθαζε ζα δνζεί αλάκεζα ζε άιια: ηηο λέεο ρξήζεηο CNG θαη LNG (εθαξκνγέο γηα ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε θηλεηήξεο απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ, εθαξκνγέο γηα ηελ ρξήζε LNG ζε νρήκαηα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, ζπλδπαζκέλεο εθαξκνγέο γηα ηελ ρξήζε LNG ζηα πινία). ηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί: ηηο επεθηάζεηο ησλ δηθηχσλ ησλ ΔΠΑ θαη ζηηο πξννπηηθέο λέσλ δηθηχσλ. ηελ ζχλδεζε ησλ κεγάισλ πφιεσλ ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ησλ Ισαλλίλσλ θαη ηεο Ηπείξνπ ζπλνιηθφηεξα. ηελ θάιπςε πεξηνρψλ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο αθφκα κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ (Πεινπφλλεζνο, Ήπεηξνο, Κξήηε) θαζψο θαη πεξηνρψλ φπνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πθηζηάκελα δίθηπα δηαλνκήο). ηηο πξννπηηθέο ππνδνκψλ LNG γηα ηε λαπηηιία ( ιηκεληθέο ππνδνκέο, bunkering stations) θαη ζηα λεζησηηθά δίθηπα. ηηο άκεζεο πξννπηηθέο αληηθαηάζηαζεο ε κεηαηξνπήο ησλ ζηφισλ ησλ δήκσλ κε νρήκαηα ΦΑ. ηελ άλνδν ηεο δήηεζεο κηθξφηεξσλ νρεκάησλ κε θαχζηκν ΦΑ. ηα πξαηήξηα αλεθνδηαζκνχ νρεκάησλ κε ΦΑ. ην ζέκα ηεο απειεπζέξσζεο ζα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία: ηηο επηπηψζεηο θαη ζηηο απφςεηο ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ ηηο ζθέςεηο ηεο ΡΑΔ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ΦΑ. ηηο εκπεηξίεο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ( Γεξκαλίαο- Αγγιίαο) ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα ζα δνζεί έκθαζε ζηηο ηάζεηο ηεο δήηεζεο ζηνλ νηθηαθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα. ηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζρεηηθά επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο. Με ηε ζπλεξγαζία θαη αηγίδα: Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή (Αληηπξνζωπεία ζηελ Διιάδα, Γεληθή Γηεύζπλζε Δλέξγεηαο ( DG Energy), DG for Mobility and Transport)

2 Με ηε ζπκκεηνρή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ, Τπνπξγείν Παξαγωγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο (ΤΠΑΠΔΝ). πλεξγαδόκελνη θνξείο: Έλωζε Γεκάξρωλ Αηηηθήο, ΟΛΠ, Δ.Κ.Δ.Σ.Α, EUROGAS, ΔΒ/ΙΟΒΔ, ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο, Διιεληθόο ύλδεζκνο Αλεμαξηήηωλ Δηαηξεηώλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΑΗ), Διιεληθή Δηαηξεία Γηθαίνπ ηεο Δλέξγεηαο, πλδηθάην Υεξζαίωλ Δκπνξεπκαηηθώλ Μεηαθνξώλ, Δπξωπαϊθό Πξόγξακκα Archipelago LNG, Δπξωπαϊθό Πξόγξακκα Poseidon MED, Πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ, Έλωζε Δθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεωλ (ΔΔΝΜΑ), ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο, Δλωζε Διιήλωλ Δθνπιηζηώλ, Δπηρεηξεκαηηθό Πάξθν ρηζηνύ, Νενγλώκνλεο, ρξεκαηννηθνλνκηθνί νίθνη, ηερληθνί-επηζηεκνληθνί ζύκβνπινη, επελδπηέο, άιινη. Βαζηθνί ζηόρνη: Η αλάδεημε ηνπ ξόινπ θαη ηεο πξννπηηθήο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ σο έλα πεξηβαιινληηθά θηιηθό θαη ηαπηόρξνλα νηθνλνκηθό θαύζηκν, αιιά θαη ε αλάδεημε ησλ ηξόπσλ ηόλσζεο ηεο δήηεζεο ζε βηνκεραλία,ειεθηξνπαξαγσγή θαη κεηαθνξέο. Η αλάδεημε ησλ επηπηώζεσλ από ηελ επηθείκελε απειεπζέξσζε ηεο ιηαληθήο αγνξάο ΦΑ. θαη πξνηεηλόκελνη ηξόπνη ξύζκηζεο ηεο αγνξάο. Η ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ ΦΑ θαη λέσλ ππνδνκώλ κε ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία. Η αλάδεημε ησλ λέσλ ρξήζεσλ LNG θαη CNG ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο πξνηεηλόκελεο εθαξκνγέο θαη ρξεκαηνδόηεζε. Η πξννπηηθή ηνπ Fysikon, ε επηθείκελε αμηνπνίεζε ζηνπο ζηόινπο ησλ δήκσλ, ζηα ηαμί, ηα λέα κνληέια γηα ηδηώηεο, νη επξσπατθέο ηάζεηο. Η αλάδεημε ηνπ επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΕΦΑ κε έκθαζε ζηηο ππό θαηαζθεπή λέεο επελδπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ρεβπζνύζαο. H αλάδεημε ηεο ρξήζεο LNG σο λαπηηιηαθνύ θαπζίκνπ θαη ε επηζήκαλζε ηεο άκεζεο αλάγθεο λα θαιπθζεί από ζεζκηθήο θαη λνκνζεηηθήο πιεπξάο ε αλάπηπμε ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ (ρεξζαίσλ θαη πισηώλ). Η αλάδεημε ησλ παξάιιεισλ δπλαηνηήησλ θαη λέσλ επθαηξηώλ γηα ηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο πεξηνρέο κέζσ ησλ κεηαηξνπώλ ζηα πινία θαη ησλ ππνδνκώλ ζηαζκώλ θόξησζεο λαπηηιηαθνύ LNG. Η παξνπζίαζε ησλ ηξερόλησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ζηόρσλ θαη ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο ησλ εηαίξσλ ηνπο. Η παξνπζίαζε ηερληθώλ ζεκάησλ επί ηεο εθαξκνγήο ζηα πινία. Η παξνπζίαζε πξννπηηθώλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζεκάησλ αζθαιείαο. Η αλάδεημε ησλ ελδηαθεξόλησλ, απόςεσλ θαη πξνβιεκαηηζκώλ ησλ πινηνθηεηώλ. Η ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηηο έξεπλεο γηα πδξνγνλάλζξαθεο ζηελ Ειιάδα. Πξνβνιή: Έθδνζε έμη δειηίσλ ηχπνπ, αλάξηεζε αλαιπηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζην δηαδίθηπν. Υνξεγνί Δπηθνηλωλίαο: Αζελατθφ-Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ), ΔΡΣ, πεξηνδηθφ Fortune, πφξηαιο ΔnergyΙn, Capital.gr, Aftodioikisi, Ypodomes θα.

3 ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ-ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α Μέξα: ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΓΙΑΝΟΜΗ, ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ - ΝΔΔ ΤΠΟΓΟΜΔ, ΑΔΡΙΟΚΙΝΗΗ-FYSIKON, ΔΡΔΤΝΔ ΤΓΡΟΓΑΝΘΡΑΚΩΝ Υαηξεηηζκνί Δθπξφζσπνο/ νη πλδηνξγαλσηψλ Δθπξφζσπνο πνιηηηθήο εγεζίαο Yπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Δθπξφζσπνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Α Πάλει: Φπζηθό αέξην θαη αλάπηπμε Πξώην κέξνο Θεκαηνινγία: Οη βαζηθνί ππιψλεο ηεο αλάπηπμεο πνπ θέξλεη ην θπζηθφ αέξην θαη πξνυπνζέζεηο παξαπέξα αμηνπνίεζεο: Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αληαγσληζηηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαβάζκηζε ηνπ γεσζηξαηεγηθνχ ξφινπ ηεο Διιάδαο. Σα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγεί ζηελ εγρψξηα αγνξά ειεθηξηζκνχ, ε αληαγσληζηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην ιφγσ ηεο κεηαθχιηζεο ηεο λέαο πηψζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Η αληαγσληζηηθή ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έλαληη ηνπ ιηγλίηε, θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επηθείκελε εθαξκνγή ησλ δεκνπξαζηψλ ηζρχνο (ΝΟΜΔ). Οη πνιπεπίπεδεο επηπηψζεηο απφ ηε κεγάιε κείσζε ηεο δήηεζεο ΦΑ θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηεο βηνκεραλίαο. Γηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν. Η πξννπηηθή κείσζεο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο. Η αλάγθε κεηαθχιηζεο ησλ κεησκέλσλ δηεζλψλ ηηκψλ πξνκήζεηαο ηνπ ΦΑ ζηνπο θαηαλαισηέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ αλεθνδηαζκνχ. Πψο θαη πφζν ζα σθειεζνχλ νη θαηαλαισηέο ησλ ρακειψλ ηηκψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΓΔΦΑ. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Δθπξφζσπνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δλέξγεηαο (DG Δnergy), Yπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, Yπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Δλέξγεηαο, θ. Γ. Μαληάηεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, π. ππνπξγφο, εθπξφζσπνο ΓΔΠΑ, εθπξφζσπνο ΓΔΦΑ, εθπξφζσπνο ΡΑΔ, θ. Μηρ. Μαζνπξάθεο, Δπηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ΔΒ, θ. Αλδξέαο Σδνχξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ELPEDISON ΑΔ, ΙΟΒΔ, άιιεο ζπκκεηνρέο. Οκηιίεο: Δλεξγεηαθή ζπλεξγαζία Διιάδαο- Aδεξκπαϊηδάλ Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Πξέζβεο Αδεξκπατηδαλ ζηελ Διιάδα Γεύηεξν κέξνο: ΣΑΡ, ΙGB, επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη νθέιε γηα ηε Βόξεηα Eιιάδα Θεκαηνινγία: Η πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπ αγσγνχ ηνπ Νφηηνπ Γηαδξφκνπ ΣΑΡ. Οη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ν ΣΑΡ γηα ηνπο Διιελεο κειεηεηέο, ηηο βηνκεραλίεο, ηηο ηερληθέο εηαηξείεο θαζψο επίζεο ηηο πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο γηα ηελ απφθηεζε λέαο ηερλνγλσζίαο, ηελ ηνπηθή αλάθακςε ησλ θαηαζθεπψλ θαη άιισλ επηκέξνπο ηνκέσλ. Σα EPC Contracts (Engineering, Procurement, Construction) θαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε θνηλνπξαμίεο, ε ζρεηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί. Σα αληίζηνηρα νθέιε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειιελνβνπιγαξηθνχ αγσγνχ ΙGB. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Δθπξφζσπνο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Βνξείνπ Διιάδνο, εθπξφζσπνο ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Αγσγνχ, εθπξφζσπνο ΓΔΠΑ, Πεξηθεξεηάξρεο Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, θ. Anar Mammadov, Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο SOCAR Energy Greece S.A., θ. Αζαλάζηνο αββάθεο, πξφεδξνο πλδέζκνπ Βηνκεράλσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ), εθπξφζσπνο, ΣΔΔ, άιιεο ζπκκεηνρέο.

4 Β Πάλει: Απειεπζεξώλνληαο ηελ ειιεληθή αγνξά δηαλνκήο ΦΑ: Αλακελόκελεο αιιαγέο θαη επηπηώζεηο Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο δηαλνκήο ΦΑ ( άκεζε κλεκνληαθή ππνρξέσζε) θαη νη αλακελφκελεο αιιαγέο πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο (ΓΔΠΑ, ΔΠΑ, θαηαλαισηέο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο). Η επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη νη εκπεηξίεο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ( Γεξκαλίαο- Αγγιίαο). Η επηθείκελε απειεπζέξσζε θαη νη απφςεηο ησλ ηξηψλ ΔΠΑ (Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο). Οη ζθέςεηο ηεο ΡΑΔ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Δθπξφζσπνο αξκφδηαο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο DG-Δnergy, θ. Λεσλίδαο Μπαθνχξαο, Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη Γηεπζπληήο Δπηρεηξεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ΔΠΑ Θεζζαιίαο θαη Θεζζαινλίθεο, εθπξφζσπνο ΔΠΑ Αηηηθήο, θ. Κπξηάθνο Γηαιφγινπ, EU Affairs Director, Δurogas, εθπξφζσπνο ΡΑΔ, εθπξφζσπνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηθαίνπ ηεο Δλέξγεηαο (θ. Κψζηαο Ηιηφπνπινο, θαζεγεηήο Γεκνθξηηείνπ Παλ/νπ Θξάθεο, γεληθφο γξακκαηέαο ή θ. Θνδ. Φνξηζάθεο, θαζεγεηήο Ννκηθήο Αζελψλ, πξφεδξνο). Παξνπζίαζε: To «road map» ηεο απειεπζέξωζεο (ΔΠΑ Αηηηθήο) Workshop: Eπεθηάζεηο δηθηύωλ ηωλ ΔΠΑ θαη λέεο ππνδνκέο δηαλνκήο ΦΑ ( ΕΠΑ Θεζζαιίαο θαη Θεζζαινλίθεο). Workshop: Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο εθνδηαζκνύ πεξηνρώλ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο αθόκα κε ην δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεξηνρώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηα πθηζηάκελα δίθηπα δηαλνκήο. Θεκαηνινγία: Η ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα εθνδηαζκνύ κε CNG ή LNG πεξηνρώλ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο αθόκα κε ην δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ (Πεινπόλλεζνο, Ήπεηξνο, Κξήηε θαζώο θαη πεξηνρώλ όπνπ δελ θαιύπηνληαη από ηα πθηζηάκελα δίθηπα δηαλνκήο). Η ιύζε ηεο κεηαθνξάο ΦΑ ζε ζπκπηεζκέλε (Compressed Natural Gas CNG) ή πγξνπνηεκέλε (Liquified Natural Gas LNG) κνξθή κε εηδηθά γηα ηνλ ζθνπό απηό κεηαθνξηθά κέζα θαη εμνπιηζκό. Οη αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο θαη κέζα. Πξνηεηλόκελε παξνπζίαζε: θ. Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, M&M Gas. Παξέκβαζε: Γίθηπα ΦΑ θαη Γπηηθή Eιιάδα Θέκα: Η έιιεηςε δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο πόιεηο ηεο Δπηηθήο Ειιάδαο. Οη ζρεηηθέο αλάγθεο (Εθπξόζσπνο/νη Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ηπείξνπ). Παξέκβαζε: Γίθηπα ΦΑ Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη λέν ΔΠΑ Θέκα: Η έιιεηςε δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο πόιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο έλζελ θαη έλζελ ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ. Τν δήηεκα ηεο νηθηαθήο ρξήζεο θαη ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ. Η πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο κέζσ ηνπ λένπ ΕΣΠΑ. (Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο, Δήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο, Δήκνο Καβάιαο). Workshop: «Καηαζθεπή ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) αλνηρηά ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο» (GasTrade) Γηάιεηκκα- Διαθξύ γεύκα Γ Πάλει: Αεξηνθίλεζε. Δθαξκνγέο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Υξήζεηο ζηα επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα. Δπηδνηήζεηο,

5 εθαξκνγέο θαη ππνδνκέο CNG θαη LNG ζηηο ρεξζαίεο νδηθέο κεηαθνξέο. Υξεκαηνδόηεζε θαη λέν ΔΠΑ. Νέα κνληέια. Θεκαηνινγία: Η πξννπηηθή ηεο αεξηνθίλεζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Μεηαηξνπή ησλ ζηφισλ ησλ δήκσλ γηα ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη παξνπζίαζε ηεο πξψηεο ζρεηηθήο κειέηεο. Η πξννπηηθή ζηα ηαμί θαη ζηα άιια επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα. Δθαξκνγέο γηα ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε θηλεηήξεο diesel δηπινχ θαπζίκνπ. Δθαξκνγέο γηα ηε ρξήζε LNG ζε νρήκαηα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. Η πξννπηηθή ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ. Σν Γίθηπν πξαηεξίσλ CNG. Η δεκηνπξγία ζηαζκνχ αλεθνδηαζκνχ βπηηνθφξσλ κε LNG ζηνλ ηεξκαηηθφ ηεο Ρεβπζνχζαο. Νέα κνληέια κε θηλεηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: εθπξφζσπνο ΓΔΠΑ (Fysikon), θ. Γηψξγνο Παηνχιεο, Πξφεδξνο ΚΔΓΔ, θ. Παχινο Κακάξαο, πξφεδξνο Γηαδεκνηηθνχ πλδέζκνπ γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε ( κεηέρνπλ 21 δήκνη θαη Κνηλφηεηεο ηεο ΒΑ Αηηηθήο), ΓΔΦΑ, εθπξφζσπνο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Ιδηνθηεηψλ Απηνθηλεηηζηψλ Σαμί θαη Αγνξαίσλ, ΑΣΑ - πλδηθάηνπ Απηνθηλεηηζηψλ Σαμί Αηηηθήο, θ. Πέηξνο θνπιηθίδεο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ, εθπξφζσπνο/νη απηνθηλεηνβηνκεραληψλ*. Παξνπζίαζε: Η λέα επέλδπζε ζηαζκνύ αλεθνδηαζκνύ βπηηνθόξωλ κε LNG ζηνλ ηεξκαηηθό ηεο Ρεβπζνύζαο (Δθπξόζωπνο ΓΔΦΑ) Workshop: Eπαγγεικαηηθά θαη βαξέα επαγγεικαηηθά νρήκαηα κε θηλεηήξα θπζηθνύ αεξίνπ γηα ρξήζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Workshop: Σερληθέο εθαξκνγέο θαη πξνηεηλόκελεο ιύζεηο κεηαηξνπήο από εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο. Workshop: Πξνηεηλόκελα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο από ηνπο Γήκνπο, ηηο εηαηξείεο, λέν ΔΠΑ, άιιεο δπλαηόηεηεο. Σέινο εξγαζηώλ πξώηεο κέξαο. * Θα γίλνπλ παξνπζηάζεηο από εθπξόζσπνπο ηεο Scania, Volvo, Iveco, Mercedes, Skoda, Volkswagen-Cosmocar,Fiat, Lancia, Seat Opel, θα. Β Μέξα: «ΠΡΑΙΝΗ» ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ YΠΟΓΟΜΔ LNG ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ - NHΙΩΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΔΦΑΡΜΟΓΔ, ΝΑΤΠΗΓΟΔΠΙΚΔΤΗ, ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Υαηξεηηζκνί Δθπξφζσπνο/ νη πλδηνξγαλσηψλ Δθπξφζσπνο πνιηηηθήο εγεζίαο Yπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ Δθπξφζσπνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Δθπξφζσπνο ΟΛΠ Δθπξφζσπνο Δλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ Πξώην Πάλει: «Πξάζηλε» Ναπηηιία, LNG θαη Αληαγωληζηηθόηεηα Θεκαηνινγία: Σα λέα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ζηε λαπζηπινΐα, απφ ηελ ρξήζε Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ σο θαπζίκνπ πινίσλ. Οη ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο ησλ πινίσλ ζηελ Οδεγία 2012/33/ΔΔ ηεο 21/11/2012 κε ηηο λέεο απαηηήζεηο γηα ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ Θείνπ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζηελ Δπξψπε. Η πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ πεξηνρψλ ECA ή επηβνιήο θφξσλ/ηειψλ επί ησλ θαπζίκσλ. Η λνξβεγηθή εκπεηξία ζηε ρξήζε LNG ζηε λαπηηιία. Η πξννπηηθή ηφλσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο λαπζηπινΐαο, νη πξσηνβνπιίεο θαη ηα έξγα ελίζρπζεο ηεο ρξήζεο LNG ζηνπο εκπνξηθνχο ζηφινπο θαη ηα επηβαηεγά πινία. Η αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα κεηαθνξάο θαη ρξήζεο LNG, δεδνκέλεο ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο παγθνζκίσο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα κεηαθνξάο LNG. Η ζηξαηεγηθή ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο Πνιηηείαο.

6 Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Yπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, εθπξφζσπνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο MOVE (DG MOVE), ε άιινο εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θ. Γ. Πνιπρξνλίνπ, Γηεπζπληήο ηξαηεγηθήο & Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο ΓΔΠΑ, θ. Γηψξγνο Σεξηαθίδεο, Πξντζηάκελνο Δμππεξέηεζεο Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, Μαχξεο θαη Καζπίαο Θάιαζζαο, λνξβεγηθνχ λενγλψκνλα DNV GL., εθπξφζσπνο DYNAGAS LNG, Partners LP, MARAN GAS ΜΑΡΙΣΙΜΔ INC, άιιεο ζπκκεηνρέο. Workshop: Δπξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε θαη άιια κέζα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ LNG. Ο ξφινο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξνψζεζε LNG ζηε λαπηηιία θαη ζε απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο. Σν επξωπαϊθό πξόγξακκα POSEIDON MED : Δθπξφζσπνο πξνγξάκκαηνο Σν επξωπαϊθό πξόγξακκα Archipelago LNG: Δθπξφζσπνο πξνγξάκκαηνο, Workshop: «Δλεξγεηαθά έξγα ζηνλ ηνκέα ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε Διιάδα θαη Μάιηα: Η εκπεηξία κηαο ειιεληθήο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο»: θ. Θεφδσξνο Αξζελίνπ, Γηεπζπληήο Δλεξγεηαθψλ Έξγσλ J&P AVAX Β Πάλει: ε αλαδήηεζε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο ππνδνκέο, ηε δηαθίλεζε LNG θαη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο, νη επελδύζεηο θαη ηα κέζα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Η πξφθιεζε αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο θαη αλεθνδηαζκνχ κε LNG λεζηψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Η πξννπηηθή κηαο νινθιεξσκέλεο αιπζίδαο ιηκαληψλ γηα ηε ρξήζε LNG, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ελφο δηθηχνπ γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ. Οη άκεζα δπλαηέο βειηηψζεηο ζε ιηκάληα, ζηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ, ζηνπο εκπνξηθνχο ζηφινπο θαη ζηα λαππεγεία. Ο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο ησλ LNG Terminals ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο λαπηηιίαο, νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. Η άκεζε αλάγθε θαηάιιεινπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςχμεο θαη κεξηθήο θφξησζεο πινίσλ LNG, κε έκθαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο (ΦΠΑ, ΔΦΚ, θ.ν.θ). H θαηαζθεπή ηεο ηξίηεο απνζήθεο ηεο Ρεβπζνχζαο* θαη ε δπλαηφηεηα παξαιαβήο κεγάισλ θνξηίσλ, ζε Floating Storage Units, (πισηέο απνζήθεο πνπ δε απαηηνχλ εγθαηάζηαζε επαλαεξηνπνίεζεο) ζηε Ρεβπζνχζα. Δλδερφκελεο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξνθνδνζία ηεο ΝΑ Δπξψπεο θαη ηελ αλάπηπμε πισηψλ ζηαζκψλ LNG. Πξννπηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: Eθπξφζσπνο Έλσζεο Ληκέλσλ Διιάδνο, αξκφδηνη εθπξφζσπνη ππνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θ. Γ. Λενληαξίηεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ν. Αηγαίνπ, θ Θ. Θενδνζίνπ, Γ/ληήο Δκπνξίαο Με Ρπζκηδφκελσλ Τπεξεζηψλ ΓΔΦΑ, εθπξφζσπνο Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ηξαθιείνπ, εθπξφζσπνο Νενγλσκφλσλ, θ. Πάλνο Καλειιφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο M&M GAS, εθπξφζσπνο GASLOG LNG Services Ltd (ηνπ Οκίινπ Ληβαλνχ), εθπξφζσπνο εμεηδηθεπκέλνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ, άιιεο ζπκκεηνρέο. *Παξνπζίαζε επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Ρεβπζνύζαο Γηάιεηκκα-ειαθξύ γεύκα Γ Πάλει: Δθαξκνγέο LNG ζηα πινία: Οη πξνθιήζεηο, ηα πιενλεθηήκαηα, νη απνθάζεηο ηωλ πινηνθηεηώλ, ε ηερλνγλωζία, ε ρξεκαηνδόηεζε Θεκαηνινγία: Σν θφζηνο πξνκήζεηαο LNG γηα ηε λαπηηιία. Σα εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα φρη κφλν γηα ηα κηθξά πινία αιιά θαη γηα ηα κεγάια θνξηεγά πινία θαη ηάλθεξ. Η κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ θπξίσλ κεραλψλ ησλ πινίσλ γηα ηελ ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ, ην θφζηνο θαη ε απφζβεζε.

7 Γπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζε ηεο κεηαηξνπήο κεραλψλ πθηζηάκελσλ πινίσλ γηα ηε ρξήζε Φπζηθνχ Αεξίνπ σο θχξηνπ θαχζηκνπ. H ρξήζε ησλ Boil off ηνπ LNG σο θαχζηκν απφ ηνπο κεηαθνξείο. To θφζηνο θαη νη σθέιεηεο απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ LNG σο βαζηθνχ θαπζίκνπ ζε λεφηεπθηα πινία. Πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα αλεθνδηαζκνχ κε θαχζηκα ησλ πινίσλ. Σνκείο λαπηηιίαο κε δπλαηφηεηα άκεζεο αμηνπνίεζεο ηνπ LNG. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: ΓΔΠΑ, Δλσζε Δθνπιηζηψλ Μηθξψλ Απνζηάζεσλ, δηεζλήο εκπεηξνγλψκσλ, άιιεο ζπκκεηνρέο. Workshop: Πξνηεηλόκελεο ιύζεηο κεηαηξνπώλ ζε LNG Γ Πάλει: Ναππεγνεπηζθεπή θαη «πξάζηλε» λαπηηιία: Νέεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο Θεκαηνινγία: Πώο ζα κπνξέζεη ε «πξάζηλε» λαπηηιία θαη ην LNG λα απνηειέζεη κνριό αλαδωνγόλεζεο ηνπ λαππεγνεπηζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Η ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Πξνηάζεηο από ηνπο άκεζα ελδηαθεξόκελνπο. Πξνηάζεηο ζπκκεηνρήο: θ. Θεφδσξνο Πηηζηξίθνο, Πξφεδξνο Δλσζεο Βηνηερλψλ Μεραλνπξγψλ Πεηξαηά, εθπξφζσπνο Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ ρηζηνχ, θ. Κνθθάιαο, NAYΟΛΠ, άιιεο ζπκκεηνρέο. Workshops: Καηλνηόκεο πξνηάζεηο ηεο ειιεληθήο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο Οη πξνηάζεηο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ηεο λαππεγνεπηζθεπήο Tέινο εξγαζηώλ

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε

Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε ΙΕΝΕ Ελέξγεηα θαη Αλάπηπμε 2006 Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε Παληειή Κάπξνπ Καζεγεηή Οηθνλνκηθώλ ζην Εζληθό Μεηζόβεην Πνιπηερλείν Δηεπζπληή ηνπ Εξγαζηεξίνπ E 3 MLab Energy-Economy-Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ «ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ LNG ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ FLNG ΠΛΟΗΑ» Γεώξγηνο Μάξθνγινπ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΑΘΖΜΑ: Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : έναρ κόζμορ νέων δςναηοηήηων για ηοςρ Έλληνερ εξαγωγείρ ζηο διαδίκηςο, μια ακόμη ππωηοβοςλία οςζίαρ ηηρ Eurobank για ανάπηςξη με αισμή ηην εξωζηπέθεια Έλαο λένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξραία Οιπκπία Σάββαην, 23 Μαΐνπ 2015. Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Κξνπαδηέξαο ζηνπο Παξάθηηνπο, Νεζησηηθνύο θαη Παξαπνηάκηνπο Πξννξηζκνύο

Αξραία Οιπκπία Σάββαην, 23 Μαΐνπ 2015. Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Κξνπαδηέξαο ζηνπο Παξάθηηνπο, Νεζησηηθνύο θαη Παξαπνηάκηνπο Πξννξηζκνύο Αξραία Οιπκπία Σάββαην, 23 Μαΐνπ 2015 Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Κξνπαδηέξαο ζηνπο Παξάθηηνπο, Νεζησηηθνύο θαη Παξαπνηάκηνπο Πξννξηζκνύο Έλα Φόξνπκ πνπ δηνξγαλώλεη ην Δπηκειεηήξην Ζιείαο ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ Απξίιηνο 2013 Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ ύλδεζκνο Σερλνινγηθώλ Επηρεηξήζεσλ Δπηηθήο Ειιάδαο http://www.stede.gr Ο ζύλδεζκνο δεκηνπξγήζεθε πξηλ 2 ρξόληα κε ζθνπό λα εθπξνζσπήζεη ηηο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ)

ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ) ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΛΔΤΚΩΙΑ (INTERCOLLEGE), ΓΔΤΣΔΡΑ 14 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011, 18:00 20:00 «ΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα